BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ υ ο ο δ ι κ ά έργα π ο υ συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών της ακριτι κής π ε ρ ι ο χ ή ς του Π ω γ ω νίου, ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν κ α ι δόθηκαν α π ό τις αρχές της εβδομάδας στην κ υ κλοφορία. Πρόκειται για τους δρόμους Μ α υ ρ ο β ο υ νίου - ΓκροπΑοτάνον και Β ή σ σ α ν η ς - Χ ά ν ι Δελβινακίου. " Η Ν ο μ α ρ χ ι α κ ή Αυτο διοίκηση αποδεικνύει έμπρακτα κ α ι σε καθημε ρινή β ά σ η το ενδιαφέρον και το σχεδιασμό της για κάθε γωνιά του Ν ο μ ο ύ, με στόχο την επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης", τόνισε ο Νομάρχης Ιωαν νίνων κ. Αλέξανδρος Κ α χριμάνης με α φ ο ρ μ ή την ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η των έργων. "Αυτά, αποτελούν μικρό μέρος των παρεμβάσεων μας για την περιοχή", συ μπλήρωσε ο Νομάρχης, ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΙΑ ΣΟΥ Συμμετέχοντες κι εμείς, σ' αυτό το ανεπανάληπτο εθνικό πανηγύρι της ΝΙΚΗΣ, συγχαίρουμε την Εθνική μας ομάδα, για την επιτυχία της. Τα Ελληνόπουλα αυ τά, δεν θ α συμμετέχουν του λοιπού, σαν φτωχοί συγγε νείς στους αγώνες, φορώντας τη φανέλλα κάποιου ξέ νου άσσου. Ωστόσο όμως η Εθνική μας ομάδα μας δείχνει και το δρόμο στην κοινωνία μας, ότι δηλαδή μπορούμε να επιτύχουμε πολλά εάν δείχνουμε, σοβα ρότητα, πειθαρχία, εάν εργαζόμαστε συλλογικά εάν προγραμματίζουμε και δουλεύουμε οργανωμένα τότε και μόνο τότε θα'χουμε επιτυχίες και σ' άλλους τομείς, στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη της χώρας, στους βασι κούς τομείς που θ α προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Κι όλα αυτά Μ Α Σ ΤΑ'ΔΕΙΞΕ Η ΕΘΝΙΚΗ Μ Α Σ Ο Μ Α ΔΑ. υπενθυμίζοντας τ α έργα που εκτελούνται στις πυρόπληκτες περιοχές, τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται για τη " Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η ", την εισήγηση της Ν.Α.Ι. γ ι α δημιουργία T E E στην Π ω γωνιανή κ. α. Ειδική αναφορά έκανε στην εκπόνηση μελέτης και κατάθεση πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα INTERREG III, του έργου βελτίωσης ασφαλτόστρωσης της 33ης επαρχιακής οδού Χάνι Δελβινάκι - Πωγωνιανή - Δρυμάδες Μεθο ριακός Σταθμός αλλά κ α ι στη διασυνοριακή συνερ γασία που επιδιώκεται με την Αλβανική πλευρά. "Με τις παρεμβάσεις που δρομολογήσαμε δημιουρ γούμε ένα ευνοϊκό πλαί σιο ανάπτυξης της ευρύ τερης περιοχής του Π ω γωνίου, το οποίο ελπίζου με ν α αξιοποιήσουν ο ι τοπικοί φορείς, ο ι κάτοι κοι κ α ι ο ι επιχειρηματίες, ώστε να αναστραφεί η ση μερινή φθίνουσα κατά σταση", κατέληξε ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. * Τ α δυο έργα που ολο κληρώθηκαν, αποτελού σαν μακροχρόνιο αίτημα των κάτοικων κ α ι των επι σκεπτών της περιοχής, καθώς διευκολύνουν ση μαντικά την συγκοινωνία. Μ α ζ ί με τη βελτίωση του δρόμου α π ό διασταύρω ση Ωραιοκάστρου - Κ ε φαλόβρυσου προς Α ν ω και Κάτω Μ ε ρ ό π η, τα δυο έργα είχαν προϋπολογι σμό ευρώ κ α ι η χρηματοδότηση τους έγι νε από πιστώσεις Τ. Ε. Ο. και Κ.Α.Π. Τ ο τμήμα (υπόλοιπο) Βήσσανης - Δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η προς Δελβινάκι είναι μή κους 3,4 χιλιομέτρων κ α ι το τμήμα Μαυροβουνίου Γεροπλατάνου 1,8 χιλιο μέτρου. Τ α έργα δημο πρατήθηκαν το κ α λ ο κ α ί ρ ι του κ α ι παραδόθη καν εντός του προβλεπό μενου χρόνου, χωρίς ν α σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού αντικείμενου. ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΉΣ Μετά τις αλλαγές που'γιναν, πρόεδρος στη Μονάδα παραμένει ο κ. Τσαγκάρης και στο Δ.Σ. της Μεταλλουρ γικής Κεφαλόβρυσου μετέχουν ακόμη οι κ.κ.: Νίκος Πετρόπουλος, Κώστας Καραμάνης, Βασίλης Πορίκης, Αν δρικός Κατσιδάκος, ο Δήμαρχος Ανω Πωγωνίου Θ α ν ά σης Νίτας, ο νομαρχιακός σύμβουλος Οδυσσέας Πότσης και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου εργαζομένων στη Μονάδα. Από τα πρόσωπα αυτά δύο -τρεις γνωρίζουμε αυτό ου δεμία σημασία έχει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Σαν φορολογούμενοι όμως πολίτες, έχουμε όλο το δι καίωμα, αφού το εργοστάσιο έχει κοινωνικό χαρακτήρα, να επαινούμε κάθε τους καλή ενέργεια, αλλά και να ελέγχουμε κάθε παρανομία. Αυτό άλλωστε θ α θέλει και το Δ.Σ. της Μεταλλουργικής Κεφαλόβρυσου. Η Φ.τ.Γ. ΙΙΙ,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,Ι ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑ! ΤΟΥ Δ Π Ο Υ n A N T F A F H M O M O y 97-7

2 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΦΥΓΗ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ Γράφει Σουρούπωνε όταν ο Δημητρός βρήκε νεκρό το Μ ι χάλη στο κατώφλι του, μι σόν έξω μισόν μέσα α π ' την πόρτα. Κεραυνοβολημένος τον συμμάζεψε κι ειδοποίη σε τα παιδιά του. "Το πρωί θάμαστε αυτού" του είπαν εκείνα. Τηλεφώνησε και στον παπά του διπλανού χωριού να'χει το νου του για αύριο. Κι αμέσως άρχι σε να ετοιμάζει το λείψανο. Το'πλυνε, του φόρεσε τα νεκρόρουχα, το ξάπλωσε στο κρεβάτι, του'δεσε το σαγόνι. Υστερα, άναψε ένα κεράκι κοντά στο κεφάλι κι ακούμπησε την εικόνα της Παναγίας πάνω στα σταυ ρωμένα χέρια του. Πλάι στο παγωμένο πρόσωπο έβαλε ένα ποτήρι με νερό για να πίνει η ψυχή του που 8 α γυ ροφέρνει όλη νύχτα. Εβγα λε και τη γάτα έξω α π ' το σπίτι για να μη δρασκελίσει τον πεθαμένο και βρικολακιάσει. Δεν το'λέγε ο Δημητρός να μείνει ελόγου του τελευ ταίος. ΚαΒατζάρισε τα ογδόντα εφτά και δεν είναι πια παρά ένα σαράβαλο. Η καρδιά του σακατεμένη, τα πόδια του ετοιμόρροπα, τα πνευμόνια του μπουκωμένα απ' το σέρτικο. "Χάρη μου κάνει ο χάρος" μονολογού σε συχνά. Ο Μιχάλης όμως ήταν πέντε χρόνια μικρότε ρος του και γερό σκαρί. Ασπιρίνη δεν είχε βάλει στο στόμα του. Το Δημητρό τον ^ νοιαζόταν σαν πατέρα. Για τί οι δυό τους κι ο κούκος είχαν απομείνει στο χωριό. Κανείς άλλος. Ούτε μισό ποδάρι που λένε. Κάτι λίγοι απ' τους συνομηλίκους του που δεν είχαν πεθάνει ακό μη βρίσκονταν στην πόλη. Εμεναν στα σπίτια των παι διών τους ή σε κοντινές γκαρσονιέρες για να τους φτάνει δικό τους χέρι για ένα πιάτο φαΐ. Κάποια στιγμή, ο Δημη τρός κοίταξε το μακαρίτη και κούνησε το κεφάλι. - "Μου την έσκασες, μπα γ ά σ α ", του χωράτεψε. Και ξαφνικά ένα παλιούρι σύρθηκε στο κορμί του. Εχει μείνει ολομόναχος πια! Αλήθεια, ποιος θ α τον συμ μαζέψει όταν πεθάνει; Ποιος θ α στείλει μήνυμα στους δικούς του να'ρθουν; Ποιος θ α βάλει το νερό πλάι του, ποιος θ α τον φυλάξει α π ' το δρασκέλισμα της γάτας, ποιος θ α τον ξενυχτίσει; Ενα κουφάρι αφρόντιστο θ α μαρμαρώ σει εκεί που θ α τον βρει το κακό και τρέχα γύρευε πό τε και πώς θ α τον μυριστού νε. Κι άστραψε στο μυαλό του μια σκέψη: θ α ξαπλώ σει στ' άλλο κρεβάτι κι αυ τός, θ α βάλει ένα ποτήρι νερό πλάι του, θ α κλείσει τα μάτια, θ α ετοιμαστεί δη λαδή κι ο ίδιος προκαταβο λικά, μαζί με το φίλο του, από τώρα, για το δικό του ξόδι. Τουλάχιστον να λίγο- Ή ΦίΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ* ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤίΙΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΏΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΛΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι 5εν επιστρέφονται. στέψει την αναποδιά της τελευταίας μοναξιάς. Ετσι, ούτε θ α διψάσει η ψυχή του το βράδυ του θανάτου -όποτε κι αν έρθει αυτόούτε θ α βρυκολακιάσει. Ξανακοίταξε το Μιχάλη. Σαν να κοιμάται του φάνη κε. - " Ο ένας θ α φυλάξει τον άλλον απόψε" είπε και του σκέπασε το πρόσωπο με μαύρο μαντίλι. Κλείδωσε την πόρτα κι έβαλε την ψάθινη καρέ κλα στην άκρη του άλλου κρεβατιού. Πάνω στην κα ρέκλα άφησε ένα ποτήρι νερό. Στο ένα καρεκλοπόδαρο έδεσε ένα φυτίλι μια λαμπάδα και την άναψε. Θ α καίει όλη νύχτα και για τους δυό, υπολόγισε κι έσβησε τη λάμπα. Μετά ξάπλωσε στο κρεβάτι, τε ντώθηκε, άπλωσε ένα μαύ ρο μαντίλι και στο δικό του πρόσωπο, σταύρωσε τα χέ ρια του κι έκλεισε τα μά τια. - "Καληνύχτα!" ψιθύρισε με κρύα φωνή. Το δωμάτιο το φώτιζαν τα κεριά και το καντήλι πά νω απ' το τραπέζι. Ενα μάτι αν κοιτούσε α π ' το παρα θύρι, δύσκολο να ξεχώριζε ποιος είναι ο νεκρός, ποιος ο ζωντανός. Τα μαύρα πα νιά στα κεφάλια τους έμοιαζαν με δύο κομμάτια νύχτα που τους είχε πάρει για πάντα. Τα κεριά έκαιγαν. Του Δημητρού τα Βλέφα ρα άρχιζαν να Βαραίνουν, ώσπου έγιναν σίδερο. Υπνος γλυκός τον έπιασε. Κι είδε όνειρο. Ητανε, λέει, ^ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ λ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ a Mavdos παιδιά αυτός κι ο Μιχάλης κι έπαιζαν τα "σκλαβάκια" με συμμαθητές τους στο προαύλιο του σχολείου. Ο Μιχάλης τον κυνηγούσε να τον τσακώσει και να τον κά μει σκλάβο του. Εδώ να τον αρπάξει, εκεί να τον γραπώ σει, κι όλο ξέμακρα ιναν. Πήραν την πλαγιά, κατέβη καν ρεματιές, βρέθηκαν σε λαγκάδι. Και τότε ξέχασαν το παιχνίδι. Στο λαγκάδι έτρεχε νερό. Εσκυψαν να πιουν, το νερό στέρεψε. Ση κώθηκαν απογοητευμένα, το νερό κύλησε πάλι. Ξανάσκυψαν, ξαναστέρεψε. Τα κεριά έκαιγαν, σώνο νταν. Κόντευε να ξημερώσει, όταν τα παιδιά του Μιχάλη μπήκαν στο χωριό. Νέκρα παντού. Παράθυρα μανταλωμένα, πόρτες εφτασφράγιστες. Κι αλλού στέγες κα θισμένες, κισσοί στους τοί χους, τσουκνίδες και παλιούρα σε λιθοσώρια, ξερά δέντρα εδώ κι εκεί σαν σκελετοί που σηκώθηκαν απ' τον τάφο τους. Το μπα κάλικο του Μηνά λεηλατη μένο α π ' τους βοριάδες, η εκκλησιά σαβανωμένη με τη σιωπή της. Το μόνο ζωντανό εκεί εί ναι το νερό της πέτρινης βρύσης. Κι η Παναγιά στη στάση. Από εδώ έπαιρναν Αντιδράσεις διατυπώνονται από κατοίκους του Δημο τικού Διαμερίσματος Νεγράδων, αλλά και από άλλα διαμερίσματα του Δήμου Καλπακίου, για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να παραχωρήσει έκταση για την κατασκευή εργοστασίου εμφιάλωσης νερού. Ο Δήμαρ χος λέει ότι κακώς αντιδρούν οι κάτοικοι. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να γίνουν γενικές συνε λεύσεις και ο κ. Δήμαρχος να εξηγήσει ακριβώς τι πρέ πει να γίνει και ποια τα οφέλη στο Δήμο αλλά και στα γύρω Δημοτικά Διαμερίσματα. Ετσι θ α διαλυθούν οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες. ΛΕΤΣΙ0Σ ΤΗΛ το λεωφορείο για το γυμνά σιο του διπλανού χωριού. Από εδώ τους είχε ξεκινή σει πριν από πολλά χρόνια η μάνα τους για κει που οι άνθρωποι τρώνε ξερό ψω μί. Σταμάτησαν στο εικόνι σμα κι άναψαν το καντήλι. Κι ύστερα πήραν το μονο πάτι βαστώντας το φέρε τρο. Τα χωράφια τους γεμά τα βάτια και φτέρες. Ο ι ξε ρολιθιές γκρεμισμένες. Πί σω α π ' το σύδεντρο είναι το σπίτι. Το στήθος τους σφίγγεται. Δε θ α ξανα βρούνε πια την πόρτα τους ανοιχτή. Μόνο τώρα, για τε λευταία φορά. Πλησιάζουν. Και λένε κά τι άσχετο, έτσι για να ξεγε λάσουν τον καρδιοσωμό τους. Μόλις περνούν το σύ δεντρο, κοκαλώνουν από τομα. Ω Θ ε μου! Μπροστά τους δεν είναι το σπίτι. Μαύρους τοίχους μόνο βλέπουν και καπνούς που ο νοτιάς τους σπρώχνει προς την αντίθετη μεριά. Αργότε ρα, ανάμεσα από τα απο καΐδια προς την αντίθετη μεριά. Αργότερα, ανάμεσα από τα αποκαΐδια βρίσκουν κάρβουνο τον πατέρα και τον Δημητρό. Τους τελευ ταίους. Μ.Σ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Σ. ΟΙΚ. ΣΤΟ Α Η Μ Ο ΚΑΑΠΑΚΙΟΥ ΑΛΕΙΑΝΛΡΟΣ Β. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ Σκαρχιώτη* ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΕΣ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΕΛΙΔΑ 2 Τ,&ΑΜΜΙΟΧ mm nam» 60* Ε Λ ε ν Ο ε Ρ ί Α Ϊ 120 Λ»<?.Λ

3 ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΝΑΑΙΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Σήμερα από τις ανέκδοτες "Σημειώσεις" περί ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΑΓΑΡΗ, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: ΒΟ ΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΛΒΑ ΝΙΑ, θα δημοσιεύσουμε μερικά για τα έργα του συγγραφέως Γ.Κ. ΓΑΓΑΡΗ (οι ανωτέρω σημειώσεις εγράφησαν την 30ην Νοεμβρίου 1945 από τον Γ.Κ. Γάγαρην Συντάκτην της επί Τουρκοκρατίας "Φωνής της ΗΠΕΙ ΡΟΥ" ) τέως Διοικητικού Επιτρόπου Τεπελενίου (1913) και τέως βουλευτού Ιωαννίνων (Γλώσσα εποχής του). ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Κ. Κρυστάλλης: Αρθρον εν τω εγκυκλοπαιδικά) λεξικό Ν. Πολίτου τόμ. 4ος σελίς 869. Οι Κουτσόβλαχοι: Εν τω ιδίω λεξικώ τόμ. 4ος σελίς 827. Φωνή της Ηπείρου, εβδομαδιαία εφημερίς (εις 17 τόμους) εκδοθείσα το πρώτην τη 15 Σεπτεμβρίου 1892 εν... και διακόψασα τη 17 Ιουλίου 1909 οπότε, ανακηρυχθέντος του Συντάγματος εν Τουρκία, έληξεν η αποστολή της Φωνής, διότι εξεδόθησαν και εν Ιωαννίνοις εφημερίδες. Κατά τον Ιανουάριον του 1912 επανελήφθη η έκδοσις μηνιαίως ένεκα των κινήσεων προς διορισμόν Αλβανού Βαλή και εις Ιωάννινα, και απεστέλλετο δωρεάν προς τε τους Ηπειρώτας και μη Ηπειρώτας, όπως κινηθή το ενδιαφέρον αυτών και εξαρθώσιν οι κίνδυνοι οι οποίοι ηπείλουν την Ηπειρον. Διεκρίνετο δια την αρθρογραφίαν και δια την αντικειμενικήν εξέτασιν των εσωτερικών ζητημάτων άνευ αναμίξεως εις τας κομματικάς διαμάχας και δια τον χειρισμόν των συμβαινόντων εν Ηπείρω, εν σχέσει με τους υπαλλήλους, τας κοινοτικός και λοιπός αρχάς κατά τρόπον, ώστε να επέρχηται θεραπεία των κακώς εχόντων και να προκαλήται η προσοχή και αυτού του Βαλή Ιωαννίνων. Ο δε Χρ. Χριστοβασίλης εκδίδων την Ελευθερίαν εν Ιωαννίνοις έγραψεν εις το φύλλον του Απριλίου 1931 "μόνον ο Γάγαρης κατώρθωσε να διατήρηση την "Φωνήν της Ηπείρου" ακομμάτιστον και να διοική με αυτήν την Ηπειρον". Δια των Ελληνικών προξενείων και τινών ξένων εμοιράζοντο δωρεάν, περί τα 100 φύλλα. Αλλά και εις κοινότητας του εξωτερικού ανεγινώσκετο, κατά προτίμησιν, υφ' όλων των Ελλήνων. Εάν εις μίαν πόλιν υπήρχεν Ηπειρώτης συνδρομητής, όλοι οι εις αυτήν Ελληνες ανεγίνωσκον την Φωνήν. Ο Πρόεδρος του Ελληνισμού Νεοκλής Καζάζης περιηγηθείς, κατά το , Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν κ.λ.π. εύρεν εκεί την αυτήν κατάστασιν και εδήλωσεν ότι η Φωνή εξεπλήρου Εθνικήν αποστολήν. Δωδώνη: Εικονογραφημένον Ηπειρωτικόν Ημερολόγιον 1896 και Τα άπαντα Κώστα Κρυοτάλλη: ποιήματα και πεζά μετά βιβλιογραφίας και προλόγων, έτος Περί τα πεντήκοντα άρθρα δημοσιευθέντα κατά τα έτη εις τας εφημερίδας Ακρόπολις, Εμπρός, Πρόοδος και Ηπειρος Αντιγραφή - Επιμέλεια Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ! ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Συνέλευση στην Αθήνα πραγματοποίησαν πριν λίγες μέρες οι Πρόεδροι των Σωματείων των Προεδρείων των Νομών των Συμβουλίων Ελλάδος και ψήφισαν τις παρακάτω αποφάσεις: 1) Να μην αλλάξει το σημερινό ισχύον εκλογικό σύστημα για την εκλογή των Τοπικών Συμβουλίων και οι Πρόεδροι αυτών να είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 2) Την κατάρτιση ψηφοδελτίου Τοπικών Συμβουλίων και στις έδρες των Δήμων που ήταν πρώην Κοινότητες ανεξάρτητα από τον πληθυσμό. 3) Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων να δίνονται απευθείας από το Νομό και όχι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει σήμερα το άρθρο 6, παράγραφος 2 για τα Δημοτικά Συμβούλια και το άρθρο 6 παράγραφος 6 για τους Δημάρχους. Οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και το πρόγραμμα εκτελεστικών έργων να είναι δεσμευτικές και όχι εισηγητικού χαρακτήρα και θα βρίσκονται σε απόλυτη σχέση τόσο με τα έσοδα του Δ.Δ. όσο και του Δήμου γενικότερα. Να τροποποιηθεί το άρθρο 6 παράγραφος 6 σχετικά με τη διάταξη που να προβλέπει υποχρεωτική χορήγηση προκαταβολής στους Προέδρους των Τ.Σ. για έργα και βλάβες άμεσης αποκατάστασης. 4) Την αντικατάσταση στην ΤΕΔΚ κάθε Νομού με ένα Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου και στην ΚΕΔΚΕ με 2 μέλη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προέδρων και Παρέδρων. 5) Την χορήγηση ειδικής άδειας 60 ημερών κάθε χρόνο τουλάχιστον στους Προέδρους Τ.Σ. και Προέδρους που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την διευκόλυνση στην εκτέλεση των καθηκόντων. 6) Αύξηση των εξόδων κίνησης - παράστασης των Προέδρων Τ.Σ. με ανάλογη προσαρμογή προς τα πάνω η κατά αναλογία με τα έξοδα παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων. 7) Σε περίπτωση μη αποδοχής των προαναφερομένων αποφάσεων από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή, θα αναγκαστεί να κλιμακώσει μελλοντικά ενέργειες σε πανελλαδικό επίπεδο με: ενημέρωση κοινού, αποχή των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων από τα Δημοτικά Συμβούλια, κλείσιμο των Δημοτικών καταστημάτων στα Δημοτικά Διαμερίσματα και πανελλαδική συγκέντρωση των Προέδρων Τ.Σ. στο Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΑΣ0ΥΣ Πληροφορούμαστε ότι οργανώνεται για δεύτερη φορά στη Βήσσανη γιορτή του Δάσους, για την προστασία του Δάσους, του πράσινου κ.λ.π. Πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν λάβαμε. Καθένας έχει τις απόψεις του, για το πράσινο, για το δάσος για την ξύλευση, νόμιμη ή παράνομη κ,λ.π. Ομως, πιστεύουμε, σαν δημοσιογραφικό όργανο της περιοχής ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, να κριτικάρουμε όλους αυτούς που δήθεν ενδιαφέρονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Πωγωνίου και της πέριξ περιοχής, μετά τα όσα συνέβησαν με τα οικοπάρκα, καρβουνοκαμίνια, ξύλευση σε βακούφικα, πρόγραμμα ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 γύρω από την Κοιλάδα του Γορμού το δάσος, Μερόπης, τη Λίμνη Ζαραβίνα, το Ωραιόκαστρο, το Μυρμυγκιάρη Ρουψιάς - Γεροπλατάνου και αλλού. Κάθε σωστή ενέργεια πρέπει να προβάλλεται να έχει θετική κριτική, αλλά και κάθε παράνομη ενέργεια πρέπει να στιλιτεύεται για το καλό όλων μας. ΕΜΕΝΑ Μ' ΕΜΑΘΑΝ ΝΑΑΓΑΠΑΩ... Είναι προσόν ξεχωριστόν και καμαρώνω πως μ' αυτό στο ύιμος μου θα περπατώ με όνομα - αρσενικό. Εκείνον Μάννα τον καιρό οι δάσκαλοι είχαν μυαλό και με παλμό ερωτικό εμψύχωναν τον ανδρισμό. Γι' αυτό κι εγώ τις έμορφες κυνήγαγα από μικρές και δεν με πείραζε ποτές ας ήταν και καλογριές. Σε τούτον τον παράδεισο το λάθος μοιάζει μ' άδικο να μπαίνε ις σε ΧΑΜΑΜ ζεστό δίχως το έταιρο - ΜΙΣΟ. Τα ΜΗ σου να τα λες αλλού Μάννα πηγαίνω ραντεβού τα ψιτ ακούγονται παντού σκορπάω κέφια εραστού. Θέλω να με δικαιώσεις ποτέ - αγάπη να μην διώξεις νύφη αν θέλεις να στεριώσεις την ευχή σου να της δώσεις. Διάλεξε όποια σ' αρέσει στήριγμα να σε προσέχει όταν θάχε ις κατάπεσε ι εκείνη θα σε συμπονέσει. ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ts ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΚΑΘΑΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.. Με σοβαρή οργανωτική αθλητική συμπεριφορά. Μ ε σωστές προετοιμασίες. Μ ε ηθικές αναπτερώσεις στους συμμετέχοντες συντελε στές. Είναι όλων καθήκον πειθαρχίας. Κατά την τέλεσιν των Ο Λ. Α Γ Ω Ν Ω Ν στην ΓΕΝΝΕΤΕΙΡΑ αυτών. Ξερο βήχει στην πόρτα απέξω. Για να καθορίσει η βραχνή φωνή.. Κτυπάει το κουδούνι και μετά το εμπρός. Μπαίνει με κορμοστασιά και παρά στημα. Υποβάλλει τα σέβη. Ή και τον πρέποντα στρα τιωτικό χαιρετισμό. Κι άν του προσφερθεί καρέκλα κάθεται και περιμένει σειρά για συνομιλία. Μετά το πέ ρας εναποθέτει τας ευχαρι στίας και τα δέοντα. Και φεύγει.. Κλείνοντας αθόρυ βα την πόρτα πίσω του. Με ταφέρει τις οδηγίες των κα θοδηγητών προς εφαρμογήν εκτελέσεως. Στα ΣΧΟ ΛΕΙΑ. Στα ΓΗΠΕΔΑ. Που η συμπεριφορά είναι Ο Χ Λ Α ΓΩΓΙΚΗ και γελοία.. "Φαύ λος κύκλος - καρνιβαλι- σμός - ασυδωσία - αταξία σκουπίδια - κουτιά από ντρίγκς - μπουκάλια θραυσμένα - κραυγές - συνωστι σμός - καρέκλες κερκίδες συρματοφράγματα - φω τιές - πέτρες - μολότωφ γρονθοκλωτσοχτυπήματα δακρυγόνα - άσφερες του φεκιές - σειρήνες πρόστιμα ζημιών - φορεία - νοσοκό μοι τραυματιοφορείς. Συλλήψεις προσαγωγές ανακρίσεις". Ενώ ό λ α αυτά Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ο Υ Ν ανά τον Κ Ο Σ Μ Ο Ν - που ποτέ δεν έμαθε να ΣΕΒΕΤΑΙ τον Π Ο ΛΙΤΙΣΜΕΝΟ - ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟ.. Και πληρώνει εισιτή ριο στο θέαμα.. Ν α σκοτώ σει τον θεατή για λογαρια σμό των μερικών που τσεπώνουν τα καταβαλλό μενα. ΑΧ!! ΟΛΥΜΠΕΥΤΗ.. Μην σε βρει ώρα κακή κι αναρ χική, θ α τρέχεις να γλυτώ σεις εσύ και το ΚΛΑΡΙ που θα φοράς του ΝΙΚΗΤΗ στην κεφαλή. Οι παρ' ΕΞΩ θ α βαρούν παλάμια και στων ΓΙΟΥ- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 0 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Οι βουλευτές μας από καιρό έχουν χάσει ή σχεδόν έχουν χάσει το "προνόμιο" να διορίζουν ψηφοφόρους τους, με την θέσπιση του ΑΣΕΠ. Γι αυτό, όσοι επισκέπτονται στην Αθήνα, τα πολιτικά γραφεία, τα περισσότερα, είναι έρημα και δεν θυμίζουν τις παλιές εκείνες εικόνες, όπου γέμιζαν ψηφοφόρους. Ολοι ζητούσαν να "βολέψουν" κάποια υπόθεση τους, που κολλούσε τότε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, εί τε σε νομικά εμπόδια που... ξεπερνώνταν με την παρέμ βαση του βουλευτή. Πολλά τα παραδείγματα που άκου γε κανείς στα γραφεία των εθνοπατέρων μας, όπως: Ενας ζητούσε να Βολέψει κάποια μεταθεσούλα, άλλος ζητούσε να βολέψει κάποιο δάνειο, τρίτος ζητούσε να βολέψει κάποιον δικό του σε κάποια θέση κ.α. Ο λ α αυτά σταμάτησαν, τόσο με τον νόμο Πεπονή, όσο και με τον ΑΣΕΠ. Ο ρόλος του βουλευτή σήμερα είναι να νομοθετεί και να κάνει ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή. Αλήθεια πως άλλαξαν αυτά τα πράγματα στον τό πο μας. Α. Αγιοβλασίτης (Από την εφημερίδα "Νέοι Αγώνες της Ηπείρου" 1-2 Μαΐου 2004). ΕΠΕΙΕΡΓΑΖΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και Χ Ω Ν τα κεφάλια θ α πετάνε καρεκλάκια. Μ Ο Ν Ο Ν Μ Ο Ν Ο Ν η Στρατοκρατία είχε ΤΑΞΗ.. Που.. Α Ν., την ΔΙΑΤΑΞΗ σούζα ο κ α θ ' εις θα κάτσει. Κι εκεί που πρέ πει θ α γελάσει.. Μ Π Ρ Α Β Ο θα πει και θ α ζητωκραυγά σει. ΕΥΓΕ - ΕΥΓΕ με καμάρι θα φωνάξει.. Σ' οποιονδή ποτε. Ψ Η Λ Α στο βάθρο με τάλλιο της ΝΙΚΗΣ θ α φο ράει. Πειθαρχημένη συμπε ριφορά με γιορτινή Ο Λ Υ ΜΠΕΥΟΥΣΑ χαρά. Ο Αύγουστος εγγύς την καρ τερά στης γεννέτειρας την προσφορά. Κι όλα ευχόμεθα να έρθουν ΒΟΛΙΚΑ - ΕΙ ΡΗΝΙΚΑ!!.. ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΑΚΑΖ SYDNEY ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ ΚΑΘΟΝΤΑΙ Στον πίσω φράχτη του σπιτιού χαράματα του πρωινού πουλάκι ψάλαει τ' αππουνού ξύπνα και έφεξε παντού. Τριγύρω στα ψηλά κλαριά κουρνιάζουν διάφορα πουλιά πολλά βοσκάνε μακριά κι αποβραδίς εδώ ξανά. Ψιχουλάκια τους πετάω τα κοιτάζω και γελάω τις σκοτούρες μου περνάω και τα γηρατιά ξεχνάω. Αν!! Μια μέρα δεν με δούνε τη τζιαμόπορτα χτυπούνε σαν ανοίξω κελαϊδούνε μάθανε να ευχαριστούνε. Πληθαίνουν κι αρραδιάζονται σπρώχνονται και βιάζονται νηστικά λοιμάζονται στα χέρια πάνω κάθονται. KQN. ΤΣΟΎΝΑΚΑΣ SYDNEY ΚΑΛΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ... - Να ομορφαίνεις την καθημερινότητα σου. - Να πιστεύεις στο θεό των μικρών πραγμάτων. - Ν' αντλείς αισιοδοξία από το περιβάλλον σου. - Να φτιάχνεις το σπίτι σου έτσι, ώστε να φαντά ζει στα μάτια σου το ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΚΟ ΣΜΟΥ! (Από το ΒΗMAGAZINO). ΣΕΛΙΔΑ 4 01 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Τέλειωσαν και οι Ευρωεκλογές, με τον τρόπο που έγι ναν, χωρίς τυμπανοκρουσίες και με ενδείξεις περιορισμέ νου εκλογικού ενδιαφέροντος. Κι όμως ήταν και είναι κάτι πολύ σημαντικό που είμαστε μέλη της Ε.Ε. (Ενωμένης Ευρώπης) και αφού πολλά κράτη προσπαθούν να γίνουν μέλη. Ωστόσο οι πολιτικοί μας, δεν μας εξήγησαν τι τέλος πά ντων είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι Ευρωπαϊκή Επιτρο πή, τι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μας κινήσουν το ενδιαφέρον να μην έχουμε χαλαρή ψήφο και αποχή. Δυ στυχώς γι αυτούς (πολιτικούς εννοώ) ήταν ένα ακόμη βή μα γι' ανταλλαγή διαξιφισμών σε θέματα εσωτερικής πο λιτικής και για αύξηση του εκλογικού τους ποσοστού. Ενώ η ουσία που ασκείται από 2 5 κράτη κυβερνήσεις της Ευ ρώπης παρέμεινε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΑΦΗΣ. Αυτή η αποχή κι αυτά τ' αποτελέσματα ας δώσουν το μήνυμα, για το μέλλον της Ε.Ε. κι ας δημιουργήσουν την ελ πίδα για την κινητοποίηση - ενημέρωση από τους πολιτι κούς μας, ότι ποτέ οι εκλογές δεν είναι εκλογές αδιαφο ρίας και ποτέ δεν πρέπει η ψήφος νάναι Χ Α Λ Α Ρ Η. ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ Μ ι α ιστορία θ α σας πω που γνώρισα ένα γέρο εδάκρυσαν τα μάτια μου χωρίς ν α τον εξέρω. Μ ι α συμβουλή στον άνθρωπο γράφω προτού γεράσει να τη διαβάζει πάντοτε και ν α μην την ξεχάσει. Α μ α γεράσει ο άνθρωπος δεν τόνε συμπαθούνε. Το θάνατο παρακαλοΰν να τον ξεφορτωθούνε. Γ ι αυτό κράτα καημένε γέροντα τα περιουσιακά σου γιατί μια μέρα θα βρεθείς στο δρόμο από τα παιδιά σου. Ο μεγαλύτερος εχθρός στον άνθρωπο γίνεται το παιδί του και ο καλύτερος φίλος του είναι η σύνταξη του. Α μ α γεράσει ο άνθρωπος και δεν αυτοσυντηρείται καλύτερα ο θάνατος παρά ν α τύραννε ίται. Σε μια γωνιά τον βάζουνε το φουκαρά το γέρο και γ ι α ν α τον κοιτάξουνε χρειάζεται συμφέρο. Α μ α γεράσει ο άνθρωπος και φύγουν τα παιδιά του είναι απαραίτητο νά'χει τη συντροφιά του. Α μ α φύγει ο ένας α π ' τους δυο ο άλλος γίνετ' ένα κουρέλι ο ένας τον σπρώχνει από τη μια κ ι άλλος δεν τον θέλει. Τη συμβουλή μου ανάλυσα κ α ι ν α μην την εξεχώσεις να την διαβάζεις πάντοτε αλλά προτού γεράσεις. Σιδηρόπουλος Λάζαρος Γ.Γ. Συλλόγου Γεροπλατανιτών Θ ε σ Μ κ η ς

5 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΒΙ ΚΟΣ ΑΩΟΣ: ΑΒΑΣΤΑΚΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ Το θρυλικό φαράγγι του Βίκου (παραπόταμος του Βοϊδομάτη) στα νότια, η χα ράδρα του Αώου στα βό ρεια και ο ορεινός όγκος της Τύμφης περιλαμβάνο νται στον εθνικό δρυμό, που θεωρείται από τους πιο εντυπωσιακούς και γι αυτό από τους πιο τουριστικούς. Ο πυρήνας του δρυμού οριοθετείται γύρω από το φαράγγι του Βίκου, ενώ βο ρειοανατολικά απλώνεται η πολύ μεγαλύτερη σε έκταση περιφερειακή ζώνη, που πε ριλαμβάνει και μεγάλο μέ ρος της κοιλάδας του Αώου. Οι έντονες εναλλαγές του τοπίου είναι εκπληκτικές: από απότομες χαράδρες σε ήρεμες πλαγιές και από κά θετα βράχια και επιβλητικά φαράγγια σε κατάφυτα δ ά ση. Σπάνια είδη θάμνων και δένδρων έχουν καταγραφεί στον βοτανικό αυτόν παρά δεισο, όπως και μοναδικά ενδημικά φυτά ανάμεσα στα χιλιάδες είδη. Πλατύφυλλα φυλλοβόλα είδη σφενδάμων, ιτιών, δρυών και δέν δρων όπως πλατάνια ή φράξοι συγκροτούν τα κυριότε ρα δάση, ενώ η οξιά και τα κωνοφόρα (κέδροι, έλατα, μαύρη πεύκη) φτιάχνουν εκτεταμένες αμιγείς δασι κές εκτάσεις. Πέρα από τα δέντρα, εντυπωσιακή είναι η ποικιλία από αγριοβότανα και αγριολούλουδα. Εχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων 18 ποικιλίες γερανιών, 4 3 είδη τριφυλλιού, 14 είδη από καμπανούλες, ενώ η κα ταγραφή μόνο στην ευρύτε ρη περιοχή του Ζαγορίου δημιούργησε έναν κατάλο γο διαφορετικών φυ τών, ανάμεσα στα οποία και 5 0 είδη ορχιδέας. Ο λ α αυτά προσελκύουν το ενδιαφέ ρον των επιστημόνων α π ' ΤΟΠΙΚΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τα τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής: υνί = το υνί λέγεται και γυνί ύψωμα = αυτό που αφαιρούμε από το πρόσφο ρο και το δίνουμε ως αντί δωρο, την ώ ρ α που ο πα πάς έρχεται στο σπίτι του εορταζόμενου στην ονομα στική του γιορτή. Φράση: "έρχεται ο παπάς να σηκώ σει το ύψωμα" ύπατα (τα) = οι σωματι κές δυνάμεις. Φρασ. Μ ο υ κόπηκαν τα ύπατα. Ακόμη θα πει και αξιώματα. Ανέ βηκε στα ύπατα αξιώματα δηλαδή αυτός που βρίσκε ται στο ανώτατο επίπεδο και υπερέχει των άλλων κ.λ.π. ύσκνα και (ίσκνα) = μια σπογγώδη ουσία που βγαίνει από τον κορμό των γέρικων δέντρων σαν μανι τάρι, η οποία όταν βραστεί με στάχτη και ξηραθεί χρη σιμεύει για το άναμμα της φωτιάς και ιδιαίτερα του τσιγάρου, γιατί έχει ιδιαίτε ρη αρωματική μυρωδιά (όταν τη χτυπάμε επάνω σε όλο τον κόσμο που έρχο νται στο "δρυμό των μεγά λων κορυφών" για να μελε τήσουν τη χλωρίδα. Φυσικό καταφύγιο για ζώα που κιν δυνεύουν, όπως η καφέ αρ κούδα, ο λύκος ή η Βίδρα, για σημαντικούς πληθυ σμούς αγριογούρουνων και ζαρκαδιών, αλλά και για πολλά μικρότερα σαρκοφά γα και τρωκτικά, ο δρυμός ξεχωρίζει και για την πλού σια ορνιθοπανίδα, με ποικι λία αρπακτικών ειδών και πλήθος μικρών δασόβιων πουλιών. ΙΛΙΓΪΜΑΤΛ πέτρα στουρνάρι με πριοβολο). Κυρίως στην παλαιό τερη εποχή. φασκιά (η) = πλεκτό ύφασμα που δένουν τα μι κρά στην κούνια φαλίρω = φτωχεύω φιρί - φιρί = επίτηδες φέξη (η) = το φως ο φω τισμός φόλα (η) = το δόλωμα φορτωτήρα (η) = ίσιο ξύλο με διχάλα, βοηθητικό για το φόρτωμα των ζώων φούσκος (ο) = ράπισμα με το χέρι στο μάγουλο φουσκί (η) = η κοπριά των ζώων. Λίπασμα φώλι (το) = το μόνιμο αυγό της κότας στη φωλιά της φλάσκα (η) = η βαρέ λα που κουβαλάμε νερό φιδορούτι (το) = το δέρμα που αποβάλλεται από το φίδι κατά την αλλα γή κυρίως την άνοιξη φίσκα Β γεμάτο, θησαυ ρός μπόλικο φλόρα (η) = η γίδα με άσπρο τρίχωμα φούρος (ο) = ο φούρ νος φουρλαΐδας (ο) = αυ τός που είναι ελαφρόμυα λος επιπόλαιος φρασ. "εί ναι φουρλαΐδας, δεν έχει μυαλό". σινί (το) = μεγάλος χάλ κινος δίσκος, ταψί που χρη σιμοποιείται για να φτιά χνουν πίττες, ακόμη και για στολίδι στον τοίχο. φουσεκι (το) = το φυ σίγγιο. Μεταφορικά πάει φουσέκι στον τόπο φουσεκλίκια (τα) = η φυσιγγιοθήκη φύρα (η) = η ελάττωση του βάρους ποσού η μείω ση φυρή (η) = η πόρτα που δεν κλείνει εντελώς. Φρασ. "Η θύρα έμ(ει)νε φυρή" φυρό (το) = αυτό που δεν είναι γεμάτο. Φρασ. "Τ' αγγειό (δοχείο) είναι φυρό. Συνέχεια στο άλλο φύλλο με περισσότερες λέξεις. Υ.Γ. Στο προηγούμενο φύλλο και στη σελίδα 5, ο δαίμων του τυπογραφείου έκανε πάλι το θαύμα του. Αντί ιδιώματα γράφτηκε ιδιώνυμα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στη σημασία αυ τών των λέξεων και γι αυτό ζητάμε συγγνώμη. ΣΕΛΙΔΑ 5 ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Στις 28 του Ιουνίου 2004, έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο ο αείμνηστος Δημήτριος Ι. Οικονόμου ετών 8 2, συνταξιούχος μάγειρας, ο Μήτσιο Κονόμος όπως τον αποκαλούσαμε όλοι οι χωριανοί και η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό της Περιβλέπτου στα Γιάννενα, όπου ζού σε κοντά στην οικογένεια του τα τελευταία του χρόνια. Ο αείμνηστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό μας. Α π ό πολύ μικρός εργάστηκε ως βοηθός και αργό τερα γκαρσόνι στην Κόνιτσα. Σαν έφηβος στα χρόνια της Κατοχής βρέθηκε στο χωριό και γρήγορα εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση. Ηταν μεθοδικός, εχέμυθος και είχε μεγάλη επιτηδειότητα. Καίτοι στο σπίτι του το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί αυ τός, ήταν στην Τοπική οργάνωση και μετέφερνε έγγραφα και προκηρύξεις της Αντίστασης, χωρίς να γίνεται αντι ληπτός. Εριχνε προκηρύξεις στο Γερμανικό φυλάκιο, εθνικού και πατριωτικού περιεχομένου και μετέφερνε έγ γραφα κρυφά στο σαμάρι του γαϊδάρου του, φορτωμέ να με ξύλα χωρίς να κινάει κανενός την υποψία. Μ ε προ φύλαξη και επιτηδειότητα με κίνδυνο της ζωής του, κ α θώς πολλές φορές μου τα είχε διηγηθεί ο ίδιος. Μετά τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, εργάστηκε στα εστιατόρια, στην Κόνιτσα, στο Καλπάκι, στα Ιωάννι να Διγενή, Φρόντζο, Οαση κι αλλού με μεγάλη επιτυχία και έγινε σπεσιαλίστας μάγειρας. Δημιούργησε με την Πολυξένη του, ωραία οικογένεια και χάρηκε, το Γιαννά κη του και τη νύφη του Βούλα, καταξιωμένους εκπαιδευ τικούς και υπεραγαπούσε τα εγγόνια του (Δημήτρη και Ξένια). Εργατικός, φιλότιμος, οικογενειάρχης, με αγάπη για το χωριό και το πατρικό του σπίτι. Σαν συνταξιούχος δρα στηριοποιήθηκε στα Κ Α Π Η του Δήμου Ιωαννιτών, άλλο τε σαν απλό μέλος και άλλοτε στο Δ.Σ. Αγάπησε τους χωριανούς κι αγαπήθηκε απ' όλους. Ησυχα και αθόρυβα πέρασε και τα τελευταία του μέ σα στην αγκαλιά των δικών του. Καλό ταξίδι αγαπητέ μας Μήτσιο. θ α σε θυμούμαστε για πάντα. Συλλυπούμαστε βαθύτατα, την αγαπημένη σου σύζυγο την Πολυξένη, τα παιδιά σου Γιάννη και Βούλα, τα εγγό νια σου Δημήτρη και Ξένια, τ' ανήψια σου κι όλους τους συγγενείς σου και τους αγαπητούς φίλους σου. Αιωνία σου η μνήμη. Ζ. ΟΙΚ. Λόγω πληθώρας ύλης η συνέχεια της έρευνας "Η Πωγωνήσια φορεσιά στο χωριό Γεροπλάτανος" της κ. Ελένης Παντούλα Βαγενά αναβάλλεται για το επόμενο φύλλο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Shoe^ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 23 - ΑΙΓΑΛΕΩ - ΤΗΛ / 5 9 6

6 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΣ Αυτές τις μέρες παρατη ρείται μεγάλη αναταραχή στην ορθόδοξη χριστιανική μας Εκκλησία μεταξύ της ελ ληνικής μας Εκκλησίας και του Πατριαρχείου. Δεν είμα στε ειδικοί να πάρουμε θέ σεις, το γεγονός αυτό κ α θ ' αυτό όμως μας λυπεί βαθύ τατα. Θ α παραθέσουμε ένα σχόλιο αυτολεξεί από την ημερήσιο Τύπο. "... Αν τα βιβλία της Εκ κλησίας μας -που όλοι μας μεγαλώσαμε- λένε την αλή θεια (και ασφαλώς λένε) ο Ιησούς καθώς και οι Από στολοι με έργα και με λόγια δίδαξαν την αγάπη, την τα πεινοφροσύνη, τη λιτότητα και την αυτοθυσία. Τι α π ό όλα αυτά χαρακτηρίζει σή μερα τους αρχιερείς της Εκ κλησίας μας; Τίποτε κατά τη γνώμη μου. Αντί γ ι ' αγάπη βλέπουμε ανταγωνισμούς, αντί για ταπεινοφροσύνη βλέπουμε έπαρση και αυτα ρέσκεια, αντί για λιτότητα βλέπουμε προγάστορες αρ χιερείς που ζουν στη χλιδή και αντί για αυτοθυσία βλέ πουμε τα ατομικά συμφέρο ντα να κυριαρχούν. Η στροφή της Εκκλησίας προς τα εγκόσμια και η απο μάκρυνση από τα ζητήματα του πνεύματος και της ψυ χής, ο ανταγωνισμός της με την πολιτική εξουσία, η διεκ δίκηση εξουσιών και ο σ α φής εκβιασμός των πρωτα γωνιστών της πολιτικής ζω ής αποτελούν σημάδια πα ρακμής της Εκκλησίας και των ανθρώπων της και ενέ χουν σοβαρούς κινδύνους για την ελληνική κοινωνία..." (Θ.Π. ΛΙΑΝΟΣ: Β Η Μ Α ). Εμείς τι να προσθέσουμε. Α ς παρακαλέσουμε τον Κύ ριο μας Ιησού Χριστό με το εγκώμιο της Μ. Παρασκευ ής να πραγματοποιηθεί "Ειρήνην Εκκλησία, λαώ σου σωτηρίαν δώρησαι Ση εγέρσει". Σ.ΟΙΚ. Υ.Γ. Το άρθρο αυτό είχε γραφτεί πριν την Εκκλησια στική Ειρήνη. Η ευχή μας έπιασε. Τέλος καλό όλα κα λά. Τρεις μέρες πριν την γιορ τή του Αγίου Πνεύματος, οι Ιεράρχες μας "φωτίστηκαν" από Αυτό και μετά από δεκάμηνη κρίση οδηγήθηκαν, οι δύο Εκκλησίες σε "ήρεμα νερά". Είναι κι αυτό μια νί κη. ΑΥΤΟΙ Π Ο Υ 'ΦΥΓΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Η Σ Σαν φύγω από τον όμορ φο τούτο κόσμο μου είπε να γράψεις στην εφημερίδα δυό λόγια και για μένα. (Ηταν πιστός της αναγνώ στης). Ο Ελευθέριος Πορφυρής λάτρευε το χωριό του, τον Αγιο Κοσμά. Ο λ α του τα χρόνια δεν το αποχωρίστη κε παρά μόνο όταν πήγε στρατιώτης και δεν ήταν και λίγα αυτά. Δέκα χρόνια υπηρέτησε την πατρίδα σε δύσκολους καιρούς. Εφτα σε πολεμώντας μέχρι το Τε πελένι το Μόλις παντρεύτηκε αμέ σως κυρήχτηκε πόλεμος και πήγε φαντάρος. Αφησε την γυναίκα του έγκυο και έτρε ξε για την πατρίδα. Του άρεσε η ζωή του χω ριού. Ν α αγναντεύει από τις ραχούλες παρέα με τα πρό βατα του τα λιβάδια του πνιγμένα στο πράσινο, τα μποστάνια του τα ολόδρο σα. Ν α ακούει τα κελαηδή ματα των πουλιών. Ν α ανα πνέει ευχάριστα τον ανάλα φρο αέρα. Ν α αισθάνεται τον εαυτό του λεύτερο, στην αγκαλιά της φύσης. Να πλημμυρίζει από δράση και κίνηση. Γνώρισε τη ζωή της φύσης σε όλες της τις ώρες. Απόλαυσε ό λ α τα χρώματα του δειλινού. Και ένιωσε στην ψυχή του τη γαλήνη. Πολυτάλαντος και ανοι χτό μυαλό. Υπήρξε έμπο ρος, γεωργός και κτηνοτρό φος. Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα πρόβατα. Μ ε την ακού ραστη και χρυσοχέρα γυ ναίκα του Πολυξένη υπήρ ξαν άριστοι γονείς. Εκαναν περιουσία, καλοπάντρεψαν τις δύο κόρες τους και χά ρηκαν τα τέσσερα εγγονά κια τους που όλα τους μορ φώθηκαν και τους έκαναν περήφανους. Ο θείος Λευτέρης ήταν ωραίος, δραστήριος, εργα τικός και πολύ φιλόξενος. Το σπίτι του ήταν πάντα ανοιχτό με πολυμελή οικο γένεια. Ο ι καρδιές του θείου και της θείας ήταν ζεστές και οι αγκαλιές τους τεράστιες και μας χωράγαve όλους μέσα. Τα τραπε- ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙ0Σ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ζώματα που έκανε σε συγ γενείς, φίλους και γνω στούς έμεναν αξέχαστα. Οπως και το τυρί που έφτιαχνε. Μπορώ να πως πως ήταν καλύτερο από πολλά σημερινά τυριά που φημίζονται για την ποιότητα τους. Για πολλά χρόνια έκανε Επίτροπος στην Εκκλησία. Σύμβουλος και οκτώ έτη πρόεδρος του χωριού. Ο θείος υπέδειξε στους αρμόδιους την τοποθεσία και βρήκαν νερό στα λιβά δια στον κάμπο. Μ α ζ ί με τον. τότε πρόεδρο του Γεροπλατάνου τον αείμνηστο Μπάρμπα Γιάννη. Η δεύτερη αγάπη του ήταν το χαρτί και το καφε νείο. Στο γραφικό καφενε δάκι του χωριού περνούσε τις ελεύθερες ώρες του παίζοντας και συζητώντας. Ο θείος Λευτέρης αγα πούσε πολύ τη ζωή. Εφυγε σε μεγάλη ηλικία και χάρη κε και δισέγγονο. Πήγε κο ντά σε αγαπημένα του πρό σωπα στους γονείς στα αδέλφια του και στην πιστή του σύντροφο. Εκεί βρήκε την αιώνια γαλήνη. θ ε ί ε πάντα θ α σε θυμό μαστε με σεβασμό και αγά πη. Η ανηψιά σου Λ ό λ α. ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑ ΕΡΓΑ Σε συνεργασία με το Αργυρόκαστρο το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ιωαννίνων απεφάσισε την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Οικονομίας για την ένταξη προς χρηματο δότηση στο INTERREG III του έργου: "Βελτίωση - ασφαλ τόστρωση 33ης επαρχιακής οδού, Χάνι Δελβινακίου Πωγωνιανή - Δρυμάδες - Μεθοριακός Σταθμός" προϋπο λογισμός ευρώ. Στα πλαίσια αυτού του έργου -ενδέχεται να προωθηθεί και η προμελέτη- της επαρχιακής οδού - Μεθοριακός Σταθμός Δρυμάδων ΔΕΜΑ - Μπουραζάνι για ενωθεί το επαρχιακό δίκτυο Κόνιτσας ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ, που έχει εγκρι θεί από το Δεκέμβριο του δαπάνη προϋπολογι σμού ευρώ για την κατασκευή κόμβου Ε.Ο. Ιω αννίνων - Κοζάνης. Ο ι μελέτες και τα έργα πρέπει να υλο ποιούνται. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το ζήτημα της εγκατάστασης και λειτουργίας αποτεφρωτήρων νεκρών πουλερικών, με την ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και με σύμβαση με τους Δήμους Πασσαρώνος, Παμβώτιδας και Μετσόβου, σε συνεργασία με τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό και την " θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ". Μακάρι σύντομα να λειτουργήσουν αυτοί οι κλίβανοι γιατί πρόκειται για ουσιαστική παρέμβαση προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας της περιοχής μας, καθ' όσον τα πτώματα των ζώων και των πουλερικών από την εγκατάλειψη τους δημιουργούν "αποθήκες λοι μογόνων παραγόντων". ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό Υγείας το κάπνι σμα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου. Ο σ ο για μας τους Ελληνες, είμαστε πρώτοι στις καπνιστικές επιδόσεις με μέσο όρο τσιγάρα ημερησίως. Είμαστε οι πιο "θε ριακλήδες". Και παρά τα αντικαπνιστικά μέτρα για το κά πνισμα, το ποσοστό των εφήβων καπνιστών φτάνει στο 2 5 % περίπου. Η χώρα μας είναι αλήθεια πως κατέχει τα περισσότερα αρνητικά ρεκόρ στην Ευρώπη αν όχι και παγκόσμια. Δυστυχώς η εξάρτηση... καπνού δύσκολα κόβεται, αφού μόλις το 10% των καπνιστών καταφέρνει να νικήσει τον εθισμό της νικοτίνης. Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ ΨιλοκουΒεντιάζεται το θέμα της επανίδρυσης της Αγροφυλακής, που'χε περιληφθεί στο προεκλογικό πρό γραμμα της νέας κυβέρνησης. Πολλοί συμπατριώτες μας μας ρωτούν "Τι πληροφορίες έχετε για την Αγροφυλακή; Προς το παρόν καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε. Το θέμα έχει ενδιαφέρον. Περιμένουμε να ιδούμε τι θ α γίνει και πως θ α προωθη θούν οι σχετικές διαδικασίες. ΙΔΩΜΕΝ. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ Οπως μας πληροφόρησε αγαπητός συμπατριώτης μας, από τη Ρουψιά κ. Χαραλ. Ζωΐδης, ο οποίος συμμετέχει στη διοργάνωση της πορείας της φλόγας θα περάσει και από τη δική μας Βίγλα , χρέος όλων μας να παρευ ρεθούμε στην τιμητική αυτή γιορτή. Ο Γεροπλάτανος και η ΒΙΓΛΑ Μ Α Σ ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΤΙΜΗ ΚΑΙ Δ Ο Ξ Α ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Δύο συμπατριώτες μας ο κ. Γεώργιος Τριφωνίδης από την Πρέβεζα και ο κ. Πάνος Πανούρης από τα Γιάννενα, έγιναν Γενικοί Γραμματείς στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Δι καιοσύνης, αντιστοίχως. Τους συγχαίρουμε και τους ευχόματε καλή ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο δύσκολο έργο τους και προ παντός να μη ξεχνάνε ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΑΣ. ΗΦ.τ.Γ.

7 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΤΟΤΑΙΙΜΟ Τώρα που τέλειωσαν τα τρεχάματα των πολιτι κών μας, από τον αγώνα που'καναν για να μαζέ ψουν ψήφους, με τις υποσχέσεις και με τα ταξί ματα, ήρθε ο καιρός να στρωθούν όλοι συμπο λίτευση και αντιπολίτευση, να δουλέψουν και λί γο για το καλό του τόπου μας. Χιλιάδες είναι τα Νομοσχέδια που παραμέ νουν αψήφιστα και καταχωνιασμένα στα ντου λάπια της Βουλής. Στα χωριά μας, ήρθαν μας είδαν, μας τα είπα νε και τους τα είπαμε. Τα γνωρίζουν τα προβλή ματα ας στρωθούν να δουλέψουν και να μην πα ρατηρείται το τραγικό φαινόμενο όταν συζη τιούνται στη Βουλή ερωτήσεις - επερωτήσεις ή ψηφίζονται Νόμοι, να Βλέπουμε νάναι άδεια τα έδρανα της Βουλής. Ο ελληνικός λαός, όλοι μας περιμένουμε πολ λά από τους "εθνοπατέρες" του Εθνους μας. Ετυχε να βρεθώ σ' ένα φιλικό σπίτι, προεκλο γικά και ο τηλεπαρουσιαστής, παρουσίαζε το τι έχουν τάξει όλοι οι υποψήφιοι αρχηγοί των κομ μάτων, για τον τόπο για την καλυτέρευση της ζω ής μας. Παρακολουθούσα με αφοσίωση και δεν έδινα σημασία στον αρκετό από μένα πιο μεγά λο ασπρομάλλη συνομιλητή μου. Σε κάποια στιγ μή μου λέει "σε Βλέπω χαρούμενο και ενθουσια σμένο μ' αυτά που ακούς και κούνησε το κεφάλι του. Γιατί να μην είμαι; αντέτεινα κι ο γέρος μου'πε: Κρίμα που δεν θυμάσαι δυό σοφές πα ροιμίες του λαού μας. Και ποιες είναι αυτές; Ο γέρος με κοίταξε λοξά και μου'πε: " Α π ' έξω α π ' το χορό πολλά τραγούδια λες. Για έμπα μέσα στο χορό να δούμε τι χορό και τι τραγούδια ξέ ρεις και την άλλη - Αχ παιδί μου με το τάξιμο δεν χαλάει το σπίτι! Οταν έρθει το δόσιμο τι κάνου με. Εμεινα άναυδος!!! ΑΠΟ ΜΗΑΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 0 ΧΥΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτριος Πανοζάχος, δήλωσε "ότι αν μέχρι το τέλος του δεν βρεθεί λύση τότε θ α αναλάβει την πολιτική ευ θύνη και λύση η Περιφέρεια. Το λέω αυτό από σήμερα ( ), διότι πρέπει οι κοινωνι κοί φορείς που εμπλέκονται σ' αυτή τη διαδικα σία να γνωρίζουν ότι είναι αναγκαιότητα να δο θεί λύση. θ α σεβαστώ απόλυτα τους επιστήμονες αλλά 8 α πρέπει ως τα τέλη του έτους να δώ σουμε λύση". Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας Ηπείρου τόνισε μεταξύ άλλων, ότι για τα Ιωάννι να (Νομός Ιωαννίνων) πρέπει να ξεκινήσουμε εκ του μηδενός είναι η άποψη του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στις έγινε τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα, στο δρόμο Ανω Ραβένια προς Μαυροβούνι, σε μια ανηφόρα, για άγνωστη αιτία τρα κτέρ, που οδηγούσε ο 19χρονος Νερτίλ ή Τίλι Σέφλο από την Πρεμετή, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε βάθος 10 μέτρων σε μια χαρά δρα, με αποτέλεσμα να βρει το θάνατο ο ατυ χής Αλβανός εργάτης, ένα εργατικό και φιλότι Η ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Η γέφυρα "όνειρο" έγινε πραγματικότητα και η ιστορική ζεύξη της Πελοποννήσου με τη Στε ρεά Ελλάδα και με την Ηπειρο μας ολοκληρώ θηκε στις 2 4 Ό 5 Ό 4 με το τελευταίο κομμάτι, συ νολικού μήκους , μπήκε στη θέση του. Η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων στον κόσμο, και εδράζεται σε βάθος 6 5 μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αντέχει σε σεισμό μεγαλύτερο από 7 ρίχτερ. Το κατάστρω μα της γέφυρας έχει πλάτος 27,2 μ. και διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Μ ε γ ά λ ο τεχνολογικό θαύμα μεγάλη η εξυπη ρέτηση όλων μας κι ένα από τα πιο σύγχρονα έργα της χώρας μας που από το Σεπτέμβριο θ α δοθεί και επίσημα στην κυκλοφορία. Ο σ ο ι από μας ταξιδεύομε για την Αθήνα -και ταξιδεύουμε πολλοί- θ α περνούμε πάνω α π ' αυ τή τη γέφυρα και θ ά τη θαυμάζουμε. ΚΑΙ ΠΑΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Οταν έγινε η τελετή θεμελίωσης για τη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου το 1998, ενθουσιασμένος κι εγώ έγραψα στην εφημερίδα μας (Ιούλιος - Αύ γουστος 1998 τευχ. 21) γι αυτό το μεγάλο έργο -θαύμα. Αναγνώστης και χωριανός μου επιτέθηκε και μου'πε επί λέξει. "Τι είν' αυτά τα παραμύθια που γράφεις;.πιοτεύεις αλήθεια ότι θ α γίνει αυτή η γέφυρα κ.λ.π.". Σήμερα έπειτα από εφτά χρόνια, που ολοκλη ρώθηκε το έργο αγαπητέ φίλε τι έχεις να πεις; Βλέπεις ό λ α μπορεί να γίνουν. Κι έτσι δικαιω θήκαμε κι εμείς. μο παιδί που έμεινε στο Μαυροβούνι με τον αδερφό του. Τα αίτια ερευνά η αστυνομία. Κάποτε πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές τιμωρίες σ' όλους που κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ελέγχους. Εί ναι κρίμα να χάνονται ζωές. Ο Νόμος πρέπει να λειτουργήσει κι αυστηρά μάλιστα. ΑΙΙΟΚΡΑΤΙΚΑ Οταν αλλάζει στη χώρα μας, μια πολιτική κα τάσταση, φυσικό είναι χαίρονται οι μεν, λυπού νται οι δε, με το αιώνιο δικαιολογητικό, "ήρθε η ώρα για τα δικά μας παιδιά". Τώρα θ α δείτε κ.λ.π. κ.λ.π. Κι όμως όλα τα κόμματα διαλαλούν και υπόσχονται για όχι κομματικό κράτος, αλλά για κράτος δικαίου, με αξιοκρατία μέσω του Νό μου / 9 4 του Νόμου δηλαδή του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Αυτό το Νόμο πρέπει να εφαρμόζει η πολιτεία, ώστε να λείψουν τα παράπονα οι διώξεις και οι φόβοι. Ο Νόμος αυτός με τη βοήθεια καθηγητών του Πανεπιστημίου δικηγόρων, ειδικών και πολιτι κών να συμπληρωθεί και να εφαρμόζεται α π ' όλες τις κυβερνήσεις. Τότε αξιοκρατικά και δί καια θ α πλαισιώνονται οι υπηρεσίες και η Δημό ΣΕΛΙΔΑ 7 σια Εκπαίδευση και η Διοίκηση και η χώρα μας θα πηγαίνει μπροστά και θ α προοδεύει. Χιλιά δες νέοι θ α προσλαμβάνονται, χωρίς πολιτικές μεσολαβήσεις, χωρίς να προηγείται εξευτελιστι κή επαιτεία διορισμού από γονείς και φίλους. Αξιοκρατικά και αδιάβλητα. Ετσι νομίζουμε θ ' αναβαθμιστεί το πολιτικό επίπεδο όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα μας. Μακάρι οι πολιτικοί ψύχραιμα και σοβαρά να συμφωνή σουν από κοινού για τη βελτίωση αυτού του Νό μου και την ακριβή εφαρμογή του. 0 ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΙ Εδώ και αρκετό καιρό ανέβαλε τα καθήκοντα του ο νέος Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Δημή τριος Πανοζάχος. Νέος άνθρωπος με όρεξη για δουλειά. Η εφημερίδα μας τον καλωσορίζει και του εύ χεται καλή επιτυχία στο δύσκολο πράγματι έργο του. Μ έ σ α από τις σελίδες μας θ α τον επαινού με σε κάθε του πράξη αλλά και θ α κάνουμε και καλόπιστη κριτική για το καλό όλων μας, γιατί το χωριό μας αλλά κι όλη η ευρύτερη περιοχή μας περιμένει πολλά από το νέο μας Περιφερειάρχη. Και πάλι καλή επιτυχία στο έργο του. ΠΕΡΙ ΗΑΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ Πρώτα - πρώτα να εξηγηθώ: Η λέξη, ηδυσώματος είναι πολύ αρχαία και σημαίνει αυτός (ή αυ τή) που έχει γλυκό σώμα, γλυκείαν μορφή, δηλα δή όμορφος. (Λεξικό Δημητρίου Β. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥ). Τώρα στο σχόλιο μου. Κατά τις τελευταίες εκλογές αλλά και σ' όλες τις εκλογές κατά κα νόνα εκλέγονται εκείνοι που'ναι όμορφοι ή όμορφες καθ' όσον οι ψηφοφόροι δείχνουν προτίμηση προς τις ωραίες υποψήφιες, αδιαφο ρώντας για τ' άλλα, προτερήματα ή ικανότητες, επιστημονικές ή επαγγελματικές κ.λ.π. Καλό εί ναι βέβαια, νάχουμε εκλεγμένους άρχοντες ωραίους ή ωραίες, αλλά αυτό είναι το κυρίαρχο; Αυτοί οι άρχοντες δεν πρέπει να γνωρίζουν τα προβλήματα του τόπου μας; δεν πρέπει να ξέ ρουν να νομοθετούν και να σκέπτονται καλύτε ρα από μας; Αυτό με Βασανίζει. Α λ λ ά τι μπορού με να κάνουμε; Ε! δεν είναι κι όλοι άσχετοι (γου ρούνι στο σακκί που λέμε). Η Δημοκρατία τάχει αυτά. Εκείνο που μπο ρούμε να κάνουμε είναι ο καλός θ ε ό ς αυτούς τους τυχερούς ή τυχερές να τις φωτίζει να κά νουν κι όμορφα πράγματα, εκεί που τους στέλ νουμε. ΕΚΑΗΑΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ Παρουσία αρχών και πλήθους κόσμου στις 10 Ιουλίου 2004, ημέρα Σάββατο στο Κεφαλό βρυσο Πωγωνίου έγινε εκδήλωση Μνήμης, για τους καέντες και εκτελεσθέντες από τα Γερμανοφασιστικά στρατεύματα κατοχής στις 10 Ιου λίου 1943, σύνολο τον αριθμό 22. Κύριος ομιλητής ήταν ο συμπατριώτης μας εκ παιδευτικός κ. Αγγελος Ράπτης. Ο υπεύθυνος της εφημερίδας μας κ. Σ. Οικο νόμου ετίμησε με την παρουσία του αυτήν την εκδήλωση. Ο λ ο ι μας εκφράσαμε την ευχή: ΠΟΤΕ Ν Α Μ Η Ν Ξ Α Ν Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Ν ΤΕΤΟΙΑ ΦΟΒΕΡΑ ΕΓ ΚΛΗΜΑΤΑ. ΟΙΧΟί* Ι.ΙΤΗΙ

8 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Στους κουμπάρους μας Αχιλλέα και Φρειδερίκη Κολιού που έγιναν παππούδες από την κόρη τους καθώς και στους ευτυ χείς γονείς Βασίλη και Χ α ρ ά ευχόμαστε να τους ζήσει το νεογέννητο. Βασίλειος και Ο λ γ α Μούκα ΓΑΜΟΙ Το Σάββατο 15 Μαΐου έγινε ο γά μος της Βασιλικής Ζήκου και του Χρήστου Αύτρα στον Ιερό Ν α ό Αρχιμανδρείου Ιω αννίνων. Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον και στους γονείς της νύφης Κων/νο και Ειρήνη Ζήκου που είναι φίλοι του χωριού μας και πιστοί αναγνώ στες της εφημερίδας μας ευχόμαστε να τους ζήσουν. Το Σάββατο 2 2 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου στο Bielefeld της Γερμανίας, έγινε ο γάμος του Χρήστου Δ. Σίββα, μετά της δεσποινίδος Παναγιώτας Χ. Κατσίμπρα. Μετά τη στέψη επακολούθησε ηπειρώτικο ελληνικό γλέ ντι. Παραβρέθηκαν πολλοί συγγενείς φί λοι και μετανάστες Ελληνες. Ευχόμαστε στο ταιριαστό ζευγάρι βίον ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΝ. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 2 8 Ιουνίου , απεβίωσε στα Γιάννενα ο Δημήτριος Ι. Οικονόμου ετών 82, συνταξιούχος μάγειρας, και η κηδεία του έγινε στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων. Συλλυπούμαστε βαθύτατα τη σύζυγο του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τ' ανήψια του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. ΑΘΗΝΑ Απεβίωσε στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2004, ο Κων/νος Τζέγκας, ετών 82, ανά πηρος πολέμου. Ο αείμνηστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό μας, ήταν αξιαγά πητος και καλός πατριώτης. Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα (όπου διέμενε τα τελευ ταία χρόνια). * Ο αείμνηστος Κώτσιος Τζέγκας γεννή θηκε το 1922 στο χωριό μας και μεγάλω σε εκεί. Ηταν παιδί φτωχής οικογένειας, αλλά πρόθυμος, φιλότιμος και εργατικός. Στα πέτρινα χρόνια του εμφυλίου πολέ μου, ποτέ να μην ξαναβρεθούμε σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή, στρατεύτηκε και τραυμα τίστηκε, έχασε το πόδι του και ανάπηρος πολέμου, εγκαταστάθηκε πλέον στην Αθήνα. Δημιούργησε οικογένεια και πέρα σε ήσυχα αναπολώντας την παλιά χωριανι- κή ζωή. Στην Αθήνα ζούσε κι ό λ ο για το χωριό διηγούνταν παλιές ιστορίες. Αξιαγάπητος και καλός πατριώτης. Συλλυπούμαστε βαθύτατα, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τ' αδέλφια του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. Σ.ΟΙΚ. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών θ ε σ / ν ί κ η ς στέλνει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικο γένεια του Πέτρου Τζέρμπου, για τον άδικο χαμό του. Ο Πρόεδρος Κώστας Ν ίτσιος ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον αγαπημένο μας ανηψιό Χρήστο Δ. Σίββα που παντρεύτηκε στη Γερμανία την εκλεκτή της καρδιάς του Παναγιώτα Κατσί μπρα, συγχαίρουμε και του ευχόμαστε βίον ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΝ. ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ΝΕΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Το άλλοτε παντοπωλείο του μακαρίτη Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ Χ. ΝΑΣΣΗ (ΝΑΣΙΟ ΝΑΣΣΗ), αφού ανακαινίσθηκε, άνοιξε ως νέο καφε νείο του χωριού μας, με ενοικιαστή τον κ. ΝΙΚΟΑΑΟ ΠΑΝΟΥ. Ευχόμαστε ΚΑΑΕΣ ΔΟΥΑΕΙΕΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕλάΒαμε την επιστολή σας αγαπητέ Τά σο και Φώνη από την μακρινή Γερμανία και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Αυτά μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας προσπαθώντας να σας ενημε ρώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τις ειδήσεις από την πατρίδα. ΗΦ.τ.Γ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί τις γυναίκες του χωριού Λέτσιου Ελευθερία, Μούκα Αθανασία, Μούκα Αόλα, Μπίκα Ο λ γ α, Ταλιούρη Ευτυχία, Ιωάννου Ελένη, Σίβα Ειρήνη, ΤζόΒα Αμαλία, Κουρούτη Χρυ σούλα, Σίβα Ελλη που συνέβαλαν οικονο μικά για την αγορά καλύματος της Αγίας Τράπεζας της Εκκλησίας του Αγ. Νικολά ου. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στον εγγονό μας Ιωάννη Χατζή που πήρε επάξια το Πτυχίο του Ιστορικού της Φιλο σοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. του τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας ευχόμαστε συγχα ρητήρια και καλή σταδιοδρομία. Ο Π Α Π Π Ο Υ Σ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ Α Α Ε Ι Α Ν Δ Ρ Ο Σ ΚΑΙ Ι Ο Υ Α Ι Α Μ Ο Υ Α Α Η ΘΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Μ Ο Υ Α Α ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περιμέ νει η καταγάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπερός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύσετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΑΡΑ - ΓΙΟΛΑΝΤΑΣ ΚΡΕΤΣΗ. Το κάθε δωμάτιο διαθέτει δικό του μπάνιο, εξοπλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τζέρμπος Φώτιος του Χαραλάμπου Μπίκα Ο λ γ α Γιαννόπουλος Μιχάλης Κολιός Αχιλλέας Διαμαντής Γεώργιος Κούτα - Μπεθάνη Αφροδίτη Σωτηρόπουλος Θρασύβουλος Σωτηρόπουλος Βασίλειος Σόμπολου Κική Γκιολέκα - Δελημήτρου Ο λ γ α ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Ρούσης Κων/νος 20 Ψαράκη Μαγδαληνή 20 Α Ω Ρ Ε Α ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Η Θεανώ Γκιουλέκα με τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του συζύγου της Χρήστου προσφέρει στη μνήμη του στην Παναγιά του Βοϊδομάτι 100 ευρώ, στον Αγιο Παντελεήμονα 100 ευρώ, στον Αγιο Νικόλαο 100 ευρώ και στην πυρόπληκτη οικογένεια Χ. Γκέγκα 5 0 ευρώ. Η οικογένεια Σ. Οικονόμου αντί στεφάνου στη μνήμη του αειμνήστου Δημητρίου Οικονόμου προσέφερε στον Ιερό Ν α ό Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου χρηματικό πο σό. Αιωνία η μνήμη του. ΑΝ ΟIII AT IKH ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΙΣΙΟ ΑΟΙΙΑ Από μικρός είχα την απορία, γιατί το Μάιο γίνεται τό ση κουβέντα για την Ανοιξη, μολονότι είναι ο τελευταίος μήνας της και μάλιστα αυτός που αρχίζουν οι ζέστες και πάμε για καλοκαίρι. Γιατί πράγματι ανοίγει η φύση, έπει τα από τον παγερό χειμώνα και φέρνει σ' όλους μας αι σιοδοξία. Γιατί α π ' αυτόν το μήνα αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Γιατί από τώρα από την λουλουδιασμένη άνοιξη εμείς οι απλοί άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας, συσκε πτόμαστε και σχεδιάζουμε τις λιγοστές θερινές διακο πές. Γιατί; Για δύο όψεις. Από τη μια μεριά οι ταξιδιώτες, από την άλλη οι άλλοι που περιμένουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες κι έτσι έστω και για λίγο νάχουμε προ σωρινή οικονομική άνθιση στα χωριά μας. Ετσι όλοι νάμαστε ευχαριστημένοι και αισιόδοξοι. Τα χωριά μας, ο τόπος μας δόξα σοι ο θ ε ό ς προσφέρονται, για όλα αυ τά. Πυκνά δάση, άγρια βουνήσια ομορφιά, ηρεμία και γα λήνη, αλλά άθληση και για τους εραστές των ορεινών αθλημάτων και των ποταμίσιων αθλητικών και ψυχαγω γικών δραστηριοτήτων. Ο λ α αυτά στα χωριά μας, μ' όλα τα γούστα, και πανηγύρια, πολλά πανηγύρια σ' ό λ α τα χωριά μέσα από τους ήχους της παραδοσιακής ηπειρω τικής μουσικής και του κλαρίνου της παραδοσιακής φι λοξενίας και επικοινωνίας με κάνουν χαρούμενο και αι σιόδοξο μέσα στον κόσμο, στον κόσμο των δικών μας ανθρώπων φίλων χωριανών και γνωστών μας. Σ.Μ. ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

12. Σχέδια για το καλοκαίρι

12. Σχέδια για το καλοκαίρι 12. Σχέδια για το καλοκαίρι Τι φαντάζεται ο Αντόνιο για τις διακοπές του; Τι φαντάζεται ο Αλέξανδρος για τις διακοπές του; Εσύ τι προτιμάς να κάνεις στις διακοπές σου; Είναι Μάρτιος και όλοι κάνουν σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό 4. Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό Τι κάνουν οι άνθρωποι σε μια πόλη; Και, ξαφνικά, κόβεται το ηλεκτρικό! Κοιτάζω την εικόνα και λέω: Τι αλλάζει στη ζωή μας; Τι δεν μπορούμε να κάνουμε; Τι μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα