Κυβερνοπόλεµος: υπαρκτή παγκόσµια ασύµµετρη απειλή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυβερνοπόλεµος: υπαρκτή παγκόσµια ασύµµετρη απειλή"

Transcript

1 Τετάρτη 29 εκεµβρίου Κυβερνοπόλεµος: υπαρκτή παγκόσµια ασύµµετρη απειλή Κοινωνία της πληροφορίας Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα της µεταψυχροπολεµικής εποχής είναι η διαρκής εξάρτηση της κοινωνίας από την πληροφορία. Η παγκόσµια κοινωνία βιώνει µια µεταβατική περίοδο, κατά την οποία λειτουργεί και δραστηριοποιείται παράλληλα µε τα τεχνολογικά επιτεύγµατα στο χώρο των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Μεταβάλλεται ραγδαία σε µια «κοινωνία της πληροφορίας», καθώς «αισθάνεται την ανάγκη να δικτυωθεί, να επικοινωνήσει δικτυακά, να συλλέξει πληροφορίες και να εκµεταλλευτεί τις πληροφορίες των δικτύων». Η ευρεία χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πραγµατικότητα και αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για το δηµόσιο τοµέα, τον ιδιωτικό τοµέα αλλά και την καθηµερινότητα του κάθε ανθρώπου. Ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών κινείται αδιάκοπα στο διαδίκτυο µε τελικό προορισµό το σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος τις αποθηκεύει, τις εκµεταλλεύεται ή τις δροµολογεί προς εκατοµµύρια άλλους προορισµούς. Η πλέον κοινή έκφραση της «κοινωνίας της πληροφορίας» είναι το Internet, το οποίο καθηµερινά αυξάνεται ως προς τον αριθµό των ατόµων που το χρησιµοποιούν, ως προς την ποικιλία των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και ως προς τον αριθµό των διαθέσιµων πηγών πληροφοριών. Internet και κυβερνοχώρος Το 1969, η «Υπηρεσία Προηγµένων Ερευνητικών Προγραµµάτων» (Advanced Research Projects Agency - ARPA) του υπουργείου Άµυνας των ΗΠΑ αποφάσισε τη δηµιουργία ενός δικτύου τεσσάρων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ARPANET), µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µεταξύ τους επικοινωνία, ακόµη και στην περίπτωση που ένας από αυτούς θα παρουσίαζε πρόβληµα στη λειτουργία του. Τα επόµενα χρόνια, πραγµατοποιήθηκε η επέκταση του δικτύου µε τη σύνδεση και άλλων υπολογιστών. Το 1971, ο αριθµός των συνδεδεµένων υπολογιστών στο δίκτυο ανήλθε στους 20, ενώ έως το 1977, συνδέθηκαν επιπλέον 200 υπολογιστές. Το 1974, το δίκτυο αυτό πήρε την ονοµασία Internet, και έκτοτε, η ανάπτυξή του ήταν εκπληκτική. Έως το 1997, στο Internet είχαν συνδεθεί περίπου υπολογιστές, ενώ το 2000, έφτασαν τα Σήµερα, περισσότεροι από δύο δισεκατοµµύρια χρήστες (ιδιώτες, εταιρίες, οργανισµοί, δηµόσιο, κτλ) σε παγκόσµιο επίπεδο είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο, όπου τους παρέχεται ένα τεράστιο φάσµα υπηρεσιών. Ο κυβερνοχώρος (cyberspace) αποτελείται από το σύνολο των παγκόσµιων δικτύων υπολογιστών (συµπεριλαµβανοµένου του Internet) και των περιφερειακών µηχανηµάτων (όπως οι servers, οι routers, τα modems, οι εκτυπωτές, οι ενσύρµατες και οι ασύρµατες γραµµές, κτλ), τα οποία είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, προκειµένου να πραγµατοποιείται η επεξεργασία, η αποθήκευση και η ροή των πληροφοριών (δεδοµένων). Εκτός από το διαδίκτυο, ο κυβερνοχώρος περιλαµβάνει και το σύνολο των εσωτερικών δικτύων, τα οποία είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν στο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες, στους διάφορους οργανισµούς, στις ένοπλες δυνάµεις (εσωτερικά δίκτυα ελέγχου και διοίκησης, δίκτυα οπλικών συστηµάτων, όπως αρµάτων, αεροσκαφών, πολεµικών πλοίων, δορυφόρων, κτλ), 1

2 αλλά και το σύνολο των µεµονωµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών που δεν είναι συνδεδεµένοι σε κανένα δίκτυο. Ο κυβερνοχώρος θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως ένας «προσβάσιµος παγκόσµιος ψηφιακός χώρος». Εξάλλου, αναφέρεται και ως ο «πέµπτος κοινός χώρος», µετά το έδαφος, τη θάλασσα, τον αέρα και το διάστηµα. Κυβερνο-απειλή και κυβερνοπόλεµος Κάθε µη εξουσιοδοτηµένη προσπάθεια πρόσβασης σε ένα σύστηµα ελέγχου ή δίκτυο, µέσω της χρήσης ενός διαύλου ροής πληροφοριών, ονοµάζεται κυβερνο-απειλή (cyber threat). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κυβερνο-απειλή δεν έχει ενταχθεί ακόµη στο δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων. Κάθε ενέργεια που λαµβάνει χώρα στον κυβερνοχώρο και στοχεύει κατά της ισχύος µιας χώρας ή κατά ενός µη κρατικού δρώντα (πρόσωπα, οργανισµούς, εταιρίες, κτλ) ονοµάζεται κυβερνοπόλεµος (cyberwarfare). εν υπάρχει επίσηµος ορισµός του κυβερνοπολέµου στα πλαίσια του ΟΗΕ, παρότι το είδος αυτό του «πολέµου» εµφανίσθηκε σχεδόν ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία του κυβερνοχώρου. Οι hackers και οι crackers εκµεταλλευόµενοι τις αδυναµίες των δικτύων µπορούν να διεισδύσουν σε αυτά, να υποκλέψουν πληροφορίες, να εισάγουν ψευδείς ή και παραπλανητικές πληροφορίες, να δηµιουργήσουν προβλήµατα λειτουργίας των δικτύων, και όλα αυτά προκειµένου να οδηγήσουν τα κέντρα αποφάσεων σε λανθασµένες αποφάσεις. Οι τρωτότητες (αδυναµίες) των δικτύων και των συστηµάτων πληροφοριών οφείλονται στο κενό µεταξύ της θεωρίας και της πράξης, δηλαδή στις διαφορές που παρουσιάζονται κατά τη φάση της σχεδίασης, της κατασκευής και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων. Το είδος αυτό του «πολέµου» παρουσιάζει σαφείς διαφορές από τον παραδοσιακό πόλεµο. Συγκεκριµένα: εν προσδιορίζεται γεωγραφικά. Απαιτεί ελάχιστο κόστος. ιεξάγεται ταχύτατα. Χαρακτηρίζεται ως ακήρυχτος πόλεµος. Ανήκει στις µορφές του ασύµµετρου πολέµου (αόρατος ως προς την ταυτότητα του επιτιθέµενου, µη προβλέψιµος και τεράστιας καταστροφικότητας). ιεθνείς αναλυτές εκτιµούν ότι «µελλοντικά ο κυβερνοπόλεµος θα συνιστά τη µέγιστη παγκόσµια απειλή». Αυτό βέβαια προϋποθέτει την επιβίωση του κυβερνοχώρου. Προς το παρόν, η απειλή του κυβερνοπολέµου θα υφίσταται για όσο χρονικό διάστηµα ο κυβερνοχώρος θα παραµένει τρωτός. Το Φεβρουάριο του 2010, ο διευθυντής της υπηρεσίας National Intelligence των ΗΠΑ, Dennis Blair, απευθυνόµενος προς τη γερουσία ανέφερε ότι «δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι αν ο κυβερνοχώρος θα παραµείνει διαθέσιµος και αξιόπιστος σε περίοδο κρίσης». Σήµερα, ο κυβερνοπόλεµος συνιστά µία µείζονα ασύµµετρη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την ευηµερία των κρατών, εποµένως, είναι αναγκαία η σχεδίαση µιας στρατηγικής (cyber-security strategy), που θα εξασφαλίζει στο µέγιστο δυνατό βαθµό την ασφαλή ροή των πληροφοριών, την αποθήκευσή τους και την αντιµετώπιση όλων των µορφών κυβερνο-επιθέσεων (cyber-attacks). Η σηµαντικότητα των πληροφοριών συνδέεται άµεσα µε τους εθνικούς στόχους και την κυριαρχία µιας χώρας. Για το λόγο αυτό, οι κυβερνήσεις των χωρών επιδιώκουν να ιδρύσουν τις κατάλληλες υπηρεσίες, που θα διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνολογικά µέσα και δυνατότητες, προκειµένου να προστατέψουν την ασφάλεια της ροής των ζωτικών διαβαθµισµένων πληροφοριών. Κυβερνοπόλεµος και ένοπλες δυνάµεις Όπως είναι φυσικό, οι ένοπλες δυνάµεις εκµεταλλεύονται τα επιτεύγµατα της ψηφιακής τεχνολογίας. ίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη του µέγιστου δυνατού ελέγχου του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος και του κυβερνοχώρου. Επιδιώκουν να αποκτήσουν την επιχειρησιακή δυνατότητα, η οποία θα τους επιτρέπει να διεισδύουν και να ελέγχουν όλα τα υφιστάµενα και µελλοντικά δίκτυα επικοινωνίας, τους αισθητήρες και τα οπλικά συστήµατα που χρησιµοποιούν τον κυβερνοχώρο, σε παγκόσµιο επίπεδο. Για παράδειγµα, µεταξύ άλλων, επιδιώκουν: 2

