ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: Δραστική ουσία: cloquintocet-mexyl and 1,2-benzisothiazol-3(2H)- one Κωδικός GIFAP: Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW) 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Χρήση σαν ζιζανιοκτόνο μόνο. Το σκεύασμα αποστέλλεται έτοιμο για χρήση από τον τελικό καταναλωτή ή μπορεί να χρειάζεται να μπει στην τελική του συσκευασία. 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: Κάτοχος της έγκρισης: CHEMINOVA A/S P.O. Box 9 DK-7620 Lemvig Denmark Yπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: Χελλαφάρμ ΑΕ Φλέμινγκ 15, 15123, Μαρούσι Τηλ: Fax: Τηλ. ανάγκης (Κέντρο Δηλητηριάσεων): (επί 24ώρου βάσεως) 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση και σήμανση του μείγματος Βλέπε τμήμα 16 για το πλήρες κείμενο των R- φράσεων και φράσεων επικινδυνότητας. CLP ταξινόμηση του σκευάσματος με βάση τον Κανονισμό 1272/2008 όπως έχει τροποποιηθεί Ερεθισμός δέρματος: Κατηγορία 2 (H315) Ευαισθητοποίηση Δέρμα: Κατηγορία 1 (H317) Κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον: Χρόνια Κατηγορία 2 (H411) DPD ταξινόμηση του σκευάσματος με βάση την Οδ. 1999/45/EC όπως έχει τροποποιηθεί WHO ταξινόμηση... Οδηγίες ταξινόμησης 2009 Κίνδυνοι για την υγεία Xi;R38 R43 N;R51/53 Κατηγορία U (Απίθανο να παρουσιάσει κινδύνους σε κανονική χρήση) Το προϊόν είναι ερεθιστικό στο δέρμα. Μπορεί να Kεντρικό: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι , Τηλ.: , Fax: , Ε-mail: Υποκατάστημα: ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 203, Σίνδος 57022, Τηλ.: , Fax: Εργοστάσιο: Στυλίς , Τηλ.: , Fax: από 17

2 Κίνδυνοι για το περιβάλλον... προκαλέσει αλλεργική ευαισθητοποίηση Το προϊόν είναι τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. 2.2 Στοιχεία ετικέτας (σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No. 1272/2008) Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ Εικονογράμματα κινδύνου: Δηλώσεις επικινδυνότητας: Ερεθ. δερμ. κατ. 2 Χρόνιος για υδάτινο περιβάλλον Κατ. 1 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Δηλώσεις προφύλαξης: P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέτα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς «Να φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά τις διάφορες φάσεις χρήσης του σκευάσματος» «Δεν θα πρέπει να εισέλθετε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πρίν από 48 ώρες από την εφαρμογή» SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 m SPe3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από τις γειτονικές καλλιέργειες 2 από 17

3 Συμπληρωματικές πληροφορίες 2.3. Άλλοι κίνδυνοι: EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης Κανένα από τα συστατικά δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί PBT ή vpvb. 3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά του προϊόντος Συστατικά του προϊόντος που περικλείουν κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον Χημική περιγραφή/ Σύνθεση/ Πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 και την οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Κοινό όνομα/ Χημική ονομασία Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic Reg. no Αριθμός CAS Αριθμός EC (Αριθμός REACH) Annex-1 listing Σήμανση ΕΕ 67/548/EEC Xn, N R65, R66, R51/53 Σήμανση ΕΕ 1272/2008 GHS06, GHS09 H304, H411 Συγκέντρωση 38 % β/ο Alcohols, C9-C11, ethoxylated Xn R22 R41 R52 GHS06, GHS05 Η302, Η Cloquintocetmexyl Reg. no.: ,2-Benzisothiazol- 3(2H)-one ) Harmful, dangerous for the environme Xn, N R22, R43, R50/ Xn, N R22, R38, R41, R43, R50 GHS07, GHS09 H317, H400, H410 GHS07, GHS09 H302, H315, H328, H317, H400 Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R, H, GHS και EUH που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο βλέπε κεφάλαιο Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικά: Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Εισπνοή: 3 0,01 Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ελαφρές περιπτώσεις: Ο παθών να μείνει σε παρακολούθηση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανιστούν συμπτώματα. Σοβαρές περιπτωσεις: Ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως ή καλέστε ασθενοφόρο. Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Ξεπλυθείτε με άφθονο νερό. Πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν εμφανισθούν συμπτώματα. 3 από 17

4 Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό ή οφθαλμικό διάλυμα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα μάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Κατάποση: Η πρόκληση εμετού δεν συνιστάται. Ξεπλύντε το στόμα και πιείτε νερό ή γάλα. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα και πιείτε υγρά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες: Κυρίως ερεθισμός 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης. Καλό είναι να δειχθεί αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο γιατρό Οδηγίες για τον Γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για έκθεση σε αυτή την ουσία. Μετά από έκθεση ακολουθήστε τη συνήθη θεραπεία για χημικά. Η πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 5. Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Ξηρά σκόνη ή διοξείδιο του άνθρακα για μικρές φωτιές, νερό ή αφρός για μεγάλες φωτιές. Αποφύγετε μεγάλους πίδακες νερού 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Τα σημαντικά προϊόντα αποικοδόμησης είναι: μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, υδρόχλώριο και διάφορες οργανικές χλωριωμένες ενώσεις 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Διατηρήσετε τα εκτεθειμένα στη φωτιά βαρέλια δροσερά ψεκάζοντας τα με νερό. Προσεγγίστε τη φωτιά από τη κατεύθυνση του αέρα για να αποφύγετε επιβλαβείς ατμούς και τοξικά προϊόντα αποικοδόμησης. Αντιμετωπίστε τη φωτιά από προστατευμένο μέρος ή από τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση. Σκάψτε την περιοχή για να αποτρέψετε να διαφύγει το μολυσμένο νερό της κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αναπνευστική συσκευή και προστατευτική ενδυμασία. Άλλες πληροφορίες: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Συνιστάται να υπάρχει ήδη ένα σχέδιο χειρισμού των διαρροών. Κενά δοχεία με δυνατότητα κλεισίματος για την συλλογή της διαρροής πρέπει να είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής (πάνω από 10 τόνοι προϊόντος): 1. Χρησιμοποιείστε ατομική συσκευή προστασίας, βλέπε τμήμα 8 2. Kαλέστε το τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης, βλέπε τμήμα 1 3. Ειδοποιείστε τις Αρχές. Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας όταν καθαρίζετε διαρροές. Χρησιμοποιείστε ατομική συσκευή προστασίας. Ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής, φοράτε αναπνευστήρα, μάσκα προσώπου ή προστατευτικό ματιών, ρούχα ανθεκτικά στα χημικά, γάντια και μπότες. 4 από 17

5 Σταματήστε την πηγή της διαρροής αμέσως αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Απομακρύνετε απροστάτευτα άτομα μακριά από την περιοχή της διαρροής. Απομακρύνετε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε ή ελαττώστε τη δημιουργία εκνεφώματος όσο περισσότερο γίνεται 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Συλλέξτε το προϊόν της διαρροής για να αποτρέψετε περαιτέρω μόλυνση της επιφάνειας, του εδάφους ή των υδάτων. Τα υγρά του πλυσίματος δεν πρέπει να φτάσουν σε αποχετεύσεις. Μη ελεγχόμενη διαρροή σε ύδατα πρέπει να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Συστήνεται να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα δημιουργίας προστατευτικού αναχώματος ή κάλυψης της διαρροής Αν χρειάζετε, καλύψτε υδάτινες επιφάνειες. Μικρές διαρροές στο πάτωμα ή σε άλλες αδιαπέραστες επιφάνειες πρέπει να συλλεχθούν με απορροφητικό υλικό όπως πριονίδι, υδράσβεστο, λευκαντική γη ή άλλους απορροφητικούς αργίλους. Συλλέξτε το μολυσμένο απορροφητικό υλικό σε κατάλληλο περιέκτη. Ξεπλύνετε την περιοχή με καυστική σόδα και πολύ νερό. Συλλέξτε το υγρό ξεπλύματος με απορροφητικό υλικό και τοποθετήστε το σε κατάλληλο περιέκτη Οι χρησιμοποιημένοι περιέκτες πρέπει να κλειστούν κατάλληλα και να σημανθούν Για διαρροές που απορροφήθηκαν στο έδαφος, πρέπει να σκαφθεί το έδαφος και να μεταφερθεί σε κατάλληλους περιέκτες. Διαρροές σε ύδατα πρέπει να περιοριστούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό με απομόνωση του μολυσμένου νερού. Το μολυσμένο νερό πρέπει να μεταφερθεί για περαιτέρω μεταχείριση ή διάθεση 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα: Βλέπε τμήμα 8.2. για προσωπική προστασία. Βλέπε τμήμα 13 για τη διάθεση. 7. Χειρισμός και Αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Σε βιομηχανικό περιβάλλον συνιστάται η αποφυγή προσωπικής επαφής με το προϊόν, αν είναι δυνατόν χρησιμοποιώντας κλειστά συστήματα και συστήματα τηλεχειρισμού. Αλλιώς το υλικό είναι προτιμότερο να χειρίζεται με μηχανικά μέσα. Επαρκής εξαερισμός ή τοπικό σύστημα εξαερισμού είναι απαραίτητο. Τα αέρια του εξαερισμού πρέπει να φιλτράρονται ή να χειρίζονται ανάλογα. Για προσωπική προστασία σ αυτή την περίπτωση αναφερθείτε στο τμήμα 8. Για τη χρήση του σαν γεωργικό φάρμακο, πρώτα αναζητήστε τις προφυλάξεις και τα μέτρα προσωπικής προστασίας που αναφέρονται στην επίσημη ετικέτα στην συσκευασία του ή αναζητήστε άλλη επίσημη οδηγία ή ισχύουσα πολιτική. Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, αναφερθείτε στο τμήμα 8. 5 από 17

6 Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως. Πλυθείτε καλά μετά το χειρισμό. Πριν βγάλετε τα γάντια, πλύνετε τα με νερό και σαπούνι. Μετά τη δουλειά, βγάλτε όλα τα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Φορέστε μόνο καθαρά ρούχα όταν φεύγετε από τη δουλειά. Πλύνετε τα προστατευτικά ρούχα και εξοπλισμό με νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση Εισπνοή των ατμών μπορεί να προκαλέσει μειωμένη συνείδηση που αυξάνει τον κίνδυνο κατά το χειρισμό των μηχανών και κατά την οδήγηση Μη το απελευθερώνετε στο περιβάλλον. Συλλέξτε όλα τα απόβλητα και τα υπολείμματα από τον καθαριστικό εξοπλισμό κτλ, και απορρίψτε ως επικίνδυνα απόβλητα. Βλέπε τμήμα 13 για τη διάθεση 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων: Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις. Υπερβολική θερμότητα πρέπει να αποφεύγεται. Προστατέψτε από υπερβολική θερμότητα από τον ήλιο ή άλλη πηγή, πχ φωτιά. Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένους και σημασμένους περιέκτες. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασμένος με πυρίμαχα υλικά, κλειστός, ξηρός, αεριζόμενος και με αδιαπέραστο πάτωμα, χωρίς πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή παιδιά. Συνιστάται η ύπαρξη πινακίδας κινδύνου με την ένδειξη ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ. Ο χώρος να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αποθήκευση χημικών. Τροφές, ποτά, ζωοτροφές ή σπόροι δεν πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Πρέπει να διατίθεται στο χώρο, βρύση για το πλύσιμο των χεριών. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Για τη σωστή και ασφαλή χρήση του να ακολουθούνται οι οδηγίες που υπάρχουν στην ετικέτα του. 8. Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου Δεν υπάρχουν εθνικά όρια έκθεσης για το προϊόν. Προσωπικά επίπεδα έκθεσης: Δεν έχουν τεθεί για το δρων συστατικό αυτού του προϊόντος. Solvent Naphtha: Προτείνονται 100 ppm ολικού υδρογονάνθρακα Όμως, άλλα όρια προσωπικής έκθεσης μπορεί να έχουν τεθεί από τοπικές αρχές και πρέπει να ληφθούν υπ όψη. Fenoxaprop-P-ethyl DNEL mg/kg bw/day PNEC mg/l Solvent naphtha DNEL, dermal mg/kg bw/day DNEL, inhalation mg/m PNEC, aquatic environment... δεν έχει εφαρμογή 8.2 Έλεγχοι έκθεσης 6 από 17

7 Μέτρα μηχανικού ελέγχου: Όταν χρησιμοποιείται σε κλειστό κύκλωμα, η προσωπική προστασία δεν είναι απαραίτητη. Τα ακόλουθα εφαρμόζονται σε άλλες περιπτώσεις που η χρήση κλειστού συστήματος χειρισμού δεν είναι εφικτή, ή όταν είναι απαραίτητο να ανοιχθεί το σύστημα. Πριν ανοιχθεί το κλειστό κύκλωμα, καταστήστε τα εξαρτήματα και το σύστημα σωληνώσεων ακίνδυνο. Οι προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω, αφορούν πρωταρχικά στον χειρισμό του αδιάλυτου προϊόντος και στην διαδικασία παρασκευής του ψεκαστικού υγρού αλλά προτείνονται και για τον ψεκασμό. Αναπνευστική προστασία: Το προϊόν κανονικά δεν παρουσιάζει αναπνευστικό κίνδυνο αλλά σε περίπτωση διαφυγής του υλικού, με παραγωγή υψηλή συγκέντρωση ατμών και σταγονιδίων, οι εργάτες πρέπει να φορέσουν εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή με καθολικό φίλτρο που περιλαμβάνει και φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων. Προστασία χεριών: Προστασία οφθαλμών: Προστασία σώματος και δέρματος: Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά, όπως barrier laminate, butyl rubber, nitrile rubber ή viton. Ο χρόνος διάσπασης των υλικών αυτών για το προϊόν είναι άγνωστος, αλλά αναμένεται ότι θα δώσουν επαρκή προστασία. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Συνιστάται να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο στο χώρο εργασίας χώρος πλυσίματος των ματιών. Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία ανθεκτική στα χημικά για να αποτρέψετε επαφή με το δέρμα ανάλογα με το βαθμό έκθεσης. Κατά τη διάρκεια κανονικών εργασιών μικρής διάρκειας, όπου η έκθεση στο υλικό δεν μπορεί να αποφευχθεί, είναι αρκετά αδιάβροχα παντελόνια και ποδιά από υλικό ανθεκτικό στα χημικά ή φόρμα από PE. Οι φόρμες PE πρέπει να πεταχτούν μετά τη χρήση αν μολυνθούν. Σε περίπτωση μεγάλης ή παρατεταμένης έκθεσης μπορεί να χρειαστούν φόρμες από barrier laminate 9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες 9.1 Πληροφορίες για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση... Λευκό υγρό Οσμή... Αρωματική Όριο οσμής... Δεν έχει προσδιοριστεί ph... 6,3 στους 25 C 7 από 17

8 Σημείο τήξεως /σημείο ψύξης Κάτω από 0 C Αρχικό σημείο βρασμού και όρια βρασμού Περίπου 100 C Σημείο ανάφλεξης... Ρυθμός εξάτμισης... (Butylacetate = 1) Solvent naphtha: < 0.01 Αναφλεξιμότητα (στερεό/αέριο) Μη εφαρμόσιμο (υγρό) Ανώτερα/κατώτερα όρια αναφλεξιμότητας ή εκρηξιμότητας Πάνω από 100 C (Pensky-Martens closed cup) Solvent naphtha : vol% ( kpa) Τάση ατμών... Fenoxaprop-P-ethyl : 5.3 x 10-7 Pa at 20 C Solvent naphtha : 13 Pa at 20 C 80 Pa at 55 C Πυκνότητα ατμών... (Air = 1) Solvent naphtha : > 1 Σχετική πυκνότητα... Δεν έχει προσδιοριστεί Διαλυτότητα(ες)... Συντελεστής κατανομής n- octanol/νερό Πυκνότητα: περίπου 1.03 g/ml Διαλυτότητα του fenoxaprop-p-ethyl στους 20 C σε: ethyl acetate > 380 g/l n-hexane 7.0 g/l Νερό 7.0 mg/l Fenoxaprop-P-ethyl : log Kow = 4.28 Solvent naphtha : κάποια από τα κύρια συστατικά έχουν log Kow = στους 25 C με μοντέλο υπολογισμού Σημείο αυτανάφλεξης... Πάνω από 400 C Θερμοκρασία αποικοδόμησης.. Δεν έχει προσδιοριστεί Ιξώδες mpa.s στους 20 C, ανάλογα με τη διατμητική τάση Εκρηκτικές ιδιότητες... Μη εκρηκτικό Οξειδωτικές ιδιότητες... Μη οξειδωτικό 9.2. Άλλες πληροφορίες Αναμειξιμότητα Το προϊόν σχηματίζει γαλάκτωμα στο νερό. 10. Σταθερότητα και ικανότητα αντίδρασης 10.1 Δραστικότητα: Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε και κεφάλαιο 7) 10.2 Χημική σταθερότητα: Σταθερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Καμία γνωστή 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν: Θέρμανση του προϊόντος θα δημιουργήσει επειβλαβείς και ερεθιστικούς ατμούς 10.5 Μη συμβατά υλικά: Ισχυρές αλκαλικές και όξινες ουσίες 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: βλέπε και κεφάλαιο Πληροφορίες για την τοξικότητα 8 από 17

9 . Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις Προϊόν Οξεία τοξικότητα... Οδός έκθεσης *Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια για ταξινόμηση δεν πληρούνται Το προϊόν δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, επαφής με το δέρμα ή αν εισπνευσθεί*. Όμως πρέπει να χειρίζεται με τη συνήθη προσοχή για τα χημικά. Η οξεία τοξικότητα εκτιμάται σε: - κατάποση LD 50, στόματος, επίμυες: > 2000 mg/kg (method OECD 425) - δέρμα LD 50, δέρματος, επίμυες: > 2000 mg/kg (method OECD 402) - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίμυες: > 4,96 mg/l/4 h (method OECD 403) Δέρμα διάβρωση/ερεθισμός... μπορεί να είναι μέτρια ερεθιστικό στο δέρμα. (method OECD 404 Σοβαρή βλάβη Μέτρια ερεθιστικό στα μάτια. (method OECD 405). ματιών/ερεθισμός... Αναπνευστική ή δερματική Ευαισθητοποιήτικο ( method OECD 429) ευαισθητοποίηση... Αναπνευστικοί κίνδυνοι... Το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα αναπνευστικό κίνδυνο. * Συμπτώματα και επιδράσεις, Ερεθισμός και αλλεργικές αντιδράσεις οξεία και χρόνια Fenoxaprop-P-ethyl Οξεία τοξικότητα... Οδός έκθεσης Η ουσία δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, επαφής με το δέρμα ή αν εισπνευσθεί*. Η οξεία τοξικότητα εκτιμάται σε: - κατάποση LD 50, στόματος, επίμυες: mg/kg (method OECD 401) - δέρμα LD 50, δέρματος, επίμυες: > 2000 mg/kg (method US- EPA 81-2) - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίμυες: > mg/l/4 h (method OECD 403) Δέρμα διάβρωση/ερεθισμός... Ελαφρά ερεθιστικό στο δέρμα (method US-EPA 81-5). * Σοβαρή βλάβη Μέτρια ερεθιστικό στα μάτια (method US-EPA 81-4)* ματιών/ερεθισμός... Αναπνευστική ή δερματική Προκαλεί ευαισθητοποίηση (method US-EPA 81-6). ευαισθητοποίηση... Μεταλλαξιγένεση γεννετικών κυττάρων... Καρκινογένεση... Τοξικότητα στην αναπαραγωγή... STOT μοναδική έκθεση... Το Fenoxaprop-P-ethyl δεν προκαλεί μεταλαξιγένεση (8 μελέτες). * Δεν υπάρχουν ενδείξεις καρκινογένεσης για το Fenoxaprop-P-ethyl. Σε πέντε μελέτες σε ζώα με ρακεμικό Fenoxaprop-P-ethyl, δεν παρατηρήθηκαν καρκινογενετικές επιδράσεις. Μ.β.τ.δ.σ.τ.κ.τ.δ.π. Δεν βρέθηκαν επιδράσεις στη γονιμότητα με το Fenoxaprop-P-ethyl (3 μελέτες). Το Fenoxaprop-P-ethyl δεν προκαλεί τερατογένεση (ούτε προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες) (3 μελέτες). * Εξ όσων γνωρίζουμε, καμία επίδραση δεν έχει παρατηρηθεί μετά από μία και μοναδική έκθεση. * 9 από 17

10 STOT επαναλαμβανόμενη έκθεση... Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic Οξεία τοξικότητα... Όργανα στόχοι: συκώτι και νεφρά, αύξηση βάρους οργάνων. NOAEL: 20 ppm (2 mg/kg ζ.β./ημέρα) σε πείραμα διατροφής 90 ημερών σε επίμυες Η ουσία δεν θεωρείται επιβλαβής. *. Η οξεία τοξικότητα εκτιμάται σε: Οδός έκθεσης - κατάποση LD 50, στόματος, επίμυες: > 5000 mg/kg (method OECD 401) - δέρμα LD 50, δέρματος, επίμυες: > 2000 mg/kg (method OECD 402) αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίμυες: > 4.8 mg/l (method OECD 403) Δέρμα διάβρωση/ερεθισμός... Σοβαρή βλάβη ματιών/ερεθισμός... Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση... Μεταλλαξιγένεση γεννετικών κυττάρων... Καρκινογένεση... Μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος. (μετρήσεις παρόμοιου σκευάσματος, method OECD 404). Μπορεί να προκαλέσει ελαφρά και μικρής διάρκειας ενόχληση στα μάτια (μετρήσεις παρόμοιου σκευάσματος, method OECD 405). * Δεν αναμένεται να προκαλέσει αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση (μετρήσεις παρόμοιου σκευάσματος, method OECD 406). * Δεν αναμένεται να προκαλεί μεταλαξιγένεση (μετρήσεις παρόμοιου σκευάσματος, method OECD 471, 473, 474, 475, 476 και 478). * Γενικά για τους πετρελαϊκούς διαλύτες, η IARC θεωρεί τις υπόνειες για καρκινογένεση ως αβάσιμες. * Το προϊόν δεν περιέχει σχετικές ποσότητες αρωματικού υδρογονάνθρακα για να θεωρηθεί καρκινογόνο Τοξικότητα στην αναπαραγωγή... STOT μοναδική έκθεση... STOT επαναλαμβανόμενη έκθεση... Δεν αναμένεται να προκαλεί επιβλαβείς επιδράσεις στην αναπαραγωγή (μετρήσεις παρόμοιου σκευάσματος, method OECD 414). * Οι ατμοί μπορεί να είναι ερεθιστικοί στο αναπνευστικό σύτημα και μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο και ζάλη. * Οι οργανικοί διαλύτες είναι ύποπτοι πρόκλησης μη αναστρέψιμων βλαβών στο νευρικό σύστημα με την επαναλαμβανόμενη έκθεση. Παρατεταμένη ή/και επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα μπορεί να αφαιρέσει το δέρμα προκαλώντας πιθανό ερεθισμό και δερματίτιδα. Επαναλαμβανόμενη έκθεση από στόματος δεν αναμένεται να προκαλέσει επιδράσεις σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των κριτηρίων ταξινόμησης (μετρήσεις παρόμοιου σκευάσματος, method OECD 413 και 452). 10 από 17

11 Αναπνευστικοί κίνδυνοι... Ο διαλύτης naphtha παρουσιάζει αναπνευστικό κίνδυνο. Alcohols, C9-C11, ethoxylated Οξεία τοξικότητα... Η ουσία είναι επιβλαβής αν καταποθεί. Οδός έκθεσης - LD 50, στόματος, επίμυες: mg/kg κατάποση - δέρμα LD 50, δέρματος, κουνέλια: > 2000 mg/kg (method OECD 402) - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίμυες: Μη διαθέσιμο Δέρμα διάβρωση/ερεθισμός... Εξαιρετικά ερεθιστικό στο δέρμα κουνελιών Σοβαρή βλάβη ματιών/ερεθισμός... Μεταλλαξιγένεση γεννετικών κυττάρων... STOT μοναδική έκθεση... STOT επαναλαμβανόμενη έκθεση... Εξαιρετικά ερεθιστικό στα μάτια Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλαξιγένεση. * Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για επίδραση στην αναπαραγωγή σε πειράματα σε ζώα. * Εισπνοή ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό των αεραγωγών Cloquintocet-mexyl Οξεία τοξικότητα... Η ουσία είναι επιβλαβής αν καταποθεί.η οξεία τοξικότητα εκτιμάται σε: Οδός έκθεσης - κατάποση LD 50, στόματος, επίμυες: 1098 mg/kg (method OECD 425) - δέρμα LD 50, δέρματος, επίμυες: > 2000 mg/kg (method OECD 402) - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίμυες: > 5.05 mg/l (method OECD 403) Δέρμα διάβρωση/ερεθισμός... Ελαφρά ερεθιστικό στο δέρμα ((method OECD 404). * Σοβαρή βλάβη ματιών/ερεθισμός Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση... Μεταλλαξιγένεση γεννετικών κυττάρων... Καρκινογένεση... Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Ελαφρά ερεθιστικό στα μάτια (method OECD 405). * Προκαλεί ευαισθητοποίηση (method OECD 429). Αρνητικά τα τεστ σε κύτταρα ωοθηκών Chinese hamster s (method OECD 473). * Δεν προκαλεί καρκινογένεση. * Καμία επίδραση στην αναπαραγωγή (method OECD 416) και καμία τερατογένεση (συγγενείς ανωμαλίες) σε μητρικές μη τοξικές δόσεις.* 11 από 17

12 STOT μοναδική έκθεση... STOT επαναλαμβανόμενη έκθεση Στις σχετικές δόσεις δεν παρατηρήθηκαν κάποιες ειδικές επιδράσεις άλλες απο αυτές που έχουν αναφερθεί. * NOEL: 1000 mg/kg ζ.β./ημέρα σε πείραμα 28 ημερών σε δέρμα επίμυων (method OECD 410). 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one Οξεία τοξικότητα... Η ουσία είναι επιβλαβής αν καταποθεί Οδός έκθεσης - κατάποση LD 50, στόματος, αρσενικοί επίμυες: 670 mg/kg LD50, στόματος, θηλυκοί επίμυες: 784 mg/kg (method OPPTS ; μέτρηση σε 73% διάλυμα) - δέρμα LD 50, δέρματος, επίμυες: > 2000 mg/kg (method OPPTS μέτρηση σε 73% διάλυμα) - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίμυες: Μη διαθέσιμο Δέρμα διάβρωση/ερεθισμός... Ελαφρά ερεθιστικό στο δέρμα. (method OPPTS ). Σοβαρή βλάβη ματιών/ερεθισμός Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση... Μεταλλαξιγένεση γεννετικών κυττάρων... Καρκινογένεση... Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Εξαιρετικά ερεθιστικό στα μάτια. (method OPPTS ). Μέτρια δερματική ευασισθητοποίηση σε ινδικά χοιρίδια (method OPPTS ). Η ουσία εμφανίζεται να είναι σημαντικά πιο ευαισθητοποιητική σε ανθρώπινο δέρμα. Όλες οι αποδεκτές μελέτες μεταλλαξιγένεσης έδειξαν αρνητική αντίδρση για την ουσία. * Έλεγχοι μικρής διάρκειας και λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της ουσίας, δείχνουν ότι η ουσία δεν αναμένεται να παρουσιάζει καρκινογενετικές επιδράσεις στον άνθρωπο. * Η μελέτη αναπαραγωγής δεν παρουσίασε ενδείξεις για αυξημένη ευασθησία των απογόνων. Επιδράσες στην ανάπτυξη αποτελούντο από ελαφρά καθυστερημένη οστεοποίηση. * 12. Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα... Το προϊόν είναι τοξικό στα ψάρια, τα υδρόβια ασπόνδυλα και στα υδρόβια φυτά. Δεν θεωρείται επιβλαβές στα πτηνά, στους εδαφικούς μακρο και μικροοργανισμού και στα έντομα Η οξεία οικο-τοξικότητα, εκτιμάται σε: - Ψάρια Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) h LC mg/l - Ασπόνδυλα Daphnids (Daphnia magna) h EC mg/l - Άλγη -Φυτά Green algae (Desmodesmus 72-h EC 50 subspicatus)... 7-day LC50 Duckweed (Lemna gibba) mg/l 4.3 mg/l 12 από 17

13 - Πτηνά Bobwhite quail (Colinus virginianus)... LD 50 - Γαιοσκώληκες Eisenia foetida day LC 50 > 2250 mg/kg mg/kg ξηρού χώματος - Μέλισσες Honey bee (Apis mellifera) h LD 50, oral 356 μg /μέλισσα 72-h LD 50, contact 599 μg/μέλισσα Εμμονή και αποδόμηση... Το Fenoxaprop-P-ethyl είναι βιο αποδομήσιμο αλλά δεν πληρεί τα κριτήρια για να είναι άμεσα βιοαποδομήσιμο. Η ημιπερίοδος ζωής είναι λιγότερο από μια ημέρα σε αερόβια εδάφη. Ο διαλύτης naphtha είναι άμεσα βιο αποδομήσιμος με βάση τις κατευθυντληριες αρχές του OECD. Όμως δεν είναι αποικοδομείται πάντα ταχέως στο περιβάλλον αλλά ανάλογα με τις συνθήκες αναμένεται να αποικοδομείται σε μέτριο ρυθμό. Το σκεύασμα περιέχει μικρά ποσά συστατικών που δεν είναι άμεσα βιο αποδομήσιμα και τα οποία μπορεί να μην αποικοδομηθούν σε μονάδες αποβλήτων Δυναμικό βιοσυσσώρευσης.. Βλέπε τμήμα 9 για τον συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού. Το Fenoxaprop-P-ethyl λόγω της γρήγορης αποικοδόμησης του, δεν βιοσυσσώρευεται. Ο διαλύτης naphtha έχει δυναμικό βιοσυσσώρευσης αν υπάρχει συνεχής έκθεση. Τα περισσότερα συστατικά μπορούν να μεταβολιστούν από πολλούς μικροοργανισμούς. Ο συντελεστής βιοσυσσώρευσης (BCF) μερικών συστατικών είναι με υπολογισμούς μοντέλων Κινητικότητα στο έδαφος... Το Fenoxaprop-P-ethyl έχει χαμηλή κινητικότητα στο έδαφος. Ο διαλύτης naphtha δεν είναι κινητικός στο περιβάλλον αλλά είναι πτητικός και θα εξατμιστεί στον αέρα αν ελευθερωθεί στο νερό ή στην επιφάνεια του εδάφους. Επιπλέει και μπορεί να μεταφερθεί στο ίζημα Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vpvb Κανένα από τα συστατικά πληρεί τα κριτήρια για να είναι ή vpvb Άλλες δυσμενείς επιδράσεις. Δεν είναι γνωστές άλλες δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 13 από 17

14 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Ποσότητες του υλικού που έχουν περισσέψει και άδεια αλλά ακάρθατα υλικά συσκευασίας πρέπει να θεωρηθούν ως επιβλαβή απόβλητα Προϊόν: Συσκευασία : Με βάση την Οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/EC), πρέπει πρώτα να εξετασθεί η πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης ή επανεπεξεργασίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το υλικό πρέπει να διατεθεί σε εγκεκριμένο εργοστάσιο καταστροφής ή με ελεγχόμενη αποτέφρωση με καθαρισμό των αερίων. Μη μολύνετε νερά, τρόφιμα, ζωοτροφές ή σπόρους με την αποθήκευση ή διάθεση. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Προτείνονται διάφοροι τρόποι διάθεσης με την ακόλουθη σειρά: 1. Επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Σε περίπτωση ανακύκλωσης, οι περιέκτες πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές (ή ισοδύναμο). Μην ρίχνετε τα νερά ξεπλύματος στην αποχέτευση. 2. Ελεγχόμενη αποτέφρωση με καθαρισμό των αερίων για εύφλεκτα υλικά συσκευασίας. 3. Διάθεση των συσκευασιών σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 4. Ταφή στο έδαφος ή καύση σε ανοιχτό χώρο μόνο αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα διάθεσης. Σε περίπτωση ταφής, οι συσκευασίες πρέπει να είναι τελείως άδειες, πλυμένες και τρυπημένες ώστε να μη χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Σε περίπτωση καύσης, μείνετε μακριά από τους καπνούς. Σύμφωνα με την έγκριση του προϊόντος προτείνεται ο ακόλουθος τρόπος απορριψης: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 14. Μεταφορά Χερσαία/ Θαλάσσια/ αεροπορική μεταφορά (ταξινόμηση ADR/RID, ΙΜΟ/IMDG, αεροπορική μεταφορά ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1 Αριθμός UN: Οικεία ονομασία αποστολής UN: Περιβαλλοντικά επιβλαβής ουσία, υγρό, n.o.s. (Fenoxaprop-P-ethyl) 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Χερσαία μεταφορά (ADR/RID): IMO/IMDG: Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA- DGR): 14.4 Ομάδα συσκευασίας: III 9 ετικέτα: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Θαλάσσιος ρυπαντής 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη, EMS: Μην το διαθέτετε στο περιβάλλον Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL Το προϊόν δεν μεταφέρεται χύμα σε 14 από 17

15 73/78 και του κώδικα IBC: δεξαμενόπλοια 15. Στοιχειά σχετικά με την νομοθεσία 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα: Ευρωπαϊκές διατάξεις: Οι κανονισμοί και η νομοθεσία που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον. Νέοι εργαζόμενοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να εργάζονται με αυτό το προϊόν Όλα τα συστατικά σε αυτό το προϊόν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα χημικά Εθνικές διατάξεις: στο προϊόν έχει χορηγηθεί η αρ έγκριση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1107/ Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Δεν απαιτείται 16. Άλλες πληροφορίες Πηγές πληροφοριών: -- Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του 48X/4960, FENOXAPROP-P-ETHYL 69 g/l EW (Version dated, November 2014) όπως συμπληρώθηκε από τη Cheminova A/S - Η αρ έγκριση κυκλοφορίας του TETRAMOR EW όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κατάλογος συντομέυσεων... *: Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. CAS Chemical Abstracts Service CLP Classification, Labelling and Packaging; refers to EU regulation 1272/2008 as amended Dir. Directive DNEL Derived No Effect Level DPD Dangerous Preparation Directive; refers to Dir. 1999/45/EC as amended DSD Dangerous Substance Directive; refers to Dir. 67/548/EEC as amended EC 50 50% Effect Concentration EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances EW Emulsion, oil in water GHS Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, Third revised edition 2009 IARC International Agency for Research on Cancer IBC International Bulk Chemical code ISO International Organisation for Standardization IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry LC 50 50% Lethal Concentration LD 50 50% Lethal Dose MARPOL Set of rules from the International Maritime Organisation (IMO) for prevention of sea pollution ND Naphthalene Depleted NOAEL No Observed Adverse Effect Level NOEL No Observed Effect Level N.o.s. Not otherwise specified OECD Organisation for Economic Cooperation and Development OPPTS Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances 15 από 17

16 PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic PE Polyethylene PNEC Predicted No Effect Concentration Reg. Regulation R-phrase Risk phrase SDS Safety Data Sheet SP Safety Precaution S-phrase Safety phrase STOT Specific Target Organ Toxicity US-EPA Environmental Protection Agency USA vpvb very Persistent, very Bioaccumulative WHO World Health Organisation Παραπομπές... Μέθοδος ταξινόμησης... Χρησιμοποιούμενες CLP φράσεις... Τα στοιχεία που αφορούν τοξικολογικές και οικο τοξικολογικές τιμές του σκευάσματος προέρχονται από μη εκδομένα στοιχεία της εταιρείας. Οι πληροφορίες για τα υλικά προέρχονατι από τη διεθνή βιβλιογραφία και μπορούν να βρεθούν σε διάφορα σημεία. Ερεθιστικότητα δέρματος: στοιχεία μελέτης Ευαισθητοποίηση- δέρμα: στοιχεία μελέτης Κίνδυνοι για το yδάτινο περιβάλλον: Υπολογιστική μέθοδος H302 Η304 H315 Η317 H318 H400 H410 Η411 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να αποβεί μοιραίο αν καταποθεί ή εισπνευσθεί Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Πολύ τοξικό στο υδάτινο περιβάλλον. Πολύ τοξικό στο υδάτινο περιβάλλον με μακροχρόνιες επιδράσεις. Τοξικό στο υδάτινο περιβάλλον με μακροχρόνιες επιδράσεις. EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης Χρησιμοποιούμενες R-φράσεις R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R38 Ερεθίζει το δέρμα R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα R50 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς R50/53 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R51/53 Τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R52 Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς. R65 Επιβλαβές. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες αν καταποθεί R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 16 από 17

17 Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνο το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Είναι έγκυρες και σωστές σύμφωνα με τις παρούσες γνώσεις μας και συμπληρώθηκαν και δίνονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Παραμένει αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι επαρκείς και κατάλληλες για τη συγκεκριμένη χρήση που προορίζει το προϊόν. Ιστορικό Έκδοση: 23/02/2007 Ημερομηνία 3 ης αναθεώρησης: 18/03/2010 Λόγος 3 ης αναθεώρησης: CLP ταξινόμηση του προϊόντος και αλλαγές μικρής σημασίας Συντάχθηκε από: Το Τμήμα Εγκρίσεων της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 17 από 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

E X I L I S S L 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία:

E X I L I S S L 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 1 η : 29/05/2015 Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε E X I L I S S L 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) NIMROD 25 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Code No.: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: NIMROD 25 EC Bupirimate R-10828.DPD.NPF Makhteshim

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) BUMPER P 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: BUMPER P Χημική ονομασία: Propiconazole: 1-[(2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl) methyl] -1H-1,2,4-triazole

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) MAGNATE 50 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: MAGNATE 50 EC Χημική ονομασία: 1-[2-(Allyloxy)-2(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole. Χημικός τύπος: Imazalil

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

CUPROFIX ULTRA 40 WG

CUPROFIX ULTRA 40 WG CUPROFIX ULTRA 40 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CUPROFIX ULTRA 40 WG Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MAVRIK AQUAFLOW 24EW

MAVRIK AQUAFLOW 24EW MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 Έκδοση 6: 7- Ιαν 1996 Αναθεώρηση : 11 Ιουν 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 Έκδοση 6: 7- Ιαν 1996 Αναθεώρηση : 11 Ιουν 2010 σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 Έκδοση 6: 7- Ιαν 1996 Αναθεώρηση : 11 Ιουν 2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1-1 Εμπορικό όνομα : MOSPILAN 20 SP 1-2 Χρήση σκευάσματος: Μυκητοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ g Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 Αρ. Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ALIAL 80 WDG ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Προσδιορισμός σκευάσματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 18/03/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Αριθμός ΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 29/04/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 29/04/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 29/04/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI NI GOLD 108 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI NI GOLD 108 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-7 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 3962/40916 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 72 WP

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 72 WP VONDOZEB 72 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: VONDOZEB 72 WP Magnese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt [C 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31, Χαλάνδρι Τηλ.:2111205570, Fax: 2111205572

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31, Χαλάνδρι Τηλ.:2111205570, Fax: 2111205572 BAYTHROID 50 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: BAYTHROID 50 EC Εντομοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Irvita Plant Protection Pos

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO PERLÉ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO PERLÉ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 - - 7 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ: 3716/43694 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC ERS-DET 250 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC ERS-DET 250 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 TEBUMAX 20 EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος TEBUMAX 20 EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν : COPPER SULPHATE 25 SG Έκδοση : 2 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006

Προϊόν : COPPER SULPHATE 25 SG Έκδοση : 2 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 Ημερομηνία : 30/11/2010 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER SULPHATE 25 SG Έκδοση : 2 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 1205570. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 1205570. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) GOLTIX 70 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: GOLTIX 70 WG Metamitron Ζιζανιοκτόνο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 Thiophanate methyl 50 SC Έκδοση 7: 11- Σεπ. 2003 Αναθεώρηση : 10 Οκτ. 2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1-1 Εμπορικό όνομα : ΝΕΟΤΟΨΙΝ 50

Διαβάστε περισσότερα

CORDALENE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010

CORDALENE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/μείγματος και της επιχείρησης/εταιρείας 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: CORDALENE Τυπολογία: Μείγμα 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα