ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011"

Transcript

1 ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α) Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 6 Β) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 7 Γ) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 9 (συμπεριλαμβάνουσας και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) Δ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 37 Ε) Στοιχεία και Πληροφορίες 104 ΣΤ) Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/ Ζ) Διαδικτυακός τόπος (website) ανάρτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 106 2

3 Περιεχόμενα των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Κατάσταση ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος) Πληροφορίες για την εταιρεία Φύση Δραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ Ενοποίηση Αναφορά κατά τομέα Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Κρίσεις Εκτιμήσεις και υποθέσεις Χρηματοοικονομικά μέσα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση Μετοχικό κεφάλαιο Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Κατασκευαστικά συμβόλαια Διανομή μερισμάτων Πληροφόρηση κατά τομέα Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών

4 6. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Υπεραξία Άυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Κατασκευαστικά συμβόλαια Ίδια κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Υπόλοιπο Κερδών εις νέο Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις Κύκλος Εργασιών Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία Παροχές στο Προσωπικό Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Φόρος Εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Ανάλυση Προσαρμογών σε Ταμειακές Ροές Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις

5 39.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία Πολιτικές και σκοποί διαχείρισης κεφαλαίου Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης

6 Α. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 2 του Ν.3556/2007) Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: 1. Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Παναγιώτης Α. Γαρδελίνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο 3. Φίλιππος Ε. Ζώτος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2012 Οι βεβαιούντες Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος Παναγιώτης Α. Γαρδελίνος Φίλιππος Ε. Ζώτος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 6

7 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7

8 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βασίλης Καζάς Παύλος Στελλάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

9 Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 108 παράγραφος 3 και άρθρο 136 παράγραφος 2 και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 & 8 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/ άρθρο 2, 1/434/ και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2011), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία στο μέλλον, η προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη των εταιρειών του Ομίλου, η εταιρική διακυβέρνηση, η μερισματική πολιτική και τέλος παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης (01/01/ /12/2011) και περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με αυτές καθώς και τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά τη χρήση Ενόψει δε ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία και με αναφορά στα εταιρικά οικονομικά στοιχεία της METKA A.E., όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. A. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις της περιόδου αναφοράς Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Η Ελλάδα εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες μιας βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Τα οριζόντια μέτρα λιτότητας, σε συνδυασμό με την ελλιπή προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τροφοδότησαν έναν φαύλο κύκλο ύφεσης που οδήγησε στη συρρίκνωση του εθνικού ΑΕΠ κατά 13% την τελευταία τριετία. Ο φαύλος κύκλος της ύφεσης συνεχίστηκε το 2011, ενώ μια αλυσίδα αστοχιών σε δημοσιονομικό και πολιτικό επίπεδο, έφερε τη χώρα αντιμέτωπη με το φάσμα της άτακτης χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων και τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης, ο κίνδυνος δείχνει προσωρινά να απομακρύνεται. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα δύσκολα πέρασαν. Ο δρόμος προς την ανάκαμψη είναι ακόμη μακρύς και αβέβαιος. Οι συνθήκες οικονομικής και νομισματικής αστάθειας που επικράτησαν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, επιδείνωσαν περαιτέρω το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εσωτερική αγορά παρέμεινε σε ακινησία, ενώ το έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία αύξησε τις χρηματοοικονομικές πιέσεις και δημιούργησε σοβαρά εμπόδια στην εξωστρεφή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρά τις εντεινόμενες αντιξοότητες, η ΜΕΤΚΑ εξακολουθεί να κινείται σε θετική πορεία. Η δραματική κλιμάκωση της κρίσης στην ελληνική οικονομία, αναπόφευκτα δυσχεραίνει τη διεύρυνση της διεθνοποιημένης δραστηριότητας του Ομίλου. Ωστόσο, οι δυσκολίες αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό, χάρη στο ισχυρό απόθεμα εμπειρίας, τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, με μεγάλη προσπάθεια από τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους. 9

10 Η στρατηγική της εξωστρέφειας, της γεωγραφικής διαφοροποίησης και της απόκτησης διεθνούς ανταγωνιστικότητας, διατήρησε υψηλές τις αντοχές της ΜΕΤΚΑ απέναντι στην κρίση. Αυτό αποτυπώνεται με σαφήνεια στα αποτελέσματα της χρήσης Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2011 ανήλθε σε 1.003,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63% σε σύγκριση με το 2010, ενώ της Εταιρείας για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 815,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66% σε σύγκριση με το Κυριότεροι παράγοντες της αύξησης αυτής στον Όμιλο, είναι: α) Η «Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 700 MW» στη Συρία, συμβατικού τιμήματος 673 εκ., που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 343,78 εκ. β) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 775 MW» στο Ντενιζλί, στην Τουρκία συμβατικού τιμήματος 478,6 εκ. όπου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό 296,8 εκ. γ) ) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου 870 MW» στη Σαμψούντα Τουρκίας, συμβατικού τιμήματος 327εκ και $ 117εκ, που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 137,6εκ. και δ) Η συνέχιση του έργου «Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 436,6 MW» στην περιοχή Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας, συμβατικού τιμήματος 285εκ., όπου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό 52 εκ. Το μικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθε σε 18,6% και 21% αντίστοιχα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα 161,5 εκατ. (16,09%) έναντι 101,3 εκατ. (17,4%) το Αντίστοιχα για την Εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 152,2 εκατ. (18,7%) έναντι 67,3εκατ. (14,7%) της προηγούμενης χρήσης. Στα ανωτέρω συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2010 δεν περιλαμβάνεται το μη επαναλαμβανόμενο κέρδος από την πώληση της θυγατρικής ΕΤΑΔΕ ποσού 32,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά από τους φόρους και τις μη ελέγχουσες συμμετοχές, ανήλθαν στα 115 εκατ., έναντι 87,0 εκατ. του 2010 και της Εταιρείας, ανήλθαν στα 110,4 εκατ., έναντι 69,9 εκατ. του Αξιοσημείωτη είναι επίσης η καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου στο τέλος της χρήσης 2011, ύψους 152,8 εκ. η οποία παρά το αρνητικό οικονομικό κλίμα είναι αποτέλεσμα της απρόσκοπτης εκτέλεσης των έργων του. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν για μία ακόμη περίοδο θετικές. Η οικονομική θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εξακολουθεί να είναι ικανοποιητική και αντανακλά την οικονομική του σταθερότητα και τις μελλοντικές προοπτικές του. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2011 έφθασε τα 339 εκατ. σε σχέση με τα 250 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2010, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 36%. Ο Όμιλος έχει ως πολιτική τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της απόδοσής του σε μηνιαία βάση, με σκοπό τον έγκαιρο και αποτελεσματικό εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους και τη λήψη αντίστοιχων διορθωτικών μέτρων. Ο Όμιλος επιμετρά την αποδοτικότητά του μέσω της χρήσης χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης, και συγκεκριμένα τους: o o ROCE (Return on Capital Employed) «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου τα οποία είναι το άθροισμα των Ιδίων Κεφαλαίων, του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων και των μακροπρόθεσμων προβλέψεων. ROE (Return on Equity) «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου. o EVA (Economic Value Added) «Προστιθέμενη οικονομική αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονομική αξία του Ομίλου. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC «Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου». 10

11 Δείκτης ROCE 42% 50% 31% ROE 34% 36% 21% EVA χιλ χιλ χιλ. Οι μέσες τιμές των αποδόσεων των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον Δεκέμβριο του 2011, ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς μη κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε μιας τέτοιας φύσεως αποτίμηση. Για το λόγο αυτό ως βάση για το επιτόκιο υπολογισμού του χρηματοοικονομικού δείκτη EVA, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των ευρωπαϊκών ομολόγων iboxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ο οποίος κατά την ίδια περίοδο είχε μέση απόδοση ίση με 5,16%. Ο δείκτης αυτός για την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο είχε μέση απόδοση 5,25% και ο χρηματοοικονομικός δείκτης EVA θα ανερχόταν σε χιλ. B. Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 2011 I. Έργα σε εξέλιξη κατά το 2011 A) Έργα EPC 1. Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 700 MW στο Deir Ali της Συρίας Η κοινοπραξία ANSALDO METKA, με Leader την ΜΕΤΚΑ, ανέλαβε για λογαριασμό της Public Establishment of Electricity for Generation and Transmission (PEEGT) την μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύος κατ ελάχιστο 700 MW στο Deir Ali της Συρίας. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιούλιο 2010 με το άνοιγμα της ανέκκλητου πιστώσεως (Letter of Credit). Οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη έχει εκτελεσθεί ποσοστό περίπου 53% αυτών. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται σε 673 εκατ και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β εξάμηνο του Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 775 MW στο Denizli της Τουρκίας Το έργο που ανέλαβε η ΜΕΤΚΑ για λογαριασμό της RWE, αφορά στην μελέτη προμήθεια - κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός σταθμού παραγωγής ρεύματος με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 775 ΜW, στη περιοχή Ντενιζλί στην Τουρκία. Η νέα μονάδα βασίζεται σε τεχνολογία Siemens (SGT5-4000F gas turbine technology), και διάταξη δύο δυο - ένα (2 αεριοστρόβιλοι, 2 λέβητες και ένας ατμοστρόβιλος). Η συμβατική αξία του Έργου ανέρχεται στα 478,6 εκ. Το έργο εκτελείται σε 2 φάσεις, με την πρώτη που περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και ενέργειες σχετικά με την αδειοδότηση να έχει ήδη ολοκληρωθεί από 30/4/2010 και έκτοτε το Έργο έχει εισέλθει στο στάδιο κατασκευής. Στο έργο αυτό, το μέρος που αναλογεί στις εργασίες στη Τουρκία εκτελείται από τη θυγατρική της ΜΕΤΚΑ Power Projects Το Έργο έχει φθάσει σε βαθμό υλοποίησης άνω του 80% και η έναρξη εμπορικής λειτουργίας της μονάδας έχει προγραμματιστεί για το τέλος του Κατασκευή Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στη Σαμσούντα Τουρκίας 11

12 Οι εργασίες για την κατασκευή της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 870 MW με καύσιμο φυσικό αέριο που ανέλαβε η ΜΕΤΚΑ για λογαριασμό της BORASCO, ξεκίνησαν μέσα στο έτος Το Έργο έχει υλοποιηθεί κατά 90% και η εμπορική του λειτουργία έχει προγραμματισθεί για το τέλος Έργο Συνδυασμένου Κύκλου Κορίνθου Το έργο υλοποιήθηκε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Η εμπορική λειτουργία του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει τον 1 ο Τρίμηνο του Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Αλιβερίου, Έργο ΔΕΗ Εντός του 2011 ολοκληρώθηκαν οι προμήθειες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης του κύριου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ οι εργασίες ανέγερσης του λοιπού εξοπλισμού βρίσκονται σε στο τελικό στάδιο. Συγχρόνως, υπεγράφη ένα συμπλήρωμα σύμβασης με την ΔΕΗ για την παράταση της περιόδου Εγγύησης του Έργου κατά οκτώ μήνες, αυξάνοντας έτσι το Συμβατικό Τίμημα κατά Έργο Συνδυασμένου Κύκλου Brazi, Ρουμανία Το έργο βρίσκεται σε αναστολή λόγω ζημιών ( για λόγους που δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος) σε μέρος του εξοπλισμού εξαιτίας μη συμβατικού καυσίμου. Οι επισκευές αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τον Ιούνιο 2012 οπότε και προβλέπεται ότι οι υπόλοιπες δοκιμές θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο 2012 οπότε και θα γίνει η προσωρινή παραλαβή της Μονάδας. 7.Έργο Συνδυασμένου Κύκλου Αγ. Νικολάου Οι εργασίες ανέγερσης και δοκιμών ολοκληρώθηκαν και η μονάδα, από τον Ιούνιο 2011, έχει τεθεί σε εμπορική λειτουργία. 8. Φίλτρα Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγ. Δημητρίου Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή και των φίλτρων των μονάδων III και ΙV. Αναμένεται να υπογραφεί Συμπλήρωμα Σύμβασης ύψους περίπου , ενώ οι λοιπές απαιτήσεις και οι εκκρεμότητες των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής αναμένεται να παραπεμφθούν σε επιτροπή φιλικού διακανονισμού. 9. Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα, μικρού υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα και μικρού υδροηλεκτρικού έργου Παπαδιάς Το χρονοδιάγραμμα του Έργου τροποποιήθηκε προκειμένου να συμβαδίσει με τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού που εκτελούνται από άλλο Ανάδοχο. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και η παραλαβή του κύριου εξοπλισμού του έργου, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι λοιπές προμήθειες και η ανέγερση. Συγχρόνως, υπεγράφη ένα συμπλήρωμα σύμβασης με την ΔΕΗ για την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ενώ εγκρίθηκε αποζημίωση για την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου (για λόγους που δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος), αυξάνοντας έτσι το συμβατικό τίμημα κατά H ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 724 MW στο Deir Azzour της Συρίας Η κοινοπραξία ANSALDO METKA, με Leader την ΜΕΤΚΑ, ανέλαβε για λογαριασμό της Public Establishment of Electricity for Generation and Transmission (PEEGT) την μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύος κατ ελάχιστο 724 MW στο Deir Azzour, στη Βορειοανατολική Συρία. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται σε 679 εκατ και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 40 μήνες από το άνοιγμα ανεκκλήτου πιστώσεως (Letter of Credit). Ανακεφαλαιωτικά Η συμμετοχή των Έργων EPC στο κύκλο εργασιών του 2011 ανήλθε σε 938εκ. που αντιπροσωπεύει ποσοστό 93,5%. 12

13 Β. Αμυντικά Έργα 1.Κατασκευή Patriot Συνεχίστηκε η κατασκευή συγκροτημάτων των αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων Patriot PAC-3 για τη Raytheon Company. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές συμβάσεις οι οποίες αφορούν σε αμυντικά συστήματα που προορίζονται για τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της ΤΑΪΒΑΝ αντίστοιχα. O αναθέτων φορέας είναι η INTRACOM Defense Electronics στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Raytheon Company και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου είναι η κατασκευή 47 semi-trailers και 37 launcher mechanics για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 15 semi-trailers και 11 launcher mechanics για την κυβέρνηση της ΤΑΪΒΑΝ. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε $51,6 εκατ και η ολοκλήρωση των παραδόσεων αναμένεται να γίνει έως τον Ιανουάριο του Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 είχαν παραδοθεί 27 semi-trailers & 19 Launcher mechanics, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και 1 semi-trailer για την ΤΑΪΒΑΝ. Ανακεφαλαιωτικά Η συμμετοχή των Αμυντικών Έργων στο κύκλο εργασιών του 2011 ανήλθε σε 18,7εκ. που αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,9%. Διάφορα Έργα Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων έργων, εντός του 2011 ο Όμιλος ολοκλήρωσε διάφορα έργα υποδομής για τα οποία οι πωλήσεις που έχουν αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2011 ανέρχονται σε 46,3 εκατ. που αντιπροσωπεύει ποσοστό 4,6% του κύκλου εργασιών. ΙΙ. Νέα έργα που ανατέθηκαν το 2011 Κατασκευή Θερμικής Ενεργειακής Μονάδας Ισχύος 1250 MW στο Ιράκ Η METKA ανέλαβε, με την από 23/11/2011 σύμβαση, για λογαριασμό του Ministry of Electricity Republic of Iraq, την μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός θερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1250MW, με τουρμπίνες τεχνολογίας General Electric, σε ανοιχτό κύκλο και με καύση φυσικού αερίου στην περιοχή Basra στο Νότιο Ιράκ. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται σε $ 348,87 εκατ και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου και το άνοιγμα ανεκκλήτου πιστώσεως (Letter of Credit). Κατασκευή έξι κινητών συστοιχιών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant) στην Αλγερία Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΜΕΤΚΑ, Power Projects Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi (Power Projects Limited), σε κοινοπραξία με την General Electric, υπέγραψε σύμβαση για ενεργειακό έργο στην Αλγερία. Το έργο περιλαμβάνει τη σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι κινητών συστοιχιών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant), που θα εγκατασταθούν σε τρείς τοποθεσίες στην Αλγερία. Η συνολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι US$43,950,000 και Αλγερινά Δηνάρια 10,950,000. Το έργο θα υλοποιηθεί με ταχείς διαδικασίες (fast track) και προγραμματίζεται να παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του

14 ΙΙΙ. Λοιπά σημαντικά γεγονότα για το 2011 Συγχώνευση δι απορροφήσεως της 100% θυγατρικής RODAX από την Εταιρεία Εντός της χρήσεως 2011 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993 με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30/06/2011 και ημερομηνία έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης την 29/12/2011 κατόπιν της σχετικής απόφασης υπ αριθμόν Κ / Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/05/2011 Στις 10 Μαΐου του 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπου μεταξύ άλλων ελήφθησαν οι παρακάτω κύριες αποφάσεις: α) Εγκρίθηκαν οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2010. β) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ποσού 0,4800 ανά μετοχή. γ) Απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21/01/2011 αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στην οδό Αρτέμιδος 8, στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Στο νέο κτιριακό συγκρότημα, μετεγκαταστάθηκαν επίσης όλες οι διοικητικές υπηρεσίες των θυγατρικών εταιρειών RODAX & ELEMKA. Η παραπάνω συστέγαση της Εταιρείας με τις θυγατρικές της κρίθηκε απαραίτητη, καθώς συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση των ενεργειών μεταξύ τους και στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των εργαζομένων, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται. Υιοθέτηση νέας οργανωτικής δομής Η Εταιρεία με σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε εντός του 2011 την υιοθέτηση νέας οργανωτικής δομής με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του αναμενόμενου φόρτου εκτέλεσης έργων στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό με τις εξής αλλαγές: 1) δημιουργία μίας νέας Γενικής Διεύθυνσης Μελετών και Διεύθυνσης Λειτουργίας, στην οποία υπάγονται η Διεύθυνση Μελετών και η Διεύθυνση Δοκιμών και Θέσης σε Λειτουργία, οι οποίες υπάγονταν στην Γενική Διεύθυνση Έργων. 2) δημιουργία μίας νέας Γενικής Διεύθυνσης Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην οποία υπάγονται τέσσερις Διευθύνσεις (Διεύθυνση Λειτουργιών Μονάδων Παραγωγής, Διεύθυνση Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, Διεύθυνση Ενεργειακού κέντρου στον Άγιο Νικόλαο στη Βοιωτία, Διεύθυνση Ενεργειακού κέντρου στην Κόρινθο). 3) ένταξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Η νέα οργανωτική δομή έχει αποτυπωθεί στο οργανόγραμμα της Εταιρείας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( Γ. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2011 Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης 2011 έως σήμερα. Δ. Προοπτικές για τη χρήση 2012 Παρά τις προσπάθειες για την τόνωση της οικονομίας εν μέσω της κρίσης δημοσίου χρέους που μαστίζει την Ευρώπη η Ελλάδα παραμένει ακόμα σε ύφεση. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις η Ελληνική Οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική κάμψη με μείωση του Α.Ε.Π. και δυσμενή μακροοικονομικά στοιχεία. Το 2012 αναμένεται να είναι άλλη μια χρονιά δυσχερούς οικονομικής κατάστασης για τη χώρα μας και το επενδυτικό κλίμα παραμένει αρνητικό. Για τον Όμιλο ΜΕΤΚΑ το 2012 αναμένεται να συνεχιστεί η εκτέλεση των υπό εκτέλεση αναληφθέντων έργων και αναμένεται να καταγραφεί μια πολύ ικανοποιητική επίδοση, σε συνέχεια του 2011, που αποτέλεσε ιστορικό υψηλό όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της εταιρείας. Ο Όμιλος, το επόμενο διάστημα θα επικεντρωθεί στην επιτυχημένη 14

15 εκτέλεση των συμβάσεων στο εξωτερικό αλλά και στην αναζήτηση νέων έργων, στις υφιστάμενες ή και σε νέες αγορές, ώστε να αυξήσει τα μερίδια του στα Ενεργειακά Έργα υποδομών στην Ευρώπη, την Τουρκία, τη Β. Αφρική και τη Μ. Ανατολή. Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής επέκτασής του Ομίλου σε νέες αγορές. Ε. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Οι δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες που συνδέονται κατά βάση με την τεχνική και χρονική ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων και την επίτευξη των εγγυημένων χαρακτηριστικών αυτών. Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους της αγοράς (στα επιτόκια, στις τιμές της αγοράς κλπ), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας με αξιόπιστους και φερέγγυους πελάτες, χαμηλό και βραχυπρόθεσμο δανεισμό και τιμολόγηση κυρίως στο ίδιο νόμισμα με πελάτες / προμηθευτές. Σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, διενεργείται αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του, σχεδιασμός της μεθοδολογίας, επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη μείωση των κινδύνων και εκτέλεση / εφαρμογή σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση. Κρίνεται σκόπιμο πάντως να επισημανθεί, ότι τα συστήματα και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, από τη φύση τους παρέχουν λελογισμένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασμένα ώστε να περιορίζουν μεν την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων και να αμβλύνουν τις επιπτώσεις τους, χωρίς ωστόσο να μπορούν να τους αποκλείσουν. Ενδεχόμενη σημαντική ανατροπή των συγκυριών παγκοσμίως θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ακόμη και σε σχέση με παραδοσιακά φερέγγυους πελάτες. Ακολούθως αναλύονται οι παράγοντες των βασικότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, οι πολιτικές διαχείρισης αυτών καθώς και η επίπτωσή τους στις δραστηριότητες του Ομίλου. I. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο Όμιλος εκτιμάται ότι δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του προκύπτουν από πελάτες με αποδεκτή ιστορία αξιοπιστίας και επίσης παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις οφείλεται αφενός στη φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και αφετέρου στην πολιτική του, η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και με μεγάλους και αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, στις επενδύσεις και στα συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων. Ο κίνδυνος μπορεί να προκύπτει από αδυναμία του συμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο. Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή πιστωτικής ασφάλισης (υποθήκη, ενεχυρίαση κλπ). II. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποτιμώνται σε νόμισμα το οποίο δεν είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σημαντικά σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι οι συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές σε ξένο νόμισμα δεν είναι σημαντικές με εξαίρεση τη σύμβαση της OMV στην Τουρκία και της ΜΟE στο Ιράκ οι οποίες είναι σε δολάρια Αμερικής (USD). Από τις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα, ο μεγαλύτερος όγκος πραγματοποιείται σε δολάρια Αμερικής (USD). Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρεπόμενες σε ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής: 15

16 Ποσά σε χιλιάδες Ονομαστικά ποσά USD SYP GBP RON TRL USD GBP RON TRL Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ( ) (1.246 ) (76 ) - (52 ) ( ) (46 ) - - Σύνολο ( ) 353 (75 ) ( ) (46 ) Βραχυχρόνια έκθεση ( ) 353 (75 ) ( ) (46 ) Παρακάτω ακολουθεί πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις με την ισοτιμία EUR/USD, EUR/GBP, EUR/RON, EUR/TRL, EUR/SYP. Ο πίνακας διαμορφώθηκε βάσει της υπόθεσης ότι πραγματοποιείται μια αλλαγή την 31 Δεκεμβρίου 2011 στις παραπάνω συναλλαγματικές ισοτιμίες της τάξεως του 5% (2010: 5%). Η επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση θα έχει ως εξής: Ποσά σε χιλιάδες USD SYP GBP RON TRL USD GBP RON TRL Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (650 ) 18 (4 ) (747 ) (2 ) 4 7 Καθαρή θέση (520 ) 14 (3 ) (568 ) (2 ) 3 5 Ποσά σε χιλιάδες USD SYP GBP RON TRL USD GBP RON TRL Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων 650 (18 ) 4 (94 ) (179 ) (4 ) (7 ) Καθαρή θέση 520 (14 ) 3 (75 ) (143 ) (3 ) (5 ) III. Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος να διακυμαίνεται η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου προερχόμενο από βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Ο Όμιλος φροντίζει όσο είναι δυνατόν για την αυτοχρηματοδότηση των έργων και την προσφυγή του σε δανεισμό κατά το μικρότερο δυνατόν βαθμό. Ο δανεισμός του ομίλου στο σύνολό του την 31 Δεκεμβρίου 2011 αφορά βραχυπρόθεσμο δανεισμό σε ευρώ. (Αναλυτικός πίνακας των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων παρατίθεται στην παράγραφο 24). Όπως φαίνεται και στην παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας, όπου παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος χρήσης καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου σε μία λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του + 3% ή 3%. (Ποσά σε χιλιάδες ) 31/12/ /12/2010 3% -3% 3% -3% Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (346) 346 (514) 514 Καθαρή Θέση (277) 277 (391) 391 IV. Κίνδυνος τιμής αγοράς Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών και λοιπών υλικών που προμηθεύεται καθώς επίσης σε μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές αυτών. Ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας των πρώτων υλών και λοιπών υλικών είναι περιορισμένος καθότι στις συμβάσεις μεγάλων έργων τις οποίες συνάπτει ο Όμιλος περιλαμβάνονται ρήτρες αναπροσαρμογής τιμών. Ο κίνδυνος τιμής αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ομίλου θεωρείται περιορισμένος καθότι αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 16

17 V. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία λήξης τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για τον Όμιλο που διατηρεί επαρκή διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, των υποχρεώσεών του καθώς και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται στενά και με τον κίνδυνο καλής εκτέλεσης έργου και προμήθειας, λόγω της ταμειακής επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης του έργου με βάση τους όρους της σύμβασης. Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. 17

18 VI. Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες α) Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου ή προμήθειας Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρέουν από τις εμπορικές συνεργασίες του Ομίλου είναι η καθυστέρηση στην προμήθεια εξοπλισμού και η καθυστέρηση των υπεργολάβων στην εκτέλεση εργασιών ανέγερσης όπου έχουν σαν αντίκτυπο την γενικότερη καθυστέρηση της εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων και συνεπώς την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω αθέτησης των συμβατικών όρων. Ο Όμιλος, λόγω της φύσης των έργων που αναλαμβάνει, είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κίνδυνοι σχετίζονται με - μηχανικές βλάβες σε εξοπλισμούς - απρόβλεπτες κατασκευαστικές συγκυρίες - καθυστερήσεις οφειλόμενες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες - απρόβλεπτες αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού Ο Όμιλος λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του, της αυστηρής επιλογής συνεργατών, προμηθευτών και της στενής παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας αυτών, επιτυγχάνει τον περιορισμό πιθανής έκθεσης σε μεγάλους κινδύνους όσον αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών και προμηθειών που αναθέτει. Επιπλέον υπάρχει εξασφάλιση έναντι των συνεργατών-προμηθευτών, καθώς απαιτούνται από αυτούς τραπεζικές εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προμήθειας υλικών κλπ). β) Ασφαλιστικός Κίνδυνος Ο ασφαλιστικός κίνδυνος προκύπτει από τις δραστηριότητες της εταιρείας και σχετίζεται με αρνητικά γεγονότα, όπως μεταξύ άλλων, ατυχήματα, βλάβες, ζημιές σε εξοπλισμό και γεγονότα ανωτέρας βίας. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να 18

19 προκαλέσουν καθυστερήσεις και στη δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εργασιών. Τυχόν τέτοιες εξελίξεις θα δυσχέραιναν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων, ο Όμιλος προβαίνει στην ασφάλιση κατά 100% των κινδύνων αυτών με την κάλυψη της συνολικής αξίας των έργων και δραστηριοτήτων της, κατά παντός κινδύνου με ασφαλιστικά συμβόλαια (Erection All Risks & Construction All Risks), αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εργοδοτικής αστικής ευθύνης, μηχανημάτων, οχημάτων κλπ σε αναγνωρισμένους διεθνείς ασφαλιστικούς οίκους. Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά συμβόλαια όμως δε μπορούν πάντα να παρέχουν πλήρη κάλυψη για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από απροσδόκητα γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμοι ή τρομοκρατικές ενέργειες. γ) Κίνδυνοι που απορρέουν από γεωπολιτικούς παράγοντες Με εξαίρεση τη δραστηριότητα του Ομίλου στην Συρία δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος για την Εταιρεία από γεωπολιτικούς παράγοντες. Σχετικά με τη δραστηριότητα στην Συρία, είναι σαφές ότι η ΜΕΤΚΑ δεν έχει αναλάβει κινδύνους επενδυτού αλλά κατασκευαστού ενός δημόσιου κοινωφελούς έργου (Deir Ali) με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με αντίκλητο και επιβεβαιωμένη πίστωση, ενώ αναμένει το άνοιγμα πίστωσης και για το 2 ο έργο (Deir Azzour). Ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή εκτέλεση του πρώτου έργου ή και το άνοιγμα πίστωσης του 2 ου έργου. ΣΤ) Μερισματική Πολιτική Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις ευμετάβλητες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τη σφιχτή πολιτική χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες και με σκοπό την ταμειακή ενίσχυση του Ομίλου και τη χρηματοδότηση της προγραμματισμένης ανάπτυξης για το 2012 μέσω ιδίων κεφαλαίων, η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού ίσου με 0,7500/ μετοχή, έναντι 0,4800/ μετοχή το Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ζ) Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Εκτός από τη μητρική Εταιρεία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις: Επωνυμία Έδρα % Συμ/χής Είδος Συμμετοχής Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) ΒΟΛΟΣ 99,98 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ 83,5 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ΕΚΜΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40,00 Άμεση Έλεγχος μετά από συμφωνία με μετόχους RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής DROSCO HOLDINGS LIMITED ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 83,50 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS ΜΑΡΟΥΣΙ 62,625 Έμμεση Το ποσοστό 19

20 TKT A.E. ΑΤΤΙΚΗΣ συμμετοχής ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής RODAX ROMANIA SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ ΕΤΑΔΕ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 10,00 Άμεση 10% Το ποσοστό συμμετοχής POWER PROJECTS Κων/πολη Τουρκία 100,00 Άμεση 99% Έμμεση 1% Το ποσοστό συμμετοχής Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ-TMUCB SA-ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 24,00 Άμεση 10% Έμμεση 14% Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 20,00 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA Λουξεμβούργο 25,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) METKA OVERSEAS LTD ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής Σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που συντάσσει και δημοσιεύει η μητρική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και κατέχει το 56,193% της μητρικής εταιρείας. Η) Ίδιες Μετοχές Όπως και στα προηγούμενα έτη, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν προέβησαν σε αγορά ιδίων μετοχών κατά τη χρήση Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές την μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή και από τις θυγατρικές της. Θ) Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το ΔΛΠ 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς και η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της μητρικής εταιρείας, επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η εταιρεία προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα για τη χρήση 2011 είναι οι εξής: 20

21 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ RODAX Α.Τ.Ε.Ε ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ PROTERGIA A.E ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Αναλυτικότερα επί των ανωτέρω συναλλαγών παρατίθενται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: Οι πωλήσεις της Εταιρείας προς τις συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν κατασκευαστικές υπηρεσίες. Οι αγορές της Εταιρείας από τη θυγατρική RODAX A.T.E.E. (η οποία απορροφήθηκε την 29/12/2011) και από την ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. αφορούν λήψη υπεργολαβικών υπηρεσιών. Οι αγορές της Εταιρείας από την μητρική ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., αφορούν κατά ποσό σε χιλ. λήψη υπηρεσιών και κατά 8 χιλ. για ενοίκια. Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες. 21

22 Ζ. Πληροφορίες της παραγρ. 7 και Επεξηγηματική Έκθεση της παραγρ. 8 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» κατ άρθρο 4 Ν. 3556/2007. Με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 7 του ν. 3556/2007, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει στην παρούσα έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα παρακάτω θέματα καθώς επεξηγηματική έκθεση επί των πρόσθετων πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 σύμφωνα με όσα ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Η επεξηγηματική έκθεση αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τις πληροφορίες της παραγράφου 7 του Ν. 3556/2007 και αφορούν την οικονομική χρήση. Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ ( ), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσιες ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτά του ευρώ ( 0,32) η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα: o o o o o o Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής θα καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα των σκοπούμενων πράξεων της Εταιρείας για το έτος Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι από το ανωτέρω ποσό βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, παρακρατείται φόρος υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές. Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 38 του Καταστατικού της). Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του N. 3556/2007 Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα. 22

23 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 56,193% IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Ν.3604/2007. VIIΙ. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δε ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού. IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης. Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνεπεία και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3371/2005, ανήλθαν την στο ποσό των (και σε επίπεδο Ομίλου), από το ανωτέρω ποσό το ποσό των αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 23

24 Η. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Η παρούσα δήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3873/2010 και αφορά σε: 1.1 Συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες» (στο εξής ο «Κώδικας») και το κείμενο του οποίου έχει αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα του ΣΕΒ. 1.2 Απόκλιση από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα Οι πρακτικές της Εταιρείας, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με το Καταστατικό της, τον Εσωτερικό Κανονισμό της και τον Κώδικα Δεοντολογίας της, αποκλίνουν από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα στα εξής σημεία: i. Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται ότι το ΔΣ αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη, αντί επτά έως δέκα πέντε που προβλέπεται στον Κώδικα (άρθρο 2.1.). Η Εταιρεία, επανεξετάζοντας τη δομή, την οργάνωση και το τρόπο λειτουργίας της αποφάσισε ότι δεν προτίθεται να υιοθετήσει την εν λόγω πρακτική του Κώδικα. ii. Η Εταιρεία στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει σχετική προσθήκη στα άρθρα 12 και 13 στο Kαταστατικό ώστε να προβλέπεται (α) ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη του (άρθρο 3.3.), (β) η δυνατότητα της εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτό συγκαλείται από τον Πρόεδρο του (άρθρο 3.4.), (γ) διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει να συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ των μη εκτελεστικών και εκτελεστικών μελών (άρθρο 3.4.), (δ) ξεχωριστή συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία μάλιστα προΐσταται ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 3.4.). Εννοείται ότι κατόπιν των σχετικών τροποποιήσεων του Καταστατικού της από τη Γενική Συνέλευση, αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει άμεσα τις εν λόγω ειδικές πρακτικές του Κώδικα κατόπιν σχετικών τροποποιήσεων και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της. iii. Η Εταιρεία στην επερχόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της προτίθεται να προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της με σχετική προσθήκη, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μη δύνανται να συμμετέχουν σε περισσότερα από πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών (άρθρο 4.2.). Αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να υιοθετήσει την εν λόγω πρακτική με τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργία της. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων και σε μη iv. κερδοσκοπικά ιδρύματα). Η Εταιρεία μας, επανεξετάζοντας τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ, υιοθέτησε την ειδική πρακτική του Κώδικα (άρθρο 4.3.) κατόπιν τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της, ώστε ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μη εκτελεστικού μέλους σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. v. Η Εταιρεία μας στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προτίθεται να προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 10 παραγρ. 1 του Καταστατικού της σύμφωνα με τον Κώδικα (άρθρο 5.1.) ώστε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μέγιστη θητεία τα τέσσερα (4) έτη για τα πέντε έτη που προβλέπει το ισχύον Καταστατικό. vi. vii. viii. Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 5.5.). Δεδομένου ότι δεν υφίσταται εκ του νόμου η υποχρέωση για σύσταση τέτοιας επιτροπής και η Εταιρεία μας ως προς την επιλογή των υποψηφιοτήτων της θέτει αυστηρά κριτήρια, επιφυλάσσεται εάν θα συστήσει επιτροπή υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αναζητώντας/ διερευνώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εφαρμογής κοινώς παραδεκτής μεθοδολογίας και διαδικασίας προς τούτο. Δεν υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του (άρθρο 7.1.) Η Εταιρεία μας προτίθεται να εναρμονιστεί στην εν λόγω ειδική πρακτική κατόπιν κατάρτισης σχετικής διαδικασίας. Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή της ψήφου δια αλληλογραφίας από τους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης (Μέρος ΙΙ. Άρθρο 1.2.). Η Εταιρεία αναμένει την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να εισάγει σχετική διαδικασία. 2. Η Γενική Συνέλευση και τα Δικαιώματα των Μετόχων 2.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 24

25 2.1.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σε αυτήν. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) την εκλογή των Ελεγκτών, γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, στ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, ζ) την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας, η) τη λύση της Εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών, θ) την εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας β) τη μεταβολή της έδρας της Εταιρείας γ) τη μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας δ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές ε) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ζ) την έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, ι) την παράταση ή μείωση της διάρκειας της Εταιρείας, ια) τη διάλυση της Εταιρείας, ιβ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, και ιγ) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 25

26 2.1.7 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, και ορίζει ως Γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων, που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώμη του μετόχου που το ζήτησε. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. 2.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 26

27 Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Λοιπά δικαιώματα μετόχων Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/ Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης με αίτηση οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/ Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του 27

28 άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 3. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές 3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας. Επωμίζεται με την ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της αποδοτικότητάς της και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης. Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέποτε μέχρι την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν σαράντα τρεις (43) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παρουσίες κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εν λόγω χρήση είναι ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Iωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου (Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος) Γεώργιος Πάλλας του Νικολάου (Αντιπρόεδρος ΔΣ Μη εκτελεστικό μέλος) Γεώργιος Οικονόμου του Αλεξάνδρου (Εκτελεστικό Μέλος) Φίλιππος Ζώτος του Ευάγγελου (Εκτελεστικό Μέλος) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Παναγιώτης Γαρδελίνος του Αντωνίου (Εκτελεστικό Μέλος) Νικόλαος Μπακιρτζόγλου του Χαραλάμπου (Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος) Ιωσήφ Αβαγιανός του Ανδρέα (Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)

29 3.2 Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά έκαστου τριμήνου ή άλλως έκτακτα αν προκύψει θέμα για ενημέρωση των μελών της και λήψης σχετικής απόφασης. Οι παρουσίες κάθε μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής κατά την εν λόγω χρήση είναι ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Γεώργιος Πάλλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ (Μη εκτελεστικό Μέλος) Νικόλαος Μπακιρτζόγλου, Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος) Ιωσήφ Αβαγιανός (Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή άλλως διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής με βάση τις εισηγήσεις και προτάσεις των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών της Εταιρείας, η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων αποδοτικότητάς της, η παρακολούθηση της πορείας της Εταιρείας και ο έλεγχος των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών, η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία και η διενέργεια των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαιτείται, ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρείας, η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και καθορισμός της πολιτικής αμοιβών τους, ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του, ο καθορισμός των λογιστικών αρχών που ακολουθεί η Εταιρεία, η σύντομη αναφορά των πεπραγμένων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Οι κανόνες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας καθορίζονται εκάστοτε με ειδικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Αμοιβών, δεν έχει συσταθεί μέχρι την παρούσα και δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες της γιατί ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία. Πρόθεση της Εταιρείας μας είναι να προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής αμοιβών σε συμμόρφωση με το άρθρο 1.6 μέρος Γ του κώδικα ΣΕΒ. 3.4 Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη κυρίως με την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας, την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον 29

30 αφορά στην παροχή προς την ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο, με το να δέχεται τις υποχρεωτικές αναφορές των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας σχετικά με κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και να παρακολουθεί την σύνταξη και να παραλαμβάνει την τυχόν ιδιαίτερη έκθεση των νόμιμων ελεγκτών με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα θέματα που συζητήθηκαν από την Ελεγκτική Επιτροπή κατά τη χρήση του 2011 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19/01/2011 Ενημέρωση και υποβολή της έκθεσης για τους διενεργηθέντες ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Δ τρίμηνο του /04/2011 Ενημέρωση και υποβολή της έκθεσης για τους διενεργηθέντες ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Α τρίμηνο του /07/2011 Ενημέρωση και υποβολή της έκθεσης για τους διενεργηθέντες ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Β τρίμηνο του /10/2011 Ενημέρωση και υποβολή της έκθεσης για τους διενεργηθέντες ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Γ τρίμηνο του Σύμφωνα με το Καταστατικό το Δ.Σ αποτελείται από επτά (7) μέλη από τα οποία τα 2 μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Iωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου Γεώργιος Πάλλας του Νικολάου ΙΔΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος ΔΣ (Μη εκτελεστικό Μέλος) Γεώργιος Οικονόμου του Αλεξάνδρου Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ Φίλιππος Ζώτος του Ευάγγελου Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ Παναγιώτης Γαρδελίνος του Αντωνίου Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ Νικόλαος Μπακιρτζόγλου του Χαραλάμπου Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Ιωσήφ Αβαγιανός του Ανδρέα Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων και τομέων της Εταιρείας που τους έχουν ανατεθεί ειδικά 30

31 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη νοούνται τα μέλη που δεν διατηρούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη εμπορική σχέση με την Εταιρεία και η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση τους. Στα πλαίσια αυτά δεν θεωρείται ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρόσωπο που: (α) διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, η οποία από τη φύση της επηρεάζει ουσιαστικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα και ιδίως όταν είναι σημαντικός προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή βασικός πελάτης της Εταιρείας, (β)είναι Πρόεδρος ή Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, (γ) έχει συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, (δ) έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του κ.ν.2190/1920. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ξεχωριστές αναφορές και εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων και ορίζονται ως τέτοιοι. 3.6 Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση την και η θητεία του λήγει την Αποτελείται από τέσσερα (4) εκτελεστικά, από τρία (3)μη εκτελεστικά εκ των οποίων οι δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 3.7 Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την απασχόληση τους με τις δραστηριότητες της εταιρείας μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης τους, αρκεί να μην δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 4. Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος 4.1 Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο: I. Περιγραφή των κύριων στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου α. Παράγοντες Κινδύνων Ο Όμιλος στους επιχειρηματικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, αντιμετωπίζει έναν αριθμό διαφορετικών παραγόντων κινδύνου. Συνεπώς, η έκθεση του Ομίλου σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση ή τα λειτουργικά του αποτελέσματα. Επιπλέον των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να παρουσιάζονται σε άλλα σημεία της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Ομίλου, οι ακόλουθοι αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Κίνδυνος της Αγοράς Οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να εμφανίζουν διακυμάνσεις. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κινδύνους από τις διακυμάνσεις στο γενικότερο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, καθώς και την αγορά των πρώτων και βοηθητικών υλών. Κατά τη διάρκεια του 2010 και του 2011 ο Όμιλος ανέλαβε μια σειρά δράσεων προκειμένου να αντισταθμίσει την έκθεσή του στους κινδύνους της αγοράς, να βελτιώσει τη διάρθρωση του κόστους και να διασφαλίσει τη ρευστότητά του. Αυτές περιλάμβαναν κυρίως: - Την αντιστάθμιση του κινδύνου από την έκθεσή του στις διακυμάνσεις της ισοτιμίας /$ με χρήση παράγωγων προϊόντων. - Την εφαρμογή προγραμμάτων βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και την εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης κόστους. - Την επεξεργασία σχεδίων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 31

32 Μη πραγματοποίηση των αναμενόμενων μακροπρόθεσμων οφελειών από την παραγωγικότητα και τις πρωτοβουλίες μείωσης κόστους Ο Όμιλος έχει αναλάβει, και μπορεί να συνεχίσει να αναλαμβάνει, πρωτοβουλίες στους τομείς της παραγωγικότητας και μείωσης των εξόδων ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και να μειωθεί το συνολικό κόστος παραγωγής. Πάντα υπάρχουν πιθανότητες οι ενέργειες αυτές να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους, ή, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση από τέτοιες πρωτοβουλίες να μην υλοποιηθεί κατά το σύνολο, ακόμα και λόγω συγκυριών εκτός ελέγχου του Ομίλου. Πολιτικά, Νομικά και ρυθμιστικά θέματα Ο Όμιλος μπορεί να επηρεαστεί από δυσμενείς για αυτόν εξελίξεις αναφορικά με πολιτικά και ρυθμιστικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του στα έργα EPC σε χώρες εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Ασφάλεια πληροφορικής Οι επιχειρηματικές διαδικασίες του Ομίλου υποστηρίζονται από διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Παρ όλα αυτά, ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως η πιθανότητα μη διαθεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων ή η πιθανότητα παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων. Ο Όμιλος μετριάζει τους κινδύνους αυτούς εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα ασφαλείας και λαμβάνοντας μέτρα με στόχο να επιτευχθεί και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία, η εμπιστευτικότητα και η ιχνηλασιμότητα. Επιπροσθέτως, και προκειμένου να ελεγχθούν κίνδυνοι ασφαλείας, τακτικά επενδύει σε αναβαθμίσεις λογισμικού και εξοπλισμού, διεξάγει περιοδικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους από διεθνείς ομίλους συμβούλων, και γενικά εφαρμόζει διαδικασίες διαρκούς προόδου. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τα έργα EPC Ο Όμιλος, είναι συμβατικά εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή και την παράδοση έτοιμων προς λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων σε συμφωνημένο τίμημα. Οι προαναφερθέντες κίνδυνοι αφορούν κυρίως σε υπερβάσεις κόστους σχετικά με: Απροσδόκητες αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού Βλάβες στον εξοπλισμό ή μηχανικές αστοχίες Απρόβλεπτες συνθήκες κατά την κατασκευή Καθυστερήσεις λόγω ιδιαζόντων καιρικών συνθηκών Αστοχίες απόδοσης ή αδυναμίες προμηθευτών και εργολάβων Επιπρόσθετες εργασίες που απαιτούνται κατά παραγγελία του πελάτη ή λόγω δικής του καθυστέρησης να παρέχει έγκαιρα πληροφορίες για το σχεδιασμό ή τη μηχανική του έργου. Σε περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται επιπλέον χρόνος ή πραγματοποιούνται επιπλέον δαπάνες από τον Όμιλο λόγω υπαιτιότητας του πελάτη, ο Όμιλος διαπραγματεύεται μαζί του χρηματική αποζημίωση. Το βασικό πλεονέκτημα του Ομίλου είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Επομένως, αδυναμία να διατηρήσει το δυναμικό του ή να προσεγγίσει και να διακρατήσει νέο, κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να αναπτύξει την τεχνογνωσία του, θα μπορούσε να επηρεάσει τη σημερινή ή μελλοντική απόδοσή του. Η επιτυχία του ομίλου της ΜΕΤΚΑ σε αυτόν τον τομέα εξαρτάται από την ικανότητά του να προσλαμβάνει, να εκπαιδεύει και να διατηρεί έναν ικανό αριθμό εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών, μηχανικών και τεχνικών που έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και εξειδίκευση. Έκτακτα Γεγονότα Τα έκτακτα γεγονότα, συμπεριλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών, πολέμου ή τρομοκρατικών δράσεων, μη προγραμματισμένων διακοπών της παραγωγικής λειτουργίας, διακοπών τροφοδοσίας ή ανεπάρκειας του εξοπλισμού ή/ και των διαδικασιών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές, μπορούν να αυξήσουν το κόστος και να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Επίσης, οι ισχύοντες όροι ασφάλισης του Ομίλου πιθανόν να μην παρέχουν προστασία ικανή να καλύψει το σύνολο της ζημιάς που μπορεί να προκύψει από τέτοιες συγκυρίες. β. Οργάνωση και διεξαγωγή διαχείρισης κινδύνου Ο Όμιλος έχει ορίσει τον κίνδυνο ως ένα σύνολο αβέβαιων και απρογραμμάτιστων καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν συνολικά τις δραστηριότητές του, την επιχειρηματική του δράση, την οικονομική του απόδοση καθώς και την εκτέλεση της στρατηγικής του και την επίτευξη των στόχων του. 32

33 Μια συγκεκριμένη προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων έχει καθιερωθεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, όπου ορισμένοι κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί ως ακολούθως: (i) Αναγνώριση και εκτίμηση παραγόντων κινδύνου (ii) Σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων (iii) Εκτέλεση και αξιολόγηση της πολιτικής κινδύνων Ο Όμιλος δεν έχει καθιερώσει ακόμη μια συγκεκριμένη και παγιωμένη Οργανωτική δομή Διαχείρισης Κινδύνων. Ωστόσο, όλα τα διευθυντικά στελέχη εμπλέκονται στη διαδικασία αναγνώρισης και πρωταρχικής εκτίμησης των κινδύνων ώστε να διευκολύνουν το έργο των Συμβουλίων Διοίκησης κάθε επιχειρηματικού τομέα καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε νομικού προσώπου στο σχεδιασμό και την έγκριση συγκεκριμένων διαδικασιών και πολιτικών Διαχείρισης Κινδύνων. Ο Όμιλος τέλος διεξάγει περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους για να διασφαλίσει την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και των πολιτικών διαχείρισης των κινδύνων αυτών. γ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Επιπλέον των όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία της παρούσης και όσων περιγράφονται ανωτέρω στις αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στο ΔΣ. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου καθώς και η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Επίσης σε διαρκή βάση αναλύονται και εξετάζονται: η αποτελεσματικότητα των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων της Εταιρείας, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων ποιότητας, ασφάλειας-υγιεινής και περιβάλλοντος καθώς και η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και άλλων σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών, που προορίζονται για γνωστοποίηση, η αξιοπιστία, των προσόντων και της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών, περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, οι σχέσεις και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και οι σχέσεις της Εταιρείας με τις εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέτοχοί της, με ποσοστό τουλάχιστον 10%, η νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 4.2 Δήλωση του ΔΣ ως προς την πραγματοποίηση ετήσιας επανεξέτασης της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου Η Εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανεξετάζει την εταιρική στρατηγική, τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα η Διοίκηση: α. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνεται για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας το οποίο αναλύει και αξιολογεί. β. Παρέχει υποστήριξη στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη διαδικασία καθορισμού του εταιρικού οράματος, της εταιρικής αποστολής καθώς και των στρατηγικών στόχων. γ. Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και εισήγηση της στρατηγικής της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου της. δ. Συνεργάζεται με το Διευθύνοντα Σύμβουλο όσον αφορά την χάραξη κατευθυντήριων γραμμών. ε. Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση, εισήγηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου της. στ. Παρακολουθεί και συντονίζει, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου, τις επιμέρους δράσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου. ζ. Ενημερώνει το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους αντίστοιχους Γενικούς Διευθυντές όσον αφορά στη πορεία υλοποίησης της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου σε επίπεδο Ομίλου. η. Ενημερώνει τις Διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου για τις κατευθυντήριες γραμμές και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας. θ. Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου κατά το μέτρο που τις αφορά. 33

34 ι. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες για την επικοινωνία της στρατηγικής της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου. 4.3 Οι νόμιμοι ελεγκτές δεν έχουν προσφέρει μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην εταιρεία, οι οποίες αφορούν συμμετοχή τους με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο στη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελεγχόμενης οντότητας. Δεν υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος, ιδιότητας συνηγόρου, οικειότητας, εκφοβισμού και διατάραξης της εμπιστοσύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Νόμο 3693/2008, δεν έχουν συντρέξει περιπτώσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στην αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου. 4.4 Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ως ισχύει οι όροι αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται κατόπιν εισήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση και έγκρισης αυτών από την τελευταία. Για τη χρήση δεν χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης και δεν βρίσκεται κανένα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε ισχύ. 4.5 Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. παρατίθεται ως ακολούθως: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Είναι Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος από ιδρύσεως μέχρι και σήμερα της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε». ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα Πειραιώς Αττική το Είναι Αντιπρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΕ. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Μέλος του ΤΕΕ και απασχολείται στην εταιρεία από το ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το Είναι Διευθυντής του Εργοστασίου της εταιρείας και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και απασχολείται στην εταιρεία από το ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και Οικονομολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Aachen Γερμανίας και απασχολείται στην εταιρεία από το ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι Γενικός Διευθυντής Έργων και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και απασχολείται στην εταιρεία από το ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής το Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και απασχολείται στην εταιρεία από το ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου το Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ της εταιρείας. Μεταλλουργός Μηχανικός MSC απόφοιτος του ΕΜΠ. Διετέλεσε επί 30ετία Διευθυντικό Στέλεχος στη Βιομηχανία έχοντας την Ευθύνη του Σχεδιασμού, Εγκαταστάσεων και Λειτουργίας Παραγωγής Βιομηχανικών Μονάδων. 5. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά με τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά: «1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, 34

35 β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την Εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων, ε) το μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων, εφόσον τα δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους, στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων, ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, η) τους κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού, θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών, ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην Εταιρεία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η Εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων, ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.» Σχετικά με τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα: ως προς το σημείο γ : οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: Επωνυμία Έδρα % Συμ/χής Είδος Συμμετοχής Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) ΒΟΛΟΣ 99,98 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ 83,5 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ΕΚΜΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40,00 Άμεση Έλεγχος μετά από συμφωνία με μετόχους RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής DROSCO HOLDINGS LIMITED ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 83,50 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E. ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 62,625 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής RODAX ROMANIA SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 100,00 Έμμεση Το ποσοστό 35

36 ΡΟΥΜΑΝΙΑ συμμετοχής Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ ΕΤΑΔΕ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 10,00 Άμεση 10% Το ποσοστό συμμετοχής POWER PROJECTS Κων/πολη Τουρκία 100,00 Άμεση 99% Έμμεση 1% Το ποσοστό συμμετοχής Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ-TMUCB SA-ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 24,00 Άμεση 10% Έμμεση 14% Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 20,00 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA Λουξεμβούργο 25,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) METKA OVERSEAS LTD ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ως προς το σημείο δ : δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ως προς το σημείο στ : δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου (όπως περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων). Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης. ως προς το σημείο η : αναφορικά με το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 3.II της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης. ως προς το σημείο θ : δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με έκδοση ή την επαναγορά μετοχών. Η παρούσα δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αθήνα 26 Μαρτίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος 36

37 Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» στις και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 37

38 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. '' ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚΑ'' (Ποσά σε χιλιάδες ) 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Σημείωση Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτο κερδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης 29 (1.804) (1.239) (845) (493) Έξοδα διοίκησης 29 (19.635) (16.085) (15.501) (10.795) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 31 (9.188) (18.112) (7.070) (14.743) Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα 32 (13.568) (8.816) (13.211) (8.148) Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 34 (32.437) (36.233) (28.478) (28.385) Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστη ριότητες Κέρδη περιόδου μετά από φόρους Κατανεμημένα σε: Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Βασικά κέρδη ανά μετοχή 2,2144 1,6755 2,1254 1,3449 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 38

39 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'' (Ποσά σε χιλιάδες ) 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Στοιχεία Ενεργητικού Σημείωση Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Υπεραξία Επιχείρησης Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα - Συνολική αξία Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Στοιχεία Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού (1.870) (342) - - Αποτελέσματα Εις Νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 39 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

40 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ποσά σε χιλιάδες Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Αποθεματικό Μετατροπής Ισολογισμών ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2010, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ-βάσει δημοσίευσης Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 01/01-31/12/2010 Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης (10.390) (10.390) (1.265) (11.655) Μεταφορά σε αποθεματικά από έγκριση διανομής κερδών (184) Μεταφορά αποθεματικών θυγατρικών στο εις νέο από έγκριση διανομής Συναλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής (10.574) (10.390) (1.265) (11.655) Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού - - (350) - (350) - (350) Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 (350) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου (342) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου (342) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2011 Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης (24.936) (24.936) (1.200) (26.136) Μεταφορά σε αποθεματικά από έγκριση διανομής κερδών (244) Μεταφορά αποθεματικών θυγατρικών στο εις νέο από έγκριση διανομής Συναλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής (25.181) (24.936) (1.200) (26.136) Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού - - (1.528) - (1.528) - (1.528) Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 (1.528) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου (1.870) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 40

41 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 41

42 Κατάσταση ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος) (Ποσά σε χιλιάδες ) Σημ. 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΜΕΤΑΛΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. "ΜΕΤΚΑ" 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη Χρήσης Προσαρμογές στα Κέρδη (i) (4.709) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (34.287) 839 (34.383) 816 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (18.920) ( ) ( ) (Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (8.304) (2.060) (2.221) (1.473) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (12.517) (1.448) (41.670) (10.400) (44.732) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι (1.771) (1.123) (1.553) (556) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (30.573) (33.131) (24.836) (30.046) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων (6.667) (4.215) (1.780) (2.096) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (5) (57) - - Πωλήσεις ενσώματων παγίων Μερίσματα εισπραχθέντα Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη - - (12.600) (14.320) Αγορά συγγενών επιχειρήσεων, συμμετοχές σε κοινοπραξίες κ.α. (125) (65) (125) - Αγορά θυγατρικών επιχειρήσεων (Μείον: Ταμιακά διαθέσιμα θυγατρικής) (1) - (1) (248) Πωλήσεις θυγατρικών επιχειρήσεων (Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα θυγατρικής) - (601) - - Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ Τόκοι που εισπράχθηκαν Χρηματικά διαθέσιμα από απορρόφηση Θυγατρικής Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (4.258) (3.415) (2.418) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα (26.092) (11.409) (24.892) (10.405) Δάνεια αναληφθέντα Αποπληρωμή δανεισμού (9.614) (27.691) (9.500) (27.000) Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων - (28) - - Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (13.235) (11.581) (12.892) (10.405) Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 36 (302) (101) - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρησης Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 42

43 1. Πληροφορίες για την εταιρεία Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1962 από τον Ο.Β.Α. (σήμερα Ε.Τ.Β.Α.) με σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στον τομέα μεταλλικών κατασκευών στη χώρα μας. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το Τo 1971 η Εταιρεία πέρασε στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οπότε και ξεκινά η αλματώδης ανάπτυξή της. Η ΜΕΤΚΑ ανήκει στον Κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στον Κλάδο Βιομηχανικής Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης Σιδηρούχων Μετάλλων. Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Σήμερα η εταιρεία αποτελεί το σημαντικότερο μεταλλοκατασκευαστικό συγκρότημα στην Ελλάδα με σημαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Το 1980 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απορρόφησε την αναγνωρισμένη και δυναμική εργοληπτική εταιρεία ΤΕΧΝΟΜ ΑΤΕ. Κατά τη διάρκεια των 46 χρόνων λειτουργίας της, η εταιρεία συνέχισε σταθερά την εξειδίκευσή της και την τεχνολογική της ανάπτυξη, κατασκευάζοντας πρωτοποριακά έργα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας. Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το Η έδρα της εταιρείας είναι στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8, Τ.Κ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2011 (οι οποίες και περιλαμβάνουν συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση 2010) εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 26/03/2012. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επισημαίνεται ότι η ΜΕΤΚΑ Α.Ε περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε, εταιρείας επίσης εισηγμένης στο Χ.Α. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε, έχει καταστατική έδρα την Ελλάδα, συμμετέχει στη ΜΕΤΚΑ Α.Ε κατά την με ποσοστό 56,193% και την ενοποιεί στις δικές της ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 2. Φύση Δραστηριοτήτων Οι στρατηγικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ είναι οι εξής: Ενεργειακά Έργα (Απελευθέρωση /Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας /Συμπαραγωγή) Έργα υποδομής (Πετροχημικά Διυλιστήρια, Εξοπλισμός Ορυχείων, Συστήματα Στήριξης Γεφυρών, Κτιριακές Υποδομές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Γερανοί και λοιποί Εξοπλισμοί Λιμένων) Αμυντικά Έργα Η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον Ενεργειακό τομέα (κατασκευή Ατμοηλεκτρικών και Υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως EPC Contractor), στον τομέα των έργων Υποδομής και στον τομέα των αμυντικών προγραμμάτων συμπαραγωγής. Η πολυετής εμπειρία σε θέματα ενέργειας έδωσε στην εταιρεία τη δυνατότητα να κινηθεί δυναμικά στο συγκεκριμένο χώρο. Όσον αφορά στο χώρο των Αμυντικών Εξοπλισμών και ιδιαίτερα της συμπαραγωγής, η ΜΕΤΚΑ κινείται δυναμικά στη συμπαραγωγή αρμάτων μάχης, λοιπών οχημάτων, φρεγατών, υποβρυχίων, πυραυλικών συστημάτων PATRIOT. Η Εταιρεία βασίζεται στις αρτιότατες εργοστασιακές εγκαταστάσεις της δύο εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Βόλου και Ν. Ιωνία Βόλου, αντίστοιχα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα και στην άριστη εμπειρία της. Η ΜΕΤΚΑ, ως μέλος της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», απέκτησε σημαντικές συνέργιες και οικονομίες κλίμακας, είτε υπό μορφή Διεθνούς Δικτύου Πωλήσεων και Επαφών, είτε και σε μείωση κόστους, ιδιαίτερα στην προμήθεια των Α υλών της Εταιρείας. 3. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. της χρήσης 2011 που καλύπτουν την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2011, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 43

44 Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. To νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου) και όλα τα ποσά εμφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 4. Βασικές Λογιστικές Αρχές Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων αναμορφώθηκαν για να καταστούν ομοειδή με τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου Στην παράγραφο 4.1.Α παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2011, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες του Ομίλου. Στην παράγραφο 4.1.Β παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 4.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ A. Νέα και τροποποιημένα Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΔΔΠΧΑ 14 Προκαταβολές ελάχιστων κεφαλαιακών εισφορών Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προκαταβολές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές Η παρούσα τροποποίηση παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχών για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος, αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ετήσιες αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ Μάιος 2010 Κατά το 2010 η IASB (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 2011 μια σειρά προσαρμογών σε 11 Πρότυπα (ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31) και μία Διερμηνεία (ΕΔΔΠΧΑ 13) που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων της IASB στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. 44

45 Οι σημαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα: ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων. ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις. ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά. ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση) Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς ΤίτλουςΗ Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρονται μερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Β. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Όπως έχει εκδοθεί το ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση (i) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική αντιστάθμιση και την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένεται κατά το πρώτο μισό του Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 45

46 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (τροποποίηση) Αναβαλλόμενος φόρος Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίμηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειμενική. Σύμφωνα με την παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Εμπλουτισμένες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου Η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί καθώς και τις συνδεόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να υπολογίζουν τη φύση της συνεχιζόμενης εμπλοκής της εταιρείας στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται με αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά τον συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η Τροποποίηση καταργεί τη χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς ο όμιλος έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ. ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 11 Από κοινού Συμφωνίες Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 46

47 υιοθετήσεις το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές οντότητες Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στον τρόπο επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση) Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως «μέθοδος περιθωρίου». Επίσης μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν στα Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Παρουσίαση (τροποποίηση) - Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και Χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για το συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 47

48 τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο πιθανά οφέλη α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση και/ή β) βελτιωμένη πρόσβαση σε μετάλλευμα που θα εξορυχτεί στο μέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν μπορούν να κατανεμηθούν συγκεκριμένα μεταξύ των αποθεμάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από την δραστηριότητα αποκάλυψης, η διερμηνεία 20 απαιτεί από την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία βασίζεται σε μια μονάδα μέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 4.2 Ενοποίηση Θυγατρικές: Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται. Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν, λαμβάνονται υπόψη, όταν ο Όμιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με τη μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Η παράγραφος 4.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Υπεραξία περιγράφει τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με τη συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα της χρήσης. Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές: Για τη λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών με τις μη ελέγχουσες συμμετοχές, ο Όμιλος εφαρμόζει τη λογιστική αρχή κατά την οποία αντιμετωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως συναλλαγές με τρίτα μέρη εκτός Ομίλου. Οι πωλήσεις προς τις μη ελέγχουσες συμμετοχές δημιουργούν κέρδη και ζημιές για τον Όμιλο τα οποία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι αγορές από τις μη ελέγχουσες συμμετοχές δημιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο που πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε. Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα. 48

49 Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της. Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων τροποποιούνται προκειμένου να είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος. 4.3 Αναφορά κατά τομέα Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών. Το κάθε συμβόλαιο που εκτελεί ο Όμιλος έχει τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται κυρίως από τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ο βαθμός επιχειρηματικού κινδύνου και απόδοσης. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία πωλούνται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρουμανία) και σε λοιπές τρίτες χώρες (Συρία, Τουρκία κλπ). Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς της τομείς για το σκοπό της παροχής πληροφόρησης, ο Όμιλος πλέον παρουσιάζει τα αποτελέσματα του εκάστοτε τομέα με βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερες αρχές συνοψίζονται στα εξής: 1. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών. Το κάθε συμβόλαιο που εκτελεί ο Όμιλος έχει τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται κυρίως από τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ο βαθμός επιχειρηματικού κινδύνου και απόδοσης. 2. Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε χώρας ξεχωριστά στην οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά (γεωγραφικός τομέας). Στα αποτελέσματα των τομέων δεν περιλαμβάνονται, τα αποτελέσματα από τυχόν διακοπείσες δραστηριότητες. Υπάρχουν ασσύμετρες κατανομές στους προς παρουσίαση τομείς καθώς οι αποσβέσεις του γεωγραφικού τομέα, μερίζονται ανάλογα με τις άμεσες εργατοώρες των παγίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε έργο. Σημειώνεται πως τα ενσώματα πάγια του κάθε τομέα, περιλαμβάνουν τα πάγια που είναι εγκατεστημένα στον κάθε τομέα. 3. Οι προσθήκες των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνουν προσθήκες παγίων και άυλων στοιχείων, καθώς και συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες. Αν τα συνολικά έσοδα από εξωτερικές πηγές, που έχουν παρουσιαστεί από γεωγραφικούς τομείς, συνιστούν λιγότερο από το 75 % των εσόδων του ομίλου, τότε προσδιορίζονται και άλλοι γεωγραφικοί τομείς ως τομείς προς παρουσίαση, μέχρις ότου συμπεριληφθεί τουλάχιστον 75 % των εσόδων του ομίλου στους προς αναφορά γεωγραφικούς τομείς. Λειτουργικοί τομείς οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει κανένα από τα ποσοτικά όρια που ορίζονται από το ΔΠΧΑ 8, δεν θεωρούνται τομείς προς παρουσίαση και δεν γνωστοποιούνται χωριστά εφόσον η διοίκηση θεωρεί ότι η πληροφόρηση σχετικά με τον ξεχωριστό γεωγραφικό τομέα δεν είναι χρήσιμη για τους χρήστες των οικονομικών της καταστάσεων. Κάθε ένας από τους γεωγραφικούς τομείς διοικείται ξεχωριστά. Οι ενδοτομεακές συναλλαγές πραγματοποιούνται με τους ίδιους όρους που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τους σκοπούς Αναφοράς κατά τομέα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 49

50 Δεν έχουν υπάρξει αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο όσον αφορά τις μεθόδους αποτίμησης χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημιάς του γεωγραφικού τομέα. που 4.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος (α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), που είναι το λειτουργικό νόμισμα της μητρικής Εταιρείας και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε ξένα νομίσματα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. (γ) Εταιρείες του Ομίλου Τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιριών του Ομίλου (εκτός από εκείνες που λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές οικονομίες), των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου, μετατρέπονται στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου ως ακολούθως: (i) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε ισολογισμό παρουσιάζονται και μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. (ii) Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας μετατρέπονται σύμφωνα με τη μέση ισοτιμία που διαμορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. (iii) Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται στο " αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα " των ιδίων κεφαλαίων. Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές σε εύλογη αξία που προκύπτουν κατά την εξαγορά θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καταχωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού/ παθητικού της θυγατρικής εξωτερικού και μετατρέπονται σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος που ισχύει κάθε φορά. 4.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους, όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον, κατ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 50

51 - Κτίρια έτη - Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-20 έτη - Αυτοκίνητα 4-10 έτη - Λοιπός εξοπλισμός 4-7 έτη Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» καταχωρώντας το κόστος δανεισμού ως αυξητικό κόστος του παγίου για το οποίο αποκτήθηκε. 4.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων καθώς και άδειες λογισμικού. Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας. Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων απομείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Η μονάδα ταμειακών ροών είναι η μικρότερη προσδιορίσιμη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές και αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο οποίο ο Όμιλος συλλέγει και παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής Αναφοράς. Η απομείωση για την υπεραξία, καθορίζεται με τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού από τις μονάδες ταμειακής ροής με τις οποίες συνδέεται η υπεραξία. Ζημίες απομείωσης που σχετίζονται με την υπεραξία, δεν μπορούν να αντιστραφούν σε μελλοντικές περιόδους. Ο Όμιλος πραγματοποιεί τον ετήσιο έλεγχο για απομείωση υπεραξίας στις 31 Δεκεμβρίου της εκάστοτε χρήσης. Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό. Δικαίωμα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που παραχωρούνται δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο, στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων, ως αντισταθμιστικά οφέλη. Τα δικαιώματα αυτά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία παραχώρησης τους, μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 51

52 4.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα αποτελέσματα. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 4.8 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες Κρίσεις Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, εκτός αυτών που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: κατηγοριοποίηση των επενδύσεων Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μίας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη μέχρι τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για αυτές που είναι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει το ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα ο όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να της κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με βάση τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων, τότε κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι λοιπές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση. ανακτησιμότητα των απαιτήσεων Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. απαξίωση των αποθεμάτων Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 52

53 κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των μισθωμένων παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις Εκτιμήσεις και υποθέσεις Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας Ο Όμιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν απομείωση της υπεραξίας και ενδιάμεσα, όταν τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης (π.χ. μία σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μία απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας). Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιμο και απαραίτητο, χρησιμοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασμού της αγοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα από τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε μία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονομικές προεκτάσεις και τα δεδομένα της αγοράς. Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της υπεραξίας, τότε η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται ανωτέρω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο. Διενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μία μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Ο όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη Σημείωση 4.7. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων. Προϋπολογισμοί κατασκευαστικών συμβάσεων Ο χειρισμός των εσόδων και εξόδων μίας κατασκευαστικής σύμβασης, εξαρτάται από εάν το τελικό αποτέλεσμα από την εκτέλεση του συμβατικού έργου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα (και αναμένεται να αποφέρει κέρδος στον κατασκευαστή ή το αποτέλεσμα από την εκτέλεση είναι ζημιογόνο). Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, τότε τα έσοδα και τα έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευή κάθε έργου. Απαιτούνται συνεπώς, σημαντικές εκτιμήσεις της διοίκησης, αναφορικά με το μικτό αποτέλεσμα με το οποίο θα εκτελείται η εκάστοτε εκτελούμενη κατασκευαστική σύμβαση (εκτιμώμενο κόστος εκτέλεσης). 53

54 Φόροι εισοδήματος Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί. Προβλέψεις Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Ενδεχόμενα γεγονότα Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, την 31 Δεκεμβρίου Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον. 4.9 Χρηματοοικονομικά μέσα Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Δάνεια και απαιτήσεις Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος, γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 54

55 Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτή την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα Αποθέματα Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση, οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και τον κατάλληλο και σχετιζόμενο με την παραγωγή μέρος των γενικών εξόδων, βασιζόμενο στην κανονική δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στη συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης Εμπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. 55

56 Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως κρατούμενα προς πώληση. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως κρατούμενα προς πώληση αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως κρατούμενα προς πώληση δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση των κρατουμένων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα άλλα έσοδα και άλλα έξοδα, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση Μετοχικό κεφάλαιο Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο). Οι Ίδιες Μετοχές δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου. Οι Ίδιες Μετοχές θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (οι οποίες δεν αφορούν μετοχές της μητρικής εταιρείας) αντιμετωπίζονται στον Όμιλο ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας 56

57 υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήσης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα τη σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης Παροχές στο προσωπικό Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα, με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, 57

58 τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση Επιχορηγήσεις Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων, με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή Αναγνώριση εσόδων Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: - Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συμβολαίων λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του ( 4.21). - Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. - Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. - Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων (αντισταθμιστικά οφέλη): Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων αναγνωρίζεται ως Έσοδο επόμενων χρήσεων και αποσβένεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης, ανάλογα με το ρυθμό εκτέλεσης των συμβάσεων για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα. - Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. - Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, σε δεδουλευμένη βάση. 58

59 4.20 Μισθώσεις Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής: Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Ο Όμιλος δεν εκμισθώνει πάγια με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης Κατασκευαστικά συμβόλαια Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν στην κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδα συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συμβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω της μια χρήσης. Τα έξοδα που αφορούν στο συμβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται. Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, τότε το έσοδο αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση που το αναληφθέν συμβατικό κόστος ενδέχεται να ανακτηθεί ενώ το συμβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριμένο έργο να είναι μηδενικό. Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, τα έσοδα και τα έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συμβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με το συμβόλαιο εξαιρούνται και εμφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συμβόλαιο συγκρίνεται με τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης. Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών 59

60 κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» Διανομή μερισμάτων Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων Πληροφόρηση κατά τομέα Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών. Το κάθε συμβόλαιο που εκτελεί ο Όμιλος έχει τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται κυρίως από τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ο βαθμός επιχειρηματικού κινδύνου και απόδοσης. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία πωλούνται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρουμανία), στην Τουρκία, στη Συρία κλπ. Εντός της χρήσης 2011 τα έσοδα του Ομίλου από τη δραστηριοποίησή του σε χώρες εκτός Ελλάδος (Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκία και Συρία) αφορούν το 82,85 % των συνολικών εσόδων του και προέρχονται κυρίως από την Τουρκία και τη Συρία. Τα έσοδα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 1/1-31/12/2011 προέρχονται κυρίως από την Ρουμανία όπως και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο Βάσει των γεγονότων αυτών, οι γεωγραφικοί τομείς του Ομίλου διαχωρίζονται σε Ελλάδα, Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκία και Συρία. Τα αποτελέσματα αυτών των γεωγραφικών τομέων κατά τις περιόδους που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 2010 αντίστοιχα, έχουν ως ακολούθως: ποσά σε χιλιάδες 01/01-31/12/2011 Ελλάδα Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία Συρία Σύνολα Σε εξωτερικούς πελάτες Διατομεακές πωλήσεις Σύνολο Πωλήσεων Μικτό Αποτέλεσμα (2.090) Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα (6.259) (109) (3.996) (3.285) (13.649) Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (3.374) 89,62 (3.780) (3.285) (10.349) Αποτέλεσμα από συμμετοχή σε Κοινοπραξίες Κέρδη Προ Φόρων (1.668) Φόρος Εισοδήματος (7.244) 266,90 (14.602) (10.858) (32.437) Καθαρά κέρδη (1.401) Αποσβέσεις /12/2011 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Λοιπό ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Προσθήκες μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

61 Ελλάδα Χώρες Ευρωπαϊκής Τουρκία Συρία Σύνολα ποσά σε χιλιάδες Ένωσης 01/01-31/12/2010 Σε εξωτερικούς πελάτες Διατομεακές πωλήσεις Σύνολο Πωλήσεων Μικτό Αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα (4.361) (810) (2.351) (1.446) (8.969) Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 231 (570) (2.285) (1.446) (4.071) Αποτέλεσμα από συμμετοχή σε Κοινοπραξίες Κέρδη Προ Φόρων Φόρος Εισοδήματος (25.280) (3.576) (6.679) (699) (36.233) Καθαρά κέρδη Αποσβέσεις /12/2010 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Λοιπό ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Προσθήκες μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Τα έσοδα από τρεις εξωτερικούς πελάτες του Ομίλου για το 2011 και το 2010 αντίστοιχα που υπερβαίνουν το 10% των συνολικών εσόδων του Ομίλου έχουν ως εξής: 01/01-31/12/2011 Πελάτης Τομέας Εσοδο Πελάτης 1 Συρία Πελάτης 2 Τουρκία Πελάτης 3 Τουρκία /01-31/12/2010 Customers Τομέας Εσοδο Πελάτης 3 Τουρκία Πελάτης 2 Ρουμανία Πελάτης 3 Ελλάδα

62 5. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Εκτός από την μητρική Εταιρεία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις: Επωνυμία Έδρα % Συμ/χής Είδος Συμμετοχής Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) ΒΟΛΟΣ 99,98 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ 83,5 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ΕΚΜΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40,00 Άμεση Έλεγχος μετά από συμφωνία με μετόχους RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής DROSCO HOLDINGS LIMITED ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 83,50 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E. ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 62,625 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής RODAX ROMANIA SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ ΕΤΑΔΕ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 10,00 Άμεση 10% Το ποσοστό συμμετοχής POWER PROJECTS Κων/πολη Τουρκία 100,00 Άμεση 99% Έμμεση 1% Το ποσοστό συμμετοχής Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ-TMUCB SA- METKA A.E. ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 24,00 Άμεση 10% Έμμεση 14% Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 20,00 Έμμεση Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) 62

63 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA Λουξεμβούργο 25,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής ( Με την μέθοδο Καθαρής Θέσης) METKA OVERSEAS LTD Λευκωσία Κύπρος 100,00 Άμεση Το ποσοστό συμμετοχής Σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που συντάσσει και δημοσιεύει η μητρική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και κατέχει την 31/12/2011 το 56,193% του Ομίλου της ΜΕΤΚΑ. Μεταβολές στη δομή του Ομίλου εντός της χρήσης 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην από συνεδρίαση του αποφάσισε τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της 100% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας ιδίως δε του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, και επιπροσθέτως των διατάξεων του ν. 2166/1993 προκειμένου να αξιοποιηθούν τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται. Κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης δια απορρόφησης της RODAX από την Εταιρεία με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού και ορίσθηκε ορκωτός ελεγκτής για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας. Την 29/12/2011, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ποσοστό συμμετοχής 100%). Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993 με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30/06/2011 και ημερομηνία έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης την 29/12/2011 κατόπιν της σχετικής απόφασης υπ αριθμόν Κ / , επομένως τα αποτελέσματα της Μητρικής έχουν συμπεριληφθεί και αυτά της απορροφώμενης εταιρείας για την περίοδο 01/07-31/12/2011. Περισσότερα αναφέρονται στην παράγραφο 9. Η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ίδρυσε την 22 Ιουλίου 2011, από κοινού με τη μητρική ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και τις θυγατρικές του PROTERGIA Α.Ε. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε., με έδρα στο Λουξεμβούργο την εταιρεία MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA με μετοχικό κεφάλαιο 2 εκ. Η συμμετοχή της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό 25% και ενσωματώθηκε για πρώτη φορά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις οικονομικές καταστάσεις την 30/09/2011. Η ενσωμάτωση της εταιρείας αυτής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΕΤΚΑ δεν έχει επιφέρει μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής. Η εταιρεία την 21/11/2011, προχώρησε σε αγορά της εταιρείας METKA OVERSEAS LTD, με έδρα στην Λευκωσία στην Κύπρο. Η αξία της εξαγοράς ανήλθε σε ποσό 1 χιλ. Από την εξαγορά δεν προέκυψε οποιαδήποτε υπεραξία. Η ενσωμάτωση της εταιρείας αυτής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΕΤΚΑ δεν έχει επιφέρει μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής. Για την περίοδο 21/11-31/12/2011, η επίδραση στα ενοποιημένα αποτελέσματα και στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθε σε ζημιά ποσού 4 χιλ. 63

64 6. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ (01/01/2004) στο (deemed cost), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, η οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής: Οικόπεδα & Κτίρια ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ Μεταφορικά Έπιπλα και μέσα & μηχ/κός Λοιπός εξοπλισμός εξοπλισμός Ακινητοποιή σεις υπό εκτέλεση (Ποσά σε χιλιάδες ) Σύνολο Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομ είωση αξίας (5.761) (24.460) (6.156) 0 (36.377) Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/ Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομ είωση αξίας (5.768) (25.551) (6.394) 0 (37.713) Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/ Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομ είωση αξίας (6.589) (28.136) (6.148) 0 (40.873) Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/ (Ποσά σε χιλιάδες ) Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/ Προσθήκες Πωλήσεις - Μειώσεις 0 (32) (12) 0 (44) Αποσβέσεις (813) (3.032) (883) 0 (4.728) Μεταφορές (625) Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές 0 (3) 0 0 (3) Ενσώματα πάγια αγορά / (πώληση) θυ γατρικής (1.556) (1.398) (23) (267) (3.244) Απορρόφηση θυγατρικής Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/ Προσθήκες Πωλήσεις - Μειώσεις (16) (39) (70) (642) (767) Αποσβέσεις (826) (3.171) (1.097) 0 (5.094) Μεταφορές (58) 0 Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές 0 (6) (59) 0 (65) Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/ Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 64

65 Για τα οικόπεδα και τα κτίρια δεν υφίστανται υποθήκες και εμπράγματα βάρη κατά την τόσο για τον Όμιλο όσο και για την εταιρεία. 65

66 Ο Όμιλος κατέχει ενσώματες ακινητοποιήσεις με χρηματοδοτική μίσθωση. Τα μισθωμένα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως ακολούθως: 7. Υπεραξία Ποσά σε χιλιάδες ΕΛΕΜΚΑ AE DROSCO HOLDINGS LTD ΕΤΑΔΕ ΑΕ Σύνολο Μικτή Λογιστική Αξία την 1η Ιανουαρίου Συσσωρευμένη ζημιά απομείωσης Καθαρή Λογιστική Αξία την 1η Ιανουαρίου Διαγραφή από πώληση θυγατρικής 0 0 (6.127) (6.127) Μικτή Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου Καθαρή Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου Προσθήκη από εξαγορά περιόδου Μικτή Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου Καθαρή Λογιστική Αξία την 31η Δεκεμβρίου Δεν τίθεται θέμα απομείωσης της υπεραξίας κάτά την 31/12/

67 8. Άυλα στοιχεία ενεργητικού Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 67

68 Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας περιλαμβάνουν αγορασθέν λογισμικό (SAP) το οποίο έχει αποσβεσθεί πλήρως. 68

69 9. Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις, έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης τους. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν ως εξής: (Ποσά σε χιλιάδες ) 31/12/ /12/2010 Υπόλοιπα Έναρξης Αποκτήσεις Επιχειρήσεων Απόκτηση λόγω συγχώνευσης 1 0 Πωλήσεις θυγατρικών 0 (8.000) Μείωση λόγω συγχώνευσης (19.098) 0 Υπόλοιπα Λήξης Κατά τη χρήση 2011, την 29/12/2011, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ποσοστό συμμετοχής 100%). Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993 με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30/06/2011 και ημερομηνία έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης την 29/12/2011 κατόπιν της σχετικής απόφασης υπ αριθμόν Κ / Για την απεικόνιση της συγχώνευσης, η εταιρεία έκανε στις Ατομικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, χρήση των παραγράφων του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» &lamb