3 Να επικρατήσουν στο διάστηµα ελέγχοντας τη ναυτιλία των δορυφόρων. Να διεισδύσουν σε δίκτυα διοίκησης και ελέγχου (C2). Να ελέγξουν τα εχθρικά ραδιο-βοηθήµατα. Να παρεµβάλουν ή και να παραπλανήσουν τα εχθρικά RADARs µε την παροχή ψευδών στόχων. Να εµποδίσουν τη χρήση των οπλικών συστηµάτων, που λειτουργούν µε ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ή χρησιµοποιούν δίκτυα υπολογιστών. Να εµποδίσουν την καθοδήγηση των µη επανδρωµένων εναέριων οχηµάτων (Unmanned Aerial Vehicles - UAVs), τη λειτουργία των εχθρικών robots, κτλ. Στις ΗΠΑ, την ευθύνη για την επικράτηση στον κυβερνοχώρο (cyber domain), τον κυβερνοπόλεµο και τον ηλεκτρονικό πόλεµο έχει αναλάβει η Air Force Cyber Command (πρόσφατα, απέκλεισε από το δίκτυο υπολογιστών της την πρόσβαση σε τουλάχιστον 25 ιστοσελίδες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι New York Times και Guardian, επειδή δηµοσίευσαν διαβαθµισµένα τηλεγραφήµατα της WikiLeaks). Τα τελευταία έτη, η αποστολή της αµερικανικής πολεµικής αεροπορίας, όπως δηλώνει η ηγεσία της, είναι «να πετάει αλλά και να µάχεται στον αέρα, στο διάστηµα και στον κυβερνοχώρο». Στην Ελλάδα, το ΓΕΕΘΑ -ως βασικός φορέας ασφάλειας της χώρας- συνεργαζόµενο µε την ΕΥΠ, εκδίδει τον Εθνικό Κανονισµό Ασφάλειας (ΕΚΑ), που αφορά και την ασφάλεια των ηλεκτρονικά επεξεργασµένων διαβαθµισµένων πληροφοριών (εθνικά ευαίσθητων πληροφοριών). Για τη σύνταξη του ΕΚΑ, ο οποίος εφαρµόζεται σε όλους τους δηµόσιους φορείς (υπουργεία, περιφέρειες, νοµαρχίες, κλπ), έχουν ληφθεί υπόψη οι αντίστοιχοι κανονισµοί του ΝΑΤΟ. Οι ένοπλες δυνάµεις διεξάγουν επιχειρήσεις κυβερνοπολέµου, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των επιχειρήσεων πληροφοριών (Information Operations IO) και διαρκούν συγκεκριµένη χρονική περίοδο, προκειµένου να υποστηρίξουν άλλες µορφές στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές αφορούν ενέργειες, οι οποίες, εκτός λίγων εξαιρέσεων, δεν αποσκοπούν στη στοχοποίηση του προσωπικού ούτε στην καταστροφή των δικτύων, αλλά προσβλέπουν: Στην κυβερνο-άµυνα (cyber-defense), δηλαδή στην προστασία των φίλιων πληροφοριακών συστηµάτων από πιθανές κυβερνο-επιθέσεις. Στην εκµετάλλευση των πληροφοριών (cyber-exploitation) του αντίπαλου δικτύου υπολογιστών, και Στην κυβερνο-επίθεση (cyber-attack) κατά του εχθρικού δικτύου. Information Operations(IO) Psychological Operations - PSYOPs Computer Network Operations- CNO Electronic Warfare -EW Military Deception Operations Security cyber-defence cyberexploitation cyber-attack 3

4 Κυβερνο-έγκληµα Η εγκληµατικότητα της σύγχρονης εποχής διαπράττεται στον κυβερνοχώρο και στηρίζεται στην τεχνολογική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, το συµβατικό έγκληµα δεν έχει εκλείψει. Η εµφάνιση της ψηφιακής τεχνολογίας σχεδόν συµπίπτει χρονικά µε την εµφάνιση της ψηφιακής εγκληµατικότητας. Ο ταχύς ρυθµός ανάπτυξης της εν λόγω τεχνολογίας και οι αδυναµίες του κυβερνοχώρου προσέφεραν νέες ευκαιρίες και επιπρόσθετες επιλογές για τη διάπραξη ψηφιακών εγκληµάτων. Η αύξηση των κυβερνο-εγκληµάτων εµφανίσθηκε µε την ευρεία χρήση των δικτύων, τα οποία, αφενός προσέφεραν πρόσβαση στην πληροφορία, και αφετέρου δεν απαιτούσαν τη φυσική παρουσία του εισβολέα. Για τη διάπραξη ενός ηλεκτρονικού εγκλήµατος είναι συνήθως απαραίτητη η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος χρησιµοποιείται είτε ως επιθετικό µέσο είτε ως στόχος ενός κυβερνο-εγκλήµατος. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής εµπλέκεται έµµεσα στη διάπραξη ενός εγκλήµατος, δηλαδή χρησιµοποιείται επικουρικά, προκειµένου να διευκολύνει την τέλεση ενός συµβατικού εγκλήµατος. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διάπραξη ενός ηλεκτρονικού εγκλήµατος δεν περιορίζεται στη συνήθη µορφή του ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει ο κοινός χρήστης, αλλά συµπεριλαµβάνει και όλες τις κατηγορίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που χρησιµοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία, στα δίκτυα επικοινωνιών γενικότερα, στα µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης µετρητών του τραπεζικού τοµέα, κτλ. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα του κυβερνοχώρου είναι η τρωτότητά του, δηλαδή η αδυναµία παροχής προστασίας των πληροφοριών από πιθανές ενέργειες, που µπορούν να τις αλλοιώσουν ή να τις καταστρέψουν. Οι πιθανές αυτές ενέργειες συνιστούν εν δυνάµει απειλές, οι οποίες στρέφονται κατά της εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας ενός δικτύου, που συνιστούν τους βασικούς στόχους ασφάλειας και σχετίζονται µε το κυβερνο-έγκληµα. Ο δικηγόρος και καθηγητής του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τσουραµάνης Χρήστος, στο βιβλίο του «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Η (αν)ασφαλής όψη του διαδικτύου» αναφέρει ότι τα ψηφιακά εγκλήµατα διαφέρουν από τα παραδοσιακά εγκλήµατα στα εξής χαρακτηριστικά σηµεία: ιαπράττονται συνήθως από µακρινή απόσταση. Η παγκοσµιότητα του ψηφιακού εγκλήµατος συνιστά και το κύριο χαρακτηριστικό του. Ο εντοπισµός του ψηφιακού εγκληµατία είναι τεχνολογικά περίπλοκος. Αποδίδουν µεγάλα κέρδη µε µικρό κίνδυνο ανακάλυψης του δράστη τους. Ο αριθµός των θυµάτων τους συγκρινόµενος µε εκείνο των παραδοσιακών εγκληµάτων είναι κατά πολύ µεγαλύτερος. Οι οικονοµικές απώλειες που προξενούνται στα «ψηφιακά» θύµατα είναι πολύ µεγαλύτερες από εκείνες των θυµάτων των παραδοσιακών εγκληµάτων, και Στο µεγαλύτερο µέρος τους δεν καταγράφονται από καµµία επίσηµη αρχή. Ο κυβερνοπόλεµος ως παγκόσµια απειλή Ο «πέµπτος κοινός χώρος» έχει καταστεί πεδίο αντιπαράθεσης και ανταγωνισµού για την κυριαρχία µεταξύ των κρατικών δρώντων αλλά και µεταξύ των µη κρατικών δρώντων, για την υποστήριξη κυρίως των οικονοµικών τους συµφερόντων. Οι κυβερνο-απειλές εκδηλώνονται µε µια αυξητική τάση κατά του συνόλου των δικτύων που απαρτίζουν τον κυβερνοχώρο, γεγονός που δηµιουργεί µια άναρχη κατάσταση. Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία «προσφέρει» διαρκώς νέα και πιο εξελιγµένα κυβερνο-όπλα στους κυβερνοεπιτιθέµενους. Η παγκόσµια κοινότητα και κυρίως οι χώρες µε ανεπτυγµένη ψηφιακή τεχνολογία, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου για την προώθηση των συµφερόντων τους αλλά και τις υπαρκτές κυβερνο-απειλές κατά της εθνικής τους ασφάλειας και ευηµερίας, πραγµατοποιούν τα πρώτα τους βήµατα προκειµένου να καθορίσουν τους κανόνες συµπεριφοράς εντός του κυβερνοχώρου σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται από τα συµπεράσµατα και τις εκτιµήσεις των εµπειρογνωµόνων, όπως ότι: 4

5 Η κυβερνοχώρος συνιστά πρόκληση για το παρόν και το µέλλον της παγκόσµιας κοινότητας. Η εξάρτηση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα από τον κυβερνοχώρο θα αυξάνεται διαρκώς. Προς το παρόν, ο κυβερνοχώρος παραµένει «ευπρόσβλητος» και η απόλυτη προστασία του χαρακτηρίζεται ως «ουτοπία», καθότι αποτελεί πεδίο παγκόσµιου οικονοµικού και στρατιωτικού ανταγωνισµού, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία «αδυνατεί» να εγγυηθεί την αποτελεσµατική κυβερνο-ασφάλεια. Η κυβερνο-απειλή είναι µια υπαρκτή παγκόσµια ασύµµετρη απειλή, που στρέφεται κατά της εθνικής ασφάλειας και της ευηµερίας των χωρών. Η κυβερνο-επίθεση είναι φτηνή και αποτελεσµατική, ενώ η κυβερνο-άµυνα είναι δαπανηρή, περίπλοκη, απαιτεί πολυµερή συνεργασία και δεν εγγυάται το αποτέλεσµα. Τα µέσα διεξαγωγής του κυβερνοπολέµου είναι ευρέως διαθέσιµα και αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνο-απειλών αφορούν το ηλεκτρονικό οικονοµικό έγκληµα. Παρότι όλες οι κυβερνήσεις παρουσιάζονται ως δρώντες στον κυβερνοχώρο που εστιάζουν την προσοχή τους µόνο στην κυβερνο-άµυνα, εντούτοις, εκτιµάται ότι επιδιώκουν να αναπτύξουν τεχνολογία και µέσα (κυβερνο-όπλα), προκειµένου αφενός να εκµεταλλευθούν τις πληροφορίες των αντίπαλων δικτύων, και αφετέρου να διεξάγουν κυνερνο-επιθέσεις, όταν απαιτηθεί. Ο λόγος είναι προφανής. Το πλεονέκτηµα σε τεχνολογικό επίπεδο δηµιουργεί αντίστοιχο πλεονέκτηµα στον παγκόσµιο ανταγωνισµό της κυριαρχίας και της υποστήριξης των συµφερόντων. Γιαννακόπουλος Βασίλειος Ταξίαρχος ε.α. Πολεµικής Αεροπορίας Πρώην Γεωστρατηγικός Αναλυτής ΓΕΕΘΑ Απόφοιτος της Σχολής Πολέµου και του Centre d' Études Diplomatiques et Stratégiques 5

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING Υπό των φοιτητριών : Ζήση Αικατερίνης (Α.Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 του Ταξχου ε.α Πολυχρόνη Ναλμπάντη, MPhil ΓΕΝΙΚΑ Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας, η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων»

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΒ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κατά την Α' Τακτική Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ. Παύλος Αποστολίδης

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ. Παύλος Αποστολίδης OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ Παύλος Αποστολίδης Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα