Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»"

Transcript

1 Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών

2 Γενικά Θ Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ εξελίςςεται ςε λειτουργία ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τα πιςτωτικά ιδρφματα και εν γζνει τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ και αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ κατζδειξαν αφενόσ επιμζρουσ ςκάνδαλα που κλονίηουν τθ φιμθ μεγάλων χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν τα τελευταία χρόνια και αφετζρου πτυχζσ τθσ τρζχουςασ διεκνοφσ κρίςθσ. Στο προςεχζσ μζλλον αναμζνονται ςθμαντικζσ Οδθγίεσ και εξελίξεισ ςε εποπτικό και κανονιςτικό επίπεδο, είτε προγραμματιςμζνεσ (Βαςιλεία ΙΙΙ, Solvency II, IMD, ΜiFID 2, 4 th AML Directive κλπ), είτε ωσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ. Συνεπϊσ, κακίςταται πλζον επιτακτικι θ ανάγκθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει τισ νζεσ προκλιςεισ και να ςυμβάλει, από τθ κζςθ του, ςτθν προςαρμογι και λειτουργία του κάκε οργανιςμοφ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα και επερχόμενθ νομοκεςία και τισ ρυκμιςτικζσ αποφάςεισ. Φορείσ Υλοποίηςησ Το Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ ςτο Χρθματοπιςτωτικό Σφςτθμα οργανϊνεται από το Κζντρο Μελετϊν και Εκπαίδευςθσ Χρθματοοικονομικισ (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαςτιριο Επενδυτικϊν Εφαρμογϊν (ΕΠΕΦΑ) του Τομζα Οικονομικισ των Επιχειριςεων και Χρθματοοικονομικισ, του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Οι δφο φορείσ ζχουν ςθμαντικι και πολυετι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ εφαρμοςμζνων εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δράςεων, όπωσ το Πρόγραμμα Εξειδίκευςθσ ςτον Εςωτερικό Ζλεγχο. Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ ςτην Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα Το Πρόγραμμα κα αρχίςει ςτισ 13 Μαΐου 2013 και κα διαρκζςει επτά (7) εβδομάδεσ, με ςυγκεκριμζνθ δομι και κακοδιγθςθ για τθν εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ. Στόχοι του Προγράμματοσ Με τθν ολοκλιρωςθ του Προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν και να γνωρίηουν: Τον βαςικό ρόλο τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, τθν οργάνωςθ και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Μονάδασ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, κακϊσ και τουσ κινδφνουσ και τισ επιπτϊςεισ από τθ μθ ςυμμόρφωςθ, τόςο ςε επίπεδο οργανιςμοφ, όςο και ςε ατομικό. 1

3 Ποιοι είναι οι βαςικοί νόμοι και διατάξεισ που ενδιαφζρουν τθ Μονάδα Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ. Τον οριςμό και τα ςτάδια του ξεπλφματοσ χριματοσ και κυρίωσ τισ υποχρεϊςεισ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων, τθν ζννοια και τισ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, κακϊσ και τον τρόπο χειριςμοφ τουσ και τζλοσ τισ υποχρεϊςεισ που διζπουν τισ προςωπικζσ ςυναλλαγζσ των καλυπτόμενων προςϊπων. Τουσ οριςμοφσ τθσ κατάχρθςθσ και τθσ χειραγϊγθςθσ τθσ αγοράσ, κακϊσ και τθν ζννοια τθσ εςωτερικισ πλθροφορίασ. Τα βαςικά ηθτιματα τθσ προςταςίασ του καταναλωτι όςον αφορά ςτα τραπεηικά προϊόντα και υπθρεςίεσ και τθ νομοκεςία για τισ αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων (MiFID) που κζτει το πλαίςιο για τθν παροχι επενδυτικϊν υπθρεςιϊν ςε χρθματοπιςτωτικά προϊόντα, τθν προςταςία του καταναλωτι / χριςτθ επενδυτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, τουσ κανόνεσ διαφάνειασ και πλθροφόρθςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ, κακϊσ και τουσ κανόνεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ πλατφορμϊν διαπραγμάτευςθσ. Σε Ποιουσ Απευθφνεται το Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα απευκφνεται ςε: Στελζχθ Τραπεηϊν. Στελζχθ Εταιρειϊν Παροχισ Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν. Στελζχθ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν. Στελζχθ ειςθγμζνων εταιρειϊν. Στελζχθ εταιρειϊν που ςχεδιάηουν και υποςτθρίηουν πλθροφοριακά ςυςτιματα με ςτόχο τθν εναρμόνιςθ των χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν ςτισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ. Στελζχθ, που αςκοφν ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ (όπωσ εςωτερικοί ελεγκτζσ, ορκωτοί ελεγκτζσ και ςτελζχθ διαχείριςθσ λειτουργικοφ κινδφνου). Πτυχιοφχουσ, ι και με μεταπτυχιακό τίτλο, οικονομικϊν, νομικϊν και πολιτικϊν ςπουδϊν και γενικότερα ςπουδϊν τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να αςχολθκοφν ςτο μζλλον με τθν Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ. Όςουσ επικυμοφν μία διεκνι καριζρα ςτθν Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ, και επιδιϊκουν μία ευρφτερθ οπτικι τθσ λειτουργίασ και των εφαρμογϊν τθσ ςε διεκνζσ επίπεδο. 2

4 Οφζλη από την Παρακολοφθηςη του Προγράμματοσ Το Πρόγραμμα: Παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ Kανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, τόςο κεωρθτικι όςο και πρακτικι. Προτείνει εργαλεία και μεκόδουσ χριςιμεσ ςτθν κακθμερινι εργαςία και ςτθν οργάνωςθ του Τμιματοσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ. Θζτει προβλθματιςμοφσ, παρακζτει παραδείγματα από τθ διεκνι και ελλθνικι πραγματικότθτα και καταδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ και του Κανονιςτικοφ Κινδφνου. Υλοποιείται από ζμπειρα τραπεηικά ςτελζχθ, τα οποία ςυνδυάηουν διδακτικι και εργαςιακι εμπειρία. Παρζχει μία καλι βάςθ εκπαίδευςθσ και κατανόθςθσ του αντικειμζνου ςε όςουσ αςχολθκοφν ςτο μζλλον με τθν Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ. Δίνει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ δίχωσ τθν ανάγκθ φυςικισ παρουςίασ και προςφζρει ευελιξία. Σχεδιαςμόσ του Προγράμματοσ Εκπαιδευτική Μεθοδολογία Το Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει κεωρθτικι παρουςίαςθ των εννοιϊν, των βαςικϊν νομοκετθμάτων και των υποχρεϊςεων που αφοροφν τθν Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ. Προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογίεσ και μοντζλα που ςτοχεφουν ςτθν πρακτικι εφαρμογι των εννοιϊν τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ. Περιλαμβάνει ομαδικζσ ερωτιςεισ, αςκιςεισ παραδείγματα και αναλφςεισ περιπτϊςεων, με ςκοπό τθν κατανόθςθ τθσ πρακτικισ εφαρμογισ των κεωρθτικϊν εννοιϊν ςτθν κακθμερινι εργαςία. Περιλαμβάνει διενζργεια εξετάςεων ι/και ανάκεςθ εργαςιϊν ςε κάκε εκπαιδευτικι ενότθτα. Εξ Αποςτάςεωσ Μάθηςη Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία πραγματοποιείται εξ ολοκλιρου μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, ςτθν οποία αποκτά πρόςβαςθ κάκε ςυμμετζχων μζςω προςωπικοφ κωδικοφ που παρζχεται μετά τθν επιτυχι εγγραφι ςτο Πρόγραμμα. Θ είςοδοσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιθκεί οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα, με μόνθ προχπόκεςθ τθν κατοχι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και τθν πρόςβαςθ ςτο 3

5 διαδίκτυο. Σθμειϊνεται ότι οι γνϊςεισ που απαιτοφνται για τθν πλοιγθςθ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα είναι βαςικοφ επιπζδου. Το Πρόγραμμα ζχει δομθκεί ςε 6 εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε 30 εκπαιδευτικζσ ϊρεσ. Κάκε εκπαιδευτικι εβδομάδα αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό που αντιςτοιχεί ςε αυτιν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, κακϊσ και το προτεινόμενο ςχζδιο μελζτθσ, και θ ςχετικι βιβλιογραφία. Παράλλθλα, ςτθν ζναρξθ κάκε εκπαιδευτικισ εβδομάδασ παρζχεται, με μορφι webinar, ςφντομθ ειςαγωγικι τοποκζτθςθ των ειςθγθτϊν. Τζλοσ, κάκε ςυμμετζχων ςτο πρόγραμμα ζχει τθ δυνατότθτα να επικοινωνεί κακθμερινά με τουσ ειςθγθτζσ για οποιεςδιποτε απορίεσ προκφπτουν, χρθςιμοποιϊντασ τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα επικοινωνίασ. Κάκε εκπαιδευτικι ενότθτα περιλαμβάνει κεωρία, ερωτιςεισ, αςκιςεισ και μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies). Περαιτζρω, ςτο τζλοσ κάκε εκπαιδευτικισ ενότθτασ, οι ςυμμετζχοντεσ εξετάηονται ςτθ διδακτζα φλθ, μζςω διαγωνίςματοσ ι/και εργαςιϊν που κα τουσ ανατεκοφν θλεκτρονικά και κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν ςε ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. Θ χοριγθςθ του Πιςτοποιθτικοφ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ πραγματοποιείται, ςε περίπτωςθ που ο εκπαιδευόμενοσ λάβει ςε κάκε εκπαιδευτικι ενότθτα του Προγράμματοσ βακμό μεγαλφτερο ι ίςο του 50%. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία παρζχονται ςτον Οδθγό Σπουδϊν που αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ. Δομή του Προγράμματοσ Το Πρόγραμμα ζχει δομθκεί με τρόπο ϊςτε να καλφπτει όλα τα πεδία εφαρμογισ τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ςε τράπεηεσ, εταιρείεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και ταυτόχρονα να αναπτφςςει τόςο τθ δομι και λειτουργία τθσ Μονάδασ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, όςο και τουσ επιμζρουσ άξονζσ τθσ: 1. Ειςαγωγή Θ ζννοια τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Τι ςυνεπάγεται θ μθ ςυμμόρφωςθ Θ κζςπιςθ τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ςτθν Ελλάδα Ο βαςικόσ ρόλοσ και θ αποςτολι τθσ Μονάδασ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, θ οργάνωςθ και οι αρμοδιότθτζσ τθσ Θ ζνταξθ τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ μζςα ςτο Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 4

6 2. Κανονιςτικό Πλαίςιο Βαςικοί Νόμοι για τισ τράπεηεσ Εποπτικζσ Αρχζσ: ποιεσ είναι και τί εποπτεφουν 3. Αςφάλεια Χρηματοπιςτωτικοφ Συςτήματοσ (Financial Security) Οριςμόσ και ςτάδια του ξεπλφματοσ χριματοσ Ηθτιματα διαφκοράσ και δωροδοκίασ Οι βαςικοί άξονεσ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ περί ξεπλφματοσ χριματοσ Διεκνι εμπάργκο και επιπτϊςεισ τουσ Δθμιουργία και επικαιροποίθςθ προφίλ «γνϊριςε τον πελάτθ ςου» Χριςθ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ για τον εντοπιςμό αςυνικων ςυναλλαγϊν, προςϊπων και οντοτιτων που καταηθτοφνται 4. Επιχειρηματική Ηθική (Professional Ethics) Προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα Σφγκρουςθ ςυμφερόντων Προςωπικι ςυναλλαγι Αποδοχι ι προςφορά δϊρων Εταιρικι διακυβζρνθςθ 5. Ακεραιότητα Αγορών (Market Integrity) Θ εμπιςτευτικι ι προνομιακι πλθροφορία (private information vs public information, Chinese walls) Θ κατάχρθςθ και θ χειραγϊγθςθ αγοράσ και τρόποι διαςφάλιςθσ 6. Συμφζροντα Πελατών (Customers' Interests) Προςταςία του καταναλωτι τραπεηικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν Παράπονα πελατϊν Τραπεηικό απόρρθτο Οδθγία για τισ αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων (MiFID) Συςτιματα πλθροφορικισ για αυτοματοποίθςθ των ελζγχων Οι Ειςηγητζσ του Προγράμματοσ Ευάγγελοσ Τςεκρζκοσ Ο κ. Ευάγγελοσ Τςεκρζκοσ είναι Διευκυντισ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ςτθν Τράπεηα BNP Paribas - Υποκατάςτθμα Ακθνϊν, με ευκφνθ για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ BNP Paribas ςτθν Ελλάδα. Είναι Νομικόσ Σφμβουλοσ και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων από το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και ςτθν Επικοινωνία από το UCL-Βζλγιο, και το Τμιμα Επικοινωνίασ και ΜΜΕ τθσ Νομικισ Σχολισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Είναι πιςτοποιθμζνοσ ωσ Υπεφκυνοσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ από τθν Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν και τθν International Compliance Association, με μεγάλθ εμπειρία ςτθ διεξαγωγι εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ. 5

7 Βαςιλική Μοιράγια Θ κα Βαςιλικι Μοιράγια είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ. Κατζχει πιςτοποίθςθ Υπευκφνου Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ από τθν Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν, κακϊσ και πιςτοποίθςθ εξειδίκευςθσ ςτθν Εταιρικι Διακυβζρνθςθ και ςτθ Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Εργάηεται ωσ υπεφκυνθ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ςτθν Τράπεηα Royal Bank of Scotland - Υποκατάςτθμα Ελλάδασ και αςχολείται παράλλθλα με τθ διεξαγωγι ςεμιναρίων Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ. Χρήςιμεσ Πληροφορίεσ Διάρκεια Προγράμματοσ Το Πρόγραμμα κα αρχίςει ςτισ 13 Μαΐου 2013 και κα ολοκλθρωκεί ςτισ 28 Ιουνίου 2013 (επτά εβδομάδεσ). Επόμενοσ Κφκλοσ Μακθμάτων ςχεδιάηεται για τον Οκτϊβριο του Αίτηςη Συμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ ξεκινάνε τθ Δευτζρα 8 Απριλίου και κα ολοκλθρωκοφν τθν Παραςκευι 26 Απριλίου. Όςοι / όςεσ ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν καλοφνται όπωσ ςυμπλθρϊςουν τθ ςχετικι αίτθςθ που βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα και να τθν αποςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Εγγραφή ςτο Πρόγραμμα Θ ειδοποίθςθ κάκε ενδιαφερόμενου για τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςισ του κα γίνει μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ, με το οποίο κα λάβει ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ. Θ εγγραφι κα ολοκλθρωκεί με τθν πλθρωμι των διδάκτρων, οπότε κα χορθγθκοφν οι προςωπικοί κωδικοί πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Προγράμματοσ, κακϊσ και οδθγίεσ χριςθσ τθσ. Δίδακτρα Τα δίδακτρα του Προγράμματοσ είναι 300 ευρϊ, τα οποία καταβάλλονται ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ζωσ και 5 θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων επιςτρζφεται θ καταβλθκείςα πρϊτθ δόςθ των διδάκτρων. Μετά από αυτιν τθν προκεςμία δεν πραγματοποιείται επιςτροφι διδάκτρων. 6

8 Πιςτοποιητικό Κανονιςτικήσ Συμμόρφωςησ Παρζχεται ςε κάκε ςυμμετζχοντα / ςυμμετζχουςα μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του Προγράμματοσ. Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Πρόγραμμα είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα 7

9

10 Πρόγραμμα Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ Στην Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Τομζασ Οικονομικήσ των Επιχειρήςεων και Χρηματοοικονομικήσ Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σταδίου 5, 2 οσ όροφοσ , Ακινα Τθλ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τομζα Οικονομικήσ των Επιχειρήςεων και Χρηματοοικονομικήσ Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σταδίου 5, 2 οσ όροφοσ , Ακινα Τθλ

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. «Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση»

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. «Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση» Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 1.1. Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα