Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010"

Transcript

1 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ)

2 Ξεξηερόκελα Πειίδα 2. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο ζέζεο - Ηζνινγηζκόο 3. Θαηάζηαζε Ππλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 4. Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 5. Θαηάζηαζε Ρακηαθώλ Ονώλ 6. Ξξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο επί ησλ Δλδηάκεζσλ 7 Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 7 2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 7 3. Πύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 8 4. Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Ππκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο Γαλεηζκόο Ινηπα έζνδα - έμνδα εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) Φόξνο εηζνδήκαηνο Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Θέξδε αλά κεηνρή Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ Δπνρηθόηεηα 40 Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο Ξεξηόδνπ

3 Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο ηεο 31 εο Καξηίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ 31 Καξηίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα («ΓΙΞ») θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΞΣΑ») Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 26ε Μαίνπ 2010 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Άγηνο ηέθαλνο, 26 Μαίνπ 2010 Π.Γ. ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8032/06/Β/86/ , Άγηνο ηέθαλνο Αηηηθήο - 2 -

4 Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

5 Θαηάζηαζε Ππλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

6 Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

7 Θαηάζηαζε Ρακηαθώλ Ονώλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

8 Ξξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο επί ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Π.Γ. ΝΙΚΑ A.Β.Δ.E (ε «Δηαηξεία») θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (καδί ν «Όκηινο»), γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Mαξηίνπ 2010, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»). Σα νλφκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 10 ηεο Έθζεζεο απηήο. Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε αιιαληηθψλ, θξεαηνζθεπαζκάησλ, πίηζαο θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, ζηε Βνπιγαξία, ζηα θφπηα θαη ζηελ Κχπξν. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Η Δηαηξεία εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν, Αηηηθήο ζηελ Διιάδα. Η ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη Ο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Π.Γ ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ είλαη ε GCI FOOD ENTERPRISE LTD κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 79,47% ε νπνία θαηέρεη κεηνρέο θαη είλαη ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) L.P. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 26 Μαίνπ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ έδξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο. 2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Π.Γ. NIKA A.Β.Δ.E, γηα ην Α Σξίκελν ηνπ 2009 έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («ΓΛΠ») θαη εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ). Όια ηα ΓΠΥΑ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ΓΛΠ θαη ηζρχνπλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηθχξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο («ΔΔ»), εθηφο απφ ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» πνπ αθνξνχλ ζε αληηζηάζκηζε ραξηνθπιαθίνπ θαηαζέζεσλ. Καζψο ν Όκηινο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηζηάζκηζε ραξηνθπιαθίνπ, νη νπνίεο δελ απαηηνχληαη απφ ηελ έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ ΔΔ, νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ θαη ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ΓΛΠ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, ηα νπνία απνηηκψληαη ζε θαζνξηζκέλν θφζηνο θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2004 θαη απνζβέλνληαη έθηνηε (εθηίκεζε εχινγεο αμίαο απνθιεηζηηθά - 7 -

9 θαη κφλν γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ), ησλ επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε, θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχµθσλα µε ηα ΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξφκελα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εµεξνµελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα µε ηηο ηξέρνπζεο πεξηζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζµαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη πεξίπινθεο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηελ εκείσζε Πύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρεη εθαξκφζεη ε Δηαηξεία θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Οη αξρέο απηέο έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο φπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 3.1 Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (α) Θπγαηξηθέο εηαηξείεο Θπγαηξηθέο είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο, άκεζα ή έκκεζα, ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο πνιηηηθή. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία απνθηάηαη ν έιεγρνο έπ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. Οη εμαγνξέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ εμαγνξάο. Σν θφζηνο θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο ππνινγίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κεηαθέξνληαη, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο, πιένλ ηπρφλ θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμαγνξά. Σα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν πιεφλαζκα ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αλαγλσξίζηκσλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηελ Καηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. πλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξνπζηάδεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ - 8 -

10 έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. Όηαλ απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή, ηφηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. (β) Ππγγελείο επηρεηξήζεηο πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, ην νπνίν γεληθά ηζρχεη φηαλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο. Ο ινγαξηαζκφο ησλ επελδχζεσλ ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμαγνξά (κεησκέλε κε ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο). Η ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο κεηά ηελ εμαγνξά κεηαβνιέο ζηα απνζεκαηηθά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη αζξνηζηηθέο κεηαβνιέο κεηά ηελ εμαγνξά πξνζαξκφδνληαη έλαληη ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηηο δεκίεο ηεο πγγελνχο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ ζε απηή, πεξηιακβάλνληαο φπνηεο άιιεο επηζθαιείο απαηηήζεηο, ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη επηπιένλ δεκηέο, εθηφο αλ έρεη αλαιάβεη ππνρξεψζεηο ή θάλεη πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο πγγελνχο. Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ δηαγξάθνληαη ζην βαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηελ ζπγγελή επηρείξεζε. Οη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο επίζεο δηαγξάθνληαη εθηφο αλ ε ζπλαιιαγή απνδεηθλχεη ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ πνπ κεηαθέξεηαη. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. Η Δηαηξία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θφζηνο θηήζεο κείνλ ηελ ελδερφκελε απνκείσζε. Κέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κείσζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 3.2 Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο (α) Λόκηζκα απνηίκεζεο θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο. Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («λφκηζκα απνηίκεζεο»). Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο

11 (β) Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε (είζπξαμε ή πιεξσκή) ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. (γ) Δηαηξείεο ηνπ Νκίινπ Η κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ (θακία εθ ησλ νπνίσλ δελ έρεη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο), νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα απφ ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Οκίινπ γίλεηαη σο εμήο: i. ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ii. ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηε κέζε ηζνηηκία ηεο πεξηφδνπ (εθηφο εάλ ε κέζε ηζνηηκία δελ είλαη ινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο επίδξαζεο ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ νπνία πεξίπησζε ηα έζνδα θαη έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ) θαη iii. νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πψιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε επηρείξεζε εμσηεξηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Καηά ηελ πψιεζε εηαηξείαο εμσηεξηθνχ, νη ζπζζσξεπκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο σο κέξνο ηνπ θέξδνπο ή δεκίαο απφ ηε πψιεζε. Η ππεξαμία θαη νη αλαπξνζαξκνγέο ησλ εχινγσλ αμηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ, αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. 3.3 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα ζρεηηδφκελεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε αχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ πξφζζεηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηνλ Όκηιν θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη

12 Σα γήπεδα θαη νηθφπεδα παξνπζηάδνληαη ζε θαζνξηζκέλν θφζηνο θαη δελ απνζβέλνληαη. Ωο θαζνξηζκέλν θφζηνο ιακβάλεηαη ε εθηίκεζε εχινγεο αμίαο ηεο 1 Ιαλνπαξίνπ 2004 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ. Η κέζνδνο εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα νηθφπεδα θαη γήπεδα είλαη ε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε. Σα θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο θαη απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ σθέιηκεο δσέο. Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ, έηζη ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ζηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Η αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζηνηρείσλ είλαη σο εμήο: - Κηίξηα 25 Έηε - Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6,6 Έηε - Μεηαθνξηθά κέζα 5-6,6 Έηε - Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 5 Έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε θαη αλαπξνζαξκφδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. 3.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (α) Δκπνξηθά ζήκαηα θαη άδεηεο Σα εκπνξηθά ζήκαηα θαη νη άδεηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ απνζβέζεηο θαη έρνπλ κεηξήζηκε σθέιηκε δσή. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία είλαη 5 ρξφληα. (β) Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία εθηηκάηαη κέρξη 15 ρξφληα. Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ Όκηιν αλαγλσξίδνληαη σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σέηνηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ. Σν ηδηνπαξαγψκελν ινγηζκηθφ απνζβέλεηαη ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ ε νπνία εθηηκάηαη κέρξη 15 ρξφληα

13 (γ) Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Σα έμνδα έξεπλαο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο φηαλ απηά πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο (θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δνθηκέο λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ) αλαγλσξίδνληαη σο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο φηαλ είλαη πηζαλφ φηη ην πξφγξακκα αλάπηπμεο είλαη πηζαλφ λα απνθέξεη ζηελ Δηαηξεία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, εμεηάδνληαο ηελ εκπνξηθή θαη ηερληθή δπλαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο αλάπηπμεο κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. Σα ππφινηπα έμνδα αλάπηπμεο θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ φηαλ απηά πξαγκαηνπνηνχληαη. Έμνδα αλάπηπμήο ηα νπνία ζε πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο είραλ θαηαρσξεζεί ζαλ έμνδα, δελ θαηαρσξνχληαη ζαλ αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζε κεηαγελέζηεξε νηθνλνκηθή ρξήζε. Σα έμνδα αλάπηπμεο ηα νπνία έρνπλ κεηξήζηκε δσή θαη έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί, απνζβέλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηελ νπνία ζα θέξεη νηθνλνκηθά νθέιε. Η ρξνληθή πεξίνδνο απφζβεζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 5 έηε. 3.5 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δε ζα αλαθηεζεί. Η αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο πνπ ζα αλαθηεζεί απφ ηελ ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ. 3.6 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Ο Όκηινο θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο: απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, δάλεηα θαη απαηηήζεηο, θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Η θαηεγνξηνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Η Γηνίθεζε νξίδεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα εληαρζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ αξρηθή εκεξνκελία αλαγλψξηζεο θαη επαλαμηνινγεί απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηεινχλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνθαζνξηζκέλεο πιεξσκέο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κία ελεξγή αγνξά. πκπεξηιακβάλνληαη ζηα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο απφ απηά πνπ γίλνληαη ιεμηπξφζεζκα ζε εκεξνκελία άλσ ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηά ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. ηελ θαηεγνξία «δάλεηα θαη απαηηήζεηο» εληάζζνληαη νη «εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο» θαη ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ

14 (β) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο Η θαηεγνξία απηή έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα εκπνξία (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα) θαη απηά ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία εάλ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ λα πνπιεζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή εάλ έηζη θαηαηάρζεθαλ απφ ηελ Γηνίθεζε. Σα παξάγσγα θαηαηάζζνληαη επίζεο σο θαηερφκελα γηα εκπνξία εθηφο εάλ ραξαθηεξηζζνχλ σο αληηζηαζκίζεηο. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Καηά ηηο ρξήζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία δελ θαηέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, πεξηιακβαλνκέλσλ παξαγψγσλ ραξαθηεξηδφκελσλ σο πξνο εκπνξία. (γ) Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε, ηα νπνία ν Όκηινο Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο (ν Όκηινο δελ θαηέρεη επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο). (δ) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πώιεζε Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε έρνπλ νξηζζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία είηε δελ εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. πκπεξηιακβάλνληαη ζηα καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο εάλ ε Γηνίθεζε ζθνπεχεη λα πσιήζεη ηηο ζπκκεηνρέο εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ην θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Καηά ηηο ρξήζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία δελ θαηέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. (ε) Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη έρεη κεησζεί ε αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα

15 Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 3.7 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαινγία ησλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνχκελσλ ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα, άρξεζηα θαη απνζέκαηα κε πνιχ ρακειή θίλζεζε ζηελ αγνξά. Οη κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη ινηπέο δεκίεο απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εκθαλίδνληαη. 3.8 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνχκελσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο αξρηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο απαίηεζεο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινχκελσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Η ινγηζηηθή αμία ηεο απαίηεζεο κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο θαη ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα άιια έμνδα ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Όηαλ κηα εκπνξηθή απαίηεζε ραξαθηεξηζηεί σο αλεπίδεθηε είζπξαμεο δηαγξάθεηαη κε ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο είζπξαμεο κηαο απαίηεζεο πνπ είρε αξρηθά δηαγξαθεί γίλεηαη πίζησζε ζηα άιια έμνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 3.9 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ θαη ηηο ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο. Οη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο εκθαλίδνληαη κε ηνλ δαλεηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηελ Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο Πηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο πώιεζε θαη κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Σα ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (ή νκάδεο ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε) ηαμηλνκνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο, εάλ ε ινγηζηηθή αμία ζα αλαθηεζεί θπξίσο κέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ηνπο

16 Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην ΓΠΥΑ 5 απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2005, κε εθαξκνγή ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνηχπνπ. Η πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 5 θαηέιεμε ζε αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο αξρήο γηα ηα ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε. Σα ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε δελ παξνπζηάδνληαλ πξνεγνπκέλσο σο θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Γελ ππήξρε δηαθνξά ζηελ απνηίκεζε κεηαμχ ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα πψιεζε θαη απηψλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ζπλερή ρξήζε. Η εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 5, εθηφο ησλ αιιαγψλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο Κεηνρηθό θεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθψλ θφξσλ, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. Σν θφζηνο θηήζεσο ηδίσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, έσο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά έμνδα θαη θφξνπο, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα Γαλεηζκόο Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά εμαγνξάζηκεο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηαμηλνκνχληαη σο ππνρξεψζεηο. Σα κεξίζκαηα απηψλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν Όκηινο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο θαη πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ππνινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ

17 ςεθηζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ζα ηζρχνπλ φηαλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο αληηζηξαθνχλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθή θνξνινγηθή σθέιεηα Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό (α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. (β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Ο Όκηινο θαηαρσξεί ηηο εξγνδνηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο σο έμνδν φηαλ απηέο θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Με ηελ πιεξσκή ησλ εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εμαληιείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ζπληάμεσο. Έθηνηε ε ππνρξέσζε αλήθεη ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Παξφια απηά, βάζεη λφκνπ ν Όκηινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εθάπαμ απνδεκίσζε ζην πξνζσπηθφ θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε απηνχ, πνζφ ην νπνίν θπκαίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ ηειηθφ κηζζφ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Η ππνρξέσζε απηή απεηθνλίδεηαη ινγηζηηθά βάζεη ηνπ ΓΛΠ 19 σο Πξφγξακκα Καζνξηζκέλεο Παξνρήο κε εθάπαμ θαηαβνιή ηεο παξνρήο. Ο Όκηινο δελ δεκηνπξγεί απνζεκαηηθφ επελδχζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ππνρξέσζεο. Η ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή πξνζαξκνζκέλε κε ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο θαη ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο. Η ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο εθηηκψκελεο πηζησηηθήο κνλάδνο (Projected unit credit method). Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη μεπεξλνχλ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδφκελσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο (γ) Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ ν Όκηινο ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ο Όκηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο είηε φηαλ δεζκεχεηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο επίζεκν πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, ή φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινχζηα

18 απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε Δπηρνξεγήζεηο Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ν Όκηινο ζα πιεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο. Σα έζνδα απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ηα νπνία αθνξνχλ κειινληηθά έμνδα, αλαβάιινληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε αληηζηνηρία κε ηα έμνδα πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ Καηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Ξξνβιέςεηο Οη πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη νη επίδηθεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: i. Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ. ii. Δίλαη πηζαλφηεξν φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο. iii. Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα ηεξκαηηζκνχ ζπκθσληψλ κίζζσζεο, θαη παξνρέο πξνζσπηθνχ θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο. Πξνβιέςεηο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. Όπνπ ππάξρεη έλαο αξηζκφο παξφκνησλ ππνρξεψζεσλ, ε πηζαλφηεηα λα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη εμεηάδνληαο θάζε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θαη αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή. Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία, βάζεη ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο Γηνίθεζεο, απαηηνχληαη λα θαιχςνπλ ηελ παξνχζα ππνρξέσζε ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ (εκείσζε 5). Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε

19 3.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα δηεηαηξηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη πιήξσο. Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: (α) Ξσιήζεηο αγαζώλ Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. ε πεξηπηψζεηο εγγχεζεο επηζηξνθήο ρξεκάησλ γηα ιηαληθέο πσιήζεηο αγαζψλ, νη επηζηξνθέο θαηαρσξνχληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ σο κείσζε ησλ εζφδσλ. (β) Ξαξνρή ππεξεζηώλ Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. (γ) Έζνδα από ηόθνπο Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινχκελσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. (δ) Δηζπξαηηόκελα κεξίζκαηα Σα κεξίζκαηα, θαηαρσξνχληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο Κηζζώζεηο (α) Ν Όκηινο σο κηζζσηήο Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν Όκηινο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο

20 Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. (β) Ν Όκηινο σο εθκηζζσηήο Όηαλ πάγηα εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη σο απαίηεζε. Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Σν έζνδν απφ ηελ εθκίζζσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή πεξηνδηθή απφδνζε. Πάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε ζχκθσλε κε παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Σν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Η δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ Αλαθνξά θαηά ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο Η έδξα ηεο Δηαηξείαο θαη ε θχξηα δξαζηεξηνπνίεζή ηεο είλαη ε Διιάδα. Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ γίλνληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Κχπξνπ. Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε αιιαληηθψλ θαη πξντφλησλ θξέαηνο. Δπηπιένλ, ν Όκηινο παξάγεη πξντφληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα αιιαληηθά (πίηζεο), θαζψο επίζεο παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ηπξνθνκηθά πξντφληα θαη άιια ηξφθηκα. Οη ζπλαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ έδξα απηψλ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ν δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, γίλεηαη θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη θαηά δξαζηεξηφηεηα Ππγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ζηξνγγπινπνηήζεηο Οξηζκέλα ζπγθξηηηθά θνλδχιηα αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ θνλδπιίσλ ζηηο νηθνλνκηθέο

21 θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 4. Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξφηππα ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΓΙΞ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ (πνπ δελ απνηεινχλ ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο) ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά απαηηεί απηέο ηηο ζπλαιιαγέο λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε κε κεηφρνπο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε κία θαηάζηαζε απφδνζεο (performance statement). Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξνπζηάδνπλ είηε κία θαηάζηαζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο) είηε δχν θαηαζηάζεηο (θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο). Ο Όκηινο έρεη απνθαζίζεη λα παξνπζηάδεη κία θαηάζηαζε. ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Η ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη επίδξαζε ζηα θέξδε αλά κεηνρή. ΓΞΣΑ 8 «Θιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κία αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (Chief Operating Decision Maker) θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηή ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Η ηξνπνπνίεζε δελ είρε θακία επίδξαζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνκέσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΙΞ 23 (Αλαζεσξεκέλν) «Θόζηνο Γαλεηζκνύ» Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Η βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο εμφδνπ

22 ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Η ηξνπνπνίεζε δε ζα έρεη επίδξαζε ζηνλ Όκηιν, θαζψο φιν ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ αθνξνχζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο είρε θεθαιαηνπνηεζεί. ΓΞΣΑ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Κεηνρώλ» Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο (vesting conditions)», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο (non-vesting conditions)» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν («puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνηεκέλν) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Η ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο δελ πξέπεη πιένλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Όκηιν θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ. Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΔΓΓΞΣΑ 13 Ξξνγξάκκαηα Ξηζηόηεηαο Ξειαηώλ Η δηεξκελεία δηαζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο φπσο πφληνπο ή ηαμηδησηηθά κίιηα ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. ΔΓΓΞΣΑ 15 Ππκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο

23 ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. Η δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνηφ πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. ΔΓΓΞΣΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό Η δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Η δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν, θαζψο ν Όκηινο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. ΔΓΓΞΣΑ 18 «Κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζε κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειήθζεζαλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009) Η δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Πξφηππα ππνρξεσηηθά κεηά απφ ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΓΞΣΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009) Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ( contingent consideration ) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή

24 ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Η κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010) Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαζψο ν φκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

25 ΓΞΣΑ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Κεηνρώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010) θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. ΓΙΞ 24 (Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011) Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009) Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζα εθαξκνζηεί ζηνλ Όκηιν, απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή

26 Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά κεηά απφ ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΔΓΓΞΣΑ 12 - Ππκθσλίεο Ξαξαρώξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. ΔΓΓΞΣΑ 17- Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009) Η δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (non-reciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηελ δηεξκελεία απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή. ΔΓΓΞΣΑ 19 «Γηαγξαθή Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010) Η Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε) «Όξηα Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011) Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ινχιην Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη

27 λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Κεηνρώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009) Η ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2. ΓΞΣΑ 5 «Mε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Ξώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» Η ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. ΓΞΣΑ 8 «Θιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. ΓΙΞ 7 «Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθώλ Ονώλ» Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ΓΙΞ 17 «Κηζζώζεηο» Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. ΓΙΞ 18 «Έζνδα» Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο/εληνιέαο ή πξάθηνξαο. ΓΙΞ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ» Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ)

28 ΓΙΞ 38 «Άϋια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία» Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. ΔΓΓΞΣΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Ξαξαγώγσλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009) Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν. ΔΓΓΞΣΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθό» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009) Η ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ, κεηαβνιέο ζε ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ

29 Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ εθηειείηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Οκίινπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. (α) Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Οκίινπ δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. Μηθξφ κέξνο ησλ αγνξψλ αγαζψλ ηνπ Οκίινπ γίλεηαη ζε άιια λνκίζκαηα (θπξίσο ζε Γνιάξην Ακεξηθήο). Η γξήγνξε πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ απηψλ κεηψλεη ζεκαληηθά ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Ο Όκηινο θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ πξναγνξάδεη ζπλάιιαγκα θαη δελ ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο. (β) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο Ο Όκηινο έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Οη πσιήζεηο ρνλδξηθήο γίλνληαη ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ. Απφ ηε Γηεχζπλζε Πηζησηηθνχ Διέγρνπ νξίδνληαη πηζησηηθά φξηα αλά πειάηε θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Όπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ δεηνχληαη εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο. (γ) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Η δηαρείξηζε ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε χπαξμεο επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κέζσ ηεο χπαξμεο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη ηξηκεληαία. (δ) Θίλδπλνο κεηαβνιήο επηηνθίσλ Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ο Όκηινο δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία. Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο είλαη απνθιεηζηηθά ζε επξψ θαη ππφθεηηαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Η Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθνί θίλδπλνη απφ πηζαλή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ, ελψ ε επίπησζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ ζην θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλε αθνχ, βάζεη ησλ ζπκθσλεκέλσλ δαλεηαθψλ γξακκψλ ην πεξηζψξην δαλεηζκνχ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 3,5%. Ξξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα) (π.ρ. παξάγσγα, κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ

30 ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή πξνζθνξάο θαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή δήηεζεο. Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Η νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμίαο. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ Όκηιν γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. ηελ εηαηξηθή θαη ελνπηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31/12/2009 θαζψο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο δελ ππάξρνπλ ρξελαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. 6. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: α) Φόξνο Δηζνδήκαηνο H πξφβιεςε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη κηα πεξηνρή φπνπ ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ελέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν λα ππάξμνπλ νπζηψδεηο δηαθνξνπνηήζεηο κειινληηθά ιφγσ ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Διιάδαο, φπνπ νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζεσξνχληαη σο νξηζηηθέο κφλν κεηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο απαηηείηαη θξίζε απφ ηνλ Όκηιν επεηδή ππάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο θαηά πάγηα πνιηηηθή, βάζεη εθηηκήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ αξρηθή εθηίκεζε, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. Δπίζεο ν ππνινγηζκφο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο δεκηνπξγείηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη εθηηκάηαη φηη ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγηζηεί ηειηθά ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε ή επηβάξπλζε κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξεη

31 β) πνρξεώζεηο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζε Η ππνρξέσζε παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζδηνξίδεηαη βάζεη κειέηεο αλεμάξηεησλ αλαινγηζηψλ. Η ηειηθή ππνρξέσζε κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηή ηνπ αλαινγηζηηθνχ ππνινγηζκνχ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ηνλ πιεζσξηζκφ, ηηο κηζζνινγηθέο απμήζεηο, δεκνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία. γ) Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ Η Γηνίθεζε εμεηάδεη ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ, ψζηε λα απεηθνλίδεηαη ε αμία ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο αλ θαη εθφζνλ απηή είλαη ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. 7. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Η έδξα ηεο Δηαηξείαο θαη ε θχξηα δξαζηεξηνπνίεζή ηεο είλαη ε Διιάδα. Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πψιεζε ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Κχπξνπ. Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε αιιαληηθψλ θαη πξντφλησλ θξέαηνο. Δπηπιένλ, ν Όκηινο παξάγεη πξντφληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα αιιαληηθά (πίηζεο), θαζψο επίζεο παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ηπξνθνκηθά πξντφληα θαη άιια ηξφθηκα. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ν δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, γίλεηαη σο εμήο: Ξιεξνθόξεζε θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή Σα απνηειέζκαηα θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγεί ε Γηνίθεζε ηνλ Όκηιν, γηα ηνπο 3 κήλεο έσο 31 Μαξηίνπ 2010 θαη 2009 αληίζηνηρα, ήηαλ σο εμήο:

32 Σα ινηπά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ έρνπλ σο εμήο: Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ θαηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009 έρνπλ σο εμήο: Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ηνκέσλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ελζψκαηα πάγηα, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνζέκαηα, απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα. Οη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο γηα απφθηεζε ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

33 8. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009 έρνπλ σο εμήο: Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31 Μαξηίνπ 2010 Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31 Γεθεκβξίνπ 2009 Σα αλσηέξσ ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ειεχζεξα βαξψλ

34 9. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009 έρνπλ σο εμήο: Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31 Μαξηίνπ 2010 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31 Γεθεκβξίνπ

35 10. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο (έκκεζε θαη άκεζε) ηεο Δηαηξείαο ζηηο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη φιεο κε εηζεγκέλεο έρνπλ σο εμήο: 11. Γαλεηζκόο

36 Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ είλαη νη εμήο: Όια ηα δάλεηα ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ ζε δάλεηα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ θαη είλαη φια ζε επξψ. Οη εχινγεο αμίεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ είλαη ίζεο κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο. Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ ζε δάλεηα εθθξαζκέλα απνθιεηζηηθά ζε Δπξψ. Μέξνο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο, έρεη εμαζθαιηζηεί κε ελέρπξν επηηαγψλ πειαηείαο χςνπο επξψ πνζφ ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην θνλδχιη ηεο Καηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο «Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο». Σν αληίζηνηρν πνζφ ηελ ήηαλ επξψ ε φ,ηη αθνξά ζην νκνινγηαθφ δάλεην ε ζπκβαηηθή εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ήηαλ ε 24ε επηεκβξίνπ Η εηαηξεία έρεη πάξεη παξάηαζε απνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο λένπ νκνινγηαθνχ

37 δαλείνπ. Σν θνλδχιη ηεο ζρεηηθήο νθεηιήο πνζνχ επξψ εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σν λέν θνηλφ νκνινγηαθφ δαλείν, ζα θαιχπηεη ην πξνεγνχκελν νκνινγηαθφ δάλεην θαζσο θαη κέξνο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Με βάζε φια ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, εθηηκάηαη φηη η διαδικαζία ηης σπογραθής ηης δανειακής ζύμβαζης θα έτει ολοκληρωθεί μέτρι ηην 30 η Ιοσνίοσ 2010 και ως εκ ηούηοσ δεν αναμένεηαι ζηην παρούζα τρήζη να γίνει απαιηηηό. 12. Ινηπά έζνδα έμνδα εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) 13. Φόξνο Δηζνδήκαηνο

38 14. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο Θεθαιαηανπρηθέο ππνρξεώζεηο Καηά ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνχ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θεθαιαηνπρηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Η εηαηξεία έρεη δψζεη εγγπήζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, σο εμήο: Η δηάξθεηά ηνπο αλαιχεηαη σο εμήο:

39 16. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ, γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πνπ ηζρχνπλ γηα κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 17. Θέξδε Εεκίεο αλά κεηνρή Βαζηθά θαη κεησκέλα Σα βαζηθά θαη κεησκέλα θέξδε δεκίεο αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο

40 18. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ είλαη νη εμήο: 19. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (31/03/2010) ήηαλ 373 γηα ηελ Δηαηξεία θαη 485 γηα ηνλ Όκηιν. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31/03/2009 ήηαλ 398 θαη 583 γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα. 20. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ α. Πύλαςε λένπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ε φ,ηη αθνξά ζην νκνινγηαθφ δάλεην ε ζπκβαηηθή εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ήηαλ ε 24ε επηεκβξίνπ Η εηαηξεία έρεη πάξεη παξάηαζε απνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο λένπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Σν θνλδχιη ηεο ζρεηηθήο νθεηιήο πνζνχ επξψ εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σν λέν θνηλφ νκνινγηαθφ δαλείν, ζα θαιχπηεη ην πξνεγνχκελν νκνινγηαθφ δάλεην θαζσο θαη κέξνο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FIRST CALL ΑΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

FIRST CALL ΑΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ FIRST CALL ΑΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΓΡΑ : ΠΔΙΡΑΙΩ 40 - ΜΟΥΑΣΟ- Σ.Κ. 183 46 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 122171501000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. (1 ε Ηαλνπαξίνπ ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. (1 ε Ηαλνπαξίνπ ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΛΗΣΩ ΜΑΙΔΤΣΙΚΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. Δτήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η 57249304000 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πνζά ζε Δπξώ) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ & ΣΖΚΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ) Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) ΜΑΡΣΗΟ 2009 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΔΥΔΣ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε Δπξψ)

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε Δπξψ) ΑCS ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ Α.Δ.Δ. Α.Μ.Α.Δ. 27890/04/Β/92/118(99) Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2012 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζχµθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7365/06/Β/86/32 Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Μαρηίοσ 2011... Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΜΔΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 6, 105 59 ΑΘΖΝΑ Σει: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΓΟΤ: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΡΜΑΔ 31774/06/Β/94/23 Δπνπηεύνπζα Αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξ. Αδείαο 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

ΔΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ)

ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΑΛΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.»

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.» Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2016 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΪΣΟΓΛΟΤ ΥΑΡΣΔΛ Α.Β.Δ.Δ.

ΥΑΪΣΟΓΛΟΤ ΥΑΡΣΔΛ Α.Β.Δ.Δ. ΥΑΪΣΟΓΛΟΤ - ΥΑΡΣΔΛ Α.Β.Δ.Δ. ΥΑΡΣΟΤ ΥΑΡΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ηεο 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 (πεξίνδνο: 1ε Ιαλνπαξίνπ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010) Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Θαηάζηαζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Θαηάζηαζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Θαηάζηαζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ"

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ " γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθωλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα

ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα ATTIKA ΦΔΡΡΙ Ν.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ. 998047751, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ 123-125 & Σνξβά

Διαβάστε περισσότερα