1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60"

Transcript

1 1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 H εϖίδοση σε ϖρόσωϖα άγνωστης διαµονής κατά το άρθρο 156 ΚΠ Κριτική ϖροσέγγιση στη δικαστηριακή ϖρακτική ηµητρίου Χρ. Αναστασόϖουλου ικηγόρου Μ Ποινικών Εϖιστηµών Ι. Εισαγωγή Βασική συνταγµατική αρχή, ϖου διαϖνέει βεβαίως και τον Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, είναι το δικαίωµα δικαστικής ϖροστασίας και δικαστικής ακρόασης κατά το άρθρο 20 του Συντάγµατος 1. Υϖοχρέωση της εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας είναι η ϖραγµατική εξασφάλιση σε κάθε ϖολίτη του δικαιώµατος αυτού. Αϖόρροια, δε, της συνταγµατικής αυτής εϖιταγής είναι και η ανάγκη διάρθρωσης του συστήµατος αϖονοµής της ϖοινικής δικαιοσύνης µε τέτοιο τρόϖο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ουδείς θα στερηθεί του δικαιώµατος του αυτού, όϖως ϖ.χ. συµβαίνει όταν κάϖοιος δε λαµβάνει γνώση της εις βάρος του ϖοινικής διαδικασίας και, ασφαλώς, τυχόν εκδοθείσας εις βάρος του καταδικαστικής αϖόφασης. Το δικαίωµα ϖρόσβασης σε δικαστήριο και ϖροηγούµενης ακρόασης τυγχάνει αναγνώρισης και αϖό την Ευρωϖαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώϖου. Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της ΕΣ Α ϖερί δίκαιης δίκης αναγνωρίζεται αϖό το Ευρωϖαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώ- ϖου ότι εµϖεριέχεται και το δικαίωµα ϖρόσβασης σε δικαστήριο 2, όϖως αυτό κατοχυρώνεται τόσο 1. Για το δικαίωµα δικαστικής ϖροστασίας και α- κρόασης στην ϖοινική δίκη βλ. Κ ώ σ τ α Χ. Χ ρ υ σ ό - γ ο ν ο, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 2η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 2002, σ. 430 εϖ. Για το δικαίωµα δικαστικής ϖροστασίας, γενικότερα, βλ. σε Π έ τ ρ ο Ι. Π α ρ α ρ ά, Σύνταγµα 1975 Corpus Ι, άρθρα 1-50, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Α- θήνα Κοµοτηνή 1985, σ. 297 εϖ. 2 Για το δικαίωµα ϖρόσβασης σε δικαστήριο κατ άρθρο 6 ΕΣ Α βλ. Ι. Μ υ λ ω ν ά, Η ϖοινική «ίκαιη ίκη» στη νοµολογία του Ευρωϖαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώϖου κατά την τριετία , εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2007, σ. 39 εϖ. Ειδικότερα, στη σ. 43 αναφέρεται η υϖόθεση «Osu κατά Ιταλίας» της , µε την οϖοία καταδικάστηκε η Ιταλία για ϖαραβίαση του άρθρου 6 1 ΕΣ Α, εϖειδή ο ϖροσφεύγων στερήθηκε αναιτιολόγητα το δικαίωµα ϖρόσβασης στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο ϖροκειµένου να αµφισβητήσει την ερήµην δευστην ϖρώτη ϖαράγραφο του άρθρου αυτού όσο και στην τρίτη ϖαράγραφο του, όϖου εξειδικεύονται ϖεραιτέρω οι υϖοχρεώσεις κάθε κράτους ϖρος εξασφάλιση του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη 3. Σύµφωνα, λοιϖόν, και µε το Ευρωϖαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώϖου, τα κράτη θα ϖρέϖει να έχουν εξασφαλίσει στην ϖράξη το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, αϖόρροια του οϖοίου είναι και η ακώλυτη ϖρόσβαση σε δικαστήριο και η ϖροηγούµενη δικαστική ακρόαση. Συνεϖώς, υϖό το ϖρίσµα αυτών των θεµελιωδών αρχών θα ϖρέϖει να εξετάζεται και η ορθή εφαρµογή του άρθρου 156 Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. ΙΙ. Η έννοια της «κατοικίας» κατά το άρθρο 156 ΚΠ Στο τρίτο κεφάλαιο του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας υϖό τον τίτλο «Κοινοϖοιήσεις και εϖιδόσεις» ϖροβλέϖονται οι τρόϖοι µε τους οϖοίους γίνεται η εϖίδοση ενός εγγράφου της ϖοινικής διαδικασίας, όϖως είναι ϖ.χ. το κλητήριο θέσϖισµα και η αϖόφαση, ώστε να εξασφαλιστεί, στα ϖλαίσια ενός οργανωµένου κράτους και µε τον εγκυ- τεροβάθµια καταδίκη του, ενώ στη σ. 45 αναφέρεται η υϖόθεση «Marpa Zeeland B.V. και Metal Welding B.V. κατά Κάτω Χωρών» της , στην οϖοία κατά το Ε Α ϖαραβιάστηκε το άρθρο 6 1 ΕΣ Α καθότι οι ϖροσφεύγουσες δεν είχαν αϖοτελεσµατική ϖρόσβαση στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο. Για το δικαίωµα ϖρόσβασης σε δικαστήριο κατά το Ε Α βλ. ακόµα Ι.. Σ α ρ µ ά, Κράτος και δικαιοσύνη, Ελευθερία µε υϖεροχή του δικαίου, Η νοµολογία του Ευρωϖαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώϖου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2003, σ Έτσι, στην τρίτη ϖαράγραφο του άρθρου 6 ΕΣ Α, εδ.α, ϖροβλέϖεται το δικαίωµα κάθε κατηγορουµένου ϖληροφορήσεως της εναντίον του κατηγορίας ενώ στα εδ. β, γ, δ και ε του ιδίου άρθρου ϖροβλέϖονται τα δικαιώµατα ϖαροχής των αναγκαίων ϖροϋϖοθέσεων ϖρος ϖροετοιµασία της υϖεράσϖισης καθώς και αυτού καθαυτού του δικαιώµατος υϖεράσϖισης, αϖό τον ίδιο τον κατηγορούµενο ή δια συνηγόρου της εϖιλογής του.

2 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1369 ρότερο δυνατό τρόϖο, ότι το ϖρόσωϖο στο οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η εϖίδοση ϖράγµατι έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού ή, σε κάθε ϖερίϖτωση, ότι έλαβε χώρα κάθε δυνατή ενέργεια, βάσει συντεταγµένων κανόνων και συγκεκριµένης διαδικασίας, ϖροκειµένου το ως άνω ϖρόσωϖο να λάβει γνώση του ϖρος εϖίδοση εγγράφου. Στο άρθρο 156 ΚΠ, ειδικότερα, υϖό τον τίτλο «Εϖίδοση σε ϖρόσωϖα άγνωστης διαµονής» ϖροβλέϖεται η διαδικασία ϖου ακολουθείται σε ϖερίϖτωση ϖου το ϖρόσωϖο στο οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η εϖίδοση αϖουσιάζει αϖό τον τόϖο της «κατοικίας» του και η διαµονή του είναι «άγνωστη». Στην ϖερίϖτωση αυτή, σύµφωνα µε την 1 του ιδίου άρθρου, η εϖίδοση του εγγράφου γίνεται στο/η σύζυγο του και, αν δεν υϖάρχει σύζυγος, κατά σειρά, σε έναν αϖό τους γονείς του ή του αδελφούς ή σε άλλους συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό. Αν ούτε κανένα αϖό τα ϖρόσωϖα αυτά βρεθεί, σύµφωνα την 2 του ιδίου άρθρου, η εϖίδοση τελικά γίνεται «ϖρος το δήµαρχο ή το δηµοτικό υϖάλληλο ϖου ορίζει ο δήµαρχος γι αυτό το σκοϖό ή ϖρος τον ϖρόεδρο της κοινότητας ή ϖρος τον ιερέα της ενορίας της τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του αϖοδέκτη της εϖίδοσης, οι οϖοίοι αναλαµβάνουν την υϖοχρέωση να φροντίσουν για την τοιχοκόλληση του εγγράφου ϖου τους εϖιδόθηκε σε ένα αϖό τα δηµοσιότερα σηµεία και να στείλουν βεβαίωση για την τοιχοκόλληση στην αρχή ϖου ϖαράγγειλε την εϖίδοση» 4. Ασφαλώς ϖρόκειται για µια ϖλασµατική εϖίδοση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις µεγάλες ϖόλεις, αφού είναι σχεδόν αδύνατο το ϖρος εϖίδοση ϖρόσωϖο να λάβει ϖραγµατική γνώση του εγγράφου αυτού κατά την ανωτέρω διαδικασία. Κρίσιµο στοιχείο εν ϖροκειµένω, για την ϖαραδοχή ότι το ϖρόσωϖο ϖρος το οϖοίο έχει ϖαραγγελθεί η εϖίδοση ενός εγγράφου είναι ϖράγ- µατι «άγνωστης διαµονής» κατά το άρθρο 156 ΚΠ, είναι η έννοια της «κατοικίας», η οϖοία, όϖως είναι γνωστό, ορίζεται στο άρθρο 51 του Α- 4. Σύµφωνα µε το εδ.β 2 του άρθρου 156 ΚΠ, η ϖαραγγέλουσα την εϖίδοση αρχή «µϖορεί κατά την κρίση της να ϖαραγγείλει να γίνει ϖρόσθετη εϖίδοση και στον ϖρόεδρο του συλλόγου ή του σωµατείου, στο οϖοίο ανήκει κατά το νόµο ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης, οϖότε τα αϖοτελέσµατα της αρχίζουν αϖό τη µεταγενέστερη εϖίδοση». Ωστόσο, τουλάχιστον κατά την έρευνα ϖου διενεργήθηκε στα ϖλαίσια συγγραφής του ϖαρόντος, τέτοιου είδους µεταγενέστερη εϖίδοση δεν ϖροκύϖτει να έχει λάβει χώρα ϖοτέ. στικού Κώδικα. Στο ϖρώτο εδάφιο του άρθρου αυτού ϖροσδιορίζεται ως «κατοικία» ο τόϖος της κύριας και µόνιµης εγκατάστασης ορισµένου φυσικού ϖροσώϖου, άλλως δε, όϖως γίνεται δεκτό στη θεωρία, «κατοικία είναι ο νοµικός δεσµός του ϖροσώϖου ϖρος ορισµένη εδαφική ϖεριοχή, η οϖοία καθίσταται κατ αυτόν τον τρόϖο αφενός συνδετικό στοιχείο των νο- µικών σχέσεων του ϖροσώϖου και αφετέρου στοιχείο ε- ξατοµικεύσεως αυτού» 5. Ο τόϖος αυτός, γεωγραφικά, ϖροσδιορίζεται κατά κανόνα εϖί τη βάσει της διοικητικής διαίρεσης της χώρας σε δήµους και σε κοινότητες ή και αϖό τη διαίρεση σε δικαστικές ϖεριφέρειες 6. εν θα ϖρέϖει, λοιϖόν, να εκλαµβάνεται ως «κατοικία» κατά το άρθρο 156 ΚΠ το συγκεκριµένο οίκηµα στο οϖοίο διαµένει ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης, αλλά µια ευρύτερη ϖεριοχή, σαφώς ϖροσδιοριζόµενη αϖό τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές της χώρας 7. Στην ερµηνεία αυτή της έννοιας της «κατοικίας» στο άρθρο 156 ΚΠ συνηγορούν δύο ακόµα σηµαντικά εϖιχειρήµατα: Κατά ϖρώτον, η διαϖίστωση ότι στο άρθρο 156 ΚΠ η χρησιµοϖοίηση του όρου «κατοικία» γίνεται µε σαφώς διαφορετική έννοια αϖό τη χρησιµοϖοίηση του ιδίου ό- ρου στο µόλις ϖροηγούµενο άρθρο 155 ΚΠ. Έ- τσι, στο άρθρο εδ. β ΚΠ είναι αναµφίβολο ότι ως «κατοικία» θεωρείται το συγκεκριµένο οίκηµα στο οϖοίο διαµένει το ϖρόσωϖο, στο ο- ϖοίο ϖρόκειται να γίνει η εϖίδοση, καθώς ϖροβλέ- 5. Α ϖ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς Μ ι χ. Σ τ α θ ό ϖ ο υ λ ο ς, Αστικός Κώδικας, Ερµηνεία κατ άρθρο, Τόµος Ι, εκδόσεις ίκαιο & Οικονοµία, Π. Ν. Σάκκουλας, σ. 87. Βλ. ακόµα Ι.Κ α ρ ά κ ω σ τ α, Αστικός Κώδικας, Ερµηνεία Σχόλια Νοµολογία, Τόµος Πρώτος, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2005, σ. 297 και Ν ι κ. Τ ρ ι ά ν τ ο, Αστικός Κώδικας, ερµηνεία κατ άρθρο, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009, σ. 65. Ως τόϖος κατοικίας νοείται ο τόϖος ο οϖοίος είναι το κύριο και µόνιµο κέντρο των οικιακών και κοινωνικών σχέσεων του ατό- µου. Γεωγραφικά, δε, ως τόϖο ο νόµος εννοεί την εδαφική έκταση του δήµου ή της κοινότητας. 6. Βλ. Α ρ. Κ α ρ ρ ά, Ποινικό ικονοµικό ίκαιο, τρίτη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 344, του ιδίου ϖαρατηρήσεις στην ΑΠ 1320/1986, ΠοινΧρ ΛΖ 103, και Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, ίκη για κακούργηµα & αϖών ο κατηγορούµενος, άρθρα ΚΠ, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, 2007, σ Αντίθετη, ωστόσο, άϖοψη φαίνεται ότι εκφράζεται αϖό Α ν δ. Ζ ύ γ ο υ ρ α, Περί της εϖιδόσεως ϖρος ϖρόσωϖον αγνώστου διαµονής, Υϖερ

3 1370 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 ϖεται ότι, στην ϖερίϖτωση ϖου αϖουσιάζει ο ενδιαφερόµενος, αυτός ϖου κάνει την εϖίδοση θα ϖρέϖει να εγχειρίσει το έγγραφο σε κάϖοιον αϖό εκείνους ϖου διαµένουν µαζί του, έστω και ϖροσωρινά, ειδάλλως στους οικιακούς βοηθούς του ή στο θυρωρό της κατοικίας ϖου µένει ή σε κάϖοιον αϖό όσους είναι στο κατάστηµα ή στο εργαστήριο ή στο γραφείο, ήτοι σε ϖρόσωϖα τα οϖοία τη δεδοµένη χρονική στιγµή ϖου αναζητείται ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης διαµένουν ή βρίσκονται στο ί- διο µε αυτόν οίκηµα. Αντιθέτως, στο άρθρο ΚΠ ορίζεται ότι αν ο ενδιαφερόµενος αϖουσιάζει αϖό τον τόϖο της «κατοικίας» του, τότε η εϖίδοση του εγγράφου γίνεται στο σύζυγό του και, αν δεν υϖάρχει σύζυγος, σε έναν αϖό τους γονείς ή τους αδελφούς ή σε άλλους συγγενείς του εξ αί- µατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό. Συνάγεται, συνεϖώς, µε ασφάλεια ότι εν ϖροκει- µένω δε µϖορεί να νοείται ως κατοικία το συγκεκριµένο οίκηµα, αφού θα ήταν όλως ϖαράλογο να αναµένεται ότι µϖορεί να κατοικεί κάϖοιος στο ί- διο σϖίτι µαζί µε όλους τους συγγενείς του, έως και τον τρίτο βαθµό 8! Αϖό τα ανωτέρω, λοιϖόν, συµϖεραίνεται ότι όταν ο νοµοθέτης εϖιθυµεί να ϖροσδιορίσει την «κατοικία» υϖό τη στενή της έννοια, το κάνει α- ναφέροντας συγκεκριµένα στοιχεία, όϖως είναι και η έννοια των «συνοικούντων» 9, στην ϖρώτη ϖαράγραφο του άρθρου 155 ΚΠ. Τέλος, το εϖιχείρηµα αυτό εϖιρρωνύεται και αϖό το γεγονός ότι ενώ στην 2 του άρθρου 156 ϖροβλέϖεται ότι, σε ϖερίϖτωση ϖου δεν βρεθούν τα αναφερόµενα στην ϖροηγούµενη ϖαράγραφο ϖρόσωϖα, τότε η εϖίδοση γίνεται ϖρος το δήµαρχο (και τα υϖόλοιϖα αναφερόµενα στην ίδια διάταξη ϖρόσωϖα) του τόϖου κατοικίας - κάτι ϖου ασφαλώς ϖροϋ- ϖοθέτει ϖως διαϖιστώθηκε ότι σε όλη την έκταση του συγκεκριµένου δήµου δεν ανευρέθηκε ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης ή τα υϖόλοιϖα ϖρόσωϖα ϖου αναφέρονται στην ϖρώτη ϖαράγραφο του άρθρου 156 ΚΠ 10 στη δεύτερη ϖαράγραφο του άρθρου 8. Βλ.Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, ό.ϖ., σ Βλ. Α θ. Κ ο ν τ α ξ ή, Κώδικας Ποινικής ικονοµίας, Συνδυασµός Θεωρίας & Πράξης, δ έκδοση, τόµος ϖρώτος, εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2006, σ Έτσι, στην σωστή κατεύθυνση ϖρος αυτή την ερ- µηνεία κινείται η ΑΠ 462/2004, ΠοινΛ , κατά την οϖοία µόνο το γεγονός της µη ανεύρεσης του εκκα- 155 ΚΠ ϖροβλέϖεται ότι, εφόσον δεν βρεθούν στην κατοικία τα αναφερόµενα στην ϖρώτη ϖαράγραφο ϖρόσωϖα, τότε, όϖοιος κάνει την εϖίδοση εϖικολλά το έγγραφο στην ϖόρτα της κατοικίας. Έτσι, και µε την αντιδιαστολή των ϖαραγράφων αυτών των άρθρων 155 και 156 ΚΠ καθίσταται σαφές ότι µε διαφορετική έννοια χρησι- µοϖοιείται σε αυτά ο όρος «κατοικία». Τέλος, η βασιµότητα της ερµηνευτικής αυτής ϖροσέγγισης ϖροκύϖτει και αϖό το γεγονός ότι κατά τις συζητήσεις ϖου έλαβαν χώρα για τη δια- µόρφωση του άρθρου 428 ΚΠ ϖροκρίθηκε η διατύϖωση «αϖών εκ της κατοικίας» αντί της διατύϖωσης «αϖών εκ της οικίας» 11, ϖροφανώς για το λόγο ότι ο όρος «κατοικία» δεν ταυτίζεται µε τη στενή και ϖολύ συγκεκριµένη έννοια της «οικίας», ήτοι του οικήµατος όϖου διαµένει ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης. ΙΙΙ. Η δικαστηριακή ϖρακτική Στην ϖράξη ωστόσο, καίτοι ευθέως αϖό το γράµµα και το ϖνεύµα του νόµου, κατά τα ανωτέρω, αϖαιτείται η αναζήτηση του ατόµου ϖρος το οϖοίο ϖρέϖει να εϖιδοθεί κάϖοιο έγγραφο να γίνει σε όλο τον τόϖο κατοικίας του, το αρµόδιο για την εϖίδοση όργανο αναζητά το ως άνω άτοµο µόνο στη διεύθυνση την οϖοία τυχαίνει να γνωρίζει η εισαγγελική αρχή και, σε ϖερίϖτωση ϖου δεν βρεθεί στη διεύθυνση αυτή, τότε λαµβάνει χώρα η διαδικασία της εϖίδοσης ως αγνώστου διαµονής κατ άρθρο 156 ΚΠ. Μάλιστα, κατά τη νοµολογία του Αρείου Πάγου καίτοι δεν είναι ϖάγια για το συγκεκριµένο θέµα, όϖως καταδεικνύεται κατωτέρω ως αγνώστου διαµονής θεωρείται εκείνος ϖου αϖουσιάζει αϖό τον τόϖο της κατοικίας του και η διαµονή του είναι άγνωστη για την Εσαγγελική ή ικαστική Αρχή ϖου έχει εκδώσει το ϖρος εϖίδοση έγγραφο ή εχει ϖαραγγείλει την εϖίδοση «έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε τρίτους, όϖως είναι ακόµη και άλλη Εισαγγελική Αρχή ή και η Αστυνοµική Αρχή» 12. λούντος στη διεύθυνση του γραφείου του, όϖου ασκούσε το εϖάγγελµα του, δεν εϖαρκεί για το χαρακτηρισµό του εκκαλούντος ως αγνώστου διαµονής. 11. Βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεων των Αναθεωρητικών Εϖιτροϖών του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, τευχ. Β, 1957, σ ΑΠ 579/2010, ΑΠ 519/2010, ΑΠ 18/2010, ΑΠ 349/2010, ΑΠ 526/2010, ΑΠ 577/2010, ΑΠ 580/2010,

4 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1371 Κατά την ίδια, δε, νοµολογία ως τόϖος κατοικίας θεωρείται εκείνος τον οϖοίο έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το άρθρο ΚΠ, κατά την ϖροανάκριση ϖου τυχόν έχει ενεργηθεί και, σε ϖερίϖτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος ϖου έχει δηλωθεί στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και, αν δεν έχει ενεργηθεί ϖροανάκριση ή ο κατηγορού- µενος δεν εµφανίστηκε κατ αυτήν, ως τόϖος κατοικίας θεωρείται εκείνος ϖου αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση. Ωστόσο, µε τη θέση του αυτή ο Άρειος Πάγος, ήτοι καθιστώντας κατά α- µάχητο τεκµήριο ως αξιόϖιστη ϖηγή τον µηνυτή ή εγκαλούντα, ο οϖοίος αναφέρει συγκεκριµένη διεύθυνση στη µήνυση ή έγκληση του, εκτός του γεγονότος ότι τον αναγάγει µε τον τρόϖο αυτό ουσιαστικά σε αντικειµενικό συλλειτουργό της ϖοινικής διαδικασίας, ϖαραγνωρίζει το γεγονός ότι ενδεχοµένως ο µηνυτής εσκεµµένως να δήλωσε αναληθή διεύθυνση κατοικίας για τον κατηγορούµενο, ϖροκειµένου να εϖιτύχει µε τον τρόϖο αυτή τη σίγουρη καταδίκη του 13. ΑΠ 628/2010, ΑΠ 907/2010, ΑΠ 464/2009, ΑΠ 1155/2009, ΑΠ1578/2009 (δηµοσιευµένες στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου ), ΟλΑΠ 8/1995, ΠοινΧρ ΜΣΤ 829, ΑΠ 1453/2002, ΠοινΧρ ΝΓ 518, ΑΠ 1138/2001, ΠοινΧρ ΝΒ Ο κίνδυνος αυτός εϖισηµαίνεται και αϖό µερίδα της νοµολογίας. Έτσι, στην ΕφΠατ 242/2007 (ΠοινΧρ ΝΗ 2008) τονίζεται η αναγκαίοτητα να αναζητείται η ϖραγµατική κατοικία του κατηγορουµένου, ϖου δεν έ- χει δηλώσει διεύθυνση κατοικίας κατ άρθρο 273 ΚΠ και αγνοεί το σχηµατισµό εις βάρος του δικογραφίας, γιατί διαφορετικά ο κατηγορούµενος µϖορεί να µείνει εκτεθειµένος στις όϖοιες διαθέσεις και εϖιδιώξεις του µηνυτή του «ο οϖοίος ουδόλως µϖορεί να αϖοκλειστεί ότι υ- ϖαιτίως δήλωσε εσφαλµένη διεύθυνση του µηνυοµένου». Ο κίνδυνος αυτός εϖισηµαίνεται και στη θεωρία, όϖου, µεταξύ άλλων, βλ. Η. Α ν α γ ν ω σ τ ό ϖ ο υ λ ο, ϖαρατηρήσεις στην ΑΠ 830/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 56. Τέλος, µε την ΑΠ 1888/2008 (ΝΟΜΟS) αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθότι έλαβε χώρα εϖίδοση µόνο στη διεύθυνση της κατηγορουµένης ϖου αναφερόταν στην εις βάρος της µήνυση, καίτοι στην ίδια την ϖροσβαλλό- µενη αϖόφαση γινόταν δεκτό ότι η κατηγορουµένη διέθετε οικογενειακή κατοικία γνωστή στην ίδια εισαγγελική αρχή ϖου έκανε τη συγκεκριµένη εϖίδοση ως α- γνώστου διαµονής. Ωστόσο, το δικαστήριο της ουσίας αϖέρριψε ως εκϖρόθεσµη την έφεση της χωρίς να αιτιολογεί εϖαρκώς γιατί δεν ανεζητήθη και στην άλλη αυτή οικογενειακή της διεύθυνση ϖου ϖροέκυϖτε ότι ήταν γνωστή. Παραδείγµατα λανθασµένης εφαρµογής στη δικαστηριακή ϖρακτική της διαδικασίας εϖιδόσεως ως αγνώστου διαµονής κατ άρθρο 156 ΚΠ δυστυχώς υϖάρχουν ϖολλά. Αιτία αυτών είναι σε µεγάλο βαθµό η ως άνω θέση της νοµολογίας του Αρείου Πάγου, αλλά και των δικαστηρίων της ουσίας, κατά την οϖοία αρκεί ότι αναζητήθηκε το ϖρόσωϖο ϖρος το οϖοίο ϖρέϖει να γίνει η εϖίδοση στη µια και µοναδική διεύθυνση ϖου ήταν γνωστή στη συγκεκριµένη Εισαγγελική Αρχή ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση. Έτσι, στη νοµολογία των δικαστηρίων µας συναντά κανείς ϖεριϖτώσεις όϖως η εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε ϖρόσωϖο το οϖοίο αναζητήθηκε µόνο στη µια αϖό τις δύο διευθύνσεις κατοικίας του ϖου ήταν δηλωµένες στην εις βάρος του µήνυση 14, η εϖίδοση σε µια αϖό τις ϖερίσσοτερες διευθύνσεις της κατηγορουµένης - καίτοι γίνεται δεκτό ότι ϖροέκυϖτε και άλλη γνωστή διεύθυνση κατοικίας της κατηγορουµένης - µε αϖοτέλεσµα να µην ανευρεθή σε αυτήν και να α- κολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ 15, η εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε ϖρόσωϖο ϖου αν και βεβαιώνεται στο αϖοδεικτικό εϖίδοσης ότι είχε µετοικήσει σε άλλη ϖόλη ϖαρά ταύτα ακολουθήθηκε η διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ 16, η ε- ϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε κατηγορούµενο ϖου δεν αναζητήθηκε καν στη διεύθυνση κατοικίας του 17, η εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε κα- 14. Με την ΑΠ 1175/2007, ΠοινΧρ ΝΗ 333, αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθότι δεν µνηµονευόταν σε αυτήν αν ο ϖρος ον η εϖίδοση αναζητήθηκε και στις δύο διευθύνσεις ϖου αναφέρονται στη µήνυση καθώς και σε ϖοια αϖό τις δύο αναζητήθηκε και διαϖιστώθηκε το άγνωστο της διαµονής του. 15. Με την ΑΠ 1861/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 649, αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση µε την οϖοία είχε γίνει δεκτό ότι εγκύρως έλαβε χώρα εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής για την αναιρεσείουσα, η οϖοία ναι µεν κάνει δεκτό το δικαστήριο ότι είχε γνωστή διαµονή αλλού, αλλά ωστόσο, εϖειδή δε βρέθηκε στη διεύθυνση ϖου αναφερόταν στην αίτηση για άσκηση ϖοινικής δίωξης, έλαβε χώρα εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής. 16. Με την ΑΠ 209/1995, ΠοινΧρ ΜΕ 576, αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση γιατί ενώ στο αϖοδεικτικό εϖίδοσης βεβαιώνεται ότι ο κατηγορούµενος είχε µετοικήσει αϖό τη Θεσαλλονίκη στην Αθήνα, σε άγνωστη διεύθυνση, η αϖόφαση εϖιδόθηκε στον ήµαρχο Θεσσαλονίκης και, ως εκ τούτου, η εϖίδοση ήταν άκυρη. 17. Με την ΑΠ 941/1987, ΠοινΧρ ΛΖ/785, αναιρέ-

5 1372 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 τηγορούµενο ϖου αναζητήθηκε σε άλλη διεύθυνση αϖό εκείνη ϖου ο ίδιος είχε δηλώσει 18 και, τέλος, εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής σε ϖρόσωϖο ϖου ϖοτέ δεν είχε αλλάξει διεύθυνση κατοικίας 19. IV. Κριτική στη νοµολογία Ερµηνευτική ϖροσέγγιση Αϖοκρυσταλλώνοντας, δε, τις ανωτέρω ϖαραδοχές της νοµολογίας, τα κυριότερα σηµεία της είναι τα εξής: Κατά ϖρώτον, ως ϖρόσωϖο άγνωστης διαµονής θεωρείται το ϖρόσωϖο εκείνο ϖου α- ϖουσιάζει αϖό την οικία του, ευρισκόµενο σε µέρος άγνωστο για την Εισαγγελική ή ικαστική Αρχή ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση 20. Έϖειτα, τα όργανα τα οϖοία έλαβαν την ϖαραγγελία εϖίδοσης δεν έχουν υϖοχρέωση να ϖροσφύγουν σε άλλες αρχές ή σε οϖοιαδήϖοτε άλλη ϖηγή ϖροκειµένου να ϖληροφορηθούν την ϖραγµατική κατοικία του κατηγορουµένου 21. Τέλος, το εάν η θηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθότι η εϖίδοση της κλήσης στον κατηγορούµενο για την εκδίκαση της έφεσης του έλαβε χώρα σε διεύθυνση ϖου δεν τον αφορούσε, µε αϖοτέλεσµα να ακολουθήσει εϖίδοση στον αρµόδιο ήµαρχο κατ άρθρο 156ΚΠ, καίτοι η διεύθυνση του κατηγορουµένου ήταν γνωστή τόσο κατά την ϖρωτοβάθµια δίκη όσο και αϖό την έκθεση εφέσεως. 18. Με την ΑΠ 846/1987, ΠοινΧρ ΛΖ 665, ανακλήθηκε η αϖόφαση ϖου αϖέρριϖτε ως ανυϖοστήρικτες δύο αιτήσεις αναιρέσεως του αναιρεσείοντα, διότι η κλήτευση του κατηγορουµένου ϖου έγινε ως αγνώστου διαµονής ήταν άκυρη, δεδοµένου ότι ο αναιρεσείων αναζητήθηκε αϖό την δικαστική εϖιµελήτρια σε άλλη διεύθυνση αϖό αυτή ϖου είχε δηλώσει στην αίτηση αναίρεσης. 19. Με την ΑΠ 1199/2008 (NOMOS) αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθότι έλαβε χώρα εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής, καίτοι η κατοικία όϖου αναζητήθηκε η κατηγορουµένη ήταν η ϖραγµατική της και ουδέϖοτε είχε αλλάξει διεύθυνση κατοικίας. 20. ΟλΑΠ 8/1995, ΠοινΧρ ΜΣΤ 829, ΑΠ 1124/2003, ΠοινΛ , ΑΠ 18/2010, ΑΠ 349/ 2010, ΑΠ 526/2010, ΑΠ 577/2010, ΑΠ 907/2010, ΑΠ 464/2009, ΑΠ 1155/2009, ΑΠ 1578/2009 (δηµοσιευ- µένες στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου www. areiospagos.gr), ΑΠ 1603/2003, ΠοινΧρ Ν 453, ΑΠ 1124/2003, ΠοινΛ , ΑΠ 731/2003, ΠοινΧρ Ν ΑΠ 668/2011, NOMOS, ΑΠ 583/2010 (www. areiospagos.gr), ΑΠ 319/1994, ΝοΒ , ΑΠ 1316/1995, ΠοινΧρ ΜΣΤ 552, ΑΠ 1316/1995, ΠοινΧρ διεύθυνση του κατηγορουµένου ήταν ή όχι γνωστή εξετάζεται σε σχέση µε την Εισαγγελική Αρχή ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση γενικά και όχι σε σχέση µε την ϖροσωϖική γνώση του συγκεκριµένου εισαγγελέα ϖου χειρίζεται την υϖόθεση 22, ενώ ως «εισαγγελική αρχή» θεωρείται µόνον εκείνη ϖου ϖαραγγέλλει την εϖίδοση και όχι γενικά οϖοιαδήϖοτε εισαγγελική αρχή της χώρας 23. Ασφαλώς, και βάσει όσων έχουν µέχρι τώρα αναφερθεί, η θέση αυτή της νοµολογίας δεν αντα- ϖοκρίνεται στο ϖνεύµα και το γράµµα του νόµου και είναι αντίθετη µε τις θέσεις ϖου εκφράζονται αϖό τη µεγαλύτερη µερίδα της θεωρίας για το συγκεκριµένο ζήτηµα, αφού, όϖως ϖολύ εύστοχα έχει ϖαρατηρηθεί 24, ένα εµϖειρικά διαϖιστώσιµο γεγονός, όϖως είναι το εάν η διαµονή του κατηγορου- µένου είναι γνωστή ή άγνωστη, υϖοκαθίσταται αϖό µια υϖοκειµενική, και ενδεχοµένως ϖλασµατική, ϖραγµατικότητα, η οϖοία ταυτίζεται µε την εκ των ενόντων ϖεϖοίθηση των οργάνων ϖαραγγελίας και εκτέλεσης της εϖιδόσεως, ϖου σχηµατίζεται αϖοκλειστικά αϖό την εϖισκόϖηση των υ- ϖαρχόντων στην αντίστοιχη δικογραφία εγγράφων. Τα έγγραφα, δε, αυτά ϖου συγκροτούν τη δικογραφία συνήθως ϖροέρχονται αϖοκλειστικά είτε αϖό χρονικά ϖρογενέστερες εϖαφές του κατηγορουµένου µε διάφορες αρχές είτε αϖό το µηνυτή 25, κάτι ϖου βεβαίως ενέχει ϖάντα τον κίνδυνο ϖου εϖισηµάνθηκε ήδη ϖιο ϖάνω, ήτοι την αναγραφή δολίως εκ µέρους του µηνυτή αναληθούς διεύθυνσης κατοικίας του µηνυοµένου. Έϖειτα, η διαϖίστωση ϖερί γνωστής ή άγνωστης διεύθυνσης κατοικίας του κατηγορουµένου καταλήγει να είναι αϖοτέλεσµα ευµενών (καλή ϖληροφόρηση, ΜΣΤ 522, ΑΠ 319/1994, ΝοΒ , ΑΠ 242/1996, ΠοινΧρ ΜΖ 19, βλ. εϖίσης Π. Π α ϖ α ν δ ρ έ ο υ, Η ϖρο- ϖαρασκευαστική διαδικασία, Μέρος Β, Ποιν ικ 2008/ 1197, σ και Χ α ρ. Σ ε β α σ τ ί δ η Κ α τ. Π ε - τ ο ύ µ ε ν ο υ, Εϖιδόσεις εγγράφων στην ϖοινική δίκη (ϖαρουσίαση της σχετικής νοµολογίας), ΠοινΧρ ΝΕ ΑΠ 1453/2002, ΠοινΛ ΑΠ 1489/1993, Υϖερ , ΑΠ 628/2010, ΑΠ 630/2010, ΑΠ 907/2010, ΑΠ 1062/2010, ΑΠ 1684/ 2010, ΑΠ 1155/2009, ΑΠ 1237/2009 (www.areiospagos. gr). 24. Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η ς, ό.ϖ., σ. 51, Η. Α ν α γ ν ω - σ τ ό ϖ ο υ λ ο ς, ϖαρατηρήσεις στην ΑΠ 830/ 2001, ΠοινΧρ ΝΒ Βλ. Η. Α ν α γ ν ω σ τ ό ϖ ο υ λ ο υ, ό.ϖ.

6 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1373 αϖόλυτη ειλικρίνεια µηνυτή, φιλοτιµία δικαστικού εϖιµελητή, κ.α.) ή δυσµενών (αµέλεια ή δολιότητα µηνυτή, ορθογραφικό λάθος ή ϖαράλειψη, ύϖαρξη ϖερισσότερων οδών µε το το ίδιο όνοµα στην ίδια ϖόλη, κ.α.) συγκυριών 26. Αϖοτέλεσµα όλων αυτών είναι ο καλόϖιστος «άγνωστης διευθύνσεως» κατηγορούµενος να λαµβάνει, µε εϖώδυνο για τον ίδιο τρόϖο, γνώση για ϖρώτη φορά της εις βάρος του σχηµατισθείσας δικογραφίας κατά τη σύλληψη του είτε ως φυγοδίκου είτε ως φυγοϖοίνου, τυχαία (όϖως συµβαίνει ϖλειστάκις ϖ.χ. κατά τη µετάβαση, για οϖοιονδήϖοτε άσχετο λόγο, ενός τέτοιου «άγνωστης διαµονής» ϖροσώ- ϖου σε κάϖοιο Αστυνοµικό Τµήµα, χωρίς να υϖοψιάζεται τη δυσάρεστη εξέλιξη της εϖίσκεψης του αυτής) ή κατόϖιν οργανωµένης αστυνοµικής εϖιχείρησης 27. Για την αϖοφυγή όλων αυτών των καταστάσεων, ϖου δεν ϖρέϖει εϖουδενί να είναι ανεκτές σε ένα κράτος δικαίου, όϖου τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου, όϖως είναι το δικαίωµα ακρόασης και δικαστικής ϖροστασίας, ϖροστατεύονται α- ϖευθείας αϖό το Σύνταγµα του, οφείλουν οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, και εν συνεχεία τα δικαστήρια µας, να εφαρµόζουν τη συγκεκριµένη διάταξη του άρθρου 156 ΚΠ για τα ϖρόσω- ϖα αγνώστης διαµονής µε φειδώ και ϖάντως σύµφωνα µε την ερµηνεία ϖου, κατά τα ανωτέρω, είναι η ορθότερη και µόνη σύµφωνη µε τη βούληση του νοµοθέτη. Έτσι, σύµφωνα και µε την άϖοψη της ϖλειοψηφίας στη θεωρία 28, το αρµόδιο όργανο της εϖί- 26. Βλ.Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, ό.ϖ., σ Όϖως χαρακτηριστικά, δε, εϖισηµαίνεται αϖό τον Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, ό.ϖ., σ. 52, ϖεραιτέρω συνέϖεια της ακολουθούµενης ϖρακτικής είναι η υϖερβολική διεύρυνση των ϖεριϖτώσεων χαρακτηρισµού ενός ϖροσώϖου ως αγνώστου διαµονής, σε σηµείο τέτοιο ώστε να τείνει σε µια αριθµητική εξίσωση τους µε τις αντίστοιχες του χαρακτηρισµού του ως γνωστής διαµονής. 28. Βλ. Α ρ. Κ α ρ ρ ά, Ποινικό ικονοµικό ίκαιο, ό.ϖ., σ. 345, ι δ ί ο υ ϖαρατηρήσεις στην ΑΠ 296/1981, ΠοινΧρ ΛΒ 895 και στην ΑΠ1320/1986, ΠοινΧρ ΛΖ 103, Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η, σ. 52 εϖ., Ν ι κ. Α ν δ ρ ο υ λ ά - κ η, Θεµελιώδεις έννοιες της Ποινικής ίκης, 3η έκδοση, εκδόσεις ίκαιο & Οικονοµία, σ. 41, Α θ. Κ ο ν τ α - ξ ή, ό.ϖ., σ. 1114, Β α σ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Παραίτησις αϖό ενδίκων µέσων. Εκϖρόθεσµος ανακοϖή κατά Ποιν ικ, ΠοινΧρ Κ 176. Η. Α ν α γ ν ω σ τ ό ϖ ο υ λ ο, ό.ϖ., σ. 56. Την αντίθετη, ωστόσο, άϖοψη φαίνεται ότι δοσης θα ϖρέϖει να καταβάλει κάθε δυνατή ϖροσϖάθεια ϖρος αναζήτηση του τόϖου διαµονής του ενδιαφεροµένου, και µόνον όταν είναι βέβαιο ϖως η ανεύρεση της κατοικίας, ή έστω της διαµονής, του ϖροσώϖου ϖρος το οϖοίο ϖρέϖει να γίνει η ε- ϖίδοση δεν είναι δυνατή µε οϖοιαδήϖοτε αναζήτηση, θα ϖρέϖει να λαµβάνει χώρα η διαδικασία ϖου ϖροβλέϖεται στο άρθρο 156 ΚΠ. Γενοµένης δεκτής της θέσης αυτής, θα ϖρέϖει το όργανο της εϖίδοσης να βεβαιώνει στη σχετική έκθεση εϖίδοσης ότι ϖαρά τις έρευνες ϖου διενήργησε δεν ανευρέθηκαν τόσο ο ενδιαφερόµενος όσο και οι συγγενείς του (εκείνοι, δηλαδή, ϖου αναφέρονται στην 1 του άρθρου 156 ΚΠ ) σε ολόκληρη την ϖεριοχή, όϖου εκτείνεται ο δήµος ή η κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του ενδιαφεροµένου 29. Ασφαλώς, για να είναι σε θέση το όργανο της εϖίδοσης να ϖροβεί σε µια τέτοια βεβαίωση, θα ϖρέ- ϖει να έχει ϖροηγηθεί εκ µέρους του ουσιαστική έρευνα, η οϖοία εκτείνεται ϖέραν των στενών ορίων του σϖιτιού ή διαµερίσµατος, όϖου εφέρετο να κατοικεί ο ενδιαφερόµενος, και ϖεριλαµβάνει ο- λόκληρη την ϖεριοχή του δήµου ή της κοινότητας ϖου βρίσκεται το εν λόγω οίκηµα, κατά τα ϖροαναφερθέντα. Η έρευνα αυτή δεν µϖορεί ούτε να εξαντλείται στη διαϖίστωση µόνο ότι δεν ανευρέθηκε κουδούνι (ή ϖινακίδα, κατά ϖερίϖτωση) µε το όνοµα του ενδιαφεροµένου στην είσοδο του σϖιτιού ή της ϖολυκατοικίας, ή στην υϖοβολή κά- ϖοιων ερωτήσεων στους γείτονες για την τύχη του τέως (κατά ϖως φαίνεται) γείτονα τους, ιδίως, δε, όταν υϖήρχαν εξ αντικειµένου κάϖοιες ϖροσβά- υιοθετούν οι Χ α ρ. Σ ε β α σ τ ί κ η Κ α τ. Π ε τ ο ύ - µ ε ν ο υ, ό.ϖ., σ. 106, και Π. Π α ϖ α ν δ ρ έ ο υ, ό.ϖ., σ. 1200, οι οϖοίοι, ενδεχοµένως και υϖό την ιδιότητα τους ως δικαστικοί λειτουργοί, µάλλον είναι σύµφωνοι µε τη θέση της νοµολογίας ότι το όργανο το οϖοίο έλαβε την εντολή να ενεργήσει την εϖίδοση δεν έχει υϖοχρέωση να ϖροσφύγει σε άλλες τυχόν ϖηγές ϖληροφοριών για να ανακαλύψει τη διαµονή του αϖοδέκτη των εγγράφων, ϖέραν όσων ήδη έχει στα ϖλαίσια της υϖάρχουσας δικογραφίας. 29. Βλ. Α ρ γ. Κ α ρ ρ ά, Ποινικό ικονοµικό ίκαιο, ό.ϖ., σ Έτσι και η ΑΠ 115/1976, ΠοινΧρ ΚΣΤ 564, µε την οϖοία γίνεται δεκτό ότι αϖαιτείται βεβαίωση του εϖιδίδοντος ότι ϖαρά τις έρευνες του δεν κατέστη δυνατή η γνώση του τόϖου της διαµονής του κατηγορουµένου καθώς και ότι αϖουσιάζει και η σύζυγος αυτού ή οι λοιϖοί συγγενείς του ϖου αναφέρονται στο άρθρο 156 ΚΠ αϖό τον τόϖο της κατοικίας του.

7 1374 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 σεις, όϖως είναι η εϖαγγελµατική εγκατάσταστη, ϖου ενδεχοµένως θα µϖορούσαν να οδηγήσουν στην ανεύρεση του ενδιαφερόµενου 30. Θα ϖρέϖει, λοιϖόν, το αρµόδιο για την εϖίδοση όργανο να καταφύγει σε κάθε δυνατή ϖηγή ϖρος ανεύρεση της ϖραγµατικής κατοικίας του ενδιαφερόµενου και, για το λόγο αυτό, σφοδρή κριτική δέχεται η θέση της νοµολογίας ότι δεν έχει 30. Βλ. Ν ι κ. Α ν δ ρ ο υ λ ά κ η, ό.ϖ., σ. 414, µε αναφορά ιδίως σε ϖροσβάσεις σχετιζόµενες µε το εϖάγγελ- µα του ενδιαφερόµενου και ϖεραιτέρω ϖαραϖοµϖή σε έ δ ε, Η κατά αϖόντων και φυγοδίκων διαδικασία, 1968, σ. 27 εϖ. Έτσι, µε την ΑΠ 700/1984, ΠοινΧρ Λ 1018, αναιρέθηκε το ϖροσβαλλόµενο βούλευµα ϖου α- ϖέρριψε ως αϖαράδεκτη, καθότι εκϖρόθεσµη, την έφεση του αναιρεσείοντος ϖολιτικού ενάγοντος, εϖειδή το γεγονός ότι δεν βρέθηκε αϖό το όργανο της εϖίδοσης στον τόϖο της κατοικίας του θεωρήθηκε αρκετό για να γίνει η εϖίδοση κατ άρθρο 156 ΚΠ, ενώ έϖρεϖε να γίνει η εϖίδοση στη διεύθυνση της εϖαγγελµατικής του εγκαταστάσεως, ήτοι στο δικηγορικό του γραφείο, αφού αϖό τη δικογραφία ϖροέκυϖτε ότι είχε δηλώσει τη διεύθυνση αυτή σε ένορκη κατάθεσή του και, ως εκ τούτου, έϖρεϖε να κριθεί ότι εµϖροθέσµως άσκησε την έφεση του. Συνεϖώς, κατά Α ρ γ. Κ α ρ ρ ά, ό.ϖ., σ , θα ϖρέϖει να θεωρείται ϖαράτυϖη µια εϖίδοση κατά την διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ ιδίως όταν αϖό την ί- δια τη δικογραφία ϖροκύϖτει συγκεκριµένη διεύθυνση κατοικίας ή εϖαγγέλµατος, ή όταν η ανεύρεση της κατοικίας του ενδιαφεροµένου εκ µέρους της αρχής είναι ϖροσιτή σ αυτή, όϖως συµβαίνει ϖ.χ. στην ϖερίϖτωση ϖου ο ενδιαφερόµενος είναι κρατούµενος σε κάϖοιο σωφρονιστικό κατάστηµα (όϖου στην ϖερίϖτωση αυτή, κατά ϖάγια νοµολογία, ο κρατούµενος θεωρείται ως γνωστής διαµονής, ΑΠ 754/1992, ΠοινΧρ ΜΒ 662, ΑΠ 751/1992, ΠοινΧρ ΜΒ 660, ΑΠ 167/1998, ΠοινΧρ ΜΗ 1998, ΑΠ 1307/1998, ΠοινΧρ ΜΘ 719, ΑΠ 260/1994, ΠοινΧρ Μ 380, ΑΠ 2289/2003, ΝοΒ , ΣυµβΑΠ 1307/1998, ΠοινΧρ ΜΘ 719) ή όταν είναι γνωστή η εϖαγγελµατική του ιδιότητα (δικηγόρος, ιατρός, κλϖ) οϖότε η εϖαγγελµατική του διεύθυνση µϖορεί εύκολα να βρεθεί. Βεβαίως, το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως, ήτοι δεν µϖορεί να θεωρηθεί αγνώστης δια- µονής εκείνος ϖου δεν βρέθηκε στον τόϖο της εϖαγγελ- µατικής του διεύθυνσης, όταν είναι γνωστή η διεύθυνση της κατοικίας του. Έτσι, µε την ΑΠ 462/2004, ΠοινΛ , αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση µε την ϖαραδοχή ότι µόνο το γεγονός της µη ανεύρεσης του εκκαλούντος στη διεύθυνση του γραφείου του, ό- ϖου ασκούσε το εϖάγγελµα του, δεν εϖαρκεί για τον χαρακτηρισµό του εκκαλούντος ως αγνώστου διαµονής, εφόσον ήταν γνωστή η διεύθυνση της κατοικίας του. Οµοίως η ΑΠ 596/2006, ΠρΛογ υϖοχρέωση το όργανο της εϖίδοσης να ϖροσφεύγει σε άλλες αρχές ή ϖηγές. Κατά την χαρακτηριστική, δε, διατύϖωση της θέσης του Αρείου Πάγου ως ϖρος το συγκεκριµένο ζήτηµα, αρκεί ότι το ϖρόσωϖο δε βρέθηκε στη διεύθυνση ϖου ήταν γνωστή στην δικαστική αρχή ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση ενώ «είναι αδιάφορο αν ο τόϖος αυτός είναι γνωστός σε άλλες αρχές» 31. Η κριτική βεβαίως στη θέση αυτή εστιάζεται στο γεγονός ότι είναι αντίθετη τόσο µε το συνταγµατικής ϖεριωϖής δικαίωµα της ϖροηγούµενης ακροάσεως και υϖερασϖίσεως του κατηγορουµένου όσο και στο άρθρο 6 1 ΕΣΠΑ ϖερί δίκαιης δίκης 32. Πολύ εύστοχα ϖαρατηρείται αϖό τον Η.Αναγνωστόϖουλο 33 ότι δεν είναι νοητό το ίδιο ϖρόσωϖο να είναι γνωστό ως φορολογούµενος, εκλογέας, συνδροµητής της ΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥ ΑΠ, αλλά να είναι «άγνωστος» ως κατηγορούµενος! Πολλώ, δε, µάλλον αυτό ισχύει στην ϖερίϖτωση ϖου το ίδιο ϖρόσωϖο τυχαίνει να είναι γνωστής κατοικίας σε άλλη εισαγγελική αρχή αϖό εκείνη ϖου ϖροέβη στη συγκεκριµένη εϖίδοση! Πως µϖορεί, δηλαδή, να γίνεται αϖοδεκτό ότι το ίδιο ϖρόσωϖο µϖορεί να τυγχάνει άγνωστης διαµονής για την, ϖ.χ. Εισαγγελία Αθηνών αλλά γνωστής διαµονής για την ϖ.χ. Εισαγγελία Κορίνθου, όταν µάλιστα ισχύει η αρχή του ενιαίου και αδιαίρετου της Εισαγγελικής Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 24 2 του Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων 34 ; Όταν, µάλιστα, συµβαίνει σε ορισµένες ϖεριϖτώσεις το αυτό ϖρόσωϖο να τυγχάνει γνωστής και αγνώστης συνάµα δια- µονής για την ίδια Εισαγγελική Αρχή, τότε είναι 31. ΑΠ 830/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 54, όϖου και οι ϖαρατηρήσεις Η.Αναγνωστόϖουλου, ό.ϖ., µε οξεία κριτική στις θέσεις του Αρείου Πάγου, όϖως εκφράζονται και στην αϖόφαση αυτή. 32. Βλ. Α ρ γ. Κ α ρ ρ ά, ό.ϖ., σ. 346, και Λ. Μ α ρ - γ α ρ ί τ η, ό.ϖ., σ Παρατηρήσεις στην ΑΠ 830/2001, ό.ϖ. 34. Βεβαίως µϖορεί να αντιταχθεί στο σηµείο αυτό ότι σύµφωνα µε την εϖόµενη ϖαράγραφο του ιδίου άρθρου, ήτοι την 3 του άρθρου 24 ΚΟ, η τοϖική αρµοδιότητα της εισαγγελίας συµϖίϖτει του δικαστηρίου στο οϖοίο λειτουργεί. Ωστόσο, ένα τέτοιο εϖιχείρηµα εµϖεριέχει µια έντονη αντινοµία, καθότι δεν µϖορούµε να δεχόµαστε ότι η εισαγγελική αρχή δρα ενιαία και α- διαίρετα ως ϖρος άλλες αρµοδιότητες της αλλά ϖεριορίζεται τοϖικά σε ό,τι αφορά την εϖίδοση εγγράφων, βάσει της οϖοίας ϖροστατεύονται ϖολύ σηµαντικά δικαιώµατα του κατηγορουµένου.

8 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1375 ϖεριττό να εϖισηµανθεί τι είδους σύστηµα αϖονο- µής ϖοινικής δικαιοσύνης αϖολαµβάνουµε στην χώρα µας 35. Στην ϖράξη, δε, κατά την ακροαµατική διαδικασία ενώϖιον των αυτόφορων δικαστηρίων, ό- ϖου κατά κανόνα εισάγονται ϖρος εκδίκαση εκ- ϖρόθεσµες εφέσεις κατά ερήµην καταδικαστικών αϖοφάσεων, οι κατηγορούµενοι συνήθως ϖροσϖαθούν να αϖοδείξουν ότι τύγχαναν γνωστής διαµονής, ϖροσκοµίζοντας διάφορα έγγραφα, όϖως λογαριασµούς ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ, κινητών τηλεφώνων, φορολογικών δηλώσεων, κλϖ, αϖό τα οϖοία ϖροκύϖτει ότι κατά τον κρίσιµο χρόνο της εϖίδοσης διέµεναν σε άλλη διεύθυνση, γνωστή σε διάφορες δηµόσιες και µη υϖηρεσίες, και ως εκ τούτου εσφαλµένα έλαβε χώρα εϖίδοση ως αγνώστου διαµονής. Ωστόσο, τις ϖερισσότερες φορές η θέση των δικαστηρίων είναι ότι αϖό τέτοιου είδους αϖοδεικτικά στοιχεία όϖως τα ανωτέρω, συ- µϖεριλαµβανοµένου και κάϖοιου µάρτυρα ϖου ϖροτείνεται συνήθως αϖό τον κατηγορούµενο 35. Έτσι, µε την ΤρΠλΑθη 3571/2011 (αδηµοσίευτη) κρίθηκε ως εµϖρόθεσµη η έφεση του κατηγορουµένου, καθότι η εϖίδοση της εκκαλούµενης αϖόφασης έλαβε χώρα κατά την διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ, καίτοι ο κατηγορούµενος, κατά το χρόνο της εϖίδοσης, είχε µόνιµη κατοικία στην Αττική, η διεύθυνση της οϖοίας ήταν γνωστή στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, τις ίδιες ϖου ϖαρήγγειλαν την εϖίδοση της εκκαλούµενης αϖόφασης, αφού ήδη αϖό το ϖροηγούµενο της εϖίδοσης της εκκαλούµενης αϖόφασης έτος ο κατηγορούµενος είχε εµφανιστεί και αϖολογηθεί για άλλη ϖράξη ενώϖιον Τακτικού Ανακριτή Αθηνών. Εϖίσης, µε την ΤρΠλΑθ 39280/2011 (αδηµοσίευτη) έγινε δεκτή εκϖρόθεσµα ασκηθείσα έφεση καθότι το δικαστήριο έκρινε ότι λανθασµένα εϖιδόθηκε η αϖόφαση ως αγνώστου δια- µονής, αφού ο κατηγορούµενος διέθετε γνωστή διεύθυνση κατοικίας, αλλά και γνωστή εϖαγγελµατική διεύθυνση, στις οϖοίες όµως δεν αναζητήθηκε. Αλλά και µε την ΑΠ 1888/2008 (NOMOS) αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση, µε την οϖοία είχε αϖορριφθεί ως εκϖρόθεσµη η κρινόµενη έφεση, καθότι αϖό την ίδια την δικογραφία και την αϖόφαση του δικαστηρίου της ουσίας ϖροέκυϖτε ότι στην ίδια εισαγγελική αρχή ήταν γνωστές δύο διευθύνσεις κατοικίας της κατηγορουµένης, αυτή ϖου ϖροέκυϖτε αϖό την µήνυση και άλλη ϖου ϖροέκυϖτε αϖό άλλες ϖοινικές υϖοθέσεις της, όϖου και γίνονταν διάφορες εϖιδόσεις αϖό την ίδια εισαγγελία, και, ϖαρά ταύτα, δεν αναζητήθηκε και στην δεύτερη αυτή γνωστή διεύθυνση της. Οµοίως και η ΑΠ 1590/ 2008, ΠοινΧρ ΝΘ 624. ϖρος εϖιβεβαίωση των ισχυρισµών του, δεν αϖοδεικνύεται ότι η ϖαραγγέλουσα δικαστική ή εισαγγελική αρχή είχε λάβει γνώση της µετοίκησης του ενδιαφερόµενου αϖό τη διεύθυνση κατοικίας ϖου ϖροέκυϖτε αϖό την δικογραφία. Βεβαίως, υ- ϖάρχουν και ϖεριϖτώσεις ϖου ϖράγµατι γίνεται δεκτό, εϖί τη βάσει των ανωτέρω αϖοδεικτικών στοιχείων, ϖου ϖροσκοµίζονται αϖό τον κατηγορούµενο, ότι αυτός διέθετε γνωστή διεύθυνση κατοικίας και ως εκ τούτου δεν έϖρεϖε να θεωρηθεί ως αγνώστου διαµονής 36, αλλά κατά κανόνα αυτό συµβαίνει κατόϖιν συνεκτιµήσεως, ως µη έδει ασφαλώς, και της ουσίας της υϖόθεσης. Εν κατακλείδι, οι θέσεις της νοµολογίας, και δη του Αρείου Πάγου 37, όϖως αυτές διαϖιστώθη- 36. Με την ΕφΘρ 132/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 655, κρίθηκε ότι ήταν άκυρη η κλήτευση του κατηγορουµένου ως αγνώστου διαµονής, αφού η διαµονή του ήταν, κατά τον κρίσιµο χρόνο της εϖίδοσης, γνωστή, όϖως ϖροκύ- ϖτει αϖό αϖοδείξεις λογαριασµών του ΟΤΕ, της ΕΗ, της Τοϖικής Εϖιχείρησης Ύδρευσης και Αϖοχετεύσεως και αϖό αϖόσϖασµα του τηλεφωνικού καταλόγου της ϖόλης όϖου διέµενε. Η εϖισήµανση της ϖρακτικής αυτής εκ µέρους των δικαστηρίων της ουσίας γίνεται και αϖό τους Χ α ρ. Σ ε β α σ τ ί κ η Κ α τ. Π ε τ ο ύ µ ε - ν ο υ, ό.ϖ., σ. 105, αναφέροντας µάλιστα ότι η κατ αυτόν τον τρόϖο αντιµετώϖιση του συγκεκριµένου ζητήµατος φαίνεται να είναι ϖερισσότερο σύµφωνη και µε τη γενικότερη διεθνή τάση ϖου εϖικρατεί σχετικά. Ωστόσο, ως ελέγχθη ανωτέρω, δεν θα ϖρέϖει να λησµονείται ότι τα δικαστήρια της ουσίας δέχονται ότι ο κατηγορούµενος είχε γνωστή διαµονή εϖί τη βάσει ϖροσκοµιζόµενων εγγράφων, όϖως λογαριασµούς ΕΗ κλϖ, αλλά κατά κανόνα συνεκτιµώντας και την ουσία της υϖόθεσης (αν, δηλαδή, έχει εϖέλθει κάϖοιος συµβιβασµός, διακανονισµός, εξόφληση, κλϖ, εκ µέρους του κατηγορουµένου). 37. Βεβαίως υϖάρχουν και αϖοφάσεις οι οϖοίες κινούνται ϖρος τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να ενσωµατώνουν όλες εκείνες τις θέσεις ϖου θα τις καθιστούσαν ϖλήρως εναρµονισµένες µε τις εϖιταγές του άρθρου 6 1 ΕΣ Α και του άρθρου 20 του Συντάγµατος. Έτσι, µε την ΑΠ 1347/2006, ΠρΛογ , α- ναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση λόγω µη αιτιολογηµένης αϖόρριψης του ισχυρισµού του κατηγορου- µένου ότι διέθετε γνωστή κατοικία, εϖισηµαίνοντας µάλιστα ότι δεν έχει σηµασία το ότι «ο κατηγορούµενος αλλάζει συνεχώς διευθύνσεις κατοικίας, ϖροκειµένου να αϖοφύγει την ϖρος αυτόν εϖίδοση δικογράφων», όϖως δέχεται η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση. Οµοίως αναιρέθηκαν οι ϖροσβαλλόµενες αϖοφάσεις λόγω ελλείψεως αιτιολογίας µε τις ΑΠ 377/2003, ΠοινΛ , και ΑΠ

9 1376 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 καν ανωτέρω, χρήζουν εϖανεξέτασης, ώστε να α- νταϖοκρίνονται στην ανάγκη δίκαιης δίκης, κατά το άρθρο 6 1 της ΕΣ Α, και ϖαροχής έννοµης ϖροστασίας και ϖροηγούµενης ακρόασης, κατά το άρθρο 20 του Συντάγµατος µας, έτσι ώστε και να µην εκτίθεται διεθνώς η χώρα µας 38 µε την ϖαγιω- µένη µέχρι σήµερα ϖρακτική. Ειδικότερα, και βάσει όσων αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω: α) η θέση ότι ως κατοικία κατά την έννοια του άρθρου 156 ΚΠ θεωρείται το συγκεκριµένο οίκηµα ϖου διαµένει ο ενδιαφερόµενος θα ϖρέϖει να εϖανεξεταστεί εϖί τη βάσει της θέσεως ότι ως κατοικία θεωρείται ευρύτερα η ϖεριοχή του δήµου ή της κοινότητας, όϖου διαµένει το ϖρόσωϖο στο οϖοίο ϖρέϖει να γίνει η εϖίδοση, β) η θέση ότι η εισαγγελική ή δικαστική αρχή ϖου ϖαραγγέλλει την εϖίδοση, ή το όργανο της εϖίδοσης, δεν έχουν υϖοχρέωση να ϖροσφύγουν σε άλλες ϖηγές ϖέραν των όσων στοιχείων ϖροκύϖτουν αϖό την συγκεκριµένη δικογραφία, θα ϖρέϖει να εϖανεξεταστεί εϖί τη βάσει της θέσεως ότι η αρχή ϖου ϖαραγγέλλει την εϖίδοση ή το όργανο της εϖίδοσης θα ϖρέϖει να ϖροσφεύγουν σε κάθε δυνατή ϖηγή, εξαντλώντας όλα τα µέσα ϖου είναι ϖρόσφορα γα τη διαϖίστωση της κατοικίας ή της διαµονής του ενδιαφεροµένου και γ) η θέση ότι ως «εισαγγελική αρχή» θεωρείται µόνον εκείνη ϖου ϖαραγγέλει την εϖίδοση και όχι οϖοιαδήϖοτε εισαγγελική αρχή της χώρας, θα ϖρέϖει να εϖανεξεταστεί εϖί τη βάσει της θέσεως ότι η εισαγγελική αρχή θα ϖρέϖει να λαµβάνεται ως µια και ενιαία σε όλη την χώρα, µη γενοµένου αϖοδεκτού ότι µϖορεί να το ίδιο ϖρόσωϖο να είναι γνωστής κατοικίας για µια ει- 619/2006, ΠρΛογ , µε την οϖοία µάλιστα κρίθηκε ότι δεν αρκεί για την κρίση ϖερί γνωστής ή άγνωστης διαµονής να στηρίζεται το δικαστήριο αϖοκλειστικά στο ϖεριεχόµενο του αϖοδεικτικού εϖίδοσης, χωρίς να λαµβάνει υϖόψη του και να αξιολογεί και άλλα αϖοδεικτικά στοιχεία, όϖως είναι το ϖεριεχόµενο της κατάθεσης του εξετασθέντος µαρτύρα. 38. Όϖως ϖ.χ. συνέβη µε την αϖόφαση του Εφετείου του Braunschweig της , ΠοινΧρ ΝΒ 57. Με την αϖόφαση του αυτή το Εφετείο αρνήθηκε την έκδοση του έλληνα εκζητούµενου φυγόϖοινου στην Ελλάδα, µε το αιτιολογικό ότι η διεξαχθείσα ερήµην του διαδικασία ως αγνώστου διαµονής δεν ήταν δίκαιη, καθότι αυτός ουδέϖοτε έλαβε γνώση, αϖό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές, της εις βάρος του ϖοινικής διαδικασίας, ϖαραβιαζοµένων κατά αυτόν τον τρόϖο των υϖερασϖιστικών του δικαιωµάτων. σαγγελία της χώρας αλλά άγνωστης για άλλη. Πολλώ, δε, µάλλον µη νοούµενου να είναι ταυτόχρονα γνωστής και άγνωστης διευθύνσεως για την ίδια εισαγγελία 39. V. Η υϖοχρέωση γνωστοϖοίησης τυχόν αλλαγής διεύθυνσης Ένα ακόµα βασικό ϖρόβληµα ϖου ϖροκαλείται αϖό την κατά τα ανωτέρω ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 156 ΚΠ αϖό τα δικαστήρια ουσίας, κυρίως, αλλά και τον Άρειο Πάγο, αφού ούτε στο ζήτηµα αυτό είναι ϖάγια η νοµολογία του 40, είναι και η λανθασµένη εϖίκληση και ερµηνεία, άµµεσα ή έµµεσα, του άρθρου στοιχ. γ ΚΠ. Όταν, δηλαδή, ένας κατηγορούµενος φτάνει ενώ- ϖιον του αρµόδιου δικαστηρίου ϖρος εκδίκαση µιας εκϖρόθεσµης έφεσης του, ισχυριζόµενος ότι είχε µετακοµίσει αϖό τη διεύθυνση στην οϖοία έ- γινε η εϖίδοση, της οϖοίας δεν έλαβε γνώση, και ότι ήδη αϖό τότε είχε άλλη γνωστή διεύθυνση κατοικίας, τότε βρίσκεται αντιµέτωϖος, τις ϖερισσότερες φορές, µε το τιθέµενο αϖό το δικαστή ερώτηµα, σε έντονα εϖικριτικό ύφος συνήθως, «και γιατί δεν δηλώσατε την αλλαγή της διεύθυνσης σας στην εισαγγελία;» ή «και ϖου θέλατε να ξέρει η εισαγγελία ότι αλλάξατε εσείς διεύθυνση;». Στην, δε, αυθόρ- µητη και ειλικρινή, τις ϖερισσότερες φορές, αϖάντηση του ότι «δε γνώριζα για τη δικογραφία αυτή», τότε λαµβάνει εϖίσης αϖοστοµωτικές αϖαντήσεις, όϖως «θα έϖρεϖε να το γνωρίζετε» ή «ελάτε τώρα ϖου δεν το γνωρίζατε», κλϖ. Έτσι, µε τον τρόϖο αυτό µεταφέρεται όλο το βάρος αϖοδείξεως στον κατηγορούµενο, κατά ϖαραβίαση της δικονοµικής αρχής ότι ο κατηγορούµενος δε βαρύνεται µε την αϖόδειξη της αθωότητάς του, και καλείται να ϖείσει το δικαστήριο ότι ϖράγµατι δε γνώριζε για την σχη- 39. Με την ΑΠ 1453/2002, ΠρΛογ , κρίθηκε ότι το δικαστήριο θα ϖρέϖει να ερευνά αν η διεύθυνση κατοικίας ήταν γνωστή στην εισαγγελία ως αρχή και δεν ϖρέϖει να αρκείται στο ότι δεν αϖοδείχθηκε ότι ή- ταν γνωστή στον εισαγγελέα ϖου ϖαρήγγειλε την εϖίδοση, διότι το άγνωστο ή µη της διαµονής του κατηγορουµένου κρίνεται µε κριτήριο αν η διαµονή του είναι άγνωστη γενικά στην εισαγγελική αρχή και όχι ϖροσω- ϖικά στον εισαγγελέα ϖου ϖαραγγέλει την εϖίδοση. 40. ΑΠ 956/2011, ΑΠ 965/2011, ΑΠ 966/2011, ΑΠ 974/2011, ΑΠ 975/2011 (NOMOS), ΑΠ 639/2009, Ποιν ικ

10 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1377 µατισθείσα εις βάρος του δικογραφία, κάτι ϖου ασφαλώς αβίαστα ϖροκύϖτει αϖό το γεγονός ότι δεν βρέθηκε αϖό το όργανο της εϖίδοσης και θεωρήθηκε ως άγνωστης διαµονής, και ότι ϖράγµατι είχε µετακοµίσει, κάτι ϖου όµως εϖίσης αβίαστα ϖροκύϖτει αϖό το γεγονός ότι δεν ανευρέθηκε στη διεύθυνση στην οϖοία αναζητήθηκε. Για ϖοιό λόγο, άλλωστε, κάϖοιος ϖου γνωρίζει ότι εκκρεµεί εις βάρος του µια ϖοινική δικογραφία ή, ακόµα χειρότερα, µια καταδικαστική αϖόφαση, να µην ϖροβαίνει εγκαίρως σε όλες τις αϖαραίτητες δικονοµικές ενέργειες, µε αϖοτέλεσµα να κινδυνεύει ανά ϖάσα στιγµή να συλληφθεί και να υϖοβληθεί σε όλη αυτή την ταϖεινωτική διαδικασία της συλλήψεως και της διαδικασίας ϖου ακολουθεί αυτής; Παρά ταύτα, µέχρι και σήµερα τα ϖερισσότερα δικαστήρια της ουσίας εϖιµένουν να αϖαιτούν αϖό τον κατηγορούµενο να εξηγήσει γιατί δεν ε- νηµέρωσε την εισαγγελική αρχή για την αλλαγή διεύθυνσης του, για µια δικογραφία ϖου δεν γνώριζε ότι υφίσταται! Με τον τρόϖο αυτό, όµως, και µε τον τρόϖο βεβαίως ϖου γίνονται στη χώρα µας οι εϖιδόσεις ως αγνώστου διαµονής, όλοι οι ϖολίτες ϖου έχουν µετακοµίσει έστω και µια φορά στη ζωή τους καθίστανται αυτοµάτως οιονεί φυγόδικοι ή φυγόϖοινοι, αφού µϖορεί να έχει σχηµατιστεί εις βάρος τους κάϖοια ϖοινική δικογραφία, είτε εξαιτίας κάϖοιας οφειλής τους, ϖ.χ. στο δηµόσιο, είτε εξαιτίας κάϖοιου ασήµαντου ϖεριστατικού στον δρόµο µε κάϖοιον άγνωστο, της οϖοίας την ύϖαρξη δικαιολογηµένα δεν γνωρίζουν. Μάλιστα, το ϖρόβληµα αυτό λαµβάνει ακό- µα σοβαρότερες διαστάσεις µετά την τροϖοϖοίση του άρθρου 432 ΚΠ µε το άρθρο 21 του ν.3904/2010, και την ϖροσθήκη του δευτέρου εδαφίου της ϖαραγράφου δύο µε το άρθρο 75 του ν.3994/2011, ϖου καθιστά ϖλέον δυνατή την ερή- µην εκδίκαση κατηγορουµένου ακόµα και για κακούργηµα. Βεβαίως, η ϖερίϖτωση αυτή ισχύει για όσους θεωρούνται ή είναι γνωστής διαµονής. Ω- στόσο, και η διαδικασία της εϖίδοσης ως γνωστής διαµονής, ιδίως δε µε τη µορφή της αϖλής θυροκόλλησης, ϖολλές φορές δεν αϖέχει ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τα αϖοτελέσµατα της, αϖό τη διαδικασία της εϖίδοσης ως άγνωστης διαµονής. Αλίµονο, λοιϖόν, αν γίνει δεκτό ότι κάθε ϖολίτης ϖου µετακοµίζει και ϖου δεν τυγγάνει κατηγορούµενος - οφείλει να δηλώνει τη διεύθυνση του στην κατά τόϖο αρµόδια εισαγγελία. Η διάταξη του άρθρου στοιχ.γ ΚΠ είναι αϖολύτως ξεκάθαρη, αϖαιτώντας εκ µέρους του κατηγορουµένου δήλωση στον εισαγγελέα µεταβολής της κατοικίας ή διαµονής του, µαζί µε την ακριβή νέα διεύθυνση του, µόνον στην ϖερίϖτωση ϖου έχει ϖροηγηθεί ϖροκαταρκτική εξέταση, ϖροανάκριση ή κύρια ανάκριση, στην οϖοία έχει συµµετάσχει ο κατηγορούµενος και έχει δηλώσει κατά το στοιχ.α της 1 του άρθρου 273 ΚΠ τη διεύθυνση κατοικίας του. Μόνο, δηλαδή, αν γνωρίζει την άσκηση της εις βάρος του ϖοινικής δίωξης και έχει συµµετάσχει στην ϖροδικασία ϖου έχει ακολουθήσει, δηλώνοντας τη διεύθυνση του, οφείλει ο κατηγορούµενος να δηλώσει εγγράφως στην αρµόδια κατά τόϖο εισαγγελία την αλλαγή της διεύθυνσης τους. Συνεϖώς, όλως εσφαλµένως αϖοδίδεται στον εκάστοτε κατηγορούµενο η µοµφή ότι δεν δήλωσε την αλλαγή της διεύθυνσης του στην εισαγγελία, εφόσον δεν είχε ϖροηγηθεί σχετική ϖροδικασία, της οϖοίας να είχε λάβει γνώση και να είχε συµµετάσχει. Στο σηµείο αυτό και ο Άρειος Πάγος µε σειρά αϖοφάσεων του κατακρίνει, άµεσα ή έµµεσα, την δικαστηριακή αυτή ϖρακτική των δικαστηρίων της ουσίας - χωρίς ωστόσο να λείϖουν και οι αντίθετες αϖοφάσεις, όϖως ϖροαναφέρθηκε αναγνωρίζοντας ότι η µη γνωστοϖοίηση εκ µέρους του κατηγορουµένου της νέας του διεύθυνσης στις δικαστικές και αστυνοµικές αρχές είναι άνευ εννόµου εϖιρροής, αφού ο κατηγορούµενος, ο οϖοίος ϖιθανόν να µη γνωρίζει ότι έχει καταστεί κατηγορούµενος ή ότι έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική αϖόφαση, δεν υϖοχρεούται να ϖροβαίνει σε γνωστοϖοίηση της διεύθυνσης της κατοικίας του στις δικαστικές και αστυνοµικές αρχές ΑΠ 1211/2008, ΠοινΧρ ΝΘ 437. Εϖίσης, µε την ΑΠ 1319/2003, ΠρΛογ , κρίθηκε ότι η διεύθυνση ϖου είχε δηλώσει ο κατηγορούµενος για έκδοση ακάλυϖτης εϖιταγής δεν είναι δήλωση κατοικίας ή δια- µονής κατά το άρθρο 273 ΚΠ, διότι η τράϖεζα δεν έχει σχέση µε τις αρχές στις οϖοίες ο κατηγορούµενος δηλώνει τη διεύθυνση κατοικίας του. Έτσι, κατά την ίδια α- ϖόφαση, το γεγονός ότι ο κατηγορούµενος δεν δήλωσε µεταγενέστερη µεταβολή της διεύθυνσης του, αϖό εκείνη ϖου είχε δηλώσει στην τράϖεζα, δεν σηµαίνει ότι έ- κτοτε εκεί και µόνον έϖρεϖε να αναζητηθεί καθώς και ότι το εάν η διαµονή του αυτή ήταν η τελευταία γνωστή

11 1378 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 VI. Η θέση του Ευρωϖαϊκού ικαστηρίου των ικαιωµάτων του Ανθρώϖου Η ανάγκη έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης του κατηγορουµένου για τη σχηµατισθείσα εις βάρος του δικογραφία, ϖροκειµένου να µϖορέσει αυτός να ασκήσει καταλλήλως τα υϖερασϖιστικά του δικαιώµατα, αϖολαµβάνοντας µιας δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6 της ΕΣ Α, έχει εϖισηµανθεί εϖανειληµµένως και µε ϖάγιο τρόϖο και αϖό το Ευρωϖαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώϖου 42. Αϖόφαση σταθµός για το ζήτηµα θεωρείται η αϖόφαση του Ε Α στην υϖόθεση Colozza κατά Ιταλίας του Με την αϖόφαση του αυτή το Ε Α έκρινε ότι µϖορεί οι εγγυήσεις για δίκαιη δίκη ϖου ϖροβλέϖονται στην τρίτη ϖαράγραφο του άρθρου 6 ΕΣ Α να αϖοτελούν ειδικότερες ϖροϋϖοθέσεις για δίκαιη δίκη κατά την ϖαράγραφο ένα, αλλά ωστόσο, αϖό το σκοϖό του συνόλου του άρθρου, ϖροκύϖτει ότι ο κατηγορού- µενος ϖρέϖει να έχει την ευχέρεια να συµµετέχει στη διαδικασία στο ακροατήριο. Άλλωστε, κατά ϖάγια νοµολογία του Ε Α η ϖαραίτηση αϖό ο- ϖοιοδήϖοτε δικαίωµα ϖου εγγυάται η ΕΣ Α ϖρέ- ϖει να διαϖιστώνεται κατά τρόϖο ρητό και αναµ- στις αρχές, ϖρέϖει να αιτιολογείται ειδικά και εµϖεριστατωµένα, εφόσον ο κατηγορούµενος αµφισβητεί τη διεύθυνση κατοικίας στην οϖοία αναζητήθηκε, ως τελευταία γνωστή διαµονή του. Οµοίως, µε την ΑΠ 2247/2006, ΠρΛογ , αναιρέθηκε η ϖροσβαλλόµενη αϖόφαση καθώς στην αιτιολογία της ϖεριλαµβάνεται η ϖαραδοχή ότι «ο κατηγορούµενος δεν ενηµέρωσε, ως όφειλε, τις δικαστικές αρχές για την αλλαγή της διεύθυνσης, ώστε να ανευρίσκεται», χωρίς ταυτόχρονα να α- ναφέρεται αϖό ϖού ο κατηγορούµενος είχε υϖοχρέωση να δηλώσει τη µεταβολή της διευθύνσεως κατοικίας του. Στην ίδια κατεύθυνση και οι ΑΠ 2426/2005, ΠρΛογ 2005/584, ΑΠ 1861/2001, ΠοινΧρ ΝΒ 649, ΑΠ 1453/2002, ΠρΛογ , ΑΠ 746/2007, ΠοινΧρ ΝΗ 228, Α 243/2008, ΠοινΧρ ΝΗ 868 και ΑΠ 1992/2009, NOMOS. 42. Αναλυτικά βλ. ι ο ν. Σ ϖ ι ν έ λ λ η, Η αϖουσία του κατηγορουµένου για ϖληµµέληµα αϖό τη δίκη στο ακροατήριο (Συµµόρφωση µε τη νοµολογία του Ευρω- ϖαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώϖου), ΠοινΧρ ΝΑ Αϖόφαση Colozza v.italy της (application no.9024/80). φίβολο 44. Ωστόσο, στην συγκεκριµένη ϖερίϖτωση του Colozza οι ιταλικές δικαστικές αρχές είχαν συναγάγει µια τέτοια ϖαραίτηση µόνον εκ της ι- διότητας του ως φυγοδίκου. Κατά το Ε Α, όµως, δεν ϖροέκυψε ότι ο ϖροσφεύγων είχε λάβει γνώση της εις βάρος του δίωξης, ενώ οι έρευνες ϖου έγιναν για την ανεύρεση του υϖήρξαν αναϖοτελεσµατικές, καίτοι άλλες υϖηρεσίες της ίδιας χώρας είχαν κατορθώσει να τον βρουν στη νέα του διεύθυνση, ενόψει άλλων εις βάρος του δικογραφιών. Έτσι, κατέληξε το Ε Α, αϖό ϖουθενά δεν ϖροέκυψε ότι ο ϖροσφεύγων είχε ϖαραιτηθεί αϖό το δικαίωµα του να εµφανισθεί ενώϖιον του ϖοινικού δικαστηρίου και να υϖερασϖιστεί τον εαυτό του, όϖως εϖίσης δεν αϖοδείχθηκε ότι είχε ϖρόθεση να φυγοδικήσει. Τέλος, σύµφωνα µε το ικαστήριο, τα Κράτη µέλη της ΕΣ Α µϖορούν ελεύθερα να εϖιλέξουν τα κατάλληλα µέτρα ϖροκειµένου το δικαστικό τους σύστηµα να ανταϖοκρίνεται ως ϖρος το συγκεκριµένο ζήτηµα στις εϖιταγές του άρθρου 6 1 ΕΣ Α, εϖισηµαίνοντας ταυτόχρονα όµως ότι οι δυνατότητες ϖου ϖροσφέρει το εθνικό δίκαιο ϖρέϖει να είναι αϖοτελεσµατικές και δεν ϖρέϖει να βαρύνεται ο κατηγορούµενος µε την αϖόδειξη ότι δεν σκόϖευε να φυγοδικήσει, ούτε ότι η αϖουσία του οφειλόταν σε γεγονός ανωτέρας βίας. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε εν συνεχεία και η Εϖιτροϖή ικαιωµάτων του Ανθρώϖου, στην υϖόθεση Σταµουλακάτου κατά Ελλάδας 45. Στην υϖόθεση αυτή ο ϖροσφεύγων είχε καταδικαστεί για τρεις διαφορετικές ϖληµµεληµατικές ϖράξεις, αλλά σε καµία οι εϖιδόσεις δεν είχαν γίνει ϖροσωϖικά σε αυτόν. Έτσι, κατά την Εϖ Α δεν µϖορούσε να γίνει δεκτό ότι ο ϖροσφεύγων είχε 44. Σκέψη 28 της αϖόφασης Colozza, όϖου ϖεραιτέρω ϖαραϖοµϖές στις αϖοφάσεις Neumeister thw , Le Compte, Van Leuven et De Meyere της και Albert et Le Compte της Stamoulakatos v.greece, no 12806/87. Η συγκεκριµένη υϖόθεση δεν κρίθηκε αϖό το Ε Α, στο οϖοίο ϖαραϖέµφθηκε αϖό την Εϖ Α, κατ ουσίαν εξαιτίας λόγων χρονικής δικαιοδοσίας του ικαστηρίου. Ειδικότερα, το Ε Α µε αϖόφαση του στις έκρινε ότι δεν είχε εξουσία να εξετάσει την ουσία της υϖόθεσης, καθότι οι δίκες ενώϖιον των ϖληµµελειοδικείων είχαν λάβει χώρα ϖριν την , ήτοι ϖριν αϖό την η- µεροµηνία κατά την οϖοία η χώρα µας αϖοδέχθηκε το δικαίωµα άσκησης ατοµικής ϖροσφυγής.

12 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1379 ϖραγµατικά λάβει γνώση των ηµεροµηνιών των δικασίµων και των, µεταγενέστερων, καταδικαστικών αϖοφάσεων και, ως εκ τούτου, οι αϖοφάσεις αυτές εκδόθηκαν χωρίς να έχει δοθεί στον κατηγορούµενο η δυνατότητα να υϖερασϖιστεί τον εαυτό του. Εϖαναλαµβάνοντας, δε, τις θέσεις του Ε Α στην υϖόθεση Colozza, η Εϖιτροϖή τονίζει ότι το να υϖοχρεώνεται ο κατηγορούµενος να α- ϖοδείξει ότι αφενός οι ενέργειες της διωκτικής αρχής ήταν εσφαλµένες και ότι αφέτερου δεν ενήργησε µε σκοϖό φυγοδικίας, δεν συµβιβάζεται µε τις αϖαιτήσεις της δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6 1 ΕΣ Α. Αϖό τις ϖιο ϖρόσφατες αϖοφάσεις του Ε Α για το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι η Popovitsi κατά Ελλάδος του Στην υϖόθεση αυτή η ϖροσφεύγουσα καταδικάστηκε σε ϖοινή φυλάκισης για το αδίκηµα της κλοϖής, χωρίς ωστόσο να λάβει γνώση του κλητηρίου θεσϖίσµατος ή της αϖόφασης, αφού οι εϖιδόσεις έλαβαν χώρα µε τη διαδικασία του άρθρου 156 ΚΠ ως αγνώστου δια- µονής. Η ϖροσφεύγουσα εϖικαλέστηκε ότι διέθετε γνωστή διαµονή, ϖροσκοµίζοντας και σχετικό µισθωτήριο κατοικίας στο δικαστήριο ϖου έκρινε την αίτηση ϖου υϖέβαλε για την ακύρωση της εις βάρος της αϖόφασης. Ωστόσο, η αίτηση της αυτή αϖορρίφθηκε αϖό το δικαστήριο µε την αιτιολογία ότι «κατά το χρόνο της εϖίδοσης η Εισαγγελία δεν γνώριζε την κατοικίας της». Το Ε Α, εϖαναλαµβάνοντας την ϖαγία θέση του, έκρινε καταρχάς ότι, αν και δεν αναφέρεται ρητά στην 1 του άρθρου 6, η δυνατότητα του κατηγορουµένου να λάβει µέρος στη συζήτηση αϖορρέει αϖό το αντικείµενο και το σκοϖό του άρθρου, ενώ, οι ϖροϋϖοθέσεις για µια δίκαιη δίκη, όϖως τίθενται στα εδάφια γ), δ) και ε) της ϖαραγράφου 3 του άρθρου 6 ΕΣ Α, δεν θα µϖορούσαν να εκϖληρωθούν χωρίς την ϖαρουσία του κατηγορουµένου. Θα ϖρέ- ϖει, δε, να αϖοδεικνύεται ότι ο κατηγορούµενος είχε ϖράγµατι ϖαραιτηθεί αϖό το δικαίωµα του να εµφανισθεί ενώϖιον του δικαστηρίου και να υϖερασϖιστεί τον εαυτό του. Χαρακτηριστικές µάλιστα είναι οι εξής θέσεις ϖου διατύϖωσε το Ε Α στην υϖόθεση αυτή: «Γενικότερα, το ικαστήριο δεν αντιλαµβάνεται ού- 46. Popovitsi v.greece της (application no.53451/07). Περίληψη της αϖόφασης σε ΝοΒ τε για ϖοιο λόγο οι ϖολίτες, όταν δεν έχουν κα- µία γνώση των σε βάρος τους κατηγοριών, υϖοχρεούνται να ενηµερώνουν αϖό µόνοι τους την εισαγγελία για κάθε αλλαγή διεύθυνσης», ενώ στη συνέχεια το Ε Α εϖικρίνοντας την αϖόρριψη της αίτησης ακύρωσης της ϖροσφεύγουσας αναφέρει: «Η κατάσταση αυτή δε συµβαδίζει µε την εϖιµέλεια ϖου τα συµβαλλόµενα Κράτη οφείλουν να εϖιδεικνύουν για να διασφαλίζουν την ϖραγµατική και όχι θεωρητική ή αϖατηλή αϖόλαυση των δικαιωµάτων ϖου εγγυάται το άρθρο 6». Κατόϖιν της εϖισκοϖήσεως της νοµολογίας του Ε Α ως ϖρος το συγκεκριµένο ζήτηµα, είναι ϖεριττό να τονιστεί ότι η ακολουθούµενη δικαστηριακή ϖρακτική στη χώρα µας ουδεµία σχέση έχει µε τις εϖιταγές ϖερί δίκαιης δίκης, όϖως αυτές α- ϖορρέουν αϖό το άρθρο 6 1 ΕΣ Α και καθορίζονται συγκεκριµένα αϖό τη νοµολογία του Ε Α. VII. Εϖίµετρο - ϖροτάσεις Εν κατακλείδι, καθίσταται σαφές ότι η µέχρι σήµερα δικαστηριακή ϖρακτική ως ϖρος την εϖίδοση αγνώστου διαµονής κατά το άρθρο 156 ΚΠ, είτε αφορά τον τρόϖο ϖου τα αρµόδια όργανα εκτελούν τις ϖαραγγελίες εϖίδοσης είτε αφορά τον τρόϖο ϖου τα δικαστήρια µας ερµηνεύουν και εφαρµόζουν το συγκεκριµένο άρθρο, ϖαραβιάζει κατάφορα το δικαίωµα δικαστικής ϖροστασίας κατά το άρθρο 20 του Συντάγµατος µας και το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, κατά το άρθρο 6 1 της ΕΣ Α, όϖως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω. Ωστόσο, σε µια εϖοχή όϖως η σηµερινή, όϖου ο εθνικός και υϖερεθνικός νοµοθέτης ϖρονοεί διαρκώς, έστω και καθυστερηµένα ενίοτε, ϖρος ϖροάσϖιση των ατοµικών δικαιωµάτων, όϖου η τεχνολογία αφενός έχει καταστήσει την εϖικοινωνία ϖολύ ευκολότερη και αφετέρου συµβάλει διαρκώς στην ϖροοδευτική οργάνωση των δοµών του κράτους, η συνέχιση της ϖρακτικής αυτής δεν µϖορεί να γίνεται ϖλέον ανεκτή σε ένα κράτος δικαίου. Όταν σε άλλες χώρες χρησιµοϖοιούνται ακόµα και τα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης 47 ϖροκειµένου να εξασφαλιστεί µε κάθε 47. Το 2009 το Ανώτατο ικαστήριο της Βρετανίας, ϖροκειµένου να ϖαρακάµψει τις καθυστερήσεις του ϖαραδοσιακού βρετανικού νοµικού συστήµατος, εϖέ-

13 1380 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 τρόϖο ότι ο ενδιαφερόµενος θα λάβει ϖράγµατι γνώση της, ϖ.χ., εις βάρος του αϖόφασης, δε νοείται στη χώρα µας να θεωρείται ότι το κράτος εκ- ϖλήρωσε την υϖοχρέωση του αυτή αϖλώς και µόνο δια της µετάβασης του δικαστικού εϖιµελητή άϖαξ στη διεύθυνση ϖου αναγραφόταν στη µήνυση, και, σε ϖερίϖτωση µη ανεύρεσης του µηνυοµένου, εϖίδοσης εν συνεχεία κατά το άρθρο 156 ΚΠ του εγγράφου σε κάϖοιον υϖάλληλο του δήµου του τόϖου κατοικίας του µηνυοµένου, όϖου µάλιστα είναι άγνωστη και η ϖεραιτέρω τύχη του εγγράφου (αν, δηλαδή, ϖράγµατι αναρτηθεί σε κά- ϖοιον δηµόσιο ϖίνακα, ϖροσιτό σε ϖλήθος κόσµου, κλϖ). Συνεϖώς, ϖροκειµένου να αναθεωρηθεί ϖρος τη σωστή κατεύθυνση η ως άνω δικαστηριακή ϖρακτική, αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση είναι καταρχάς η εϖανεξέταση της θέσεως του Αρείου Πάγου ϖρος τις κατευθύνσεις εκείνες ϖου αναφέρθηκαν ανωτέρω και ϖου εξασφαλίζουν στα ϖλαίσια της ορθής ερµηνείας του άρθρου 156 ΚΠ και της δεδοµένης σήµερα κρατικής και δικαστηριακής δο- µής ότι θα καταβάλεται κάθε δυνατή ϖροσϖάθεια ϖρος ανεύρεση του ενδιαφερόµενου ϖροσώϖου. Συνοψίζοντας, δε, τις κατευθύνσεις αυτές θα ϖρέ- ϖει ϖαγίως να γίνεται δεκτό ότι: α) θα ϖρέϖει να ϖροσφεύγει το αρµόδιο όργανο της εϖίδοσης σε κάθε δυνατή ϖηγή ϖρος ανεύρεση της διεύθυνσης του ενδιαφερόµενου, τόσο εντός των ορίων του δήµου ή της κοινότητας του τόϖου κατοικίας του ενδιαφεροµένου όσο και σε όϖοιαν άλλη ϖεριοχή µϖορεί να ϖροκύϖτει ότι έχει µετοικήσει, β) θα ϖρέϖει στην έκθεση εϖίδοσης να βεβαιώνεται ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή ϖροσϖάθεια ϖρος α- νεύρεση του ενδιαφεροµένου, αναφέροντας συγκεκριµένα ϖρος ϖοιες κατευθύνσεις κίνηθηκε η σχετική έρευνα, γ) ως «εισαγγελική αρχή» θα ϖρέ- ϖει να νοούνται όλες οι εισαγγελίες της χώρας και δ) δεν ϖρέϖει να θεωρείται ως τελευταία γνωστή κατοικία η διεύθυνση ϖου αναγράφεται στη µήνυση ή έγκληση, καθόσον αυτό εµϖεριέχει κινδύ- δωσε στον καθού δικαστική αϖόφαση, για ϖαράλειψη χρήσης του ονόµατος του ενάγοντος, µέσω του κοινωνικού δικτύου Twitter! Με την αϖόφαση αυτή διατάσσεται ϖρόσωϖο ϖου χρησιµοϖοιούσε τα στοιχεία ταυτότητας άλλου ϖροσώϖου στο Twitter να αναστείλει την εν λόγω δραστηριότητα του στο δίκτυο (ϖηγή: νους. Ωστόσο, µια τέτοια αλλαγή κατεύθυνσης της νοµολογίας θα ϖρέϖει να συνδυαστεί και µε µια σειρά ϖρακτικών µέτρων και ρυθµίσεων, ώστε να εϖιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αϖοτελέσµατα, όϖως: α) εϖίδοση σε όλες τις γνωστές διευθύνσεις, εφόσον υϖάρχουν ϖερισσότερες αϖό µία, έστω και δια ταχυδροµικής εϖιστολής στις ϖρογενέστερες της τελευταίας γνωστής κατοικίας, β) εϖίδοση όχι στον ήµαρχο αλλά στον ιευθυντή του Αστυνο- µικού Τµήµατος της τελευταίας γνωστής κατοικίας του αϖοδέκτη 48, δεδοµένου ότι είναι ϖιθανότερο να λάβει τελικά γνώση ο τελευταίος µε τον τρόϖο αυτό, ϖαρά µε την εϖίδοση στο ήµαρχο, ιδίως δε όταν ϖρόκειται για µεγάλους δήµους, γ) ψηφιο- ϖοίηση των αρχείων όλων των Εισαγγελιών της χώρας και διασύνδεση τους. Τα αρχεία αυτά θα ϖρέϖει ως ελάχιστο δεδοµένων να ϖεριλαµβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης κάθε ϖροσώϖου ϖου αναφέρεται σε µια δικογραφία. Αν για κάϖοιο ϖρόσωϖο ϖροκύϖτουν (κατά την ϖρώτη καταχώρηση του στο αρχείο ή µεταγενέστερα) ϖερισσότερες διευθύνσεις, θα ϖρέϖει να καταγράφονται όλες, δ) ϖρόσβαση των Εισαγγελικών Αρχών, δια αρµοδίων οργάνων τους, ϖου θα ϖρέϖει να έχουν αναλάβει ειδικώς το συγκεκριµένο έργο, στα αρχεία ϖελατών της ΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥ ΑΠ, των εταιριών κινητής τηλεφωνίας (οι ο- ϖοίες ϖιθανότατα διαθέτουν και το ϖιο ενηµερω- µένο αρχείο) αλλά και στο αρχείο εκλογικών καταλόγων του Υϖουργείου Εσωτερικών, ασφαλώς υϖό την ϖροϋϖόθεση της τήρησης των ϖροβλέψεων του ν.2472/97 για την ϖροστασία του ατόµου αϖό την εϖεξεργασία δεδοµένων ϖροσωϖικού χαρακτήρα και, τέλος, ε) ϖρόσβαση των Εισαγγελι- 48. Η συγκεκριµένη ϖρόταση υϖοστηρίχθηκε για ϖρώτη φορά αϖό τον ΕισΕφΠειραιά Π α ν. Μ ϖ ρ α - κ ο υ µ ά τ σ ο, στο άρθρο «Παρεµβάσεις στην ϖροδικασία για ορθολογική αϖονοµή της Ποινικής ικαιοσύνης (Προκαταρκτική εξέταση ϖροανάκριση ανάκριση)». Σε αυτό εϖισηµαίνεται ότι η εϖίδοση στον ήµαρχο δεν ϖροσφέρει τίϖοτα άλλο ϖαρά την εκϖλήρωση της τυϖικής υϖοχρέωσης της διωκτικής αρχής να εϖιδώσει. Αντιθέτως, η εϖίδοση στον ιευθυντή του Α.Τ. του τό- ϖου κατοικίας ενδεχοµένως να αϖοδεικνυόταν ϖιο α- ϖοτελεσµατική, δεδοµένου ότι µϖορεί είτε ο αϖοδέκτης της εϖίδοσης να εϖισκεφτεί για κάϖοιον λόγο το Α.Τ. είτε να είναι γνωστή η ενεστώσα κατοικία του στους ε- κεί αστυνοµικούς.

14 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1381 κών Αρχών στα αρχεία (δηµατολόγια) των δήµων της χώρας. Αϖαραίτητη, βεβαίως, ϖροϋϖόθεση είναι να έχει ϖροηγηθεί εϖίσης η ψηφιοϖοίηση και διασύνδεση τους καθώς και η τήρηση των ϖροϋ- ϖοθέσεων του ν. 2472/97 για την ϖροστασία του ατόµου αϖό την εϖεξεργασία δεδοµένων ϖροσω- ϖικού χαρακτήρα. Ενδεχοµένως ορισµένες αϖό τις ϖροτάσεις αυτές να ηχούν ιδιαιτέρως φιλόδοξες για µια χώρα µε τις συγκεκριµένες διοικητικές δοµές, όϖως η δική µας. Ωστόσο, αν ϖράγµατι εϖιθυµούµε την αναγνώριση µας ως ενός κράτους δικαίου, βάσει των ϖροαναφερθέντων, εϖιβάλλεται τέτοιου είδους, ή ανάλογης αϖοτελεσµατικότητας, ϖροτάσεις να υιοθετηθούν και να ϖροωθηθεί άµεσα η υλοϖοίηση τους. Αν, δε, κάϖοιες εξ αυτών θεωρούνται και οικονοµικώς ανέφικτες στην ϖαρούσα συγκυρία, θα ήταν ϖάντως µια ϖολύ καλή αρχή η υιοθέτηση όσων εξ αυτών συνεϖάγονται ελάχιστο ή µηδενικό κόστος, ενώ σε κάθε ϖερίϖτωση εϖιβάλλεται µια µεταστροφή της νοµολογίας ϖρος την ορθή ερµηνεία και εφαρµογή του άρθρου 156 ΚΠ.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα υπό Αντωνίου Αλαπάντα Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, Δ.Ν. Σημ. Το παρόν άρθρο αποτέλεσε εισήγηση το 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.Αποφ. 2040/07 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα

Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα Η δυνατότητα επιβολής ποινής λιποµαρτυρίας από το Στρατοδικείο σε ιδιώτη µάρτυρα Κουτσαγγέλης Γεώργιος, ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύτηκε στα «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τόµος 2011,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 Μεταξύ: 1. ITS-RAISEN ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REWE ZENTRALFINANZ E.G. εκ Γερμανίας 2. LTU TOURISTIK GESELLSCHAFT mbh,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) 929 Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (γνωμ.) ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ, Επίκ. Καθηγητή Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρου Η χρήση εκτύπωσης μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4321/21.03.2015 για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες ΚΕΑΟ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4321/21.03.2015 για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες ΚΕΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/04/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα