` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ."

Transcript

1 ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της Οικνμικής Επιτρπής τυ Δήμυ Παλλήνης της ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημπρασίας για την πρμήθεια με τίτλ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ στυς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Σήμερα, Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στ Δημτικό Κατάστημα τυ Δήμυ Παλλήνης συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικνμική Επιτρπή Δήμυ Παλλήνης, ύστερα από την 34/ πρόσκληση τυ Πρέδρυ, πυ επιδόθηκε νόμιμα με απδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τ άρθρ 62 τυ Ν.3852/10. Αφύ διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνλ εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξη (6) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζύτσς Αθανάσις Βλιώτης Απόστλς 2. Αβαρκιώτης Φώτις Μερτύρης Παναγιώτης 3. Μαντζώρς Ανδρέας Χαλκίδης Ιωάννης 4. Πυργιώτης Αλέξανδρς 5. Μερτζάνς Γεώργις 6. Δημόπυλς Ιωάννης Ο Πρόεδρς της Οικνμικής Επιτρπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγύμενς τ 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είπε: Σας γνωρίζυμε ότι υπάρχει η ανάγκη για την πρμήθεια τρφίμων για τις λειτυργικές ανάγκες τυ Κινωνικύ Παντπωλείυ τυ Δήμυ καθώς και την παρχή γάλακτς για τυς δικαιύχυς υπαλλήλυς ικνμικύ έτυς Ο ενδεικτικός πρϋπλγισμός της Διεύθυνσης Κινωνικής Πρστασίας, Παιδείας και Πλιτισμύ τυ Δήμυ Παλλήνης για την ανωτέρω πρμήθεια σε ετήσια βάση ανέρχεται στ πσό των ,92 συμπεριλαμβανμένυ αναλγύντς Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση στν Κ.Α τυ πρϋπλγισμύ τυ Δήμυ ικνμικύ έτυς 2015 με τίτλ «Πρμήθεια τρφίμων για τη λειτυργία τυ κινωνικύ παντπωλείυ (2015)» έναντι πσύ ,00 και όπως θα συνεχιστεί στν πρϋπλγισμό τυ έτυς 2016 η διάθεση της σχετικής πίστωσης έναντι τυ υπλίπυ πσύ σε βάρς τυ εν λόγω κωδικύ. Αντίστιχα ενδεικτικός πρϋπλγισμός για την πρμήθεια γάλακτς για τυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ Παλλήνης είναι ,36 συμπεριλαμβανμένυ Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει τις πιστώσεις τυ πρϋπλγισμύ έτυς 2015 ως εξής: 1

2 Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 900,05. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 4.739,22. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση ,89. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 5.370,78. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 300,02. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 1.800,09. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 1.035,31. Τ νμικό πρόσωπ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής Αγωγής και Κινωνικής Μέριμνας τυ Δήμυ Παλλήνης χρειάζεται να πρβεί στην πρμήθεια τρφίμων σύμφωνα με τ με αριθμ. πρωτ / έγγραφ πυ στάλθηκε στις υπηρεσίες τυ Δήμυ πρκειμένυ να συνταχθεί η απαιτύμενη μελέτη από αυτές. Η Κινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμύ-Πλιτισμύ-Περιβάλλντς τυ Δήμυ Παλλήνης χρειάζεται να πρβεί στην πρμήθεια τρφίμων σύμφωνα με τ με αριθμ. πρωτ / έγγραφ πυ στάλθηκε στις υπηρεσίες τυ Δήμυ πρκειμένυ να συνταχθεί η απαιτύμενη μελέτη από αυτές. Η Οικνμική Υπηρεσία τυ Δήμυ Παλλήνης συνέταξε τ υπ αριθμ. 25/2015 τεύχς τεχνικών πρδιαγραφών της πρμήθειας και τ σχέδι της διακήρυξης τυ διεθνύς ηλεκτρνικύ ανικτύ διαγωνισμύ για τ σύνλ των ανωτέρω πρμηθειών πυ σύμφωνα με τ σχέδι πρόκειται για διαγωνισμό με κριτήρι κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τα μέλη της Επιτρπής καλύνται να απφασίσυν για την έγκριση των τεχνικών πρδιαγραφών και να καθρίσυν τν τρόπ εκτέλεσης και τυς όρυς τυ διαγωνισμύ αυτύ. Η Οικνμική Επιτρπή, αφύ λάβει υπόψη: 1. Τ Π.Δ. 60/2007 «Πρσαρμγή της Ελληνικής Νμθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντνισμύ των διαδικασιών σύναψης δημσίων συμβάσεων έργων, πρμηθειών και υπηρεσιών», όπως τρππιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτρπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συμβυλίυ της 16ης Νεμβρίυ 2005» και συγκεκριμένα τ άρθρ 29 και επόμενα. 2. Τ Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής ικνμίας, ργανωτικά θέματα Υπυργείυ Οικνμικών και άλλες διατάξεις» και όπως τρππιήθηκε με τν Ν. 4320/2015 άρθρ Τ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτνική της Αυτδιίκησης & της Απκεντρωμένης Διίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τ Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση τυ Κώδικα Δήμων και κιντήτων». 5. Τ Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Πρμήθειες τυ Δημσίυ Τμέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και όπως έχει τρππιηθεί με τν Ν. 4320/

3 6. Τ Ν.2362/95 «Δημόσι λγιστικό πρμήθεια υπηρεσιών». 7. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχς Β) απόφασης τυ Υφυπυργύ Οικνμίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων πρμηθειών, κατ εφαρμγή των διατάξεων τυ άρθρυ 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) τυ Ν.2286/95» 8. Τ Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώριση δημσιεύσεων των φρέων τυ Δημσίυ στ Νμαρχιακό και Τπικό Τύπ και άλλες διατάξεις». 9. Τ άρθρ 4 τυ ΦΕΚ 240Α 12/12/2012 Πράξη Νμθετικύ περιεχμένυ πυ κυρώθηκε με τ Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 18). 10. Την Κινή Υπυργική Απόφαση με αριθμό 53361/ (ΦΕΚ 1503Β/ ) «Παρχή μέσων ατμικής πρστασίας σε υπαλλήλυς των ΟΤΑ και μέτρα πρληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τρππιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και την Κ.Υ.Α. με αριθμό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ). 11. Τις διατάξεις τυ Ν. 3438/2006 Σύσταση Συμβυλίυ Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθμιση θεμάτων Υπυργείυ Ανάπτυξης. 12. Τις διατάξεις τυ Ν. 2741/99, άρθρ 8, περ. 6β «Ενιαίς Φρέας Ελέγχυ Τρφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμδιότητας τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης και λιπές διατάξεις». 13. Τ N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διικητικών και αυτδιικητικών ργάνων στ διαδίκτυ «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. Τ Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημσίων Συμβάσεων και Κεντρικύ Ηλεκτρνικύ Μητρώυ Δημσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση τυ έκτυ κεφαλαίυ τυ Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Πρπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)». 15. Την Κινή Υπυργική Απόφαση Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτυργίας και διαχείρισης τυ Κεντρικύ Ηλεκτρνικύ Μητρώυ Δημσίων Συμβάσεων τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπδμών, Μεταφρών και Δικτύων». 16. Τν Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 17. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 18. Τ Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υπχρεώσεων από τυς Διατάκτες». 19. Των καννισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (πιότητα μόσχυ), 1538/1991 (πιότητα κτόπυλυ). 20. Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κτόπυλ), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 δηγία της Ε.Ε.(αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/ Αγρανμική διάταξη, για νωπά πωρλαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β / , Υγεινμική διάταξη Υγεινμικί όρι και πρϋπθέσεις λειτυργίας επιχειρήσεων τρφίμων & πτών). 3

4 21. Τ Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση πρϊόντων αρτπιίας και συναφείς διατάξεις». 22. Την ΚΥΑ αριθμ.487 ΦΕΚ Β1219/ Υγιεινή των τρφίμων σε συμμόρφωση πρς την δηγία 93/43/ΕΟΚ. 23. Τις διατάξεις τυ Ν.4235 ΦΕΚ Α32/ Διικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμγή της ενωσιακής και εθνικής νμθεσίας στυς τμείς των τρφίμων, των ζωτρφών και της υγείας και πρστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμδιότητας τυ Υπυργείυ Αγρτικής Ανάπτυξης και Τρφίμων. 24. Τ N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διικητικών και αυτδιικητικών ργάνων στ διαδίκτυ «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 25. Τ Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημσίων Συμβάσεων και Κεντρικύ Ηλεκτρνικύ Μητρώυ Δημσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση τυ έκτυ κεφαλαίυ τυ Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Πρπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)». 26. Την Κινή Υπυργική Απόφαση Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτυργίας και διαχείρισης τυ Κεντρικύ Ηλεκτρνικύ Μητρώυ Δημσίων Συμβάσεων τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπδμών, Μεταφρών και Δικτύων». 27. Τις διατάξεις τυ κώδικα τρφίμων και πτών και αντικειμένων γενικής χρήσης ΦΕΚ Β788/ Την υπ. αρ. 31/2015 (ΑΔΑ ΩΩΜΓ4651ΓΠ-ΝΑΩ) απόφαση Διικητικύ Συμβυλίυ και όπως ανακλήθηκε με την υπ αρ. 63/2015 (ΑΔΑ 7Κ6Π4651ΓΠ-ΑΡΞ) επίσης απόφαση τυ Δικ. Συμβυλίυ τυ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής Αγωγής και Κινωνικής Μέριμνας τυ Δήμυ Παλλήνης πυ στάλθηκε στις υπηρεσίες τυ Δήμυ πρκειμένυ να συνταχθεί η απαιτύμενη μελέτη. 29. Την υπ. αρ. 85/2015 (ΑΔΑ ΨΛΗΒΟΚΟΚ-25Ω) απόφαση τυ Δικ. Συμβυλίυ και όπως ανακλήθηκε με την υπ αρ. 102/2015 (ΑΔΑ 6ΙΝ5ΟΚΟΚ-ΠΧΡ) επίσης απόφαση τυ Δικ. Συμβυλίυ της Κινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμύ-Πλιτισμύ-Περιβάλλντς τυ Δήμυ Παλλήνης πυ στάλθηκε στις υπηρεσίες τυ Δήμυ πρκειμένυ να συνταχθεί η απαιτύμενη μελέτη. 30. Τ υπ αριθ. 3708/ έγγραφ αναφρικά με τις ανάγκες γάλακτς εργαττεχνικύ πρσωπικύ της Διεύθυνσης Διικητικών Υπηρεσιών τυ Δήμυ και τ 12435/ έγγραφ της Διεύθυνσης Κινωνικής Πρστασίας, Παιδείας και Πλιτισμύ τυ Δήμυ Παλλήνης σχετικά με τις ανάγκες τυ Κινωνικύ παντπωλείυ τυ Δήμυ. 31. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στυς πρϋπλγισμύς 2015 τυ Δήμυ Παλλήνης, της Κινωφελύς Επιχείρησης Αθλητισμύ-Πλιτισμύ-Περιβάλλντς Δήμυ Παλλήνης, τυ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής Αγωγής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης και με αντίστιχη πρόβλεψη τυ υπόλιπυ πσύ στν πρϋπλγισμό τυ ικνμικύ έτυς Τη με αρ. 25/2015 Συνπτική Μελέτη των Οικνμικών Υπηρεσιών τυ Δήμυ με τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» 33. Την υπ αρ. 086/2015 Απόφαση τυ Δ.Σ. τυ Δήμυ Παλλήνης για την έγκριση της πρμήθειας, της διενέργειας Διαγωνισμύ. καθώς και με όλες τις διατάξεις πυ θα ισχύυν κατά την ημέρα της διενέργειας ηλεκτρνικύ διεθνύς δημόσιυ ανιχτύ διαγωνισμύ. 4

5 Η Οικνμική Επιτρπή, αφύ έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλγική συζήτηση, Α π φ α σ ί ζ ε ι μόφωνα 1. Την έγκριση των τεχνικών πρδιαγραφών της υπ αριθμ. 25/2015 μελέτης της Οικνμικής Υπηρεσίας τυ Δήμυ Παλλήνης, όπως αναφέρνται στ παράρτημα Α πυ συνδεύει την παρύσα και απτελεί αναπόσπαστ τμήμα της. 2. Την έγκριση, ψήφιση πιστώσεων α. για την πρμήθεια ειδών παντπωλείυ για τ Κινωνικό Παντπωλεί τυ Δήμυ Παλλήνης πσύ ,92 συμπεριλαμβανμένυ αναλγύντς, εκ τυ πίυ τ πσό των ,00 θα ψηφιστύν σε βάρς τυ κωδικύ τυ πρϋπλγισμύ τυ Δήμυ ικνμικύ έτυς 2015 με τίτλ «Πρμήθεια τρφίμων για τη λειτυργία τυ κινωνικύ παντπωλείυ (2015)» και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης έναντι τυ υπλίπυ πσύ σε βάρς τυ αντίστιχυ κωδικύ ικνμικύ έτυς 2016 και αντίστιχα β. για την πρμήθεια γάλακτς για τυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ Παλλήνης συνλικύ πσύ ,36 συμπεριλαμβανμένυ Φ.Π.Α. 13% τ πί θα βαρύνει τις πιστώσεις τυ πρϋπλγισμύ ικνμικύ έτυς 2015 τυ Δήμυ Παλλήνης ως εξής: Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 900,05. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 4.739,22. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση ,89. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 5.370,78. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 300,02. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 1.800,09. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 1.035, Την απόφαση για την εκτέλεση αυτής της πρμήθειας με ηλεκτρνικό δημόσι ανιχτό διεθνή διαγωνισμό. 4. Τν ρισμό Επιτρπής Διεξαγωγής Διαγωνισμύ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015», ως ακλύθως: 1. Μάρκυ Μαρία (Πρόεδρς) με αναπληρωτή τυ Γκίκα Φωτεινή 2. Γελαδάρη Δήμητρα με αναπληρωτή τυ Ηλιακπύλυ Σφία 3. Σπηλιωτόπυλς Ιωάννης με αναπληρωτή τυ Βλαδίμηρς Κωσταπάνς σύμφωνα και με τ επισυναπτόμεν πρακτικό κλήρωσης 5. Τν καθρισμό των όρων διακήρυξης τυ ανωτέρω διαγωνισμύ ως εξής: Πρκηρύσσει Ηλεκτρνικό Δημόσι Ανιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, για την ανάδειξη πρμηθευτή/των για την πρμήθεια με τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5

6 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» συνλικύ ενδεικτικύ πρϋπλγισμύ ,96 συμπεριλαμβανμένυ με κριτήρι κατακύρωσης τη χαμηλότερη πρσφρά, η πία δθεί ως εξής: Α. Με πσστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της εκάσττε διαμρφύμενης και πιστπιύμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης τυ είδυς, κατά την ημέρα παράδσης αυτύ και πυ θα αντιστιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα τυ είδυς για τα εξής είδη: ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα και λαχανικά. Β. Με τιμές μνάδς (συμπλήρωση τιμλγίυ ) για τα υπόλιπα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης Δήμς διατηρεί τ δικαίωμα να μειώσει την πρμήθεια στη συνλική πσότητα. Η τελική αξία της πρμήθειας θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των υπηρεσιών και των φρέων τυ Δήμυ. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ Τα υπό πρμήθεια είδη, η πσότητα και ι πρδιαγραφές αναφέρνται αναλυτικά στην 25/2015 συνλική μελέτη πυ συντάχθηκε από τ Τμήμα Λγιστηρίυ, Πρϋπλγισμύ και Πρμηθειών και απτελεί αναπόσπαστ τμήμα της παρύσας. Α. ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1 Γενικές πληρφρίες Α1.1 Αντικείμεν τυ διαγωνισμύ Αντικείμεν τυ διαγωνισμύ είναι η επιλγή πρμηθευτή/των για την πρμήθεια τρφίμων για τις ανάγκες τυ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης, τυ Δήμυ Παλλήνης για τις λειτυργικές ανάγκες τυ Κινωνικύ Παντπωλείυ τυ και την παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ και η πρμήθεια τρφίμων για τις ανάγκες τυ Κέντρυ Δημιυργικής απασχόλησης Αμέα της Κινωφελύς Επιχείρησης Αθλητισμύ Πλιτισμύ Περιβάλλντς τυ Δήμυ Παλλήνης ικνμικύ έτυς Α1.2 Στιχεία Αναθέτυσας Αρχής Αναθέτυσα αρχή είναι Δήμς Παλλήνης Διεύθυνση έδρας τυ Δήμυ : Ιθάκης 12 Γέρακας Τ.Κ Τηλέφωνα : Fax: Πληρφρίες: Α.1.3 Στιχεία Φρέων υλπίησης της πρμήθειας: Α) Δήμς Παλλήνης, Ιθάκης 12, ΤΚ Γέρακας 6

7 Β) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας, Παλλήνη Γ) Κινωφελύς Επιχείρησης Αθλητισμύ Πλιτισμύ Περιβάλλντς τυ Δήμυ Παλλήνης, Κλειτάρχυ & Αριστείδυ, Γέρακας Α1.4 Πρϋπλγισμός Τ συνλικό κόστς της πρμήθειας σύμφωνα με τν ενδεικτικό πρϋπλγισμό της, πρϋπλγίζεται στ πσό των ,96 συμπεριλαμβανμένυ και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις των πρϋπλγισμών των φρέων έτυς Κατά τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης τ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης διατηρεί τ δικαίωμα πραίρεσης βάσει τυ αρ. 8 παρ. 1 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Α παρ. 6 στιχεί (β) τυ ΠΔ 60/2007, δηλαδή να αυξήσει την πρμήθεια πσότητας μέχρι 15% στη συνλική πσότητα όπως αναλύεται στην υπ αρ. 25/2015 μελέτη τυ Δήμυ. Οι αριθμί αναφράς της νματλγίας (C.P.V.) η πσότητα και η αξία των ζητύμενων πρϊόντων ανά αριθμό (C.P.V.) έχυν συνλικά ως εξής : C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Είδη Αρτπωλείυ Είδη Κρεπωλείυ Είδη Παντπωλείυ Είδη Οπωρπωλείυ Ψάρια Γάλα Τα πρς πρμήθεια είδη περιγράφνται και πρδιαγράφνται στις συνημμένες στην παρύσα τεχνικές πρδιαγραφές, ι πίες απτελύν αναπόσπαστ μέρς της καθώς και στην υπ αριθ. 25/2015 συνλική μελέτη τυ Δήμυ. Κριτήρι κατακύρωσης ρίζεται, για τα είδη: ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα & λαχανικά, τ μεγαλύτερ ενιαί πσστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στην νόμιμα διαμρφύμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης τυ είδυς την ημέρα παράδσης τυ, όπως αυτή πρκύπτει από τ εκάσττε εκδιδόμεν δελτί πιστπίησης τιμών τυ Τμήματς Εμπρίυ της Περιφέρειας Αττικής. Για τα υπόλιπα είδη τρφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Πρμηθευτή (ή πρμηθευτές) πυ θα πρσφέρυν τη χαμηλότερη τιμή στ σύνλ των ειδών της μάδας. Οι ενδιαφερόμενι μπρύν να υπβάλλυν πρσφρά για μια ή περισσότερες μάδες, και για όπι φρέα επιθυμύν ήτι 1) Δήμς Παλλήνης, 2) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης, 3) Κινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμύ Πλιτισμύ Περιβάλλντς Δήμυ Παλλήνης, για τη συνλική ωστόσ πρκηρυχθείσα πσότητα κάθε μάδας. Απόρριψη ενός ή περισστέρων ειδών μιας «μάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της πρσφράς λόκληρης της «μάδας». Όλα τα υπό πρμήθεια είδη πρέπει να είναι Α πιότητας, πρϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης, και σύμφωνα με τυ όρυς τυ Κώδικα Τρφίμων και Πτών, καθώς και τις Υγεινμικές και Κτηνιατρικές διατάξεις απκλειόμενης απλύτως της πρμήθειας πρϊόντων 7

8 κατώτερης πιότητας. Να είναι σύμφωνα με τ παρόν τεύχς τεχνικών πρδιαγραφών καθώς και να πρέρχνται από νμίμως λειτυργύντα εργστάσια και επιχειρήσεις. Α.2 Ειδικί Όρι Διαγωνισμύ Άρθρ 1 Η πρκήρυξη τυ διαγωνισμύ θα σταλεί για δημσίευση με ηλεκτρνικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κιντήτων, ενώ περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημσιευθεί στ Τεύχς Διακηρύξεων Δημσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στν Ελληνικό Τύπ, σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Άρθρ 2 Συμβατικά Στιχεία Τα στιχεία της σύμβασης πυ θα πρσαρτηθύν σε αυτή κατά σειρά ισχύς είναι: Η διακήρυξη τυ Διαγωνισμύ Ο ενδεικτικός πρϋπλγισμός της υπ αριθ. 25/2015 συνλικής Μελέτης Οι Τεχνικές Πρδιαγραφές της υπ αριθ. 25/2015 συνλικής Μελέτης και της παρύσας διακήρυξης Η πρσφρά τυ μειδότη Άρθρ 3 Χρόνς και Τόπς διεξαγωγής τυ Διαγωνισμύ-Επιτρπή Διαγωνισμύ Ο διαγωνισμός θα πραγματπιηθεί με χρήση της πλατφόρμας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης τυ συστήματς, ύστερα από δημσίευση της περίληψης της πρκήρυξης στ τεύχς της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε., στ «Τεύχς Διακηρύξεων Δημσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στν Ελληνικό Τύπ, σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη τυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 30/07/ /09/2015 ώρα 08:00 π.μ 17/09/2015 ώρα 15:00 μ.μ. 8

9 Οι πρσφρές υπβάλλνται από τυς ικνμικύς φρείς ηλεκτρνικά μέσω της διαδικτυακής πύλης τυ ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερμηνία και ώρα πυ ρίζει η παρύσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα με ηλεκτρνικό φάκελ, σύμφωνα με τις διατάξεις τυ Ν. 4155/13, και της ΥΑ Π1/2390/2013. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερμηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υπβλής πρσφράς στ Σύστημα. Ο χρόνς υπβλής της πρσφράς και πιαδήπτε ηλεκτρνική επικινωνία μέσω τυ συστήματς βεβαιώνεται αυτόματα από τ σύστημα με υπηρεσίες χρνσήμανσης σύμφωνα με τα ριζόμενα στην παρ.3 τυ άρθρυ 6 τυ Ν.4155/13 και τ άρθρ 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Η Επιτρπή διενέργειας διαγωνισμών πρμηθειών η πία είναι και επιτρπή αξιλόγησης των απτελεσμάτων τυ, ρίζεται με απόφαση της Ο.Ε. Άρθρ 4 Πρϋπθέσεις για τη δυνατότητα συμμετχής στν ηλεκτρνικό διαγωνισμό. Για την συμμετχή στ διαγωνισμό ι ενδιαφερόμενι ικνμικί φρείς (Πρμηθευτές) απαιτείται να διαθέτυν ψηφιακή υπγραφή, χρηγύμενη από πιστπιημένη αρχή παρχής ψηφιακής υπγραφής. και να εγγραφύν στ ηλεκτρνικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη ακλυθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : Οι ικνμικί φρείς -χρήστες αιτύνται μέσω τυ συστήματς την εγγραφή τυς σε αυτό παρέχντας τις απαραίτητες πληρφρίες και απδεχόμενι τυς όρυς χρήσης τυ ταυτπιύμενι ως εξής : Όσι από τυς ανωτέρω διαθέτυν ελληνικό Αριθμό Φρλγικύ Μητρώυ(ΑΦΜ) ταυτπιύνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνμα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) πυ αυτί κατέχυν από τ σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληρφριακών Συστημάτων. Εφόσν γίνει η ταυτπίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τυ χρήστη από τ Τμήμα Πργραμματισμύ και Στιχείων της Διεύθυνσης Πλιτικής Πρμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Πρμηθειών. Οι ικνμικί φρείς -χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ι πίι δεν διαθέτυν ελληνικό Αριθμό Φρλγικύ Μητρώυ (ΑΦΜ) αιτύνται την εγγραφή τυς συμπληρώνντας τν αριθμό ταυτότητας (VAT Ιdentification Number) και ταυτπιύνται με χρήση των διαπιστευτηρίων πυ κατέχυν από τ αντίστιχ σύστημα. Εφόσν γίνει η ταυτπίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τυ χρήστη από τ Τμήμα Πργραμματισμύ και Στιχείων της Διεύθυνσης Πλιτικής Πρμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Πρμηθειών. Οι ικνμικί φρείς -χρήστες τρίτων χωρών αιτύνται την εγγραφή τυς και ταυτπιύνται από τη Γ.Γ.Ε. απστέλλντας : -είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπγεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. -είτε ένρκη βεβαίωση ή πιστπιητικό σε μρφή αρχείυ.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά πρσδιρίζνται στ Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στ Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις πρμηθειών και στ Παράρτημα IXΓ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών τυ π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τυς πρβλεπόμενυς όρυς στ κράτς μέλς εγκατάστασης τυ ικνμικύ φρέα, στα πία να δηλώνεται / απδεικνύεται η εγγραφή τυ σε επαγγελματικό ή εμπρικό μητρώ, πρσκμιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μρφή (πρωτότυπ ή ακριβές αντίγραφ) στην αρμόδια υπηρεσία. 9

10 Τ αίτημα εγγραφής υπβάλλεται από όλυς τυς υπψήφιυς χρήστες ηλεκτρνικά μέσω τυ Συστήματς. Ο υπψήφις χρήστης ενημερώνεται από τ Σύστημα ή μέσω ηλεκτρνικύ ταχυδρμείυ σχετικά με την εξέλιξη τυ αιτήματς εγγραφής τυ. Εφόσν τ αίτημα εγγραφής εγκριθεί, υπψήφις χρήστης λαμβάνει σύνδεσμ ενεργπίησης λγαριασμύ ως πιστπιημένς χρήστης και πρβαίνει στην ενεργπίηση τυ λγαριασμύ τυ. Άρθρ 5 Πληρφόρηση ενδιαφερμένων Συμπληρωματικές πληρφρίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα τυ διαγωνισμύ αυτές μπρύν να υπβληθύν από τυς ικνμικύς φρείς-ενδιαφερόμενυς μέχρι την 28/08/2015 και ώρα μ.μ. και αυτές (πληρφρίες -διευκρινίσεις) θα παρέχνται από μέρυς της αναθέτυσας αρχής μέχρι την 04/09/2015 και ώρα μ.μ. Τα σχετικά αιτήματα υπβάλλνται ηλεκτρνικά μόν στ δικτυακό τόπ τυ διαγωνισμύ μέσω της Διαδικτυακής πύλης τυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παρχής συμπληρωματικών πληρφριών -διευκρινίσεων υπβάλλνται μόν από εγγεγραμμένυς στ σύστημα ικνμικύς φρείς, δηλαδή διαθέτυν σχετικά διαπιστευτήρια πυ τυς έχυν χρηγηθεί (όνμα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τυς. Τα αιτήματα, συνδεύνται υπχρεωτικά από επισυναπτόμεν ηλεκτρνικό αρχεί σε μρφή αρχείυ.pdf, με τ κείμεν των ερωτημάτων, τ πί υπχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπγεγραμμέν. Αιτήματα παρχής διευκρινήσεων πυ υπβάλλνται είτε με άλλ τρόπ είτε τ ηλεκτρνικό αρχεί πυ τα συνδεύει δεν είναι ψηφιακά υπγεγραμμέν, δεν εξετάζνται. Κανένας υπψήφις δεν μπρεί σε πιαδήπτε περίπτωση να επικαλεσθεί πρφρικές απαντήσεις εκ μέρυς της υπηρεσίας, σχετικές με τυς όρυς της παρύσας διακήρυξης πραναφερθείσες κατηγρίες. Άρθρ 6 Δικαίωμα Συμμετχής Δικαίωμα συμμετχής στ διαγωνισμό έχυν: Όλα τα φυσικά και νμικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλδαπής Ενώσεις πρμηθευτών πυ υπβάλλυν κινή πρσφρά Συνεταιρισμί Κινπραξίες πρμηθευτών Στη συνέχεια της παρύσας διακήρυξης, όρς "Ανάδχς" αφρά σε όλες τις πραναφερθείσες κατηγρίες. Κάθε συμμετέχων στ διαγωνισμό μπρεί να υπβάλλει έγγραφη πρσφρά για μία ή περισσότερες μάδες των υπό πρμήθεια ειδών, ως αυτές πρσδιρίζνται στην 25/2015 συνλική μελέτη τυ Δήμυ, υπό την πρϋπόθεση ότι στην πρσφρά τυ θα περιλαμβάνεται τ σύνλ των ειδών κάθε μάδας. Άρθρ 7 10

11 7.1 Δικαιλγητικά Συμμετχής Οι πρσφέρντες υπβάλυν ηλεκτρνικά μαζί με την πρσφρά τυς, εγκαίρως και πρσηκόντως, επί πινή απκλεισμύ, τα εξής δικαιλγητικά, σε μρφή αρχείυ.pdf σύμφωνα με τν Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και τ άρθρ 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφνται κατωτέρω. Όλα τα δικαιλγητικά συμμετχής στ διαγωνισμό πρέπει να έχυν εκδθεί τ πλύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερμηνία υπβλής πρσφρών και να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα αυτή. Εξαιρύνται τα δικαιλγητικά με α.α. 12 και τα πιστπιητικά ISO, τα πία όμως πρέπει να είναι σε ισχύ. Οι υπεύθυνες δηλώσεις τυ Ν. 1599/86 πρέπει να φέρυν ημερμηνία σύνταξης από την ημερμηνία τελευταίας δημσίευσης στν τύπ έως και την καταληκτική ημερμηνία υπβλής πρσφρών. Η μη πρσκόμιση κάπιυ από τα παρακάτω δικαιλγητικά απτελεί λόγ απκλεισμύ τυ συμμετέχντς, εκτός εάν υπάρχει τρππίηση της ισχύυσας νμθεσίας. Τα δικαιλγητικά συμμετχής στ διαγωνισμό είναι τα εξής: Α) Για τυς Έλληνες πλίτες: 1. Εγγυητική επιστλή σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 9 της παρύσας διακήρυξης. 2. Πιστπιητικό τυ ικείυ επιμελητηρίυ όπυ θα φαίνεται η εγγραφή τυς σε αυτό και τ ειδικό είδς των εργασιών τυς, τ πί εάν δεν συνάδει με τ είδς των υπό πρμήθεια ειδών θα δηγεί σε απκλεισμό τυ συμμετέχντς. 3. Πιστπιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από τ πί να πρκύπτει πως είναι ενήμερι πρς τις υπχρεώσεις τυς πυ αφρύν εισφρές Κινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερμηνία διενέργειας τυ διαγωνισμύ. Τ πιστπιητικό αφρά όλα τα ταμεία στα πία καταβάλλνται εισφρές από τν εργδότη για όλυς τυς απασχλύμενυς με πιαδήπτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση τυ συμμετέχντς, συμπεριλαμβανμένων των εργδτών πυ είναι ασφαλισμένι σε διαφρετικύς ργανισμύς κινωνικής ασφάλισης και όχι μόν τυς ασφαλισμένυς στ Ίδρυμα Κινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ργανισμός κινωνικής ασφάλισης στν πί είναι ασφαλισμένς κάθε απασχλύμενς στην επιχείρηση τυ συμμετέχντς, θα πρκύπτει κατά κανόνα από τ καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση πρσωπικύ κατά ειδικότητα στην πία θα εμφαίνεται ασφαλιστικός ργανισμός πυ είναι ασφαλισμένς κάθε απασχλύμενς στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νμικών πρσώπων), αφρά την ίδια την εταιρεία (τ νμικό πρόσωπ) και όχι τα φυσικά πρόσωπα πυ τη διικύν ή την εκπρσωπύν, εκτός εάν αυτά έχυν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο συμμετέχων υπχρεύται να καταθέσει με την πρσφρά τυ υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην πία να δηλώννται ι ασφαλιστικί φρείς στυς πίυς είναι ασφαλισμένι ι απασχλύμενι στην επιχείρηση. 4. Πιστπιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από τ πί να πρκύπτει πως είναι ενήμερι ως πρς τις φρλγικές υπχρεώσεις τυς, κατά την ημερμηνία διενέργειας τυ διαγωνισμύ. 5. Πιστπιητικό πινικύ μητρώυ έκδσης τυλάχιστν τυ τελευταίυ τριμήνυ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για: 11

12 α) συμμετχή σε εγκληματική ργάνωση, όπως αυτή ρίζεται στ άρθρ 2 παράγραφς 1 της κινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ τυ Συμβυλίυ (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). β) δωρδκία, όπως αυτή ρίζεται αντίστιχα στ άρθρ 3 της πράξης τυ Συμβυλίυ της 26ης Μαϊυ 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στ άρθρ 3 παράγραφς 1 της κινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ τυ Συμβυλίυ (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). γ) απάτη, κατά την έννια τυ άρθρυ 1 της σύμβασης σχετικά με την πρστασία των ικνμικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κιντήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). δ) νμιμπίηση εσόδων από παράνμες δραστηριότητες, όπως ρίζεται στ άρθρ 1 της δηγίας 91/308/ΕΟΚ τυ Συμβυλίυ της 10ης Ιυνίυ 1991, για την πρόληψη χρησιμπίησης τυ χρηματπιστωτικύ συστήματς για την νμιμπίηση εσόδων από παράνμες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 δηγίας ως έχει τρππιηθεί η πία ενσωματώθηκε με τν Ν. 2331/1995). ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τυς δραστηριότητας Υπόχρει στην πρσκόμιση πινικύ μητρώυ είναι: -φυσικά πρόσωπα-μόρρυθμι εταίρι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.-διαχειριστές Ε.Π.Ε -Πρόεδρς και Δ/νων Σύμβυλς για Α.Ε. -Σε κάθε άλλη περίπτωση νμικύ πρσώπυ ι νόμιμι εκπρόσωπί τυ. 6. Πιστπιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής από τ πί να πρκύπτει ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελύν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικύ συμβιβασμό ή άλλη ανάλγη κατάσταση. Συγκεκριμένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελύν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελύν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελύν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νμικά πρόσωπα: Ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλγη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρς τυ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε πιαδήπτε άλλη ανάλγη διαδικασία. Σε περίπτωση πυ δεν εκδίδεται κάπι από τα ανωτέρω πιστπιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένρκη βεβαίωση τυ νμίμυ εκπρσώπυ της επιχείρησης. 7. Εφόσν ι πρμηθευτές συμμετέχυν στ διαγωνισμό με εκπρόσωπό τυς, υπβάλλυν εξυσιδότηση εκπρσώπησης. Επίσης, πρκειμένυ να πρκύπτει νόμιμς εκπρόσωπς της εταιρείας, πρέπει να πρσκμισθύν και τα νμιμπιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχντς όπως τ ΦΕΚ ίδρυσης και τις τρππιήσεις τυ (για διαγωνιζόμενυς με μρφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμέν αντίγραφ ή απόσπασμα τυ καταστατικύ τυ διαγωνιζμένυ και των εγγράφων τρππιήσεών τυ (για ΟΕ και ΕΕ). Στιχεία και έγγραφα από τα πία πρέπει να πρκύπτυν τα μέλη τυ Δ.Σ., τα υπόλιπα πρόσωπα πυ έχυν δικαίωμα να δεσμεύυν με την υπγραφή τυς την εταιρεία και τα 12

13 έγγραφα της νμιμπίησης αυτών, αν αυτό δεν πρκύπτει ευθέως από τ καταστατικό, αναλόγως με τη νμική μρφή των εταιρειών ή κάθε άλλυ νμικύ πρσώπυ. 8. Υπεύθυνη Δήλωση τυ Ν. 1599/86 ότι διαγωνιζόμενς έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 25/2015 μελέτης της υπηρεσίας πυ συνδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι απδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 9. Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 στην πία θα δηλώνεται ότι: -Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νμικύς περιρισμύς λειτυργίας. -Δεν έχει απκλεισθεί η συμμετχή τυς σε διαγωνισμό τυ Δημσίυ ή των Ο.Τ.Α.. -Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης πυ έχει ισχύ δεδικασμένυ, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τυ. -Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με τ αντικείμεν τυ διαγωνισμύ ή σε σχέση με την επαγγελματική τυ ιδιότητα & δραστηριότητα. -Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσ των συμβατικών της υπχρεώσεων (πστικές & πιτικές) όσ και των υπχρεώσεών της εν γένει πρς τ δημόσι τμέα. -Δεν είναι ένχς σβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παρχή πληρφριών πυ ζητήθηκαν. 10. Οι συμμετέχντες στ διαγωνισμό θα πρέπει να υπβάλλυν κατάσταση με τυς φρείς τυ Δημσίυ ή Ν.Π. ή Ο.Τ.Α. όπυ έχυν αναλάβει παρόμιες πρμήθειες κατά την τελευταία τριετία, με αναφρά τυ αντίστιχυ συμβατικύ πσύ και της ημερμηνίας της σύμβασης. 11. Θεωρημένη κατάσταση πρσωπικύ κατά ειδικότητα στην πία θα εμφαίνεται ασφαλιστικός ργανισμός πυ είναι ασφαλισμένς κάθε απασχλύμενς στην επιχείρηση. 12. Αντίγραφ ή απόσπασμα τυ ισλγισμύ της επιχείρησης εφόσν συντάσσεται κατά τις τρεις πρηγύμενες τυ έτυς τυ διαγωνισμύ ικνμικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί τυ συνλικύ ύψυς τυ κύκλυ εργασιών της επιχείρησης, καθώς και τυ κύκλυ εργασιών της πυ αφρά ειδικότερα τα υπό πρμήθεια υλικά, κατά τις τρεις πρηγύμενες τυ έτυς τυ διαγωνισμύ ικνμικές χρήσεις, από τα πία να πρκύπτει ότι μέσς ετήσις κύκλς εργασιών της επιχείρησης είναι τυλάχιστν διπλάσις τυ πρϋπλγισμύ της μάδας ή των μάδων πυ θα συμμετέχυν όπως απτυπώννται στην 25/2015 μελέτη. 13. Υπεύθυνη Δήλωση τυ Ν. 1599/86 με την πία να δηλώνει ότι η πρσφρά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές πρδιαγραφές της διακήρυξης. 14. Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 στην πία θα δηλώννται ι μάδες ή η μάδα των ειδών για τα πία συμμετέχει στ διαγωνισμό, καθώς και ότι τα πρσφερόμενα είδη πληρύν τυς όρυς τυ Κώδικα Τρφίμων και Πτών και Αντικειμένων κινής χρήσεως. 15. Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 στην πία θα δηλώνεται: -Ο χρόνς ισχύς της πρσφράς, πίς δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερς από τν ζητύμεν, δηλαδή τυλάχιστν 180 ημέρες. -Ο χρόνς παράδσης των ειδών ελευθέρων και έτιμων πρς χρήση σε χώρυς πυ θα υπδείξει Δήμς κατόπιν της εκάσττε παραγγελίας, πίς δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερς από τν ζητύμεν. 13

14 -Ότι θα πρβεί σε αντικατάσταση των ειδών πυ τυχόν θα παρυσιάσυν ελαττώματα, ή δεν θα πληρύν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς και τυς χρόνυς πυ αναλαμβάνει να τα πραγματπιήσει. 16. Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 στην πία θα δηλώνεται: i. Η χώρα πρέλευσης και παραγωγής των πρσφερμένων ειδών ii. Τ εργστάσι τ πί θα παρασκευάσει τα πρσφερόμενα είδη, (εφόσν φυσικά δεν τα παράγει ίδις) ή τν παραγωγό, καθώς και τν τόπ εγκατάστασης τυ. iii. Όταν ι πρσφέρντες δεν παράγυν τα πρσφερόμενα είδη, μερικά ή λικά, σε δικό τυς εργστάσι, εκτός των ανωτέρω στιχείων πυ πρέπει να δηλώννται στην πρσφρά, υπχρεύνται να επισυνάψυν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση τυ νμίμυ εκπρσώπυ τυ εργστασίυ όπυ θα παραχθύν τα είδη, με την πία θα δηλώνει ότι απδέχεται την εκτέλεση της πρμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης τυ διαγωνισμύ στν πρμηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. iv. Σε περίπτωση και μόν κατά την πία τα πρσφερόμενα είδη, τα παράγει μεν τρίτς, είναι όμως σε αφθνία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγρά από όπυ είναι ευχερής η πρμήθειά τυς, συμμετέχων στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: α) απδέχεται την εκτέλεση της πρμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης τυ διαγωνισμύ στην εταιρεία τυ και β) ότι τα πρσφερόμενα πρϊόντα, τα παράγει μεν τρίτς, είναι όμως σε αφθνία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγρά από όπυ θα τα πρμηθευτεί καθώς είναι ευχερής η πρμήθειά τυς. (βλ. Ελ.Συν. Απ. 2721/14 Τμ. Επτ. Μειζ. Σύνθ.) 17. Πιστπιητικό ISO 22000:2005 για διακίνηση και απθήκευση τρφίμων. Σε περίπτωση πυ συμμετέχων δεν μεταφέρει -διακινεί με δικά τυ μέσα τα πρϊόντα, φείλει: i. να υπβάλλει υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 όπυ να δηλώνει την εταιρεία πυ θα αναλάβει τη μεταφρά και διανμή των υπό πρμήθεια ειδών και τα πλήρη στιχεία αυτής (επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχ. Διεύθυνση κτλ.) ii. να υπβάλλει υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 τυ νμίμυ εκπρσώπυ της εταιρείας πυ θα αναλάβει τη μεταφρά και διανμή των υπό πρμήθεια ειδών ότι απδέχεται την εκτέλεση της μεταφράς και διανμής των υπό πρμήθεια ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στν πρμηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. (Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπβληθύν και τα σχετικά νμιμπιητικά έγγραφα ως αναφέρνται στην παρ. 5 τυ παρόντς άρθρυ-από τα πία να πρκύπτει νόμιμς εκπρόσωπς της εταιρείας) iii. να υπβάλλει Πιστπιητικό ISO 22000:2005 για διακίνηση και απθήκευση τρφίμων της εταιρείας πυ θα αναλάβει τη μεταφρά και διανμή των υπό πρμήθεια ειδών 18. Ειδικά για τυς συμμετέχντες για τ Γάλα, πρέπει επίσης να καταθέσυν δείγματα πριν την καταληκτική ημερμηνία υπβλής των πρσφρών στ Τμήμα Πρϋπλγισμύ, Λγιστηρίυ και Πρμηθειών υπόψιν της Επιτρπής Αξιλόγησης. Η κατάθεση των δειγμάτων θα γίνει μέσω πρωτκόλλυ, απδεικτικό της πίας θα υπβληθεί στ φάκελ δικαιλγητικά συμμετχής-- τεχνική πρσφρά. Β) Για τυς αλλδαπύς: 1. Εγγυητική επιστλή σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 9 της παρύσας διακήρυξης. 14

15 2. Απόσπασμα πινικύ μητρώυ ή ισδύναμυ εγγράφυ αρμόδιας διικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, έκδσης τυλάχιστν τυ τελευταίυ τριμήνυ από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τυς δραστηριότητας. Σε περίπτωση πυ δεν εκδίδεται ή πυ αυτό πυ εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπρεί να αντικαθίσταται από ένρκη βεβαίωση τυ νμίμυ εκπρσώπυ ή στα κράτη μέλη πυ δεν πρβλέπεται η ένρκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιν αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής, συμβλαιγράφυ ή αρμόδιυ επαγγελματικύ ργανισμύ τυ κράτυς καταγωγής ή πρέλευσης. 3. Πιστπιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν συντρέχυν ι ανωτέρω περιπτώσεις (6) της παραγράφυ Α. Σε περίπτωση πυ δεν εκδίδεται ή πυ αυτό πυ εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπρεί να αντικαθίσταται από ένρκη βεβαίωση τυ νμίμυ εκπρσώπυ ή στα κράτη μέλη πυ δεν πρβλέπεται η ένρκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιν αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής, συμβλαιγράφυ ή αρμόδιυ επαγγελματικύ ργανισμύ τυ κράτυς καταγωγής ή πρέλευσης. 4. Πιστπιητικό της αρμδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τυς, περί εγγραφής τυς στα μητρώα τυ ικείυ επιμελητηρίυ ή σε ισδύναμες επαγγελματικές ργανώσεις. 5. Πιστπιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υπχρεώσεις τυ όσν αφρά στην καταβλή των εισφρών κινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή τυ ικείυ κράτυς μέλυς. 6. Πιστπιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υπχρεώσεις τυ όσν αφρά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή τυ ικείυ κράτυς μέλυς. 7. Τα πρβλεπόμενα με στιχεία 7. έως 18. της περίπτωσης Α Γ. Για τα νμικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλδαπά): Τα δικαιλγητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλδαπό Ν.Π. Δ. Για τυς συνεταιρισμύς: 1. Εγγυητική επιστλή σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 9 της παρύσας διακήρυξης. 2. Τα δικαιλγητικά με στιχεία (2) και (18) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 3. Βεβαίωση της εππτεύυσας αρχής ότι συνεταιρισμός λειτυργεί νόμιμα. Ε. Για τις ενώσεις πρμηθευτών -κινπραξίες: α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιλγητικά για κάθε πρμηθευτή πυ συμμετέχει στην ένωση. β. Πιστπιητικό σκπιμότητας τυ ΕΟΜΜΕΧ ή άλλυ αντίστιχυ πιστπιημένυ αναγνωρισμένυ φρέα, για ενώσεις πρμηθευτών πυ απτελύνται από μικρμεσαίες μεταπιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισμύς στις πίες μετέχυν και επιχειρήσεις τυ εσωτερικύ ή τυ εξωτερικύ είτε μεγαλύτερυ μεγέθυς, είτε με μη μεταπιητική δραστηριότητα και εφόσν ι εργασίες πυ θα εκτελεστύν από τις ΜΜΕ ή τυς παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισμύς αντιπρσωπεύυν πσστό μεγαλύτερ από 50%. Τ πιστπιητικό αυτό μπρεί να υπβληθεί και μετά την υπβλή της πρσφράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερμηνία διενέργειας τυ διαγωνισμύ. 15

16 γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιλγητικά μαζί με την πρσφρά τυς υπβάλλυν και κάθε άλλ απαραίτητ δικαιλγητικό πυ εκδίδεται ή θεωρείται από τν ΕΟΜΜΕΧ ή άλλυ αντίστιχυ πιστπιημένυ αναγνωρισμένυ φρέα, από τ πί να πρκύπτει ότι ανταπκρίννται στα κριτήρια πυ καθρίζνται για τη χρηματδότησή τυς από τις πράξεις πυ κάθε φρά εκδίδει διικητής της Τράπεζας Ελλάδς. δ. Εφόσν ι πρμηθευτές συμμετέχυν στυς διαγωνισμύς με εκπρσώπυς τυς, υπβάλλυν εξυσιδότηση εκπρσώπησης. ε. Κατά τα λιπά ισχύυν τα αναφερόμενα στ άρθρ 8 τυ ΕΚΠΟΤΑ. δ. Εάν σε κάπια χώρα δεν εκδίδνται τα παραπάνω πιστπιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτυν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπρύν να αντικατασταθύν από ένρκη δήλωση τυ πρμηθευτή πυ γίνεται ενώπιν δικαστικής ή διικητικής αρχής ή συμβλαιγράφυ. Αν στη χώρα τυ πρμηθευτή δεν πρβλέπεται από τ νόμ η ένρκη δήλωση, μπρεί αντί αυτής να υπβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην πία θα βεβαιώνεται τ γνήσι της υπγραφής τυ δηλύντς από αρμόδια διικητική ή δικαστική αρχή ή συμβλαιγράφ. ΓΕΝΙΚΑ Σημειώνεται ότι όλες ι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις τυ Ν. 1599/86, πρέπει να φέρυν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπγράφνται -από τ ίδι τ φυσικό πρόσωπ πυ συμμετέχει στ διαγωνισμό, ή -όταν πρόκειται για εταιρεία από τν νόμιμ εκπρόσωπ αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση υπγράφεται ψηφιακά από τν πρσφέρντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίυ υπγραφής. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλδαπή, τα δικαιλγητικά πυ εκδίδνται με βάση την ισχύυσα νμθεσία της χώρας πυ είναι εγκατεστημένι, πρέπει να υπβάλλνται επικυρωμένα από την κατά τ νόμ αρμόδια αρχή τυ κράτυς της έδρας τυ ιδρύματς πυ τα εκδίδει και να συνδεύνται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση πυ τ ικεί κράτς όπυ είναι εγκατεστημένς πρμηθευτής, δεν εκδίδει κάπι έγγραφ ή πιστπιητικό από αυτά πυ ζητύνται πι πάνω, ή πυ αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπρεί να αντικαθίσταται από ένρκη βεβαίωση τυ ενδιαφερμένυ ή στα κράτη μέλη όπυ δεν πρβλέπεται η ένρκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιν αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής, συμβλαιγράφυ ή αρμόδιυ επαγγελματικύ ργανισμύ τυ κράτυς καταγωγής ή πρέλευσης, στην πία θα βεβαιώνεται ότι Υπψήφις Ανάδχς δεν βρίσκεται στην αντίστιχη κατάσταση. Η υπχρέωση αυτή αφρά όλες τις πι πάνω κατηγρίες και αλλδαπών υπψηφίων. Όπυ στην παρύσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννείται Υ. Δ. τυ ν.1599/1986, όσν αφρά συμμετέχυσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσν αφρά συμμετέχυσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλδαπή, εννείται αντιστίχως είτε Υ.Δ. τυ ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένρκη δήλωση, είτε για τα κράτη πυ δεν πρβλέπεται ένρκη δήλωση, επίσημη δήλωση πυ γίνεται από την συμμετέχυσα επιχείρηση ενώπιν δικαστικής αρχής ή συμβλαιγράφυ ή τυ αρμόδιυ επαγγελματικύ ργανισμύ τυ κράτυς εγκατάστασης της επιχείρησης. Οι υπψήφιι ανάδχι ή ι νόμιμι εκπρόσωπί τυς δεσμεύνται με ειδική ρήτρα ακεραιότητας ότι σε όλα τα στάδια διενέργειας τυ διαγωνισμύ και κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνμα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακλυθήσυν να μην ενεργύν κατ αυτόν τν τρόπ κατά τ στάδι εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής (άρθρ 46 παρ. 1 τυ ν. 4281/2014). Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρυς τυ 16

17 αναδόχυ μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτό κηρύσσεται έκπτωτς, παράλληλα ι υπχρεώσεις και ι απαγρεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνυν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κινπραξίας (άρθρ 46 παρ. 2 και 3 τυ ν. 4281/2014). Θα απρρίπτνται πρσφρές των διαγωνιζμένων πυ κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνύς Σύμβασης Εργασίας απασχλύν ή εκμεταλλεύνται ανηλίκυς κάτω των 15 ετών. Σε περίπτωση συνυπβλής με την πρσφρά στιχείων και πληρφριών εμπιστευτικύ χαρακτήρα, η γνωστπίηση των πίων στυς συνδιαγωνιζόμενυς θα έθιγε τα έννμα συμφέρντά τυ, τότε πρσφέρων ικνμικός φρέας φείλει να σημαίνει τα στιχεία εκείνα της πρσφράς τυ με χρήση τυ σχετικύ πεδίυ τυ συστήματς. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπρύν να λαμβάνυν γνώση αυτών των πληρφριών ι συνδιαγωνιζόμενι. Η έννια της πληρφρίας εμπιστευτικύ χαρακτήρα αφρά μόν στην πρστασία τυ απρρήτυ πυ καλύπτει τεχνικά ή εμπρικά ζητήματα της επιχείρησης τυ ενδιαφερόμενυ. Αν τα παραπάνω στιχεία δικαιλγητικά τυ άρθρυ αυτύ, δεν υπβληθύν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, διαγωνιζόμενς απκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Άρθρ 8 Κατάρτιση και υπβλή πρσφρών -Τιμές 8.1 Τρόπς υπβλής πρσφρών Οι πρσφρές υπβάλλνται από τυς ικνμικύς φρείς ηλεκτρνικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης τυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερμηνία και ώρα πυ ρίζει η παρύσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρνικό φάκελ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στ Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στ άρθρ 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στ Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στν Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των πρσφρών ημερμηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υπβλής πρσφράς στ σύστημα. Ο χρόνς υπβλής της πρσφράς και πιαδήπτε ηλεκτρνική επικινωνία μέσω τυ συστήματς βεβαιώνεται αυτόματα από τ σύστημα με υπηρεσίες χρνσήμανσης σύμφωνα με τα ριζόμενα στην παρ.3 τυ άρθρυ 6 τυ Ν.4155/13 και τ άρθρ 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επισημαίνεται ότι συμμετέχντες δεν έχυν δυνατότητα να απσύρυν ή να ακυρώσυν πρσφρά μετά την υπβλή της. Υπβλή πρσφρών μόν σε έντυπη μρφή δεν απσφραγίζνται και επιστρέφνται στυς απστλείς τυς. 8.2 Περιεχόμεν πρσφρών Τα περιεχόμενα τυ ηλεκτρνικύ φακέλυ της πρσφράς ρίζνται ως εξής : (α) ένας (υπ)φάκελς* με την ένδειξη «Δικαιλγητικά Συμμετχής-Τεχνική πρσφρά» και (β) ένας (υπ)φάκελς* με την ένδειξη «Οικνμική Πρσφρά». [*(υπ)φάκελς : κατηγρία επισυναπτόμενων αρχείων στ σύστημα ] 17

18 Κατά την υπβλή της πρσφράς από τν Οικνμικό φρέα σημαίννται από αυτόν με χρήση τυ σχετικύ πεδίυ τυ συστήματς τα στιχεία εκείνα της πρσφράς τυ πυ έχυν εμπιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόμενα (υπ)φακέλυ «Δικαιλγητικά συμμετχής Τεχνική Πρσφρά» Στν (υπ)φάκελ με την ένδειξη «Δικαιλγητικά Συμμετχής-Τεχνική πρσφρά» υπβάλλνται επί πινή απκλεισμύ ηλεκτρνικά σε μρφή αρχείυ.pdf όλα τα απαιτύμενα σύμφωνα με τη διακήρυξη και την κείμενη νμθεσία δικαιλγητικά και συγκεκριμένα : α) Τα στιχεία πυ ζητύνται σύμφωνα με τ άρθρ 7 της παρύσας διακήρυξης, (Δικαιλγητικά συμμετχής) τ Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και τ άρθρ 11 της ΥΑΠ1/2390/13 «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της πρσφράς. ως ακλύθως : Υπεύθυνη Δήλωση τυ Ν. 1599/86 για τη χώρα πρέλευσης και παραγωγής των πρς πρμήθεια ειδών, εκτός αν πρόκειται για πρϊόντα κιντικής πρέλευσης. Απδεικτικό κατάθεσης δείγματς για τ γάλα (άρθρ 7 παρ. 18). Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιλγητικά τυ (υπ) φακέλυ Δικαιλγητικά συμμετχής- Τεχνική Πρσφρά πυ έχυν υπβληθεί με την ηλεκτρνική πρσφρά σε μρφή αρχείυ τύπυ.pdf και δεν έχυν εκδθεί/συνταχθεί από τν ίδι τν ικνμικό φρέα ( άρα δεν φέρυν την ψηφιακή τυ υπγραφή) τότε φείλυν επί πινή απκλεισμύ να τα πρσκμίσυν στην Υπηρεσία πρωτκόλλυ τυ Δήμυ, σε έντυπη μρφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρνική υπβλή της πρσφράς τυς (σε σφραγισμέν υπφάκελ με εξωτερικές ενδείξεις επιμέρυς έντυπα δικαιλγητικά συμμετχής-τεχνικής πρσφράς). Τα εν λόγω δικαιλγητικά παραδίδνται στην επιτρπή διαγωνισμύ. Η Τεχνική Πρσφρά συντάσσεται συμπληρώνντας την ειδική ηλεκτρνική φόρμα τυ συστήματς. Στην συνέχεια, τ σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρνικό αρχεί, σε μρφή pdf, τ πί υπγράφεται ψηφιακά και υπβάλλεται από τν πρσφέρντα. Τα στιχεία πυ περιλαμβάννται στην ειδική ηλεκτρνική φόρμα τυ συστήματς και τυ παραγόμενυ ψηφιακά υπγεγραμμένυ ηλεκτρνικύ αρχείυ πρέπει να ταυτίζνται. Σε αντίθετη περίπτωση, τ σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και πρσφέρων καλείται να παράγει εκ νέυ τ ηλεκτρνικό αρχεί pdf. Εφόσν ι τεχνικές πρδιαγραφές δεν έχυν απτυπωθεί στ σύνλό τυς στις ειδικές ηλεκτρνικές φόρμες τυ συστήματς, πρσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπγεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρνικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τυ). Τα τυχόν ηλεκτρνικά υπβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπγεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνδεύνται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπγεγραμμένη από τν πρσφέρντα, στην πία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στιχεία ταυτίζνται με τα στιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρύνται από την υπχρέωση πρσκόμισής τυς σε έντυπη μρφή εντός της πρθεσμίας των 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρνική υπβλή τυς. Η αναθέτυσα αρχή διατηρεί τ δικαίωμα να απαιτήσει από τν πρσφέρντα να πρσκμίσει τ σύνλ ή μέρς των τεχνικών φυλλαδίων πυ έχει υπβάλει ηλεκτρνικά συμμετέχων Περιεχόμενα (υπ)φακέλυ «Οικνμική Πρσφρά» 18

19 Στν (υπ)φάκελ* με την ένδειξη «Οικνμική Πρσφρά» περιλαμβάνεται η ικνμική πρσφρά τυ ικνμικύ φρέα (Πρμηθευτή). Η Οικνμική Πρσφρά υπβάλλεται ηλεκτρνικά επί πινή απρρίψεως στν (υπό) φάκελ «Οικνμική Πρσφρά». Η ικνμική πρσφρά, συντάσσεται συμπληρώνντας την αντίστιχη ειδική ηλεκτρνική φόρμα τυ συστήματς. Στην συνέχεια, τ σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρνικό αρχεί, σε μρφή pdf, τ πί υπγράφεται ψηφιακά και υπβάλλεται από τν πρσφέρντα. Τα στιχεία πυ περιλαμβάννται στην ειδική ηλεκτρνική φόρμα τυ συστήματς και τυ παραγόμενυ ψηφιακά υπγεγραμμένυ ηλεκτρνικύ αρχείυ πρέπει να ταυτίζνται. Σε αντίθετη περίπτωση, τ σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και πρσφέρων καλείται να παράγει εκ νέυ τ ηλεκτρνικό αρχεί pdf. Εφόσν ι ικνμικί όρι δεν έχυν απτυπωθεί στ σύνλό τυς στις ειδικές ηλεκτρνικές φόρμες τυ συστήματς, πρσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπγεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρνικά αρχεία. (ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τυ). Επισημαίνεται ότι ικνμικός φρέας θα πρέπει επί πινή απκλεισμύ να επισυνάψει ηλεκτρνικά σε μρφή αρχείυ pdf στν (υπ) φάκελ της ικνμικής πρσφράς τ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πυ πρσαρτάται στην παρύσα διακήρυξη. Για τις μάδες των τρφίμων (ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα & λαχανικά), πυ η κατακύρωση απαιτεί τ μεγαλύτερ ενιαί πσστό έκπτωσης επί τις εκατό % στη νόμιμα διαμρφύμενη κάθε φρά μέση τιμή λιανικής πώλησης τυ είδυς την ημέρα παράδσης τυ όπως αυτή πρκύπτει από τ εκάσττε εκδιδόμεν Δελτί πιστπίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής (Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικύ Τμέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπρίυ και Τυρισμύ) και για λόγυς σύγκρισης των πρσφρών από τ σύστημα στην ειδική ηλεκτρνική πλατφόρμα της ικνμικής πρσφράς τυ συστήματς, ι συμμετέχντες θα συμπληρώσυν ως τιμή πρσφράς τη τιμή πυ πρκύπτει μετά την αφαίρεση τυ ενιαίυ πσστύ έκπτωσης για τις μάδες των τρφίμων πυ πρσφέρυν επί της πρυπλγεισθήσας τιμής της εκάσττε μάδας. Παράδειγμα : Έστω ότι συμμετέχων έχει πρσφέρει επί της τιμής, πσστό έκπτωσης 10% για μάδα φρύτων και λαχανικών πρϋπλγισθείσας δαπάνης π.χ ,00 χωρίς 13%. Στην ειδική ηλεκτρνική φόρμα της ικνμικής πρσφράς τυ συστήματς θα συμπληρώσει ως τιμή πρσφράς : ,00 (20.000,00 Χ 0,10 ) = , ,00 =18.000,00. Επισημαίννται σχετικά με την συμπλήρωση τυ εν λόγω εντύπυ (πρσάρτημα), τα κάτωθι: A. Η ικνμική πρσφρά πρέπει να αναγράφει τα στιχεία τυ διαγωνιζόμενυ, και να υπγράφεται ψηφιακά από: α) τν ίδι τν πρμηθευτή (σε περίπτωση φυσικύ πρσώπυ) β) τ νόμιμ εκπρόσωπ τυ νμικύ πρσώπυ και γ) σε περίπτωση κινπραξίας, από τν ρισθέντα κινό εκπρόσωπ. B. Απκλείνται από τ διαγωνισμό πρσφρές ι πίες αφρύν σε μάδες ειδών τρφίμων (ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα & λαχανικά), στις πίες δεν αναγράφεται τ ενιαί πσστό έκπτωσης, επί όλης της μάδας, λγράφως και αριθμητικώς. Γ. Η λόγραφη αναγραφή τυ ενιαίυ πσστύ έκπτωσης υπερισχύει της αντίστιχης αριθμητικής. Δ. Οι ενδιαφερόμενι έχυν τη δυνατότητα να υπβάλλυν πρσφρά για μια ή περισσότερες μάδες και για όπι φρέα επιθυμύν ήτι 1) Δήμς Παλλήνης 2) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός 19

20 Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης 3) Κινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμύ Πλιτισμύ Περιβάλλντς Δήμυ Παλλήνης, για τη συνλική ωστόσ πρκηρυχθείσα πσότητα κάθε μάδας. Απόρριψη ενός ή περισστέρων ειδών μιας «μάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της πρσφράς λόκληρης της «μάδας». Ε. Εφόσν υφίστανται έγκυρες ικνμικές πρσφρές πυ ταυτίζνται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτρπή Διαγωνισμύ, κατόπιν πρσκλήσεως των Διαγωνιζμένων πυ υπέβαλαν τις ίδιες πρσφρές (ι πίι δικαιύνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπ πυ να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 8.3 Τιμές Α) Οι τιμές των πρσφρών, θα εκφράζνται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνυν : Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρυς, δασμύς, μεταφρικά κλπ) ι πίες βαρύνυν εξ λκλήρυ τν πρμηθευτή Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ι πίες βαρύνυν επίσης τν πρμηθευτή Πρσφρές σε άλλ νόμισμα ή πρσφρές πυ αναφέρνται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματς απρρίπτνται ως απαράδεκτες. Β) Για τα είδη των μάδων ειδών τρφίμων (ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα & λαχανικά) ι συμμετέχντες στ διαγωνισμό θα πρέπει να δώσυν επί τις εκατό (%) έκπτωση, θα αναγράφεται δε στην πρσφρά τυς λγράφως και αριθμητικώς. Η τιμή χρέωσης θα υπλγίζεται αφύ αφαιρεθεί από μέση διαμρφύμενη λιανική τιμή πώλησης τυ είδυς την ημέρα παράδσης τυ, όπως αυτή πρκύπτει από τ εκάσττε εκδιδόμεν δελτί πιστπίησης τιμών τυ Τμήματς Εμπρίυ της Περιφέρειας Αττικής, τ πσστό (%) έκπτωσης πυ αναγράφεται στην πρσφρά τυ πρμηθευτή. Γ) Για τα είδη των λιπών Ομάδων ι ενδιαφερόμενι θα πρέπει να δώσυν πρσφρά επί της τιμής ανά είδς, για όλα τα είδη της κάθε μάδας. Δ) Οι τιμές των πρσφρών δεν υπόκεινται σε μεταβλή κατά τη διάρκεια της ισχύς πρσφράς και της σύμβασης ύτε και σε τυχόν παρατάσεις της. Ε) Πρσφρά πυ θέτει όρ αναπρσαρμγής απρρίπτεται ως απαράδεκτη, όπως επίσης και κάθε πρσφρά από την πία δεν πρκύπτει με σαφήνεια η πρσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή. Από τ σύστημα εκδίδεται ηλεκτρνική απόδειξη υπβλής της πρσφράς. Άρθρ 9 Εγγυήσεις 9.1 Εγγύηση συμμετχής Κάθε πρσφρά θα συνδεύεται υπχρεωτικά από εγγύηση συμμετχής υπέρ τυ συμμετέχντς για πσό πυ θα καλύπτει τ 2% (δύ) τις εκατό (%) τυ πρϋπλγισμύ της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ όσν πρσφέρων συμμετέχει για τ σύνλ των υπό πρμήθεια ειδών, άλλως για πσό πυ θα καλύπτει τ 2% (δύ) τις εκατό (%) της πρϋπλγισθείσας δαπάνης πρ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη μάδα ή μάδες ειδών της μελέτης. 20

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ Βελεστίν, 09-08-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 7360 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 21 6646,Fax: 21 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 289/216 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 11-05-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 195/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ: 7832 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ: 7832 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 09-03-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ: 7832 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Διακήρυξη προμήθειας με τίτλο «Σίτιση μαθητών ειδικών γυμνασίων λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003540224 2015-12-21

15REQ003540224 2015-12-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 57262 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 802/2015 Από το Πρακτικό της 63ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 06/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αριθ. πρωτ: 8785 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χαϊδαρίου Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Κηφισιά, 21-10-2015 Αρ. Πρωτ.: 45762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πρέβεζα : 20-01-2015 Δ Η Μ Ο Σ Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1430 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Τμήμα Προμηθειών Ταχ.Διευθ.: Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα Πληροφ.:Φωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Μυκηνών κ. Καμπόσος Δημήτρης εισηγούμενος το 2 ο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι,

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Μυκηνών κ. Καμπόσος Δημήτρης εισηγούμενος το 2 ο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 14 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 26-5-2015 πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002681163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:24/3/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16550 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 08/06/2016 Αριθμ. Πρωτ. : 14841 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1831/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1831/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC003580977 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΡ3ΩΡΜ-Ξ08 ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα: 28/12/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 32200 Τηλ.: 2262 350 618

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC003218427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ- ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Κραββαρίτη 3 Ταχ.Κωδ. : 35 100 Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη Τηλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.830,00ΕΥΡΩ (16%) : 31.972,80 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 26.08.2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 051653 «Προμήθεια εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003122557 2015-10-05

15PROC003122557 2015-10-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 02-10-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866865 2015-06-23

15PROC002866865 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α ΑΜ: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 02-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 4730 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 02-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 4730 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 02-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 4730 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Γραφείο Εξόδων - Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγέλου Κυριακή ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/2/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1953 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 243.032,60 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας» «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα