ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 05 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά (7) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Τσακίρη Τσαµπίκο, 6. Λύµουρα Παναγιώτη, 7. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), Χατζηκωνσταντίνου Τίνα (δικαιολογηµένη), που αναπληρώνονται αντίστοιχα, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τους κ.κ.: Τσακίρη Τσαµπίκο και Λύµουρα Παναγιώτη, τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), που έπρεπε να αναπληρωθεί από τον κ. Μαραβέλια Μάριο, ο οποίος, τελικώς, δεν παρέστη, λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων, καθώς και τους κ.κ.: Ζαννετίδη Φιλήµονα (δικαιολογηµένος), και Συκόφυλλο Μιχαήλ (δικαιολογηµένος), οι οποίοι δεν παρέστησαν και δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν, αφού ο σηµαντικός λόγος απουσίας τους παρουσιάστηκε λίγο πριν από την έναρξη της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων, των Νοµικών Συµβούλων ήµου Ρόδου κ.κ.: Σαλαµαστράκη ηµ. και Στάγκα Εµµ., 1

2 ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής για τους λόγους που επέβαλλαν την παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, βάσει της προαναφερθείσας πρόσκλησης-ηµερήσιας διάταξης, η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα δυνάµει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, για τα εξής κατεπείγοντα θέµατα, ως κατωτέρω: 1. τις εγκρίσεις για διαθέσεις πιστώσεων οι οποίες θα πρέπει να περαιωθούν ως διαδικασίες το δυνατόν συντοµότερα, 2. τις εγκρίσεις για ασκήσεις εφέσεων (δύο θέµατα) µε σαφή χρονοδιάγραµµα τακτικής δικασίµου την 08η/11/2013, 3. την ορθή επανάληψη περί της έγκρισης όρων διακήρυξης διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου», ώστε να ευοδωθεί τελικώς το έργο το δυνατόν συντοµότερα, 4. τον ορισµό υπολόγου-υπεύθυνου για χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής για εργασίες δηµοτικών ηλεκτροδοτήσεων, διαδικασία που επιβάλλεται να περαιωθεί έως και της αποδόσεως λογαριασµού, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας µέχρι την 30η/11/2013 και 5. την αποδοχή δωρεάς συσκευών που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας προς όφελος των κακοποιηµένων γυναικών. Αµέσως µετά η Επιτροπή αποφαίνεται οµόφωνα, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των προαναφερθέντων θεµάτων, προτείνει τη συζήτησή τους, καθώς και τη σχετική λήψη αποφάσεων. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί. ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 412/2013 (Α..Α.: ΒΛ14Ω1Ρ-ΥΚΜ) Έγκριση για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης - διαγραφή δέσµευσης και διαθέσεων πιστώσεων, οικ. έτους 2013, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου ήµου Ρόδου. (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έγκριση για την ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονοµικού έτους

3 Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και διάθεση πιστώσεων έτους 2013 Σε εφαρµογή των ανωτέρω ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας µε τις αποδεσµεύσεις ποσού: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1 ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ την αποδέσµευση πίστωσης ποσού ύψους µείον τριακόσια ευρώ -300,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσµού εξόδων του ήµου Ρόδου Κ.Α.Ε οικ. έτος 2013 για Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων -300,00 Σε εφαρµογή των ανωτέρω ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας µε τις δεσµεύσεις ποσού: Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1 ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιεννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδοντατέσσερα ευρώ και ενεννηνταοκτώ λεπτά,29.884,98 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 3ου λογ. έργου " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ και εικοσιτρία λεπτά,8.303,23 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας( Ηλεκτροδότηση στην περιοχή ΚΗΠΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ και περιοχή , ,23 3

4 ΡΕΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) 3 ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια ευρώ,300,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΜΟΝ. ΥΠΑΛΛ. ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 25/11/2013 ΕΩΣ 29/11/2013 ΜΕ ΘΕΜΑ " ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ" (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/11/2013 ΚΑΙ ΑΦΙΞΗ 29/11/2013) 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ,21 Παρακαλούµε να ληφθούν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε το Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30(α.π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.. 113/2010), τις αναλήψεις για συγκεκριµένους λόγους και περιπτώσεις.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου και του προϊσταµένου της /νσης Οικονοµικών κ. Παϊτάκη Εµµανουήλ) Στη συνέχεια, και επί τη ευκαιρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ενηµερώνει τα µέλη σχετικά µε την υπ αριθµ. 389/2013 ήδη ειληµµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που παραπέµπεται στο ηµοτικό Συµβούλιο και αφορά τη σύνταξη του Προϋπολογισµού ήµου Ρόδου για το οικονοµικό έτος 2014, ότι οι διορθώσεις σε, εκ παραδροµής, µη αναφορά στην σχετική ηχητική καταγραφή των κατωτέρω προµηθειών, συµµετείχαν στο σχέδιο του Προϋπολογισµού και δεν αλλοιώνουν µε κανέναν τρόπο το ύψος του αποθεµατικού. Αµέσως µετά ο ίδιος κοινοποιεί, δια της Γραµµατείας της Οικονοµικής Επιτροπής, τις κατωτέρω εγγραφές, ώστε τα µέλη της να είναι πλήρως ενηµερωµένα πριν από την επερχόµενη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την συζήτηση περί του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014: Προµήθειες οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί και εκ παραδροµής δεν αναφέρθηκαν. ΚΑ Προµήθεια εξοπλισµού για το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Κρεµαστής ,00 4

5 ΚΑ Προµήθεια ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσµάτων, ηλεκτρονικών χρονοµέτρων και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµου για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου ,00 Προµήθεια η οποία δεν υπήρχε στην ήδη κοινοποιηµένη εκτύπωση και αφορά το παραπάνω χρηµατοδοτούµενο έργο. ΚΑ Προµήθειες για το έργο " ιαµόρφωση κτιρίου και συνήθεις ηλεκτρολογικές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (Μουσείο Ν. Νοτιας Ρόδου)" ,00 Σ αυτό το σηµείο, τα παρόντα µέλη της µειοψηφίας δηλώνουν ότι ήδη για το προαναφερθέν θέµα, δηλαδή αυτό της σύνταξης του Προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014, έχουν καταθέσει τις απόψεις τους στην σχετική προηγηθείσα συνεδρίαση και το έχουν καταψηφίσει. Μετά από αυτή τη σύντοµη ενηµέρωση, η οποία αφορούσε προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος, καλεί τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε το θέµα της παρούσας συζήτησης η οποία αφορά την έγκριση για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης - διαγραφή δέσµευσης και διαθέσεων πιστώσεων, οικ. έτους 2013, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου ήµου Ρόδου µε πρωτ. 2/ Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών, µε αρ. πρωτ. 2/ , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Τσακίρη Τσαµπίκου, Λύµουρα Παναγιώτη {σύνολο θετικών ψήφων: έξι (6)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Στάγκας Στέργος, δήλωσαν «παρόντες» για το σύνολο των εγγραφών της εισήγησης, και εγκρίνει την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης - διαγραφή δέσµευσης καθώς επίσης και τις διαθέσεις πιστώσεων προϋπολογισµού 2013, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., οι οποίες, επιπροσθέτως, έχουν ελεγχθεί 5

6 και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π /20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, ως ακολούθως: Α) Πίνακας για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης - διαγραφή δέσµευσης Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1 ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ την αποδέσµευση πίστωσης ποσού ύψους µείον τριακόσια ευρώ -300,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσµού εξόδων του ήµου Ρόδου Κ.Α.Ε οικ. έτος 2013 για Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων -300,00 Β) Πίνακας για διαθέσεις πιστώσεων Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1 ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιεννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδοντατέσσερα ευρώ και ενεννηνταοκτώ λεπτά,29.884,98 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Εξόφληση 3ου λογ. έργου " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ και εικοσιτρία λεπτά,8.303,23 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας( Ηλεκτροδότηση στην περιοχή ΚΗΠΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ και περιοχή ΡΕΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) , ,23 6

7 3 ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια ευρώ,300,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2013 για Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΜΟΝ. ΥΠΑΛΛ. ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 25/11/2013 ΕΩΣ 29/11/2013 ΜΕ ΘΕΜΑ " ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ" (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/11/2013 ΚΑΙ ΑΦΙΞΗ 29/11/2013) 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ,21 ΘΕΜΑ 2 ο : Απόφ. Αρ. 413/2013 (Α..Α.: ΒΛ14Ω1Ρ-ΜΡΞ) Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έφεσης του πρώην ήµου Πεταλούδων κατά της υπ αριθµ. 170/2008 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, βάσει σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στάγκα Εµµ.. (Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ., αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Στάγκα Εµµ., µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση έγκρισης έφεσης του πρώην ήµου Πεταλούδων κατά της υπαριθµ. 170/2008 απόφασης ΜονΠρΡόδου. ======================== Επί της από και µε αριθµό κατάθεσης 402/ αγωγής της βελγικής επε µε την επωνυµία «EURO KEYS SPRL» εναντίον του πρώην ήµου Πεταλούδων Ρόδου εκδόθηκε η µε αριθµό 170/2008 απόφαση τακτικής διαδικασίας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία έκαµε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τον εναγόµενο στην καταβολή του ποσού των νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής. 7

8 Κατά της απόφασης αυτής άσκησε ο πρώην ήµος Πεταλούδων την από και µε αριθµό καταθ. 1/ (Πρωτ.Ρ) και 29/ (Εφ ωδ) έφεσή του, επί της οποίας εκδόθηκε η µε αριθµό 51/2011 απόφαση Εφ ωδ. µε την οποία αναβλήθηκε η πρόοδος της δίκης και τάχθηκε στον εκκαλούντα ήµο Πεταλουδών προθεσµία εξήντα (60) ηµερών για να προσκοµίσει την απαραίτητη για την νοµότυπη άσκηση της εν λόγω έφεσης άδεια της δηµαρχιακής επιτροπής. Επειδή µέχρι σήµερα δεν κατέστη δυνατή ανεύρεση σχετικής απόφασης της ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ήµου Πεταλούδων για την άσκηση της εν λόγω έφεσης. Επειδή η εκδίκαση της υπόθεσης επανεισάγεται κατά την δικάσιµο της 8/11/2013 στο Τριµελές Εφετείο ωδεκανήσου, µετά από αναβολή, λόγω της Πανελλήνιας απεργίας των ικαστών. Επειδή ο ήµος Ρόδου έγινε από καθολικός διάδοχος του εκκαλούντα πρώην ήµου Πεταλούδων Ρόδου κατ άρθρ. 283 Ν. 3852/2010 και µε το άρθρο 72 1 εδ. ιγ του νόµου αυτού η αρµοδιότητα για την άσκηση ενδίκων µέσων αλλά και την έγκριση ασκηθέντων περιήλθε στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής, η απόφαση της οποίας λαµβάνεται επί ποινή ακυρότητας ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου. Επειδή η προκείµενη έφεση ασκήθηκε θεωρώντας ότι υπάρχει βασιµότητα τουλάχιστον ενός λόγου της και σε κάθε περίπτωση πέραν της βασιµότητας των λόγων εφέσεως κατά της παραπάνω απόφασης πρέπει να υποβληθεί και σε δευτεροβάθµια κρίση και για την αποτροπή της τελεσιδικίας της και θεωρούµε ότι έπρεπε να ασκηθεί, αλλά απαιτείται η έγκριση της επιτροπής. Παρακαλούµε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υπόψιν η γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010), ότι εγκρίνεται η άσκηση της παραπάνω έφεσης και οι µέχρι σήµερα ενέργειες των νοµικών συµβούλων του ήµου.» (Ακολουθεί υπογραφή του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στάγκα Εµµανουήλ) Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον Νοµικό Σύµβουλο του ήµου Ρόδου κ. Στάγκα Εµµ., ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς στα κύρια σηµεία της ανωτέρω γραπτής γνωµοδότησής του. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση των µελών της Επιτροπής, ως κατωτέρω: 8

9 ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος): «Αυτή η εταιρεία η «EURO KEYS SPRL», τι είναι, δηλαδή τι έκανε, ήταν προµηθευτής;» ΣΤΑΓΚΑΣ ΕΜΜ. (Νοµικός Σύµβουλος): «Έκανε σύµβαση µε τον ήµο Πεταλούδων, παροχής υπηρεσιών, για να παρακολουθεί, να αναλύει τις πληροφορίες ευρωπαϊκών θεµάτων, να διερευνά χρηµατοδοτήσεις, να δηµιουργήσει δίκτυα µε άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να παρακολουθεί προκήρυξη δηµοσίων προσφορών, και να ενηµερώνει ηλεκτρονικά. Βάσει αυτής της σύµβασης είχε εκδώσει κάποια τιµολόγια. Γι αυτά τα τιµολόγια έκανε αγωγή, βγήκε η απόφαση, η οποία δικαίωσε την εταιρεία. Έκανε ο ήµος Πεταλούδων έφεση και εκδικάζεται τώρα η έφεση, για την οποία δεν υπήρχε απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. Και χρειάζεται απόφαση, για την άσκηση έφεσης, από την Οικονοµική Επιτροπή.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Ποιος εκπροσωπεί αυτή την εταιρεία;» ΣΤΑΓΚΑΣ ΕΜΜ. (Νοµικός Σύµβουλος): «εν αναφέρεται, απλά έχει διεύθυνση, δεν είναι υποχρεωµένος να έχει.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Το ερώτηµα µου είναι, η εταιρεία αυτή κατέθεσε προτάσεις στον ήµο Πεταλούδων ή όχι; Γιατί αν κατέθεσε να πληρωθεί, αν δεν κατέθεσε και ήταν για να πληρώνεται κάποιος που πήγαινε στις Βρυξέλλες τότε εκεί υπάρχει πρόβληµα.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΕΜΜ. (Νοµικός Σύµβουλος): «Αυτά εγκρίθηκαν από το δικαστήριο το πρώτο που έγινε, είπε ότι οφείλονται αυτά τα χρήµατα, διότι έγιναν οι εκδόσεις αυτών των τιµολογίων.» Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Στάγκα Εµµ., µε αρ. πρωτ. 2/ , (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την από και µε αριθµό καταθ. 1/ (Πρωτ.Ρ) και 29/ (Εφ ωδ) έφεση του πρώην ήµου Πεταλούδων Ρόδου, εναντίον της βελγικής επε µε την επωνυµία «EURO KEYS SPRL» και της µε αριθµό 170/2008 απόφασης τακτικής διαδικασίας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και τις µέχρι σήµερα ενέργειες των νοµικών συµβούλων του ήµου. 9

10 ΘΕΜΑ 3 ο : Απόφ. Αρ. 414/2013 (Α..Α.: ΒΛ14Ω1Ρ-2ΡΧ) Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έφεσης του ήµου Ρόδου κατά των Σαββιού Σµαράγδης και άλλων 14 υπαλλήλων του ήµου και της µε αριθµό 87/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, βάσει σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Σαλαµαστράκη ηµ.. (Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµ., αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Σαλαµαστράκη ηµ., µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης έφεσης του ήµου Ρόδου των Σαββιού Σµαράγδης και άλλων 14 υπαλλήλων του ήµου και της µε αριθµό 87/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Η Σαββιού Σµαράγδη του Γεωργίου και άλλες 14 υπάλληλοι του ήµου Ρόδου που εργάζονται στα ΚΕΠ άσκησαν την από και µε αριθµό κατάθεσης 134/2011 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον του ήµου Ρόδου και απευθυνόταν στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου, µε την οποία ισχυρίζονταν ότι προσελήφθησαν από τους πρώην ήµους του νησιού της Ρόδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Πεταλούδων, Ατταβύρου, Ιαλυσού, Καµείρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας, τα χρονικά διαστήµατα που αναφέρονται στην αγωγή τους, µε σύµβαση µίσθωσης έργου ως υπάλληλοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των ήµων αυτών, ότι απασχολήθηκαν συνεχώς µε διαδοχικές συµβάσεις µίσθωσης έργου, κατά τα αναφερόµενα στην αγωγή χρονικά διαστήµατα, οπότε και διορίσθηκαν σε κενή οργανική θέση των ΚΕΠ, ύστερα από προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του ΑΣΕΠ, ότι εν τοις πράγµασι οι συµβάσεις έργου αποτελούσαν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, για το λόγο που αναφέρουν στην αγωγή τους και ενόψει αυτών ζητούσαν να αναγνωρισθεί ότι οι συµβάσεις που συνάφθηκαν, κατά τους ειδικότερα αναφερόµενους χρόνους στις αναφερόµενες στην αγωγή θέσεις συνιστούν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 87/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία την έκαµε δεκτή και αναγνώρισε ότι οι ενάγουσες κατά τα αναφερόµενα στο διατακτικό της χρονικά διαστήµατα απασχολήθηκαν στους πρώην δήµους της νήσου Ρόδου (Αρχαγγέλου, Αφάντου, Πεταλούδων, Ατταβύρου, Ιαλυσού, Καµείρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας), µε διαδοχικές συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 10

11 Κατά της απόφασης αυτής άσκησα για λογαριασµό του ήµου Ρόδου την από και µε αριθµό κατάθεσης 1999/2012 (αριθµός κατάθεσης στο Εφετείο ωδ/σου 228/ ) έφεσή του, που απευθύνεται στο Μονοµελές Εφετείο ωδ/σου, µε την οποία ζητάµε την εξαφάνιση της εκκαλούµενη απόφαση και την απόρριψη της αγωγής των εφεσίβλητων για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν και για όσους άλλους θα προσθέσουµε κατά τη συζήτησή της, το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής: «ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ Ω /ΣΟΥ Ε Φ Ε Σ Η Του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την επωνυµία, που εδρεύει στη.κ. Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας και εκπροσωπείται νόµιµα. Κ Α Τ Α 1. Σαββιού Σµαράγδης του Γεωργίου, κατοίκου.κ. Καλυθιών του ήµου Ρόδου. 2. Χατζηστρατή Άννας του Σωτηρίου, κατοίκου.κ. Ρόδου, οδός Τηλιακού αρ Αργυρού Σταµατίας, του Φιλίππου, κατοίκου.κ. Καλυθιών του ήµου Ρόδου. 4. Καρίκη Γεωργίας του ηµητρίου, κατοίκου.κ. Ψίνθου του ήµου Ρόδου. 5. Θεουλάκη Παναγιούλας του Κωνσταντίνου, κατοίκου.κ. Έµπωνας του ήµου Ρόδου. 6. Πετράκη Εµµανουήλ του Σταµάτη, κατοίκου.κ. Ρόδου, οδός Βέρνης 12Β. 7. Γιαννίκη Μαριέττας του Θεοδώρου, κατοίκου.κ. Ιαλυσού του ήµου Ρόδου, οδός Ηρώος Στεφανή αρ Μαυρή Φωτεινής Μαρίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου.κ. Ρόδου, οδός Λάρισας αρ Μπαλή Μαρίας του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Φανών του ήµου Ρόδου. 10. Παπαµιχαήλ Μαγδαληνής του Μερκουρίου, κατοίκου Τ.Κ. Καλαβαρδών του ήµου Ρόδου. 11. ηµητρά Ελένης του ηµητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Σορωνής του ήµου Ρόδου. 12. Ανθούλα Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου.κ. Αφάντου του ήµου Ρόδου, οδός Πιπίνου αρ Παρντιέ Ντοµινίκ Ιζαµπέλ του Φρανσουά, κατοίκου.κ. Αφάντου Ρόδου, οδός Πάτµου αρ

12 14. Σαρικά Αντωνίου του Σταµατίου, κατοίκου.κ. Ρόδου, οδός Ένοπλων υνάµεων 7Β. 15. Βαρέλη Ιακωβίνας του Τσαµπίκου, κατοίκου.κ. Αρχαγγέλου του ήµου Ρόδου. Κ Α Τ Α Της µε αριθµό 87/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Οι εφεσίβλητοι άσκησαν την από και µε αριθµό κατάθεσης 134/2011 αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον µας και απευθυνόταν στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου, µε την οποία ισχυρίζονταν ότι προσελήφθησαν από τους πρώην ήµους του νησιού της Ρόδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Πεταλούδων, Ατταβύρου, Ιαλυσού, Καµείρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας, τα χρονικά διαστήµατα που αναφέρονται στην αγωγή τους, µε σύµβαση µίσθωσης έργου ως υπάλληλοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των ήµων αυτών, ότι απασχολήθηκαν συνεχώς µε διαδοχικές συµβάσεις µίσθωσης έργου, κατά τα αναφερόµενα στην αγωγή χρονικά διαστήµατα, οπότε και διορίσθηκαν σε κενή οργανική θέση των ΚΕΠ, ύστερα από προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του ΑΣΕΠ, ότι εν τοις πράγµασι οι συµβάσεις έργου αποτελούσαν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, για το λόγο που αναφέρουν στην αγωγή τους και ενόψει αυτών ζητούσαν να αναγνωρισθεί ότι οι συµβάσεις που συνάφθηκαν, κατά τους ειδικότερα αναφερόµενους χρόνους στις αναφερόµενες στην αγωγή θέσεις συνιστούν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 87/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία την έκαµε δεκτή και αναγνώρισε ότι οι εφεσίβλητοι κατά τα αναφερόµενα στο διατακτικό της χρονικά διαστήµατα απασχολήθηκαν στους πρώην δήµους της νήσου Ρόδου (Αρχαγγέλου, Αφάντου, Πεταλούδων, Ατταβύρου, Ιαλυσού, Καµείρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας), µε διαδοχικές συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Την απόφαση αυτή εκκαλούµε για τους παρακάτω νόµιµους και βάσιµους λόγο και για όσους άλλους θα προσθέσουµε αργότερα. 1. Γιατί η εκκαλούµενη απόφαση εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 περ. θ του ν. 1406/21983 και 2 Κ.Πολ.. και απέρριψε σιωπηρά την ένσταση που υποβάλαµε ότι δεν έχουν δικαιοδοσία τα πολιτικά δικαστήρια για να δικάσουν την παραπάνω αγωγή των εφεσιβλήτων, αν και όπως οµολογούν αυτοί, από το 2007, µετά τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αναφέρονται στην παραπάνω αγωγή και την κύρωση από αυτό των πινάκων επιτυχόντων, διορίστηκαν ως µόνιµοι υπάλληλοι µε σχέση δηµοσίου δικαίου στα 12

13 Κ.Ε.Π. των πρώην ήµων που αναφέρονται στην αγωγή και από τις είναι πλέον µόνιµοι υπάλληλοι του ήµου µας. Αν όµως η εκκαλούµενη απόφαση ερµήνευε και εφάρµοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις, έπρεπε να κάνει δεκτή τη σχετική ένστασή µας ότι δεν έχουν δικαιοδοσία τα πολιτικά δικαστήρια και να απορρίψει την παραπάνω αγωγή. 2. Γιατί η εκκαλούµενη απόφαση εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τη διάταξη του πέµπτου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 31 ν. 3013/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3260/2004, από τότε που ίσχυσε ο ν. 3013/2002, κατά την οποία «Για τις ανάγκες λειτουργίας των K.E.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων µε συµβάσεις µίσθωσης έργου. Για τις συµβάσεις αυτές ισχύουν οι κείµενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998. Η χρονική διάρκεια του "πιλοτικού" διαστήµατος για την οργάνωση και λειτουργία των Κ.Ε.Π. ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κ.Ε.Π.», όπως επίσης και την παρ. 6 του άρθρου 20 Ν.3801/2009 κατά την οποία «Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3013/ 2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως συµπληρώθηκαν µε αυτές της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ). Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δηµοσίευση του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α)», µε αποτέλεσµα να δεχτεί ότι οι συµβάσεις έργου µε ορισµένη διάρκεια που συνάπτονταν από τους ήµους µε τους υπαλλήλους για την παροχή των υπηρεσιών τους για τη λειτουργία των ΚΕΠ, ήταν στην πραγµατικότητα συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου. Έτσι που αποφάνθηκε η εκκαλούµενη απόφαση έκαµε δεκτή την παραπάνω αγωγή των εφεσίβλητων. Αν όµως η εκκαλούµενη ερµήνευε και εφάρµοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε να δεχτεί ότι από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει ότι οι συµβάσεις µε βάση τις οποίες απασχολούνταν όλα τα φυσικά πρόσωπα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ήταν γνήσιες συµβάσεις µίσθωσης έργου, γιατί έτσι χαρακτηρίστηκαν από το νόµο, το δε δικαστήριο δεν έχει εξουσία να δώσει άλλο χαρακτηρισµό στις συµβάσεις καθόσον επεµβαίνει στη νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία. Έτσι έπρεπε να απορρίψει την αγωγή των εφεσίβλητων ως νοµικά και ουσιαστικά αβάσιµη. Επειδή όλοι οι λόγοι της έφεσής µας είναι νοµικά και ουσιαστικά βάσιµοι, επιφυλασσόµαστε δε να προσθέσουµε και άλλους αργότερα. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 13

14 Να γίνει δεκτή η έφεσή µας αυτή.. Να εξαφανιστεί η εκκαλούµενη µε αριθµό απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, µε σκοπό να απορριφθεί εξ ολοκλήρου η από και µε αριθµό κατάθεσης 134/2011 αγωγή των εφεσίβλητων, που στρεφόταν εναντίον µας και απευθυνόταν στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου και Να καταδικαστούν οι εφεσίβλητοι στη δικαστική µας δαπάνη και την αµοιβή του πληρεξουσίου µας δικηγόρου και των δύο βαθµών. Ρόδος 14 Νοεµβρίου 2012 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» Λόγω του περιορισµένου χρόνου άσκησης της έφεσης αυτής δεν µπόρεσα να ζητήσω την προηγούµενη λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, για την άσκησή της, γιαυτό θα πρέπει να ληφθεί άµεσα απόφαση για την έγκρισή της, ενόψει του ότι η συζήτησή της έχει προσδιοριστεί µετά από αναβολή για τις , λόγω του ότι κατά την άποψή µου όλοι οι λόγοι της είναι νοµικά και ουσιαστικά βάσιµοι. Πρέπει επίσης να ληφθεί απόφαση µε την οποία να δίνεται σε εµένα και το συνάδελφο Κων/νο Γιαννακό, ως δικηγόροι του ήµου µε πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωµα και η πληρεξουσιότητα όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας να παραστούµε στο Μονοµελές Εφετείο ωδ/σου ή σε οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο δικαστήριο στις για την εκδίκαση της παραπάνω έφεσης ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσουµε το ήµο Ρόδου, υποβάλλοντας και πρόσθετους λόγους έφεσης µε οποιοδήποτε περιεχόµενο, να υποβάλουµε προτάσεις, να εξετάζουµε µάρτυρες και γενικά να προβαίνουµε σε κάθε νόµιµη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή των εφεσιβλήτων.» (Ακολουθεί υπογραφή του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Σαλαµαστράκη ηµ.) Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον Νοµικό Σύµβουλο του ήµου Ρόδου κ. Σαλαµαστράκη ηµ., ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς στα κύρια σηµεία της ανωτέρω γραπτής γνωµοδότησής του. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Αυτοί θέλουν να κερδίσουν τον χρόνο προϋπηρεσίας τους, διότι ως συµβάσεις έργων δεν λογίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας, που δούλεψαν τότε. Αυτοί προσπαθούν να κερδίσουν τα δικαστήρια, δηλαδή ότι ήταν µε σύµβαση εξηρτηµένης 14

15 εργασίας, για να µπορέσουν να µετρήσουν στο µισθολογικό κόστος στην υπηρεσία τους και να πάρουν επί πλέον χρήµατα.» ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΗΜ. (Νοµικός Σύµβουλος) : «Και µεταξύ αυτών, αναφέρει ο 4024 ότι είναι και η σύµβαση έργου, εφόσον υποκρύπτει σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας, αλλά αυτό το εφόσον υποκρύπτει σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας, πρέπει από κάπου να αποδεικνύεται. Και αυτό µπορεί να είναι δηµόσιο έγγραφο ή δικαστική απόφαση.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: «Απλά συµπληρωµατικά, κύριε Σαλαµαστράκη, επειδή µε προλάβατε, πάλι στον 4024, έχει και ένα δεσµευτικό ανώτατο όριο, τα εφτά χρόνια.» ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΗΜ. (Νοµικός Σύµβουλος) : «Αυτό είναι θέµα των υπηρεσιών µετά. ηλαδή, όταν κερδίζουνε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια που υπερβαίνει τα εφτά χρόνια, αλλά αυτό δεν έχει καµία σχέση. Αυτό δεν είναι δουλειά του δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα πει, ότι ήταν εξαρτηµένη ή ότι δεν ήταν εξαρτηµένη. Από κει και πέρα, έρχεται η Υπηρεσία και λέει, έχω µια δικαστική απόφαση που λέει παρήγε εξαρτηµένη εργασία δέκα χρόνια, λέω ένα παράδειγµα τώρα, θα έλθει η Υπηρεσία και θα πει, απ αυτά τα δέκα χρόνια που λέει η απόφαση, εγώ σύµφωνα µε τον νόµο σου αναγνωρίζω τα εφτά.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ορίζουµε πληρεξούσιους δικηγόρους εσάς και τον κ. Γιαννακό. Άρα εγκρίνουµε την έφεση και εξουσιοδοτούµε τους δυο δικηγόρους.» Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Σαλαµαστράκη ηµ., µε αρ. πρωτ. 2/ , (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει, την µε αριθµό κατάθεσης 1999/2012 (αριθµός κατάθεσης στο Εφετείο ωδ/σου 228/ ) ασκηθείσα έφεση του ήµου Ρόδου κατά των Σαββιού Σµαράγδης και άλλων 14 υπαλλήλων του ήµου και της µε αριθµό 87/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ενόψει του ότι η συζήτησή της έχει προσδιοριστεί µετά από αναβολή για τις ίδεται, επιπροσθέτως, στον κ. Σαλαµαστράκη ηµ καθώς και στον κ. Γιαννακό Κων/νο, ως δικηγόρων του ήµου Ρόδου, µε πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωµα και η πληρεξουσιότητα όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας να παραστούν στο Μονοµελές Εφετείο ωδ/σου ή 15

16 σε οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο δικαστήριο την 8 η , για την εκδίκαση της παραπάνω έφεσης ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπούν το ήµο Ρόδου, υποβάλλοντας και πρόσθετους λόγους έφεσης µε οποιοδήποτε περιεχόµενο, να υποβάλουν προτάσεις, να εξετάζουν µάρτυρες και γενικά να προβαίνουν σε κάθε νόµιµη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η παραπάνω έφεση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή των εφεσιβλήτων. ΘΕΜΑ 4 ο : Απόφ. Αρ. 415/2013 (Α..Α.: ΒΛ14Ω1Ρ-9ΦΗ) Λήψη απόφασης περί του ορισµού υπολόγου-υπαλλήλου, υπεύθυνου Χρηµατικού Εντάλµατος προπληρωµής, για τις ανάγκες εργασιών δηµοτικής ηλεκτροδότησης στις περιοχές «Κήποι» & «Ρένη» της ηµοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου (υπόλογος υπάλληλος Σαρικάς Εµµ.). (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών, αρ. πρωτ. 8/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών, µε αρ. πρωτ. 8/ , ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηµατικού Εντάλµατος προπληρωµής, ορισµός υπολόγου. 1. Στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 και µε Κ.Α & τίτλο: «Αντίτιµο ηλεκτρικού Ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ,00 ευρώ. Η τεχνική υπηρεσία µας βάση του Τεχνικού Προγράµµατος και τον προγραµµατισµό του ήµου, αιτήθηκε από την ΕΗ την ηλεκτροδότηση στην περιοχή «ΚΗΠΟΙ» και στην περιοχή «Ρένη».Κ. Αρχαγγέλου κόστους µε το ΦΠΑ (5.187,52 για κοστολόγιο ΕΗ και 0,80 έξοδα πληρωµής της Τράπεζας) και κόστους 3.113,31 µε το ΦΠΑ ( για κοστολόγιο ΕΗ και 0,80 έξοδα πληρωµής της Τράπεζας) αντίστοιχα. 2. ποσό συµµετοχής 5.187,52+0,80=5.188,32 για την περιοχή «Κήποι» ποσό συµµετοχής 3.112,51+0,80=3.113,31 για την περιοχή «Ρένη» συνολικό ποσό συµµετοχής 8.301,63 16

17 3. Οι πληρωµές στη.ε.η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιµολόγιο επί πιστώσει αλλά µόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όµως, η έκδοση εντάλµατος για την πληρωµή οποιασδήποτε δαπάνης από τους ήµους προϋποθέτει την έκδοση τιµολογίου από τον δικαιούχο της πληρωµής. Οδηγούµαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που µπορεί να επιλυθεί µόνο µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463/2007 (.Κ.Κ.), απαιτείται απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έκδοση του. Με την απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσµία απόδοσης λογαριασµού που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον µήνα πριν το τέλος του οικονοµικού έτους δηλ. η απόδοση λογαριασµού για το υπό έκδοση Χρηµατικό Ένταλµα προπληρωµής θα γίνει έως τις σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Β. /τος 17/5-15/6/1959. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα ηµοτικών Υπαλλήλων. 4. Στην Οικονοµική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδων εκατό ογδόντα οχτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (8.301,63 ) σε βάρος του Κ.Α οικονοµικού έτους Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 1. Να εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού Εντάλµατος προπληρωµής ποσού (8.301,63 ) ευρώ σε βάρος του Κ.Α & τίτλο: «Αντίτιµο ηλεκτρικού Ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 2. Να ορίσει ως υπόλογο τον υπάλληλο της ηµοτικής ενότητας Αρχαγγέλου Σαρικά Εµµανουήλ στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής. 3. Η απόδοση λογαριασµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Β. /τος 17/5-15/6/1959 από τον υπόλογο υπάλληλο να γίνει έως τις » (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ και του προϊσταµένου /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών κ. Κολιάδη Θεοδ.) Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον κ. Στάγκα Στέργο, ο οποίος αναφέρεται, εκ νέου, στο θέµα των αναγκών για δηµοτικές ηλεκτροδοτήσεις στην ηµοτική Ενότητα Ιαλυσού, όπου κατά την άποψή του, επί µακρόν και κατ εξαίρεση δεν έχουν δροµολογηθεί σχετικές διαδικασίες. Αµέσως µετά ακολουθεί συζήτηση µεταξύ των µελών της Επιτροπής ως κατωτέρω: 17

18 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Όταν εγώ δεν έχω αιτήµατα από τις ηµοτικές Κοινότητες ή από τις Ενότητες, δεν µπορώ να γνωρίζω, ούτως ώστε να το φέρω στην Οικονοµική Επιτροπή, για να µπορέσει να γίνει προσθήκη του δηµοτικού φωτισµού. Τώρα µου φέρανε τα παιδιά και µε απόφαση του Τοπικού της ηµοτικής Κοινότητας Ιαλυσού, το έχω δώσει στο Tµήµα το ηλεκτρολογικό και θα µου φέρουνε την µελέτη, ούτως ώστε να σας τα φέρω να τα περάσουµε από την Οικονοµική Επιτροπή. Για το θέµα τέλος πάντων της Ιαλυσού, όπως και της Κρεµαστής, Τους είπα εγώ, ότι χρειάζονται αρκετοί, δεν γνωρίζανε την διαδικασία. Τους εξήγησα και στην επόµενη Οικονοµική Επιτροπή θα τα φέρουν. Απλώς, πρέπει να γίνει µια µελέτη.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: «Από την Ιαλυσό, είτε στις Τεχνικές Υπηρεσίες, είτε στα Γραφεία της Οικονοµικής Επιτροπής, είτε δεν ξέρω σε ποια άλλη υπηρεσία, υπάρχουνε αιτήµατα από την Ιαλυσό για ηλεκτροδοτήσεις; ηλαδή αν υπάρχουν αποφάσεις του Τοπικού και έχουν προχωρήσει.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Βεβαίως υπάρχουν, έχουν έρθει και γι αυτό σας λέω, βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο τµήµα το ηλεκτροµηχανολογικό, να κάνουν την µελέτη µε αυτά τα οποία αιτούνται οι δηµοτικές κοινότητες και θα το φέρω, µόλις είναι έτοιµο, στην Οικονοµική Επιτροπή.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Σε κάθε πρώην κοινότητα υπήρχε ένα τέλος ηλεκτροφωτισµού. Αυτό το τέλος ήταν ανταποδοτικό. Στην απόφαση που πήραµε για την καθαριότητα, από 12 λεπτά στην Ιαλυσό, πήγε 16, µια αύξηση του 20%. Η ΕΗ πληρώνει το ρεύµα µας 100 χιλιάδες, 200 χιλιάδες, πόσο βγάλαµε από την Ιαλυσό 300, άρα πρέπει αυτά τα 100 χιλιάρικα, να επενδυθούν σε κάποιο ηλεκτροφωτισµό, µετατοπίσεις δικτύων κ.λ.π. Εγώ δεν σου λέω να µπει στύλος, ότι δεν κτίστηκε ένα σπίτι στην Ιαλυσό. Αλλά µετατόπισης στύλου, που είναι µέσα στην µέση του δρόµου µε το σχέδιο πόλης, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται. Έχουµε βάλει τον υπόγειο φωτισµό, ο οποίος πρέπει να επεκταθεί και να φύγουν οι στύλοι µέσα από το παλιό χωριό στην Ιαλυσό, είναι πληρωµένα αυτά τα πράγµατα, είναι συµβάσεις µε την ΕΗ, έτοιµα να ολοκληρωθούν. Και δεν χρειάζεται πάντα η ηµοτική Ενότητα Ιαλυσού να εισηγηθεί, εάν κάποιο από τα παιδιά αργοπορεί. Γι αυτό σας λέω φέρτε µου τα στοιχεία, σε κάθε ηµοτική Ενότητα πόσα εισπράττουµε, διότι είναι διαφορετικό το τέλος. Στ Αφάντου είναι, για παράδειγµα, 0,8 στην Ιαλυσό είναι 0,16 στην Ρόδο 0,34 ο φωτισµός. Πόσο µας κοστίζει το ρεύµα, πόση είναι η διαφορά να κάνουµε και την αντίστοιχη επένδυση.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Η διαδικασία για µια επέκταση ηλεκτροφωτισµού ή µετατόπιση στύλων κ.λ.π. είναι η εξής, αυτό ορίζει η νοµοθεσία, γι αυτό βλέπεται ότι κωλυσιεργούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Θα πρέπει µε αίτηµα προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες, το Τοπικό Συµβούλιο και η ηµοτική Κοινότητα να ληφθεί απόφαση και να ζητήσει στην συγκεκριµένη περιοχή µετατόπιση ή επέκταση ηλεκτροφωτισµού. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες καταθέτουν στην ΕΗ το αίτηµα και ζητάει αυτοψία από την ίδια την ΕΗ, η οποία βγάζει τεχνική περιγραφή συµµετοχής του ήµου. Ορίζουµε υπόλογο διαχειριστή, µε εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, στον οποίο δίνουµε τα χρήµατα και πληρώνει και υπογράφεται η σύµβαση και γίνεται όλη η διαδικασία. 18

19 υστυχώς, αυτό είναι το ζητούµενο, θέλει οποιαδήποτε κίνηση γίνει, προγενέστερα να ληφθεί απόφαση της Τοπικής Κοινότητας. Εάν οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν κάτι τέτοιο από όλες τις Τοπικές Κοινότητες και εάν είναι από Ιαλυσό να µεριµνηθεί, όπως λέει και ο κ. Στάγκας για τον εικοσάµετρο και για άλλες περιπτώσεις και αφού γίνει αυτοψία από την ΕΗ να έρθουν στην Οικονοµική Επιτροπή.» ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: «Η ισιοδροµία του Φιλερήµου, περπατάει πάρα πολύς κόσµος, έχει τεράστια κίνηση, χρειάζεται ηλεκτροφωτισµό. Η ΕΗ έχει υποσταθµό εκεί πέρα και µπορεί να σηκώσει και να πάει εκεί κάτω το ρεύµα. Το αργότερο σε δυο µήνες η ΕΗ έχει βγάλει το κοστολόγιο, έχει κάνει την επιµέτρηση και έχει βγάλει το κοστολόγιο. ύο µήνες είναι όλη η διαδικασία. εν µπορούµε τόσο καιρό να περιµένουµε, να περιµένουµε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Θα ενηµερώσετε, κ. Χριστοδούλου, στην επόµενη συνεδρίαση πότε λάβατε το αίτηµα. Απλά να ενηµερώσουµε σ αυτό το θέµα και να καταγραφεί, και για τον υπόλογο, ο οποίος σήµερα, ερχόµαστε και ορίζουµε, ότι έως στις 30 Νοεµβρίου είναι υποχρεωτικό να αποδώσει λογαριασµό και να το επαναφέρει στην Οικονοµική Επιτροπή, ούτως ώστε να κλείσει όλο αυτό.» Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών, µε αρ. πρωτ. 8/ , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και ορίζει τον κ. Σαρικά Εµµανουήλ, µόνιµο υπάλληλο της ηµοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου ήµου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, ποσού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ένα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (8.301,63 ) σε βάρος του Κ.Α , που θα εκδοθεί για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των περιοχών «Κήποι» και «Ρένη» της ηµοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου ήµου Ρόδου. Η απόδοση λογαριασµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Β 17/5-15/6/1959, από τον ανωτέρω υπόλογο υπάλληλο, θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30 η Νοεµβρίου Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη µε την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αριθ. 412/2013 (Α Α:ΒΛ14Ω1Ρ-ΥΚΜ), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που 19

20 δεσµεύουν την επιµέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α , που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών. ΘΕΜΑ 5 ο : Απόφ. Αρ. 416/2013 (Α..Α.: ΒΛ14Ω1Ρ-ΖΝΣ) Ορθή επανάληψη της υπ αριθµ. 409/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης της µελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά για την «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.. (Εισήγηση /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων, µε αρ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας ζητείται να εγκριθούν προσθήκες και διευκρινήσεις στο τεύχος της µελέτης, ώστε να επιτευχθεί η ορθή επανάληψη της υπ αριθµ. 409/2013 (Α Α ΒΛ1ΟΩ1Ρ- Ξ0Ξ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί της έγκρισης της µελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά για την «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου», γεγονός που θα συµβάλει στην ταχύτερη και σύννοµη ευόδωση της διαδικασίας του, εν λόγω, έργου, ως κατωτέρω: «Θέµα: Ορθή επανάληψη της υπ αρ. 409/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά για την «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου» Στην προηγούµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά για την ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου», προϋπολογισµού ευρώ. Η «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 20

21 και είναι ενταγµένη στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013 του ήµου Ρόδου µε πίστωση ευρώ στον Κ.Α.: ενώ ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους Επειδή η δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας εκτείνεται και στο έτος 2014 και επειδή στο τεύχος της µελέτης δεν αναφερόταν η παραπάνω κατανοµή της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του ήµου κατ` έτος, παρακαλούµε όπως εγκρίνεται τις παρακάτω προσθήκες-διευκρινίσεις στο τεύχος της µελέτης. Στην παράγραφο 18 του 2 ου άρθρου (Ισχύουσες διατάξεις) της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και στην παράγραφο 18 της 2 ης σελίδας της ιακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού θα προστεθεί η φράση: «και ευρώ που θα βαρύνουν τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του ήµου». Στο άρθρο 4 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το άρθρο 2 της ιακήρυξης όπου αναφέρεται ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και η χρηµατοδότηση της προµήθειας η φράση η «Η δαπάνη για την υλοποίηση της είναι ενταγµένη στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 του ήµου Ρόδου στον Κ.Α » θα συµπληρωθεί µε τη φράση «µε το ποσό των ευρώ και µε ευρώ στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του ήµου». (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ και του προϊσταµένου /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων κ. Λαµπρίδη Χαρ.) Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθ. 409/2013 (Α Α ΒΛ1ΟΩ1Ρ-Ξ0Ξ), την εισήγηση της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων, µε αρ. πρωτ. 2/ , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 21

22 µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Τσακίρη Τσαµπίκου, Λύµουρα Παναγιώτη {σύνολο θετικών ψήφων: επτά (7)}, ενώ το µέλος της µειοψηφίας κ. Στάγκας Στέργος, δήλωσε «παρών», εγκρίνει, αυτούσια, την εισήγηση της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων, µε αρ. πρωτ. 2/ , η οποία περιλαµβάνει τις κατωτέρω προσθήκες διευκρινήσεις αναφορικά µε το τεύχος της µελέτης για την «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου» : Στην παράγραφο 18 του 2 ου άρθρου (Ισχύουσες διατάξεις) της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και στην παράγραφο 18 της 2 ης σελίδας της ιακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού θα προστεθεί η φράση: «και ευρώ που θα βαρύνουν τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του ήµου». Στο άρθρο 4 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το άρθρο 2 της ιακήρυξης όπου αναφέρεται ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και η χρηµατοδότηση της προµήθειας η φράση η «Η δαπάνη για την υλοποίηση της είναι ενταγµένη στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 του ήµου Ρόδου στον Κ.Α » θα συµπληρωθεί µε τη φράση «µε το ποσό των ευρώ και µε ευρώ στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του ήµου». Συνεπώς οι προβλέψεις της υπ αριθµ. 409/2013 (Α Α ΒΛ1ΟΩ1Ρ-Ξ0Ξ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της µελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά για την «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου», (όροι διακήρυξης - µελέτη) επαναλαµβάνονται ορθά ως κατωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων και των προαναφερθέντων, εγκεκριµένων, προσθηκών και διευκρινήσεων: «ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Ρόδου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την «προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλης της Ρόδου», προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα Α. Με τις διατάξεις: 22

23 1. Της υπ αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 185/Β/93) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 2. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19Α/95) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και το Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 3. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 µε τίτλο «ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 4. Του Ν. 3548/07(Φ.Ε.Κ. 68Α/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 5. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 6. Του N. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». 7. Του άρθρο 3 της ΠΝΠ/237/2012 (Φ.Ε.Κ 237/Α/ ). 8. Της υπ αρ. πρωτ. Π1/1280/ εγκυκλίου «Κατάρτιση Ενιαίου Προγράµ- µατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2013» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων. 9. Της υπ αρ. πρωτ. Π1/2345/ απόφασης «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι των προµηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ)» του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων. 10. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτησης νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 11. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/ ) και το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/ ). 12. Του άρθρου 21 του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ.141/Α/ ) «ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη». 13. Του Π 113/2010 (Φ.Ε.Κ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 14. Της υπ αρ. πρωτ. 2151/ απόφασης ένταξης της πράξης «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου» µε κωδικό ΜΙS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». 15. Της υπ αρ. πρωτ. σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα τεύχη δηµοπράτησης της παρούσας προµήθειας και τη διαδικασία δηµοπράτησης. 16. Της υπ αρ.. Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της παρούσας προµήθειας µε ανοικτό διαγωνισµό. 23

24 17. Του άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» και η µε αρ. πρωτ. ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ 21700/ εγκύκλιος σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 18. Της υπ αρ... Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία δεσµεύτηκε πίστωση ύψους σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 του ήµου Ρόδου και ευρώ που θα βαρύνουν τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του ήµου. 19. Της υπ αρ... Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας. 20. Της υπ αρ... Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του αστικού εξοπλισµού. Β. Τους όρους της διακήρυξης καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Έκθεση, Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της προµήθειας και εγκατάστασης αστικού εξοπλισµού που εγκρίθηκαν µε την υπ αρ.. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Άρθρο 1ο Αντικείµενο της προµήθειας και Τεχνικές Προδιαγραφές Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Ο εξοπλισµός που θα προµηθευτεί ο ήµος θα είναι παρόµοιου τύπου µε τον υφιστάµενο στη Μεσαιωνική Πόλη. Έχει επιλεγεί η αντικατάσταση µε παρόµοιου τύπου ιστών και φωτιστικών σωµάτων µε αυτά που έχουν τοποθετηθεί στο υλοποιηµένο τµήµα της µελέτης διαµόρφωσης της παραλιακής ζώνης, από την Κολώνα µέχρι την πύλη Απ. Παύλου αλλά και παρόµοιου τύπου ενηµερωτικές πινακίδες µε τις υφιστάµενες στις Πύλες της Μεσαιωνικής Πόλης, λόγω του καλαίσθητου αποτελέσµατος και της ανάγκης οµοιοµορφίας στα είδη αστικού εξοπλισµού για το σύνολο της Μεσαιωνικής πόλης. Συγκεκριµένα η προµήθεια αστικού εξοπλισµού αφορά: Χυτοσιδηρούς ιστούς ηλεκτροφωτισµού παραδοσιακού τύπου µε φωτιστικό σώµα κορυφής, Χυτοσιδηρούς απορριµµατοδέκτες δαπέδου, Καθίσµατα (παγκάκια) εξωτερικού χώρου, Βάσεις πληροφοριακών πινακίδων µε αντιβανδαλιστικό υαλοπίνακα, Κολωνάκια πεζοδροµίου Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προµήθεια εξοπλισµού του αναφέρονται αναλυτικά στα επισυναπτόµενα τεύχη της µελέτης: «Τεχνική Έκθεση» και «Τεχνικές Προδιαγραφές». Άρθρο 2ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας και εγκατάστασης αστικού εξοπλισµού ανέρχεται στο ποσό των ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 24

25 Φ.Π.Α. Η πράξη: «Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού στην πόλη της Ρόδου» µε την υπ αριθµό 2151/ απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου είναι ενταγµένη στο το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου στα πλαίσια του Ο.Σ.Α.Α. του ήµου Ρόδου «Ολοκληρωµένη Αστική Ανάπτυξη Μεσαιωνικής Πόλης και Ιστορικού Κέντρου Ρόδου», και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό ηµόσιο. Η δαπάνη για την υλοποίηση της είναι ενταγµένη στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 του ήµου Ρόδου στον Κ.Α µε το ποσό των ευρώ και µε ευρώ στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του ήµου. Έχοντας υπόψη τον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό Ε.Ε. αρ. 1251/2011 δεν έχει εφαρµογή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας προµήθειας το Π.. 60/2007. Επίσης σύµφωνα µε την υπ αριθµό Π1/2345/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων εξαιρείται από την ένταξη στο Ε.Π.Π. έτους Άρθρο 3ο Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων του ήµου Ρόδου, στην οδό Ιπποτών στη Μεσαιωνική Πόλη, από την αρµόδια επιτροπή στις.../.../2013 ηµέρα µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την..... και ώρα λήξης την Άρθρο 4ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού α) Στο διαγωνισµό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν προσφορά για όλες τις οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού συνολικά ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά µε την προϋπόθεση: για τις οµάδες 1 και 3 για όλα τα είδη της οµάδας, για την οµάδα 2 για όλα τα είδη της οµάδας ή για κάθε είδος χωριστά. β) Ο διαγωνισµός θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά. Άρθρο 5ο ικαιούµενοι συµµετοχής Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 1) Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 2) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 3) Συνεταιρισµοί 4) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο ιαγωνισµό Οι προµηθευτές που λαµβάνουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού. 25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ».

πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 29 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 198/13 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..28η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 8ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..403/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 694-29/30-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/12-6-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 326-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα. Προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 Α.Π. 1117 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν την οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΛΠΚΟΚ67-ΔΙ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ίδιο πρώην ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που συνήψε με

ίδιο πρώην ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που συνήψε με ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 19/13-1-2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό με αριθμ.30/30-12-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου. (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:446/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα