ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : , FAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΕΘΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : , FAX : ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΘΘ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΕΘΝΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΥΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 8 Σ.Κ. : ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : ΘΘΘ. ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΘ ΕΘΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ Δ/ΝΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΘΑΚΟΤ ΥΕΔΘΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. : ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : Θέμα: Εφαπμογή των διατάξεων τος άπθπος 12 τος ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/ ), πεπί κατοικίαρ και αλλαγήρ κατοικίαρ. 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αληηθαζίζηαληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ππαγσγή ζηε θνξνινγία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαηνίθσλ εκεδαπήο θαη αιινδαπήο. Δηδηθφηεξα, ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα. Ωο ζπλήζεο ζεσξείηαη ε δηακνλή ζηελ Διιάδα, ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο ζπλνιηθά κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. Ζ δηακνλή ηεθκαίξεηαη σο ζπλήζεο, εθηφο εάλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ είλαη νχηε θάηνηθνη Διιάδαο, νχηε ζπλήζσο δηακέλνληεο ζηελ Διιάδα, θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα.

2 Δπνκέλσο, έλαο θάηνηθνο Διιάδαο ή ζπλήζσο δηακέλσλ ζηελ Διιάδα θνξνινγείηαη ζηε ρψξα καο γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απνθηά, ηφζν ζηελ εκεδαπή, φζν θαη ζηελ αιινδαπή, ελψ ν θάηνηθνο αιινδαπήο θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηά απφ πεγέο Διιάδαο. Γεδνκέλνπ φηη, ε έλλνηα ηεο θαηνηθίαο δελ νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ, ζα θξίλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 51 έσο 56 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ην πξφζσπν έρεη σο θαηνηθία ηνλ ηφπν ηεο θχξηαο θαη κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα έρεη ζπγρξφλσο πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηνηθίεο. Ζ θαηνηθία δηαηεξείηαη σζφηνπ απνθηεζεί λέα. Αλ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ε ηειεπηαία θαηνηθία ηνπ πξνζψπνπ, σο θαηνηθία ζεσξείηαη ν ηφπνο ηεο δηακνλήο ηνπ. πλεπψο, γηα ηελ απφθηεζε θαηνηθίαο απαηηείηαη πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε ζε νξηζκέλν ηφπν (corpus) θαη βνχιεζε ηνπ αηφκνπ (animus) λα θαηαζηήζεη ηνλ ελ ιφγσ ηφπν θέληξν ηεο χπαξμεο ηνπ, ησλ βηνηηθψλ ηνπ ζρέζεσλ, ησλ πιηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, ηνπ πιηθνχ ηνπ βίνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο. Ζ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ρσξίο ηνλ νηθηαθφ βίν θαη ηελ θαηνηθία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηφκνπ, δελ έρεη θξίζηκε ζεκαζία σο πξνο ηελ θαηνηθία (ζρεη. λ.5772/πολ.175/ δηαηαγή). Όζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο, απηή ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ έλα θπζηθφ πξφζσπν δηακέλεη ζηελ Διιάδα γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. Ωο εκέξα παξνπζίαο ζηελ Διιάδα, ζα ινγίδεηαη νπνηαδήπνηε εκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, φζν ζχληνκε θαη αλ είλαη απηή, έλα θπζηθφ πξφζσπν βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα (π.ρ. ηκήκα ηεο εκέξαο, εκέξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο, εκέξεο ενξηψλ, αξγηψλ, δηαθνπψλ θ.ιπ.). Απφ ηελ ελ ιφγσ αξρή ζπλάγεηαη φηη, νπνηαδήπνηε πιήξεο εκέξα παξακνλήο εθηφο Διιάδαο, δελ ζα ζπλππνινγίδεηαη ζηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ δηακνλή ηεθκαίξεηαη σο ζπλήζεο, εθηφο εάλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθά, εάλ δειαδή πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε δηακνλή ηνπ ζε άιιν θξάηνο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαηνηθίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηακέλεη ζε θξάηνο κε ην νπνίν πθίζηαηαη.α.γ.φ.δ.-χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο). Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδαο, πνπ ππεξεηεί ζηελ αιινδαπή, ζεσξείηαη φηη ζπλερίδεη λα έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ: α) είλαη ιεηηνπξγφο ή ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1Β ηνπ λ.2362/1995, ην νπνίν έρεη πξνζηεζεί κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.3871/2010 ή β) ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Γηεζλή Οξγαληζκφ θαη είρε θαηά ην ρξφλν ηεο εηζφδνπ

3 ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζηελ α πεξίπησζε, κε ην άξζξν 1Β ηνπ λ.2362/1995, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.3871/2010, νξίδεηαη φηη νη θαησηέξσ φξνη έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα: 1. Γεκφζηνο ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3429/2005 (ΦΔΚ Α 314). 2. Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΟΣΑ) θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ). 3. Κεληξηθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, εθηφο ΟΣΑ θαη ΟΚΑ. 4. Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. 5. Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 6. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο. 7. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. H σο άλσ ξχζκηζε γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή, ζηνρεχεη ζην λα θαζνξίζεη φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα ππφθεηληαη ζε θνξνινγία ζηελ Διιάδα γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο, σο θάηνηθνη Διιάδαο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, αθξηβψο ιφγσ ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, φπσο π.ρ. νη δηπισκάηεο θαη άιια πξφζσπα ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Αλαθνξηθά κε ηε β πεξίπησζε, απηή είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Πξσηνθφιινπ (αξηζ. 36) πεξί ησλ Πξνλνκίσλ θαη Αζπιηψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (1965), ην νπνίν έρεη πξνζαξηεζεί σο άξζξν 13 ηνπ Πξσηνθφιινπ (αξηζ. 7) πεξί ησλ Πξνλνκίσλ θαη Αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ ελνπνηεκέλε απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ /C83/01/ ). Οκνίσο, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ην βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΚΦΔ, εθηφο αλ έρνπλ ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζε θξάηνο ζην νπνίν ππφθεηληαη ζε θφξν γηα ην

4 παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο θαη ην θξάηνο απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θαηάινγν ησλ θξαηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ ΚΦΔ. 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζην άξζξν 2 ηνπ ΚΦΔ πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη θαη εμαίξεζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, ππφθεηηαη ζε θφξν κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα, γηα ηξία δηαδνρηθά έηε θαη γηα κία κφλν θνξά, ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ζε θξάηνο ην νπνίν δελ έρεη ζπλάςεη κε ηελ Διιάδα χκβαζε γηα ηελ Απνθπγή Γηπιήο Φνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.), ζρεηηθά κε ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ ην θξάηνο απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 51Α. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ έλαξμε δηακνλήο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ Διιάδα. Γειαδή, πξνβιέπεηαη εμαίξεζε απφ ηελ αξρή ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο αιινδαπνχο πνπ αλ θαη έρνπλ ζπλήζε δηακνλή ζηελ Διιάδα πνπ ππεξβαίλεη ηηο 183 εκέξεο, επεηδή πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα δελ έρεη ζπλάςεη θαη δελ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή.α.γ.φ.δ., ε αξκφδηα ειιεληθή θνξνινγηθή ππεξεζία δελ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζηηο.α.γ.φ.δ. γηα ηελ εμεχξεζε παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο (π.ρ. αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, δηαδηθαζία ακνηβαίνπ δηαθαλνληζκνχ ζε πεξίπησζε χπαξμεο δηπιήο θαηνηθίαο θιπ). Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη φηη εθφζνλ θνξνινγνχληαη γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο ζε θξάηνο εθηφο απφ απηά πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 51Α, θνξνινγείηαη κφλν ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα θαη γηα κία κφλν ηξηεηία. 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 10 (φπσο αλαξηζκήζεθε απφ ην λ.4024/2011) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πηζηψλεηαη ζηελ Διιάδα κφλνλ ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε ρψξα έρεη ζέζεη ζε ηζρχ.α.γ.φ. γηα εηζφδεκα ή θεθάιαην πνπ έρεη πξνθχςεη ζε απηφ θαη φρη ζε θάπνην ηξίην θξάηνο θαη κφλν κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα ή ην θεθάιαην απηφ ζηελ Διιάδα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ν παξαθξαηεζείο, ζην άιιν θξάηνο θφξνο, νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο.α.γ.φ.δ.. Με ηε δηάηαμε απηή θαηαξγείηαη ε ξχζκηζε κε ηελ νπνία ην Διιεληθφ Γεκφζην πίζησλε θφξνπο ρσξψλ κε ηηο νπνίεο δελ είραλ ηεζεί ζε ηζρχ ζπκθσλίεο κε απνηέιεζκα απψιεηα εζφδσλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΦΔ πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «θαζψο θαη φηαλ ν ππφρξενο ππφθεηηαη ζε θφξν κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2». Με ηελ παξάγξαθν απηή πξνβιέπεηαη φηη ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη δήισζε

5 θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΚΦΔ. 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνζηίζεληαη ζην άξζξν 61 ηνπ ΚΦΔ παξάγξαθνη 7 θαη 8, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο επέξρεηαη κία ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηνλ ΚΦΔ γηα ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δειψλνπλ φηη ππφθεηηαη ζε θφξν κφλν γηα ην εηζφδεκά ηνπο πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα, είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη κε ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ κε ππνβνιή ηνπο ή ε εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπο ζπλεπάγεηαη φηη ζα ζεσξνχληαη θάηνηθνη Διιάδαο θαη ζα θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο. ηφρνο ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ είλαη λα πξνζδηνξηζζεί θαη λα αμηνινγεζεί ζε δηαθνξεηηθή βάζε απφ απηήλ πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα ε ππαγσγή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηε γεληθή θαηεγνξία ησλ «θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ» θαη λα δηαζηαπξσζεί ε ππαγσγή ηνπο ή κε ζηε θνξνιφγεζε γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο εθαξκφδνληαο ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηεζλνχο θνξνινγηθνχ δηθαίνπ. 6. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ζην άξζξν 76 ηνπ ΚΦΔ, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή αξρή, φηαλ έλα θπζηθφ πξφζσπν πξνηίζεηαη λα κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζε άιιν θξάηνο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ λέα παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ ΚΦΔ, εάλ ν ππφρξενο ζε δήισζε κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζε θξάηνο πνπ εκπίπηεη ζηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 51Α, ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2. εκεηψλεηαη φηη, ηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε γηα ην έηνο 2012 έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ ΓΟ Α ΔΞ 2011/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Πεξαηηέξσ, κε ηε λέα παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ ΚΦΔ νξίδεηαη φηη, εάλ ν ππφρξενο ζε δήισζε κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλερίζεη λα ππφθεηηαη ζε θφξν ζηελ Διιάδα, γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, ην νπνίν αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ, εθφζνλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ππαγφηαλ ζε θφξν ζηελ Διιάδα γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ηα ηειεπηαία πέληε έηε, πξηλ απφ ηε δήισζε κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ, θαη β) κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζε θξάηνο, ζην νπνίν ην εηζφδεκά ηνπ ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 51Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν, σο θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζεσξείηαη εθείλν ζην νπνίν ην θπζηθφ

6 πξφζσπν δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ή εάλ ππφθεηηαη, δελ θνξνινγείηαη ελ ηνηο πξάγκαζη ή ππφθεηηαη ζε θφξν επί ηνπ εηζνδήκαηνο/θεθαιαίνπ, ν νπνίνο είλαη ίζνο ή θαηψηεξνο κε ηα εμήληα εθαηνζηά ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ζα νθεηιφηαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, εάλ ήηαλ θάηνηθνο Διιάδαο, θαη γ) δηαζέηεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζηελ Διιάδα, δειαδή θαηά ηε δήισζε κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ: αα) ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 25% ζε εηαηξεία πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ή ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% ζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 101, ή ββ) ην εηζφδεκα ηνπ πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ππεξβαίλεη ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ εηζνδεκάησλ ή ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ, ή γγ) ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ζηελ Διιάδα, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη εηζφδεκα, ππεξβαίλεη ην 30% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή ππεξβαίλεη ζε χςνο ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ. Με ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε γλσζηνπνίεζε, ζην Σκήκα Μεηξψνπ ηεο Γ.Ο.Τ., ηεο πξφζεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα πξνβεί ζε αιιαγή θαηνηθίαο, δελ ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θαη ηελ αιιαγή ηεο θαηνηθίαο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, εθηφο απφ ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο θαηνηθίαο ή ζπλήζνπο δηακνλήο ζηελ Διιάδα, φπσο νη έλλνηεο απηέο έρνπλ αλαιπζεί αλσηέξσ, ζα πξέπεη, επηπιένλ, λα ειέγρεηαη εάλ ν θνξνινγνχκελνο πιεξνί ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα, γηαηί ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιεξνί, ππνρξενχηαη λα δειψλεη ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ζηελ Διιάδα, σο θάηνηθνο Διιάδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θνξνινγνχκελνο ζα ππνβάιιεη ζην ηκήκα Μεηξψνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., αίηεζε (έληππν Μ0) γλσζηνπνίεζεο αιιαγήο θαηνηθίαο κε ζπλεκκέλα ηα έληππα Μ1 θαη Μ7 ζπκπιεξσκέλα φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. ηε ζπλέρεηα ην ελ ιφγσ ηκήκα ηεο Γ.Ο.Τ. ζα πξνσζεί ηελ αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα ζην ηκήκα Δηζνδήκαηνο ηεο απηήο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί, εάλ πιεξνχληαη ή φρη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξνο ηνχην ζεκείσκα. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο πιεξνί ηα θξηηήξηα, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο φηη, ην αίηεκά ηνπ γηα κεηαθνξά ηεο θαηνηθίαο ηνπ απνξξίπηεηαη, θαη ε αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα ηίζεηαη ζην θάθειφ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα, ην ηκήκα Δηζνδήκαηνο, πξνσζεί ζην ηκήκα Μεηξψνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ηα έληππα Μ1 θαη Μ7 κε ζπλεκκέλν ην ζρεηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν, εθηφο ησλ άιισλ, ζα αλαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε κεηαβνιήο, ζα απνζηέιιεηαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε ηνπ αληηθιήηνπ.

7 Δάλ ν θνξνινγνχκελνο, ν νπνίνο πιεξνί ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα, πξνηίζεηαη λα κεηαβεί ζε θξάηνο κε ην νπνίν πθίζηαηαη.α.γ.φ.δ. θαη πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απφ ηελ αιινδαπή θνξνινγηθή αξρή φηη έρεη εγγξαθεί σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο απηήο ηεο άιιεο ρψξαο, ηφηε ηίζεηαη ζέκα δηπιήο θαηνηθίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ (Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ) ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ αιινδαπή θνξνινγηθή αξρή, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ε ελ ιφγσ δηαθνξά. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Γ.ΖΑΝΘΑ

8 ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ Θ. ΓΘΑ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 4. Γ.Γ.Π.. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) ΘΘ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α,Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3,4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Δξκνχ θαη Κνξλάξνπ ΑΘΖΝΑ 3. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 4. Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 1. Γξ. θ. Τπνπξγνχ 2. Γξ. θ. Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 3. Γξ.Γελ Γξακκαηέα θ.ζ.πιαζθνβίηε 4. Γξ.θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 7.Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 8. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο-Θεκηζηνθιένπο Αζήλα 9. Γ/λζε Γ12ε - Γξ. θ. Γ/ληή (1), Σκήκαηα Α (20), Β (7), Γ (5)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα