Τι Είναι το Ζεµάτισµα;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι Είναι το Ζεµάτισµα;"

Transcript

1 Ζεµάτισµα Η θερµική επεξεργασία είναι µια από τις πιο σπουδαίες µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των τροφίµων, όχι µόνο λόγω των επιθυµητών επιδράσεων επί των τροφίµων (πολλά τρόφιµα καταναλώνονται µετά από µαγείρεµα), αλλά επίσης και λόγω της συντηρητικής δράσεως µε καταστροφή της ενζυµικής και µικροβιακής δράσεως, καθώς και των παρασίτων και εντόµων. Άλλες ωφέλιµες δράσεις της θερµικής επεξεργασία είναι: 1) καταστροφή των αντιθρεπτικών συστατικών των τροφίµων 2) βελτίωση της διαθεσιµότητος µερικών θρεπτικών συστατικών 3) σχετικώς απλός έλεγχος των συνθηκών επεξεργασίας Τι Είναι το Ζεµάτισµα; Το ζεµάτισµα είναι µια ήπια θερµική επεξεργασία, η οποία εφαρµόζεται κυρίως στα φρούτα και λαχανικά πριν από την κονσερβοποίηση, κατάψυξη ή αφυδάτωση. Λίγα λαχανικά, όπως τα κρεµµύδια και οι πράσινες πιπεριές δεν χρειάζονται ζεµάτισµα. Οι αντικειµενικοί σκοποί του ζεµατίσµατος εξαρτώνται από την επεξεργασία η οποία πρόκειται να ακολουθήσει. Εφ' όσον πρόκειται να ακολουθήσει κατάψυξη ή αφυδάτωση βασικός σκοπός είναι η αδρανοποίηση των φυσικώς υπαρχόντων ενζύµων. Η θέρµανση κατά το ζεµάτισµα γίνεται σε θερµό νερό ή ατµό. Το ζεµάτισµα είναι χρήσιµο για τους παρακάτω λόγους: 1. Την αποµάκρυνση των αερίων από το προϊόν. 2. Την απαλλαγή από επιφανειακή επιµόλυνση. 3. Την αδρανοποίηση των ενζύµων. 4. Τον καθαρισµό. 5. Την αποµάκρυνση της περίσσειας αµύλου σε αµυλούχα προϊόντα. 6. Την βελτίωση του χρώµατος. 7. Την βελτίωση της υφής. 8. Την διευκόλυνση κοπής ή σχηµατοποιήσεως. Τα ένζυµα που υποβαθµίζουν τη θρεπτική αξία των φρούτων και λαχανικών είναι η λιποξυγενάση, η πολυφαινολοξειδάση, η πολυγαλακτουρονάση και η χλωροφυλλάση. ύο από τα πλέον θερµοανθεκτικά ένζυµα στους φυτικούς ιστούς είναι η υπεροξειδάση και η καταλάση, η αδρανοποίηση των οποίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης εκτιµήσεως της αποτελεσµατικότητος της επεξεργασίας. Ακόµη, κατά το ζεµάτισµα καταστρέφονται και µικροοργανισµοί και προκαλείται µαλάκωµα της υφής. Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το χρόνο ζεµατίσµατος είναι: 1) ο τύπος του φρούτου ή λαχανικού 2) το µέγεθος των τεµαχίων του τροφίµου 3) η θερµοκρασία ζεµατίσµατος 4) η µέθοδος θερµάνσεως

2 Χρόνοι ζεµατίσµατος για λαχανικά προς κατάψυξη. Προϊόν Μέσο θερµάνσεως Χρόνος θερµάνσεως Αρακάς, πράσινος Αρακάς, πράσινος Καλαµπόκι, ρόκα Καλαµπόκι, κοµµένο Καρρότα Κουνουπίδι Λαχανάκια Βρυξελλών Μπρόκολα Σπανάκι Σπαράγγια Φασολάκια, (Lima, Fordhook) Φασολάκια, (Lima, baby) Φασολάκια, (Snap, εγκάρσια τοµή) Φασολάκια, (Snap, κατά µήκος τοµή) Νερό C Νερό 99 C Νερό 99 C ή Νερό 99 C Εξοπλισµός s 2-3 min 6-11 min 3 min 2-3 min 4-5 min 5-6 min 3,5 min 2-3 min 3,5-5 min 3-4 min 2,5 min 2-4 min 2-4 min Μέθοδοι Ζεµατίσµατος: Οι δύο πλέον ευρέως χρησιµοποιούµενες εµπορικά µέθοδοι ζεµατίσµατος περιλαµβάνουν δίοδο του λαχανικού µέσω ατµοσφαίρας κορεσµένου ατµού ή µέσω λουτρού θερµού νερού. Ο εξοπλισµός και των δύο τύπων είναι σχετικά απλός και µη δαπανηρός. Οι πρόσφατοι σχεδιασµοί των ζεµατιστήρων αποσκοπούν στη µείωση της καταναλώσεως ενεργείας και της απωλείας υδατοδιαλυτών στερεών και κατ' επέκτασιν µείωση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων του ζεµατιστήρα. Η απόδοση σε προϊόν από µια διεργασία ζεµατίσµατος είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας, ο οποίος καθορίζει την εµπορική επιτυχία ενός συστήµατος. Σε µερικές µεθόδους το στάδιο της ψύξεως µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερες απώλειες προϊόντος ή θρεπτικών από ότι το στάδιο του ζεµατίσµατος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται συνδυασµένα το στάδιο της θερµάνσεως και ψύξεως. Το ζεµάτισµα σε ατµό οδηγεί σε µεγαλυτέρα συγκράτηση θρεπτικών µε την προϋπόθεση ότι η ψύξη γίνεται µε ψυχρό αέρα ή ψεκασµό ψυχρού νερού. Η ψύξη µε τρεχούµενο νερό αυξάνει σηµαντικά τις απώλειες υδατοδιαλυτών, όµως το προϊόν µπορεί να προσλάβει βάρος και η συνολική απόδοση να αυξηθεί. Η ψύξη στον αέρα προκαλεί απώλεια βάρους λόγω εξατµίσεως και τούτο µπορεί να εξουδετερώνει κάθε πλεονέκτηµα από συγκράτηση θρεπτικών. Η ανακύκλωση του νερού δεν επηρεάζει την ποιότητα ή απόδοση του προϊόντος, όµως µειώνει δραστικά το ποσό των υδατικών αποβλήτων. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι αναγκαία η εξασφάλιση καλών προδιαγραφών υγιεινής και για το προϊόν και για τον εξοπλισµό. Τούτο µπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετο κόστος, το οποίο εξουδετερώνει την οικονοµία ενεργείας και απόδοση του προϊόντος. Ο απλούστερος ζεµατιστήρας ατµού αποτελείται από µια διάτρητη (ή µορφή πλέγµατος) µεταφορική ταινία, η οποία µεταφέρει το προϊόν µέσω ατµοσφαίρας ατµού. Ο χρόνος παραµονής ρυθµίζεται από την ταχύτητα της µεταφορικής ταινίας. Οι συνήθεις διαστάσεις των ζεµατιστήρων αυτών είναι 15 m µήκος, 1-1,5 m πλάτος και µέχρι 2 m ύψος. Η απόδοση καταναλώσεως ενεργείας είναι 19% όταν χρησιµοποιούνται ψεκαστήρες νερού στην είσοδο και έξοδο για την συµπύκνωση του διαφεύγοντος ατµού. Εναλλακτικώς, το προϊόν µπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από τον ζεµατιστήρα µέσω περιστροφικών βαλβίδων ή υδροστατικών φραγµάτων για να µειωθούν οι απώλειες ατµού (απόδοση 27%) ή ο ατµός µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί µε δίοδο µέσω βαλβίδων Venturi. Η ενεργειακή απόδοση

3 βελτιώνεται στο 31% µε τη χρήση συνδυασµού υδροστατικών φραγµάτων και βαλβίδων Venturi. Στους συνήθεις ζεµατιστήρες ατµού, συχνά υπάρχει φτωχή οµοιοµορφία θερµάνσεως, ιδίως όταν το προϊόν βρίσκεται µε τη µορφή πολλαπλών στιβάδων. Ο απαιτούµενος συνδυασµός θερµοκρασίας-χρόνου για την εξασφάλιση ενζυµικής αδρανοποιήσεως στο κέντρο των στιβάδων οδηγεί σε υπερθέρµανση των εξωτερικών µερών του προϊόντος. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αναπτύχθηκε το Ατοµικό Ταχύ Ζεµάτισµα (Individual Quick Blanching, IQB), το οποίο περιλαµβάνει ζεµάτισµα σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο το προϊόν θερµαίνεται σε µονή στιβάδα σε επαρκώς υψηλή θερµοκρασία για να επιτευχθεί ενζυµική αδρανοποίηση. Κατά το δεύτερο στάδιο (αδιαβατική παραµονή) ένα παχύ στρώµα προϊόντος διατηρείται επί χρόνο επαρκή ώστε να επιτραπεί αύξηση της θερµοκρασίας του εσωτερικού σε τιµή αναγκαία για την ενζυµική αδρανοποίηση. Οι ασυνεχείς ζεµατιστήρες ρευστοποιηµένου στρώµατος (Batch fluidised-bed blanchers) λειτουργούν χρησιµοποιώντας ένα µίγµα αέρα και ατµού, το οποίο κινείται µε ταχύτητα 4,5 m/s περίπου και το οποίο "ρευστοποιεί" και θερµαίνει το προϊόν ταυτοχρόνως. Ο σχεδιασµός του θαλάµου ζεµατίσµατος προάγει τη συνεχή και οµοιόµορφη ανακύκλωση του τροφίµου µέχρις ότου ζεµατισθεί επαρκώς. Οι ζεµατιστήρες αυτοί ακόµη δεν έχουν αναπτυχθεί σε εµπορική κλίµακα, αν και αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα των ζεµατιστήρων ατµού και νερού. Οι ζεµατιστήρες θερµού νερού (hot-water blanchers), διατηρούν το προϊόν σε θερµό νερό θερµοκρασίας C επί καθορισµένο χρόνο και κατόπιν το µεταβιβάζουν σε ένα τµήµα αποµακρύνσεως του νερού-ψύξεως. Ο ζεµατιστήρας τύπου ανέµης (reel blancher) χρησιµοποιείται εκτεταµένα στο ζεµάτισµα των λαχανικών. Σ' αυτόν το προϊόν εισέρχεται βραδέως σε ένα αργά περιστρεφόµενο διάτρητο κυλινδρικό τύµπανο (ανέµη), το οποίο βρίσκεται µερικώς εµβαπτισµένο σε θερµό νερό. Το προϊόν µετακινείται µε τη βοήθεια των εσωτερικών πτερυγίων-διαδροµών και η ταχύτητα περιστροφής ελέγχει το χρόνο ζεµατίσµατος. Οι ζεµατιστήρες τύπου σωλήνα (pipe blanchers) αποτελούνται από ένα συνεχή µονωµένο σωλήνα εφοδιασµένο µε πόρτες εισόδου και εξόδου. Μέσω του σωλήνα ανακυκλώνεται θερµό νερό και ο χρόνος ζεµατίσµατος καθορίζεται από το µήκος του σωλήνα και την ταχύτητα του νερού. Οι ζεµατιστήρες αυτοί έχουν το πλεονέκτηµα της µεγάλης δυναµικότητος, ενώ καταλαµβάνουν µικρό χώρο.

4 (α) IQB ζεµατιστήρας ατµο. (β) Ζεµατιστήρας-ψυκτήρας. (γ) Ζεµατιστήρας αντιρροής.

5 Ζεµατιστήρας θερµού νερού Ζεµατιστήρας ατµού Θρεπτικά Επίδραση επί των Τροφίµων Απώλεια ανοργάνων συστατικών, υδατοδιαλυτών βιταµινών και άλλων υδατοδιαλυτών συστατικών Η έκταση της απωλείας βιταµινών εξαρτάται από ένα αριθµό παραγόντων όπως: 1) η ωριµότητα και η ποικιλία του φρούτου ή λαχανικού 2) οι µέθοδοι προετοιµασίας (κοπή, φετοποίηση κλπ) 3) ο λόγος επιφάνεια προς όγκο των τεµαχίων του τροφίµου 4) η µέθοδος ζεµατίσµατος 5) ο χρόνος και η θερµοκρασία ζεµατίσµατος 6) η µέθοδος ψύξεως 7) ο λόγος ποσότητος νερού προς τρόφιµο

6 Χρώµα & Γεύση-Οσµή Το ζεµάτισµα δίδει φωτεινότητα στο χρώµα µερικών τροφίµων µε αποµάκρυνση των αερίων και της σκόνης, καθώς και µε µεταβολή του µήκους κύµατος του ανακλωµένου φωτός. Το ανθρακικό νάτριο (0.125% w/w) ή το οξείδιο του ασβεστίου προστίθενται συχνά στο νερό του ζεµατιστήρα για την προστασία της χλωροφύλλης και τη σταθεροποίηση του πρασίνου χρώµατος. Η ενζυµική αµαύρωση προϊόντων όπως τεµαχισµένα µήλα και πατάτες παρεµποδίζεται µε εµβάπτιση σε άλµη πριν από το ζεµάτισµα. Υφή Ένας από τους σκοπούς του ζεµατίσµατος είναι να µαλακώσει την υφή και να διευκολυνθεί η πλήρωση σε δοχεία. Για να διατηρηθεί η συνεκτικότητα (σκληρότητα) της υφής προστίθεται χλωριούχο ασβέστιο, το οποίο σχηµατίζει αδιάλυτα πηκτινικά σύµπλοκα. Βιβλιογραφία Fellows, P.J. (1990). Food Processing Technology: Principles and Practice. Ellis Horwood Ltd, London. IFT (1978). Introduction to the Fundamentals of Thermal Processing. IFT Short Course. Institute of Food Technologists. Λάζος, Ε. Σ. (2002). Επεξεργασία Τροφίµων Ι. 3 η Έκδοση. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. ΤΕΙ Αθηνών. ρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Θερμική επεξεργασία (thermal

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψύξη των Τροφίµων. Ορισµοί

Η Ψύξη των Τροφίµων. Ορισµοί Η Ψύξη των Τροφίµων Ορισµοί Ψύξη θερµοκρασία τροφίµου από 15 C µέχρι το σηµείο πήξεως του νερού του τροφίµου (συνήθως µεταξύ 1 C και 8 C). Σκοπός Συντήρηση τροφίµου ή προεπεξεργασία. Σύµφωνα µε τη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων

Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων Σκοπός: 1. Η καταστροφή των παθογόνων και αλλοιούντων µικροοργανισµών και των σπόρων τους. 2. Η αδρανοποίηση των ενζύµων και των µεταβολικών αντιδράσεων, οι οποίες καταλήγουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξώθηση των Τροφίµων

Η Εξώθηση των Τροφίµων Η Εξώθηση των Τροφίµων Ορισµός: Η εξώθηση (extrusion) είναι µια επεξεργασία η οποία συνδυάζει µια σειρά από βασικές φυσικές διεργασίες, όπως ανάµιξη, θέρµανση, µάλαξη, σχηµατοποίηση και µορφοποίηση. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ξήρανση µε Ψεκασµό. Σχήµα 1. Τα κύρια συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε ψεκασµό.

Ξήρανση µε Ψεκασµό. Σχήµα 1. Τα κύρια συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε ψεκασµό. Ξήρανση µε Ψεκασµό Ορισµοί Η ξήρανση µε ψεκασµό (sry drying) είναι µια µοναδική διεργασία αφυδατώσεως, η οποία περιλαµβάνει σχηµατισµό σωµατιδίων και ξήρανση. Τα χαρακτηριστικά της κόνεως, η οποία προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Εισαγωγή στην Επεξεργασία Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (HEAT DISTRIBUTION) ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (HEAT PENETRATION)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Εµποδίων. Ορισµός. Παραδείγµατα Εµποδίων

Τεχνολογία Εµποδίων. Ορισµός. Παραδείγµατα Εµποδίων Τεχνολογία Εµποδίων Ορισµός Οι διάφορες τεχνικές συντηρήσεως των τροφίµων βασίζονται στην καθυστέρηση ή παρεµπόδιση της µικροβιακής αναπτύξεως, µε τη χρήση παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίμου σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σημείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση με ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίμου μέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίµου σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σηµείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση µε ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίµου µέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Τρόφιμα. κεφάλαιο

Εισαγωγή. 1.1 Τρόφιμα. κεφάλαιο 1 κεφάλαιο Εισαγωγή 1.1 Τρόφιμα Τα Τρόφιμα (foods) είναι προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής ή προϊόντα που προέρχονται από αυτά με κατάλληλη επεξεργασία, τα οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος από το στόμα. Τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενες & Τροποποιηµένες Ατµόσφαιρες

Ελεγχόµενες & Τροποποιηµένες Ατµόσφαιρες Ορισµοί Ελεγχόµενες & Τροποποιηµένες Ατµόσφαιρες Μαζί µε τη χαµηλή θερµοκρασία και τον έλεγχο της σχετικής υγρασίας, αν µεταβληθεί η σύνθεση της ατµοσφαίρας του αποθηκευτικού χώρου, είναι δυνατόν να επιµηκυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΟΡΙΣΜΟΙ (ΚΤΠ, Άρθρο 132-135) Μαρμελάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση

Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση Ορισµός Η αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση (Freeze ehyraton or Freeze ryng) ή λυοφίλιση (Lyophlzaton) είναι µία διεργασία µε την οποία το νερό µεταφέρεται από

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής. Τµήµατος Γεωπονίας

Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής. Τµήµατος Γεωπονίας Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής Τµήµατος Γεωπονίας 3 ος Ολοκληρωµένος Κύκλος Μαθηµάτων Νέες Τεχνολογίες στις Γεωπονικές Επιστήµες Τίτλος Μαθήµατος: Τεχνολογία Ζωοτροφών ιδάσκων: Μπάλιος Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Ολικής Αξιοποίησης Αίματος Σφαγείου για Παραγωγή Εδώδιμων Προϊόντων σε Σκόνη» Α. Φασούλας Δ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε. «Σφαγεία Οιχαλίας»

«Μελέτη Ολικής Αξιοποίησης Αίματος Σφαγείου για Παραγωγή Εδώδιμων Προϊόντων σε Σκόνη» Α. Φασούλας Δ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε. «Σφαγεία Οιχαλίας» «Μελέτη Ολικής Αξιοποίησης Αίματος Σφαγείου για Παραγωγή Εδώδιμων Προϊόντων σε Σκόνη» Αρ. Κουπονιού: 78471208 01 000046 Α. Φασούλας Δ. Ντούφας & ΣΙΑ Ο.Ε. «Σφαγεία Οιχαλίας» Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 2 : Οι αποθήκες γεωργικών προϊόντων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6 2 Οι αποθήκες γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση Α.Ι. Μαρούλης*, Κ. Χατζηαντωνίου Α. Βαλαβάνη, Μ. Φλώρου, Μ. Χατζηµιχαηλίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη Τµήµα Χηµείας Η Χηµεία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επίδρασης του περιέκτη στο περιεχόμενο τρόφιμο στις κονσέρβες ροδάκινου.

Μελέτη της επίδρασης του περιέκτη στο περιεχόμενο τρόφιμο στις κονσέρβες ροδάκινου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της επίδρασης του περιέκτη στο περιεχόμενο τρόφιμο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα