Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com"

Transcript

1 Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014

2 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο, τον κ.σελ, που απροςκάλεςτοσ ειςζβαλε ςτθ ηωι μασ και τθν λεθλάτθςε. Στθν αρχι ξαφνιαςτικαμε, τρομάξαμε, κυμϊςαμε. Μετά όμωσ, καταλάβαμε ότι δεν είχαμε άλλθ επιλογι παρά να τον γνωρίςουμε, να εξοικειωκοφμε και να ςυμφιλιωκοφμε με αυτόν, ϊςτε να ξζρουμε πωσ να ςυμβιβαςτοφμε και πωσ να ςυμβιϊςουμε με αυτόν όςο καλφτερα γίνεται. 2

3 κι αρχίςαμε.. ςιγά ςιγά να τον γνωρίηουμε και ακόμθ, αρχίςαμε να γνωρίηουμε καλφτερα τον εαυτό μασ. Αυτό ιταν μια πραγματικι πρόκλθςθ. Κοιτάξαμε το ςϊμα μασ, εξερευνιςαμε τον εςωτερικό μασ κόςμο, ψθλαφίςαμε το πνεφμα και τθ ψυχι μασ. 3

4 εμπιςτευτικαμε τον γιατρό.. που μασ ενζπνευςε εμπιςτοςφνθ και αςφάλεια. Και ακολουκιςαμε μαηί του μια καινοφργια πορεία ηωισ με νζεσ διαςτάςεισ και παραμζτρουσ. Πόνο, αδυναμία, κοφραςθ, κατάπτωςθ, ςτεναχϊρια, μελαγχολία, καινοφργια και πιο περιοριςμζνα όρια αντοχισ. Και καταλάβαμε, μζςα από όλεσ τισ γνϊςεισ που αποκτιςαμε, ότι το καλφτερο που είχαμε να κάνουμε, είναι να μθν τα βάηουμε ποτζ κάτω και να προχωράμε ςτθ ηωι μασ με γνϊςθ, δφναμθ, κατανόθςθ, υπομονι και αποδοχι. Τίποτα δεν ιταν εφκολο και απλό, όμωσ τα καταφζραμε να πάρουμε τθ ηωι μασ ςτα χζρια μασ και να τθ ηιςουμε όςο καλφτερα γίνεται. 4

5 νιώςαμε τθν ανάγκθ.. να επικοινωνιςουμε και με άλλα άτομα με τον ίδιο ςφντροφο, κ.σελ, και να μοιραςτοφμε μαηί τουσ τισ εμπειρίεσ, τα προβλιματα, τισ ανθςυχίεσ και τουσ φόβουσ μασ. 5

6 και ζτςι φτιάξαμε τθν Ομάδα μασ με δεςμοφσ αγάπθσ, φιλίασ, αλλθλοςτιριξθσ και κατανόθςθσ. Με τον καιρό θ ομάδα μίκρανε, παραμζνει όμωσ αλϊβθτοσ και δυνατόσ ο πυρινασ που ηθτά με κάκε τρόπο τθ ςταδιακι αφξθςθ του και με άλλα άτομα πρόκυμα να δεχτοφν και να δϊςουν. 6

7 προςπακοφμε.. με κάκε τρόπο να ενθμερϊνουμε για τον κ.σελ, τόςο τα ίδια τα άτομα όςο και το ευρφ κοινό, με φυλλάδια, ανακοινϊςεισ και άρκρα. Επίςθσ, ςυμμετοχι ςε ηωντανά προγράμματα ςτο ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ, με διαλζξεισ και βιωματικά εργαςτιρια. 7

8 υπαγόμαςτε ςτον.. Αντιρευματικό Σφνδεςμο Κφπρου και είμαςτε ενεργό μζλοσ του ευρωπαϊκοφ ςυνδζςμου Λφκου, Lupus Europe. Από τον περαςμζνο Δεκζμβρθ, ζχει εκλεγεί μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Lupus Europe, μζλοσ τθσ ομάδασ μασ, θ Φοφλα Μαρκίδου θ οποία ζχει ςτόχο και όραμα τθν ςτιριξθ του Lupus Europe για τθν δθμιουργία ςωςτισ υποδομισ ςτθν Κφπρο ςτθν παροχι τθσ κατάλλθλθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, μζςα από πολυδιάςτατθ ρευματολογικι κλινικι με βάςθ τα ςφγχρονα ιατρικά δεδομζνα. 8

9 δυςτυχώσ θ Κφπροσ υςτερεί Δεν ζχουμε ρευματολογικι κλινικι, χϊροσ ο οποίοσ να είναι ο κατάλλθλα εξειδικευμζνοσ με τθν απαραίτθτθ υποδομι, ςτελζχωςθ κλπ. ϊςτε να μποροφμε να νοςθλευόμαςτε ςτα ςοβαρά περιςτατικά τθσ υγείασ μασ. Σίγουρα, αν όχι όλοι, αρκετοί από εμάσ είχαμε τθν άςχθμθ εμπειρία να νοςθλευτοφμε ςε καλάμουσ με άλλα άτομα, με κίνδυνο λοιμϊξεων κλπ. Στόχοσ μασ είναι θ δθμιουργία κζντρων αποκατάςταςθσ, φροντίδασ, ςτιριξθσ κλπ. 9

10 αρχίςαμε αγώνα.. μζςα από τον οποίο εδϊ και χρόνια ζχουν γίνει πολλά για τθ βελτιϊςθ τθσ ιατροφαρμακευτικισ μασ περίκαλψθσ. Όμωσ, πρζπει να επιδιϊξουμε και να πετφχουμε τθ δθμιουργία ρευματολογικισ κλινικισ όπωσ ςυμβαίνει ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ. Αν θ ομάδα μασ ενιςχυκεί με νζα μζλθ που να είναι ζτοιμα να δουλζψουν για το καλό όλων μασ, ςίγουρα, κα είμαςτε πιο δυνατοί και κα πετφχουμε ακόμθ περιςςότερα. 10

11 φυλλάδια και πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τον κ.σελ Μζςα από τισ εμπειρίεσ και τα προςωπικά μασ βιϊματα, κελιςαμε να μεταφζρουμε κετικά και αιςιόδοξα μθνφματα και πρακτικζσ ςυμβουλζσ για «Μια καλι και δθμιουργικι ηωι με τον κ.σελ» Ευχόμαςτε τα εξισ βαςικά ςτοιχεία να γίνουν βάςεισ και εφαλτιρια μιασ ανοικτισ και φιλικισ μεταξφ μασ επικοινωνίασ. 11

12 ενθμζρωςθ Θ καλι και ςωςτι από τθν αρχι ενθμζρωςθ και γνϊςθ για τθν πάκθςθ μασ ςε ςυνεργαςία και με τον γιατρό μασ, μασ βοθκά να εξοικειωκοφμε καλφτερα με τον κ.σελ. Οι καλά ενθμερωμζνοι αςκενείσ, βοθκοφν και προκαλοφν τον γιατρό τουσ ϊςτε να τουσ προςζξει και να τουσ φροντίςει ακόμθ καλφτερα. Πρζπει να ζχουμε ζνα καλό κϊδικα αμφίδρομθσ, ειλικρινοφσ και καλισ επικοινωνίασ με τον γιατρό μασ, που να ςτθρίηεται ςε αμοιβαίο ςεβαςμό, αλλθλοκατανόθςθ και αλλθλοεκτίμθςθ. Αν δεν ςυμβαίνει αυτό, τότε ι πρζπει να ανακαλφψουμε με ποιο άλλο γιατρό ζχουμε αυτι τθν επικοινωνία και να πάμε κοντά του, ι να δοφμε μιπωσ φταίμε και εμείσ. Μθν ντρεπόμαςτε και φοβόμαςτε να ρωτάμε τον γιατρό μασ, ι ακόμθ και να ηθτάμε και άλλθ ιατρικι γνϊμθ και ςυμβουλι. Πρόκειται για τθν ηωι μασ και πρζπει να τθ διαφυλάξουμε με κάκε τρόπο. 12

13 Πρζπει να αποδεχτοφμε τον κ.σελ ςτθν ηωι μασ. Μόνο ζτςι κα μποροφμε να προχωράμε και να αντζχουμε τισ κατά καιροφσ δυςκολίεσ. 13

14 τι είναι ο ΣΕΛ Είναι αυτοάνοςο νόςθμα, άγνωςτθσ αιτιολογίασ που διαρκεί όςο και θ ηωι του πάςχοντα. Οι εξελίξεισ ςτθν ιατρικι επιςτιμθ είναι ςυνεχείσ με αποτζλεςμα τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ, άμεςθ αντιμετϊπιςθ, καλφτερθ πρόγνωςθ και καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. Μεγαλφτερθ πρόςφατθ εξζλιξθ θ ανακάλυψθ του ειδικοφ φαρμάκου για τον Λφκο με όνομα Belimumab. 14

15 θ ηωι με τον κ.σελ Σίγουρα δεν είναι μια εφκολθ ηωι. Μποροφμε όμωσ υιοκετϊντασ μια κετικι ςτάςθ ηωισ και αποδοχισ των νζων δεδομζνων, να ηοφμε καλά και δθμιουργικά. Θ κετικι προςζγγιςθ μασ είναι θ δικι μασ ουςιαςτικι ςυμβολι ςτθ κεραπεία μασ. 15

16 γνωρίηοντασ τον κ.σελ Θ δφναμθ που μασ δίνει θ γνϊςθ και θ αναγνϊριςθ τθσ δφναμθσ που όλοι κρφβουμε μζςα μασ, μασ κωρακίηουν και μασ βοθκοφν να ηοφμε καλφτερα και να αντιμετωπίηουμε τισ δυςκολίεσ και τισ αντιξοότθτεσ. Πρζπει να ανακαλφψουμε και να νιϊςουμε τθ δφναμθ που ζχουμε μζςα μασ, και να αξιοποιιςουμε όλεσ τισ δυνατότθτεσ και δεξιότθτεσ μασ. Τίποτα δεν μασ χαρίηεται. 16

17 μετά τθν διάγνωςθ.. πρζπει να αντιμετωπίςουμε άμεςα τα νζα δεδομζνα, προςπερνϊντασ τον φόβο και τα αρνθτικά ςυναιςκιματα. Πρζπει να ςυγκεντρϊςουμε τισ δυνάμεισ μασ ςτθν κεραπευτικι αγωγι μασ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τον γιατρό μασ. Να βοθκιςουμε τον οργανιςμό μασ να ανταποκρικεί αποτελεςματικά και να ξεπεράςει τθν κρίςθ και τθν ζξαρςθ τθσ νόςου. 17

18 εξάρςεισ υφζςεισ Τι μπορεί να πυροδοτιςει μια ζξαρςθ: - Υπερβολικι κόπωςθ - Ζκκεςθ ςτον ιλιο - Ιϊςεισ - Στρεσ, ψυχολογικι πίεςθ, κλίψθ, αγωνία, φόβο κλπ - Ζκκεςθ ςτο κρφο και απότομεσ καιρικζσ αλλαγζσ 18

19 ςυμπτώματα ζξαρςθσ - Αιςκιματα ζντονθσ κόπωςθσ χωρίσ ςαφι αιτιολογία - Εμφάνιςθ/Επιδείνωςθ πυρετοφ - Εμφάνιςθ/Επιδείνωςθ πόνου - Εξάνκθμα - Ναυτία και εμετόσ - Ηάλθ και πονοκζφαλοσ - Οποιοδιποτε ςφμπτωμα μασ ανθςυχεί και μασ ταλαιπωρεί Είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηουμε τα ςυμπτϊματα μασ και να επικοινωνοφμε άμεςα με τον γιατρό μασ. 19

20 πρακτικζσ ςυμβουλζσ 1 - Προςτατευόμαςτε από τισ ιϊςεισ - Ακολουκοφμε ιςορροπθμζνθ και υγιεινι διατροφι - Διατθροφμε το ιδανικό/υγιζσ για μασ ςωματικό βάροσ - Αποφεφγουμε το αλάτι ςτθ διατροφι μασ - Αποφεφγουμε τόςο τα αλμυρά όςο και τα γλυκά - Εαν παίρνουμε κορτιηόνθ, ςυμβουλεφομαςτε τον γιατρό μασ για τθ λιψθ αςβεςτίου και βιταμίνθσ Δ για πρόλθψθ οςτεοπόρωςθσ. - Πίνουμε 8-10 ποτιρια νερό τθν μζρα - Προςτατεφομαςτε από τον ιλιο 20

21 πρακτικζσ ςυμβουλζσ 2 - Χρθςιμοποιοφμε ολόχρονα αντθλιακι κρζμα, τόςο ςτο πρόςωπο όςο και ςτο ςϊμα - Φοράμε καπζλο ι κρατάμε ομπρζλα και προςτατεφουμε τα μάτια μασ με γυαλιά θλίου με προςταςία UV - Αποφεφγουμε τισ φλωρζντηεσ και τισ λάμπεσ LED - Φροντίηουμε τθν υγιεινι του ςτόματοσ μασ - Φροντίηουμε τα πόδια μασ και φοράμε τα κατάλλθλα παποφτςια - Αποφεφγουμε το κάπνιςμα και το αλκοόλ - Φζρουμε τθν ταυτότθτα Medical Alert 21

22 πρακτικζσ ςυμβουλζσ 3 - Θ άςκθςθ να γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ μασ. π.χ. κολφμπι, περπάτθμα, υδρογυμναςτικι, yoga, tai chi, pilates, χoρό κλπ - Να δθμιουργοφμε μζςα από τθν ηωγραφικι, αγιογραφία και γενικά να κάνουμε ότι μασ εκφράηει και μασ δίνει χαρά - Να γελάμε όςο μποροφμε περιςςότερο, ίςωσ να γίνει το καλφτερο μασ φάρμακο και να μασ βοθκά ςτθ διαχείριςθ του πόνου και του ςτρεσ - Να ςυμμετζχουμε ενεργά και ουςιαςτικά ςτον ζλεγχο/διαχείριςθ τθσ πάκθςθσ μασ ςε ςυνεργαςία με τον γιατρό μασ - Να κρατάμε ςθμειϊςεισ πριν και μετά τθν επίςκεψθ μασ ςτον γιατρό 22

23 πρακτικζσ ςυμβουλζσ 4 - Φροντίηουμε τθν εμφάνιςθ μασ, το δζρμα μασ, με ενυδατικζσ και αντθλιακζσ κρζμεσ, κακϊσ και τα μαλλιά μασ, ϊςτε να φαινόμαςτε και να νιϊκουμε όμορφα. Θ χρθςιμοποίθςθ make-up/concealer δίνει πολφ καλά αποτελζςματα για τθν κάλυψθ λεκζδων/μάυρων κφκλων - Φροντίηουμε να ζχουμε ζνα καλό φπνο Μποροφμε με απλζσ αναπροςαρμογζσ να χαροφμε τθ ηωι μασ, κωρακίηοντασ ζτςι τον οργανιςμό μασ να αντιμετωπίςει όλεσ τισ δυςκολίεσ και αντιξοότθτεσ. 23

24 θ ηωι μασ Να χαροφμε τθ ηωι μασ και να ηοφμε καλά και δθμιουργικά. Nα αγαπιςουμε και να φροντίςουμε τον εαυτό μασ, να ανακαλφψουμε το πραγματικό νόθμα τθσ ηωισ και να τθν εκτιμιςουμε ςαν Θείο δϊρο. Οι καλζσ και κετικζσ ςκζψεισ μασ, ελκφουν και φζρνουν τα καλά και κετικά ςτθ ηωι μασ. Το αντίκετο όμωσ μασ κάνουν οι κακζσ και αρνθτικζσ ςκζψεισ. Στο χζρι μασ, ι μάλλον ςτο μυαλό μασ είναι να τισ διϊχνουμε, κόβοντασ τισ με ζνα μεγάλο νοθτό ψαλλίδι. Θ δφναμθ είναι ςε εμάσ να αποφαςίςουμε τι κζλουμε. Να φζρνουμε το καλό και να διϊχνουμε το κακό από τθ ηωι μασ. Να δεχτοφμε τον κ.σελ να προχωριςουμε με δφναμθ, πίςτθ, χαμόγελο και αιςιοδοξία. Και όλα πάνε ΚΑΛΑ! Lupus Cyprus 24

25 25

26 Ευχαριςτοφμε

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα