ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ"

Transcript

1 Άζζεξνο 2011

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word Δηζαγσγή Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή Οζόλε Δµθάληζε ησλ γξαµµώλ εξγαιείσλ Πξνβνιέο Δγγξάθσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζην Microsoft Word Γεµηνπξγία ελόο λένπ εγγξάθνπ Πξόηππα Δγγξάθσλ Απνζήθεπζε Κεηµέλνπ Κιείζηµν ηνπ ελεξγνύ ζαο εγγξάθνπ Άλνηγκα εγγξάθνπ Σεξµαηηζµόο ιεηηνπξγίαο ηνπword ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δπεμεξγαζία-Αληηγξαθή-Μεηαθίλεζε-Μνξθνπνίεζε εκείν Δηζαγσγήο Δηζαγσγή θεηκέλνπ θαη ζεκαληηθά πιεθηξα Μεηαθίλεζε µέζα ζην έγγξαθν Δπηινγή Κεηκέλνπ Μεηαθίλεζε & Αληηγξαθή Κεηκέλνπ Cut/Copy Σν Πξόρεηξν (Clipboard) Σν Γεμί Πιήθηξν ηνπ Πνληηθηνύ ηπι Κεηµέλνπ Ζ µνξθή ησλ ραξαθηήξσλ Γηαζηήµαηα ραξαθηήξσλ ηνίρηζε Κεηµέλνπ Παξάγξαθνη Paragraphs Αξηζµεµέλεο Λίζηεο θαη Λίζηεο µε Κνπθθίδεο

3 3.14 Πεξηγξάκκαηα Borders Γισζζηθόο Έιεγρνο Δξγαιεία Σν Πηλέιν Μνξθνπνίεζεο Αλαίξεζε Δλεξγεηώλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΗΝΑΚΔ Οξηζκόο Πίλαθα Γεµηνπξγία πίλαθα ζε έλα έγγξαθν θεηµέλνπ Δηζαγσγή δεδνµέλσλ θαη µεηαθίλεζε Δπηινγή ηειώλ, γξακκώλ, νιόθιεξνπ πίλαθα Αιιαγή δηαζηάζεσλ γξακκώλ θαη ζηειώλ Πίλαθα Δηζαγσγή Γξακκώλ θαη/ή ζηειώλ Γηαγξαθή Γξακκώλ θαη/ή ζηειώλ Γηαίξεζε/πγρώλεπζε Κειηώλ νιόθιεξεο ζηήιεο ηνίρηζε θεηκέλνπ ζε πίλαθα ή ζε θειηά Μεηαθίλεζε πίλαθα Πεξηγξάµµαηα θαη ζθίαζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ-γξαθηθά-γξακκή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο Δηζαγσγή Αληηθεηκέλσλ θαη oξγαλνγξάκκαηνο Ζ Γξαµµή Δξγαιείσλ ρεδίαζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γηαµόξθσζε εγγξάθνπ Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζε Άιιεο εκαληηθέο Λεηηνπξγίεο Πεξηζώξηα ζειίδαο Κεθαιίδεο θαη Τπνζέιηδα Header and Footer Αξίζκεζε ειίδσλ Page Numbers Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζεο Τπνζεµεηώζεηο ρόιηα Δηζαγσγή εηδηθώλ ζπµβόισλ Δξγαζία µε πνιιά έγγξαθα

4 6.10 πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο (Mail Merge) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Υξήζηκεο πληνκεύζεηο γηα ην Microsoft Word ΕΙΑΓΩΓΗ Σν εγρεηξίδην απηό απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην πάλσ ζηελ εθαξκνγή MS WORD. Απεπζύλεηαη ζε άηνκα ηα νπνία είλαη αξράξηα ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή αιιά θαη ζε απηνύο νη νπνίνη έρνπλ εκπεηξία θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Διζαγωγή και εξοικείωζη με ηο Microsoft Word 1.1 Ειζαγωγή ην δεύηεξν κέξνο ζα γίλεη εηζαγσγή θαη επεμήγεζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Μicrosoft Word. Οη θπξηόηεξεο ελόηεηεο πνπ ζα αλαιπζνύλ είλαη: Έλαξμε ηνπ θεηκελνγξάθνπ, πεξίεγεζε θαη επεμήγεζε ησλ menu, πιεθηξνιόγεζε θεηκέλνπ, δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε εγγξάθνπ, Γηακόξθσζε θεηκέλνπ-παξάγξαθνη, ζηεινζέηεο, θνπθίδεο, θεθαιίδεοππνζέιηδα Γηακόξθσζε ζειίδαο-πξνεπηζθόπεζε-δθηύπσζε Οξζνγξαθηθόο έιεγρνο θαη ζπγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο 4

5 Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ,εηθόλσλ,clip-art,νξγαλόγξακκα,wordart θαη επεμήγεζε κπάξαο ζρεδίαζεο. Δηζαγσγή πηλάθσλ,πεξηγξάκκαηα θαη ζθηάζεηο. 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ Ζ επεμεξγαζία θεηµέλνπ, είλαη ε εθαξµνγή πνπ ρξεζηµνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από ηνπο ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηώλ. Ζ επεμεξγαζία θεηµέλνπ είλαη έλα πξόγξαµµα ηνπ ππνινγηζηή µε ην νπνίν µπνξνύµε λα γξάςνπµε, λα δηνξζώζνπµε θαη λα εθηππώζνπµε δηάθνξα µηθξά θείµελα, µειέηεο, ζεµεηώζεηο ή θαη νιόθιεξα βηβιία. Οη δπλαηόηεηεο πνπ έρεη απηό ην πξόγξαµµα είλαη πνιύ µεγάιεο, θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ησλ πην απαηηεηηθώλ ρξεζηώλ θαη είλαη ζήµεξα ην πην δεµνθηιέο πξόγξαµµα ησλ ππνινγηζηώλ. 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή Οζόλε 1. Από ηη γπαμμή ζςνηόμεςζηρ ηος Οffice 2000, εάλ απηή ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (desktop), θιηθ ζην θνπκπί Γημιοςπγία εγγπάθος ηνπ Office (new Office document) κενό έγγπαθο (blank document) 2. Από ηην επιθάνεια επγαζίαρ εάλ ππάξρεη ζπληόκεπζε ηνπ Microsoft Word, 3. Από ηο μενού Έναπξη (Start menu) επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ Γεκηνπξγία Δγγξάθνπ ηνπ Office (new Office document) ή από ηνλ θαηάινγν Ππογπάμμαηα (Programs) Ms Word Όηαλ μεθηλά ην MS-Word,εµθαλίδεηαη ζηελ νζόλε έλα θαηλνύξγην έγγξαθν, µε όλνµα «Έγγξαθν 1», (εικόνα1) πνπ είλαη ην πξνζσξηλό όλνµα ηνπ εγγξάθνπ ζαο, µέρξη λα ην αξρεηνζεηήζεηε θαη λα ηνπ δώζεηε ην όλνµα πνπ ζέιεηε. Δάλ δεµηνπξγήζεηε θαη λέα έγγξαθα, δίλνληαη αληίζηνηρα ηα νλόµαηα «Έγγξαθν 2», «Έγγξαθν 3» θηι. 5

6 Δηθόλα 1: Έγγξαθν 1 Ζ νζόλε ηνπ Word δηαηξείηαη ζε ηξεηο βαζηθέο πεξηνρέο (εικόνα 2): 1. Σηο γξαµµέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ από ην παξάζπξν εγγξάθνπ, όπνπ αλήθεη ε γπαµµή ηίηλος πνπ πεξηέρεη ηνλ ηίηιν (όλνµα) ηνπ εγγξάθνπ, ην εικονίδιο ελέγσος ηεο εθαξκνγήο, ηα κοςμπιά ελέγσος, ε γπαµµή µενού µε ηελ νπνία έρνπµε πξνζπέιαζε ζηηο εληνιέο, ε βαζική γπαµµή επγαλείυν, ε γπαµµή επγαλείυν µοπθοποίηζηρ θαη ν σάπακαρ. 2. Σν παξάζπξν εγγξάθνπ, όπνπ γξάθνπµε ην θείµελό µαο θαη νη γπαµµέρ κύλιζηρ. 3. Σηο γξαµµέο πνπ είλαη θάησ από ην παξάζπξν εγγξάθνπ, όπνπ αλήθεη ε γπαµµή καηάζηαζηρ πνπ µαο ιέεη ζε πνηα ζειίδα θαη ελόηεηα ηνπ θεηµέλνπ βξηζθόκαζηε. 6

7 Ζ Γπαµµή ηίηλος πεξηέρεη ηνλ ηίηιν (όλνµα) ηνπ εγγξάθνπ. Δίλαη ε πξώηε γξαµµή ζην επάλσ µέξνο ηεο νζόλεο θαη δειώλεη ηνλ ηίηιν ηεο εθαξµνγήο (Microsoft Word) θαη ην όλνµα ηνπ εγγξάθνπ πνπ έρεηε αλνίμεη. Εικονίδιο ελέγσος ηηρ εθαπµογήρ: Βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό µέξνο ηεο γξαµµήο ηνπ ηίηινπ θαη πεξηέρεη εληνιέο γηα επαλαθνξά, µεηαθίλεζε, αιιαγή ηνπ µεγέζνπο, ειαρηζηνπνίεζε, µεγηζηνπνίεζε θαη ην θιείζηµν ηνπ παξαζύξνπ ηνπ Ms-Word. Κοςµπιά ελέγσος: Δίλαη ηα ηξία θνπµπηά ζην δεμηό µέξνο ηεο γξαµµήο ηνπ ηίηινπ θαη ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ παξαζύξνπ ηεο εθαξµνγήο («θαηέβαζµα» ζηε γξαµµή εξγαζηώλ, ώζηε λα ρξεζηµνπνηήζνπµε θάπνην άιιν πξόγξαµµα), µεγηζηνπνίεζε ή επαλαθνξά ηνπ παξαζύξνπ ηεο εθαξµνγήο θαη θιείζηµν ηεο εθαξµνγήο. Δηθόλα 2: Ζ νζόλε ηνπ Word Ζ Γπαµµή µενού (εικόνα 3) µε ηελ νπνία έρνπµε πξνζπέιαζε ζε δηάθνξεο εληνιέο.βξίζθεηαη αµέζσο θάησ από ηε γξαµµή ηίηινπ, πεξηέρεη νµαδνπνηεµέλεο ηηο εληνιέο ηεο εθαξµνγήο (Απσείο, Δπεξεπγαζία, Πποβολή, Διζαγυγή, Μοπθή, Δπγαλεία,Πίνακαρ, Παπάθςπο και Βοήθεια). Όηαλ είλαη µεγηζηνπνηεµέλν ην παξάζπξν ηνπ ελεξγνύ εγγξάθνπ, αξηζηεξά ηεο γξαµµήο ησλ µελνύ ππάξρεη ην εηθνλίδην ειέγρνπ γηα ην ελεξγό έγγξαθν θαη δεμηά ηα θνπµπηά ειέγρνπ ηνπ ελεξγνύ εγγξάθνπ, πνπ εθηεινύλ ηηο ίδηεο γλσζηέο ιεηηνπξγίεο. 7

8 ηνλ πίνακα 1 πνπ αθνινπζεί επεμεγνύληαη κε αλαιπηηθό ηξόπν νη εληνιέο ηνπ θάζε κελνύ θαζώο θαη νη ζπληνκεύζεηο ηνπο. Δηθόλα 3: Γξακκή Μελνύ Πίλαθαο 1 Ονομαζία Μενού Eνηολέρ κάηω από κύπιο μενού Σςνηομεύζειρ Αποηέλεζμα New - Γεκηνπξγία Ctrl + N Γεκηνπξγία Νένπ Δγγξάθνπ Open Άλνηγκα Ctrl+O Άλνηγκα Δγγξάθνπ Close Κιείζηκν Κιείζηκν Δγγξάθνπ Save - Απνζήθεπζε Ctrl+S Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ Save as - Απνζήθ. σο File/Αξρείν Alt+F/Alt+A Save as Web Page - Απνζήθεπζε σο Ηζηνζειίδα Web page preview - Πξνεπηζθόπ. Ηζη. Page Setup - Γηακόξθσζε ζειίδαο Print preview - Πξνεπηζθόπεζε Δθη. Πξνζζήθε ζην έγγξαθν θώδηθα HTML γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε Ηζηνζειίδα. Πξνεπηζθόπεζε Ηζηνζειίδαο Οξηζκόο Πεξηζσξίσλ ηνπ Δγγξάθνπ Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζεο 8

9 Print - Δθηύπσζε Ctrl+P Send to - Απνζηνιή πξνο Properties - Ηδηόηεηεο Απνζηνιή , Fax,.. Μέγεζνο, ζρόιηα, ηίηινο,... Πξόζθαηα αλνηγκ. αξρεία Exit Έμνδνο Έμνδνο από ην πξόγξακκα Undo Αλαίξεζε Ctrl+Z Αλαίξεζε Λεηηνπξγίαο Repeat - Δπαλάιεςε Ctrl+Y Δπαλάιεςε Λεηηνπξγίαο Cut Απνθνπή Ctrl+X Μεηαθίλεζε ηκήκαηνο/ιέμεο Copy - Αληηγξαθή Ctrl+C/Ctrl+Φ Αληηγξαθή ηκήκαηνο/ιέμεο Edit/ Δπεμεξγαζία Alt+E Paste - Δπηθόιιεζε Ctrl+V/Ctrl+Χ Δπηθόιιεζε ηκήκαηνο/ιέμεο Clear - Απαινηθή Del Select All - Δπηινγή όισλ Ctrl+A Δπηινγή όινπ ηνπ θεηκέλνπ Find - Δύξεζε Ctrl+F Αλαδήηεζε θεηκέλνπ/ιέμεο Replace - Αληηθαηάζηαζε Ctrl+H Αληηθαηάζη. θεηκέλνπ/ιέμεο Go to - Μεηάβαζε ζε Ctrl+G θείκελν, ζειίδα Normal - Καλνληθή View/Πξνβνιή Alt+V Print Layout Toolbars - Γξακκέο Δξγαιείσλ Ruler Υάξαθαο Header and Footer - Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα Πξνβνιή δηάηαμεο εθηύπσζεο πιινγέο εξγαιείσλ κε ζθνπό ηελ άκεζε εθηέιεζε κηαο εληνιήο. Σνπνζέηεζε ζηεινζεηώλ Δηζαγσγή γξακκώλ θεηκέλνπ κε πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε λα εθηππώλνληαη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θάζε ζειίδαο κηαοεξγαζίαο. 9

10 Footnotes - Τπνζεκεηώζεηο Comments ρόιηα Full Screen - Πιήξνπο Οζόλεο Break Αιιαγήο Page Numbers Αξηζκ.ι. Αιιαγή ζεηξάο Αξίζκεζε ζειίδσλ Insert/Δηζαγσγή Alt+I Format/ Μνξθή Alt+O Date and Time - Ζκεξνκελία θαη ώξα Auto text Symbol - πκβόινπ Footnote - Τπνζεκείσζε Index and Tables - Δπξεηήξηα θαη πίλαθεο Picture Δηθόλα Textbox - Πιαηζίνπ θεηκ. Object - Αληηθεηκέλνπ Font - Γξακκαηνζεηξάο Paragraph - Παξαγξάθνο Bullets and Numbering - Κνπθθίδσλ θαη αξίζκεζεο Borders and Shading - Πεξηγξακ. θαη ζθίαζεο Δηζαγσγή εηδηθώλ ζπκβόισλ Δηζαγσγή εηθόλαο, θσηνγξαθίαο,... Δπηινγή γξακκαηνζεηξάο/μνξθνπ. Δζνρέο,δηαζηήκαηα,δηάζηηρν Δηζαγσγή θνπθθίδσλ ή αξηζκώλ 10

11 Columns - ηήιεο Text Direction Κείκελν κε ηε κνξθή ζηειώλ Γηεύζπλζε Κεηκέλνπ AutoFormat - Απηόκαηε Μνξθνπνίεζε Style - ηπι Tools/ Δξγαιεία Alt+T Spelling and Grammar, πιιαβηζκόο/οξζνγξαθία Language - Γιώζζα AutoCorrect - Απηόκαηε Γηόξζσζε Customize - Πξνζαξκνγή Έιεγρνο νξζνγξαθίαο θαη ζπιιαβηζκνύ Αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ, απηόκαηνο νξζνγξαθηθόο έιεγρνο, ιαλζαζκέλεο ιέμεηο. Δξγαιεηνζεθώλ, εληνιώλ,... Options - Δπηινγέο Παξάκεηξνη ηνπ Word 2000 Draw Table - ρεδίαζε Πίλαθα Insert - Δηζαγσγή Delete - Γηαγξαθή Select - Δπηινγή Πίλαθα, θνιώλαο,ζεηξάο Πίλαθα, θνιώλαο, ζεηξάο. Πίλαθα, θνιώλαο, ζεηξάο.. Table/Πίλαθαο Alt+Α Merge Cells - πγρώλεπζε θειηώλ Split Cells - Γηαίξεζε Κειηώλ Split Table - Γηαίξεζε Πίλαθα Table AutoFormat - Απηόκαηε κνξθνπνίεζε πίλαθα Έηνηκα δηακνξθσκέλα κνληέια πηλάθσλ 11

12 Autofit - Απηόκαηε πξνζαξκνγή Convert - Μεηαηξνπή Πεξηερνκέλσλ, παξαζύξνπ, ζηειώλ,... Κεηκέλνπ ζε πίλαθα θαη αληίζεηα Table Properties - Ηδηόηεηεο Πίλαθα Window/Παξάζπξν Alt+W Arrange All - Σαθηνπνίεζε όισλ Δκθάληζε 2 εγγξάθσλ ζηελ νζόλε Ms Word Help - Βνήζεηα F1 Help / Βνήζεηα Alt+H Show/Hide the Office Assistant - Δκθάληζε/Απόθξπςε ηνπ Βνεζνύ ηνπ Office What's this - Ση Δίλαη... Shift + F1 Πιεξνθνξίεο ζηνηρείνπ Ζ Βαζική Γπαµµή επγαλείων (εικόνα 4): Ζ γξαµµή εξγαιείσλ πεξηιαµβάλεη θνπµπηά πνπ παξέρνπλ γξήγνξε πξνζπέιαζε µέζσ ηνπ πνληηθηνύ ζε πνιιέο εληνιέο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ Ms-Word. Ζ ηαπηόηεηα θάζε θνπµπηνύ θαίλεηαη ζπλνπηηθά από µηα εηηθέηα πνπ εµθαλίδεηαη απηόµαηα, αλ νδεγήζνπµε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ηνπ θαη ηνλ αθήζνπµε εθεί γηα ιίγν, ρσξίο λα παηήζνπµε θάπνην πιήθηξν. Ζ Βαζική γξαµµή εξγαιείσλ πεξηέρεη θνπµπηά γηα εξγαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ εγγξάθνπ, αληηγξαθήο θαη επηθόιιεζεο ηνπ θεηµέλνπ, αλαίξεζεο ιεηηνπξγηώλ, δεµηνπξγία πηλάθσλ θαη ζηειώλ εθεµεξίδσλ, ιήςεο βνήζεηαο θαη άιια. παξαγξάθσλ, γηα πεξηγξάµµαηα θαη άιια. ηνλ πίνακα 2 πνπ αθνινπζεί επεμεγνύληαη κε αλαιπηηθό ηξόπν νη ιεηηνπξγίεο ησλ εηθνληδίσλ ζηελ βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ. 12

13 Δηθόλα 4 : Βαζηθή Γξακκή Δξγαιείσλ Πίλαθαο 2 13

14 Ζ Βαζική γπαµµή Μοπθοποίηζηρ (εικόνα 5) πεξηέρεη θνπµπηά γηα ηελ εθαξµνγή ζηπι, ηε µνξθνπνίεζε ραξαθηήξσλ ή παξαγξάθσλ γηα πεξηγξάµµαηα θαη άιια. ηνλ πίνακα 3 πνπ αθνινπζεί επεμεγνύληαη κε αλαιπηηθό ηξόπν νη ιεηηνπξγίεο ησλ εηθνληδίσλ ζηελ βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ. Δηθόλα 5 :Βαζηθή Γξακκή Μνξθνπνίεζεο 14

15 Πίλαθαο 3 Οπιζόνηιορ σάπακαρ: Βξίζθεηαη µεηαμύ ησλ γξαµµώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ ρώξνπ ζύληαμεο ηνπ θεηµέλνπ θαη ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζµό ησλ ζηεινζεηώλ (tabs) θαη γηα ηε ξύζµηζε ησλ πεξηζσξίσλ θαη ησλ εζνρώλ ησλ παξαγξάθσλ. 15

16 Καηακόπςθορ σάπακαρ: Βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό ηµήµα ηνπ παξαζύξνπ (όηαλ είζηε ζε Πξνβνιή δηάηαμεο εθηύπσζεο ) θαη ρξεζηµνπνηείηαη γηα πξνβνιή θαη µεηαηξνπή ησλ πεξηζσξίσλ ηνπ θεηµέλνπ από ην πάλσ θαη ην θάησ µέξνο ηεο ζειίδαο µαο. Χώπορ ζύνηαξηρ κειµένος: Δίλαη ν µεγαιύηεξνο ρώξνο ζηελ νζόλε θαη ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηε ζύληαμε ηνπ θεηµέλνπ. Πάλσ ζε απηόλ µπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη θαη άιια αληηθείµελα πνπ είλαη αλεμάξηεηα ή ζπλδεδεµέλα µε ην θείµελν, όπσο πιαίζηα, εηθόλεο, γξαθήµαηα θαη άιια. Γπαµµέρ κύλιζηρ: Ζ µηα (θαηαθόξπθε) βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ θαη µεηαθηλεί ην πεξηερόµελν ηνπ παξαζύξνπ θαηαθόξπθα, µε ηε βνήζεηα δύν βειώλ πνπ είλαη ζηα δύν άθξα ηεο. Ζ άιιε (νξηδόληηα) βξίζθεηαη ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ θαη µεηαθηλεί ην πεξηερόµελό ηνπ νξηδόληηα. Μέζα ζε θάζε γξαµµή θύιηζεο ππάξρεη έλα γθξίδν νξζνγώλην, πνπ δείρλεη ηε ζρεηηθή ζέζε ηνπ ηµήµαηνο ηνπ θεηµέλνπ πνπ εµθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, ζε ζρέζε µε όιν ην έγγξαθν. Γπαµµή καηάζηαζηρ πνπ µαο ιέεη ζε πνηα ζειίδα θαη ελόηεηα ηνπ θεηµέλνπ βξηζθόµαζηε, πόζεο ζειίδεο έρεη ζπλνιηθά ην θείµελν, ζε πόζε απόζηαζε ζε εθαηνζηά βξηζθόµαζηε από ηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο, ζε πνηα γξαµµή θαη ζηήιε ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο είλαη ν δξνµέαο. Τπάξρνπλ θαη νη γπαµµέρ (πάβδοι) κύλιζηρ, θαηαθόξπθε ζηα δεμηά ηνπ θεηµέλνπ θαη νξηδόληηα ζην θάησ µέξνο ηνπ θεηµέλνπ, µε ηηο νπνίεο µπνξνύµε λα πάµε ζε µέξε ηνπ θεηµέλνπ πνπ δελ θαίλνληαη ζε θάπνηα ζηηγµή. 1.4 Εµθάνιζη ηων γπαµµών επγαλείων Μεξηθέο θνξέο ζα εξγάδεζηε ζε έλα ππνινγηζηή πνπ θάπνηνο άιιν, πξηλ από ζαο έρεη ηξνπνπνηήζεη ιίγν ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θαη είηε ζα βιέπεηε πεξηζζόηεξεο από ηηο ζπλεζηζµέλεο γξαµµέο εξγαιείσλ θάλνληαο ην πεξηβάιινλ πην πνιύπινθν είηε ζα αλαξσηηέζηε γηα ην πνπ είλαη θάπνηα γξαµµή εξγαιείσλ. Μπνξείηε λα εµθαλίζεηε ή λα απνθξύςεηε µηα γξαµµή εξγαιείσλ 16

17 ζηελ νζόλε ζαο από ην µελνύ Πποβολή Γπαµµέρ επγαλείυν(view Toolbars). ηε ιίζηα πνπ αλαδύεηαη θαίλνληαη όιεο νη δηαζέζηµεο γξαµµέο εξγαιείσλ θαη όζεο είλαη ελεξγέο έρνπλ δίπια ηνπο ην ζύµβνιν. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην όλνµα ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ πνπ ζέιεηε λα απνθξύςεηε ή λα εµθαλίζεηε αληίζηνηρα. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα θάλεηε δεμί θιηθ ζηελ γθξη πεξηνρή δίπια αθξηβώο από ηηο γξακκέο εξγαιείσλ.πάιη εκθαλίδνληαη νη γξακκέο εξγαιείσλ. 1.5 Πποβολέρ Εγγπάθων Σν Word καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε ην έγγξαθό καο ζε δηάθνξεο πξνβνιέο κέζσ ηνπ κελνύ Πποβολή (View). Κανονική (Normal) Δκθαλίδεηαη κόλν ε πεξηνρή ηνπ θεηκέλνπ όρη ηα πεξηζώξηα ηεο ζειίδαο. Γιάηαξη Δκηύπυζηρ(Print layout) πκπεξηιακβάλνληαη ηα πεξηζώξηα ηεο ζειίδαο. Πλήπηρ Οθόνη(Full Screen) Μεγάιε επηθάλεηα εξγαζίαο, δελ θαίλνληαη ηα κελνύ θαη νη γξακκέο εξγαιείσλ. Σν κόλν αληηθείκελν πνπ θαίλεηαη είλαη ην θνπκπί Πλήπηρ Οθόνη κε ηελ επηινγή Κλείζιμο Πποβολήρ Πλήποςρ Οθ. Σνπνζεηώληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηελ αξρή ηεο επάλσ πεξηνρήο ηεο νζόλεο (ή παηώληαο ην πιήθηξν Alt) εκθαλίδεηαη ε γξακκή κελνύ ηνπ Word. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βαζικέρ λειηοςπγίερ ζηο Microsoft Word 2.1 Δηµιοςπγία ενόρ νέος εγγπάθος Κάλεηε θιηθ ζην θνπµπί (Γηµιοςπγία) ηεο Βαζικήρ γξαµµήο εξγαιείσλ ή επηιέμεηε ην µελνύ Απσείο Γηµιοςπγία(File New) ή ρξεζηµνπνηήζεηε ην πιήθηξν ζπληνµίαο Ctrl+N. Σν λέν ζαο έγγξαθν ζα είλαη βαζηζµέλν ζην πξόηππν «Normal». Δπηιέμεηε ην µελνύ Απσείο Γηµιοςπγία Έπεηηα επηιέμηε ηελ θαηεγνξία εληύπσλ πνπ επηζπµείηε (π.ρ. «Δπηζηνιέο & θαμ») θαη θάληε δηπιό θιηθ ζην πξόηππν πνπ ζέιεηε (π.ρ. «Κνµςή επηζηνιή.dot»). Δπηιέμεηε ην µελνύ Απσείο Γηµιοςπγία Ύζηεξα επηιέμηε ηελ θαηεγνξία εληύπσλ πνπ επηζπµείηε (π.ρ. «Άιια έγγξαθα») θαη θάληε δηπιό θιηθ ζηνλ νδεγό πνπ ζέιεηε (π.ρ. «Οδεγόο βηνγξαθηθνύ ζεµεηώµαηνο.wiz»). 2.2 Ππόηςπα Εγγπάθων Ππόηςπο είλαη κηα γεληθή θόξκα ελόο εγγξάθνπ. Βαζικό Ππόηςπο (ή Πξόηππν Κελνύ Δγγξάθνπ) είλαη ην πξνεπηιεγκέλν Πξόηππν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Word γηα όια ηα θαηλνύξγηα έγγξαθα, εθηόο θη αλ επηιέμνπκε θάηη άιιν. Έλα Ππόηςπο Δγγπάθος κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιέο θνξέο. Όηαλ μεθηλάκε ην Word εκθαλίδεηαη έλα έγγξαθν πνπ βαζίδεηαη πάλσ ζην βαζηθό πξόηππν. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν έγγξαθν πνπ λα βαζίδεηαη ζην βαζηθό πξόηππν θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί δεκηνπξγία (new blank document) πνπ βξίζθεηαη ζηε βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ ή από ην κελνύ αξρείν (file) επηιέγνπκε ηελ εληνιή δεκηνπξγία (new). Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ δεκηνπξγία θαη από ηελ θαξηέια Γενικέρ Δπιλογέρ (general). 18

19 επηιέγνπκε ηελ εηθόλα Κενό Έγγπαθο (blank document). Σν Word πεξηέρεη δηάθνξα πξόηππα γηα λα καο βνεζήζεη θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ εγγξάθσλ. Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε θάπνην πξόηππν εγγξάθνπ από ην παξάζπξν δηαιόγνπ δεκηνπξγία θαη ζηε ζπλέρεηα από ηελ αληίζηνηρε θαξηέια.μεξηθά από ηα πην ζπλεζηζκέλα πξόηππα είλαη: Αλαθνξέο (Reports).πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαγγεικαηηθέο αλαθνξέο Δθδόζεηο (Publicat). πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κπξνζνύξεο, εγρεηξίδηα, εξγαζίεο Δπηζηνιέο & Fax. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα Δπηζηνιέο & Fax ζε δηάθνξα ζηπι Ηζηνζειίδεο (Web). πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδσλ Άιια Έγγξαθα (Other). πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα Παξνπζηάζεηο. 19

20 Δηθόλα 6: Παξάζπξν Γηαιόγνπ γηα Γεκηνπξγία λένπ Δγγξάθνπ 2.3 Αποθήκεςζη Κειµένος Σν θείµελν πνπ γξάθνπµε µπνξνύµε λα ην ζώζνπµε ζηνλ ζθιεξό δίζθν ή ζε µηα δηζθέηα γηα λα ην επεμεξγαζηνύµε αξγόηεξα ή λα ην δώζνπµε µε µηα δηζθέηα ζε θάπνηνλ άιινλ. Γηα λα απνζεθεύζνπµε ην θείµελό µαο, επηιέγνπµε Αποθήκεςζη(Save) από ην µελνύ Απσείο(File) ή παηάµε ηα πιήθηξα Ctrl+S ή παηάµε ζην εηθνλίδην πνπ έρεη ηε µνξθή δηζθέηαο ζηελ βαζηθή γξαµµή εξγαιείσλ. Σελ πξώηε θνξά πνπ απνζεθεύνπµε ην θείµελν, ην Word ζα µαο δεηήζεη λα δώζνπµε ην όλνµα ηνπ θεηµέλνπ θαη λα επηιέμνπµε ζε πνηνλ θαηάινγν ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ ή ζε πνηα δηζθέηα ζα απνζεθεπζεί. Από ην πιαίζην δηαιόγνπ πνπ ζα εµθαληζηεί, επηιέγνπµε ηνλ θαηάινγν ή ηε δηζθέηα. Σν Word πξνηείλεη µόλν ηνπ έλα όλνµα γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ θεηµέλνπ.μπνξνύµε λα θξαηήζνπµε απηό ην όλνµα ή λα ην δηαγξάςνπµε θαη λα γξάςνπµε ηε δηθή µαο επηινγή. Σν Word βάδεη µόλν ηνπ ηελ επέθηαζε (extension).doc ζηα θείµελά ηνπ. Σν όλνµα ηνπ αξρείνπ-θεηµέλνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη, µαδί µε ηελ επέθηαζε.doc, ην πνιύ από 255 ραξαθηήξεο θαη µπνξνύµε λα ρξεζηµνπνηήζνπµε αγγιηθνύο, ειιεληθνύο ή θαη εηδηθνύο ραξαθηήξεο εθηόο από ηνπο : *, /,\, >, <,?, ",, : ;. Σελ επόµελε θνξά πνπ ζα απνζεθεύζνπµε ην ίδην θείµελν, ην Word δελ ζα µαο δεηήζεη όλνµα, αιιά ζα ρξεζηµνπνηήζεη ην παιηό όλνµα. Μπνξνύµε, όµσο, λα επηιέμνπµε Αποθήκεςζη σο(save as) από ην µελνύ Απσείο θαη λα απνζεθεύζνπµε ην ίδην θείµελν ζ έλα άιιν αξρείν µ έλα δηαθνξεηηθό όλνµα. ηελ νπζία ην θάλνπµε αληηγξαθή. Απηή ε δπλαηόηεηα είλαη ρξήζηµε όηαλ ζέινπµε λα γξάςνπµε έλα θείµελν πνπ µνηάδεη πνιύ µε θάπνην ήδε ππάξρνλ θείµελν θαη δελ ζέινπµε λα μαλαγξάθνπµε ηα ίδηα πξάγµαηα. Σελ ώξα πνπ πιεθηξνινγείηε θάπνην θείµελν ζε έλα έγγξαθν, ν ρώξνο εξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο είλαη ε θεληξηθή µλήµε RAM πνπ είλαη πποζωπινή δειαδή ην θείµελν πνπ πιεθηξνινγείηε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε απηό ην έγγξαθν (ραξαθηήξεο, µνξθνπνηήζεηο θηι.) βξίζθνληαη 20

21 ζηε µλήµε RAM, ηεο νπνίαο ηα πεξηερόµελα δηαγξάθνληαη, όηαλ θιείζεηε ην πξόγξαµµα µε ην νπνίν εξγάδεζηε ή δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη έηζη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ην έγγξαθό ζαο ράλνληαη. πλεπώο ππέπει να αποθηκεύεηε ηο έγγπαθό ζαρ ζε ηακηά σπονικά διαζηήµαηα, αθνύ αθόµε θαη µηα δηαθνπή ηνπ ξεύµαηνο ζα έρεη άζρεµν απνηέιεζµα, ηελ απώιεηα όζσλ πιεθηξνινγήζαηε. Σν Word µπνξεί λα θάλεη απηόµαηε απνζήθεπζε ηνπ θεηµέλνπ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα θαζώο εµείο δνπιεύνπµε. Γηα λα γίλεη απηό επηιέγνπµε ηελ θαξηέια Αποθήκεςζη από ηηο Δπιλο- Γέρ(Options) ηνπ µελνύ Δπγαλεία(Tools) θαη ζηελ επηινγή Αςηόµαηη αποθήκεςζη, κάθε: γξάθνπµε θάζε πόζα ιεπηά ζέινπµε λα απνζεθεύεη ην Word απηόµαηα ην θείµελν. Σν θείµελν πνπ γξάθνπµε µπνξνύµε λα ην απνζεθεύζνπµε θαη ζ άιιε µνξθή γηα λα µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί θη από άιια πξνγξάµµαηα επεμεξγαζίαο θεηµέλνπ, όπσο π.ρ ην Word Perfect. Γηα λα γίλεη απηό, επηιέγνπµε ην πηπζζόµελν πιαίζην Αποθήκεςζη υρ ηύπορ από ηελ επηινγή Αποθήκεςζη υρ ηνπ µελνύ Απσείο. Δθεί ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο ηύπσλ αξρείσλ θεηµέλνπ. 2.4 Κλείζιµο ηος ενεπγού ζαρ εγγπάθος Γηα λα θιείζεηε ην έγγξαθν µε ην νπνίν εξγάδεζηε, επηιέμηε ην µελνύ Απσείο Κλείζιµο(File Close) ή δηαθνξεηηθά θάληε θιηθ ζην θνπµπί γηα ην θιείζηµν ηνπ παξαζύξνπ ηνπ εγγξάθνπ. Αλ δελ έρεηε απνζεθεύζεη ηηο αιιαγέο, όηαλ θιείλεηε έλα έγγξαθν, µπνξείηε λα ην θάλεηε παηώληαο ην θνπµπί Ναι(OK) ζην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εµθαλίδεηαη. 2.5 Άνοιγμα εγγπάθος Γηα λα αλνίμνπµε έλα ήδε ππάξρνλ θείµελν, µπνξνύµε λα παηήζνπµε ζην εηθνλίδην ηεο βαζηθήο γξαµµήο εξγαιείσλ πνπ είλαη δεμηά από ην εηθνλίδην γηα ηε δεµηνπξγία θελνύ θεηµέλνπ θαη πνπ δείρλεη µηα αλνηθηή ζειίδα µ έλα βέινο 21

22 από πάλσ ηεο ή λα επηιέμνπµε Άνοιγµα(Open) από ην µελνύ Αξρείν ή λα παηήζνπµε Ctrl+Ο. Δµθαλίδεηαη έλα πιαίζην δηαιόγνπ, όπνπ επηιέγνπµε ηνλ θαηάινγν ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ ή ηεο δηζθέηαο όπνπ είλαη ην αξρείν πνπ ζέινπµε λα αλνίμνπµε θαη είηε θάλνπµε δηπιό θιηθ ζην όλνµα ηνπ αξρείνπ µε ην πνληίθη ή θάλνπµε απιό θιηθ θαη παηάµε ζηελ επηινγή Άλνηγµα ηνπ πιαηζίνπ δηαιόγνπ. Δάλ έρεηε ρξεζηµνπνηήζεη πξόζθαηα ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε, µπνξείηε λα ην μαλαβξείηε εύθνια, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζπµάζηε ην θάθειν πνπ ην είραηε απνζεθεύζεη. Σν Word ζπµάηαη ηα ηέζζεξα ( ή µέρξη θαη ελλέα αξρεία, αλ ην νξίζεηε) ηειεπηαία έγγξαθα πνπ αλνίμαηε θαη ηα αλαθέξεη ζην ηέινο ηνπ αλαδπόµελνπ µελνύ Απσείο, πξηλ από ηελ εληνιή Έξοδορ(Exit). ε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα λα αλνίμεηε ην έγγξαθν, απιά θάληε θιηθ πάλσ ζην όλνµά ηνπ. Σα Windows ζπµνύληαη ηα δεθαπέληε (15) ηειεπηαία αξρεία όισλ ησλ εθαξµνγώλ, πνπ είραηε επεμεξγαζηεί πξόζθαηα. Άξα ινηπόλ, µπνξείηε αθόµε, λα θάλεηε θιηθ ζην θνπµπί Έναπξη(Start) ησλ Windows, λα νδεγήζεηε ην δείθηε ζαο ζηελ επηινγή Έγγπαθα(Documents) θαη λα θάλεηε θιηθ επάλσ ζην όλνµα ηνπ εγγξάθνπ πνπ ζα βξείηε ζηε ιίζηα πνπ αλαδύεηαη. 2.6 Τεπµαηιζµόρ λειηοςπγίαρ ηοςword Μόιηο νινθιεξώζεηε ηελ εξγαζία ζαο, επηιέμηε ην µελνύ Απσείο(File) Έξοδορ(Exit) ή παηήζηε ην ζπλδπαζµό ησλ πιήθηξσλ Alt+F4 ή θάληε δηπιό θιηθ ζηo θνπκπί ειέγρνπ ηνπ Word πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ζηε Γξαµµή ηνπ Σίηινπ ή, ηέινο, θάληε θιηθ ζην πιήθηξν θιεηζίµαηνο ηνπ παξαζύξνπ. Αλ δελ έρεηε απνζεθεύζεη ηηο αιιαγέο πνπ πηζαλόλ έρεηε θάλεη ζην βηβιίν, ζα ζαο δνζεί ε επθαηξία λα ην θάλεηε, θάλνληαο θιηθ ζην θνπµπί Ναι ζην ζρεηηθό παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εµθαλίδεηαη. Κιείλνληαο ην παξάζπξν ηεο εθαξ- µνγήο ζα επηζηξέςεηε πάιη ζην γλώξηµν πεξηβάιινλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows. 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δπεξεπγαζία-Ανηιγπαθή-Μεηακίνηζη-Μοπθοποίηζη 3.1 Σημείο Ειζαγωγήρ Σν ζεκείν εηζαγσγήο είλαη κηα θαηαθόξπθε καύξε γξακκή πνπ αλαβνζβήλεη ζην ζεκείν πνπ κπνξνύκε λα εηζάγνπκε λέν θείκελν. Όηαλ ηνπνζεηήζνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ κέζα ζε κηα πεξηνρή κε πιεθηξνινγεκέλν θείκελν, αιιάδεη ε κνξθή ηνπ ζην εμήο ζύκβνιν I. Μπνξνύκε ηώξα λα εξγαζηνύκε ζην ζεκείν απηό (εηζαγσγή λένπ θεηκέλνπ, δηόξζσζε). 3.2 Ειζαγωγή κειμένος και ζημανηικά πληκηπα Γηα λα ζπληάμεηε θείµελν, επηιέμηε ηε γιώζζα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηελ νπνία ζα ρξεζηµνπνηήζεηε θαη αξρίζηε λα πιεθηξνινγείηε. Κάζε θνξά πνπ παηάηε θάπνην πιήθηξν, εµθαλίδεηαη ν αληίζηνηρνο ραξαθηήξαο, ζηε ζέζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ην ζεµείν εηζαγσγήο θαη µε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεηε δώζεη. Όζν πιεθηξνινγείηε ην θείµελν ζην έγγξαθό ζαο, ηόζν ν δξνµέαο µεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά, µηα ζέζε γηα θάζε ραξαθηήξα. Καζώο γξάθνπµε θείµελν δελ πξέπεη λα παηάµε ην πιήθηξν Enter γηα λα αιιάμνπµε ζεηξά, γηαηί ην Word θάλεη µόλν ηνπ αιιαγή ζεηξάο(αλαδίπισζε θεηµέλνπ). Σν πιήθηξν Enter παξίζηαηαη µέζα ζην θείµελν µε ην ζεµάδη παξαγξάθνπ θαη ην παηάµε όηαλ ζέινπµε λα αιιάμνπµε παξάγξαθν ή όηαλ ζέινπµε λα εηζάγνπµε θελή γξαµµή µέζα ζην θείµελό µαο.έλα άιιν ρξήζηµν πιήθηξν είλαη ην Tab (ζηεινζέηεο), πνπ παξίζηαηαη µε ην ζύµβνιν, µεηαθηλεί ηνλ δξνµέα θαηά έλα πξνθαζνξηζµέλν δηάζηεµα θαη ην ρξεζηµνπνηνύµε ζηελ αξρή µηαο λέαο παξαγξάθνπ θαη γηα λα ζηνηρίζνπµε θείµελν. Δμ νξηζµνύ, ην Word έρεη νξίζεη ηηο ζέζεηο ησλ ζηεινζεηώλ αλά µηζή ίληζα, αιιά µπνξνύµε λα νξίζνπµε θαη δηθνύο µαο ζηεινζέηεο ζ όπνηα ζεµεία ζέινπµε. 23

24 Σα ζεµάδηα από ηε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ enter θαη tab θαζώο θαη άιισλ εηδηθώλ πιεθηξνινγήζεσλ ηνπ Word, δελ θαίλνληαη ζην θείµελό µαο, εθηόο θη αλ παηήζνπµε ζην θνπµπί Δµθάληζε Όισλ πνπ βξίζθεηαη ζηε βαζηθή γξαµµή εξγαιείσλ θαη έρεη ην ζρήµα ηνπ. Γηα λα δηαγξάςνπµε ραξαθηήξεο ππάξρνπλ δύν πιήθηξα : ην πιήθηξν backspace, πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ην enter θαη πνπ δηαγξάθεη ηνλ ραξαθηήξα πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά από ηνλ δξνµέα θαη ην πιήθηξν delete, πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην πιήθηξν insert θαη δίπια ζην πιήθηξν enter θαη πνπ δηαγξάθεη ηνλ ραξαθηήξα πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηνπ δξνµέα. 3.3 Μεηακίνηζη µέζα ζηο έγγπαθο Όηαλ ζπληάζζνπµε έλα θείµελν, ζπρλά ρξεηάδεηαη λα δηνξζώζνπµε θάπνην ιάζνο ή λα εηζαγάγνπµε λέν θείµελν ζην ήδε ππάξρνλ. Τπάξρεη ε αλάγθε επνµέλσο, λα µεηαθηλεζνύµε ζε θάπνην άιιν ζεµείν ηνπ εγγξάθνπ από απηό πνπ είµαζηε ηώξα. Ζ µεηαθίλεζε µπνξεί λα γίλεη είηε ρξεζηµνπνηώληαο ην πνληίθη (ζεµαδεύεηε µε ην δξνµέα «Η» ηνπ πνληηθηνύ ηε ζέζε πνπ ζέιεηε θαη θάλεηε θιηθ), είηε µε ηε βνήζεηα ησλ βειώλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη γηα µεηαθίλεζε πάλσ ή θάησ θαη ησλ βειώλ θαη γηα µεηαθίλεζε αξηζηεξά ή δεμηά. Απιό πάηεµα ελόο βέινπο µεηαθηλεί ην δξνµέα µία ζεηξά θάησ ή πάλσ ή έλαλ ραξαθηήξα αξηζηεξά ή δεμηά αληίζηνηρα. Ο ζπλδπαζµόο ησλ πιήθηξσλ Ctrl θαη ελόο βέινπο µεηαθηλεί ην δξνµέα ζηελ αξρή ηεο πξνεγνύµελεο ή ηεο ηξέρνπζαο ιέμεο (αξηζηεξό βέινο), ζηελ αξρή ηεο επόµελεο ιέμεο (δεμί βέινο), ζηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο παξαγξάθνπ ( πάλσ βέινο) ή ζηελ αξρή ηεο επόµελεο παξαγξάθνπ ( θάησ βέινο). Με ηα πιήθηξα Home θαη End, ν δξνµέαο ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρή ή ην ηέινο όινπ ηνπ εγγξάθνπ. Σέινο, µε ηα πιήθηξα Page Up θαη Page Down ν δξνµέαο µεηαθηλείηαη µία νζόλε πάλσ ή θάησ. 24

25 3.4 Επιλογή Κειμένος Γηα λα επηιέμνπκε έλα γξάκκα, κηα ιέμε, κηα πξόηαζε, θάπνην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ ή όιν ην θείκελν, ηνπνζεηνύκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε (π.ρ. ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ), θξαηάκε παηεκέλν ην πξσηεύνλ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ (ζπλήζσο είλαη ην αξηζηεξό) θαη ην κεηαθηλνύκε κέρξη ην ηειεπηαίν ζεκείν (π.ρ. ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ).σν επηιεγκέλν θείκελν θαίλεηαη ζθηαζκέλν.αθήλνπκε ηώξα ην πιήθηξν. Γηα λα επηιέμεηε: Λέξη: Κάληε δηπιό θιηθ επάλσ ηεο. Παπάγπαθο: Κάληε ηξηπιό θιηθ επάλσ ηεο ή δηπιό θιηθ δίπια ηεο, ζηε ζηήιε επηινγήο. Όλο ηο έγγπαθο: Κάληε ηξηπιό θιηθ νπνπδήπνηε ζηε ζηήιε επηινγήο, αξηζηεξά ηνπ θεηµέλνπ ζαο ή παηήζηε ην ζπλδπαζµό ησλ πιήθηξσλ Ctrl+A. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ζπλνπηηθά νη εληνιέο γηα ηελ επηινγή ραξαθηήξσλ,ιέμεσλ θαη εγγξάθσλ. Shift + ή Shift + Shift + Ctrl + ή Shift + Ctrl + Shift + End Shift + Home Ctrl + Shift + Home Ctrl + Shift + End Ctrl + A Έλα ή πεξηζζόηεξνπο ραξαθηήξεο Μηα ιέμε Μέρξη ην ηέινο ηεο γξακκήο Μέρξη ηελ αξρή ηεο γξακκήο Μέρξη ηελ αξρή ηνπ εγγξάθνπ Μέρξη ην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ Οιόθιεξν ην έγγξαθν 25

26 3.5 Μεηακίνηζη & Ανηιγπαθή Κειμένος Cut/Copy Μπνξνύκε εύθνια λα κεηαθηλήζνπκε ή λα αληηγξάςνπκε κηα ιέμε ή έλα ηκήκα θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εληνιέο, Αποκοπή (Cut) ε νπνία αθαηξεί ηελ πιεξνθνξία από ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, Δπικόλληζη (Paste) ε νπνία ηνπνζεηεί ηελ πιεξνθνξία απηή ζε έλα άιιν πνπ επηιέγεη ν ρεηξηζηήο θαη Ανηιγπαθή (Copy) ε νπνία αθήλεη ηελ πιεξνθνξία ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη ηνπνζεηεί έλα αληίγξαθν ηεο ζε έλα άιιν πνπ επηιέγεη ν ρεηξηζηήο. Δπηιέγνπκε πξώηα ην θείκελν είηε κε ην πνληίθη είηε κε ην πιεθηξνιόγην θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο εληνιέο Αποκοπή -Δπικόλληζη γηα λα κεηαθέξνπκε θείκελν ή ηηο εληνιέο Ανηιγπαθή -Δπικόλληζη γηα λα ην αληηγξάςνπκε. Δλαιιαθηηθά, κπνξνύκε λα κεηαθέξνπκε κηα ιέμε ή θάπνην ηκήκα θεηκέλνπ επηιέγνληάο ην κε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα, θξαηώληαο ην πξσηεύνλ πιήθηξν παηεκέλν, ζύξνπκε ην θείκελν ή ηε ιέμε ζην ζεκείν πνπ έρνπκε επηιέμεη. Αθήλνπκε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη ε κεηαθνξά έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 3.6 Σν Πξόρεηξν (Clipboard) Σα Windows έρνπλ µηα πνιύ ρξήζηµε δπλαηόηεηα πνπ ιέγεηαη Πξόρεηξν (Clipboard). Δίλαη µηα πεξηνρή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο όπνπ µπνξνύµε λα απνζεθεύζνπµε έλα θείµελν, µηα εηθόλα ή µηα δσγξαθηά από µηα εθαξµνγή ησλ Windows θαη µεηά λα ελζσµαηώζνπµε ηα πεξηερόµελα ηνπ Πξόρεηξνπ ζηελ ίδηα ή ζε θάπνηα άιιε εθαξµνγή. Γηα παξάδεηγµα, µέζα ζ έλα θείµελν ηνπ Word, µπνξεί λα ρξεηαζηεί λα γξάςνπµε έλα θνµµάηη θεηµέλνπ πνπ είλαη ην ίδην ή ζρεδόλ ην ίδην µ έλα άιιν θνµµάηη θεηµέλνπ πνπ γξάςαµε λσξίηεξα. Δπηιέγνπµε µε ην πνληίθη ην θνµµάηη απηό θαη µεηά παηάµε ζην πιήθηξν απνθνπήο (cut) (") ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ µνξθνπνίεζεο γηα λα ην ηνπνζεηήζνπµε ζην πξόρεηξν. Με ην πιήθηξν απνθνπήο, ην θείµελν ράλεηαη από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Γηα λα µελ ραζεί, µπνξνύµε λα ην θάλνπµε αληηγξαθή (copy) παηώληαο ζην δηπιαλό πιήθηξν ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ µνξθνπνίεζεο. 26

27 Πάµε µεηά ζην ζεµείν πνπ ζέινπµε λα ελζσµαησζεί ην θείµελν απηό θαη παηάµε ζην πιήθηξν επηθόιιεζεο (paste) ηεο ίδηαο γξαµµήο εξγαιείσλ.μπνξνύµε λα επηθνιιήζνπµε έλα θείµελν θαη ζ έλα άιιν αξρείν ηνπ Word.Δθηόο από θείµελα, µπνξνύµε λα επηθνιιήζνπµε εηθόλεο θαη δσγξαθηέο από άιιεο εθαξµνγέο ησλ Windows. 3.7 Το Δεξί Πλήκηπο ηος Πονηικιού Όπσο ζ όια ηα πξνγξάµµαηα ησλ Windows, έηζη θαη ζην Word, ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ είλαη ζηελ θπξηνιεμία ην δεμί µαο ρέξη. Έλαο ρξπζόο θαλόλαο ιέεη ην εμήο γηα ηε ρξήζε ησλ Windows θαη ησλ πξνγξαµµάησλ ηνπο: «Όηαν δεν ξέπεηε ηι να κάνεηε ζε κάποια ζηιγµή, παηήζηε ηο δεξί πλήκηπο ηος πονηικιού». Σν δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ εµθαλίδεη έλα µελνύ ζπληόµεπζεο (shortcut menu) όηαλ παηεζεί. Σν ηη ζα πεξηέρεη απηό ην µελνύ ζπληόµεπζεο εμαξηάηαη από ην πνύ είµαζηε µέζα ζην θείµελν, από ην αλ έρνπµε παηήζεη µε ην πνληίθη πάλσ ζε επηιεγµέλν θείµελν ή πάλσ ζε ιέμε πνπ είλαη νξζνγξαθηθά ιάζνο θνθ. Δµθαλίδνληαη δει. εληνιέο θαη επηινγέο πνπ εµείο µπνξεί λα µελ ηηο ζπµόµαζηε εθείλε ηε ζηηγµή θαη πνπ µπνξνύλ λα εθαξµνζηνύλ ζην ζπγθεθξηµέλν ζεµείν πνπ θάλαµε δεμί θιηθ µε ην πνληίθη. 3.8 Σηςλ Κειµένος Σα ζηπι είλαη ζηνηρεία µνξθνπνίεζεο πνπ µπνξνύµε λα εθαξµόζνπµε ζ έλα θείµελν. Μπνξνύµε λα δεµηνπξγήζνπµε, λα νλνµάζνπµε θαη λα απνζεθεύζνπµε ηα δηθά µαο ζηπι ή λα ρξεζηµνπνηήζνπµε ηα έηνηµα ζηπι ηνπ Word. Κάζε θαηλνύξγην θείµελν µνξθνπνηείηαη µε ην ζηπι Βαζικό(Normal) θαη µπνξνύµε λα δνύµε ηε ιέμε Βαζικό ζην παξάζπξν Σηςλ ζην αξηζηεξό µέξνο ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ µνξθνπνίεζεο. Αλνίγνληαο ην πηπζζόµελν πιαίζην ζην παξάζπξν Σηςλ, µπνξνύµε λα δνύµε όια ηα δηαζέζηµα ζηπι ηνπ Word. Τπάξρνπλ δύν βαζηθά είδε ζηπι ηα ζηπι παξαγξάθσλ, πνπ εθαξµόδνληαη ζ νιόθιεξεο παξαγξάθνπο θαη έρνπλ ην 27

28 ζεµάδη µπξνζηά απ ην όλνµά ηνπο θαη ηα ζηπι ραξαθηήξσλ, πνπ εθαξµόδνληαη ζε επηιεγµέλνπο ραξαθηήξεο θαη έρνπλ ην ζεµάδη a µπξνζηά απ ην όλνµά ηνπο. Γηα λα εθαξµόζνπµε έλα ζηπι, ηνπνζεηνύµε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ θάπνπ µέζα ζηελ παξάγξαθν πνπ ζέινπµε λα εθαξµνζηεί ην ζηπι ή επηιέγνπµε ηνπο ραξαθηήξεο ζηνπο νπνίνπο ζα εθαξµνζηεί ην ζηπι θαη µεηά αλνίγνπµε ην παξάζπξν Σηςλ θαη επηιέγνπµε ην ζηπι πνπ ζέινπµε. Σν πιενλέθηεµα πνπ έρεη ε ρξήζε ησλ ζηπι είλαη όηη µπνξνύµε πνιύ απιά θαη γξήγνξα λα εθαξµόζνπµε (αιιάμνπµε) µηα µνξθνπνίεζε ζ έλα θνµµάηη ηνπ θεηµέλνπ. Έλα άιιν µεγάιν πιενλέθηεµα ησλ ζηπι είλαη όηη µε ηε βνήζεηά ηνπο µπνξνύµε λα δεµηνπξγήζνπµε πνιύ εύθνια θαη γξήγνξα πίλαθεο πεξηερνµέλσλ. Γηα λα ηξνπνπνηήζνπµε έλα ππάξρνλ ζηπι, πξώηα γξάθνπµε µηα παξάγξαθν µε ηε µνξθνπνίεζε πνπ ζέινπµε λα έρεη ην ζηπι, επηιέγνπµε ηελ παξάγξαθν ή αθήλνπµε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ θάπνπ µέζα ζηελ παξάγξαθν θαη επηιέγνπµε ην ζηπι από ην παξάζπξν ησλ ζηπι ζην αξηζηεξό άθξν ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ µνξθνπνίεζεο. Δµθαλίδεηαη έλα πιαίζην δηαιόγνπ όπνπ µαο ξσηάεη αλ ζέινπµε λα νξίζνπµε (ηξνπνπνηήζνπµε) ην ζηπι ρξεζηµνπνηώληαο ζαλ ππόδεηγµα ην θείµελν ηεο παξαγξάθνπ ή λα εθαξµόζνπµε ηε µνξθνπνίεζε ηνπ ζηπι ζηελ παξάγξαθό µαο. Γηαιέγνπµε ην πξώην θαη ηόηε παξαηεξνύµε όηη νη αιιαγέο ζην ζηπι εθαξµόδνληαη όρη µόλν ζηελ ηξέρνπζα παξάγξαθν αιιά θαη ζ όιεο ηηο παξαγξάθνπο π νπ είραλ µνξθνπνηεζεί µε ην ζηπι απηό. Γηα λα δεµηνπξγήζνπµε ηώξα έλα δηθό µαο ζηπι, επηιέγνπµε µηα παξάγξαθν θαη ηελ µνξθνπνηνύµε θαηάιιεια. Μεηά παηάµε ζην πιαίζην ζηπι θαη γξάθνπµε έλα λέν όλνµα γηα ην ζηπι θαη παηάµε ην πιήθηξν enter. Σν ζηπι πνπ µόιηο δεµηνπξγήζαµε, πξνζηίζεηαη ζηε ιίζηα ησλ ππαξρόλησλ ζηπι ηνπ θεηµέλνπ µαο. Έλαο άιινο πην παξαζηαηηθόο ηξόπνο γηα λα επεμεξγαζηνύµε ηα ζηπι µνξθνπνίεζεο, είλαη λα πάµε ζηελ επηινγή Σηςλ(Style) ηνπ µελνύ Μοπθή (Format). ην πιαίζην δηαιόγνπ πνπ ζα εµθαληζηεί, µπνξνύµε µε ηελ επηινγή Γηµιοςπγία(New)λα δεµηνπξγήζνπµε δηθά µαο ζηπι, µε ηελ επηινγή 28

29 Τποποποίηζη (Format) λα αιιάμνπµε ηε µνξθνπνίεζε ή θαη ηελ νλνµαζία ζε ππάξρνληα ζηπι. 3.9 Η µοπθή ηων σαπακηήπων πρλά ζέινπµε λα δώζνπµε έµθαζε ζε θάπνηα ζεµεία ηνπ εγγξάθνπ µαο. Ζ γξαµµή εξγαιείσλ Μοπθοποίηζη, είλαη απηή πνπ ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ εξγαζία απηή. Δπηιέμηε ινηπόλ ην θείµελν πνπ ζέιεηε λα µνξθνπνηήζεηε θαη αλνίμηε ηελ αλαδπόµελε ιίζηα ζηε ζπξίδα Γπαµµαηοζειπά θαη επηιέμηε απηή πνπ ζέιεηε λα εθαξµόζεηε. Αλνίμηε ηελ αλαδπόµελε ιίζηα ζηε ζπξίδα Μέγεθορ γξαµµαηνζεηξάο θαη επηιέμηε ην µέγεζνο πνπ ζέιεηε λα εθαξµόζεηε. Κάληε θιηθ ζηα θνπµπηά γηα λα εθαξµόζεηε αληίζηνηρα ένηονη, πλάγια ή ςπογπαµµιζµένη γξαθή. Αλνίμηε ηελ αλαδπόµελε ιίζηα ζην θνπµπί γηα λα επηιέμεηε ην ρξώµα ηεο γξαµµαηνζεηξάο πνπ ζέιεηε. Γηα λα έρεηε πεξηζζόηεξα εθέ γξαµµαηνζεηξάο, επηιέμηε ην µελνύ Μοπθή (Format) Γπαµµαηοζειπά(Font)(εικόνα 7) θαη ζην πεδίν Δθέ(Effects), επηιέμηε αλάινγα θαη δείηε ηελ εµθάληζε ζην πιαίζην πξνεπηζθόπεζε, γηα λα θαηαιάβεηε πώο ζα είλαη ζην έγγξαθό ζαο. Δλαιιαθηηθά δηαιέγεηε ην θείκελν θαη θάλεηε δεμί θιηθ θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη δηαιέμηε Γπαµµαηοζειπά (Font). 29

30 Δηθόλα 7: Γξακκαηνζεηξά (Font) 3.10 Διαζηήµαηα σαπακηήπων Όηαλ εηζάγεηε ην θείµελν, νη ραξαθηήξεο ηνπνζεηνύληαη ζε ζπγθεθξηµέλε απόζηαζε µεηαμύ ηνπο θαη ζέζε. Μπνξείηε λα απμήζεηε ή λα µεηώζεηε ηνλ θελό ρώξν µεηαμύ ησλ ραξαθηήξσλ, έηζη ώζηε λα θαιύςεηε πεξηζζόηεξν ρώξν ή λα ρσξέζεηε πεξηζζόηεξν θείµελν ζηνλ ίδην ρώξν. Κάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απόζηαζη σαπακηήπυν(character Spacing)(εικόνα 8) ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ Γπαµµαηοζειπά(Font) θαη ζην πεδίν Απόζηαζη (Spacing), νξίζηεαλ ζέιεηε ε γξαθή ζαο λα είλαη Δκηεηαµένη(Expanded) ή Σςµπςκνυµένη(Condensed) θαη δίπια ζην πεδίν Καηά(By), δώζηε ην πιήζνο ησλ ζηηγµώλ έθηαζεο ή ζπµπύθλσζεο. ην πεδίν Θέζη(Position), νξίζηε αλ ζέιεηε ε γξαθή ζαο λα είλαη Υπεπςτυµένη(Raised) ή Φαµηλυµένη(Lowered) θαη δίπια ζην πεδίν Καηά(By), δώζηε ην πιήζνο ησλ ζηηγµώλ απόζηαζεο. 30

31 Δηθόλα 8: Απόζηαζε ραξαθηήξσλ 3.11 Σηοίσιζη Κειµένος Έρνπµε ηέζζεξηο επηινγέο γηα ηε ζηνίρηζε ηνπ θεηµέλνπ : αξηζηεξά, θεληξάξηζµα, δεμηά θαη πιήξεο ζηνίρηζε. Σα αληίζηνηρα εηθνλίδηα γηα ηηο ηέζζεξηο απηέο επηινγέο ππάξρνπλ ζην δεμί µέξνο ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ µνξθνπνίεζεο. Γηα λα ζηνηρίζνπµε µηα παξάγξαθν ή έλαλ ηίηιν, πξώηα επηιέγνπµε ην θείµελν ή απιά αθήλνπµε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ µέζα ζηελ παξάγξαθν θαη παηάµε ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ηεο ζηνίρηζεο Παπάγπαθοι Paragraphs 31

32 Μηα παξάγξαθνο κπνξεί λα είλαη έλαο ραξαθηήξαο, κηα ιέμε, κηα ή πνιιέο γξακκέο. Κάπνην θείκελν μερσξίδεη σο παξάγξαθνο όηαλ ην ηέινο ηνπ νξίδεηαη κε ην πιήθηξν Enter, ην ζύκβνιό ηεο είλαη απηό Γηα λα μεθηλήζνπκε κία λέα γξακκή ρσξίο λα αιιάμνπκε παξάγξαθν παηάκε Shift + Enter. Γηα λα εκθαληζηεί ην ζύκβνιό ηεο θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί εκθάληζε/απόθξπςε ζηε βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ ή παηάκε ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα Ctrl + Shift + *. Γηα λα έρεηε πεξηζζόηεξα επηινγέο ζρεηηθά κε ηηο παξαγξάθνπο, επηιέμηε ην µελνύ Μοπθή Παπάγπαθορ(εικόνα 9) ή ελαιιαθηηθά θάληε δεμη θιίθ αθνύ έρεηε δηαιέμεη ηελ παξάγξαθν. Διάζηισο Με ηνλ όξν δηάζηηρν (εικόνα 9) ελλννύκε ην πνζό δηαζηήκαηνο κεηαμύ ησλ γξακκώλ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.μπνξνύκε λα ην ξπζκίζνπκε είηε κέζσ ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ Παπάγπαθορ Μοπθή (Format) Παπάγπαθορ (Paragraph) Γιάζηισο (Line Spacing) είηε κέζσ ηνπ πιεθξνινγίνπ(βιέπε πίλαθα). Ctrl + 1 Μονό Γιάζηισο Ctrl + 5 Γιάζηισο 1,5 γπαμμήρ Ctrl + 2 Γιπλό Γιάζηισο 32

33 Δηθόλα 9:Παξάζπξν δηαιόγνπ Παξάγξαθνο Διάζηημα μεηαξύ Παπαγπάθων Δπηιέγνπκε θαη' αξρήλ ηηο παξαγξάθνπο πνπ ζέινπκε λα απμήζνπκε ην δηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα αλνηίγνπκε ην παξάζπξν δηαιόγνπ Παπάγπαθορ από ην κελνύ Μοπθή (Format) Παπάγπαθορ (Paragraph), ζηελ επηινγή Γιάζηημα (Spacing) πιεθηξνινγνύκε ηελ επηζπκεηή ηηκή ζηα πεδία Ππιν (Before) θαη Μεηά (After). Εζοσέρ Κειμένος Πεπιθώπια / Indents Οη εζνρέο είλαη νη ζέζεηο πνπ αξρίδεη θαη ηειεηώλεη ην θείκελν πάλσ ζε κηα γξακκή σο πξνο ηα πεξηζώξηα ηεο ζειίδαο. Ζ εθαξκνγή εζνρώλ είλαη έλαο θαιόο ηξόπνο κεηαηόπηζεο ελόο ηκήκαηνο ηνπ 33

34 θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην ππόινηπν θείκελν.σα πεξηζώξηα ηεο ζειίδαο θαίλνληαη ζηα άθξα ηνπ ράξαθα κε ζθηά. Ζ ιεπθή πεξηνρή ηνπ ράξαθα κεηαμύ ησλ δπν ζθηάζεσλ είλαη ην δηάζηεκα ζην νπνίν κπνξνύκε λα πιεθηξνινγήζνπκε.to αξηζηεξό πεξηζώξην ζπκβνιίδεηαη από δπν ηξίγσλα θαη έλα νξζνγώλην πιαίζην ελώ ην δεμί κε έλα ηξίγσλν. Οη εζνρέο εθηείλνληαη αλάκεζά ηνπο. {από ην κελνύ Μνξθή (Format) Παξάγξαθνο (Paragraph)}, ζηελ επηινγή Δζοσή (Identation) πιεθηξνινγνύκε ηελ επηζπκεηή ηηκή ζηα πεδία Left (Απιζηεπά) θαη Right (Γεξιά). ηεινζέηεο Υξεζηκνπνηνύκε ηνπο ζηεινζέηεο (εικόνα 10) γηα λα ζηνηρίδνπκε ιίζηεο, επξεηήξηα, ζηήιεο αξηζκώλ. Σύπνη ζηεινζεηώλ ζην Word ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Αξηζηεξόο ηεινζέηεο Γεμηόο ηεινζέηεο ηεινζέηεο κε ζηνίρηζε ζην θέληξν ηνηρίδεη ην θείκελν ζηα αξηζηεξά ηεο ζέζεο ηνπ ηνηρίδεη ην θείκελν ζηα δεμηά ηεο ζέζεο ηνπ ηνηρίδεη ην θείκελν ζην θέληξν γύξσ από ηε ζέζε ηνπ Γηα λα αιιάμνπµε ηηο ξπζµίζεηο ησλ ζηεινζεηώλ, επηιέγνπµε πξώηα µε ην πνληίθη ην θνµµάηη ηνπ θεηµέλνπ όπνπ ζα ηζρύζνπλ νη λέεο ξπζµίζεηο ή ηνπνζεηνύµε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην ζεµείν από ην νπνίν ζέινπµε λα ηζρύνπλ νη λέεο ξπζµίζεηο. Μεηά, αλνίγνπµε ην πιαίζην δηαιόγνπ Σηηλοθεηών(Tabs) ηνπ µελνύ Μοπθή(Format). Δθεί µπνξνύµε λα νξίζνπµε ζε πνηεο ζέζεηο, π.ρ. 2 εθαη., 3,5 εθαη. θνθ, ζέινπµε λα ηνπνζεηεζνύλ νη ζηεινζέηεο θαζώο θαη ην αλ ε ζηνίρηζε ζα είλαη αξηζηεξά, ζην θέληξν ή δεμηά. Αθόµε, µπνξνύµε λα νξίζνπµε αλ ζα εµθαλίδνληαη θαη νδεγνί (ηειείεο ή ππνγξαµµίζεηο, πνπ είλαη ρξήζηµεο ζηα πεξηερόµελα βηβιίσλ). 34

35 Μόιηο δειώζνπµε έλαλ ζηεινζέηε, παηάµε ζην πιήθηξν Οπιζµόρ(Set) γηα λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηνλ ράξαθα. Ο οδηγόρ(leader) είλαη µηα γξαµµή µε ηειείεο ή ππνγξαµµίζεηο πνπ εµθαλίδεηαη αλάµεζα ζε δύν θνµµάηηα θεηµέλνπ πνπ ρσξίδνληαη µε ζηεινζέηεο. ην ίδην πιαίζην δηαιόγνπ µπνξνύµε λα θάλνπµε Απαλοιθή ενόρ(clear) ή θαη όισλ ησλ ζηεινζεηώλ πνπ νξίζαµε Απαλοιθή όλυν(clear All). Απιά ηνπο επηιέγνπµε θαη παηάµε ζην αληίζηνηρν πιήθηξν. Αλ απαιείςνπµε όινπο ηνπο δηθνύο µαο ζηεινζέηεο, ην πξόγξαµµα επαλαθέξεη ηνπο ηππνπνηεµέλνπο ζηεινζέηεο ηνπ Word. Δηθόλα 10: ηεινζέηεο 3.13 Απιθµηµένερ Λίζηερ και Λίζηερ µε Κοςκκίδερ Μηα αξηζµεµέλε ιίζηα ή µηα ιίζηα µε θνπθθίδεο είλαη έλα ζύλνιν από γξαµµέο πνπ έρνπλ αύμνπζα αξίζµεζε, μεθηλώληαο ζπλήζσο από ην 1 ή πνπ έρνπλ ζηα αξηζηεξά ηνπο έλα ζύµβνιν, ζπλήζσο µηα θνπθθίδα. Μπνξνύµε λα γξάςνπµε όιεο ηηο γξαµµέο, λα ηηο επηιέμνπµε θαη µεηά λα παηήζνπµε ζην εηθνλίδην Πποεπιλεγµένηρ απίθµηζηρ ή Πποεπιλεγµένηρ κοςκκίδαρ πνπ είλαη ζην δεμί µέξνο ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ µνξθνπνίεζεο. Μπνξνύµε αθόµε λα 35

36 παηήζνπµε πξώηα έλα από ηα δύν εηθνλίδηα θαη µεηά λα αξρίζνπµε λα γξάθνπµε ην θείµελν. ην ηέινο θάζε θαηαρώξεζεο (µηα θαηαρώξεζε µπνξεί λα έρεη παξαπάλσ από µία γξαµµή), παηάµε Δnter θαη ην Word εηζάγεη µόλν ηνπ ηνλ επόµελν αξηζµό ή µηα θνπθθίδα.γηα λα βγνύµε από ηε ιίζηα, παηάµε δύν θνξέο Δnter.Γηα λα θαηαξγήζνπµε ηνπο αξηζµνύο ή ηηο θνπθθίδεο, επηιέγνπµε πξώηα όιν ην ζρεηηθό θείµελν θαη παηάµε ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ. Γηα λα εηζάγνπµε (παξεµβάινπµε) έλα ζηνηρείν ζε µηα ιίζηα, πεγαίλνπµε ζην ηέινο ηνπ πξνεγνύµελνπ ζηνηρείνπ θαη παηάµε Δnter. Σν Word θάλεη μαλά αξίζµεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο. Μπνξνύµε λα µνξθνπνηήζνπµε µηα ιίζηα, επηιέγνληαο Κοςκκίδυν και απίθµηζηρ(bullets and Numbering)(εικόνα11) από ην µελνύ Μοπθή αθνύ βέβαηα έρνπµε επηιέμεη πξώηα ηε ιίζηα. Σν πιαίζην δηαιόγνπ εµθαλίδεη δύν θαξηέιεο, Με κοςκκίδερ(bulleted) θαη Με απίθµηζη(numbered). Γηα µηα αξηζµεµέλε ιίζηα, µπνξνύµε λα αιιάμνπµε ηε µνξθή ησλ α- ξηζµώλ (1, 2, 3... ή I, II, III... ή Α, Β, C... ή a),b),c)... θ.ά.), λα επηιέμνπµε από πνηνλ αξηζµό ζα μεθηλάεη ε ιίζηα, αλ ζα ππάξρεη θείµελν πξηλ ή/θαη µεηά ηνλ αξηζµό θαζώο θαη ηε γξαµµαηνζεηξά θαη ην µέγεζνο ησλ αξηζµώλ ηεο ιίζηαο.γηα µηα ιίζηα µε θνπθθίδεο, µπνξνύµε λα επηιέμνπµε ηνλ ηύπν ηεο θνπθθίδαο, ην µέγεζνο θαη ην ρξώµα ηεο, αιιά µπνξνύµε λα επηιέμνπµε θαη νπνηνδήπνηε ζύµβνιν ζαλ θνπθθίδα από ηελ επηινγή Σςµβόλος(Symbol) ηνπ µελνύ Διζαγυγή(Insert). 36

37 Δηθόλα 11: Αξηζµεµέλεο Λίζηεο θαη Λίζηεο µε Κνπθθίδεο 3.14 Πεπιγπάμμαηα Borders Μέζσ ησλ πεξηγξακκάησλ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε γξακκέο ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά κηαο παξαγξάθνπ ή ζε επηιεγκέλεο παξαγξάθνπο θαη ραξαθηήξεο. Δπηιέγνπκε ην θαηάιιειν πεξίγξακκα κέζσ ηνπ θνπκπηνύ πεξίγξακκα ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Μοπθοποίηζη (εικόνα 12) θαη θάλνληαο θιηθ ζην βειάθη δίπια ηνπ. Δηθόλα 12: Πεξηγξάκκαηα Borders 3.15 Γλωζζικόρ Έλεγσορ Επγαλεία 37

38 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα εξγαιεία γισζζηθνύ ειέγρνπ ηνπ Word γηα λα δηνξζώλνπκε ηελ νξζνγξαθία θαη ηα ιάζε πιεθηξνιόγεζεο ελώ πιεθηξνινγνύκε, λα εθηεινύκε γξακκαηηθό θαη νξζνγξαθηθό έιεγρν, λα αληηθαζηζηάκε ιέμεηο, λα πξνζζέηνπκε ιέμεηο ζην Πξνζαξκνζκέλν Λεμηθό, θ.ά.σα ζθάικαηα ππνγξακκίδνληαη κε κηα θόθθηλε θπκαηηζηή γξακκή. Σνπνζεηνύκε ην ζεκείν εηζαγσγήο κέζα ζην ιαλζαζκέλν θείκελν θαη θάλνπκε δεμί θιηθ ζηε ιάζνο πιεθηξνινγεκέλε ιέμε.δκθαλίδεηαη ην κελνύ ειέγρνπ νξζνγξαθίαο θαη επηιέγνπκε ηε δηόξζσζε ή απηόκαηε δηόξζσζε γηα λα δηνξζώλεηαη πιένλ απηόκαηα. Δλαιιαθηηθά από ηε βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί (Οπθογπαθικόρ και γπαμμαηικόρ έλεγσορ (Spelling and Grammar) ή από ην κελνύ Δπγαλεία(Tools) επηιέγνπκε Οξζνγξαθηθόο θαη γξακκαηηθόο έιεγρνο (Spelling and Grammar ή παηάκε F7). Αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Οξζνγξαθηθόο θαη γξακκαηηθόο έιεγρνο (εικόνα 13). Δηθόλα 13: παξάζπξν δηαιόγνπ Οξζνγξαθηθόο θαη Γξακκαηηθόο έιεγρνο Σν ιάζνο επηζεκαίλεηαη κε θόθθηλν κέζα ζην πιαίζην Άγλσζηε ιέμε (Not in Dictionary). ην πιαίζην Πξνηάζεηο (Suggestions) εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα πηζαλώλ επηινγώλ. Γηα θάζε ιέμε πνπ έρεη επηζεκαλζεί ιάζνο ζην πιαίζην Άγλσζηε ιέμε ππάξρνπλ ηα εμήο θνπκπηά επηινγώλ : 38

39 Παξάβιεςε Ignore Παξάβιεςε όισλ Ignore All Πξνζζήθε Add Αιιαγή Change Αιιαγή όισλ -Change All Απηόκαηε δηόξζσζε AutoCorrect Δπηινγέο Options Ζ ιέμε παξακέλεη αδηόξζσηε αιιά μαλαεληνπίδεηαη Ζ ιέμε παξακέλεη αδηόξζσηε δελ μαλαεληνπίδεηαη Πξνζζήθε ηεο ιέμεο ζην Πξνζαξκνζκέλν ιεμηθό Αληηθαηάζηαζε ηεο εζθαικέλεο ιέμεο κε απηήλ από ηελ επηινγή Πποηάζειρ Αιιαγή ηεο πξώηεο θαη όισλ ησλ παξόκνηα επαλαιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ κε απηήλ από ηελ επηινγή Πξνηάζεηο Πξνζζήθε ηεο ιάζνο ιέμεο θαη ηεο δηόξζσζήο ηεο ζηε Απηόκαηε Γηόξζσζε ηπι ζύληαμεο ηνπ ειέγρνπ γξακκαηηθήο 3.16 Το Πινέλο Μοπθοποίηζηρ Σν πηλέιν µνξθνπνίεζεο είλαη έλα εηθνλίδην πνπ έρεη ην ζρήµα ελόο πηλέινπ θαη πνπ βξίζθεηαη ζηε µέζε πεξίπνπ ηεο βαζηθήο γξαµµήο εξγαιείσλ. Με ηε βνήζεηά ηνπ µπνξνύµε λα θάλνπµε αληηγξαθή ηεο µνξθνπνίεζεο µηαο παξαγξάθνπ ζε µηα άιιε παξάγξαθν. Γηα λα ρξεζηµνπνηήζνπµε ην πηλέιν µνξθνπνίεζεο, πξώηα παηάµε µε ην πνληίθη θάπνπ µέζα ζηελ παξάγξαθν ηεο νπνίαο ηε µνξθνπνίεζε ζέινπµε λα αληηγξάςνπµε θαη µεηά παηάµε ζην πηλέιν µνξθνπνίεζεο. Ο δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ παίξλεη ηε µνξθή πηλέινπ θαη θαζώο επηιέγνπµε γξαµµέο θεηµέλνπ ή παξαγξάθνπο, απηέο απηόµαηα απνθηνύλ ηε µνξθνπνίεζε πνπ έρεη µαδί ηνπ ην πηλέιν. 39

40 Γηα λα παξαµείλεη επηιεγµέλν ην πηλέιν θαη λα µπνξνύµε λα ην ρξεζηµνπνηήζνπµε γηα λα µνξθνπνηήζνπµε πνιιέο παξαγξάθνπο, θάλνπµε δηπιό θιηθ πάλσ ηνπ θαη όηαλ ηειεηώζνπµε ηελ εξγαζία µαο, ην απνεπηιέγνπµε µε απιό θιηθ Αναίπεζη Ενεπγειών ηνπο πξώηνπο επεμεξγαζηέο θεηµέλνπ ζε ππνινγηζηή, γίλνληαλ ζπρλά ιάζε, πξάγµα πνπ ζήµαηλε πνιιέο ώξεο εξγαζίαο ή πιεθηξνιόγεζεο. Αιιά όια απηά είλαη πιένλ παξειζόλ. Αλ θάλνπµε µηα ιάζνο ελέξγεηα θαζώο γξάθνπµε ην θείµελό µαο, πνπ µπνξεί λα είλαη πνιύ ζνβαξή, όπσο π.ρ. ε δηαγξαθή ελόο µεγάινπ µέξνπο ηνπ θεηµέλνπ, πνπ γηα λα ην μαλαγξάςνπµε ζα ρξεηαζηνύλ ίζσο θαη ώξεο, παηάµε απιά ην εηθνλίδην αλαίξεζεο (undo), απηό πνπ είλαη ζηε βαζηθή γξαµµή εξγαιείσλ θαη έρεη έλα βειάθη πνπ δείρλεη πξνο ηα θάησ θαη αξηζηεξά ή επηιέγνπµε Αναίπεζη(Undo) από ην µελνύ Δπεξεπγαζία(Edit) ή παηάµε ηα πιήθηξα Ctrl+Ε. ην Word µπνξνύµε λα αλαηξέζνπµε µέρξη θαη ηηο 98 ηειεπηαίεο ελέξγεηεο πνπ έρνπµε θάλεη. Γίπια ζην εηθνλίδην ηεο αλαίξεζεο ππάξρεη έλα βειάθη πνπ αλνίγεη έλα πηπζζόµελν µελνύ, όπνπ εµθαλίδνληαη όιεο νη ηειεπηαίεο ελέξγεηεο πνπ έρνπµε θάλεη ζην έγγξαθό µαο. Μπνξνύµε λα θπιήζνπµε ηε ιίζηα πξνο ηα θάησ θαη λα επηιέμνπµε ηελ αλαίξεζε πνιιώλ ελεξγεηώλ. Μπνξνύµε, όµσο, λα αλαηξέζνπµε ηελ αλαίξεζε (redo), αλ παηήζνπµε ην δηπιαλό βειάθη ηεο βαζηθήο γξαµµήο εξγαιείσλ, πνπ δείρλεη πξνο ηα θάησ θαη δεμηά ή επηιέμνπµε Δπαλάιεςε από ην µελνύ Δπεμεξγαζία ή αλ παηήζνπµε ηα πιήθηξα Ctrl+Υ. 40

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΙΝΑΚΔΣ 4.1 Οπιζμόρ Πίνακα Οη πίλαθεο είλαη νξζνγώληα πιαίζηα πνπ ρσξίδνληαη ζε γξαµµέο θαη ζηήιεο. Ζ ηνµή µηαο γξαµµήο µε µηα ζηήιε πξνζδηνξίδεη έλα θειί. Ο πίλαθαο καο δίλεη έλαλ ηδαληθό ηξόπν γηα λα εηζάγνπκε θαη λα ζηνηρίδνπκε ην θείκελό καο, λα δεκηνπξγνύκε ιίζηεο, θόξκεο. Μπνξνύκε λα εηζάγνπκε θείκελν ή γξαθηθά ζε αλεμάξηεηα θειηά, πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε.μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πίλαθα κε ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο, αξηζκό θειηώλ ή λα ηνλ ζρεδηάζνπκε από ηελ αξρή, όπσο αθξηβώο ζα θάλακε κε ην ζηπιό καο ζε έλα θύιιν ραξηί. 4.2 Δηµιοςπγία πίνακα ζε ένα έγγπαθο κειµένος Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα δεµηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα. Άιινη εμππεξεηνύλ θαιύηεξα, όηαλ δελ έρεηε αθόµε πιεθηξνινγήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεηε λα ζπµπεξηιάβεηε ζηνλ πίλαθα (πίλαθαο από ππάξρνληα δεδνµέλα) θαη άιινη, όηαλ δεµηνπξγείηε πξώηα ηνλ πίλαθα θαη ζπµπιεξώλεηε µεηά ηα ζηνηρεία. Γηα λα δεµηνπξγήζεηε έλαλ πίλαθα: 1. Σνπνζεηήζηε ην ζεµείν εηζαγσγήο ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε λα δεµηνπξγήζεηε ηνλ πίλαθα. 2. Δπηιέμεηε ην µελνύ Πίνακαρ(Table) Διζαγυγή(Insert) Πίνακαρ(Table). 3. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Διζαγυγή πίνακα(εικόνα 14) πνπ ζα εµθαληζζεί, θαηαρσξήζηε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνλ αξηζµό ησλ ζηειώλ θαη ησλ γξαµµώλ πνπ ζα έρεη ν πίλαθαο. ην ίδην πιαίζην δηαιόγνπ, ππάξρεη θαη ε επηινγή Αςηόµαηη µοπθοποίηζη (Autoformat), πνπ έρνπλ έηνηµα δηάθνξα µνξθνπνηεµέλα είδε πηλάθσλ πνπ µπνξνύµε λα επηιέμνπµε. Μεηά παηάκε ην θνπµπί ΟΚ. Γηα ηελ εηζαγσγή ελόο 41

42 θελνύ πίλαθα ζην θείµελν µαο, µπνξνύµε λα ρξεζηµνπνηή-ζνπµε θαη ην εηθνλίδην πνπ ππάξρεη ζηε βαζηθή γξαµµή εξγαιείσλ. Παηάµε πάλσ ηνπ µε ην πνληίθη θαη θαζώο ην ζύξνπµε, µπνξνύµε λα επηιέμνπµε από πόζεο γξαµµέο θαη ζηήιεο ζα απνηειείηαη ν πίλαθαο. Δηθόλα 14 :Δηζαγσγή Πίλαθα 4.3 Ειζαγωγή δεδοµένων και µεηακίνηζη. Αξρηθά, ηνπνζεηήζηε ην ζεµείν εηζαγσγήο (θάλνληαο θιηθ µε ην πνληίθη ζαο) ζην θειί πνπ ζέιεηε λα εηζαγάγεηε δεδνµέλα θαη αξρίζηε λα πιεθηξνινγείηε. Γηα λα µεηαθηλεζείηε ζην επόµελν θειί (πξνο ηα δεμηά), παηήζηε ην πιήθηξν Tab, ελώ γηα µεηαθίλεζε ζην πξνεγνύµελν θειί (πξνο ηα αξηζηεξά), ρξεζηµνπνηήζηε ην ζπλδπαζµό ησλ πιήθηξσλ Shift+Tab. Δλαιιαθηηθά µπνξείηε από ην πιεθηξνιόγην λα πάηε ζην θειί πνπ ζέιεηε, ρξεζηµνπνηώληαο ηα βέιε µεηαθίλεζεο [ ] ζην θάησ δεμηό µέξνο. Άιιεο πνιύ ρξήζηκεο ζπληνκεύζεηο είλαη νη εμήο: 42

43 Alt + Home Πεγαίλεηο ζην πξώην θειί ηεο ίδηαο γξακκήο Alt + End Πεγαίλεηο ζην ηειεπηαίν θειί ηεο ίδηαο γξακκήο Alt + Page Up Πεγαίλεηο ζην πάλσ θειί ηεο ζηήιεο Alt + Page Down Πεγαίλεηο ζην θάησ θειί ηεο ζηήιεο 4.4 Επιλογή Σηηλών, γπαμμών, ολόκληπος πίνακα. Σν Word καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε πνιιέο ή κεκνλσκέλεο γξακκέο ή ζηήιεο (θαη θαη' επέθηαζε ηα θειηά πνπ απηέο πεξηέρνπλ), κεκνλσκέλα θειηά ή νιόθιεξν πίλαθα γξήγνξα θαη εύθνια. Γηα λα επηιέμνπµε µηα νιόθιεξε ζηήιε ελόο πίλαθα, αθήλνπµε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηελ πάλσ γξαµµή πιέγµαηνο ηεο ζηήιεο µέρξη λα µεηαηξαπεί ζ έλα ηέηνην βέινο θαη µεηά παηάµε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ γηα λα ηελ επηιέμνπµε. Με ηνλ ίδην ηξόπν µπνξνύµε λα επηιέμνπµε πνιιέο ζηήιεο ζηε ζεηξά. Γηα λα επηιέμνπµε µηα νιόθιεξε γξαµµή, ηνπνζεηνύµε ηνλ δείθηε ζηα αξηζηεξά ηεο γξαµµήο µέρξη λα γίλεη άζπξν βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηα πάλσ θαη δεμηά θαη µεηά παηάµε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ γηα λα ηελ επηιέμνπµε.με ηνλ ίδην ηξόπν µπνξνύµε λα επηιέμνπµε πνιιέο γξαµµέο ζηε ζεηξά. Γηα λα επηιέμνπκε έλα κεκνλσκέλν θειί ζε έλα πίλαθα ηνπνζεηνύκε ην δείθηε ζηελ αξηζηεξή γξακκή ηνπ θαη, όηαλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε καύξν βέινο, θάλνπκε έλα θιηθ.ύξνληαοηνλ δείθηε, µπνξνύµε λα επηιέμνπµε πνιιά ζπλερόµελα θειηά. 4.5 Αλλαγή διαζηάζεων γπαμμών και ζηηλών Πίνακα. Γηα λα αιιάμνπκε ην πιάηνο κηαο ζηήιεο, αθήλνπκε ην δείθηε πάλσ ζην όξην ηεο ζηήιεο κέρξηο όηνπ κεηαζρεκαηηζηεί ζην εμήο ζύκβνιν, παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην πξσηεύνλ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζύξνληαο ην κέρξη ην ζεκείν πνπ ε ζηήιε έρεη ην θαηάιιειν πιάηνο πνπ ζέινπκε. Γηα λα αιιάμνπκε ην ύςνο ησλ γξακκώλ αθήλνπκε ην δείθηε πάλσ ζην όξην 43

44 ηεο γξακκήο κέρξηο όηνπ κεηαζρεκαηηζηεί ζην εμήο ζύκβνιν, παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην πξσηεύνλ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζύξνληαο ην κέρξη ην ζεκείν πνπ ε γξακκή έρεη ην θαηάιιειν ύςνο πνπ ζέινπκε.μπνξνύκε λα εκθαλίζνπκε ην πιάηνο κηαο ζηήιεο θαη ην ύςνο κηαο γξακκήο ζην ράξαθα θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν Alt θαζώο ζύξνπκε. Όηαλ επηιέγνπµε έλα µεµνλσµέλν θειί, µπνξνύµε λα αιιάμνπµε µόλν ην δηθό ηνπ πιάηνο. ηα θειηά ηνπ πίλαθα µπνξνύµε λα θάλνπµε ό,ηη µνξθνπνηήζεηο ζέινπµε.γηα λα επηιέμνπµε όιν ηνλ πίλαθα, θξαηάµε παηεµέλν ην πιήθηξν Alt θαη θάλνπµε δηπιό θιηθ νπνπδήπνηε µέζα ζηνλ πίλαθα ή επηιέγνπµε Δπιλογή πίνακα από ην µελνύ Πίνακαρ. Δπεηδή ην Word νξίδεη µόλν ηνπ απηόµαηα ην ύςνο θαη ην πιάηνο ησλ θειηώλ θαη µάιηζηα δίλεη ζ όια ηα θειηά ηηο ίδηεο ηηµέο, µπνξνύµε λα θάλνπµε µόλνη µαο ό,ηη αιιαγέο ζέινπµε. Μπνξνύµε λα επηιέμνπµε ύςνο θαη πιάηνρ θειηώλ από ην µελνύ Πίνακαρ θαη λα επηιέμνπµε ηελ θαξηέια Σειπά(Rows) ή ηελ θαξηέια Σηήλη(Columns) γηα λα αιιάμνπµε ην ύςνο ηεο ζεηξάο ή ην πιάηνο ηεο ζηήιεο, αθνύ πξνεγνπµέλσο έρνπµε αθήζεη ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηε ζεηξά ή ζηε ζηήιε ή έρνπµε επηιέμεη ηηο ζεηξέο ή ηηο ζηήιεο πνπ ζέινπµε λα αιιάμνπµε. Αλ θάλνπµε δηπιό θιηθ πάλσ ζηε δηαρσξηζηηθή γξαµµή πιέγµαηνο, ηόηε ην Word θάλεη βέιηηζηε πξνζαξµνγή, επηιέγεη δει. εθείλν ην πιάηνο ηεο ζηήιεο πνπ έρεη ηελ θαιύηεξε πξνζαξµνγή αλάινγα µε ηα πεξηερόµελα ηεο ζηήιεο. 4.6 Ειζαγωγή Γπαμμών και/ή ζηηλών. Γηα λα πξνζζέζνπµε θειηά, γξαµµέο ή ζηήιεο ζ έλαλ πίλαθα, πξώηα επηιέγνπµε θειηά, γξαµµέο ή ζηήιεο, ηόζα όζα ζέινπµε λα πξνζζέζνπµε ζηνλ πίλαθα θαη µεηά πάµε ζηελ επηινγή ηνπ µελνύ Πίλαθαο, ε νπνία γίλεηαη αληίζηνηρα Διζαγυγή κελιών(insert cells), Διζαγυγή ζειπών(insert rows) ή Διζαγυγή ζηηλών(insert columns).όηαλ εηζάγνπµε µηα λέα ζηήιε, απηή εµθαλίδεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο επηιεγµέλεο ζηήιεο θαη όηαλ εηζάγνπµε µηα λέα γξαµµή, απηή εµθαλίδεηαη θάησ από ηελ επηιεγµέλε γξαµµή. πλνπηηθά έρνπκε 3 ηξόπνπο λα εηζάγνπκε γξακκέο ή ζηήιεο. 44

45 1. Δπηιέγνπκε ηε γξακκή ή ηελ ζηήιε πξηλ από ηελ νπνία ζέινπκε λα εηζάγνπκε κηα λέα ζηήιε ή γξακκή θαη από ην κελνύ Πίλαθαο (Table) επηιέγνπκε εηζαγσγή θαη κεηά ηελ θαηάιιειε εληνιή. 2. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζηηο επηιεγκέλεο γξακκέο ή ζηήιεο θαη κεηά δηαιέγνπκε ηελ επηινγή πνπ ζέινπκε από ην κελνύ ζπληόκεπζεο. 3. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ ρεδίαζε πίλαθα. 4.7 Διαγπαθή Γπαμμών και/ή ζηηλών. Γηα λα δηαγξάςνπµε θειηά, γξαµµέο ή ζηήιεο ζ έλαλ πίλαθα, πξώηα επηιέγνπµε ηα θειηά, ηηο γξαµµέο ή ηηο ζηήιεο πνπ ζέινπµε λα δηαγξάςνπµε θαη µεηά πάµε ζηε δεύηεξε επηινγή ηνπ µελνύ Πίνακαρ, ε νπνία γίλεηαη αληίζηνηρα Γιαγπαθή κελιών(delete Cells), Γιαγπαθή ζειπών(delete Rows) ή Γιαγπαθή ζηηλών(delete Columns). 4.8 Διαίπεζη/Σςγσώνεςζη Κελιών ολόκληπηρ ζηήληρ Γηα λα ζπγρσλεύζνπµε (ελώζνπµε) δύν ή πεξηζζόηεξα θειηά, πξώηα ηα επηιέγνπµε θαη µεηά πάµε ζηελ εληνιή Σςγσώνεςζη κελιών (Merge Cells) ηνπ µελνύ Πίνακαρ.Μπνξνύκε λα δηαηξέζνπκε ηα θειηά είηε θαηαθόξπθα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε επηπιένλ ζηήιεο είηε νξηδόληηα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε επηπιένλ γξακκέο είηε θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζύλζεηο. Γηα ηε Γηαίξεζε θειηώλ επηιέγνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα δηαηξέζνπκε θαη από ην κελνύ Πίλαθαο επηιέγνπκε Γιαίπεζη κελιών (Split Cells). Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξ δηαιόγνπ Γιαίπεζη κελιών. Δπηιέγνπκε αξηζκό ζηειώλ θαη γξακκώλ από ηα αληίζηνηρα πιαίζηα θαη παηάκε ΟΚ. 45

46 4.9 Σηοίσιζη κειμένος ζε πίνακα ή ζε κελιά. Καη' αξρήλ επηιέγνπκε ην θείκελν. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζην επηιεγκέλν θείκελν. Δκθαλίδεηαη έλα κελνύ. Σνπνζεηνύκε ην δείθηε ζηελ επηινγή Σηοίσιζη ζε κελί (Cell Alignment) θαη από ην δεύηεξν κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη δηαιέγνπκε ηνλ ηξόπν ζηνίρηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζηνλ πίλαθα ή ζε θάπνην θειί Μεηακίνηζη πίνακα. ηελ πξνβνιή Γηάηαμε εθηύπσζεο εκθαλίδεηαη έλαο ζηαπξόο ην ζύκβνιν + ζηελ αξηζηεξή πάλσ δεμηά γσλία ηνπ πίλαθα. Σνπνζεηώληαο ην δξνκέα ζε απηό ην ζεκείν κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζηαπξό. Κξαηάκε παηεκέλν ην πξσηεύνλ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, κεηαθηλνύκε ηνλ πίλαθα ζηε λέα ηνπ ζέζε θαη αθήλνπκε ην πιήθηξν. Μπνξνύκε επίζεο λα αληηγξάςνπκε πίλαθεο ή θειηά κέζα από πίλαθεο κέζσ ησλ εληνιώλ Ανηιγπαθή/Δπικόλληζη Πεπιγπάµµαηα και ζκίαζη Ζ µνξθή ηνπ πίλαθα µπνξεί λα γίλεη πνιύ ειθπζηηθή, πξνζζέηνληαο ηνλ θαηάιιειν ηύπν πεξηγξάµµαηνο ή ζθηέο θαη ρξώµαηα. Αξθεί λα επηιέμεηε νιόθιεξν ηνλ πίλαθα ή ην µέξνο ηνπ ζην νπνίν ζέιεηε λα αιιάμεηε ην πεξίγξαµµα ή ηε ζθίαζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεηε θιηθ ζην θνπµπί ηεο Βαζικήρ γξαµµήο εξγαιείσλ. Σόηε ζα εµθαληζηεί ε γξαµµή εξγαιείσλ Πίνακερ και πεπιγπάµ- µαηα(tables and Borders)(εικόνα 15) από ηελ νπνία µπνξείηε λα δηαιέμεηε ην Σηςλ γξαµµήο µε ην νπνίν ζα πιαηζηώζεηε ηα θειηά ηνπ πίλαθα, ην πάρνο ηεο, ην ρξώµα ηεο, όπσο επίζεο θαη ην ρξώµα ηνπ θόληνπ πνπ ζα έρεη ην πιαίζην. Ζ δεύηεξε ζεηξά ησλ θνπµπηώλ απηήο ηεο γξαµµήο εξγαιείσλ ελεξγνπνηείηαη 46

47 µόλν, όηαλ βξίζθεζηε µέζα ζε πίλαθα θαη όρη ζε απιό θείµελν.δθηόο από ηνπο πίλαθεο µπνξείηε λα εθαξµόζεηε ηα πεξηγξάµµαηα θαη ηε ζθίαζε θαη ζε έλα θνµµάηη θεηµέλνπ. Δηθόλα 15: Πίλαθεο θαη πεξηγξάµµαηα 1 ρεδίαζε πίλαθα ρεδίαζε Πίλαθα, γξαµ- µώλ, ζηειώλ µε ην ρέξη 2 Γόκα Γόµα. βήλεη 3 ηπι γξακκήο Δπηινγή ηνπ ζηπι γξαµµήο 4 Πάρνο γξακκήο Δπηινγή πάρνπο γξαµµήο 5 Υξώκα πεξηγξάκ. Υξώµα πεξηγξάµµαηνο 6 Πεξίγξακκα Μνξθή πεξηγξάµµαηνο ή πιέγµαηνο 7 Υξώκα ζθίαζεο Υξώµα γεµίζµαηνο 8 Δηζαγσγή πίλαθα ηελ αλαδπόµελε ιίζηα ηνπ µπνξείηε λα βξείηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο γηα εηζαγσγή πίλαθα, γξαµµώλ, ζηειώλ 9 πγρώλεπζε θειηώλ 47

48 πγρώλεπζε θειηώλ 10 Γηαίξεζε θειηώλ Γηαίξεζε θειηώλ 11 ηνίρηζε Αλαδπόµελε ιίζηα µε ηα θνπµπηά ηνίρηζεο 12 Οκνηόκνξθε θαηαλνκή γξακκώλ Οξηζµόο ίδηνπ ύςνπο ζηηο επηιεγµέλεο γξαµµέο 13 Οκνηόκνξθε θαηαλνκή ζηειώλ 14 Απηόκαηε κνξθνπνίεζε πίλαθα Οξηζµόο ίδηνπ πιάηνπο ζηηο επηιεγµέλεο ζηήιεο Απηόµαηε µνξθνπνίεζε πίλαθα Πξνζρεδηαζκέλνη ηύπνη πηλάθσλ 15 Αιιαγή θαηεύζπλζεο θεηκέλνπ 16 Αύμνπζα ηαμηλόκεζε Αιιαγή θαηεύζπλζεο θεηµέλνπ Κάζεηε/Οξηδόληηα θαηεύζπλζε θεηκέλνπ Αύμνπζα ηαμηλόµεζε 17 Φζίλνπζα Φζίλνπζα ηαμηλόµεζε ηαμηλόκεζε 18 Απηόκαηε άζξνηζε Δηζαγσγή ηνπ αζξνίζµαηνο ησλ πεξηερνµέλσλ ησλ θειηώλ πνπ βξίζθνληαη αξηζηεξά ή πάλσ από ην θειί 48

49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Διζαγωγή ανηικειμένων-γπαθικά-γπαμμή επγαλείων ζσεδίαζηρ 5.1 Ειζαγωγή Ανηικειμένων και oπγανογπάμμαηορ Δίλαη επηζπκεηό αξθεηέο θνξέο λα εκπινπηίζνπκε ην βηβιίν εξγαζίαο καο κε δηάθνξεο εηθόλεο πνπ έρνπκε απνζεθεπκέλεο ζηνλ ζθιεξό καο δίζθν. Γηα λα ην επηηύρνπκε απηό δηαιέγνπκε από ην κελνύ Διζαγυγή(Insert) Δικόνα(Picture) From File θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πινεγεζνύκε ζην ζεκείν όπνπ έρνπκε απνζεθεπκέλε ηελ εηθόλα καο θαη αθνύ ηελ επηιέμνπκε παηάκε ην θνπκπί Διζαγυγή (Insert). ηελ ζπλέρεηα κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε ηελ εηθόλα καο από ηελ αληίζηνηρε γξακκή εξγαιείσλ(εικόνα 16). Δηθόλα 16:Γξακκή Δξγαιείσλ Δηθόλαο 1 Δηζαγσγή εηθόλαο/φσηνγξαθίαο Δκθαλίδεη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δηζαγσγή εηθόλαο. 2 Ρύζκηζε εηθόλαο Απηόκαην, Κιίκαθα ηνπ Γθξίδνπ, Αζπξόκαπξν, Τδαηνγξάθεκα. 3,4 Αύμεζε/Διάηησζε αληίζεζεο (Contrast). 5,6 Αύμεζε/Διάηησζε θσηεηλόηεηαο (Brightness). 7 Πεξηθνπή (Crop) Απνκάθξπλζε ελόο ηκήκαηνο γξαθηθνύ. 49

50 8 ηπι γξακκήο (Line Style) Πξνζζήθε πεξηγξάκκαηνο ζην γξαθηθό. 9 Αλαδίπισζε θεηκέλνπ (Text Wrapping) Οξίδνπκε ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ γύξσ από κηα εηθόλα. 10 Μνξθνπνίεζε εηθόλαο (Format picture) Δκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν παξάζπξν δηαιόγνπ. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο επηινγέο πεξηθνπήο, κεγέζνπο, αληίζεζεο, θσηεηλόηεηαο κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα. 11 Οξηζκόο δηαθαλνύο ρξώκαηνο (Set Transparent color) Μπνξνύκε λα νξίζνπκε έλα ρξώκα κηαο εηθόλαο ζε δηαθαλέο. Γελ ιεηηνπξγεί ζε όινπο ηνπο ηύπνπο εηθόλσλ. 12 Δπαλαθνξά εηθόλαο (Reset Picture) Δπαλαθνξά ηνπ γξαθηθνύ ζηηο αξρηθέο ηνπ ξπζκίζεηο. Αλ δηαιέμνπκε από ην κελνύ Insert Picture WordArt έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγνπκε θείκελν κε ηε κνξθή ελόο γξαθηθνύ θαη λα εθαξκόζνπκε ζε απηό κεξηθά εληππσζηαθά εθθέ (εικόνα 17). πλήζσο ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα δώζνπκε έκθαζε ζε ιέμεηο ή ηίηινπο ηνπ θεηκέλνπ καο. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ πιινγή WordArt (WordArt Gallery) κε ηα δηαζέζηκα ζηπι. Γηαιέγνπκε απηό πνπ καο αξέζεη πεξηζζόηεξν θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ. ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη ην πιαίζην επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ WordArt (εικόνα 18). Δπηιέγνπκε γξακκαηνζεηξά/κέγεζνο θαη γξάθνπκε ην θείκελν πνπ ζέινπκε. 50

51 Δηθόλα 17:WordArt Δηθόλα 18:Γξακκή εξγαιείσλ WordArt 1. Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ. Δκθαλίδεη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ WordArt. 2. πιινγή WordArt. Δκθαλίδεη ην αληίζηνηρν παξάζπξν δηαιόγνπ. 3. Μνξθνπνίεζε ηνπ WordArt. Αιιαγή ρξσκάησλ, γξακκώλ, κεγέζνπο γξακκήο θαη ζέζεο. 4. ρήκα ηνπ WordArt. Δκθαλίδεη κηα ζπιινγή από ζρήκαηα. 5. Πεξηζηξνθή 51

52 6. Αλαδίπισζε θεηκέλνπ. Οξίδνπκε ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο ηνπ θεηκέλνπ γύξσ από ην γξαθηθό 7. Γξάκκαηα ίδηνπ ύςνπο. 8,9 Καηαθόξπθν θείκελν, ζηνίρηζε WordArt. 10 Γηαγξακκάησζε ραξαθηήξσλ. Πξνζαξκνγή ηνπ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ησλ ραξαθηήξσλ. Γηα λα εηζάγνπκε εηθνλίδηα ή animations ηα νπνία ήδε ππάξρνπλ δηαιέγνπκε από ην κελνύ Insert Picture ClipArt (εικόνα 19). ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε από έλα κεγάιν ζύλνιν θαηεγνξηνπνηεκέλσλ αξρείσλ εηθόλσλ, ήρσλ θαη animations (εικόνα 20). Δηθόλα 19:Πινήγεζε ζηελ επηινγή ClipArt 52

53 Δηθόλα 20:Δηζαγσγή ClipArt Πνιιέο θνξέο είλαη πνιύ ζεκαληηθό ην λα κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε κε έλα γξαθηθό ηξόπν ηελ ηεξαξρία θάπνησλ πξαγκάησλ. Γηα λα ην επηηύρνπκε απηό δηαιέγνπκε από ην κελνύ Insert Picture OrganisationChart(Οπγανόγπαμμα) Αλ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε ηελ ηεξαξρία κηαο εηαηξείαο (εικόνα 21) δηαιέγνπκε πξώηα ην επίπεδν (θνπηί π.ρ δηεπζπληήο) θαη κεηά από ηελ γξακκή εξγαιείσλ δηαιέγνπκε ην επίπεδν ηεο ζρέζεο πνπ ζέινπκε λα έρνπκε(subordinate,coworker,assistant). Δηθόλα 21:Οξγαλόγξακκα Διεσθσντής Υποδιεσθσντής Υποδιεσθσντής Υποδιεσθσντής 5.2 Ζ Γξαµµή Δξγαιείσλ ρεδίαζεο Γενικός Γραμματέας 53

54 Ζ γξαµµή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο (εικόνα 22) ηνπ Excel είλαη ίδηα µε ηε γξαµµή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο ηνπ Word. Παηάµε ζην εηθνλίδην ηνπ ζρήµαηνο πνπ ζέινπµε λα ζρεδηάζνπµε, ην πνληίθη παίξλεη ην ζρήµα ζηαπξνύ θαη µεηά ζύξνπµε θαη ζρεδηάδνπµε µέζα ζην θύιιν εξγαζίαο. Αλ παηάµε ην πιήθηξν Shift θαζώο ζρεδηάδνπµε, ηόηε ηα νξζνγώληα γίλνληαη ηεηξάγσλα, νη ειιείςεηο γίλνληαη θύθινη θαη νη γξαµµέο γίλνληαη νξηδόληηεο, θαηαθόξπθεο ή πιάγηεο µε θιίζε 45 ν. Σα πιήθηξα πνπ έρεη ε γξαµµή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Δηθόλα 22:Γξακκή Δξγαιείσλ ρεδίαζεο 1. ρεδίαζε 2. Δπηινγή αληηθεηκέλνπ 3. Πεξηζηξνθή 4. Καηάινγνο απηόκαησλ ζρεκάησλ 5. ρ. Γξακκήο 6. ρ. Βέινπο 7. ρ. Οξζνγσλίνπ 8. ρ. Έιιεηςεο 9. Πιαίζην θεηκέλνπ 10. Δηζαγσγή WordArt 11. Δηζαγσγή Clip Art 12. Υξώκα γεκίζκαηνο 13. Υξώκα γξακκήο 54

55 14. Υξώκα γξακκαηνζεηξάο 15. ηπι γξακκήο 16. ηπι δηάζηημεο 17. ηπι βέινπο 18. θη 19. 3D Γιαµόπθωζη εγγπάθος Πποεπιζκόπηζη Δκηύπωζη Άλλερ Σημανηικέρ Λειηοςπγίερ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πεξηζώξηα ζειίδαο ε κηα εθηππσκέλε ζειίδα παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη κηα ιεπθή πεξηνρή γύξσ από ην θείκελν. Απηή νλνκάδεηαη πεπιοσή πεπιθωπίων. Σα πεξηζώξηα 55

56 κπνξνύλ λα αιιάμνπλ αξηζηεξά, δεμηά, πάλσ θαη θάησ κε δπν ηξόπνπο : είηε από ηα ζεκάδηα πεξηζσξίσλ ηνπ ράξαθα είηε από ην παξάζπξν δηαιόγνπ Γιαμόπθυζη ζελίδαρ (Page Setup)(εικόνα 23). 1.Αλλαγή πεπιθυπίυν ζελίδαρ από ηον σάπακα. Σνπνζεηνύκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ από ην δηαρσξηζηηθό ηνπ πεξηζσξίνπ. Ο δείθηεο αιιάδεη θαη παίξλεη ηε κνξθή δηπινύ βέινπο, ζύξνπκε ην πεξηζώξην ζηε λέα ζέζε. 2.Αλλαγή πεπιθυπίυν ζελίδαρ από ηο μενού Γιαμόπθυζη ζελίδαρ (Page Setup).Από ην κελνύ Αξρείν (File) επηιέγνπκε Γηακόξθσζε ζειίδαο (Page Setup), εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ ηεο. Μέζσ ησλ επηινγώλ Δπάνυ, Κάηυ, Απιζηεπά, Γεξιά (Top, Bottom, Left, Right) νξίδνπκε ηηο επηζπκεηέο ηηκέο πεξηζσξίσλ ελώ ζην ηκήκα Πξνεπηζθόπεζε (Preview) βιέπνπκε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην απνηέιεζκα ησλ ξπζκίζεσλ. Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηηο επηιεγκέλεο ξπζκίζεηο σο ηππηθέο γηα όια ηα λέα έγγξαθα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Πποεπιλογή (Default). Μέζσ ηεο θαξηέιαο Μέγεθορ Φαπηιού (Paper Size) θαη ηεο επηινγήο πξνζαλαηνιηζκόο (ε δηεύζπλζε ηνπ ραξηηνύ ζηνλ εθηππσηή) κπνξνύκε λα επηιέμνπκε θαηαθόξπθε ή νξηδόληηα εθηύπσζε ηνπ εγγξάθνπ. Μέζσ ηεο επηινγήο Μέγεθορ Φαπηιού επηιέγνπκε είηε έλα βαζηθό κέγεζνο είηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ ραξηηνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. 56

57 Δηθόλα 23: Γηακόξθσζε ζειίδαο (Page Setup) 6.2 Κεθαιίδεο θαη Τπνζέιηδα Header and Footer Οη Κεθαλίδερ (Headers) θαη ηα Υποζέλιδα (Footers) είλαη νη ηίηινη πνπ εµθαλίδνληαη ζην πάλσ ή/θαη ζην θάησ µέξνο ησλ βηβιίσλ ή ησλ εγγξάθσλ θαη πνπ πεξηέρνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ, ηνπο αξηζµνύο ζειίδσλ θ.ά. Τπάξρεη εηδηθό ζηπι µνξθνπνίεζεο γηα ηελ Κεθαιίδα θαη εηδηθό γηα ην Τπνζέιηδν.Έηζη, όηαλ δεµηνπξγνύµε µηα θεθαιίδα ή/θαη έλα ππνζέιηδν, ην Word εθαξµόδεη απηά ηα πξνεπηιεγµέλα ζηπι µνξθνπνίεζεο, ηα νπνία θαη µπνξνύµε λα αιιάμνπµε όπσο αιιάδνπµε όια ηα ζηπι µνξθνπνίεζεο. Ζ γξακκή εξγαιείσλ (εικόνα 24) επεμεγείηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Δηθόλα 24: Γξακκή εξγαιείσλ:κεθαιίδεο θαη Τπνζέιηδα 57

58 1 Δηζαγσγή απηόκαηνπ θεηκέλνπ (Insert AutoText) π.ρ. Γεκηνπξγήζεθε από, Όλνκα αξρείνπ. 2 Γίλνπκε ηνλ αξηζκό ηξέρνπζαο ζειίδαο ζην ζεκείν εηζαγσγήο π.ρ. ειίδα 4 3 Γίλνπκε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ζειίδσλ ηνπ εγγξάθνπ ζην ζεκείν εηζαγσγήο π.ρ. ει. 2 από 5 4 Δκθάληζε ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ Μνξθνπνίεζε αξίζκεζεο ζειίδσλ 5 Γίλνπκε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην ζεκείν εηζαγσγήο ζηελ πξνεπηιεγκέλε κνξθή 6 Γίλνπκε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην ζεκείν εηζαγσγήο 7 Δκθάληζε ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ Γηακόξθσζε ζειίδαο 8 Δκθάληζε ή απόθξπςε ηνπ θεηκέλνπ 9 Δλεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο Ίδην κε ην πξνεγνύκελν 10 Μεηαθίλεζε κεηαμύ θεθαιίδαο θαη ππνζέιηδνπ 11 Μεηάβαζε ζηελ πξνεγνύκελε θεθαιίδα 12 Μεηάβαζε ζηελ επόκελε θεθαιίδα 13 Κιείζηκν ηεο πξνβνιήο Κεθαιίδεο θαη Τπνζέιηδα - επηζηξνθή ζην έγγξαθν 6.3 Αξίζκεζε ειίδσλ Page Numbers 58

59 Μπνξνύκε λα εηζάγνπκε αξηζκνύο ζειίδαο κε δύν ηξόπνπο. Ο ππώηορ είλαη κέζα ζηελ θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν. Ο δέςηεπορ είλαη κέζσ ηεο επηινγήο Αξηζκνί ζειίδαο (Page Numbers) ηνπ κελνύ Δηζαγσγή (Insert). Δκθαλίδεηαη ην Παξάζπξν δηαιόγνπ Αξηζκνί ζειίδαο Page Numbers(εικόνα 25). Δηθόλα 25:Παξάζπξν δηαιόγνπ Αξηζκνί ζειίδαο Page Numbers Θέζε Position ηνίρηζε Alignment Μνξθή Format Δκθάληζε αξηζκνύ ζηελ πξώηε ζειίδα Show number on first page Δπηινγή Κεθαιίδαο ή Τπνζέιηδν Θέζε ζηε ζειίδα ηπι αξίζκεζεο (Μνξθή αξηζκώλ), Αξρή αξίζκεζεο από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό (έλαξμε από) Δπηινγή αξρήο αξίζκεζεο από ηελ πξώηε ζειίδα ή όρη 6.4 Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζεο Ζ επηινγή Πποεπιζκόπηζη Δκηύπυζηρ(Print Preview) δείρλεη απηό αθξηβώο πνπ πξόθεηηαη λα ηππσζεί ζην ραξηί. Με άιια ιόγηα, βιέπνπκε ζηελ νζόλε πώο ζα είλαη ε ζειίδα καο ηππσκέλε. Μπνξνύκε λα επηζηξέςνπκε ζε θαλνληθή πξνβνιή, λα θάλνπκε ηηο δηνξζώζεηο πνπ ζέινπκε, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηππώζνπκε ην έγγξαθό καο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνθεύγνπκε άρξεζηεο εθηππώζεηο, εμνηθνλνκνύκε ραξηί θαη κειάλη, θεξδίδνπκε ρξόλν θαη θόπν. 59

60 Γηα λα θάλνπκε πξνεπηζθόπεζε ελόο εγγξάθνπ θάλνπκε θιηθ ζην αλάινγν θνπκπί ηεο βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ ή από ην κελνύ Απσείο (File) επηιέγνπκε Πποεπιζκόπηζη Δκηύπυζηρ (Print Preview). Παηώληαο Ctrl + F2 ελαιιαζζόκεζα κεηαμύ Πξνεπηζθόπεζεο Δθηύπσζεο θαη Δγγξάθνπ. Ζ γξακκή εξγαιείσλ Πποεπιζκόπηζη Δκηύπυζηρ(εικόνα 26) καο βνεζάεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνεπηζθόπεζε θαιύηεξα. Δηθόλα 26: Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζεο 1 Δθηύπσζε 2 Μεγέζπλζεο κηαο επηιεγκέλεο ελόηεηαο ή αθύξσζή ηεο 3 Πξνεπηζθόπεζε κηαο κόλν ηεο ζειίδαο ηε θνξά 4, 5 Πξνεπηζθόπεζε πνιιαπιώλ ζειίδσλ, Ενπκ 6 Δκθάληζε/Απόθξπςε ράξαθα 7 Πξνζαξκνγή κε ζύκπηπμε. Μεηώλεη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ θεηκέλνπ γηα λα ην πξνζαξκόζεη ζε ιηγόηεξν από κηα ζειίδα. Πξνζνρή δύζθνια αλαηξέζηκε ιεηηνπξγία 8 Πιήξεο νζόλε 9,10 Κιείζηκν ηνπ παξαζύξνπ Πξνεπηζθόπεζε εθηύπσζεο Λήςε Βνήζεηαο 60

61 6.5 Δθηύπσζε. Μπνξνύκε λα εθηππώζνπκε νιόθιεξν ην θείκελν ή θάπνηo επηιεγκέλν ηκήκα ηνπ. Από ην κελνύ Απσείο (File) επηιέγνπκε Δκηύπυζη (Print). Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ Δκηύπυζη(Print)(εικόνα 27). Δηθόλα 27: Δθηύπσζε(Print). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηύπσζεο εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην Δθηππσηή ζηελ γξακκή Δξγαζηώλ ησλ Windows. Κάλνληαο δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ ησλ Δλεξγώλ εθηππσηώλ. Δθεί βιέπνπκε ηελ πξόνδν ηνπ/ησλ πξνο εθηύπσζε εγγξάθνπ/εγγξάθσλ. ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα αθπξώζνπκε ηελ εθηύπσζε, θάλνπκε θιηθ ζην όλνκα ηεο θαη από ην κελνύ Έγγπαθα επηιέγνπκε Ακύπυζη εκηύπυζηρ. 61

62 6.6 Τπνζεµεηώζεηο Οη Υποζηµειώζειρ (Footnotes) είλαη δηεπθξηλήζεηο (παξαπνµπέο) πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνηα ιέμε ή όλνµα ηνπ θεηµέλνπ θαη ηνπνζεηνύληαη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο ή ηνπ θεθαιαίνπ ή θαη ζην ηέινο ηνπ θεηµέλνπ πνπ γξάθνπµε. ε θάζε ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζε µηα ππνζεµείσζε, ην Word ηνπνζεηεί απηόµαηα ην αύμνληα αξηζµό ηεο ππνζεµείσζεο ζε µνξθή δείθηε δίπια από ηε ιέμε. Γηα λα δεµηνπξγήζνπµε µηα ππνζεµείσζε, αθήλνπµε ηνλ δξνµέα δίπια ζηε ιέμε πνπ ζέινπµε θαη επηιέγνπµε Υποζηµείυζηρ(Footnotes) από ην µελνύ Διζαγυγή. Γηαιέγνπµε αλ ε ππνζεµείσζε ζα πάεη ζην θάησ µέξνο ηεο ζειίδαο ή αλ ζα είλαη ζεµείσζε ηέινπο θαη ζα πάεη ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ. Σν Word αξηζµεί απηόµαηα ηελ ππνζεµείσζε, εµθαλίδεη ηνλ δείθηε µε ηνλ αξηζµό δίπια ζηε ιέμε θαη εµθαλίδεη έλα παξάζπξν ζην θάησ µέξνο ηεο ζειίδαο γηα λα γξάςνπµε εθεί ην θείµελν ηεο ππνζεµείσζεο. Μπνξνύµε λα αξηζµήζνπµε ηηο ππνζεµεηώζεηο γηα λα μεθηλάλε από ηελ αξρή ζε θάζε ζειίδα ή ζε θάζε θεθάιαην ή λα έρνπλ εληαία αξίζµεζε ζ όιν ην θείµελν. Γηα λα δηαγξάςνπµε µηα ππνζεµείσζε, επηιέγνπµε µε ην πνληίθη ηνλ δείθηε αξίζµεζήο ηεο δίπια ζηε ιέμε θαη παηάµε ην πιήθηξν delete. Οη ππόινηπεο ππνζεµεηώζεηο ζα αξηζµεζνύλ μαλά από ηελ αξρή. 6.7 ρόιηα Σα ρόιηα (Comments) ηα γξάθνπµε µέζα ζ έλα θείµελν ρσξίο λα απνηεινύλ µέξνο ηνπ θεηµέλνπ θαη ρσξίο λα εθηππώλνληαη, γηα λα δηεπθξηλίζνπµε θάηη ή γηα λα ζπµεζνύµε θάηη αξγόηεξα ή, αλ δνπιεύνπµε µαδί µε άιινπο ζην ίδην θείµελν, γηα λα ηνπο εμεγήζνπµε θάπνηεο ελέξγεηέο µαο. Γηα λα δεµηνπξγήζνπµε ζρόιηα, πάµε από ηελ επηινγή Σσολίυν(Comments) ηνπ µελνύ Διζαγυγή θαη γξάθνπµε ηα ζρόιηά µαο ζην παξάζπξν πνπ ζα εµθαληζηεί. 62

63 6.8 Δηζαγσγή εηδηθώλ ζπµβόισλ Ζ ελεξγή ζαο γξαµµαηνζεηξά µπνξεί λα ζαο δώζεη µόλν ηνπο ραξαθηήξεο πνπ παξάγνληαη από ην πιεθηξνιόγηό ζαο. Μπνξείηε όµσο λα εµθαλίζεηε θαη άιια ζύµβνια πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηεο γξαµµαηνζεηξέο αιιά ηα ρξεηάδεζηε µόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, γηα λα εµπινπηίζεηε ην θείµελό ζαο. Γηα λα εµθαλίζεηε εηδηθνύο ραξαθηήξεο ζύµβνια: 1. Δπηιέμηε ην µελνύ Διζαγυγή Σύµβολο(Symbol) 2. ην παξάζπξν δηαιόγνπ Σύµβολο(εικόνα 28) πνπ ζα εµθαληζηεί, ζην πεδίν Γπαµµαηοζειπά(Font), δηαιέμηε από πνηα γξαµµαηνζεηξά ζέιεηε λα επηιέμεηε έλα ζύµβνιν. 3. Σα ζύµβνια πνπ αλήθνπλ ζ' απηή εµθαλίδνληαη ζην πιαίζην από θάησ ηεο. Κπιήζηε ην δείθηε πάλσ ηνπο θαη βξείηε απηό πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Κάληε θιηθ ζην θνπµπί Διζαγωγή. Σν ζύµβνιν πνπ επηιέμαηε ζα εηζαρζεί ζηε ζέζε ηνπ ζεµείνπ εηζαγσγήο. Δάλ ζέιεηε θαη άιιν ζύµβνιν, επαλαιάβαηε ηα βήµαηα 2 θαη Όηαλ ηειεηώζεηε παηήζηε ην θνπµπί Κλείζιµο(Close). 63

64 Δηθόλα 28: Παξάζπξν Symbol 6.9 Δξγαζία µε πνιιά έγγξαθα Γηα λα εξγαζηείηε µε πεξηζζόηεξα από έλα έγγξαθα παξάιιεια, µπνξείηε λα αλνίμεηε έλα-έλα ηα έγγξαθα πνπ ρξεηάδεζηε, µπξνζηά ζαο όµσο ζα έρεηε απηό πνπ αλνίμαηε ηειεπηαίν, ελώ ηα ππόινηπα βξίζθνληαη πίζσ ηνπ. Γηα λα µπνξέζεηε λα θέξεηε θάπνην άιιν έγγξαθν µπξνζηά, θάληε θιηθ ζην θνπµπί ηνπ ζηε γξαµµή εξγαζηώλ ή επηιέμηε ην µελνύ Παπάθςπο(Window) θαη ζην θάησ µέξνο ηεο θαξηέιαο πνπ αλαδύεηαη, ζα δείηε όια ηα έγγξαθα πνπ έρεηε αλνηθηά. Κάληε θιηθ ζε απηό πνπ ζέιεηε θαη ηόηε απηό ζα έξζεη µπξνζηά θαη ηα ππόινηπα ζα πάλε πίζσ. Γηα λα έρεηε όια ηα παξάζπξα ησλ αλνηθηώλ εγγξάθσλ ζαο νξαηά ηαπηόρξνλα, µπνξείηε λα επηιέμεηε ην µελνύ Παπάθςπο Τακηοποίηζη όλυν(arrange All). Σόηε, µπνξείηε λα µεηαθηλεζείηε από ην έλα έγγξαθν ζην άιιν, θάλνληαο απιά θιηθ ζην παξάζπξό ηνπ. Όηαλ έρεηε αλνηθηά δύν δηαθνξεηηθά έγγξαθα, µπνξείηε λα αληηγξάςεηε ή λα µεηαθέξεηε θείµελν ή αληηθείµελα από ην έλα ζην άιιν µε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ γίλνληαη θαη ζην ίδην έγγξαθν. 64

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Windows XP Κωνζηανηίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η εμέηαζε ηνπ ECDL ImageMaker πξνϋπνζέηεη όηη ν ππνςήθηνο θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ςεθηαθέο εηθόλεο θαη είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 11 ABBYY Production LLC, 2013. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δλόηεηα: Υπνελόηεηα: Ubuntu Linux Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ Λίζηα Γξαζηεξηνηήηωλ Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν Γ1 Γεσαλαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

HTML 2. Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

HTML 2. Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ HTML 2 Δηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Δ. Ζήλδξνο Επηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Επέθηαζε γλώζεσλ HTML Φόξκεο Σεκαζηνινγηθά θελέο εηηθέηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα