ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν."

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ , Αθήνα Τηλέφωνο: Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008 Α.Π. : Προς: Περιφέρειες της χώρας Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ΟΤΑ α βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας) ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.3536/07 Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που συμπληρώνουν δεκαετή συνεχή, νόμιμη διαμονή στη χώρα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Η χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, σε αντίθεση με το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και του δελτίου μόνιμης διαμονής, που θεσμοθετήθηκαν κατ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας, ρυθμίζεται από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει μεταβατικό χαρακτήρα και οι προϋποθέσεις της χορήγησης και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναφέρονται στις διατάξεις του υπόψη άρθρου και στις υπ αριθ. 38/2005 και 30/2007 ερμηνευτικές των συγκεκριμένων διατάξεων, εγκυκλίους. Ωστόσο, από τα υποβληθέντα ερωτήματα, διαπιστώσαμε ότι υφίστανται ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων και για το λόγο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην έκδοση τoυ παρόντος. Ειδικότερα: Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, έχουν οι άνω του 21 ου έτους της ηλικίας υπήκοοι τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του τύπου άδειας διαμονής που κατέχουν, με την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3386/05, ήτοι την , ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής και κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος συμπληρώνουν, αυτοτελώς, δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα. Αυτοτελώς σημαίνει ότι κάθε υπήκοος τρίτης χώρας κατοχυρώνει δικαίωμα στην χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, μόνο όταν αποδεικνύει ατομικά, με έγγραφα που πιστοποιούν τη νομιμότητα της διαμονής του, τη συμπλήρωση της δεκαετούς διαμονής στη χώρα. Κατά συνέπεια, στα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο, ανήλικα ή ενήλικα τέκνα), δεν χορηγείται αυτοδικαίως άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, λόγω κατοχύρωσης εκ μέρους του, του δικαιώματος στην άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, αλλά εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για κάθε μέλος ξεχωριστά. 1

2 Ειδικά για τους /τις συζύγους των υπηκόων τρίτων χωρών που πριν την έναρξη ισχύος του ν.2910/01, δεν κατείχαν ατομική άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και ήταν εγγεγραμμένοι /ες στις άδειες διαμονής των συζύγων τους ως προστατευόμενα μέλη, τα διαστήματα αυτά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου. Ομοίως και για τα ενήλικα, άνω του 21 ου έτους τέκνα, των υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία, πριν την έναρξη ισχύος του ν.3386/05, με τις διατάξεις του οποίου καθιερώθηκε η χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής και στα ανήλικα τέκνα, ήταν εγγεγραμμένα, ως ανήλικα, στις άδειες διαμονής των γονέων ως προστατευόμενα μέλη, τα διαστήματα αυτά θα προσμετρώνται κανονικά στον υπολογισμό του αθροίσματος του χρόνου, ανεξαρτήτως εάν οι άδειες διαμονής είχαν χορηγηθεί με τις διατάξεις των π.δ. 358 και 359/1997 ή του ν. 2910/01. Η συνεχής νόμιμη διαμονή, εν αντιθέσει με τα προισχύσαντα νομικά καθεστώτα (ν. 2910/01 και ν. 3386/05), δεν συναρτάται πλέον με τη συμπλήρωση δεκαετούς νόμιμης διαμονής υποχρεωτικά στην ίδια κατηγορία αλλά με την συμπλήρωση δεκαετούς νόμιμης διαμονής στη χώρα, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των αδειών διαμονής που κατείχε ο υπήκοος τρίτης χώρας. Δηλαδή σε περιπτώσεις που ο υπήκοος τρίτης χώρας κατείχε π.χ. άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, στη συνέχεια άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και τα επόμενα έξι έτη άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατοχυρώνει δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας. Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η νόμιμη υπερδεκαετής παραμονή του υπηκόου τρίτης χώρας προκύπτει, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις υπ αριθ. 38/2005 και 30/2007 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας, από το άθροισμα του χρόνου διαμονής από τις χορηγηθείσες άδειες που εκδόθηκαν από: α) Τα τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το νόμο 1975/1991(χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου σχετική έγγραφη απάντηση) β) Τα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 και 359/1997 γ) Τις Περιφέρειες της χώρας και το ΥΠΕΣ μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2910/01. Στο νόμιμο χρόνο διαμονής συνυπολογίζονται και τα χρονικά διαστήματα που οι υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν κάτοχοι βεβαιώσεων που, βάσει νομοθετικών διατάξεων, τους καθιστούσαν νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων χορήγησης άδειας διαμονής, όπως και τα διαστήματα διακοπής ανάμεσα στις άδειες διαμονής, όταν αυτά αναφέρονται σε χρόνο που με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι άδειες διαμονής είχαν αυτοδικαίως παραταθεί. Στο νόμιμο χρόνο διαμονής δεν προσμετρώνται τα χρονικά διαστήματα που οι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι κάτοχοι ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής. Αντίθετα, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης της πράξης, επί της οποίας έχουν προσφύγει οι ενδιαφερόμενοι, ο διανυθείς χρόνος από την απόρριψη της έκδοσης ή ανανέωσης ή την ανάκληση της άδειας διαμονής ή άδειας εργασίας μέχρι την έκδοση της νέας άδειας διαμονής, θεωρείται ως χρόνος νόμιμης διαμονής και συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό για τη συμπλήρωση της δεκαετίας. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που είχαν αδειοδοτηθεί βάσει των διατάξεων των π.δ. 358/97 και 359/97, ο χρόνος νόμιμης διαμονής αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία που έλαβαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης αίτησης καταγραφής, ήτοι προσωρινής νομιμοποίησης παραμονής και εργασίας και χορήγησης Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού. Παράδειγμα 1 Υπήκοος τρίτης χώρας, υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προς απόδειξη της συνεχούς δεκαετούς νόμιμης διαμονής, προσκομίζει υπηρεσιακό σημείωμα ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 2

3 1. κατέθεσε αίτηση για έκδοση κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής την και του χορηγήθηκε βεβαίωση την κατέθεσε αίτηση για έκδοση κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας και του χορηγήθηκε βεβαίωση την με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του χορηγήθηκε κάρτα Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας την και ισχύ από έως κατέθεσε αίτηση για ανανέωση κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας και του χορηγήθηκε βεβαίωση την Μαζί με το ανωτέρω σημείωμα, προσκομίζει βεβαίωση ανανέωσης της κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται αυτοδίκαια (βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 65 του ν.2910/01) μέχρι την και δύο (2) άδειες διαμονής που εκδόθηκαν από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, εκ των οποίων η μία έχει διάρκεια ισχύος από έως και η δεύτερη από έως Ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, την , καθότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία συμπληρώνεται δεκαετής νόμιμη διαμονή του στη χώρα. Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής της βεβαίωσης υποβολής αίτησης για χορήγηση κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής και της ημερομηνίας έκδοσης της κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, ο υπήκοος τρίτης χώρας, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 του άρθρου 2 του π.δ. 358/1997 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 359/1997, θεωρείται νόμιμα διαμένων στη χώρα, ανεξαρτήτως εάν εκδόθηκε ενδιαμέσως η κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής ή όχι. Ομοίως, θεωρείται νόμιμα διαμένων και κατά τα χρονικά διαστήματα διακοπής ανάμεσα στις άδειες διαμονής, καθότι αναφέρονται σε χρόνο που, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 65 του ν.2910/01, της παρ.8 του άρθρου 25 του ν.3013/02, του άρθρου 23 του ν.3103/03 και του άρθρου 25 του ν.3242/04, οι άδειες διαμονής είχαν αυτοδικαίως παραταθεί. Παράδειγμα 2 Υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος από έως , ζητεί να υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προς απόδειξη της δεκαετούς νόμιμης διαμονής στη χώρα, προσκομίζει το διαβατήριό του, στο οποίο είναι επικολλημένες τρεις αυτοτελείς άδειες διαμονής, βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία βεβαιώνεται ότι ο γονέας του είχε υποβάλλει αίτηση-δήλωση καταγραφής και έκδοσης Προσωρινής Κάρτας Παραμονής με ημερομηνία χορήγησης την , μία κάρτα Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής, στην οποία αναγράφεται ως προστατευόμενο μέλος του γονέα του, ο οποίος είναι ο κύριος κάτοχος της κάρτας, με ημερομηνία έκδοσης την και ημερομηνία λήξης την και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μιας άδειας διαμονής του γονέα του, στην οποία αναγράφεται ως προστατευόμενο μέλος, που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, με διάρκεια ισχύος από έως την Η νόμιμη διαμονή του εν λόγω υπηκόου στη χώρα, αρχίζει να υφίσταται από την ημερομηνία που εμφανίζεται εγγεγραμμένο στην κάρτα Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας του γονέα του και. συνεχίζει να υφίσταται μέχρι την , καθότι: Η άδεια διαμονής του γονέα του παρατάθηκε, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 65 του ν.2910/01, για ένα ακόμη εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι μέχρι και στη συνέχεια, η ίδια άδεια παρατάθηκε, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του ν.3013/2002 μέχρι , γεγονός που σημαίνει ότι η διαμονή του καλυπτόταν από την άδεια διαμονής του γονέα του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. 3

4 Στη συνέχεια, η διαμονή του καλύπτεται από την άδεια διαμονής του γονέα του, η οποία χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του ν. 2910/01, στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του οποίου είχε εν τω μεταξύ ο γονέας του υπαχθεί και στην οποία αναγράφεται και πάλι ως προστατευόμενο μέλος και συνεχίζει μέχρι την , αφού ενδιαμέσως, όντας ενήλικος, είχε λάβει αυτοτελείς άδειες διαμονής, την τελευταία των οποίων ανανέωσε για λόγους σπουδών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν θεμελιώνει δικαίωμα στη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, καθότι για τη συμπλήρωση δεκαετούς νόμιμης διαμονής του στη χώρα, υπολείπονται δύο (2) έτη και θα πρέπει να του συσταθεί η υποβολή αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής του για κάποιον από τους λοιπούς λόγους του νόμου. Συμπερασματικά, κατά τον υπολογισμό του χρόνου νόμιμης διαμονής θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας: α. Τα αναφερόμενα στις σχετικές έγγραφες απαντήσεις των τμημάτων Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας β. Τα αναφερόμενα στις βεβαιώσεις - υπηρεσιακά σημειώματα των υποκαταστημάτων του ΟΑΕΔ γ. Τα αναφερόμενα σε τυχόν σχετικές έγγραφες απαντήσεις των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφερειών δ. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αδειών διαμονής ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που τις έχει εκδώσει ε. Τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 65, 66 και 67 του ν.2910/01 στ. Τα οριζόμενα στις διατάξεις των ν.3013/2002(άρθρο 25, παρ.8), ν.3103/2003(άρθρο 23), ν. 3242/2004 (άρθρο 25), ν.3386 (άρθρο 91 παρ.10) και ν. 3448/2006 (άρθρο 26παρ.4 α ) με τις οποίες παρατάθηκαν αυτοδικαίως οι άδειες διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών ζ. Τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05 Ειδικότερα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι: α) Οι κάρτες παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/97, για τις οποίες εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 2910/01 αιτήσεις ανανέωσης, παρατάθηκαν μέχρι την (άρ.65 παρ. 4 του ν. 2910/01), β) Οι κάρτες παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.2910/01 καθώς και πράσινες κάρτες που εκδόθηκαν μεταγενέστερα, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του ίδιου νόμου και έληγαν μέχρι την παρατάθηκαν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρθρο 65 παρ. 4 του ν. 2910/01), γ) Η ισχύς των λοιπών αδειών διαμονής που έληγαν μέχρι την παρατάθηκε για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρ.65 παρ. 5 του ν. 2910/01) Όλες οι παραπάνω άδειες διαμονής, καθώς και οι άδειες διαμονής, που χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν βάσει των διατάξεων του ν.2910/01, συμπεριλαμβανομένων των αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, παρατάθηκαν, ως ακολούθως: Έως την , σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 25 του ν.3013/02 Έως την , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3103/03 Έως την , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3242/04 Έως την σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 91 του ν.3386/05 Έως την σύμφωνα με την παρ.4 α του άρθρου 26 του ν.3448/2006 4

5 Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά τον έλεγχο των αιτημάτων, ιδίως για τα διαστήματα που αφορούν στη μετάβαση από τα προηγούμενα νομικά καθεστώτα στο καθεστώς που θεσπίσθηκε με το ν.2910/01. Ειδικά από την βεβαίωση χρόνου διαμονής που χορηγείται από τα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει, βάσει των εγγράφων που χορηγήθηκαν από την ημερομηνία καταγραφής μέχρι την ημερομηνία μετάβασης, μέσω των παρατάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.2910/01, στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του ν.2910/01, να προκύπτει συνέχεια της νόμιμης διαμονής. Ο παραπάνω έλεγχος θα πρέπει να είναι ενδελεχής, καθότι σε αρκετές περιπτώσεις υφίσταται διακοπή της διαδικασίας νομιμοποίησης ή ασυνέχεια μεταξύ των αδειών διαμονής και επανανομιμοποίηση βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.2910/0. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ελέγχετε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της διακοπής των νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε όσες περιπτώσεις το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των τριών μηνών, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, καθότι θεωρούμε ότι δεν διακόπτεται η συνέχεια της διαμονής. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι κατά τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, δεν ελέγχονται τυχόν χρονικά διαστήματα απουσίας από τη χώρα Γ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για την απόκτηση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου μόνιμης διαμονής του, οποιαδήποτε στιγμή της νόμιμης διαμονής του συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή, ανεξαρτήτως εάν τη δεδομένη στιγμή: η τρέχουσα άδεια διαμονής του είναι σε ισχύ η άδεια διαμονής του λήγει και χρειάζεται παράλληλα να υποβάλλει αίτηση ανανέωσής της Η δεκαετής νόμιμη διαμονή υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για τα δέκα προηγούμενα έτη πριν την ημερομηνία αυτή. Η διαδικασία που θα ακολουθείται σε κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων είναι η ακόλουθη: α) Εάν η αίτηση υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της τρέχουσας άδειας διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν ορισθεί στην υπ αριθ / (ΦΕΚ 1135 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και παράβολο εννιακοσίων (900) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ν.3386/05. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας θα του χορηγήσει απόδειξη παραλαβής του αιτήματος και θα προωθήσει τάχιστα το σχετικό φάκελο στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας. Στην απόδειξη παραλαβής του αιτήματος θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και η ημερομηνία κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η περίληψη του θέματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια διαμονής που υπάγεται στην κατηγορία των αδειών διαμονής που υποχρεώνουν τον κάτοχο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, να αποδείξει ότι έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο για την κατηγορία του αριθμό ημερών ασφάλισης, θα προσκομίζει βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγεται από την οποία θα προκύπτει ο αριθμός ημερών ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της τρέχουσας άδειας διαμονής του μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. β) Εάν η αίτηση υποβάλλεται κατά την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής του, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία αίτηση η οποία αφορά: στη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας στην ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής του Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για την ανανέωση της άδειας διαμονής του όσο και για την χορήγηση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας και από το παράβολο των 900 ευρώ Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας θα χορηγεί βεβαίωση τύπου Α, η οποία θα καλύπτει και τα δύο αιτήματα και στο πεδίο «κατηγορία άδειας» της οποίας, θα 5

6 αναγράφεται τόσο ο σκοπός για τον οποίο ανανεώνει την τρέχουσα άδεια διαμονής του όσο και η χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας(π.χ. εξαρτημένη εργασία αόριστη διάρκεια) Είναι αυτονόητο ότι μέχρι την εξέταση του αιτήματός του από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητα που του επιτρέπει ο τύπος της άδειας διαμονής που κατείχε. Δ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, σε κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, θα ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία, ως ακολούθως: α) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της τρέχουσας άδειας διαμονής, η οικεία υπηρεσία θα πρέπει να προβεί, κατ αρχήν, στον υπολογισμό της συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενδιαφερομένου στη χώρα και στη συνέχεια να ελέγξει τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης, όπως προαναφέρθηκε, θα υπολογίζεται αναλογικά και βάσει των αναφερομένων στις υπ αριθ. 17/2006 και 53/2007 εγκυκλίους, για το διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας διαμονής που κατέχει μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά των υπολειπομένων ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20%. Ειδικά για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά, εξ αιτίας της ασφαλιστικής νομοθεσίας του εν λόγω οργανισμού, δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί κατά τη δεδομένη στιγμή η πραγματοποίηση ή μη των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, δεν θα προβαίνετε σε χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, πριν την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης(υπόδειγμα 1 της υπ αριθ. 9/2007 εγκυκλίου του Ο.Γ.Α.), από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, είναι ασφαλισμένοι. Στην περίπτωση αυτή η εξέταση του φακέλου θα αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Εάν ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να προβείτε σε μερική ανάκληση της ισχύουσας άδειας διαμονής και έκδοση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας. Εάν δεν πληρείται κάποια εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, το αίτημα θα απορρίπτεται και το παράβολο θα επιστρέφεται στο δικαιούχο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης διαμένουν με τον υπήκοο τρίτης χώρας μέλη της οικογένειάς του, που δεν πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, αυτά θα παραμένουν με την άδεια διαμονής που κατέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της. Κατά την ανανέωση αυτής, εάν συνεχίζουν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, θα αιτούνται ανανέωση για λόγους οικογενειακής επανένωσης και θα λαμβάνουν η μεν σύζυγος άδεια διαμονής με διετή διάρκεια ισχύος και τα ανήλικα τέκνα ατομική άδεια διαμονής η οποία θα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την ενηλικίωσή τους. Αυτονόητο είναι ότι για την ανανέωση των αδειών διαμονής των μελών της οικογένειας του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, απαιτείται η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ανανέωσης άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης(απαιτούμενο ελάχιστο εισόδημα, βιβλιάριο υγείας κ.λ.π.). β) Σε περίπτωση που η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, υποβάλλεται κατά την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής, προηγείται η εξέταση αυτής. Ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης θα υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της προηγούμενης άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υπ αριθ.17/2006 και 53/2007 εγκυκλίους. 6

7 Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά των υπολειπομένων ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20%. Ειδικά οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης(υπόδειγμα 1 της υπ αριθ. 9/2007 εγκυκλίου του Ο.Γ.Α.) Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύννομα, χορηγείται η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ενώ το αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής καθίσταται άνευ αντικειμένου και τίθεται στο αρχείο. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, θα απορρίπτετε το σχετικό αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, θα επιστρέφετε το παράβολο των εννιακοσίων (900) ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν και εφόσον προσκομισθεί το αντίστοιχο για την κατηγορία της άδειας διαμονής παράβολο, θα προβαίνετε σε περαιτέρω έλεγχο για την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. υπήκοοι τρίτων χωρών, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, μπορούν, κατά περίπτωση, να προσκομίσουν τις προβλεπόμενες από τον Ο.Γ.Α. βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στην υπ αριθ. 9/2007 εγκύκλιο του εν λόγω Οργανισμού καθώς και στο υπ αριθ / έγγραφό του, αντίγραφο του οποίου έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας με το υπ αριθ. 4647/ έγγραφό μας. Στα μέλη της οικογένειας που δεν πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας και έχουν υποβάλλει ταυτοχρόνως με τον συντηρούντα αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, χορηγείται αντίστοιχα, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση διετούς διάρκειας, πλην των ανήλικων τέκνων, στα οποία, σε περίπτωση που ο γονέας λάβει την άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, χορηγείται ατομική άδεια διαμονής με ημερομηνία λήξης την ημερομηνία ενηλικίωσής τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας. Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 α του άρθρου 92 του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν.3613/07, προβλέπεται ότι ποσοστό 30% από τα παράβολα που κατατίθενται για άδεια διαμονής ετήσιας, διετούς ή τριετούς διάρκειας παρακρατείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Αντίθετα, τα παράβολα που κατατίθενται για άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή για υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου και αποδίδονται στο οικείο δημόσιο ταμείο χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε παρακράτηση από τον οικείο Ο.Τ.Α. Προς τούτο, εφεξής, τα παράβολα της παρ.2 του άρθρου 92 του ν.3386/05 που κατατίθενται τόσο για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας όσο και για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος δεν θα συμψηφίζονται με τις επόμενες ανανεώσεις αλλά θα επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να καταθέσουν το αντίστοιχο παράβολο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Ε ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας δεν χορηγείται ή ανακαλείται εφόσον: α) Συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας β) Αποδειχθεί με δικαστική απόφαση ή προκύπτει από αμετάκλητο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα γ) Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού 7

8 ΣΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας δεν είναι συνυφασμένη με συγκεκριμένο σκοπό και παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, χωρίς να υπόκειται σε οιονδήποτε περιορισμό, πλην αυτών που ενδεχομένως τίθενται από ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τούτο σημαίνει, ότι ο κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας μπορεί να απασχοληθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να παρέχει υπηρεσίες, να συνάπτει σύμβαση έργου ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να είναι απαραίτητος ο εφοδιασμός του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο θα του παρέχει έγκριση για τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ασκήσει. Συνεπώς, έχει τη δυνατότητα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που θέτουν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες με τις οποίες συναλλάσσεται ο υπήκοος τρίτης χώρας, να συνάπτει σύμβαση εργασίας, να υποβάλλει αίτηση σε ασφαλιστικούς φορείς προκειμένου να ασφαλιστεί, να εγγράφεται σε επιμελητήρια, να προβαίνει σε έναρξη / μεταβολή εργασιών, να θεωρεί βιβλία και στοιχεία, να λαμβάνει άδεια λειτουργίας καταστήματος και άδεια άσκησης επαγγέλματος και γενικώς να αναπτύσσει τον κύκλο των βιοτικών του σχέσεων, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Επί πλέον, ο κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τους υπηκόους τρίτων χωρών και υπέχει αντίστοιχα όλων των προβλεπομένων υποχρεώσεων. Τέλος, προκειμένου να μην παρουσιάζονται φαινόμενα σύγχυσης μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών, αναφορικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης των αδειών διαμονής μακράς διάρκειας και να αποφεύγονται όσο το δυνατόν λανθασμένες ενέργειες που λειτουργούν σε βάρος των υπηκόων τρίτων χωρών, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων, να ενημερώνουν και να καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους προς την σωστή κατεύθυνση, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται το καθεστώς διαμονής τους και των προϋποθέσεων που ο καθένας πληροί. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κοινοποίηση 1. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη Βασ. Σοφίας Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών α) Δ/νση Μητρώου β) Δ/νση 16 η Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 3. Υπουργείο Εξωτερικών Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων 8

9 & Schengen 4. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας α) Δ/νση Απασχόλησης Τμήμα ΙΙΙ Πειραιώς 40 β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 7. Υπουργείο Δικαιοσύνης 8. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης Δ/νση Αλλοδαπών 9. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 10. Συνήγορο του Πολίτη 11. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης 12. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) 13. ΔΑΕΜ 14. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 15. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου 16. Ο.Α.Ε.Δ. 17. Γ.Σ.Ε.Ε. 18. Ι.Κ.Α Δ/νση Ασφάλισης Δ/νση Παροχών 19. Ο.Γ.Α. 20. Ο.Α.Ε.Ε Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 4. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου 5. Γραφεία Γενικών Διευθυντών 6. Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης 7. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων 8. Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών 9

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: 19470 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής»

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦ2Κ-7. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π. Οικ: 27953

ΑΔΑ: 4ΙΦ2Κ-7. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π. Οικ: 27953 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006 Α.Π. Οικ: 21585/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΘΕΜΑ: Αριθμ. πρωτ Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΘΕΜΑ: Αριθμ. πρωτ Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 228 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 9 Αυγούστου 2007 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ A ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 28/07/2014 ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 41589 Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-3-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.δ/νση: Πατησίων 30 101 70 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011 ΑΔΑ: 4Α8Ξ4691ΩΔ-ΛΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 01-07-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 15888/05 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου:

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24. 1. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σ70/7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 12 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιδότηση αγοράς/ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή

Θέμα: Επιδότηση αγοράς/ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή Αθήνα, 3 Μαΐου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34865 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1146859

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 143 20060713 Τέθηκε σε ισχύ: 13.07.2006 Ημ.Υπογραφής: 12.07.2006 Τίτλος Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25 Αθήνα, 01/08/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 - Αθήνα Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογένειας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης»

ΘΕΜΑ : Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογένειας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011».

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 05/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/298/78740 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα