ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη αποζπαζμένη εκπαιδεςηικόρ: Δςγενία Μπούζιος Ημεπομηνία: 10/05/2011 Ώπα διδαζκαλίαρ: 3 ε σολείο: 2 ν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Φιώξηλαο Σάξη: Γ Δνόηηηα: 8 ε Κεθάλαιο: 48 Πεπίοδορ: Γ Σίηλορ Κεθαλαίος: «Μνηίβα» Γιδάζκονηερ: Ηιδηθίδεο Παζράιεο Α.Μ: 2393 Μαξηάθε Γήκεηξα Α.Μ: 2441 Δξάμηνο: Σ Φλώπινα, Μάιορ 2011

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή ζει.5 2.Θεσξεηηθό κέξνο 2.1 Γηδαθηηθή ζεσξία ζει Μαζεκαηηθή Αλάιπζε ζει.7 3. Οη πξνϋπνζέζεηο κάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο.ζει.9 4. ρέδην καζήκαηνο 4.1 Σν γλσζηηθό αληηθείκελν ζει Τιηθά θαη επνπηηθά κέζα ζει Υξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιία...ζει θνπνί θαη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζει Πξναπαηηνύκελεο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο...ζει Γηδαθηηθεο κέζνδνη....ζει Πνξεηα δηδαζθαιίαο... ζει Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο.. ζει Απηναμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζει Βηβιηνγξαθία....ζει Παξάξηεκα... ζει.37 2

3 Βιβλίο Μαθηηή 3

4 4

5 4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4.1 ΣΟ ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Σν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο καο είλαη εληαγκέλν κέζα ζηελ 8 ε ελόηεηα κε γεληθόηεξν ηίηιν: Πνιιαπιαζηαζκνί θαη δηαηξέζεηο- κνηίβακέηξεζε ρξόλνπ θαη επηθάλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην κάζεκα πνπ δηδάμακε αλήθεη ζηελ Γ δηδαθηηθή πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ηνπ καζεηή, ζην θεθάιαην 48 κε ηίηιν «Μνηίβα». 4.2 ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα επνπηηθνύ πιηθνύ θαζώο όιε ην κάζεκα εθηπιηζζόηαλ κέζα από έλα παξακύζη. Πξνθεηκέλνπ ην παξακύζη λα θεληξίζεη πεξηζζόηεξν ηνπο καζεηέο, νπηηθνπνηήζεθε ελώ παξάιιεια πξνζηέζεθε θαη ήρνο ζηνπο δηαιόγνπο, γεγνλόο πνπ ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο θαζώο από όηη καο είπαλ δελ είραλ μαλαδηδαρζεί καζεκαηηθά κέζα από έλα παξακύζη πνπ πεξηείρε θαη εηθόλα θαη ήρν. Έηζη επηηαθηηθή ήηαλ ε αλάγθε θαη ηνπ πξνηδέθηνξα αιιά θαη ερείσλ πξνθεηκέλνπ λα αθνύγεηαη θαιύηεξα ν ήρνο. Αθόκε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (κε ηα πιαθάθηα) κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο κηθξά ραξηνλάθηα, ζηα νπνία αθνύ δεκηνύξγεζαλ έλα κνηίβν θνιιώληαο θάπνηα ζρήκαηα, ζηε 5

6 ζπλέρεηα όια καδί ηα θνιιήζακε ζ έλα κεγάιν ραξηόλη. Πην αλαιπηηθά ηα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ηα αθόινπζα : Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο Φεθηαθόο Πξνβνιέαο Γηαθάλεηεο πξνβνιήο παξνπζίαζεο( PowerPoint γηα ην παξακύζη) Πίλαθαο Γηάθνξα ραξηόληα γηα θαηαζθεπέο Μαξθαδόξνη- θόιιεο Φύιιν εξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο Ηρεία γηα ηελ θαιύηεξε αθνπζηηθνί ησλ δηαιόγσλ ηνπ παξακπζηνύ 4.3 ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κηα (1) δηδαθηηθή ώξα, δειαδή 45 ιεπηά. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε θάζεο ηεο δηδαζθαιίαο έρεη σο εμήο: Γηα ηελ πξώηε θάζε, δειαδή γηα δηεξεπλεηηθή αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ θαη αλαθνίλσζε ησλ ζηόρσλ ηεο δηδαζθαιίαο αθηεξώζακε 3-5 ιεπηά Γηα ηελ δεύηεξε θάζε, δειαδή γηα εηζαγσγή ζηε λέα έλλνηα θαη πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ρξεηάζηεθαλ 8-10 ιεπηά Γηα ηελ ηξίηε θάζε, δειαδή γηα επηζεκνπνίεζε θαη αλαθνίλσζε ηεο λέαο γλώζεο απαηηήζεθαλ 5-7 ιεπηά ρεηηθά κε ηελ ηέηαξηε θάζε αθηεξώζακε ιεπηά γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ αζθήζεηο εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο. 6

7 Σέινο, λα ζπκπιεξώζνπκε πσο ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα νινθιεξώζνπλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Η αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ηελ κνξθή εξσηαπαληήζεσλ αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. 4.4 ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Κύξηνο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο απηήο είλαη λα γίλνπλ νη καζεηέο ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιύνπλ αιιά θαη λα ζρεδηάδνπλ κνηίβα. Με δξαζηεξηόηεηεο δηακνξθσκέλεο ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ έγηλε πξνζπάζεηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ κε ζθνπό λα ηηο εκπινπηίζνπκε θαη λα ηηο επεθηείλνπκε θάλνληαο ηνπο ηθαλνύο : Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα επηζεκαίλνπλ κνηίβα από ην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα από ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. Να αλαγλσξίδνπλ αιιά θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα κνηίβα Να αλαπαξάγνπλ ή λα ζπλερίδνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν Να πεξηγξάθνπλ θαη λα εμεγνύλ ηε ζεηξά ζε έλα κνηίβν. 7

8 4.5 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΙ ε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο νη καζεηέο έρνπλ εμαζθεζεί ζηα κνηίβα ηόζν ηα γεσκεηξηθά όζν θαη ηα αξηζκεηηθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα: Γηαθξίλνπλ ηα δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε βάζε ηε κνξθή ηνπο θαη λα ηα νλνκάδνπλ θαζώο θαη λα ραξάδνπλ ζρήκαηα ππό πξνϋπνζέζεηο. Παξαηεξνύλ, αλαιύνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ κνηίβα Παξαηεξνύλ ηελ εμέιημε θαη ηε δηαδνρή θαηαζηάζεσλ ζε έλα δεδνκέλν κνηίβν Αλαπαξάγνπλ ή ζπλερίδνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν Πεξηγξάθνπλ θαη εμεγνύλ ηε ζεηξά ζε έλα κνηίβν Αλαγλσξίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά κνηίβα Αλαθαιύπηνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ θαλόλα ζε απιά θαη ζύλζεηα γεσκεηξηθά κνηίβα Καηαζθεπάδνπλ έλα γεσκεηξηθό κνηίβν κε θαη ρσξίο πξνϋπνζέζεηο Να πεξηγξάθνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ζύλζεηα αξηζκεηηθά κνηίβα Βξίζθνπλ ηνλ θαλόλα ηνπ κνηίβνπ θαζώο θαη ην ζηνηρείν πνπ επαλαιακβάλεηαη Τπνινγίδνπλ ηελ αμία ελόο κνηίβνπ αμηνπνηώληαο ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ πνπ απνηεινύλ ην ζηνηρείν ηνπ κνηίβνπ Γλσξίδνπλ λνεξνύο ππνινγηζκνύο σο ην 100 8

9 4.6 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ Η δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνηειεί κηα καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία ε νπνία ζηεξίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο εξσηαπνθξίζεηο. Καζώο νη δηδάζθνληεο δηαβάδνπλ ην παξακύζη πξαγκαηνπνηνύληαη δηάθνξεο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κ απηό ηνλ ηξόπν ζηελ εμέιημε ηνπ παξακπζηνύ θαζώο αλαδεηνύλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θάζε θνξά ζηνπο ήξσεο. Η ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ όρη κόλν πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο ελεξγνπνηεί λα δξάζνπλ αθνύ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο. Έηζη ε αλαθαιππηηθή θαη καηεπηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θπξίσο γηα λα αλαθαιέζνπλ ηα παηδηά πξάγκαηα πνπ ήδε γλσξίδνπλ γηα ηα κνηίβα αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο. 4.7 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΦΑΣΗ 1 η : Ανακοίνωζη ηων ζηόσων ηηρ διδαζκαλίαρ. Διεπεςνηηική αξιολόγηζη ηων γνώζεων ηων μαθηηών ηε θάζε απηή επηδηώθεηαη κηα πξώηε δηεξεύλεζε ησλ πξνϋπαξρνπζώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο καζήκαηνο. ε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο νη καζεηέο έρνπλ έξζεη ήδε ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ κνηίβνπ θαη ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ, αλαγλσξίδνπλ θαη ζπγθξίλνπλ κνηίβα. Ιδηαίηεξα, ζην πξώην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ (Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Πίηεξ Παλ) νη δύν ήξσεο βξίζθνληαη κέζα ζην ζπίηη ηνπ Πίηεξ Παλ θαη 9

10 νη καζεηέο θαινύληαη λα παξαηεξήζνπλ ην ρώξν θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ππάξρνπλ. ηε ζπλέρεηα νη δύν ήξσεο βξίζθνληαη ζε κηα εμσηηθή παξαιία όπνπ ππάξρεη κηα βάξθα πνπ πεξηέρεη κνηίβα θαη ηα νπνία νη καζεηέο θαινύληαη θαη πάιη λα εληνπίζνπλ. ΦΑΣΗ 2 η : Ειζαγωγή ζηη νέα έννοια. Ππαγμαηοποίηζη ειζαγωγικήρ δπαζηηπιόηηηαρ. ηελ παξνύζα θάζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα εηζαρζνύλ ζηελ λέα έλλνηα λα κπνξνύλ δειαδή θαη νη ίδηνη λα αλαπαξάγνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν εθόζνλ έρνπλ θαηαλνήζεη ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη απηό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δεύηεξν επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ νη ήξσεο βξίζθνληαη ζην πινίν πνπ έρεη εκθαληζηεί ζην λεζί ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα επηδηνξζώζνπλ έλα παιηό θαη θζαξκέλν ζρνηλί κε ζθνπό λα κπνπλ ζην πινίν θαη λα ην εμεξεπλήζνπλ. ην ζρνηλί ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θόκπνη ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνηεινύλ κνηίβν. Έηζη ινηπόλ δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ηνπο ήξσεο λα ζπλερίζνπλ θαηά ηνλ ίδην ηξόπν ην ζρνηλί γηα λα αλέβνπλ ζην πινίν. Με ηνλ απηό νη καζεηέο γηα πξώηε θνξά θαηαζθεπάδνπλ έλα κνηίβν θαη εμαζθνύληαη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ζπλέρηζή ηνπ κέζα από ην θύιιν εξγαζίαο. 10

11 ΦΑΣΗ 3 η : Επιζημοποίηζη- ανακοίνωζη ηηρ νέαρ γνώζηρ ην ηξίην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ θαη ελώ νη ήξσεο έρνπλ ήδε θαηαζθεπάζεη ην ζρνηλί βξίζθνληαη κέζα ζην πινίν θαη μεθηλνύλ λα ην εμεξεπλνύλ. Έηζη βξίζθνληαη κέζα ζε έλα κεγάιν δσκάηην ην νπνίν κνηάδεη κε πνιπηειέο ζπίηη. ην ζεκείν απηό νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ζπλαληάκε ζην θαζεκεξηλό καο πεξηβάιινλ θαη λα καο πνπλ ζε πνηα άιια ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ ζπλαληάκε κνηίβα. Δθεί αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο όηη ηα κνηίβα ζπλαληώληαη κέζα ζηα ζπίηηα καο ζε πνιιά ζεκεία θαη όηη πνιιά αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ καο απνηεινύλ κνηίβα. Παξάιιεια, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα καο εμεγήζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα κνηίβα κέζα ζην ζπίηη θαη λα καο δεκηνπξγήζνπλ έλα κηθξό θαλόλα γηα θάζε κνηίβν μερσξηζηά. ΦΑΣΗ 4 η : Αζκήζειρ εθαπμογήρ και εμπέδωζηρ ην ηέηαξην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ αθνύ ηα παηδηά έρνπλ βξεζεί θιεηδσκέλα κέζα ζ έλα δσκάηην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ειεπζεξσζνύλ. Βνεζόο ζ απηή ηελ πξνζπάζεηα γίλεηαη έλαο παπαγάινο ν νπνίνο όκσο δελ θηάλεη γηα λα ηνπο ζώζεη. ην ζεκείν απηό δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ηνπο ήξσέο καο λα μεθύγνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο. Αξρηθά, δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κνηίβν ζαλ απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα ηνπ παξακπζηνύ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 2 θίινπο καο λα ειεπζεξσζνύλ. Έπεηηα, αθνύ ηα θαηαθέξλνπλ θαη 11

12 μεθεύγνπλ βξίζθνληαη ζ έλα κεγάιν δηάδξνκν ν νπνίνο όκσο έρεη θαηαζηξαθεί θαη πξέπεη λα ηνλ επηζθεπάζνπλ δεκηνπξγώληαο κνηίβα. Η δξαζηεξηόηεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βησκαηηθό ηξόπν αθνύ ηα παηδηά ζα θαηαζθεπάζνπλ έλα κεγάιν δηάδξνκν ζε κνξθή θνιιάδ.σν θάζε παηδί ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα ζπκπιεξώζεη ηα πιαθάθηα κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε όηαλ ελσζνύλ όια καδί λα δεκηνπξγείηαη έλαο δηάδξνκνο. Ο δηάδξνκνο όκσο απηόο δελ ζα είλαη ηπραία θαηαζθεπαζκέλνο αιιά ζα απνηειεί έλα κνηίβν. Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα, νη ήξσέο καο ζα είλαη πιένλ ηθαλνί λα δηαζρίζνπλ ηνλ δηάδξνκν θαη λα θαηαιήμνπλ ζε έλα δσκάηην κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη έλα ζεληνύθη. Σν ζεληνύθη απηό αλνίγεη κόλν αλ νη ήξσέο καο θαηαθέξνπλ λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ θσδηθό. Ο θσδηθόο απηόο δελ είλαη άιινο από ην ηξίγσλν ηνπ Pascal. Δδώ έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ελόο αξηζκεηηθνύ κνηίβνπ ην νπνίν ζα θιεζνύλ λα επεμεξγαζηνύλ νη καζεηέο ππό ηελ θαζνδήγεζή καο. ΦΑΣΗ 5 η : Αξιολόγηζη Η αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεπλεηηθή αμηνιόγεζε κε ζθνπό λα ειέγμνπκε ηελ ύπαξμε ησλ πξναπαηηνύκελσλ γλώζεσλ θαη έπεηηα δηακνξθσηηθή κε κνξθή εξσηαπαληήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δνύκε αλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο έρεη αλαηξνθνδνηηθό ραξαθηήξα αθνύ ζηνρεύεη θπξίσο ζην λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί θαη λα εκβαζύλνπλ έηζη ώζηε λα εκπινπηίζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο. 12

13 4.8 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μηα πνηνηηθή δηδαζθαιία απαηηεί ηελ ύπαξμε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Σέηνην ζηνηρείν είλαη ε αμηνιόγεζε ε νπνία πξέπεη λα είλαη εληαγκέλε κέζα ζηε δηδαζθαιία θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο καο έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηνπ κνηίβνπ θαη εάλ κπνξνύλ λα αλαιύζνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ δεδνκέλα κνηίβα. Απηό πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ από ηνπο δηδάζθνληεο πξνο ηνπο καζεηέο αιιά θαη κε ηελ ύπαξμε θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ αζθήζεσλ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ν ηξόπνο ηεθκεξίσζήο ηνπο έδηλε ζηνπο δηδάζθνληεο ηελ αθνξκή λα δηακνξθώζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο αλάινγα κε ην γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη λα πξνζαξκόζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζην επίπεδό ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο καζήκαηνο είραλ αλαηξνθνδνηηθό ραξαθηήξα θαη ήηαλ εληαγκέλεο κέζα ζην παξακύζη πνπ δηδάμακε. Απηό ζεκαίλεη όηη θαζώο ην παξακύζη εμειηζζόηαλ νη δύν δηδάζθνληεο έθαλαλ εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ην πνηα κνηίβα εληνπίδνπλ, αλ κπνξνύλ λα ηα αλαιύζνπλ, αλ νη ίδηνη νη καζεηέο έρνπλ εληνπίζεη δηάθνξα κνηίβα ζην θαζεκεξηλό ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα ηα νλνκάζνπλ. Απόξξνηα απηνύ ηνπ γεγνλόηνο ήηαλ πσο δελ ρξεηάζηεθε λα δνζεί ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο θύιιν αμηνιόγεζεο αθνύ κέζα από ηηο εξσηαπαληήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο δηαπηζηώζεθε ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο. 13

14 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζακε εθηηκνύκε πσο εθπιήξσζε επαξθώο ηνπο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη εμ αξρήο. Οη καζεηέο κέζα από ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ζέζακε θαη κε ηε βνήζεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θιήζεθαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο θαηαλόεζαλ ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο, ηα «κνηίβα», ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ήηαλ ζε ζέζε λα ηα εληνπίδνπλ, λα ηα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηα αλαιύνπλ. Η ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα δηδάρζεθε ζηνπο καζεηέο κέζα από έλα παξακύζη ην νπνίν εθηόο από εηθόλεο πνπ αλαπαξηζηνύζαλ ην θείκελν είρε θαη ήρν. Η πξνζζήθε ηνπ ήρνπ ζην παξακύζη (ζηνπο δηαιόγνπο) ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί απόιπηε εζπρία θαηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνύ. Σν γεγνλόο όηη είρακε λα δηδάμνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα κόλν κε βάζε ην πιηθό πνπ πεξηείρε ην Βηβιίνπ ηνπ Μαζεηή (θαη όρη θαη ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ) καο έδσζε ηελ δπλαηόηεηα λα επηκείλνπκε κε πνιιέο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πάλσ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, γεγνλόο πνπ βνήζεζε λα γίλεη ην κάζεκα πιήξσο θαηαλνεηό από ηνπο καζεηέο. Αθόκε, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ήηαλ θάηη παξαπάλσ από ηθαλνπνηεηηθή θαζώο αθόκε θαη νη πην αδύλακνη καζεηέο απαληνύζαλ ζηηο εξσηήζεηο καο. Δκείο, πξνζπαζνύζακε κε θάζε ηξόπν λα παξαθηλνύκε ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη λα ηνπο επηβξαβεύνπκε γηα θάζε ηνπο ζσζηή απάληεζε. Δίλαη γεγνλόο, πσο ην επίπεδν ηεο ηάμεο ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθό γεγνλόο πνπ βνήζεζε ηελ νκαιή ξνή θαη ζπλνρή ηνπ καζήκαηνο. Γεληθόηεξα, κπνξνύκε λα πνύκε πσο ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία ηελ απόιαπζαλ ηόζν νη καζεηέο όζν θαη νη δηδάζθνληεο ελώ ζεσξνύκε πσο ε πξνζζήθε ηνπ ήρνπ ζην παξακύζη ήηαλ έλα εύξεκα ην νπνίν έθαλε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία αθόκε πην ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε. 14

15 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ, γηα ηα Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ (Α. Π..), Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. 2. Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, γηα ηα Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ (Γ. Δ. Π. Π..), Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. 3. Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Δπηέξπε Θενδώξνπ, Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο, Ισάλλεο Παλαγάθνο, Αδακαληία παλαθά,. Μαζεκαηηθά Γ Δεκνηηθνύ, καζεκαηηθά ηεο θύζεο & ηεο δωήο, βηβιίν δαζθάινπ, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα. 4. Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Δπηέξπε Θενδώξνπ, Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο, Ισάλλεο Παλαγάθνο, Αδακαληία παλαθά,. Μαζεκαηηθά Γ Δεκνηηθνύ, καζεκαηηθά ηεο θύζεο & ηεο δωήο, Βηβιίν καζεηή, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα. 15

16 7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Οι πεπιπέηειερ ηος Πίηεπ Παν Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό δνύζαλ ζ έλα εξεκηθό λεζί ν Πίηεξ Παλ θαη ν θίινο ηνπ ν Σδαθ. Μηα κέξα νη δύν θίινη θάζνληαλ ζην ζπίηη ηνπ Πίηεξ Παλ θαη ζπδεηνύζαλ πώο λα πεξάζνπλ ηελ ώξα ηνπο.( Τνπο ξωηάκε ηη παξαηεξνύλ κέζα ζην ζπίηη θαη αλ κπνξνύλ λα αλαγλωξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν.) Σόηε ιέεη ν Σδαθ: Θα κεηξήζσ σο ην 10 αλά 2 κέρξη λα ζθεθηείο πσο ζα πεξάζνπκε ηελ ώξα καο ( 2, 4, 6, 8,10) Έηζη ν Πίηεξ Παλ δίλεη ηελ ηδέα: -Πάκε λα παίμνπκε ζηελ παξαιία ηνπ λεζηνύ; - Ναη, απάληεζε γεκάηνο ραξά ν Σδαθ, αθνύ βαξηόηαλ λα πεξάζεη κηα ηόζν ειηόινπζηε κέξα κέζα ζην ζπίηη. Έηζη νη δύν θίινη δελ έραζαλ ζηηγκή θαη βξέζεθαλ επζύο ακέζσο ζε κηα από ηηο πην εμσηηθέο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ. Καζώο νη δύν θίινη είραλ απνξξνθεζεί από ην παηρλίδη μαθληθά παξαηεξνύλ πσο έλα παξάμελν πινίν είρε αξάμεη ζηα αλνηρηά ηεο ζάιαζζαο. - Κνίηα, είπε ν Πίηεξ Παλ ζηνλ θίιν ηνπ. Καηξό έρεη λα θαλεί εδώ θάπνην πινίν! Γεο! Έρεηο μαλαδεί πνηέ πινίν κε ηέηνηα ζεκαία; - Όρη! Πνηέ! Θεο λα πάκε λα ην εμεξεπλήζνπκε; - Φύγακε, απάληεζε ν Πίηεξ Παλ. Σα παηδηά δελ έραζαλ ζηηγκή θαη βξέζεθαλ ακέζσο κέζα ζηελ ςαξόβαξθα πνπ είρε αθήζεη ζ εθείλν ην κέξνο ν κπακπάο ηνπ Σδαθ. Η βάξθα ήηαλ ηόζν όκνξθα θηηαγκέλε κε κνηίβα επεηδή ηνπ αξέζνπλ πνιύ ηνπ κπακπά ηνπ. ( Τη παξαηεξείηαη ζηελ βάξθα;) 16

17 Οη δύν θίινη καο θηάλνληαο ζην πινίν δηαπίζησζαλ πσο δελ ππάξρεη θάπνηα ζθάια πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ έηζη ώζηε λα αλέβνπλ πάλσ παξά κόλν έλα παιηό, θζαξκέλν ζρνηλί πνπ θξεκόηαλ από ην πινίν. - Ννκίδσ πσο ν κόλνο ηξόπνο γηα λα αλέβνπκε ζην πινίν είλαη εάλ ην επηδηνξζώζνπκε, είπε ν Πίηεξ Παλ - Έρεηο δίθαην, αιιά πσο ζα ην θάλνπκε απηό, απάληεζε ν Σδαθ. - Ννκίδσ πσο έρσ ηε ιύζε! Δάλ ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε θόκπνπο κε ηνλ ίδην ηξόπν ζαλ θαη απηνύο πνπ ππάξρνπλ ζα ηα θαηαθέξνπκε, απάληεζε ν Πίηεξ Παλ. - Αο πξνζπαζήζνπκε είπε ν Σδαθ, γεκάηνο αγσλία. ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνπο δύν θίινπο λα θηηάμνπλ ζωζηά ην ζρνηλί γηα λα αλέβνπλ ζην πινίν;) Αθνύ νη δύν θίινη θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ κε ην ζσζηό ηξόπν ην ζρνηλί κπήθαλ κέζα ζην πινίν θαη άξρηζαλ λα ην εμεξεπλνύλ. Αλνίγνληαο ηελ πόξηα γηα ηελ είζνδν ζην εζσηεξηθό ηνπ πινίνπ ζακπώζεθαλ από ηελ νκνξθηά ηνπ θαζώο έκνηαδε κε έλα νινθαίλνπξην, πνιπηειέο ζπίηη. - Πσ πσ! Γεο, είπε ν Σδαθ! Μνηάδεη κε αιεζηλό ζπίηη! ( Αλαγλωξίζηε πνηα είλαη απηά ηα κνηίβα πνπ ζπλαληάκε ζην θαζεκεξηλό καο πεξηβάιινλ. Σε πνηα άιια ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ καο ζπλαληάκε κνηίβα;) Έηζη όπσο εμεξεπλνύζε ηνλ ρώξν ν Πίηεξ Παλ αγγίδεη έλαλ πίλαθα θαη μαθληθά αλνίγεη έλα κπζηεξηώδεο δσκάηην. Μέζα ζην δσκάηην γηα θαθή ηνπο ηύρε βξηζθόηαλ έλαο πεηξαηήο ν νπνίνο ακέζσο ηνπο ξώηεζε: - Ση ζέιεηε εζείο εδώ; - Θέινπκε λα εμεξεπλήζνπκε απηό ην όκνξθν πινίν πνπ γηα πξώηε θνξά έξρεηαη ζηελ παξαιία πνπ παίδνπκε. Γηθό ζαο είλαη ην πινίν;,απαληάλε νη δύν θίινη. 17

18 - Να κελ ζαο ελδηαθέξεη, απαληάεη ζπκσκέλνο ν πεηξαηήο. Γελ είλαη ζσζηό λα κπαίλεηε ζε μέλα πινία ρσξίο άδεηα. Καη ζπκσκέλνο όπσο ήηαλ θιεηδώλεη ηα δύν παηδηά κέζα ζην δσκάηην. - Καη ηώξα; ιέεη ν Πίηεξ Παλ. Πώο ζα βγνύκε από εδώ; Παγηδεπηήθακε! Σα παηδηά γεκάηα θόβν άξρηζαλ λα εμεξεπλνύλ ην δσκάηην ςάρλνληαο κηα έμνδν γηα λα μεθύγνπλ. Ξαθληθά αλαθάιπςαλ έλα θινπβί κέζα ζην νπνίν βξηζθόηαλ έλαο παπαγάινο. - Ση ηύρε! είπε ν Σδαθ. - Καιέ καο παπαγάιε κπνξείο λα καο βνεζήζεηο λα βγνύκε από εδώ; Μαο θπιάθηζε πξηλ από ιίγν έλαο θύξηνο, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Απηόο πνπ ζαο θπιάθηζε ήηαλ έλαο από ηνπο πεηξαηέο πνπ θαηνηθνύλ ζην πινίν θαη ηνπ έρνπλ αλαζέζεη λα πξνζέρεη έλαλ ακύζεην ζεζαπξό πνπ έθιεςαλ πξηλ από ιίγεο κέξεο. Καιά δελ μέξαηε πσο ην πινίν πνπ κπήθαηε είλαη πεηξαηηθό;, απάληεζε ν παπαγάινο. - Όρη. Δκείο απιά κπήθακε γηα λα ην εμεξεπλήζνπκε, απάληεζε ν Σδαθ. - Θεζαπξό; Από πνύ ηνλ έθιεςαλ; Πξέπεη λα ηνλ επηζηξέςνπκε, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Δγώ κπνξώ λα ζαο βνεζήζσ λα θύγεηε από δσ θαη λα επηζηξέςεηε ηνλ ζεζαπξό κόλν εάλ κνπ ππνζρεζείηε πσο ζα κε πάξεηε καδί ζαο γηα λα κε ειεπζεξώζεηε, ηνπο ιέεη ν παπαγάινο. - ύκθσλνη, ιέλε νη 2 θίινη. - Θα βγείηε από εδώ κόλν εάλ θαηαζθεπάζεηε θαη ηνπνζεηήζεηε έλα ζρέδην ζηνλ πίλαθα ζαλ θη απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα. Θα ζαο δώζσ εγώ ηα πηλέια θαη ηα ρξώκαηα, είπε ν παπαγάινο. 18

19 (Καηαζθεπάζηε έλα κνηίβν ζαλ απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα γηα λα βνεζήζεηε ηνπο 2 θίινπο καο λα ειεπζεξωζνύλ. ) - Ναη, ε πόξηα άλνημε, είπε ν Πίηεξ Παλ. Πξέπεη λα βηαζηνύκε λα βξνύκε ηνλ ζεζαπξό πξηλ καο πηάζεη ν πεηξαηήο. Οη ήξσεο καο ηξέρνπλ γηα λα πξνιάβνπλ λα βξνπλ ηνλ ζεζαπξό θαη νδεγνύληαη ζε έλα κεγάιν δηάδξνκν. Όκσο, ηα πιαθάθηα από ηνλ δηάδξνκν είραλ ραιάζεη θαη νη θίινη καο δελ κπνξνύζαλ λα ζπλερίζνπλ ηνλ δξόκν ηνπο. Σόηε ν παπαγάινο ηνπο είπε: - Απηό είλαη έλα ηέρλαζκα ηνπ πεηξαηή γηα λα καο εκπνδίζεη λα ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία καο. Θα κπνξέζεηε λα πεξάζεηε κόλν αλ βάιεηε ηα πιαθάθηα ζηε ζσζηή ζεηξά. ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηα παηδηά λα θνιιήζνπλ ηα πιαθάθηα; Δίλεηαη ζην θάζε παηδί από έλα ραξηνλάθη ην νπνίν θαινύληαη λα ην ζρεδηάζνπλ ζύκθωλα κε ην κνηίβν πνπ ππάξρεη ζηα πιαθάθηα. Σηε ζπλέρεη ν θάζε καζεηήο θνιιάεη ην ραξηόλη πνπ έθηηαμε ζε έλα κεγάιν ραξηόλη πνπ ζα έρεη αλαξηεζεί δίπια ζηνλ πίλαθα.) Αθνύ ηα παηδηά θόιιεζαλ ηα πιαθάθηα έλα - έλα μαλαέθηηαμαλ ηνλ κεγάιν δηάδξνκν θαη ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο. -Αο βηαζηνύκε, είπε ν Σδάθ. Καη πξηλ πξνιάβεη λα νινθιεξώζεη ηελ θνπβέληα ηνπ βξέζεθε κπξνζηά από έλα ηεξάζηην ζεληνύθη. -Δδώ είλαη, θσλάδεη ζηνλ Πίηεξ Παλ θαη ζηνλ παπαγάιν, βξήθακε ηνλ ζεζαπξό. -Σώξα πξέπεη λα πξνιάβνπκε λα αλνίμνπκε ην ζεληνύθη, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Ναη, αιιά πσο είπε ν Σδαθ. Σόηε ν παπαγάινο ηνπο είπε πσο πξέπεη λα θνηηάμνπλ ηελ ππξακίδα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην ζεληνύθη. Απηόο είλαη ν θσδηθόο πνπ αλνίγεη ην ζεληνύθη. ηε ζπλέρεηα ν παπαγάινο ιέεη: 19

20 Από ηελ ηξίηε γξακκή θαη θάησ θάζε αξηζκόο εθηόο από ηηο κνλάδεο βξίζθεηαη, όηαλ πξνζζέζνπκε ηνπο δύν αξηζκνύο ηεο πξνεγνύκελεο γξακκήο πνπ είλαη πην θνληά ηνπ!! Π.ρ ζηελ ηξίηε γξακκή 2= 1+1, ζηελ ηέηαξηε γξακκή είλαη 3=1+2, ζηελ πέκπηε γξακκή είλαη 4=3+1, 6=3+3 θηι. Απηό είλαη ην ηξίγσλν ηνπ Παζθάι! ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνπο 2 θίινπο λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ θωδηθό; ) Οη 2 θίινη ηόηε αθνύ ζπκπιήξσζαλ ηνλ θσδηθό ην ζεληνύθη άλνημε. -Φαίλεηαη ηδηαίηεξα πνιύηηκνο! Πξέπεη λα ηνλ επηζηξέςνπκε γξήγνξα! Βηάζνπ. είπε ν Πίηεξ Παλ - Χξαία!!! Σώξα πξέπεη λα αδεηάζνπκε ηνλ ζεζαπξό κέζα ζην ζαθνύιη γηα λα ηνλ πάξνπκε καδί καο,απάληεζε ν Σδαθ Έηζη πήξαλ ηνλ ζεζαπξό θαη έηξεμαλ πξνο ηελ έμνδν θνβηζκέλνη κελ ηνπο πηάζεη ν πεηξαηήο ηνλ νπνίν είδαλ λα θνηκάηαη ζηελ πιώξε ηνπ πινίνπ, ζίγνπξνο πσο ηα παηδηά είλαη θπιαθηζκέλα θαη δελ κπνξνύλ λα ηνπ μεθύγνπλ. Όηαλ ηα παηδηά γύξηζαλ ζην λεζί ηνπο βξήθαλ ζηελ παξαιία θάπνηνπο λαπαγνύο νη νπνίνη πξόζθαηα είραλ πέζεη ζύκα ηνπ πεηξαηή. Σα παηδηά ακέζσο θαηάιαβαλ πσο ν ζεζαπξόο ήηαλ δηθόο ηνπο θαη ηνπο ηνλ επέζηξεςαλ. Αθνύ νη λαπαγνί ηνπο επραξίζηεζαλ ηνπο έδσζαλ θάπνηεο πνιύηηκεο ράληξεο ζαλ δώξν. Όηαλ ηα παηδηά γύξηζαλ ζπίηη απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ ηξία θνιηέ κε ηηο πνιύηηκεο πέηξεο γηα λα ζπκνύληαη ηελ πεξηπέηεηα ηνπο.( λα ζπλαξκνινγήζνπλ ην έλα θαη λα θηηάμνπλ ηα άιια δύν γηα ηνπο ίδηνπο.) ( Μπνξείηε λα θηηάμεηε θαη εζείο ηα θνιηέ γηα λα ηνπο βνεζήζεηε.) Καη δήζαλε απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα!!!!!!!!! 20

21 Φύλλο Επγαζίαρ Κεθάλαιο 48 : «Μοηίβα» Παπαμύθι: «Οι πεπιπέηειερ ηος Πίηεπ Παν» Όνομα: Ημεπομηνία : 1. Μποπείρ να βοηθήζειρ ηοςρ δύο θίλοςρ να θηιάξοςν ζωζηά ηο ζσοινί για να ανέβοςν ζηο πλοίο; 2. Καηαζκεύαζε ένα μοηίβο ζαν αςηό πος βπίζκεηαι ζηον ηοίσο δίπλα ζηην πόπηα για να βοηθήζειρ ηοςρ δύο θίλοςρ μαρ να ελεςθεπωθούν. 21

22 3. ςμπλήπωζε ηον κωδικό έηζι ώζηε να ανοίξει ηο ζενηούκι Μππάβο. Έθηιαξερ ηο ηπίγωνο ηος Παζκάλ. 4. Με ηιρ παπακάηω πολύηιμερ σάνηπερ βοήθηζε ηοςρ θίλοςρ μαρ να θηιάξοςν ηα ηπία κολιέ. 22

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΗ.ΜΔ.ΠΑ Β ΦΑΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΠΟΠΑΜΔΝΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ: θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα