Proslipsis.gr. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός. (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Proslipsis.gr. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός. (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους ( ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 135/21 Ιουνίου 2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρ µογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α 34), όπως αντικατα στάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α 70) και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του ν.2076/1992 (Α 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α 21) και 48 του ν.3427/2005 (Α 312). 2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και ηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη» (Α 136). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 της παρ. 3 του ν. 2362/ 1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 4. Την υπ αριθµ / ΙΟΕ1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β 1432/ ) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 7, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 5733/ ΙΟΕ 179/ όµοια (Β 204). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [π.δ.63/2005 (Α 98)]. 6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 158 της ) σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογε νειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, όπως τροποποιή θηκε µε το ιορθωτικό της (EE L 229). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: Α. Επί του κρατικού προϋπολογισµού: 1. απάνη από την καθιέρωση της αρχής της ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που διαµένουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από πραγµατικά γεγονό τα (αριθµός δικαιούχων, είδος επιδοτήσεων, παροχών, κ.λπ.) και για το λόγο αυτό δεν µπορεί να προσδιορι στεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων Υπουργείων. 2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την παροχή του ευεργε τήµατος της πενίας σε όσους εκ των ανωτέρω ασκούν ένδικο µέσο κατά της απόφασης απέλασής τους, εφό σον δε διαθέτουν επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτό. Η δαπάνη αυτή, η οποία όµως εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και δεν µπορεί να εξακριβωθεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου ικαιοσύνης. Β. Επί του προϋπολογισµού των δηµόσιων νοσοκοµεί ων (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενα από τον κρατικό προϋπολο γισµό): Ενδεχόµενη δαπάνη από τη διενέργεια δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στους πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στα µέλη της οικογένειάς τους, που έχουν θεµελιώσει δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πάσχουν από ασθέ νεια που δικαιολογεί τη λήψη περιοριστικού µέτρου της ελευθερίας της κυκλοφορίας τους. Η δαπάνη αυτή, η οποία οµοίως εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και δεν µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων δηµοσίων νοσοκοµείων. 8. Τις υπ αριθµ. 67/2007, 69/2007 και 95/2007 γνωµο δοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκη σης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ικαιοσύνης και ηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι να καθορίσει: (α) τους όρους που διέπουν την άσκηση του δικαιώ µατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στην ελληνική επικράτεια από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ενωσης) και τα µέλη των οικογενειών τους, (β) το δικαίωµα µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους, (γ) τους περιορισµούς των δικαιωµάτων που αναφέ ρονται στα εδάφια α και β του παρόντος, για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγεί ας, προκειµένου να ενσωµατωθούν στην ελληνική νοµο θεσία οι διατάξεις της υπ αριθµ. 2004/38/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην Ελλάδα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους. Άρθρο 2 Ορισµοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος προ εδρικού διατάγµατος, νοούνται ως: 1. «Πολίτης της Ένωσης»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ένωσης. 2. «Μέλος της οικογένειας»: (α) ο [η] σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας, (β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: τα κοινά τέκνα των συ ζύγων, τα οποία είναι κάτω των 21 ετών, τα λοιπά κοινά τέκνα των συζύγων, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενα, τα τέκνα του [της] συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση, (γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του [της] συζύγου, εφόσον είναι συντηρούµενοι. 3. Υπήκοος τρίτης χώρας, είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 1, στοιχείο (β), Ν.3386 ΦΕΚ 212/Α/ ) Άρθρο 3 ικαιούχοι (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Το παρόν προεδρικό διάταγµα ισχύει για τους πολί

2 τες της Ένωσης, οι οποίοι εισέρχονται ή διαµένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και για τα µέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, που τους συνοδεύουν ή έρχονται να τους συναντήσουν. 2. Με την επιφύλαξη τυχόν ατοµικού δικαιώµατος ελεύ θερης κυκλοφορίας και διαµονής των ενδιαφεροµένων, εξετάζεται κατά προτεραιότητα και γενικώς διευκολύ νεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, η είσοδος και η διαµονή των ακόλουθων προσώπων: (α) Κάθε άλλου µέλους της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εµπίπτει στα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 πρόσωπα, εφόσον το µέλος τούτο συντηρείται από τον έχοντα ίδιο δικαίωµα διαµονής πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προ σωπική φροντίδα του εν λόγω µέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης και (β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του [της] συντρόφου, µε τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκόντως αποδεδειγµένη. 3. Σε κάθε περίπτωση γίνεται ενδελεχής εξέταση της προσωπικής κατάστασης και αιτιολογείται κάθε άρνηση εισόδου ή διαµονής των προσώπων αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟ ΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΟΥ Άρθρο 4 ικαίωµα εξόδου (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Mε την επιφύλαξη των ισχυουσών για τους εθνι κούς συνοριακούς ελέγχους διατάξεων, που αφορούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, όλοι οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι φέρουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και φέρουν ισχύον διαβατήριο, δικαιούνται να εγκαταλείπουν το έδαφος της Ελλάδας προκειµένου να µεταβούν σε άλλο κράτος µέλος. 2. Στα πρόσωπα της παρ. 1 δεν επιβάλλεται καµία θεώρηση εξόδου ή άλλη ισοδύναµη διατύπωση. Άρθρο 5 ικαίωµα εισόδου (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν για τους εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική επικράτεια: (α) σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, χωρίς να απαιτείται καµία θεώρηση εισόδου ή άλλη ισοδύναµη διατύπωση και (β) στα µέλη οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χω ρών, εφόσον φέρουν ισχύον διαβατήριο. Στα πρόσωπα αυτά επιβάλλεται µόνο θεώρηση εισόδου, όταν απαι τείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 539/2001, όπως ισχύει, ή ενδεχοµένως σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Στα πρόσωπα αυτά παρέχεται κάθε διευκόλυνση, προ κειµένου να αποκτήσουν τις απαιτούµενες θεωρήσεις. Οι θεωρήσεις αυτές εκδίδονται, ατελώς, το συντοµότερο δυνατόν, και βάσει ταχείας διαδικασίας. 2. Η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαµονής µέλους οικο γένειας πολίτη της Ένωσης, απαλλάσσει τα πρόσωπα της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. 3. εν επιτίθεται σφραγίδα εισόδου ή εξόδου στο διαβατήριο των κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, µελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον προσκοµίζουν δελτίο διαµονής µέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης. 4. Όταν ο πολίτης της Ένωσης ή µέλος της οικογέ νειάς του, που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, δεν διαθέτει τα απαιτούµενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την αναγκαία θεώρηση, οι ελληνικές αστυ νοµικές αρχές, πριν λάβουν εις βάρος του το µέτρο της απέλασης, του παρέχουν κάθε εύλογη δυνατότητα είτε για την απόκτηση και την προσκόµιση ή την αποστολή των προαναφεροµένων στοιχείων, το αργότερο εντός µηνός από την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια, δυνάµει του παρόντος, είτε για να αποδείξει, µε οποι οδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο, ότι καλύπτεται από το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΜΟΝΗΣ Άρθρο 6 ικαίωµα διαµονής έως τρεις µήνες (Άρθρα 6 και 14 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη της οικογέ νειάς τους, που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, έχουν δι καίωµα διαµονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως τρεις µήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση εφόσον κατέχουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. 2. Τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, έχουν δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως τρεις µήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή θεώρησης, όπου απαιτείται και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης. 3. Οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη της οικογένει άς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν το δικαίωµα διαµονής που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις, ενόσω δεν αποτελούν υπέρµετρο βάρος για το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδος. Άρθρο 7 ικαίωµα διαµονής άνω των τριών µηνών (άρθρα 7 και 14 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών, εφόσον: (α) είναι µισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, ή (β) διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα µέλη των οικογενειών τους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος, ούτως ώστε να µην επιβα ρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαµονής τους το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ή (γ) έχουν εγγραφεί σε ιδιωτικό ή δηµόσιο εκπαιδευ τικό ίδρυµα, εγκεκριµένο ή χρηµατοδοτούµενο από το Ελληνικό κράτος, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας ή διοικητικής πρακτικής, για να παρακολουθήσουν κατά κύριο λόγο σπουδές, συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και διαθέτουν πλήρη ασφα λιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα, βεβαιώνουν δε την αρµόδια αστυνοµική αρχή, µε δήλωση ή ισο δύναµα αποδεικτικά της επιλογής τους, ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα µέλη της οικογένειάς τους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος, ώστε να µην επιβαρύνουν το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας κατά τη διάρκεια της παραµονής τους, ή (δ) είναι µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, που πληροί τους αναφερόµενους στις περιπτώσεις (α), (β) ή (γ) όρους, τα οποία τον συνοδεύουν ή έρχονται να τον συναντήσουν. 2. Τα µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τον συνοδεύουν ή πηγαί

3 νουν να τον συναντήσουν, έχουν δικαίωµα διαµονής για διάστηµα άνω των τριών µηνών, εφόσον ο πολίτης της Ένωσης διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του παρόντος άρθρου. 3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, περίπτωση (α), η ιδιότητα του µισθωτού ή του ασκούντος ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα διατηρείται για τον πολίτη της Ένωσης που δεν είναι πλέον µισθωτός ή δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο ενδιαφερόµενος είναι προσωρινά ανίκανος για εργασία εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήµατος, (β) αν ο ενδιαφερόµενος έχει καταγραφεί αρµοδίως ως ακουσίως άνεργος, έχοντας ασκήσει επαγγελµατι κή δραστηριότητα άνω του ενός έτους, και έχει κατα γραφεί ως πρόσωπο το οποίο αναζητεί εργασία στην αρµόδια υπηρεσία απασχόλησης, (γ) αν ο ενδιαφερόµενος έχει καταγραφεί αρµοδίως ως ακουσίως άνεργος µετά τη λήξη ισχύος της σύµβα σης εργασίας ορισµένου χρόνου µε διάρκεια µικρότερη του ενός έτους ή αφού κατέστη ακουσίως άνεργος κατά τη διάρκεια των πρώτων δώδεκα µηνών και έχει καταγραφεί στην αρµόδια υπηρεσία απασχόλησης ως πρόσωπο το οποίο αναζητεί εργασία. Στην περίπτωση αυτή, η ιδιότητα του εργαζοµένου διατηρείται επί ένα εξάµηνο. (δ) αν ο ενδιαφερόµενος παρακολουθεί µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, εκτός της περιπτώσεως που ο ενδιαφερόµενος είναι ακουσίως άνεργος, οπότε η διατήρηση της ιδιότητας του εργαζοµένου προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της προηγούµενης επαγγελ µατικής δραστηριότητας και της κατάρτισης. 4. Όταν ο πολίτης της Ένωσης διαµένει στην Ελλάδα, επειδή πληροί τους όρους της παρ. 1 περίπτωση (γ) του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 περίπτωση (δ) και την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δικαίωµα διαµονής στην ελληνική επικράτεια, ως µέλη της οικογένειάς του, έχουν µόνο ο [η] σύζυγος και τα συντηρούµενα τέκνα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος. Η είσοδος και διαµονή των συντηρού µενων απευθείας ανιόντων του πολίτη της Ένωσης, που διαµένει στην Ελλάδα επειδή πληροί τους όρους της παρ. 1 περίπτωση (γ), καθώς και του [της] συζύγου του, διευκολύνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος. 5. Το δικαίωµα διαµονής των πολιτών της Ένωσης και των µελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθα γένειας, διατηρείται για όσο διάστηµα πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος. Σε συγκεκρι µένες περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη αµφιβολία για το κατά πόσο πληρούνται οι όροι αυτοί, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες για το χειρισµό θε µάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κα τοικίας τους, όταν πρόκειται για πολίτη της Ένωσης ή µελών της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης ή τις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, όταν πρόκει ται για µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Οι έλεγχοι αυτοί δεν µπορεί να είναι συστηµατικοί. 6. Εφόσον ο πολίτης της Ένωσης διαµένει στην ελ ληνική επικράτεια για λόγους σπουδών, ως µέλη της οικογένειάς του, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, νο ούνται µόνον οι σύζυγοι και τα συντηρούµενα τέκνα, όπως ορίζονται σύµφωνα µε τα στοιχεία (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Άρθρο 8 Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Πολίτες της Ενωσης που πρόκειται να διαµείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την ηµεροµηνία άφιξής τους, υποχρε ούνται πριν τη λήξη του τριµήνου να εµφανίζονται αυ τοπροσώπως, στις αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενεργούν σχετική εγγραφή και χορηγούν άµεσα βεβαίωση για την πράξη τους, στην οποία αναγράφονται το ονοµα τεπώνυµο και η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ηµε ροµηνία εγγραφής. Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση εγγραφής τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος. 2. Για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής απαιτείται να προσκοµισθούν στις ανωτέρω αναφερόµενες αρχές, ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και (α) βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει απασχόληση σε µισθωτή δραστηριότητα ή άσκηση ανεξάρτητης οικο νοµικής δραστηριότητας από τους πολίτες της Ένωσης για τους οποίους έχει εφαρµογή το άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (α), (β) επίσηµα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ενδια φερόµενος πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (β), για τους πολίτες της Ένω σης που εµπίπτουν στη ρύθµιση αυτή, (γ) απόδειξη για την εγγραφή τους σε εκπαιδευτικό ίδρυµα και για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, καθώς και δήλωση ή άλλο ισοδύναµο µέσο, από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους, εφόσον πρόκειται για τους πολίτες που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 7 παρ. 1 στοιχείο (γ). Στη δήλωση, για την απόδειξη κατοχής από µέρους του ενδιαφερό µενου επαρκών οικονοµικών πόρων, δεν απαιτείται να αναφέρεται το συγκεκριµένο ύψος αυτών. 3. Για τον υπολογισµό της κατοχής επαρκών πόρων από µέρους των ενδιαφεροµένων, λαµβάνεται υπόψη το ύψος της χορηγούµενης στην Ελλάδα ελάχιστης σύνταξης. 4. Για να χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής στα µέλη της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης, που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, απαιτείται η προσκόµιση των εξής στοιχείων: (α) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυ τότητας ή διαβατηρίου, (β) επίσηµο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσµού συγγένειας, (γ) ακριβές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης που συνοδεύουν ή έρχονται να συναντήσουν, εφόσον έχει χορηγηθεί, (δ) ακριβές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γεννή σεως των τέκνων του πολίτη της Ένωσης και/ή του [της] συζύγου του, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλικίας, (ε) για τα άνω των 21 ετών τέκνα του πολίτη της Ένωσης και/ή του [της] συζύγου του, καθώς και για τους απευθείας ανιόντες, έγγραφο από την αρµόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι συντηρούνται από τον πολίτη της Ένωσης, για δε τα λοιπά µέλη της οικογένειας του πολίτη της Ένω σης, που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτωση (α), έγγραφο από την αρµόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι ζούσαν υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη σοβαρών λό γων υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του µέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης. στ. έγγραφη απόδειξη για την ύπαρξη σταθερής σχέ σης µε τον πολίτη της Ένωσης, στις περιπτώσεις που

4 εµπίπτουν στο άρθρο 3 παρ. 2 στοιχείο (β). Άρθρο 9 Χορήγηση ελτίου ιαµονής στα µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (Άρθρα 10 και 9 παρ. 1, 2 και 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Στα µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και έχουν δικαίωµα διαµονής σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος, χορηγείται ατοµικό δελτίο διαµονής, το οποίο καλεί ται «ελτίο ιαµονής µέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης». 2. Το µέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης, το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας και επιθυµεί τη χορήγηση του, κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δελτίου δια µονής, οφείλει να υποβάλει αίτηση στις, κατά το άρθρο 9 παρ. 6 του παρόντος, αρµόδιες αρχές, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία άφιξής του στην Ελλάδα, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) Είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξι διωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την Ελλάδα. (β) Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση µε τον πολίτη της Ένωσης. (γ) Αποδεικνύει τη νόµιµη διαµονή του πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα. (δ) Αποδεικνύει µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι συντη ρείται από τον πολίτη της Ένωσης, στις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να συντρέχει το πραγµατικό αυτό γεγονός, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 περιπτώσεις (β) και (γ). (ε) Αποδεικνύει, µε σχετικό έγγραφο της αρµόδιας αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, ότι συντη ρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή ότι ζούσε υπό τη στέγη του στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν σο βαροί λόγοι υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του µέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση (α). 3. Η αίτηση για τη χορήγηση δελτίου διαµονής συνο δεύεται από τα απαιτούµενα προς απόδειξη της συν δροµής των προϋποθέσεων της παρ. 2 δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. οικ /2005 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισµός απαιτούµενων δικαιολο γητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005» (ΦΕΚ 1804 Β ), όπως ισχύει, καθώς και από πιστοποιητικό υγείας, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 9 του παρόντος. 4. Η, κατά την παρ. 6 του παρόντος άρθρου, υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και χορη γεί άµεσα βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση δελτίου διαµονής. Η αίτηση µε τα απαιτούµε να δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρει ας, το αργότερο εντός 15 ηµερών αφότου υποβληθεί η αίτηση. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας εξετάζει την αίτηση και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή λόγοι δηµόσιας υγείας, εκδίδει απόφαση, µε την οποία χορηγείται δελτίο διαµονής στα µέλη οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 5. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης της παρ. 2 του παρόντος, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και δεν χορηγείται δελτίο διαµονής, στην περίπτωση που η µη συµµόρφωση µε την ανωτέρω απαίτηση υπερβεί το διάστηµα του ενός έτους. Η δια δικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προ στίµου ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.). 6. Αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, είναι η υπηρεσία που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α ) για την παραλαβή των αιτήσεων, όπως ισχύει. Άρθρο 10 ιάρκεια και ισχύς του ελτίου ιαµονής των µελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Το δελτίο διαµονής των µελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών έχει διάρ κεια πέντε έτη ή την προβλεπόµενη περίοδο διαµονής του πολίτη της Ένωσης, εφόσον αυτή είναι µικρότερη των πέντε ετών. 2. Η ισχύς του δελτίου διαµονής δεν θίγεται από προ σωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι µήνες ετησίως ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ ανώ τατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελµα τική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα. Άρθρο 11 ιατήρηση του δικαιώµατος διαµονής από τα µέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου ή αναχώρησης του πολίτη της Ένωσης (Άρθρα 12, 13 και 14 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, ο θάνατος του πολίτη της Ένωσης ή η αναχώρησή του από την Ελλάδα, δεν θίγει το δικαίωµα διαµονής των µελών της οικογένειάς του, τα οποία είναι υπήκοοι κράτους µέλους. Πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µό νιµης διαµονής, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν, κατά περίπτωση, τους όρους που καθορίζονται στα στοιχεία (α), (β), (γ) ή (δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος. 2. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, εάν ο πολίτης της Ένωσης αποβιώσει, τα µέλη της οικογένει άς του, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον διαµένουν στην Ελλάδα, ως µέλη της οικογένειας, επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του, διατη ρούν το δικαίωµα διαµονής σε προσωπική βάση. Πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, το δικαίωµα διαµονής των προσώπων της παρ. 1 και του ανωτέρου εδαφίου διατηρείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως µισθωτών ή την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, ή αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα µέλη της οικογένειάς τους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Ελλάδα, το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας, καθώς και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα, ή, τέλος, αποδεικνύουν ότι είναι µέλη της ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικο γένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η έννοια των επαρκών πόρων ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος. Για την, κατά τα ανωτέρω, διατήρηση του δικαιώµατος διαµονής: (α) τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, υποχρεούνται να υποβάλουν στις κατά τόπον αρµόδιες για τον χειρι

5 σµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές, τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του πα ρόντος δικαιολογητικά, συνοδευόµενα από ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης ή υπεύθυνη δήλωση του ετέρου των συ ζύγων ότι ο πολίτης της Ένωσης αναχώρησε από την Ελλάδα, (β) τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, υποχρεούνται να υποβάλουν στις, κατά το άρθρο 9 παρ. 6 του παρόντος, αρµόδιες αρχές, τα εξής δικαιολογητικά: Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου διαµο νής Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµα τος της Εφορίας ή άλλα επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στον οποίον είναι ασφαλισµένοι για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγει ονοµικής περίθαλψης, για τους ίδιους και τα προστατευ µένα µέλη της οικογένειάς τους, που τους βαρύνουν. Για την πιστοποίηση των γεγονότων του παρόντος άρθρου, ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου των συζύγων ότι ο πολίτης της Ένωσης αναχώρησε από την Ελλάδα 3. Η αναχώρηση του πολίτη της Ένωσης από την Ελ λάδα ή ο θάνατός του δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος διαµονής των τέκνων του ή του γονέα ο οποίος έχει πράγµατι την επιµέλεια των τέκνων, ανε ξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον τα τέκνα διαµένουν στην Ελλάδα, και είναι εγγεγραµµένα σε εκπαιδευτικό ίδρυ µα, µε σκοπό την πραγµατοποίηση σπουδών, έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Προς απόδειξη του γεγονότος αυτού, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στις κατά τόπον αρµόδιες για τον χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές, όταν πρόκει ται για πολίτες της Ένωσης ή στις, κατά το άρθρο 9 παρ. 6 του παρόντος, αρµόδιες αρχές, όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών, βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυµα. 4. Τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης δια τηρούν το δικαίωµα διαµονής δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ενόσω πληρούν τις προϋποθέ σεις του άρθρου αυτού. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει εύλογη αµφιβολία για το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, όταν πρόκειται για πολίτη της Ένωσης ή µελών της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης ή τις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλο δαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας όταν πρόκειται για µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Οι έλεγχοι αυτοί δεν διενεργούνται συστηµατικά. Άρθρο 12 ιατήρηση του δικαιώµατος διαµονής από τα µέλη της οικογένειας σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάµου ή λήξης της καταχωρηµένης συµβίωσης µε τον πολίτη της Ένωσης (Άρθρα 12, 13, 14 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, το διαζύ γιο ή η ακύρωση του γάµου του πολίτη της Ένωσης, δεν θίγει το δικαίωµα διαµονής των µελών της οικογενείας του, τα οποία είναι υπήκοοι κράτους µέλους. Πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν, κατά περίπτωση, τους όρους που καθορίζονται στα στοιχεία (α), (β), (γ) ή (δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος. 2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, το διαζύ γιο ή η ακύρωση του γάµου δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος διαµονής των µελών της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Τα εν λόγω µέλη της οικογένειας διατηρούν το δικαίωµα διαµονής, σε προσωπική βάση, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εάν ο γάµος διήρκησε, έως την έναρξη της δια δικασίας έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου, τρία έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα, (β) εάν η επιµέλεια των τέκνων του πολίτη της Ένωσης έχει ανατεθεί στον σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, µε έναν από τους προβλεπόµενους νόµιµους τρόπους, (γ) εάν τούτο υπαγορεύεται από ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως στην περίπτωση που το µέλος της οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος, (δ) εάν ο σύζυγος που είναι υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει, µε έναν από τους προβλεπόµενους νόµιµους τρόπους, του δικαιώµατος επικοινωνίας µε ανήλικο τέ κνο, υπό τον όρο ότι στη σχετική συµφωνία ή απόφαση κρίθηκε ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστηµα απαιτείται. Πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης δια µονής, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, το δικαίωµα δι αµονής των προσώπων της παρ. 1 και 2 διατηρείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως µισθωτών ή την άσκηση ανεξάρ τητης οικονοµικής δραστηριότητας, ή αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα µέλη της οικογένειάς τους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Ελλάδα, το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας, καθώς και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα, ή, τέλος αποδεικνύουν ότι είναι µέλη της ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικογένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η έννοια των επαρκών πόρων ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος. 3. Για τη διατήρηση του δικαιώµατος διαµονής σύµ φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το µέλος της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης υποβάλλει στις αρµόδιες αρχές, τα εξής δικαιολογητικά: (α) όταν πρόκειται για µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, υποχρεούνται να υποβάλουν στις κατά τόπον αρµόδι ες για τον χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές, τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος δικαιολογητικά, συνοδευόµενα από: απόφαση διαζυγίου µε τον πολίτη της Ένωσης ή δικαστική απόφαση ακύρωσης γάµου ή επικυρωµένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρµόδια ελληνική αρχή, στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει συνδροµή ιδιαιτέ ρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ένωσης, σχετικά µε τη λήξη της κατα χωρισµένης συµβίωσης. (β) όταν πρόκειται για µέλη της οικογένειας πολί τη της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, υποχρεούνται να υποβάλουν στις, κατά το άρθρο 9 παρ. 6 του παρόντος, αρµόδιες αρχές, τα εξής δικαι ολογητικά: Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου διαµο νής, Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµα τος της Εφορίας ή άλλα επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία

6 για την ύπαρξη πόρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος, Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στον οποίον είναι ασφαλισµένοι για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγει ονοµικής περίθαλψης, για τους ίδιους και τα προστατευ µένα µέλη της οικογένειάς τους, που τους βαρύνουν, απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση διαζυγίου, ή απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιµέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στον έτερο των συζύγων, ή επικυρωµένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρµόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η συνδροµή ιδιαι τέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση, ή έγγραφη συµφωνία των συζύγων ή δικαστική από φαση, από τα οποία να προκύπτει η ρύθµιση του δι καιώµατος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων όταν αυτός είναι υπήκοος τρίτης χώρας, µε ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα. 4. Τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης δια τηρούν το δικαίωµα διαµονής δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ενόσω πληρούν τις προϋποθέ σεις του άρθρου αυτού. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει εύλογη αµφιβολία για το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, όταν πρόκειται για πολίτη της Ένωσης ή µελών της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης ή τις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλο δαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας όταν πρόκειται για µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Οι έλεγχοι αυτοί δεν διενεργούνται συστηµατικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Άρθρο 13 Γενικός κανόνας για τους πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των οικογενειών τους (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν διαµείνει νοµίµως για συνεχές χρονικό διάστηµα πέντε ετών στην Ελλάδα και τα κατά την παρ. 2 άρθρου 2 του παρόντος µέλη οικογένειας που διαµένουν νοµίµως µε τον πολίτη της Ένωσης για συνεχές χρονικό διάστηµα πέντε ετών έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής. To δικαίωµα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ. 2. To αδιάλειπτο της διαµονής της παρ. 1 του παρό ντος άρθρου δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι µήνες ετησίως, ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλή ρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα. 3. Μετά την απόκτηση του δικαιώµατος της µόνιµης διαµονής η απώλεια αυτού επέρχεται µόνο σε περί πτωση απουσίας του ενδιαφερόµενου από την Ελλάδα, για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη. Άρθρο 14 Παρεκκλίσεις για τα πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται πλέον στην Ελλάδα και για τα µέλη των οικογενειών τους (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στο άρθρο 13, οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής πριν τη συµπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαµο νής, στις εξής περιπτώσεις: (α) είναι µισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και κατά το χρόνο παύσης της εργασί ας τους στην Ελλάδα, έχουν συµπληρώσει την ηλικία που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο για την απόκτηση δικαιωµάτων σε σύνταξη γήρατος, ή είναι µισθωτοί και έχουν παύσει να ασκούν µισθωτή δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι ερ γάσθηκαν στην ελληνική επικράτεια τουλάχιστον τους προηγούµενους δώδεκα µήνες και έχουν διαµείνει σε αυτή συνεχώς για περισσότερα από τρία έτη. Αν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωµα σύνταξης γήρατος σε ορι σµένες κατηγορίες ασκούντων ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, οι ενδιαφερόµενοι θεµελιώνουν το δι καίωµα µόνιµης διαµονής όταν συµπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, (β) είναι µισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και διέµεναν συνεχώς για περισσότερα από δύο έτη στην Ελλάδα, εφόσον έπαυσαν να εργάζο νται εξαιτίας µόνιµης ανικανότητας προς εργασία. Av η ανικανότητα αυτή είναι συνέπεια εργατικού ατυχήµατος ή άλλης επαγγελµατικής ασθενείας, που παρέχει ευερ γέτηµα το οποίο αναγνωρίζεται στον ενδιαφερόµενο εν όλω ή εν µέρει από τον αρµόδιο φορέα της Χώρας, δεν επιβάλλονται όροι στη διάρκεια της παραµονής. (γ) είναι µισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και µετά τη συµπλήρωση τριών ετών συνεχούς απασχόλησης και διαµονής στη Χώρα, ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα σε άλλο κράτος µέλος και διατηρούν ως τόπο διαµονής τους την Ελλάδα, όπου και επιστρέφουν, καταρχήν, κα θηµερινώς ή τουλάχιστον άπαξ εβδοµαδιαίως. Για τους σκοπούς της απόκτησης των δικαιωµάτων που προβλέπονται στα στοιχεία α και β, οι περίοδοι απασχόλησης στο κράτος µέλος όπου εργάζεται ο εν διαφερόµενος λογίζονται ως περίοδοι απασχόλησης που πραγµατοποιήθηκαν στη Χώρα. Οι περίοδοι ακούσιας ανεργίας, που έχουν καταγρα φεί από την αρµόδια υπηρεσία απασχόλησης, οι περίο δοι διακοπής δραστηριότητας που δεν οφείλονται στη βούληση του ενδιαφεροµένου καθώς και οι απουσίες από την εργασία ή η διακοπή δραστηριότητας λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος, λογίζονται ως περίοδοι απα σχόλησης. 2. Οι όροι της διάρκειας παραµονής και απασχόλησης που προβλέπονται στο στοιχείο (α) της παρ. 1, καθώς και ο όρος της διάρκειας διαµονής που προβλέπεται στο στοιχείο (β) της παρ. 1, δεν ισχύουν αν ο [η] σύζυ γος του µισθωτού ή του ασκούντος ανεξάρτητη οικο νοµική δραστηριότητα, έχει την ελληνική ιθαγένεια ή απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια λόγω γάµου µε τον εν λόγω µισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα. 3. Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα µέλη της οικογένειας µισθωτού ή ασκούντος ανεξάρτητη οικονοµική δραστη ριότητα, που διαµένουν µαζί του στην Ελλάδα, έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής, πριν από τη συµπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαµονής, εφόσον ο ίδιος ο µισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονοµική δραστηρι ότητα έχει αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής στη χώρα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Σε περίπτωση που ο µισθωτός ή ο ασκών ανεξάρ τητη οικονοµική δραστηριότητα απεβίωσε ενόσω ακόµη εργαζόταν αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα βάσει της παραγράφου 1, τα διαµένοντα µαζί του µέλη της οικογένειάς του ανεξαρ τήτως ιθαγένειας, έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής, µε την προϋπόθεση ότι:

7 (α) ο µισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονοµική δρα στηριότητα διέµενε συνεχώς, µέχρι τον θάνατό του, επί δύο έτη στην ελληνική επικράτεια, ή (β) ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια, ή (γ) ο επιζών σύζυγος έχει απολέσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου του µε τον µισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα. Άρθρο 15 Απόκτηση δικαιώµατος µόνιµης διαµονής από ορισµένα µέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουµένου άρθρου, τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος, πληρούν δε τους εκεί προβλεπόµενους όρους, αποκτούν δικαίωµα µόνιµης διαµονής, εφόσον έχουν διαµείνει νοµίµως στην Ελλάδα για πέντε (5) συνεχή έτη. Άρθρο 16 Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη της Ένωσης (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) Αφού εξακριβωθεί η διάρκεια παραµονής των πολιτών της Ένωσης που είναι δικαιούχοι µόνιµης διαµονής, µε την προσκόµιση της βεβαίωσης εγγραφής, οι αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας τους χορηγούν, κατόπιν αιτήσεώς τους που υποβάλλεται αυτοπροσώπως, έγγραφο που πιστοποιεί τη µόνιµη διαµονή τους. Άρθρο 17 Χορήγηση ελτίου µόνιµης διαµονής σε µέλη οικογένειας πολίτη Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (Άρθρα 20, 21 και 36 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Στα µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και έχουν δικαίωµα µόνιµης δι αµονής, κατά τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται ατοµικό δελτίο µόνιµης διαµονής, το οποίο καλείται «ελτίο Μόνιµης ιαµονής µέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης». 2. Για τη χορήγηση του δελτίου µόνιµης διαµονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στις, κατά το άρθρο 9 παρ. 6 του παρόντος, αρµόδιες αρχές, πριν την λήξη του δελτίου διαµονής του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαµονής. (β) Επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης µόνιµης διαµονής του πολίτη της Ένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ θρων 8 και 16 αντίστοιχα, του παρόντος (γ) Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης, βεβαίωση από την αρµόδια αρχή για το χρόνο διαµονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρµόδια αρχή ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια. (δ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα σης ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύ πτει ο συγγενικός δεσµός. 3. Η αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτη σης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και χορηγεί άµεσα βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση δελτίου µόνιµης διαµονής. Η αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο εντός 15 ηµερών αφό του υποβληθεί η αίτηση. Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδει απόφαση, µε την οποία χορηγείται δελτίο µόνιµης διαµονής στα µέλη οικογέ νειας του πολίτη της Ένωσης, το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 4. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, µε απόφαση του Γενικού Γραµ µατέα της Περιφέρειας επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους µέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Θεωρείται επι βαρυντική περίπτωση και δεν χορηγείται δελτίο µόνιµης διαµονής, στην περίπτωση που η µη συµµόρφωση µε την ανωτέρω απαίτηση υπερβεί το διάστηµα του ενός έτους. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανω τέρω προστίµου ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.). 5. Το δελτίο µόνιµης διαµονής ανανεώνεται ανά δεκα ετία χωρίς την ανάγκη συνδροµής των προϋποθέσεων των άρθρων 13, 14 και 17 του παρόντος, κατόπιν σχετι κής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του προηγούµενου δελτίου µόνιµης διαµονής. 6. Η διακοπή της διαµονής η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη, δε θίγει την ισχύ του δελτίου µόνιµης διαµονής. Άρθρο 18 Αδιάλειπτο της διαµονής (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος, το αδιάλειπτο της διαµονής πιστοποιείται µε οποιοδήποτε πρόσφορο απο δεικτικό µέσο προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. Το αδιάλειπτο της διαµονής διακόπτεται από κάθε από φαση απέλασης, η οποία εκτελείται νοµοτύπως κατά του ενδιαφεροµένου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Άρθρο 19 Εδαφική εφαρµογή (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) To δικαίωµα διαµονής και το δικαίωµα µόνιµης διαµο νής καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Περιορισµοί στο δικαίωµα διαµονής και στο δικαίωµα µόνιµης διαµονής επιβάλλονται µόνο στις περιπτώσεις που οι ίδιοι περιορισµοί ισχύουν και για τους ηµεδαπούς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 20 ικαιώµατα και Υποχρεώσεις µελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης (Άρθρα 23, 24, 25 και 26 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία έχουν το δικαίωµα δια µονής ή το δικαίωµα µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα, δικαιούνται να εργάζονται ως µισθωτοί ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα. 2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προ βλέπονται ρητώς στη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινο τήτων και στο παράγωγο δίκαιο, όλοι οι πολίτες της Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα βάσει του παρό ντος προεδρικού διατάγµατος, απολαύουν ίσης µεταχεί ρισης µε τους ηµεδαπούς εντός του πεδίου εφαρµογής της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ευεργέ τηµα αυτό απονέµεται στα µέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν το δικαίωµα διαµονής ή µόνιµης διαµονής. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του πα ρόντος άρθρου, η Ελλάδα δεν υποχρεούται να παρέχει κοινωνικές παροχές κατά τους πρώτους τρεις µήνες

8 της διαµονής, ή, κατά περίπτωση, κατά το µακρότερο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο πολίτης της Ένωσης παρέχει αποδείξεις ότι αναζητά εργασία στην Ελλάδα και ότι έχει πραγµατικές πιθανότητες να προσληφθεί, ούτε να δίνει, πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, σπουδαστική βοήθεια, συµπεριλαµβα νοµένης της επαγγελµατικής κατάρτισης, αποτελούµενη από σπουδαστικές υποτροφίες ή σπουδαστικά δάνεια σε άλλα πρόσωπα εκτός από µισθωτούς, ασκούντες ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, σε πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα µέλη των οικογενειών τους. 4. Η κατοχή της προβλεπόµενης στο άρθρο 8 βεβαίω σης εγγραφής, του εγγράφου που πιστοποιεί τη µόνιµη διαµονή, της βεβαίωσης που πιστοποιεί την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δελτίου διαµονής µέλους της οικογένειας, του δελτίου διαµονής ή του δελτίου µόνιµης διαµονής, δε µπορεί, σε καµία περίπτωση, να επιβάλλεται ως προϋπόθεση για την άσκηση δικαιώµα τος ή την διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας, εφό σον η απόκτηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τα ανωτέρω έγγραφα µπορεί να βεβαιώνεται µε άλλο αποδεικτικό µέσο. 5. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγού µενη παράγραφο χορηγούνται ατελώς. 6. Όποιος, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αρµόδια αρχή ή υπάλληλο, αρνείται την επίδειξη ή προσκόµιση του δελτίου διαµονής ή µόνιµης διαµονής ή τη βεβαί ωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δελτίων αυτών ή δηλώνει ψευδή στοιχεία σχετικά µε αυτά, τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 7. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας, κάτοχοι δελτίου διαµονής και µόνιµης διαµονής έχουν και τα γενικά δικαιώµατα των υπηκόων τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α ). 8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3386/ 2005, το δικαίωµα επανεισόδου των µελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 21 Περιορισµοί του δικαιώµατος εισόδου και διαµονής για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας (Άρθρα 27, 29, 32 και 15 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, µπορούν να επιβληθούν περιορισµοί στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής των πολιτών της Ένωσης και των µελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτή τως ιθαγένειας, για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. εν µπορεί να γίνεται επίκληση των λόγων αυτών για την εξυπηρέτηση σκο πών γενικότερης δηµοσιονοµικής πολιτικής. 2. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας και να θεµελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συµπεριφορά του προ σώπου που αφορά. Προηγούµενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων µέτρων. Η προσωπική συµπεριφορά του προσώπου που αφορά το µέτρο πρέπει να συνιστά πραγµατική, ενεστώ σα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται µε τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιµήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνο νται αποδεκτές. 3. Για κάθε µέτρο που λαµβάνεται δυνάµει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για άλλους λόγους εκτός της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας ασφάλειας ή της δηµό σιας υγείας, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος. εν µπορεί να επιβληθεί απαγόρευση εισόδου σε συν δυασµό µε απόφαση απέλασης για την οποία ισχύει το προηγούµενο εδάφιο. 4. Για να εξακριβωθεί κατά πόσο ο ενδιαφερόµενος συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφά λεια, οι αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, κατά τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής για τους πολίτες της Ένωσης καθώς και για τα µέλη των οικογενειών τους που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης ή οι αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας κατά τη χορήγηση δελτίου διαµονής για τα µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπή κοοι τρίτων χωρών, µπορούν να ζητούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, πληροφορίες για το ποινικό µητρώο του ενδιαφεροµένου, από το κράτος µέλος καταγωγής και, ενδεχοµένως, από άλλα κράτη µέλη. Η έρευνα αυτή δεν µπορεί να έχει συστηµατικό χαρακτήρα. Ανάλογα αιτή µατα κρατών µελών της Ενωσης ικανοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ικαιοσύνης, εντός διµήνου. 5. Αν πολίτης της Ένωσης ή µέλος της οικογένειας του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, στον οποίο οι αρµόδιες ελληνικές αστυνοµικές αρχές έχουν εκδώσει διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, έχει απελαθεί από άλλο κράτος µέλος της Ένωσης, κατά την άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας δυνάµει της Οδηγίας 2004/38/ ΕΚ, για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, οι ελληνικές αρχές υποχρεούνται να δεχθούν την επανείσοδό του στη Χώρα, χωρίς δι ατυπώσεις, ανεξαρτήτως εάν η ισχύς του ανωτέρω εγγράφου έχει λήξει ή εάν αµφισβητείται η ιθαγένεια του κατόχου. 6. Πρόσωπα εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί από φαση απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα, για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, για την άρση της απαγόρευσης εισόδου, µετά από εύλογη, κατά τις περιστάσεις, προ θεσµία, εν πάση περιπτώσει δε, µετά την πάροδο τρι ετίας από την έκδοση της οριστικής απόφασης απα γόρευσης εισόδου, επικαλούµενα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ουσιαστική µεταβολή των περιστάσεων που είχαν δικαιολογήσει την επιβολή απαγόρευσης. Για την αίτηση αυτή αποφαίνεται, εντός έξι µηνών από την υποβολή της, ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εάν λόγω της απόφασης απαγόρευσης εισόδου είχε γίνει σχετική εγγραφή στον Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών και η παραπάνω αίτηση γίνει δεκτή, διατάσσεται η διαγρα φή από τον Κατάλογο. Σε περίπτωση που η απόφαση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυµήτων Αλλο δαπών, επιβλήθηκε κατά την κείµενη νοµοθεσία κατόπιν δικαστικής αποφάσεως απέλασης, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται στον Υπουργό ικαιοσύνης, κατ εφαρµογή των άρθρων 74 παρ. 3 και 99 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα, µετά την πάροδο 3 ετών από την απέλαση και, σε πε ρίπτωση που γίνει δεκτή, εφαρµόζεται το άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση (γ) της Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, ικαιοσύνης και ηµόσιας Τάξης 4000/4/32 ιβ / «Καθορισµός των κριτηρί ων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή

9 αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών». 7. Τα αναφερόµενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου πρόσωπα δεν έχουν κανένα δικαίωµα εισόδου στην Ελ ληνική επικράτεια όσο εξετάζεται η αίτησή τους. 8. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή διαµονής ή άλλο µέτρο περιοριστικό της ελεύθερης κυκλοφορίας, για λόγους δηµόσιας υγεί ας, είναι οι ασθένειες που εγκλείουν κίνδυνο επιδηµίας όπως ορίζονται στις οικείες πράξεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µετα δοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, εφόσον επιβάλλουν τη λήψη µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας, εφαρ µοστέων στους ηµεδαπούς. 9. Οι αρµόδιες για χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυ νοµικές αρχές του τόπου διαµονής των πολιτών της Ένωσης, που θεµελιώνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος δικαίωµα διαµονής ή, αντίστοιχα, για την περίπτωση των υπηκόων τρίτων χωρών, οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρει ας µπορούν, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το καθιστούν αναγκαίο, να ζητήσουν από τον ενδιαφε ρόµενο να υποβληθεί, εντός τριών µηνών από την είσο δό του στην Ελληνική επικράτεια, σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από καµία από τις ασθένειες που αναφέρονται στην πα ράγραφο 8 του παρόντος. Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν µπορούν να έχουν συστηµατικό χαρακτήρα. 10. Οι ασθένειες που επέρχονται σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών από την άφιξη στην Ελ λάδα του πολίτη της Ένωσης ή µέλους της οικογένειάς του, δεν δικαιολογούν τη λήψη εις βάρος του µέτρου απέλασης. Άρθρο 22 Απέλαση Προστασία από την απέλαση (Άρθρα 28, 33, 14 παρ. 3, 4 και 15 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Προκειµένου να εκδοθεί απόφαση απέλασης για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, λαµ βάνονται υπόψη η διάρκεια παραµονής στην ελληνική επικράτεια, του ατόµου εις βάρος του οποίου λαµβά νεται το µέτρο, η ηλικία του, η κατάσταση της υγείας του, η οικογενειακή και οικονοµική του κατάσταση, η κοινωνική και πολιτιστική ένταξή του στην Ελλάδα και οι δεσµοί του µε τη χώρα καταγωγής. 2. Η απέλαση πολίτη της Ένωσης ή µέλους της οικογέ νειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που έχει αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής στην ελληνική επικράτεια, διατάσσεται µόνο για σοβαρούς λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας. Ως προς τα αρµόδια για την απέλαση όργανα, τη διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης της απόφασης απέλασης, τις εξαιρέσεις και λοιπά σχε τικά ζητήµατα, εφαρµόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 76, παράγραφοι 2 5, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 του ν. 3386/ Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες η απέλαση ερείδεται σε επιτακτικούς λόγους δηµόσι ας ασφάλειας, δεν διατάσσεται απέλαση πολιτών της Ένωσης, όταν τα πρόσωπα αυτά: (α) έχουν διαµείνει, κατά τα προηγούµενα δέκα έτη, στην Ελλάδα ή (β) είναι ανήλικοι, εκτός εάν η απέλαση είναι απα ραίτητη για το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού, όπως προβλέπεται στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ικαιώµατα του Παιδιού, της 20ής Νοεµβρίου Η προσφυγή πολίτη της Ένωσης ή µέλους της οι κογένειάς του στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας δεν συνεπάγεται αυτοµάτως τη λήψη µέτρου απέλασης. 5. Η λήξη ισχύος του δελτίου ταυτότητας ή του δια βατηρίου, βάσει του οποίου ο ενδιαφερόµενος εισήλθε στην Ελλάδα και εκδόθηκε η βεβαίωση εγγραφής ή του δελτίου διαµονής δεν αποτελεί λόγο απέλασης. 6. Λόγοι γενικότερης δηµοσιονοµικής πολιτικής δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τη λήψη µέτρου απέλα σης. 7. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την απέλαση πολίτη της Ένωσης ή µέλους της οικογενείας του, ως ποινή ή ως παρεπόµενο µέτρο, σε σχέση µε ποινή κρά τησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, µόνο εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 21 και 22. Εάν η απόφαση απέλασης πρόκειται να εκτελεσθεί µετά την πάροδο χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου των δύο ετών από την έκδοσή της, η αρµό δια για την εκτέλεσή της αρχή βεβαιώνει ότι το άτοµο, το οποίο αφορά η απέλαση, εξακολουθεί να αποτελεί πραγµατική απειλή για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια, περαιτέρω δε, εξετάζει επίσης κατά πόσον έχει, ενδεχοµένως, επέλθει ουσιαστική µεταβολή των περιστάσεων από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απέλασης. 8. εν λαµβάνεται επ ουδενί µέτρο απέλασης κατά πολίτη της Ένωσης, ακόµη και αν αυτός έπαυσε να πλη ροί τους όρους των άρθρων 6 παρ. 3, 7, 11 παρ. 1 και 12 παρ.1 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου VI, εφόσον οι πολίτες της Ένωσης είναι µισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριό τητα ή εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια προκειµένου να βρουν εργασία. Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των οικογενειών τους δεν µπορούν να απελαθούν εφόσον δύνανται να παρέχουν αποδείξεις ότι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία και ότι έχουν πραγµατικές πιθανότητες να προσληφθούν. Άρθρο 23 Κοινοποίηση των αποφάσεων (Άρθρο 30 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται για τον περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος, πρέπει να κοινοποι είται εγγράφως στους ενδιαφερόµενους και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ), κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να κατανοήσουν το περιεχόµενο και τις συνέπειες της σχετικής απόφα σης. Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται, επακριβώς και πλήρως, για τους λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, στους οποίους στηρί ζεται η ληφθείσα απόφαση, εκτός αν αυτό αντιτίθεται στα συµφέροντα της ασφάλειας του κράτους. 2. Η κοινοποίηση περιέχει µνεία του δικαστηρίου ή της διοικητικής αρχής, ενώπιον των οποίων ο ενδια φερόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος, καθώς και της προθεσµίας άσκησής της, και, ενδεχοµένως, της προθεσµίας που τάσσεται στον ενδιαφερόµενο να εγκαταλείψει την Ελληνική επικράτεια. Με εξαίρεση τις δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις κατεπείγοντος, η τασσόµενη προθεσµία για την εγκατάλειψη της επι κράτειας δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός µηνός από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης. Άρθρο 24 ιαδικαστικές εγγυήσεις ικαίωµα προσφυγής (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) 1. Κατά της διοικητικής απόφασης απέλασης είναι επιτρεπτή η άσκηση διοικητικής προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 3386/2005 και το άρθρο 1 περ. ιθ της υπ αριθ. 7004/3/40 θ/ κοινής υπουργι κής απόφασης «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Υπουργού ηµόσιας Τάξης σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα» (Β 649) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την περί

10 πτωση της επιβολής της απέλασης ως παρεπόµενης ποινής ή µέτρου ασφάλειας, µε δικαστική απόφαση, εφαρµόζονται τα άρθρα 74 παρ. 3 και 99 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα. 2. Κατά της αποφάσεως που εκδίδεται επί της διοι κητικής προσφυγής της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής, δελτίου διαµονής ή µόνιµης διαµονής, της ανάκλησης ή µη ανανέωσής του, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α 274), όπως ισχύει. 3. Όταν η διοικητική ή δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης απέλασης συνοδεύεται από αίτηµα αναστο λής της εκτέλεσής της, η αποµάκρυνση του ενδιαφερο µένου από την επικράτεια δεν µπορεί να διενεργείται πριν ληφθεί απόφαση επί του αιτήµατος αναστολής, εκτός εάν: η απόφαση απέλασης βασίζεται σε προηγούµενη δικαστική απόφαση ή τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα είχαν ήδη πρόσβαση σε ένδικο µέσο ή η απόφαση απέλασης βασίζεται σε επιτακτικούς λόγους δηµόσιας ασφάλειας, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος. 4. Η εξέταση της διοικητικής προσφυγής περιλαµβάνει τόσο τον έλεγχο της νοµιµότητας της απόφασης όσο και την εξέταση των γεγονότων και των περιστάσε ων επί των οποίων βασίζεται το προτεινόµενο µέτρο. Συνεκτιµώνται επίσης οι σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος. 5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής µπο ρεί να απαγορευθεί η είσοδος του ενδιαφεροµένου στην Ελλάδα, αλλά δεν µπορεί να του απαγορευθεί η αυτο πρόσωπη παρουσία του κατά τη δίκη, εκτός αν η εµφά νισή του µπορεί να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας ή αν η προσφυγή αφορά άρνηση εισόδου στην ελληνική επικράτεια. 6. Για την άσκηση του ένδικου µέσου κατά της απόφα σης απέλασης, χορηγείται στον ενδιαφερόµενο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτό, το ευερ γέτηµα πενίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 ηµοσιότητα (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) Τα Υπουργεία Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, και ηµόσιας Τάξης, καθώς και οι Υπη ρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφε ρειών της Χώρας ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγέ νειας, να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια, καθώς και για τα λοιπά δικαιώµα τα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν διάταγµα. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται ιδίως µέσω ανάρτησης πληροφοριακού υλικού στις ιστοσελίδες των ανωτέρω φορέων ή µε εκστρατείες συνειδητοποίησης διεξαγόµενες µέσω των εθνικών και τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και µέσων επικοινωνίας. Το υλικό αυτό επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. χειοθετείται κατάχρηση δικαιώµατος ή απάτη, όπως στην περίπτωση εικονικού γάµου, τα δικαιώµατα και το δελτίο διαµονής ή µόνιµης διαµονής δεν χορηγείται ή ανακαλείται. Τα µέτρα που λαµβάνονται στις περιπτώ σεις αυτές δεν πρέπει να αντίκεινται στις εγγυήσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24. Άρθρο 27 Κυρώσεις (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 1 και 20 παρ. 6 του παρόντος εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 28 Κατάργηση διατάξεων Καταργούνται οι διατάξεις των π.δ.525/1983 (Α 203), 499/1987 (Α 238) και 278/1992 (Α 144) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που περιλαµβάνει ρυθµίσεις αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Β. ΠΟΛΥ ΩΡΑΣ Άρθρο 26 Κατάχρηση δικαιώµατος (Άρθρο 35 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ) Όταν διαπιστώνεται αιτιολογηµένα, ιδίως µε δικαστική απόφαση ή αµετάκλητο βούλευµα δικαστικού συµβου λίου, ότι χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή πλαστά έγγραφα και γενικά ότι στοι

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004 (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PE-CONS 3651/04 MI 110 JAI 102 SOC 152 CODEC /0111 (COD) LEX 561

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004 (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PE-CONS 3651/04 MI 110 JAI 102 SOC 152 CODEC /0111 (COD) LEX 561 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004 (OR. en) PE-CONS 3651/04 2001/0111 (COD) LEX 561 MI 110 JAI 102 SOC 152 CODEC 458 Ο ΗΓΙΑ 2004/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 143 20060713 Τέθηκε σε ισχύ: 13.07.2006 Ημ.Υπογραφής: 12.07.2006 Τίτλος Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία Προεδρικό διάταγμα με θέμα: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006 Α.Π. Οικ: 21585/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τα βασικά νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα τη νοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 14-07-2016 Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου καλεί μητέρες (ή πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Δικαιολογητικά: Αίτηση υποψήφιων θετών γονιών προς την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται πλήρη τα στοιχεία τους και ο λόγος που επιθυμούν την υιοθεσία (εφόσον η αίτηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώµατα του πολίτη της ΕΕ. Δικαιοσύνη

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώµατα του πολίτη της ΕΕ. Δικαιοσύνη Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώµατα του πολίτη της ΕΕ Δικαιοσύνη Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά σας όταν κυκλοφορείτε εντός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γλυφάδα, 31 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ Με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμαριά Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καλαμαριά Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ Τ.Κ 5532 - ΤΗΛ.&FAX.230-455988 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σολομωνίδου Ελισσάβετ Καλαμαριά 6-2-6 Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΛ0Α-ΚΝ9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΛ0Α-ΚΝ9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη, 31/8/2012 Αρ. πρωτ. 1027 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ. 60227/2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2006 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των λεπτομερειών της διαδικασίας χορήγησης της εφάπαξ παροχής, που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997956 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΩΡΩΝ (άρθρο 73 Ν. 3386/2005) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΩΡΩΝ (άρθρο 73 Ν. 3386/2005) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 2. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (άρθρο 10, Ν.3386/2005) 3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 375 της 23/12/2004 σ Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα