ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη αποζπαζμένη εκπαιδεςηικόρ: Δςγενία Μπούζιος Ημεπομηνία: 10/05/2011 Ώπα διδαζκαλίαρ: 3 ε σολείο: 2 ν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν Φιώξηλαο Σάξη: Γ Δνόηηηα: 8 ε Κεθάλαιο: 48 Πεπίοδορ: Γ Σίηλορ Κεθαλαίος: «Μνηίβα» Γιδάζκονηερ: Ηιδηθίδεο Παζράιεο Α.Μ: 2393 Μαξηάθε Γήκεηξα Α.Μ: 2441 Δξάμηνο: Σ Φλώπινα, Μάιορ 2011

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή ζει.5 2.Θεσξεηηθό κέξνο 2.1 Γηδαθηηθή ζεσξία ζει Μαζεκαηηθή Αλάιπζε ζει.7 3. Οη πξνϋπνζέζεηο κάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο.ζει.9 4. ρέδην καζήκαηνο 4.1 Σν γλσζηηθό αληηθείκελν ζει Τιηθά θαη επνπηηθά κέζα ζει Υξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιία...ζει θνπνί θαη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζει Πξναπαηηνύκελεο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο...ζει Γηδαθηηθεο κέζνδνη....ζει Πνξεηα δηδαζθαιίαο... ζει Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο.. ζει Απηναμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζει Βηβιηνγξαθία....ζει Παξάξηεκα... ζει.37 2

3 Βιβλίο Μαθηηή 3

4 4

5 4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4.1 ΣΟ ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Σν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο καο είλαη εληαγκέλν κέζα ζηελ 8 ε ελόηεηα κε γεληθόηεξν ηίηιν: Πνιιαπιαζηαζκνί θαη δηαηξέζεηο- κνηίβακέηξεζε ρξόλνπ θαη επηθάλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην κάζεκα πνπ δηδάμακε αλήθεη ζηελ Γ δηδαθηηθή πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ηνπ καζεηή, ζην θεθάιαην 48 κε ηίηιν «Μνηίβα». 4.2 ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα επνπηηθνύ πιηθνύ θαζώο όιε ην κάζεκα εθηπιηζζόηαλ κέζα από έλα παξακύζη. Πξνθεηκέλνπ ην παξακύζη λα θεληξίζεη πεξηζζόηεξν ηνπο καζεηέο, νπηηθνπνηήζεθε ελώ παξάιιεια πξνζηέζεθε θαη ήρνο ζηνπο δηαιόγνπο, γεγνλόο πνπ ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο θαζώο από όηη καο είπαλ δελ είραλ μαλαδηδαρζεί καζεκαηηθά κέζα από έλα παξακύζη πνπ πεξηείρε θαη εηθόλα θαη ήρν. Έηζη επηηαθηηθή ήηαλ ε αλάγθε θαη ηνπ πξνηδέθηνξα αιιά θαη ερείσλ πξνθεηκέλνπ λα αθνύγεηαη θαιύηεξα ν ήρνο. Αθόκε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (κε ηα πιαθάθηα) κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο κηθξά ραξηνλάθηα, ζηα νπνία αθνύ δεκηνύξγεζαλ έλα κνηίβν θνιιώληαο θάπνηα ζρήκαηα, ζηε 5

6 ζπλέρεηα όια καδί ηα θνιιήζακε ζ έλα κεγάιν ραξηόλη. Πην αλαιπηηθά ηα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ηα αθόινπζα : Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο Φεθηαθόο Πξνβνιέαο Γηαθάλεηεο πξνβνιήο παξνπζίαζεο( PowerPoint γηα ην παξακύζη) Πίλαθαο Γηάθνξα ραξηόληα γηα θαηαζθεπέο Μαξθαδόξνη- θόιιεο Φύιιν εξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο Ηρεία γηα ηελ θαιύηεξε αθνπζηηθνί ησλ δηαιόγσλ ηνπ παξακπζηνύ 4.3 ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κηα (1) δηδαθηηθή ώξα, δειαδή 45 ιεπηά. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε θάζεο ηεο δηδαζθαιίαο έρεη σο εμήο: Γηα ηελ πξώηε θάζε, δειαδή γηα δηεξεπλεηηθή αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ θαη αλαθνίλσζε ησλ ζηόρσλ ηεο δηδαζθαιίαο αθηεξώζακε 3-5 ιεπηά Γηα ηελ δεύηεξε θάζε, δειαδή γηα εηζαγσγή ζηε λέα έλλνηα θαη πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ρξεηάζηεθαλ 8-10 ιεπηά Γηα ηελ ηξίηε θάζε, δειαδή γηα επηζεκνπνίεζε θαη αλαθνίλσζε ηεο λέαο γλώζεο απαηηήζεθαλ 5-7 ιεπηά ρεηηθά κε ηελ ηέηαξηε θάζε αθηεξώζακε ιεπηά γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ αζθήζεηο εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο. 6

7 Σέινο, λα ζπκπιεξώζνπκε πσο ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα νινθιεξώζνπλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Η αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ηελ κνξθή εξσηαπαληήζεσλ αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. 4.4 ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Κύξηνο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο απηήο είλαη λα γίλνπλ νη καζεηέο ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιύνπλ αιιά θαη λα ζρεδηάδνπλ κνηίβα. Με δξαζηεξηόηεηεο δηακνξθσκέλεο ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ έγηλε πξνζπάζεηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ κε ζθνπό λα ηηο εκπινπηίζνπκε θαη λα ηηο επεθηείλνπκε θάλνληαο ηνπο ηθαλνύο : Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα επηζεκαίλνπλ κνηίβα από ην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα από ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. Να αλαγλσξίδνπλ αιιά θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα κνηίβα Να αλαπαξάγνπλ ή λα ζπλερίδνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν Να πεξηγξάθνπλ θαη λα εμεγνύλ ηε ζεηξά ζε έλα κνηίβν. 7

8 4.5 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΙ ε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο νη καζεηέο έρνπλ εμαζθεζεί ζηα κνηίβα ηόζν ηα γεσκεηξηθά όζν θαη ηα αξηζκεηηθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα: Γηαθξίλνπλ ηα δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε βάζε ηε κνξθή ηνπο θαη λα ηα νλνκάδνπλ θαζώο θαη λα ραξάδνπλ ζρήκαηα ππό πξνϋπνζέζεηο. Παξαηεξνύλ, αλαιύνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ κνηίβα Παξαηεξνύλ ηελ εμέιημε θαη ηε δηαδνρή θαηαζηάζεσλ ζε έλα δεδνκέλν κνηίβν Αλαπαξάγνπλ ή ζπλερίδνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν Πεξηγξάθνπλ θαη εμεγνύλ ηε ζεηξά ζε έλα κνηίβν Αλαγλσξίδνπλ, πεξηγξάθνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά κνηίβα Αλαθαιύπηνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ θαλόλα ζε απιά θαη ζύλζεηα γεσκεηξηθά κνηίβα Καηαζθεπάδνπλ έλα γεσκεηξηθό κνηίβν κε θαη ρσξίο πξνϋπνζέζεηο Να πεξηγξάθνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ζύλζεηα αξηζκεηηθά κνηίβα Βξίζθνπλ ηνλ θαλόλα ηνπ κνηίβνπ θαζώο θαη ην ζηνηρείν πνπ επαλαιακβάλεηαη Τπνινγίδνπλ ηελ αμία ελόο κνηίβνπ αμηνπνηώληαο ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ πνπ απνηεινύλ ην ζηνηρείν ηνπ κνηίβνπ Γλσξίδνπλ λνεξνύο ππνινγηζκνύο σο ην 100 8

9 4.6 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ Η δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνηειεί κηα καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία ε νπνία ζηεξίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο εξσηαπνθξίζεηο. Καζώο νη δηδάζθνληεο δηαβάδνπλ ην παξακύζη πξαγκαηνπνηνύληαη δηάθνξεο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κ απηό ηνλ ηξόπν ζηελ εμέιημε ηνπ παξακπζηνύ θαζώο αλαδεηνύλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θάζε θνξά ζηνπο ήξσεο. Η ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ όρη κόλν πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο ελεξγνπνηεί λα δξάζνπλ αθνύ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο. Έηζη ε αλαθαιππηηθή θαη καηεπηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θπξίσο γηα λα αλαθαιέζνπλ ηα παηδηά πξάγκαηα πνπ ήδε γλσξίδνπλ γηα ηα κνηίβα αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο. 4.7 ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΦΑΣΗ 1 η : Ανακοίνωζη ηων ζηόσων ηηρ διδαζκαλίαρ. Διεπεςνηηική αξιολόγηζη ηων γνώζεων ηων μαθηηών ηε θάζε απηή επηδηώθεηαη κηα πξώηε δηεξεύλεζε ησλ πξνϋπαξρνπζώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο καζήκαηνο. ε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο νη καζεηέο έρνπλ έξζεη ήδε ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ κνηίβνπ θαη ζέινπκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ, αλαγλσξίδνπλ θαη ζπγθξίλνπλ κνηίβα. Ιδηαίηεξα, ζην πξώην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ (Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Πίηεξ Παλ) νη δύν ήξσεο βξίζθνληαη κέζα ζην ζπίηη ηνπ Πίηεξ Παλ θαη 9

10 νη καζεηέο θαινύληαη λα παξαηεξήζνπλ ην ρώξν θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ππάξρνπλ. ηε ζπλέρεηα νη δύν ήξσεο βξίζθνληαη ζε κηα εμσηηθή παξαιία όπνπ ππάξρεη κηα βάξθα πνπ πεξηέρεη κνηίβα θαη ηα νπνία νη καζεηέο θαινύληαη θαη πάιη λα εληνπίζνπλ. ΦΑΣΗ 2 η : Ειζαγωγή ζηη νέα έννοια. Ππαγμαηοποίηζη ειζαγωγικήρ δπαζηηπιόηηηαρ. ηελ παξνύζα θάζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα εηζαρζνύλ ζηελ λέα έλλνηα λα κπνξνύλ δειαδή θαη νη ίδηνη λα αλαπαξάγνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ έλα δεδνκέλν κνηίβν εθόζνλ έρνπλ θαηαλνήζεη ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη απηό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δεύηεξν επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ νη ήξσεο βξίζθνληαη ζην πινίν πνπ έρεη εκθαληζηεί ζην λεζί ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα επηδηνξζώζνπλ έλα παιηό θαη θζαξκέλν ζρνηλί κε ζθνπό λα κπνπλ ζην πινίν θαη λα ην εμεξεπλήζνπλ. ην ζρνηλί ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θόκπνη ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνηεινύλ κνηίβν. Έηζη ινηπόλ δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ηνπο ήξσεο λα ζπλερίζνπλ θαηά ηνλ ίδην ηξόπν ην ζρνηλί γηα λα αλέβνπλ ζην πινίν. Με ηνλ απηό νη καζεηέο γηα πξώηε θνξά θαηαζθεπάδνπλ έλα κνηίβν θαη εμαζθνύληαη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ζπλέρηζή ηνπ κέζα από ην θύιιν εξγαζίαο. 10

11 ΦΑΣΗ 3 η : Επιζημοποίηζη- ανακοίνωζη ηηρ νέαρ γνώζηρ ην ηξίην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ θαη ελώ νη ήξσεο έρνπλ ήδε θαηαζθεπάζεη ην ζρνηλί βξίζθνληαη κέζα ζην πινίν θαη μεθηλνύλ λα ην εμεξεπλνύλ. Έηζη βξίζθνληαη κέζα ζε έλα κεγάιν δσκάηην ην νπνίν κνηάδεη κε πνιπηειέο ζπίηη. ην ζεκείν απηό νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ζπλαληάκε ζην θαζεκεξηλό καο πεξηβάιινλ θαη λα καο πνπλ ζε πνηα άιια ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ ζπλαληάκε κνηίβα. Δθεί αλαθνηλώλεηαη ζηνπο καζεηέο όηη ηα κνηίβα ζπλαληώληαη κέζα ζηα ζπίηηα καο ζε πνιιά ζεκεία θαη όηη πνιιά αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ καο απνηεινύλ κνηίβα. Παξάιιεια, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα καο εμεγήζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα κνηίβα κέζα ζην ζπίηη θαη λα καο δεκηνπξγήζνπλ έλα κηθξό θαλόλα γηα θάζε κνηίβν μερσξηζηά. ΦΑΣΗ 4 η : Αζκήζειρ εθαπμογήρ και εμπέδωζηρ ην ηέηαξην επεηζόδην ηνπ παξακπζηνύ αθνύ ηα παηδηά έρνπλ βξεζεί θιεηδσκέλα κέζα ζ έλα δσκάηην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ειεπζεξσζνύλ. Βνεζόο ζ απηή ηελ πξνζπάζεηα γίλεηαη έλαο παπαγάινο ν νπνίνο όκσο δελ θηάλεη γηα λα ηνπο ζώζεη. ην ζεκείν απηό δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα βνεζήζνπλ ηνπο ήξσέο καο λα μεθύγνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο. Αξρηθά, δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κνηίβν ζαλ απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα ηνπ παξακπζηνύ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 2 θίινπο καο λα ειεπζεξσζνύλ. Έπεηηα, αθνύ ηα θαηαθέξλνπλ θαη 11

12 μεθεύγνπλ βξίζθνληαη ζ έλα κεγάιν δηάδξνκν ν νπνίνο όκσο έρεη θαηαζηξαθεί θαη πξέπεη λα ηνλ επηζθεπάζνπλ δεκηνπξγώληαο κνηίβα. Η δξαζηεξηόηεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βησκαηηθό ηξόπν αθνύ ηα παηδηά ζα θαηαζθεπάζνπλ έλα κεγάιν δηάδξνκν ζε κνξθή θνιιάδ.σν θάζε παηδί ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα ζπκπιεξώζεη ηα πιαθάθηα κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε όηαλ ελσζνύλ όια καδί λα δεκηνπξγείηαη έλαο δηάδξνκνο. Ο δηάδξνκνο όκσο απηόο δελ ζα είλαη ηπραία θαηαζθεπαζκέλνο αιιά ζα απνηειεί έλα κνηίβν. Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξώζνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα, νη ήξσέο καο ζα είλαη πιένλ ηθαλνί λα δηαζρίζνπλ ηνλ δηάδξνκν θαη λα θαηαιήμνπλ ζε έλα δσκάηην κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη έλα ζεληνύθη. Σν ζεληνύθη απηό αλνίγεη κόλν αλ νη ήξσέο καο θαηαθέξνπλ λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ θσδηθό. Ο θσδηθόο απηόο δελ είλαη άιινο από ην ηξίγσλν ηνπ Pascal. Δδώ έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ελόο αξηζκεηηθνύ κνηίβνπ ην νπνίν ζα θιεζνύλ λα επεμεξγαζηνύλ νη καζεηέο ππό ηελ θαζνδήγεζή καο. ΦΑΣΗ 5 η : Αξιολόγηζη Η αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεπλεηηθή αμηνιόγεζε κε ζθνπό λα ειέγμνπκε ηελ ύπαξμε ησλ πξναπαηηνύκελσλ γλώζεσλ θαη έπεηηα δηακνξθσηηθή κε κνξθή εξσηαπαληήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δνύκε αλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο έρεη αλαηξνθνδνηηθό ραξαθηήξα αθνύ ζηνρεύεη θπξίσο ζην λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί θαη λα εκβαζύλνπλ έηζη ώζηε λα εκπινπηίζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο. 12

13 4.8 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μηα πνηνηηθή δηδαζθαιία απαηηεί ηελ ύπαξμε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Σέηνην ζηνηρείν είλαη ε αμηνιόγεζε ε νπνία πξέπεη λα είλαη εληαγκέλε κέζα ζηε δηδαζθαιία θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο καο έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηνπ κνηίβνπ θαη εάλ κπνξνύλ λα αλαιύζνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ δεδνκέλα κνηίβα. Απηό πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ από ηνπο δηδάζθνληεο πξνο ηνπο καζεηέο αιιά θαη κε ηελ ύπαξμε θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ αζθήζεσλ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ν ηξόπνο ηεθκεξίσζήο ηνπο έδηλε ζηνπο δηδάζθνληεο ηελ αθνξκή λα δηακνξθώζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο αλάινγα κε ην γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ θαη λα πξνζαξκόζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζην επίπεδό ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο καζήκαηνο είραλ αλαηξνθνδνηηθό ραξαθηήξα θαη ήηαλ εληαγκέλεο κέζα ζην παξακύζη πνπ δηδάμακε. Απηό ζεκαίλεη όηη θαζώο ην παξακύζη εμειηζζόηαλ νη δύν δηδάζθνληεο έθαλαλ εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ην πνηα κνηίβα εληνπίδνπλ, αλ κπνξνύλ λα ηα αλαιύζνπλ, αλ νη ίδηνη νη καζεηέο έρνπλ εληνπίζεη δηάθνξα κνηίβα ζην θαζεκεξηλό ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα ηα νλνκάζνπλ. Απόξξνηα απηνύ ηνπ γεγνλόηνο ήηαλ πσο δελ ρξεηάζηεθε λα δνζεί ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο θύιιν αμηνιόγεζεο αθνύ κέζα από ηηο εξσηαπαληήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο δηαπηζηώζεθε ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο. 13

14 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζακε εθηηκνύκε πσο εθπιήξσζε επαξθώο ηνπο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη εμ αξρήο. Οη καζεηέο κέζα από ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ζέζακε θαη κε ηε βνήζεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θιήζεθαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο θαηαλόεζαλ ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο, ηα «κνηίβα», ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ήηαλ ζε ζέζε λα ηα εληνπίδνπλ, λα ηα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηα αλαιύνπλ. Η ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα δηδάρζεθε ζηνπο καζεηέο κέζα από έλα παξακύζη ην νπνίν εθηόο από εηθόλεο πνπ αλαπαξηζηνύζαλ ην θείκελν είρε θαη ήρν. Η πξνζζήθε ηνπ ήρνπ ζην παξακύζη (ζηνπο δηαιόγνπο) ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί απόιπηε εζπρία θαηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνύ. Σν γεγνλόο όηη είρακε λα δηδάμνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα κόλν κε βάζε ην πιηθό πνπ πεξηείρε ην Βηβιίνπ ηνπ Μαζεηή (θαη όρη θαη ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ) καο έδσζε ηελ δπλαηόηεηα λα επηκείλνπκε κε πνιιέο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πάλσ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, γεγνλόο πνπ βνήζεζε λα γίλεη ην κάζεκα πιήξσο θαηαλνεηό από ηνπο καζεηέο. Αθόκε, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ήηαλ θάηη παξαπάλσ από ηθαλνπνηεηηθή θαζώο αθόκε θαη νη πην αδύλακνη καζεηέο απαληνύζαλ ζηηο εξσηήζεηο καο. Δκείο, πξνζπαζνύζακε κε θάζε ηξόπν λα παξαθηλνύκε ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη λα ηνπο επηβξαβεύνπκε γηα θάζε ηνπο ζσζηή απάληεζε. Δίλαη γεγνλόο, πσο ην επίπεδν ηεο ηάμεο ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθό γεγνλόο πνπ βνήζεζε ηελ νκαιή ξνή θαη ζπλνρή ηνπ καζήκαηνο. Γεληθόηεξα, κπνξνύκε λα πνύκε πσο ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία ηελ απόιαπζαλ ηόζν νη καζεηέο όζν θαη νη δηδάζθνληεο ελώ ζεσξνύκε πσο ε πξνζζήθε ηνπ ήρνπ ζην παξακύζη ήηαλ έλα εύξεκα ην νπνίν έθαλε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία αθόκε πην ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε. 14

15 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ, γηα ηα Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ (Α. Π..), Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. 2. Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, γηα ηα Μαζεκαηηθά Γ Γεκνηηθνύ (Γ. Δ. Π. Π..), Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. 3. Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Δπηέξπε Θενδώξνπ, Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο, Ισάλλεο Παλαγάθνο, Αδακαληία παλαθά,. Μαζεκαηηθά Γ Δεκνηηθνύ, καζεκαηηθά ηεο θύζεο & ηεο δωήο, βηβιίν δαζθάινπ, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα. 4. Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Δπηέξπε Θενδώξνπ, Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο, Ισάλλεο Παλαγάθνο, Αδακαληία παλαθά,. Μαζεκαηηθά Γ Δεκνηηθνύ, καζεκαηηθά ηεο θύζεο & ηεο δωήο, Βηβιίν καζεηή, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα. 15

16 7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Οι πεπιπέηειερ ηος Πίηεπ Παν Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό δνύζαλ ζ έλα εξεκηθό λεζί ν Πίηεξ Παλ θαη ν θίινο ηνπ ν Σδαθ. Μηα κέξα νη δύν θίινη θάζνληαλ ζην ζπίηη ηνπ Πίηεξ Παλ θαη ζπδεηνύζαλ πώο λα πεξάζνπλ ηελ ώξα ηνπο.( Τνπο ξωηάκε ηη παξαηεξνύλ κέζα ζην ζπίηη θαη αλ κπνξνύλ λα αλαγλωξίζνπλ ηα κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν.) Σόηε ιέεη ν Σδαθ: Θα κεηξήζσ σο ην 10 αλά 2 κέρξη λα ζθεθηείο πσο ζα πεξάζνπκε ηελ ώξα καο ( 2, 4, 6, 8,10) Έηζη ν Πίηεξ Παλ δίλεη ηελ ηδέα: -Πάκε λα παίμνπκε ζηελ παξαιία ηνπ λεζηνύ; - Ναη, απάληεζε γεκάηνο ραξά ν Σδαθ, αθνύ βαξηόηαλ λα πεξάζεη κηα ηόζν ειηόινπζηε κέξα κέζα ζην ζπίηη. Έηζη νη δύν θίινη δελ έραζαλ ζηηγκή θαη βξέζεθαλ επζύο ακέζσο ζε κηα από ηηο πην εμσηηθέο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ. Καζώο νη δύν θίινη είραλ απνξξνθεζεί από ην παηρλίδη μαθληθά παξαηεξνύλ πσο έλα παξάμελν πινίν είρε αξάμεη ζηα αλνηρηά ηεο ζάιαζζαο. - Κνίηα, είπε ν Πίηεξ Παλ ζηνλ θίιν ηνπ. Καηξό έρεη λα θαλεί εδώ θάπνην πινίν! Γεο! Έρεηο μαλαδεί πνηέ πινίν κε ηέηνηα ζεκαία; - Όρη! Πνηέ! Θεο λα πάκε λα ην εμεξεπλήζνπκε; - Φύγακε, απάληεζε ν Πίηεξ Παλ. Σα παηδηά δελ έραζαλ ζηηγκή θαη βξέζεθαλ ακέζσο κέζα ζηελ ςαξόβαξθα πνπ είρε αθήζεη ζ εθείλν ην κέξνο ν κπακπάο ηνπ Σδαθ. Η βάξθα ήηαλ ηόζν όκνξθα θηηαγκέλε κε κνηίβα επεηδή ηνπ αξέζνπλ πνιύ ηνπ κπακπά ηνπ. ( Τη παξαηεξείηαη ζηελ βάξθα;) 16

17 Οη δύν θίινη καο θηάλνληαο ζην πινίν δηαπίζησζαλ πσο δελ ππάξρεη θάπνηα ζθάια πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ έηζη ώζηε λα αλέβνπλ πάλσ παξά κόλν έλα παιηό, θζαξκέλν ζρνηλί πνπ θξεκόηαλ από ην πινίν. - Ννκίδσ πσο ν κόλνο ηξόπνο γηα λα αλέβνπκε ζην πινίν είλαη εάλ ην επηδηνξζώζνπκε, είπε ν Πίηεξ Παλ - Έρεηο δίθαην, αιιά πσο ζα ην θάλνπκε απηό, απάληεζε ν Σδαθ. - Ννκίδσ πσο έρσ ηε ιύζε! Δάλ ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε θόκπνπο κε ηνλ ίδην ηξόπν ζαλ θαη απηνύο πνπ ππάξρνπλ ζα ηα θαηαθέξνπκε, απάληεζε ν Πίηεξ Παλ. - Αο πξνζπαζήζνπκε είπε ν Σδαθ, γεκάηνο αγσλία. ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνπο δύν θίινπο λα θηηάμνπλ ζωζηά ην ζρνηλί γηα λα αλέβνπλ ζην πινίν;) Αθνύ νη δύν θίινη θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ κε ην ζσζηό ηξόπν ην ζρνηλί κπήθαλ κέζα ζην πινίν θαη άξρηζαλ λα ην εμεξεπλνύλ. Αλνίγνληαο ηελ πόξηα γηα ηελ είζνδν ζην εζσηεξηθό ηνπ πινίνπ ζακπώζεθαλ από ηελ νκνξθηά ηνπ θαζώο έκνηαδε κε έλα νινθαίλνπξην, πνιπηειέο ζπίηη. - Πσ πσ! Γεο, είπε ν Σδαθ! Μνηάδεη κε αιεζηλό ζπίηη! ( Αλαγλωξίζηε πνηα είλαη απηά ηα κνηίβα πνπ ζπλαληάκε ζην θαζεκεξηλό καο πεξηβάιινλ. Σε πνηα άιια ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ καο ζπλαληάκε κνηίβα;) Έηζη όπσο εμεξεπλνύζε ηνλ ρώξν ν Πίηεξ Παλ αγγίδεη έλαλ πίλαθα θαη μαθληθά αλνίγεη έλα κπζηεξηώδεο δσκάηην. Μέζα ζην δσκάηην γηα θαθή ηνπο ηύρε βξηζθόηαλ έλαο πεηξαηήο ν νπνίνο ακέζσο ηνπο ξώηεζε: - Ση ζέιεηε εζείο εδώ; - Θέινπκε λα εμεξεπλήζνπκε απηό ην όκνξθν πινίν πνπ γηα πξώηε θνξά έξρεηαη ζηελ παξαιία πνπ παίδνπκε. Γηθό ζαο είλαη ην πινίν;,απαληάλε νη δύν θίινη. 17

18 - Να κελ ζαο ελδηαθέξεη, απαληάεη ζπκσκέλνο ν πεηξαηήο. Γελ είλαη ζσζηό λα κπαίλεηε ζε μέλα πινία ρσξίο άδεηα. Καη ζπκσκέλνο όπσο ήηαλ θιεηδώλεη ηα δύν παηδηά κέζα ζην δσκάηην. - Καη ηώξα; ιέεη ν Πίηεξ Παλ. Πώο ζα βγνύκε από εδώ; Παγηδεπηήθακε! Σα παηδηά γεκάηα θόβν άξρηζαλ λα εμεξεπλνύλ ην δσκάηην ςάρλνληαο κηα έμνδν γηα λα μεθύγνπλ. Ξαθληθά αλαθάιπςαλ έλα θινπβί κέζα ζην νπνίν βξηζθόηαλ έλαο παπαγάινο. - Ση ηύρε! είπε ν Σδαθ. - Καιέ καο παπαγάιε κπνξείο λα καο βνεζήζεηο λα βγνύκε από εδώ; Μαο θπιάθηζε πξηλ από ιίγν έλαο θύξηνο, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Απηόο πνπ ζαο θπιάθηζε ήηαλ έλαο από ηνπο πεηξαηέο πνπ θαηνηθνύλ ζην πινίν θαη ηνπ έρνπλ αλαζέζεη λα πξνζέρεη έλαλ ακύζεην ζεζαπξό πνπ έθιεςαλ πξηλ από ιίγεο κέξεο. Καιά δελ μέξαηε πσο ην πινίν πνπ κπήθαηε είλαη πεηξαηηθό;, απάληεζε ν παπαγάινο. - Όρη. Δκείο απιά κπήθακε γηα λα ην εμεξεπλήζνπκε, απάληεζε ν Σδαθ. - Θεζαπξό; Από πνύ ηνλ έθιεςαλ; Πξέπεη λα ηνλ επηζηξέςνπκε, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Δγώ κπνξώ λα ζαο βνεζήζσ λα θύγεηε από δσ θαη λα επηζηξέςεηε ηνλ ζεζαπξό κόλν εάλ κνπ ππνζρεζείηε πσο ζα κε πάξεηε καδί ζαο γηα λα κε ειεπζεξώζεηε, ηνπο ιέεη ν παπαγάινο. - ύκθσλνη, ιέλε νη 2 θίινη. - Θα βγείηε από εδώ κόλν εάλ θαηαζθεπάζεηε θαη ηνπνζεηήζεηε έλα ζρέδην ζηνλ πίλαθα ζαλ θη απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα. Θα ζαο δώζσ εγώ ηα πηλέια θαη ηα ρξώκαηα, είπε ν παπαγάινο. 18

19 (Καηαζθεπάζηε έλα κνηίβν ζαλ απηό πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ πόξηα γηα λα βνεζήζεηε ηνπο 2 θίινπο καο λα ειεπζεξωζνύλ. ) - Ναη, ε πόξηα άλνημε, είπε ν Πίηεξ Παλ. Πξέπεη λα βηαζηνύκε λα βξνύκε ηνλ ζεζαπξό πξηλ καο πηάζεη ν πεηξαηήο. Οη ήξσεο καο ηξέρνπλ γηα λα πξνιάβνπλ λα βξνπλ ηνλ ζεζαπξό θαη νδεγνύληαη ζε έλα κεγάιν δηάδξνκν. Όκσο, ηα πιαθάθηα από ηνλ δηάδξνκν είραλ ραιάζεη θαη νη θίινη καο δελ κπνξνύζαλ λα ζπλερίζνπλ ηνλ δξόκν ηνπο. Σόηε ν παπαγάινο ηνπο είπε: - Απηό είλαη έλα ηέρλαζκα ηνπ πεηξαηή γηα λα καο εκπνδίζεη λα ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία καο. Θα κπνξέζεηε λα πεξάζεηε κόλν αλ βάιεηε ηα πιαθάθηα ζηε ζσζηή ζεηξά. ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηα παηδηά λα θνιιήζνπλ ηα πιαθάθηα; Δίλεηαη ζην θάζε παηδί από έλα ραξηνλάθη ην νπνίν θαινύληαη λα ην ζρεδηάζνπλ ζύκθωλα κε ην κνηίβν πνπ ππάξρεη ζηα πιαθάθηα. Σηε ζπλέρεη ν θάζε καζεηήο θνιιάεη ην ραξηόλη πνπ έθηηαμε ζε έλα κεγάιν ραξηόλη πνπ ζα έρεη αλαξηεζεί δίπια ζηνλ πίλαθα.) Αθνύ ηα παηδηά θόιιεζαλ ηα πιαθάθηα έλα - έλα μαλαέθηηαμαλ ηνλ κεγάιν δηάδξνκν θαη ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο. -Αο βηαζηνύκε, είπε ν Σδάθ. Καη πξηλ πξνιάβεη λα νινθιεξώζεη ηελ θνπβέληα ηνπ βξέζεθε κπξνζηά από έλα ηεξάζηην ζεληνύθη. -Δδώ είλαη, θσλάδεη ζηνλ Πίηεξ Παλ θαη ζηνλ παπαγάιν, βξήθακε ηνλ ζεζαπξό. -Σώξα πξέπεη λα πξνιάβνπκε λα αλνίμνπκε ην ζεληνύθη, είπε ν Πίηεξ Παλ. - Ναη, αιιά πσο είπε ν Σδαθ. Σόηε ν παπαγάινο ηνπο είπε πσο πξέπεη λα θνηηάμνπλ ηελ ππξακίδα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην ζεληνύθη. Απηόο είλαη ν θσδηθόο πνπ αλνίγεη ην ζεληνύθη. ηε ζπλέρεηα ν παπαγάινο ιέεη: 19

20 Από ηελ ηξίηε γξακκή θαη θάησ θάζε αξηζκόο εθηόο από ηηο κνλάδεο βξίζθεηαη, όηαλ πξνζζέζνπκε ηνπο δύν αξηζκνύο ηεο πξνεγνύκελεο γξακκήο πνπ είλαη πην θνληά ηνπ!! Π.ρ ζηελ ηξίηε γξακκή 2= 1+1, ζηελ ηέηαξηε γξακκή είλαη 3=1+2, ζηελ πέκπηε γξακκή είλαη 4=3+1, 6=3+3 θηι. Απηό είλαη ην ηξίγσλν ηνπ Παζθάι! ( Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνπο 2 θίινπο λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ θωδηθό; ) Οη 2 θίινη ηόηε αθνύ ζπκπιήξσζαλ ηνλ θσδηθό ην ζεληνύθη άλνημε. -Φαίλεηαη ηδηαίηεξα πνιύηηκνο! Πξέπεη λα ηνλ επηζηξέςνπκε γξήγνξα! Βηάζνπ. είπε ν Πίηεξ Παλ - Χξαία!!! Σώξα πξέπεη λα αδεηάζνπκε ηνλ ζεζαπξό κέζα ζην ζαθνύιη γηα λα ηνλ πάξνπκε καδί καο,απάληεζε ν Σδαθ Έηζη πήξαλ ηνλ ζεζαπξό θαη έηξεμαλ πξνο ηελ έμνδν θνβηζκέλνη κελ ηνπο πηάζεη ν πεηξαηήο ηνλ νπνίν είδαλ λα θνηκάηαη ζηελ πιώξε ηνπ πινίνπ, ζίγνπξνο πσο ηα παηδηά είλαη θπιαθηζκέλα θαη δελ κπνξνύλ λα ηνπ μεθύγνπλ. Όηαλ ηα παηδηά γύξηζαλ ζην λεζί ηνπο βξήθαλ ζηελ παξαιία θάπνηνπο λαπαγνύο νη νπνίνη πξόζθαηα είραλ πέζεη ζύκα ηνπ πεηξαηή. Σα παηδηά ακέζσο θαηάιαβαλ πσο ν ζεζαπξόο ήηαλ δηθόο ηνπο θαη ηνπο ηνλ επέζηξεςαλ. Αθνύ νη λαπαγνί ηνπο επραξίζηεζαλ ηνπο έδσζαλ θάπνηεο πνιύηηκεο ράληξεο ζαλ δώξν. Όηαλ ηα παηδηά γύξηζαλ ζπίηη απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ ηξία θνιηέ κε ηηο πνιύηηκεο πέηξεο γηα λα ζπκνύληαη ηελ πεξηπέηεηα ηνπο.( λα ζπλαξκνινγήζνπλ ην έλα θαη λα θηηάμνπλ ηα άιια δύν γηα ηνπο ίδηνπο.) ( Μπνξείηε λα θηηάμεηε θαη εζείο ηα θνιηέ γηα λα ηνπο βνεζήζεηε.) Καη δήζαλε απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα!!!!!!!!! 20

21 Φύλλο Επγαζίαρ Κεθάλαιο 48 : «Μοηίβα» Παπαμύθι: «Οι πεπιπέηειερ ηος Πίηεπ Παν» Όνομα: Ημεπομηνία : 1. Μποπείρ να βοηθήζειρ ηοςρ δύο θίλοςρ να θηιάξοςν ζωζηά ηο ζσοινί για να ανέβοςν ζηο πλοίο; 2. Καηαζκεύαζε ένα μοηίβο ζαν αςηό πος βπίζκεηαι ζηον ηοίσο δίπλα ζηην πόπηα για να βοηθήζειρ ηοςρ δύο θίλοςρ μαρ να ελεςθεπωθούν. 21

22 3. ςμπλήπωζε ηον κωδικό έηζι ώζηε να ανοίξει ηο ζενηούκι Μππάβο. Έθηιαξερ ηο ηπίγωνο ηος Παζκάλ. 4. Με ηιρ παπακάηω πολύηιμερ σάνηπερ βοήθηζε ηοςρ θίλοςρ μαρ να θηιάξοςν ηα ηπία κολιέ. 22

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα