Γλωσσάρι. πριν. p B επιτυγχάνει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάρι. πριν. p B επιτυγχάνει"

Transcript

1 Γλωσσάρι πριν A p B επιτυγχάνει συνεπάγεται ΚΑΙ αν και µόνο αν ΟΧΙ Ή αβέβαιος κανόνας καθορισµός p για πάντα p τελικά λογική κάλυψη παράγει υπάρχει για κάθε αδιάφορος προτιµητέος u βέλτιστο βραβείο u χειρότερη καταστροφή -ball µπάλα 8-puzzle παζλ των 8 πλακιδίων 8-queens problem το πρόβληµα των 8-βασιλισσών A A* decoder αποκωδικοποιητής Α* A* search αναζήτηση Α* abductive reasoning απαγωγική συλλογιστική abductive απαγωγικός ABO (Asymptotic Bounded Optimality) Ασυµπτωτική Φραγµένη Βελτιστοποίηση abstraction αφαίρεση accessible προσπελάσιµος accusative case αιτιατική πτώση achieves επιτυγχάνει acoustic model ακουστικό µοντέλο Action Description Language Γλώσσα Περιγραφής Ενεργειών action-utility table πίνακας χρησιµότητας ενεργειών action-value function συνάρτηση αξίας ενεργειών action ενέργεια applicable εφαρµόσιµη conditional υπό συνθήκη decomposition αποσύνθεση joint συνδυασµένη monitoring παρακολούθηση primitive πρωτογενής rational ορθολογική schema σχήµα sensing αίσθησης sensory αισθητήρια activation function συνάρτηση ενεργοποίησης activation ενεργοποίηση active learning ενεργητική µάθηση active sensing ενεργητική αίσθηση active vision ενεργητική όραση actuator µηχανισµός δράσης acyclicity ακυκλικότητα adaptive control theory θεωρία προσαρµόσιµου ελέγχου adaptive dynamic programming προσαρµόσιµος δυναµικός προγραµµατισµός add list λίστα προσθηκών (στη γλώσσα STRIPS) add-one smoothing εξοµάλυνση συν ένα adequacy επάρκεια adjunct προσάρτηµα ADL (Action Description Language) Γλώσσα Περιγραφής Ενεργειών admissible heuristic παραδεκτός ευρετικός µηχανισµός ADP (Adaptive Dynamic Programming) Προσαρµόσιµος υναµικός Προγραµµατισµός adversarial αντιπαλότητα agent πράκτορας active ενεργητικός autonomous αυτόνοµος circuit-based βασισµένος σε κύκλωµα components συνιστώσες decision-theoretic θεωρίας αποφάσεων goal-based βασισµένος στο στόχο greedy άπληστος intelligent ευφυής knowledge-based βασισµένος στη γνώση learning που µαθαίνει limited rational περιορισµένης ορθολογικότητας logical λογικός model-based βασισµένος σε µοντέλο naive απλοϊκός passive ADP παθητικός ADP passive learning παθητικής µάθησης passive παθητικός problem-solving επίλυσης προβληµάτων rational ορθολογικός reflex αντανακλαστικός replanning επανασχεδιασµού software λογισµικός utility-based βασισµένος στις χρησιµότητες agglomerative clustering συσσωρευτική οµαδοποίηση aggregation συνάθροιση agreement (in a sentence) συµφωνία (σε µία πρόταση) AI Winter Ο χειµώνας της ΤN albedo ανακλαστικότητα algorithmic complexity αλγοριθµική πολυπλοκότητα algorithm αλγόριθµος

2 1146 Γλωσσάρι alignment method µέθοδος ευθυγράµµισης alpha-beta pruning κλάδεµα άλφα-βήτα alpha-beta άλφα-βήτα ambiguity αµφισηµία analogical reasoning αναλογική συλλογιστική analysis of algorithms ανάλυση αλγορίθµων anchor text κείµενο αγκύρωσης And-Elimination Απαλοιφή του ΚΑΙ AND-OR graph γράφηµα AND-OR answer literal λεκτικό απάντησης answer set programming προγραµµατισµός µε σύνολα απαντήσεων answer sets σύνολα απαντήσεων antecedent προηγούµενο anytime algorithm αλγόριθµος οποιουδήποτε χρόνου apparent motion φαινόµενη κίνηση applicable action εφαρµόσιµη ενέργεια arc consistency συνέπεια τόξου architecture αρχιτεκτονική argument επιχείρηµα arity τάξη artifact τεχνούργηµα artificial intelligence τεχνητή νοηµοσύνη strong ισχυρή weak ασθενής assertion ισχυρισµός assignment ανάθεση associative memory συνειρµική µνήµη assumption υπόθεση asymptotic analysis ασυµπτωτική ανάλυση Asymptotic Bounded Optimality Ασυµπτωτική Φραγµένη Βελτιστοποίηση ATMS σύστηµα διατήρησης αληθείας βασισµένο σε υποθέσεις atomic event ατοµικό συµβάν atomic sentence ατοµική πρόταση atoms άτοµα (στη λογική) augmentation επαύξηση augmented finite state machine επαυξηµένη µηχανη πεπερασµένων καταστάσεων automata αυτόµατα automated debugging αυτοµατοποιηµένη αποσφαλµάτωση automated reasoners προγράµµατα αυτοµατοποιηµένης συλλογιστικής automatic sensing αυτόµατη αίσθηση Autonomous Underwater Vehicle (ADV) Αυτόνοµο Υποβρύχιο Όχηµα autonomous vehicle αυτόνοµο όχηµα autonomy αυτονοµία auxiliary variable βοηθητική µεταβλητή average reward µέση ανταµοιβή averaging over clairvoyancy εξαγωγή µέσης τιµής από εικασίες axiom αξίωµα action exclusion αποκλεισµού ενέργειας usable χρησιµοποιήσιµο axon άξονας B b* (branching factor) b* (παράγοντας διακλάδωσης) B* search αναζήτηση Β* backgammon τάβλι background assumptions υποθέσεις υποβάθρου background knowledge γνωστικό υπόβαθρο background υπόβαθρο backjumping εκτέλεση άλµατος προς τα πίσω back-propagation οπισθοδιάδοση backtracking υπαναχώρηση chronological χρονολογική dynamic δυναµική intelligent ευφυής search αναζήτηση µε backward chaining προς τα πίσω αλυσίδα εκτέλεσης backward search προς τα πίσω αναζήτηση bagging σακούλιασµα bag of words σάκος λέξεων bandit problem το πρόβληµα του ληστή bang-bang control έλεγχος µε κοφτά χτυπήµατα baseline γραµµή βάσης Bayesian classifier ταξινοµητής Bayes Bayesian model merging συγχώνευση µοντέλων Bayes Bayesian network δίκτυο Bayes Bayes-Nash equilibrium ισορροπία Bayes-Nash Bayes' rule κανόνας του Bayes behaviorism συµπεριφορισµός behavior language γλώσσα συµπεριφορών belief πεποίθηση degree βαθµός propagation διάδοση revision αναθεώρηση state κατάσταση update ενηµέρωση Bellman equation εξίσωση Bellman Bellman update ενηµέρωση Bellman benchmarking µέτρηση επιδόσεων best-first search αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο best possible prize βέλτιστο δυνατό βραβείο beta distribution κατανοµή βήτα betting game παιχνίδι στοιχήµατος bias, declarative πόλωση, δηλωτική bias weight βάρος πόλωσης biconditional αµφίδροµη υποθετική πρόταση bidirectional search αµφίδροµη αναζήτηση bigram model διγραµµικό µοντέλο bimodal διτροπικός binary decision diagram δυαδικά διαγράµµατα αποφάσεων binary resolution δυαδική ανάλυση binding list λίστα δεσµεύσεων binocular stereopsis διόφθαλµη στερεοσκοπική όραση binomial nomenclature διωνυµική ονοµατολογία bioinformatics βιοπληροφορική

3 Γλωσσάρι 1147 biological naturalism βιολογικός νατουραλισµός (ή φυσιοκρατία) biometrics βιοµετρία bipartite matching διµερές ταίριασµα bit δυαδικό ψηφίο, bit blackboard architecture αρχιτεκτονική µαυροπίνακα blind search τυφλή αναζήτηση blocks world κόσµος των κύβων body σώµα Boltzmann machine µηχανή Boltzmann Boolean Boolean, δυαδικός boosting ενδυνάµωση bottom-up parsing συντακτική ανάλυση από κάτω προς τα πάνω boundary set οριακό σύνολο bounded optimality φραγµένη βελτιστοποίηση asymptotic (ABO) ασυµπτωτική bounded rationality φραγµένη ορθολογικότητα brain εγκέφαλος branch and bound διακλάδωση και οριοθέτηση branching factor παράγοντας διακλάδωσης effective δραστικός breadth-first search αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος bridge µπριτζ (παιχνίδι µε τραπουλόχαρτα) brightness φωτεινότητα bunch δέσµη C calculus λογισµός candidate definition υποψήφιος ορισµός candidate elimination απαλοιφή υποψηφίων canonical distribution κανονική κατανοµή cardinal utility σταθµητή χρησιµότητα cart-pole problem το πρόβληµα της άµαξας και του κονταριού cascaded finite state transducers διαδοχικοί µετατροπείς πεπερασµένων καταστάσεων case-based reasoning συλλογιστική βασισµένη σε περιπτώσεις case folding σύµπτυξη πεζών-κεφαλαίων case πτώση (στη γλωσσολογία) category κατηγορία causal influence αιτιολογική επιρροή causal link αιτιολογικός σύνδεσµος causal network αιτιολογικό δίκτυο causal rules αιτιολογικοί κανόνες causation αιτιότητα cell decomposition αποσύνθεση σε κελιά exact ακριβής cell layout διάταξη κελιών central limit theorem κεντρικό οριακό θεώρηµα certainty equivalent βέβαιο ισοδύναµο certainty factor συντελεστής βεβαιότητας CFG γραµµατική ανεξάρτητη από τα συµφραζόµενα chain rule κανόνας αλυσίδας chance node κόµβος τύχης channel routing δροµολόγηση καναλιών charge-coupled device συσκευή συζευγµένων στοιχείων chart διάγραµµα chatbot ροµπότ συνοµιλίας checkers ντάµα chemistry χηµεία choice point σηµείο επιλογής Chomsky Normal Form Kανονική Mορφή Chomsky chronological backtracking χρονολογική υπαναχώρηση circuit-based agent πράκτορας βασισµένος σε κύκλωµα circuit verification επαλήθευση κυκλώµατος circumscription οροθέτηση prioritized µε προτεραιότητα Clark completion συµπλήρωση Clark Clark Normal Form Kανονική Mορφή Clark classical planning κλασικός σχεδιασµός classification ταξινόµηση class probability πιθανότητα κλάσης clause διαζευκτική πρόταση closed class κλειστή κλάση closed-world assumption υπόθεση του κλειστού κόσµου closed world κλειστός κόσµος CLP λογικός προγραµµατισµός, µε περιορισµούς clustering οµαδοποίηση agglomerative συσσωρευτική cluster οµάδα coarticulation συνάρθρωση coastal navigation ακτοπλοΐα coercion εξαναγκασµός cognition επίγνωση cognitive γνωστική architecture αρχιτεκτονική modeling µοντελοποίηση psychology ψυχολογία science επιστήµη coherence relations σχέσεις συνοχής coin flip στρίψιµο νοµίσµατος combinatorial explosion συνδυαστική έκρηξη commitment δέσµευση epistemological επιστηµολογική ontological οντολογική common sense κοινός νους communication επικοινωνία commutativity αντιµεταθετικότητα competition ανταγωνισµός compilation µεταγλώττιση complementary literals συµπληρωµατικά λεκτικά complement συµπλήρωµα complete data πλήρη δεδοµένα completeness πληρότητα completion συµπλήρωση complexity analysis ανάλυση πολυπλοκότητας complexity πολυπλοκότητα sample δείγµατος space χώρου time χρόνου

4 1148 Γλωσσάρι complex sentence σύνθετη πρόταση complex term σύνθετος όρος compliant motion συµµορφώσιµη κίνηση component συνιστώσα composite decision process σύνθετη διαδικασία απόφασης composite object σύνθετο αντικείµενο compositionality συνθετικότητα composition of substitutions σύνθεση αντικαταστάσεων compression συµπίεση computability υπολογισιµότητα computational learning theory θεωρία υπολογιστικής µάθησης computational learning υπολογιστική µάθηση computational neuroscience υπολογιστική επιστήµη των νεύρων computer graphics γραφικά υπολογιστή computer vision µηχανική όραση computer υπολογιστής conclusion of an implication συµπέρασµα µιας συνεπαγωγής concurrent action list λίστα ταυτόχρονων ενεργειών conditional υπό συνθήκη distributions κατανοµές effects επιδράσεις Gaussian κατανοµή Gauss independence ανεξαρτησία planning σχεδιασµός probability table πίνακας πιθανοτήτων probability πιθανότητα sentence υποθετική πρόταση steps βήµατα conditioning case δεσµεύουσα περίπτωση configuration space χώρος διαµόρφωσης confirmation theory θεωρία της επιβεβαίωσης conflict-directed backjumping υπαναχώρηση µε άλµα κατευθυνόµενο από τη σύγκρουση conflict σύγκρουση conformant planning σύµµορφος σχεδιασµός conjugate prior συζυγής εκ των προτέρων conjunction (logic) σύζευξη (λογική) conjunctive normal form συζευκτική κανονική µορφή conjunct ordering διάταξη συζευκτέων conjunct συζευκτέος connectionism συνδεσµισµός connectionist συνδεσµικός connection method µέθοδος σύνδεσης connective συνδετικό logical λογικό co-np-complete co-np πλήρης consciousness συναίσθηση conscious συνειδητός consequent επακόλουθο consistency συνέπεια consistent estimation συνεπής εκτίµηση consistent plan συνεπές πλάνο conspiracy number συνωµοτικός αριθµός constant symbol σύµβολο σταθεράς constraint περιορισµός binary δυαδικός entailment λογικής κάλυψης graph γράφηµα logic programming λογικός προγραµµατισµός µε nonlinear µη γραµµικός ordering διάταξης preference προτίµησης propagation διάδοση recording καταγραφή resource πόρων satisfaction ικανοποίηση special ειδικός unary µοναδιαίος constructive induction κατασκευαστική επαγωγή context-free grammar γραµµατική ανεξάρτητη από τα συµφραζόµενα context-sensitive grammar γραµµατική εξαρτώµενη από τα συµφραζόµενα contingency problem πρόβληµα ενδεχοµένων continuation συνέχιση continuity of preferences συνέχεια των προτιµήσεων continuous change συνεχής αλλαγή continuous planning συνεχής σχεδιασµός continuous speech συνεχής οµιλία contour περίγραµµα contraction συστολή contradiction αντίφαση contrapositive αντιθετοαντίστροφος controller ελεγκτής control theory θεωρία ελέγχου adaptive προσαρµόσιµη control έλεγχος lateral πλευρικός longitudinal διαµήκης uncertainty αβεβαιότητα του convention σύµβαση conversion to normal form µετατροπή σε κανονική µορφή convolution συνέλιξη cooperation συνεργασία coordinate frame πλαίσιο συντεταγµένων coordination game παιχνίδι συντονισµού coordination συντονισµός corpus-based βασισµένο σε σώµα κειµένων count noun αριθµήσιµο ουσιαστικό covariance συνδιακύµανση crack ρωγµή creativity δηµιουργικότητα critical path method µέθοδος κρίσιµης διαδροµής ή κρίσιµου µονοπατιού critical point κρίσιµο σηµείο critic κριτική cross-correlation διασυσχέτιση crossover διασταύρωση

5 Γλωσσάρι 1149 cross-validation διασταυρωµένη επικύρωση crossword puzzle σταυρόλεξο cryptarithmetic κρυπταριθµητική culling ξεδιάλεγµα cumulative learning σωρευτική µάθηση cumulative probability density function σωρευτική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας curiosity περιέργεια current-best-hypothesis τρέχουσα βέλτιστη υπόθεση cutset conditioning δέσµευση από το σύνολο αποκοπής cybernetics κυβερνητική cycle cutest σύνολο αποκοπής κύκλων D data-driven οδηγούµενος από τα δεδοµένα data mining εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα dative case δοτική πτώση debugging αποσφαλµάτωση decision analysis ανάλυση αποφάσεων decision analyst αναλυτής αποφάσεων decision list λίστα αποφάσεων decision maker λήπτης αποφάσεων decision network δίκτυο αποφάσεων decision node κόµβος απόφασης decision stump υπόλειµµα απόφασης decision theory θεωρία αποφάσεων decision tree δένδρο αποφάσεων expressiveness εκφραστικότητα pruning κλάδεµα decision απόφαση one-shot µίας επιλογής rational ορθολογική sequential ακολουθιακή declarative bias δηλωτική πόλωση declarativism δηλωτικισµός decomposability of lotteries αποσυνθεσιµότητα των λοταριών decomposition of plans αποσύνθεση των πλάνων deduction theorem θεώρηµα παραγωγής deduction παραγωγή deductive databases παραγωγικές βάσεις δεδοµένων default logic λογική προεπιλογών default reasoning συλλογιστική προεπιλογών default value προεπιλεγµένη τιµή definite clause grammar γραµµατική οριστικών προτάσεων definite clauses οριστικές προτάσεις definition (logical) ορισµός (λογικός) deformable matching ταίριασµα µε παραµόρφωση degree heuristic ευρετικός µηχανισµός βαθµού degree of belief βαθµός πεποίθησης degree of freedom βαθµός ελευθερίας controllable ελεγχόµενος effective δραστικός degree of truth βαθµός αληθείας delay line γραµµή καθυστέρησης deleted interpolation smoothing εξοµάλυνση παρεµβολής µε διαγραφές delete list λίστα διαγραφών deliberate layer επίπεδο προσχεδιασµού deliberately προσχεδιασµένα deliberate προσχεδιάζω deliberative προσχεδιασµένος delta rule κανόνας δέλτα demodulation αποδιαµόρφωση demodulator αποδιαµορφωτής dendrite δενδρίτης depth-first search αναζήτηση πρώτα κατά βάθος depth limit όριο βάθους depth of field βάθος του πεδίου derivational analogy ετυµολογική αναλογία derived sentences παραγόµενες προτάσεις descendant απόγονος description logic περιγραφική λογική descriptive theory περιγραφική θεωρία detachment αποσύνδεση detailed balance αναλυτική ισορροπία determination καθορισµός minimal ελάχιστος deterministic environment αιτιοκρατικό περιβάλλον deterministic node αιτιοκρατικός κόµβος diachronic διαχρονικός diagnosis διάγνωση diagnostic rule διαγνωστικός κανόνας diameter διάµετρος dictionary λεξικό difference engine µηχανή διαφορών differential drive διαφορική οδήγηση differential equation διαφορική εξίσωση differential διαφορικός differentiation διαφόριση diffuse reflection διάχυτη ανάκλαση digit recognition αναγνώριση ψηφίων Diophantine equations ιοφαντικές εξισώσεις Directed Acyclic Graph (DAG) Κατευθυνόµενο Ακυκλικό Γράφηµα disabilities ανικανότητες disambiguation αποσαφήνιση discontinuities ασυνέχειες discount factor παράγοντας προεξόφλησης discourse πραγµατεία, ενιαίο κείµενο coherent συνεκτική understanding κατανόηση discrete event διακριτό συµβάν discretization διακριτοποίηση discrimination net δίκτυο διάκρισης disjoint sets ξένα σύνολα disjunction διάζευξη disjunctive effects διαζευκτικές επιδράσεις disjunct διαζευκτέος disparity ανοµοιότητα distribution κατανοµή mixture µείγµατος divide-and-conquer διαίρει και βασίλευε

6 1150 Γλωσσάρι document classification ταξινόµηση κειµένων document clustering οµαδοποίηση κειµένων domain πεδίο dominance κυριαρχία stochastic στοχαστική strict αυστηρή dominant strategy equilibrium ισορροπία κυρίαρχων στρατηγικών dominant strategy κυρίαρχη στρατηγική dominated κυριαρχούµενος dominate κυριαρχώ dropping conditions παράλειψη συνθηκών d-separation d διαχωρισµός dualism δυϊσµός dynamical systems δυναµικά συστήµατα dynamic backtracking δυναµική υπαναχώρηση dynamic Bayesian network δυναµικό δίκτυο Bayes dynamic decision network, δυναµικό δίκτυο αποφάσεων dynamic environment δυναµικό περιβάλλον dynamic programming δυναµικός προγραµµατισµός dynamic stability δυναµική ευστάθεια dynamic state δυναµική κατάσταση dynamic weighting δυναµική στάθµιση E earliest (start) time νωρίτερος χρόνος (έναρξης) economics οικονοµικά edge detection ανίχνευση ακµών edge ακµή effector συσκευή δράσης effect επίδραση external εξωτερική internal εσωτερική negative αρνητική positive θετική primary κύρια secondary δευτερεύουσα egomotion εγωκίνηση EKF (Extended Kalman Filter) Εκτεταµένο Φίλτρο Kalman electric motor ηλεκτρικός κινητήρας electronic circuits domain πεδίο ηλεκτρονικών κυκλωµάτων EM algorithm αλγόριθµος µεγιστοποίησης αναµονής structural δοµικός emergent behavior αναφαινόµενη συµπεριφορά empiricism εµπειρικισµός English auction αγγλική δηµοπρασία ensemble learning συλλογική µάθηση entailment constraint περιορισµός λογικής κάλυψης entailment λογική κάλυψη inverse αντίστροφη entail καλύπτω λογικά Entscheidungsproblem πρόβληµα της απόφασης enumeration απαρίθµηση environment περιβάλλον artificial τεχνητό class κλάση του competitive ανταγωνιστικό continuous συνεχές cooperative συνεργατικό deterministic αιτιοκρατικό discrete διακριτό dynamic δυναµικό game-playing παιξίµατος παιχνιδιών generator γεννήτρια του history ιστορικό multiagent πολυπρακτορικό observable παρατηρήσιµο properties ιδιότητες semidynamic ηµι-δυναµικό sequential ακολουθιακό single-agent µονοπρακτορικό static στατικό stochastic στοχαστικό strategic στρατηγικό epiphenomenal επιφαινόµενος episodic environment επεισοδιακό περιβάλλον epistemological commitment επιστηµολογική δέσµευση epoch εποχή equality symbol σύµβολο ισότητας equality ισότητα equilibrium ισορροπία equivalence ισοδυναµία ergodic εργοδικός error σφάλµα function συνάρτηση sum of squared άθροισµα τετραγώνων ethics ηθική evaluation function συνάρτηση αξιολόγησης event συµβάν calculus λογισµός discrete διακριτό generalized γενικευµένο liquid ρέον evidence variable µεταβλητή µαρτυρίας evidence µαρτυρία evolution εξέλιξη machine µηχανική example παράδειγµα exceptions εξαιρέσεις exclusive or αποκλειστικό Ή execution monitoring παρακολούθηση εκτέλεσης execution εκτέλεση executive layer επίπεδο εκτέλεσης exhaustive decomposition εξαντλητική αποσύνθεση existential graph υπαρξιακό γράφηµα Existential Instantiation Υπαρξιακός Προσδιορισµός Existential Introduction Εισαγωγή Υπαρξιακών Προτάσεων expansion (of states) επέκταση (καταστάσεων) expectation maximization µεγιστοποίηση αναµονής

7 Γλωσσάρι 1151 expected monetary value αναµενόµενη χρηµατική αξία expected utility αναµενόµενη χρησιµότητα expected value (in a game tree) αναµενόµενη τιµή (σε ένα δένδρο παιχνιδιού) expert system έµπειρο σύστηµα decision-theoretic θεωρίας αποφάσεων explanation-based learning µάθηση βασισµένη στις εξηγήσεις explanation εξήγηση exploration function συνάρτηση εξερεύνησης exploration problem πρόβληµα εξερεύνησης exploration εξερεύνηση Extended Kalman Filter (EKF) Εκτεταµένο Φίλτρο Kalman extension (of a causal link) επέκταση (ενός αιτιολογικού συνδέσµου) extension (of a concept) έκταση (µιας έννοιας) extension (of default theory) έκταση (της θεωρίας προεπιλογών) externalities εξωτερικότητες extrinsic property εξωγενής ιδιότητα F face detection ανίχνευση προσώπων factoring παραγοντοποίηση factor παράγοντας fact γεγονός failure model µοντέλο αποτυχίας false negative εσφαλµένο αρνητικό false positive εσφαλµένο θετικό family tree οικογενειακό δένδρο feature χαρακτηριστικό feedback loop βρόχος ανάδρασης feed-forward network δίκτυο µε προς τα εµπρός τροφοδότηση fertility γονιµότητα Fifth Generation project πρόγραµµα 5 ης γενιάς figure of speech τρόπος οµιλίας filtering φιλτράρισµα finite domain πεπερασµένο πεδίο finite horizon πεπερασµένος ορίζοντας finite-state machine µηχανή πεπερασµένων καταστάσεων first-order logic λογική πρώτης τάξης first-order probabilistic logic πιθανοτική λογική πρώτης τάξης fixation εστίαση fixed-lag smoothing εξοµάλυνση σταθερής υστέρησης fixed point σταθερό σηµείο flaw σφάλµα floor-planning σχεδιασµός δαπέδου fluent calculus λογισµός ρευστών fluent ρευστό focus of expansion εστία επέκτασης focus spaces χώροι εστίασης focus εστία folk psychology ψυχολογία του πλήθους force sensor αισθητήρας δύναµης foreshortening προοπτική απεικόνιση foreshorten απεικονίζω προοπτικά formal language τυπική γλώσσα formulate διατυπώνω forward-backward algorithm αλγόριθµος εµπρόςπίσω forward chaining προς τα εµπρός αλυσίδα εκτέλεσης forward checking πρώιµος έλεγχος forward pruning πρώιµο κλάδεµα forward search for planning προς τα εµπρός αναζήτηση για το σχεδιασµό four-color map problem πρόβληµα τετράχρωµου χάρτη frame πλαίσιο free space ελεύθερος χώρος free will ελεύθερη βούληση frequentists συχνοτικοί, οι υποστηρικτές της άποψης ότι οι πιθανότητες προέρχονται από τη συχνότητα εµφάνισης fringe σύνορο functional dependency συναρτησιακές εξαρτήσεις functionalism φονξιοναλισµός functional programming συναρτησιακός προγραµµατισµός functional specification theory συναρτησιακή θεωρία προδιαγραφών function συνάρτηση approximation προσέγγιση της approximator αυτός που την προσεγγίζει symbol σύµβολο της total ολική futility pruning κλάδεµα µαταιότητας fuzzy control ασαφής έλεγχος fuzzy set ασαφές σύνολο G gain parameter παράµετρος κέρδους gain ratio λόγος κέρδους gambling τζόγος game παιχνίδι constant-sum σταθερού αθροίσµατος inspection επιθεώρησης multi player µε πολλούς παίκτες of chance τύχης partial information µερικής πληροφόρησης repeated επαναλαµβανόµενο theory θεωρία (παιγνίων) zero-sum µηδενικού αθροίσµατος gate (logic) πύλη (λογική) Gaussian distribution κατανοµή Gauss Gaussian error model µοντέλο σφάλµατος Gauss Gaussian filter φίλτρο Gauss Gauss-Jordan elimination απαλοιφή Gauss-Jordan generality γενικότητα

8 1152 Γλωσσάρι generalization hierarchy ιεραρχία γενικεύσεων generalization γενίκευση generalized cylinder γενικευµένος κύλινδρος generalized event γενικευµένο συµβάν general ontology γενική οντολογία General Problem Solver Γενικός Επιλυτής Προβληµάτων generation (of states) παραγωγή (καταστάσεων) generative capacity παραγωγική ικανότητα generic robot language γενική γλώσσα ροµπότ genetic algorithm γενετικός αλγόριθµος genetic programming γενετικός προγραµµατισµός Geometry Theorem Prover Αποδείκτης Θεωρηµάτων Γεωµετρίας Gibbs sampler δειγµατολήπτης Gibbs global localization καθολικός εντοπισµός Global Positioning System (GPS) Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού goal στόχος formulation διατύπωση του inferential συµπερασµατικός predicate κατηγόρηµα του serializable σειριοποιήσιµος Goldbach's conjecture εικασία του Goldbach gold standard χρυσό πρότυπο graceful degradation αρµονικός υποβιβασµός gradient descent κατάβαση πλαγιάς grammar γραµµατική augmented επαυξηµένη categorial κατηγοριακή context-free ανεξάρτητη από τα συµφραζόµενα context-sensitive εξαρτώµενη από τα συµφραζόµενα definite clause (DCG) οριστικών προτάσεων formal τυπική formalism τυπολογία lexical-functional (LFG) λεξικολογικήσυναρτησιακή prescriptive κανονιστική recursively enumerable αναδροµικά απαριθµήσιµη regular κανονική tree-adjoining (TAG) γειτνιάζουσα µε δένδρο graphical model γραφικό µοντέλο grasping σύλληψη greedy search άπληστη αναζήτηση grid, rectangular πλέγµα, ορθογώνιο gripper λαβίδα grounding θεµελίωση ground resolution theorem θεώρηµα βασικής ανάλυσης ground term βασικός όρος H halting problem πρόβληµα τερµατισµού Hamming distance απόσταση Hamming hash table πίνακας κατακερµατισµού head of a clause κεφαλή µιας διαζευκτικής πρότασης heavy-tailed distribution κατανοµή µε βαριά ουρά hedonic calculus ηδονικός λογισµός Herbrand base βάση Herbrand Herbrand's theorem θεώρηµα του Herbrand Herbrand universe σύµπαν Herbrand heuristic ευρετικός µηχανισµός admissible παραδεκτός composite σύνθετος degree βαθµού domain-independent ανεξάρτητος από το πεδίο empty-delete-list κενής λίστας διαγραφών straight-line ευθύγραµµης απόστασης hexapod εξάποδο hidden Markov model κρυφό µοντέλο Markov hidden unit κρυφή µονάδα hidden variable κρυφή µεταβλητή hierarchical decomposition ιεραρχική αποσύνθεση Hierarchical Task Network (HTN) Ιεραρχικό ίκτυο Εργασιών higher-order logic λογική ανώτερης τάξης hill climbing αναρρίχηση λόφων hindsight ύστερη γνώση hit list λίστα επιτυχιών holistic context ολιστικό περιβάλλον homeostatic οµοιοστατικό homophone οµόφωνα Hopfield network δίκτυο Hopfield horizon effect επίδραση του ορίζοντα horizon ορίζοντας Horn clause πρόταση Horn Horn form µορφή Horn HTN (Hierarchical Task Network) Ιεραρχικό ίκτυο Εργασιών human judgment ανθρώπινη κρίση humanoid robot ανθρωποειδές ροµπότ human performance ανθρώπινη απόδοση human preference ανθρώπινη προτίµηση Hungarian algorithm Ουγγρικός αλγόριθµος hybrid architecture υβριδική αρχιτεκτονική hyperparameter υπερπαράµετρος hypertree width πλάτος υπερδένδρου hypothesis υπόθεση I i.i.d. (independently and identically distributed) ανεξάρτητα και πανοµοιότυπα κατανεµηµένος identification in the limit αναγνώριση στο όριο identity theory θεωρία ταυτότητας ignorance άγνοια ILP (Inductive Logic Programming) Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός image εικόνα processing επεξεργασία retrieval ανάκτηση segmentation κατάτµηση

9 Γλωσσάρι 1153 imaging sensor αισθητήρας λήψης εικόνας implementation level επίπεδο υλοποίησης implication συνεπαγωγή implicative normal form συνεπαγωγική κανονική µορφή implicit effect έµµεση επίδραση importance sampling δειγµατοληψία σπουδαιότητας incompleteness µη πληρότητα inconsistent support ασυνεπής υποστήριξη incorporation ενσωµάτωση incremental learning αυξητική µάθηση independence ανεξαρτησία absolute απόλυτη conditional υπό συνθήκη marginal περιθώριος independent subproblems ανεξάρτητα υποπροβλήµατα indeterminacy απροσδιοριστία bounded φραγµένη unbounded µη φραγµένη indexical ενδείκτης indexing ευρετηριασµός indicator variable µεταβλητή δείκτη indifference, principle of αδιαφορία, αρχή της individuation εξατοµίκευση induction επαγωγή constructive κατασκευαστική mathematical µαθηµατική inductive inference επαγωγικός συµπερασµός pure αµιγής inductive learning επαγωγική µάθηση Inductive Logic Programming (ILP) Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός inequality constraints ανισοτικοί περιορισµοί inertial sensor αδρανειακός αισθητήρας inference συµπερασµός probabilistic πιθανοτικός procedure διαδικασία rule µε κανόνες inferential equivalence συµπερασµατική ισοδυναµία infinite horizon problems προβλήµατα µε τον άπειρο ορίζοντα infinite horizon άπειρος ορίζοντας influence diagram διάγραµµα επιρροών information πληροφορία extraction εξαγωγή gain κέρδος gathering συλλογή retrieval ανάκτηση theory θεωρία value αξία informed search πληροφορηµένη αναζήτηση inheritance κληρονοµικότητα initial state αρχική κατάσταση input resolution ανάλυση εισόδου inside-outside algorithm αλγόριθµος µέσα-έξω instance στιγµιότυπο insurance premium ασφάλιστρο integrability ολοκληρωσιµότητα integrity constraints περιορισµοί ακεραιότητας intelligence νοηµοσύνη intention (discourse) πρόθεση (στην οµιλία) intentionality εκ προθέσεως intentional stance στάση πρόθεσης intentional state κατάσταση πρόθεσης intercausal reasoning διααιτιολογική συλλογιστική interleaving (search and action) διαπλοκή (αναζήτησης και δράσης) interlingual διαγλωσσικός interlingua διαγλώσσα interlinguistics διαγλωσσολογία intermediate form ενδιάµεση µορφή internal state εσωτερική κατάσταση Internet search αναζήτηση στο διαδίκτυο Internet shopping διαδικτυακές αγορές Internet ιαδίκτυο interpretation ερµηνεία pragmatic πραγµατολογική semantic σηµασιολογική interreflections διαδοχικές ανακλάσεις interval διάστηµα intractability δυσεπιλυσιµότητα intrinsic property εγγενής ιδιότητα introspection ενδοσκόπηση inverse entailment αντίστροφη λογική κάλυψη inverse game theory αντίστροφη θεωρία παιγνίων inverse kinematics αντίστροφη κινηµατική inverse link αντίστροφος σύνδεσµος inverse method αντίστροφη µέθοδος inverse resolution αντίστροφη ανάλυση inverted pendulum αντεστραµµένο εκκρεµές IQ test τεστ ευφυΐας irrationality παραλογισµός iterative deepening επαναληπτική εκβάθυνση iterative expansion επαναληπτική επέκταση J job shop scheduling χρονοπρογραµµατισµός εργασιών joint action συνδυασµένη ενέργεια joint intention συνδυασµένη πρόθεση joint plan συνδυασµένο πλάνο joint probability distribution συνδυασµένη κατανοµή πιθανότητας full πλήρης join tree δένδρο συνένωσης junction type τύπος συνένωσης justification δικαιολόγηση K Kalman filter φίλτρο Kalman switching µεταστρεφόµενο Kalman gain matrix µήτρα κέρδους Kalman

10 1154 Γλωσσάρι kernel function συνάρτηση πυρήνα polynomial πολυωνυµική kernelization πυρηνοποίηση kernel machine µηχανές πυρήνα kernel model µοντέλο πυρήνα kidnapping problem πρόβληµα της απαγωγής kinematic state κινηµατική κατάσταση kinematics κινηµατική kinship domain πεδίο των συγγενειών knowledge γνώση acquisition απόκτηση background υπόβαθρο base βάση commonsense κοινής λογικής diagnostic διαγνωστική engineering µηχανική model-based βασισµένη σε µοντέλο precondition προϋπόθεση prior προηγούµενη representation αναπαράσταση source πηγή Kolmogorov axioms αξιώµατα του Kolmogorov Kolmogorov complexity πολυπλοκότητα Kolmogorov L landmark ορόσηµο landscape τοπίο language γλώσσα formal τυπική generation παραγωγή markup σήµανσης model µοντέλο natural φυσική perception αντίληψη processing επεξεργασία situated εξαρτώµενη από την περίσταση translation µετάφραση understanding κατανόηση latent Dirichlet allocation λανθάνουσα κατανοµή του Dirichlet latent semantic indexing λανθάνων σηµασιολογικός ευρετηριασµός latent variable λανθάνουσα µεταβλητή latest (start) time αργότερος χρόνος (έναρξης) lattice theory θεωρία πλεγµάτων laws of thought νόµοι της σκέψης layers επίπεδα laziness τεµπελιά leaf node κόµβος-φύλλο leak node κόµβος διαρροής leaping to conclusions πρόωρη εξαγωγή συµπερασµάτων learning µάθηση active ενεργητική curve καµπύλη ensemble συλλογική explanation-based βασισµένη στις εξηγήσεις incremental αυξητική inductive επαγωγική instance-based βασισµένη στα στιγµιότυπα nonparametric µη-παραµετρική passive παθητική reinforcement ενισχυτική relevance-based βασισµένη στη συνάφεια statistical στατιστική supervised επιβλεπόµενη top-down από πάνω προς τα κάτω unsupervised µη επιβλεπόµενη least commitment ελάχιστη δέσµευση least-constraining-value heuristic ευρετικός µηχανισµός της λιγότερο δεσµευτικής τιµής leave-one-out µε µία παράλειψη left-corner parser συντακτικός αναλυτής αριστερής γωνίας left-recursive rules αριστερά-αναδροµικοί κανόνες legal reasoning νόµιµος συλλογισµός lens system σύστηµα φακών lens φακός leveled off (planning graph) τερµατισµένο (γράφηµα σχεδιασµού) level sum άθροισµα επιπέδων level επίπεδο (στα γραφήµατα σχεδιασµού) lexicalized PCFG λεξικοποιηµένο PCFG lexicon λεξικό liability νοµική ευθύνη life insurance ασφάλεια ζωής lifting lemma λήµµα της ανύψωσης lifting ανύψωση light φως likelihood weighting στάθµιση πιθανότητας likelihood πιθανότητα limb προεξέχον άκρο limited rationality περιορισµένη ορθολογικότητα linearization γραµµικοποίηση linear γραµµική/γραµµικός algebra άλγεβρα constraint περιορισµός Gaussian κατανοµή Gauss input resolution ανάλυση εισόδου interpolation smoothing εξοµάλυνση παρεµβολής programming προγραµµατισµός regression παλινδρόµηση resolution ανάλυση separability διαχωρισιµότητα separator διαχωριστής line labeling χαρακτηρισµός γραµµών line search ευθύγραµµη αναζήτηση linguistics γλωσσολογία computational υπολογιστική linkage constraints περιορισµοί διασύνδεσης liquid event ρέον συµβάν liquids ρευστά list λίστα literal λεκτικό

11 Γλωσσάρι 1155 local beam search τοπική ακτινική αναζήτηση locality τοπικότητα localization εντοπισµός locally structured system τοπικά δοµηµένο σύστηµα local search τοπική αναζήτηση locking κλείδωµα logical λογικός/λογική agent πράκτορας inference συµπερασµός positivism θετικισµός reasoning συλλογιστική logicism λογικισµός logic programming λογικός προγραµµατισµός constraint µε περιορισµούς inductive (ILP) επαγωγικός tabled µε πίνακες logic λογική default προεπιλογών dynamic δυναµική first-order πρώτης τάξης fuzzy ασαφής higher-order υψηλότερης τάξης inductive επαγωγική modal τροπική non monotonic µη µονοτονική propositional προτασιακή resolution ανάλυση logistic function συνάρτηση logistic logit distribution κατανοµή logit log likelihood λογαριθµική πιθανότητα long-distance dependencies εξαρτήσεις µεγάλης απόστασης long-term memory µακροπρόθεσµη µνήµη look ahead προεξετάζω lookup table πίνακας αναζήτησης loopy propagation διάδοση µε βρόχους lottery λοταρία M machine evolution µηχανική εξέλιξη machine learning µηχανική µάθηση machine translation µηχανική µετάφραση macrop (macro operator) µακροτελεστής magic set µαγικό σύνολο Mahalanobis distance απόσταση Mahalanobis majority function συνάρτηση πλειοψηφίας manipulator χειριστήριο marginalization περιθωριοποίηση Markov blanket κάλυµµα chain Monte Carlo αλυσίδα Monte Carlo chain αλυσίδα decision process διαδικασία απόφασης process διαδικασία mass noun µαζικό ουσιαστικό mass spectrometer φασµατογράφος µάζας material advantage πλεονέκτηµα υλικού materialism υλισµός eliminative εξαλειπτικός material value αξία υλικού mathematical induction schema σχήµα µαθηµατικής επαγωγής mathematics µαθηµατικά matrix πίνακας, µήτρα maximin equilibrium ισορροπία maximin maximum a posteriori εξ των υστέρων µέγιστη maximum expected utility µέγιστη αναµενόµενη χρησιµότητα maximum likelihood µέγιστη πιθανότητα max-level επίπεδο-max max norm νόρµα max measurement µέτρηση mechanism design σχεδίαση µηχανισµών mechanism µηχανισµός medical diagnosis ιατρική διάγνωση Meet Συναντά (σχέση διαστηµάτων) megavariable µεγαµεταβλητή memoization αποµνηµόνευση memory-based translation µετάφραση βασισµένη στη µνήµη memory requirements απαιτήσεις µνήµης memory µνήµη mental model διανοητικό µοντέλο mental objects διανοητικά αντικείµενα mental states διανοητικές καταστάσεις mereology µερολογία metadata µεταδεδοµένα metalevel state space µεταεπίπεδο χώρου καταστάσεων metaphor µεταφορά metaphysics µεταφυσική metareasoning µετασυλλογιστική decision-theoretic βασισµένη στη θεωρία αποφάσεων metarule µετακανόνας metonymy µετωνυµία MGD (Most General Ynifier) MGD (Πιο Γενικός Ενοποιητής) micromort πιθανότητα θανάτου µία στο εκατοµµύριο microworld µικρόκοσµος million queens problem πρόβληµα του ενός εκατοµµυρίου βασιλισσών min-contlicts ελάχιστες συγκρούσεις mind-body problem πρόβληµα του νου και του σώµατος mind νους minesweeper ναρκαλιευτής minimal model ελάχιστο µοντέλο minimax algorithm αλγόριθµος minimax minimax decision απόφαση µε minimax minimum description length ελάχιστο µήκος περιγραφής minimum remaining values ελάχιστες αποµένουσες τιµές minimum slack ελάχιστο περιθώριο

12 1156 Γλωσσάρι minimum spanning tree ελάχιστα απλωµένο δένδρο mixed strategy µικτή στρατηγική mixing time χρόνος ανάµιξης mixture of Gaussians µείγµα κατανοµών Gauss mixture µείγµα modal logic τροπική λογική modal operator τροπικός τελεστής model-based reasoning συλλογιστική βασισµένη σε µοντέλο model checking έλεγχος µοντέλων model µοντέλο causal αιτιολογικό kernel πυρήνα sensor αισθητήρα transition µετάβασης Modus Ponens τρόπος του θέτειν Generalized γενικευµένος monism µονισµός monitoring παρακολούθηση monotone condition συνθήκη µονοτονίας monotonicity µονοτονικότητα Monte Carlo algorithm αλγόριθµος Monte Carlo Monte Carlo localization εντοπισµός Monte Carlo morphing µεταµόρφωση Most General Unifier (MGU) Πιο Γενικός Ενοποιητής motion model µοντέλο κίνησης motion parallax παράλλαξη κίνησης motion κίνηση compliant συµµορφώσιµη guarded φρουρούµενη MRS (Metalevel Reasoning System) Σύστηµα Συλλογισµών σε Μεταεπίπεδο MST (Minimum Spanning Tree) Ελάχιστα Απλωµένο ένδρο multiagent planning πολυπρακτορικός σχεδιασµός multi agent systems πολυπρακτορικά συστήµατα multiattribute utility theory πολυκριτηριακή θεωρία χρησιµοτήτων multibody planning πολυσωµατικός σχεδιασµός multimodal πολυτροπικός multiply connected network πολλαπλά συνδεδεµένο δίκτυο multivariate πολυµεταβλητή Murphy's Law Νόµος του Murphy music µουσική mutagenicity µεταλλαξογόνος mutation µετάλλαξη mutex σχέση αµοιβαίου αποκλεισµού mutual exclusion αµοιβαίος αποκλεισµός Mutual Preferential Independence (MPI) Αµοιβαία Ανεξαρτησία Προτιµήσεων Mutual Utility Independence (MUI) Αµοιβαία Ανεξαρτησία Χρησιµοτήτων myopic policy µυωπική πολιτική mysticism µυστικισµός N naive Bayes απλοϊκό µοντέλο Bayes narrow content στενό περιεχόµενο Nash equilibrium ισορροπία Nash natural deduction φυσική παραγωγή natural kind φυσικό είδος natural language φυσική γλώσσα natural numbers φυσικοί αριθµοί navigation function συνάρτηση πλοήγησης nearest neighbor πλησιέστερος γείτονας negated literal αρνηµένο λεκτικό negation as failure άρνηση ως αποτυχία negation άρνηση negative example αρνητικό παράδειγµα negligence αµέλεια neural computation νευρωνικός υπολογισµός neural network νευρωνικό δίκτυο neurobiology νευροβιολογία neuron νευρώνας neuroscience επιστήµη των νεύρων NLP (Natural Language Processing) Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας noise θόρυβος noisy-or ενθόρυβη διάζευξη nominative case ονοµαστική πτώση noncomputability µη υπολογισιµότητα nondeterministic µη αιτιοκρατικός nonepisodic µη επεισοδιακό nonholonomic µη ολονοµικό nonlinear plan µη γραµµικό πλάνο nonmonotonicity µη µονοτονικότητα nonmonotonic logic µη µονοτονική λογική non terminal symbol µη τερµατικό σύµβολο normal distribution κανονική κατανοµή normalization κανονικοποίηση normative theory κανονιστική θεωρία notation σηµειογραφία noughts and crosses κύκλοι και σταυροί noun phrase ονοµατική πρόταση NP (hard problems) NP (δύσκολα προβλήµατα) NP-complete NP-πλήρης number theory θεωρία αριθµών O objective case αιτιατική πτώση objective function αντικειµενική συνάρτηση objectivism αντικειµενισµός object-oriented programming αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός object recognition αναγνώριση αντικειµένου object αντικείµενο composite σύνθετο observable παρατηρήσιµος observation model µοντέλο παρατήρησης observation sentences προτάσεις παρατήρησης occupancy grid πλέγµα κατάληψης occupied space κατειληµµένος χώρος

13 Γλωσσάρι 1157 occur check έλεγχος ύπαρξης Ockham's razor ξυράφι του Ockham offline search offline αναζήτηση omniscience παντογνωσία logical λογική one-shot decision απόφαση µιας επιλογής online search online αναζήτηση ontological commitment οντολογική δέσµευση ontological engineering οντολογική µηχανική ontology οντολογία upper άνω opacity αδιαφάνεια open class ανοικτή κλάση open coding ανοικτή κωδικοποίηση open loop ανοικτός βρόχος open preconditions ανοικτές προϋποθέσεις open world assumption υπόθεση ανοικτού κόσµου operationality λειτουργικότητα operations research επιχειρησιακή έρευνα optical character recognition οπτική αναγνώριση χαρακτήρων optical flow οπτική ροή optimal controllers βέλτιστοι ελεγκτές optimal control theory θεωρία βέλτιστου ελέγχου optimality theory θεωρία του βέλτιστου (στη γλωσσολογία) optimality βέλτιστη συµπεριφορά optimally efficient algorithm βέλτιστα αποδοτικός αλγόριθµος optimal solution βέλτιστη λύση optimizer, peephole βελτιστοποιητής κλειδαρότρυπας orderability διαταξιµότητα ordering constraint περιορισµός διάταξης ordinal utility διατακτική χρησιµότητα overconstrained υπερπεριορισµένος overfitting υπερπροσαρµογή overgeneration υπερπαραγωγή overriding παραµερισµός P packed forest συµπιεσµένο δάσος packed tree συµπιεσµένο δένδρο paradox παράδοξο parallel distributed processing παράλληλη κατανεµηµένη επεξεργασία parallelism παραλληλισµός parallel lines παράλληλες ευθείες parallel search παράλληλη αναζήτηση parameter independence ανεξαρτησία παραµέτρων parameter παράµετρος paramodulation παραδιαµόρφωση parent node γονικός κόµβος Pareto dominated κυριαρχούµενο κατά Pareto Pareto optimal Pareto βέλτιστο parity function συνάρτηση ισοτιµίας parse tree συντακτικό δένδρο parsing συντακτική ανάλυση bottom-up από κάτω προς τα πάνω chart διαγραµµατική top-down από πάνω προς τα κάτω partial-order planning σχεδιασµός µερικής διάταξης particle filtering φιλτράρισµα σωµατιδίων partition διαµέριση Parzen window παράθυρο Parzen Pascal's wager το στοίχηµα του Pascal path consistency συνέπεια διαδροµής path cost κόστος διαδροµής path planning σχεδιασµός διαδροµών path διαδροµή, µονοπάτι pattern database βάση δεδοµένων προτύπων pattern matching ταίριασµα προτύπων payoff function συνάρτηση απολαβής PD controller ελεγκτής PD PDDL (Planning Domain Definition Language) Γλώσσα Ορισµού Πεδίων Σχεδιασµού Peano axioms αξιώµατα του Peano peeking κρυφοκοίταγµα perception αντίληψη perceptron αισθητήρας percept sequence ακολουθία αντιλήψεων percept αντίληψη performance element στοιχείο εκτέλεσης performance measure µέτρηση απόδοσης perpetual punishment διαρκής τιµωρία perplexity περιπλοκή persistence action ενέργεια διατήρησης persistence arc τόξο διατήρησης persistent failure model µοντέλο εξακολουθητικής αποτυχίας perspective projection προοπτική προβολή perspective προοπτική phase transition µετάβαση φάσης phenomenology φαινοµενολογία philosophy φιλοσοφία phoneme φώνηµα phone model µοντέλο φθόγγων phone number τηλεφωνικός αριθµός phonetic alphabet φωνητικό αλφάβητο phone φθόγγος phonology φωνολογία photogrammetry φωτογραµµοµετρία photometry φωτοµετρία photosensitive spot φωτοευαίσθητο σηµείο phrase structure δοµή φράσης phrase φράση PID controller ελεγκτής PID pigeons περιστέρια pinhole camera φωτογραφική µηχανή σηµειακής οπής ή στενωπική φωτογραφική µηχανή pitch κίνηση επάνω-κάτω pixel εικονοστοιχείο planetary rover διαστηµικό όχηµα Planning Domain Definition Language (PDDL) Γλώσσα Ορισµού Πεδίων Σχεδιασµού

14 1158 Γλωσσάρι planning σχεδιασµός case-based βασισµένος στις περιπτώσεις classical κλασικός conditional υπό συνθήκη conformant σύµµορφος contingency µε ενδεχόµενα continuous συνεχής hierarchical ιεραρχικός linear γραµµικός multiagent πολυπρακτορικός multibody πολυσωµατικός non-interleaved µη-διαπλεκόµενος partial-order µερικής διάταξης reactive αντιδραστικός route διαδροµών sensorless χωρίς αισθητήρες plan πλάνο conditional υπό συνθήκη consistent συνεπές continuous συνεχές joint συνδυασµένο nonlinear µη γραµµικό plateaux οροπέδιο ply στρώση pneumatic actuation αεροκίνητη ενεργοποίηση point-to-point motion κίνηση σηµείο προς σηµείο pointwise product σηµειακό γινόµενο poker hands πόκερ, µοίρασµα χαρτιών policy πολιτική asynchronous ασύγχρονη modified τροποποιηµένη optimal βέλτιστη proper κατάλληλη polite convention ευγενική σύµβαση polytree πολυδένδρο pose estimation εκτίµηση της στάσης pose στάση positive example θετικό παράδειγµα positivism, logical θετικισµός, λογικός possibility axiom αξίωµα δυνατότητας possibility theory θεωρία δυνατοτήτων possible world δυνατός κόσµος posterior probability εκ των υστέρων πιθανότητα pragmatic interpretation πραγµατολογική ερµηνεία pragmatics πραγµατολογία precision ακρίβεια precondition axiom αξίωµα προϋποθέσεων precondition προϋπόθεση predecessor προκάτοχος predicate calculus κατηγορηµατικός λογισµός predicate indexing ευρετηριασµός κατηγορηµάτων predicate symbol σύµβολο κατηγορήµατος predicate κατηγόρηµα prediction πρόβλεψη preference independence ανεξαρτησία προτιµήσεων preference προτίµηση monotonic µονοτονική premise προϋπόθεση prioritized sweeping σάρωση µε προτεραιότητα priority queue ουρά προτεραιότητας prior knowledge προηγούµενη γνώση prior probability εκ των προτέρων πιθανότητα prismatic joint πρισµατική άρθρωση Probabilistic Context-Free Grammar (PCFG) Πιθανοτική Γραµµατική Ανεξάρτητη από τα Συµφραζόµενα probabilistic language model πιθανοτικό µοντέλο γλώσσας probabilistic network πιθανοτικό δίκτυο probabilistic roadmap πιθανοτικός οδικός χάρτης probabilistic πιθανοτικός probability πιθανότητα conditional υπό συνθήκη conjunctive συζευκτική marginal περιθώριος prior εκ των προτέρων probably approximately correct πιθανώς προσεγγιστικά σωστός probit distribution κατανοµή probit procedural approach διαδικαστική προσέγγιση procedural attachment διαδικαστικό προσάρτηµα process διαδικασία production system σύστηµα παραγωγής production παραγωγή product rule κανόνας γινοµένου programming language γλώσσα προγραµµατισµού program synthesis σύνθεση προγραµµάτων projection προβολή pronunciation model µοντέλο προφοράς pronunciation προφορά proof απόδειξη property ιδιότητα propositional attitude προτασιακή διάθεση propositional Horn clause inference προτασιακός συµπερασµός µε προτάσεις Horn propositionalization µετατροπή σε προτασιακή µορφή propositional logic προτασιακή λογική proposition πρόταση (ατοµική) proprioceptive sensor ιδιοαισθητήρας protection interval προστατευµένο διάστηµα pruning κλάδεµα forward πρώιµο pseudocode ψευδοκώδικας pseudo-experience ψευδοεµπειρία PSPACE-complete PSPACE-πλήρης psychological reasoning ψυχολογική συλλογιστική psychology ψυχολογία psychophysics ψυχοφυσική public key encryption κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού pure strategy αµιγής στρατηγική pure symbol αµιγές σύµβολο

15 Γλωσσάρι 1159 Q Q learning µάθηση Q qualia ποιότητες qualification problem πρόβληµα εξειδίκευσης qualitative physics ποιοτική φυσική qualitative probabilistic network ποιοτικό πιθανοτικό δίκτυο quantified term ποσοτικοποιηµένος όρος quantifier ποσοδείκτης existential υπαρξιακός nested ένθετος scope εµβέλεια universal καθολικός quantization factor παράγοντας κβάντισης quasi-logical form ηµιλογικές µορφές query language γλώσσα ερωτηµάτων query variable µεταβλητή ερωτήµατος query ερώτηµα queue ουρά priority προτεραιότητας quiescence ηρεµία R radial basis function ακτινική συνάρτηση βάσης ramification problem πρόβληµα των παραφυάδων ramification παραφυάδα randomization τυχαιοποίηση random restart τυχαία επανεκκίνηση random set τυχαίο σύνολο random variable τυχαία µεταβλητή random walk τυχαίος περίπατος range finder αισθητήρες µέτρησης απόστασης rapid prototyping γρήγορη προτυποποίηση rational agent ορθολογικός πράκτορας rationality ορθολογικότητα rational thought ορθολογική σκέψη ray tracing ιχνηλάτηση ακτίνων reachable προσπελάσιµος reactive layer επίπεδο αντίδρασης reactive planning αντιδραστικός σχεδιασµός realizable εφικτός real-time AI ΤΝ πραγµατικού χρόνου real-world problem πρόβληµα του πραγµατικού κόσµου reasoning συλλογιστική default προεπιλογών goal-directed κατευθυνόµενη από το στόχο intercausal διααιτιολογική logical λογική uncertain αβέβαιη recall ανάκληση reciprocal rank αντίστροφη θέση recognition αναγνώριση recurrent network αναδροµικό δίκτυο recursive definition αναδροµικός ορισµός recursive estimation αναδροµική εκτίµηση reduction αναγωγή reduct υποβάθµιση redundant step πλεονάζον βήµα reference class κλάση αναφοράς reference controller ελεγκτής αναφοράς reference path διαδροµή αναφοράς reference resolution ανάλυση αναφορών referential opacity αδιαφάνεια αναφοράς referential transparency διαφάνεια αναφοράς reflectance map χάρτης ανάκλασης reflectance ανάκλαση refutation completeness πληρότητα της διάψευσης refutation διάψευση regression, linear παλινδρόµηση, γραµµική regression planner σύστηµα σχεδιασµού µε οπισθοχώρηση reification πραγµάτωση reify πραγµατώνω reinforcement learning ενισχυτική µάθηση reinforcement ενίσχυση rejection sampling απορριπτική δειγµατοληψία relational probability model σχεσιακό µοντέλο πιθανοτήτων relation σχέση relaxed problem χαλαρό πρόβληµα relevance-based learning µάθηση βασισµένη στην συνάφεια relevance feedback ανάδραση συνάφειας relevance συνάφεια renaming µετονοµασία repair επισκευάζω reparative επισκευαστικός repeated game επαναλαµβανόµενο παιχνίδι repeated state επαναλαµβανόµενη κατάσταση replanning επανασχεδιασµός representation theorem θεώρηµα αναπαράστασης representation αναπαράσταση resolution closure κλείσιµο της ανάλυσης resolution ανάλυση input εισόδου inverse αντίστροφη linear γραµµική resolvent αναλυθέν resource πόρος consumable αναλώσιµος reusable επαναχρησιµοποιήσιµος response απόκριση retina αµφιβληστροειδής χιτώνας revolute joint περιστροφική άρθρωση reward ανταµοιβή rewrite rule κανόνας επαναδιατύπωσης rhetorical structure theory θεωρία ρητορικής δοµής ridge κορυφογραµµή right association δεξιός προσεταιρισµός risk aversion αποστροφή ρίσκου risk neutrality ουδετερότητα ως προς το ρίσκο risk seeking επιζήτηση ρίσκου Robbins algebra άλγεβρα του Robbins

16 1160 Γλωσσάρι robotics ροµποτική cognitive γνωστική robot ροµπότ ROC curve καµπύλη ROC roll κίνηση εµπρός-πίσω rotation περιστροφή route finding εύρεση δροµολογίου Rubik's cube κύβος του Rubik rule-based system σύστηµα βασισµένο σε κανόνες rule κανόνας S sample complexity πολυπλοκότητα δείγµατος sample points σηµεία δειγµατοληψίας sampling rate ρυθµός δειγµατοληψίας sampling δειγµατοληψία satisfiability ικανοποιησιµότητα saturation κορεσµός scaled orthographic projection ορθογραφική προβολή υπό κλίµακα scene σκηνή schedule χρονοδιάγραµµα scheduling χρονοπρογραµµατισµός schema σχήµα scientific discovery επιστηµονική ανακάλυψη search αναζήτηση bidirectional αµφίδροµη breadth-first πρώτα κατά πλάτος continuous space συνεχούς χώρου depth-first πρώτα κατά βάθος depth-limited περιορισµένου βάθους greedy best-first άπληστη πρώτα στο καλύτερο greedy άπληστη heuristic ευρετική hill-climbing αναρρίχησης λόφων informed πληροφορηµένη iterative deepening επαναληπτικής εκβάθυνσης local beam τοπική ακτινική local τοπική memory-bounded περιορισµένης µνήµης parallel παράλληλη partial information µερικής πληροφόρησης quiescence ηρεµίας real-time πραγµατικού χρόνου Recursive Best-First (RBFS) Αναδροµική Πρώτα στο Καλύτερο repeated states επαναλαµβανόµενες καταστάσεις simulated annealing προσοµοιωµένης ανόπτησης stochastic beam στοχαστική ακτινική uniform-cost οµοιόµορφου κόστους uninformed µη πληροφορηµένη segmentation κατάτµηση semantic interpretation σηµασιολογική ερµηνεία semantic networks σηµασιολογικά δίκτυα semantics σηµασιολογία compositional συνθετική logical λογική preference προτίµησης Semantic Web Σηµασιολογικός Ιστός semidecidable problem ηµιαποφασίσιµο πρόβληµα semidecidable ηµιαποφασίσιµος semidynamic environment ηµιδυναµικό περιβάλλον semiotics σηµειολογία sensing αίσθηση sensitivity analysis ανάλυση ευαισθησίας sensorless planner σύστηµα σχεδιασµού χωρίς αισθητήρες sensory action αισθητήρια ενέργεια sensor αισθητήρας active ενεργητικός inertial αδρανειακός passive παθητικός tactile απτικός sentence πρόταση atomic ατοµική complex σύνθετη quantified ποσοτικοποιηµένη separator διαχωριστής sequential ακολουθιακό circuit κύκλωµα decision problem πρόβληµα απόφασης environment περιβάλλον serendipity εύνοια της τύχης serializable subgoals σειριοποιήσιµοι υποστόχοι set-level επίπεδο συνόλου set of support σύνολο υποστήριξης set σύνολο shading σκίαση shaft decoder αποκωδικοποιητής αξόνων shape σχήµα shortest path συντοµότερη διαδροµή short-term memory βραχυπρόθεσµη µνήµη sideways move πλάγια κίνηση sigmoid function σιγµοειδής συνάρτηση signal processing επεξεργασία σήµατος signs σηµάδια simplex algorithm αλγόριθµος simplex simulated annealing προσοµοιωµένη ανόπτηση simulation of world προσοµοίωση του κόσµου simultaneous localization and mapping ταυτόχρονος εντοπισµός και απεικόνιση singly connected network απλά συνδεδεµένο δίκτυο singular extension µοναδική επέκταση singularity παραδοξότητα situated agent εγκαταστηµένος πράκτορας situatedness εγκατάσταση situation calculus λογισµός καταστάσεων situation κατάσταση skeletonization σκελετοποίηση Skolem constant σταθερά Skolem Skolem function συνάρτηση Skolem skolemization µετατροπή κατά Skolem slack περιθώριο

17 Γλωσσάρι 1161 smoothing εξοµάλυνση social law κοινωνικός νόµος Socratic reasoning Σωκρατική συλλογιστική softbot λογισµικό ροµπότ softmax function συνάρτηση softmax software agent λογισµικός πράκτορας software architecture αρχιτεκτονική λογισµικού solution λύση optimal βέλτιστη soma σώµα sonar sensor αισθητήρας σόναρ (ηχοβολιστικός) sonnet σονέτο soul ψυχή sound (inference) ορθός (συµπερασµός) soundness (of inference) ορθότητα (του συµπερασµού) space complexity πολυπλοκότητα χώρου spam σπουπιδοταχυδροµείο sparse system αραιό σύστηµα spatial reasoning χωρική συλλογιστική spatial substance χωρική ουσία speaker identification αναγνώριση οµιλητή speaker οµιλητής specialization εξειδίκευση spectrophotometry φασµατοφωτοµετρία specular reflection κατευθυνόµενη ανάκλαση speech act γλωσσική πράξη speech recognition αναγνώριση οµιλίας speech understanding κατανόηση οµιλίας spelling correction ορθογραφική διόρθωση SPI (Symbolic Probabilistic Inference) Συµβολικός Πιθανοτικός Συµπερασµός spin glass κιάλια ιδιοστροφορµής SSD (Sum of Squared Differences) Άθροισµα Τετραγώνων ιαφορών St. Petersburg paradox παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης stability σταθερότητα static στατική strict αυστηρή stable model ευσταθές µοντέλο stack decoding αποκωδικοποίηση στοίβας stack στοίβα standardizing apart κατά µέρος προτυποποίηση start symbol αρχικό σύµβολο state constraints περιορισµοί κατάστασης statement δήλωση state κατάσταση belief πεποίθησης initial αρχική static (variable) στατική (µεταβλητή) static environment στατικό περιβάλλον stationarity στασιµότητα stationary distribution στάσιµη κατανοµή stationary process στάσιµη διαδικασία statistical mechanics στατιστική µηχανική stemming περιστολή step cost κόστος βήµατος stereogram, random dot στερεόγραµµα, τυχαίων κουκίδων stereopsis, binocular στερεοσκοπική όραση, διόφθαλµη stiff neck δύσκαµπτος λαιµός stimulus ερέθισµα stochastic beam search στοχαστική ακτινική αναζήτηση stochastic dominance στοχαστική κυριαρχία stochastic environment στοχαστικό περιβάλλον stochastic gradient στοχαστική κλίση stochastic hill climbing στοχαστική αναρρίχηση λόφων stop word διακόπτουσα λέξη straight-line distance ευθύγραµη απόσταση strategic environment στρατηγικό περιβάλλον strategy profile προφίλ στρατηγικών strategy proof κατάδειξη στρατηγικής strategy στρατηγική string theory θεωρία χορδών string συµβολοσειρά STRIPS assumption υπόθεση STRIPS strong AI ισχυρή ΤΝ strong domination ισχυρή κυριαρχία stuff υλικό stylometry στυλοµετρία subcategorization υποκατηγοριοποίηση subevent υποσυµβάν subgoal independence ανεξαρτησία υποστόχων subjective case ονοµαστική πτώση subjectivism υποκειµενισµός substance ουσία spatial χωρική temporal χρονική substitutability αντικαταστασιµότητα substitution αντικατάσταση subsumption architecture αρχιτεκτονική υπαγωγής subsumption lattice πλέγµα υπαγωγής subsumption υπαγωγή subtask sharing κοινοχρησία εργασιών successor function συνάρτηση διαδόχου successor-state axiom αξίωµα διάδοχης κατάστασης summing out απαλοιφή µε άθροιση sum of squared differences άθροισµα τετραγώνων διαφορών sum of squared errors άθροισµα τετραγώνων σφαλµάτων supervised learning επιβλεπόµενη µάθηση support vector διάνυσµα υποστήριξης Sussman anomaly ανωµαλία Sussman syllogism συλλογισµός symbolic differentiation συµβολική διαφόριση symbolic integration συµβολική ολοκλήρωση symbol splitting διαίρεση συµβόλων synapse σύναψη synchro drive συγχρονισµένη οδήγηση synchronic knowledge συγχρονική γνώση synchronization συγχρονισµός synonymy συνωνυµία

18 1162 Γλωσσάρι syntactic ambiguity συντακτική αµφισηµία syntactic sugar συντακτικός καλλωπισµός syntactic theory συντακτική θεωρία syntax σύνταξη synthesis of algorithms σύνθεση αλγορίθµων synthesis σύνθεση deductive παραγωγική systemic grammar συστηµατοδοµική γραµµατική systems reply απόκριση συστηµάτων T tabu search αναζήτηση tabu tactile sensors απτικοί αισθητήρες TAG (Tree-Adjoining Grammar) Γραµµατική Γειτονικών ένδρων task environment περιβάλλον εργασιών task network δίκτυο εργασιών taxonomic hierarchy ταξινοµική ιεραρχία taxonomy ταξινοµία Taylor expansion ανάπτυγµα Taylor temporal difference learning µάθηση χρονικών διαφορών temporal inference χρονικός συµπερασµός temporal logic χρονική λογική temporal probability models χρονικά µοντέλα πιθανότητας temporal reasoning χρονική συλλογιστική temporal substance χρονική ουσία terminal state τερµατική κατάσταση terminal symbol τερµατικό σύµβολο terminal test έλεγχος τερµατισµού termination condition συνθήκη τερµατισµού term rewriting επαναδιατύπωση όρου term όρος test set σύνολο ελέγχων texel στοιχεία υφής texture gradient κλίση υφής texture υφή theorem prover αποδείκτης θεωρηµάτων theorem proving απόδειξη θεωρηµάτων theorem θεώρηµα incompleteness µη πληρότητας theory resolution ανάλυση θεωρίας thingification πραγµάτωση thought σκέψη thrashing αλώνισµα threshold κατώφλι tic-tac-toe τρίλιζα tile πλακίδιο tiling επίστρωση time complexity πολυπλοκότητα χρόνου time expressions χρονικές εκφράσεις time interval χρονικό διάστηµα time slice χρονική φέτα time χρόνος tit for tat "µία σου και µία µου" tokenization οµαδοποίηση σε σύµβολα top-down parsing συντακτική ανάλυση από πάνω προς τα κάτω torque sensor αισθητήρας ροπής total cost ολικό κόστος total ολικός touring problem πρόβληµα περιήγησης tracking παρακολούθηση tractability of inference βατότητα των συµπερασµών tractable βατός trading ανταλλαγή trail ίχνος training εκπαίδευση transfer model µοντέλο µεταφοράς transient failure παροδική αποτυχία transition matrix πίνακας µετάβασης transition model µοντέλο µετάβασης transition probability πιθανότητα µετάβασης transitivity µεταβατικότητα translation model µοντέλο µετάφρασης transposition table πίνακας αντιµετάθεσης tree decomposition αποσύνθεση δένδρου tree width πλάτος δένδρου trial δοκιµή triangle tables τριγωνικοί πίνακες trichromatic perception τριχρωµατική αντίληψη trigram τριγραµµικό trihedral solid τριεδρικό στερεό truth maintenance system σύστηµα διατήρησης αληθείας truth αλήθεια tuple πλειάδα turbo decoding γρήγορη αποκωδικοποίηση Turing award βραβείο Turing Turing machine µηχανή Turing Turing Test δοκιµασία Turing typical instance αντιπροσωπευτικό στιγµιότυπο U ultraintelligent machine υπερευφυής µηχανή ultrasonic transducer υπερηχητικός µετατροπέας uncertainty αβεβαιότητα unconditional probability πιθανότητα χωρίς συνθήκες undecidability µη αποφασισιµότητα underconstrained υποπεριορισµένος underflow υποχείλιση undergeneration υποπαραγωγή unicorn µονόκερως unification ενοποίηση Unifier, Most General (MGU) Ενοποιητής, ο Πιο Γενικός uniform convergence theory θεωρία οµοιόµορφης σύγκλισης uniform-cost search αναζήτηση οµοιόµορφου κόστους uniform prior οµοιόµορφη εκ των προτέρων

19 Γλωσσάρι 1163 Uniform Resource Locator (URL) Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων unigram model µονογραµµικό µοντέλο unimodal µονοτροπικός uninformed search απληροφόρητη αναζήτηση unique action axiom αξίωµα µοναδικής ενέργειας unique names assumption υπόθεση µοναδικών ονοµάτων unit clause µοναδιαία πρόταση unit preference προτίµηση µοναδιαίων προτάσεων unit propagation µοναδιαία διάδοση unit resolution µοναδιαία ανάλυση units function συνάρτηση µονάδων universal grammar καθολική γραµµατική Universal Instantiation Καθολικός Προσδιορισµός universal plan καθολικό πλάνο Unmanned Air Vehicle (UAV) Μη Επανδρωµένο Όχηµα Αέρος Unmanned Land Vehicle (ULV) Μη Επανδρωµένο Όχηµα Εδάφους unrealizable ανέφικτος unrolling εκτύλιξη unsound επισφαλής unsupervised learning µη επιβλεπόµενη µάθηση upper ontology άνω οντολογία utilitarianism χρησιµοθηρία utility χρησιµότητα cardinal σταθµητή expected αναµενόµενη function συνάρτηση multiattribute πολυκριτηριακή multiplicative πολλαπλασιαστική normalized κανονικοποιηµένη ordinal διατακτική theory θεωρία (χρησιµοτήτων) utterance διατύπωση V vacuum tube λυχνία κενού vacuum world κόσµος της ηλεκτρικής σκούπας vagueness αοριστία validity εγκυρότητα value determination καθορισµός αξίας value function συνάρτηση αξίας value iteration επανάληψη τιµών value node κόµβος αξίας value of computation αξία υπολογισµού value of information αξία πληροφορίας value of perfect information αξία της τέλειας πληροφόρησης vanishing point σηµείο φυγής variabilization αντικατάσταση µε µεταβλητές variable µεταβλητή variational methods µεταβολικές µέθοδοι vector quantization κβάντιση διανύσµατος vector space model µοντέλο χώρου διανυσµάτων vector διάνυσµα verb phrase ρηµατική φράση verification επαλήθευση version space collapse κατάπτωση του χώρου εκδοχών version space χώρος εκδοχών vertex κορυφή Vickrey auction δηµοπρασία Vickrey virtual counts εικονικές µετρήσεις visibility graph γράφηµα ορατότητας vision όραση voted perceptron αισθητήρες µε την αρχή της πλειοψηφίας W Warren Abstract Machine Αφηρηµένη Μηχανή του Warren wavelength µήκος κύµατος weak AI ασθενής ΤΝ weak domination ασθενής κυριαρχία weak method ασθενής µέθοδος weather reports δελτία καιρού weighted σταθµισµένος weighted linear function σταθµισµένη γραµµική συνάρτηση wide content ευρύ περιεχόµενο word alignment vector διάνυσµα ευθυγράµµισης λέξεων word λέξη working memory µνήµη εργασίας workshop συνάντηση εργασίας workspace χώρος εργασίας world model, in disambiguation µοντέλο κόσµου, στην αποσαφήνιση world state κατάσταση του κόσµου worst possible catastrophe χείριστη δυνατή καταστροφή wumpus world ο κόσµος του wumpus X-Z xor αποκλειστικό Ή zero-sum game παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες Πιθανοτική Συλλογιστική Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Αβεβαιότητα πεποιθήσεων πράκτορας θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες Πράκτορες και Περιβάλλοντα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Σήµερα Πράκτορες χαρακτηριστικά στοιχεία είδη πρακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΓΡΑΦΗΣΗ Δρ Γιώργος Α. Δημητρίου Ευφυή Κινούμενα Ρομπότ 139 Ρομποτικός Εντοπισμός Θέσης Δεδομένα Χάρτης του περιβάλλοντος Ακολουθία παρατηρήσεων Ζητούμενο Εκτίμηση της θέσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα Ε.Μ.Π., ΣΗΜΜΥ, Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11, 8ο Εξάμηνο Μάθημα: Ρομποτική ΙΙ. Διδάσκων: Κ.Τζαφέστας ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα Αρχιτεκτονικές Ελέγχου (mobile robot control architectures)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη 2006. Ε ανάληψη. δοµή δεδοµένων για κατασκευή ευρετικών συναρτήσεων Ο αλγόριθµος GraphPlan

ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη 2006. Ε ανάληψη. δοµή δεδοµένων για κατασκευή ευρετικών συναρτήσεων Ο αλγόριθµος GraphPlan ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη Σχεδιασµός και ράση στον Πραγµατικό Κόσµο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Γραφήµατα σχεδιασµού δοµή δεδοµένων για κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής ΜΠΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ι.

Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής ΜΠΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ι. Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής ΜΠΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι. Χατζηλυγερούδης ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη/Τρίτη 5.00-7.00 µ.µ. (ΠΡΟΚΑΤ Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ανάληψη. Προβλήµατα ικανο οίησης εριορισµών. ορισµός και χαρακτηριστικά Ε ίλυση ροβληµάτων ικανο οίησης εριορισµών

Ε ανάληψη. Προβλήµατα ικανο οίησης εριορισµών. ορισµός και χαρακτηριστικά Ε ίλυση ροβληµάτων ικανο οίησης εριορισµών ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη Αναζήτηση µε Αντι αλότητα Adversarial Search Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Προβλήµατα ικανο οίησης εριορισµών ορισµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς πράκτορες. Πράκτορες και Περιβάλλοντα

Ευφυείς πράκτορες. Πράκτορες και Περιβάλλοντα Ευφυείς πράκτορες Πράκτορες και Περιβάλλοντα Πράκτορας είναι οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του (environment) µέσω αισθητήρων (sensors), και επενεργεί σε αυτό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ε ανάληψη. Χρόνος και όροι. Ιεραρχία. ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη 2006. χρονοπρογραµµατισµός εργασιών. ιεραρχικά δίκτυα εργασιών

Ε ανάληψη. Χρόνος και όροι. Ιεραρχία. ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη 2006. χρονοπρογραµµατισµός εργασιών. ιεραρχικά δίκτυα εργασιών ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη Σχεδιασµός και ράση σε µη Αιτιοκρατικά Πεδία Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Χρόνος και όροι χρονοπρογραµµατισµός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 3: Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 3 H κατανόηση της φύσης των πρακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβληµάτων. Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης

Επίλυση προβληµάτων. Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης Επίλυση προβληµάτων Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης! Αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης Αλγόριθµοι ευρετικής αναζήτησης Παιχνίδια δύο αντιπάλων Προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών Αλγόριθµοι τυφλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμού...34 1.4 Λύση Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού

Προγραμματισμού...34 1.4 Λύση Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...11 1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Linear Programming) 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Γεωμετρική Προσέγγιση Λύσης Απλών Προβλημάτων LP... 30 1.3 Η Μέθοδος Simplex Λύσης Προβλημάτων Γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #1

ιαφάνειες παρουσίασης #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη 2007. Ε ανάληψη. Προβλήµατα ικανο οίησης εριορισµών ορισµός και χαρακτηριστικά

ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη 2007. Ε ανάληψη. Προβλήµατα ικανο οίησης εριορισµών ορισµός και χαρακτηριστικά ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη Αναζήτηση µε Αντι αλότητα Adversarial Search Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Προβλήµατα ικανο οίησης εριορισµών ορισµός και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη (1/2)

Εισαγωγή. Τι είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη (1/2) Εισαγωγή Τι είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη (1/2) ιάφορες προσεγγίσεις Συστήµατα που σκέπτονται σαν τον άνθρωπο Συστήµατα που σκέπτονται ορθολογικά Συστήµατα που ενεργούν σαν τον άνθρωπο Συστήµατα που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 4: Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 4 H κατανόηση των διαφόρων μοντέλων/αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Οι αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης (blind

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοημοσύνη 04 Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης (Blind Search Algorithms) Εφαρμόζονται σε προβλήματα στα οποία δεν υπάρχει πληροφορία που να επιτρέπει αξιολόγηση των καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

To SIMULINK του Matlab

To SIMULINK του Matlab ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΘ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Χ. ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ Τ.Θ. 472 54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μάθημα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Συνένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων

Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων Α.-Γ. Σταφυλοπάτης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne.

Κεφάλαιο 3. Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. Κεφάλαιο 3 Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. 1 3.1 Βασικοί Ορισµοί και Εφαρµογές γραφήµατα γράφηµα G: ένας τρόπος κωδικοποίησης των σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Τρέχουσα Θέση Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, ΣΤΕΦ, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, και

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Τρέχουσα Θέση Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, ΣΤΕΦ, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, και ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ονοματεπώνυμο: Χρυσάφης Χαρτώνας Τρέχουσα Θέση Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, ΣΤΕΦ, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής (1998 - σήμερα), ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. Στις χρονοσειρές σημαντικό ρόλο παίζει η αυτοσυσχέτιση: η αυτοσυσχέτιση. (lag k) ισούται με όπου γ

Παράδειγμα. Στις χρονοσειρές σημαντικό ρόλο παίζει η αυτοσυσχέτιση: η αυτοσυσχέτιση. (lag k) ισούται με όπου γ MCMC Η Monte Carlo μεθοδολογία για την δημιουργία αριθμητικών προσεγγίσεων διαφόρων τιμών της εκ των υστέρων κατανομής, όπως του μέσου και της τυπικής απόκλισης, στηρίζεται στους Ασθενείς Νόμους των Μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Βασίλης Βλάχος vbill@aueb.gr Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Βασικές Αρχές και Τεχνικές Σχεδιασµού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Βασικές Αρχές και Τεχνικές Σχεδιασµού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Βασικές Αρχές και Τεχνικές Σχεδιασµού Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Σχεδιασµός Ενεργειών (Planning) Προβλήµατα σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Extensive Games with Imperfect Information

Extensive Games with Imperfect Information Extensive Games with Imperfect Information Παύλος Στ. Εφραιµίδης Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εκτεταµένα παίγνια µε ατελή πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ Περίγραµµα Εισαγωγή Στοιχεία Πολυπλοκότητας Ηλίας Κ. Σάββας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Email: savvas@teilar teilar.gr Αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

Απτικές διασυνδέσεις και εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλεία για τη γνωστική άσκηση ασθενών με άνοια

Απτικές διασυνδέσεις και εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλεία για τη γνωστική άσκηση ασθενών με άνοια Απτικές διασυνδέσεις και εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλεία για τη γνωστική άσκηση ασθενών με άνοια Σταύρος Δημητριάδης Επ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ Εργαστήριο Πολυμέσων Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ΑυτοοργΑνωση, AνΑδυση και ΠολυΠλοκοτητΑ κεφάλαιο 1: ΜοριΑκη BιολογιΑ και EΠιστηΜΕσ τησ ΠληροφοριΑσ

Εισαγωγή: ΑυτοοργΑνωση, AνΑδυση και ΠολυΠλοκοτητΑ κεφάλαιο 1: ΜοριΑκη BιολογιΑ και EΠιστηΜΕσ τησ ΠληροφοριΑσ Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή: Αυτοοργάνωση, Aνάδυση και Πολυπλοκότητα... 15 Πώς μπορούν τα πράγματα να αυτοοργανώνονται;... 15 Προσπάθεια να δοθεί ένας προκαταρκτικός ορισμός της αυτοοργάνωσης...18

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman 1 Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman Το 1960, R.E. Kalman δημόσιευσε το διάσημο έγγραφό του περιγράφοντας μια επαναλαμβανόμενη λύση στο γραμμικό πρόβλημα φιλτραρίσματος διακριτών δεδομένων. Από εκείνη τη στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό Σημείωμα. Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Σταύρος Επώνυμο: Κουρούκλης Έτος γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: Ληξούρι Κεφαλλονιάς Στρατιωτική θητεία: Φεβρουάριος 2002 Οκτώβριος 2003 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman

Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman Α Π Ε (Χ 2011/2012) Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman Ιωακείμ Πέρρος, ΑΜ: 2007030085 2 Απριλίου 2012 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή / Πρόβλημα 1 2 Προσέγγιση / Λύση 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων;

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Εισαγωγή Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI Δομές Ευρετηρίων και Κατακερματισμός Αρχείων II Β. Μεγαλοοικονόμου Δ. Χριστοδουλάκης (παρουσίαση βασισμένη εν μέρη σε σημειώσεις των Silberchatz, Korth και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Σχεδιαστικά Στυλ & Αρχιτεκτονική Ο σχεδιαστής επιλέγει Σχεδιαστικό στυλ prioritized interrupt instruction buffer bus-oriented datapath serial I/O direct memory access

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Combined Bus and Driver Scheduling

Combined Bus and Driver Scheduling Combined Bus and Driver Scheduling C Valouxis, E Housos Computers and Operation Research Journal Vol 29/3, pp 243-259, March 22 AMORE Patra, 2 Problem Definition () Shift: a set of routes that will be

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισμοί Πληροφορία (information) είναι η αποδιδόμενη σημασία σε ένα παρατηρούμενο συμβάν ή αντικείμενο, καθώς αυτό ταυτοποιείται με μια

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Robot Stadium Nao Controller

Robot Stadium Nao Controller Σκοπός Δημιουργία αυτόνομου πράκτορα για το ρομπότ Nao, ικανού να παίξει ποδόσφαιρο 3x3 στο περιβάλλον προσωμοίωσης Webots Συνησφορά στην ομάδα Κουρέτες του Π.Κ. Ευσεβής Πόθος Νίκη στο διαγωνισμός RobotStadium.org

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Language Resources for Information Extraction:

Language Resources for Information Extraction: Language Resources for Information Extraction: demands and challenges in practice Christos Tsalidis tsalidis@neurolingo.gr Page 1 Different types of LRs Alphabets & Characters sets (Greek, English, Mixed)

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 43, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 43, No 3-4, University of Piraeus ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ενημερωτική Παρουσίαση* Abstract A review is presented

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL 1. Στο Tools menu, click Solver. 2. Εάν η επιλογή Solver δεν είναι διαθέσιµη στο Tools menu, πρέπει να το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα