` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ."

Transcript

1 ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της Οικνμικής Επιτρπής τυ Δήμυ Παλλήνης της ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημπρασίας για την πρμήθεια με τίτλ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ στυς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Σήμερα, Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στ Δημτικό Κατάστημα τυ Δήμυ Παλλήνης συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικνμική Επιτρπή Δήμυ Παλλήνης, ύστερα από την 34/ πρόσκληση τυ Πρέδρυ, πυ επιδόθηκε νόμιμα με απδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τ άρθρ 62 τυ Ν.3852/10. Αφύ διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνλ εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξη (6) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζύτσς Αθανάσις Βλιώτης Απόστλς 2. Αβαρκιώτης Φώτις Μερτύρης Παναγιώτης 3. Μαντζώρς Ανδρέας Χαλκίδης Ιωάννης 4. Πυργιώτης Αλέξανδρς 5. Μερτζάνς Γεώργις 6. Δημόπυλς Ιωάννης Ο Πρόεδρς της Οικνμικής Επιτρπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγύμενς τ 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είπε: Σας γνωρίζυμε ότι υπάρχει η ανάγκη για την πρμήθεια τρφίμων για τις λειτυργικές ανάγκες τυ Κινωνικύ Παντπωλείυ τυ Δήμυ καθώς και την παρχή γάλακτς για τυς δικαιύχυς υπαλλήλυς ικνμικύ έτυς Ο ενδεικτικός πρϋπλγισμός της Διεύθυνσης Κινωνικής Πρστασίας, Παιδείας και Πλιτισμύ τυ Δήμυ Παλλήνης για την ανωτέρω πρμήθεια σε ετήσια βάση ανέρχεται στ πσό των ,92 συμπεριλαμβανμένυ αναλγύντς Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση στν Κ.Α τυ πρϋπλγισμύ τυ Δήμυ ικνμικύ έτυς 2015 με τίτλ «Πρμήθεια τρφίμων για τη λειτυργία τυ κινωνικύ παντπωλείυ (2015)» έναντι πσύ ,00 και όπως θα συνεχιστεί στν πρϋπλγισμό τυ έτυς 2016 η διάθεση της σχετικής πίστωσης έναντι τυ υπλίπυ πσύ σε βάρς τυ εν λόγω κωδικύ. Αντίστιχα ενδεικτικός πρϋπλγισμός για την πρμήθεια γάλακτς για τυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ Παλλήνης είναι ,36 συμπεριλαμβανμένυ Φ.Π.Α. 13% και θα βαρύνει τις πιστώσεις τυ πρϋπλγισμύ έτυς 2015 ως εξής: 1

2 Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 900,05. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 4.739,22. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση ,89. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 5.370,78. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 300,02. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 1.800,09. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 1.035,31. Τ νμικό πρόσωπ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής Αγωγής και Κινωνικής Μέριμνας τυ Δήμυ Παλλήνης χρειάζεται να πρβεί στην πρμήθεια τρφίμων σύμφωνα με τ με αριθμ. πρωτ / έγγραφ πυ στάλθηκε στις υπηρεσίες τυ Δήμυ πρκειμένυ να συνταχθεί η απαιτύμενη μελέτη από αυτές. Η Κινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμύ-Πλιτισμύ-Περιβάλλντς τυ Δήμυ Παλλήνης χρειάζεται να πρβεί στην πρμήθεια τρφίμων σύμφωνα με τ με αριθμ. πρωτ / έγγραφ πυ στάλθηκε στις υπηρεσίες τυ Δήμυ πρκειμένυ να συνταχθεί η απαιτύμενη μελέτη από αυτές. Η Οικνμική Υπηρεσία τυ Δήμυ Παλλήνης συνέταξε τ υπ αριθμ. 25/2015 τεύχς τεχνικών πρδιαγραφών της πρμήθειας και τ σχέδι της διακήρυξης τυ διεθνύς ηλεκτρνικύ ανικτύ διαγωνισμύ για τ σύνλ των ανωτέρω πρμηθειών πυ σύμφωνα με τ σχέδι πρόκειται για διαγωνισμό με κριτήρι κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τα μέλη της Επιτρπής καλύνται να απφασίσυν για την έγκριση των τεχνικών πρδιαγραφών και να καθρίσυν τν τρόπ εκτέλεσης και τυς όρυς τυ διαγωνισμύ αυτύ. Η Οικνμική Επιτρπή, αφύ λάβει υπόψη: 1. Τ Π.Δ. 60/2007 «Πρσαρμγή της Ελληνικής Νμθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντνισμύ των διαδικασιών σύναψης δημσίων συμβάσεων έργων, πρμηθειών και υπηρεσιών», όπως τρππιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτρπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ και τυ Συμβυλίυ της 16ης Νεμβρίυ 2005» και συγκεκριμένα τ άρθρ 29 και επόμενα. 2. Τ Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής ικνμίας, ργανωτικά θέματα Υπυργείυ Οικνμικών και άλλες διατάξεις» και όπως τρππιήθηκε με τν Ν. 4320/2015 άρθρ Τ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτνική της Αυτδιίκησης & της Απκεντρωμένης Διίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τ Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση τυ Κώδικα Δήμων και κιντήτων». 5. Τ Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Πρμήθειες τυ Δημσίυ Τμέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και όπως έχει τρππιηθεί με τν Ν. 4320/

3 6. Τ Ν.2362/95 «Δημόσι λγιστικό πρμήθεια υπηρεσιών». 7. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχς Β) απόφασης τυ Υφυπυργύ Οικνμίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων πρμηθειών, κατ εφαρμγή των διατάξεων τυ άρθρυ 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) τυ Ν.2286/95» 8. Τ Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώριση δημσιεύσεων των φρέων τυ Δημσίυ στ Νμαρχιακό και Τπικό Τύπ και άλλες διατάξεις». 9. Τ άρθρ 4 τυ ΦΕΚ 240Α 12/12/2012 Πράξη Νμθετικύ περιεχμένυ πυ κυρώθηκε με τ Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 18). 10. Την Κινή Υπυργική Απόφαση με αριθμό 53361/ (ΦΕΚ 1503Β/ ) «Παρχή μέσων ατμικής πρστασίας σε υπαλλήλυς των ΟΤΑ και μέτρα πρληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τρππιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) και την Κ.Υ.Α. με αριθμό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ). 11. Τις διατάξεις τυ Ν. 3438/2006 Σύσταση Συμβυλίυ Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθμιση θεμάτων Υπυργείυ Ανάπτυξης. 12. Τις διατάξεις τυ Ν. 2741/99, άρθρ 8, περ. 6β «Ενιαίς Φρέας Ελέγχυ Τρφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμδιότητας τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης και λιπές διατάξεις». 13. Τ N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διικητικών και αυτδιικητικών ργάνων στ διαδίκτυ «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. Τ Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημσίων Συμβάσεων και Κεντρικύ Ηλεκτρνικύ Μητρώυ Δημσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση τυ έκτυ κεφαλαίυ τυ Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Πρπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)». 15. Την Κινή Υπυργική Απόφαση Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτυργίας και διαχείρισης τυ Κεντρικύ Ηλεκτρνικύ Μητρώυ Δημσίων Συμβάσεων τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπδμών, Μεταφρών και Δικτύων». 16. Τν Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 17. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 18. Τ Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υπχρεώσεων από τυς Διατάκτες». 19. Των καννισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (πιότητα μόσχυ), 1538/1991 (πιότητα κτόπυλυ). 20. Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κτόπυλ), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 δηγία της Ε.Ε.(αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/ Αγρανμική διάταξη, για νωπά πωρλαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β / , Υγεινμική διάταξη Υγεινμικί όρι και πρϋπθέσεις λειτυργίας επιχειρήσεων τρφίμων & πτών). 3

4 21. Τ Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση πρϊόντων αρτπιίας και συναφείς διατάξεις». 22. Την ΚΥΑ αριθμ.487 ΦΕΚ Β1219/ Υγιεινή των τρφίμων σε συμμόρφωση πρς την δηγία 93/43/ΕΟΚ. 23. Τις διατάξεις τυ Ν.4235 ΦΕΚ Α32/ Διικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμγή της ενωσιακής και εθνικής νμθεσίας στυς τμείς των τρφίμων, των ζωτρφών και της υγείας και πρστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμδιότητας τυ Υπυργείυ Αγρτικής Ανάπτυξης και Τρφίμων. 24. Τ N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διικητικών και αυτδιικητικών ργάνων στ διαδίκτυ «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 25. Τ Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημσίων Συμβάσεων και Κεντρικύ Ηλεκτρνικύ Μητρώυ Δημσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση τυ έκτυ κεφαλαίυ τυ Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Πρπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)». 26. Την Κινή Υπυργική Απόφαση Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτυργίας και διαχείρισης τυ Κεντρικύ Ηλεκτρνικύ Μητρώυ Δημσίων Συμβάσεων τυ Υπυργείυ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπδμών, Μεταφρών και Δικτύων». 27. Τις διατάξεις τυ κώδικα τρφίμων και πτών και αντικειμένων γενικής χρήσης ΦΕΚ Β788/ Την υπ. αρ. 31/2015 (ΑΔΑ ΩΩΜΓ4651ΓΠ-ΝΑΩ) απόφαση Διικητικύ Συμβυλίυ και όπως ανακλήθηκε με την υπ αρ. 63/2015 (ΑΔΑ 7Κ6Π4651ΓΠ-ΑΡΞ) επίσης απόφαση τυ Δικ. Συμβυλίυ τυ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής Αγωγής και Κινωνικής Μέριμνας τυ Δήμυ Παλλήνης πυ στάλθηκε στις υπηρεσίες τυ Δήμυ πρκειμένυ να συνταχθεί η απαιτύμενη μελέτη. 29. Την υπ. αρ. 85/2015 (ΑΔΑ ΨΛΗΒΟΚΟΚ-25Ω) απόφαση τυ Δικ. Συμβυλίυ και όπως ανακλήθηκε με την υπ αρ. 102/2015 (ΑΔΑ 6ΙΝ5ΟΚΟΚ-ΠΧΡ) επίσης απόφαση τυ Δικ. Συμβυλίυ της Κινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμύ-Πλιτισμύ-Περιβάλλντς τυ Δήμυ Παλλήνης πυ στάλθηκε στις υπηρεσίες τυ Δήμυ πρκειμένυ να συνταχθεί η απαιτύμενη μελέτη. 30. Τ υπ αριθ. 3708/ έγγραφ αναφρικά με τις ανάγκες γάλακτς εργαττεχνικύ πρσωπικύ της Διεύθυνσης Διικητικών Υπηρεσιών τυ Δήμυ και τ 12435/ έγγραφ της Διεύθυνσης Κινωνικής Πρστασίας, Παιδείας και Πλιτισμύ τυ Δήμυ Παλλήνης σχετικά με τις ανάγκες τυ Κινωνικύ παντπωλείυ τυ Δήμυ. 31. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στυς πρϋπλγισμύς 2015 τυ Δήμυ Παλλήνης, της Κινωφελύς Επιχείρησης Αθλητισμύ-Πλιτισμύ-Περιβάλλντς Δήμυ Παλλήνης, τυ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής Αγωγής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης και με αντίστιχη πρόβλεψη τυ υπόλιπυ πσύ στν πρϋπλγισμό τυ ικνμικύ έτυς Τη με αρ. 25/2015 Συνπτική Μελέτη των Οικνμικών Υπηρεσιών τυ Δήμυ με τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» 33. Την υπ αρ. 086/2015 Απόφαση τυ Δ.Σ. τυ Δήμυ Παλλήνης για την έγκριση της πρμήθειας, της διενέργειας Διαγωνισμύ. καθώς και με όλες τις διατάξεις πυ θα ισχύυν κατά την ημέρα της διενέργειας ηλεκτρνικύ διεθνύς δημόσιυ ανιχτύ διαγωνισμύ. 4

5 Η Οικνμική Επιτρπή, αφύ έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλγική συζήτηση, Α π φ α σ ί ζ ε ι μόφωνα 1. Την έγκριση των τεχνικών πρδιαγραφών της υπ αριθμ. 25/2015 μελέτης της Οικνμικής Υπηρεσίας τυ Δήμυ Παλλήνης, όπως αναφέρνται στ παράρτημα Α πυ συνδεύει την παρύσα και απτελεί αναπόσπαστ τμήμα της. 2. Την έγκριση, ψήφιση πιστώσεων α. για την πρμήθεια ειδών παντπωλείυ για τ Κινωνικό Παντπωλεί τυ Δήμυ Παλλήνης πσύ ,92 συμπεριλαμβανμένυ αναλγύντς, εκ τυ πίυ τ πσό των ,00 θα ψηφιστύν σε βάρς τυ κωδικύ τυ πρϋπλγισμύ τυ Δήμυ ικνμικύ έτυς 2015 με τίτλ «Πρμήθεια τρφίμων για τη λειτυργία τυ κινωνικύ παντπωλείυ (2015)» και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης έναντι τυ υπλίπυ πσύ σε βάρς τυ αντίστιχυ κωδικύ ικνμικύ έτυς 2016 και αντίστιχα β. για την πρμήθεια γάλακτς για τυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ Παλλήνης συνλικύ πσύ ,36 συμπεριλαμβανμένυ Φ.Π.Α. 13% τ πί θα βαρύνει τις πιστώσεις τυ πρϋπλγισμύ ικνμικύ έτυς 2015 τυ Δήμυ Παλλήνης ως εξής: Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 900,05. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 4.739,22. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση ,89. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 5.370,78. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 300,02. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 1.800,09. Κ.Α «παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ Δήμυ», πίστωση 1.035, Την απόφαση για την εκτέλεση αυτής της πρμήθειας με ηλεκτρνικό δημόσι ανιχτό διεθνή διαγωνισμό. 4. Τν ρισμό Επιτρπής Διεξαγωγής Διαγωνισμύ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015», ως ακλύθως: 1. Μάρκυ Μαρία (Πρόεδρς) με αναπληρωτή τυ Γκίκα Φωτεινή 2. Γελαδάρη Δήμητρα με αναπληρωτή τυ Ηλιακπύλυ Σφία 3. Σπηλιωτόπυλς Ιωάννης με αναπληρωτή τυ Βλαδίμηρς Κωσταπάνς σύμφωνα και με τ επισυναπτόμεν πρακτικό κλήρωσης 5. Τν καθρισμό των όρων διακήρυξης τυ ανωτέρω διαγωνισμύ ως εξής: Πρκηρύσσει Ηλεκτρνικό Δημόσι Ανιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, για την ανάδειξη πρμηθευτή/των για την πρμήθεια με τίτλ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5

6 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» συνλικύ ενδεικτικύ πρϋπλγισμύ ,96 συμπεριλαμβανμένυ με κριτήρι κατακύρωσης τη χαμηλότερη πρσφρά, η πία δθεί ως εξής: Α. Με πσστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της εκάσττε διαμρφύμενης και πιστπιύμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης τυ είδυς, κατά την ημέρα παράδσης αυτύ και πυ θα αντιστιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα τυ είδυς για τα εξής είδη: ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα και λαχανικά. Β. Με τιμές μνάδς (συμπλήρωση τιμλγίυ ) για τα υπόλιπα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης Δήμς διατηρεί τ δικαίωμα να μειώσει την πρμήθεια στη συνλική πσότητα. Η τελική αξία της πρμήθειας θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των υπηρεσιών και των φρέων τυ Δήμυ. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ Τα υπό πρμήθεια είδη, η πσότητα και ι πρδιαγραφές αναφέρνται αναλυτικά στην 25/2015 συνλική μελέτη πυ συντάχθηκε από τ Τμήμα Λγιστηρίυ, Πρϋπλγισμύ και Πρμηθειών και απτελεί αναπόσπαστ τμήμα της παρύσας. Α. ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1 Γενικές πληρφρίες Α1.1 Αντικείμεν τυ διαγωνισμύ Αντικείμεν τυ διαγωνισμύ είναι η επιλγή πρμηθευτή/των για την πρμήθεια τρφίμων για τις ανάγκες τυ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης, τυ Δήμυ Παλλήνης για τις λειτυργικές ανάγκες τυ Κινωνικύ Παντπωλείυ τυ και την παρχή γάλακτς στυς δικαιύχυς υπαλλήλυς τυ και η πρμήθεια τρφίμων για τις ανάγκες τυ Κέντρυ Δημιυργικής απασχόλησης Αμέα της Κινωφελύς Επιχείρησης Αθλητισμύ Πλιτισμύ Περιβάλλντς τυ Δήμυ Παλλήνης ικνμικύ έτυς Α1.2 Στιχεία Αναθέτυσας Αρχής Αναθέτυσα αρχή είναι Δήμς Παλλήνης Διεύθυνση έδρας τυ Δήμυ : Ιθάκης 12 Γέρακας Τ.Κ Τηλέφωνα : Fax: Πληρφρίες: Α.1.3 Στιχεία Φρέων υλπίησης της πρμήθειας: Α) Δήμς Παλλήνης, Ιθάκης 12, ΤΚ Γέρακας 6

7 Β) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας, Παλλήνη Γ) Κινωφελύς Επιχείρησης Αθλητισμύ Πλιτισμύ Περιβάλλντς τυ Δήμυ Παλλήνης, Κλειτάρχυ & Αριστείδυ, Γέρακας Α1.4 Πρϋπλγισμός Τ συνλικό κόστς της πρμήθειας σύμφωνα με τν ενδεικτικό πρϋπλγισμό της, πρϋπλγίζεται στ πσό των ,96 συμπεριλαμβανμένυ και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις των πρϋπλγισμών των φρέων έτυς Κατά τη διάρκεια ισχύς της σύμβασης τ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης διατηρεί τ δικαίωμα πραίρεσης βάσει τυ αρ. 8 παρ. 1 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Α παρ. 6 στιχεί (β) τυ ΠΔ 60/2007, δηλαδή να αυξήσει την πρμήθεια πσότητας μέχρι 15% στη συνλική πσότητα όπως αναλύεται στην υπ αρ. 25/2015 μελέτη τυ Δήμυ. Οι αριθμί αναφράς της νματλγίας (C.P.V.) η πσότητα και η αξία των ζητύμενων πρϊόντων ανά αριθμό (C.P.V.) έχυν συνλικά ως εξής : C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Είδη Αρτπωλείυ Είδη Κρεπωλείυ Είδη Παντπωλείυ Είδη Οπωρπωλείυ Ψάρια Γάλα Τα πρς πρμήθεια είδη περιγράφνται και πρδιαγράφνται στις συνημμένες στην παρύσα τεχνικές πρδιαγραφές, ι πίες απτελύν αναπόσπαστ μέρς της καθώς και στην υπ αριθ. 25/2015 συνλική μελέτη τυ Δήμυ. Κριτήρι κατακύρωσης ρίζεται, για τα είδη: ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα & λαχανικά, τ μεγαλύτερ ενιαί πσστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στην νόμιμα διαμρφύμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης τυ είδυς την ημέρα παράδσης τυ, όπως αυτή πρκύπτει από τ εκάσττε εκδιδόμεν δελτί πιστπίησης τιμών τυ Τμήματς Εμπρίυ της Περιφέρειας Αττικής. Για τα υπόλιπα είδη τρφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Πρμηθευτή (ή πρμηθευτές) πυ θα πρσφέρυν τη χαμηλότερη τιμή στ σύνλ των ειδών της μάδας. Οι ενδιαφερόμενι μπρύν να υπβάλλυν πρσφρά για μια ή περισσότερες μάδες, και για όπι φρέα επιθυμύν ήτι 1) Δήμς Παλλήνης, 2) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης, 3) Κινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμύ Πλιτισμύ Περιβάλλντς Δήμυ Παλλήνης, για τη συνλική ωστόσ πρκηρυχθείσα πσότητα κάθε μάδας. Απόρριψη ενός ή περισστέρων ειδών μιας «μάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της πρσφράς λόκληρης της «μάδας». Όλα τα υπό πρμήθεια είδη πρέπει να είναι Α πιότητας, πρϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης, και σύμφωνα με τυ όρυς τυ Κώδικα Τρφίμων και Πτών, καθώς και τις Υγεινμικές και Κτηνιατρικές διατάξεις απκλειόμενης απλύτως της πρμήθειας πρϊόντων 7

8 κατώτερης πιότητας. Να είναι σύμφωνα με τ παρόν τεύχς τεχνικών πρδιαγραφών καθώς και να πρέρχνται από νμίμως λειτυργύντα εργστάσια και επιχειρήσεις. Α.2 Ειδικί Όρι Διαγωνισμύ Άρθρ 1 Η πρκήρυξη τυ διαγωνισμύ θα σταλεί για δημσίευση με ηλεκτρνικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κιντήτων, ενώ περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημσιευθεί στ Τεύχς Διακηρύξεων Δημσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στν Ελληνικό Τύπ, σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Άρθρ 2 Συμβατικά Στιχεία Τα στιχεία της σύμβασης πυ θα πρσαρτηθύν σε αυτή κατά σειρά ισχύς είναι: Η διακήρυξη τυ Διαγωνισμύ Ο ενδεικτικός πρϋπλγισμός της υπ αριθ. 25/2015 συνλικής Μελέτης Οι Τεχνικές Πρδιαγραφές της υπ αριθ. 25/2015 συνλικής Μελέτης και της παρύσας διακήρυξης Η πρσφρά τυ μειδότη Άρθρ 3 Χρόνς και Τόπς διεξαγωγής τυ Διαγωνισμύ-Επιτρπή Διαγωνισμύ Ο διαγωνισμός θα πραγματπιηθεί με χρήση της πλατφόρμας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης τυ συστήματς, ύστερα από δημσίευση της περίληψης της πρκήρυξης στ τεύχς της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε., στ «Τεύχς Διακηρύξεων Δημσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στν Ελληνικό Τύπ, σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη τυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 30/07/ /09/2015 ώρα 08:00 π.μ 17/09/2015 ώρα 15:00 μ.μ. 8

9 Οι πρσφρές υπβάλλνται από τυς ικνμικύς φρείς ηλεκτρνικά μέσω της διαδικτυακής πύλης τυ ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερμηνία και ώρα πυ ρίζει η παρύσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα με ηλεκτρνικό φάκελ, σύμφωνα με τις διατάξεις τυ Ν. 4155/13, και της ΥΑ Π1/2390/2013. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερμηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υπβλής πρσφράς στ Σύστημα. Ο χρόνς υπβλής της πρσφράς και πιαδήπτε ηλεκτρνική επικινωνία μέσω τυ συστήματς βεβαιώνεται αυτόματα από τ σύστημα με υπηρεσίες χρνσήμανσης σύμφωνα με τα ριζόμενα στην παρ.3 τυ άρθρυ 6 τυ Ν.4155/13 και τ άρθρ 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Η Επιτρπή διενέργειας διαγωνισμών πρμηθειών η πία είναι και επιτρπή αξιλόγησης των απτελεσμάτων τυ, ρίζεται με απόφαση της Ο.Ε. Άρθρ 4 Πρϋπθέσεις για τη δυνατότητα συμμετχής στν ηλεκτρνικό διαγωνισμό. Για την συμμετχή στ διαγωνισμό ι ενδιαφερόμενι ικνμικί φρείς (Πρμηθευτές) απαιτείται να διαθέτυν ψηφιακή υπγραφή, χρηγύμενη από πιστπιημένη αρχή παρχής ψηφιακής υπγραφής. και να εγγραφύν στ ηλεκτρνικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη ακλυθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : Οι ικνμικί φρείς -χρήστες αιτύνται μέσω τυ συστήματς την εγγραφή τυς σε αυτό παρέχντας τις απαραίτητες πληρφρίες και απδεχόμενι τυς όρυς χρήσης τυ ταυτπιύμενι ως εξής : Όσι από τυς ανωτέρω διαθέτυν ελληνικό Αριθμό Φρλγικύ Μητρώυ(ΑΦΜ) ταυτπιύνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνμα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) πυ αυτί κατέχυν από τ σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληρφριακών Συστημάτων. Εφόσν γίνει η ταυτπίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τυ χρήστη από τ Τμήμα Πργραμματισμύ και Στιχείων της Διεύθυνσης Πλιτικής Πρμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Πρμηθειών. Οι ικνμικί φρείς -χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ι πίι δεν διαθέτυν ελληνικό Αριθμό Φρλγικύ Μητρώυ (ΑΦΜ) αιτύνται την εγγραφή τυς συμπληρώνντας τν αριθμό ταυτότητας (VAT Ιdentification Number) και ταυτπιύνται με χρήση των διαπιστευτηρίων πυ κατέχυν από τ αντίστιχ σύστημα. Εφόσν γίνει η ταυτπίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τυ χρήστη από τ Τμήμα Πργραμματισμύ και Στιχείων της Διεύθυνσης Πλιτικής Πρμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Πρμηθειών. Οι ικνμικί φρείς -χρήστες τρίτων χωρών αιτύνται την εγγραφή τυς και ταυτπιύνται από τη Γ.Γ.Ε. απστέλλντας : -είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπγεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. -είτε ένρκη βεβαίωση ή πιστπιητικό σε μρφή αρχείυ.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά πρσδιρίζνται στ Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στ Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις πρμηθειών και στ Παράρτημα IXΓ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών τυ π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τυς πρβλεπόμενυς όρυς στ κράτς μέλς εγκατάστασης τυ ικνμικύ φρέα, στα πία να δηλώνεται / απδεικνύεται η εγγραφή τυ σε επαγγελματικό ή εμπρικό μητρώ, πρσκμιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μρφή (πρωτότυπ ή ακριβές αντίγραφ) στην αρμόδια υπηρεσία. 9

10 Τ αίτημα εγγραφής υπβάλλεται από όλυς τυς υπψήφιυς χρήστες ηλεκτρνικά μέσω τυ Συστήματς. Ο υπψήφις χρήστης ενημερώνεται από τ Σύστημα ή μέσω ηλεκτρνικύ ταχυδρμείυ σχετικά με την εξέλιξη τυ αιτήματς εγγραφής τυ. Εφόσν τ αίτημα εγγραφής εγκριθεί, υπψήφις χρήστης λαμβάνει σύνδεσμ ενεργπίησης λγαριασμύ ως πιστπιημένς χρήστης και πρβαίνει στην ενεργπίηση τυ λγαριασμύ τυ. Άρθρ 5 Πληρφόρηση ενδιαφερμένων Συμπληρωματικές πληρφρίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα τυ διαγωνισμύ αυτές μπρύν να υπβληθύν από τυς ικνμικύς φρείς-ενδιαφερόμενυς μέχρι την 28/08/2015 και ώρα μ.μ. και αυτές (πληρφρίες -διευκρινίσεις) θα παρέχνται από μέρυς της αναθέτυσας αρχής μέχρι την 04/09/2015 και ώρα μ.μ. Τα σχετικά αιτήματα υπβάλλνται ηλεκτρνικά μόν στ δικτυακό τόπ τυ διαγωνισμύ μέσω της Διαδικτυακής πύλης τυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παρχής συμπληρωματικών πληρφριών -διευκρινίσεων υπβάλλνται μόν από εγγεγραμμένυς στ σύστημα ικνμικύς φρείς, δηλαδή διαθέτυν σχετικά διαπιστευτήρια πυ τυς έχυν χρηγηθεί (όνμα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τυς. Τα αιτήματα, συνδεύνται υπχρεωτικά από επισυναπτόμεν ηλεκτρνικό αρχεί σε μρφή αρχείυ.pdf, με τ κείμεν των ερωτημάτων, τ πί υπχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπγεγραμμέν. Αιτήματα παρχής διευκρινήσεων πυ υπβάλλνται είτε με άλλ τρόπ είτε τ ηλεκτρνικό αρχεί πυ τα συνδεύει δεν είναι ψηφιακά υπγεγραμμέν, δεν εξετάζνται. Κανένας υπψήφις δεν μπρεί σε πιαδήπτε περίπτωση να επικαλεσθεί πρφρικές απαντήσεις εκ μέρυς της υπηρεσίας, σχετικές με τυς όρυς της παρύσας διακήρυξης πραναφερθείσες κατηγρίες. Άρθρ 6 Δικαίωμα Συμμετχής Δικαίωμα συμμετχής στ διαγωνισμό έχυν: Όλα τα φυσικά και νμικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλδαπής Ενώσεις πρμηθευτών πυ υπβάλλυν κινή πρσφρά Συνεταιρισμί Κινπραξίες πρμηθευτών Στη συνέχεια της παρύσας διακήρυξης, όρς "Ανάδχς" αφρά σε όλες τις πραναφερθείσες κατηγρίες. Κάθε συμμετέχων στ διαγωνισμό μπρεί να υπβάλλει έγγραφη πρσφρά για μία ή περισσότερες μάδες των υπό πρμήθεια ειδών, ως αυτές πρσδιρίζνται στην 25/2015 συνλική μελέτη τυ Δήμυ, υπό την πρϋπόθεση ότι στην πρσφρά τυ θα περιλαμβάνεται τ σύνλ των ειδών κάθε μάδας. Άρθρ 7 10

11 7.1 Δικαιλγητικά Συμμετχής Οι πρσφέρντες υπβάλυν ηλεκτρνικά μαζί με την πρσφρά τυς, εγκαίρως και πρσηκόντως, επί πινή απκλεισμύ, τα εξής δικαιλγητικά, σε μρφή αρχείυ.pdf σύμφωνα με τν Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και τ άρθρ 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφνται κατωτέρω. Όλα τα δικαιλγητικά συμμετχής στ διαγωνισμό πρέπει να έχυν εκδθεί τ πλύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερμηνία υπβλής πρσφρών και να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα αυτή. Εξαιρύνται τα δικαιλγητικά με α.α. 12 και τα πιστπιητικά ISO, τα πία όμως πρέπει να είναι σε ισχύ. Οι υπεύθυνες δηλώσεις τυ Ν. 1599/86 πρέπει να φέρυν ημερμηνία σύνταξης από την ημερμηνία τελευταίας δημσίευσης στν τύπ έως και την καταληκτική ημερμηνία υπβλής πρσφρών. Η μη πρσκόμιση κάπιυ από τα παρακάτω δικαιλγητικά απτελεί λόγ απκλεισμύ τυ συμμετέχντς, εκτός εάν υπάρχει τρππίηση της ισχύυσας νμθεσίας. Τα δικαιλγητικά συμμετχής στ διαγωνισμό είναι τα εξής: Α) Για τυς Έλληνες πλίτες: 1. Εγγυητική επιστλή σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 9 της παρύσας διακήρυξης. 2. Πιστπιητικό τυ ικείυ επιμελητηρίυ όπυ θα φαίνεται η εγγραφή τυς σε αυτό και τ ειδικό είδς των εργασιών τυς, τ πί εάν δεν συνάδει με τ είδς των υπό πρμήθεια ειδών θα δηγεί σε απκλεισμό τυ συμμετέχντς. 3. Πιστπιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από τ πί να πρκύπτει πως είναι ενήμερι πρς τις υπχρεώσεις τυς πυ αφρύν εισφρές Κινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερμηνία διενέργειας τυ διαγωνισμύ. Τ πιστπιητικό αφρά όλα τα ταμεία στα πία καταβάλλνται εισφρές από τν εργδότη για όλυς τυς απασχλύμενυς με πιαδήπτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση τυ συμμετέχντς, συμπεριλαμβανμένων των εργδτών πυ είναι ασφαλισμένι σε διαφρετικύς ργανισμύς κινωνικής ασφάλισης και όχι μόν τυς ασφαλισμένυς στ Ίδρυμα Κινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ργανισμός κινωνικής ασφάλισης στν πί είναι ασφαλισμένς κάθε απασχλύμενς στην επιχείρηση τυ συμμετέχντς, θα πρκύπτει κατά κανόνα από τ καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση πρσωπικύ κατά ειδικότητα στην πία θα εμφαίνεται ασφαλιστικός ργανισμός πυ είναι ασφαλισμένς κάθε απασχλύμενς στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νμικών πρσώπων), αφρά την ίδια την εταιρεία (τ νμικό πρόσωπ) και όχι τα φυσικά πρόσωπα πυ τη διικύν ή την εκπρσωπύν, εκτός εάν αυτά έχυν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο συμμετέχων υπχρεύται να καταθέσει με την πρσφρά τυ υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην πία να δηλώννται ι ασφαλιστικί φρείς στυς πίυς είναι ασφαλισμένι ι απασχλύμενι στην επιχείρηση. 4. Πιστπιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από τ πί να πρκύπτει πως είναι ενήμερι ως πρς τις φρλγικές υπχρεώσεις τυς, κατά την ημερμηνία διενέργειας τυ διαγωνισμύ. 5. Πιστπιητικό πινικύ μητρώυ έκδσης τυλάχιστν τυ τελευταίυ τριμήνυ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για: 11

12 α) συμμετχή σε εγκληματική ργάνωση, όπως αυτή ρίζεται στ άρθρ 2 παράγραφς 1 της κινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ τυ Συμβυλίυ (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). β) δωρδκία, όπως αυτή ρίζεται αντίστιχα στ άρθρ 3 της πράξης τυ Συμβυλίυ της 26ης Μαϊυ 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στ άρθρ 3 παράγραφς 1 της κινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ τυ Συμβυλίυ (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). γ) απάτη, κατά την έννια τυ άρθρυ 1 της σύμβασης σχετικά με την πρστασία των ικνμικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κιντήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). δ) νμιμπίηση εσόδων από παράνμες δραστηριότητες, όπως ρίζεται στ άρθρ 1 της δηγίας 91/308/ΕΟΚ τυ Συμβυλίυ της 10ης Ιυνίυ 1991, για την πρόληψη χρησιμπίησης τυ χρηματπιστωτικύ συστήματς για την νμιμπίηση εσόδων από παράνμες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 δηγίας ως έχει τρππιηθεί η πία ενσωματώθηκε με τν Ν. 2331/1995). ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τυς δραστηριότητας Υπόχρει στην πρσκόμιση πινικύ μητρώυ είναι: -φυσικά πρόσωπα-μόρρυθμι εταίρι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.-διαχειριστές Ε.Π.Ε -Πρόεδρς και Δ/νων Σύμβυλς για Α.Ε. -Σε κάθε άλλη περίπτωση νμικύ πρσώπυ ι νόμιμι εκπρόσωπί τυ. 6. Πιστπιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής από τ πί να πρκύπτει ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελύν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικύ συμβιβασμό ή άλλη ανάλγη κατάσταση. Συγκεκριμένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελύν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελύν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελύν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νμικά πρόσωπα: Ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλγη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρς τυ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε πιαδήπτε άλλη ανάλγη διαδικασία. Σε περίπτωση πυ δεν εκδίδεται κάπι από τα ανωτέρω πιστπιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένρκη βεβαίωση τυ νμίμυ εκπρσώπυ της επιχείρησης. 7. Εφόσν ι πρμηθευτές συμμετέχυν στ διαγωνισμό με εκπρόσωπό τυς, υπβάλλυν εξυσιδότηση εκπρσώπησης. Επίσης, πρκειμένυ να πρκύπτει νόμιμς εκπρόσωπς της εταιρείας, πρέπει να πρσκμισθύν και τα νμιμπιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχντς όπως τ ΦΕΚ ίδρυσης και τις τρππιήσεις τυ (για διαγωνιζόμενυς με μρφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμέν αντίγραφ ή απόσπασμα τυ καταστατικύ τυ διαγωνιζμένυ και των εγγράφων τρππιήσεών τυ (για ΟΕ και ΕΕ). Στιχεία και έγγραφα από τα πία πρέπει να πρκύπτυν τα μέλη τυ Δ.Σ., τα υπόλιπα πρόσωπα πυ έχυν δικαίωμα να δεσμεύυν με την υπγραφή τυς την εταιρεία και τα 12

13 έγγραφα της νμιμπίησης αυτών, αν αυτό δεν πρκύπτει ευθέως από τ καταστατικό, αναλόγως με τη νμική μρφή των εταιρειών ή κάθε άλλυ νμικύ πρσώπυ. 8. Υπεύθυνη Δήλωση τυ Ν. 1599/86 ότι διαγωνιζόμενς έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 25/2015 μελέτης της υπηρεσίας πυ συνδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι απδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 9. Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 στην πία θα δηλώνεται ότι: -Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νμικύς περιρισμύς λειτυργίας. -Δεν έχει απκλεισθεί η συμμετχή τυς σε διαγωνισμό τυ Δημσίυ ή των Ο.Τ.Α.. -Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης πυ έχει ισχύ δεδικασμένυ, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τυ. -Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με τ αντικείμεν τυ διαγωνισμύ ή σε σχέση με την επαγγελματική τυ ιδιότητα & δραστηριότητα. -Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσ των συμβατικών της υπχρεώσεων (πστικές & πιτικές) όσ και των υπχρεώσεών της εν γένει πρς τ δημόσι τμέα. -Δεν είναι ένχς σβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παρχή πληρφριών πυ ζητήθηκαν. 10. Οι συμμετέχντες στ διαγωνισμό θα πρέπει να υπβάλλυν κατάσταση με τυς φρείς τυ Δημσίυ ή Ν.Π. ή Ο.Τ.Α. όπυ έχυν αναλάβει παρόμιες πρμήθειες κατά την τελευταία τριετία, με αναφρά τυ αντίστιχυ συμβατικύ πσύ και της ημερμηνίας της σύμβασης. 11. Θεωρημένη κατάσταση πρσωπικύ κατά ειδικότητα στην πία θα εμφαίνεται ασφαλιστικός ργανισμός πυ είναι ασφαλισμένς κάθε απασχλύμενς στην επιχείρηση. 12. Αντίγραφ ή απόσπασμα τυ ισλγισμύ της επιχείρησης εφόσν συντάσσεται κατά τις τρεις πρηγύμενες τυ έτυς τυ διαγωνισμύ ικνμικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί τυ συνλικύ ύψυς τυ κύκλυ εργασιών της επιχείρησης, καθώς και τυ κύκλυ εργασιών της πυ αφρά ειδικότερα τα υπό πρμήθεια υλικά, κατά τις τρεις πρηγύμενες τυ έτυς τυ διαγωνισμύ ικνμικές χρήσεις, από τα πία να πρκύπτει ότι μέσς ετήσις κύκλς εργασιών της επιχείρησης είναι τυλάχιστν διπλάσις τυ πρϋπλγισμύ της μάδας ή των μάδων πυ θα συμμετέχυν όπως απτυπώννται στην 25/2015 μελέτη. 13. Υπεύθυνη Δήλωση τυ Ν. 1599/86 με την πία να δηλώνει ότι η πρσφρά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές πρδιαγραφές της διακήρυξης. 14. Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 στην πία θα δηλώννται ι μάδες ή η μάδα των ειδών για τα πία συμμετέχει στ διαγωνισμό, καθώς και ότι τα πρσφερόμενα είδη πληρύν τυς όρυς τυ Κώδικα Τρφίμων και Πτών και Αντικειμένων κινής χρήσεως. 15. Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 στην πία θα δηλώνεται: -Ο χρόνς ισχύς της πρσφράς, πίς δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερς από τν ζητύμεν, δηλαδή τυλάχιστν 180 ημέρες. -Ο χρόνς παράδσης των ειδών ελευθέρων και έτιμων πρς χρήση σε χώρυς πυ θα υπδείξει Δήμς κατόπιν της εκάσττε παραγγελίας, πίς δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερς από τν ζητύμεν. 13

14 -Ότι θα πρβεί σε αντικατάσταση των ειδών πυ τυχόν θα παρυσιάσυν ελαττώματα, ή δεν θα πληρύν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς και τυς χρόνυς πυ αναλαμβάνει να τα πραγματπιήσει. 16. Υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 στην πία θα δηλώνεται: i. Η χώρα πρέλευσης και παραγωγής των πρσφερμένων ειδών ii. Τ εργστάσι τ πί θα παρασκευάσει τα πρσφερόμενα είδη, (εφόσν φυσικά δεν τα παράγει ίδις) ή τν παραγωγό, καθώς και τν τόπ εγκατάστασης τυ. iii. Όταν ι πρσφέρντες δεν παράγυν τα πρσφερόμενα είδη, μερικά ή λικά, σε δικό τυς εργστάσι, εκτός των ανωτέρω στιχείων πυ πρέπει να δηλώννται στην πρσφρά, υπχρεύνται να επισυνάψυν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση τυ νμίμυ εκπρσώπυ τυ εργστασίυ όπυ θα παραχθύν τα είδη, με την πία θα δηλώνει ότι απδέχεται την εκτέλεση της πρμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης τυ διαγωνισμύ στν πρμηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. iv. Σε περίπτωση και μόν κατά την πία τα πρσφερόμενα είδη, τα παράγει μεν τρίτς, είναι όμως σε αφθνία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγρά από όπυ είναι ευχερής η πρμήθειά τυς, συμμετέχων στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: α) απδέχεται την εκτέλεση της πρμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης τυ διαγωνισμύ στην εταιρεία τυ και β) ότι τα πρσφερόμενα πρϊόντα, τα παράγει μεν τρίτς, είναι όμως σε αφθνία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγρά από όπυ θα τα πρμηθευτεί καθώς είναι ευχερής η πρμήθειά τυς. (βλ. Ελ.Συν. Απ. 2721/14 Τμ. Επτ. Μειζ. Σύνθ.) 17. Πιστπιητικό ISO 22000:2005 για διακίνηση και απθήκευση τρφίμων. Σε περίπτωση πυ συμμετέχων δεν μεταφέρει -διακινεί με δικά τυ μέσα τα πρϊόντα, φείλει: i. να υπβάλλει υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 όπυ να δηλώνει την εταιρεία πυ θα αναλάβει τη μεταφρά και διανμή των υπό πρμήθεια ειδών και τα πλήρη στιχεία αυτής (επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχ. Διεύθυνση κτλ.) ii. να υπβάλλει υπεύθυνη δήλωση τυ Ν. 1599/86 τυ νμίμυ εκπρσώπυ της εταιρείας πυ θα αναλάβει τη μεταφρά και διανμή των υπό πρμήθεια ειδών ότι απδέχεται την εκτέλεση της μεταφράς και διανμής των υπό πρμήθεια ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στν πρμηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. (Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπβληθύν και τα σχετικά νμιμπιητικά έγγραφα ως αναφέρνται στην παρ. 5 τυ παρόντς άρθρυ-από τα πία να πρκύπτει νόμιμς εκπρόσωπς της εταιρείας) iii. να υπβάλλει Πιστπιητικό ISO 22000:2005 για διακίνηση και απθήκευση τρφίμων της εταιρείας πυ θα αναλάβει τη μεταφρά και διανμή των υπό πρμήθεια ειδών 18. Ειδικά για τυς συμμετέχντες για τ Γάλα, πρέπει επίσης να καταθέσυν δείγματα πριν την καταληκτική ημερμηνία υπβλής των πρσφρών στ Τμήμα Πρϋπλγισμύ, Λγιστηρίυ και Πρμηθειών υπόψιν της Επιτρπής Αξιλόγησης. Η κατάθεση των δειγμάτων θα γίνει μέσω πρωτκόλλυ, απδεικτικό της πίας θα υπβληθεί στ φάκελ δικαιλγητικά συμμετχής-- τεχνική πρσφρά. Β) Για τυς αλλδαπύς: 1. Εγγυητική επιστλή σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 9 της παρύσας διακήρυξης. 14

15 2. Απόσπασμα πινικύ μητρώυ ή ισδύναμυ εγγράφυ αρμόδιας διικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, έκδσης τυλάχιστν τυ τελευταίυ τριμήνυ από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τυς δραστηριότητας. Σε περίπτωση πυ δεν εκδίδεται ή πυ αυτό πυ εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπρεί να αντικαθίσταται από ένρκη βεβαίωση τυ νμίμυ εκπρσώπυ ή στα κράτη μέλη πυ δεν πρβλέπεται η ένρκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιν αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής, συμβλαιγράφυ ή αρμόδιυ επαγγελματικύ ργανισμύ τυ κράτυς καταγωγής ή πρέλευσης. 3. Πιστπιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν συντρέχυν ι ανωτέρω περιπτώσεις (6) της παραγράφυ Α. Σε περίπτωση πυ δεν εκδίδεται ή πυ αυτό πυ εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπρεί να αντικαθίσταται από ένρκη βεβαίωση τυ νμίμυ εκπρσώπυ ή στα κράτη μέλη πυ δεν πρβλέπεται η ένρκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιν αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής, συμβλαιγράφυ ή αρμόδιυ επαγγελματικύ ργανισμύ τυ κράτυς καταγωγής ή πρέλευσης. 4. Πιστπιητικό της αρμδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τυς, περί εγγραφής τυς στα μητρώα τυ ικείυ επιμελητηρίυ ή σε ισδύναμες επαγγελματικές ργανώσεις. 5. Πιστπιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υπχρεώσεις τυ όσν αφρά στην καταβλή των εισφρών κινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή τυ ικείυ κράτυς μέλυς. 6. Πιστπιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υπχρεώσεις τυ όσν αφρά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή τυ ικείυ κράτυς μέλυς. 7. Τα πρβλεπόμενα με στιχεία 7. έως 18. της περίπτωσης Α Γ. Για τα νμικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλδαπά): Τα δικαιλγητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλδαπό Ν.Π. Δ. Για τυς συνεταιρισμύς: 1. Εγγυητική επιστλή σύμφωνα με τα ριζόμενα στ άρθρ 9 της παρύσας διακήρυξης. 2. Τα δικαιλγητικά με στιχεία (2) και (18) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 3. Βεβαίωση της εππτεύυσας αρχής ότι συνεταιρισμός λειτυργεί νόμιμα. Ε. Για τις ενώσεις πρμηθευτών -κινπραξίες: α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιλγητικά για κάθε πρμηθευτή πυ συμμετέχει στην ένωση. β. Πιστπιητικό σκπιμότητας τυ ΕΟΜΜΕΧ ή άλλυ αντίστιχυ πιστπιημένυ αναγνωρισμένυ φρέα, για ενώσεις πρμηθευτών πυ απτελύνται από μικρμεσαίες μεταπιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισμύς στις πίες μετέχυν και επιχειρήσεις τυ εσωτερικύ ή τυ εξωτερικύ είτε μεγαλύτερυ μεγέθυς, είτε με μη μεταπιητική δραστηριότητα και εφόσν ι εργασίες πυ θα εκτελεστύν από τις ΜΜΕ ή τυς παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισμύς αντιπρσωπεύυν πσστό μεγαλύτερ από 50%. Τ πιστπιητικό αυτό μπρεί να υπβληθεί και μετά την υπβλή της πρσφράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερμηνία διενέργειας τυ διαγωνισμύ. 15

16 γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιλγητικά μαζί με την πρσφρά τυς υπβάλλυν και κάθε άλλ απαραίτητ δικαιλγητικό πυ εκδίδεται ή θεωρείται από τν ΕΟΜΜΕΧ ή άλλυ αντίστιχυ πιστπιημένυ αναγνωρισμένυ φρέα, από τ πί να πρκύπτει ότι ανταπκρίννται στα κριτήρια πυ καθρίζνται για τη χρηματδότησή τυς από τις πράξεις πυ κάθε φρά εκδίδει διικητής της Τράπεζας Ελλάδς. δ. Εφόσν ι πρμηθευτές συμμετέχυν στυς διαγωνισμύς με εκπρσώπυς τυς, υπβάλλυν εξυσιδότηση εκπρσώπησης. ε. Κατά τα λιπά ισχύυν τα αναφερόμενα στ άρθρ 8 τυ ΕΚΠΟΤΑ. δ. Εάν σε κάπια χώρα δεν εκδίδνται τα παραπάνω πιστπιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτυν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπρύν να αντικατασταθύν από ένρκη δήλωση τυ πρμηθευτή πυ γίνεται ενώπιν δικαστικής ή διικητικής αρχής ή συμβλαιγράφυ. Αν στη χώρα τυ πρμηθευτή δεν πρβλέπεται από τ νόμ η ένρκη δήλωση, μπρεί αντί αυτής να υπβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην πία θα βεβαιώνεται τ γνήσι της υπγραφής τυ δηλύντς από αρμόδια διικητική ή δικαστική αρχή ή συμβλαιγράφ. ΓΕΝΙΚΑ Σημειώνεται ότι όλες ι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις τυ Ν. 1599/86, πρέπει να φέρυν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπγράφνται -από τ ίδι τ φυσικό πρόσωπ πυ συμμετέχει στ διαγωνισμό, ή -όταν πρόκειται για εταιρεία από τν νόμιμ εκπρόσωπ αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση υπγράφεται ψηφιακά από τν πρσφέρντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίυ υπγραφής. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλδαπή, τα δικαιλγητικά πυ εκδίδνται με βάση την ισχύυσα νμθεσία της χώρας πυ είναι εγκατεστημένι, πρέπει να υπβάλλνται επικυρωμένα από την κατά τ νόμ αρμόδια αρχή τυ κράτυς της έδρας τυ ιδρύματς πυ τα εκδίδει και να συνδεύνται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση πυ τ ικεί κράτς όπυ είναι εγκατεστημένς πρμηθευτής, δεν εκδίδει κάπι έγγραφ ή πιστπιητικό από αυτά πυ ζητύνται πι πάνω, ή πυ αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπρεί να αντικαθίσταται από ένρκη βεβαίωση τυ ενδιαφερμένυ ή στα κράτη μέλη όπυ δεν πρβλέπεται η ένρκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιν αρμόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής, συμβλαιγράφυ ή αρμόδιυ επαγγελματικύ ργανισμύ τυ κράτυς καταγωγής ή πρέλευσης, στην πία θα βεβαιώνεται ότι Υπψήφις Ανάδχς δεν βρίσκεται στην αντίστιχη κατάσταση. Η υπχρέωση αυτή αφρά όλες τις πι πάνω κατηγρίες και αλλδαπών υπψηφίων. Όπυ στην παρύσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννείται Υ. Δ. τυ ν.1599/1986, όσν αφρά συμμετέχυσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσν αφρά συμμετέχυσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλδαπή, εννείται αντιστίχως είτε Υ.Δ. τυ ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένρκη δήλωση, είτε για τα κράτη πυ δεν πρβλέπεται ένρκη δήλωση, επίσημη δήλωση πυ γίνεται από την συμμετέχυσα επιχείρηση ενώπιν δικαστικής αρχής ή συμβλαιγράφυ ή τυ αρμόδιυ επαγγελματικύ ργανισμύ τυ κράτυς εγκατάστασης της επιχείρησης. Οι υπψήφιι ανάδχι ή ι νόμιμι εκπρόσωπί τυς δεσμεύνται με ειδική ρήτρα ακεραιότητας ότι σε όλα τα στάδια διενέργειας τυ διαγωνισμύ και κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνμα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακλυθήσυν να μην ενεργύν κατ αυτόν τν τρόπ κατά τ στάδι εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής (άρθρ 46 παρ. 1 τυ ν. 4281/2014). Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρυς τυ 16

17 αναδόχυ μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτό κηρύσσεται έκπτωτς, παράλληλα ι υπχρεώσεις και ι απαγρεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνυν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κινπραξίας (άρθρ 46 παρ. 2 και 3 τυ ν. 4281/2014). Θα απρρίπτνται πρσφρές των διαγωνιζμένων πυ κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνύς Σύμβασης Εργασίας απασχλύν ή εκμεταλλεύνται ανηλίκυς κάτω των 15 ετών. Σε περίπτωση συνυπβλής με την πρσφρά στιχείων και πληρφριών εμπιστευτικύ χαρακτήρα, η γνωστπίηση των πίων στυς συνδιαγωνιζόμενυς θα έθιγε τα έννμα συμφέρντά τυ, τότε πρσφέρων ικνμικός φρέας φείλει να σημαίνει τα στιχεία εκείνα της πρσφράς τυ με χρήση τυ σχετικύ πεδίυ τυ συστήματς. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπρύν να λαμβάνυν γνώση αυτών των πληρφριών ι συνδιαγωνιζόμενι. Η έννια της πληρφρίας εμπιστευτικύ χαρακτήρα αφρά μόν στην πρστασία τυ απρρήτυ πυ καλύπτει τεχνικά ή εμπρικά ζητήματα της επιχείρησης τυ ενδιαφερόμενυ. Αν τα παραπάνω στιχεία δικαιλγητικά τυ άρθρυ αυτύ, δεν υπβληθύν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, διαγωνιζόμενς απκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Άρθρ 8 Κατάρτιση και υπβλή πρσφρών -Τιμές 8.1 Τρόπς υπβλής πρσφρών Οι πρσφρές υπβάλλνται από τυς ικνμικύς φρείς ηλεκτρνικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης τυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερμηνία και ώρα πυ ρίζει η παρύσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρνικό φάκελ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στ Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στ άρθρ 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στ Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στν Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των πρσφρών ημερμηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υπβλής πρσφράς στ σύστημα. Ο χρόνς υπβλής της πρσφράς και πιαδήπτε ηλεκτρνική επικινωνία μέσω τυ συστήματς βεβαιώνεται αυτόματα από τ σύστημα με υπηρεσίες χρνσήμανσης σύμφωνα με τα ριζόμενα στην παρ.3 τυ άρθρυ 6 τυ Ν.4155/13 και τ άρθρ 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επισημαίνεται ότι συμμετέχντες δεν έχυν δυνατότητα να απσύρυν ή να ακυρώσυν πρσφρά μετά την υπβλή της. Υπβλή πρσφρών μόν σε έντυπη μρφή δεν απσφραγίζνται και επιστρέφνται στυς απστλείς τυς. 8.2 Περιεχόμεν πρσφρών Τα περιεχόμενα τυ ηλεκτρνικύ φακέλυ της πρσφράς ρίζνται ως εξής : (α) ένας (υπ)φάκελς* με την ένδειξη «Δικαιλγητικά Συμμετχής-Τεχνική πρσφρά» και (β) ένας (υπ)φάκελς* με την ένδειξη «Οικνμική Πρσφρά». [*(υπ)φάκελς : κατηγρία επισυναπτόμενων αρχείων στ σύστημα ] 17

18 Κατά την υπβλή της πρσφράς από τν Οικνμικό φρέα σημαίννται από αυτόν με χρήση τυ σχετικύ πεδίυ τυ συστήματς τα στιχεία εκείνα της πρσφράς τυ πυ έχυν εμπιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόμενα (υπ)φακέλυ «Δικαιλγητικά συμμετχής Τεχνική Πρσφρά» Στν (υπ)φάκελ με την ένδειξη «Δικαιλγητικά Συμμετχής-Τεχνική πρσφρά» υπβάλλνται επί πινή απκλεισμύ ηλεκτρνικά σε μρφή αρχείυ.pdf όλα τα απαιτύμενα σύμφωνα με τη διακήρυξη και την κείμενη νμθεσία δικαιλγητικά και συγκεκριμένα : α) Τα στιχεία πυ ζητύνται σύμφωνα με τ άρθρ 7 της παρύσας διακήρυξης, (Δικαιλγητικά συμμετχής) τ Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και τ άρθρ 11 της ΥΑΠ1/2390/13 «Τεχνικές λεπτμέρειες και διαδικασίες λειτυργίας τυ Εθνικύ Συστήματς Ηλεκτρνικών Δημσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της πρσφράς. ως ακλύθως : Υπεύθυνη Δήλωση τυ Ν. 1599/86 για τη χώρα πρέλευσης και παραγωγής των πρς πρμήθεια ειδών, εκτός αν πρόκειται για πρϊόντα κιντικής πρέλευσης. Απδεικτικό κατάθεσης δείγματς για τ γάλα (άρθρ 7 παρ. 18). Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιλγητικά τυ (υπ) φακέλυ Δικαιλγητικά συμμετχής- Τεχνική Πρσφρά πυ έχυν υπβληθεί με την ηλεκτρνική πρσφρά σε μρφή αρχείυ τύπυ.pdf και δεν έχυν εκδθεί/συνταχθεί από τν ίδι τν ικνμικό φρέα ( άρα δεν φέρυν την ψηφιακή τυ υπγραφή) τότε φείλυν επί πινή απκλεισμύ να τα πρσκμίσυν στην Υπηρεσία πρωτκόλλυ τυ Δήμυ, σε έντυπη μρφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρνική υπβλή της πρσφράς τυς (σε σφραγισμέν υπφάκελ με εξωτερικές ενδείξεις επιμέρυς έντυπα δικαιλγητικά συμμετχής-τεχνικής πρσφράς). Τα εν λόγω δικαιλγητικά παραδίδνται στην επιτρπή διαγωνισμύ. Η Τεχνική Πρσφρά συντάσσεται συμπληρώνντας την ειδική ηλεκτρνική φόρμα τυ συστήματς. Στην συνέχεια, τ σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρνικό αρχεί, σε μρφή pdf, τ πί υπγράφεται ψηφιακά και υπβάλλεται από τν πρσφέρντα. Τα στιχεία πυ περιλαμβάννται στην ειδική ηλεκτρνική φόρμα τυ συστήματς και τυ παραγόμενυ ψηφιακά υπγεγραμμένυ ηλεκτρνικύ αρχείυ πρέπει να ταυτίζνται. Σε αντίθετη περίπτωση, τ σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και πρσφέρων καλείται να παράγει εκ νέυ τ ηλεκτρνικό αρχεί pdf. Εφόσν ι τεχνικές πρδιαγραφές δεν έχυν απτυπωθεί στ σύνλό τυς στις ειδικές ηλεκτρνικές φόρμες τυ συστήματς, πρσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπγεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρνικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τυ). Τα τυχόν ηλεκτρνικά υπβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπγεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνδεύνται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπγεγραμμένη από τν πρσφέρντα, στην πία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στιχεία ταυτίζνται με τα στιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρύνται από την υπχρέωση πρσκόμισής τυς σε έντυπη μρφή εντός της πρθεσμίας των 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρνική υπβλή τυς. Η αναθέτυσα αρχή διατηρεί τ δικαίωμα να απαιτήσει από τν πρσφέρντα να πρσκμίσει τ σύνλ ή μέρς των τεχνικών φυλλαδίων πυ έχει υπβάλει ηλεκτρνικά συμμετέχων Περιεχόμενα (υπ)φακέλυ «Οικνμική Πρσφρά» 18

19 Στν (υπ)φάκελ* με την ένδειξη «Οικνμική Πρσφρά» περιλαμβάνεται η ικνμική πρσφρά τυ ικνμικύ φρέα (Πρμηθευτή). Η Οικνμική Πρσφρά υπβάλλεται ηλεκτρνικά επί πινή απρρίψεως στν (υπό) φάκελ «Οικνμική Πρσφρά». Η ικνμική πρσφρά, συντάσσεται συμπληρώνντας την αντίστιχη ειδική ηλεκτρνική φόρμα τυ συστήματς. Στην συνέχεια, τ σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρνικό αρχεί, σε μρφή pdf, τ πί υπγράφεται ψηφιακά και υπβάλλεται από τν πρσφέρντα. Τα στιχεία πυ περιλαμβάννται στην ειδική ηλεκτρνική φόρμα τυ συστήματς και τυ παραγόμενυ ψηφιακά υπγεγραμμένυ ηλεκτρνικύ αρχείυ πρέπει να ταυτίζνται. Σε αντίθετη περίπτωση, τ σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και πρσφέρων καλείται να παράγει εκ νέυ τ ηλεκτρνικό αρχεί pdf. Εφόσν ι ικνμικί όρι δεν έχυν απτυπωθεί στ σύνλό τυς στις ειδικές ηλεκτρνικές φόρμες τυ συστήματς, πρσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπγεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρνικά αρχεία. (ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τυ). Επισημαίνεται ότι ικνμικός φρέας θα πρέπει επί πινή απκλεισμύ να επισυνάψει ηλεκτρνικά σε μρφή αρχείυ pdf στν (υπ) φάκελ της ικνμικής πρσφράς τ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πυ πρσαρτάται στην παρύσα διακήρυξη. Για τις μάδες των τρφίμων (ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα & λαχανικά), πυ η κατακύρωση απαιτεί τ μεγαλύτερ ενιαί πσστό έκπτωσης επί τις εκατό % στη νόμιμα διαμρφύμενη κάθε φρά μέση τιμή λιανικής πώλησης τυ είδυς την ημέρα παράδσης τυ όπως αυτή πρκύπτει από τ εκάσττε εκδιδόμεν Δελτί πιστπίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής (Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικύ Τμέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπρίυ και Τυρισμύ) και για λόγυς σύγκρισης των πρσφρών από τ σύστημα στην ειδική ηλεκτρνική πλατφόρμα της ικνμικής πρσφράς τυ συστήματς, ι συμμετέχντες θα συμπληρώσυν ως τιμή πρσφράς τη τιμή πυ πρκύπτει μετά την αφαίρεση τυ ενιαίυ πσστύ έκπτωσης για τις μάδες των τρφίμων πυ πρσφέρυν επί της πρυπλγεισθήσας τιμής της εκάσττε μάδας. Παράδειγμα : Έστω ότι συμμετέχων έχει πρσφέρει επί της τιμής, πσστό έκπτωσης 10% για μάδα φρύτων και λαχανικών πρϋπλγισθείσας δαπάνης π.χ ,00 χωρίς 13%. Στην ειδική ηλεκτρνική φόρμα της ικνμικής πρσφράς τυ συστήματς θα συμπληρώσει ως τιμή πρσφράς : ,00 (20.000,00 Χ 0,10 ) = , ,00 =18.000,00. Επισημαίννται σχετικά με την συμπλήρωση τυ εν λόγω εντύπυ (πρσάρτημα), τα κάτωθι: A. Η ικνμική πρσφρά πρέπει να αναγράφει τα στιχεία τυ διαγωνιζόμενυ, και να υπγράφεται ψηφιακά από: α) τν ίδι τν πρμηθευτή (σε περίπτωση φυσικύ πρσώπυ) β) τ νόμιμ εκπρόσωπ τυ νμικύ πρσώπυ και γ) σε περίπτωση κινπραξίας, από τν ρισθέντα κινό εκπρόσωπ. B. Απκλείνται από τ διαγωνισμό πρσφρές ι πίες αφρύν σε μάδες ειδών τρφίμων (ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα & λαχανικά), στις πίες δεν αναγράφεται τ ενιαί πσστό έκπτωσης, επί όλης της μάδας, λγράφως και αριθμητικώς. Γ. Η λόγραφη αναγραφή τυ ενιαίυ πσστύ έκπτωσης υπερισχύει της αντίστιχης αριθμητικής. Δ. Οι ενδιαφερόμενι έχυν τη δυνατότητα να υπβάλλυν πρσφρά για μια ή περισσότερες μάδες και για όπι φρέα επιθυμύν ήτι 1) Δήμς Παλλήνης 2) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός 19

20 Πρσχλικής και Κινωνικής Μέριμνας Δήμυ Παλλήνης 3) Κινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμύ Πλιτισμύ Περιβάλλντς Δήμυ Παλλήνης, για τη συνλική ωστόσ πρκηρυχθείσα πσότητα κάθε μάδας. Απόρριψη ενός ή περισστέρων ειδών μιας «μάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της πρσφράς λόκληρης της «μάδας». Ε. Εφόσν υφίστανται έγκυρες ικνμικές πρσφρές πυ ταυτίζνται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτρπή Διαγωνισμύ, κατόπιν πρσκλήσεως των Διαγωνιζμένων πυ υπέβαλαν τις ίδιες πρσφρές (ι πίι δικαιύνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπ πυ να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 8.3 Τιμές Α) Οι τιμές των πρσφρών, θα εκφράζνται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνυν : Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρυς, δασμύς, μεταφρικά κλπ) ι πίες βαρύνυν εξ λκλήρυ τν πρμηθευτή Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ι πίες βαρύνυν επίσης τν πρμηθευτή Πρσφρές σε άλλ νόμισμα ή πρσφρές πυ αναφέρνται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματς απρρίπτνται ως απαράδεκτες. Β) Για τα είδη των μάδων ειδών τρφίμων (ελαιόλαδ, αυγά & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεπωλείυ, είδη ιχθυπωλείυ, είδη πωρπωλείυ ήτι φρύτα & λαχανικά) ι συμμετέχντες στ διαγωνισμό θα πρέπει να δώσυν επί τις εκατό (%) έκπτωση, θα αναγράφεται δε στην πρσφρά τυς λγράφως και αριθμητικώς. Η τιμή χρέωσης θα υπλγίζεται αφύ αφαιρεθεί από μέση διαμρφύμενη λιανική τιμή πώλησης τυ είδυς την ημέρα παράδσης τυ, όπως αυτή πρκύπτει από τ εκάσττε εκδιδόμεν δελτί πιστπίησης τιμών τυ Τμήματς Εμπρίυ της Περιφέρειας Αττικής, τ πσστό (%) έκπτωσης πυ αναγράφεται στην πρσφρά τυ πρμηθευτή. Γ) Για τα είδη των λιπών Ομάδων ι ενδιαφερόμενι θα πρέπει να δώσυν πρσφρά επί της τιμής ανά είδς, για όλα τα είδη της κάθε μάδας. Δ) Οι τιμές των πρσφρών δεν υπόκεινται σε μεταβλή κατά τη διάρκεια της ισχύς πρσφράς και της σύμβασης ύτε και σε τυχόν παρατάσεις της. Ε) Πρσφρά πυ θέτει όρ αναπρσαρμγής απρρίπτεται ως απαράδεκτη, όπως επίσης και κάθε πρσφρά από την πία δεν πρκύπτει με σαφήνεια η πρσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή. Από τ σύστημα εκδίδεται ηλεκτρνική απόδειξη υπβλής της πρσφράς. Άρθρ 9 Εγγυήσεις 9.1 Εγγύηση συμμετχής Κάθε πρσφρά θα συνδεύεται υπχρεωτικά από εγγύηση συμμετχής υπέρ τυ συμμετέχντς για πσό πυ θα καλύπτει τ 2% (δύ) τις εκατό (%) τυ πρϋπλγισμύ της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ όσν πρσφέρων συμμετέχει για τ σύνλ των υπό πρμήθεια ειδών, άλλως για πσό πυ θα καλύπτει τ 2% (δύ) τις εκατό (%) της πρϋπλγισθείσας δαπάνης πρ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη μάδα ή μάδες ειδών της μελέτης. 20

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002681163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:24/3/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16550 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866865 2015-06-23

15PROC002866865 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α ΑΜ: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/2/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1953 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 243.032,60 (με

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 30-9-2015 Αριθμός πρωτ.20492 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 9 η της 24-03-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 9 η Συνεδρίαση της 24-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ BOIΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110.686,918 ΦΠΑ: 25.457,991 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 136.144,909 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 16/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 FAX.: 2226 0 53540 e-mail.: dimistiaias@gmail.com ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465 Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τσαντού Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικον. εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ.63100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 18 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 35397 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Προϋπολογισμός 190.000,00 (μαζί με ΦΠΑ 23%)

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Προϋπολογισμός 190.000,00 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 190.000,00 (με ΦΠΑ 23%) 2015 ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Ημερομηνία : 03/03/2015 Αρ. Πρωτ. : 5114 Ταχ. Δν/ση : Site Δήμου Βύρωνα: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 Τ.Κ. 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ http://www.dimosbyrona.gr/ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003048739 2015-09-15

15PROC003048739 2015-09-15 15PROC003048739 2015-09-15 ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 37/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.525,89 (ΜΕ Φ.Π.Α.) Κ. Νευροκόπι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846. Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι. Προϋπολογισμός: # 137.883,52 # με ΦΠΑ. Α.Μ.

Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846. Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι. Προϋπολογισμός: # 137.883,52 # με ΦΠΑ. Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ημερομηνία : 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ. : 9846 Τίτλος: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015» Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι Προϋπολογισμός: # 137.883,52

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281085475 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23%

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 13.08.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 58187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έργο : Προμήθεια «Παιδαγωγικού Βιβλίων,, Παιχνιδιών, Εκπαιδευτικού Υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015 Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28 η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 π.µ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ.Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ.Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ.Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 29/07/2015 Αρ. Πρωτ. 42518 Δ Ι Α Κ H Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 20/2015 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 15125:20/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.200,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 233.946,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 20/2015 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 15125:20/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.200,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 233.946,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες :Γραφείο Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 29/9/2015 Αρ. Πρωτ. 27783 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Χαλάνδρι 29/9/2015 Αρ. Πρωτ. 27783 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαλάνδρι 29/9/2015 Αρ. Πρωτ. 27783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 731 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ: 9/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ: 9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Σέρρες, 30-09-2015 Προμηθειών & Περιουσίας Αρ. Πρωτ.: 2938 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα