Σύµβαση της UEFA για την αµοιβαία αναγνώριση προσόντων προπονητικής. Έκδοση 2 / 16 εκεµβρίου 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβαση της UEFA για την αµοιβαία αναγνώριση προσόντων προπονητικής. Έκδοση 2 / 16 εκεµβρίου 2004"

Transcript

1 Σύµβαση της UEFA για την αµοιβαία αναγνώριση προσόντων προπονητικής Έκδοση 2 / 16 εκεµβρίου 2004

2 Σύµβαση Προοίµιο Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, επιθυµεί να παρουσιάσει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, το οποίο θα προωθήσει την ενσωµάτωση, ιδιαιτέρως δε την ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων, θεµελιώνοντας ένα γενικό σύστηµα για την αµοιβαία αναγνώριση της επιµόρφωσης και της εκπαίδευσης στο ποδόσφαιρο. εδοµένου ότι η αµοιβαιότητα ήδη υφίσταται µεταξύ ορισµένων Ευρωπαϊκών χωρών µε διµερείς συµφωνίες, και δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαθιδρύσει ένα γενικό σύστηµα για την αναγνώριση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την Οδηγία 92/51, όπου η τελευταία προβλέπει το νοµικό πλαίσιο για την τυποποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης προπονητών στην Ευρώπη, το πρόγραµµα της UEFA αποσκοπεί στο να επεκτείνει αυτές τις ρυθµίσεις ώστε να συµπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες οµοσπονδίες µέλη. Συµφωνείται ότι οι διαφορές µεταξύ των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών προγραµµάτων κατάρτισης και διπλωµάτων εµποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των προπονητών. Ενώ σε ορισµένα εθνικά συστήµατα ένας προπονητής πρέπει να έχει δίπλωµα προκειµένου να εξασκήσει το επάγγελµά του, άλλες χώρες που δεν διαθέτουν σύστηµα εκπαίδευσης θα επωφεληθούν από την δοµή και το επίπεδο της κατάρτισης που εποπτεύεται ή εγκρίνεται από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για αυτό το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό εγγυήσεις ισότιµες µε αυτές που παρέχονται για τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. Συµφωνείται ότι ένα ενοποιηµένο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα προπονητικής που λειτουργεί δηµοκρατικά και αποτελεσµατικά, θα αποτελούσε τον εγγυητή, θα ενίσχυε την διαφάνεια της αγοράς εργασίας και θα βελτίωνε την αµοιβαία εµπιστοσύνη και τα αισθήµατα αλληλεγγύης µεταξύ των διαφόρων εθνικών οµοσπονδιών. Κάνοντάς το, ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα προπονητικής θα επέφερε επίσης µία αποδοχή και ισότητα µεταξύ των διαφόρων εθνικών προγραµµάτων, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί την ιστορία και τις παραδόσεις της κάθε εθνικής οµοσπονδίας. Από αυτή την άποψη, αυτό το πρόγραµµα λειτουργεί ως µία ώθηση του ποδοσφαίρου και ως ενθάρρυνση δηµιουργίας διεθνών επαφών µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που θα έπρεπε επίσης να επιδιωχθούν για αθλητικούς και κοινωνικούς λόγους. 2

3 Συµφωνείται ότι η σηµασία της επιµόρφωσης ως βάση για κάθε µορφή δραστηριότητας δεν µπορεί να υποτιµηθεί, ιδιαιτέρως δε η ανάγκη ύπαρξης ενοποιηµένων προτύπων προπονητικής που εγγυώνται την ποιότητα της απόδοσης των Ευρωπαίων προπονητών. Η νοµοθεσία περί κατάρτισης προστατεύει τους ποδοσφαιριστές από την έκθεση σε ανειδίκευτους προπονητές που θα µπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην σωµατική, ψυχολογική και τεχνική τους ανάπτυξη. Συµφωνείται ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί µία σηµαντική δραστηριότητα αναψυχής και µία εξαιρετικά δηµοφιλής µορφή λαϊκής ψυχαγωγίας. Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης και στην επιµόρφωση των προπονητών οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του αθλήµατος. Οµοίως συµφωνείται ότι η µελλοντική ποιότητα του ποδοσφαίρου επαφίεται σε µεγάλο βαθµό στα χέρια των προπονητών. Έχουν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών και στην έκβαση των αγώνων. Κατά συνέπεια, ο σκοπός του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA οφείλει να είναι η βοήθεια στους προπονητές να αναδείξουν το ταλέντο των ποδοσφαιριστών, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ότι η αξία του ποδοσφαίρου θα παραµένει σε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο. Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό να διατηρήσουµε και, εάν είναι δυνατό, να βελτιώσουµε το επίπεδο της προπονητικής στην Ευρώπη µέσω της επανακατάρτισης, η οποία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος επιµόρφωσης προπονητών. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί άρτια καταρτισµένους επαγγελµατίες και ερασιτέχνες τεχνικούς, µέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, οι δε δοµές που διαθέτει η UEFA πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις του παιχνιδιού σήµερα στα πλαίσια ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού κόσµου. 3

4 Σύµβαση Ενόψει των παραπάνω, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Έκταση εφαρµογής Άρθρο 1 Στην Σύµβαση έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο οι υφιστάµενες οµοσπονδίες µέλη της UEFA. Κάθε µέρος συµφωνεί δια της υπογραφής του να σέβεται τις βασικές αρχές του συστήµατος Επιµόρφωσης Ευρωπαίων Προπονητών όπως καθορίζεται από την UEFA, και να εκπληρώνει τα ρητά και σιωπηρά καθήκοντά του προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που περιγράφονται παρακάτω. Πρόσθετα, υπογράφοντας της παρούσα Σύµβαση, τα µέρη αποδέχονται χωρίς καµία επιφύλαξη, την αµοιβαία αναγνώριση του εθνικού συστήµατος επιµόρφωσης κάθε συνυπογράφουσας οµοσπονδίας µέλους που έχει γίνει δεκτή από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής του Έργου JIM και την υποστήριξη της Επιτροπής Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Στόχοι Άρθρο 2 Να εγγυηθεί ένα ενοποιηµένο επίπεδο επιµόρφωσης για προπονητές, καθορίζοντας τα ελάχιστα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα διπλωµάτων το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την υλοποίηση µιας συµφωνίας αµοιβαιότητας για την αναγνώριση των εθνικών διπλωµάτων προπονητικής. Να αναβαθµίσει τα πρότυπα των εκπαιδευτικών κύκλων κατάρτισης των προπονητών στις διάφορες οµοσπονδίες µέλη, προκειµένου να εγκαθιδρυθεί και διατηρηθεί η θέση και η εµπειρία των Ευρωπαίων προπονητών µέσω του οχήµατος ενός προγράµµατος επιµόρφωσης Ευρωπαίων προπονητών υψηλού επιπέδου. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙI Βασικές Αρχές Άρθρο 3 Η UEFA θα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των Ευρωπαϊκών τυποποιηµένων κατευθυντήριων γραµµών για το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών, ενώ οι εθνικές οµοσπονδίες θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν τα δικά τους προγράµµατα επιµόρφωσης, εφ όσον συνάδουν µε τους αντικειµενικούς σκοπούς που ορίζονται από την Επιτροπή Έργου JIRA. Οι οµοσπονδίες ενθαρρύνονται να διατηρήσουν την δική τους ταυτότητα και ατοµικότητα ενώ θα εργάζονται στο πλαίσιο του Προγράµµατος της UEFA. Πριν την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης, οι οµοσπονδίες µέλη θα εγκρίνουν τους κανόνες, κανονισµούς και διοικητικές προβλέψεις που απαιτούνται από αυτές προκειµένου να συµµορφώνονται µε την παρούσα Σύµβαση και µε τον Κανονισµό Υλοποίησης. Οι οµοσπονδίες µέλη οφείλουν να πληροφορούν την Επιτροπή Έργου JIRA γραπτώς για κάθε αλλαγή στο εθνικό τους σύστηµα επιµόρφωσης προπονητών. Οι συνυπογράφουσες οµοσπονδίες υπογράφοντας την Σύµβαση συµφωνούν ότι έχουν τακτοποιήσει όλα τα εσωτερικά ερωτήµατα µε τους εταίρους προπονητές τους. Η UEFA θα αναγνωρίζει µόνο τα διπλώµατα των εθνικών οµοσπονδιών. Η UEFA δεν θα έχει άµεση εµπλοκή στην κατάρτιση νέων προπονητών, κάτι που θα παραµείνει υπό τον έλεγχο κάθε οµοσπονδίας. Η κατάρτιση των εκπαιδευτών προσωπικού θα είναι αντικείµενο συνεργασίας µεταξύ της UEFA και των οµοσπονδιών µελών που συνυπογράφουν την Σύµβαση. 5

6 Σύµβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Αρµόδια Όργανα Άρθρο 4 Τα αρµόδια όργανα, µε την σύνθεσή τους όπως ορίζεται στο Καταστατικό της UEFA, είναι τα ακόλουθα: (1) Την Επιτροπή Έργου JIRA, µε τις παρακάτω αρµοδιότητες: (α) να εποπτεύει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA κάτω από τις οδηγίες της Επιτροπής Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA, βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό τα εθνικά προγράµµατα. (β) να ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα προπονητικής που απαιτούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της παρούσας Σύµβασης. (γ) να ορίζει το επίπεδο κάθε οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 του Κανονισµού Υλοποίησης. (δ) να εποπτεύει και εγκρίνει εθνικά προγράµµατα από τις οµοσπονδίες µέλη. (ε) να εποπτεύει την διανοµή διπλωµάτων του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA για λογαριασµό της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. (στ) να εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από οποιαδήποτε πρόσωπα ή οµοσπονδίες µέλη αναφορικά µε το εύρος εφαρµογής της παρούσας Σύµβασης. (ζ) να εξετάζει τις αιτήσεις των οµοσπονδιών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην παρούσα Σύµβαση σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσας Σύµβασης. (η) να εξετάζει τα αιτήµατα των οµοσπονδιών που επιθυµούν να αποχωρήσουν από την παρούσα Σύµβαση σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της παρούσας Σύµβασης. (θ) να αναφέρει στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στην Επιτροπή Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA. (ι) να τροποποιεί τον Κανονισµό Υλοποίησης σε συνδυασµό µε τις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες µέλη. 6

7 (ια) να συνεισφέρει στην διοργάνωση ηπειρωτικών εκπαιδευτικών κύκλων για τεχνικούς διευθυντές και εκπαιδευτές προσωπικού / εκπαιδευτές προπονητών. (ιβ) να διορίζει τους κατάλληλους τεχνικούς που θα συνδράµουν τις οµοσπονδίες. (ιγ) να παρατηρεί το έργο των οµοσπονδιών και να συµβουλεύει σχετικά µε το περιεχόµενο των εκπαιδευτικών κύκλων, τις παραγωγές βίντεο και τα εγχειρίδια εκπαίδευσης. (2) Την Επιτροπή Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA, µε τις παρακάτω αρµοδιότητες: (α) να υποστηρίζει προτάσεις από την Επιτροπή Έργου JIRA και να προωθεί αυτές τις συστάσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. (β) να διευθετεί διαφορές σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της παρούσας Σύµβασης. (γ) να ανακαλεί τα διπλώµατα που έχουν δοθεί αδικαιολόγητα όπως επίσης και να λαµβάνει τα σχετικά µέτρα σύµφωνα µε το Άρθρο 8 της παρούσας Σύµβασης. (3) Την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, µε τις παρακάτω αρµοδιότητες: (α) να συµβουλεύει και εµπλέκεται καταλλήλως στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. (β) να εκδίδει την τελική αποδοχή των νέων µελών της παρούσας Σύµβασης. (γ) να λαµβάνει την τελική απόφαση σε διαφορές που δεν διευθετούνται από την Επιτροπή Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA. (δ) να τροποποιεί την παρούσα Σύµβαση. (ε) να λαµβάνει οριστική απόφαση σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της παρούσας Σύµβασης. 7

8 Σύµβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ιαδικασία Αποδοχής Άρθρο 5 Όλες οι οµοσπονδίες µέλη που εκπληρώνουν τα κριτήρια του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA και είναι σε θέση να παράσχουν τα απαραίτητα κριτήρια κατάρτισης, µπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτές στην παρούσα Σύµβαση. Πρέπει να υποβληθεί µία γραπτή απόφαση στην Επιτροπή Έργου JIRA, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Υλοποίησης, Παράρτηµα 2. Κατά την διάρκεια µιας προσωρινής περιόδου, θα επαληθευτούν τα γραπτά δικαιολογητικά και θα αξιολογηθεί η πρακτική υλοποίηση του προγράµµατος από την Επιτροπή Έργου JIRA. Το όργανο αυτό, όταν πρέπει, θα συστήνει µέσω της Επιτροπής Τεχνικής Ανάπτυξης στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ότι η εν λόγω οµοσπονδία πρέπει να γίνει δεκτή ως συµµετέχουσα στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. Μετά την αποδοχή από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, η οικεία οµοσπονδία µέλος µπορεί να υπογράψει την παρούσα Σύµβαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ιαδικασία Αποχώρησης Άρθρο 6 Κάθε οµοσπονδία που συµµετέχει έχει δικαίωµα να παραιτηθεί από την παρούσα Σύµβαση οποτεδήποτε, δεδοµένου ότι εφαρµόζεται η διαδικασία που ακολουθεί. Κάθε οµοσπονδία που επιθυµεί να αποχωρήσει από την Σύµβαση, οφείλει να το γνωστοποιήσει στον Εκτελεστικό ιευθυντή της UEFA µε συστηµένη επιστολή. Η παραίτηση από την παρούσα Σύµβαση δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά έξι µήνες µετά την λήψη του αιτήµατος αποχώρησης που έλαβε η Επιτροπή Έργου JIRA. Ένα αίτηµα για αποχώρηση δεν θα γίνεται δεκτό ούτε θα τίθεται σε ισχύ µέχρις ότου η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA µείνει ικανοποιηµένη ότι η οµοσπονδία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην UEFA και τα µέλη της, αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση και τον κανονισµό Υλοποίησής της. Προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωµάτων των προπονητών, κάθε οµοσπονδία µέλος που αποχωρεί από το πρόγραµµα οφείλει να αποδεχθεί την αµφοτεροβαρή φύση ενός διπλώµατος που εκδίδεται από µία άλλη οµοσπονδία της Σύµβασης και να τιµά αυτό το δίπλωµα και επιτρέπει σε προπονητές να εκπληρώνουν τις υφιστάµενες συµβάσεις εργασίας τους. Εξάλλου, όλες οι οµοσπονδίες που είναι µέρη της παρούσας Σύµβασης οφείλουν να επιτρέπουν σε προπονητές που κατέχουν ένα δίπλωµα από µία οµοσπονδία που αποχωρεί, να εκπληρώνουν τις συµβάσεις εργασίας τους. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ιενέξεις Άρθρο 7 Τα µέρη της παρούσας Σύµβασης αποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν αναφορικά µε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, θα διευθετούνται από την Επιτροπή Έργου JIRA σε συνεργασία µε την Επιτροπή Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA. Ως ύστατη λύση, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα έχει το δικαίωµα να λαµβάνει οριστικές και δεσµευτικές αποφάσεις σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της UEFA. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Κυρώσεις Άρθρο 8 Εάν ένα δίπλωµα έχει απονεµηθεί αδικαιολόγητα, η Επιτροπή Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA έχει το δικαίωµα να το ανακαλέσει µετά από σύσταση της Επιτροπής Έργου JIRA. Εάν ένα µέρος παραβιάσει την Σύµβαση ή τον Κανονισµό Υλοποίησης, η Επιτροπή Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA έχει δικαίωµα να λάβει τα ακόλουθα µέτρα και/ή οδηγίες κατα µίας οµοσπονδίας µέλους που συµµετέχει: (α) να εκδώσει µία επίπληξη. (β) να υποβιβάσει την οµοσπονδία αναφορικά µε το επίπεδο της επιµόρφωσης προπονητών και ως εκ τούτου την δυνατότητά της να λάβει µέρος στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αποκλείσει οµοσπονδίες µέλη που αρνούνται να σεβαστούν τις αποφάσεις της Επιτροπής Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA. 9

10 Σύµβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ιαδικασία Τροποποίησης Άρθρο 9 Ενόψει της διαρκώς µεταβαλλόµενης οργάνωσης της επαγγελµατικής κατάρτισης, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τροποποίηση της Σύµβασης. Για τον λόγο αυτό, η Σύµβαση θα ερµηνεύεται και κατανοείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Υλοποίησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Η Επιτροπή Έργου JIRA θα είναι υπεύθυνη, σε συνδυασµό µε τις οµοσπονδίες µέλη που συµµετέχουν, για την ερµηνεία του Κανονισµού Υλοποίησης και όποια τροποποίηση σε αυτόν. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα είναι υπεύθυνη για την ερµηνεία της παρούσας Σύµβασης και κάθε τροποποίησης που γίνεται σε αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ Μεταβατικές ιατάξεις Άρθρο 10 Οι προπονητές που κατέχουν ένα δίπλωµα από µία οµοσπονδία που αποτελεί προϊόν ενός προγράµµατος επιµόρφωσης και το οποίο είναι ισότιµο µε δίπλωµα που γίνεται δεκτό από την UEFA, καλύπτονται από το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. Αυτοί θα έχουν το δικαίωµα να εργαστούν στο αντίστοιχο επίπεδό τους µέσα σε όποια οµοσπονδία είναι µέρος της παρούσας Σύµβασης. Οι προπονητές που δεν διαθέτουν ένα ισότιµο δίπλωµα πρέπει να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που ορίζονται από το πρόγραµµα µιας οµοσπονδίας µέλους που συµµετέχει, ώστε να τους επιτραπεί να επωφεληθούν από το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ Εφαρµοστέο ίκαιο Άρθρο 11 Η παρούσα Σύµβαση υπάγεται στο Ελβετικό δίκαιο. Τα µέρη της παρούσας Σύµβασης συµφωνούν ρητά ότι όποιες διαφορές προκύπτουν µεταξύ αυτών και της UEFA, ή µεταξύ των ιδίων των µερών της Σύµβασης και οι οποίες δεν είναι δυνατό να επιλυθούν φιλικά και παραµένουν ανεπίλυτες αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισµό της UEFA, θα διευθετούνται οριστικά από ένα διαιτητικό δικαστήριο το οποίο θα συστήνεται σύµφωνα µε το καταστατικό και τον κανονισµό του ιαιτητικού Αθλητικού ικαστηρίου ( Α, CAS) που εδρεύει στην Λοζάνη της Ελβετίας. Θα αποκλείεται κάθε προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια. Τα µέρη υπόσχονται να συµµορφώνονται µε το καταστατικό και τους κανονισµούς, να δέχονται την ετυµηγορία που απαγγέλλεται µε καλή πίστη και να µην παρακωλύουν την εκτέλεσή της µε οποιονδήποτε τρόπο. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ Θέµατα για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη Άρθρο 12 Εάν οποιοδήποτε θέµα προπονητικής δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύµβαση ή τον οικείο Κανονισµό Υλοποίησης, θα εφαρµόζεται το Καταστατικό της UEFA και οι κανονισµοί της UEFA στο εν λόγω θέµα, όπου έχουν εφαρµογή. Στην περίπτωση που στο Καταστατικό ή στους κανονισµούς της UEFA δεν υπάρχει κατάλληλη διάταξη, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα έχει το δικαίωµα να επιλύσει το θέµα σύµφωνα µε τις αρχές του δικαίου και της δικαιοσύνης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ Έγκριση Άρθρο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI Κύρωση Άρθρο 14 Κάθε οµοσπονδία µέλος που συµµετέχει στην παρούσα Σύµβαση οφείλει να υπογράψει την πρωτότυπη Σύµβαση ή το συνηµµένο πρωτόκολλο. Μετά την υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα της (ή ισότιµο αυτού), η οµοσπονδία µέλος αποδέχεται µε άµεση ισχύ, το σύνολο των περιεχοµένων της παρούσας Σύµβασης, τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα που προκύπτουν από αυτή και τον Κανονισµό Υλοποίησης αυτής µε όποια τρέχουσα µορφή του. Αυτός ο Κανονισµός Υλοποίησης θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος Κανονισµού. Η παρούσα Σύµβαση εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA την 16 εκεµβρίου 2004 και αντικαθιστά την έκδοση που εγκρίθηκε την 6 εκεµβρίου

12 Σύµβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV Τελικές ιατάξεις Άρθρο 15 Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε στις τρεις επίσηµες γλώσσες της UEFA, την Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική. Σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε διαφορές αναφορικά µε την διατύπωση των διαφορετικών γλωσσικών εκδόσεων, αυτή της Αγγλικής έκδοσης θα υπερισχύει. Η πρωτότυπη έκδοση υπογράφηκε στην πόλη Ghent την 17 Ιανουαρίου 1988 από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα της UEFA και τους εκπροσώπους των εξής εθνικών οµοσπονδιών: ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Κατατίθεται στην έδρα της UEFA. Μέχρι τώρα, οι εξής οµοσπονδίες έχουν υπογράψει το νοµικό έγγραφο της Σύµβασης και έχουν συνδεθεί µε την Σύµβαση: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΕΛΟΣ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ PRO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ 1 Αλβανία Ανδόρα Αυστρία 1' ' Βέλγιο 2' Βοσνία - Ερζεγοβίνη Βουλγαρία Κροατία Κύπρος ηµοκρατία της Τσεχίας 2' ανία Αγγλία 1' Εσθονία Νησιά Φερόες Φινλανδία 1' Γεωργία Γερµανία 48' '

13 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΕΛΟΣ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ PRO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ 17 Ελλάδα Ουγγαρία 1' Ισλανδία Ιταλία 19' ' Λουξεµβούργο ΠΓ Μ Μάλτα Μολδαβία Ολλανδία 2' Βόρεια Ιρλανδία Νορβηγία 2' Πολωνία Ιρλανδική ηµοκρατία Ρουµανία Σκοτία Σερβία & Μαυροβούνιο Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία 8' ' ' Σουηδία 6' ' Ελβετία 7' ' Ουκρανία Ουαλία Σε πίστωση των ανωτέρω, οι Πρόεδροι και Γενικοί Γραµµατείς των παραπάνω οµοσπονδιών µελών, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση. Nyon, 16 εκεµβρίου

14 Κανονισµός Υλοποίησης 14

15 Περιεχόµενα Παράρτηµα 1 ιάγραµµα των Βασικών Αρχών 16 Παράρτηµα 2 ιαδικασία Αίτησης Προσχώρησης στη Σύµβαση 17 Παράρτηµα 3 Γενικά Κριτήρια ιπλωµάτων 19 Παράρτηµα 4 Απαιτήσεις Κατάρτισης 20 Παράρτηµα 5 Περιεχόµενα των ιπλωµάτων 21 Παράρτηµα 6 Προγράµµατα Ειδικού Εκπαιδευτικού Κύκλου 29 Παράρτηµα 7 ιπλώµατα / Άδειες Επί Τιµή 30 Παράρτηµα 8 Αναβάθµιση Προσόντων Προπονητικής που αποκτήθηκαν πριν την Προσαρµογή στις Κατευθυντήριες Γραµµές της UEFA 30 Παράρτηµα 9 ιασυνοριακή Συνέχιση της Επιµόρφωσης 32 Παράρτηµα 10 Προγενέστερες Συµφωνίες που ιέπουν την Αµοιβαία Αναγνώριση Προσόντων Προπονητικής 32 Παράρτηµα 11 Τίτλοι Προπονητικής της Αλλοδαπής 33 Παράρτηµα 12 ραστηριότητες ιεθνών Εκπαιδευτικών Κύκλων από τις Οµοσπονδίες Μέλη 33 Παράρτηµα 13 Πλήθος ιαθέσιµων Εκπαιδευτικών Κύκλων 34 Παράρτηµα 14 Ετήσια Επαναξιολόγηση των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Προπονητών 34 Παράρτηµα 15 Περαιτέρω Επιµόρφωση 34 Παράρτηµα 16 Χρήση του λογότυπου της UEFA 35 Παράρτηµα 17 Επαναξιολόγηση του Εθνικού Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών 35 15

16 Κανονισµός Υλοποίησης Παράρτηµα 1 ιάγραµµα των Βασικών Αρχών 16

17 Παράρτηµα 2 ιαδικασία Αίτησης Προσχώρησης στη Σύµβαση Βήµα 1 Η UEFA προσκαλεί για την υποβολή αιτήσεων από τις οµοσπονδίες. Βήµα 2 Μία συνοµοσπονδία υποβάλλει ένα αίτηµα. Η θεµατολογία του διπλώµατος πρέπει να υποβληθεί σε µία από τις τρεις επίσηµες γλώσσες της UEFA, Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερµανικά. (Εάν το πρωτότυπο κείµενο είναι στην Γαλλική ή Γερµανική, πρέπει να παρέχεται µία µετάφραση στην Αγγλική για την διοικητική διαδικασία) Βήµα 3 Η Επιτροπή Έργου JIRA εξετάζει τα έγγραφα της οµοσπονδίας σε σχέσει µε τις κατευθυντήριες γραµµές της UEFA για τον σκοπό της παραχώρησης προσωρινής έγκρισης για τον συγκεκριµένο εκπαιδευτικό κύκλο για το δίπλωµα, σε αυτό το στάδιο όµως χωρίς να έχει καµία νοµική συνέπεια. Εάν απαιτείται, η Επιτροπή Έργου JIRA δίνει συµβουλές για βελτιώσεις και τροποποιήσεις, και εξετάζει τις λεπτοµέρειες µαζί µε τον τεχνικό εκπρόσωπο της οµοσπονδίας. εφαρµόζεται το πρόγραµµα. Μετά από κάθε επίσκεψη, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής θα αναφέρει στην Επιτροπή Έργου JIRA µέσω της ιοίκησης της UEFA. Βήµα 5 Η Επιτροπή Έργου JIRA προβαίνει σε µία τελική αξιολόγηση και, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, προτείνει το πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών της οµοσπονδίας προκειµένου να συµπεριληφθεί πλήρως ή εν µέρει στο πρόγραµµα της UEFA. Βήµα 6 Η Επιτροπή Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA, εάν ικανοποιηθεί µε την έκθεση της Επιτροπής Έργου JIRA, συστήνει την συµπερίληψη και ζητά την επιβεβαίωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Βήµα 7 Υπό την προϋπόθεση ότι συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής Τεχνικής Ανάπτυξης της UEFA, η Εκτελεστική Επιτροπή κάνει δεκτή την αίτηση της οµοσπονδίας και επιβεβαιώνει την συµπερίληψή της στο πρόγραµµα. Βήµα 4 Τα µέλη της Επιτροπής θα επισκεφθούν τις εκπαιδευτικές µονάδες και αξιολογήσεις στα διάφορα επίπεδα προκειµένου να αποτιµήσει την εργασία της οµοσπονδίας επιτόπου και να ελέγξει τον τρόπο µε τον οποίο 17

18 Κανονισµός Υλοποίησης Βήµα 8 Η οµοσπονδία προσκαλείται να υπογράψει την συµφωνία επιµόρφωσης προπονητών UEFA, ήτοι την Σύµβαση (ή το πρωτόκολλο σε περίπτωση περιορισµένης συµµετοχής εάν έχει εγκριθεί το επίπεδο Β, ή µόνο το Β και Α). Βήµα 9 Η UEFA καθιερώνει τα διπλώµατα επιπέδου Β, Α και Pro της οµοσπονδίας και παρέχει τα πρότυπα αδείας και πιστοποιητικού / διπλώµατος της UEFA και το λογότυπο της οµοσπονδίας, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ότι γίνεται σεβαστή η εταιρική πολιτική της UEFA. Βήµα 10 Η οµοσπονδία συµµορφώνεται πλήρως µε την συµφωνία επιµόρφωσης προπονητών της UEFA, τους όρους της Σύµβασης της UEFA αναφορικά µε την επιµόρφωση των προπονητών και την διασυνοριακή µετακίνηση αναγνωρισµένων προπονητών. Εάν µία οµοσπονδία δεν µπορεί να προσφέρει τον εκπαιδευτικό κύκλο επιπέδου Pro, η UEFA συστήνει την δηµιουργία µίας συνεργασίας µε µία άλλη οµοσπονδία η οποία προσφέρει αυτόν τον εκπαιδευτικό κύκλο. 18

19 Παράρτηµα 3 Γενικά Κριτήρια ιπλωµάτων Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, απονέµονται τα ακόλουθα τρία διπλώµατα: ίπλωµα Β ίπλωµα Α ίπλωµα Pro Στα πλαίσια της οικογένειας της UEFA, το επίπεδο επιµόρφωσης διαφοροποιείται σηµαντικά και σύµφωνα µε την αξιολόγηση του Προγράµµατος JIRA, µπορούν να εντοπιστούν τρία επίπεδα. Ορισµένες οµοσπονδίες απαιτούν εκτεταµένη υποστήριξη και καθοδήγηση από την UEFA προκειµένου να δοµηθεί µία ολοκληρωµένη δοµή κατάρτισης προπονητών. Οι οµοσπονδίες αυτές µπορούν να παράσχουν βραχυπρόθεσµα µόνο κατάρτιση επιπέδου Β. Ορισµένες οµοσπονδίες πρέπει να αναβαθµίσουν τους εκπαιδευτικούς τους κύκλους εάν επιθυµούν να ενσωµατωθούν πλήρως στην Σύµβαση της UEFA. Αυτές οι οµοσπονδίες είναι σε θέση να προσπαθήσουν να προσφέρουν κατάρτιση επιπέδου Α και Β µόνο, µέχρις ότου βοηθηθούν να δηµιουργήσουν τα τους δικούς τους εκπαιδευτικούς κύκλους επαγγελµατικής κατάρτισης: οι µικρότερες οµοσπονδίες παροτρύνονται να δηµιουργήσουν συνεργασίες µε µία άλλη οµοσπονδία όπου µπορούν να στείλουν τους απόφοιτους Α επιπέδου που έχουν για επιµόρφωση επιπέδου Pro. Ορισµένες οµοσπονδίες είναι κατάλληλες για να αποκτήσουν την ιδιότητα µέλους του προγράµµατος της UEFA και, µόλις γίνουν δεκτές στο πρόγραµµα, θα παράσχουν ηγεσία και υποστήριξη προς τις λιγότερο προηγµένες Ευρωπαϊκές οµοσπονδίες µέλη. 19

20 Κανονισµός Υλοποίησης Παράρτηµα 4 Απαιτήσεις Κατάρτισης Pro A B Ώρες επιµόρφωσης (ελάχιστο) Θεωρία (µέσα στην αίθουσα) 40% 40% 40% Πρακτική (στο πεδίο) 40% 60% 60% Εργασιακή πείρα / Πρακτική άσκηση 20% Αξιολογήσεις (ελάχιστο) 6 ώρες 4 ώρες 3 ώρες Ενεργή προπονητική εµπειρία: τουλάχιστον ένα έτος µεταξύ κάθε επιπέδου. Οι έλεγχοι καταλληλότητας για την επιλογή συµµετεχόντων υψηλής ποιότητας στους εκπαιδευτικούς κύκλους θα πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε επίπεδο. 20

21 Παράρτηµα 5 Περιεχόµενα των ιπλωµάτων ΙΠΛΩΜΑ Β Νέοι και ερασιτέχνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποδοσφαιρικές γνώσεις - ιάβασµα του παιχνιδιού (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο) - Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάλυση Αγώνα - Αρχές του Παιχνιδιού (βάθος, πλάτος, κλπ.) - Βασικές Τεχνικές / Τακτικές / Στρατηγικές - Φάσης Ανάπτυξης Ποδοσφαιριστών 2. Ηγεσία - Ο Ρόλος του προπονητή (π.χ. στόχοι) - Αρχές Ηγεσίας - Σχεδιασµός (π.χ. προπονήσεις) - Χρήση των Πόρων - Βασικές Αρχές Σχηµατισµού Οµάδας 3. Βασική Φυσιολογία / Φαρµακευτική Ποδοσφαίρου - Πρώτες Βοήθειες - Βασικές Αρχές ιατροφής / Λήψη Υγρών - Αρχές Εκγύµνασης (νέοι και ενήλικες) - Φυσιολογία Ποδοσφαιριστή - Ανάπτυξη Παίδων και Νέων (σωµατική και ψυχολογική) 4. Μέθοδοι ιδασκαλίας - Αρχές ιδασκαλίας (π.χ. ανατροφοδότηση) - Οργάνωση Πρακτικής Εξάσκησης και Παιχνίδια - Στυλ ιδασκαλίας - Τα Πρέπει και τα Μη της Προπονητικής 5. Κανόνες του Παιχνιδιού - Ο Ρόλος του ιαιτητή - Οι 17 Κανόνες - Αρχές του Ευ Αγωνίζεσθαι ιάρκεια τουλάχιστον 48 ώρες 21

22 Κανονισµός Υλοποίησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1. Τεχνικά / Τακτικά - Οργάνωση Οµάδας (συµπεριλαµβανοµένων αγώνων µικρών διαστάσεων) - Προπόνηση θέσης (π.χ. σέντερ φορ) - Αρχές για Τερµατοφύλακες - Ατοµικές εξιότητες - Οµαδικές Τακτικές (π.χ. προσπέρασµα) - Βασικές Στρατηγικές 2. Φυσική Ποδοσφαιρική Κατάσταση - Προθέρµανση Αποθεραπεία - Βασική Προπόνηση Αντοχής - Βασική ταχύτητα / αντοχή ταχύτητας) - Ευλυγισία - ύναµη - Συντονισµός - Αναζωογόνηση 3. Πρακτική ιδασκαλίας - Η Καθοδήγηση στον αγώνα (ειδικά σε αγώνες µικρών διαστάσεων) - Βασικά Θέµατα Προπονητικής (π.χ. σέντρα και τελείωµα) - Τεχνικές / Τακτικές Πρακτικές (π.χ. ένας µε έναν) - Ασκήσεις (π.χ. σουτ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ τουλάχιστον 72 ώρες τουλάχιστον 3 ώρες ανά υποψήφιο 1. Πρακτική Εξέταση προπονητή 30 Λεπτά - Επίπεδα Νέων και Ερασιτεχνών 2. Θεωρία Προπονητικής 90 Λεπτά - Ποδοσφαιρικές Γνώσεις - Ηγεσία της Οµάδας - Βασική Φυσιολογία Ποδοσφαίρου - Μέθοδοι ιδασκαλίας 3. Κανόνες του Παιχνιδιού (βασικά) 1 ώρα 4. Ικανότητας Επίδειξης 5. Ηµερολόγιο ραστηριοτήτων Προπόνησης 22

23 ΙΠΛΩΜΑ A Ανώτατο Νέων και Ερασιτεχνών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποδοσφαιρικές Γνώσεις - ιάβασµα του Παιχνιδιού (οµαδικό παιχνίδι και παιχνίδι γραµµών) - Σχηµατισµοί / Συστήµατα - Τεχνικές / Τακτικές Πρακτικές (π.χ. αντεπίθεση) - Στηµένες φάσεις - Προπόνηση Τερµατοφυλάκων - Τύποι Ανάλυσης (π.χ. ανίχνευση επόµενος αντίπαλος δική µου οµάδα κλπ.) - Οµαδικές Στρατηγικές (π.χ. πίεση) - Απαιτήσεις κάθε Θέσης (π.χ. λίµπερο) - Ανάπτυξη Ποδοσφαιριστών (16 και άνω) - Ανάλυση Ποδοσφαίρου Κορυφαίας Κλάσης (π.χ. τάσεις) - Ιστορία του Παιχνιδιού (π.χ. στυλ) 2. Ηγεσία - εξιότητες Παρουσίασης (π.χ. επίδειξη, οπτικοακουστικός εξοπλισµός, κλπ.) - Επικοινωνία (π.χ. µέθοδοι διδασκαλίας) - Ψυχολογία Ποδοσφαίρου (π.χ. απόκτηση δεξιοτήτων, αρχές παρακίνησης, κλπ.) - Σχεδιασµός (π.χ. προπονητήριο, αγωνιστική περίοδος, κλπ.) - ιοίκηση (π.χ. διαδικασία κτισίµατος της οµάδας, συζητήσεις µε την οµάδα, οργάνωση προσωπικού, κλπ.) - Φιλοσοφία του Ποδοσφαίρου 3. Βασική Φυσιολογία / Φαρµακευτική Ποδοσφαίρου - Βασική Θεραπεία Τραυµατισµών - Προγράµµατα Φυσικής Κατάστασης (π.χ. αγωνιστική) - Αεροβική / Αναεροβική / Μυϊκή Εκγύµναση - οκιµή αποδόσεων - Απαιτήσεις Πρόσληψης Τροφής / Υγρών στο Ποδόσφαιρο - Σωµατικές Απαιτήσεις του Παιχνιδιού ιάρκεια τουλάχιστον 48 ώρες 23

24 Κανονισµός Υλοποίησης 4. Μέθοδοι ιδασκαλίας - ιδακτικά Παιχνίδια (π.χ. θέµατα τακτικής) - ηµιουργική ιδασκαλία (π.χ. τεχνική δηµιουργικής φαντασίας) - Καθοδήγηση στον αγώνα (µικρές διαστάσεις και 11χ11) - Επίλυση Προβληµάτων (ανάλυση σφαλµάτων) - Τα Εργαλεία της Προπονητικής (π.χ. χρήση εξοπλισµού, αριθµών, χώρου, κλπ.) - Σχεδιασµός Προπονήσεων 5. Κανόνες του Παιχνιδιού - Οι Κανόνες και ο Προπονητής (π.χ. οφσάιντ) - Σηµασία της Προπονητικής (π.χ. νέοι Κανόνες) - Προπονητικές Συµπεριφορές (π.χ. απέναντι σε διαιτητές, ποδοσφαιριστές, κλπ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1. Τεχνικά / Τακτικά - Οµαδικές Στρατηγικές και Στυλ (π.χ. αντεπιθέσεις) - Θέµατα της Προπονητικής (π.χ. αλλαγή παιχνιδιού) - Τεχνική / Τακτική Εκγύµνασης Τερµατοφυλάκων - Συνδυαστικό παιχνίδι (π.χ. εναλλαγές 1-2) - Οργάνωση οµάδας (συµπεριλαµβανοµένων στηµένων φάσεων) - Ατοµική ιδασκαλία (π.χ. κίνηση του σέντερ φορ στη µικρή περιοχή) 2. Φυσική Ποδοσφαιρική Κατάσταση - Προθέρµανση Αποθεραπεία - Αεροβική Εκγύµναση (π.χ. αντοχή) - Αναεροβική Εκγύµναση (π.χ. ταχύτητα) - Μυϊκή Εκγύµναση (π.χ. δύναµη) - Ασκήσεις Εκγύµνασης - Ασκήσεις Ανάληψης και Αναζωογόνησης) - Προπόνηση σχετική µε αγώνα 3. Πρακτική ιδασκαλίας - Η Προπονητική στο Παιχνίδι (οικογενειακό διπλό) - Θέµατα της Προπονητικής (π.χ. αντεπίθεση) - Ασκήσεις και Ρουτίνες (π.χ. πάσσες) - Παιχνίδια Τακτικής (π.χ. pressing (πίεση)) τουλάχιστον 72 ώρες 24

25 τουλάχιστον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 4 ώρες ανά υποψήφιο 1. Πρακτική Εξέταση προπονητή 1 ώρα (Τεχνική / Τακτική Εκγύµναση και Προπονητική στο Παιχνίδι) 2. Θεωρία Προπονητικής 2 ώρες - Ποδοσφαιρικές Γνώσεις - Ηγεσία - Βασική Φυσιολογία / Φαρµακευτική Ποδοσφαίρου - Μέθοδοι ιδασκαλίας 3. Κανόνες του Παιχνιδιού 1 ώρα 4. Ανάλυση Αγώνα 5. Αγωνιστική Ικανότητα 6. Ηµερολόγιο ραστηριοτήτων Προπόνησης 25

26 Κανονισµός Υλοποίησης ΙΠΛΩΜΑ PRO Ανώτατο Νέων και Ερασιτεχνών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποδοσφαιρικές Γνώσεις - ιάβασµα του Παιχνιδιού (ανώτατο επίπεδο) - Μέθοδοι Ανάλυσης (υψηλό επίπεδο) - Στυλ Παιχνιδιού - Scouting - Ρόλοι Παιχνιδιού - Τεχνικές και Τακτικές Τάσεις 2. Ηγεσία - Στυλ Ηγεσίας - Συζητήσεις µε την Οµάδα - ιαχείριση Κρίσεων - Προσόντα Ηγεσίας - Σχεδιασµός - Παρακίνηση Επαγγελµατιών - υναµική Οµάδων - Πειθαρχία - Άγχος - Προφίλ Προσωπικότητας - Πνευµατική Προετοιµασία - Τα ΜΜΕ - Το.Σ. - Οµιλίες - Μοντέρνα Τεχνολογία 3. Βασική Φυσιολογία / Φαρµακευτική Ποδοσφαίρου - ιατροφή - Ξεκούραση και Αναζωογόνηση - Προετοιµασία για Επαγγελµατίες - Τραυµατισµοί και Αποθεραπεία - Ντόπινγκ Κοντρόλ - Έλεγχοι Φυσικής Κατάστασης - Περιβαλλοντολογικά Προβλήµατα ιάρκεια τουλάχιστον 96 ώρες 26

27 4. ιδασκαλία - Επίλυση Προβληµάτων - Στυλ ιδασκαλίας - Προετοιµασία Αγώνα - Ειδική Προπόνηση - Οργάνωση 5. Οι Κανόνες του Προπονητή - Συνεργασία µε Συναδέλφους, ιαιτητές, Ποδοσφαιριστές - Προώθηση του Ποδοσφαίρου - Οι Κανόνες και το Πνεύµα του Παιχνιδιού - Ανάλυση Νέων Προτάσεων 6. ιοίκηση Επιχείρησης - οµή Οµοσπονδίας και Συλλόγου - ιοίκηση - Τήρηση Αρχείων - Συµβόλαια και Νόµος - Οικονοµία - Οργάνωση Γραφείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1. Τεχνικά / Τακτικά - Προθέρµανση - Προπόνηση της οµάδας (δεξιότητες, παιχνίδια, κλπ.) - Στηµένες φάσεις - Τεχνικές / Τακτικές Πρακτικές (π.χ. αντεπίθεση, πίεση (pressing)) - Specialist Coaching (e.g. goalkeeping) Εξειδικευµένη Προπόνηση (π.χ. τερµατοφύλακες) 2. Φυσική Ποδοσφαιρική Κατάσταση - Φυσική Κατάσταση για Επαγγελµατίες (π.χ. ταχύτητα) - Έλεγχος Φυσικής Κατάστασης για Επαγγελµατίες - Ανάληψη και Αναζωογόνηση 3. Πρακτική ιδασκαλίας - Προπονήσεις - Επίλυση Προβληµάτων Τακτικής - Προετοιµασία οµάδας, συµπεριλαµβανόµενων στηµένων φάσεων - Η Προπονητική στο Παιχνίδι τουλάχιστον 96 ώρες 27

28 Κανονισµός Υλοποίησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ τουλάχιστον 6 ώρες ανά υποψήφιο 1. Πρακτική Εξέταση προπονητή 2 hrs - Προπόνηση Οµιλίες Προπονητού Καθοδήγηση στον αγώνα 2. Θεωρία Προπονητικής και ιοίκηση 2 hrs - Ποδοσφαιρικές Γνώσεις - Φυσιολογία - Ηγεσία (και Ψυχολογία) - Μέθοδοι ιδασκαλίας 3. Ανάλυση Αγώνα / Προπόνησης (διεθνές πρότυπο επαγγελµατικού ποδοσφαίρου) 4. ιατριβή Εγκεκριµένο Θέµα 5. Έκθεση Ιστορικού (Προπονητική και Αγωνιστική Εµπειρία, Συµπεριφορά) 6. Ηµερολόγιο ραστηριοτήτων Προπόνησης 2 hrs 28

29 Παράρτηµα 6 Προγράµµατα Ειδικού Εκπαιδευτικού Κύκλου Σχεδόν κάθε οµοσπονδία κάνει παραχωρήσεις για επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές, σύµφωνα µε ορισµένες προϋποθέσεις. Όλοι οι υποψήφιοι για αυτούς του ειδικούς εκπαιδευτικούς κύκλους πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τουλάχιστον πέντε έτη εµπειρία ως επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές. Κατ' αρχή, η ιδέα των ειδικών εκπαιδευτικών κύκλων σε επίπεδο Α για αυτή την οµάδα στόχο είναι αποδεκτή κάτω από την οµπρέλα της Σύµβασης της UEFA. Κάθε οµοσπονδία που σχεδιάζει να οργανώσει τέτοιο εκπαιδευτικό κύκλο οφείλει πρωτίστως να υποβάλλει ένα αίτηµα στην Επιτροπή Έργου JIRA. Η Επιτροπή Έργου JIRA θα συστήνει την έγκριση κατά περίπτωση, βάσει των µοντέλων που έχουν γίνει αποδεκτά. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα ειδικά προγράµµατα σέβονται τις κατευθυντήριες γραµµές της Σύµβασης, οι εξετάσεις πρέπει να οργανώνονται µε τον ίδιο τρόπο που οργανώνονται και οι τακτικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι. Περαιτέρω, αυτοί οι εκπαιδευτικοί κύκλοι επιπέδου Α πρέπει επίσης να συµπεριλάβουν το περιεχόµενο της επιµόρφωσης 8 επιπέδων και πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 150 ώρες επιµόρφωσης συνολικά. Τα µοντέλα που γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή Έργου JIRA µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδηγός από τις "Ενδιαφερόµενες Οµοσπονδίες" (π.χ. την Ολλανδία και την Γερµανία, οι οποίες ήταν οι πρώτες που έτρεξαν εγκεκριµένους εκπαιδευτικούς κύκλους τέτοιου τύπου). 29

30 Κανονισµός Υλοποίησης Παράρτηµα 7 ιπλώµατα / Άδειες Επί Τιµή Στην Σύµβαση της UEFA δεν επιτρέπεται να ενσωµατωθούν διπλώµατα / άδειες επί τιµή. Μολαταύτα, οι οµοσπονδίες έχουν φυσικά το δικαίωµα να απονείµουν τέτοια διπλώµατα σε εθνικό επίπεδο σε προπονητές που έχουν παράσχει εξαίρετες υπηρεσίες στο παιχνίδι. Πρέπει να επισηµανθεί ότι σε τέτοια περίπτωση, δεν θα υπάρχει υιοθέτηση από την πλευρά της UEFA. Επιπροσθέτως, τέτοια διπλώµατα / άδειες επί τιµή, δεν αναγνωρίζονται µέσα στο πλαίσιο του προγράµµατος αδειοδότησης οµάδων της UEFA. Παράρτηµα 8 Αναβάθµιση Προσόντων Προπονητικής που αποκτήθηκαν πριν την Προσαρµογή στις Κατευθυντήριες Γραµµές της UEFA Το θέµα αυτό ενδέχεται να δηµιουργήσει ένα πρόβληµα για τα νέα µέλη της Σύµβασης, εξαιτίας της προσαρµογής των προγραµµάτων επιµόρφωσης προπονητών τους στις κατευθυντήριες γραµµές της UEFA. Τα ακόλουθα είναι σηµαντικά: α) η αναβάθµιση βάσει της προπονητικής εµπειρίας µόνο δεν εφαρµόζεται. β) οι εκπαιδευτικοί κύκλοι αναβάθµισης είναι απαραίτητοι. γ) κατά κανόνα, τα εγκεκριµένα µοντέλα µπορούν να εξυπηρετήσουν ως υλικό αναφοράς για άλλες οµοσπονδίες. δ) οι οµοσπονδίες µπορούν να επιλέξουν την δική τους οργάνωση για τους εκπαιδευτικούς κύκλους, ωστόσο, η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή Έργου JIRA προς έγκριση. 30

31 Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες συµβουλές: α) πρέπει να προσδιοριστούν οι τοµείς που δεν υπήρχαν στο προηγούµενο σύστηµα. β) θα πρέπει να καταρτιστούν ενότητες: οι "απόφοιτοι" των προηγουµένων ετών πρέπει να καλύψουν τυχόν υστερήσεις τους. γ) απαιτούνται χρονοδιαγράµµατα για τις ενότητες. δ) απαιτείται η διαρκής αξιολόγηση των υποψηφίων (από κορυφαίους εκπαιδευτές) κατά την διάρκεια του συνόλου της πρόσθετης περιόδου κατάρτισης (ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των ενοτήτων πρακτικής). ε) οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποχρεωθούν να τηρούν ένα ηµερολόγιο της εργασίας κατάρτισής τους σε κάθε ενότητα. στ) η UEFA χρειάζεται µία εγγύηση για την ποιότητα των µεθόδων διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται στην οικεία οµοσπονδία. ζ) κατά τον σχεδιασµό των εκπαιδευτικών κύκλων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρακτική εµπειρία των προπονητών που επιµορφώθηκαν στα πλαίσια παλαιότερων συστηµάτων. 31

32 Κανονισµός Υλοποίησης Παράρτηµα 9 ιασυνοριακή Συνέχιση της Επιµόρφωσης Κατά βάση ισχύει η αρχή της ελεύθερης διακίνησης. Αυτό καθιστά εφικτή την συνέχιση της επιµόρφωσης σε µία άλλη οµοσπονδία µέλος της Σύµβασης. Η υποστήριξη µε την µορφή τόπων επιµόρφωσης προπονητών για οµοσπονδίες που δεν είναι σε θέση να προσφέρουν ορισµένα επίπεδα επιµόρφωσης προπονητών σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της UEFA, είναι ευπρόσδεκτη. Μολαταύτα, ο "τουρισµός" επιµόρφωσης προπονητών δεν είναι αποδεκτός, ειδικά εάν η επιµόρφωση δεν είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς σε µία οµοσπονδία µέλος. Παράρτηµα 10 Προγενέστερες Συµφωνίες που ιέπουν την Αµοιβαία Αναγνώριση Προσόντων Προπονητικής Μόλις οι οµοσπονδίες γίνουν δεκτές στην Σύµβαση, οι προγενέστερες συµφωνίες µεταξύ των υφιστάµενων οµοσπονδιών µελών της Σύµβασης δεν θα είναι πλέον δεσµευτικές. Η Σύµβαση της UEFA αντικαθιστά, κατά κανόνα, αυτές τιε προγενέστερες συµφωνίες. Ως εκ τούτου, ζητείται από τις οικείες οµοσπονδίες να ακυρώσουν προγενέστερες διµερείς συµφωνίες σύµφωνα µε τις διατάξεις περί λύσης τους. Σε περίπτωση αιτηµάτων "µετεγγραφής" για την επιµόρφωση προπονητών, θα πρέπει πάντα να υφίσταται στενός σύνδεσµος µεταξύ της αρχικής οµοσπονδίας του υποψηφίου και της οµοσπονδίας που προσεγγίστηκε από τον υποψήφιο. Ως εκ τούτου, οι αρχικές οµοσπονδίες θα υποχρεούνται να παράσχουν στοιχεία σχετικά µε τον υποψήφιο στις οµοσπονδίες υποδοχής. Τα εθνικά κριτήρια αποδοχής για τα διάφορα επίπεδα επιµόρφωσης, όπως εξετάσεις καταλληλότητας ή η απόδειξη γλωσσικών ικανοτήτων, δεν θα επηρεάζονται. 32

33 Παράρτηµα 11 Τίτλοι Προπονητικής της Αλλοδαπής Όταν αναγνωρίζονται τίτλοι προπονητικής της αλλοδαπής (για προπονητές από οµοσπονδίες που δεν είναι µέλη της Σύµβασης), προτείνονται τα ακόλουθα: α) τα µέλη της Σύµβασης µπορούν να χρησιµοποιήσουν ως οδηγό τις ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης (Β, Α και Pro), όπως καθορίζονται στην Σύµβαση. β) δεν υφίσταται δεσµευτική οδηγία, οι οµοσπονδίες είναι ελεύθερες να επιλέξουν την δική τους µέθοδο αξιολόγησης. Παράρτηµα 12 ραστηριότητες ιεθνών Εκπαιδευτικών Κύκλων από τις Οµοσπονδίες Μέλη εν υπάρχει καµία ένσταση αναφορικά µε την διοργάνωση εκπαιδευτικών κύκλων επιµόρφωσης από τις οµοσπονδίες µέλη για διεθνές κοινό είτε στην δική τους εδαφική επικράτεια είτε στο εξωτερικό, όµως αυτοί οι εκπαιδευτικοί κύκλοι δεν µπορούν να ενσωµατωθούν στα πλαίσια της Σύµβασης. Οι άδειες / τα διπλώµατα που επικυρώνονται από την UEFA µπορούν να απονεµηθούν µόνο σε όσους λαµβάνουν µέρος σε ένα τακτικό και "εγκεκριµένο" εκπαιδευτικό κύκλο µιας οµοσπονδίας. 33

34 Κανονισµός Υλοποίησης Παράρτηµα 13 Πλήθος ιαθέσιµων Εκπαιδευτικών Κύκλων Η βασική φιλοσοφία της Σύµβασης είναι ποιότητα και όχι ποσότητα. Θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται οι πραγµατικές ανάγκες µίας εθνικής οµοσπονδίας, σύµφωνα µε το µέγεθος και τον αριθµό των επαγγελµατικών συλλόγων της. Οι µικρότερες οµοσπονδίες δεν θα πρέπει να οργανώσουν εκπαιδευτικούς κύκλους επιπέδου Pro συχνότερα από µία φορά κάθε δύο έτη. Η UEFA δεν επιβάλλει κάποιο όριο στον αριθµό των αδειών που εκδίδονται ετησίως. Μολαταύτα, αναµένεται από τις οµοσπονδίες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να µην κατακλύσουν την τοπική και διεθνή αγορά. Πριν από κάθε εκπαιδευτικό κύκλο επιπέδου Pro (ετησίως εάν απαιτείται), οι οµοσπονδίες οφείλουν να πληροφορήσουν την UEFA σχετικά µε τον µέγιστο αριθµό εκπαιδευόµενων προπονητών που σκοπεύουν να εισάγουν στο επαγγελµατικό τους πρόγραµµα. Οι πληροφορίες για όσους αποφοιτούν πρέπει να αποστέλλονται στην UEFA προκειµένου να συµπεριληφθούν στην κεντρική βάση δεδοµένων της UEFA άµεσα, µετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου. Παράρτηµα 14 Ετήσια Επαναξιολόγηση των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Προπονητών Τυχόν αλλαγές πρέπει να γνωστοποιούνται άµεσα προς έγκριση, ετησίως δε πρέπει να συµπληρώνεται ένα ερωτηµατολόγιο για τα κριτήρια ποιότητας. Μέλη της Επιτροπής Έργου JIRA ενδέχεται να κάνουν πρόσθετες επισκέψεις, όταν απαιτείται. Τυχόν πρόσθετα προγράµµατα επιµόρφωσης πρέπει επίσης να υποβληθούν. Παράρτηµα 15 Περαιτέρω Επιµόρφωση Η ισχύς των αδειών προπονητικής είναι περιορισµένου χρόνου. Η ανανέωση της άδειας εξαρτάται από τον αριθµό των ωρών πρόσθετης επιµόρφωσης που ολοκληρώθηκε στα πλαίσια ενός προκαθορισµένου χρονοδιαγράµµατος. Η ελάχιστη απαίτηση είναι 15 ώρες µέσα σε τρία έτη. Η απαίτηση αυτή θα είναι αναγκαστική µέχρι την αγωνιστική περίοδο 2008/09. Το πρόγραµµα πρόσθετης επιµόρφωσης αποτελεί ευθύνη των οµοσπονδιών και πρέπει να καθορίζεται στον κανονισµό επιµόρφωσης προπονητών τους. 34

35 Παράρτηµα 16 Χρήση του λογότυπου της UEFA Μόλις µία οµοσπονδία γίνει δεκτή στην Σύµβαση, αποκτά το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το λογότυπο της UEFA στα αντίστοιχα διπλώµατα προπονητικής και στις κάρτες (άδειες). Η UEFA έχει προετοιµάσει ένα CD- ROM µε τα πρότυπα, θέτοντάς το στην διάθεση των οµοσπονδιών. Οι κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να γίνονται σεβαστές και να παρουσιάζονται προσχέδια στην UEFA για τελική έγκριση. Μολαταύτα, εάν µία οµοσπονδία επιλέξει µία άλλη έκδοση χωρίς να χρησιµοποιήσει αυτά τα πρότυπα, αυτό κατά κανόνα, θα µπορούσε να γίνει, και πάλι όµως θα πρέπει να υποβάλλει τα προσχέδια στην ιοίκηση της UEFA προκειµένου να λάβει την τελική έγκριση. Παράρτηµα 17 Επαναξιολόγηση του Εθνικού Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών Η επαναξιολόγηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης που διαθέτουν οι οµοσπονδίες µέλη της Σύµβασης εκτελείται κάθε τρία έτη, µε πρώτο έτος εφαρµογής του 2005, είτε βάσει επικαιροποιηµένων εγγράφων είτε βάσει επισκέψεων αξιολόγησης. Το µέτρο αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της Σύµβασης και να διασφαλιστεί ένας συνεχής έλεγχος ποιότητας των εθνικών προγραµµάτων επιµόρφωσης προπονητών. 35

Σύµβαση Προπονητικής Σύµβαση 2009

Σύµβαση Προπονητικής Σύµβαση 2009 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, παρουσίασε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA το 1998, προκειµένου να προωθήσει την ενσωµάτωση, ιδιαιτέρως δε

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Επωνυμία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα Σκοπός... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Διοίκηση Σχολής Κατηγορίες Σεμινάρια....

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΑ 1-8 B. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΘΡΑ 9-18 Γ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες.

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες. 1. Μια εμπορική επιχείρηση και ένας αθλητικός οργανισμός δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά Σωστό Λάθος 2. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος (οικονομικές, κοινωνικές) μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αθλητικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος αρ. 1322 Ζυρίχη, 25 Οκτωβρίου 2012 SG/bru Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2013) Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων 1. Έλληνες 2. Ομογενείς 3. Ανιθαγενείς 4. Υπήκοοι Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Μοντέλο Προπόνησης Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Η παράλειψη για προγραμματισμό είναι προγραμματισμός για αποτυχία Περιεχόμενα : Τα επόμενα «60 min» 1. Η μπάλα είναι το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 69 Τηλ. & φαξ : 210 4520035 Internet: http://www.ekpaideftis.gr Ε-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11/1/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 331 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλογιαννάκης Στέλιος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ

AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΕΚ FC ACADEMY Η κεντρική φιλοσοφία μας AEK ΑΜΙΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ Το Όραμά μας - Στόχος ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Δημιουργία παικτών υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας! Από 10 έως 21 Σεπτεμβρίου I LOVE KicoNico Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag #ilovekiconico Και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ <<ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ>>

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ <<ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ>> ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: EMAIL: ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΠΟΛΗ-Τ.Κ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Πόσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με μια συνεχή παρουσία στην Α Εθνική Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal Soccer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα