Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;"

Transcript

1 Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις που συναντώνται στο σύνολο σχεδόν των χωρών της Ε.Ε. των «15» και προβλέπουν ειδικές διαδικασίες πρόσβασης στην ιθαγένεια, είτε αυτοδικαίως είτε κατόπιν δήλωσης και µε προϋποθέσεις, για τα πρόσωπα εκείνα που έχουν γεννηθεί και/ή έχουν µεγαλώσει στην επικράτεια των εν λόγω ευρωπαϊκών χωρών και οι γονείς τους είναι αλλοδαποί. Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις που διέπουν το επίµαχο ζήτηµα στις επιµέρους έννοµες τάξεις των χωρών της Ε.Ε.. 1. Βέλγιο Αποκτά αυτοδικαίως την βελγική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στο Βέλγιο από αλλοδαπό γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στο Βέλγιο και διαµένει στη χώρα για χρονικό διάστηµα 5 ετών τα 10 τελευταία χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού (άρθρο 11 του Κώδικα Βελγικής Ιθαγένειας). Αποκτά µε δήλωση των γονέων του τη βελγική ιθαγένεια αλλοδαπός που γεννήθηκε στο Βέλγιο από γονείς οι οποίοι πριν την υποβολή της δήλωσης έχουν συµπληρώσει 10 χρόνια πραγµατικής εγκατάστασης στο Βέλγιο. Από τη γέννηση και έως την υποβολή της δήλωσης το αλλοδαπό τέκνο επίσης πρέπει να διαµένει στο Βέλγιο, ενώ η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν το παιδί συµπληρώσει το 12 έτος της ηλικίας του (άρθρο 11β του Κώδικα Βελγικής Ιθαγένειας). Αποκτά µε δήλωση τη βελγική ιθαγένεια αλλοδαπός που συµπληρώνει το 18 ο έτος της ηλικίας του εφόσον α) γεννήθηκε στο Βέλγιο και έχει έκτοτε την κύρια κατοικία του στη χώρα, β) έχει στο Βέλγιο την κύρια κατοικία του τα τελευταία 7 έτη και είναι κάτοχος άδειας διαµονής απεριόριστης διάρκειας (άρθρο 12β του Κώδικα Βελγικής Ιθαγένειας). Αποκτά τη βελγική ιθαγένεια µε δήλωση επιλογής («declaration d` option») αλλοδαπός που είτε γεννήθηκε στο Βέλγιο είτε πριν την ηλικία των 6 ετών είχε συµπληρώσει 1 έτος διαµονής στο Βέλγιο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει τη σχετική δήλωση εφόσον έχει συµπληρώσει 1

2 το 18 ο αλλά όχι το 22 ο έτος της ηλικίας του και εφόσον έχει το Βέλγιο ως κύρια κατοικία του τους τελευταίους 12 µήνες πριν την υποβολή της δήλωσης, ενώ απαιτείται να έχει το Βέλγιο ως κύρια κατοικία του από το 14 ο έως το 18 ο έτος της ηλικίας του ή για τουλάχιστον 9 έτη (άρθρο 14 του Κώδικα Βελγικής Ιθαγένειας). 2. Βρετανία Αποκτά τη βρετανική ιθαγένεια αυτοδικαίως πρόσωπο που γεννιέται στην επικράτεια του Ηνωµένου Βασιλείου από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο πατέρας ή η µητέρα του είναι «εγκατεστηµένοι» (settled) στη χώρα (άρθρο 1 παρ.1 Βρετανικού Νόµου για την Ιθαγένεια). Αποκτά µε αίτηση εγγραφής (registration) την βρετανική ιθαγένεια αλλοδαπός που γεννήθηκε στην επικράτεια του Ηνωµένου Βασιλείου και συµπληρώνει το 10 ο έτος της ηλικίας του, εφόσον δεν απουσίαζε από τη χώρα κατά τα πρώτα 10 έτη της ζωής του για περισσότερο από 90 ηµέρες κάθε χρόνο (άρθρο 1 παρ.4 βρετανικού νόµου για την ιθαγένεια). 3. Γαλλία Αποκτά αυτοδικαίως τη γαλλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη Γαλλία από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας έχει επίσης γεννηθεί στη Γαλλία (άρθρο 19-3 του Αστικού Κώδικα). Αποκτά µε δήλωση τη γαλλική ιθαγένεια αλλοδαπός που γεννήθηκε στη Γαλλία και κατά την ενηλικίωσή του κατοικεί στη Γαλλία και είχε στη χώρα τη συνήθη διαµονή του για µια περίοδο, συνεχόµενη ή µε διακοπές, τουλάχιστον 5 ετών από την ηλικία των 11 ετών (άρθρο 21-7 του Αστικού Κώδικα). Το ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στη Γαλλία και κατοικεί σε αυτήν για 5 τουλάχιστον χρόνια από την ηλικία των 11 ετών µπορεί να υποβάλει το ίδιο δήλωση απόκτησης της γαλλικής ιθαγένειας µόλις συµπληρώσει την ηλικία των 16 ετών (άρθρο του Αστικού Κώδικα). Αποκτά µε δήλωση τη γαλλική ιθαγένεια ανήλικος αλλοδαπός που δεν γεννήθηκε στη Γαλλία, αλλά διαµένει στη χώρα και έχει λάβει 5 έτη γαλλικής εκπαίδευσης (άρθρο του Αστικού Κώδικα). 4. Γερµανία Αποκτά αυτοδικαίως τη γερµανική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη Γερµανία από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο ένας γονέας του έχει νόµιµη συνήθη διαµονή στη Γερµανία για 8 έτη και έχει δικαίωµα µόνιµης διαµονής στη χώρα. Η κτήση της γερµανικής ιθαγένειας διενεργείται µε καταχώριση από την υπηρεσία µητρώου που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση της γέννησης του τέκνου. (άρθρο 4 του Νόµου για την Ιθαγένεια). Η κτήση της γερµανικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, σε ορισµένες περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική διάταξη, δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών αλλά 2

3 συνιστά δικαίωµα των ενδιαφερόµενων (άρθρο 10 του Νόµου για την Ιθαγένεια, αντίθετα άρθρο 8 όπου διακριτική ευχέρεια). Κρίσιµη επιλογή για το γερµανικό δίκαιο ιθαγένειας είναι η επιλογή της αρχής της µονής ιθαγένειας, δηλαδή η υποχρέωση των Γερµανών πολιτών να έχουν µόνο τη γερµανική ιθαγένεια. Ο κανόνας αυτός, που αφορά και τους Γερµανούς πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν την ιθαγένεια άλλης χώρας, εντοπίζεται τόσο στις διαδικασίες κτήσης της γερµανικής ιθαγένειας διά της πολιτογράφησης όσο και τις διαδικασίες κτήσης της λόγω γέννησης στη Γερµανία. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το τέκνο αλλοδαπού που απέκτησε λόγω γέννησης τη γερµανική ιθαγένεια και διατηρεί και την ιθαγένεια των γονέων του καλείται µετά την ενηλικίωσή του και µέχρι τα 23 του έτη να δηλώσει ποια ιθαγένεια θέλει να διατηρήσει (άρθρα 10 και 29 του γερµανικού Νόµου για την Ιθαγένεια). Ο κανόνας αυτός, ωστόσο, γνωρίζει σειρά εξαιρέσεων µε σηµαντικότερες αυτές που αφορούν πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους της Ε.Ε. ή πρόσωπα που προέρχονται από χώρες που είτε δεν έχουν ρυθµίσεις περί απώλειας ιθαγένειας είτε αρνούνται τυχόν υποβαλλόµενα σχετικά αιτήµατα (βλ. άρθρο 12 του γερµανικού Νόµου για την Ιθαγένεια). Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συγκριτικής έρευνας, το γερµανικό παράδειγµα παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµασία καθώς η Γερµανία, επί ένα σχεδόν αιώνα, είχε διαµορφώσει παράδοση άκαµπτου δικαίου του αίµατος απολύτως ανάλογη προς το ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας, θεωρούµενη µάλιστα από την επιστήµη ως το συστηµατικό πρότυπο δικαίου του αίµατος. Τούτο, ωστόσο, δεν εµπόδισε τον Γερµανό νοµοθέτη να µεταβάλει άρδην το σύνολο των σχετικών διατάξεων κατά τη µεταρρύθµιση του 1999, όταν έκρινε ότι έτσι επέβαλε η ιστορική εξέλιξη και η κοινωνική πραγµατικότητα. Ο έλεγχος συνταγµατικότητας δεν έθιξε το κύρος της µεταρρύθµισης αυτής. 5. ανία Αποκτά µε δήλωση την ιθαγένεια της ανίας πολίτης Φινλανδίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας και Σουηδίας που διαµένει στη ανία και έχει ηλικία µεταξύ 18 και 23 ετών. Οφείλει να έχει διαµείνει στη ανία για 10 έτη, εκ των οποίων τα 5 εντός των τελευταίων 6 ετών πριν την υποβολή της δήλωσης, καθώς επίσης να µην έχει σε βάρος του ποινικές καταδίκες (άρθρο 3 του Νόµου για τη ανική Ιθαγένεια). 6. Ιρλανδία Αποκτά αυτοδικαίως την ιρλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που έχει γεννηθεί στην Ιρλανδία από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο γονέων του είναι κάτοικος Ιρλανδίας τα 3 από τα τελευταία 4 πριν τη γέννησή του έτη (άρθρο 6Α του Ιρλανδικού Νόµου για την Ιθαγένεια). 7. Ισπανία Αποκτά αυτοδικαίως την ισπανική ιθαγένεια πρόσωπο που έχει γεννηθεί στην Ισπανία από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον έχει επίσης γεννηθεί στην Ισπανία (βλ. άρθρο 17 παρ.1 περ.β του Αστικού Κώδικα). 3

4 Η πολιτογράφηση αλλοδαπού σε πολλές περιπτώσεις δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρχών. Αντιθέτως, η πλήρωση των οριζόµενων από το νόµο προϋποθέσεων οδηγεί στη χορήγηση της Ισπανικής Ιθαγένειας µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου (βλ. άρθρο 21 του Αστικού Κώδικα). Όσον αφορά ειδικότερα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην Ισπανία προβλέπεται ότι εφόσον αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ισπανία είναι αρκετή η προηγούµενη διαµονή του στη χώρα για µόλις ένα χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησής του (βλ. άρθρο 22 παρ.2 περ. α του Αστικού Κώδικα). Η αίτηση δε αυτή µπορεί να υποβληθεί για λογαριασµό του ανηλίκου από τους γονείς του (βλ. άρθρο 21 παρ.3 περ. γ του Αστικού Κώδικα), ενώ προϋπόθεση είναι και η νοµιµότητα της διαµονής των ενδιαφερόµενων (βλ. άρθρο 22 παρ.3 του Αστικού Κώδικα). Στις περιπτώσεις των τέκνων αλλοδαπών που αποκτούν την ισπανική ιθαγένεια πριν την ηλικία των 14 ετών δεν απαιτείται ούτε προηγούµενος όρκος ούτε και αποποίηση τυχόν προηγούµενης ιθαγένειας (βλ. άρθρο 23 περ. α και β ). Το ισπανικό δίκαιο ιθαγένειας ιστορικά ακολουθεί τον κανόνα της µονής ιθαγένειας. Ο κανόνας αυτός γνωρίζει εξαιρέσεις στην περίπτωση της «τρίτης» και της «δεύτερης γενιάς» αλλοδαπών, καθώς και στις περιπτώσεις αλλοδαπών που προέρχονται από χώρες της λατινικής Αµερικής και άλλες χώρες µε τις οποίες η Ισπανία διατηρεί ιστορικούς πολιτισµικούς δεσµούς όπως οι Φιλιππίνες και η Πορτογαλία (βλ. άρθρα 23 και 24 παρ.1 του Αστικού Κώδικα). 8. Ιταλία Αποκτά µε δήλωση την ιταλική ιθαγένεια αλλοδαπός που έχει γεννηθεί στην Ιταλία και διαµένει νόµιµα σε αυτήν έως την ενηλικίωσή του και έχει παρακολουθήσει την ιταλική υποχρεωτική εκπαίδευση. Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός έτους από την ενηλικίωση (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 91/1992 όπως τροποποιήθηκε το 2009). 9. Λουξεµβούργο Αποκτά αυτοδικαίως την ιθαγένεια του Λουξεµβούργου πρόσωπο που γεννιέται στη χώρα από αλλοδαπό γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στο Λουξεµβούργο (άρθρο 1 παρ.5 του Νόµου για την Ιθαγένεια του Λουξεµβούργου). 10. Ολλανδία Αποκτά αυτοδικαίως την ολλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη χώρα από αλλοδαπό γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στην Ολλανδία (βλ. άρθρο 3 παρ. του Νόµου για την Ολλανδική Ιθαγένεια). Αποκτά την ολλανδική ιθαγένεια µε δήλωση κατά την ενηλικίωσή του αλλοδαπός που γεννήθηκε στην Ολλανδία και έχει έκτοτε την κύρια κατοικία του στη χώρα (βλ. άρθρο 6 παρ.1 α του Νόµου για την Ολλανδική Ιθαγένεια). Αποκτά την ολλανδική ιθαγένεια µε δήλωση κατά την ενηλικίωση αλλοδαπός που, µολονότι δεν γεννήθηκε στην Ολλανδία, έχει σε αυτή την κύρια κατοικία 4

5 του από την ηλικία των 4 ετών (βλ. άρθρο 6 παρ.1 ε Νόµου για την Ολλανδική Ιθαγένεια). 11. Πορτογαλία Αποκτά αυτοδικαίως την πορτογαλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στην Πορτογαλία από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο ένας τουλάχιστον εξ αυτών επίσης έχει γεννηθεί και διαµένει στην Πορτογαλία κατά τη γέννηση του τέκνου του, ανεξάρτητα από τον τίτλο διαµονής του (άρθρο 1 παρ.1 περ. δ του Νόµου για την Πορτογαλική Ιθαγένεια). Αποκτά µε δήλωση την πορτογαλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στην Πορτογαλία από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας αρκεί να διαµένει για 5 χρόνια νόµιµα στη χώρα κατά τη στιγµή της γέννησης του τέκνου του (άρθρο 1 παρ.1 περ. ε του Νόµου για την Πορτογαλική Ιθαγένεια). Αποκτά την πορτογαλική ιθαγένεια µε διαδικασία πολιτογράφησης χωρίς διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών ανήλικος αλλοδαπός που έχει γεννηθεί στην Πορτογαλία εφόσον γνωρίζει επαρκώς την πορτογαλική γλώσσα, δεν υφίσταται ποινική καταδίκη και είτε ένας από τους γονείς του διαµένει κατά τη στιγµή της αίτησης νόµιµα για πέντε τουλάχιστον χρόνια στην Πορτογαλία είτε ο ανήλικος έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηµοτικό σχολείο) στην Πορτογαλία (βλ. άρθρο 6 παρ.1 και παρ.2 του Νόµου για την Πορτογαλική Ιθαγένεια, αντιθέτως διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών στην πολιτογράφηση σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 6 παρ.5 του ίδιου Νόµου). 12. Σουηδία Αποκτά µε δήλωση των κηδεµόνων τη σουηδική ιθαγένεια ανήλικος αλλοδαπής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει µόνιµη άδεια διαµονής στη Σουηδία και κατοικεί στη Χώρα για 5 έτη. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν ο ανήλικος συµπληρώσει τα 18 του έτη (άρθρο 7 του Νόµου για τη Σουηδική Ιθαγένεια). Αποκτά µε δήλωση την σουηδική ιθαγένεια αλλοδαπός που έχει συµπληρώσει τα 18 αλλά όχι τα 20 έτη της ηλικίας του, εφόσον είναι κάτοχος µόνιµης άδειας διαµονής και διαµένει στη Σουηδία από την ηλικία των 13 ετών (άρθρο 8 του Νόµου για τη Σουηδική Ιθαγένεια). 13. Φινλανδία Αποκτά αυτοδικαίως τη φινλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη Φινλανδία από γονείς αναγνωρισµένους πρόσφυγες ή υπό καθεστώς προστασίας στη χώρα (άρθρο 9 παρ.3 του Νόµου για την Ιθαγένεια) Αποκτά µε δήλωση τη φινλανδική ιθαγένεια αλλοδαπός ηλικίας από 18 έως 23 ετών. Εάν το πρόσωπο δεν έχει γεννηθεί στη Φινλανδία απαιτείται προηγούµενη δεκαετής διαµονή του στη Χώρα. Εάν έχει γεννηθεί στη Φινλανδία ο χρόνος αυτός µειώνεται σε περίοδο έξι ετών. Προϋπόθεση να µην έχει υπάρξει καταδίκη σε ποινή φυλάκισης (άρθρο 28 του Νόµου για την Ιθαγένεια). 5

6 Συνοψίζοντας, η µόνη από τις χώρες της Ευρώπης των «15» που δεν διαθέτει µια οποιαδήποτε ειδική διαδικασία διευκολυµένης πρόσβασης στην ιθαγένεια για παιδιά αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί και/ή έχουν µεγαλώσει σε αυτές είναι η Αυστρία. Αντιθέτως, στις λεγόµενες «νέες Χώρες» που εισήλθαν στην Ε.Ε. µετά το 2004 δεν διαπιστώνονται αντίστοιχου περιεχοµένου ρυθµίσεις, µε εξαίρεση βεβαίως τις διαδικασίες κτήσης ιθαγένειας από παιδιά που γεννιούνται στις επικράτειες των χωρών από γονείς ανιθαγενείς ή άγνωστης ιθαγένειας (βλ. λ.χ. άρθρο 10 λιθουανικού νόµου, άρθρο 5 ουγγρικού νόµου, άρθρο 5 πολωνικού νόµου, άρθρο 3 τσεχικού νόµου) που αποτελούν κοινό τόπο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε.. Οι «νέες χώρες» της Ε.Ε., όπως και η Ελλάδα έως την υιοθέτηση του ν. 3838/2010, περιορίζονται εν προκειµένω στη χορήγηση της ιθαγένειας µε διαδικασίες πολιτογράφησης και ευρύτατη διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών. Για τα κείµενα των σχετικών νόµων, καθώς και για µελέτες ως προς τα ισχύοντα στις επιµέρους χώρες της Ε.Ε. αλλά και για µελέτες συγκριτικού χαρακτήρα, αναζήτηση σχετικής νοµολογίας και κάθε περαιτέρω πληροφορία µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να ανατρέξει στο πληρέστατο διαδικτυακό τόπο του European Union Democracy Observatory on Citizenship του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010;

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Παρακάτω επιχειρείται µια διερεύνηση των συνεπειών εφαρµογής πρωτίστως του Ν.3838/2010, αλλά και άλλων ρυθµίσεων µεταναστευτικού ενδιαφέροντος της τελευταίας περιόδου, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙτΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΙΣτΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙτΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠτΙΚΕΣ

ΠΟΛΙτΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΙΣτΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙτΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠτΙΚΕΣ Γεράσιμος Κουζέλης Δημήτρης Χριστόπουλος [ E Π I M E Λ E I A ] ΙΔΙΟτητΑ του ΠΟΛΙτη ΠΟΛΙτΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΙΣτΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙτΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠτΙΚΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΚ Αστικός Κώδικας Α.Ν. Αναγκαστικός Νόµος.Ε.Π. ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Εδ. Εδάφιο Ε ΤΟ Ειδικό ελτίο Ταυτότητος Οµογενούς ΕΣ Ένωση Σοβιετικών

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών Ένα νέο δικαιωμα για τους πολιτές της ΈΈ Μπορείς να δίαμορφώςείς την ατζεντα της εε! οδηγίες για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία B-1049 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. πρωτ. 275 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 6. Έκθεση καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Ζαχαρής Τηλέφωνο: 2131519181 e-mail :yzaxaris@oga.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 118/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

23-01-2015 1) : .3 . . 18 65

23-01-2015  1)         : .3 . .       18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 23-01-2015 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ»

«ΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου Προς Τον Κύριο Υπουργό της ικαιοσύνης Κύριε Υπουργέ, Με την απόφασή σας µε αριθµ. ΟΙΚ/3602/29-7-2010 συγκροτήσατε Νοµοπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β ΕΠΚΑ/32954/19599/1026 Ημ/νία: 10-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Β ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσεις με επιτυχη καταληξη. Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες

Περιπτωσεις με επιτυχη καταληξη. Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Περιπτωσεις με επιτυχη καταληξη Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης : Απλά ένα μικρό βήμα μπροστά: Εν μέρει πολύ λίγα, εν μέρει πολύ αργά

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης : Απλά ένα μικρό βήμα μπροστά: Εν μέρει πολύ λίγα, εν μέρει πολύ αργά www.hlhr.gr Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης : Απλά ένα μικρό βήμα μπροστά: Εν μέρει πολύ λίγα, εν μέρει πολύ αργά 18.2.14 Ύστερα από επανειλημμένες αναβολές, η Κυβέρνηση κατέθεσε το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα