1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60"

Transcript

1 1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 H εϖίδοση σε ϖρόσωϖα άγνωστης διαµονής κατά το άρθρο 156 ΚΠ Κριτική ϖροσέγγιση στη δικαστηριακή ϖρακτική ηµητρίου Χρ. Αναστασόϖουλου ικηγόρου Μ Ποινικών Εϖιστηµών Ι. Εισαγωγή Βασική συνταγµατική αρχή, ϖου διαϖνέει βεβαίως και τον Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, είναι το δικαίωµα δικαστικής ϖροστασίας και δικαστικής ακρόασης κατά το άρθρο 20 του Συντάγµατος 1. Υϖοχρέωση της εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας είναι η ϖραγµατική εξασφάλιση σε κάθε ϖολίτη του δικαιώµατος αυτού. Αϖόρροια, δε, της συνταγµατικής αυτής εϖιταγής είναι και η ανάγκη διάρθρωσης του συστήµατος αϖονοµής της ϖοινικής δικαιοσύνης µε τέτοιο τρόϖο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ουδείς θα στερηθεί του δικαιώµατος του αυτού, όϖως ϖ.χ. συµβαίνει όταν κάϖοιος δε λαµβάνει γνώση της εις βάρος του ϖοινικής διαδικασίας και, ασφαλώς, τυχόν εκδοθείσας εις βάρος του καταδικαστικής αϖόφασης. Το δικαίωµα ϖρόσβασης σε δικαστήριο και ϖροηγούµενης ακρόασης τυγχάνει αναγνώρισης και αϖό την Ευρωϖαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώϖου. Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της ΕΣ Α ϖερί δίκαιης δίκης αναγνωρίζεται αϖό το Ευρωϖαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώ- ϖου ότι εµϖεριέχεται και το δικαίωµα ϖρόσβασης σε δικαστήριο 2, όϖως αυτό κατοχυρώνεται τόσο 1. Για το δικαίωµα δικαστικής ϖροστασίας και α- κρόασης στην ϖοινική δίκη βλ. Κ ώ σ τ α Χ. Χ ρ υ σ ό - γ ο ν ο, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 2η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 2002, σ. 430 εϖ. Για το δικαίωµα δικαστικής ϖροστασίας, γενικότερα, βλ. σε Π έ τ ρ ο Ι. Π α ρ α ρ ά, Σύνταγµα 1975 Corpus Ι, άρθρα 1-50, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Α- θήνα Κοµοτηνή 1985, σ. 297 εϖ. 2 Για το δικαίωµα ϖρόσβασης σε δικαστήριο κατ άρθρο 6 ΕΣ Α βλ. Ι. Μ υ λ ω ν ά, Η ϖοινική «ίκαιη ίκη» στη νοµολογία του Ευρωϖαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώϖου κατά την τριετία , εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2007, σ. 39 εϖ. Ειδικότερα, στη σ. 43 αναφέρεται η υϖόθεση «Osu κατά Ιταλίας» της , µε την οϖοία καταδικάστηκε η Ιταλία για ϖαραβίαση του άρθρου 6 1 ΕΣ Α, εϖειδή ο ϖροσφεύγων στερήθηκε αναιτιολόγητα το δικαίωµα ϖρόσβασης στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο ϖροκειµένου να αµφισβητήσει την ερήµην δευστην ϖρώτη ϖαράγραφο του άρθρου αυτού όσο και στην τρίτη ϖαράγραφο του, όϖου εξειδικεύονται ϖεραιτέρω οι υϖοχρεώσεις κάθε κράτους ϖρος εξασφάλιση του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη 3. Σύµφωνα, λοιϖόν, και µε το Ευρωϖαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώϖου, τα κράτη θα ϖρέϖει να έχουν εξασφαλίσει στην ϖράξη το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, αϖόρροια του οϖοίου είναι και η ακώλυτη ϖρόσβαση σε δικαστήριο και η ϖροηγούµενη δικαστική ακρόαση. Συνεϖώς, υϖό το ϖρίσµα αυτών των θεµελιωδών αρχών θα ϖρέϖει να εξετάζεται και η ορθή εφαρµογή του άρθρου 156 Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. ΙΙ. Η έννοια της «κατοικίας» κατά το άρθρο 156 ΚΠ Στο τρίτο κεφάλαιο του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας υϖό τον τίτλο «Κοινοϖοιήσεις και εϖιδόσεις» ϖροβλέϖονται οι τρόϖοι µε τους οϖοίους γίνεται η εϖίδοση ενός εγγράφου της ϖοινικής διαδικασίας, όϖως είναι ϖ.χ. το κλητήριο θέσϖισµα και η αϖόφαση, ώστε να εξασφαλιστεί, στα ϖλαίσια ενός οργανωµένου κράτους και µε τον εγκυ- τεροβάθµια καταδίκη του, ενώ στη σ. 45 αναφέρεται η υϖόθεση «Marpa Zeeland B.V. και Metal Welding B.V. κατά Κάτω Χωρών» της , στην οϖοία κατά το Ε Α ϖαραβιάστηκε το άρθρο 6 1 ΕΣ Α καθότι οι ϖροσφεύγουσες δεν είχαν αϖοτελεσµατική ϖρόσβαση στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο. Για το δικαίωµα ϖρόσβασης σε δικαστήριο κατά το Ε Α βλ. ακόµα Ι.. Σ α ρ µ ά, Κράτος και δικαιοσύνη, Ελευθερία µε υϖεροχή του δικαίου, Η νοµολογία του Ευρωϖαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώϖου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2003, σ Έτσι, στην τρίτη ϖαράγραφο του άρθρου 6 ΕΣ Α, εδ.α, ϖροβλέϖεται το δικαίωµα κάθε κατηγορουµένου ϖληροφορήσεως της εναντίον του κατηγορίας ενώ στα εδ. β, γ, δ και ε του ιδίου άρθρου ϖροβλέϖονται τα δικαιώµατα ϖαροχής των αναγκαίων ϖροϋϖοθέσεων ϖρος ϖροετοιµασία της υϖεράσϖισης καθώς και αυτού καθαυτού του δικαιώµατος υϖεράσϖισης, αϖό τον ίδιο τον κατηγορούµενο ή δια συνηγόρου της εϖιλογής του.

2 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1369 ρότερο δυνατό τρόϖο, ότι το ϖρόσωϖο στο οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η εϖίδοση ϖράγµατι έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού ή, σε κάθε ϖερίϖτωση, ότι έλαβε χώρα κάθε δυνατή ενέργεια, βάσει συντεταγµένων κανόνων και συγκεκριµένης διαδικασίας, ϖροκειµένου το ως άνω ϖρόσωϖο να λάβει γνώση του ϖρος εϖίδοση εγγράφου. Στο άρθρο 156 ΚΠ, ειδικότερα, υϖό τον τίτλο «Εϖίδοση σε ϖρόσωϖα άγνωστης διαµονής» ϖροβλέϖεται η διαδικασία ϖου ακολουθείται σε ϖερίϖτωση ϖου το ϖρόσωϖο στο οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η εϖίδοση αϖουσιάζει αϖό τον τόϖο της «κατοικίας» του και η διαµονή του είναι «άγνωστη». Στην ϖερίϖτωση αυτή, σύµφωνα µε την 1 του ιδίου άρθρου, η εϖίδοση του εγγράφου γίνεται στο/η σύζυγο του και, αν δεν υϖάρχει σύζυγος, κατά σειρά, σε έναν αϖό τους γονείς του ή του αδελφούς ή σε άλλους συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό. Αν ούτε κανένα αϖό τα ϖρόσωϖα αυτά βρεθεί, σύµφωνα την 2 του ιδίου άρθρου, η εϖίδοση τελικά γίνεται «ϖρος το δήµαρχο ή το δηµοτικό υϖάλληλο ϖου ορίζει ο δήµαρχος γι αυτό το σκοϖό ή ϖρος τον ϖρόεδρο της κοινότητας ή ϖρος τον ιερέα της ενορίας της τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του αϖοδέκτη της εϖίδοσης, οι οϖοίοι αναλαµβάνουν την υϖοχρέωση να φροντίσουν για την τοιχοκόλληση του εγγράφου ϖου τους εϖιδόθηκε σε ένα αϖό τα δηµοσιότερα σηµεία και να στείλουν βεβαίωση για την τοιχοκόλληση στην αρχή ϖου ϖαράγγειλε την εϖίδοση» 4. Ασφαλώς ϖρόκειται για µια ϖλασµατική εϖίδοση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις µεγάλες ϖόλεις, αφού είναι σχεδόν αδύνατο το ϖρος εϖίδοση ϖρόσωϖο να λάβει ϖραγµατική γνώση του εγγράφου αυτού κατά την ανωτέρω διαδικασία. Κρίσιµο στοιχείο εν ϖροκειµένω, για την ϖαραδοχή ότι το ϖρόσωϖο ϖρος το οϖοίο έχει ϖαραγγελθεί η εϖίδοση ενός εγγράφου είναι ϖράγ- µατι «άγνωστης διαµονής» κατά το άρθρο 156 ΚΠ, είναι η έννοια της «κατοικίας», η οϖοία, όϖως είναι γνωστό, ορίζεται στο άρθρο 51 του Α- 4. Σύµφωνα µε το εδ.β 2 του άρθρου 156 ΚΠ, η ϖαραγγέλουσα την εϖίδοση αρχή «µϖορεί κατά την κρίση της να ϖαραγγείλει να γίνει ϖρόσθετη εϖίδοση και στον ϖρόεδρο του συλλόγου ή του σωµατείου, στο οϖοίο ανήκει κατά το νόµο ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης, οϖότε τα αϖοτελέσµατα της αρχίζουν αϖό τη µεταγενέστερη εϖίδοση». Ωστόσο, τουλάχιστον κατά την έρευνα ϖου διενεργήθηκε στα ϖλαίσια συγγραφής του ϖαρόντος, τέτοιου είδους µεταγενέστερη εϖίδοση δεν ϖροκύϖτει να έχει λάβει χώρα ϖοτέ. στικού Κώδικα. Στο ϖρώτο εδάφιο του άρθρου αυτού ϖροσδιορίζεται ως «κατοικία» ο τόϖος της κύριας και µόνιµης εγκατάστασης ορισµένου φυσικού ϖροσώϖου, άλλως δε, όϖως γίνεται δεκτό στη θεωρία, «κατοικία είναι ο νοµικός δεσµός του ϖροσώϖου ϖρος ορισµένη εδαφική ϖεριοχή, η οϖοία καθίσταται κατ αυτόν τον τρόϖο αφενός συνδετικό στοιχείο των νο- µικών σχέσεων του ϖροσώϖου και αφετέρου στοιχείο ε- ξατοµικεύσεως αυτού» 5. Ο τόϖος αυτός, γεωγραφικά, ϖροσδιορίζεται κατά κανόνα εϖί τη βάσει της διοικητικής διαίρεσης της χώρας σε δήµους και σε κοινότητες ή και αϖό τη διαίρεση σε δικαστικές ϖεριφέρειες 6. εν θα ϖρέϖει, λοιϖόν, να εκλαµβάνεται ως «κατοικία» κατά το άρθρο 156 ΚΠ το συγκεκριµένο οίκηµα στο οϖοίο διαµένει ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης, αλλά µια ευρύτερη ϖεριοχή, σαφώς ϖροσδιοριζόµενη αϖό τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές της χώρας 7. Στην ερµηνεία αυτή της έννοιας της «κατοικίας» στο άρθρο 156 ΚΠ συνηγορούν δύο ακόµα σηµαντικά εϖιχειρήµατα: Κατά ϖρώτον, η διαϖίστωση ότι στο άρθρο 156 ΚΠ η χρησιµοϖοίηση του όρου «κατοικία» γίνεται µε σαφώς διαφορετική έννοια αϖό τη χρησιµοϖοίηση του ιδίου ό- ρου στο µόλις ϖροηγούµενο άρθρο 155 ΚΠ. Έ- τσι, στο άρθρο εδ. β ΚΠ είναι αναµφίβολο ότι ως «κατοικία» θεωρείται το συγκεκριµένο οίκηµα στο οϖοίο διαµένει το ϖρόσωϖο, στο ο- ϖοίο ϖρόκειται να γίνει η εϖίδοση, καθώς ϖροβλέ- 5. Α ϖ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς Μ ι χ. Σ τ α θ ό ϖ ο υ λ ο ς, Αστικός Κώδικας, Ερµηνεία κατ άρθρο, Τόµος Ι, εκδόσεις ίκαιο & Οικονοµία, Π. Ν. Σάκκουλας, σ. 87. Βλ. ακόµα Ι.Κ α ρ ά κ ω σ τ α, Αστικός Κώδικας, Ερµηνεία Σχόλια Νοµολογία, Τόµος Πρώτος, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2005, σ. 297 και Ν ι κ. Τ ρ ι ά ν τ ο, Αστικός Κώδικας, ερµηνεία κατ άρθρο, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009, σ. 65. Ως τόϖος κατοικίας νοείται ο τόϖος ο οϖοίος είναι το κύριο και µόνιµο κέντρο των οικιακών και κοινωνικών σχέσεων του ατό- µου. Γεωγραφικά, δε, ως τόϖο ο νόµος εννοεί την εδαφική έκταση του δήµου ή της κοινότητας. 6. Βλ. Α ρ. Κ α ρ ρ ά, Ποινικό ικονοµικό ίκαιο, τρίτη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 344, του ιδίου ϖαρατηρήσεις στην ΑΠ 1320/1986, ΠοινΧρ ΛΖ 103, και Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, ίκη για κακούργηµα & αϖών ο κατηγορούµενος, άρθρα ΚΠ, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, 2007, σ Αντίθετη, ωστόσο, άϖοψη φαίνεται ότι εκφράζεται αϖό Α ν δ. Ζ ύ γ ο υ ρ α, Περί της εϖιδόσεως ϖρος ϖρόσωϖον αγνώστου διαµονής, Υϖερ

3 1370 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 ϖεται ότι, στην ϖερίϖτωση ϖου αϖουσιάζει ο ενδιαφερόµενος, αυτός ϖου κάνει την εϖίδοση θα ϖρέϖει να εγχειρίσει το έγγραφο σε κάϖοιον αϖό εκείνους ϖου διαµένουν µαζί του, έστω και ϖροσωρινά, ειδάλλως στους οικιακούς βοηθούς του ή στο θυρωρό της κατοικίας ϖου µένει ή σε κάϖοιον αϖό όσους είναι στο κατάστηµα ή στο εργαστήριο ή στο γραφείο, ήτοι σε ϖρόσωϖα τα οϖοία τη δεδοµένη χρονική στιγµή ϖου αναζητείται ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης διαµένουν ή βρίσκονται στο ί- διο µε αυτόν οίκηµα. Αντιθέτως, στο άρθρο ΚΠ ορίζεται ότι αν ο ενδιαφερόµενος αϖουσιάζει αϖό τον τόϖο της «κατοικίας» του, τότε η εϖίδοση του εγγράφου γίνεται στο σύζυγό του και, αν δεν υϖάρχει σύζυγος, σε έναν αϖό τους γονείς ή τους αδελφούς ή σε άλλους συγγενείς του εξ αί- µατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό. Συνάγεται, συνεϖώς, µε ασφάλεια ότι εν ϖροκει- µένω δε µϖορεί να νοείται ως κατοικία το συγκεκριµένο οίκηµα, αφού θα ήταν όλως ϖαράλογο να αναµένεται ότι µϖορεί να κατοικεί κάϖοιος στο ί- διο σϖίτι µαζί µε όλους τους συγγενείς του, έως και τον τρίτο βαθµό 8! Αϖό τα ανωτέρω, λοιϖόν, συµϖεραίνεται ότι όταν ο νοµοθέτης εϖιθυµεί να ϖροσδιορίσει την «κατοικία» υϖό τη στενή της έννοια, το κάνει α- ναφέροντας συγκεκριµένα στοιχεία, όϖως είναι και η έννοια των «συνοικούντων» 9, στην ϖρώτη ϖαράγραφο του άρθρου 155 ΚΠ. Τέλος, το εϖιχείρηµα αυτό εϖιρρωνύεται και αϖό το γεγονός ότι ενώ στην 2 του άρθρου 156 ϖροβλέϖεται ότι, σε ϖερίϖτωση ϖου δεν βρεθούν τα αναφερόµενα στην ϖροηγούµενη ϖαράγραφο ϖρόσωϖα, τότε η εϖίδοση γίνεται ϖρος το δήµαρχο (και τα υϖόλοιϖα αναφερόµενα στην ίδια διάταξη ϖρόσωϖα) του τόϖου κατοικίας - κάτι ϖου ασφαλώς ϖροϋ- ϖοθέτει ϖως διαϖιστώθηκε ότι σε όλη την έκταση του συγκεκριµένου δήµου δεν ανευρέθηκε ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης ή τα υϖόλοιϖα ϖρόσωϖα ϖου αναφέρονται στην ϖρώτη ϖαράγραφο του άρθρου 156 ΚΠ 10 στη δεύτερη ϖαράγραφο του άρθρου 8. Βλ.Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, ό.ϖ., σ Βλ. Α θ. Κ ο ν τ α ξ ή, Κώδικας Ποινικής ικονοµίας, Συνδυασµός Θεωρίας & Πράξης, δ έκδοση, τόµος ϖρώτος, εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2006, σ Έτσι, στην σωστή κατεύθυνση ϖρος αυτή την ερ- µηνεία κινείται η ΑΠ 462/2004, ΠοινΛ , κατά την οϖοία µόνο το γεγονός της µη ανεύρεσης του εκκα- 155 ΚΠ ϖροβλέϖεται ότι, εφόσον δεν βρεθούν στην κατοικία τα αναφερόµενα στην ϖρώτη ϖαράγραφο ϖρόσωϖα, τότε, όϖοιος κάνει την εϖίδοση εϖικολλά το έγγραφο στην ϖόρτα της κατοικίας. Έτσι, και µε την αντιδιαστολή των ϖαραγράφων αυτών των άρθρων 155 και 156 ΚΠ καθίσταται σαφές ότι µε διαφορετική έννοια χρησι- µοϖοιείται σε αυτά ο όρος «κατοικία». Τέλος, η βασιµότητα της ερµηνευτικής αυτής ϖροσέγγισης ϖροκύϖτει και αϖό το γεγονός ότι κατά τις συζητήσεις ϖου έλαβαν χώρα για τη δια- µόρφωση του άρθρου 428 ΚΠ ϖροκρίθηκε η διατύϖωση «αϖών εκ της κατοικίας» αντί της διατύϖωσης «αϖών εκ της οικίας» 11, ϖροφανώς για το λόγο ότι ο όρος «κατοικία» δεν ταυτίζεται µε τη στενή και ϖολύ συγκεκριµένη έννοια της «οικίας», ήτοι του οικήµατος όϖου διαµένει ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης. ΙΙΙ. Η δικαστηριακή ϖρακτική Στην ϖράξη ωστόσο, καίτοι ευθέως αϖό το γράµµα και το ϖνεύµα του νόµου, κατά τα ανωτέρω, αϖαιτείται η αναζήτηση του ατόµου ϖρος το οϖοίο ϖρέϖει να εϖιδοθεί κάϖοιο έγγραφο να γίνει σε όλο τον τόϖο κατοικίας του, το αρµόδιο για την εϖίδοση όργανο αναζητά το ως άνω άτοµο µόνο στη διεύθυνση την οϖοία τυχαίνει να γνωρίζει η εισαγγελική αρχή και, σε ϖερίϖτωση ϖου δεν βρεθεί στη διεύθυνση αυτή, τότε λαµβάνει χώρα η διαδικασία της εϖίδοσης ως αγνώστου διαµονής κατ άρθρο 156 ΚΠ. Μάλιστα, κατά τη νοµολογία του Αρείου Πάγου καίτοι δεν είναι ϖάγια για το συγκεκριµένο θέµα, όϖως καταδεικνύεται κατωτέρω ως αγνώστου διαµονής θεωρείται εκείνος ϖου αϖουσιάζει αϖό τον τόϖο της κατοικίας του και η διαµονή του είναι άγνωστη για την Εσαγγελική ή ικαστική Αρχή ϖου έχει εκδώσει το ϖρος εϖίδοση έγγραφο ή εχει ϖαραγγείλει την εϖίδοση «έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε τρίτους, όϖως είναι ακόµη και άλλη Εισαγγελική Αρχή ή και η Αστυνοµική Αρχή» 12. λούντος στη διεύθυνση του γραφείου του, όϖου ασκούσε το εϖάγγελµα του, δεν εϖαρκεί για το χαρακτηρισµό του εκκαλούντος ως αγνώστου διαµονής. 11. Βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεων των Αναθεωρητικών Εϖιτροϖών του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, τευχ. Β, 1957, σ ΑΠ 579/2010, ΑΠ 519/2010, ΑΠ 18/2010, ΑΠ 349/2010, ΑΠ 526/2010, ΑΠ 577/2010, ΑΠ 580/2010,

4 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1371 Κατά την ίδια, δε, νοµολογία ως τόϖος κατοικίας θεωρείται εκείνος τον οϖοίο έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το άρθρο ΚΠ, κατά την ϖροανάκριση ϖου τυχόν έχει ενεργηθεί και, σε ϖερίϖτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος ϖου έχει δηλωθεί στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και, αν δεν έχει ενεργηθεί ϖροανάκριση ή ο κατηγορού- µενος δεν εµφανίστηκε κατ αυτήν, ως τόϖος κατοικίας θεωρείται εκείνος ϖου αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση. Ωστόσο, µε τη θέση του αυτή ο Άρειος Πάγος, ήτοι καθιστώντας κατά α- µάχητο τεκµήριο ως αξιόϖιστη ϖηγή τον µηνυτή ή εγκαλούντα, ο οϖοίος αναφέρει συγκεκριµένη διεύθυνση στη µήνυση ή έγκληση του, εκτός του γεγονότος ότι τον αναγάγει µε τον τρόϖο αυτό ουσιαστικά σε αντικειµενικό συλλειτουργό της ϖοινικής διαδικασίας, ϖαραγνωρίζει το γεγονός ότι ενδεχοµένως ο µηνυτής εσκεµµένως να δήλωσε αναληθή διεύθυνση κατοικίας για τον κατηγορούµενο, ϖροκειµένου να εϖιτύχει µε τον τρόϖο αυτή τη σίγουρη καταδίκη του 13. ΑΠ 628/2010, ΑΠ 907/2010, ΑΠ 464/2009, ΑΠ 1155/2009, ΑΠ1578/2009 (δηµοσιευµένες στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου ), ΟλΑΠ 8/1995, ΠοινΧρ ΜΣΤ 829, ΑΠ 1453/2002, ΠοινΧρ ΝΓ 518, ΑΠ 1138/2001, ΠοινΧρ ΝΒ Ο κίνδυνος αυτός εϖισηµαίνεται και αϖό µερίδα της νοµολογίας. Έτσι, στην ΕφΠατ 242/2007 (ΠοινΧρ ΝΗ 2008) τονίζεται η αναγκαίοτητα να αναζητείται η ϖραγµατική κατοικία του κατηγορουµένου, ϖου δεν έ- χει δηλώσει διεύθυνση κατοικίας κατ άρθρο 273 ΚΠ και αγνοεί το σχηµατισµό εις βάρος του δικογραφίας, γιατί διαφορετικά ο κατηγορούµενος µϖορεί να µείνει εκτεθειµένος στις όϖοιες διαθέσεις και εϖιδιώξεις του µηνυτή του «ο οϖοίος ουδόλως µϖορεί να αϖοκλειστεί ότι υ- ϖαιτίως δήλωσε εσφαλµένη διεύθυνση του µηνυοµένου». Ο κίνδυνος αυτός εϖισηµαίνεται και στη θεωρία, όϖου, µεταξύ άλλων, βλ. Η. Α ν α γ ν ω σ τ ό ϖ ο υ λ ο, ϖαρατηρήσεις στην ΑΠ 830/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 56. Τέλος, µε την ΑΠ 1888/2008 (ΝΟΜΟS) αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθότι έλαβε χώρα εϖίδοση µόνο στη διεύθυνση της κατηγορουµένης ϖου αναφερόταν στην εις βάρος της µήνυση, καίτοι στην ίδια την ϖροσβαλλό- µενη αϖόφαση γινόταν δεκτό ότι η κατηγορουµένη διέθετε οικογενειακή κατοικία γνωστή στην ίδια εισαγγελική αρχή ϖου έκανε τη συγκεκριµένη εϖίδοση ως α- γνώστου διαµονής. Ωστόσο, το δικαστήριο της ουσίας αϖέρριψε ως εκϖρόθεσµη την έφεση της χωρίς να αιτιολογεί εϖαρκώς γιατί δεν ανεζητήθη και στην άλλη αυτή οικογενειακή της διεύθυνση ϖου ϖροέκυϖτε ότι ήταν γνωστή. Παραδείγµατα λανθασµένης εφαρµογής στη δικαστηριακή ϖρακτική της διαδικασίας εϖιδόσεως ως αγνώστου διαµονής κατ άρθρο 156 ΚΠ δυστυχώς υϖάρχουν ϖολλά. Αιτία αυτών είναι σε µεγάλο βαθµό η ως άνω θέση της νοµολογίας του Αρείου Πάγου, αλλά και των δικαστηρίων της ουσίας, κατά την οϖοία αρκεί ότι αναζητήθηκε το ϖρόσωϖο ϖρος το οϖοίο ϖρέϖει να γίνει η εϖίδοση στη µια και µοναδική διεύθυνση ϖου ήταν γνωστή στη συγκεκριµένη Εισαγγελική Αρχή ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση. Έτσι, στη νοµολογία των δικαστηρίων µας συναντά κανείς ϖεριϖτώσεις όϖως η εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε ϖρόσωϖο το οϖοίο αναζητήθηκε µόνο στη µια αϖό τις δύο διευθύνσεις κατοικίας του ϖου ήταν δηλωµένες στην εις βάρος του µήνυση 14, η εϖίδοση σε µια αϖό τις ϖερίσσοτερες διευθύνσεις της κατηγορουµένης - καίτοι γίνεται δεκτό ότι ϖροέκυϖτε και άλλη γνωστή διεύθυνση κατοικίας της κατηγορουµένης - µε αϖοτέλεσµα να µην ανευρεθή σε αυτήν και να α- κολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ 15, η εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε ϖρόσωϖο ϖου αν και βεβαιώνεται στο αϖοδεικτικό εϖίδοσης ότι είχε µετοικήσει σε άλλη ϖόλη ϖαρά ταύτα ακολουθήθηκε η διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ 16, η ε- ϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε κατηγορούµενο ϖου δεν αναζητήθηκε καν στη διεύθυνση κατοικίας του 17, η εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε κα- 14. Με την ΑΠ 1175/2007, ΠοινΧρ ΝΗ 333, αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθότι δεν µνηµονευόταν σε αυτήν αν ο ϖρος ον η εϖίδοση αναζητήθηκε και στις δύο διευθύνσεις ϖου αναφέρονται στη µήνυση καθώς και σε ϖοια αϖό τις δύο αναζητήθηκε και διαϖιστώθηκε το άγνωστο της διαµονής του. 15. Με την ΑΠ 1861/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 649, αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση µε την οϖοία είχε γίνει δεκτό ότι εγκύρως έλαβε χώρα εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής για την αναιρεσείουσα, η οϖοία ναι µεν κάνει δεκτό το δικαστήριο ότι είχε γνωστή διαµονή αλλού, αλλά ωστόσο, εϖειδή δε βρέθηκε στη διεύθυνση ϖου αναφερόταν στην αίτηση για άσκηση ϖοινικής δίωξης, έλαβε χώρα εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής. 16. Με την ΑΠ 209/1995, ΠοινΧρ ΜΕ 576, αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση γιατί ενώ στο αϖοδεικτικό εϖίδοσης βεβαιώνεται ότι ο κατηγορούµενος είχε µετοικήσει αϖό τη Θεσαλλονίκη στην Αθήνα, σε άγνωστη διεύθυνση, η αϖόφαση εϖιδόθηκε στον ήµαρχο Θεσσαλονίκης και, ως εκ τούτου, η εϖίδοση ήταν άκυρη. 17. Με την ΑΠ 941/1987, ΠοινΧρ ΛΖ/785, αναιρέ-

5 1372 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 τηγορούµενο ϖου αναζητήθηκε σε άλλη διεύθυνση αϖό εκείνη ϖου ο ίδιος είχε δηλώσει 18 και, τέλος, εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε ϖρόσωϖο ϖου ϖοτέ δεν είχε αλλάξει διεύθυνση κατοικίας 19. IV. Κριτική στη νοµολογία Ερµηνευτική ϖροσέγγιση Αϖοκρυσταλλώνοντας, δε, τις ανωτέρω ϖαραδοχές της νοµολογίας, τα κυριότερα σηµεία της είναι τα εξής: Κατά ϖρώτον, ως ϖρόσωϖο άγνωστης διαµονής θεωρείται το ϖρόσωϖο εκείνο ϖου α- ϖουσιάζει αϖό την οικία του, ευρισκόµενο σε µέρος άγνωστο για την Εισαγγελική ή ικαστική Αρχή ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση 20. Έϖειτα, τα όργανα τα οϖοία έλαβαν την ϖαραγγελία εϖίδοσης δεν έχουν υϖοχρέωση να ϖροσφύγουν σε άλλες αρχές ή σε οϖοιαδήϖοτε άλλη ϖηγή ϖροκειµένου να ϖληροφορηθούν την ϖραγµατική κατοικία του κατηγορουµένου 21. Τέλος, το εάν η θηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθότι η εϖίδοση της κλήσης στον κατηγορούµενο για την εκδίκαση της έφεσης του έλαβε χώρα σε διεύθυνση ϖου δεν τον αφορούσε, µε αϖοτέλεσµα να ακολουθήσει εϖίδοση στον αρµόδιο ήµαρχο κατ άρθρο 156ΚΠ, καίτοι η διεύθυνση του κατηγορουµένου ήταν γνωστή τόσο κατά την ϖρωτοβάθµια δίκη όσο και αϖό την έκθεση εφέσεως. 18. Με την ΑΠ 846/1987, ΠοινΧρ ΛΖ 665, ανακλήθηκε η αϖόφαση ϖου αϖέρριϖτε ως ανυϖοστήρικτες δύο αιτήσεις αναιρέσεως του αναιρεσείοντα, διότι η κλήτευση του κατηγορουµένου ϖου έγινε ως αγνώστου διαµονής ήταν άκυρη, δεδοµένου ότι ο αναιρεσείων αναζητήθηκε αϖό την δικαστική εϖιµελήτρια σε άλλη διεύθυνση αϖό αυτή ϖου είχε δηλώσει στην αίτηση αναίρεσης. 19. Με την ΑΠ 1199/2008 (NOMOS) αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθότι έλαβε χώρα εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής, καίτοι η κατοικία όϖου αναζητήθηκε η κατηγορουµένη ήταν η ϖραγµατική της και ουδέϖοτε είχε αλλάξει διεύθυνση κατοικίας. 20. ΟλΑΠ 8/1995, ΠοινΧρ ΜΣΤ 829, ΑΠ 1124/2003, ΠοινΛ , ΑΠ 18/2010, ΑΠ 349/ 2010, ΑΠ 526/2010, ΑΠ 577/2010, ΑΠ 907/2010, ΑΠ 464/2009, ΑΠ 1155/2009, ΑΠ 1578/2009 (δηµοσιευ- µένες στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου www. areiospagos.gr), ΑΠ 1603/2003, ΠοινΧρ Ν 453, ΑΠ 1124/2003, ΠοινΛ , ΑΠ 731/2003, ΠοινΧρ Ν ΑΠ 668/2011, NOMOS, ΑΠ 583/2010 (www. areiospagos.gr), ΑΠ 319/1994, ΝοΒ , ΑΠ 1316/1995, ΠοινΧρ ΜΣΤ 552, ΑΠ 1316/1995, ΠοινΧρ διεύθυνση του κατηγορουµένου ήταν ή όχι γνωστή εξετάζεται σε σχέση µε την Εισαγγελική Αρχή ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση γενικά και όχι σε σχέση µε την ϖροσωϖική γνώση του συγκεκριµένου εισαγγελέα ϖου χειρίζεται την υϖόθεση 22, ενώ ως «εισαγγελική αρχή» θεωρείται µόνον εκείνη ϖου ϖαραγγέλλει την εϖίδοση και όχι γενικά οϖοιαδήϖοτε εισαγγελική αρχή της χώρας 23. Ασφαλώς, και βάσει όσων έχουν µέχρι τώρα αναφερθεί, η θέση αυτή της νοµολογίας δεν αντα- ϖοκρίνεται στο ϖνεύµα και το γράµµα του νόµου και είναι αντίθετη µε τις θέσεις ϖου εκφράζονται αϖό τη µεγαλύτερη µερίδα της θεωρίας για το συγκεκριµένο ζήτηµα, αφού, όϖως ϖολύ εύστοχα έχει ϖαρατηρηθεί 24, ένα εµϖειρικά διαϖιστώσιµο γεγονός, όϖως είναι το εάν η διαµονή του κατηγορου- µένου είναι γνωστή ή άγνωστη, υϖοκαθίσταται αϖό µια υϖοκειµενική, και ενδεχοµένως ϖλασµατική, ϖραγµατικότητα, η οϖοία ταυτίζεται µε την εκ των ενόντων ϖεϖοίθηση των οργάνων ϖαραγγελίας και εκτέλεσης της εϖιδόσεως, ϖου σχηµατίζεται αϖοκλειστικά αϖό την εϖισκόϖηση των υ- ϖαρχόντων στην αντίστοιχη δικογραφία εγγράφων. Τα έγγραφα, δε, αυτά ϖου συγκροτούν τη δικογραφία συνήθως ϖροέρχονται αϖοκλειστικά είτε αϖό χρονικά ϖρογενέστερες εϖαφές του κατηγορουµένου µε διάφορες αρχές είτε αϖό το µηνυτή 25, κάτι ϖου βεβαίως ενέχει ϖάντα τον κίνδυνο ϖου εϖισηµάνθηκε ήδη ϖιο ϖάνω, ήτοι την αναγραφή δολίως εκ µέρους του µηνυτή αναληθούς διεύθυνσης κατοικίας του µηνυοµένου. Έϖειτα, η διαϖίστωση ϖερί γνωστής ή άγνωστης διεύθυνσης κατοικίας του κατηγορουµένου καταλήγει να είναι αϖοτέλεσµα ευµενών (καλή ϖληροφόρηση, ΜΣΤ 522, ΑΠ 319/1994, ΝοΒ , ΑΠ 242/1996, ΠοινΧρ ΜΖ 19, βλ. εϖίσης Π. Π α ϖ α ν δ ρ έ ο υ, Η ϖρο- ϖαρασκευαστική διαδικασία, Μέρος Β, Ποιν ικ 2008/ 1197, σ και Χ α ρ. Σ ε β α σ τ ί δ η Κ α τ. Π ε - τ ο ύ µ ε ν ο υ, Εϖιδόσεις εγγράφων στην ϖοινική δίκη (ϖαρουσίαση της σχετικής νοµολογίας), ΠοινΧρ ΝΕ ΑΠ 1453/2002, ΠοινΛ ΑΠ 1489/1993, Υϖερ , ΑΠ 628/2010, ΑΠ 630/2010, ΑΠ 907/2010, ΑΠ 1062/2010, ΑΠ 1684/ 2010, ΑΠ 1155/2009, ΑΠ 1237/2009 (www.areiospagos. gr). 24. Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η ς, ό.ϖ., σ. 51, Η. Α ν α γ ν ω - σ τ ό ϖ ο υ λ ο ς, ϖαρατηρήσεις στην ΑΠ 830/ 2001, ΠοινΧρ ΝΒ Βλ. Η. Α ν α γ ν ω σ τ ό ϖ ο υ λ ο υ, ό.ϖ.

6 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1373 αϖόλυτη ειλικρίνεια µηνυτή, φιλοτιµία δικαστικού εϖιµελητή, κ.α.) ή δυσµενών (αµέλεια ή δολιότητα µηνυτή, ορθογραφικό λάθος ή ϖαράλειψη, ύϖαρξη ϖερισσότερων οδών µε το το ίδιο όνοµα στην ίδια ϖόλη, κ.α.) συγκυριών 26. Αϖοτέλεσµα όλων αυτών είναι ο καλόϖιστος «άγνωστης διευθύνσεως» κατηγορούµενος να λαµβάνει, µε εϖώδυνο για τον ίδιο τρόϖο, γνώση για ϖρώτη φορά της εις βάρος του σχηµατισθείσας δικογραφίας κατά τη σύλληψη του είτε ως φυγοδίκου είτε ως φυγοϖοίνου, τυχαία (όϖως συµβαίνει ϖλειστάκις ϖ.χ. κατά τη µετάβαση, για οϖοιονδήϖοτε άσχετο λόγο, ενός τέτοιου «άγνωστης διαµονής» ϖροσώ- ϖου σε κάϖοιο Αστυνοµικό Τµήµα, χωρίς να υϖοψιάζεται τη δυσάρεστη εξέλιξη της εϖίσκεψης του αυτής) ή κατόϖιν οργανωµένης αστυνοµικής εϖιχείρησης 27. Για την αϖοφυγή όλων αυτών των καταστάσεων, ϖου δεν ϖρέϖει εϖουδενί να είναι ανεκτές σε ένα κράτος δικαίου, όϖου τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου, όϖως είναι το δικαίωµα ακρόασης και δικαστικής ϖροστασίας, ϖροστατεύονται α- ϖευθείας αϖό το Σύνταγµα του, οφείλουν οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, και εν συνεχεία τα δικαστήρια µας, να εφαρµόζουν τη συγκεκριµένη διάταξη του άρθρου 156 ΚΠ για τα ϖρόσω- ϖα αγνώστης διαµονής µε φειδώ και ϖάντως σύµφωνα µε την ερµηνεία ϖου, κατά τα ανωτέρω, είναι η ορθότερη και µόνη σύµφωνη µε τη βούληση του νοµοθέτη. Έτσι, σύµφωνα και µε την άϖοψη της ϖλειοψηφίας στη θεωρία 28, το αρµόδιο όργανο της εϖί- 26. Βλ.Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, ό.ϖ., σ Όϖως χαρακτηριστικά, δε, εϖισηµαίνεται αϖό τον Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, ό.ϖ., σ. 52, ϖεραιτέρω συνέϖεια της ακολουθούµενης ϖρακτικής είναι η υϖερβολική διεύρυνση των ϖεριϖτώσεων χαρακτηρισµού ενός ϖροσώϖου ως αγνώστου διαµονής, σε σηµείο τέτοιο ώστε να τείνει σε µια αριθµητική εξίσωση τους µε τις αντίστοιχες του χαρακτηρισµού του ως γνωστής διαµονής. 28. Βλ. Α ρ. Κ α ρ ρ ά, Ποινικό ικονοµικό ίκαιο, ό.ϖ., σ. 345, ι δ ί ο υ ϖαρατηρήσεις στην ΑΠ 296/1981, ΠοινΧρ ΛΒ 895 και στην ΑΠ1320/1986, ΠοινΧρ ΛΖ 103, Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, σ. 52 εϖ., Ν ι κ. Α ν δ ρ ο υ λ ά - κ η, Θεµελιώδεις έννοιες της Ποινικής ίκης, 3η έκδοση, εκδόσεις ίκαιο & Οικονοµία, σ. 41, Α θ. Κ ο ν τ α - ξ ή, ό.ϖ., σ. 1114, Β α σ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Παραίτησις αϖό ενδίκων µέσων. Εκϖρόθεσµος ανακοϖή κατά Ποιν ικ, ΠοινΧρ Κ 176. Η. Α ν α γ ν ω σ τ ό ϖ ο υ λ ο, ό.ϖ., σ. 56. Την αντίθετη, ωστόσο, άϖοψη φαίνεται ότι δοσης θα ϖρέϖει να καταβάλει κάθε δυνατή ϖροσϖάθεια ϖρος αναζήτηση του τόϖου διαµονής του ενδιαφεροµένου, και µόνον όταν είναι βέβαιο ϖως η ανεύρεση της κατοικίας, ή έστω της διαµονής, του ϖροσώϖου ϖρος το οϖοίο ϖρέϖει να γίνει η ε- ϖίδοση δεν είναι δυνατή µε οϖοιαδήϖοτε αναζήτηση, θα ϖρέϖει να λαµβάνει χώρα η διαδικασία ϖου ϖροβλέϖεται στο άρθρο 156 ΚΠ. Γενοµένης δεκτής της θέσης αυτής, θα ϖρέϖει το όργανο της εϖίδοσης να βεβαιώνει στη σχετική έκθεση εϖίδοσης ότι ϖαρά τις έρευνες ϖου διενήργησε δεν ανευρέθηκαν τόσο ο ενδιαφερόµενος όσο και οι συγγενείς του (εκείνοι, δηλαδή, ϖου αναφέρονται στην 1 του άρθρου 156 ΚΠ ) σε ολόκληρη την ϖεριοχή, όϖου εκτείνεται ο δήµος ή η κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του ενδιαφεροµένου 29. Ασφαλώς, για να είναι σε θέση το όργανο της εϖίδοσης να ϖροβεί σε µια τέτοια βεβαίωση, θα ϖρέ- ϖει να έχει ϖροηγηθεί εκ µέρους του ουσιαστική έρευνα, η οϖοία εκτείνεται ϖέραν των στενών ορίων του σϖιτιού ή διαµερίσµατος, όϖου εφέρετο να κατοικεί ο ενδιαφερόµενος, και ϖεριλαµβάνει ο- λόκληρη την ϖεριοχή του δήµου ή της κοινότητας ϖου βρίσκεται το εν λόγω οίκηµα, κατά τα ϖροαναφερθέντα. Η έρευνα αυτή δεν µϖορεί ούτε να εξαντλείται στη διαϖίστωση µόνο ότι δεν ανευρέθηκε κουδούνι (ή ϖινακίδα, κατά ϖερίϖτωση) µε το όνοµα του ενδιαφεροµένου στην είσοδο του σϖιτιού ή της ϖολυκατοικίας, ή στην υϖοβολή κά- ϖοιων ερωτήσεων στους γείτονες για την τύχη του τέως (κατά ϖως φαίνεται) γείτονα τους, ιδίως, δε, όταν υϖήρχαν εξ αντικειµένου κάϖοιες ϖροσβά- υιοθετούν οι Χ α ρ. Σ ε β α σ τ ί κ η Κ α τ. Π ε τ ο ύ - µ ε ν ο υ, ό.ϖ., σ. 106, και Π. Π α ϖ α ν δ ρ έ ο υ, ό.ϖ., σ. 1200, οι οϖοίοι, ενδεχοµένως και υϖό την ιδιότητα τους ως δικαστικοί λειτουργοί, µάλλον είναι σύµφωνοι µε τη θέση της νοµολογίας ότι το όργανο το οϖοίο έλαβε την εντολή να ενεργήσει την εϖίδοση δεν έχει υϖοχρέωση να ϖροσφύγει σε άλλες τυχόν ϖηγές ϖληροφοριών για να ανακαλύψει τη διαµονή του αϖοδέκτη των εγγράφων, ϖέραν όσων ήδη έχει στα ϖλαίσια της υϖάρχουσας δικογραφίας. 29. Βλ. Α ρ γ. Κ α ρ ρ ά, Ποινικό ικονοµικό ίκαιο, ό.ϖ., σ Έτσι και η ΑΠ 115/1976, ΠοινΧρ ΚΣΤ 564, µε την οϖοία γίνεται δεκτό ότι αϖαιτείται βεβαίωση του εϖιδίδοντος ότι ϖαρά τις έρευνες του δεν κατέστη δυνατή η γνώση του τόϖου της διαµονής του κατηγορουµένου καθώς και ότι αϖουσιάζει και η σύζυγος αυτού ή οι λοιϖοί συγγενείς του ϖου αναφέρονται στο άρθρο 156 ΚΠ αϖό τον τόϖο της κατοικίας του.

7 1374 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 σεις, όϖως είναι η εϖαγγελµατική εγκατάσταστη, ϖου ενδεχοµένως θα µϖορούσαν να οδηγήσουν στην ανεύρεση του ενδιαφερόµενου 30. Θα ϖρέϖει, λοιϖόν, το αρµόδιο για την εϖίδοση όργανο να καταφύγει σε κάθε δυνατή ϖηγή ϖρος ανεύρεση της ϖραγµατικής κατοικίας του ενδιαφερόµενου και, για το λόγο αυτό, σφοδρή κριτική δέχεται η θέση της νοµολογίας ότι δεν έχει 30. Βλ. Ν ι κ. Α ν δ ρ ο υ λ ά κ η, ό.ϖ., σ. 414, µε αναφορά ιδίως σε ϖροσβάσεις σχετιζόµενες µε το εϖάγγελ- µα του ενδιαφερόµενου και ϖεραιτέρω ϖαραϖοµϖή σε έ δ ε, Η κατά αϖόντων και φυγοδίκων διαδικασία, 1968, σ. 27 εϖ. Έτσι, µε την ΑΠ 700/1984, ΠοινΧρ Λ 1018, αναιρέθηκε το ϖροσβαλλόµενο βούλευµα ϖου α- ϖέρριψε ως αϖαράδεκτη, καθότι εκϖρόθεσµη, την έφεση του αναιρεσείοντος ϖολιτικού ενάγοντος, εϖειδή το γεγονός ότι δεν βρέθηκε αϖό το όργανο της εϖίδοσης στον τόϖο της κατοικίας του θεωρήθηκε αρκετό για να γίνει η εϖίδοση κατ άρθρο 156 ΚΠ, ενώ έϖρεϖε να γίνει η εϖίδοση στη διεύθυνση της εϖαγγελµατικής του εγκαταστάσεως, ήτοι στο δικηγορικό του γραφείο, αφού αϖό τη δικογραφία ϖροέκυϖτε ότι είχε δηλώσει τη διεύθυνση αυτή σε ένορκη κατάθεσή του και, ως εκ τούτου, έϖρεϖε να κριθεί ότι εµϖροθέσµως άσκησε την έφεση του. Συνεϖώς, κατά Α ρ γ. Κ α ρ ρ ά, ό.ϖ., σ , θα ϖρέϖει να θεωρείται ϖαράτυϖη µια εϖίδοση κατά την διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ ιδίως όταν αϖό την ί- δια τη δικογραφία ϖροκύϖτει συγκεκριµένη διεύθυνση κατοικίας ή εϖαγγέλµατος, ή όταν η ανεύρεση της κατοικίας του ενδιαφεροµένου εκ µέρους της αρχής είναι ϖροσιτή σ αυτή, όϖως συµβαίνει ϖ.χ. στην ϖερίϖτωση ϖου ο ενδιαφερόµενος είναι κρατούµενος σε κάϖοιο σωφρονιστικό κατάστηµα (όϖου στην ϖερίϖτωση αυτή, κατά ϖάγια νοµολογία, ο κρατούµενος θεωρείται ως γνωστής διαµονής, ΑΠ 754/1992, ΠοινΧρ ΜΒ 662, ΑΠ 751/1992, ΠοινΧρ ΜΒ 660, ΑΠ 167/1998, ΠοινΧρ ΜΗ 1998, ΑΠ 1307/1998, ΠοινΧρ ΜΘ 719, ΑΠ 260/1994, ΠοινΧρ Μ 380, ΑΠ 2289/2003, ΝοΒ , ΣυµβΑΠ 1307/1998, ΠοινΧρ ΜΘ 719) ή όταν είναι γνωστή η εϖαγγελµατική του ιδιότητα (δικηγόρος, ιατρός, κλϖ) οϖότε η εϖαγγελµατική του διεύθυνση µϖορεί εύκολα να βρεθεί. Βεβαίως, το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως, ήτοι δεν µϖορεί να θεωρηθεί αγνώστης δια- µονής εκείνος ϖου δεν βρέθηκε στον τόϖο της εϖαγγελ- µατικής του διεύθυνσης, όταν είναι γνωστή η διεύθυνση της κατοικίας του. Έτσι, µε την ΑΠ 462/2004, ΠοινΛ , αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση µε την ϖαραδοχή ότι µόνο το γεγονός της µη ανεύρεσης του εκκαλούντος στη διεύθυνση του γραφείου του, ό- ϖου ασκούσε το εϖάγγελµα του, δεν εϖαρκεί για τον χαρακτηρισµό του εκκαλούντος ως αγνώστου διαµονής, εφόσον ήταν γνωστή η διεύθυνση της κατοικίας του. Οµοίως η ΑΠ 596/2006, ΠρΛογ υϖοχρέωση το όργανο της εϖίδοσης να ϖροσφεύγει σε άλλες αρχές ή ϖηγές. Κατά την χαρακτηριστική, δε, διατύϖωση της θέσης του Αρείου Πάγου ως ϖρος το συγκεκριµένο ζήτηµα, αρκεί ότι το ϖρόσωϖο δε βρέθηκε στη διεύθυνση ϖου ήταν γνωστή στην δικαστική αρχή ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση ενώ «είναι αδιάφορο αν ο τόϖος αυτός είναι γνωστός σε άλλες αρχές» 31. Η κριτική βεβαίως στη θέση αυτή εστιάζεται στο γεγονός ότι είναι αντίθετη τόσο µε το συνταγµατικής ϖεριωϖής δικαίωµα της ϖροηγούµενης ακροάσεως και υϖερασϖίσεως του κατηγορουµένου όσο και στο άρθρο 6 1 ΕΣΠΑ ϖερί δίκαιης δίκης 32. Πολύ εύστοχα ϖαρατηρείται αϖό τον Η.Αναγνωστόϖουλο 33 ότι δεν είναι νοητό το ίδιο ϖρόσωϖο να είναι γνωστό ως φορολογούµενος, εκλογέας, συνδροµητής της ΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥ ΑΠ, αλλά να είναι «άγνωστος» ως κατηγορούµενος! Πολλώ, δε, µάλλον αυτό ισχύει στην ϖερίϖτωση ϖου το ίδιο ϖρόσωϖο τυχαίνει να είναι γνωστής κατοικίας σε άλλη εισαγγελική αρχή αϖό εκείνη ϖου ϖροέβη στη συγκεκριµένη εϖίδοση! Πως µϖορεί, δηλαδή, να γίνεται αϖοδεκτό ότι το ίδιο ϖρόσωϖο µϖορεί να τυγχάνει άγνωστης διαµονής για την, ϖ.χ. Εισαγγελία Αθηνών αλλά γνωστής διαµονής για την ϖ.χ. Εισαγγελία Κορίνθου, όταν µάλιστα ισχύει η αρχή του ενιαίου και αδιαίρετου της Εισαγγελικής Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 24 2 του Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων 34 ; Όταν, µάλιστα, συµβαίνει σε ορισµένες ϖεριϖτώσεις το αυτό ϖρόσωϖο να τυγχάνει γνωστής και αγνώστης συνάµα δια- µονής για την ίδια Εισαγγελική Αρχή, τότε είναι 31. ΑΠ 830/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 54, όϖου και οι ϖαρατηρήσεις Η.Αναγνωστόϖουλου, ό.ϖ., µε οξεία κριτική στις θέσεις του Αρείου Πάγου, όϖως εκφράζονται και στην αϖόφαση αυτή. 32. Βλ. Α ρ γ. Κ α ρ ρ ά, ό.ϖ., σ. 346, και Λ. Μ α ρ - γ α ρ ί τ η, ό.ϖ., σ Παρατηρήσεις στην ΑΠ 830/2001, ό.ϖ. 34. Βεβαίως µϖορεί να αντιταχθεί στο σηµείο αυτό ότι σύµφωνα µε την εϖόµενη ϖαράγραφο του ιδίου άρθρου, ήτοι την 3 του άρθρου 24 ΚΟ, η τοϖική αρµοδιότητα της εισαγγελίας συµϖίϖτει του δικαστηρίου στο οϖοίο λειτουργεί. Ωστόσο, ένα τέτοιο εϖιχείρηµα εµϖεριέχει µια έντονη αντινοµία, καθότι δεν µϖορούµε να δεχόµαστε ότι η εισαγγελική αρχή δρα ενιαία και α- διαίρετα ως ϖρος άλλες αρµοδιότητες της αλλά ϖεριορίζεται τοϖικά σε ό,τι αφορά την εϖίδοση εγγράφων, βάσει της οϖοίας ϖροστατεύονται ϖολύ σηµαντικά δικαιώµατα του κατηγορουµένου.

8 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1375 ϖεριττό να εϖισηµανθεί τι είδους σύστηµα αϖονο- µής ϖοινικής δικαιοσύνης αϖολαµβάνουµε στην χώρα µας 35. Στην ϖράξη, δε, κατά την ακροαµατική διαδικασία ενώϖιον των αυτόφορων δικαστηρίων, ό- ϖου κατά κανόνα εισάγονται ϖρος εκδίκαση εκ- ϖρόθεσµες εφέσεις κατά ερήµην καταδικαστικών αϖοφάσεων, οι κατηγορούµενοι συνήθως ϖροσϖαθούν να αϖοδείξουν ότι τύγχαναν γνωστής διαµονής, ϖροσκοµίζοντας διάφορα έγγραφα, όϖως λογαριασµούς ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ, κινητών τηλεφώνων, φορολογικών δηλώσεων, κλϖ, αϖό τα οϖοία ϖροκύϖτει ότι κατά τον κρίσιµο χρόνο της εϖίδοσης διέµεναν σε άλλη διεύθυνση, γνωστή σε διάφορες δηµόσιες και µη υϖηρεσίες, και ως εκ τούτου εσφαλµένα έλαβε χώρα εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής. Ωστόσο, τις ϖερισσότερες φορές η θέση των δικαστηρίων είναι ότι αϖό τέτοιου είδους αϖοδεικτικά στοιχεία όϖως τα ανωτέρω, συ- µϖεριλαµβανοµένου και κάϖοιου µάρτυρα ϖου ϖροτείνεται συνήθως αϖό τον κατηγορούµενο 35. Έτσι, µε την ΤρΠλΑθη 3571/2011 (αδηµοσίευτη) κρίθηκε ως εµϖρόθεσµη η έφεση του κατηγορουµένου, καθότι η εϖίδοση της εκκαλούµενης αϖόφασης έλαβε χώρα κατά την διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ, καίτοι ο κατηγορούµενος, κατά το χρόνο της εϖίδοσης, είχε µόνιµη κατοικία στην Αττική, η διεύθυνση της οϖοίας ήταν γνωστή στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, τις ίδιες ϖου ϖαρήγγειλαν την εϖίδοση της εκκαλούµενης αϖόφασης, αφού ήδη αϖό το ϖροηγούµενο της εϖίδοσης της εκκαλούµενης αϖόφασης έτος ο κατηγορούµενος είχε εµφανιστεί και αϖολογηθεί για άλλη ϖράξη ενώϖιον Τακτικού Ανακριτή Αθηνών. Εϖίσης, µε την ΤρΠλΑθ 39280/2011 (αδηµοσίευτη) έγινε δεκτή εκϖρόθεσµα ασκηθείσα έφεση καθότι το δικαστήριο έκρινε ότι λανθασµένα εϖιδόθηκε η αϖόφαση ως αγνώστου δια- µονής, αφού ο κατηγορούµενος διέθετε γνωστή διεύθυνση κατοικίας, αλλά και γνωστή εϖαγγελµατική διεύθυνση, στις οϖοίες όµως δεν αναζητήθηκε. Αλλά και µε την ΑΠ 1888/2008 (NOMOS) αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση, µε την οϖοία είχε αϖορριφθεί ως εκϖρόθεσµη η κρινόµενη έφεση, καθότι αϖό την ίδια την δικογραφία και την αϖόφαση του δικαστηρίου της ουσίας ϖροέκυϖτε ότι στην ίδια εισαγγελική αρχή ήταν γνωστές δύο διευθύνσεις κατοικίας της κατηγορουµένης, αυτή ϖου ϖροέκυϖτε αϖό την µήνυση και άλλη ϖου ϖροέκυϖτε αϖό άλλες ϖοινικές υϖοθέσεις της, όϖου και γίνονταν διάφορες εϖιδόσεις αϖό την ίδια εισαγγελία, και, ϖαρά ταύτα, δεν αναζητήθηκε και στην δεύτερη αυτή γνωστή διεύθυνση της. Οµοίως και η ΑΠ 1590/ 2008, ΠοινΧρ ΝΘ 624. ϖρος εϖιβεβαίωση των ισχυρισµών του, δεν αϖοδεικνύεται ότι η ϖαραγγέλουσα δικαστική ή εισαγγελική αρχή είχε λάβει γνώση της µετοίκησης του ενδιαφερόµενου αϖό τη διεύθυνση κατοικίας ϖου ϖροέκυϖτε αϖό την δικογραφία. Βεβαίως, υ- ϖάρχουν και ϖεριϖτώσεις ϖου ϖράγµατι γίνεται δεκτό, εϖί τη βάσει των ανωτέρω αϖοδεικτικών στοιχείων, ϖου ϖροσκοµίζονται αϖό τον κατηγορούµενο, ότι αυτός διέθετε γνωστή διεύθυνση κατοικίας και ως εκ τούτου δεν έϖρεϖε να θεωρηθεί ως αγνώστου διαµονής 36, αλλά κατά κανόνα αυτό συµβαίνει κατόϖιν συνεκτιµήσεως, ως µη έδει ασφαλώς, και της ουσίας της υϖόθεσης. Εν κατακλείδι, οι θέσεις της νοµολογίας, και δη του Αρείου Πάγου 37, όϖως αυτές διαϖιστώθη- 36. Με την ΕφΘρ 132/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 655, κρίθηκε ότι ήταν άκυρη η κλήτευση του κατηγορουµένου ως αγνώστου διαµονής, αφού η διαµονή του ήταν, κατά τον κρίσιµο χρόνο της εϖίδοσης, γνωστή, όϖως ϖροκύ- ϖτει αϖό αϖοδείξεις λογαριασµών του ΟΤΕ, της ΕΗ, της Τοϖικής Εϖιχείρησης Ύδρευσης και Αϖοχετεύσεως και αϖό αϖόσϖασµα του τηλεφωνικού καταλόγου της ϖόλης όϖου διέµενε. Η εϖισήµανση της ϖρακτικής αυτής εκ µέρους των δικαστηρίων της ουσίας γίνεται και αϖό τους Χ α ρ. Σ ε β α σ τ ί κ η Κ α τ. Π ε τ ο ύ µ ε - ν ο υ, ό.ϖ., σ. 105, αναφέροντας µάλιστα ότι η κατ αυτόν τον τρόϖο αντιµετώϖιση του συγκεκριµένου ζητήµατος φαίνεται να είναι ϖερισσότερο σύµφωνη και µε τη γενικότερη διεθνή τάση ϖου εϖικρατεί σχετικά. Ωστόσο, ως ελέγχθη ανωτέρω, δεν θα ϖρέϖει να λησµονείται ότι τα δικαστήρια της ουσίας δέχονται ότι ο κατηγορούµενος είχε γνωστή διαµονή εϖί τη βάσει ϖροσκοµιζόµενων εγγράφων, όϖως λογαριασµούς ΕΗ κλϖ, αλλά κατά κανόνα συνεκτιµώντας και την ουσία της υϖόθεσης (αν, δηλαδή, έχει εϖέλθει κάϖοιος συµβιβασµός, διακανονισµός, εξόφληση, κλϖ, εκ µέρους του κατηγορουµένου). 37. Βεβαίως υϖάρχουν και αϖοφάσεις οι οϖοίες κινούνται ϖρος τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να ενσωµατώνουν όλες εκείνες τις θέσεις ϖου θα τις καθιστούσαν ϖλήρως εναρµονισµένες µε τις εϖιταγές του άρθρου 6 1 ΕΣ Α και του άρθρου 20 του Συντάγµατος. Έτσι, µε την ΑΠ 1347/2006, ΠρΛογ , α- ναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση λόγω µη αιτιολογηµένης αϖόρριψης του ισχυρισµού του κατηγορου- µένου ότι διέθετε γνωστή κατοικία, εϖισηµαίνοντας µάλιστα ότι δεν έχει σηµασία το ότι «ο κατηγορούµενος αλλάζει συνεχώς διευθύνσεις κατοικίας, ϖροκειµένου να αϖοφύγει την ϖρος αυτόν εϖίδοση δικογράφων», όϖως δέχεται η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση. Οµοίως αναιρέθηκαν οι ϖροσβαλλόµενες αϖοφάσεις λόγω ελλείψεως αιτιολογίας µε τις ΑΠ 377/2003, ΠοινΛ , και ΑΠ

9 1376 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 καν ανωτέρω, χρήζουν εϖανεξέτασης, ώστε να α- νταϖοκρίνονται στην ανάγκη δίκαιης δίκης, κατά το άρθρο 6 1 της ΕΣ Α, και ϖαροχής έννοµης ϖροστασίας και ϖροηγούµενης ακρόασης, κατά το άρθρο 20 του Συντάγµατος µας, έτσι ώστε και να µην εκτίθεται διεθνώς η χώρα µας 38 µε την ϖαγιω- µένη µέχρι σήµερα ϖρακτική. Ειδικότερα, και βάσει όσων αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω: α) η θέση ότι ως κατοικία κατά την έννοια του άρθρου 156 ΚΠ θεωρείται το συγκεκριµένο οίκηµα ϖου διαµένει ο ενδιαφερόµενος θα ϖρέϖει να εϖανεξεταστεί εϖί τη βάσει της θέσεως ότι ως κατοικία θεωρείται ευρύτερα η ϖεριοχή του δήµου ή της κοινότητας, όϖου διαµένει το ϖρόσωϖο στο οϖοίο ϖρέϖει να γίνει η εϖίδοση, β) η θέση ότι η εισαγγελική ή δικαστική αρχή ϖου ϖαραγγέλλει την εϖίδοση, ή το όργανο της εϖίδοσης, δεν έχουν υϖοχρέωση να ϖροσφύγουν σε άλλες ϖηγές ϖέραν των όσων στοιχείων ϖροκύϖτουν αϖό την συγκεκριµένη δικογραφία, θα ϖρέϖει να εϖανεξεταστεί εϖί τη βάσει της θέσεως ότι η αρχή ϖου ϖαραγγέλλει την εϖίδοση ή το όργανο της εϖίδοσης θα ϖρέϖει να ϖροσφεύγουν σε κάθε δυνατή ϖηγή, εξαντλώντας όλα τα µέσα ϖου είναι ϖρόσφορα γα τη διαϖίστωση της κατοικίας ή της διαµονής του ενδιαφεροµένου και γ) η θέση ότι ως «εισαγγελική αρχή» θεωρείται µόνον εκείνη ϖου ϖαραγγέλει την εϖίδοση και όχι οϖοιαδήϖοτε εισαγγελική αρχή της χώρας, θα ϖρέϖει να εϖανεξεταστεί εϖί τη βάσει της θέσεως ότι η εισαγγελική αρχή θα ϖρέϖει να λαµβάνεται ως µια και ενιαία σε όλη την χώρα, µη γενοµένου αϖοδεκτού ότι µϖορεί να το ίδιο ϖρόσωϖο να είναι γνωστής κατοικίας για µια ει- 619/2006, ΠρΛογ , µε την οϖοία µάλιστα κρίθηκε ότι δεν αρκεί για την κρίση ϖερί γνωστής ή άγνωστης διαµονής να στηρίζεται το δικαστήριο αϖοκλειστικά στο ϖεριεχόµενο του αϖοδεικτικού εϖίδοσης, χωρίς να λαµβάνει υϖόψη του και να αξιολογεί και άλλα αϖοδεικτικά στοιχεία, όϖως είναι το ϖεριεχόµενο της κατάθεσης του εξετασθέντος µαρτύρα. 38. Όϖως ϖ.χ. συνέβη µε την αϖόφαση του Εφετείου του Braunschweig της , ΠοινΧρ ΝΒ 57. Με την αϖόφαση του αυτή το Εφετείο αρνήθηκε την έκδοση του έλληνα εκζητούµενου φυγόϖοινου στην Ελλάδα, µε το αιτιολογικό ότι η διεξαχθείσα ερήµην του διαδικασία ως αγνώστου διαµονής δεν ήταν δίκαιη, καθότι αυτός ουδέϖοτε έλαβε γνώση, αϖό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές, της εις βάρος του ϖοινικής διαδικασίας, ϖαραβιαζοµένων κατά αυτόν τον τρόϖο των υϖερασϖιστικών του δικαιωµάτων. σαγγελία της χώρας αλλά άγνωστης για άλλη. Πολλώ, δε, µάλλον µη νοούµενου να είναι ταυτόχρονα γνωστής και άγνωστης διευθύνσεως για την ίδια εισαγγελία 39. V. Η υϖοχρέωση γνωστοϖοίησης τυχόν αλλαγής διεύθυνσης Ένα ακόµα βασικό ϖρόβληµα ϖου ϖροκαλείται αϖό την κατά τα ανωτέρω ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 156 ΚΠ αϖό τα δικαστήρια ουσίας, κυρίως, αλλά και τον Άρειο Πάγο, αφού ούτε στο ζήτηµα αυτό είναι ϖάγια η νοµολογία του 40, είναι και η λανθασµένη εϖίκληση και ερµηνεία, άµµεσα ή έµµεσα, του άρθρου στοιχ. γ ΚΠ. Όταν, δηλαδή, ένας κατηγορούµενος φτάνει ενώ- ϖιον του αρµόδιου δικαστηρίου ϖρος εκδίκαση µιας εκϖρόθεσµης έφεσης του, ισχυριζόµενος ότι είχε µετακοµίσει αϖό τη διεύθυνση στην οϖοία έ- γινε η εϖίδοση, της οϖοίας δεν έλαβε γνώση, και ότι ήδη αϖό τότε είχε άλλη γνωστή διεύθυνση κατοικίας, τότε βρίσκεται αντιµέτωϖος, τις ϖερισσότερες φορές, µε το τιθέµενο αϖό το δικαστή ερώτηµα, σε έντονα εϖικριτικό ύφος συνήθως, «και γιατί δεν δηλώσατε την αλλαγή της διεύθυνσης σας στην εισαγγελία;» ή «και ϖου θέλατε να ξέρει η εισαγγελία ότι αλλάξατε εσείς διεύθυνση;». Στην, δε, αυθόρ- µητη και ειλικρινή, τις ϖερισσότερες φορές, αϖάντηση του ότι «δε γνώριζα για τη δικογραφία αυτή», τότε λαµβάνει εϖίσης αϖοστοµωτικές αϖαντήσεις, όϖως «θα έϖρεϖε να το γνωρίζετε» ή «ελάτε τώρα ϖου δεν το γνωρίζατε», κλϖ. Έτσι, µε τον τρόϖο αυτό µεταφέρεται όλο το βάρος αϖοδείξεως στον κατηγορούµενο, κατά ϖαραβίαση της δικονοµικής αρχής ότι ο κατηγορούµενος δε βαρύνεται µε την αϖόδειξη της αθωότητάς του, και καλείται να ϖείσει το δικαστήριο ότι ϖράγµατι δε γνώριζε για την σχη- 39. Με την ΑΠ 1453/2002, ΠρΛογ , κρίθηκε ότι το δικαστήριο θα ϖρέϖει να ερευνά αν η διεύθυνση κατοικίας ήταν γνωστή στην εισαγγελία ως αρχή και δεν ϖρέϖει να αρκείται στο ότι δεν αϖοδείχθηκε ότι ή- ταν γνωστή στον εισαγγελέα ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση, διότι το άγνωστο ή µη της διαµονής του κατηγορουµένου κρίνεται µε κριτήριο αν η διαµονή του είναι άγνωστη γενικά στην εισαγγελική αρχή και όχι ϖροσω- ϖικά στον εισαγγελέα ϖου ϖαραγγέλει την εϖίδοση. 40. ΑΠ 956/2011, ΑΠ 965/2011, ΑΠ 966/2011, ΑΠ 974/2011, ΑΠ 975/2011 (NOMOS), ΑΠ 639/2009, Ποιν ικ

10 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1377 µατισθείσα εις βάρος του δικογραφία, κάτι ϖου ασφαλώς αβίαστα ϖροκύϖτει αϖό το γεγονός ότι δεν βρέθηκε αϖό το όργανο της εϖίδοσης και θεωρήθηκε ως άγνωστης διαµονής, και ότι ϖράγµατι είχε µετακοµίσει, κάτι ϖου όµως εϖίσης αβίαστα ϖροκύϖτει αϖό το γεγονός ότι δεν ανευρέθηκε στη διεύθυνση στην οϖοία αναζητήθηκε. Για ϖοιό λόγο, άλλωστε, κάϖοιος ϖου γνωρίζει ότι εκκρεµεί εις βάρος του µια ϖοινική δικογραφία ή, ακόµα χειρότερα, µια καταδικαστική αϖόφαση, να µην ϖροβαίνει εγκαίρως σε όλες τις αϖαραίτητες δικονοµικές ενέργειες, µε αϖοτέλεσµα να κινδυνεύει ανά ϖάσα στιγµή να συλληφθεί και να υϖοβληθεί σε όλη αυτή την ταϖεινωτική διαδικασία της συλλήψεως και της διαδικασίας ϖου ακολουθεί αυτής; Παρά ταύτα, µέχρι και σήµερα τα ϖερισσότερα δικαστήρια της ουσίας εϖιµένουν να αϖαιτούν αϖό τον κατηγορούµενο να εξηγήσει γιατί δεν ε- νηµέρωσε την εισαγγελική αρχή για την αλλαγή διεύθυνσης του, για µια δικογραφία ϖου δεν γνώριζε ότι υφίσταται! Με τον τρόϖο αυτό, όµως, και µε τον τρόϖο βεβαίως ϖου γίνονται στη χώρα µας οι εϖιδόσεις ως αγνώστου διαµονής, όλοι οι ϖολίτες ϖου έχουν µετακοµίσει έστω και µια φορά στη ζωή τους καθίστανται αυτοµάτως οιονεί φυγόδικοι ή φυγόϖοινοι, αφού µϖορεί να έχει σχηµατιστεί εις βάρος τους κάϖοια ϖοινική δικογραφία, είτε εξαιτίας κάϖοιας οφειλής τους, ϖ.χ. στο δηµόσιο, είτε εξαιτίας κάϖοιου ασήµαντου ϖεριστατικού στον δρόµο µε κάϖοιον άγνωστο, της οϖοίας την ύϖαρξη δικαιολογηµένα δεν γνωρίζουν. Μάλιστα, το ϖρόβληµα αυτό λαµβάνει ακό- µα σοβαρότερες διαστάσεις µετά την τροϖοϖοίση του άρθρου 432 ΚΠ µε το άρθρο 21 του ν.3904/2010, και την ϖροσθήκη του δευτέρου εδαφίου της ϖαραγράφου δύο µε το άρθρο 75 του ν.3994/2011, ϖου καθιστά ϖλέον δυνατή την ερή- µην εκδίκαση κατηγορουµένου ακόµα και για κακούργηµα. Βεβαίως, η ϖερίϖτωση αυτή ισχύει για όσους θεωρούνται ή είναι γνωστής διαµονής. Ω- στόσο, και η διαδικασία της εϖίδοσης ως γνωστής διαµονής, ιδίως δε µε τη µορφή της αϖλής θυροκόλλησης, ϖολλές φορές δεν αϖέχει ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τα αϖοτελέσµατα της, αϖό τη διαδικασία της εϖίδοσης ως άγνωστης διαµονής. Αλίµονο, λοιϖόν, αν γίνει δεκτό ότι κάθε ϖολίτης ϖου µετακοµίζει και ϖου δεν τυγγάνει κατηγορούµενος - οφείλει να δηλώνει τη διεύθυνση του στην κατά τόϖο αρµόδια εισαγγελία. Η διάταξη του άρθρου στοιχ.γ ΚΠ είναι αϖολύτως ξεκάθαρη, αϖαιτώντας εκ µέρους του κατηγορουµένου δήλωση στον εισαγγελέα µεταβολής της κατοικίας ή διαµονής του, µαζί µε την ακριβή νέα διεύθυνση του, µόνον στην ϖερίϖτωση ϖου έχει ϖροηγηθεί ϖροκαταρκτική εξέταση, ϖροανάκριση ή κύρια ανάκριση, στην οϖοία έχει συµµετάσχει ο κατηγορούµενος και έχει δηλώσει κατά το στοιχ.α της 1 του άρθρου 273 ΚΠ τη διεύθυνση κατοικίας του. Μόνο, δηλαδή, αν γνωρίζει την άσκηση της εις βάρος του ϖοινικής δίωξης και έχει συµµετάσχει στην ϖροδικασία ϖου έχει ακολουθήσει, δηλώνοντας τη διεύθυνση του, οφείλει ο κατηγορούµενος να δηλώσει εγγράφως στην αρµόδια κατά τόϖο εισαγγελία την αλλαγή της διεύθυνσης τους. Συνεϖώς, όλως εσφαλµένως αϖοδίδεται στον εκάστοτε κατηγορούµενο η µοµφή ότι δεν δήλωσε την αλλαγή της διεύθυνσης του στην εισαγγελία, εφόσον δεν είχε ϖροηγηθεί σχετική ϖροδικασία, της οϖοίας να είχε λάβει γνώση και να είχε συµµετάσχει. Στο σηµείο αυτό και ο Άρειος Πάγος µε σειρά αϖοφάσεων του κατακρίνει, άµεσα ή έµµεσα, την δικαστηριακή αυτή ϖρακτική των δικαστηρίων της ουσίας - χωρίς ωστόσο να λείϖουν και οι αντίθετες αϖοφάσεις, όϖως ϖροαναφέρθηκε αναγνωρίζοντας ότι η µη γνωστοϖοίηση εκ µέρους του κατηγορουµένου της νέας του διεύθυνσης στις δικαστικές και αστυνοµικές αρχές είναι άνευ εννόµου εϖιρροής, αφού ο κατηγορούµενος, ο οϖοίος ϖιθανόν να µη γνωρίζει ότι έχει καταστεί κατηγορούµενος ή ότι έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική αϖόφαση, δεν υϖοχρεούται να ϖροβαίνει σε γνωστοϖοίηση της διεύθυνσης της κατοικίας του στις δικαστικές και αστυνοµικές αρχές ΑΠ 1211/2008, ΠοινΧρ ΝΘ 437. Εϖίσης, µε την ΑΠ 1319/2003, ΠρΛογ , κρίθηκε ότι η διεύθυνση ϖου είχε δηλώσει ο κατηγορούµενος για έκδοση ακάλυϖτης εϖιταγής δεν είναι δήλωση κατοικίας ή δια- µονής κατά το άρθρο 273 ΚΠ, διότι η τράϖεζα δεν έχει σχέση µε τις αρχές στις οϖοίες ο κατηγορούµενος δηλώνει τη διεύθυνση κατοικίας του. Έτσι, κατά την ίδια α- ϖόφαση, το γεγονός ότι ο κατηγορούµενος δεν δήλωσε µεταγενέστερη µεταβολή της διεύθυνσης του, αϖό εκείνη ϖου είχε δηλώσει στην τράϖεζα, δεν σηµαίνει ότι έ- κτοτε εκεί και µόνον έϖρεϖε να αναζητηθεί καθώς και ότι το εάν η διαµονή του αυτή ήταν η τελευταία γνωστή

11 1378 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 VI. Η θέση του Ευρωϖαϊκού ικαστηρίου των ικαιωµάτων του Ανθρώϖου Η ανάγκη έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης του κατηγορουµένου για τη σχηµατισθείσα εις βάρος του δικογραφία, ϖροκειµένου να µϖορέσει αυτός να ασκήσει καταλλήλως τα υϖερασϖιστικά του δικαιώµατα, αϖολαµβάνοντας µιας δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6 της ΕΣ Α, έχει εϖισηµανθεί εϖανειληµµένως και µε ϖάγιο τρόϖο και αϖό το Ευρωϖαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώϖου 42. Αϖόφαση σταθµός για το ζήτηµα θεωρείται η αϖόφαση του Ε Α στην υϖόθεση Colozza κατά Ιταλίας του Με την αϖόφαση του αυτή το Ε Α έκρινε ότι µϖορεί οι εγγυήσεις για δίκαιη δίκη ϖου ϖροβλέϖονται στην τρίτη ϖαράγραφο του άρθρου 6 ΕΣ Α να αϖοτελούν ειδικότερες ϖροϋϖοθέσεις για δίκαιη δίκη κατά την ϖαράγραφο ένα, αλλά ωστόσο, αϖό το σκοϖό του συνόλου του άρθρου, ϖροκύϖτει ότι ο κατηγορού- µενος ϖρέϖει να έχει την ευχέρεια να συµµετέχει στη διαδικασία στο ακροατήριο. Άλλωστε, κατά ϖάγια νοµολογία του Ε Α η ϖαραίτηση αϖό ο- ϖοιοδήϖοτε δικαίωµα ϖου εγγυάται η ΕΣ Α ϖρέ- ϖει να διαϖιστώνεται κατά τρόϖο ρητό και αναµ- στις αρχές, ϖρέϖει να αιτιολογείται ειδικά και εµϖεριστατωµένα, εφόσον ο κατηγορούµενος αµφισβητεί τη διεύθυνση κατοικίας στην οϖοία αναζητήθηκε, ως τελευταία γνωστή διαµονή του. Οµοίως, µε την ΑΠ 2247/2006, ΠρΛογ , αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθώς στην αιτιολογία της ϖεριλαµβάνεται η ϖαραδοχή ότι «ο κατηγορούµενος δεν ενηµέρωσε, ως όφειλε, τις δικαστικές αρχές για την αλλαγή της διεύθυνσης, ώστε να ανευρίσκεται», χωρίς ταυτόχρονα να α- ναφέρεται αϖό ϖού ο κατηγορούµενος είχε υϖοχρέωση να δηλώσει τη µεταβολή της διευθύνσεως κατοικίας του. Στην ίδια κατεύθυνση και οι ΑΠ 2426/2005, ΠρΛογ 2005/584, ΑΠ 1861/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 649, ΑΠ 1453/2002, ΠρΛογ , ΑΠ 746/2007, ΠοινΧρ ΝΗ 228, Α 243/2008, ΠοινΧρ ΝΗ 868 και ΑΠ 1992/2009, NOMOS. 42. Αναλυτικά βλ. ι ο ν. Σ ϖ ι ν έ λ λ η, Η αϖουσία του κατηγορουµένου για ϖληµµέληµα αϖό τη δίκη στο ακροατήριο (Συµµόρφωση µε τη νοµολογία του Ευρω- ϖαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώϖου), ΠοινΧρ ΝΑ Αϖόφαση Colozza v.italy της (application no.9024/80). φίβολο 44. Ωστόσο, στην συγκεκριµένη ϖερίϖτωση του Colozza οι ιταλικές δικαστικές αρχές είχαν συναγάγει µια τέτοια ϖαραίτηση µόνον εκ της ι- διότητας του ως φυγοδίκου. Κατά το Ε Α, όµως, δεν ϖροέκυψε ότι ο ϖροσφεύγων είχε λάβει γνώση της εις βάρος του δίωξης, ενώ οι έρευνες ϖου έγιναν για την ανεύρεση του υϖήρξαν αναϖοτελεσµατικές, καίτοι άλλες υϖηρεσίες της ίδιας χώρας είχαν κατορθώσει να τον βρουν στη νέα του διεύθυνση, ενόψει άλλων εις βάρος του δικογραφιών. Έτσι, κατέληξε το Ε Α, αϖό ϖουθενά δεν ϖροέκυψε ότι ο ϖροσφεύγων είχε ϖαραιτηθεί αϖό το δικαίωµα του να εµφανισθεί ενώϖιον του ϖοινικού δικαστηρίου και να υϖερασϖιστεί τον εαυτό του, όϖως εϖίσης δεν αϖοδείχθηκε ότι είχε ϖρόθεση να φυγοδικήσει. Τέλος, σύµφωνα µε το ικαστήριο, τα Κράτη µέλη της ΕΣ Α µϖορούν ελεύθερα να εϖιλέξουν τα κατάλληλα µέτρα ϖροκειµένου το δικαστικό τους σύστηµα να ανταϖοκρίνεται ως ϖρος το συγκεκριµένο ζήτηµα στις εϖιταγές του άρθρου 6 1 ΕΣ Α, εϖισηµαίνοντας ταυτόχρονα όµως ότι οι δυνατότητες ϖου ϖροσφέρει το εθνικό δίκαιο ϖρέϖει να είναι αϖοτελεσµατικές και δεν ϖρέϖει να βαρύνεται ο κατηγορούµενος µε την αϖόδειξη ότι δεν σκόϖευε να φυγοδικήσει, ούτε ότι η αϖουσία του οφειλόταν σε γεγονός ανωτέρας βίας. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε εν συνεχεία και η Εϖιτροϖή ικαιωµάτων του Ανθρώϖου, στην υϖόθεση Σταµουλακάτου κατά Ελλάδας 45. Στην υϖόθεση αυτή ο ϖροσφεύγων είχε καταδικαστεί για τρεις διαφορετικές ϖληµµεληµατικές ϖράξεις, αλλά σε καµία οι εϖιδόσεις δεν είχαν γίνει ϖροσωϖικά σε αυτόν. Έτσι, κατά την Εϖ Α δεν µϖορούσε να γίνει δεκτό ότι ο ϖροσφεύγων είχε 44. Σκέψη 28 της αϖόφασης Colozza, όϖου ϖεραιτέρω ϖαραϖοµϖές στις αϖοφάσεις Neumeister thw , Le Compte, Van Leuven et De Meyere της και Albert et Le Compte της Stamoulakatos v.greece, no 12806/87. Η συγκεκριµένη υϖόθεση δεν κρίθηκε αϖό το Ε Α, στο οϖοίο ϖαραϖέµφθηκε αϖό την Εϖ Α, κατ ουσίαν εξαιτίας λόγων χρονικής δικαιοδοσίας του ικαστηρίου. Ειδικότερα, το Ε Α µε αϖόφαση του στις έκρινε ότι δεν είχε εξουσία να εξετάσει την ουσία της υϖόθεσης, καθότι οι δίκες ενώϖιον των ϖληµµελειοδικείων είχαν λάβει χώρα ϖριν την , ήτοι ϖριν αϖό την η- µεροµηνία κατά την οϖοία η χώρα µας αϖοδέχθηκε το δικαίωµα άσκησης ατοµικής ϖροσφυγής.

12 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1379 ϖραγµατικά λάβει γνώση των ηµεροµηνιών των δικασίµων και των, µεταγενέστερων, καταδικαστικών αϖοφάσεων και, ως εκ τούτου, οι αϖοφάσεις αυτές εκδόθηκαν χωρίς να έχει δοθεί στον κατηγορούµενο η δυνατότητα να υϖερασϖιστεί τον εαυτό του. Εϖαναλαµβάνοντας, δε, τις θέσεις του Ε Α στην υϖόθεση Colozza, η Εϖιτροϖή τονίζει ότι το να υϖοχρεώνεται ο κατηγορούµενος να α- ϖοδείξει ότι αφενός οι ενέργειες της διωκτικής αρχής ήταν εσφαλµένες και ότι αφέτερου δεν ενήργησε µε σκοϖό φυγοδικίας, δεν συµβιβάζεται µε τις αϖαιτήσεις της δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6 1 ΕΣ Α. Αϖό τις ϖιο ϖρόσφατες αϖοφάσεις του Ε Α για το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι η Popovitsi κατά Ελλάδος του Στην υϖόθεση αυτή η ϖροσφεύγουσα καταδικάστηκε σε ϖοινή φυλάκισης για το αδίκηµα της κλοϖής, χωρίς ωστόσο να λάβει γνώση του κλητηρίου θεσϖίσµατος ή της αϖόφασης, αφού οι εϖιδόσεις έλαβαν χώρα µε τη διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ ως αγνώστου δια- µονής. Η ϖροσφεύγουσα εϖικαλέστηκε ότι διέθετε γνωστή διαµονή, ϖροσκοµίζοντας και σχετικό µισθωτήριο κατοικίας στο δικαστήριο ϖου έκρινε την αίτηση ϖου υϖέβαλε για την ακύρωση της εις βάρος της αϖόφασης. Ωστόσο, η αίτηση της αυτή αϖορρίφθηκε αϖό το δικαστήριο µε την αιτιολογία ότι «κατά το χρόνο της εϖίδοσης η Εισαγγελία δεν γνώριζε την κατοικίας της». Το Ε Α, εϖαναλαµβάνοντας την ϖαγία θέση του, έκρινε καταρχάς ότι, αν και δεν αναφέρεται ρητά στην 1 του άρθρου 6, η δυνατότητα του κατηγορουµένου να λάβει µέρος στη συζήτηση αϖορρέει αϖό το αντικείµενο και το σκοϖό του άρθρου, ενώ, οι ϖροϋϖοθέσεις για µια δίκαιη δίκη, όϖως τίθενται στα εδάφια γ), δ) και ε) της ϖαραγράφου 3 του άρθρου 6 ΕΣ Α, δεν θα µϖορούσαν να εκϖληρωθούν χωρίς την ϖαρουσία του κατηγορουµένου. Θα ϖρέ- ϖει, δε, να αϖοδεικνύεται ότι ο κατηγορούµενος είχε ϖράγµατι ϖαραιτηθεί αϖό το δικαίωµα του να εµφανισθεί ενώϖιον του δικαστηρίου και να υϖερασϖιστεί τον εαυτό του. Χαρακτηριστικές µάλιστα είναι οι εξής θέσεις ϖου διατύϖωσε το Ε Α στην υϖόθεση αυτή: «Γενικότερα, το ικαστήριο δεν αντιλαµβάνεται ού- 46. Popovitsi v.greece της (application no.53451/07). Περίληψη της αϖόφασης σε ΝοΒ τε για ϖοιο λόγο οι ϖολίτες, όταν δεν έχουν κα- µία γνώση των σε βάρος τους κατηγοριών, υϖοχρεούνται να ενηµερώνουν αϖό µόνοι τους την εισαγγελία για κάθε αλλαγή διεύθυνσης», ενώ στη συνέχεια το Ε Α εϖικρίνοντας την αϖόρριψη της αίτησης ακύρωσης της ϖροσφεύγουσας αναφέρει: «Η κατάσταση αυτή δε συµβαδίζει µε την εϖιµέλεια ϖου τα συµβαλλόµενα Κράτη οφείλουν να εϖιδεικνύουν για να διασφαλίζουν την ϖραγµατική και όχι θεωρητική ή αϖατηλή αϖόλαυση των δικαιωµάτων ϖου εγγυάται το άρθρο 6». Κατόϖιν της εϖισκοϖήσεως της νοµολογίας του Ε Α ως ϖρος το συγκεκριµένο ζήτηµα, είναι ϖεριττό να τονιστεί ότι η ακολουθούµενη δικαστηριακή ϖρακτική στη χώρα µας ουδεµία σχέση έχει µε τις εϖιταγές ϖερί δίκαιης δίκης, όϖως αυτές α- ϖορρέουν αϖό το άρθρο 6 1 ΕΣ Α και καθορίζονται συγκεκριµένα αϖό τη νοµολογία του Ε Α. VII. Εϖίµετρο - ϖροτάσεις Εν κατακλείδι, καθίσταται σαφές ότι η µέχρι σήµερα δικαστηριακή ϖρακτική ως ϖρος την εϖίδοση αγνώστου διαµονής κατά το άρθρο 156 ΚΠ, είτε αφορά τον τρόϖο ϖου τα αρµόδια όργανα εκτελούν τις ϖαραγγελίες εϖίδοσης είτε αφορά τον τρόϖο ϖου τα δικαστήρια µας ερµηνεύουν και εφαρµόζουν το συγκεκριµένο άρθρο, ϖαραβιάζει κατάφορα το δικαίωµα δικαστικής ϖροστασίας κατά το άρθρο 20 του Συντάγµατος µας και το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, κατά το άρθρο 6 1 της ΕΣ Α, όϖως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω. Ωστόσο, σε µια εϖοχή όϖως η σηµερινή, όϖου ο εθνικός και υϖερεθνικός νοµοθέτης ϖρονοεί διαρκώς, έστω και καθυστερηµένα ενίοτε, ϖρος ϖροάσϖιση των ατοµικών δικαιωµάτων, όϖου η τεχνολογία αφενός έχει καταστήσει την εϖικοινωνία ϖολύ ευκολότερη και αφετέρου συµβάλει διαρκώς στην ϖροοδευτική οργάνωση των δοµών του κράτους, η συνέχιση της ϖρακτικής αυτής δεν µϖορεί να γίνεται ϖλέον ανεκτή σε ένα κράτος δικαίου. Όταν σε άλλες χώρες χρησιµοϖοιούνται ακόµα και τα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης 47 ϖροκειµένου να εξασφαλιστεί µε κάθε 47. Το 2009 το Ανώτατο ικαστήριο της Βρετανίας, ϖροκειµένου να ϖαρακάµψει τις καθυστερήσεις του ϖαραδοσιακού βρετανικού νοµικού συστήµατος, εϖέ-

13 1380 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 τρόϖο ότι ο ενδιαφερόµενος θα λάβει ϖράγµατι γνώση της, ϖ.χ., εις βάρος του αϖόφασης, δε νοείται στη χώρα µας να θεωρείται ότι το κράτος εκ- ϖλήρωσε την υϖοχρέωση του αυτή αϖλώς και µόνο δια της µετάβασης του δικαστικού εϖιµελητή άϖαξ στη διεύθυνση ϖου αναγραφόταν στη µήνυση, και, σε ϖερίϖτωση µη ανεύρεσης του µηνυοµένου, εϖίδοσης εν συνεχεία κατά το άρθρο 156 ΚΠ του εγγράφου σε κάϖοιον υϖάλληλο του δήµου του τόϖου κατοικίας του µηνυοµένου, όϖου µάλιστα είναι άγνωστη και η ϖεραιτέρω τύχη του εγγράφου (αν, δηλαδή, ϖράγµατι αναρτηθεί σε κά- ϖοιον δηµόσιο ϖίνακα, ϖροσιτό σε ϖλήθος κόσµου, κλϖ). Συνεϖώς, ϖροκειµένου να αναθεωρηθεί ϖρος τη σωστή κατεύθυνση η ως άνω δικαστηριακή ϖρακτική, αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση είναι καταρχάς η εϖανεξέταση της θέσεως του Αρείου Πάγου ϖρος τις κατευθύνσεις εκείνες ϖου αναφέρθηκαν ανωτέρω και ϖου εξασφαλίζουν στα ϖλαίσια της ορθής ερµηνείας του άρθρου 156 ΚΠ και της δεδοµένης σήµερα κρατικής και δικαστηριακής δο- µής ότι θα καταβάλεται κάθε δυνατή ϖροσϖάθεια ϖρος ανεύρεση του ενδιαφερόµενου ϖροσώϖου. Συνοψίζοντας, δε, τις κατευθύνσεις αυτές θα ϖρέ- ϖει ϖαγίως να γίνεται δεκτό ότι: α) θα ϖρέϖει να ϖροσφεύγει το αρµόδιο όργανο της εϖίδοσης σε κάθε δυνατή ϖηγή ϖρος ανεύρεση της διεύθυνσης του ενδιαφερόµενου, τόσο εντός των ορίων του δήµου ή της κοινότητας του τόϖου κατοικίας του ενδιαφεροµένου όσο και σε όϖοιαν άλλη ϖεριοχή µϖορεί να ϖροκύϖτει ότι έχει µετοικήσει, β) θα ϖρέϖει στην έκθεση εϖίδοσης να βεβαιώνεται ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή ϖροσϖάθεια ϖρος α- νεύρεση του ενδιαφεροµένου, αναφέροντας συγκεκριµένα ϖρος ϖοιες κατευθύνσεις κίνηθηκε η σχετική έρευνα, γ) ως «εισαγγελική αρχή» θα ϖρέ- ϖει να νοούνται όλες οι εισαγγελίες της χώρας και δ) δεν ϖρέϖει να θεωρείται ως τελευταία γνωστή κατοικία η διεύθυνση ϖου αναγράφεται στη µήνυση ή έγκληση, καθόσον αυτό εµϖεριέχει κινδύ- δωσε στον καθού δικαστική αϖόφαση, για ϖαράλειψη χρήσης του ονόµατος του ενάγοντος, µέσω του κοινωνικού δικτύου Twitter! Με την αϖόφαση αυτή διατάσσεται ϖρόσωϖο ϖου χρησιµοϖοιούσε τα στοιχεία ταυτότητας άλλου ϖροσώϖου στο Twitter να αναστείλει την εν λόγω δραστηριότητα του στο δίκτυο (ϖηγή: νους. Ωστόσο, µια τέτοια αλλαγή κατεύθυνσης της νοµολογίας θα ϖρέϖει να συνδυαστεί και µε µια σειρά ϖρακτικών µέτρων και ρυθµίσεων, ώστε να εϖιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αϖοτελέσµατα, όϖως: α) εϖίδοση σε όλες τις γνωστές διευθύνσεις, εφόσον υϖάρχουν ϖερισσότερες αϖό µία, έστω και δια ταχυδροµικής εϖιστολής στις ϖρογενέστερες της τελευταίας γνωστής κατοικίας, β) εϖίδοση όχι στον ήµαρχο αλλά στον ιευθυντή του Αστυνο- µικού Τµήµατος της τελευταίας γνωστής κατοικίας του αϖοδέκτη 48, δεδοµένου ότι είναι ϖιθανότερο να λάβει τελικά γνώση ο τελευταίος µε τον τρόϖο αυτό, ϖαρά µε την εϖίδοση στο ήµαρχο, ιδίως δε όταν ϖρόκειται για µεγάλους δήµους, γ) ψηφιο- ϖοίηση των αρχείων όλων των Εισαγγελιών της χώρας και διασύνδεση τους. Τα αρχεία αυτά θα ϖρέϖει ως ελάχιστο δεδοµένων να ϖεριλαµβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης κάθε ϖροσώϖου ϖου αναφέρεται σε µια δικογραφία. Αν για κάϖοιο ϖρόσωϖο ϖροκύϖτουν (κατά την ϖρώτη καταχώρηση του στο αρχείο ή µεταγενέστερα) ϖερισσότερες διευθύνσεις, θα ϖρέϖει να καταγράφονται όλες, δ) ϖρόσβαση των Εισαγγελικών Αρχών, δια αρµοδίων οργάνων τους, ϖου θα ϖρέϖει να έχουν αναλάβει ειδικώς το συγκεκριµένο έργο, στα αρχεία ϖελατών της ΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥ ΑΠ, των εταιριών κινητής τηλεφωνίας (οι ο- ϖοίες ϖιθανότατα διαθέτουν και το ϖιο ενηµερω- µένο αρχείο) αλλά και στο αρχείο εκλογικών καταλόγων του Υϖουργείου Εσωτερικών, ασφαλώς υϖό την ϖροϋϖόθεση της τήρησης των ϖροβλέψεων του ν.2472/97 για την ϖροστασία του ατόµου αϖό την εϖεξεργασία δεδοµένων ϖροσωϖικού χαρακτήρα και, τέλος, ε) ϖρόσβαση των Εισαγγελι- 48. Η συγκεκριµένη ϖρόταση υϖοστηρίχθηκε για ϖρώτη φορά αϖό τον ΕισΕφΠειραιά Π α ν. Μ ϖ ρ α - κ ο υ µ ά τ σ ο, στο άρθρο «Παρεµβάσεις στην ϖροδικασία για ορθολογική αϖονοµή της Ποινικής ικαιοσύνης (Προκαταρκτική εξέταση ϖροανάκριση ανάκριση)». Σε αυτό εϖισηµαίνεται ότι η εϖίδοση στον ήµαρχο δεν ϖροσφέρει τίϖοτα άλλο ϖαρά την εκϖλήρωση της τυϖικής υϖοχρέωσης της διωκτικής αρχής να εϖιδώσει. Αντιθέτως, η εϖίδοση στον ιευθυντή του Α.Τ. του τό- ϖου κατοικίας ενδεχοµένως να αϖοδεικνυόταν ϖιο α- ϖοτελεσµατική, δεδοµένου ότι µϖορεί είτε ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης να εϖισκεφτεί για κάϖοιον λόγο το Α.Τ. είτε να είναι γνωστή η ενεστώσα κατοικία του στους ε- κεί αστυνοµικούς.

14 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1381 κών Αρχών στα αρχεία (δηµατολόγια) των δήµων της χώρας. Αϖαραίτητη, βεβαίως, ϖροϋϖόθεση είναι να έχει ϖροηγηθεί εϖίσης η ψηφιοϖοίηση και διασύνδεση τους καθώς και η τήρηση των ϖροϋ- ϖοθέσεων του ν. 2472/97 για την ϖροστασία του ατόµου αϖό την εϖεξεργασία δεδοµένων ϖροσω- ϖικού χαρακτήρα. Ενδεχοµένως ορισµένες αϖό τις ϖροτάσεις αυτές να ηχούν ιδιαιτέρως φιλόδοξες για µια χώρα µε τις συγκεκριµένες διοικητικές δοµές, όϖως η δική µας. Ωστόσο, αν ϖράγµατι εϖιθυµούµε την αναγνώριση µας ως ενός κράτους δικαίου, βάσει των ϖροαναφερθέντων, εϖιβάλλεται τέτοιου είδους, ή ανάλογης αϖοτελεσµατικότητας, ϖροτάσεις να υιοθετηθούν και να ϖροωθηθεί άµεσα η υλοϖοίηση τους. Αν, δε, κάϖοιες εξ αυτών θεωρούνται και οικονοµικώς ανέφικτες στην ϖαρούσα συγκυρία, θα ήταν ϖάντως µια ϖολύ καλή αρχή η υιοθέτηση όσων εξ αυτών συνεϖάγονται ελάχιστο ή µηδενικό κόστος, ενώ σε κάθε ϖερίϖτωση εϖιβάλλεται µια µεταστροφή της νοµολογίας ϖρος την ορθή ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 156 ΚΠ.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος Αρ. Γιαρένης Αντεισαγγελέας του Στρατοδικείου Ιωαννίνων ρ. ηµοσίου ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου

Ευγένιος Αρ. Γιαρένης Αντεισαγγελέας του Στρατοδικείου Ιωαννίνων ρ. ηµοσίου ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου Η µη αναγραφή του άρθρου 15 ΠΚ επί του κλητηρίου θεσπίσµατος, σε περίπτωση ανθρωποκτονίας από αµέλεια µε παράλειψη από έχοντα ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος δράστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1578/1993 Πηγή: Ποιν.Χρ. Μ ' 1994, σ. 28

Αρείου Πάγου: 1578/1993 Πηγή: Ποιν.Χρ. Μ ' 1994, σ. 28 Αρείου Πάγου: 1578/1993 Πηγή: Ποιν.Χρ. Μ ' 1994, σ. 28 Περίληψη: Ο κατηγορούµενος, ο οποίος κατά την διενέργεια προανακρίσεως είχε προβεί σε δήλωση της κατοικίας ή διαµονής του θεωρείται κατά πλάσµα του

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/28-09-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 Αθήνα, 12-12-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/12-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3413/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. (i) Ποια διαδικασία ακολουθείται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012 Αθήνα, 24-09-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6082/24-09-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-07-2014 2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/30-07- Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αρβανιτάκης Πάρις: Η προβολή των πραγµατικών ισχυρισµών κατά τη διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Παναγιώτη ΜΟΥΣΣΑ του Σωτηρίου και της Ανθής, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Μουσών αρ. 48, και προσωρινώς κρατούμενου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της µε αριθµό 32ης/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του

Πρακτικό της µε αριθµό 32ης/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος.

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέα ηµοσίου ικαίου 2003 2004 Συνταγµατικό ίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Ανδρέας ηµητρόπουλος Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 945 - Αίτηση αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. Σας γνωστοποιούμε την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα