ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ."

Transcript

1 ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία Περιβάλλοντοσ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Κουρτζςθσ Αρτζμιοσ Λζκτορασ, Σμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, εφερτηι Ελζνθ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, Σμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Περίλθψθ: Θ παροφςα εργαςία εςτιάηει ςτθ δθμιουργία ενόσ ευφυοφσ-ανοικτοφ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ ςτθν κεντρικι εμπορικι περιοχι του Βόλου. Θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι χαρακτθρίηεται ωσ θ πιο δυναμικι τθσ πόλθσ, ςυγκεντρϊνοντασ δραςτθριότθτεσ του εμπορίου, των υπθρεςιϊν, τθσ διοίκθςθσ, τθσ κατοικίασ ςυγκροτϊντασ ζνα πολφ-λειτουργικό αςτικό ςφςτθμα. Αναλφοντασ τα προβλιματα τθσ περιοχισ, που ςχετίηονται με τισ προκλιςεισ τθσ τοπικισ αγοράσ, τθν κακι ποιότθτα του δομθμζνου χϊρου και τθν ποιότθτα ηωισ, τθν κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ, και τθν αναποτελεςματικι διαχείριςθ των αςτικϊν προβλθμάτων διαμορφϊκθκε θ πρόταςθ - ςχζδιο για το Ευφυζσ Εμπορικό Κζντρο Βόλου. Θ πρόταςθ ενςωματϊνει τθσ αρχζσ του μοντζλου των ευφυϊν πόλεων, βαςίηεται ςτθν ανοιχτι καινοτομία και χρθςιμοποίει τα εργαλεία των ςφγχρονων Σ.Π.Ε. 1. Σο αντικείμενο του ςχεδίου περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν, θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν και ψθφιακϊν υπθρεςιϊν επιχειρθματικότθτασ και διαχείριςθσ των αςτικϊν υποδομϊν με τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν και των τελικϊν χρθςτϊν. Οι τομείσ παρζμβαςθσ ποικίλουν και αφοροφν τθν οικονομία, τθν αςτικι κινθτικότθτα, τθν ποιότθτα ηωισ, το περιβάλλον. Λζξεισ κλειδιά: Ανοιχτά Οικοςυςτιματα Καινοτομίασ, Ευφυείσ Πόλεισ, Στρατθγικόσ Χωρικόσ Σχεδιαςμόσ & Προγραμματιςμόσ, Αςτικι Ανάπτυξθ. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Σα τελευταία χρόνια ολοζνα και περιςςότερεσ αςτικζσ περιοχζσ εφαρμόηουν το μοντζλο των ευφυϊν πόλεων με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, και τθν εφρεςθ λφςεων ςτα αυξανόμενα προβλθμάτα που ςχετίηονται με τθν οικονομία, τθν κοινωνία, τθ διαχείριςθ των αςτικϊν λειτουργιϊν και τθν ποιότθτα ηωισ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ αναπτφςςονται ευφυι-οικοςυςτιματα καινοτομίασ, δθλαδι πολφπλοκα αςτικά ςυςτιματα τα οποία κακοδθγοφνται από τουσ χριςτεσ, προςφζροντασ νζεσ υπθρεςίεσ και προϊόντα ςε πραγματικό χρόνο υποςτθριηόμενα από τισ Σ.Π.Ε.. Θ προςζγγιςθ των οικοςυςτθμάτων 1 Σ.Π.Ε.: Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ & Επικοινωνίασ 1

2 καινοτομίασ ςτθρίηεται ςτθν ανοιχτι καινοτομία, δθλαδι τθ χριςθ λογιςμικϊν ανοιχτοφ κϊδικα αποτελϊντασ τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ ευφυϊν εφαρμογϊν ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. Θ παροφςα εργαςία, θ οποία πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο ανάλθψθσ διπλωματικοφ κζματοσ για τθν ολοκλιρωςθ των προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτο Σμιμα Μθχ/κων, Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ του Α.Π.Θ. 2, εςτιάηει ςτθ δθμιουργία ενόσ αςτικοφ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ευφυϊν πιλοτικϊν εφαρμογϊν ςτο εμπορικό κζντρο του Βόλου. Θ ςυλλογιςτικι τθσ εργαςίασ, δομικθκε γφρω από κεντρικά ερωτιματα, τα οποία αποςαφθνίηουν τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν το πλαίςιο τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ τον 21 ο αιϊνα. Επικεντρϊνοντασ ςτο μοντζλο των ευφυϊν πόλεων και επιχειρϊντασ μια ςφγχρονθ προςζγγιςθ, πραγματοποιικθκε ζρευνα ςε βιβλιογραφία, που εμφανίςτθκε τα τελευταία 20 χρόνια. τθ διεκνι βιβλιογραφία ο όροσ Intelligent City (Ευφυισ Πόλθ) είναι αρκετά πρόςφατοσ και περιγράφει περιβάλλοντα με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, τα οποία προςδίδουν ςτον αςτικό χϊρο ιδιότθτεσ ευφυΐασ.τθν παροφςα εργαςία ο όροσ Ευφυισ Πόλθ υιοκετείται, αντιπροςωπεφοντασ τόςο τον όρο Intelligent City όςο και Smart City, κακϊσ μζςα από τθν βιβλιογραφία το περιεχόμενο των δφο αυτϊν εννοιϊν τισ περιςςότερεσ φορζσ ςυμπίπτει. Οι απαντιςεισ ςτα ερωτιματα και θ πρακτικι εφαρμογι του μοντζλου ςτθ μελζτθ περίπτωςθσ, πραγματοποιείται μζςω τθσ διάρκρωςθσ τθσ εργαςίασ ςε τρία μζρθ. Σο πρϊτο μζροσ, αναφζρεται ςτισ αλλαγζσ που διαδραματίηονται, ςτο πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, του ανταγωνιςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και τθν επιρροι των αλλαγϊν αυτϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των πόλεων,επικεντρϊνοντασ περιςςότερο ςτο ηιτθμα τθσ καινοτομίασ και τθ ςυγκρότθςθ χωρικϊν ςυςτθματων καινοτομίασ. Σο δεφτερο μζροσ ςυγκροτείται από τθν ανάλυςθ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ που επιλζχκθκε για τθν εφαρμογι του μοντζλου των ευφυϊν πόλεων. Σο τρίτο μζροσ αφορά τθν ανάλυςθ τθσ πρόταςθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ θ οποία καλφπτει όλεσ τισ παραμζτρουσ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου, κακϊσ αναφζρεται ςτθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων επιλογϊν, διαμορφϊνεται το χρθματοδοτικό πλαίςιο κακϊσ και το πλαίςιο υλοποίθςθσ και εμπλοκισ των διάφορων φορζων. Κεντρικό ερϊτθμα τθσ εργαςίασ: Πϊσ μπορεί το μοντζλο των ευφυϊν πόλεων να εφαρμοςτεί ςτθν περιοχι, βελτιϊνοντασ το περιβάλλον δράςθσ των επιχειριςεων, ενιςχφοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ περιοχισ και πϊσ μπορεί το ςχζδιο να αξιοποιθκεί ςτρατθγικά ϊςτε να επθρεάςει ολόκλθρθ τθν πόλθ. 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ τθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ θ καινοτομία αναδεικνφεται ςυνεχϊσ ωσ, ςθμαντικι ςυνιςτϊςα του ανταγωνιςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ των πόλεων και των περιφερειϊν. φμφωνα με τον Schumpeter, ςτα πλαίςια του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ, βαςικόσ παράγοντασ ανάπτυξθσ είναι θ επιχειρθματικότθτα, θ οποία δθμιουργεί καινοτομίεσ. Αναπτφςςονται ζτςι νζεσ ι ποιοτικά 2 Α.Π.Θ.: Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 2

3 διαφοροποιθμζνεσ και βελτιωμζνεσ δραςτθριότθτεσ και προϊόντα κακϊσ, και νζοι ςυνδυαςμοί των μζςων παραγωγισ. Θ δθμιουργία νζων ςυνδυαςμϊν ςτα μζςα παραγωγισ αποτελεί κακοριςτικι διαδικαςία για τθν ανάπτυξθ, ενϊ προχποκζτει τθν εγκατάλειψθ παλαιότερων ςυνδυαςμϊν, ειδικά ςτα πλαίςια μιασ ανταγωνιςτικισ οικονομίασ (Schumpeter, 1934). Θ καινοτομία ωσ κεντρικι ςυνιςτϊςα τθσ ανάπτυξθσ, δθμιουργεί ανιςορροπίεσ, μεταβάλλει τισ προςδοκίεσ, περιορίηει τισ ορκολογικζσ επιλογζσ, ενιςχφει τθν επιχειρθματικότθτα και ειςάγει τθν αβεβαιότθτα ςτθ λειτουργία του οικονομικοφ ςυςτιματοσ. Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ επικρίκθκε ζντονα από τουσ νεοκλαςικοφσ, οι οποίοι υιοκετοφςαν μια πιο ςτατικι προςζγγιςθ τθσ ανάπτυξθσ. Παρά τισ διαμάχεσ ςτθ ςυνζχεια αναγνωρίςτθκε θ ςυμβολι του Schumpeter, για τθν υιοκζτθςθ τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ ςτθν ανάλυςθ τθσ οικονομικι ανάπτυξθσ με επίκεντρο τθν καινοτομία (Κουρτζςθσ, 2003). Ο Schumpeter διαμόρφωςε τον οριςμό τθσ καινοτομίασ, προςεγγίηοντασ τθν ωσ μια πολφ ευρεία ζννοια θ οποία περιλαμβάνει πζντε περιπτϊςεισ: 1. Σθν είςοδο ενόσ νζου ι ποιοτικά βελτιωμζνου προϊόντοσ ςτθν αγορά, 2. Σθν εφαρμογι μιασ νζασ μεκόδου παραγωγισ, 3. Σο άνοιγμα μιασ νζασ αγοράσ, 4. Θ πρόςβαςθ ςε μια νζα πθγι πρϊτων υλϊν ι θμιεπεξεργαςμζνων προϊόντων, ανεξάρτθτα αν θ πθγι αυτι προχπιρχε ι όχι 5. Θ νζα οργάνωςθ ενόσ κλάδου ι μιασ βιομθχανίασ όπωσ θ δθμιουργία μονοπωλίου ι αντίκετα θ άρςθ μονοπωλιακϊν ςυνκθκϊν ςε ζνα κλάδο (Schumpeter, 1934). Θ ζννοια τθσ καινοτομίασ όντασ ευρεία μπορεί να χαρακτθριςτεί διφοροφμενθ, κακϊσ αφενόσ προςδιορίηει τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ τθσ, αφετζρου δίνεται ζμφαςθ ςτα αποτελζςματα αυτισ. Θ διττι ερμθνεία, προκφπτει από τθ ςφγχυςθ των παραγόντων που προωκοφν τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ, όπωσ για παράδειγμα θ ανταλλαγι τεχνολογικισ γνϊςθσ και τα αποτελζςματα από τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ, όπωσ θ παραγωγι νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν (Komninos, 2002).Θ διαδικαςία μετατροπισ μιασ ιδζασ ςε προϊόν ι υπθρεςία, προχποκζτει και ςυνδζεται με επιπλζον διεργαςίεσ όπωσ, θ ζρευνα και θ ανάπτυξθ, θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, θ παραγωγι και θ μεταφορά τεχνογνωςίασ. Ο παράγοντασ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ, είναι επίςθσ ηωτικισ ςθμαςίασ, κακϊσ οι επιχειριςεισ,τα ιδρφματα και άλλοι φορείσ, αναπτφςςουν καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ μζςα από τθ δθμιουργία πολφπλοκων ςχζςεων, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από αμοιβαιότθτα και ανατροφοδότθςθ. Σα χαρακτθριςτικά τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ καινοτομίασ, οι εκάςτοτε εμπλεκόμενοι φορείσ και οι ςχζςεισ που αναπτφςςονται, οδθγοφν ςτθ ςυγκρότθςθ υςτθμάτων Καινοτομίασ (Edquist, 1997 ; Edquist&Hommen, 1999 ; Lundvall, 1992 ; Lundvall&Johnson, 1994 ; McKelvey, 1997 ; Nonaka&Takeuchi, 1995).Ο Lundvall ωσ βαςικόσ εκφραςτισ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ, προςαρμόηοντασ διάφορουσ γενικοφσ και ςυγκεκριμζνουσ οριςμοφσ τθσ ζννοιασ του ςυςτιματοσ διαμορφϊνει ζναν οριςμό λζγοντασ ότι: Ένα ςφςτθμα καινοτομίασ αποτελείται από εκείνα τα ςτοιχεία και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ που προςδιορίηουν τθν παραγωγι, διάχυςθ και χριςθ νζασ και οικονομικά χριςιμθσ γνϊςθσ. Τα Εκνικά Συςτιματα Καινοτομίασ περιλαμβάνουν κατά ςυνζπεια, τα ςτοιχεία και τισ ςχζςεισ αυτζσ που βρίςκονται ςε ζνα κράτοσ ι των οποίων θ προζλευςθ εντοπίηεται εντόσ των ορίων ενόσ κράτουσ (Lundvall, 1992). Θ αντιμετϊπιςθ τθσ καινοτομίασ ωσ ςφςτθμα που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αποςαφινιςθ των παραγόντων που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ, δθμιοφργθςε προβλθματιςμό γφρω από τθ ςχζςθ των 3

4 ςυςτθμάτων καινοτομίασ με τον χϊρο (εφερτηι, 2004). Θ ζρευνα ςε περιοχζσ όπωσ θ SiliconValley και θ Σρίτθ Ιταλία όπου αναπτφχκθκαν ςθμαντικζσ επιδόςεισ ςτθν παραγωγι καινοτομίασ (Simmie, 2001), θ οποία οδιγθςε ςτθν αφξθςθ τθσ οικονομικισ ευρωςτίασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αυτϊν των περιοχϊν. Εν μζςω κλίματοσ παγκόςμιασ οικονομικισ ςταςιμότθτασ,θ παρατιρθςθ αυτι οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα για τθν φπαρξθ ρθτισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ καινοτομίασ και χϊρου, κακϊσ και ότι θ ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ επθρεάηει τθν χωρικι ανάπτυξθ, όςο και θ χωρικι ςυγκρότθςθ που αποτελεί ςυνιςταμζνθ για τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ (εφερτηι, 2008). Θ γεωγραφικι προςζγγιςθ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ είναι ςθμαντικι και διαμορφϊνει τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ. Ανάλογα με το γεωγραφικό επίπεδο ανάλυςθσ τα καινοτομικά ςυςτιματα ταξινομοφνται ςε εκνικά (Ε..Κ.) και περιφερειακά (Π..Κ). Οι βαςικοί εκφραςτζσ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ υιοκζτθςαν μια Εκνικι προςζγγιςθ κεωρϊντασ ότι παρά τθν παγκοςμιοποίθςθ και τθν αφξθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ μικρότερθσ κλίμακασ χωρικϊν μονάδων αναφοράσ, το εκνικό επίπεδο επθρεάηει ςθμαντικά τουσ παράγοντεσ οι οποίοι είναι κρίςιμοι για τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ. Σζτοιοι παράγοντεσ είναι κεςμικοί, πολιτιςτικοί, ιςτορικοί και πολιτικοί, οι οποίοι διαμορφϊνονται κυρίωσ ςε εκνικό επίπεδο (Κουρτζςθσ, 2004). Αντίκετα τα περιφερειακά ςυςτιματα καινοτομίασ διαφζρουν από τα Ε..Κ. ωσ προσ τθν αςαφι οριοκζτθςθ των ςυνόρων τουσ. Σα Π..Κ. μπορεί να είναι πόλεισ, επαρχίεσ ι υποεκνικζσ διοικθτικζσ μονάδεσ ι ακόμα βιομθχανικζσ περιοχζσ και ηϊνεσ. Θ εντατικι ζρευνα ςτο πεδίο του χϊρου που ευνοεί τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ, οδιγθςε ςτθ διατφπωςθ τριϊν κεωρθτικϊν παραδειγμάτων (Πίνακασ 1), ωσ αποτελζςμα διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ πολλϊν πεδίων. τα πλαίςια των κεωριϊν ανάπτυξθσ τθσ καινοτομίασ διαμορφϊκθκαν κεωρθτικά μοντζλα ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων καινοτομίασ και πολιτικϊν, τα οποία αποκρυςταλλϊκθκαν από το 1980 μζχρι ςιμερα και αφοροφν τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ ςε περιφερειακό και αςτικό επίπεδο. Πίνακασ 1: Θεωρθτικά υποδείγματα αςτικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ τθσ καινοτομίασ. Θεωρθτικά παραδείγματα Μοντζλα ςχεδιαςμοφ και πολιτικζσ Ευζλικτεσ βιομθχανικζσ Βιομθχανικζσ περιοχζσ ευζλικτθσ εξειδίκευςθσ ςυνοικίεσ και clusters Clusters γνϊςθσ του τριτογενι τομζα εντατικι δραςτθριότθτα (IndustrialDistricts) Σεχνοπόλεισ, επιςτθμονικά και τεχνολογικά πάρκα Προγράμματα για τεχνοπόλεισ Μακθςιακζσ περιφζρειεσ (Learning Regions) Μακθςιακζσ περιφζρειεσ (Learning Regions) Ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ καινοτομίασ: RTP, RITTS,RIS, RIS+ τρατθγικζσ περιφερειακισ καινοτομίασ Περιφερειακά ςυςτιματα καινοτομίασ Διαπεριφερειακά προγράμματα καινοτομίασ Ψθφιακζσ πόλεισ (Digital Cities) Ζξυπνεσ πόλεισ Ευφυείσ περιφζρειεσ και πόλεισ Εικονικά νθςιά καινοτομίασ Σθλεματικι και ψθφιακι διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ γνϊςθσ. Πθγι: KomninosΝ., Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, ςελ.7 Θ ζρευνα ςτο πεδίο των ςυςτθμάτων καινοτομίασ ςυνεχίηεται και εμπλουτίηεται με νζεσ προςεγγίςεισ. Οι ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ διευρφνονται και ενςωματϊνουν τθν κοινωνικι διάςταςθ ςε μια προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των μεγάλων προκλιςεων τθσ εποχισ. Θ«κοινωνικι 4

5 καινοτομία»ζγινε κεντρικό κζμα τθν τελευταία δεκαετία, κακϊσ καλείται να απαντιςει με νζεσ και πιο αποτελεςματικζσ ιδζεσ και λφςεισ, μεκόδουσ και εργαλείαςε κρίςιμα ηθτιματα, όπωσ θ κλιματικι αλλαγι, θ οικονομικι κρίςθ, οι κοινωνικζσ πιζςεισ κ.α. (εφερτηι, 2012). 3. ΕΤΦΤΕΙ ΠΟΛΕΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Οι αλλαγζσ ςτο παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα, θ ανακεϊρθςθ των ςυντελεςτϊν που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ των πόλεων, θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ και θ μαηικι χριςθ του διαδικτφου, άρχιςαν να διαφαίνονται ξεκάκαρα ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 90 και να γίνονται κατανοθτζσ ςτθν αυγι του νζου αιϊνα. Οι νζεσ τάςεισ δεν ιταν δυνατόν να αφιςουν ανεπθρζαςτο το χωρικό ςχεδιαςμό. Όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρουν οι Campbell και Fainstein, οι ςχεδιαςτζσ κα πρζπει να κατανοιςουν επειγόντωσ τθν «ψθφιακι επανάςταςθ», επακόλουκο τθσ ραγδαίασ χριςθσ του διαδικτφου. Αυτι θ αναφορά, ςτθρίηεται ςτθ λογικι ότι οι κεωρίεσ του ςχεδιαςμοφ μεταβάλλονται και εξελίςςονται με βάςθ τισ μεταβολζσ ςτθν πρακτικι του ςχεδιαςμοφ, ςτθν ανάπτυξθ των πόλεων και ςτθν άνοδο των κοινωνικϊν κινθμάτων (Campbell&Fainstein, 1996). Οι Ευφυείσ Πόλεισ αποτελοφν ζνα μοντζλο ςχετιηόμενο με τθν αςτικι, περιφερειακι ανάπτυξθ και τθ διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ, που προζκυψε από τθ ςφγκλιςθ δυο ρευμάτων που χαρακτθρίηουν τθ ςκζψθ του 21 ου αιϊνα. Σα δυο ρεφματα ςκζψθσ αφοροφν, τθν κατανόθςθ τθσ πόλθσ ωσ περιβάλλοντοσ γνϊςθσ, δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ (Cooke, 2001 ; Florida, 2002) και τθν ενςωμάτωςθ Σ.Π.Ε., μζςα από τθν καταςκευι ευρυηωνικϊν δικτφων και online υπθρεςιϊν που υποςτθρίηουν τθν ψθφιακι δικτφωςθ, αναπαράςταςθ, λειτουργία και διακυβζρνθςθ των πόλεων (Graham, 2003). Επομζνωσ δθμιουργείται μια νζα υπόςταςθ του αςτικοφ χϊρου, ωσ αποτζλεςμα των κινθτθρίων δυνάμεων τθσ οικονομίασ που ςτθρίηεται ςτθν καινοτομία και θ ανάδυςθ ενόσ νζου προςτικζμενου επιπζδου ςτο χϊρο, του ψθφιακοφ (Κομνθνόσ, 2006). Οι παραπάνω προςεγγίςεισ ςυνκζτουν ζναν οριςμό, ο οποίοσ προςδιορίηει το περιεχόμενο των ευφυϊν πόλεων. «Ευφυισ πόλθ είναι θ πόλθ που ζχει τθν ικανότθτα να προωκεί από τθ μια τθν γνϊςθ, τθν τεχνολογικι πρόοδο και τθν ανάπτυξθ καινοτομίασ και από τθν άλλθ να ενςωματϊνει ψθφιακζσ και τεχνολογικζσ εφαρμογζσ για τθν μεταφορά και μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ»(κομνθνόσ, 2006). Αποτελεί ουςιαςτικά ζνα μοντζλο ανάπτυξθσ, το οποίο ςυνκζτει τισ ικανότθτεσ των ανκρϊπων, τισ δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ-γνϊςεων, τουσ κεςμοφσ τεχνολογικισ μάκθςθσ και τουσ ψθφιακοφσ χϊρουσ επικοινωνίασ, με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ καινοτομίασ ςτθν περιοχι αναφοράσ. Αποτελεί τθν πιο εξελιγμζνθ μορφι χωρικϊν ςυςτθμάτων καινοτομίασ, μετά τα clusters καινοτομίασ και τισ μακθςιακζσ περιφζρειεσ. υγκροτείται από μια επαλλθλία ςειράσ επιπζδων, ςε αντιςτοιχία με τθν εξζλιξθ των διεργαςιϊν τθσ καινοτομίασ ςε τρείσ χϊρουσ, τον φυςικό, το κεςμικό και τον ψθφιακό. Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ χαρακτθρίηει τισ ευφυείσ πόλεισ, ωσ νθςιά τεχνολογικισ καινοτομίασ(κομνθνόσ, 2006). Θ ςφνδεςθ του φυςικοφ, κεςμικοφ και ψθφιακοφ χϊρου πραγματοποιείται μζςω τριϊν επιπζδων, τα οποία ςυνκζτουν τθν αρχιτεκτονικι δομι των ευφυϊν πόλεων (Πίνακασ 2). 5

6 Πίνακασ 2: Θ αρχιτεκτονικι των τριϊν επιπζδων των ευφυϊν πόλεων. Επίπεδο Χϊροσ Περιγραφι (1) υςτιματα καινοτομίασ. Φυςικόσ χϊροσ Αφορά τισ δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ γνϊςθσ των πόλεων όπωσ τα clusters (2) Θεςμικά εργαλεία κοινωνικισ ςυνεργαςίασ για μάκθςθ και διαχείριςθ τθσ καινοτομία. Θεςμικόσ χϊροσ Αφορά τουσ κεςμοφσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ οικονομία τθσ γνϊςθσ όπωσ θ ςυνεργαςία για μάκθςθ και καινοτομία. (3) Ψθφιακά εργαλεία και εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ. Ψθφιακόσ χϊροσ Αφορά τα ψθφιακά εργαλεία και τισ εφαρμογζσ τα οποία δθμιουργοφν ζνα εικονικό περιβάλλον διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ. Πθγι: Ευφυείσ πόλεισ-χωρικοί μεταςχθματιςμοί των ςυςτθμάτων καινοτομίασ, διάλεξθ Ν. Κομνθνοφ, Σ.Μ.Χ.Α., Α.Π.Θ. 2010, Ιδία επεξεργαςία Επίπεδο (1): υςτιματα καινοτομίασ.περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ γνϊςθσ, οι οποίεσ αυτό-οργανϊνονται ςε τοπικά χωρικά ςυςτιματα καινοτομίασ.αποτελεί το επίπεδο βάςθσ για μια ευφυι πόλθ, εμπεριζχει τθ διάςταςθ του φυςικοφ χϊρου, αποτελϊντασ το άμεςο ςυνδετικό ςτοιχείο που ενοποιεί τισ επιμζρουσ μονάδεσ ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα παραγωγισ και καινοτομίασ. Παράλλθλα, ο φυςικόσ χϊροσ ςυνδζεται άμεςα με τθν τοπικι κοινωνία, που αποτελείται από ανκρϊπουσ οι οποίοι παράγουν, καινοτομοφν, δθμιουργοφν, καταναλϊνουν. Σο ςυγκεκριμζνο επίπεδο ςυνδζεται άμεςα με τθν ευφυΐα, τθ δθμιουργικότθτα, τθ μοναδικότθτα των ανκρϊπων τθσ πόλθσ (Κομνθνόσ, 2006). Οι άνκρωποι αυτοί αποτελοφν τθ νζα δθμιουργικι τάξθ, κακϊσ ςυγκεντρϊνονται και δραςτθριοποιοφνται ςε μια πόλθ και κακορίηουν τθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ (Florida, 2002). Επίπεδο(2): Θεςμικά εργαλεία κοινωνικισ ςυνεργαςίασ για μάκθςθ και διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ.σο δεφτερο επίπεδο, περιλαμβάνει το κεςμικό χϊρο τθσ γνϊςθσ, τθ ςυνεργαςία για μάκθςθ και καινοτομία, όπωσ θ ςτρατθγικι πλθροφόρθςθσ, θ ςυνεργατικι ανάπτυξθ νζων προϊόντων κ.α.. Σο ςυγκεκριμζνο επίπεδο, ςχετίηεται άμεςα με τθ ςυλλογικι ευφυΐα που χαρακτθρίηει τον πλθκυςμό τθσ πόλθσ και απορρζει από τουσ κεςμοφσ που διζπουν τθν κοινωνικι ςυνεργαςία (Κομνθνόσ, 2006). Επίπεδο (3): Ψθφιακά εργαλεία και εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ.σο τρίτο επίπεδο αφορά, τον ψθφιακό χϊρο και περιλαμβάνει τα ψθφιακά εργαλεία και τισ ψθφιακζσ εφαρμογζσ που είναι απαραίτθτα για τθ δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ-εικονικοφ περιβάλλοντοσ, με το οποίο κα υποςτθρίηεται θ καινοτομία (Κομνθνόσ, 2006). Θ υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ ςυντελείται με δυο τρόπουσ. Πρϊτον, μζςω των εργαλείων και των εφαρμογϊν διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ, και δεφτερον μζςω των εφαρμογϊν και των εργαλείων διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν. Θ πρϊτθ ςυνιςτϊςα, περιλαμβάνει μεκόδουσ και τεχνολογικά εργαλεία για τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ, τα οποία διευκολφνουν και παράλλθλα αποτελοφν μζροσ των βαςικϊν διεργαςιϊν τθσ καινοτομίασ. Θ δεφτερθ ςυνιςτϊςα, περιλαμβάνει τισ Σ.Π.Ε. (InformationTechnology IT), κακϊσ και εργαλεία και τεχνολογίεσ επικοινωνίασ. Βαςικό εργαλείο αυτισ τθσ ςυνιςτϊςασ είναι το διαδίκτυο (Komninos, 2002). 6

7 Εικόνα 1: Θ αναπαράςταςθ των τριϊν επίπεδων των ευφυϊν πόλεων. Πθγι: Ευφυείσ πόλεισ-χωρικοί μεταςχθματιςμοί των ςυςτθμάτων καινοτομίασ, διάλεξθ Ν. Κομνθνοφ, Σ.Μ.Χ.Α., Α.Π.Θ Θ ειςαγωγι, του ψθφιακοφ χϊρου, ςτο αςτικό ςφςτθμα των λειτουργιϊν, των χριςεων γθσ, των υποδομϊν και των κτιρίων, ςτθν τοπικι οικονομία τθσ γνϊςθσ δθμιουργοφν ζνα εξελιγμζνο ςφςτθμα επικοινωνίασ και διαχείριςθσ τθσ πόλθσ και των τοπικϊν ςυςτθμάτων καινοτομίασ. Αφενόσ, ενιςχφεται θ επικοινωνία, ςε όλα τα επίπεδα και με τθ χριςθ των ψθφιακϊν εργαλείων δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ των αποφάςεων και ςτθ διακυβζρνθςθ των πόλεων. Αφετζρου, δθμιουργοφνται καινοτόμεσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των λειτουργιϊν τθσ πόλθσ και παραγωγι νζων καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν. Σο μεγάλο όφελοσ για τθν πόλθ είναι ότι αξιοποιείται θ κοινωνικι ευφυΐα, που οδθγεί ςε μεγαλφτερθ ςυλλογικότθτα με τθν υποςτιριξθ ευφυζςτερων μθχανϊν (Κομνθνόσ, 2010). Δεδομζνθσ τθσ αρχιτεκτονικισ των τριϊν επιπζδων των ευφυϊν πόλεων, κεντρικόσ προβλθματιςμόσ του υποδείγματοσ είναι αυτόσ τθσ Ολοκλιρωςθσ. Θ ολοκλιρωςθ αναφζρεται, ςτον τρόπο με τον οποίο κα επιτευχκεί θ διαςφνδεςθ του φυςικοφ, κεςμικοφ και ψθφιακοφ χϊρου ςε ζνα αςτικό ςφςτθμα, θ διαςφνδεςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων ζνταςθσ γνϊςεων, του τοπικοφ ςυςτιματοσ καινοτομίασ και των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν επικοινωνίασ και λιψθσ αποφάςεων, και τζλοσ θ διαςφνδεςθ τθσ ανκρϊπινθσ και τθσ ςυλλογικισ ευφυΐασ του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ με τθν τεχνθτι ευφυΐα που προςφζρουν οι ψθφιακζσ υποδομζσ και τα υπολογιςτικά εργαλεία (Κομνθνόσ, 2010). Θ ςθμαςία τθσ ολοκλιρωςθσ, για τισ ευφυείσ πόλεισ, είναι πρωτίςτθσ ςθμαςίασ, κακϊσ μζςα από αυτι προκφπτουν ενιςχυμζνεσ λειτουργίεσ γνϊςθσ, όπωσ για παράδειγμα θ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν, θ μεταφορά και θ απόκτθςθ γνϊςεων (Κομνθνόσ, 2010). Βαςικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν και μεταβάλλουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνδεςθσ των επιπζδων των ευφυϊν πόλεων είναι οι τεχνολογίεσ του ψθφιακοφ χϊρου και θ ιςχυρι λειτουργικι διαφοροποίθςθ του φυςικοφ χϊρου. Οι τεχνολογίεσ του ψθφιακοφ χϊρου οδθγοφν ςε διαφορετικό είδοσ ολοκλιρωςθσ, ανάλογα με το είδοσ των τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται. Θ διαφοροποίθςθ του φυςικοφ χϊρου αποτελεί κρίςιμο ηιτθμα για τθν ολοκλιρωςθ ςε μεγάλα αςτικά κζντρα και μθτροπόλεισ, όπου είναι εμφανισ θ ιςχυρι λειτουργικι διαφοροποίθςθ των ςυνοικιϊν, θ οποία οδθγεί ςτθν διαφοροποίθςθ των ψθφιακϊν και καινοτόμων υπθρεςιϊν ςε διάφορουσ τομείσ δραςτθριότθτασ (εκπαίδευςθ, υγεία, μεταποίθςθ μεταφορζσ κ.τ.λ.), ανάλογα με τισ ανάγκεσ των επιμζρουσ ςυνοικιϊν τθσ πόλθσ. Γίνεται επομζνωσ αντιλθπτό ότι, θ βαςικι χωρικι ενότθτα ολοκλιρωςθσ των τριϊν επιπζδων για τθν ανάπτυξθ ευφυοφσ περιβάλλοντοσ είναι θ ςυνοικία. Σο δυναμικό άκροιςμα των λειτουργικά διαφοροποιθμζνων ςυνοικιϊν ςυγκροτεί το ςφνκετο και εξελιγμζνο αςτικό ςφςτθμα των ευφυϊν πόλεων (Komninos, 2008). 7

8 Οι ευρφτεροι τομείσ εφαρμογϊν των ευφυϊν πόλεων, περιλαμβάνουν επιμζρουσ τομείσ λειτουργιϊν, αναπτφςςοντασ υπθρεςίεσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αειφορίασ. Οι τομείσ δραςτθριοτιτων περιλαμβάνουν τθν οικονομία, τθν κινθτικότθτα, το περιβάλλον, τθν ποιότθτα ηωισ, του κατοίκουσ και τθν διακυβζρνθςθ(πίνακασ 3). Κάκε τομζασ αναφζρεται ςε μια κεωρία, κατά αντιςτοιχία ςτισ κεωρίεσ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ, των μεταφορϊν, τθσ οικονομίασ των Σ.Π.Ε., των φυςικϊν πόρων, του ανκρωπίνου και κοινωνικοφ κεφαλαίου, τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ ςτισ πόλεισ (Caragliu, DelBo, &Nijkamp, 2009). Πίνακασ 3: Οι τομείσ εφαρμογισ των ευφυϊν πόλεων. Οικονομία Κάτοικοι Διακυβζρνθςθ Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ e-learning Δια βίου εκπαίδευςθ Ανκρϊπινο κεφάλαιο R&D&i Διείςδυςθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ ςτισ επιχειριςεισ Οικονομικι προςφορά Θ διατιρθςθ και προςζλκυςθ ταλζντων και προϊκθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ Τποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ Χϊρουσ επιχειριςεων ΔΙεκνοποίθςθ Σα ςτρατθγικά ςχζδια για τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ καισπε. On-line δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. διαφανι διακυβζρνθςθ. e-δθμοκρατία. Προϊκθςθ των ΣΠΕ και τθσ καινοτομίασ Κινθτικότθτα Περιβάλλον Ποιότθτα Ηωισ Αςφάλεια και εμπιςτοςφνθ. Πολιτιςμόσ και ταυτότθτα. υνδεςιμότθτα και υποδομϊν ΣΠΕ. Θ δθμόςια πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο. e-health. Πρόςβαςθ και τθν θλεκτρονικι ζνταξθ. Πθγι: R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler Milanovic and E. Meijers, Smart Cities Ranking of European Medium Sized Cities, Research Report, Vienna University of Technology, Vienna,Austria, Θ υιοκζτθςθ των αρχϊν ςχεδιαςμοφ του μοντζλου των ευφυϊν πόλεων από διαφορεσ πόλεισ ανα τον κόςμο ζχει αναδείξει ςθμαντικζσ καλζσ πρακτικζσ και πρότυπα. Κάκε μια από αυτζσ τισ πόλεισ ανζπτυξε εφαρμογζσ ευφυϊν πόλεων αποςκοπϊντασ ςτθν επίλυςθ διαφορετικϊν ηθτθμάτων ανάπτυξθσ και λειτουργίασ. Θ Βαρκελϊνθ, για παράδειγμα, αναπτφςςοντασ και εφαρμόηοντασ ευφυείσ εφαρμογζσ, ςε ςυνδυαςμό με το ςχζδιο αςτικισ αναγζννθςθσ ςτθν περιοχι Poblenou, αποςκοπεί ςτθ ςτρατθγικι μετάβαςθ από βιομθχανικι πόλθ, ςε μια πόλθ που κα ςτθρίηει τθν αναπτυξιακι τθσ πορεία ςτθν καινοτομία και τθν οικονομία τθσ γνϊςθσ. Από τθν άλλθ το ςχζδιο AmsterdamSmartCity αποτελεί το καλφτερο ίςωσ παράδειγμα ευφυοφσ πόλθσ προςανατολιςμζνθσ ςτθν ανάπτυξθ ευφυϊν εφαρμογϊν με ςτόχο τθ μείωςθ του αποτυπϊματοσ άνκρακα και τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτθν πόλθ του Άμςτερνταμ. τον ελλθνικό χϊρο οι προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ ζξυπνων εφαρμογϊν ςε αςτικζσ περιοχζσ βρίςκονται ακόμα ςε πρϊιμο ςτάδιο. Οριςμζνεσ ελλθνικζσ πόλεισ ζχουν κζςει τα κεμζλια για τθν υιοκζτθςθ του μοντζλου, αναπτφςςοντασ εφαρμογζσ παροχισ υπθρεςιϊν μζςω τθσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που ςτθρίηονται ςτισ Σ.Π.Ε. όπωσ το Θράκλειο και τα Σρίκαλα. Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ παρεμβάςεισ αφοροφν τθν ανάπτυξθ αςφρματων τοπικϊν δικτφων (Wi-Fi) παρζχοντασ δωρεάν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν διακυβζρνθςθσ, τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν πλθροφόρθςθσ, τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν e-learning και τθλεϊατρικισ οι οποίεσ παρζχουν ςτουσ πολίτεσ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ, τθ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ τθσ διακυβζρνθςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ (Λιάκα, 2011). τον αντίποδα, θ περίπτωςθ τθσ Θζρμθσ- Θεςςαλονίκθ αποτελεί παράδειγμα ελλθνικισ πόλθσ θ οποία υιοκζτθςε πιλοτικζσ ευφυείσ 8

9 εφαρμογζσ με ςτόχο τθν ςτιριξθ των επιχειριςεων τθσ τοπικισ αγοράσ και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ πόλθσ με τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν. 4. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΟΛΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ Σο Πολεοδομικό υγκρότθμα Βόλου (Π..Β.) διοικθτικά ανικει ςτον ομϊνυμο Καλλικρατικό Διμο. Θ ευρφτερθ περιοχι του αςτικοφ ςυγκροτιματοσ ταυτίηεται με τα όρια των πρϊθν καποδιςτριακϊν διμων Βόλου, Νζασ Ιωνίασ, Αιςωνίασ, Ιωλκοφ, Πορταριάσ και Αγριάσ. Σο ςυνεκτικό τμιμα του Π..Β. αποτελείται από τουσ πρϊθν καποδιςτριακοφσ διμουσ Βόλου και Νζασ Ιωνίασ ωςτόςο εντάςςονται ςε αυτό και περιοχζσ με χαλαρι δόμθςθ οι οποίεσ βρίςκονται ςε άμεςθ εγγφτθτα με τον κεντρικό τομζα, ςυγκροτϊντασ ζνα πολφπλοκο αςτικό ςφςτθμα ςυνεκτικοφ και λειτουργικοφ αςτικοφ ιςτοφ. Θ πόλθ κατατάςςεται ςτα αςτικά κζντρα μεςαίου μεγζκουσ με αρκετά δυναμικι παρουςία ςτο εςωτερικό τθσ περιφζρειασ. φμφωνα με τθν πλθκυςμιακι απογραφι του 2011, ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Π..Β. ανζρχεται ςε κατοίκουσ (ΕΛ.ΣΑΣ) ΣΟ ΧΩΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Θ προςζγγιςθ του χωρικοφ ςυςτιματοσ καινοτομίασ ωσ βαςικι ςυνιςτϊςα των ευφυϊν πόλεων διερευνά τθ ςχζςθ τθσ καινοτομίασ με τθν πόλθ, τουσ κεςμοφσ και τθ ςυμβολι των φορζων και των υποδομϊν ζρευνασ και τεχνολογίασ ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτον αςτικό χϊρο. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω επιχειρείταιμια προςζγγιςθ και όχι ςαφι οριοκζτθςθ του χωρικοφ ςφςτθματοσ καινοτομίασ του Βόλου μζςα από τθν παρουςίαςθ των ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν υποδομϊν, των κεςμϊν που διζπουν τισ ςχζςεισ των φορζων ζρευνασ και τεχνολογίασ και τισ υποδομζσ Σ.Π.Ε.. Οι ςθμαντικότερεσ υποδομζσ ζρευνασ, τεχνολογίασ και παραγωγισ που υφίςτανται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Βόλου και λειτουργοφν ωσ υποςτθρικτζσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ καινοτομίασ είναι: Σο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. Σο Σεχνολογικό Πάρκο Θεςςαλίασ. Οι Βιομθχανικζσ Περιοχζσ του Βόλου. Οι κφριοι φορείσ προϊκθςθσ τθσ ζρευνασ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ τεχνολογικισ προόδου ςτο ςφςτθμα καινοτομίασ του Βόλου είναι οι εξισ: Θ Εταιρία Βιομθχανικισ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ Μετάλλων. Σο Κζντρο Ζρευνασ, Σεχνολογίασ και Ανάπτυξθσ Θεςςαλίασ. Σο Ινςτιτοφτου Προςταςίασ Φυτϊν του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.. Σο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. Άλλοι φορείσ διαςφνδεςθσ. Οι ευρυηωνικζσ υποδομζσ αποτελοφν ςθμαντικι ςυνιςτϊςα των ςυςτθμάτων καινοτομίασ και κατά επζκταςθ των ευφυϊν πόλεων λειτουργωντασ ωσ εργαλεία προϊκθςθσ και ανάπτυξθσ καινοτομιϊν. Παρότι ο Βόλοσ διακζτει υψθλοφ επιπζδου ευρυηωνικζσ υποδομζσ οπτικϊν ινϊν θ διείςδυςθ τουσ αφορά μόνο τισ λειτουργίεσ του δθμόςιου τομζα, ενϊ κρίνεται ανεπαρκισ θ διείςδυςθ ςε άλλουσ 9

10 τομείσ λειτουργιϊν τθσ πόλθσ. Επίςθσ δεν υπάρχει οργανωμζνθ δθμοτικι υποδομι αςφρματου δικτφου (Wi-Fi) παροχισ internet ςτθν πόλθ. υμπεραίνεται επομζνωσ θ φπαρξθ μιασ ιςχυρισ βάςθσ ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν υποδομϊν, φορζων και οργανιςμϊν οι οποίοι μζςω τθσ τεχνολογικισ και ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ παρζχουν υποςτιριξθ ςτουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ τθσ περιοχισ. Θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθ μεταφορά τθσ τεχνολογίασ, τθσ γνϊςθσ ςε τοπικι κλίμακα είναι ουςιαςτικι και δθμιουργεί ςθμαντικζσ προοπτικζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ. Ο ρόλοσ των εμπλεκόμενων φορζων δεν κα πρζπει να είναι διακριτόσ αλλά ςτθ βάςθ κεςμικϊν ςυνεργαςιϊν ςε κάκε ςτάδιο και διαδικαςία που προωκεί τθν καινοτομία. Ο ρόλοσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αναδεικνφεται κρίςιμοσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν Σ.Π.Ε. ςτθν πόλθ του Βόλου. Παράλλθλα το Πανεπιςτιμιο ωσ φορζασ γνϊςθσ και τεχνολογίασ αποτελεί τον κφριο παραγωγό γνϊςθσ του ςυςτιματοσ. Παρόλα αυτά θ ςφναψθ περαιτζρω ςυνεργαςιϊν του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα κρίνεται επιτακτικι κακϊσ παράλλθλα θ ςυμμετοχι των πολιτϊν για τθν ανάπτυξθ και επιτυχία του ςυςτιματοσ καινοτομίασ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟ Π..Β. Εικόνα 2: Θ περιοχι του εμπορικοφ κζντρου του Βόλου Πιγθ: Googlearth Ο προςδιοριςμόσ και θ οριοκζτθςθ τθσ εμπορικισ περιοχισ του Βόλουπροςδιορίςτθκε βάςει πολλϊν και διαφορετικϊν κριτθρίων όπωσ θ κεντρικι κζςθ, τα ιςτορικά ςτοιχεία, θ κυριαρχία ςυγκεκριμζνων χριςεων γθσ, θ ςυγκζντρωςθ κεντρικϊν λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων και πλθκϊρα εμπειρικϊν κριτθρίων,και άλλα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τθν κεντρικι περιοχι μιασ τυπικισ ελλθνικισ πόλθσ μεςαίου μεγζκουσ. Θ ζκταςθ τθσ περιοχισ ανζρχεται ςε 115 εκτάρια και αποτελείται από τισ κεντρικζσ ςυνοικίεσ του Αγίου Νικολάου, τθσ Μεταμόρφωςθσ, τθσ Αναλιψεωσ και ζνα μικρό τμιμα τθσ ςυνοικίασ Επτά Πλατάνια-Οξυγόνο ςτα δυτικά (Εικόνα 2).Περιλαμβάνει τα ςθμαντικότερα δθμόςια κτίρια τθσ πόλθσ, εμφανίηει υψθλι ςυγκζντρωςθ λιανικοφ και χονδρικοφ εμπορίου, υψθλι ςυγκζντρωςθ του τομζα παροχισ υπθρεςιϊν και του τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τα ςθμαντικότερα κτίρια τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομίασ του Βόλου. Γενικά αποτελεί τθν περιοχι όπου εκδθλϊνεται ζντονα θ αςτικι ηωι τθσ πόλθσ μζςω τθσ ςυνφπαρξθσ λειτουργιϊν όπωσ το εμπόριο με τθν κατοικία, το πανεπιςτιμιο με τισ υπθρεςίεσ, είναι το πεδίο ηφμωςθσ των κοινωνικϊν διεργαςιϊν με τθ ςυνφπαρξθ των κατοίκων, των φοιτθτϊν και των επιςκεπτϊν, ενϊ αποτελεί και «κόμβο» μζςων μετακίνθςθσ με ζντονθ τθν παρουςία του αυτοκίνθτου και του ποδθλάτου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Θ περιοχι του εμπορικοφ κζντρου του Βόλου ανικει εξολοκλιρου ςτον καποδιςτριακό διμο Βόλου ο οποίοσ αποτελεί τον πολυπλθκζςτερο διμο του Π... Ο πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ υπολογίηεται για το 2001 ςε κατοίκουσ περίπου. Ωσ προσ τθν πλθκυςμιακι και κοινωνικι ςφνκεςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ εντοπίηεται θ φπαρξθ ςθμαντικισ πλθκυςμιακισ βάςθσ θ οποία 3 Ο πλθκυςμόσ προζκυψε από το άκροιςμα του πλθκυςμοφ των επιμζρουσ ςυνοικιϊν που ςυγκροτοφν τθν περιοχι μελζτθσ (Γ.Π.. Βόλου) 10

11 αντιπροςωπεφει το 20% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ του πρϊθν καποδιςτριακοφ διμου Βόλου και το 13% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ του Π... Παράλλθλα, ο πλθκυςμόσ αποτελείται από υψθλά ποςοςτά ςυμμετοχισ των νεαρϊν θλικιϊν και των θλικιϊν που χαρακτθρίηονται ωσ ο ενεργά οικονομικόσ πλθκυςμόσ. Σο επίπεδο εκπαίδευςθσ των κατοίκων του κζντρου κρίνεται υψθλό διακζτοντασ ςθμαντικό αρικμό κατόχων πτυχίων ανϊτατθσ και ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ. Θ φπαρξθ ενόσ ςθμαντικοφ μεγζκουσ ανκρϊπινου δυναμικοφ με υψθλό μορφωτικό επίπεδο αποτελεί πλεονζκτθμα για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μζςω τθσ επζνδυςθσ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ τθσ γνϊςθσ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΕΙ ΓΗ Θ αςτικι φυςιογνωμία τθσ περιοχισ μελζτθσ χαρακτθρίηεται από ζνα αίςκθμα αςφυξίασ λόγω του ςχεδίου και τθσ δομισ τθσ. Θ περιοχι μελζτθσ αποτελεί μια πυκνοδομθμζνθ περιοχι με υψθλοφσ ςυντελεςτζσ δόμθςθσ και κάλυψθσ (ιδιαίτερα ςτα παραλιακά οικοδομικά τετράγωνα). Βαςικά χαρακτθριςτικά είναι θ ζλλειψθ επαρκϊν δθμόςιων χϊρων και χϊρων πραςίνου κακϊσ και τα μικρά πλάτθ των δρόμων τα οποία δεν διατθροφν τισ ςωςτζσ αναλογίεσ δομθμζνου αδόμθτου χϊρου (δρόμου-κτιρίου) παρόλο που τα φψθ των κτιρίων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα τουλάχιςτον ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ. Όςον αφορά τισ χριςεισ γθσ,οι λειτουργύεσ παροχόσ υπηρεςιών του τριτογενούσ τομϋα ςυγκεντρώνονται κυρύωσ ςτον ϊξονα των παραλιακών οικοδομικών τετρϊγωνωνκαι διαχϋονται ςτο κϋντρο τησ περιοχόσ μελϋτησ κατϊ μόκοσ των βαςικών οδικών αξόνων. Παρόλο που θ περιοχι αποτελεί το βαςικό εμπορικό και επιχειρθςιακό κζντρο τθσ πόλθσ εμφανίηει ςθμαντικό ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ κατοικίασ (Εικόνα 3). Θ μίξθ των χριςεων ςτο κζντρο τθσ πόλθσ φαίνεται να μθ Εικόνα 3: Σάςθ ςυγκζντρωςθσ κυριάρχων χριςεων ςτθν κεντρικι περιοχι του Βόλου Πθγι: Ιδία επεξεργαςία δθμιουργεί ςυγκροφςεισ κακϊσ μποροφμε να ποφμε ότι παρουςιάηονται διακριτοί άξονεσ κυριαρχίασ τθσ κάκε χριςθσ. Το οδικό δύκτυο τησ περιοχόσ μελϋτησ οργανώνεται ςτη βϊςη κϊθετων και οριζόντιων αξόνων μικρού πλϊτουσ δημιουργώντασ μια μορφό πλϋγματοσ. Ιεραρχεύται ςε πρωτεύουςεσ και δευτερεύουςεσ αρτηρύεσ, ςυλλεκτόριεσ οδούσ, τοπικϋσ οδούσ και πεζόδρομουσ. Θ κινθτικότθτα ςτθν περιοχι μελζτθσ όςο αφορά τθ διαμπερι κίνθςθ κρίνεται ικανοποιθτικι με εξαίρεςθ ίςωσ τισ ϊρεσ αιχμισ όπου παρατθροφνται φαινόμενα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ. Αντίκετα θ κίνθςθ ςτο εςωτερικό τθσ περιοχισ κατά τισ ϊρεσ αιχμισ κρίνεται πολφ δφςκολθ αφενόσ λόγω των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των δρόμων αφετζρου λόγω τθσ άμεςθσ ςχζςθσ των λειτουργιϊν του εμπορίου και των υπθρεςιϊν με τθ χριςθ του Ι.Χ., των οχθμάτων ανεφοδιαςμοφ και των περιοριςμζνων χϊρων ελεφκερθσ ςτάκμευςθσ. Αποτζλεςμα είναι θ περιοχι να αντιμετωπίηει ςοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλθμα που ζχει αντίκτυπο ςτθν εμπορικι δραςτθριότθτα όςο και ςτθ χριςθ τθσ κατοικίασ. Από τθν άλλθ το εκτεταμζνο δίκτυο πεηοδρόμων αποτελεί ςθμαντικι υποδομι για τθν αςφαλι κίνθςθ των πεηϊν. 11

12 Εξωτερικό περιβϊλλον Εςωτερικό περιβϊλλον 4.6. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ Όςον αφορά τθν ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ αζρα και του νεροφ ςτθν περιοχι μελζτθσ τα ςυμπεράςματα είναι αποκαρρυντικά κακϊσ παρατθροφνται υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αιωροφμενων ςωματιδίων ςτον αζρα τθσ πόλθσ ενϊ θ ποιότθτα του νεροφ κρίνεται φτωχι ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν μθνϊν. Σο ηιτθμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ ωσ ςφγχρονθ πρόκλθςθ των κοινωνιϊν των αςτικϊν περιοχϊν εκφράηεται μζςω του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ του Βόλου το οποίο καλείται να μειωκεί τα επόμενα χρόνια. Σζλοσ θ οικονομικι κρίςθ ςτθν οποία ζχει επζλκει θ χϊρα ζχει επθρεάςει ςθμαντικά τθν εμπορικι περιοχι του Βόλου. Δυςτυχϊσ δεν υπάρχουν τα αντίςτοιχα ποςοτικά ςτοιχεία για να επιβεβαιϊςουν το ςυμπζραςμα παρόλα αυτά με βάςθ τθν εμπειρικι προςζγγιςθ και τα οικονομικι ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ προκφπτει κάμψθ τθσ εμπορικισ δυναμικότθτασ τθσ κεντρικισ περιοχισ του Βόλου θ οποία εκφράηεται μζςω τθσ παφςθσ λειτουργίασ εμπορικϊν καταςτθμάτων. Πίνακασ 4: Ανάλυςθ S.W.O.T. για τθν περιοχι μελζτθσ ςε ςχζςθ με το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον Ανάλυςη S.W.O.T. Δυνατά ςημεία Αδύνατα ςημεία Σημαντικό, οικονομικϊ ενεργό, πληθυςμιακό μϋγεθοσ Υψηλό μορφωτικό επύπεδο κατούκων Υποδομϋσ Τ.Π.Ε. Φορεύσ παραγωγόσ και προώθηςησ τησ γνώςησ και τησ τεχνολογύασ Αποδοχό των νεωτερικοτότων Ποιότητα αςτικού ιςτού- αύςθημα αςφυξύασ Βαθμόσ εξυπηρϋτηςησ του οδικού δικτύου Έλλειψη ςυγκεκριμϋνησ ταυτότητασ Ποιότητα φυςικού περιβϊλλοντοσ Ευκαιρίασ Απειλέσ Οικονομύα τησ γνώςησ Έξυπνεσ εφαρμογϋσ Μοντϋλο ευφυών πόλεων Οικονομικό κρύςη Κλιματικό αλλαγό 5. ΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ «ΕΤΦΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΟΛΟΤ» Σο Ευφυζσ εμπορικό κζντρο Βόλου αποτελεί ζνα ςχζδιο/πρόταςθ ανάπτυξθσ ενόσ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ ςτθν κεντρικι περιοχι του Βόλου βαςιςμζνοςτθν ανοιχτι καινοτομία. Σο «οικοςφςτθμα» είναι ζννοια που ςυνδζεται ςυνικωσ με τθν οικολογία ωςτόςο αποτελεί ςφςτθμα μιασ κοινωνίασ θ οποία εξελίςςεται με ευθμερία, ευρωςτία και αρμονία ςε όλα τα επίπεδα. To «οικοςφςτθμα καινοτομίασ» ορίηεται ωσ θ βαςικι προςζγγιςθ προϊκθςθσ ευφυϊϊν περιβαλλόντων καινοτομίασ ςε πόλεισ και περιφζρειεσ, παρζχοντασ μια πλατφόρμα για τθ ςυνεργαςία πολιτϊν, επιχειριςεων, κυβερνιςεων, ερευνθτϊν και τθ ςυν-δθμιουργία νζων υπθρεςιϊν, προϊόντων και κοινωνικϊν υποδομϊν ςτθν πραγματικι ηωι και ςε πραγματικό χρόνο (Komninos, 2008). 12

13 5.1. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ Σο όραμα του ςχεδίου ανάπτυξθσ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ μζςω πιλοτικϊν εφαρμογϊν ευφυϊν πόλεων,διαμορφϊνεται και ςτθρίηεται ςτισ ζννοιεσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ βιωςιμότθτασ, τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ δθμιουργικότθτασ, με απϊτερο ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ δυναμικισ τθσ, τθ διαμορφϊςθ προοπτικϊν ενίςχυςθσ, τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων των επιχειριςεων, των αςτικϊν υποδομϊν και λειτουργιϊν και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Θ ανταγωνιςτικότθτα αποτελεί κεντρικό ηθτοφμενο για τθν ανάπτυξθ των αςτικϊν οικονομιϊν ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Θ ςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ τθσ περιοχισ μελζτθσ με τα ςφγχρονα εργαλεία που προςφζρει θ τεχνολογία μπορεί να δθμιουργιςει ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ζναντι των μεγάλων εμπορικϊν κζντρων που χωροκετοφνται ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ. Θ βιωςιμότθτα αφορά ζνα ευρφ φάςμα λειτουργιϊν ςτισ αςτικζσ περιοχζσ με γνϊμονα τθν ορκολογικι διαχείριςθ, τθ βελτιςτοποίθςθ και τθν αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν τθσ ποιότθτασ ηωισ. Θ ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ αναφζρεται ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν απζναντι ςτα προβλιματα του αςτικοφ χϊρου και τθν προϊκθςθ των ταλζντων των πολιτϊν, θ οποία κα ςυνυπολογιςτεί ςτουσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ. Παράλλθλα, θ ανάπτυξθ Σ.Π.Ε., προςφζρει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ διαχείριςθ των διαφόρων αςτικϊν λειτουργιϊν. Επιπλζον, θ ελκυςτικότθτα για τθν περιοχι μελζτθσ κα ενιςχυκεί μζςω τθσ διαμόρφωςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ταυτότθτασ για το εμπορικό κζντρο του Βόλου, βαςιςμζνθ ςτισ υπόλοιπεσ ζννοιεσ που διαμορφϊνουν το όραμα τθσ περιοχισ εκμεταλλευόμενθ τα πλεονεκτιματα από τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ. Σο παραπάνω όραμα για το εμπορικό κζντρο του Βόλου εξειδικεφεται ςτουσ παρακάτω γενικοφσ ςτόχουσ: Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, μζςω τθσ διείςδυςθσ νζων ευρυηωνικϊν τεχνολογιϊν. Βελτίωςθ τθσ κινθτικότθτασ ςτθν περιοχι με τθν ενςωμάτωςθ Σ.Π.Ε.. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ. Ενεργοποίθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν με ςτόχο τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν προςπάκεια βζλτιςτθσ διαχείριςθσ των λειτουργιϊν του αςτικοφ χϊρου. Διαμόρφωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ταυτότθτασ για τθν περιοχι βαςιςμζνθ ςτθν δθμιουργικότθτα και τθν ευφυΐα του αςτικοφ χϊρου ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σο ςχζδιο ςτθρίηεται εξολοκλιρου ςτισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ του μοντζλου των ευφυϊν πόλεων ςε μια προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των προκλιςεων, που κζτει θ παγκοςμιοποίθςθ, ομαλισ ειςόδου ςτθν οικονομία τθσ γνϊςθσ, εξυγίανςθσ του αςτικοφ χϊρου, βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ και βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ των λειτουργιϊν τθσ πόλθσ. Οι παραπάνω ςτόχοι επιτυγχάνονται μζςω τθσ χριςθσ καινοτόμων ςυςτθμάτων και τθσ διείςδυςθσ των Σ.Π.Ε. Παράλλθλα με τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ των ευφυϊν πόλεων, το ςχζδιο ςτθρίηεται και ςτισ αρχζσ του μοντζλου των Δθμιουργικϊν Πόλεων (CreativeCity).Οι ςφγχρονεσ πόλεισ διακζτουν ζνα ςθμαντικό και κρίςιμο πόρο που δεν είναι άλλοσ από τουσ ανκρϊπουσ. Θ ανκρϊπινθ ευφυΐα, οι επικυμίεσ, οι δραςτθριότθτεσ, θ φανταςία και θ δθμιουργικότθτα, αντικακιςτοφν τθ χωροκζτθςθ, τουσ φυςικοφσ πόρουσ και τθν πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ που κάποτε αποτελοφςαν τουσ κυριάρχουσ παράγοντεσ 13

14 αςτικισ ανάπτυξθσ. Θ δθμιουργικότθτα των ανκρϊπων που ηουν και δραςτθριοποιοφνται ςτισ πόλεισ αποτελεί παράγοντα που κα κακορίςει τθ μελλοντικι τουσ επιτυχία (Landry, 2007). Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν το μοντζλο των δθμιουργικϊν πόλεων ταυτίηονται με το όραμα του ςχεδίου τθσ παροφςασ εργαςίασ, ωσ προσ τθν ςυγκρότθςθ μιασ νζασ ταυτότθτασ και τθν ανάδειξθ του ρόλου των ενεργϊν πολιτϊν ςε βαςικό παράγοντα επιτυχίασ. Θ ανάδειξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και του ταλζντου των ανκρϊπων τθσ πόλθσ, μζςω τθσ χριςθσ των Σ.Π.Ε. ωσ εργαλείο ενίςχυςθσ και προϊκθςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ, αποτελοφν ζνα ςθμαντικό και κρίςιμο ςτρατθγικό ςυνδυαςμό που μπορεί να οδθγιςει ςτθν οικοδόμθςθ μιασ ιςχυρισ ταυτότθτασ για το Βόλο ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ Θ πρόταςθ του ςχεδίου δομείται ςε τζςςερα βαςικά μζρθ: (1) Ανάπτυξθ υποδομϊν δικτφων ευρυηωνικότθτασ και Σ.Π.Ε.. (2) Ανάπτυξθ πιλοτικϊν εφαρμογϊν, πιλοτικϊν θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και πιλοτικϊν ψθφιακϊν πλατφορμϊν ευφυϊν πόλεων. (3) Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, επιχειρθματικότθτασ και διαχείριςθσ υποδομϊν με τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν και των τελικϊν χρθςτϊν. (4) τρατθγικόσ ρόλοσ του ςχεδίου ςτθν δικτυακι ολοκλιρωςθ και τθν οικοδόμθςθ μιασ νζασ ταυτότθτασ για τθν πόλθ. Θ διαμόρφωςθ του ςχεδίου βαςίςτθκε ςτα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςθσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ και ςτθν υιοκζτθςθ των βαςικϊν αρχϊν ςχεδιαςμοφ των ευφυϊν πόλεων. Το αντικεύμενο του ςχεδύου απευθύνεται ςε ϋνα ςύνολο αςτικών λειτουργιών και υποδομών, και ςτισ διαςτϊςεισ τησ ποιότητασ ζωόσ για τισ οπούεσ προτεύνονται λύςεισ μϋςω τησ ανϊπτυξησ πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεςιών. Οι πιλοτικϋσ εφαρμογϋσ που προτεύνονται βαςύςτηκαν ςτη μελϋτη καλών πρακτικών του εξωτερικού και αφορούν την ανϊπτυξη καινοτόμων ςυςτημϊτων και τεχνολογιών ςε μικρό κλύμακα. Η επιλογό πιλοτικών, και όχι μόνιμων εφαρμογών, πλεονεκτεύ ωσ προσ την μετϊδοςη γνώςησ για τη βϋλτιςτη διαχεύριςη και αποτελεςματικότερη λύςη των αςτικών προβλημϊτων, μια μϋθοδοσ που θεωρεύται οικονομικϊ ςυμφϋρουςα και προβλϋπει τη μελλοντικό επϋκταςη των εφαρμογών ςε μεγαλύτερη κλύμακα ΤΠΟΔΟΜΕ ΕΤΡΤΖΩΝΙΚΟΣΗΣΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΙΛΟΣΙΚΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΛΕΓΜΑΣΟ (WIRELESSMESHNETWORK) Θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ ςτισ υποδομζσ των δικτφων και των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν οδθγεί ςτο μεταίχμιο μιασ νζασ εποχισ όπου το διαδίκτυο του μζλλοντοσ, όπωσ ονομάηεται χαρακτθριςτικά το ευρωπαϊκό όραμα για τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, είναι πλζον γεγονόσ. «Το όραμα για το διαδίκτυο του μζλλοντοσ δίνει ζμφαςθ ςτθν παροχι απανταχοφ αςφρματθσ πρόςβαςθσ, που κα προςφζρει υψθλισ ταχφτθτασ επικοινωνία, ανεξάρτθτα από τθ κζςθ και τθν κίνθςθ του χριςτθ, ςτθ διαςφνδεςθ πολλϊν ψθφιακϊν ςυςκευϊν με ζξυπνεσ διεπαφζσ και αλλθλεπιδραςτικά αντικείμενα, που κα περιςτοιχίηουν τουσ ανκρϊπουσ και κα ζχουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν και να αντιδροφν εξειδικευμζνα και εξατομικευμζνα με τρόπο αόρατο, διακριτικό και αποτελεςματικό». Θ δθμιουργία ευφυϊν αςτικϊν οικοςυςτθμάτων, που κα προάγουν τθν καινοτομία και τθ γνϊςθ, ϊςτε να καταςτοφν βιϊςιμα και αποτελεςματικά, προχποκζτει τθν επζνδυςθ ςε ςφγχρονεσ υποδομζσ ευρυηωνικότθτασ (Αςκοξυλάκθ, φρθ, Σραγανίτθ, & τεφανίδθ, 2010). 14

15 τον πυρινα των δικτυακϊν τεχνολογιϊν του οράματοσ για το διαδίκτυο του μζλλοντοσ βρίςκονται τα Aςφρματα Δίκτυα Πλζγματοσ/ WirelessMeshNetwork, τα οποία αναφζρονται και ωσ ςφννεφο/cloud. Αποτελοφν ζνα επιπλζον βιμα ςε ςχζςθ με τισ αςφρματεσ τεχνολογίεσ δικτφωςθσ 3G και Wi-Fi, τα οποία απευκφνονται ςε ακίνθτουσ χριςτεσ. Σο Α.Δ.Π./W.M.N. αποτελεί ζναν πρωτοπόρο τρόπο δικτφωςθσ παρζχοντασ κακολικι και αξιόπιςτθ επικοινωνία με χαμθλό κόςτοσ ςε αςτικζσ και θμιαςτικζσ περιοχζσ, τόςο για τθν ευρυηωνικι πρόςβαςθ των κινθτϊν ςυςκευϊν των χρθςτϊν, όςο και για τθ διαςφνδεςθ ζξυπνων αντικειμζνων και αιςκθτιρων. Αποτελεί τθν ιδανικι ευρυηωνικι υποδομι για τον αςτικό χϊρο, κακϊσ ξεπερνά τα προβλιματα που δθμιουργοφν φυςικά εμπόδια, όπωσ τα ψθλά κτίρια παρζχοντασ πλθκϊρα πλεονεκτθμάτων ςε διάφορουσ τομείσ (Hossain, Ekram, & Leung, 2008). Θ ανάπτυξθ οικοςυςτθμάτων καινοτομίασ απαιτεί υψθλισ ποιότθτασ υποδομζσ ευρυηωνικότθτασ και πλιρθ ενςωμάτωςθ τουσ ςτισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ. Από τθν ανάλυςθ προκφπτει ότι οι υποδομζσ δικτφων ευρυηωνικότθτασ ςτθν κεντρικι περιοχι του Βόλου είναι μεν υψθλισ ποιότθτασ ωςτόςο, παρατθρείται μειωμζνοσ βακμόσ διείςδυςθσ τουσ ςτισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ. Επομζνωσπροτείνεται θ ανάπτυξθ ενόσ πιλοτικοφ δικτφου τζτοιου τφπου με περιοχι κάλυψθσ τθν περιοχι του εμπορικοφ κζντρου του Βόλου(115 εκτ.). Θ ςυγκεκριμζνθ υποδομι, χρθςιμοποιϊντασ προθγμζνεσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ και δρομολόγθςθσ, ςυνακροίηει τθ διακζςιμθ χωρθτικότθτα πολλαπλϊν γραμμϊν ADSL και οπτικϊν ινϊν, δθμιουργϊντασ μία δεξαμενι χωρθτικότθτασ, ςτθν οποία ζχουν από κοινοφ αςφρματθ πρόςβαςθ τόςο ςτακεροί, όςο και κινθτοί χριςτεσ. Ζτςι, καταρρίπτεται το φράγμα τθσ μίασ γραμμισ πρόςβαςθσ, οι ταχφτθτεσ πρόςβαςθσ των αςφρματων χρθςτϊν μποροφν να ξεπεράςουν εκείνεσ τθσ ενςφρματθσ πρόςβαςθσ ADSL, ενϊ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν αποδοτικι χριςθ τόςο του αςφρματου φάςματοσ, όςο και των ενςφρματων γραμμϊν πρόςβαςθσ. Θ επζνδυςθ και θ δθμιουργία προθγμζνων δικτφων ευρυηωνικότθτασ ςτθν περιοχι μελζτθσ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ ευφυϊν οικοςυςτθμάτων. Για τθν ανάπτυξθ επομζνωσ τόςο τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ και του ςυντονιςμοφ, όςο και των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ, είναι αναγκαία θ ςυνεργαςία του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΛΑΣΦΟΡΜΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΤΦΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Θ ανάπτυξθ πιλοτικϊν εφαρμογϊν, θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν αποτελοφν το δεφτερο βαςικό ςυςτατικό ςυγκρότθςθσ του ψθφιακοφ χϊρου ςτο μοντζλο των ευφυϊν πόλεων. το πλαίςιο του ςχεδίου ανάπτυξθσ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ, οι πιλοτικζσ εφαρμογζσ που προτείνονται αφοροφν βαςικοφσ τομείσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ του αςτικοφ χϊρου. Οι πιλοτικζσ εφαρμογζσ που προτείνονται να αναπτυχκοφν παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 5 και απευκφνονται ςε ζνα ςφνολο βαςικϊν λειτουργιϊν και διαςτάςεων που ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ του μοντζλου των ευφυϊν πόλεων, όπωσ υιοκετείται ςτθν παροφςα εργαςία, αποτελοφν προχπόκεςθ ϊςτε ζνα αςτικό οικοςφςτθμα να καταςτεί ευφυζσ. 15

16 Πίνακασ 5: Οι πιλοτικζσ εφαρμογζσ και οι τομείσ παρζμβαςθσ του ςχεδίου Ευφυζσ ιςτορικό και εμπορικό κζντρο Βόλου Πρόταςθ ανάπτυξθσ πιλοτικϊν εφαρμογϊν ςτο εμπορικό κζντρο του Βόλου. Πιλοτικζσ Εφαρμογζσ Σομείσ 1) Ευφυισ εμπορικι περιοχι Ευφυισ Οικονομία 2) Ευφυισ ςτάκμευςθ Ευφυισ Κινθτικότθτα 3) Βελτιϊνω τθν πόλθ μου Ευφυείσ Πολίτεσ Ευφυισ Διαχείριςθ Ποιότθτα Ηωισ 4) Ευφυισ διαχείριςθ των απορριμμάτων Ευφυισ Διαχείριςθ Ευφυισ Κινθτικότθτα 5) Ευφυισ ανάδειξθ του πολιτιςμοφ Ευφυζσ Περιβάλλον 1) Ευφυισ εμπορικι περιοχι: Θ πιλοτικι εφαρμογι Ευφυισ Εμπορικι Περιοχι ζχει ωσ αντικείμενο τθν αποτελεςματικι προβολι των διακζςιμων επιχειριςεων και υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ των πολιτϊν με τθν τοπικι αγορά, μζςω τθσ καλφτερθσ γνωριμίασ τουσ με τισ υπθρεςίεσ και τα προϊόντα που τουσ προςφζρονται. Πρόκειται ουςιαςτικά για τθν ανάπτυξθ μιασ εικονικισ αγοράσ, θ οποία κα κατθγοριοποιεί μζςα ςε μια ψθφιακι διαδικτυακι πλατφόρμα το ςφνολο των τοπικϊν καταςτθμάτων και των επαγγελματιϊν, με τθ μορφι κεματικοφ καταλόγου, προςφζροντασ με αυτόν τον τρόπο ζναν ευρφ δίαυλο για τθν εμπορευματοποίθςθ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν.θ ςυγκεκριμζνθ πιλοτικι εφαρμογι εντάςςεται ςτον τομζα τθσ Ευφυοφσ Οικονομίασ (SmartEconomy), ενόσ κρίςιμου τομζα για τισ ςφγχρονεσ αςτικζσ οικονομίεσ που αφορά τθ διείςδυςθ των Σ.Π.Ε. ςτισ επιχειριςεισ, τθν οικονομικι προϊκθςθ ςτρατθγικϊν κλάδων ανάπτυξθσ, τθν προςζλκυςθ ταλζντων και τθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ ςτουσ οικονομικοφσ κλάδουσ, τθν υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων και τθν ανάπτυξθ χϊρων εταιρικισ προϊκθςθσ (CommitteeofDigitalandKnowledge basedcitiesofuclg, 2012). 2)Ευφυισ ςτάκμευςθ: Θ πιλοτικι εφαρμογι Ευφυισ τάκμευςθ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ παρόδιασ ςτάκμευςθσ ςτον αςτικό χϊρο. Βαςίηεται ςε καλζσ πρακτικζσ του πόλεων του εξωτερικοφ ςτισ οποίεσ θ ιδζα τθσ ευφυοφσ ςτάκμευςθσ εδραιϊκθκε ωσ πραγματικότθτα με ςτόχο τθ βελτίωςθ του τρόπου ηωισ, τθσ εργαςίασ και τθσ μετακίνθςθσ ςτα αςτικά κζντρα. Θ εφαρμογι εντάςςεται ςτον τομζα τθσ βιϊςιμθσ και άνετθσ μετακίνθςθσ εςτιάηοντασ ςτθν ςυνδεςιμότθτα και τθν ενςωμάτωςθ των Σ.Π.Ε. ςτισ διαςτάςεισ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ. Ο άμεςοσ ςτόχοσ τθσ εφαρμογισ επικεντρϊνεται ςτθ παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν διευκολφνοντασ τουσ οδθγοφσ ςτθν εφκολθ εφρεςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ μζςα ςτθν πόλθ, ενϊ ο ζμμεςοσ ςτθν περιβαλλοντικι και οικονομικι διάςταςθ των αναποτελεςματικϊν πολιτικϊν ςτάκμευςθσ. Σο αντικείμενο τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ κα περιγράφουν τθ διακεςιμότθτα των χϊρων ςτάκμευςθσ, μζςω τθσ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ςε πραγματικό χρόνο, ςτθ βελτιςτοποίθςθ των εςόδων τθσ πόλθσ κακϊσ ξοδεφεται λιγότεροσ χρόνοσ και χριμα για τθ διαχείριςθ των πόρων, ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, ςτθ μείωςθ τθσ ςυμφόρθςθσ και των εκπομπϊν CO 2. Θ εφαρμογι ςτθρίηεται ςτθν ιδζα τθσ απομακρυςμζνθσ 16

17 διαχείριςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ ςε πραγματικό χρόνο, μζςω Σ.Π.Ε., βελτιϊνοντασ ςε μεγάλο βακμό τθν αποτελεςματικότθτα ςτισ πράξεισ προσ όφελοσ των κατοίκων, των επιςκεπτϊν, των ζμπορων και τθσ διαχείριςθσ τθσ κινθτικότθτασ (HarvardBusinessSchool, lbid, 2012). Εικόνα 4: Αναπαράςταςθ τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ smartparking. Προτείνεται θ ανάπτυξθ του πιλοτικοφ ςυςτιματοσ ευφυοφσ διαχείριςθσ τθσ παρόδιασ ςτάκμευςθσ ςτα οικοδομικά τετράγωνα που ςυγκροτοφν τθν καρδιά του εμπορικοφ κζντρου του Βόλου. Ωσ περιοχι κάλυψθσ ορίηεται θ περιοχι μεταξφ των οδϊν Αργοναυτϊν, Ακ. Διάκου, Γαηι και Φιλελλινων. Πρόκειται για μια περιοχι που χαρακτθρίηεται από υψθλι ςυγκζντρωςθ εμπορικϊν χριςεων και χριςεων παροχισ υπθρεςιϊν με ςθμαντικι παρουςία τθσ κατοικίασ. Οι νόμιμεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ υπολογίςτθκε ςφμφωνα με ζρευνα τθσ αναπτυξιακισ εταιρίασ του διμου Βόλου ςε 395. Προτείνεται επομζνωσ θ ενςωμάτωςθ ενόσ δικτφου αςφρματων αιςκθτιρων τφπου SurfaceMountSensor και ςφνδεςθ του ςυγκεκριμζνου δικτφου με το αςφρματο δίκτυο πλζγματοσ για τθ ςυλλογι και μετάδοςθ των πλθροφοριϊν. 3) Βελτιϊνω τθν πόλθ μου: Οι πιλοτικζσ εφαρμογζσ που αφοροφν τθ βελτίωςθ των αςτικϊν υποδομϊν και του αςτικοφ εξοπλιςμοφ είναι προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ τόςο των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ όςο και τθσ τοπικισ κοινότθτασ. τόχοσ είναι θ ενεργοποίθςθ των πολιτϊν που ηουν, εργάηονται και μετακινοφνται ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι μζςω τθσ χριςθσ Σ.Π.Ε. ϊςτε να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία εντοπιςμοφ των προβλθμάτων του αςτικοφ χϊρου. Επομζνωσ, οι ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ επιτρζπουν τουσ πολίτεσ μιασ γειτονιάσ ι μιασ μεγαλφτερθσ περιοχισ να αναφζρουν μζςω ψθφιακϊν διαδικτυακϊν πλατφορμϊν τα προβλιματα που οι ίδιοι εντοπίηουν ςτον αςτικό χϊρο, από πεταμζνα ςκουπίδια μζχρι κακοτεχνίεσ ςτα πεηοδρόμια και από καμζνεσ λάμπεσ οδοφωτιςμοφ μζχρι αιτιςεισ για απομάκρυνςθ μεγάλων αντικειμζνων. Οι πλθροφορίεσ ςυλλζγονται μζςω του διαδικτφου ςε κεντρικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ οι οποίεσ προωκοφν τα αιτιματα των πολιτϊν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Οι ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ εντάςςονται ςτα πλαίςια των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ, τθσ βελτίωςθσ τθσ εμπορικισ περιοχισ, τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν και τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 4) Ευφυισ διαχείριςθ των απορριμμάτων: τα πλαίςια του ςχεδίου Ευφυισ εμπορικό κζντρο Βόλου προτείνεται θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ ευφυοφσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. Θ 17

18 εφαρμογι αφορά τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ των απορριμμάτων, ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ από τα αναποτελεςματικά δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Θ εφαρμογι παρζχει τθ δυνατότθτα μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ςε πραγματικό χρόνο, ϊςτε με δυναμικό τρόπο να ςχεδιάηονται πιο αποτελεςματικά δρομολόγια. Σο ευφυζσ ςφςτθμα διαχείριςθσ απορριμμάτων εντάςςεται ςτον τομζα τθσ ενςωμάτωςθσ Σ.Π.Ε. ςτον αςτικό χϊρο, ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ και τθσ ευφυοφσ κινθτικότθτασ. 5) Ευφυισ ανάδειξθ του πολιτιςμοφ: το πλαίςιο του ςχεδίου ανάπτυξθσ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ ςτο εμπορικό κζντρο του Βόλου προτείνεται θ ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ «Ευφυισ Ανάδειξθ του Πολιτιςμοφ». Από τθν ανάλυςθ προκφπτει ότι ο Βόλοσ βρίςκεται ςε μια διαδικαςία επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτάσ του. Θ ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του κζντρου, μζςω διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων νζασ τεχνολογίασ, και θ δυναμικι πλθροφόρθςθ των πολιτϊν για τα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ αποτελεί ζνα πρϊτο εργαλείο για τθν προϊκθςθ μιασ νζασ ταυτότθτασ. Επομζνωσ, είναι επιτακτικι θ ανάγκθ ανάπτυξθσ κατάλλθλθσ υποδομισ καινοτόμων εφαρμογϊν τόςο για τθν καλλιζργεια μιασ κοινισ ςυνείδθςθσ και τθν προϊκθςθ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των πολιτϊν, και όχι μόνο, ςτα δρϊμενα του Διμου, όςο και ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ του τόπου ΠΛΑΝΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μζχρι ςιμερα, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, οι πρωτοβουλίεσ ευφυϊν πόλεων βαςίςτθκαν ςτισ χρθματοδοτικζσ ροζσ ερευνθτικϊν επιχορθγιςεων. Ωςτόςο, το αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων χρθματοδοτικϊν μζςων αφορά τθν υποςτιριξθ μζρουσ των ςχεδίων, κακϊσ και τθν προϊκθςθ νζων ιδεϊν κατά το αρχικό ςτάδιο και όχι κατά τθ μαηικι υιοκζτθςθ των αποδεδειγμζνων καινοτόμων λφςεων. Επομζνωσ, θ χρθματοδότθςθ ανάλογων ςχεδίων κα πρζπει να ςυνδυάηει παράλλθλα και νζουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ. Ο Robinson ςτο άρκρο του με τίτλο «Δζκα τρόποι χρθματοδότθςθσ των ευφυϊν πόλεων» περιγράφει εναλλακτικοφσ ρεαλιςτικοφσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ, οι οποίοι μποροφν να υλοποιθκοφν παράλλθλα με τισ ερευνθτικζσ επιχορθγιςεισ για τθν υλοποίθςθ ςχεδίων ευφυϊν πόλεων (Robinson, 2012). υγκεκριμζνα για το ςχζδιο ανάπτυξθσ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ «Ευφυζσ εμπορικό κζντρο Βόλου» προτείνονται πικανοί τρόποι χρθματοδότθςθσ των επιμζρουσ εφαρμογϊν. Θ επιλογι ςτθρίχτθκε ςτα εναλλακτικά πρότυπα επιχειρθματικϊν μοντζλων που προτείνονται για τθν υλοποίθςθ ςχεδίων ευφυϊν πόλεων και απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ λειτουργίασ του ζργου. «Αςφρματο δίκτυο πλζγματοσ»:θ υλοποίθςθ του μπορεί να υποςτθριχκεί από τα προγράμματα τθσ ςφμπραξθσ για ζξυπνεσ πόλεισ και κοινότθτεσ που εγκαινίαςε πρόςφατα θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Σα προγράμματα που περιλαμβάνει θ ςφμπραξθ αφοροφν τθν υποςτιριξθ ζργων επίδειξθσ καινοτόμων τεχνολογιϊν ςτον αςτικό χϊρο, που μπορεί να μθν χαρακτθρίηονται ευφυι, ωςτόςο είναι κρίςιμα για τθν ανάπτυξθ ευφυϊν περιβαλλόντων. Οι χρθματοδοτικζσ ροζσ τθσ ςφμπραξθσ υπολογίηονται ςε «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου»,«ευφυισ εικονικι αγορά» και «Ευφυισ ανάδειξθ του πολιτιςμοφ»: Οι ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ μποροφν να ενταχκοφν ςτο επιχειρθματικό μοντζλο των «Ανοιχτϊν δεδομζνων και του Hactivism» το οποίο ειςάγει ενεργά ςτο παιχνίδι τθσ λειτουργίασ των θλεκτρονικϊν πλατφόρμων τουσ πολίτεσ, τισ εμπλεκόμενεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και τισ ομάδεσ των προγραμματιςτϊν. 18

19 «Ευφυισ ςτάκμευςθ»: Θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι μπορεί να ενταχκεί ςτο επιχειρθματικό μοντζλο των «νζων αγορϊν». Θ λογικι ςτθν οποία βαςίηεται το ςυγκεκριμζνο επιχειρθματικό πρότυπο αναφζρει ότι τζτοιου είδουσ εφαρμογζσ μποροφν να παράγουν χρθματοδοτικζσ ροζσ τισ οποίεσ οι φορείσ τθσ αγοράσ μποροφν να εξάγουν ωσ ζςοδα και ςαν αντάλλαγμα να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ επανεπζνδυςθσ ςτθν αρχικι υποδομι για τθν ςυντιρθςθ ι τθν αναβάκμιςθ τθσ. «Ευφυισ διαχείριςθ των απορριμμάτων»: Θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι μπορεί να ενταχκεί ςτθ λογικι τθσ δυνθτικισ εξοικονόμθςθσ πόρων. Θ ιδζα τθσ ενοποίθςθσ των πλθροφοριϊν και θ φπαρξθ αναλυτικϊν τεχνολογιϊν επιτρζπουν τθ λιψθ πιο αποτελεςματικϊν αποφάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων μζςα ςτθν πόλθ. Οι παραπάνω προτάςεισ αποτελοφν πικανά επιχειρθματικά μοντζλα, τα οποία ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ είναι ρεαλιςτικά. Ωςτόςο, θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου είναι θ ουςιαςτικι ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων φορζων ςτον τρόπο με τον οποίο κα εκμεταλλευτοφν όλεσ αυτζσ τισ ιδζεσ και περιςςότερο ςτθ χρθματοδότθςθ των ςτοιχείων του προγράμματοσ που κα ςυμφωνιςουν να αναλάβουν από κοινοφ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙ Σο ςχζδιο «Ευφυζσ εμπορικό κζντρο Βόλου» ακολουκεί μια οργανωτικι δομι βαςιςμζνθ ςτθν ανοιχτι καινοτομία. Ο όροσ τθσ ανοιχτισ καινοτομίασ εμπεριζχει μια μορφι οργάνωςθσ θ οποία χαρακτθρίηεται από κάτω προσ τα πάνω (bottomup). Θ οργανωτικι δομι βαςιςμζνθ ςτθν ανοιχτι καινοτομία αναφζρεται ςτθν προςπάκεια του ςυνδυαςμοφ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν πόρων, κακϊσ και των ευκαιριϊν για καινοτομία. Θ επιτυχία προςζλκυςθσ των εξωτερικϊν πόρων γίνεται μζςω τθσ εμπλοκισ ενδιαφερόμενων μερϊν (κάτοικοι, δθμόςιοι οργανιςμοί, ιδιωτικζσ εταιρίεσ κ.α.), των τελικϊν χρθςτϊν και των προγραμματιςτϊν υπθρεςιϊν διαδικτφου, κακιςτϊντασ τουσ ςυμπαραγωγοφσ εφαρμογϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ. Πίνακασ 6: Αξιολόγθςθ του βακμοφ ςυμμετοχισ των εμπλεκομζνων μερϊν ςτισ εκάςτοτε εφαρμογζσ του ςχεδίου Ευφυζσ Εμπορικό Κζντρο Βόλου ΔΘΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΧΡΘΣΕ Α. Αςφρματο Δίκτυο πλζγματοσ (Σ.Π.Ε.) Β1.Ευφυισ εικονικιαγορά Β2. Ευφυισ τάκμευςθ Β3.Βελτιϊνω τθν πόλθ μου Β4. Ευφυισ διαχείριςθ των απορριμμάτων Β5. Ευφυισ ανάδειξθ του πολιτιςμοφ 5.6. ΚΡΙΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ, ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ Οι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του προτεινόμενου ςχεδίου ςυνοψίηονται ωσ εξθσ: Χαμθλό, και εκτόσ των ςυμφωνθκζντων, επίπεδο ποιότθτασ των παρελθφκζντων τμθμάτων υπθρεςιϊν/ εφαρμογϊν/ λογιςμικοφ. 19

20 Διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ κακ όλθ τθ διάρκεια του ζργου και θ αμφίδρομθ ροι πλθροφοριϊν μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Επάρκεια και διακεςιμότθτα των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου. Μειωμζνθ ανταπόκριςθ του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ ςτουσ ςτόχουσ του ζργου. Οι πικανζσ δράςεισ δικτφωςθσ που προτείνονται ωσ ςυμπλθρωματικζσ του ςχεδίου είναι οι εξισ: Δθμιουργία θμερίδων ενθμζρωςθσ για τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τα πλεονεκτιματα και τθ ςυμβολι τουσ ςτθ λφςθ των προβλθμάτων τθσ κακθμερινότθτασ με φορζα διοργάνωςθσ τθ δθμοτικι αρχι και τα ερευνθτικά τμιματα των πανεπιςτθμίου. Προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςε ειδικζσ ενότθτεσ των ετιςιων ςυνεδρίων του πανεπιςτθμίου ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ ανοιχτισ καινοτομίασ, των Σ.Π.Ε. και τθσ ςυμβολισ του μοντζλου των ευφυϊν πόλεων ςτθν ανάπτυξθ μιασ αςτικισ περιοχισ. Δθμιουργία νζασ ψθφιακισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ τθσ πόλθσ και χάραξθ πολιτικισ προβολισ του ςχεδίου μζςω ιςτοςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Δθμιουργία διαφθμιςτικισ καμπάνιασ του ςχεδίου. Δθμιουργία καμπάνιασ προβολισ ςφγχρονων ςυςκευϊν Σ.Π.Ε. ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Σο ςχζδιο ανάπτυξθσ ευφυοφσ καινοτόμου οικοςυςτιματοσ ςτο εμπορικό κζντρο μπορεί να λειτουργιςει ωσ μια ςτρατθγικι πλατφόρμα ςυγκρότθςθσ μια νζασ ταυτότθτασ ευφυοφσ πόλθσ για το Βόλο. Από τθν ανάλυςθ προκφπτει ότι ο Βόλοσ βρίςκεται ςε μια διαδικαςία επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτασ του, ενϊ θ φυςιογνωμία των κατοίκων χαρακτθρίηεται από αυξθμζνο βακμό αποδοχισ των νεωτερικοτιτων τθσ κάκε εποχισ. Θ ςτρατθγικι αξιοποίθςθ του πιλοτικοφ ςχεδίου ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ εξαρτάται από τισ επιλογζσ τθσ δθμοτικισ αρχισ θ οποία κα πρζπει να λάβει υπόψθ τισ προαναφερκείςεσ προχποκζςεισ για τθν οικοδόμθςθ μιασ ιςχυρισ και ανταγωνιςτικισ ταυτότθτασ, παράλλθλα με τον προγραμματιςμό των πράξεων και τθν επιλογι των κατάλλθλων εργαλείων (citymarketing και brandingprojects) για τθν προϊκθςθσ τθσ. Θ ολοκλιρωςθ του ςχεδίου που αναφζρεται ςτθν δικτφωςθ με άλλα ευφυι οικοςυςτιματα τθσ πόλθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζνταξθ τθσ ιδζασ ςτο επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ τθσ νζασ ταυτότθτα από τθ δθμοτικι αρχι, ζχει πολλζσ πικανότθτεσ να ςυμβάλλει ςτθν διαμόρφωςθ μιασ ιςχυρισ ταυτότθτασ Ευφυοφσ Πόλθσ για το Βόλο. 6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Το Σχϋδιο Ευφυϋσ εμπορικό κϋντρο Βόλου: Σχϋδιο ανϊπτυξησ οικοςυςτόματοσ καινοτομύασ ςτοχεύει ςτην διαμόρφωςη ενόσ πλαιςύου ςτρατηγικών επιλογών με βϊςη τισ επικρατούςεσ τϊςεισ και προςεγγύςεισ του μοντϋλου των ευφυών πόλεων. Οι προτϊςεισ και η φιλοςοφύα του ςχεδύου δεν εντϊςςονται ςτο πλαύςιο μιασ φουτουριςτικόσ προςϋγγιςησ, αλλϊ ςτη δημιουργύα ενόσ αποτελεςματικού πλαιςύου που προτεύνει ςυγκεκριμϋνεσ ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ για την αντιμετώπιςη των προκλόςεων και τη λύςη των προβλημϊτων τησ κεντρικόσ περιοχόσ του Βόλου. Το ςχϋδιο που προτεύνεται ςτην παρούςα εργαςύα θύγει όλεσ τισ παραμϋτρουσ μιασ ολοκληρωμϋνησ πρόταςησ ανϊπτυξησ ευφυούσ αςτικού οικοςυςτόματοσ από τα χαρακτηριςτικϊ του φυςικού, ψηφιακού και θεςμικού χώρου, μϋχρι τον οριςμό του πλαιςύου χρηματοδότηςησ και υλοπούηςησ. Η πρόταςη που διαμορφώνεται δεν αποτελεύ πανϊκεια για τη λυςη των προβλημϊτων τησ περιοχόσ εμφανύζει τόςα πλεονεκτόματα όςα και μειονεκτόματα που εντοπύζονται ςτο ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων μερών, τη θϋληςη για ςυνεργαςύα, τη χρηματοδότηςη και την αποτελεςματικό ανταπόκριςη του ψηφιακού χώρου ωσ παρϊλληλο επύπεδο ςτο φυςικό επύπεδο τησ περιοχόσ. 20

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ Νίκοσ Κομνθνόσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 2ο Πανελλινιο Συνζδριο Χωροταξίασ Πολεοδομίασ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου ΗΜΕΡΙΔΑ «INspired GEOdata CLOUD Services (INGEOCLOUDS): Διάκεςθ Γεωχωρικϊν Δεδομζνων και Καινοτόμων Τπθρεςιϊν ςτο Διαδίκτυο, ςτo πλαίςιο τθσ προςταςίασ του πολίτθ» www.ingeoclouds.eu Σρίτη 25 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα