Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων Μονοθζςιο Δημοτικό χολείο Αγράφων Ευρυτανίασ Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 5.3. Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγράφων Ευρυτανίας «Σχέσεις Σχολείου Γονέων» Σχέδιο δράσης «Συμβουλευτική Γονέων» 3

4 Τασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ Στοιηθή Μολάδα: Μολοζέζηο Δεκοηηθό Στοιείο Αγράθωλ, Περηθέρεηας Σηερεάς Ειιάδος Δηεύζσλζε: Άγραθα Εσρσηαλίας Τειέθωλο: Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο : 1 Τίηιος Στεδίοσ Δράζες: «Σσκβοσιεσηηθή Γολέωλ» Δηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ Στεδίοσ Δράζες: 36 εβδοκάδες Σθοπός ηοσ Στεδίοσ Δράζες Σηόρνη ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε ελδπλάκωζε ηνπ γνλεϊθνύ ξόινπ, ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ εληζρπηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε δεηεκάηωλ ζπκπεξηθνξάο θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ ηωλ παηδηώλ. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη νη γνλείο λα απνηειέζνπλ κειινληηθά θαηαιύηεο ζηε δηαδηθαζία κειέηεο ηωλ καζεηώλ ζην ζπίηη θαη λα ελδπλακωζεί ν εληζρπηηθόο ηνπ ξόινο». Κύρηα Αποηειέζκαηα Τν ζρέδην δξάζεο «Σπκβνπιεπηηθή γνλέωλ» αλαδύζεθε ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο δπζθνιηώλ/ πξνβιεκάηωλ ηωλ καζεηώλ θαη πξνζέγγηζεο ηωλ παηδηώλ από ηνπο γνλείο ηνπο. Σε έλαλ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, επεηεύρζε ε ελδπλάκωζε ηνπ γνλεϊθνύ ξόινπ, πνπ ήηαλ θαη ν βαζηθόο ζηόρνο. Αλαθνξηθά κε ηνπο επηκέξνπο ζηόρνπο, νη γνλείο επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαζώο θαη ζην δήηεκα απόθηεζεο αξθεηά θαινύ εληζρπηηθνύ ξόινπ ζηηο θαη νίθνλ εξγαζίεο. Βέβαηα, ην κνξθωηηθό επίπεδν ηωλ γνλέωλ δελ δύλαηαη λα ππνζηεξίμεη ην καζεηή ηνπ ζεκεξηλνύ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Παξόια ηαύηα, ν εληζρπηηθόο ηνπο ξόινο ελδπλακώζεθε ζην ζπλαηζζεκαηηθό θαη ζπκβνπιεπηηθό ηνκέα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξωηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηνπο γνλείο όπνπ αλαδείρζεθε ε πξνβιεκαηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ηωλ ζπκπεξηθνξώλ, ηωλ δπζθνιηώλ ιόγνπ θαη ηεο αδύλακνπ εληζρπηηθνύ ξόινπ ηνπ γνλέα. Γεληθόηεξα, ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο δξάζεο ήηαλ: ε ελδπλάκωζε ηνπ γνλεϊθνύ ξόινπ, ε βειηίωζε ηωλ ζρέζεωλ ζρνιείνπ γνλέωλ, καζεηώλ γνλέωλ θαη καζεηώλ δάζθαινπ, ε βειηίωζε πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ ηωλ καζεηώλ, ε δεκηνπξγία πξνϋπνζέζεωλ ελίζρπζεο καζεηώλ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηωλ γνλέωλ ζην δήηεκα απόθηεζεο αξθεηά θαινύ εληζρπηηθνύ ξόινπ ζηηο θαη νίθνλ εξγαζίεο, 4

5 ε ελίζρπζε ηωλ ζρέζεωλ ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζύλεο κεηαμύ γνλέωλ-επηζηεκόλωλ, ε επαηζζεηνπνίεζε γνλέωλ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, ε αμηνπνίεζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηωλ καζεηώλ από ηνπο γνλείο ε παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο γνλείο, ε παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο δξάζεο ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ λνκνύ Δπξπηαλίαο από Σρνιηθό Σύκβνπιν γηα ελεκέξωζή ηνπο. Παροσζηάδεηαη: ην Σρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, κε Παξάξηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ζρέδην Ηκεξνινγίνπ Δξγαζηώλ Υινπνίεζήο ηνπ, Δξωηεκαηνιόγην Γνλέωλ θαη Δξωηεκαηνιόγην Δηζεγεηώλ, 5

6 Στέδηο Δράζες Δεκοηηθού Στοιείοσ Αγράθωλ Πεδίο: Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο Σομζασ: Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο Δείκτησ: Κλίμα και ςχζςεισ μεταξφ ςχολείου-γονζων Σίτλοσ: υμβουλευτική Γονζων Α. Αναγκαιότητα τησ υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ 1. Λόγοι που ςυνηγοροφν ςτην υλοποίηςη τησ δράςησ Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο εργαςίασ δεν προκφπτει από τθν αποτφπωςθ τθσ γενικισ εικόνασ του ςχολείου, επειδι δεν πραγματοποιικθκε ςυςτθματικι διερεφνθςθ δεικτϊν. Το ςχζδιο αναδφεται ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ δυςκολιϊν/προβλθμάτων των μακθτϊν. Συγκεκριμζνα παρατθρείται ςυμπεριφορά μακθτϊν που ςχετίηεται με τθ δυςκολία εφαρμογισ των κατϋ οίκον εργαςιϊν και τθ φιλαναναγνωςία. Επίςθσ, εμφανίηονται μακθτζσ με φτωχό προφορικό λόγο. Μερικοί γονείσ διατυπϊνουν ςτον εκπαιδευτικό τθ δυςκολία που ζχουν ι τθν αδυναμία τουσ να ελζγξουν τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ ότι αφορά το διάβαςμα ςτο ςπίτι ι/και να βάλουν όρια και ηθτοφν ςυμβουλζσ. Οι παραπάνω λόγοι μασ οδθγοφν ςτο ςχεδιαςμό δράςεων που πραγματοποιοφνται από ειδικοφσ επιςτιμονεσ (ψυχολόγο, κοινωνικι λειτουργό, ςυγγραφζα λογοτεχνικϊν βιβλίων ) ςτο ςχολείο και απευκφνονται ςτουσ γονείσ. 2. Αλληλεπίδραςη με άλλουσ δείκτεσ Η υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ που αφοροφν τισ ςχζςεισ μεταξφ γονζων-ςχολείου-φορζων, τθν ατομικι-κοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν και τθν υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και εξζλιξθσ του εκπαιδευτικοφ. 3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ Οι γονείσ ανταποκρίνονται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτο κάλεςμα του ςχολείου. Το ςχολείο ζχει αναπτφξει ςυνεργαςία με αρμόδιουσ επιςτιμονεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και φορείσ (ΚΕΔΔΥ). Β. κοπόσ-ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ κοπόσ του ςχεδίου δράςησ Βαςικι επιδίωξθ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ ενδυνάμωςθ του γονεϊκοφ ρόλου, ϊςτε να δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ που λειτουργοφν ενιςχυτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων ςυμπεριφοράσ και προφορικοφ λόγου των παιδιϊν. Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι 6

7 οι γονείσ να αποτελζςουν μελλοντικά καταλφτεσ ςτθ διαδικαςία μελζτθσ των μακθτϊν ςτο ςπίτι και να ενδυναμωκεί ο ενιςχυτικόσ του ρόλοσ. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ 1. Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςε κζματα ςυμπεριφοράσ. 2. Βελτίωςθ του προφορικοφ λόγου που αντιμετωπίηουν τα παιδιά. 3. Γνωριμία και ςυνεργαςία των γονζων με επιςτιμονεσ ειδικοφσ ςε ηθτιματα ςυμπεριφοράσ και προφορικοφ λόγου. 4. Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςτο ηιτθμα απόκτθςθσ αρκετά καλοφ ενιςχυτικοφ ρόλου ςτισ κατ οίκον εργαςίεσ. 5. Ενίςχυςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ γονζων-επιςτθμόνων. Γ. Κριτήρια επιτυχίασ τησ δράςησ Βαςικά κριτιρια επιτυχίασ για το ςχζδιο εργαςίασ κεωροφνται: 1. Αποδοχι και εφαρμογι του πλαιςίου ορίων 2.Ενίςχυςθ τθσ ςθμαςίασ του προφορικοφ λόγου/ομιλίασ από μακθτζσ και γονείσ 3. Βακμόσ ςυμμετοχισ γονζων ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ Δ. Μεθοδολογία υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ 1. τρατηγικζσ εφαρμογήσ του ςχεδίου δράςησ 1.1. Ενημζρωςη γονζων για το ςχζδιο δράςησ-υνεργαςία για το περιεχόμενο τησ δράςησ Οργανϊνεται ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ από τον εκπαιδευτικό. Η ςυνάντθςθ επιδιϊκει να αναδείξει τθν προβλθματικι που ςχετίηεται με το ηιτθμα των ςυμπεριφορϊν, των δυςκολιϊν λόγου και τθσ αδφναμου ενιςχυτικοφ ρόλου του γονζα. Γι αυτό γίνεται ςυηιτθςθ, ςτθν οποία αναδεικνφονται τα παραπάνω ηθτιματα και εκφράηονται τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ. Τοποκετείται το πλαίςιο ςυνεργαςίασ με επιςτιμονεσ και γονείσ-εκπαιδευτικοσ ςυναποφαςίηουν τισ ειδικότθτεσ των επιςτθμόνων. Σε επόμενθ ςυνάντθςθ, (και αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ςυνομιλιςει με τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ και ρυκμίςουν τθ διακεςιμότθτα και το χρόνο τουσ) ο εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνει τουσ γονείσ για τθ διακεςιμότθτα των ειδικϊν και από κοινοφ ρυκμίηουν τισ μζρεσ-ϊρεσ των ςυναντιςεων. 7

8 1.2. υνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και επιςτημόνων που ςυμμετζχουν ςτη δράςη Οργανϊνεται ςυνάντθςθ/ επικοινωνία μεταξφ του εκπαιδευτικοφ και των επιςτθμόνων που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ. Η ςυνάντθςθ αποςκοπεί ςτθν ανταλλαγι απόψεων για τουσ τρόπουσ υλοποίθςθσ των ςυναντιςεων, ϊςτε να διατίκεται χρόνοσ για ανταλλαγι απόψεων-ςυηιτθςθ, αλλά και να προβλζπεται χρόνοσ για προςωπικζσ ςυηθτιςεισ ειδικοφ-γονζα. 2. Οργανωτικζσ δομζσ Τθν κφρια ευκφνθ για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ τθσ δράςθσ τθν ζχει ο εκπαιδευτικόσ. Στθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ, όμωσ, ουςιαςτικόσ είναι ο ρόλοσ τόςο των γονζων, όςο και των ειδικϊν. Πρζπει, λοιπόν, να διαμορφωκοφν να εξαςφαλιςτοφν από τον εκπαιδευτικό οι ευνοϊκότερεσ ςυνκικεσ αλλθλεπίδραςθσ όλων των εμπλεκομζνων ςτισ παραπάνω ςυναντιςεισ. Ε. Πόροι-Μζςα του ςχεδίου δράςησ 1. Ανθρώπινο δυναμικό - Ο εκπαιδευτικόσ του ςχολείου - Οι γονείσ - Οι ειδικοί επιςτιμονεσ 2. Χρόνοσ Όλεσ οι δράςεισ πραγματοποιοφνται εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου του εκπαιδευτικοφ. 3. Τλικοτεχνική Τποδομή - Αίκουςα ςυναντιςεων θ αίκουςα του ςχολείου - Αναλϊςιμα υλικά - Υπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, φωτοτυπικό 4. Οικονομικοί πόροι Οι οικονομικοί πόροι απαιτοφνται κυρίωσ για τθ μετακίνθςθ των ειδικϊν επιςτθμόνων ςε μια δφςκολθ γεωγραφικά περιοχι αλλά και για τθν προμικεια του κατάλλθλου υλικοφ. 5. Εργαλεία παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ - Ημερολόγια καταγραφισ δραςτθριοτιτων και παρουςιϊν - Ερωτθματολόγιο γονζων 6. Πηγζσ - Πρακτικά ςχολείου - Καλζσ πρακτικζσ και παρόμοια προγράμματα ςε ιςτοςελίδεσ ςχολείων, ζρευνεσ, άρκρα 8

9 Σ. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ τησ Δράςησ Διαδικαςίεσ υλοποίηςησ: Δράςεισ-Ενζργειεσ 1 ο τρίμ. επ-νοεμ 2 ο τρίμ. Δεκ-Φεβ 3 ο τρίμ. Μαρ-Μαϊ Ενθμζρωςθ γονζων για το ςχζδιο δράςθσ-συνεργαςία για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ Χ Συνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και επιςτθμόνων που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ Χ Χ Υλοποίθςθ προγραμματιςμζνων ςυναντιςεωνεργαςτθρίων Χ Χ Παρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ Χ Χ Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ Χ Χ Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφθηςησ τησ πορείασ υλοποίηςησ και αξιολόγηςησ του ςχεδίου δράςησ Η1. Παρακολοφθηςη-Ανατροφοδότηςη Ενεργειών 1. Ενθμζρωςθ γονζων για το ςχζδιο δράςθσ-συνεργαςία για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ Η δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. 2. Συνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και επιςτθμόνων που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ. Η δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. 3. Υλοποίθςθ προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων Η δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του ςχολείου. Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των γονζων από τισ ςυναντιςεισ και τθσ ανάγκθσ-επικυμίασ υλοποίθςθσ και άλλων δράςεων, κα διανεμθκοφν ερωτθματολόγια ςτουσ γονείσ. Η2. Αξιολόγηςη του ςχεδίου δράςησ τόχοσ 1: Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςε κζματα ςυμπεριφοράσ Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ Η επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται από το βακμό προςζλευςθσ των γονζων ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ και τθν ενεργό εμπλοκι τουσ ςτθ διάρκειά 9

10 τουσ. Προκειμζνου να διαπιςτωκεί ο βακμόσ επίτευξθσ του ςτόχου, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο του ςχολείου και από τα ερωτθματολόγια που ζχουν χορθγθκεί ςτουσ γονείσ. τόχοσ 2: Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςτο ηιτθμα του προφορικοφ λόγου που αντιμετωπίηουν τα παιδιά. Η επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται από το βακμό προςζλευςθσ των γονζων ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ και τθν ενεργό εμπλοκι τουσ ςτθ διάρκειά τουσ. Προκειμζνου να διαπιςτωκεί ο βακμόσ επίτευξθσ του ςτόχου αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο του ςχολείου και από τα ερωτθματολόγια που ζχουν χορθγθκεί ςτουσ γονείσ. τόχοσ 3: Γνωριμία και ςυνεργαςία των γονζων με επιςτιμονεσ ειδικοφσ ςε ηθτιματα ςυμπεριφοράσ και προφορικοφ λόγου. Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ Η επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από το βακμό προςζλευςθσ των γονζων ςτισ ςυναντιςεισ και τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ. Για τθ διαπίςτωςθ του βακμοφ επίτευξθσ του ςτόχου αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο του ςχολείου και από τα ερωτθματολόγια που ζχουν χορθγθκεί ςτουσ γονείσ. τόχοσ 4: Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςτο ηιτθμα απόκτθςθσ αρκετά καλοφ ενιςχυτικοφ ρόλου ςτισ κατ οίκον εργαςίεσ. τόχοσ 5: Ενίςχυςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ γονζωνεπιςτθμόνων. Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ Η επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται βραχυπρόκεςμα από το βακμό που οι γονείσ ςτθ διάρκεια των ςυναντιςεων ι ςτον προβλεπόμενο χρόνο προςωπικϊν ςυηθτιςεων με τουσ επιςτιμονεσ-ειςθγθτζσ αναφζρονται ςτισ προςωπικζσ τουσ δυςκολίεσ ι/και ςτισ δυςκολίεσ των παιδιϊν τουσ. Ο ςτόχοσ μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα διαπιςτϊνεται από το βακμό που οι γονείσ που οι ίδιοι ι τα παιδιά τουσ αντιμετωπίηουν δυςκολία ςυηθτοφν με τον εκπαιδευτικό και απευκφνονται ςε αρμόδιουσ μεμονωμζνουσ επιςτιμονεσ ι φορείσ (ΚΕΔΔΥ). Για τθ διαπίςτωςθ του βακμοφ επιτυχίασ του βραχυπρόκεςμου και μεςοπρόκεςμου ςτόχου αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο του ςχολείου και τα ερωτθματολόγια που απευκφνονται ςτουσ γονείσ και ςτουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ. 10

11 Θμερολόγιο Εργαςιών Τλοποίηςησ χεδίου Εργαςίασ του 1/θ Δημοτικοφ χολείου Αγράφων Φφλλο 1ο Θμερομηνία εργαςίασ: Χώροσ εκτζλεςησ τησ εργαςίασ Αντικείμενο/Θζμα εργαςίασ τόχοσ Εργαςίασ υμμετζχοντεσ ςτην Εργαςία 11

12 Περιγραφή τησ Διαδικαςίασ τησ Εργαςίασ Δυνατά/Αδφναμα ςτοιχεία τησ Διαδικαςίασ τησ Εργαςίασ Δυνατά ςτοιχεία Αδφναμα ςτοιχεία 12

13 Δεδομζνα που αξιοποιήθηκαν Αποτελζςματα τησ Εργαςίασ Παρατηρήςεισ/χόλια Ο Δ/ντήσ του χολείου Π α ν α γ ι ώ τ η σ Λ ά τ ς ι ο σ 13

14 Ερωτηματολόγιο Γονζων του 1/θ Δημοτικοφ χολείου Αγράφων Αγαπθτοί γονείσ, Μασ ενδιαφζρει θ γνώμθ ςασ για το ηιτθμα των απογευματινών ςυναντιςεων που γίνονται ςτο ςχολείο μασ, γι αυτό ςασ παρακαλοφμε να ςυμπλθρώςετε το ερωτθματολόγιο. Σχζςθ που ζχετε με παιδί του ςχολείου: Πατζρασ Μθτζρα Συμμετζχετε ςτισ απογευματινζσ ςυναντιςεισ που γίνονται Ναι ςτο ςχολείο; Αν απαντιςατε όχι, πείτε μασ περιλθπτικά τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ςυμμετζχετε Όχι Αν απαντιςατε ναι: Σε κάκε μία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ ςθμειϊςτε ζνα τετράγωνο που αντιςτοιχεί ςτθ γνϊμθ ςασ ζχοντασ υπόψθ ότι 1= ελάχιςτα, 2=μζτρια, 3=πολφ, 4=πάρα πολφ Πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τισ ςυναντιςεισ για τθ ςυμβουλευτικι γονζων ςτισ οποίεσ πιρατε μζροσ; Συμμετζχετε ενεργθτικά ςτισ ςυναντιςεισ, εκφράηοντασ τισ απόψεισ ςασ, λζγοντασ τθ γνϊμθ ςασ; Οι καλεςμζνοι ειςθγθτζσ είναι πρόςωπα που μπορείτε να εμπιςτευτείτε; 14

15 Συηθτιςατε προςωπικά με κάποιον/αν ειςθγθτι/τρια ι ηθτιςατε ςυμβουλζσ για προςωπικό ςασ ηιτθμα ι ηιτθμα του παιδιοφ ςασ; Νομίηετε ότι οι ςυναντιςεισ αυτζσ που οργανϊνει το ςχολείο ςασ είναι χριςιμεσ για τουσ γονείσ; Επικυμείτε τθ ςυνζχεια των ςυναντιςεων ςτο ςχολείο με τα ίδια ι άλλα κζματα και ειςθγθτζσ; Προτείνετε δφο κζματα που ςασ ενδιαφζρουν, για τθν περίπτωςθ που οι ςυναντιςεισ ςυνεχιςτοφν: Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία Με εκτίμθςθ 15

16 Ερωτηματολόγιο Ειςηγητών ςτη δράςη «υμβουλευτική Γονζων» που υλοποιείται ςτο Δημοτικό χολείο Αγράφων Ειδικότθτα: Φορζασ Εργαςίασ: Τόποσ Εργαςίασ: Αρικμόσ ςυναντιςεων που πραγματοποιιςατε ςτο Δημοτικό χολείο Αγράφων: Για τθν αποτίμθςθ των παρακάτω παραμζτρων ςθμειϊςτε ςτο τετράγωνο που αντιςτοιχεί ςτθ γνϊμθ ςασ ζχοντασ υπόψθ ότι 1= ελάχιςτα, 2=μζτρια, 3=πολφ, 4=πάρα πολφ Πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τισ ςυναντιςεισ που κάνατε; Σε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ είχαν ενεργό εμπλοκι; Σε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ανζφεραν προςωπικζσ ολομζλεια; δυςκολίεσ ςτθν 16

17 Σε ποιο βακμό νομίηετε ότι οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ζχουν ευαιςκθτοποιθκεί ςτο/ςτα ηιτθμα/τα που αναπτφξατε; Σε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ςασ ςυμβουλεφκθκαν κατ ιδίαν; Σε ποιο βακμό εκτιμάτε, ότι οι ςυγκεκριμζνοι γονείσ ζχουν ευαιςκθτοποιθκεί και κα απευκυνκοφν ςε αρμόδιουσ επιςτιμονεσ ι φορείσ για να αντιμετωπίςουν προςωπικζσ δυςκολίεσ ι δυςκολίεσ των παιδιϊν τουσ; Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία Με εκτίμθςθ 17

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δεκέμβριος 2012 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα