ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : Kοµοτηνή Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : Ε-mail : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κοµοτηνή: Αρ. Πρωτ.: 3383 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η 15 Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (παρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια (αγορά) συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 3. ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΤΛΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προµήθεια συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου». Το αντικείµενο της προµήθειας περιλαµβάνει την προµήθεια (αγορά) συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινού Μουσείου ιδυµοτείχου. εν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τµήµα του προκηρυσσόµενου έργου ή εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι 120 ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της ιακήρυξης µε τα Παρατήµατα αυτής από τη γραµµατεία της 15 ης ΕΒΑ (ώρες 09:00-15:00), τα οποία δηµοσιεύονται και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ των υπό προµήθεια υλικών & ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η προµήθεια και παράδοση των συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων θα γίνει στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου και θα ολοκληρωθεί µέσα σε διάστηµα 3 µηνών συνολικά από την υπογραφή της σύµβασης. 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισµός της Σύµβασης είναι ,25, πλέον Φ.Π.Α. 23% (5.796,75 ) ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριµένα την πράξη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», το οποίο είναι εγγεγραµµένο στο Π..Ε. µε κωδ. Πράξης 2011ΕΠ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται στη γραµµατεία της 15ης ΕΒΑ έως ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 µ.µ. (καταληκτική ηµεροµηνία). Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η επόµενη εργάσιµη ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της 15 ης ΕΒΑ, Σωκράτους 11, Κοµοτηνή, όπου θα γίνει η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών και µπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το επιθυµούν. 9. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά πρόσωπα που: -προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ..Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Συνεταιρισµοί εµπορίας, ή Ενώσεις Προµηθευτών των παραπάνω προσώπων και για ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει περισσότερες της µιας προσφορές. 10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του αρ.6 παρ.2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και του αρ. 8 της Αναλυτικής ιακήρυξης. Ακόµη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόµενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούµενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτηµα Α. 11. ΣΥΜΒΑΣΗ: H σύµβαση η οποία θα υπογραφεί µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού (Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού 15 η ΕΒΑ) και του Αναδόχου, θα χρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ) και διέπεται από τους όρους τα άρθρα όπως ορίζεται στο σχέδιο σύµβασης που ακολουθεί την αναλυτική διακήρυξη. 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007 καθώς και στο αρ.13 της αναλυτικής διακήρυξης. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Ιωάννης Κανονίδης Αρχαιολόγος

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 3383/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου» Κριτήριο Ανάθεσης: χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: ευτέρα 19/11/2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 16/11/2012 Το έργο «Οργάνωση της µόνιµης έκθεσης του βυζαντινού µουσείου ιδυµοτείχου» και συγκεκριµένα το υποέργο 3 «Οργάνωση της µόνιµης έκθεσης του βυζαντινού µουσείου ιδυµοτείχου και υλοποίηση των συνοδευτικών επικοινωνιακών δράσεων» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό ηµόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2012

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο προµήθειας ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ηµοσίευση Παραλαβή ιακήρυξης Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων ιευκρινήσεις ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισµού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσµία υποβολής προσφορών ιάρκεια ισχύος προσφορών ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόµενο προσφορών ΆΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 ιαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή) ΆΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 13 ιοικητικές Προσφυγές ΆΡΘΡΟ 14 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 15 Υπογραφή Σύµβασης ΆΡΘΡΟ 16 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΆΡΘΡΟ 17 Περίοδος εγγύησης Συντήρηση Ανταλλακτικά ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινοποιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς

5 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις όπως τροποποιηµένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/ ) Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α/ ), Του άρθρο 12 παρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο προµήθειας Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου για το έργο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόµενο µε αρ. πρωτ. 3336/ τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπόψη διαγωνισµού και της παρούσας διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισµός για την Προµήθεια συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των ,25, πλέον Φ.Π.Α. 23% (5.796,75 ) ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενταγµένου στο ΕΣΠΑ υποέργου 3: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ», της πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», µε Κωδικός Πράξης Π..Ε. ΣΑ ΕΠ031/8 2011ΕΠ και Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ.-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ηµοσίευση Παραλαβή ιακήρυξης Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων ιευκρινήσεις 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Σωκράτους 11 Τ.Κ./Πόλη : Kοµοτηνή Τηλέφωνο : Fax : Ε-mail : Ιστοσελίδα : 2. Το κείµενο της ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 15 ης ΕΒΑ, στην ιστοσελίδα και στο πρόγραµµα «ιαύγεια» ( ) για δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. 3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν φωτοαντίγραφα από τα σχετικά τεύχη του διαγωνισµού (διακήρυξη, τεχνική έκθεση, κ.λ.π.) στην παραπάνω διεύθυνση κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων

6 ( ). Για τυχόν απορίες σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών, oι υποψήφιοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις µόνο εγγράφως (συµβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) για το περιεχόµενο της παρούσας από την 15 η ΕΒΑ και οι απαντήσεις θα παρέχονται γραπτώς και το αργότερο τρεις ηµέρες µετά την έγγραφη αίτηση. Οι παρεχόµενες απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής (15 η ΕΒΑ) σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο και τους όρους της παρούσας. Επ αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Επιτροπή του άρθρου 11 παρ. 1 της παρούσας. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισµού 1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή συµπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν από το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω προµήθεια. Στην περίπτωση των ενώσεων προµηθευτών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύµβασης να περιβληθεί τη µορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµπορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµπορικού νόµου. 2. Με την υποβολή της προσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προµήθειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µπορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο προσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοπραξίας ή ένωσης. 4. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούµενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών κάθε οµάδας είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτηµα Α. ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσµία υποβολής προσφορών ιάρκεια ισχύος προσφορών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στη γραµµατεία της 15ης ΕΒΑ (Σωκράτους 11, Κοµοτηνή, τηλ.: ) έως τις ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 εντός σφραγισµένου φακέλου. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Οι προσφορές που κατατίθενται στην 15η ΕΒΑ µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες Η ορισθείσα επιτροπή του διαγωνισµού θα συνέλθει την επόµενη εργάσιµη της λήξης υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισµού ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φτάσει στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση δίνεται αριθµός πρωτοκόλλου από τον οποίο και µόνο αποδεικνύεται η ηµεροµηνία υποβολής της. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όµως µόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθµό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για (4) τέσσερις µήνες από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε κάθε περίπτωση που οι προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υπόψη κι επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόµενο προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται

7 δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. 2. Οι προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.) µε τρόπο που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής του άρθρου 11 παρ. 1 της παρούσας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. 4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σωκράτους 11 Τ.Κ Κοµοτηνή Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατεπώνυµο και πλήρη στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης 3383/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 19/11/2012 και ώρα 10:00 Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από επιστολή, η οποία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση του υποψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προµηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Η επιστολή αίτηση θα είναι συνταγµένη επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόµενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης. τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας προκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. ΆΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου Α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, εκτός από την Επιστολή Αίτηση υποβάλλουν µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα, στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος και σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

8 Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 1. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού ήτοι: Αρ. 3383/ , Τίτλος: Πρόχειρος ιαγωνισµός για την προµήθεια συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Οργάνωση της µόνιµης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου ιδυµοτείχου» και Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 19/11/2012 ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, - έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, - έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, iii. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου να δηλώνεται η νοµική του µορφή iv. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. v. Να δηλώνεται ότι α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και δ) πληρεί τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας 2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (απλό έγγραφο µε το οποίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.) ιευκρινίζεται ότι: -Η κατά τα ανωτέρω απαιτούµενη Υπεύθυνη ήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. -Η ηµεροµηνία της Υπεύθυνης ήλωσης πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, ως ηµέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ηµέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται µε απόδειξη κατάθεσης συστηµένης επιστολής σε ταχυδροµική υπηρεσία σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προµηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα µέλη που συµµετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόµιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των µελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης. ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µε την προσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών της προσφοράς, και τις ποσότητες αυτών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας και µε τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. 2. Τα αναγραφόµενα στην τεχνική προσφορά είδη θα πρέπει να τεκµηριώνονται από τα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Ως επίσηµα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυπώσεις τέτοιων εγγράφων από την επίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο. 3. Έγγραφη δήλωση του προσφέροντα σχετικά µε: i) ότι όλα τα µέρη του προσφερόµενου υλικού είναι καινούργια και αµεταχείριστα, ii) το χρόνο ισχύος της προσφοράς, καθώς και για το χρόνο παράδοσης του

9 υπό προµήθεια υλικού, iii) ότι ο προσφέρων θα είναι σε θέση να διαθέτει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση, την εν γένει τεχνική υποστήριξη και επισκευή του υλικού που προσφέρει, για τουλάχιστον 5 έτη, iv) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την προσφερόµενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης, v) ότι οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να συµµορφώνονται µε εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα για τα υπό προµήθεια είδη. 4. Να υποβάλλονται πιστοποιητικά, δήλωση συµµόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, µε τα οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των προϊόντων. 5. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 11 της παρούσας. 7. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική προσφορά συνταγµένη επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. 3. Το έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας συµπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισµού, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόµενη κατ αποκοπή τιµή, όσο και τις επιµέρους ανά αντικείµενο τιµές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς. Το άθροισµα των επιµέρους τιµών που αιτιολογούν τη συνολική πρέπει να ισούται µε αυτή. 4. Οι προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου ιδυµοτείχου, το κόστος τυχόν προσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, το κέρδος του προµηθευτή, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών του Παραρτήµατος Α της παρούσας για πλήρη παράδοση αυτών στο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου ιδυµοτείχου. 5. Οι τιµές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ µε συµπληρωµένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 6. Οι προσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οµοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιµές ή περιλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίµησης ή καταλείπει αµφιβολία ως προς την προσφερόµενη τιµή. 9. Προσφορές που θα περιλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ιαγωνισµού και θα απορριφθούν. ΆΡΘΡΟ 11 ιαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους από τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται µε απόφαση της 15ης ΕΒΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στη παρούσα. Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος, αποσφραγίζεται, µονογράφονται οι υποφάκελοι και τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δε κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.

10 2. Κριτήριο για τη κατακύρωση της ανάθεσης της προµήθειας είναι η χαµηλότερη συνολική τιµή. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π 118/2007. Προσφορές που είναι ασαφείς, αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Αυτονόητα, δε θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δε πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού και των γενικότερων και απαράβατων όρων των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 3. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισµό. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων προσφορών η Επιτροπή µπορεί να γνωµοδοτήσει υπέρ της κατανοµής της προµήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες προσφορές. 4. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαµβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία στους διαγωνιζόµενους προκειµένου να ασκήσουν εφόσον επιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. ΆΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Κατακύρωσης Ανακοίνωση Κατακύρωσης Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 9, 10 και 11 της παρούσας και την ανάδειξη αυτού που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη), στον οποίον έγινε η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδοποίηση, τον καλεί εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση για την προσκόµιση των εξής εγγράφων και δικαιολογητικών: α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας πολίτης: (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υποχρεούται να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό και (2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ειδοποίησης, είναι: α) ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (3) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. β. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο: (1) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (2) του εδ. α της παρούσας παραγράφου (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό πρόσωπο πλην Συνεταιρισµού (ηµεδαπό ή αλλοδαπό): (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) του εδ. α και της περίπτωσης (1) του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου αντίστοιχα παραγράφου (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω:

11 α) τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης νοµίµως επικυρωµένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή ή των µελών του διοικητικού οργάνου και β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/µη λύσης του νοµικού προσώπου. δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισµός: (1)Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπό συνεταιρισµό και της περίπτωσης (1) του εδ. β της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισµό, αντίστοιχα (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (3)Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση προµηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας παραγράφου κατά περίπτωση, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. στ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν µετέχουν ένωσης µε αυτόν σχετικά µε την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας, προσκοµίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως ε της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο φορέα/για καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του οποίου/των οποίων επικαλείται. Σηµείωση: Σε περίπτωση νοµικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούµενες Υπεύθυνες ηλώσεις του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. ΆΡΘΡΟ 13 ιοικητικές Προσφυγές Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, µε τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις προθεσµίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως σε τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που θα οριστεί µε απόφαση του Προϊσταµένου της 15ης Ε.Β.Α. και πρωτοκολλούνται. Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωµοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Ένσταση που υποβάλλεται χωρίς την προσκόµιση σχετικού παραβόλου υπέρ του ηµοσίου σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.. 118/2007 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΆΡΘΡΟ 14 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού 1. Το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού µπορεί να µαταιωθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, µπορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ιαγωνισµού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

12 ΆΡΘΡΟ 15 Υπογραφή Σύµβασης 1. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας και τα ανωτέρω στο άρθρο 12 κατά περίπτωση προβλεπόµενα το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο συµβατικός χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο και από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 8 και 12 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προµηθευτής προσκοµίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο.σ., νέο νόµιµο εκπρόσωπο κ.α.). 2. Σε περίπτωση µη επιθυµίας ή αδυναµίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύµβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/2007. Επίσης µπορεί ν αποφασισθεί η ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Η σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για το Ελληνικό ηµόσιο από τον προϊστάµενο της 15 ης ΕΒΑ. εν χωρεί καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση των όρων της παρούσας καθώς και της προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 16 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας 1. Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης του εξοπλισµού ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Τόπος παράδοσης είναι το Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου. Κατά την παράδοση θα γίνει έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου και αν ο εξοπλισµός δεν εµπίπτει στις τεχνικές προδιαγραφές ή έχουν υποστεί φθορές κατά τη φύλαξη ή την µεταφορά τους δε θα παραλαµβάνονται. Η χρονοτριβή στη παράδοση των υλικών, δίνει το δικαίωµα στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων να διακόψει τη σύµβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. 2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προµήθεια υλικών και τοποθέτηση αυτών θα γίνει από την Επιτροπή που έχει οριστεί µε την αριθµ. πρωτ. 15ηΕΒΑ/70/ (Α Α:ΒΟΝ Γ-710) απόφαση. 3. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ, µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και αφού τα παραδοτέα παραληφθούν από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Για την εξόφληση των υλικών απαιτείται τιµολόγιο, επί του οποίου θα γίνεται η ανάλογη παρακράτηση φόρου, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισµό του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» µε κωδικό 2011ΕΠ Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής διακόπτεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί την προµήθεια υπό τους όρους της σύµβασης. 5. Οι ειδικότεροι και λεπτοµερείς όροι εκτέλεσης της προµήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 17 Περίοδος εγγύησης Συντήρηση Ανταλλακτικά 1. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 3 του Π.. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της υπηρεσίας µας, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του ως άνω διατάγµατος 2. Μετά την οριστική παραλαβή του υλικού αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε δύο (2) έτη. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου των υλικών που θα προµηθεύσει τα εργαστήρια του Μουσείου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, τα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει προσκοµίσει. Η εγγύηση καλύπτει την υπηρεσία για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/ και ασυµφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού προς τα συµφωνηθέντα.

13 3. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της υπηρεσίας µας να αποκαθιστά τη βλάβη, δυσλειτουργία ή/ και ασυµφωνία των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόµη και µε µερική ή ολική αντικατάσταση αυτού. 4. Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αµοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού, καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγµατοποιούνται στο διάστηµα που ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Ανάδοχο. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις ως άνω υποχρεώσεις του, η υπηρεσία µας µπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) µε δικά του έξοδα, µε ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 6. Η συντήρηση - επισκευή του υλικού θα γίνεται στους χώρους των εργαστηρίων. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Ανάδοχος µεριµνά για την µεταφορά του εξοπλισµού στις δικές του εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον χρέωση. 7. Ο Ανάδοχος εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του υλικού για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών µετά τη λήξη της εγγύησης, όπως ρητά αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά. 8. Εγγύηση καλής λειτουργίας - Πριν από την έναρξη του εγγυηµένου χρόνου καλής λειτουργίας του υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αυτού υπό µορφή εγγυητικής επιστολής, για ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί της συνολικής αξίας του αντικειµένου της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της. Κατ εξαίρεση, η εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: - Αποδεδειγµένα κακή ή µη ενδεδειγµένη χρήση του υλικού από υπαλλήλους του Μουσείου ή τρίτους. - Επεµβάσεις στο υλικό από αναρµόδιους υπαλλήλους του Μουσείου ή τρίτα πρόσωπα, µη εξουσιοδοτηµένα από τον Ανάδοχο. - Περιπτώσεις ζηµίας ή καταστροφής προκαλούµενης από θεοµηνίες (σεισµούς, πληµµύρες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, κακόβουλες ή µη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λ.π.). - Προσβολή του εξοπλισµού από κάθε είδους υγρά ή χηµικές ουσίες (νερό, αναψυκτικά, όξινα ή βασικά διαλύµατα κ.λ.π.). - Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν συνδεδεµένο το υλικό, διακοπές ρεύµατος, απότοµες πτώσεις τάσης κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινοποιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία 1. Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του ιαγωνισµού και της Σύµβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. 3. Η παρούσα ιακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Ο Προϊστάµενος της Eφορείας Ιωάννης Κανονίδης Αρχαιολόγος

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.: 3336 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ των χώρων των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

15 1. ΓΕΝΙΚΑ Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 µε τίτλο: «Οργάνωση της µόνιµης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου ιδυµοτείχου και υλοποίηση των συνοδευτικών επικοινωνιακών δράσεων» της Πράξης µε τίτλο: «Οργάνωση της µόνιµης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου ιδυµοτείχου» ενταγµένης στο Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία Θράκη , η υπηρεσία µας προβαίνει στη διεξαγωγή πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού που αφορά στην προµήθεια συσκευών συντήρησης, µηχανηµάτων και γενικότερου εξοπλισµού των χώρων των εργαστηρίων συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο ιδυµοτείχου. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του ιαγωνισµού βασίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη µε θέµα: «Οριστική µελέτη για το σταθερό και κινητό των εργαστηρίων συντήρησης του Βυζαντινού Μουσείου ιδυµοτείχου» (Απόφαση µε αρ.πρωτ.:υπαιθπα/συντ/φ55/65435/2912/ από τη ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του Τµήµατος Συντήρησης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων) και στο εγκεκριµένο (υπ αριθµ.πρωτ.:2915/ ) αίτηµα της συντηρήτριας Ε Αικατερίνης Χρήστου µε θέµα: «Τροποποίηση µικρής κλίµακας της οριστικής µελέτης». 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για να καταστούν τα εργαστήρια συντήρησης άρτια εξοπλισµένα και πλήρως λειτουργικά πρέπει να γίνει η προµήθεια των παρακάτω αντικειµένων: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Εξοπλισµός χώρου εργαστηρίων 1. Αφυγραντήρας χώρου 2 2. Τροχήλατο επιδαπέδιο φωτιστικό στρόγγυλο 3 3. Επιτραπέζιο φωτιστικό µε µεγεθυντικό τετράγωνο φακό µε προσάρτηµα στήριξης σε πάγκο εργασίας και βάση 3 4. Φορητό φωτιστικό ορατού UV φθορισµού µε µεγεθυντικό φακό 1 Εξοπλισµός-συσκευές-µηχανήµατα 5. Εργαστηριακός ψηφιακός κλίβανος 1 6. Φορητός απαγωγός αερίων σκόνης 1 7. Ερµάριο φύλαξης εύφλεκτων τοξικών 1 8. Ψηφιακός ζυγός 2000gr/0,01gr 1 9. Στήλη απιονισµού 2000lt Ξέστρο υπέρηχων αέρα Κασετίνα ανταλλακτικών για ξέστρο υπέρηχων αέρα Συσκευή παρασκευής ατµού υψηλής πίεσης Συσκευή µέτρησης περιεχόµενης υγρασίας σε δοµικά υλικά Μικροδονητής αέρος µε µύτη καρβιδίου Μικροµότορ στροφών Αεροσυµπιεστής τροχήλατος αθόρυβος Κάδος υπέρηχων (µε καλάθι και καπάκι) Ηλεκτρικό µπαιν µαρί 250cc Θερµαινόµενη σπάτουλα µε ακροφύσια Αγωγιµόµετρο-πεχάµετρο-θερµόµετρο 1

16 21. Μαγνητικός θερµαινόµενος αναδευτήρας Ρυθµιζόµενο καβαλέτο Μικροσκαρπέλο αέρος Ηλεκτρική σκούπα εργαστηρίου µε αποροφητήρα υγρών-στερεών 1 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αφυγραντήρας χώρου NΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 35 lt ΑΝΑ 24 ΩΡΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ AΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 m3 ΑΕΡΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 43 ο C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 100% ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ AYTOMATO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ HOT-GAS DEFROSTING NA ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΑΣΗ 220 V NA EXEI MIKΡH KATAΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 0.50 ΚW NA EXEI ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400mm x 400 mm x 600 mm ΠΕΡΙΠΟΥ(ΠΧΒΧΥ) Η ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ 59 db (A) NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 lt ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΓΡΑΣΙΟΣΤΑΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΝΑ ΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 gr ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R 134A ΦΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΖΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ Kgr ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ISO Τροχήλατο επιδαπέδιο φωτιστικό στρόγγυλο NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ ΦΑΚΟ 3 ή 5 ΙΟΠΤΡΙΩΝ ΜΕ ΛΟΓΟ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 1,25-1,75 Χ NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 45 ΙΝΤΣΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 W NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο

17 NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 220Volt/50Hz. 3. Επιτραπέζιο φωτιστικό µε µεγεθυντικό τετράγωνο φακό µε προσάρτηµα στήριξης σε πάγκο εργασίας και βάση NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ ΦΑΚΟ 3 ΙΟΠΤΡΙΩΝ ΜΕ ΛΟΓΟ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 1,75 Χ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ NA ΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 W, 6400Κ NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 40 ΙΝΤΣΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ. NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ NA ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 220 V 4. Φορητό φωτιστικό ορατού UV φθορισµού µε µεγεθυντικό φακό NA ΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΛΑΜΠΕΣ UV, 2 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΟΠΤΡΙΩΝ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΟ ΖΕΥΓΗ ΙΑΚΟΠΤΩΝ ON-OFF ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ 220V, 50ΗΖ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ 11W NA ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP20 5. Εργαστηριακός ψηφιακός κλίβανος ΤΑΣΗ 220 V, 50 Hz, τριφασικό ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 50 C-250 C/ ±2 C ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4000W ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (mm) (ΠxΒxY) 500x600x1350 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (mm) (ΠxΒxY) 760x910x1700 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΡΟΣ Κg 130 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (lt) 375 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 100 ΗΟURS και ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2/12 ΣΗΜΑΝΣΗ CE 6. Φορητός απαγωγός αερίων σκόνης ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

18 ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ: ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 20 m³/h ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΠΙΠΕ Ο ΘΟΡΥΒΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 45dB(A) ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΠΙΕΣΗ Pa ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 1,2 kw ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΡΟ ΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟ ΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΙΚΡΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 62 CM ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 220 VOLT. ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΟΥΝ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 mm ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΑΜΠΕΡ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

19 ΝΑ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟΥ 7. Ερµάριο φύλαξης εύφλεκτων τοξικών ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΘ ΥΨΟΣ, ΕΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10/10mm ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 600ΠΧ700ΒΧ1750Υmm ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ: ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙ ΩΜΑ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ ΥΨΟΣ, ΕΝΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΞΙΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ: ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30min ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ EN ΚΑΙ DIN ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙ ΩΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΠΙΝΘΗΡΙΚΟΥΣ ΜΕΝΤΕΣΕ ΕΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟ ΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΟ ΟΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (70οC / 100οC) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΣΑΝ ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΥΚΤΟ ΠΑΝΕΛ ΑΦΛΕΚΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ 800oC ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΘΕΡΜΟ ΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ DIN ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΑΦΙ ΤΥΠΟΥ ΛΕΚΑΝΙ ΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΗΤΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΕΙΩΝ. ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ EN , CEI Ψηφιακός ζυγός 2000gr/0,01gr ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 2000 g ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 0,01 g ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΑΖΑΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΖΥΓΙΣΗ (ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ % ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ), ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΑΘΡΟΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ LCD ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

20 ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΚΟ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150 X 150 mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΧΘΕΙ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (CAL) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 230 V / 50 HZ. ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ Ο 3 ΛΕΠΤΩΝ ΣΕ Α ΡΑΝΕΙΑ (ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 9. Στήλη απιονισµού (επιτοίχια) 2.000lt ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ TDS 150 PPM CaCO3) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΑΝΗ, ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗ ΜΕ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1400 mm X 150 mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΙΟΝΤΟΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑ Ι ΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΥΝ ΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 10 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ 10. Ξέστρο υπέρηχων αέρα 11. Κασετίνα ανταλλακτικών ξέστρου υπέρηχων αέρα ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΨΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΟ Ο ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 6 BAR ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟ Ο ΙΑΚΟΠΤΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα