ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Νά ντης Γαλλίας... 1 Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Λίλ λης Β. Γαλλίας... 2 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Ελ ληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο... 3 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ /Ε5/ (ΦΕΚ 1919/τΒ / ) υπουργικής απόφασης: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική», όπως έχει ήδη διορθωθεί με το ΦΕΚ 2222/τΒ / και τρο ποποιηθεί με την αριθ /E5/ (ΦΕΚ 2537/τ.Β / ) υπουργική απόφαση... 4 Μεταφορά του υπαλλήλου του ΟΑΕΔ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στον Οργανισμό Πε ρίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου... 5 Έγκριση σύναψης συμβάσεως μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα από την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»... 6 Καθορισμός ψήφων μελών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ /398/62304/Ζ1 (1) Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Νάντης Γαλλίας. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ. 2 του ν.4076/12 «Ρυθμίσεις θε μάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/τ.Α ). β) Του άρθρου 30 παρ. 2 του ν.4027/11 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/τ.Α / ). 2. Την υπ' αριθ. Φ.815.2/279/41778/Ζ1/ απόφα ση «Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας» (ΑΔΑ: Β4Ρ09 Μ66). 3. Την από αίτηση του Ελληνικού Συλλόγου του Ατλαντικού Λίγηρος. 4. Την υπ' αριθ. Φ.27/649/ εισήγηση του Συ ντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών. 5. Το επικυρωμένο καταστατικό του Συλλόγου. 6. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα διδασκαλίας. 7. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας. 8. Την κατάσταση εγγεγραμμένων μαθητών Το Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 141/ ) «Διορισμός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», σύμ φωνα με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Αρβανι τόπουλος, ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε: Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Νάντης Γαλλίας, με φορέα τον Ελληνικό Σύλλογο του Ατλαντικού Λίγηρος. Μαρούσι, 9 Μαΐου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ. Φ /399/62307/Ζ1 (2) Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Λίλλης Β. Γαλλίας. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ. 2 του ν.4076/12 «Ρυθμίσεις θε μάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/τ.Α ). β) Του άρθρου 30 παρ. 2 του ν.4027/11 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/τ.Α / ).

2 19898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Την υπ' αριθ. Φ.815.2/279/41778/Ζ1/ απόφα ση «Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας» (ΑΔΑ:Β4Ρ09 Μ66). 3. Την από αίτηση της Ελληνικής Κοινότη τας Βορείου Γαλλίας. 4. Την υπ' αριθ. Φ.27/648/ εισήγηση του Συ ντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών. 5. Το επικυρωμένο καταστατικό του Συλλόγου. 6. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα διδασκαλίας. 7. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας. 8. Την κατάσταση εγγεγραμμένων μαθητών Το Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 141/ ) «Διορισμός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», σύμ φωνα με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Αρβανι τόπουλος, ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε: Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Λίλλης Β. Γαλλίας, με φορέα την Ελληνική Κοινότητα Βορείου Γαλλίας. Μαρούσι, 9 Μαΐου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ /Β2 (3) Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/ τ.α ) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 169 παρ. 13 του Ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) «Κύρωση του Κώδικα Κα τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/ τ.α ) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προ σωπικού των δημοσίων υπηρεσιών πλην των εκπαιδευ τικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ΝΠΔΔ». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/ τ.α ) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις». 5. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.5./344/οικ. 9048/ εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης Μοριοδότηση υποψηφίων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης». 6. Το αριθ. ΤΠ 1149/ έγγραφο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 7. Την αριθ. 232/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος για την ανασυγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991, ως ακολούθως: α) Το Γραμματέα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστη μίου, ως Πρόεδρο. β) Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως μέλη. 2. Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού. 3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με το νόμιμο αναπληρωτή του. 4. Ως αναπληρωτής του Προέδρου της Ειδικής Επιτρο πής Αξιολόγησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που και ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη τικού Προσωπικού ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του δε δύναται να προεδρεύσει της Επιτροπής. 5. Η θητεία εκάστου των μελών της Ειδικής Επιτρο πής Αξιολόγησης λήγει με την λήξη της θητείας του ως μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού. 6. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης που περιέχουν ει δική αιτιολογία για βαθμολογία κριτηρίων αξιολόγησης με βαθμό 9 ή 10, κατά τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ΠΔ 318/1992 καθώς και η κρίση σχετικά με το αν η παρατιθέμενη αιτιολογία τεκμηριώνεται σε συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον τα περιγραφόμενα στοιχεία ή πραγματικά περιστατικά δικαιολογούν την τεθείσα βαθμολογία, κατά τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992. Μαρούσι, 10 Μαΐου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ /Ε5 (4) Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ /Ε5/ (ΦΕΚ 1919/τΒ / ) υπουργικής απόφασης: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική», όπως έχει ήδη διορθωθεί με το ΦΕΚ 2222/τΒ / και τροποποιηθεί με την αριθ /E5/ (ΦΕΚ 2537/τ.Β / ) υπουργική απόφαση. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν.4009/2011 (Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν.4025/2011 (Α 228), του άρ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θρου 5 παρ. 8 του ν.4076/2012 (Α 159), και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν.4115/2013 (Α 24). β) του ν.3685/2008 (Α 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 7), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α 71), γ)του ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Την με αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Με ταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 4. Τη με αριθ. πρωτ /Ε5/ (ΦΕΚ 1919/ τβ / ) υπουργική απόφαση: «Έγκριση Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική», όπως έχει ήδη διορθωθεί με το ΦΕΚ 2222/ τβ / και τροποποιηθεί με την αριθ /E5/ (ΦΕΚ 2537/τ.Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Το απόσπασμα του αριθ. 17/ πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 6. Το απόσπασμα του αριθ. 9/ πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 7. Την με αριθμ. πρωτ. 535/ ειδική έκθεση του Διευθυντή του εν λόγω Π.Μ.Σ. για την αποτίμηση του έργου του Π.Μ.Σ.. 8. Τα με αριθμ. πρωτ. 441/ και 989/ έγγραφα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ /Ε5/ (ΦΕΚ 1919/τΒ / ) υπουργική απόφαση: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική», όπως έχει ήδη διορθωθεί με το ΦΕΚ 2222/ τβ / και τροποποιηθεί με την αριθ /E5/ (ΦΕΚ 2537/τ.Β / ) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως: Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 «Χρονική διάρ κεια» αντικαθίσταται ως εξής: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν.4009/2011 (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ θρου 47 περ. γ του ν.4025/2011 (Α 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν.4115/2013 (Α 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.» Μαρούσι, 8 Μαΐου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. Φ.90390/12479/1444 (5) Μεταφορά του υπαλλήλου του ΟΑΕΔ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στον Οργανισμό Περί θαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν.4111/2013 [ΦΕΚ 18 Α]. 2. Την από αίτηση του υπαλλήλου. 3. Το 13003/ έγγραφο του ΟΠΑΔ. 4. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ΟΠΑΔ με διοι κητικούς υπαλλήλους. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκύπτει πρόσθετη δαπάνη η οποία δεν θα υπερβεί τα ευρώ, και η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΑΔ έτους 2013, για την οποία έχουν ληφθεί και αναρτηθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (με αρ. πρωτ. ΟΠΑΔ 12880,12882 και 12889/ ], αποφασίζουμε: Μεταφέρεται στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλι σμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ο τακτικός υπάλληλος του ΟΑΕΔ ΑΛΕ ΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κλάδου ΤΕ4 Διοικητικός, με Β Βαθμό, ο οποίος έχει μεταφερθεί από τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ}. Αθήνα, 13 Μαΐου 2013 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F Αριθ. 3429/77441 (6) Έγκριση σύναψης συμβάσεως μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα από την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α / ) και τη συμπλή ρωση με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α / ). 3. Το αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδο τούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών». 4. Την αριθμ / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σχετικά

4 19900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με αίτημα για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα (04) φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλο ποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων που τρέχει η εταιρεία. 5. Την αριθμ. 6590/146357/ Εισηγητική Έκθε ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 6. Την αριθμ / βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σύμ φωνα με την οποία δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτη μένης εργασίας και δεν καλύπτονται με το προσωπικό αυτό πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. 7. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/23/30656/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ , όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση προς υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου, μέχρι ένα (01) έτος, τριών (03) ατόμων, για την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». 8. Την αριθμ / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σύμφω να με την οποία έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥ ΡΟΥ κατακύρωση από ) και η στελέχωση της ομάδας έργου με μηχανικούς είναι απαραίτητη. 9. Την αριθμ. 5602/ βεβαίωση της Οικονο μικής Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη τριών (03) συμβάσεων μίσθωσης έργου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», έως ένα (01) έτος, για την υλοποίηση του έργου Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ), ως εξής: ένας (01) Σύμβουλος Ιδιωτικών Επενδύσεων/κλάδος ΠΕ Μηχανικών, διάρκειας ενός (01) έτους και με συμβα τική ετήσια αμοιβή συν Φ.Π.Α.. ένας (01) Σύμβουλος Ιδιωτικών Επενδύσεων/κλάδος ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Μηχα νολόγο κλπ), διάρκειας ενός (01) έτους και με συμβατική ετήσια αμοιβή συν Φ.Π.Α.. ένας (01) Σύμβουλος Δημοσίων Επενδύσεων/κλάδος TE Μηχανικών, διάρκειας ενός (01) έτους και με συμβα τική ετήσια αμοιβή συν Φ.Π.Α.. Λαμία, 9 Μαΐου 2013 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθ. απόφ. 64/ (7) Καθορισμός ψήφων μελών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για το έτος ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο νομικών», (ΦΕΚ Α 128), γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/ «Τροποποίηση των δια τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/ , όπως ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β 1953), δ) Την υπ αριθμ /Β2147/ (ΦΕΚ 2149/ ) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική πράξη έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλι σης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από τον Ν.3229/2004, σύμφωνα με την οποία η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ασκεί όλες τις εποπτικές αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης από ε) το άρθρο 21 έως 24 και 33 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α 110) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεων της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης», όπου αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, ήδη Τράπεζα της Ελλάδος από 01/12/2010, καθορίζεται κατά το λόγο της εισφο ράς κάθε μέλους «...ο αριθμός των, κατά το επόμενο έτος, διατεθημένων από αυτά στη συνέλευση ψήφων» του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, στ) το με αρ. πρωτοκόλλου ΕΠ.Ε.ΙΑ. 1539/ αίτημα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης με το οποίο απέστειλε την εισπραχθείσα εισφορά επί της παρα γωγής πρωτασφαλίσεων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων Οχημάτων χρήσης 2011 των μελών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, ζ) το από εισηγητικό σημείωμα της Διεύ θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει: να καθοριστούν οι ψήφοι που διαθέτει κάθε μέλος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης στη Συνέλευση των μελών του, για το έτος 2013, βάσει της εισπραχθείσας εισφοράς τους κατά το έτος χρήσης 2011, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπό σπαστο μέρος της παρούσας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΨΗΦΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣΑ.Α.Ε ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ Α.Ε ERGOA.A.E.Z ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α ΝΡ INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε ΑΣΦ. Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α GENERALI HELLAS A.E.A.Z PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α INTERASCO Α.Ε.Γ.Α AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ ΕΟΧ 27 MALAYAN INS.Co.LTD 1 28 LLOYDS OF LONDON ΕΛΛΑΣ Α.Ε EURO INS LTD C/O CRAWFORD GRAHAM MILLER (HELLAS) PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED CHARTIS INS.UK LTD 1 32 HD INS.LTD 1 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΕΟΧ 33 NATIONAL UNION INS.Co of PITTSBURG PA USA ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Π.Υ) 34 UPS INTERNATIONAL INS ELECTRIC INS. IRELAND/CRAWFORD 1 36 ALPHA INSURANCE GREEK BRANCH QBE INS.(EUROPE)Ltd 1 38 ENTERPRISE INS.Co P.LC 1.069

6 19902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39 QU DOS INS.A/S 1 40 USAA LIMITED 18 ΑΛΛ/KOI ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΚΤΕΛ 41 ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦ. ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 42 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 43 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 3 44 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΥΤ/ΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε 5 46 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ.ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8 47 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΥΤ/ΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3 48 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Π.Ε ΙΔ. ΕΠ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΤΑΞΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 50 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΤΕΛ ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦ. Δ.Χ. ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ν. ΧΑΝΙΩΝ 1 52 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΤΕΛ ΖΑΚΥΝΟΟΥ 4 53 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΑΡΤΑΣ 4 55 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 1 56 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4 57 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4 58 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΒΟΛΟΥ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 1 59 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 60 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. Δ.Χ ΤΑΞΙ ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 61 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε 1 62 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Π.Ε ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΠΕΛΛΑΣ) 1 64 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 1 65 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΔΡΑΜΑΣ 1 66 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΑΛ ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 67 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΤΕΑΛ ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε 1 68 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 1 69 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ν. ΛΑΜΙΑΣ 1 70 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4 71 ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔ.ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 72 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 73 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 74 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΝΑΟΥΣΑΣ (ΠΕΛΛΑΣ) 1 75 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ.ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΞΑΝΘΗΣ 1 76 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ.ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1 77 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ.ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ν. ΣΕΡΡΩΝ 1 78 ΠΑΝ/ΚΟΣ ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ ΣΥΝ.Π.Ε ΠΑΝ/ΚΟΣ ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΣΤ. ΛΕΩΦ. κ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε 9 80 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 1 82 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ν. ΑΧΑΪΑΣ 1 83 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΥΤ/ΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΗΛΕΙΑΣ 1 84 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 1 85 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΤΕΛ ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 86 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΤΕΛ ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ 1 88 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ.ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΧΑΝΙΩΝ 8 89 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ.ΑΣΤΙΚΩΝ κ' ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ν. ΧΙΟΥ 1 90 ΑΛΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΙΔ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ κ' ΥΠΕΡ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε 1 ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

8 19904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα