ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη αποζπαζμένη εκπαιδεςηικόρ: Δςγενία Μπούζιος Ημεπομηνία: 10/05/2011 Ώπα διδαζκαλίαρ: 3 ε σολείο: 2 ν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Φιώξηλαο Σάξη: Γ Δνόηηηα: 8 ε Κεθάλαιο: 48 Πεπίοδορ: Γ Σίηλορ Κεθαλαίος: «Μνηίβα» Γιδάζκονηερ: Ηιδηθίδεο Παζράιεο Α.Μ: 2393 Μαξηάθε Γήκεηξα Α.Μ: 2441 Δξάμηνο: Σ Φλώπινα, Μάιορ 2011

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή ζει.5 2.Θεσξεηηθό κέξνο 2.1 Γηδαθηηθή ζεσξία ζει Μαζεκαηηθή Αλάιπζε ζει.7 3. Οη πξνϋπνζέζεηο κάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο.ζει.9 4. ρέδην καζήκαηνο 4.1 Σν γλσζηηθό αληηθείκελν ζει Τιηθά θαη επνπηηθά κέζα ζει Υξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιία...ζει θνπνί θαη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζει Πξναπαηηνύκελεο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο...ζει Γηδαθηηθεο κέζνδνη....ζει Πνξεηα δηδαζθαιίαο... ζει Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο.. ζει Απηναμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζει Βηβιηνγξαθία....ζει Παξάξηεκα... ζει.37 2

3 Βιβλίο Μαθηηή 3

4 4

5 4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4.1 ΣΟ ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Σν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο καο είλαη εληαγκέλν κέζα ζηελ 8 ε ελόηεηα κε γεληθόηεξν ηίηιν: Πνιιαπιαζηαζκνί θαη δηαηξέζεηο- κνηίβακέηξεζε ρξόλνπ θαη επηθάλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην κάζεκα πνπ δηδάμακε αλήθεη ζηελ Γ δηδαθηηθή πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ηνπ καζεηή, ζην θεθάιαην 48 κε ηίηιν «Μνηίβα». 4.2 ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα επνπηηθνύ πιηθνύ θαζώο όιε ην κάζεκα εθηπιηζζόηαλ κέζα από έλα παξακύζη. Πξνθεηκέλνπ ην παξακύζη λα θεληξίζεη πεξηζζόηεξν ηνπο καζεηέο, νπηηθνπνηήζεθε ελώ παξάιιεια πξνζηέζεθε θαη ήρνο ζηνπο δηαιόγνπο, γεγνλόο πνπ ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο θαζώο από όηη καο είπαλ δελ είραλ μαλαδηδαρζεί καζεκαηηθά κέζα από έλα παξακύζη πνπ πεξηείρε θαη εηθόλα θαη ήρν. Έηζη επηηαθηηθή ήηαλ ε αλάγθε θαη ηνπ πξνηδέθηνξα αιιά θαη ερείσλ πξνθεηκέλνπ λα αθνύγεηαη θαιύηεξα ν ήρνο. Αθόκε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (κε ηα πιαθάθηα) κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο κηθξά ραξηνλάθηα, ζηα νπνία αθνύ δεκηνύξγεζαλ έλα κνηίβν θνιιώληαο θάπνηα ζρήκαηα, ζηε 5

6 ζπλέρεηα όια καδί ηα θνιιήζακε ζ έλα κεγάιν ραξηόλη. Πην αλαιπηηθά ηα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ηα αθόινπζα : Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο Φεθηαθόο Πξνβνιέαο Γηαθάλεηεο πξνβνιήο παξνπζίαζεο( PowerPoint γηα ην παξακύζη) Πίλαθαο Γηάθνξα ραξηόληα γηα θαηαζθεπέο Μαξθαδόξνη- θόιιεο Φύιιν εξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο Ηρεία γηα ηελ θαιύηεξε αθνπζηηθνί ησλ δηαιόγσλ ηνπ παξακπζηνύ 4.3 ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κηα (1) δηδαθηηθή ώξα, δειαδή 45 ιεπηά. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε θάζεο ηεο δηδαζθαιίαο έρεη σο εμήο: Γηα ηελ πξώηε θάζε, δειαδή γηα δηεξεπλεηηθή αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ θαη αλαθνίλσζε ησλ ζηόρσλ ηεο δηδαζθαιίαο αθηεξώζακε 3-5 ιεπηά Γηα ηελ δεύηεξε θάζε, δειαδή γηα εηζαγσγή ζηε λέα έλλνηα θαη πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ρξεηάζηεθαλ 8-10 ιεπηά Γηα ηελ ηξίηε θάζε, δειαδή γηα επηζεκνπνίεζε θαη αλαθνίλσζε ηεο λέαο γλώζεο απαηηήζεθαλ 5-7 ιεπηά ρεηηθά κε ηελ ηέηαξηε θάζε αθηεξώζακε ιεπηά γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ αζθήζεηο εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο. 6

7 Σέινο, λα ζπκπιεξώζνπκε πσο ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα νινθιεξώζνπλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Η αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ηελ κνξθή εξσηαπαληήζεσλ αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. 4.4 ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Κύξηνο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο απηήο είλαη λα γίλνπλ νη καζεηέο ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιύνπλ αιιά θαη λα ζρεδηάδνπλ κνηίβα. Με δξαζηεξηόηεηεο δηακνξθσκέλεο ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ έγηλε πξνζπάζεηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ κε ζθνπό λα ηηο εκπινπηίζνπκε θαη λα ηηο επεθηείλνπκε θάλνληαο ηνπο ηθαλνύο : Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα επηζεκαίλνπλ κνηίβα από ην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα από ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. Να αλαγλσξίδνπλ αιιά θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα κνηίβα Να αλαπαξάγνπλ ή λα ζπλερίδνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν Να πεξηγξάθνπλ θαη λα εμεγνύλ ηε ζεηξά ζε έλα κνηίβν. 7

8 4.5 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΙ ε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο νη καζεηέο έρνπλ εμαζθεζεί ζηα κνηίβα ηόζν ηα γεσκεηξηθά όζν θαη ηα αξηζκεηηθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα: Γηαθξίλνπλ ηα δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε βάζε ηε κνξθή ηνπο θαη λα ηα νλνκάδνπλ θαζώο θαη λα ραξάδνπλ ζρήκαηα ππό πξνϋπνζέζεηο. Παξαηεξνύλ, αλαιύνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ κνηίβα Παξαηεξνύλ ηελ εμέιημε θαη ηε δηαδνρή θαηαζηάζεσλ ζε έλα δεδνκέλν κνηίβν Αλαπαξάγνπλ ή ζπλερίδνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν Πεξηγξάθνπλ θαη εμεγνύλ ηε ζεηξά ζε έλα κνηίβν Αλαγλσξίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά κνηίβα Αλαθαιύπηνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ θαλόλα ζε απιά θαη ζύλζεηα γεσκεηξηθά κνηίβα Καηαζθεπάδνπλ έλα γεσκεηξηθό κνηίβν κε θαη ρσξίο πξνϋπνζέζεηο Να πεξηγξάθνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ζύλζεηα αξηζκεηηθά κνηίβα Βξίζθνπλ ηνλ θαλόλα ηνπ κνηίβνπ θαζώο θαη ην ζηνηρείν πνπ επαλαιακβάλεηαη Τπνινγίδνπλ ηελ αμία ελόο κνηίβνπ αμηνπνηώληαο ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ πνπ απνηεινύλ ην ζηνηρείν ηνπ κνηίβνπ Γλσξίδνπλ λνεξνύο ππνινγηζκνύο σο ην 100 8

9 4.6 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ Η δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνηειεί κηα καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία ε νπνία ζηεξίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο εξσηαπνθξίζεηο. Καζώο νη δηδάζθνληεο δηαβάδνπλ ην παξακύζη πξαγκαηνπνηνύληαη δηάθνξεο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κ απηό ηνλ ηξόπν ζηελ εμέιημε ηνπ παξακπζηνύ θαζώο αλαδεηνύλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θάζε θνξά ζηνπο ήξσεο. Η ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ όρη κόλν πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο ελεξγνπνηεί λα δξάζνπλ αθνύ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο. Έηζη ε αλαθαιππηηθή θαη καηεπηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θπξίσο γηα λα αλαθαιέζνπλ ηα παηδηά πξάγκαηα πνπ ήδε γλσξίδνπλ γηα ηα κνηίβα αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο. 4.7 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΦΑΣΗ 1 η : Ανακοίνωζη ηων ζηόσων ηηρ διδαζκαλίαρ. Διεπεςνηηική αξιολόγηζη ηων γνώζεων ηων μαθηηών ηε θάζε απηή επηδηώθεηαη κηα πξώηε δηεξεύλεζε ησλ πξνϋπαξρνπζώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο καζήκαηνο. ε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο νη καζεηέο έρνπλ έξζεη ήδε ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ κνηίβνπ θαη ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ, αλαγλσξίδνπλ θαη ζπγθξίλνπλ κνηίβα. Ιδηαίηεξα, ζην πξώην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ (Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Πίηεξ Παλ) νη δύν ήξσεο βξίζθνληαη κέζα ζην ζπίηη ηνπ Πίηεξ Παλ θαη 9

10 νη καζεηέο θαινύληαη λα παξαηεξήζνπλ ην ρώξν θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ππάξρνπλ. ηε ζπλέρεηα νη δύν ήξσεο βξίζθνληαη ζε κηα εμσηηθή παξαιία όπνπ ππάξρεη κηα βάξθα πνπ πεξηέρεη κνηίβα θαη ηα νπνία νη καζεηέο θαινύληαη θαη πάιη λα εληνπίζνπλ. ΦΑΣΗ 2 η : Ειζαγωγή ζηη νέα έννοια. Ππαγμαηοποίηζη ειζαγωγικήρ δπαζηηπιόηηηαρ. ηελ παξνύζα θάζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα εηζαρζνύλ ζηελ λέα έλλνηα λα κπνξνύλ δειαδή θαη νη ίδηνη λα αλαπαξάγνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν εθόζνλ έρνπλ θαηαλνήζεη ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη απηό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δεύηεξν επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ νη ήξσεο βξίζθνληαη ζην πινίν πνπ έρεη εκθαληζηεί ζην λεζί ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα επηδηνξζώζνπλ έλα παιηό θαη θζαξκέλν ζρνηλί κε ζθνπό λα κπνπλ ζην πινίν θαη λα ην εμεξεπλήζνπλ. ην ζρνηλί ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θόκπνη ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνηεινύλ κνηίβν. Έηζη ινηπόλ δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ηνπο ήξσεο λα ζπλερίζνπλ θαηά ηνλ ίδην ηξόπν ην ζρνηλί γηα λα αλέβνπλ ζην πινίν. Με ηνλ απηό νη καζεηέο γηα πξώηε θνξά θαηαζθεπάδνπλ έλα κνηίβν θαη εμαζθνύληαη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ζπλέρηζή ηνπ κέζα από ην θύιιν εξγαζίαο. 10

11 ΦΑΣΗ 3 η : Επιζημοποίηζη- ανακοίνωζη ηηρ νέαρ γνώζηρ ην ηξίην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ θαη ελώ νη ήξσεο έρνπλ ήδε θαηαζθεπάζεη ην ζρνηλί βξίζθνληαη κέζα ζην πινίν θαη μεθηλνύλ λα ην εμεξεπλνύλ. Έηζη βξίζθνληαη κέζα ζε έλα κεγάιν δσκάηην ην νπνίν κνηάδεη κε πνιπηειέο ζπίηη. ην ζεκείν απηό νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ζπλαληάκε ζην θαζεκεξηλό καο πεξηβάιινλ θαη λα καο πνπλ ζε πνηα άιια ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ ζπλαληάκε κνηίβα. Δθεί αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο όηη ηα κνηίβα ζπλαληώληαη κέζα ζηα ζπίηηα καο ζε πνιιά ζεκεία θαη όηη πνιιά αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ καο απνηεινύλ κνηίβα. Παξάιιεια, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα καο εμεγήζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα κνηίβα κέζα ζην ζπίηη θαη λα καο δεκηνπξγήζνπλ έλα κηθξό θαλόλα γηα θάζε κνηίβν μερσξηζηά. ΦΑΣΗ 4 η : Αζκήζειρ εθαπμογήρ και εμπέδωζηρ ην ηέηαξην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ αθνύ ηα παηδηά έρνπλ βξεζεί θιεηδσκέλα κέζα ζ έλα δσκάηην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ειεπζεξσζνύλ. Βνεζόο ζ απηή ηελ πξνζπάζεηα γίλεηαη έλαο παπαγάινο ν νπνίνο όκσο δελ θηάλεη γηα λα ηνπο ζώζεη. ην ζεκείν απηό δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ηνπο ήξσέο καο λα μεθύγνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο. Αξρηθά, δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κνηίβν ζαλ απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα ηνπ παξακπζηνύ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 2 θίινπο καο λα ειεπζεξσζνύλ. Έπεηηα, αθνύ ηα θαηαθέξλνπλ θαη 11

12 μεθεύγνπλ βξίζθνληαη ζ έλα κεγάιν δηάδξνκν ν νπνίνο όκσο έρεη θαηαζηξαθεί θαη πξέπεη λα ηνλ επηζθεπάζνπλ δεκηνπξγώληαο κνηίβα. Η δξαζηεξηόηεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βησκαηηθό ηξόπν αθνύ ηα παηδηά ζα θαηαζθεπάζνπλ έλα κεγάιν δηάδξνκν ζε κνξθή θνιιάδ.σν θάζε παηδί ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα ζπκπιεξώζεη ηα πιαθάθηα κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε όηαλ ελσζνύλ όια καδί λα δεκηνπξγείηαη έλαο δηάδξνκνο. Ο δηάδξνκνο όκσο απηόο δελ ζα είλαη ηπραία θαηαζθεπαζκέλνο αιιά ζα απνηειεί έλα κνηίβν. Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα, νη ήξσέο καο ζα είλαη πιένλ ηθαλνί λα δηαζρίζνπλ ηνλ δηάδξνκν θαη λα θαηαιήμνπλ ζε έλα δσκάηην κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη έλα ζεληνύθη. Σν ζεληνύθη απηό αλνίγεη κόλν αλ νη ήξσέο καο θαηαθέξνπλ λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ θσδηθό. Ο θσδηθόο απηόο δελ είλαη άιινο από ην ηξίγσλν ηνπ Pascal. Δδώ έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ελόο αξηζκεηηθνύ κνηίβνπ ην νπνίν ζα θιεζνύλ λα επεμεξγαζηνύλ νη καζεηέο ππό ηελ θαζνδήγεζή καο. ΦΑΣΗ 5 η : Αξιολόγηζη Η αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεπλεηηθή αμηνιόγεζε κε ζθνπό λα ειέγμνπκε ηελ ύπαξμε ησλ πξναπαηηνύκελσλ γλώζεσλ θαη έπεηηα δηακνξθσηηθή κε κνξθή εξσηαπαληήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δνύκε αλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο έρεη αλαηξνθνδνηηθό ραξαθηήξα αθνύ ζηνρεύεη θπξίσο ζην λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί θαη λα εκβαζύλνπλ έηζη ώζηε λα εκπινπηίζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο. 12

13 4.8 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μηα πνηνηηθή δηδαζθαιία απαηηεί ηελ ύπαξμε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Σέηνην ζηνηρείν είλαη ε αμηνιόγεζε ε νπνία πξέπεη λα είλαη εληαγκέλε κέζα ζηε δηδαζθαιία θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο καο έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηνπ κνηίβνπ θαη εάλ κπνξνύλ λα αλαιύζνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ δεδνκέλα κνηίβα. Απηό πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ από ηνπο δηδάζθνληεο πξνο ηνπο καζεηέο αιιά θαη κε ηελ ύπαξμε θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ αζθήζεσλ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ν ηξόπνο ηεθκεξίσζήο ηνπο έδηλε ζηνπο δηδάζθνληεο ηελ αθνξκή λα δηακνξθώζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο αλάινγα κε ην γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη λα πξνζαξκόζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζην επίπεδό ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο καζήκαηνο είραλ αλαηξνθνδνηηθό ραξαθηήξα θαη ήηαλ εληαγκέλεο κέζα ζην παξακύζη πνπ δηδάμακε. Απηό ζεκαίλεη όηη θαζώο ην παξακύζη εμειηζζόηαλ νη δύν δηδάζθνληεο έθαλαλ εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ην πνηα κνηίβα εληνπίδνπλ, αλ κπνξνύλ λα ηα αλαιύζνπλ, αλ νη ίδηνη νη καζεηέο έρνπλ εληνπίζεη δηάθνξα κνηίβα ζην θαζεκεξηλό ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα ηα νλνκάζνπλ. Απόξξνηα απηνύ ηνπ γεγνλόηνο ήηαλ πσο δελ ρξεηάζηεθε λα δνζεί ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο θύιιν αμηνιόγεζεο αθνύ κέζα από ηηο εξσηαπαληήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο δηαπηζηώζεθε ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο. 13

14 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζακε εθηηκνύκε πσο εθπιήξσζε επαξθώο ηνπο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη εμ αξρήο. Οη καζεηέο κέζα από ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ζέζακε θαη κε ηε βνήζεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θιήζεθαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο θαηαλόεζαλ ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο, ηα «κνηίβα», ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ήηαλ ζε ζέζε λα ηα εληνπίδνπλ, λα ηα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηα αλαιύνπλ. Η ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα δηδάρζεθε ζηνπο καζεηέο κέζα από έλα παξακύζη ην νπνίν εθηόο από εηθόλεο πνπ αλαπαξηζηνύζαλ ην θείκελν είρε θαη ήρν. Η πξνζζήθε ηνπ ήρνπ ζην παξακύζη (ζηνπο δηαιόγνπο) ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί απόιπηε εζπρία θαηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνύ. Σν γεγνλόο όηη είρακε λα δηδάμνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα κόλν κε βάζε ην πιηθό πνπ πεξηείρε ην Βηβιίνπ ηνπ Μαζεηή (θαη όρη θαη ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ) καο έδσζε ηελ δπλαηόηεηα λα επηκείλνπκε κε πνιιέο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πάλσ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, γεγνλόο πνπ βνήζεζε λα γίλεη ην κάζεκα πιήξσο θαηαλνεηό από ηνπο καζεηέο. Αθόκε, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ήηαλ θάηη παξαπάλσ από ηθαλνπνηεηηθή θαζώο αθόκε θαη νη πην αδύλακνη καζεηέο απαληνύζαλ ζηηο εξσηήζεηο καο. Δκείο, πξνζπαζνύζακε κε θάζε ηξόπν λα παξαθηλνύκε ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη λα ηνπο επηβξαβεύνπκε γηα θάζε ηνπο ζσζηή απάληεζε. Δίλαη γεγνλόο, πσο ην επίπεδν ηεο ηάμεο ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθό γεγνλόο πνπ βνήζεζε ηελ νκαιή ξνή θαη ζπλνρή ηνπ καζήκαηνο. Γεληθόηεξα, κπνξνύκε λα πνύκε πσο ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία ηελ απόιαπζαλ ηόζν νη καζεηέο όζν θαη νη δηδάζθνληεο ελώ ζεσξνύκε πσο ε πξνζζήθε ηνπ ήρνπ ζην παξακύζη ήηαλ έλα εύξεκα ην νπνίν έθαλε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία αθόκε πην ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε. 14

15 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ, γηα ηα Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ (Α. Π..), Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. 2. Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, γηα ηα Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ (Γ. Δ. Π. Π..), Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. 3. Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Δπηέξπε Θενδώξνπ, Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο, Ισάλλεο Παλαγάθνο, Αδακαληία παλαθά,. Μαζεκαηηθά Γ Δεκνηηθνύ, καζεκαηηθά ηεο θύζεο & ηεο δωήο, βηβιίν δαζθάινπ, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα. 4. Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Δπηέξπε Θενδώξνπ, Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο, Ισάλλεο Παλαγάθνο, Αδακαληία παλαθά,. Μαζεκαηηθά Γ Δεκνηηθνύ, καζεκαηηθά ηεο θύζεο & ηεο δωήο, Βηβιίν καζεηή, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα. 15

16 7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Οι πεπιπέηειερ ηος Πίηεπ Παν Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό δνύζαλ ζ έλα εξεκηθό λεζί ν Πίηεξ Παλ θαη ν θίινο ηνπ ν Σδαθ. Μηα κέξα νη δύν θίινη θάζνληαλ ζην ζπίηη ηνπ Πίηεξ Παλ θαη ζπδεηνύζαλ πώο λα πεξάζνπλ ηελ ώξα ηνπο.( Τνπο ξωηάκε ηη παξαηεξνύλ κέζα ζην ζπίηη θαη αλ κπνξνύλ λα αλαγλωξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν.) Σόηε ιέεη ν Σδαθ: Θα κεηξήζσ σο ην 10 αλά 2 κέρξη λα ζθεθηείο πσο ζα πεξάζνπκε ηελ ώξα καο ( 2, 4, 6, 8,10) Έηζη ν Πίηεξ Παλ δίλεη ηελ ηδέα: -Πάκε λα παίμνπκε ζηελ παξαιία ηνπ λεζηνύ; - Ναη, απάληεζε γεκάηνο ραξά ν Σδαθ, αθνύ βαξηόηαλ λα πεξάζεη κηα ηόζν ειηόινπζηε κέξα κέζα ζην ζπίηη. Έηζη νη δύν θίινη δελ έραζαλ ζηηγκή θαη βξέζεθαλ επζύο ακέζσο ζε κηα από ηηο πην εμσηηθέο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ. Καζώο νη δύν θίινη είραλ απνξξνθεζεί από ην παηρλίδη μαθληθά παξαηεξνύλ πσο έλα παξάμελν πινίν είρε αξάμεη ζηα αλνηρηά ηεο ζάιαζζαο. - Κνίηα, είπε ν Πίηεξ Παλ ζηνλ θίιν ηνπ. Καηξό έρεη λα θαλεί εδώ θάπνην πινίν! Γεο! Έρεηο μαλαδεί πνηέ πινίν κε ηέηνηα ζεκαία; - Όρη! Πνηέ! Θεο λα πάκε λα ην εμεξεπλήζνπκε; - Φύγακε, απάληεζε ν Πίηεξ Παλ. Σα παηδηά δελ έραζαλ ζηηγκή θαη βξέζεθαλ ακέζσο κέζα ζηελ ςαξόβαξθα πνπ είρε αθήζεη ζ εθείλν ην κέξνο ν κπακπάο ηνπ Σδαθ. Η βάξθα ήηαλ ηόζν όκνξθα θηηαγκέλε κε κνηίβα επεηδή ηνπ αξέζνπλ πνιύ ηνπ κπακπά ηνπ. ( Τη παξαηεξείηαη ζηελ βάξθα;) 16

17 Οη δύν θίινη καο θηάλνληαο ζην πινίν δηαπίζησζαλ πσο δελ ππάξρεη θάπνηα ζθάια πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ έηζη ώζηε λα αλέβνπλ πάλσ παξά κόλν έλα παιηό, θζαξκέλν ζρνηλί πνπ θξεκόηαλ από ην πινίν. - Ννκίδσ πσο ν κόλνο ηξόπνο γηα λα αλέβνπκε ζην πινίν είλαη εάλ ην επηδηνξζώζνπκε, είπε ν Πίηεξ Παλ - Έρεηο δίθαην, αιιά πσο ζα ην θάλνπκε απηό, απάληεζε ν Σδαθ. - Ννκίδσ πσο έρσ ηε ιύζε! Δάλ ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε θόκπνπο κε ηνλ ίδην ηξόπν ζαλ θαη απηνύο πνπ ππάξρνπλ ζα ηα θαηαθέξνπκε, απάληεζε ν Πίηεξ Παλ. - Αο πξνζπαζήζνπκε είπε ν Σδαθ, γεκάηνο αγσλία. ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνπο δύν θίινπο λα θηηάμνπλ ζωζηά ην ζρνηλί γηα λα αλέβνπλ ζην πινίν;) Αθνύ νη δύν θίινη θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ κε ην ζσζηό ηξόπν ην ζρνηλί κπήθαλ κέζα ζην πινίν θαη άξρηζαλ λα ην εμεξεπλνύλ. Αλνίγνληαο ηελ πόξηα γηα ηελ είζνδν ζην εζσηεξηθό ηνπ πινίνπ ζακπώζεθαλ από ηελ νκνξθηά ηνπ θαζώο έκνηαδε κε έλα νινθαίλνπξην, πνιπηειέο ζπίηη. - Πσ πσ! Γεο, είπε ν Σδαθ! Μνηάδεη κε αιεζηλό ζπίηη! ( Αλαγλωξίζηε πνηα είλαη απηά ηα κνηίβα πνπ ζπλαληάκε ζην θαζεκεξηλό καο πεξηβάιινλ. Σε πνηα άιια ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ καο ζπλαληάκε κνηίβα;) Έηζη όπσο εμεξεπλνύζε ηνλ ρώξν ν Πίηεξ Παλ αγγίδεη έλαλ πίλαθα θαη μαθληθά αλνίγεη έλα κπζηεξηώδεο δσκάηην. Μέζα ζην δσκάηην γηα θαθή ηνπο ηύρε βξηζθόηαλ έλαο πεηξαηήο ν νπνίνο ακέζσο ηνπο ξώηεζε: - Ση ζέιεηε εζείο εδώ; - Θέινπκε λα εμεξεπλήζνπκε απηό ην όκνξθν πινίν πνπ γηα πξώηε θνξά έξρεηαη ζηελ παξαιία πνπ παίδνπκε. Γηθό ζαο είλαη ην πινίν;,απαληάλε νη δύν θίινη. 17

18 - Να κελ ζαο ελδηαθέξεη, απαληάεη ζπκσκέλνο ν πεηξαηήο. Γελ είλαη ζσζηό λα κπαίλεηε ζε μέλα πινία ρσξίο άδεηα. Καη ζπκσκέλνο όπσο ήηαλ θιεηδώλεη ηα δύν παηδηά κέζα ζην δσκάηην. - Καη ηώξα; ιέεη ν Πίηεξ Παλ. Πώο ζα βγνύκε από εδώ; Παγηδεπηήθακε! Σα παηδηά γεκάηα θόβν άξρηζαλ λα εμεξεπλνύλ ην δσκάηην ςάρλνληαο κηα έμνδν γηα λα μεθύγνπλ. Ξαθληθά αλαθάιπςαλ έλα θινπβί κέζα ζην νπνίν βξηζθόηαλ έλαο παπαγάινο. - Ση ηύρε! είπε ν Σδαθ. - Καιέ καο παπαγάιε κπνξείο λα καο βνεζήζεηο λα βγνύκε από εδώ; Μαο θπιάθηζε πξηλ από ιίγν έλαο θύξηνο, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Απηόο πνπ ζαο θπιάθηζε ήηαλ έλαο από ηνπο πεηξαηέο πνπ θαηνηθνύλ ζην πινίν θαη ηνπ έρνπλ αλαζέζεη λα πξνζέρεη έλαλ ακύζεην ζεζαπξό πνπ έθιεςαλ πξηλ από ιίγεο κέξεο. Καιά δελ μέξαηε πσο ην πινίν πνπ κπήθαηε είλαη πεηξαηηθό;, απάληεζε ν παπαγάινο. - Όρη. Δκείο απιά κπήθακε γηα λα ην εμεξεπλήζνπκε, απάληεζε ν Σδαθ. - Θεζαπξό; Από πνύ ηνλ έθιεςαλ; Πξέπεη λα ηνλ επηζηξέςνπκε, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Δγώ κπνξώ λα ζαο βνεζήζσ λα θύγεηε από δσ θαη λα επηζηξέςεηε ηνλ ζεζαπξό κόλν εάλ κνπ ππνζρεζείηε πσο ζα κε πάξεηε καδί ζαο γηα λα κε ειεπζεξώζεηε, ηνπο ιέεη ν παπαγάινο. - ύκθσλνη, ιέλε νη 2 θίινη. - Θα βγείηε από εδώ κόλν εάλ θαηαζθεπάζεηε θαη ηνπνζεηήζεηε έλα ζρέδην ζηνλ πίλαθα ζαλ θη απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα. Θα ζαο δώζσ εγώ ηα πηλέια θαη ηα ρξώκαηα, είπε ν παπαγάινο. 18

19 (Καηαζθεπάζηε έλα κνηίβν ζαλ απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα γηα λα βνεζήζεηε ηνπο 2 θίινπο καο λα ειεπζεξωζνύλ. ) - Ναη, ε πόξηα άλνημε, είπε ν Πίηεξ Παλ. Πξέπεη λα βηαζηνύκε λα βξνύκε ηνλ ζεζαπξό πξηλ καο πηάζεη ν πεηξαηήο. Οη ήξσεο καο ηξέρνπλ γηα λα πξνιάβνπλ λα βξνπλ ηνλ ζεζαπξό θαη νδεγνύληαη ζε έλα κεγάιν δηάδξνκν. Όκσο, ηα πιαθάθηα από ηνλ δηάδξνκν είραλ ραιάζεη θαη νη θίινη καο δελ κπνξνύζαλ λα ζπλερίζνπλ ηνλ δξόκν ηνπο. Σόηε ν παπαγάινο ηνπο είπε: - Απηό είλαη έλα ηέρλαζκα ηνπ πεηξαηή γηα λα καο εκπνδίζεη λα ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία καο. Θα κπνξέζεηε λα πεξάζεηε κόλν αλ βάιεηε ηα πιαθάθηα ζηε ζσζηή ζεηξά. ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηα παηδηά λα θνιιήζνπλ ηα πιαθάθηα; Δίλεηαη ζην θάζε παηδί από έλα ραξηνλάθη ην νπνίν θαινύληαη λα ην ζρεδηάζνπλ ζύκθωλα κε ην κνηίβν πνπ ππάξρεη ζηα πιαθάθηα. Σηε ζπλέρεη ν θάζε καζεηήο θνιιάεη ην ραξηόλη πνπ έθηηαμε ζε έλα κεγάιν ραξηόλη πνπ ζα έρεη αλαξηεζεί δίπια ζηνλ πίλαθα.) Αθνύ ηα παηδηά θόιιεζαλ ηα πιαθάθηα έλα - έλα μαλαέθηηαμαλ ηνλ κεγάιν δηάδξνκν θαη ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο. -Αο βηαζηνύκε, είπε ν Σδάθ. Καη πξηλ πξνιάβεη λα νινθιεξώζεη ηελ θνπβέληα ηνπ βξέζεθε κπξνζηά από έλα ηεξάζηην ζεληνύθη. -Δδώ είλαη, θσλάδεη ζηνλ Πίηεξ Παλ θαη ζηνλ παπαγάιν, βξήθακε ηνλ ζεζαπξό. -Σώξα πξέπεη λα πξνιάβνπκε λα αλνίμνπκε ην ζεληνύθη, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Ναη, αιιά πσο είπε ν Σδαθ. Σόηε ν παπαγάινο ηνπο είπε πσο πξέπεη λα θνηηάμνπλ ηελ ππξακίδα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην ζεληνύθη. Απηόο είλαη ν θσδηθόο πνπ αλνίγεη ην ζεληνύθη. ηε ζπλέρεηα ν παπαγάινο ιέεη: 19

20 Από ηελ ηξίηε γξακκή θαη θάησ θάζε αξηζκόο εθηόο από ηηο κνλάδεο βξίζθεηαη, όηαλ πξνζζέζνπκε ηνπο δύν αξηζκνύο ηεο πξνεγνύκελεο γξακκήο πνπ είλαη πην θνληά ηνπ!! Π.ρ ζηελ ηξίηε γξακκή 2= 1+1, ζηελ ηέηαξηε γξακκή είλαη 3=1+2, ζηελ πέκπηε γξακκή είλαη 4=3+1, 6=3+3 θηι. Απηό είλαη ην ηξίγσλν ηνπ Παζθάι! ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνπο 2 θίινπο λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ θωδηθό; ) Οη 2 θίινη ηόηε αθνύ ζπκπιήξσζαλ ηνλ θσδηθό ην ζεληνύθη άλνημε. -Φαίλεηαη ηδηαίηεξα πνιύηηκνο! Πξέπεη λα ηνλ επηζηξέςνπκε γξήγνξα! Βηάζνπ. είπε ν Πίηεξ Παλ - Χξαία!!! Σώξα πξέπεη λα αδεηάζνπκε ηνλ ζεζαπξό κέζα ζην ζαθνύιη γηα λα ηνλ πάξνπκε καδί καο,απάληεζε ν Σδαθ Έηζη πήξαλ ηνλ ζεζαπξό θαη έηξεμαλ πξνο ηελ έμνδν θνβηζκέλνη κελ ηνπο πηάζεη ν πεηξαηήο ηνλ νπνίν είδαλ λα θνηκάηαη ζηελ πιώξε ηνπ πινίνπ, ζίγνπξνο πσο ηα παηδηά είλαη θπιαθηζκέλα θαη δελ κπνξνύλ λα ηνπ μεθύγνπλ. Όηαλ ηα παηδηά γύξηζαλ ζην λεζί ηνπο βξήθαλ ζηελ παξαιία θάπνηνπο λαπαγνύο νη νπνίνη πξόζθαηα είραλ πέζεη ζύκα ηνπ πεηξαηή. Σα παηδηά ακέζσο θαηάιαβαλ πσο ν ζεζαπξόο ήηαλ δηθόο ηνπο θαη ηνπο ηνλ επέζηξεςαλ. Αθνύ νη λαπαγνί ηνπο επραξίζηεζαλ ηνπο έδσζαλ θάπνηεο πνιύηηκεο ράληξεο ζαλ δώξν. Όηαλ ηα παηδηά γύξηζαλ ζπίηη απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ ηξία θνιηέ κε ηηο πνιύηηκεο πέηξεο γηα λα ζπκνύληαη ηελ πεξηπέηεηα ηνπο.( λα ζπλαξκνινγήζνπλ ην έλα θαη λα θηηάμνπλ ηα άιια δύν γηα ηνπο ίδηνπο.) ( Μπνξείηε λα θηηάμεηε θαη εζείο ηα θνιηέ γηα λα ηνπο βνεζήζεηε.) Καη δήζαλε απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα!!!!!!!!! 20

21 Φύλλο Επγαζίαρ Κεθάλαιο 48 : «Μοηίβα» Παπαμύθι: «Οι πεπιπέηειερ ηος Πίηεπ Παν» Όνομα: Ημεπομηνία : 1. Μποπείρ να βοηθήζειρ ηοςρ δύο θίλοςρ να θηιάξοςν ζωζηά ηο ζσοινί για να ανέβοςν ζηο πλοίο; 2. Καηαζκεύαζε ένα μοηίβο ζαν αςηό πος βπίζκεηαι ζηον ηοίσο δίπλα ζηην πόπηα για να βοηθήζειρ ηοςρ δύο θίλοςρ μαρ να ελεςθεπωθούν. 21

22 3. ςμπλήπωζε ηον κωδικό έηζι ώζηε να ανοίξει ηο ζενηούκι Μππάβο. Έθηιαξερ ηο ηπίγωνο ηος Παζκάλ. 4. Με ηιρ παπακάηω πολύηιμερ σάνηπερ βοήθηζε ηοςρ θίλοςρ μαρ να θηιάξοςν ηα ηπία κολιέ. 22

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010 ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΛΔΗΣΑΡΥΟΤ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ Σ.Κ. 153 44 ΓΔΡΑΚΑ / ΣΖΛ. 210 66 19 937 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα