ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1

2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ 466 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ 150/20 kv ΚΑΙ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Υ/Σ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα εργολαβία αφορά τις εργασίες που θα γίνουν σε οικόπεδο που είναι ιδιοκτησία της.ε.η. και βρίσκεται στον Νοµό Ρεθύµνης. Συγκεκριµένα θα κατασκευαστεί ο Υ/Σ 150/20kV Σπηλίου (Μέσης Τάσης) και ο δρόµος προσπέλασης, ο οποίος θα συνδέει τον Υ/Σ Σπηλίου µε την υπάρχουσα Επαρχιακή οδό. Για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού προβλέπονται οι παρακάτω επί µέρους εργασίες: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η στάθµη ισοπέδωσης διαµορφώνεται µε τις κατάλληλες εκσκαφές και επιχώσεις στα µ.. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα αποµακρυνθούν εκτός του Υ/Σ σε µέρη που επιτρέπουν οι Τοπικές αρχές. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο της Γενικής ιάταξης αρ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΡΟΜΟΙ Οι δρόµοι που θα κατασκευαστούν εντός του Υ Σ θα χρησιµοποιηθούν για τη µεταφoρά και την εγκατάσταση ή αντικατάσταση των µετασχηµατιστών ισχύος και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του Y/Σ και για την εξυπηρέτηση του κτιρίου ελέγχου. Οι δρόµοι θα κατασκευαστούν µε µία στρώση των 15εκ. αµµοχάλικο υπόβασης (Π.Τ.Π.0150 Υ Ε) και δύο στρώσεις των 10 εκ. αµµοχάλικο βάσης (Π.Τ.Π

3 Υ Ε). Πάνω σε αυτό θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και µετά θα στρωθεί ασφαλτοτάπητας κλειστού τύπου πάχους 5 εκ. (Π.Τ.Π. Α245 Υ Ε) µε τις απαιτούµενες κλίσεις για την σίγουρη απορροή υδάτων. Το τελικό πάχος θα είναι 40εκ. Σε όλο τους το µήκος οι δρόµοι θα εγκιβωτιστούν δεξιά και αριστερά µε στερεά εγκιβωτισµού από σκυρόδεµα C16/20 και διαστάσεων 20 x 40 εκ. 3. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Κατασκευάζεται διακοπτόµενη περίφραξη µε κιγκλίδωµα από δοµικό χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ ύψους 1,70µ. µε λάµες πάνω σε τοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου ύψους 1,00µ. Στην κορυφή του κιγκλιδώµατος και πάνω σε κεκλιµένο τµήµα µήκους 0,45µ. και ύψους 0,32µ. τοποθετούνται τρεις σειρές αγκαθωτού σύρµατος. Κάθε 12,25µ. θα κατασκευάζεται αρµός πάχους 5εκ., ο οποίος θα συνεχίζεται και στο κιγκλίδωµα. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο µε αρ Εξωτερικά της περίφραξης κατασκευάζεται για λόγους γείωσης κανάλι πλάτους 1µ. το οποίο θα έχει ελάχιστο καθαρό βάθος 10εκ.. Το κανάλι θα πληρωθεί µε χαλίκια. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο της Γενικής ιάταξης και στο σχέδιο , τοµή και Το κανάλι θα διακόπτεται µε αρµό πάχους 5εκ. στα σηµεία που διακόπτεται και η περίφραξη. Τµήµα της περίφραξης κατασκευάζεται σε τοίχο αντιστήριξης πρανούς. Συγκεκριµένα διακοπτόµενος τοίχος αντιστήριξης µήκους 47,80µ. κατασκευάζεται παράλληλα µε τον εξωτερικό αγροτικό δρόµο σύµφωνα µε το σχέδιο της Γενικής ιάταξης και το σχέδιο Καθ όλο το µήκος του τοίχου θα τοποθετηθούν στραγγιστήριοι πλαστικοί σωλήνες διαµέτρου 16εκ. κάθε 2µ. σε µία ή δύο σειρές ανάλογα µε το ύψος του τοίχου. Στην εξωτερική παρειά του τοίχου θα γίνει λιθοπλήρωση, σε όλο το ύψος, η οποία θα ντυθεί µε γεωύφασµα. Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης κάτω από το τµήµα 1-2 της περίφραξης ο οποίος θα θεµελιωθεί στο φυσικό έδαφος. Έπειτα θα γίνει επίχωση του τοίχου έως την στάθµη 355,50µ. Στην κύρια είσοδο του Y/Σ θα τοποθετηθεί σιδερένια πόρτα ανοίγµατος 6,00 µ. από κυµατοειδή λαµαρίνα πάχους 2 χλστ.. Το πλαίσιο της θα γίνει από κοιλοδοκό. Η πόρτα θα είναι συρόµενη, δύο φύλλων. Το ένα φύλλο θα έχει µήκος 2µ. και το άλλο θα έχει µήκος 4µ. µε ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 0,90Χ2,20 µ. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια αρ και Η περίφραξη στο χώρο του γηπέδου του Υ/Σ που προορίζεται για τις εγκαταστάσεις της ιανοµής, θα γίνει από δικτυωτό συρµατόπλεγµα, σύµφωνα µε το σχέδιο αρ Για λόγους ηλεκτρολογικής µόνωσης, µεταξύ της περίφραξης από κιγκλίδωµα και της περίφραξης του χώρου της ιανοµής 3

4 παρεµβάλλεται ξύλινη περίφραξη σε µήκος 5,00 µ. Η ξύλινη περίφραξη κατασκευάζεται σύµφωνα µε το σχέδιο αρ Λεπτοµέρειες φαίνονται στα σχέδια της Γενικής ιάταξης. 4. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ Στον ισοπεδωµένο χώρο ανάπτυξης του εξοπλισµού θα κατασκευαστεί κανάλι αποστράγγισης στο πόδι των πρανών των ορυγµάτων, και σε απόσταση ενός µέτρου από αυτό, το οποίο θα παραλαµβάνει τα όµβρια και µε τις κατάλληλες κλίσεις θα τα οδηγεί προς τη θέση εκβολής σύµφωνα µε το σχέδιο της Γενικής ιάταξης. Τα κανάλι θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα C20/25 και θα εδραστεί σε σκυρόδεµα καθαριότητας σύµφωνα µε το σχέδιο Όπου δεν είναι δυνατή η διέλευση του καναλιού, συνδέεται µε αγωγό PVC Φ30εκ. εγκιβωτισµένο. Ο αγωγός διέρχεται κάτω από τα κανάλια καλωδίων που οδηγούν στο κτίριο ελέγχου και τα αποστραγγίζει σύµφωνα µε την τοµή 7-7 σχέδιο Από την είσοδο του Υ/Σ έως το σηµείο ζ του τοίχου αντιστήριξης και παράλληλα µε την περίφραξη από κιγκλίδωµα γαλβανισµένο θα κατασκευαστεί επενδεδυµένη τριγωνική τάφρος µήκους 55 µέτρων περίπου, σύµφωνα µε το σχέδιο της Γενικής ιάταξης , η οποία δεν θα έρχεται σε επαφή µε την διακοπτόµενη περίφραξη για λόγους γείωσης. Η τάφρος αποστραγγίζει τα επιφανειακά νερά του δρόµου και συλλέγει τα νερά που αποστραγγίζονται από τον τοίχο αντιστήριξης λεπτοµέρειες φαίνονται στις τοµές 1-1 έως 5-5 του σχεδίου Με κατάλληλες κλίσεις τα όµβρια καταλήγουν σ έναν εγκιβωτισµένο αγωγό PVC 20 εκ. ο οποίος τα αποµακρύνει από τον Υ/Σ. Τέλος, θα κατασκευαστεί επενδεδυµένη τάφρος παράλληλα µε το τµήµα Π11 έως Μ6 της περίφραξής και σύµφωνα µε την κλίση του φυσικού εδάφους. Η τάφρος δεν θα έρχεται σε επαφή µε την περίφραξη για λόγους γείωσης. Στα χαµηλότερα σηµεία θα τοποθετηθούν σωλήνες αποστράγγισης για να οδηγήσουν τα νερά εκτός του Υ/Σ. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο της γενικής διάταξης και στην τοµή του σχεδίου µε αρ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Τα κανάλια καλωδίων θα κατασκευασθούν για την όδευση των καλωδίων, καθώς και για τη µερική αποστράγγιση. Κατασκευάζονται από σκυρόδεµα C20/25 και δοµικό πλέγµα (Τ131) ή σιδηρό οπλισµό (κανάλια ισχύος). Τα νερά συλλέγονται στα χαµηλότερα σηµεία των καναλιών και οδηγούνται εκτός των εγκαταστάσεων µε σωλήνες αποστράγγισης σύµφωνα µε το σχέδιο της Γενικής ιάταξης. Η κατασκευή των καναλιών γίνεται µε βάσει τα σχέδια µε αρ ,

5 6. BAΣEIΣ TOY HΛEKTΡOΜΗΧΑΝΟΛOΓIKOY EΞOΠΛIΣMOY Η κατασκευή των βάσεων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα γίνει βάσει των σχεδίων της Σύµβασης. Η ποιότητα του σκυροδέµατος των βάσεων θα είναι C20/25 και ο οπλισµός S500s. Το βάθος θεµελίωσης των βάσεων θα καθοριστεί από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο. Οι βάσεις που έχουν κατασκευαστεί σε περιοχές που έχουν επιχωµατωθεί θα θεµελιωθούν σε σκυρόδεµα καθαριότητας που θα φτάνει σε βάθος 40 εκ. τουλάχιστον µέσα σε φυσικό έδαφος, ενώ οι βάσεις που θα γίνουν σε φυσικό έδαφος θα θεµελιωθούν σε σκυρόδεµα καθαριότητας πάχους 10 εκ. Ειδικά για τις βάσεις ΑΜΣ, το βάθος εκσκαφής υπολογίζεται από το βάθος θεµελίωσης των βάσεων (βλ. σχ ) πλέον εξυγιαντικής στρώσης από σκύρα πάχους 0,60µ (σύµφωνα µε την εδαφοτεχνική µελέτη). Η επιφάνεια των βάσεων που φαίνεται, θα λειανθεί µε το µυστρί αφού προηγηθεί επίπαση µε τσιµέντο. Οι οριζόντιες ακµές των βάσεων θα διαµορφωθούν µε φαλτσογωνιές, ενώ στην επάνω επιφάνεια µερικών βάσεων θα κατασκευαστεί αυλάκι για την αποστράγγιση των νερών της βροχής. Επίσης θα αφεθούν τρύπες για την πάκτωση των µεταλλικών στοιχείων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Θα κατασκευαστεί βάση για την προστασία πυροσβεστικού υλικού από τις καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε το σχέδιο Τέλος θα κατασκευαστεί Χώρος Πυροσβεστικού και Αντλητικού Συγκροτήµατος Ύδρευσης µε Υπόγεια εξαµενή Νερού σύµφωνα µε το σχέδιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. 7. KTIΡIO EΛEΓXOY Το κτίριο ελέγχου αποτελείται από ένα ισόγειο, του οποίου ο φέρων οργανισµός θα γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και σιδηρό οπλισµό S500s (πλάκες, δοκοί και υποστυλώµατα). Κατά την κατασκευή των θεµελίων του θα κατασκευαστεί θεµελιακή γείωση σύµφωνα µε το σχέδιο και τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Το βάθος εκσκαφής του κτιρίου υπολογίζεται από το βάθος θεµελίωσης του κτιρίου (βλ. σχ Α) πλέον εξυγιαντικής στρώσης από σκύρα πάχους 0,80µ (σύµφωνα µε την εδαφοτεχνική µελέτη). Μετά την κατασκευή της 5

6 θεµελίωσης θα γίνει επανεπίχωση των κενών της θεµελίωσης µε σκύρα διαµέτρου 2-5 εκ. και θα συµπιεστούν µε µεγάλη επιµέλεια. Πάνω στα σκύρα θα διαστρωθεί άµµος θραυστή πάχους 3εκ. περίπου. Πάνω στην άµµο θα τοποθετηθεί πλαστική µεµβράνη τύπου ISOFIL ή άλλου ισοδύναµου υλικού και θερµοµονωτικές πλάκες εάν προβλέπει η µελέτη θερµοµόνωσης. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί σκυρόδεµα C20/25 πάχους 15εκ. µε δοµικό πλέγµα. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα γίνουν από δύο σειρές δροµική οπτοπλινθοδοµή µε µονωτικό και κενό ενδιάµεσα, ενώ οι εσωτερικοί θα είναι µπατικοί. Τα εξωτερικά επιχρίσµατα θα γίνουν τριπτά τσιµεντοµαρµαροκονίας χωρίς λάξευση µε λευκό τσιµέντο και λευκό µάρµαρο 3,5 εκ. σε τρεις στρώσεις ενώ τα εσωτερικά θα γίνουν τριπτά µαρµαροκονίας σε τρεις στρώσεις και θα έχουν τελικό πάχος 2,5 εκ. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα χρωµατισθούν µε τσιµεντόχρωµα ή ακρυλικό χρώµα λευκό ή χρώµατος ώχρας ή της επιλογής του Εντεταλµένου Εκπροσώπου ενώ οι εσωτερικοί και τα ταβάνια µε πλαστικό χρώµα χωρίς σπατουλάρισµα. Η θερµοµόνωση και η υγροµόνωση της οροφής θα γίνει όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο. Σε όλο το δάπεδο του κτιρίου εκτός από το χώρο υγιεινής θα διαστρωθεί πλακάκι οξύµαχο όπως περιγράφεται στις συνηµµένες προδιαγραφές. Στον χώρο υγιεινής θα τοποθετηθούν πλακίδια δαπέδου χρώµατος και διαστάσεων επιλογής του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. Τα κατώφλια στις πόρτες εισόδου θα επιστρωθούν µε λευκό µάρµαρο και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που φαίνονται στο σχέδιο µε αριθµό A. Οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου που οδηγούν στην αίθουσα πινάκων (ΟΨΗ Β και ΟΨΗ Γ) θα είναι τύπου ρολού κατασκευασµένες από διατοµές διπλού τοιχώµατος µε µόνωση. Οι δύο εξωτερικές πόρτες του κτιρίου τις κύριας όψεως και η µία της όψεως Β θα είναι µεταλλικές ενώ η εξωτερική µονόφυλλη πόρτα της όψεως Α θα είναι µεταλλική πυράντοχη. Oι κλειδαριές θα είναι τύπου YALE ή παρόµοιες της καλύτερης ποιότητας και πρέπει να εγκριθούν από τον Eντεταλµένο Eκπρόσωπο όπως επίσης και οι χειρολαβές. Oι εσωτερικές πόρτες του κτιρίου που οδηγούν στα δύο WC, στην αίθουσα µπαταριών, στην αποθήκη και στο γραφείο (σύνολο 7 πόρτες) θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές, όπως φαίνεται στα σχέδια. Οι εσωτερικές πόρτες του κτιρίου που οδηγούν στην έξοδο από την αίθουσα πινάκων θα είναι µεταλλικές πυράντοχες ενώ αυτή που οδηγεί από την αίθουσα ελέγχου στην έξοδο θα είναι µεταλλική. Oι χρωµατισµοί στις ξύλινες πόρτες θα γίνουν σπατουλαριστοί µε ριπολίνες και θα τοποθετηθούν χειρολαβές τύπου OΞAΛ. Όλες οι µεταλλικές πυράντοχες και µη πόρτες θα ανοίγουν από µέσα µε µπάρα πανικού. 6

7 Για τα ρολού και τις µεταλλικές πόρτες θα υποβάλλονται στην υπηρεσία σχέδια κατασκευαστικά και λεπτοµερειών και θα συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής. Tα παράθυρα θα είναι αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, έγχρωµα της επιλογής του Εντεταλµένου Εκπροσώπου, τύπου Europa 500 ή παρόµοιου, τα µεν της κυρίας και των δυο πλαϊνών όψεων θα είναι συρόµενα επάλληλα, τα δε της πίσω όψης, παράθυρα ανοιγόµενα προς τα έξω µε άξονα περιστροφής στο επάνω τους µέρος µε πλευρικούς βραχίονες υποστήριξης (κουµπάσα). H αποχέτευση θα γίνει µε ένα σηπτικό και ένα απορροφητικό βόθρο, όπως φαίνεται στα σχέδια ΣΚ-997 και ΣΚ-998. Oι τοίχοι του χώρου υγιεινής θα επενδυθούν µε πλακίδια πορσελάνης χρώµατος και διαστάσεων επιλογής του Εντεταλµένου Εκπροσώπου και µέχρι ύψους 1,80 µ. από τη στάθµη του δαπέδου. Τα πλακίδια πριν τοποθετηθούν θα εγκριθούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο. Tα είδη υγιεινής θα είναι εγχώρια Eλληνικής κατασκευής από την καλύτερη ποιότητα που υπάρχει στο εµπόριο και πριν τοποθετηθούν θα εγκριθούν από τον Εντεταλµένο Eκπρόσωπο. Η σύνδεση του κτιρίου ελέγχου µε τα κανάλια καλωδίων που κατασκευάζονται στο χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού θα γίνει µε οχετό ορθογωνικής διατοµής όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο. Η επικάλυψη θα είναι µε τετράρυχτη στέγη µε ρωµαϊκά κεραµίδια και η απορροή των νερών θα γίνεται µε οριζόντιες υδρορροές. Το χρώµα των οριζόντιων και κάθετων υδρορροών θα καθοριστεί από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο της ΕΗ. Για την επίσκεψη της στέγης θα κατασκευαστούν δύο ανθρωποθυρίδες οι οποίες θα καλυφθούν µε καπάκι ανοιγόµενο από λαµαρίνα. Οι θέσεις των ανθρωποθυρίδων φαίνονται στον ξυλότυπο οροφής. 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το Κτίριο Ελέγχου προβλέπονται οι εξής εγκαταστάσεις : α. Υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αποχετεύσεως. Αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια και και τις Τεχνικές Περιγραφές και προδιαγραφές που επισυνάπτονται. β. Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, και θέρµανσης και ρευµατοδοτών. Αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια , και και τις Τεχνικές Περιγραφές, Προδιαγραφές και µελέτες θερµοµόνωσης, θέρµανσης και ηλεκτρολογικών που επισυνάπτονται. 7

8 γ. Εγκατάσταση πυροπροστασίας. Αυτή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο και τις µελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που επισυνάπτονται. δ. Εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων. Αυτή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο και όπως περιλαµβάνεται στην τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 9. ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ Η επιλογή των δένδρων υπαγορεύεται από τον τόπο και το κλίµα αλλά και από την ανθεκτικότητα των δέντρων και τη γρήγορη ανάπτυξή τους. Τα δέντρα θα φυτευτούν σε αποστάσεις µεταξύ τους µ. Ο λάκκος που θα ανοιχτεί για το καθένα θα έχει πλάτος περίπου 0,50 µ. και βάθος επίσης 0,50 µ. Η δενδροφύτευση του Υ/Σ Σπηλίου θα γίνει µε δέντρα χαµηλής και υψηλής ανάπτυξης. Στα σηµεία από όπου διέρχεται η γραµµή υψηλής τάσης, θα γίνει µε πεύκη υβρίδιο (δέντρα χαµηλής ανάπτυξης). Η δενδροφύτευση θα γίνει περιµετρικά του γηπέδου σε ζώνη πλάτους 2,50 µ. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο Περιβαλλοντικής Μελέτης µε αριθµ Y ΡEYΣH H ύδρευση του Y/Σ προβλέπεται να γίνει από το δίκτυο υδρεύσεως που περνάει πλησίον του Υ/Σ. Η διαδροµή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης θα ορισθεί από τον Εντ. Εκπρόσωπο της ΕΗ. Προβλέπεται για τις ανάγκες ύδρευσης του Υ/Σ επιπλέον χωρητικότητα σε υπόγεια δεξαµενή ύδατος που κατασκευάζεται για τις ανάγκες πυρόσβεσης. 11. ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Υ/Σ Για την πρόσβαση στον νέο Υ/Σ Σπηλίου 150/20 kv θα κατασκευαστεί νέος εξωτερικός δρόµος προσπέλασης πλάτους 5 µ. και µήκους 400 µ. περίπου. Σύµφωνα µε την εδαφοτεχνική έρευνα, το διαµορφωµένο σήµερα γεωανάγλυφο της περιοχής διέλευσης της χάραξης παρουσιάζει σχετικά ευρείες µισγάγγειες και γενικά µικρές κατά µήκος κλίσεις των υδρορεµάτων που όλα έχουν εποχική ροή. Ο δρόµος διασταυρώνεται µε δυο µικρά υδατορρέµατα και ένα µεγαλύτερο στα οποία παρατηρούνται επιφανειακές χειµαρρώδεις αποθέσεις. Στα σηµεία αυτά θα κατασκευαστούν τεχνικά έργα για την αποκατάσταση των φυσικών ροών που διακόπτονται από την παρεµβολή του οδικού έργου. Στα δύο µικρά υδατορρέµατα θα κατασκευαστούν κάτω από το οδόστρωµα της οδού και εγκάρσια προς τον άξονα της οδού, σωληνωτοί οχετοί ενώ στο µεγαλύτερο ρέµα 8

9 θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός. Για την κατασκευή των οχετών θα ακολουθηθούν τα εξής στάδια κατασκευής: Προσωρινή εκτροπή ή/και άντληση νερού του ρέµατος για δηµιουργία χώρου κατασκευής του τεχνικού. ιαµόρφωση εκσκαφή κοίτης ρέµατος για δηµιουργία χώρου κατασκευής του τεχνικού. Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίωσης βάθρων, πλάκας θεµελίωσης και πτερυγότοιχων. Σηµειώνεται ότι, στις συνήθεις κατασκευές, οι εκσκαφές θα πρέπει να φθάσουν σε τέτοιο βάθος ώστε ο πυθµένας ροής να µην ευρίσκεται υψηλότερα από τη φυσική κοίτη του ρέµατος. ιάστρωση αµµοχάλικου και σκυροδέµατος καθαριότητας. Τοποθέτηση οπλισµών και σκυροδέτηση θεµελίων. Ολοκλήρωση φορέα τεχνικού και κατασκευή πτερυγότοιχων Εκτέλεση περιµετρικής και επιφανειακής στεγάνωσης. Ο κιβωτοειδής οχετός εσωτερικών διαστάσεων 3,00x3,00µ. και µήκους 9,00µ. θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25. Για την αποφυγή καθιζήσεων το έδαφος έδρασης θα εξυγιανθεί µε αµµοχάλικο 3Α συµπυκνωµένο 95% κατά PROCTOR πάχους τουλάχιστον 50εκ. ενώ πριν την σκυροδέτηση της πλάκας θεµελίωσης θα διαστρωθεί σκυρόδεµα καθαριότητας πάχους 15εκ.. Η διαµόρφωση της εισόδου και εξόδου του οχετού γίνεται µε πτερυγότοιχους οι οποίοι συγκρατούν τα υλικά του επιχώµατος και προστατεύουν τα στόµια του τεχνικού από κινδύνους έµφραξης. Οι αρµοί διακοπής σκυροδέτησης του οχετού θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες κατασκευής αρµών στο σχέδιο µε αρ Εξωτερικά οι κατακόρυφες επιφάνειες του οχετού θα περαστούν µε δύο στρώσεις ασφαλτικού διαλύµατος ενώ η άνω επιφάνεια του οχετού θα µονωθεί µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και µία στρώση τσιµεντοκονίας πάχους 3εκ. σύµφωνα µε το σχέδιο Ο κιβωτοειδής οχετός και τα τεχνικά εισόδου εξόδου (πτερυγότοιχοι) θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα σχέδια έως Στα βαθιά σηµεία της µηκοτοµής (κοίλη συναρµογή), και συγκεκριµένα στις Χ.Θ. 115,85, 265,46, θα κατασκευαστούν στον πόδα του πρανούς ορύγµατος ανοιχτά φρεάτια υδροσυλλογής, τα οποία παραλαµβάνουν τα όµβρια και τα οδηγούν κατάντη µε σωληνωτούς οχετούς, προς τα υπάρχοντα υδρορέµατα. Οι σωληνωτοί οχετοί θα είναι προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες µε εσωτερική διάµετρο 60 εκ. οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεµα καθαριότητας (C12/15) ελάχιστου πάχους 15 εκ. Πριν την κατασκευή των σωληνωτών οχετών και κάτω από την θεµελίωση τους θα γίνει εξυγίανση µε αµµοχάλικο 3Α συµπυκνωµένο κατά PROCTOR τουλάχιστον 95%, ελάχιστου πάχους 30 εκ. και µέγιστου όσο απαιτείται µέχρι το υγιές φυσικό έδαφος. Απαραίτητοι στους τσιµεντοσωλήνες είναι οι χαλινοί όταν η κλίση είναι µεγαλύτερη από 10%. Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C20/25 και χάλυβα Β500c, θα εδράζονται σε σκυρόδεµα καθαριότητας C12/15 και θα είναι εξωτερικών διαστάσεων 1,00x1,00µ. και εσωτερικών 0,70x0,70µ., µεταβλητού βάθους. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο

10 Η διαµόρφωση της σκάφης του δρόµου θα γίνει µε χωµατουργικές εργασίες γενικών εκσκαφών και επίχωσης. Οι γενικές εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρανή των ορυγµάτων θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε τα σχέδια των διατοµών. Η εκτέλεση των εργασιών επίχωσης αρχίζει µε την προετοιµασία του εδάφους έδρασης του επιχώµατος η οποία περιλαµβάνει την αφαίρεση της φυτικής γης, στο πλάτος κατάληψης της οδού, την µόρφωση της επιφάνειας έδρασης και τη συµπύκνωση του εδάφους κατά Proctor σε βαθµό 90% µέχρι ένα βάθος 30 εκ. τουλάχιστον. Η διάστρωση των υλικών επίχωσης πρέπει να γίνεται σε οµοιόµορφες ισοπαχείς στρώσεις. Ακολουθεί η διαβροχή και η συµπύκνωση κάθε στρώσης από τους οδοστρωτήρες. Μεταξύ της χιλιοµετρικής θέσης 211,18 και 305,21 απαιτείται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών επιχώµατος διότι λόγω περιορισµένου εύρους κατάληψης δεν είναι δυνατή η διαµόρφωση των πρανών µε την ενδεδειγµένη κλίση. Για την αποφυγή υψηλών υδροστατικών πιέσεων επί του τοίχου θα τοποθετηθούν καθ όλο το µήκος του τοίχου στραγγιστήριοι πλαστικοί σωλήνες διαµέτρου 16εκ. κάθε 2µ σε µία ή δύο σειρές ανάλογα µε το ύψος του τοίχου. Στην εσωτερική παρειά του τοίχου θα γίνει λιθοπλήρωση η οποία θα ντυθεί µε γεωύφασµα. Ο δρόµος θα κατασκευαστεί µε µία στρώση των 15 εκ. αµµοχάλικο υποβάσεως (Π.T.Π Y E) και δύο στρώσεις των 10 εκ. αµµοχάλικο βάσεως (Π.T.Π Y E). Πάνω σ' αυτό θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και µετά θα στρωθεί ασφαλτοτάπητας κλειστού τύπου πάχους 5 εκ. (Π.Τ.Π. A265 Y E). Το τελικό πάχος θα είναι 40 εκ. Τα ερείσµατα θα κατασκευαστούν από θραυστό υλικό (3Α) λατοµείου (Π.Τ.Π Υ Ε). Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε το σχέδιο (Τυπική διατοµή δρόµων). Η προστασία του δρόµου από τον υπόγειο ορίζοντα και τα όµβρια επιτυγχάνεται µε κατάλληλα έργα υδροσυλλογής που έχουν ως σκοπό να συγκεντρώσουν και να κατευθύνουν τις ποσότητες των όµβριων προς φυσικούς αποδέκτες, και τεχνικά έργα υπόγειας αποστράγγισης. Στο άκρο της οδού θα κατασκευαστούν τριγωνικοί ανεπένδυτοι τάφροι αποχέτευσης όµβριων. Οι τριγωνικοί τάφροι θα έχουν ελάχιστο βάθος 40 εκ. και ελάχιστο πλάτος στέψης 1,20µ. και θα συλλέγουν τα όµβρια της ηµιδιατοµής οδοστρώµατος και ερείσµατος, καθώς και εκείνα του φυσικού και του τεχνητού πρανούς του ορύγµατος. Θα διαµορφωθούν µε κλίση 1/3 προς την πλευρά του οδοστρώµατος και µε κλίση ίση µε εκείνη του τεχνητού πρανούς προς το όρυγµα. Η κατά µήκος κλίση στις τάφρους θα ακολουθεί εκείνη της οδού. 10

11 Ο παραπάνω δρόµος συνδέεται µε τον Υ/Σ µε υπάρχον τµήµα αγροτικού δρόµου (µήκους 100 µ. περίπου) το οποίο θα ασφαλτοστρωθεί. ΣΧΕ ΙΑ Για τα έργα Πολιτικού Mηχανικού των Y/Σ έχουν γίνει τα σχέδια που αναφέρονται παρακάτω. Tα σχέδια είναι ενδεικτικά και θα χρησιµοποιηθούν από τους εργολάβους που θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό, για να κοστολογήσουν βάσει αυτών τις διάφορες εργασίες. Tα σχέδια µπορεί να αντικατασταθούν, τροποποιηθούν, συµπληρωθούν ή αναθεωρηθούν τµηµατικά ή στο σύνολό τους ύστερα από την υπογραφή της Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της Γενικής Συγγραφής Yποχρεώσεων. 1 Σχέδιο αριθµ Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ 150/20 kv - Γενική ιάταξη 2 Σχέδιο αριθµ Τοµές - Τοίχοι αντιστήριξης 3 Σχέδιο αριθµ Τοµές - Λεπτοµέρειες Γενικής ιάταξης 4 Σχέδιο αριθµ ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 5 Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Εξωτερικός δρόµος προσπέλασης Γενική διάταξη -Λεπτοµέρειες Εξωτερικός δρόµος προσπέλασης Κιβωτοειδής οχετός Εξωτερικός δρόµος προσπέλασης Τεχνικό Εισόδου - Εξόδου 8 Σχέδιο αριθµ Τοπογραφικό διάγραµµα 9 Σχέδιο αριθµ ρόµος προσπέλασης Οριζοντιογραφία 10 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης Μηκοτοµή 11 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 1 από 5) 12 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 2 από 5) 13 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 3 από 5) 14 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 4 από 5) 15 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 5 από 5) 16 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Κάτοψη Ισογείου 17 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Κάτοψη Στέγης 18 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Όψη Α 11

12 19 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Όψη Β-Γ 20 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Όψη 21 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Τοµές Α-Α και Β-Β 22 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Τοµή Γ-Γ 23 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Λεπτοµέρειες - Τοµές 24 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Λεπτοµέρειες 25 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Λεπτοµέρεια Στέγης 26 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Ξυλότυπος Θεµελίωσης 27 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Ξυλότυπος Ισογείου 28 Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη Θερµοµόνωσης 29 Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης-φωτισµού Κτίριο ελέγχου Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης θέρµανσης & ρευµαδοτών 31 Σχέδιο αριθµ Κτίριο Ελέγχου Μελέτη Εγκατάστασης Ασθενών Ρευµάτων 32 Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων-ύδρευση 33 Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων-αποχέτευση 34 Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη πυροπροστασίας 35 Σχέδιο Αριθµ Κτίριο Ελέγχου Θεµελιακή Γείωση 36 Σχέδιο αριθµ. ΣΚ-997 Σηπτικός βόθρος Τ2 37 Σχέδιο αριθµ. ΣΚ-998 Απορροφητικός βόθρος 38 Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Ξύλινη περίφραξη Τυπικές διατοµές καναλιών καλωδίων εσωτερικών δρόµων ιακοπτόµενη περίφραξη µε κιγκλίδωµα γαλβανισµένο Περίφραξη από δικτυωτό συρµατόπλεγµα στο χώρο των τερµατικών εγκατ. στύλων διανοµής 42 Σχέδιο αριθµ Πόρτα Περιφράξεως Συρόµενη µήκους 6,00 µ. 43 Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ εξαµενή Λαδιού Χώρος Πυροσβεστικού και Αντλητικού Συγκροτήµατος Ύδρευσης µε Υπόγεια εξαµενή Νερού 12

13 45 Σχέδιο αριθµ Φρεάτιο Αποστράγγισης 46 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου 3 47 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου RS 48 Σχέδιο αριθµ. Γ Βάση τύπου 8A 49 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου H1 50 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου H 51 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου PP 52 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου T 53 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου F 54 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου ΑΚ 56 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου RG1 57 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου W5E 58 Σχέδιο αριθµ. Γ Βάση τύπου H191 ΓΕΝΙΚΑ Για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο µηχανικό εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρησιµοποίηση του εξοπλισµού θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του Εργολάβου. Μόλις γίνει η εγκατάσταση του Εργολάβου, αυτός πρέπει να εγκαταστήσει και να εξασφαλίσει δίκτυο υψοµετρικών αφετηριών (ρεπέρ). Το δίκτυο θα είναι εξαρτηµένο από το αρχικό ρεπέρ που τοποθετήθηκε από τη ΕΗ κατά την εγκατάσταση. Ο αριθµός και η θέση των ρεπέρ θα καθοριστούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη για την παραπάνω εργασία. Οι εργασίες της χαράξεως, της σηµάνσεως, της εγκαταστάσεως και της εξασφαλίσεως του δικτύου των υψοµετρικών αφετεριών για τη συγκέντρωση στοιχείων για τις διατοµές και τις επιµετρήσεις, θα γίνουν µε έξοδα και φροντίδες του Εργολάβου. Γενικά ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα, να εκτελεί όλες τις τοπογραφικες εργασίες που χρειάζονται για τη χάραξη των θεµελίων, τη χωροστάθµηση, την ίδρυση υψοµετρικών αφετηριών (ρεπέρ), για τον έλεγχο των διατοµών, των υψοµετρικών στοιχείων κ.λ.π. 13

14 Όλο το προσωπικό να είναι ενήλικες και ασφαλισµένο στο ΙΚΑ. Οι εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφαλείας (τεχνικός ασφαλείας, σήµανση, ατοµικός εξοπλισµός κ.λ.π.) 14

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 461 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Y/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους εργασίες - κονδύλια, που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα Κατασκευή κτιρίου ηµοτικής Βιβλιοθήκης ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Εργασίες µε τιµές Μονάδος Αρχιτεκτονικά Τοιχοποιία ΥποΟµάδα η Αργολιθοδοµαί δι' ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τσιµέντου άνευ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ.

Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμμανουήλ Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41717 Fax: 28210 73847 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 01 Υποδοµή οδοφωτισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 : ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα