ΑΔΑ:Β4Σ ΟΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ:Β4Σ7469103-ΟΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ , Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Αριστείδης Μηλάκης Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ: 2583/30.1 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη : Α. Το νομικό πλαίσιο που ορίζεται από τα παρακάτω: 1. Διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των A.E.I.», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4076/ Διατάξεις του Ν.1404/1983 "Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.", όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας στα Α.Ε.Ι. και T.E.I., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚYΑ] 679/ τον οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 5. Διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού». 6. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 7. Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)". 8. Διατάξεις του Ν. 2286/95 Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19/ τεύχος Α ) 9. Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50» 10. Π.Δ. 18/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» Β. Την με αριθμό 597/ απόφαση του Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για την διενέργεια αυτού του διαγωνισμού και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου/ων, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού-λογισμικού για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης: «Ενοποιημένη Προσέγγιση στην ερμηνεία της σεισμικότητας με τη συνδυασμένη χρήση Εργαστηριακών Πειραμάτων θραύσης και καινοτόμων μεθοδολογιών 1

2 επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων & Στατιστικής Φυσικής- Εφαρμογή στο γεωδυναμικό σύστημα του Ελληνικού Τόξου(SEISMO FEAR HELLARC)», που υλοποιείται στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , Κωδικός MIS Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, επιθυμεί να προμηθευτεί το σύνολο των ειδών του συνημμένου Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: έως ,48 χωρίς ΦΠΑ ( ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από το πρόγραμμα: «Ενοποιημένη Προσέγγιση στην ερμηνεία της σεισμικότητας με τη συνδυασμένη χρήση Εργαστηριακών Πειραμάτων θραύσης και καινοτόμων μεθοδολογιών επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων & Στατιστικής Φυσικής- Εφαρμογή στο γεωδυναμικό σύστημα του Ελληνικού Τόξου(SEISMO FEAR HELLARC)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο( ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά ανά είδος, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: α) Η λέξη «Προσφορά» β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ) γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης (αρ.πρωτ. 2583/Φ30.1/ ) δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με ποινή απόρριψης), το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.00, στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο Ηράκλειο, στη διεύθυνση: Εσταυρωμένος, Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13.00, στο γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Κρήτης στο Παράρτημα Χανίων. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη αποδεκτή. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΙΜΕΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος α) φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, β) συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά δ) κοινοπραξίες που μπορούν να παρέχουν τα είδη που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 2

3 Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί η σειρά της αρίθμησης και η περιγραφή των προϊόντων σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Οι τιμές θα δίδονται συνολικά ανά είδος, με και χωρίς ΦΠΑ, εκφρασμένες σε ευρώ και για ελεύθερη παράδοση στο παράρτημα του ΤΕΙ Κρήτης, στα Χανιά. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως μη αποδεκτές. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναφορά σε εμπορικά σήματα ή μάρκες ή μοντέλα προϊόντων, αυτό γίνεται για την καλύτερη κατανόηση των ζητούμενων προδιαγραφών και είναι αποδεκτά προϊόντα άλλης μάρκας, ισοδύναμων τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός του έργου, είτε η προσφερόμενη τιμή θεωρηθεί μη συμφέρουσα για το Ίδρυμα (όπως πιθανόν προκύψει μετά από έρευνα αγοράς), οι προσφορές απορρίπτονται. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Η ανάθεση του διαγωνισμού θα γίνει στον μειοδότη που θα δώσει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μεταξύ της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης και του προμηθευτή αυτού θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Ο ανάδοχος, αναφορικά με τη σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Ηρακλείου. Η διάρκεια της σύμβασης θα καθορισθεί με βάση το χρόνο παράδοσης που ορίζεται στην προσφορά. Προσφορές που ορίζουν ως χρόνο παράδοσης περισσότερο από 30 ημέρες, θα απορρίπτονται. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος: αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν αμέσως μετά την επίσημη προς αυτόν ανάθεση. είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση των ειδών. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή [ποιοτική και ποσοτική] των ειδών της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 3

4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Τον ανάδοχο βαρύνουν: ΑΔΑ:Β4Σ ΟΣΤ 1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, στο Παράρτημα Χανίων. 2. Η παρακράτηση του νόμιμου φόρου, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές. 2. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Κρήτης Τ.Θ. 1939, Τ.Κ Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης 3. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή word, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Κατερίνα Μπενάκη (Τηλέφωνο επικοινωνίας: , ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας & Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Σαββάκης, Καθηγητής Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΔΑ:Β4Σ ΟΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α/Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1. ΔΥΟ (2) ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GNSS (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 2. Συμπληρωματικές μονάδες στο ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3kHz 3MH 3. ΔΥΟ (2) Η/Υ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 4. ΕΝΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ για συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων υπαίθρου Για σχετικές τεχνικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Φιλιππο Βαλλιανάτο (τηλ.: , ή στον κ. Βασίλειο Σάλτα(τηλ.: , 5

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΔΑ:Β4Σ ΟΣΤ 1. ΔΥΟ (2) ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GNSS (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Οι δύο (2) μόνιμοι σταθμοί αναφοράς GNSS αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία με τις προδιαγραφές που περιγράφονται για καθένα από αυτά: Προδιαγραφές Δέκτη Α.1 Α.2 Να είναι τριπλής συχνότητας, γεωδαιτικός, συνεχούς λειτουργίας, με RTK μετάδοση δεδομένων, μόνιμος σταθμός αναφοράς για εφαρμογές στατικού και κινηματικού εντοπισμού θέσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EUREF: (http://www.epncb.oma.be/_trackingnetwork/equipment_calibration) Να διαθέτει τουλάχιστον 120 κανάλια και 3 συχνότητες L1, L2 και L2C. Να εκτελεί μετρήσεις φάσης και στα δύο φέροντα κύματα συχνοτήτων L1 και L2 και μετρήσεις κωδικών C/A και Ρ στην L1 και L2 συχνότητα. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης στην L5 συχνότητα εντοπισμού. Α.3 Η ακρίβεια των μετρήσεων φάσης να είναι τουλάχιστον 0,2 mm rms. Α.4 Α.5 Α.6 Α.7 Α.8 Να έχει δυνατότητα μετάδοσης RTK διορθώσεων σε RTCM format για γεωδαιτικές, τοπογραφικές και GIS εφαρμογές. Να διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία anti-jamming και στις δυο συχνότητες L1 και L2 (θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα reports του κατασκευαστή που να το αποδεικνύουν). Να διαθέτει τεχνολογία για τη λήψη του σήματος των δορυφόρων GPS, GLONASS και μελλοντικών συστημάτων GALILEO, COMPASS με φίλτρα για γρήγορη απόκτηση δορυφόρων. Να διαθέτει αποδεδειγμένη και αποτελεσματική τεχνολογία απέναντι στο σφάλμα πολλαπλών διαδρομών (θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα reports του κατασκευαστή που να το αποδεικνύουν). Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη λειτουργίας του δέκτη μέχρι τη μέτρηση της πρώτης φάσης να είναι λιγότερος απο 60 δευτερόλεπτα. Α.9 Η ενημέρωση θέσης να είναι επιλέξιμη από 0,05 sec (20Hz) έως 60sec. Α.10 Α.11 Η καταγραφή να είναι επιλέξιμη από 0,05 sec έως 300 sec(5min). Η γωνία αποκοπής των δορυφόρων για καταγραφές μετρήσεων (cut - off angle) να είναι επιλέξιμη. To σύστημα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη διάταξη που να παρέχει πληροφορίες στο χρήστη για την κατάσταση on/off, πλήρη αναφορά παραμέτρων σχεδιασμού (διαθεσιμότητα δορυφόρων, στατικά μεγέθη ακριβείας PDOP, GDOP, αζιμούθια και γωνίες ύψους δορυφόρων, χάρτη ουρανού) όλα τα στοιχεία να είναι πινακοποιημένα ή σε γραφική μορφή. Να παρέχει πληροφορία για την καταγραφή των δεδομένων και την καταγραφή συμβάντων. Α.12 Το λογισμικό του να έχει επιλογή γλώσσας: Ελληνικά και Αγγλικά. Α.13 Α.14 Α.15 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 σειριακές θύρες για συνδέσεις με άλλες συσκευές με ταχύτητες έως bps. Θα πρέπει να διαθέτει θύρα για σύνδεση με την κεραία, θύρα για δικτυακή σύνδεση και ακόμη PPS output, event input, external oscillator και θύρα για πληκτρολόγιο. Να έχει δυνατότητα RINEX logging & FTP push, ενσωματωμένο FTP server & NTRIP server. 6

7 Προδιαγραφές Δέκτη Α.16 Α.17 Α.18 Α.19 Να μπορεί να δέχεται σήματα από τη συχνότητα L5 και από τo σύστημα Galileo και Compass. O προμηθευτής να καταθέσει τα επίσημα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Να δέχεται σήμα από τους δορυφόρους GLONASS και στις δύο συχνότητες L1 και L2. Να έχει ενσωματωμένη δυνατότητα απευθείας αποστολής RTK δεδομένων σε 2 20 χρήστες μέσω TCPIP. Να έχει ενσωματωμένη ικανότητα ειδοποίησης μέσω υπηρεσίας messaging. ΑΔΑ:Β4Σ ΟΣΤ Προδιαγραφές Τροφοδοσίας Β.1 Β.2 Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει 2 ανεξάρτητες αδιάβροχες εξωτερικές θύρες τροφοδοσίας και μια εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ο δέκτης θα πρέπει να δέχεται τάση VDC. Σε περίπτωση απώλειας της τάσης και από τις δύο πηγές τροφοδοσίας, ο δέκτης θα πρέπει να είναι ικανός να επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας αυτόματα. Β.3 Η κατανάλωση του δέκτη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5Watt. Β.4 Β.5 Β.6 Β.7 Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για την κατάσταση της τροφοδοσίας, τον εντοπισμό των δορυφόρων και την εσωτερική του μνήμη. Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται και από kit τροφοδοσίας για σύνδεση με μόνιμη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας(πρίζα). Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία η διάρκεια της οποίας να είναι 120 ώρες τουλάχιστον. Ο σταθμός αναφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον μια εσωτερική μπαταρία επαναφορτιζόμενη διάρκειας τουλάχιστον 8 ωρών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποσύνδεσης του σταθμού από μόνιμη τροφοδοσία για εργασίες όταν κριθεί σκόπιμο. Προδιαγραφές Λειτουργίας Γ.1 Γ.2 Γ.3 Γ.4 Γ.5 Γ.6 Γ.7 Γ.8 Ο δέκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης εκ του μακρόθεν. Ο δέκτης θα πρέπει να υποστηρίζει αυτόματο ftp push των δεδομένων σε κάποιο σταθμό βάσης. Ο δέκτης θα πρέπει να υποστηρίζει αυτόματη αποστολή μηνυμάτων (alerts) σε προγραμματιζόμενα απο το χρήστη διαστήματα. Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα διαγραφής του πλέον παλαιού αρχείου από τη μνήμη του, ώστε να δημιουργείται χώρος για καταγραφή νέων δεδομένων. Ο δέκτης θα πρέπει να είναι ικανός να μεταδίδει δεδομένα RTK σε format CMR και σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις RTCM. Ο δέκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καταγραφής format δεδομένων binary. Ο δέκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής 2 διαφορετικών αρχείων με διαφορετικό ρυθμό καταγραφής το καθένα. Ο δέκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης δυο διαφορετικών ή παρόμοιων RTK/RTCM format ταυτόχρονα από διαφορετικά ανεξάρτητα ports παρέχοντας παρόμοια ή διαφορετικά RTK/RTCM 7

8 Προδιαγραφές Λειτουργίας formats. Γ.9 Ο σταθμός θα πρέπει να έχει δυνατότητα NMEA format output Γ.10 Γ.11 Γ.12 Γ.13 Γ.14 Γ.15 Γ.16 Γ.17 Γ.18 Γ.19 Η καταγραφή των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σε αποσπώμενη κάρτα καταγραφής χωρητικότητας 8GΒ που να είναι ανθεκτική σε θερμοκρασιακό εύρος -40 ο C έως και +55 ο C και να μην παραμορφώνεται. Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει προγραμματιζόμενη θύρα Ethernet για δικτυακή σύνδεση. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πληκτρολογίου στο δέκτη από τη θύρα που διαθέτει. Ο δέκτης θα πρέπει να επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση, προγραμματισμό και έξοδο πληροφορίας και μηνυμάτων. Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας του δέκτη θα πρέπει να είναι -40 ο C έως +65 ο C (IP67). Το θερμοκρασιακό εύρος αποθήκευσης του δέκτη θα πρέπει να είναι - 40 ο C ο C (IP67). Η αντίστασή του δέκτη στην υγρασία θα πρέπει να είναι 100% (πλήρης καταβύθιση) (IP67). Η αντίσταση του δέκτη στο νερό, τη σκόνη και τη βροχή θα πρέπει να είναι κατά IP67. O δέκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το INTERNET/ ftp server μέσω GSM/GPRS modem και τη δυνατότητα ανέβασματος περιοδικά δεδομένων RINEX. Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει περιβάλλον απομακρυσμένης πρόσβασης, προγραμματισμού και διαχείρισης των δεδομένων μέσω internet (web interface). Προδιαγραφές Σύνδεσης με Εξωτερικές Συσκευές Δ.1 Δ.2 Δ.3 Δ.4 Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με μετεωρολογικό σταθμό, κλινόμετρα και άλλους αισθητήρες μέσω NMEA format. Ο δέκτης θα πρέπει να υποστηρίζει και GSM modem με κατάλληλο πρωτόκολλο επικοινωνίας για ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Ο δέκτης θα πρέπει να υποστηρίζει GPRS για ασύρματη και ασφαλή μετάδοση και μεταφορά δεδομένων GPS. Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει σειριακές θύρες που να παρέχουν τροφοδοσία 12VDC για απευθείας σύνδεση με εξωτερικές συσκευές. Προδιαγραφές Κεραίας E.1 Ε.2 Η κεραία θα πρέπει να είναι γεωδαιτική choke-ring, μεγάλης ακριβείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές EUREF (http://www.epncb.oma.be/ftp/station/general/rcvr_ant.tab) Η κεραία θα πρέπει να διαθέτει στη βάση της ανοξείδωτη υποδοχή βίδας 5/8. Ε.3 Η κεραία θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη προστασία από την οξείδωση. Ε.4 Η κεραία του δέκτη θα πρέπει να λαμβάνει σήμα και στις δυο συχνότητες L1 + L2 GPS και GLONASS. 8

9 Προδιαγραφές Κεραίας Ε.5 Η κεραία του δέκτη θα πρέπει να διαθέτει σημείο Βορρά για να είναι ορθός ο προσανατολισμός της. Ε.6 H τροφοδοσία της κεραίας θα πρέπει να γίνεται μέσω του δέκτη. Ε.7 Ε.8 Ε.9 Ε.10 Ε.11 Ε.12 Ε.13 Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας της κεραίας θα πρέπει να είναι - 40 ο C έως +70 ο C κατά MIL-STD-810F Method II, MIL-STD-810F Method II (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και κατά ΙΡΧ7. Το θερμοκρασιακό εύρος αποθήκευσης της κεραίας θα πρέπει να είναι - 55 ο C ο C κατά MIL-STD-810F Method IΙ, MIL-STD-810F Method IΙ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). Η αντίσταση της κεραίας στην υγρασία θα πρέπει να είναι 100% (πλήρης καταβύθιση) κατά MIL-STD-810F, Method I (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και κατά IP6X. Η αντίσταση της κεραίας στη σκόνη και τη βροχή θα πρέπει να είναι κατά ΙΡ67 (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). Η κεραία θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε πτώση από ύψος 1 μέτρου χωρίς να υποστεί βλάβες κατά ΙΡ67 (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). Η κεραία θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε δονήσεις (τεχνικά έργα) κατά MIL-STD-810F Method Cat24. Η κεραία θα πρέπει να μη χάνει το σήμα των δορυφόρων ακόμα και αν μετακινηθεί λόγω κραδασμών έως 150mm. Προδιαγραφές Συνοδευτικού Εξοπλισμού ΣΤ.1 ΣΤ.2 ΣΤ.3 ΣΤ.4 Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει πλήρες σετ καλωδίων επαρκών για τη λειτουργία του (καταγραφή και μετάδοση δεδομένων, διαχείριση δέκτη). O σταθμός θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τροφοδοσία από 220V και σε περίπτωση διακοπής της τάσης να εξασφαλίζεται η λειτουργία του σταθμού για 120 ώρες. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται αντικεραυνική προστασία. Ο σταθμός θα πρέπει να στεγάζεται σε μεταλλικό κουτί ή τύπου Rack (απόλυτα στεγανό). Προδιαγραφές Λογισμικού Λειτουργίας Ζ.1 Ζ.2 Ζ.3 Ζ.4 Ζ.5 Το λογισμικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο απο τον ίδιο κατασκευαστή που κατασκευάζει το δέκτη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απόλυτη συμβατότητα. Λογισμικά μη προερχόμενα απο τον ίδιο κατασκευαστή δεν γίνονται αποδεκτά. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι της τελευταίας τρέχουσας έκδοσης, να είναι εγκατεστημένο και να τρέχει μόνιμα σε υπολογιστή και οι λειτουργίες του να είναι όλες ενεργές με το άνοιγμα του υπολογιστή. Αν υπάρχει παύση τροφοδοσίας, το λογισμικό θα πρέπει να κάνει επανεκκίνηση μαζί με τον υπολογιστή. Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε αυτό σε πολλαπλούς χρήστες και να είναι ευκολα προσβάσιμο και από απόσταση. Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, φιλικό στο χρήστη σε περιβάλλον Windows, και εύκολη εκμάθηση στο χρήστη με παράθυρα επικοινωνίας, επεξηγήσεων και άλλων εργαλείων. 9

10 Προδιαγραφές Λογισμικού Λειτουργίας Ζ.6 Ζ.7 Ζ.8 Ζ.9 Ζ.10 Ζ.11 Ζ.12 Ζ.13 Ζ.14 Οι γραφικές απεικονίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν και χάρτες ως υπόβαθρο για καλύτερη εποπτεία του δικτύου. Οι διαχειριστές του λογισμικού θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στο λογισμικό και στους δέκτες που είναι συνδεδεμένοι με αυτό και θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αρχής και τέλους λειτουργιών, διαχείρισης και ρύθμισης λειτουργιών. Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό σταθμών αναφοράς(δεκτών). To λογισμικό θα πρέπει να πραγματοποιεί μεταφορά των δεδομένων απο τους σταθμούς ή το σταθμό αναφοράς ανεξάρτητα από τον τρόπο που ο σταθμός θα στέλνει δεδομένα σε κινητούς δέκτες Rovers. Η επικοινωνία μεταξύ του server και του σταθμού αναφοράς θα πρέπει να μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: μέσω modem (GSM), Internet(TCP/IP), intranet τοπικό ή ευρύτερου δικτύου, σειριακά με καλώδιο. Η ροή των πρωτογενών δεδομένων από απομακρυσμένο δέκτη θα πρέπει να μπορεί να γίνει μέσω RTCM 2X μηνυμάτων 18&19 data, RTCM v3.0. Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τις εξής ρυθμίσεις στο δέκτη: Γενικές ρυθμίσεις, Παράμετροι εντοπισμού δορυφόρων, Παράμετροι καταγραφής δεδομένων, Παράμετροι RTK μετάδοσης των δεδομένων μέσω GSM modems, Παράμετροι RTK μετάδοσης των δεδομένων μέσω radio links, Παράμετροι επικοινωνίας με μετεωρολογικούς δέκτες, κλινόμετρα και άλλους αισθητήρες. Σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση και μετάδοση των δεδομένων, το λογισμικό θα πρέπει να πραγματοποιεί τα εξής: «κατέβασμα» των δεδομένων απο την κάρτα μνήμης του δέκτη, Έλεγχος πληρότητας όλων των δεδομένων, Μετατροπή των δεδομένων σε αρχεία RINEX, Hatanaka, Διαχωρισμό των δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις του διαχειριστή, Αρχειοθέτηση δεδομένων και αυτόματη διαγραφή αυτών μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος προσδιοριζόμενου απο το χρήστη, Διανομή αρχείων σε FTP για εύκολη πρόσβαση από χρήστες GPS. Σχετικά με την παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του συστήματος και των δεδομένων, το λογισμικό θα πρέπει να πραγματοποιεί τις εξής λειτουργίες: Παρακολούθηση των επικοινωνιών μεταξύ των μερών του συστήματος και της ομαλότητας λειτουργίας αυτών, Καταγραφή όλων των γεγονότων και παροχή αρχείων γεγονότων(event log files), Έλεγχος πληρότητας των δεδομένων που κατεβαίνουν απο τον/τους σταθμό/ούς αναφοράς, Εμφάνιση του αριθμού δορυφόρων που λαμβάνονται απο κάθε δέκτη τις 7 τελευταίες ημέρες, παρέχοντας δυνατότητα ελέγχου ενδεχόμενων προβλημάτων επικοινωνίας, Αποστολή μηνυμάτων μέσω s και προειδοποιήσεων στους διαχειριστές σε περίπτωση που συμβεί κάποιο γεγονός. 10

11 Προδιαγραφές Λογισμικού Λειτουργίας Ζ.15 Ζ.16 Ζ.17 Ζ.18 Ζ.19 Ζ.20 Ζ.21 Ζ.22 Σχετικά με την RTK μετάδοση δεδομένων σε χρήστες πεδίου μέσω οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας, το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα εξής κανάλια επικοινωνίας: Επικοινωνία μέσω radio modems, Επικοινωνία μέσω GSM modems, Internet, Access Router για πολλαπλή ταυτόχρονη πρόσβαση. Τo λογισμικό θα πρέπει να παρέχει τα εξής RTK προϊόντα: Format RTCM2.x, RTCM v.3.0, DGPS format μετάδοσης RTCM 2.3, Διαχείριση αυτόματης επιλογής σταθμού αναφοράς αναλόγως τη θέση του δέκτη Rover, Δημιουργία και διαχείριση πολλαπλών RTK προϊόντων (με ανεξάρτητο ρυθμό και format). Σχετικά με την πρόσβαση χρηστών σε διαφορετικά προϊόντα το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει τα εξής: Παρακολούθηση των δεδομένων του σταθμού αναφοράς και γραφήματος, Δυνατότητα επιλογής δεδομένων απο το χρήστη με επιλογή χρόνου καταγραφής (logging rate), format και σταθμό αναφοράς, Αυτόματη επιλογή κοντινότερου σταθμού αναφοράς στις συντεταγμένες θέσης του χρήστη, Όλες οι συναλλαγές του χρήστη να καταγράφονται. Το λογισμικό με μελλοντική αναβάθμιση θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να «ανεβάζουν» δικά τους δεδομένα και ο server να έχει δυνατότητα επίλυσης των δεδομένων με τη χρήση του πλησιέστερου σταθμού αναφοράς. Το λογισμικό θα πρέπει να εχει τη δυνατότητα εξαγωγής report αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα λειτουργίας θα πρέπει να εκτελείται σε περιβάλλον Windows. Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τη ρύθμιση του δέκτη εκ του μακρόθεν, και τη διαδικασία μετάδοσης και download των δεδομένων Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας, η διαδικασία θα πρέπει να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, όταν η επικοινωνία αποκαθίσταται. Το λογισμικό θα πρέπει να εκτελεί την αυτόματη μεταφορά δεδομένων από τη μνήμη του δέκτη στον υπολογιστή ή στο δικτυακό χώρο που θα έχει οριστεί, σε προγραμματιζόμενα από το χρήστη διαστήματα. Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής από τη μνήμη του δέκτη αρχείων που έχουν δημιουργηθεί ή μεταφερθεί από τη μνήμη του υπολογιστή. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν εκ του μακρόθεν. Ζ.23 Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την πλήρη διαχείριση και εποπτεία. Ζ.24 Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει οθόνες ενδείξεων που θα πληροφορούν το χρήστη για ρυθμίσεις, μηνύματα πληροφοριών, δορυφόρους που παρακολουθούνται, θέση και χρόνο, ρυθμίσεις modem και επικοινωνίες. Ζ.25 Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει μηνύματα προειδοποίησης (alerts). 11

12 Προδιαγραφές Λογισμικού Λειτουργίας Ζ.26 Ζ.27 Ζ.28 Ζ.29 Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα ρυθμίσεων για λειτουργίες όπως η περιοδική μεταφορά δεδομένων, η μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων ανά διαστήματα που ο χρήστης επιλέγει, δυνατότητες πλήρους διαχείρισης του συστήματος του δέκτη αλλά και των περιφερειακών συσκευών που συνδέονται με αυτόν αλλά και των συσκευών επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να έχει δυνατότητα υλοποίησης δικτύου μεταξύ υπολογιστή του σταθμού αναφοράς και άλλων υπολογιστών. Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει ασφάλεια σε 2 επίπεδα. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση από άπειρους χρήστες οι οποίοι θα μπορούν να κατεβάζουν δεδομένα, να βλέπουν τις παραμέτρους λειτουργίας, την κατάσταση του συστήματος, αλλά δεν θα μπορούν να ρυθμίζουν ή να επέμβουν στη λειτουργία του δέκτη και του λογισμικού. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να κατεβάζουν RINEX αρχεία από πρωτογενή δεδομένα, χωρίς να συνδέονται με το Server του σταθμού. Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης και ρύθμισης του σταθμού αναφοράς και του συστήματος, αλλά και των χρηστών. Το λογισμικό θα πρέπει να επιδέχεται μελλοντική αναβάθμιση ώστε για την υποστήριξη server(δικτυακή σύνδεση), η επιλογή να προστατεύεται. Η επιλογή θα πρέπει να περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη διαχείριση του σταθμού και όλων των περιφερειακών συστημάτων και να είναι χωριστό module του λογισμικού και ο server που θα έχει το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί με μελλοντική αναβάθμιση να υποστηρίξει πλέον του ενός σταθμούς αναφοράς. Το λογισμικό θα πρέπει να απαρτίζεται από χωριστά module και για τη διαχείριση και προγραμματισμό του σταθμού αναφοράς θα πρέπει να μην απαιτείται ειδική άδεια. Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει σε χωριστό module τη δυνατότητα αυτόματης μετατροπής RINEX αρχείων και τη διαχείριση FTP για τη διανομή δεδομένων του σταθμού μέσω διαδικτύου, όπως και σε ξεχωριστό module τη δυνατότητα διαχείρισης και αποστολής μηνυμάτων προειδοποίησης μέσω ή δικτύου. 12

13 2. Συμπληρωματικές μονάδες στο ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ- ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3kHz 3MHz, όπως περιγράφονται παρκάτω: τεμ άχια Είδος - Συνοπτική περιγραφή 2 Κάρτα Ακουστικής Εκπομπής δύο καναλιών χαμηλού θορύβου και υψηλής ταχύτητας για τη μέτρηση ακουστικών εκπομπών μέσω κατάλληλων αισθητήρων 1 Επιτραπέζια μονάδα εγκατάστασης και ελέγχου καρτών Ακουστικής Εκπομπής, και συλλογής, απεικόνισης και ανάλυσης ακουστικών εκπομπών προερχομένων από κατάλληλα αισθητήρια 1 Λογισμικό συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ακουστικής εκπομπής Τεχνικές Προδιαγραφές 18 bit ανάλυση ρυθμός δειγματοληψίας έως 40 Μsamples / sec ελεγχόμενος μέσω λογισμικού Εύρος ζώνης ακουστικών σημάτων τουλάχιστον από 1 khz 3 MHz 4 high pass και 6 low pass φίλτρα σε κάθε κανάλι, εξολοκλήρου ελεγχόμενα μέσω λογισμικού συνδεσιμότητα με αισθητήρες και προενισχυτές Ακουστικής Εκπομπής μέσω βυσμάτων BNC (δύο κανάλια) δυνατότητα μέτρησης των χαρακτηριστικών παραμέτρων των σημάτων Ακουστικής Εκπομπής (κατ ελάχιστο: χρόνος υπέρβασης τάσης κατωφλίου, πλάτος, διάρκεια, ενέργεια, κλπ.) σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευσής τους απ ευθείας στο σκληρό δίσκο σε πραγματικό χρόνο παροχή τροφοδοσίας για τη λειτουργία των προενισχυτών Ακουστικής Εκπομπής μέσω των βυσμάτων BNC της ίδιας της κάρτας παραμετρικά κανάλια για τη σύνδεση επιπλέον μετατροπέων με ρυθμό ενημέρωσης 100Hz και 11. ανάλυση τουλάχιστον 16-bit. 12. καταγραφή και απεικόνιση διακριτών κυματομορφών σε πραγματικό χρόνο 13. δυνατότητα καταγραφής συνεχούς κυματομορφής μεγάλης διάρκειας 14. δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης και σε Η/Υ εμπορίου σε θύρα full-size PCI Δυνατότητα υποδοχής συνολικά 6 καρτών Ακουστικής Εκπομπής (συνολικά 12 κανάλια), σε 6 θύρες PCI Πληκτρολόγιο με δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κύρια μονάδα Εξωτερική λαβή για εύκολη μεταφορά Οθόνη LCD TFT 22 ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας των αισθητηρίων στην πρόσθια όψη Αποθηκευτική μονάδα 500 Gbytes Μνήμη τουλάχιστον 2 GB RAM Επεξεργαστή Core 2 Duo 2 GHz CPU 10. Οδηγός DVD RW 11. κάρτα ETHERNET 12. Βάρος < 40 lbs Συμβατό με windows XP, και Vista Ταυτόχρονη συλλογή δεδομένων από τις 2 δικάναλες PCI κάρτες Ακουστικής Εκπομπής με δυνατότητα αναβάθμισης σε περισσότερα κανάλια Συμβατότητα με την κάρτα Ακουστικής Εκπομπής και δυνατότητα ελέγχου των παραμέτρων της (φίλτρα, τάση κατωφλίου, κλπ.) Απεικόνιση δεδομένων σε μορφή γραφημάτων, 13

14 τεμ άχια Είδος - Συνοπτική περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΔΑ:Β4Σ ΟΣΤ ιστογραμμάτων, κλπ, επιλεγόμενων από το χρήστη, σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας Εξαγωγή δεδομένων Ακουστικής Εκπομπής και σε αρχεία ASCII, και εξαγωγή γραφημάτων σε πληθώρα εμπορικών μορφοποιήσεων (common format). 10. Φιλτράρισμα δεδομένων, παραγωγή FFT από τις συλλεγόμενες κυματομορφές 11. σε πραγματικό χρόνο. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 Ο προμηθευτής να έχει ιστορικό παραδόσεων και τεχνικής υποστήριξης όμοιων ή αντίστοιχων συστημάτων στην Ελλάδα 3. ΔΥΟ (2) Η/Υ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, όπως περιγράφονται παρακάτω: Είδος Κουτί Case Μητρική πλακέτα Επεξεργαστής Μνήμη Κάρτα γραφικών Σκληρός Δίσκος DVD-RW Πληκτρολόγιο Ποντίκι Οθόνη Εγγύηση Προδιαγραφές Προσαρμόσιμο σε ικρίωμα 19 ιντσών (Rack-mountable), μέγιστου ύψους 3-Rack-Units, δυνατότητα αφαίρεσης τυχόν εμπρόσθιου προστατευτικού καλύμματος, 2 εμπρόσθιες θύρες USB, 4 οπίσθιες θέσεις καρτών επέκτασης (PCI-slots) συμβατό με matx, ATX και eatx μητρικές κάρτες 2x 5,25" και 1x slim line slot εξωτερικά, 7x 3,5" εσωτερικά Τροφοδοτικό 500W 2 slots PCI, 2 slots PCIe 2.0 x16, 2 slots PCIe 2.0 x1, 4 DDR3 memory slots, maximum memory 32GB, 1 COM θύρα, 4 SATA2 θύρες, 2 SATA3 θύρες, 4 USB-2.0 θύρες, 2 USB-3.0 θύρες, Gigabit Lan 4-πυρήνων, 3GHz, υποστήριξη DDR3 1600MHz μνήμης 2 μνήμες των 4GB στα 1600MHz, σύνολο 8GB Ενσωματωμένη στην μητρική ή PCIe 16x, 1GB DDR3 μνήμη, VGA και DVI έξοδος 3.5 ιντσών, 500GB, 7200RPM, SATA2 ή SATA3, 32MB cache S-ATA σύνδεδη Ενσύρματο USB Ενσύρματο USB 22 ιντσών LED, DVI, VGA, HDMI, ανάλυση 1920x1080 Τουλάχιστον 3 έτη 14

15 4. ΕΝΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ για συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων υπαίθρου, με τις παρακάτω προδιαγραφές: Επεξεργαστής: 2nd Gen Intel Core i5-2540m Processor (2.60GHz Turbo, 3MB) Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 Professional (64Bit) Αγγλικά Οθόνη LCD: Οθόνη: Οθόνη LCD με οπισθοφωτισμό LED 44 εκ. (17,3 ίντσες) HD+ (1.600 x 900) Μνήμη: 8GB 1333MHz DDR3 Μνήμη δύο καναλιών (2x4GB) Κάρτα γραφικών: AMD FirePro M8900 Mobility Pro Γραφικά με 2GB GDDR5 Συνδεσιμότητα RAID: Σκληροί δίσκοι SATA ή SSD, χωρίς RAID για 1 σκληρό δίσκο Σκληρός δίσκος: 500GB Serial ATA (7200Rpm) σκληρό δίσκο Οπτικές συσκευές: 8X DVD+/-RW Μονάδα Tray Load Λογισμικό οπτικού δίσκου PowerDVD: Λογισμικό PowerDVD για Vista Home Premium και Ultimate, Win7 Home Premium, Pro ή Ultimate Ασύρματη δικτύωση: Κάρτα mini Intel Pro Wireless 6300 ( a/g/draft-n 3X3), EMEA Bluetooth: Κάρτα Bluetooth Dell 375, EMEA Κάμερα: Ενσωματωμένη κάμερα 2,1 megapixel με μικρόφωνο Στήριγμα παλάμης: Συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών και δακτυλικού αποτυπώματος με αφή Πληκτρολόγιο: Εσωτερικός Ελληνικά (Qwerty) πληκτρολόγιο Κύρια μπαταρία: Κύρια μπαταρία 9 στοιχείων 97 W/hr Μονάδα τροφοδοτικού: Ευρωπαϊκό λεπτό τροφοδοτικό AC 240 W με Ευρωπαϊκό καλώδιο τροφοδοσίας Οδηγοί εγκατάστασης: Setup και Features Guide Ελληνικά Βασική εγγύηση: 3 έτη Βασική εγγύηση 1 έτους Εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα - Ελάχιστη εγγύηση Windows Live: Windows Live για Windows 7 Βελτιωμένα service: Βασική εγγύηση 3 έτη - Επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη μέρα - Δεν έχει επιλεγεί αναβάθμιση Επιλογές ανάκτησης λειτουργικού συστήματος: Windows 7 Professional (64Bit) DVD πόρων MUI Image Restore: Επαναφορά λειτουργικού συστήματος με Backup and Recovery Manager για Windows 7 Λογισμικό εφαρμογών Microsoft: Έκδοση Microsoft Office 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Θ4691Ο3-ΩΗ6 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΔΑ: Β49Θ4691Ο3-ΩΗ6 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Αριστείδης Μηλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Θ4691Ο3-ΠΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: Β43Θ4691Ο3-ΠΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4554691Ο8-Σ4Ν. Σελίδα 1 από 8

ΑΔΑ: Β4554691Ο8-Σ4Ν. Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. δ/νση: Άγιος Λουκάς, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 462203 FAX: 2510 462352 E-mail: ipantel@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002385956 2014-11-06

14PROC002385956 2014-11-06 14PROC002385956 2014-11-06 INFORMATICS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ DEVELOPMEN ΑΡΚΑΔΙΑΣ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.06 14:11:14 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Χανιά, 14/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 411 Γενικές Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, 02122014 με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02122014 Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 25/06/2014 Αριθ.πρωτ. 66374/6154 Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/6798 Μαρούσι: 2/12/2014

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/6798 Μαρούσι: 2/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα