ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1

2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ 466 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ 150/20 kv ΚΑΙ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Υ/Σ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα εργολαβία αφορά τις εργασίες που θα γίνουν σε οικόπεδο που είναι ιδιοκτησία της.ε.η. και βρίσκεται στον Νοµό Ρεθύµνης. Συγκεκριµένα θα κατασκευαστεί ο Υ/Σ 150/20kV Σπηλίου (Μέσης Τάσης) και ο δρόµος προσπέλασης, ο οποίος θα συνδέει τον Υ/Σ Σπηλίου µε την υπάρχουσα Επαρχιακή οδό. Για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού προβλέπονται οι παρακάτω επί µέρους εργασίες: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η στάθµη ισοπέδωσης διαµορφώνεται µε τις κατάλληλες εκσκαφές και επιχώσεις στα µ.. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα αποµακρυνθούν εκτός του Υ/Σ σε µέρη που επιτρέπουν οι Τοπικές αρχές. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο της Γενικής ιάταξης αρ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΡΟΜΟΙ Οι δρόµοι που θα κατασκευαστούν εντός του Υ Σ θα χρησιµοποιηθούν για τη µεταφoρά και την εγκατάσταση ή αντικατάσταση των µετασχηµατιστών ισχύος και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του Y/Σ και για την εξυπηρέτηση του κτιρίου ελέγχου. Οι δρόµοι θα κατασκευαστούν µε µία στρώση των 15εκ. αµµοχάλικο υπόβασης (Π.Τ.Π.0150 Υ Ε) και δύο στρώσεις των 10 εκ. αµµοχάλικο βάσης (Π.Τ.Π

3 Υ Ε). Πάνω σε αυτό θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και µετά θα στρωθεί ασφαλτοτάπητας κλειστού τύπου πάχους 5 εκ. (Π.Τ.Π. Α245 Υ Ε) µε τις απαιτούµενες κλίσεις για την σίγουρη απορροή υδάτων. Το τελικό πάχος θα είναι 40εκ. Σε όλο τους το µήκος οι δρόµοι θα εγκιβωτιστούν δεξιά και αριστερά µε στερεά εγκιβωτισµού από σκυρόδεµα C16/20 και διαστάσεων 20 x 40 εκ. 3. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Κατασκευάζεται διακοπτόµενη περίφραξη µε κιγκλίδωµα από δοµικό χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ ύψους 1,70µ. µε λάµες πάνω σε τοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου ύψους 1,00µ. Στην κορυφή του κιγκλιδώµατος και πάνω σε κεκλιµένο τµήµα µήκους 0,45µ. και ύψους 0,32µ. τοποθετούνται τρεις σειρές αγκαθωτού σύρµατος. Κάθε 12,25µ. θα κατασκευάζεται αρµός πάχους 5εκ., ο οποίος θα συνεχίζεται και στο κιγκλίδωµα. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο µε αρ Εξωτερικά της περίφραξης κατασκευάζεται για λόγους γείωσης κανάλι πλάτους 1µ. το οποίο θα έχει ελάχιστο καθαρό βάθος 10εκ.. Το κανάλι θα πληρωθεί µε χαλίκια. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο της Γενικής ιάταξης και στο σχέδιο , τοµή και Το κανάλι θα διακόπτεται µε αρµό πάχους 5εκ. στα σηµεία που διακόπτεται και η περίφραξη. Τµήµα της περίφραξης κατασκευάζεται σε τοίχο αντιστήριξης πρανούς. Συγκεκριµένα διακοπτόµενος τοίχος αντιστήριξης µήκους 47,80µ. κατασκευάζεται παράλληλα µε τον εξωτερικό αγροτικό δρόµο σύµφωνα µε το σχέδιο της Γενικής ιάταξης και το σχέδιο Καθ όλο το µήκος του τοίχου θα τοποθετηθούν στραγγιστήριοι πλαστικοί σωλήνες διαµέτρου 16εκ. κάθε 2µ. σε µία ή δύο σειρές ανάλογα µε το ύψος του τοίχου. Στην εξωτερική παρειά του τοίχου θα γίνει λιθοπλήρωση, σε όλο το ύψος, η οποία θα ντυθεί µε γεωύφασµα. Επίσης θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης κάτω από το τµήµα 1-2 της περίφραξης ο οποίος θα θεµελιωθεί στο φυσικό έδαφος. Έπειτα θα γίνει επίχωση του τοίχου έως την στάθµη 355,50µ. Στην κύρια είσοδο του Y/Σ θα τοποθετηθεί σιδερένια πόρτα ανοίγµατος 6,00 µ. από κυµατοειδή λαµαρίνα πάχους 2 χλστ.. Το πλαίσιο της θα γίνει από κοιλοδοκό. Η πόρτα θα είναι συρόµενη, δύο φύλλων. Το ένα φύλλο θα έχει µήκος 2µ. και το άλλο θα έχει µήκος 4µ. µε ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 0,90Χ2,20 µ. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια αρ και Η περίφραξη στο χώρο του γηπέδου του Υ/Σ που προορίζεται για τις εγκαταστάσεις της ιανοµής, θα γίνει από δικτυωτό συρµατόπλεγµα, σύµφωνα µε το σχέδιο αρ Για λόγους ηλεκτρολογικής µόνωσης, µεταξύ της περίφραξης από κιγκλίδωµα και της περίφραξης του χώρου της ιανοµής 3

4 παρεµβάλλεται ξύλινη περίφραξη σε µήκος 5,00 µ. Η ξύλινη περίφραξη κατασκευάζεται σύµφωνα µε το σχέδιο αρ Λεπτοµέρειες φαίνονται στα σχέδια της Γενικής ιάταξης. 4. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ Στον ισοπεδωµένο χώρο ανάπτυξης του εξοπλισµού θα κατασκευαστεί κανάλι αποστράγγισης στο πόδι των πρανών των ορυγµάτων, και σε απόσταση ενός µέτρου από αυτό, το οποίο θα παραλαµβάνει τα όµβρια και µε τις κατάλληλες κλίσεις θα τα οδηγεί προς τη θέση εκβολής σύµφωνα µε το σχέδιο της Γενικής ιάταξης. Τα κανάλι θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα C20/25 και θα εδραστεί σε σκυρόδεµα καθαριότητας σύµφωνα µε το σχέδιο Όπου δεν είναι δυνατή η διέλευση του καναλιού, συνδέεται µε αγωγό PVC Φ30εκ. εγκιβωτισµένο. Ο αγωγός διέρχεται κάτω από τα κανάλια καλωδίων που οδηγούν στο κτίριο ελέγχου και τα αποστραγγίζει σύµφωνα µε την τοµή 7-7 σχέδιο Από την είσοδο του Υ/Σ έως το σηµείο ζ του τοίχου αντιστήριξης και παράλληλα µε την περίφραξη από κιγκλίδωµα γαλβανισµένο θα κατασκευαστεί επενδεδυµένη τριγωνική τάφρος µήκους 55 µέτρων περίπου, σύµφωνα µε το σχέδιο της Γενικής ιάταξης , η οποία δεν θα έρχεται σε επαφή µε την διακοπτόµενη περίφραξη για λόγους γείωσης. Η τάφρος αποστραγγίζει τα επιφανειακά νερά του δρόµου και συλλέγει τα νερά που αποστραγγίζονται από τον τοίχο αντιστήριξης λεπτοµέρειες φαίνονται στις τοµές 1-1 έως 5-5 του σχεδίου Με κατάλληλες κλίσεις τα όµβρια καταλήγουν σ έναν εγκιβωτισµένο αγωγό PVC 20 εκ. ο οποίος τα αποµακρύνει από τον Υ/Σ. Τέλος, θα κατασκευαστεί επενδεδυµένη τάφρος παράλληλα µε το τµήµα Π11 έως Μ6 της περίφραξής και σύµφωνα µε την κλίση του φυσικού εδάφους. Η τάφρος δεν θα έρχεται σε επαφή µε την περίφραξη για λόγους γείωσης. Στα χαµηλότερα σηµεία θα τοποθετηθούν σωλήνες αποστράγγισης για να οδηγήσουν τα νερά εκτός του Υ/Σ. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο της γενικής διάταξης και στην τοµή του σχεδίου µε αρ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Τα κανάλια καλωδίων θα κατασκευασθούν για την όδευση των καλωδίων, καθώς και για τη µερική αποστράγγιση. Κατασκευάζονται από σκυρόδεµα C20/25 και δοµικό πλέγµα (Τ131) ή σιδηρό οπλισµό (κανάλια ισχύος). Τα νερά συλλέγονται στα χαµηλότερα σηµεία των καναλιών και οδηγούνται εκτός των εγκαταστάσεων µε σωλήνες αποστράγγισης σύµφωνα µε το σχέδιο της Γενικής ιάταξης. Η κατασκευή των καναλιών γίνεται µε βάσει τα σχέδια µε αρ ,

5 6. BAΣEIΣ TOY HΛEKTΡOΜΗΧΑΝΟΛOΓIKOY EΞOΠΛIΣMOY Η κατασκευή των βάσεων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα γίνει βάσει των σχεδίων της Σύµβασης. Η ποιότητα του σκυροδέµατος των βάσεων θα είναι C20/25 και ο οπλισµός S500s. Το βάθος θεµελίωσης των βάσεων θα καθοριστεί από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο. Οι βάσεις που έχουν κατασκευαστεί σε περιοχές που έχουν επιχωµατωθεί θα θεµελιωθούν σε σκυρόδεµα καθαριότητας που θα φτάνει σε βάθος 40 εκ. τουλάχιστον µέσα σε φυσικό έδαφος, ενώ οι βάσεις που θα γίνουν σε φυσικό έδαφος θα θεµελιωθούν σε σκυρόδεµα καθαριότητας πάχους 10 εκ. Ειδικά για τις βάσεις ΑΜΣ, το βάθος εκσκαφής υπολογίζεται από το βάθος θεµελίωσης των βάσεων (βλ. σχ ) πλέον εξυγιαντικής στρώσης από σκύρα πάχους 0,60µ (σύµφωνα µε την εδαφοτεχνική µελέτη). Η επιφάνεια των βάσεων που φαίνεται, θα λειανθεί µε το µυστρί αφού προηγηθεί επίπαση µε τσιµέντο. Οι οριζόντιες ακµές των βάσεων θα διαµορφωθούν µε φαλτσογωνιές, ενώ στην επάνω επιφάνεια µερικών βάσεων θα κατασκευαστεί αυλάκι για την αποστράγγιση των νερών της βροχής. Επίσης θα αφεθούν τρύπες για την πάκτωση των µεταλλικών στοιχείων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Θα κατασκευαστεί βάση για την προστασία πυροσβεστικού υλικού από τις καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε το σχέδιο Τέλος θα κατασκευαστεί Χώρος Πυροσβεστικού και Αντλητικού Συγκροτήµατος Ύδρευσης µε Υπόγεια εξαµενή Νερού σύµφωνα µε το σχέδιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. 7. KTIΡIO EΛEΓXOY Το κτίριο ελέγχου αποτελείται από ένα ισόγειο, του οποίου ο φέρων οργανισµός θα γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και σιδηρό οπλισµό S500s (πλάκες, δοκοί και υποστυλώµατα). Κατά την κατασκευή των θεµελίων του θα κατασκευαστεί θεµελιακή γείωση σύµφωνα µε το σχέδιο και τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Το βάθος εκσκαφής του κτιρίου υπολογίζεται από το βάθος θεµελίωσης του κτιρίου (βλ. σχ Α) πλέον εξυγιαντικής στρώσης από σκύρα πάχους 0,80µ (σύµφωνα µε την εδαφοτεχνική µελέτη). Μετά την κατασκευή της 5

6 θεµελίωσης θα γίνει επανεπίχωση των κενών της θεµελίωσης µε σκύρα διαµέτρου 2-5 εκ. και θα συµπιεστούν µε µεγάλη επιµέλεια. Πάνω στα σκύρα θα διαστρωθεί άµµος θραυστή πάχους 3εκ. περίπου. Πάνω στην άµµο θα τοποθετηθεί πλαστική µεµβράνη τύπου ISOFIL ή άλλου ισοδύναµου υλικού και θερµοµονωτικές πλάκες εάν προβλέπει η µελέτη θερµοµόνωσης. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί σκυρόδεµα C20/25 πάχους 15εκ. µε δοµικό πλέγµα. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα γίνουν από δύο σειρές δροµική οπτοπλινθοδοµή µε µονωτικό και κενό ενδιάµεσα, ενώ οι εσωτερικοί θα είναι µπατικοί. Τα εξωτερικά επιχρίσµατα θα γίνουν τριπτά τσιµεντοµαρµαροκονίας χωρίς λάξευση µε λευκό τσιµέντο και λευκό µάρµαρο 3,5 εκ. σε τρεις στρώσεις ενώ τα εσωτερικά θα γίνουν τριπτά µαρµαροκονίας σε τρεις στρώσεις και θα έχουν τελικό πάχος 2,5 εκ. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα χρωµατισθούν µε τσιµεντόχρωµα ή ακρυλικό χρώµα λευκό ή χρώµατος ώχρας ή της επιλογής του Εντεταλµένου Εκπροσώπου ενώ οι εσωτερικοί και τα ταβάνια µε πλαστικό χρώµα χωρίς σπατουλάρισµα. Η θερµοµόνωση και η υγροµόνωση της οροφής θα γίνει όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο. Σε όλο το δάπεδο του κτιρίου εκτός από το χώρο υγιεινής θα διαστρωθεί πλακάκι οξύµαχο όπως περιγράφεται στις συνηµµένες προδιαγραφές. Στον χώρο υγιεινής θα τοποθετηθούν πλακίδια δαπέδου χρώµατος και διαστάσεων επιλογής του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. Τα κατώφλια στις πόρτες εισόδου θα επιστρωθούν µε λευκό µάρµαρο και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που φαίνονται στο σχέδιο µε αριθµό A. Οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου που οδηγούν στην αίθουσα πινάκων (ΟΨΗ Β και ΟΨΗ Γ) θα είναι τύπου ρολού κατασκευασµένες από διατοµές διπλού τοιχώµατος µε µόνωση. Οι δύο εξωτερικές πόρτες του κτιρίου τις κύριας όψεως και η µία της όψεως Β θα είναι µεταλλικές ενώ η εξωτερική µονόφυλλη πόρτα της όψεως Α θα είναι µεταλλική πυράντοχη. Oι κλειδαριές θα είναι τύπου YALE ή παρόµοιες της καλύτερης ποιότητας και πρέπει να εγκριθούν από τον Eντεταλµένο Eκπρόσωπο όπως επίσης και οι χειρολαβές. Oι εσωτερικές πόρτες του κτιρίου που οδηγούν στα δύο WC, στην αίθουσα µπαταριών, στην αποθήκη και στο γραφείο (σύνολο 7 πόρτες) θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές, όπως φαίνεται στα σχέδια. Οι εσωτερικές πόρτες του κτιρίου που οδηγούν στην έξοδο από την αίθουσα πινάκων θα είναι µεταλλικές πυράντοχες ενώ αυτή που οδηγεί από την αίθουσα ελέγχου στην έξοδο θα είναι µεταλλική. Oι χρωµατισµοί στις ξύλινες πόρτες θα γίνουν σπατουλαριστοί µε ριπολίνες και θα τοποθετηθούν χειρολαβές τύπου OΞAΛ. Όλες οι µεταλλικές πυράντοχες και µη πόρτες θα ανοίγουν από µέσα µε µπάρα πανικού. 6

7 Για τα ρολού και τις µεταλλικές πόρτες θα υποβάλλονται στην υπηρεσία σχέδια κατασκευαστικά και λεπτοµερειών και θα συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής. Tα παράθυρα θα είναι αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, έγχρωµα της επιλογής του Εντεταλµένου Εκπροσώπου, τύπου Europa 500 ή παρόµοιου, τα µεν της κυρίας και των δυο πλαϊνών όψεων θα είναι συρόµενα επάλληλα, τα δε της πίσω όψης, παράθυρα ανοιγόµενα προς τα έξω µε άξονα περιστροφής στο επάνω τους µέρος µε πλευρικούς βραχίονες υποστήριξης (κουµπάσα). H αποχέτευση θα γίνει µε ένα σηπτικό και ένα απορροφητικό βόθρο, όπως φαίνεται στα σχέδια ΣΚ-997 και ΣΚ-998. Oι τοίχοι του χώρου υγιεινής θα επενδυθούν µε πλακίδια πορσελάνης χρώµατος και διαστάσεων επιλογής του Εντεταλµένου Εκπροσώπου και µέχρι ύψους 1,80 µ. από τη στάθµη του δαπέδου. Τα πλακίδια πριν τοποθετηθούν θα εγκριθούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο. Tα είδη υγιεινής θα είναι εγχώρια Eλληνικής κατασκευής από την καλύτερη ποιότητα που υπάρχει στο εµπόριο και πριν τοποθετηθούν θα εγκριθούν από τον Εντεταλµένο Eκπρόσωπο. Η σύνδεση του κτιρίου ελέγχου µε τα κανάλια καλωδίων που κατασκευάζονται στο χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού θα γίνει µε οχετό ορθογωνικής διατοµής όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο. Η επικάλυψη θα είναι µε τετράρυχτη στέγη µε ρωµαϊκά κεραµίδια και η απορροή των νερών θα γίνεται µε οριζόντιες υδρορροές. Το χρώµα των οριζόντιων και κάθετων υδρορροών θα καθοριστεί από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο της ΕΗ. Για την επίσκεψη της στέγης θα κατασκευαστούν δύο ανθρωποθυρίδες οι οποίες θα καλυφθούν µε καπάκι ανοιγόµενο από λαµαρίνα. Οι θέσεις των ανθρωποθυρίδων φαίνονται στον ξυλότυπο οροφής. 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το Κτίριο Ελέγχου προβλέπονται οι εξής εγκαταστάσεις : α. Υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αποχετεύσεως. Αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια και και τις Τεχνικές Περιγραφές και προδιαγραφές που επισυνάπτονται. β. Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, και θέρµανσης και ρευµατοδοτών. Αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια , και και τις Τεχνικές Περιγραφές, Προδιαγραφές και µελέτες θερµοµόνωσης, θέρµανσης και ηλεκτρολογικών που επισυνάπτονται. 7

8 γ. Εγκατάσταση πυροπροστασίας. Αυτή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο και τις µελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που επισυνάπτονται. δ. Εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων. Αυτή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο και όπως περιλαµβάνεται στην τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 9. ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ Η επιλογή των δένδρων υπαγορεύεται από τον τόπο και το κλίµα αλλά και από την ανθεκτικότητα των δέντρων και τη γρήγορη ανάπτυξή τους. Τα δέντρα θα φυτευτούν σε αποστάσεις µεταξύ τους µ. Ο λάκκος που θα ανοιχτεί για το καθένα θα έχει πλάτος περίπου 0,50 µ. και βάθος επίσης 0,50 µ. Η δενδροφύτευση του Υ/Σ Σπηλίου θα γίνει µε δέντρα χαµηλής και υψηλής ανάπτυξης. Στα σηµεία από όπου διέρχεται η γραµµή υψηλής τάσης, θα γίνει µε πεύκη υβρίδιο (δέντρα χαµηλής ανάπτυξης). Η δενδροφύτευση θα γίνει περιµετρικά του γηπέδου σε ζώνη πλάτους 2,50 µ. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο Περιβαλλοντικής Μελέτης µε αριθµ Y ΡEYΣH H ύδρευση του Y/Σ προβλέπεται να γίνει από το δίκτυο υδρεύσεως που περνάει πλησίον του Υ/Σ. Η διαδροµή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης θα ορισθεί από τον Εντ. Εκπρόσωπο της ΕΗ. Προβλέπεται για τις ανάγκες ύδρευσης του Υ/Σ επιπλέον χωρητικότητα σε υπόγεια δεξαµενή ύδατος που κατασκευάζεται για τις ανάγκες πυρόσβεσης. 11. ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Υ/Σ Για την πρόσβαση στον νέο Υ/Σ Σπηλίου 150/20 kv θα κατασκευαστεί νέος εξωτερικός δρόµος προσπέλασης πλάτους 5 µ. και µήκους 400 µ. περίπου. Σύµφωνα µε την εδαφοτεχνική έρευνα, το διαµορφωµένο σήµερα γεωανάγλυφο της περιοχής διέλευσης της χάραξης παρουσιάζει σχετικά ευρείες µισγάγγειες και γενικά µικρές κατά µήκος κλίσεις των υδρορεµάτων που όλα έχουν εποχική ροή. Ο δρόµος διασταυρώνεται µε δυο µικρά υδατορρέµατα και ένα µεγαλύτερο στα οποία παρατηρούνται επιφανειακές χειµαρρώδεις αποθέσεις. Στα σηµεία αυτά θα κατασκευαστούν τεχνικά έργα για την αποκατάσταση των φυσικών ροών που διακόπτονται από την παρεµβολή του οδικού έργου. Στα δύο µικρά υδατορρέµατα θα κατασκευαστούν κάτω από το οδόστρωµα της οδού και εγκάρσια προς τον άξονα της οδού, σωληνωτοί οχετοί ενώ στο µεγαλύτερο ρέµα 8

9 θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός. Για την κατασκευή των οχετών θα ακολουθηθούν τα εξής στάδια κατασκευής: Προσωρινή εκτροπή ή/και άντληση νερού του ρέµατος για δηµιουργία χώρου κατασκευής του τεχνικού. ιαµόρφωση εκσκαφή κοίτης ρέµατος για δηµιουργία χώρου κατασκευής του τεχνικού. Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίωσης βάθρων, πλάκας θεµελίωσης και πτερυγότοιχων. Σηµειώνεται ότι, στις συνήθεις κατασκευές, οι εκσκαφές θα πρέπει να φθάσουν σε τέτοιο βάθος ώστε ο πυθµένας ροής να µην ευρίσκεται υψηλότερα από τη φυσική κοίτη του ρέµατος. ιάστρωση αµµοχάλικου και σκυροδέµατος καθαριότητας. Τοποθέτηση οπλισµών και σκυροδέτηση θεµελίων. Ολοκλήρωση φορέα τεχνικού και κατασκευή πτερυγότοιχων Εκτέλεση περιµετρικής και επιφανειακής στεγάνωσης. Ο κιβωτοειδής οχετός εσωτερικών διαστάσεων 3,00x3,00µ. και µήκους 9,00µ. θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25. Για την αποφυγή καθιζήσεων το έδαφος έδρασης θα εξυγιανθεί µε αµµοχάλικο 3Α συµπυκνωµένο 95% κατά PROCTOR πάχους τουλάχιστον 50εκ. ενώ πριν την σκυροδέτηση της πλάκας θεµελίωσης θα διαστρωθεί σκυρόδεµα καθαριότητας πάχους 15εκ.. Η διαµόρφωση της εισόδου και εξόδου του οχετού γίνεται µε πτερυγότοιχους οι οποίοι συγκρατούν τα υλικά του επιχώµατος και προστατεύουν τα στόµια του τεχνικού από κινδύνους έµφραξης. Οι αρµοί διακοπής σκυροδέτησης του οχετού θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες κατασκευής αρµών στο σχέδιο µε αρ Εξωτερικά οι κατακόρυφες επιφάνειες του οχετού θα περαστούν µε δύο στρώσεις ασφαλτικού διαλύµατος ενώ η άνω επιφάνεια του οχετού θα µονωθεί µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και µία στρώση τσιµεντοκονίας πάχους 3εκ. σύµφωνα µε το σχέδιο Ο κιβωτοειδής οχετός και τα τεχνικά εισόδου εξόδου (πτερυγότοιχοι) θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα σχέδια έως Στα βαθιά σηµεία της µηκοτοµής (κοίλη συναρµογή), και συγκεκριµένα στις Χ.Θ. 115,85, 265,46, θα κατασκευαστούν στον πόδα του πρανούς ορύγµατος ανοιχτά φρεάτια υδροσυλλογής, τα οποία παραλαµβάνουν τα όµβρια και τα οδηγούν κατάντη µε σωληνωτούς οχετούς, προς τα υπάρχοντα υδρορέµατα. Οι σωληνωτοί οχετοί θα είναι προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες µε εσωτερική διάµετρο 60 εκ. οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεµα καθαριότητας (C12/15) ελάχιστου πάχους 15 εκ. Πριν την κατασκευή των σωληνωτών οχετών και κάτω από την θεµελίωση τους θα γίνει εξυγίανση µε αµµοχάλικο 3Α συµπυκνωµένο κατά PROCTOR τουλάχιστον 95%, ελάχιστου πάχους 30 εκ. και µέγιστου όσο απαιτείται µέχρι το υγιές φυσικό έδαφος. Απαραίτητοι στους τσιµεντοσωλήνες είναι οι χαλινοί όταν η κλίση είναι µεγαλύτερη από 10%. Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C20/25 και χάλυβα Β500c, θα εδράζονται σε σκυρόδεµα καθαριότητας C12/15 και θα είναι εξωτερικών διαστάσεων 1,00x1,00µ. και εσωτερικών 0,70x0,70µ., µεταβλητού βάθους. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο

10 Η διαµόρφωση της σκάφης του δρόµου θα γίνει µε χωµατουργικές εργασίες γενικών εκσκαφών και επίχωσης. Οι γενικές εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρανή των ορυγµάτων θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε τα σχέδια των διατοµών. Η εκτέλεση των εργασιών επίχωσης αρχίζει µε την προετοιµασία του εδάφους έδρασης του επιχώµατος η οποία περιλαµβάνει την αφαίρεση της φυτικής γης, στο πλάτος κατάληψης της οδού, την µόρφωση της επιφάνειας έδρασης και τη συµπύκνωση του εδάφους κατά Proctor σε βαθµό 90% µέχρι ένα βάθος 30 εκ. τουλάχιστον. Η διάστρωση των υλικών επίχωσης πρέπει να γίνεται σε οµοιόµορφες ισοπαχείς στρώσεις. Ακολουθεί η διαβροχή και η συµπύκνωση κάθε στρώσης από τους οδοστρωτήρες. Μεταξύ της χιλιοµετρικής θέσης 211,18 και 305,21 απαιτείται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών επιχώµατος διότι λόγω περιορισµένου εύρους κατάληψης δεν είναι δυνατή η διαµόρφωση των πρανών µε την ενδεδειγµένη κλίση. Για την αποφυγή υψηλών υδροστατικών πιέσεων επί του τοίχου θα τοποθετηθούν καθ όλο το µήκος του τοίχου στραγγιστήριοι πλαστικοί σωλήνες διαµέτρου 16εκ. κάθε 2µ σε µία ή δύο σειρές ανάλογα µε το ύψος του τοίχου. Στην εσωτερική παρειά του τοίχου θα γίνει λιθοπλήρωση η οποία θα ντυθεί µε γεωύφασµα. Ο δρόµος θα κατασκευαστεί µε µία στρώση των 15 εκ. αµµοχάλικο υποβάσεως (Π.T.Π Y E) και δύο στρώσεις των 10 εκ. αµµοχάλικο βάσεως (Π.T.Π Y E). Πάνω σ' αυτό θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και µετά θα στρωθεί ασφαλτοτάπητας κλειστού τύπου πάχους 5 εκ. (Π.Τ.Π. A265 Y E). Το τελικό πάχος θα είναι 40 εκ. Τα ερείσµατα θα κατασκευαστούν από θραυστό υλικό (3Α) λατοµείου (Π.Τ.Π Υ Ε). Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε το σχέδιο (Τυπική διατοµή δρόµων). Η προστασία του δρόµου από τον υπόγειο ορίζοντα και τα όµβρια επιτυγχάνεται µε κατάλληλα έργα υδροσυλλογής που έχουν ως σκοπό να συγκεντρώσουν και να κατευθύνουν τις ποσότητες των όµβριων προς φυσικούς αποδέκτες, και τεχνικά έργα υπόγειας αποστράγγισης. Στο άκρο της οδού θα κατασκευαστούν τριγωνικοί ανεπένδυτοι τάφροι αποχέτευσης όµβριων. Οι τριγωνικοί τάφροι θα έχουν ελάχιστο βάθος 40 εκ. και ελάχιστο πλάτος στέψης 1,20µ. και θα συλλέγουν τα όµβρια της ηµιδιατοµής οδοστρώµατος και ερείσµατος, καθώς και εκείνα του φυσικού και του τεχνητού πρανούς του ορύγµατος. Θα διαµορφωθούν µε κλίση 1/3 προς την πλευρά του οδοστρώµατος και µε κλίση ίση µε εκείνη του τεχνητού πρανούς προς το όρυγµα. Η κατά µήκος κλίση στις τάφρους θα ακολουθεί εκείνη της οδού. 10

11 Ο παραπάνω δρόµος συνδέεται µε τον Υ/Σ µε υπάρχον τµήµα αγροτικού δρόµου (µήκους 100 µ. περίπου) το οποίο θα ασφαλτοστρωθεί. ΣΧΕ ΙΑ Για τα έργα Πολιτικού Mηχανικού των Y/Σ έχουν γίνει τα σχέδια που αναφέρονται παρακάτω. Tα σχέδια είναι ενδεικτικά και θα χρησιµοποιηθούν από τους εργολάβους που θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό, για να κοστολογήσουν βάσει αυτών τις διάφορες εργασίες. Tα σχέδια µπορεί να αντικατασταθούν, τροποποιηθούν, συµπληρωθούν ή αναθεωρηθούν τµηµατικά ή στο σύνολό τους ύστερα από την υπογραφή της Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της Γενικής Συγγραφής Yποχρεώσεων. 1 Σχέδιο αριθµ Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ 150/20 kv - Γενική ιάταξη 2 Σχέδιο αριθµ Τοµές - Τοίχοι αντιστήριξης 3 Σχέδιο αριθµ Τοµές - Λεπτοµέρειες Γενικής ιάταξης 4 Σχέδιο αριθµ ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 5 Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Εξωτερικός δρόµος προσπέλασης Γενική διάταξη -Λεπτοµέρειες Εξωτερικός δρόµος προσπέλασης Κιβωτοειδής οχετός Εξωτερικός δρόµος προσπέλασης Τεχνικό Εισόδου - Εξόδου 8 Σχέδιο αριθµ Τοπογραφικό διάγραµµα 9 Σχέδιο αριθµ ρόµος προσπέλασης Οριζοντιογραφία 10 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης Μηκοτοµή 11 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 1 από 5) 12 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 2 από 5) 13 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 3 από 5) 14 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 4 από 5) 15 Σχέδιο αριθµ ρόµος Προσπέλασης ιατοµές (φύλλο 5 από 5) 16 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Κάτοψη Ισογείου 17 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Κάτοψη Στέγης 18 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Όψη Α 11

12 19 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Όψη Β-Γ 20 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Όψη 21 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Τοµές Α-Α και Β-Β 22 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Τοµή Γ-Γ 23 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Λεπτοµέρειες - Τοµές 24 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Λεπτοµέρειες 25 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Λεπτοµέρεια Στέγης 26 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου - Ξυλότυπος Θεµελίωσης 27 Σχέδιο αριθµ Α Κτίριο ελέγχου Ξυλότυπος Ισογείου 28 Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη Θερµοµόνωσης 29 Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης-φωτισµού Κτίριο ελέγχου Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης θέρµανσης & ρευµαδοτών 31 Σχέδιο αριθµ Κτίριο Ελέγχου Μελέτη Εγκατάστασης Ασθενών Ρευµάτων 32 Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων-ύδρευση 33 Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων-αποχέτευση 34 Σχέδιο αριθµ Κτίριο ελέγχου Μελέτη πυροπροστασίας 35 Σχέδιο Αριθµ Κτίριο Ελέγχου Θεµελιακή Γείωση 36 Σχέδιο αριθµ. ΣΚ-997 Σηπτικός βόθρος Τ2 37 Σχέδιο αριθµ. ΣΚ-998 Απορροφητικός βόθρος 38 Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ Ξύλινη περίφραξη Τυπικές διατοµές καναλιών καλωδίων εσωτερικών δρόµων ιακοπτόµενη περίφραξη µε κιγκλίδωµα γαλβανισµένο Περίφραξη από δικτυωτό συρµατόπλεγµα στο χώρο των τερµατικών εγκατ. στύλων διανοµής 42 Σχέδιο αριθµ Πόρτα Περιφράξεως Συρόµενη µήκους 6,00 µ. 43 Σχέδιο αριθµ Σχέδιο αριθµ εξαµενή Λαδιού Χώρος Πυροσβεστικού και Αντλητικού Συγκροτήµατος Ύδρευσης µε Υπόγεια εξαµενή Νερού 12

13 45 Σχέδιο αριθµ Φρεάτιο Αποστράγγισης 46 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου 3 47 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου RS 48 Σχέδιο αριθµ. Γ Βάση τύπου 8A 49 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου H1 50 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου H 51 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου PP 52 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου T 53 Σχέδιο αριθµ. B Βάση τύπου F 54 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου ΑΚ 56 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου RG1 57 Σχέδιο αριθµ Βάση τύπου W5E 58 Σχέδιο αριθµ. Γ Βάση τύπου H191 ΓΕΝΙΚΑ Για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο µηχανικό εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρησιµοποίηση του εξοπλισµού θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του Εργολάβου. Μόλις γίνει η εγκατάσταση του Εργολάβου, αυτός πρέπει να εγκαταστήσει και να εξασφαλίσει δίκτυο υψοµετρικών αφετηριών (ρεπέρ). Το δίκτυο θα είναι εξαρτηµένο από το αρχικό ρεπέρ που τοποθετήθηκε από τη ΕΗ κατά την εγκατάσταση. Ο αριθµός και η θέση των ρεπέρ θα καθοριστούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη για την παραπάνω εργασία. Οι εργασίες της χαράξεως, της σηµάνσεως, της εγκαταστάσεως και της εξασφαλίσεως του δικτύου των υψοµετρικών αφετεριών για τη συγκέντρωση στοιχείων για τις διατοµές και τις επιµετρήσεις, θα γίνουν µε έξοδα και φροντίδες του Εργολάβου. Γενικά ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα, να εκτελεί όλες τις τοπογραφικες εργασίες που χρειάζονται για τη χάραξη των θεµελίων, τη χωροστάθµηση, την ίδρυση υψοµετρικών αφετηριών (ρεπέρ), για τον έλεγχο των διατοµών, των υψοµετρικών στοιχείων κ.λ.π. 13

14 Όλο το προσωπικό να είναι ενήλικες και ασφαλισµένο στο ΙΚΑ. Οι εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφαλείας (τεχνικός ασφαλείας, σήµανση, ατοµικός εξοπλισµός κ.λ.π.) 14

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 461 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Y/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΜ - 40908

ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΜ - 40908 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΜ - 40908 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» ΤΟΜΟΣ V : YΠΟΣΤΑΘΜΟΙ κ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους εργασίες - κονδύλια, που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες εργασιών. Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41102 ΕΡΓΟ : Οικοδοµικές εργασίες στην έδρα του Περιφερειακού Τοµέα Πελοποννήσου της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς στην Τρίπολη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41102 ΕΡΓΟ : Οικοδοµικές εργασίες στην έδρα του Περιφερειακού Τοµέα Πελοποννήσου της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς στην Τρίπολη ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41102 ΕΡΓΟ : Οικοδοµικές εργασίες στην έδρα του Περιφερειακού Τοµέα Πελοποννήσου της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς στην Τρίπολη ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40904 ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.:27665

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 22.02 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α)

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) Για τη γενική εκσκαφή,, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : Εργασίες συντήρησης και επισκευής του κτιρίου εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Τοµέα υτικής Ελλάδας της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς, στο ουκάτο

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 40812 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα