ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/10/2013 Α.Π.: 7782/1998/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Αττικής - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).

2 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την με Α.Π. 908/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ Αττικής » για την έγκριση των κριτηρίων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» (Γραπτή Διαδικασία Αρ. 29/ Α.Π. 742/ ). 15. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3035/720/Α2/ , (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ , ΥΟΔΔ 315/ ), με θέμα: «Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 16. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 17. Την από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7672/ Την από εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Σελίδα 2 από 5

3 Αποφασίζουμε 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3035/720/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ , ΥΟΔΔ 315/ ), για την εισήγηση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 2. Την ένταξη εξακοσίων εξήντα πέντε (665) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,66 και δημόσια δαπάνη ,16 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την ένταξη εβδομήντα (72) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,46 και δημόσια δαπάνη ,55 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την ένταξη χιλίων τετρακοσίων εξήντα δύο (1.462) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,14 και δημόσια δαπάνη ,46 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την ένταξη πεντακοσίων επτά (507) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,81 και δημόσια δαπάνη ,32 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 6. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων δυο χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (2.064) έργων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό ,62 και δημόσια δαπάνη ,85 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σελίδα 3 από 5

4 7. Προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίζουμε να παράσχουμε επιπλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα έργα των σημείων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης λόγω εξάντλησης του αρχικά αναφερόμενου προϋπολογισμού στην πρόσκληση του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης». Ο αριθμός των έργων αυτών είναι χίλια τριακόσια δώδεκα (1.311) με συνολικό προϋπολογισμό ,14 και δημόσια δαπάνη ,77, και αναλύεται ακολούθως: 7.1 Διακόσια τριάντα τρία (233) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,01 και δημόσια δαπάνη ,24 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.2 Χίλια εβδομήντα οκτώ (1.078) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,13 και δημόσια δαπάνη ,53 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VII που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 8. Προϋπόθεση για την ένταξη των έργων του σημείου 7 της παρούσας, αποτελούν: α. η υποβολή έως την από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικού αριθμού πρόσθετων επενδύσεων για την αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας. 9. Για τα έργα του σημείου 7 ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον αποφασίζουμε τα εξής: Σελίδα 4 από 5

5 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008 ή 1998/ Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Αττικής Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 5 από 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 96, , , ,40 FYFE EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2 ΒΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 93, , , ,00 3 ΒΕΣ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ PAL 93, , , ,00 GREEK AIR ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 92, , , ,56 5 ΒΕΣ Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 92, , , ,96 CHEMO Ελλάς Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική 6 ΒΕΣ Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Χημικών 91, , , ,52 NANOPHOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7 ΒΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 91, , , ,09 Δ. ΣΟΦΡΑΣ - ΜΑΣΙΝΑ ΤΕΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8 ΒΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 91, , , ,58 ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 9 ΒΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 90, , , ,85 10 ΒΕΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 90, , , ,00 ΒΙΟΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΒΕΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 90, , , ,55 12 ΒΕΣ ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ 90, , , ,40 13 ΒΕΣ POLARCHEM ΕΠΕ 89, , , ,26 GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 14 ΒΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε 89, , , ,80 ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 ΒΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 89, , , ,00 ΧΡΩΜΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 16 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 88, , , ,50 17 ΒΕΣ ΙΝΤΡΟΦΕΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 88, , , ,50 1 από 40

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 18 ΒΕΣ Π.ΤΖΑΚΗΣ - Ι.ΠΛΟΣΚΑΣ Ο.Ε. 88, , , ,62 19 ΒΕΣ Ε.Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 88, , , ,00 20 ΒΕΣ ΜΕΤΡΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΒΕΕ 88, , , ,00 21 ΒΕΣ ΝΕΖΗ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 88, , , ,50 ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 22 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 87, , , ,99 23 ΒΕΣ ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 87, , , ,00 24 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 87, , , ,28 25 ΒΕΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87, , , ,17 26 ΒΕΣ ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 86, , , ,17 27 ΒΕΣ PACKO FLEX A.E.B.E. 86, , , ,00 28 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ 86, , , ,00 ALL SEASONS PERFUMES ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 29 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 86, , , ,34 Ε.Γ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΞΕΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ 30 ΒΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 86, , , ,25 ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 31 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - 86, , , ,22 KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 32 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 86, , , ,00 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 86, , , ,50 34 ΒΕΣ ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 86, , , ,81 2 από 40

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 35 ΒΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS 86, , , ,72 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 36 ΒΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 86, , , ,09 37 ΒΕΣ ΒΕΡΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ 85, , , ,00 TRADE TECH ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 38 ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 85, , , ,59 39 ΒΕΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 85, , , ,32 ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 40 ΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 85, , , ,73 41 ΒΕΣ SKOT Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 85, , , ,50 42 ΒΕΣ Ι. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 85, , , ,82 43 ΒΕΣ ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 85, , , ,50 ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 44 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ 85, , , ,30 STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 45 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 84, , , ,05 RIVIMETAL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 84, , , ,63 47 ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 84, , , ,14 48 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 84, , , ,26 ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 49 ΒΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ο.Ε 84, , , ,00 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 50 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 84, , , ,00 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ&ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51 ΒΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 84, , , ,00 3 από 40

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ENCO ΕΠΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 52 ΒΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 84, , , ,37 53 ΒΕΣ ΟΛΥΜΠΙΚ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕΒΕ 84, , , ,24 TRYGONS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 54 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 83, , , ,28 ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 83, , , ,17 56 ΒΕΣ Δ. ΜΑΡΙΑΝΟΣ- Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ο.Ε. 83, , , ,00 57 ΒΕΣ ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 83, , , ,74 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Λ. ΥΙΟΙ Δ. ΤΕΛΩΝΗ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 58 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 83, , , ,40 59 ΒΕΣ MΠΡΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕ 83, , , ,77 60 ΒΕΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 83, , , ,00 61 ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 83, , , ,00 ΣΥΣΤΕΜΑ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62 ΒΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 83, , , ,50 ΚΕΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- 63 ΒΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 83, , , ,95 MEDIA COMMUNICATIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 64 ΒΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 83, , , ,43 65 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 83, , , ,50 ΜΕΤΑΛΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 66 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 83, , , ,13 67 ΒΕΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΕΠΕ 82, , , ,46 68 ΒΕΣ DMP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΕ 82, , , ,40 4 από 40

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 69 ΒΕΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82, , , ,75 70 ΒΕΣ Γ.ΚΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 82, , , ,98 AUTOMATION CONTROL TECHNOSERVICES 71 ΒΕΣ LTD 82, , , ,38 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 72 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 82, , , ,00 ΕΥΡΩΚΑΜΠΤΙΚΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. 73 ΒΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΤΕΧΝ. 82, , , ,42 74 ΒΕΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 82, , , ,00 ΕNVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 75 ΒΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 82, , , ,59 76 ΒΕΣ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 82, , , ,38 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 77 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 82, , , ,00 78 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ Ο.Ε. 82, , , ,40 ΣΤΑΘΑΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 79 ΒΕΣ ΕΠΕ 81, , , ,52 80 ΒΕΣ ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ 81, , , ,56 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 81 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,62 82 ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(STUDIO DENT) 81, , , ,75 TECHNOHULL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 83 ΒΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 81, , , ,28 84 ΒΕΣ ΒΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 81, , , ,96 ΣΚΑΓΙΑΣ Θ Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 85 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,00 5 από 40

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 86 ΒΕΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 81, , , ,01 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 87 ΒΕΣ ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΟΕ 81, , , ,80 FRAME (ΦΡΑΙΗΜ)- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 88 ΒΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 81, , , ,23 89 ΒΕΣ Σ. ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ & Σ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε 81, , , ,78 90 ΒΕΣ Κ. ΣΕΛΜΑΣΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 81, , , ,89 91 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΟΕ 81, , , ,23 FRESH FORMULA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 92 ΒΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 81, , , ,57 ΚΟΡΔΕΛΛΟΠΟΙΙΑ VOSTEX ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. 93 ΒΕΣ ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε. 80, , , ,04 94 ΒΕΣ Γ. ΛΥΓΕΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 80, , , ,45 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 95 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 80, , , ,08 96 ΒΕΣ ΣΑΡΡΗΣ Γ & ΣΙΑ ΟΕ 80, , , ,00 97 ΒΕΣ NIK. Ι. ΑΛΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 80, , , ,64 EUROSYST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 98 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 80, , , ,00 NETSCOPE SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 99 ΒΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 80, , , , ΒΕΣ A & Π ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΟΕ 80, , , , ΒΕΣ ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕΕ 80, , , , ΒΕΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 80, , , ,00 6 από 40

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 103 ΒΕΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Ο.Ε 80, , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΔΑΡΑ Ο.Ε. 80, , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 80, , , , ΒΕΣ Γ.ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 80, , , , ΒΕΣ Δ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 80, , , , ΒΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Α.Ε 80, , , , ΒΕΣ ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 80, , , , ΒΕΣ Ι. ΔΕΜΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 80, , , ,00 ΛΟΥΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 111 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΕ 80, , , , ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ 80, , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79, , , ,86 Περικλής Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία 114 ΒΕΣ Παραγωγής Ειδών Αρτοποιϊας-Ζαχαροπλαστικής- 79, , , ,63 ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 115 ΒΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & 79, , , , ΒΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ 79, , , ,00 4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 117 ΒΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , , ΒΕΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 79, , , , ΒΕΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 79, , , ,67 7 από 40

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 120 ΒΕΣ Σ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 79, , , ,65 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 121 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , , ΒΕΣ Γ. ΣΠΑΝΟΥ - Γ. ΤΡΙΚΚΑΣ Ο.Ε. 79, , , ,50 ΓΡ. ΜΗΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 123 ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 79, , , ,26 G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 124 ΒΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ-ΔΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 79, , , , ΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧANΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ 79, , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 79, , , ,50 ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 127 ΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 79, , , , ΒΕΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 79, , , , ΒΕΣ Α. ΚΙΤΣΕΛΗΣ - Θ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ο.Ε. 79, , , ,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 130 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 79, , , , ΒΕΣ Α.Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε 79, , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 79, , , , ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε 79, , , ,39 Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 134 ΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 79, , , ,00 Δ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 135 ΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΒΕΕ 79, , , ,48 AMERICAN MOTORS - ΧΡ.ΠΙΛΑΛΗΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΙ 136 ΒΕΣ ΘΑΛΑΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 79, , , ,19 8 από 40

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 137 ΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , ,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 138 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 79, , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ 79, , , , ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ-ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Ο.Ε. 79, , , , ΒΕΣ ΤΟΥΝΤΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 79, , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 79, , , ,50 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 143 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , ,52 INJEGOV - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 144 ΒΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , , ΒΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΕΙΣ MAΝΤΖΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 78, , , , ΒΕΣ ΜΕΡΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 78, , , ,25 ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 147 ΒΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 78, , , ,50 ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 148 ΒΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 78, , , ,00 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- 149 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΕ 78, , , ,40 ΚΕΜ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 150 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 78, , , ,60 ΛΩΡΕΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 151 ΒΕΣ Α.Ε. 78, , , , ΒΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 78, , , ,10 ΡΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 153 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 78, , , ,00 9 από 40

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 154 ΒΕΣ ΗΛ. ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε 78, , , , ΒΕΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 78, , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 78, , , , ΒΕΣ ΜΠΑΪΜΠΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 78, , , , ΒΕΣ ΣΤΕΦ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 78, , , , ΒΕΣ ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 78, , , , ΒΕΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 78, , , , ΒΕΣ ΜΟΥΤΣΟΥ, Ε., & ΣΙΑ Ο.Ε. 78, , , , ΒΕΣ ΦΟΥΚΑΚΗ ΜΙΧ. ΕΙΡΗΝΗ 78, , , ,00 ΝΤΕΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 163 ΒΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 78, , , , ΒΕΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 78, , , , ΒΕΣ ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΞΕΡΓΙΑΣ ΟΕ 78, , , , ΒΕΣ ΔΡΟΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε. 78, , , ,87 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΛΕΛΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 167 ΒΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 78, , , , ΒΕΣ ΤΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 78, , , ,00 EMMIS ABEE ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 169 ΒΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 78, , , ,25 ΑΦΟΙ ΖΑΓΑΡΗ ΧΩΜΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 170 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 78, , , ,00 10 από 40

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 171 ΒΕΣ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 78, , , ,00 MEDELLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 172 ΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 78, , , ,57 ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 173 ΒΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ- 78, , , ,74 ECOPAPER ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΚΑΙ 174 ΒΕΣ ΣΙΑ Ε.Ε 78, , , , ΒΕΣ ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ο.Ε. 78, , , , ΒΕΣ ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. 78, , , ,00 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 177 ΒΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 78, , , ,15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 178 ΒΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 78, , , , ΒΕΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 78, , , ,33 ΣΥΝΕΛΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 180 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 78, , , , ΒΕΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 77, , , ,00 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ AMERICA ΑΝΩΝΥΜΗ 182 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ. ΒΛΑΧΟΣ 77, , , , ΒΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. 77, , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΣΤΕΝΙΩΤΗ ΟΕ 77, , , , ΒΕΣ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ DOMUS ΑΕΒΕ 77, , , ,60 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 187 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 77, , , ,59 11 από 40

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 188 ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 77, , , , ΒΕΣ ΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 77, , , , ΒΕΣ Κ.ΚΑΝΑΚΗ - Θ & Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε 77, , , , ΒΕΣ DALCOCHEM A.E. 77, , , , ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77, , , ,99 ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 193 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , , ΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - OCEAN BLUE 77, , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77, , , ,27 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 196 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 77, , , , ΒΕΣ ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 77, , , ,50 IMPACT MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 198 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 77, , , , ΒΕΣ ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Η.- ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε. 77, , , , ΒΕΣ ΦΥΣΕΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 77, , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ 77, , , ,50 FOSS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 202 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 77, , , , ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΒΑΛΑ Ο.Ε. 77, , , , ΒΕΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 77, , , ,41 12 από 40

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Χ. ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 205 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 77, , , , ΒΕΣ MARIA SAURWEIN 77, , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ 77, , , , ΒΕΣ SIGMA SECURITY Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ 77, , , , ΒΕΣ NOISE CONTROL Ε.Π.Ε. 77, , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77, , , , ΒΕΣ QPV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , , ΒΕΣ Κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 77, , , , ΒΕΣ ΣΤΥΛ. ΤΖΑΝΕΡΑΣ - ΚΩΝ. ΤΖΑΝΕΡΑΣ ΟΕ 77, , , , ΒΕΣ KOCI KRISTINA 77, , , ,27 NEOPLAST ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 215 ΒΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 77, , , ,55 ΙΝΤΕΡΝΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 216 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , ,75 ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 217 ΒΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 76, , , , ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 76, , , ,50 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 219 ΒΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 76, , , , ΒΕΣ KULAS ALEKS 76, , , , ΒΕΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 76, , , ,14 13 από 40

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός TREK CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 222 ΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 76, , , ,88 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΠΕΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 223 ΒΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 76, , , , ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 76, , , , ΒΕΣ Πάσιος Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε. 76, , , ,45 ΟΥΤΕΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 226 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,73 RADIO TIMES ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 227 ΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 76, , , , ΒΕΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 76, , , , ΒΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 76, , , , ΒΕΣ ΟΑΣΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 76, , , , ΒΕΣ ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , , ΒΕΣ Κ Ε Σ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Χ ΚΟΥΚΟΥΤΟΣ ΟΕ 76, , , ,28 PRINTERLAND ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 233 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 76, , , ,42 ΑΛΙΜΕΝΤΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 234 ΒΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ 76, , , ,49 Θ. ΣΦΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 235 ΒΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,50 Γ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- Δ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 236 ΒΕΣ ΟΕ 76, , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΕΠΕ 76, , , , ΒΕΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Κ.- ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ Γ. ΟΕ 76, , , ,50 14 από 40

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 239 ΒΕΣ ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 76, , , ,00 ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 240 ΒΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 76, , , , ΒΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 76, , , , ΒΕΣ ELEKTRA HELLAS AE 76, , , , ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76, , , ,50 CRYSTAL ICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 244 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 76, , , ,50 CBI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 245 ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 76, , , , ΒΕΣ ΑΡΓΥΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 76, , , ,50 ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,60 ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΚΑΣΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΗΛΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 76, , , ,20 ΣΑΝΛΕΒ ΚΑΛΛΙΜΠΡΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 249 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 76, , , ,60 ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 250 ΒΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΚΥΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 76, , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ 76, , , , ΒΕΣ Π. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76, , , , ΒΕΣ ΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ 76, , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 76, , , , ΒΕΣ ΥΑΛΟΔΟΜΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 76, , , ,00 15 από 40

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Εξωστρέφεια ΙΙ Πίνακας Κατάταξης Επιλέξιµες προς Ένταξη Επιχειρήσεις ΠΕΠ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Επ. Πρόγραμμα ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρησης Δημόσια Δαπάνη 10130967-01-001001 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 999019553 ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ 5.600,00 10141429-01-000919 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 094194637

Διαβάστε περισσότερα