ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Ειςαγωγή ςτη διοίκηςη λειτουργιών εφοδιαςτικήσ Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Ειςαγωγι ςτθ διοίκθςθ λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ ΑΑ: 1 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ ΘΕ ειςάγει το ςπουδαςτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ και πρακτικζσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Εφοδιαςτικισ και ςτθν παρουςίαςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ logistics. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ εφοδιαςτικισ. Να κατανοιςει τισ αρχζσ και τον ρόλο τθσ διοίκθςθσ του ςυςτιματοσ logistics ςτισ επιχειριςεισ / οργανιςμοφσ. Να κατανοιςει τθ ςθμαντικότθτα των λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ ςτο ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον. Να αποκτιςει μία κεϊρθςθ των κφριων ςτοιχείων και λειτουργιϊν τθσ εφοδιαςτικισ (εξυπθρζτθςθ, προμικειεσ, διακίνθςθ υλικϊν, κλπ.). Να αναλφςει και να αξιολογιςει τθν απόδοςθ των λειτουργιϊν τθσ εφοδιαςτικισ. Αντικείμενο Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Λειτουργίεσ Εφοδιαςτικισ και Διοίκθςθ λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ (logistics), Εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Διαχείριςθ προμθκειϊν. Βαςικζσ αρχζσ και μζκοδοι προγραμματιςμοφ και διαχείριςθσ αποκεμάτων. χεδιαςμόσ, διαχείριςθ, λειτουργία αποκθκϊν.

2 φςτθμα φυςικισ διανομισ των προϊόντων, δίκτυα διανομισ, ςφςτθμα μεταφορϊν. χεδιαςμόσ δικτφου και οργάνωςθ ςυςτθμάτων logistics. Εξζταςθ παραγόντων που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ και λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ logistics. Διδακτικι Μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζρθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν αφενόσ θ ανάλυςθ μελετϊν περιπτϊςεων και βζλτιςτων πρακτικϊν και αφετζρου θ ανάκεςθ εργαςιϊν ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ. Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Christopher, M. (2011) Logistics and Supply Chain Management, Financial Times Series; 4 th Edition. Bowersox, D., Closs, D. and Cooper, B. (2012), Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill/Irwin; 4 edition. Ballou, R. (2003) Business Logistics: Supply Chain Management, 5 th edition, Prentice Hall, ISBN:

3 Εφαρμογζσ επιχειρηςιακήσ ζρευνασ ςτην εφοδιαςτική αλυςίδα Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Εφαρμογζσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ ςτθν Εφοδιαςτικι Αλυςίδα ΑΑ: 2 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ Θεματικι Ενότθτα προςεγγίηει τισ διάφορεσ εφαρμογζσ τθσ επιχειρθςιακισ ζρευνασ με ζμφαςθ ςτθν διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Εξετάηονται κζματα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ και μθ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ και αναπτφςςονται μεκοδολογίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει πλιρωσ διάφορεσ τεχνικζσ τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επίλυςθ διαφόρων προβλθμάτων. Να κατανοιςει τθ χριςθ προτφπων για τθ λιψθ αποφάςεων ςε επιχειρθςιακά προβλιματα. Να χρθςιμοποιιςει τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία αναλφςεωσ και προςδιοριςμοφ βζλτιςτθσ λφςεωσ ςτθν λιψθ αποφάςεων. Να πραγματοποιεί ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των διαφόρων παραμζτρων του προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ. Να επιλφςει προβλιματα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ με τθ χριςθ προγραμμάτων Θ/Τ. Αντικείμενο Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ. Κατθγοριοποίθςθ και διαμόρφωςθ προβλθμάτων Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ. Θεωρία γραμμικοφ προγραμματιςμοφ.

4 Γραφικι επίλυςθ προβλθμάτων. Μζκοδοσ επίλυςθσ προβλθμάτων με τον αλγόρικμο Simplex. Πρότυπο μεταφοράσ. Πολφ-κριτθριακι ανάλυςθ. Ακζραιοσ προγραμματιςμόσ. Κλαςικζσ μζκοδοι επίλυςθσ του προτφπου μθ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ Επίλυςθ γραμμικϊν προτφπων με χριςθ προγραμμάτων Θ/Τ. Διδακτικι Μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ ανάκεςθ αςκιςεων/εργαςιϊν ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ. Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Τψθλάντθσ, Π., (2007) Επιχειρθςιακι Ζρευνα, Εκδόςεισ Προπομπόσ, ISBN Βιδάλθσ, Μ., (2009) Εφοδιαςτικι (Logistics) μια ποςοτικι προςζγγιςθ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, ISBN Hillier, F.S., Lieberman, G.J., (2009) Introduction to Operation Research, McGraw-Hill, Ninth Edition. Saphiro, J.F., (2001) Modeling the Supply Chain, Duxbury Thomson Learning, ISBN

5 Πληροφοριακά ςυςτήματα και τεχνολογίεσ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Πλθροφοριακά ςυςτιματα και τεχνολογίεσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ΑΑ: 3 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ ΘΕ παρουςιάηει και αναλφει τισ εφαρμογζσ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ςτισ λειτουργίεσ τθσ εφοδιαςτικισ. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των τεχνολογιϊν και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων για τθν υποςτιριξθ ςχεδιαςμοφ, εκτζλεςθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των λειτουργιϊν τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Να εξοικειωκεί με τα ςυςτιματα και τεχνολογίεσ που διατίκενται ςτθν αγορά. Να κατανοιςει το ρόλο των ανωτζρω ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν ςτθν αυτοματοποίθςθ, βελτιςτοποίθςθ και αναςχεδιαςμό των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ logistics. Να επιλζξει τθν κατάλλθλθ, κατά περίπτωςθ, τεχνολογία και ςφςτθμα διαχείριςθσ των λειτουργιϊν ςτισ ςφγχρονεσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ. Να αναλφςει και να αξιολογιςει τθν απόδοςθ κτίςθσ. Αντικείμενο Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Ειςαγωγι ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ςτθ Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ. Εξειδικευμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα logistics (υςτιματα χεδιαςμοφ και Χρονοπρογραμματιςμοφ (Advanced Planning and Scheduling, APS, υςτιματα Διαχείριςθσ Παραγγελιϊν (Order Management System, OMS,

6 υςτιματα Εκτζλεςθσ Παραγωγισ (Manufacturing Execution System, MES, υςτιματα Διαχείριςθσ Αποκθκϊν (Warehouse Management System, WMS, και υςτιματα Διαχείριςθσ Μεταφορϊν (Transportation Management System, TMS). Σεχνολογίεσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ αντικειμζνων (barcodes, RFID). Εφαρμογζσ τθλεματικισ ςτθν αυτοματοποίθςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχο των λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ. Εφαρμογζσ, πρακτικζσ και τεχνολογίεσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθ διαχείριςθ των λειτουργιϊν τθσ εφοδιαςτικισ. Διδακτικι Μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζρθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν αφενόσ θ ανάλυςθ μελετϊν περιπτϊςεων και βζλτιςτων πρακτικϊν υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν εφοδιαςτικισ και αφετζρου θ παρουςίαςθ - επίδειξθ γνωςτϊν τεχνολογικϊν λφςεων τθσ αγοράσ. Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Wang, J. (2009) Innovations in Supply Chain Management for Information Systems: Novel Approaches, 1 st edition, Business Science Reference, ISBN: Luo, Η. (2010) Service Science and Logistics Informatics: Innovative Perspectives, 1 st edition, Business Science Reference, ISBN: Dwivedi, Α., Butcher, T. (2009) Supply Chain Management and Knowledge Management: Integrating Critical Perspectives in Theory and Practice, Palgrave Macmillan, ISBN:

7 Οργάνωςη και διοίκηςη μεταφορών Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Μεταφορϊν ΑΑ: 4 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ ςυγκεκριμζνθ ΘΕ προςεγγίηει διάφορα κζματα των εμπορευματικϊν μεταφορϊν, ωσ επιμζρουσ λειτουργία των δραςτθριοτιτων logistics, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μελζτθ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των μεταφορϊν από πρακτικισ άποψθσ. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει τουσ διάφορουσ τρόπουσ εμπορευματικϊν μεταφορϊν. Να αναγνωρίηει τα χαρακτθριςτικά των μεταφορικϊν μζςων και τισ μεκόδουσ επιλογισ και αξιολόγθςισ τουσ. Να χρθςιμοποιεί εφαρμογζσ πλθροφορικισ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό, οργάνωςθ και ζλεγχο των εμπορευματικϊν μεταφορϊν Να εξοικειωκεί με τουσ τρόπουσ εκτζλεςθσ των εξωτερικϊν μεταφορϊν. Να κατανοιςει το ςφνολο των παραμζτρων των εξωτερικϊν μεταφορϊν ςε μία εφοδιαςτικι αλυςίδα, δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτα διάφορα ςτοιχεία κόςτουσ που δθμιουργοφνται. Αντικείμενο Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ μεταφορϊν. υνοπτικι παρουςίαςθ των μζςων μεταφοράσ. Οδικζσ μεταφορζσ. ιδθροδρομικζσ μεταφορζσ. Θαλάςςιεσ μεταφορζσ με ςυμβατικά πλοία. Θαλάςςιεσ - ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ με containers.

8 Αεροπορικζσ μεταφορζσ. υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ. Επιλογι και αξιολόγθςθ των μεταφορικϊν μζςων. Ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ: μεταφορζσ - Ανάλυςθ διεκνϊν εμπορικϊν κανόνων: INCOTERMS Εμπορευματικά κζντρα και μεταφορζσ Εφαρμογζσ πλθροφορικζσ και τθλεματικισ ςτισ μεταφορζσ. Διδακτικι Μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν θ ανάκεςθ αςκιςεων ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ, θ εξάςκθςθ μζςα από πραγματικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies), και θ ςυμμετοχι ςε εκπόνθςθ ομαδικισ εργαςίασ. Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ αςκιςεων / εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Coyle, J., Novak, R., Gibson, B and Bardi, E. (2010) Transportation: A Supply Chain Perspective, Cengage Learning; 7 th edition. Γιαννάτοσ Γ., Ανδριανόπουλοσ,. Logistics: Μεταφορζσ Διανομι, SOLE, Ακινα. Παπαδθμθτρίου,., χινάσ, (2004) Ο. Ειςαγωγι ςτα Logistics, 2θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ ταμοφλθσ, Ακινα,. ιφνιϊτθσ, Κ. Χ., (1997) Logistics Management: Θεωρία και Πράξθ, Εκδόςεισ Παπαηιςθ, Ακινα.

9 Οργάνωςη και διοίκηςη προμηθειών Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Προμθκειϊν ΑΑ: 5 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ ΘΕ προςεγγίηει διάφορα κζματα τθσ ςφγχρονθσ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν (π.χ. ανάλυςθ ςταδίων αγοραςτικισ διαδικαςίασ, επιλογι και αξιολόγθςθ προμθκευτϊν, ανάπτυξθ παραμζτρων λιψθσ αποφάςεων για τισ προμικειεσ), κακϊσ επίςθσ προςεγγίηει ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςυςτθμάτων προμθκειϊν. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει τθ ςθμαςία τθσ ςφγχρονθσ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν και τθν επίδραςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ ςτθν αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μιασ επιχείρθςθσ. Να αναγνωρίςει τθ δομι και τα επιμζρουσ ςτάδια τθσ αγοραςτικισ διαδικαςίασ και να κατανοιςει τθ διαφορετικι προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτθν αγορά υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν, εγχϊρια ι από το εξωτερικό, τόςο ςτον ιδιωτικό τομζα όςο και ςτο δθμόςιο. Να αξιολογιςει και να επιλζξει προμθκευτζσ κατά τθ Διοίκθςθ Προμθκειϊν, κακϊσ και να κατανοιςει τθ ςθμαςία των ςτρατθγικϊν μάρκετινγκ για τθν ανάπτυξθ ςχζςεων καλισ πίςτθσ με αυτοφσ. Να μπορεί να αξιολογεί και να ταξινομεί τισ εφοδιαςτικζσ προμικειεσ και να γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ αποκεμάτων, αλλά και τθ διαφοροποίθςθ τθσ διαχείριςθσ αποκεμάτων από τουσ προμθκευτζσ. Να αναπτφξει τισ παραμζτρουσ λιψθσ αποφάςεων για τθν ιδιοκαταςκευι, τθν υπερανάκεςθ (ανάκεςθ ςε τρίτουσ) ι τθν αγορά προϊόντων.

10 Να γνωρίςει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςυςτθμάτων προμθκειϊν και να αναγνωρίςει τθν επίδραςθ των θλεκτρονικϊν προμθκειϊν ςτθν αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ μιασ επιχείρθςθσ. Αντικείμενο Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Ειςαγωγι ςτθν φγχρονθ Διοίκθςθ Προμθκειϊν. Θ ςθμαςία τθσ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν. Θ επίδραςθ τθσ αποτελεςματικισ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν ςτθν αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ μιασ επιχείρθςθσ. Μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ ςτα ςυςτιματα προμθκειϊν. Επιχειρθςιακι οργάνωςθ ενόσ τμιματοσ προμθκειϊν. Δομι και Λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν. Σφποι προμθκειϊν (προμικειεσ υλικϊν, εξοπλιςμοφ, υπθρεςιϊν, εγχϊριεσ και διεκνείσ αγορζσ, προμικειεσ ςτον ιδιωτικό και ςτο δθμόςιο τομζα). τάδια αγοραςτικισ διαδικαςίασ (προμθκευτικόσ κφκλοσ). Συποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ προμικειασ. Χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθ διοίκθςθ προμθκειϊν. Περιγραφι, Σαξινόμθςθ και Προγραμματιςμόσ των Απαιτιςεων. Περιγραφι και προγραμματιςμόσ των απαιτιςεων ςε υλικά, εξοπλιςμό και υπθρεςίεσ. τρατθγικι ταξινόμθςθ εφοδιαςτικϊν απαιτιςεων (Supply Positioning). Αξιολόγθςθ και Επιλογι Προμθκευτϊν. Κατθγορίεσ προμθκευτϊν. Διαδικαςία επιλογισ προμθκευτϊν. Προκαταρκτικι ζρευνα - Ανίχνευςθ πθγϊν προμικειασ. Κριτιρια και ςυςτιματα επιλογισ και αξιολόγθςθσ προμθκευτϊν. Χρονικόσ και Ποςοτικόσ Προγραμματιςμόσ των Προμθκειϊν. Βαςικζσ αρχζσ τθσ διαχείριςθ αποκεμάτων (ανάλυςθ Pareto, κακοριςμόσ ποςοτιτων και χρόνου παραγγελιϊν). Διαχείριςθ αποκεμάτων από τον προμθκευτι (VMI - Vendor Managed Inventory). Αγορά ι Ιδιοκαταςκευι (make or buy) και Τπερανάκεςθ (outsourcing). Κριτιρια και παράμετροι λιψθσ αποφάςεων για τθν αγορά ι ιδιοκαταςκευι ενόσ προϊόντοσ. Σα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ υπερανάκεςθσ.

11 χζςεισ μεταξφ Επιχειριςεων και Προμθκευτϊν. Σφποι ςχζςεων μεταξφ επιχειριςεων και προμθκευτϊν (ευκαιριακζσ και τακτικζσ ςυναλλαγζσ, ςφναψθ ςυμφωνιϊν, εταιρικζσ ςυνεργαςίεσ, κοινοπραξίεσ). τρατθγικζσ μάρκετινγκ. Ανάπτυξθ ςχζςεων καλισ ςυνεργαςίασ. Θλεκτρονικζσ Προμικειεσ. Θ διαδικαςία των θλεκτρονικϊν προμθκειϊν. Θ επίδραςθ των ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν προμθκειϊν ςτθν αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ. Διδακτικι Μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν θ ανάκεςθ αςκιςεων ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ, θ εξάςκθςθ μζςα από πραγματικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies), και θ ςυμμετοχι ςε εκπόνθςθ ομαδικισ εργαςίασ. Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ αςκιςεων / εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Προμθκειϊν, (1995) φγχρονθ Διοίκθςθ Προμθκειϊν. Ακινα, Παπαηιςθσ (ISBN: ). Αυλωνίτθσ, Γ., (2001) τρατθγικό Βιομθχανικό Μάρκετινγκ = business to business marketing: το μάρκετινγκ προϊόντων και υπθρεςιϊν που απευκφνεται ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, Tόμοσ A, Ζκδοςθ Β, Εκδόςεισ ταμοφλθσ (ΙSBN: ). Ιωάννου, Γ., (2005) Διοίκθςθ Παραγωγισ & Τπθρεςιϊν, Εκδόςεισ ταμοφλθσ, (ISBN: ). Δθμθτριάδθσ,.Γ., Μιχιϊτθσ, Α.Ν., (2007) Διοίκθςθ Παραγωγικϊν υςτθμάτων. Βαςικζσ Θεωρθτικζσ Αρχζσ και Εφαρμογζσ ςτθ Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων, Εκδόςεισ ταμοφλθσ (ISBN: ).

12 Μάρδασ, Δ., (1999) Σα οικονομικά των προμθκειϊν του δθμοςίου, Ηυγόσ, (ISBN: ). Chaffey, D., (2008) Θλεκτρονικό επιχειρείν και Θλεκτρονικό εμπόριο, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ, ISBN: Baily, P., Farmer, D., Crocker, B., Jessop, D., (2008) Procurement Principles & Management. FT Press; 10 th edition, ISBN: Burt, D.N., Petcavage, S.D., Pinkerton, R.L., (2009) Supply Management: The Key to Supply Chain Management, McGraw Hill Higher Education; 8 th edition, ISBN: Leenders, M.R., Johnson, P. F., Flynn, A., Fearon, H.E., (2005) Purchasing Supply Management. McGraw-Hill Education Singapore; 13 th ISE edition, ISBN: Trent, R.J., (2007) Strategic Supply Management: Creating the Next Source of Competitive Advantage, J. Ross Publishing, ISBN: Feinstein, A.H., Stefanelli, J.M., (2007) Purchasing: Selection and Procurement for the Hospitality Industry, Wiley; 7 th edition, ISBN: Dobler, D.W., Burt, D.N., Dobler, D.W., (1996) Purchasing and supply management: text and cases, McGraw-Hill, ISBN: Διοίκηςη εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Διοίκθςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ΑΑ: 6 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ ΘΕ ειςάγει το ςπουδαςτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Διοίκθςθσ Εφοδιαςτικισ. τόχοι

13 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Να κατανοιςει τισ αρχζσ και τον ρόλο τθσ διοίκθςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτισ επιχειριςεισ / οργανιςμοφσ. Να κατανοιςει τουσ ςτόχουσ και τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ τθσ διοίκθςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Να κατανοιςει τθ φφςθ και τθ ςθμαντικότθτα των ςχζςεων που δθμιουργοφνται μεταξφ των μελϊν μιασ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Να αναλφςει και να αξιολογιςει τθν απόδοςθ των λειτουργιϊν τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Αντικείμενο Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ Διοίκθςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ. Αλυςίδα αξίασ. Διαχείριςθ ςχζςεων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Παρουςίαςθ και ανάλυςθ βαςικϊν λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Διαχείριςθ και προγραμματιςμόσ διακίνθςθσ υλικϊν. Οργάνωςθ καναλιϊν και δικτφων διανομϊν ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. Διαχείριςθ πλθροφοριϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ των αποφάςεων ςε κζματα που ςχετίηονται με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. φγχρονεσ μορφζσ δικτφων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων υντονιςμόσ και ολοκλιρωςθ εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ διοίκθςθσ λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Διδακτικι Μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζρθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν αφενόσ θ

14 ανάλυςθ μελετϊν περιπτϊςεων και βζλτιςτων πρακτικϊν και αφετζρου θ ανάκεςθ εργαςιϊν ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ. Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. Simchi-Levi, E. (2007) Designing and Managing the Supply Chain, 3 rd edition, McGraw-Hill/Irwin, ISBN: Chopra, S., Meindl, P. (2006) Supply Chain Management, 3 rd edition, Prentice- Hall, ISBN: Hugos, M., (2006), Essentials of Supply Chain Management, 2 nd edition, Wiley, ISBN: Διαχείριςη αποθεμάτων και ςυςτήματα αποθήκευςησ Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Διαχείριςθ Αποκεμάτων ΑΑ: 7 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ διδαςκαλία τθσ ΘΕ αποβλζπει ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ των αποκεμάτων και ςτθν κατανόθςθ των διακζςιμων ποςοτικϊν τεχνικϊν για τθ βελτιςτοποίθςθ των διοικθτικϊν αποφάςεων ςχετικά με τθν οργάνωςθ και αναπλιρωςθ των αποκεμάτων ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται το επικυμθτό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν επιτυγχάνοντασ ταυτόχρονα τθν κατά το δυνατόν μικρότερθ κατανάλωςθ των διακζςιμων πόρων τθσ επιχείρθςθσ ι γενικότερα τθσ ςυνολικισ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Επιπροςκζτωσ, θ διδαςκαλία τθσ ΘΕ αποβλζπει ςτθν πλιρθ κατανόθςθ των ςπουδαςτϊν με τα βαςικά ςυςτιματα αποκικευςθσ και τθν εξοικείωςι τουσ με τα ςυςτιματα διαχείριςθσ αποκθκϊν.

15 τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να αντιλθφκεί τθν κριςιμότθτα τθσ ορκολογικισ οργάνωςθσ, προγραμματιςμοφ και ελζγχου των αποκεμάτων για τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εμπορικϊν και παραγωγικϊν επιχειριςεων. Να προςδιορίςει τθν οικονομικι διάςταςθ του ηθτιματοσ τθσ διαχείριςθσ των αποκεμάτων και να ποςοτικοποιιςει τισ ςχετικζσ παραμζτρουσ του προβλιματοσ. Να κατανοιςει και να εφαρμόςει μεκόδουσ πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ για υπθρεςίεσ και προϊόντα, επιλζγοντασ κάκε φορά τθν κατάλλθλθ μζκοδο. Να εφαρμόηει με επιτυχία τισ κατάλλθλεσ ποςοτικζσ μεκόδουσ ςε εφαρμογζσ ςχετικζσ με τθ διαχείριςθ των αποκεμάτων ςε εμπορικζσ και παραγωγικζσ επιχειριςεισ. Να αντιλθφκεί πωσ θ διαχείριςθ των αποκεμάτων ςε ζνα από τα επίπεδα τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ επιδρά ςτα υπ0όλοιπα επίπεδά τθσ κακϊσ και τθ ςθμαςία τθσ διαχείριςθσ των αποκεμάτων για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςυνολικισ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Να εξοικειωκεί με τθν επιλογι του κατάλλθλου αποκθκευτικοφ ςυςτιματοσ. Να κατανοιςει τθν τυπολογία των ςυςτθμάτων αποκικευςθσ. Να εξοικειωκεί με τθν χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ αποκθκϊν, Αντικείμενο Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ αποκεμάτων. τοιχεία κόςτουσ, παράμετροι και κατθγοριοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ αποκεμάτων. Σαξινόμθςθ αποκεμάτων και δείκτεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ αποκεμάτων. Θ ςθμαςία και ο ρόλοσ των προβλζψεων για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των αποκεμάτων. Ποιοτικζσ και ποςοτικζσ μζκοδοι πρόβλεψθσ. Σο βαςικό μακθματικό πρότυπο για τθ διαχείριςθ αποκεμάτων.

16 Επεκτάςεισ του βαςικοφ μακθματικοφ προτφπου ςε άλλεσ περιπτϊςεισ με γνωςτι και ςτακερι ηιτθςθ. Ποςοτικζσ μζκοδοι διαχείριςθσ αποκεμάτων ςε ςτοχαςτικό περιβάλλον. Διαχείριςθ αποκεμάτων ςε ςυςτιματα πολλϊν επιπζδων (multi echelon). Επιλογι κατάλλθλου αποκθκευτικοφ ςυςτιματοσ. Συπολογία ςυςτθμάτων αποκικευςθσ. υςτιματα διαχείριςθσ αποκθκϊν. Διδακτικι Μζκοδοσ Θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςυνδυάηει διαλζξεισ, μελζτεσ περιπτϊςεων, εφαρμογζσ ςε Θ/Τ κακϊσ και εκπόνθςθ εργαςιϊν. Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςτθν επίδοςι τουσ ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ, ςτο βακμό τθσ εξαμθνιαίασ εργαςίασ κακϊσ και ςτθν επίδοςι τουσ ςτθν προετοιμαςία και παρουςίαςθ επιλεγμζνων μελετϊν περίπτωςθσ. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Βιδάλθσ, M., (2009) Εφοδιαςτικι (Logistics): Μια ποςοτικι προςζγγιςθ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ. Δθμθτριάδθσ,.Γ., Μιχιϊτθσ, Α.Ν., (2007) Διοίκθςθ Παραγωγικϊν υςτθμάτων, Εκδόςεισ Κριτικι. Ιωάννου, Γ., (2005) Διοίκθςθ Παραγωγισ και Τπθρεςιϊν, Εκδόςεισ ταμοφλθσ. Παππισ K., (2006) Προγραμματιςμόσ Παραγωγισ, Εκδόςεισ ταμοφλθσ. Nahmias, S., (2001) Production and Operations Analysis, 4 th edition, McGraw- Hill. Zipkin, P.H., (2000) Foundations of Inventory Management, McGraw-Hill.

17 Επιχειρηςιακά πληροφοριακά ςυςτήματα Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Επιχειρθςιακά πλθροφοριακά ςυςτιματα ΑΑ: 8 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ ΘΕ ειςάγει το ςπουδαςτι ςτα επιχειρθςιακά πλθροφοριακά ςυςτιματα. Επικεντρϊνεται ςτθν εξζταςθ των ολοκλθρωμζνων επιχειρθςιακϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (ςυςτιματα Enterprise Resource Planning) και ςτθν επζκταςθ αυτϊν για τθν διαχείριςθ των ςχζςεων με τουσ πελάτεσ (ςυςτιματα Customer Relationship Management) κακϊσ και των ςχζςεων με τα μζλθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (ςυςτιματα Supply Chain Management). τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ που παρζχουν τα επιχειρθςιακά πλθροφοριακά ςυςτιματα. Να κατανοιςει τθ τεχνολογικι και δομικι προςζγγιςθ κακϊσ και τισ αρχιτεκτονικζσ των επιχειρθςιακϊν ςυςτθμάτων. Να κατανοιςει τισ διαδικαςίεσ υποςτιριξθσ και τθ λειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων. Να κατανοιςει τθ διαδικαςίεσ επιλογισ και εγκατάςταςθσ επιχειρθςιακϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Να αντιλθφκεί τθ ςθμαντικότθτα ολοκλιρωςθσ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν με τθν υιοκζτθςθ ERP, CRM και SCM πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Να κατανοιςει τθν ζννοια τθσ επζκταςθσ των ERP ςυςτθμάτων για διαχείριςθ ςχζςεων με προμθκευτζσ, πελάτεσ και λοιποφσ ςυνεργάτεσ. Αντικείμενο

18 Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων (Οριςμοί, ςτόχοι ιςτορικι αναςκόπθςθ, πλεονεκτιματα / οφζλθ για τθν επιχείρθςθ). Ανάλυςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ: οριςμοί, κατθγορίεσ και παραδείγματα, μοντελοποίθςθ, προτυποποίθςθ και προςομοίωςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, ολοκλιρωςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν). Σεχνολογικι προςζγγιςθ (Σεχνολογικι προςζγγιςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν ςχζςεων: ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων, ςφγχρονεσ αρχιτεκτονικζσ, γραφικά περιβάλλοντα εργαςίασ, διεπαφζσ, εφαρμογζσ, παραμετροποίθςθ). Δομικι προςζγγιςθ: Τποςτθριηόμενεσ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ (Δομικι προςζγγιςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν ςχζςεων, επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ / λειτουργικζσ διαδικαςίεσ που υποςτθρίηονται από τα ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων (λογιςτικι διαχείριςθ, διαχείριςθ κόςτουσ, εμπορικι διαχείριςθ, διαχείριςθ αποκθκϊν, διαχείριςθ παραγωγισ, διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, διαχείριςθ ζργων), κακετοποιθμζνεσ λφςεισ). Επζκταςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων (Εκτεταμζνθ επιχείρθςθ, ςυςτιματα διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων, ςυςτιματα διαχείριςθσ ςχζςεων με επιχειρθματικοφσ ςυνεργάτεσ, ςυςτιματα διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, ενοποίθςθ ςυςτθμάτων: κζματα και προςεγγίςεισ). υςτιματα επιχειρθματικισ ευφυΐασ (Επιχειρθματικι ευφυΐα: οριςμοί, χαρακτθριςτικά και νζεσ προκλιςεισ, προςεγγίςεισ διαχείριςθσ επιχειρθματικισ ευφυΐασ, ςυςτιματα και τεχνολογίεσ διαχείριςθσ επιχειρθματικισ ευφυΐασ). Ελλθνικι αγορά και επιλογι ςυςτθμάτων (Παρουςίαςθ κατάςταςθσ ελλθνικισ αγοράσ, αποτελζςματα ερευνϊν, αναφορά ςτα κυριότερα προϊόντα ελλθνικισ αγοράσ, μεκοδολογία και κριτιρια επιλογισ ςυςτιματοσ).

19 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ (τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ, ανάλυςθ μελετϊν περιπτϊςεων και υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν, αναςχεδιαςμόσ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, διοίκθςθ οργανωτικϊν αλλαγϊν). Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ ζργου (Διοίκθςθ ζργου, δθμιουργία ομάδασ ζργου, χρονο-προγραμματιςμόσ ζργου, φάςεισ / ςτάδια υλοποίθςθσ ζργου (ανάλυςθ απαιτιςεων, εφαρμογι, εκπαίδευςθ χρθςτϊν, δοκιμι και ζλεγχοσ, ςυντιρθςθ). Επίδειξθ και χριςθ λογιςμικϊν Ελλθνικισ αγοράσ. Διδακτικι Μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζρθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ παρουςίαςθ και θ χριςθ ολοκλθρωμζνων επιχειρθςιακϊν ςυςτθμάτων για τθν υποςτιριξθ των κφριων λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ. Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Φωλίνασ, Δ., Μάνκου, Β., και Βλαχοποφλου Μ. (2007) Ολοκλθρωμζνα Πλθροφοριακά υςτιματα Διαχείριςθσ Επιχειρθματικϊν Πόρων, Εκδόςεισ Ανικοφλα, Θεςςαλονίκθ. Sumner, M. (2004) Enterprise Resource Planning, Prentice Hall, ISBN: Monk, E. and Wagner, B. (2005) Concepts in Enterprise Resource Planning, 2 nd edition, Course Technology, ISBN:

20 Συςτήματα ποιότητασ ςτην εφοδιαςτική αλυςίδα Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: υςτιματα Ποιότθτασ ςτθν Εφοδιαςτικι Αλυςίδα ΑΑ: 9 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι κοπόσ τθσ ΘΕ είναι θ ειςαγωγι του φοιτθτι ςτθν ποιότθτα και κατ επζκταςθ ςτθν διοίκθςθ τθσ ποιότθτασ ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ. Θ διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ είναι ο ςυνδυαςμόσ των προςπακειϊν τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ, τθσ ςυμμετοχισ όλων των εργαηομζνων, τθν ςυνειςφοράσ των προμθκευτϊν ςτο κζμα ποιότθτασ, και τθ δθμιουργία προχποκζςεων ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ςυνεχισ βελτίωςι τθσ. Επίςθσ, το ςυγκεκριμζνο μάκθμα προςεγγίηει τθν ανάπτυξθ διαφόρων ςυςτθμάτων ποιότθτασ (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, ISO και ISO 28000) και τθν αλλθλεπίδραςθ αυτϊν ςτθν διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ. Να χρθςιμοποιοφν και να εφαρμόηουν τισ Σεχνικζσ και τα εργαλεία για τθν Διοίκθςθ Ποιότθτασ Να μποροφν να αναλφςουν το κόςτοσ Ποιότθτασ για ζνα προϊόν. Να κατανοιςει πλιρωσ τισ βαςικζσ αρχζσ διαφόρων ςυςτθμάτων ποιότθτασ. Να κατανοιςει τθ εφαρμογι των ςυςτθμάτων ποιότθτασ ςτθ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Να αναγνωρίςει τισ κρίςιμεσ διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ποιότθτασ. Να αναλφςει τισ αλλθλοςυνδζςεισ των διαφόρων ςυςτθμάτων ποιότθτασ. Να αναπτφξει ςφςτθμα ποιότθτασ για μελζτθ περίπτωςθσ εμπορικισ ι μεταποιθτικισ επιχείρθςθσ.

21 Αντικείμενο Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία: Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα ποιότθτασ - Γενικζσ ζννοιεσ. Βαςικζσ αρχζσ ςυςτθμάτων ποιότθτασ. Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ. Οικονομικι ανάλυςθ τθσ Ποιότθτασ. χεδιαςμόσ Ποιότθτασ. Βελτίωςθ Ποιότθτασ. Σεχνικζσ και εργαλεία για τθν Διοίκθςθ Ποιότθτασ. Ανάλυςθ κφριων ςθμείων του προτφπου ISO Ανάλυςθ κφριων ςθμείων του προτφπου ISO Ανάλυςθ κφριων ςθμείων του προτφπου ISO Ανάλυςθ κφριων ςθμείων του προτφπου ISO Αναγνϊριςθ των αλλθλοςυνδζςεων των υπό εξζταςθ ςυςτθμάτων ποιότθτασ. Διδακτικι Μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ ανάκεςθ εργαςίασ που αφορά τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ποιότθτασ ςφμφωνα με: (α) τθν Ανάλυςθ Αςτοχίασ, (β) τα εργαλεία Ποιότθτασ, και (γ) τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, και ISO Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςίασ (μελζτθ περίπτωςθσ ανάπτυξθσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα εργαλεία Ποιότθτασ τα πρότυπα ISO) κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Κζφθσ, Β., Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ: Θεωρία Και Πρότυπα, Εκδ. Κριτικι, Ακινα 2005.

22 Δερβιτςιϊτθσ Κ, Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ, Εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα Cianfrani, C.A., Tsiakals, J.G., West, J. E., (2003) Κατανοϊντασ το ISO 9001:2000, Εκδόςεισ Δίαυλοσ, ISBN ISO 28000:2007, (2007) Specification for security management systems for the supply chain, International Organization for Standardization. ISO 28001:2007, (2007) Security management systems for the supply chain - Best practices for implementing supply chain security, assessments and plans - Requirements and guidance, International Organization for Standardization. ISO 28004:2007, (2007) Security management systems for the supply chain - Guidelines for the implementation of ISO 28000, International Organization for Standardization. ISO 9001:2008, (2008) Quality management systems - Requirements, International Organization for Standardization. ISO 14001:2004, (2004) Environmental management systems - Requirements with guidance for use, International Organization for Standardization. Ειδικά θζματα εφοδιαςτικήσ και ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτην εφοδιαςτική Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Ειδικά κζματα εφοδιαςτικισ και ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτθν εφοδιαςτικι ΑΑ: 10 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ ΘΕ προςεγγίηει μια ποικιλία κεμάτων, εξελίξεων και προβλθμάτων που καλοφνται να αντιμετωπίςουν οι διοικθτζσ εφοδιαςτικισ (logistics managers) και διαχειριςτζσ εφοδιαςτικϊν αλυςίδων (supply chain managers) που δραςτθριοποιοφνται ςτο τρζχον επιχειρθματικό, οικονομικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. Επίςθσ, το ΘΕ ειςάγει τον ςπουδαςτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διαχείριςθσ, αποκικευςθσ και

23 μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων και τον εξοικειϊνει με τισ υφιςτάμενεσ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και το γενικότερο νομικό πλαίςιο που διζπει το αντικείμενο. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ και εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Να εξοικειωκεί με νζεσ και αναδυόμενεσ ζννοιεσ του χϊρου των logistics. Να εξοικειωκεί με καινοτόμεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ και τεχνολογίεσ υποςτιριξθσ των λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ. Να γνωρίςει τθν διεκνϊσ επικρατοφςα κατάςταςθ ςε κζματα μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων. Να γνωρίςει τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςε κζματα μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Ελλάδα. Να εξοικειωκεί με το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο (κϊδικασ μεταφορϊν ΟΘΕ, ςυμφωνίεσ ADR και RID για τισ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ, καλάςςιεσ και αεροπορικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων). Να κατανοιςει τισ βαςικζσ μεκόδουσ αναγνϊριςθσ και εκτίμθςθσ κινδφνων. Να κατανοιςει τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων. Να εξοικειωκεί με τισ βαςικζσ αρχζσ αποκικευςθσ επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αντικείμενο Θ διδαςκαλία τθσ ΘΕ βαςίηεται ςε ειςθγιςεισ που πραγματοποιοφνται από προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ, ειδικοφσ ςε αντικείμενα διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ και εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Θ επιλογι των κεμάτων, των ειςθγθτϊν και ο ςυνολικόσ προγραμματιςμόσ κα είναι αρμοδιότθτα του ςυντονιςτι-διδάςκοντοσ τθσ ΘΕ. Σα αντικείμενα προσ ειςιγθςθ κα μεταβάλλονται και κα επιλζγονται ανάλογα με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ εφοδιαςτικισ, πάνω ςτισ οποίεσ κα ενθμερϊνεται μζςω ζρευνασ ο διδάςκων. Ενδεικτικά κζματα προσ ειςιγθςθ είναι τα εξισ:

24 Διαχείριςθ παγκόςμιων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Θζματα θκικισ και εταιρικισ υπευκυνότθτασ ςτθ διαχείριςθ εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Τπθρεςίεσ Fourth Party Logistics (4PL). Ανάπτυξθ και διαχείριςθ αλυςίδασ αξιϊν (value chain management). Διαχείριςθ αειφόρων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων (sustainable supply chain management). Μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων διεκνϊσ, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθν Ελλάδα. Σο κεςμικό πλαίςιο μεταφορϊν επικίνδυνων εμπορευμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθν Ελλάδα. Αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ κινδφνων. Επιπτϊςεισ και ςυνζπειεσ ατυχθμάτων. Βαςικζσ αρχζσ αποκικευςθσ επικίνδυνων χθμικϊν υλικϊν. Διδακτικι μζκοδοσ Πραγματοποίθςθ διαλζξεων και ειςθγιςεων από προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ, υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Θ διδαςκαλία περιλαμβάνει πζρα από τθν ανάλυςθ των ςθμαντικότερων νομικϊν κειμζνων ςχετικϊν με τθν διακίνθςθ των επικίνδυνων εμπορευμάτων, επίςθσ μεκόδουσ εξοικείωςθσ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ του αντικειμζνου. Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ επί τθσ διδακτζασ φλθσ. Παρουςίαςθ και εξζταςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ. Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία Ποφλιοσ, Κ., Βαγιόκασ, Ν., Σςιρϊνθσ, Ι., Χατηισ, Χρ. (2007) Μεταφορζσ Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Α ζκδοςθ, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Τγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ.

25 Κδρυμα Ευγενίδου - Τπ. Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, (1990) Οδικι μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - Βαςικι Εκπαίδευςθ, Κδρυμα Ευγενίδου. Κϊνςτασ, Α., (1995) Διαςφάλιςθ Οδθγϊν από επικίνδυνα εμπορεφματα που μεταφζρονται οδικϊσ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία ADR, Παπαςωτθρίου, Ακινα. Πράςινη εφοδιαςτική αλυςίδα Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Πράςινθ εφοδιαςτικι αλυςίδα ΑΑ: 11 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5 Περιγραφι Θ ςυγκεκριμζνθ ΘΕ προςεγγίηει τα διάφορα κζματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τα οποία ςυνδζονται άμεςα και ζμμεςα με τθ διαχείριςθ διαδικαςιϊν logistics κακϊσ και τθ διαχείριςθ εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Εξετάηονται τόςο το αντικείμενο τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ από τισ διαδικαςίεσ logistics, όςο και θ περιβαλλοντικι διαχείριςθ ωσ μζροσ τθσ ςυνολικισ εταιρικισ ςτρατθγικισ κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να κατανοιςει πλιρωσ τθ ςθμαςία τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ. Να εξοικειωκεί με τθν εφαρμογι περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Να κατανοιςει ότι θ πράςινθ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι αποτελεί αναπόςπαςτθ παράμετρο ςτισ ςφγχρονεσ παγκοςμιοποιθμζνεσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ. Αντικείμενο

26 Ειςαγωγι ςτθ περιβαλλοντικι διαχείριςθ διαδικαςιϊν. Πράςινθ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι. Θ ζννοια τθσ πράςινθσ εφοδιαςτικισ (green logistics). Σα παράδοξα τθσ πράςινθσ εφοδιαςτικισ (green logistics paradoxes). τάςθ καταναλωτϊν απζναντι ςτθν περιβαλλοντικι ςυμπεριφορά των επιχειριςεων. Πράςινεσ μεταφορζσ. Μζκοδοι πράςινθσ διαχείριςθσ λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ. Αντίςτροφθ εφοδιαςτικι (reverse logistics). Διαχείριςθ αντίςτροφων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Διδακτικι μζκοδοσ Παρουςιάςεισ από το διδάςκοντα με χριςθ PowerPoint. Μελζτθ περιπτϊςεων (business case studies) και ςυηιτθςθ ςτθν αίκουςα. Ανάκεςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ. Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ επί τθσ διδακτζασ φλθσ. Παρουςίαςθ και εξζταςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ. Προτεινόμενθ βιβλιογραφία θμειϊςεισ διδάςκοντοσ. Μεθοδολογία ζρευνασ Σαυτότθτα Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Μεκοδολογία ζρευνασ ΑΑ: 12 ο Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

27 Περιγραφι Σο ςυγκεκριμζνο ΘΕ αφορά ςτισ μεκόδουσ ανάκτθςθσ πλθροφορίασ κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και αξιολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ που ανακτάται μζςα από δευτερογενι ι/και πρωτογενι ζρευνα, με ςκοπό τθν επίλυςθ προβλθμάτων και αντιμετϊπιςθ αναγκϊν που προκφπτουν κατά τθ λειτουργικι ι/και ςτρατθγικι διαχείριςθ διαδικαςιϊν εφοδιαςτικισ. τόχοι Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ: Να εξοικειωκεί με τθν εφαρμογι λογικϊν μεκοδολογιϊν ςχεδιαςμοφ ζρευνασ. Να εξοικειωκεί με τθν εφαρμογι πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ζρευνασ. Να αξιολογεί και να διαχειρίηεται επαρκϊσ πλθροφορίεσ χριςιμεσ ςε ακαδθμαϊκό όςο και εφαρμοςμζνο-επαγγελματικό επίπεδο. Να πραγματοποιιςει το πρϊτο ςτάδιο (βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ) τθσ τελικισ διπλωματικισ του εργαςίασ. Αντικείμενο Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ζρευνασ. Ζρευνα ςε επιςτθμονικζσ βάςεισ δεδομζνων. Αξιολόγθςθ, ιεράρχθςθ και διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ. Οι ζννοιεσ τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ, τθσ ερευνθτικισ υπόκεςθσ και τθσ μεκοδολογίασ ζρευνασ. υγγραφι βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ και διατφπωςθ ερευνθτικϊν υποκζςεων. χεδιαςμόσ μεκοδολογίασ ζρευνασ. χεδιαςμόσ εργαλείων ζρευνασ. Βαςικζσ αρχζσ μιασ πετυχθμζνθσ παρουςίαςθσ. Πρακτικι εξάςκθςθ ςτθν παρουςίαςθ ερευνθτικισ μελζτθσ.

28 Διδακτικι μζκοδοσ Παρουςιάςεισ από το διδάςκοντα με χριςθ PowerPoint. Μελζτθ περιπτϊςεων (business case studies) και ςυηιτθςθ ςτθν αίκουςα. Ανάκεςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ. Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ Παρουςίαςθ και εξζταςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ. Προτεινόμενθ βιβλιογραφία θμειϊςεισ διδάςκοντοσ.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν. Σμιματοσ «Διοίκθςθσ Επιχειριςεων» του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ - Ζδρα: Πάτρα

Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν. Σμιματοσ «Διοίκθςθσ Επιχειριςεων» του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ - Ζδρα: Πάτρα Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν Σμιματοσ «Διοίκθςθσ Επιχειριςεων» του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ - Ζδρα: Πάτρα Μαθήματα Τα ΡΡΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Select Business Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Αξιοποιιςτε τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ με το ζξυπνο λογιςμικό SELECT BUSINESS Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΣΤΠΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΟΔΙΠ ΕΝ ISO 9001:2008 Νο:20100131325945 Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Aϋ ΜΕΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: E212 ΕΞΑΜΗΝΟ: B ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαλζξεισ 4 Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 2. Κανζνα. Ελλθνικι ΟΧΙ.

Διαλζξεισ 4 Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 2. Κανζνα. Ελλθνικι ΟΧΙ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 2607002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Κινθτζσ Επικοινωνίεσ Σθλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Για δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και Πληροφορίεσ: Σηλ.: ,

Για δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και Πληροφορίεσ: Σηλ.: , Η Εκπαίδευςη του Φαρμακοποιοφ και τησ Ομάδασ του ςε δφςκολουσ καιροφσ Η αγορά του φαρμακείου αλλάηει δραματικά. Είναι κοινι ςυνείδθςθ ότι οι φαρμακοποιοί, βρίςκονται αφενόσ προ μζτρων που κα μειϊςουν αιςκθτά

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά»

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ) ΤΗΛ. 24670 87181 και 2467087195, 2461068221 FAX +32467 087063 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία 27 υπερςφγχρονα εργοςτάςια τεχνολογία αιχμισ Απαςχόλθςθ 11.000 εργαηόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ- ΕΝΙΧΤΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ»

«ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ- ΕΝΙΧΤΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑ : Μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ τθσ παροχισ των Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ ςτθν Σοπικι Κοινωνία και Δθμιουργία Εγχειριδίου Σεκμθριωμζνθσ Σεχνογνωςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

χεδιαςμόσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν για Εφαρμογι ςε Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

χεδιαςμόσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν για Εφαρμογι ςε Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ χεδιαςμόσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν για Εφαρμογι ςε Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογοσ Ειςαγωγι Ο Οικολογικόσ χεδιαςμόσ βιμα προσ βιμα

Περιεχόμενα Πρόλογοσ Ειςαγωγι Ο Οικολογικόσ χεδιαςμόσ βιμα προσ βιμα 1 2 Περιεχόμενα Πρόλογοσ... 8 1. Ειςαγωγι... 10 1.1 ΟικολογικόσΣχεδιαςμόσ... 10 1.2 Θ ςθμαςία του Οικολογικοφ Σχεδιαςμοφ... 11 1.3 Φιλοςοφία ΚφκλουΗωισ... 13 1.4 Ραραδείγματα Κεραμικϊν Ρροϊόντων... 15

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Μεςογείων 218, Χολαργόσ 155 61, Τθλ.: 210 65 43 100, Fax: 210 65 60 880, www.syntax.gr

Λεωφ. Μεςογείων 218, Χολαργόσ 155 61, Τθλ.: 210 65 43 100, Fax: 210 65 60 880, www.syntax.gr Παρατθριςεισ τθσ SYNTAX ςτθ Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν εξειδίκευςθ των κριτθρίων αξιοπιςτίασ για τθν επιλογι παρόχου ςτοιχείων κακολικισ υπθρεςίασ Φεβρουάριοσ 2009 Συντακτικι Ομάδα Υπεφκυνοσ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ

TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2015 TEXNOΛOΓIKO EKΠAIΔEYTIKO ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ - ΠΑΣΡΑ Περιεχόμενα Ι. ΠPΟΩΠΙΚΟ ΣΜHΜΑΣΟ... 3 ΙΙ. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤΔΩΝ... 4 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα