ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008"

Transcript

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2

3 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!. Ε ναι μεγ λη ε λογ α γι λους μας, ν ξιωθο με κα φ τος ν γιορτ σουμε τ ν νανθρ πηση το Χριστο μας. Μετ τ μεγαλει δες κε νο γγελικ μ νυμα το ο ρανο πρ ς τ γ, «ο νθρωποι ο ποιμ νες» ποφασ ζουν «ς π με λοιπ ν στ Βηθλε μ». Κα ρχονται κοντ σ κε νον πο ε ναι «ε ρ νη π νω στ γ», «ζω κα τ φ ς τ ν νθρ πων» ( ω ν. α 4). «Ἄγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοῦσι...» Ερχονται, γιατ μ σ τ ν καρδι τους π ρχει ζωνταν κα νεργ ς κατ σταση, τ ν πο α κφράζει τ σο μορφα κα περιεκτικ μνος τ ν γγ λων. Υπ ρχει μι συγκ νηση ψυχ ς, κ νημα τ ς προσωπικ τητας λ κληρης, πο τ ν κφρ ζουν μ τ ν πλ γλ σσα τους ο νθρωποι, ο ποιμ νες. «Ας π με λοιπ ν στ Βηθλε μ...» λλ κα κ ποιοι λλοι, ο μ γοι, κινο νται π λι π τ μ νυμα το ο ρανο, γι ν π νε κοντ στ Χριστ «εἴδομεν γ ρ α το τ ν στ ρα κα λθομεν προσκυν σαι α τ...» (Ματθ. β 2). Τ Xριστο γεννα δ ν προσφ ρουν χαρ μ νο, δ ν μορφα νουν τ ν καθημεριν τητ μας, λλά ποχρε νουν σ σκ ψεις κα κτιμ σεις τ ν νθρωπο κα το ς πιστους κα το ς μ Χριστιανο ς καί πολ περισσ τερο μ ς πο τ ν γαπ με. Τ μ νυμα το Θεο ε ναι γι λους μας. Π ντοτε. Κα γι π ντα. Κα γίνεται μ νυμα γ πης θεϊκ ς μ τ ζω, τ λ γο, τ Σταυρ το Χριστο. Ο νθρωποι τ γνωρίζουν πολύ καλά. Κα δ ν μ νει παρ «ν πηγα νουν στ Βηθλε μ κοντ Του». Κα μως νθρωπ τητα συν θως δ ν πηγα νει, λλά ντίθετα φε γει. Παρασυρμ νοι ο νθρωποι π τ ν γωϊστικ προσ γγιση - κα κτ μηση τ ς λης, λλ κα τ ν πνευματικ ν τους δυνατοτ των, πομακρ νονται π τ Χριστ. Λυπημ νη ε ναι κα φ τος θε α μορφ το Βρ φους τ ς Βηθλε μ. Πικρ μειδ αμα νθε στ θεϊκ Του χε λη κα μ σα π τ Φ τνη κούγεται 3

4 με ληκτο κα δυσ πητο τ «κατηγορ» πο διατυπ νει Κ ριος γιά τούς χριστιανούς. Ε ναι ν γκη, ν τ ν κο σουμε. Ισως γι μερικο ς π μ ς γ νει φορμ φ πνισης. Σ ς κατηγορ -λ ει Κ ριος- γιατ ο περισσ τεροι δημιουργε τε να χριστιανισμ χωρ ς ψυχ. Η θρησκε α μου ε ναι θρησκε α γεμ τη π ο σ α κα ζω! Ετσι τ δ δαξα. Ετσι τ διεφ λαξε κκλησ α μας. Κα σε ς τ ν περιορίζετε μ σα στο ς ξηρο ς κα νεκρο ς τ πους. Τηρε τε μερικ ς π τ ς ξωτερικ ς διατ ξεις κα ψυχ τ ν περισσοτ ρων ε ναι ο σιαστικ στε ρα. Γιατ βγ ζετε π τ θρησκε α μου τ πνε μα τ ς θυσ ας, τ ς ε λικρ νειας, τ ς τιμι τητας, τ ς δικαιοσ νης κα καθιερ νετε σ ν γραμμ στ ζω σας τ ν π τη, τ ν κακο θη συκοφαντ α, την κακ τητα, τ ν δικ α, τ ν ρπαγ, τ ν καταπ τηση τ ν θικ ν ρχ ν; 2008 χρ νια δ ν φθάνουν γι ν ξυπν σουν τ ς συνειδ σεις σας, ν λεπτ νουν τ ς χορδ ς τ ν καρδι ν σας, ν ν ψουν μ σα σας πνευματικ ς λαμπ δες; Κα δημιουργε τε σ μερα να χριστιανισμ χωρ ς σπονδυλικ στ λη, χωρ ς τ π ρωμα κα τ φλ γα, πο ναπηδ π τ Φ τνη κα τ ν ματωμ νο Σταυρ. πειδή ε στε μικρ ψυχοι, ναιμικο, σ ς κατηγορ. Γιατ -συνεχ ζει Χριστ ς- λησμονε τε τι γν ρισμα τ ς π στης μου κα τ ν παδ ν μου ε ναι γ πη, μπρακτη κδ λωση στοργ ς. Γιατ δ ν προσ χετε τ καμα γ στ ζω μου; «Δι λθον ε εργετ ν» (πραξ. 10,30). Α τ δ ν γρ φτηκε γι μ να; Εδωσα στ ν τυφλ τ φ ς, στ συγκ πτουσα τ ν -αση, στ παιδ τ ς χ ρας τ ς Να ν τ ν ν σταση, στο ς λεπρο ς τ θεραπε α, στ Σαμαρε τιδα τ ν λ θεια, στ ν μαρτωλ γυνα κα τ σωτηρ α. κομη κα το ς χθρο ς μου το ς συγχ ρησα. Κα γι ν λοκληρ σω τ ν γ πη μου, πισφρ γισα τ π ντα μ τ ν προσφορ το Α ματ ς μου. Α τ ς ε ναι Χριστιανισμ ς μου, γ πη κα νδιαφ ρον. Γιατ στ ρεψε στ ν καρδι σας τ νερ τ ς καλωσ νης; Ε ναι τ σο φυσικ κανε ς ν γαπ! Ε ναι τ σο ρα ο! Οταν δ νεις να στοργικ χ δι στ ν πονεμ νο, λ γο φαγητ στ ν πεινασμ νο δελφ, τ στοργικ σου ποστ ριξη στ ν κατατρεγμ νο, πρ τος σ κανοποιε σαι, γιατ χα ρεσαι κα κ νεις ν χα ρονται κα ο λλοι. Η χαρ ε ναι τ γιγ ντιο μυστικ το χριστιανισμο. Και γ πη ε ναι τροφ της. Π ς λοιπ ν κα γιατ γ νατε ο νθρωποι τ σο σκληρο ; Κα π ς θ γιορτ σετε τ ς μεγ λες μ ρες το ρχομο μου μ μι στε ρα κα γονη ψυχ ; Π ς θ κοινων σετε κα κατ πιν θ με νετε συχοι τι κ νατε τ χρ ος σας, ταν τ σοι κοντ σας κα γ ρω σας πονεμ νοι,συκοφαντημ νοι, δικημ νοι, φτωχο θρηνο ν κα κλα νε; Π ς; χουν κα ο πελπισμ νοι τ δικα ωμα ν ζ σουν, πως σε ς. Σπαταλ τε τ χρ ματ σας στην πολυτ λεια, στε ν φαρμ ζεται «ς μ ν πειν, ς δ μεθ ει». Λησμονε τε, τι κ θε τ πο πηγα νει χαμ νο, ε ναι στ ν πραγματικ τητα κλεμμ νο κα θ ζητ σω κ ποτε λ γο; Σ ς κατηγορ. Τσεκο ρι το Θεο φων... -Μ πως, Κ ριε, φτα με κα σ λλα; Γιατ ποβιβ ζετε λες τ ς θικ ς ξ ες; γιατ φ νετε ν μπα ζεται ρθ Χριστιανικ π στη π το ς πιστους κα π το ς α ρετικο ς, το ς διαστρεβλωτ ς τ ς λ θειας; Γιατ ν χεσθε ν καθυβρ ζεται τ νομ μου, ν καυχησιολογ κακο θεια,ν καταπατε ται λ θεια, ποκρισ α ν σχημον, χωρ ς συστολ ; Γιατ δ ν ντιδρ τε στ ν θικ κκληση, πο φθε ρει τ ς ρχ ς τ ς ν ρετης ζω ς; Γιατ μεταβ λλετε τ μυστ ριο το γ μου, σ μπορικ συναλλαγ σ κανοπο ηση μ νο ταπειν ν νστ κτων; Ποι ς σ ς ε πε, τι μπορε τε ν παραβι ζετε τιμ ρητα ν μους, το ς πο ους θεσα; γ για τ ν ε ρυθμη λειτουργ α το κοινωνικο ργανισμο θ λησα ν γ νει ο κογ νεια θε ο θερμοκ πιο, που θ διαφυλ σσωνται τ λεπτ τατα φυτ τ ς ζω ς, τ παιδι, κα θ προστατε ονται π τ ν παγωνι τ ς μαρτ ας. Ζ τησα ν γ νει ο κογ νεια νησ λπ δας κα βρ χος σφ λειας, ταν τ κ ματα τ ς ζω ς πειλο ν τ ν νθρωπο. Κα σε ς τ ν κ νατε τ πο, που φυτρ νουν γκ θια δυνηρ κα πικρ τατα β τανα. Εγινε καλ μι, πο λυγ ζει 4

5 κα σπ ζει μ τ ν πρ τη πνο το ν μου τ ς περιπετει δους ζω ς. Κα ε ναι σ μερα πολλ τ τοια καλ μια, σπασμ να στ χ μα. Ο σ ζυγοι, πο θ λησα ν ε ναι μι ψυχ κα μι καρδι, ν νονται χωρ ς τ δικ μου πνε μα. Φθαρτ κα φ μερα κα συχν μαρτωλ τ λατ ρια το δεσμο τους στ γ μο. Κα τσι, ταν περ σουν ο χαρο μενες μ ρες κα σβ σουν ο ντυπ σεις ο πρ τες, ρχ ζουν τ δρ ματα, πο τελικ διαλ ουν τ ν ο κογ νεια. Κα μ νουν κατ πιν στ θ ση τους θλιβερ πομειν ρια μι ς ζω ς, πο σ ν τ νθος κ πηκε, πρ ν κ μη προφθ σει ν νο ξει στ ν πασ χαρο λιο τ παν ρια του π ταλα. Κα τ παιδι πο μεγαλ νουν σ τ τοια σπ τια, σα, φυσικ, δ ν διαλ ονται, ναπτ σσονται χωρ ς π στη, χωρ ς δανικ. Γιατ φ νετε τ 2/3 τ ς νθρωπ τητας στ σκοτ δι; Εχουν κα κε νοι δικα ωμα ν γνωρ σουν τ φ ς τ ς λ θειας. Δ ν μπορε τε σε ς ν π τε στ ς χ ρες πο δ γν ρισαν τ Χριστ ; π ρχουν π ρα πολλο τρ ποι - ρκε ν θ λετε- ν βοηθ σετε το ς εραποστ λους πο γωνίζονται στ ν πρ τη γραμμ. Π ς περιμ νετε ν λυθο ν τ ο κονομικ, περιβαλλοντικ, θρησκευτικ, πολιτιστικ κα λοιπ προβλ ματα το πλαν τη, ν δ ν γνωρ σουν κα φαρμ σουν ο ρμ διοι τ ν λ ση πο προσφ ρεται π τ ν μ νη λ θεια, τ Χριστ ; Ταπειν θηκα πα ρνοντας τ σ μα το νθρ που κα π θανα γι σ ς το ς νθρ πους. λλ σε ς ε ναι ζ τημα, ν τ π ρατε χαμπ ρι. Αν κρ νη κανε ς π σα κο γονται στ χριστιανικ σας χ ρα -τ ν Ελλ δα- τ ρα τ ς μ ρες α τ ς, τ ς πρ ν π τ γιορτ τ ς νανθρωπ σε ς μου, μ λλον θ καταλ ξη στό συμπέρασμα τι δ ν ε ναι χριστιανικ χ ρα α τ, τι ε ναι λ θος, πο θεωρε ται χριστιανικ, φο π τ ραδιοτηλεοπτικ μ σα κο γονται ν ξιες το λογικο νθρ που σκέψεις, πως καταν λωση, δ νεια, δ ρα, διαφημ σεις, φωτ κια, γαλοπο λα, γαθ, χριστουγεννι τικο τραπ ζι, περτιμ σεις, θιμα και τ τοια, λ ς κα νθρωπος δ ν χει ν τερες ναζητ σεις, λλ ε ναι νας σκ τος πεπτικ ς σωλ νας. Αν κουστο ν κ ποια διαστρεβλωμένα λ για γι τ ν Παρθ νο, τ θε ο βρ φος, το ς μ γους, τ στ ρι, καλ τερα θ ταν ν μ ν κουστο ν, γιατ -σως θ ε ναι μπαικτικ κα κριζωτικ κα τ ς λ χιστης π στεως, πο χει πομε νει στ στ θη τ ν χριστιαν ν. Κατ τ λλα περιμ νουμε Θε ς ν φ ρη καλωσ νες κα ε ρ νη! λ θεια, σ ποιο ς; Εχουμε παραφρον σει, Κ ριε. Δε ξε τ λε ς Σου κα δ σε μετ νοια στο ς καλοπροα ρετους, γι ν δεχτο ν μ π στι τ δ ρα τ ς ε ρ νης κα τ ς σωτηρ ας, πο μ ς δωρ ζεις μ τ ν νανθρ πησ Σου. Μ.Γ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΟΞΑΣΑΤΕ... ΤΟ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ

6 Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ (14 ΣΕΠΤ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ) Σ.Σ. «Με λαμπρ τητα ορτ σθηκε τ ν Κυριακ, στ ς 14 Σεπτεμβρ ου 2008, ορτ τ ς Υψ σεως το Τιμ ου Σταυρο στ ν Ιερ Να το Αγ ου θανασ ου στ ν Κυψ λη θην ν, που παρ στη Πατρι ρχης λεξανδρε ας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β, συνοδευ μενος π τ σσερις (4) ρχιερε ς το λεξανδρινο θρ νου. Τ θε α Λειτουργ α παρακολο θησαν πολλο πιστο, μεταξ α τ ν κα τ Δ.Σ. το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κα πολλο συνεργ τες το Ομ λου μας. Τ θε ο λ γο κ ρυξε Πατρι ρχης κα ναφ ρθηκε στ Σταυρ το Κυρ ου, πο ε ναι τ ερ σ μβολο τ ς θρησκε ας μας, π νω στ ν πο ον μαρτ ρησε Χριστ ς μας. Στ τ λος τ ς θε ας Λειτουργ ας λοι ο κκλησιαζ μενοι δ χθηκαν τ ν ε λογ α το Πατρι ρχη, σπαζ μενοι τ ν Τ μιον Σταυρ ν. Μετ τ θε α Λετουργ α Πρ εδρος κα τρ α μ λη το Δ.Σ το Ομ λου μας συν ντησαν τ ν Πατρι ρχη κατ πιν προσκλ σε ς του και συνομ λησαν μαζ του. Ο Πατρι ρχης το ς ξ φρασε τ ν ε γνωμοσ νη του γι τ ν κ μ ρους το Ομ λου μας συμπαρ σταση κα ο κονομικ ν σχυση τ ν Ιεραποστ λων στ ν φρικανικ Ηπειρο κα ποσχ θηκε τι σ λλο ταξ δι στ ν θ να θ προγραμματ ση ν πισκεφθε τ ν Ομιλ μας, στ ν δ Τρυγ νος 3-5. Κατωτ ρω παραθ τουμε πόσπασμα πό τ ν μιλ α το Πατρι ρχη στ ν Ι. Να. Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β στόν Ἅγιον Ἀθανάσιον Κυψέλης 6

7 Παιδι μου ε λογημ να,... Γι λους μ ς πο ρθαμε σ μερα δ, σ α τ ν τ ν γιασμ νη κκλησ α το γ ου θανασ ου στ Μετ χι ν μας, τ μιος Σταυρ ς θ ποτελε σαν δα τ ς σωτηρ ας. Ο καθ νας θ πα ρνει π ναντ του τ θ ση πο θ λει λε θερα. Αλλος θ τ ν ρνε ται, λλος θ τ ν μφισβητε κα λλος ταπειν θ γονατ ζει κα θ λ γει: «Τ ν Σταυρ ν Σου προσκυνο μεν, Δ σποτα, κα τ ν γ αν Σου ν στασιν δοξ ζομεν». Α τ ε ναι ε χ μου σ μερα πο στ ν κκλησ α μας, δ ν χωρο ν παιδι μου τ λ για, δ ν χωρε τ κ ρυγμα, δι τι τ ζωνταν κ ρυγμα σ μερα ε ναι -διος τ μιος Σταυρ ς. Μ ς τ τ νισε τ σο παραστατικ στ ν π στολ ν του σ μερα τ ν θν ν π στολος Πα λος. Ομως πρ ν ναχωρ σω γι ν πιστρ ψω στ ν ταπειν μου διακον α στ ν φρικανικ ν Ηπειρον, ταν μ ρες κα ν κτες θ πα ρνω τ ν τ μιον Σταυρ ν δι ν κηρ τω το τον κα μ λιστα σταυρωμ νον, ν ξ ρετε τι προσευχ μου, γ πη μου θ ε ναι κοντ σας. Ο τ μιος Σταυρ ς ε ναι στ ριγμα, καταφυγ κα λπ δα στο ς γ ους μας ρχιερε ς πο χα ρομαι διαιτ ρως πο σ μερα ε ναι κοντ μου, στο ς ρχοντες, σε σ ς τ ν ε λογημ νο λα πο περ σσια γαπ σατε α τ ν τ ν γιασμ νη γωνι, α τ τ ε λογημ νο σπ τι το Αγ ου θανασ ου. ταν θ π ρετε τ ντ δωρο κα θ πιστρ ψετε στ ε λογημ να σας σπ τια, θ χετε μαζ σας τ ε λογημ νο νθος το βασιλικο. Θ λθουν στιγμ ς δ σκολες, θ λθουν στιγμ ς χαρ ς, θ λθουν πολλ πο πρ πει ν ντιμετωπ σουμε. Τ τε, παιδι μου, σ ς παρακαλ, θυμηθε τε τ σημεριν μ ρα. Θυμηθε τε α τ ς τ ς μορφες στιγμ ς πο ζ σαμε δ στ ν κκλησ α. Οταν θ μ νθυμε στε ν κρατ στ χ ρια μου τ ν τ μιον Σταυρ ν, ν ξ ρετε π ς θ ε ναι πηγ χ ριτος, θ ε ναι λπ δα μας, θ ε ναι καταφυγ μας, δι τι ε ναι τ μιος Σταυρ ς. Γι αυτ κα τ πολυτιμ τερο κ σμημα πο φορ σαμε μετ τ β πτισμ μας, δ ν χει σημασ α ν ταν πολ τιμος πλ ς. Φορ σαμε τ ν τ μιο Σταυρ, Ο τ μιος Σταυρ ς τοποθετε ται λεξικ ραυνο πνευματικ στ καμπαναρι τ ν κκλησι ν λου το κ σμου. Κα ταν θ ναχωρ σωμε π α τ ν τ ν κ σμον νας τ μιος Σταυρ ς τοποθετε ται π νω π τ ν πλ κα τ ν τ φων κα θα προσδοκο με τ ν ν σταση τ ν νεκρ ν. Χρ νια πολλ λοιπ ν σ λους σας κα ε λογημ να! Ο τ μιος Σταυρ ς α τ τ σ μβολον τ ς ν κης ν ε ναι τ κα χημ μας, ν ε ναι λπ δα μας, ν ε ναι χαρ μας, ν ε ναι γιασμ ς μας, ν ξεχνο με τ ς μαρ ες μας, ν ξεχνο με τ π ντα κα ταπειν ν γονατ ζουμε, κα ν ψ λουμε μ σα π τ ν καρδι ν μας: «Τ ν Σταυρ ν σου προσκυνο μεν, Δ σποτα, κα τ ν γ αν Σου ν στασιν δοξ ζομεν». Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας συνομιλεῖ μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ὁμίλου μας 7

8 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Πρός τόν Πανελλήνιον Χριστιανικόν Σύλλογον Ὀρθοδόξου Ἰεραποστολῆς Τρυγόνος 3-7, Κυψέλη, ΑΘΗΝΑ Προσφιλ στατο μοι, λ βαμε τ ν προσφορ τ ς γ πης σας πρ ς το ς πυροπλ κτους τ ς Ιερ ς Μητροπ λε ς μας κα π τ μ χια τ ς π ρξε ς μας σ ς ε χαριστο με γι τ ν παρακλητικ ρωγ κα γι τ συμπονετικ α σθ ματα τ ς καρδι ς σας, τ πο α σ μεγ λο βαθμ μ ς ν ψυξαν, καθ ς βι σαμε δη τ ς νεπαν ληπτης τραγωδ ας τ μ γεθος. Η π ρινη λα λαπα πο π ρυσι κδηλ θηκε, μ τιθ σευτη ρμ κα σ κτεταμ νη μολογουμ νως κλ μακα, πετ φρωσε μ γα μ ρος κα τ ν καταφ των δαφ ν τ ς ποιμαντικ ς μας δικαιοδοσ ας, πληξε σ βαθμ φανισμο τ ν μ χρι πρ τινος δασοσκ παστη παρχ α τ ς λυμπ ας, π φερε φρικτ τ λος σ πολλο ς νθρ πους π τ ν Χριστ νυμο λα τ ς Μητροπ λε ς μας, κατ στρεψε σπ τια, ρ μωσε χωρι, ποστ ρησε το ς ζωτικο ς π ρους πο ξασφαλ ζουν πρ σκοπτη διαβ ωση στ ν ντ πιο πληθυσμ κα κοντολογ ς μετ βαλε ραγδα α τ δεδομ να γιειν ς ζω ς κα φυσικ ς σορροπ ας στ κοινωνικ δρ μενα τ ς περιοχ ς. Γι το ς λ γους το τους, μαζ μ τ ς ε γν μονες ε χαριστ ες μας γι τ ν κδηλωθε σα συμπαρ στασ σας, παρακαλο με τ ν γ πη σας, μ μ ς λησμονε τε στ ς προσευχ ς σας, προκειμ νου Κ ριος τ ν Δυν μεων, σταυρωθε ς κα ναστ ς γι τ ν ξωραϊσμ το νθρωπ νου γ νους, ν ποστε λει τ ν λυτρωτικ χ ρη Του κα σ μ ς γι ν πουλωθο ν ο πληγ ς μας κα ν νασυγκροτηθο ν τ κομμ τια τ ς τραυματισμ νης, π τ ς φονικ ς φλ γες, παρχ ας μας. 8

9 ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Σ.Σ. Στίς 2 κτωβρ ου 2008, τελ σαμε στ ν εραποστολ δ ς τρυγ νος 3-5 στ ν Κυψ λη θην ν τ ν καθιερωμ νο τ σιο γιασμ. Οπως ρ ζεται πό τήν κκλησία μας, 1η Σεπτεμβρ ου ε ναι ρχ το ν ου κκλησιαστικο τους. Γι λ γους πο διευκ λυναν τ ν μιλ μας, πραγματοποι σαμε τ ν γιασμ να μ να ργ τερα. Ζ σαμε στ ν εραποστολ μι ξεχωριστ μ ρα μ πνευματικ περιεχ μενο κα ε λογ α. ρχ σαμε τ ν α κκλησιαστικ χρονικ περ οδο μ προσευχ κα μ τ ν καθιερωμ νο γιασμ, σ μφωνα μ τ ς ρχ ς τ ς π στε ς μας, τ ς ρθοδοξ ας γι τ ν ρθ πορε α το εραποστολικο ργου. Α σθανθ καμε τ ζωνταν παρουσ α το Χριστο μας ν μ ς ε λογε κα ν μ ς γι ζει ορ τως μ ν ἴδιος, ρατ ς δ μ σ το πνευματικο μας πατ ρα Σεβ/του κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Μητροπολ του ΚΥΘΗΡΩΝ κα ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, πο τ λεσε τ ν γιασμ κα κλεισε μ εραποστολικ χαιρετισμ. Ετσι ρχισαν ο πνευματικ ς μας δραστηρι τητες, τοι: 1) Δ ο κ κλοι γυναικ ν κ θε Δευτ ρα κα Τετ ρτη μ τ ν κ. Θ. ΣΚΟΡΔΑ, 2) Μελ τη γ ας Γραφ ς μ τ συμμετοχ νδρ ν κα γυναικ ν μ τ ν κα Μ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, 3) Χορωδ α πο τ ν συγκροτο ν συνεργ τριες το Ομ λου μας μ χορ ρχη τ ν Δ δα Γεωργ α ΜΟΥΣΗ. Υπενθυμ ζουμε τι Κυριακ τικος πρωϊν ς εραποστολικ ς καφ ς μετ τ ν κκλησιασμ δ ν διεκ πη τ ν θεριν περ οδο, καθ τι συνεχ ζεται λη τ δι ρκεια το τους μ μιλητ τ ν κ. Θ. ΒΓΟΝΤΖΑ κα μ τ συμμετοχ κα λλων μιλητ ν, κα διερχομ νων εραποστ λων. Τ ν ρα το γιασμο προσ λθε στ ν εραποστολ ν ος Μητροπολ της Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ Σεβ/τος κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΤΣΟΥΚΟΣ κα συμπροσευχ θηκε μαζ μας. Στ τ λος το γιασμο μ ς μ λησε γι τ ν προσπ θει του κα τ ς δυσκολ ες πο ντιμετωπ ζει στ εραποστολικ του ργο. Τ ν προσπ θει του νισχ σαμε μ 3000 ευρώ κα μ ς ε χαρ στησε. Μετ π λ γες μ ρες παρουσι στηκε ν νυμος δωρητ ς, που προσ φερε νομαστικ γι τ ν Σεβ/το ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ λλες 3000 ευρώ, τ πο α κα ποστε λαμε. Ὁ Πνευματικός μας πατέρας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μητροπολίτης ΚΥΘΗΡΩΝ καί ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ τελεῖ τόν ἁγιασμό στήν Ἱεραποστολή. Δίπλα του ὁ Μητροπολίτης Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ. 9

10 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ Σ.Σ. Δημοσιεύουμε κατωτέρω ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὑπ' ἀριθμ. 127η Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβ/του κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, Μητροπολίτου τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ γιά τήν ἱστορική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 127η ΘΕΜΑ: Τό «ΟΧΙ» τοῦ 1940 ἐπίκαιρο γιά σήμερα καί γιά πάντα. γαπητο μου Χριστιανο, Σ λ κληρη τ ν τρισχιλιετ στορικ πορε α το Ελληνικο Εθνους, π τειος τ ς 28ης κτωβρ ου 1940 κατ χει ξεχωριστ θ λ γαμε-θ ση. Γιατ να μικρ Εθνος, Ελλ δα, ντιστ θηκε γεννα α κα νικηφ ρα ν ντια στ ς δυ κε νες παν σχυρες κα π νοπλες α τοκρατορ ες: τ ν Φασιστικ ταλ α κα τ ν Ναζιστικ Γερμαν α. Κι α τ, ταν λες ο χ ρες τ ς Ε ρ πης, πλ ν τ ς Μεγ λης Βρεταν ας, ε χαν ποκ ψει στ ν «κεραυνοβ λο π λεμο», πο ε χε ξαπολ σει ναντ ον τους Χ τλερ, παρ φρων κα α μοσταγ ς δικτ τορας κα «ρχιερ ας» το ναζισμο. Ο κ σμος νοιωσε κατ πληξη κα νακο φιση, φο λληνικ ν κη κατ δειξε τι «Αξων», συμμαχ α, δηλαδ, Γερμαν ας- ταλ ας, δ ν ταν ττητος. Η Ελλ δα, μι μικρ χ ρα, πο δ ν ε χε κ μη πουλ σει τ ς πληγ ς της π τ ν φοβερ μικρασιατικ καταστροφ το 1922, ξηυτ λισε τ ν Μουσολ νι, πο ος κ μπαζε τι δι θετε κτ κατομμ ρια λ γχες γι ν «σπ σ τ πλευρ τ ς Ελλ δος». Κατ ναλογ αν Στρατ ς μας ταν λ χιστος μπροστ στ ν ταλικ, ν, μ λιστα, σκεφθ κανε ς τι Ελλ δα, τ τε ε χε-δ ν ε χε κτ κατομμ ρια πληθυσμ! κ μη, ο Ενοπλες Δυν μεις τ ς Πατρ δος μας ε χαν κι ναν λλο, ξ -σου δυσ πητο χθρ τ χι νια κα το ς π γους τ ς Π νδου κα τ ν βουν ν τ ς Βορε ου πε ρου. Πολλο στρατι τες μας χασαν π δια (κυρ ως) κα χ ρια π τ φοβερ κρυοπαγ ματα, μ νοντας ν πηροι γι π ντα, θεωρώντας, μως, τ ν ναπηρ α τους α τ ς τ πολυτιμ τερο παρ σημο τ ς Πατρ δος γι τ ν ρωϊσμ τους. Ολοι, σοι ζησαν τ τε, χουν ν λ νε γι τ ν δριμ τατο χειμ να το , πως π σης κα γι τ ν ξ -σου σκληρ χειμ να το Ο φαντ ροι, τ ναυτ κια κα ο εροπ ροι μας, πο τρεξαν, τ τε, ν νταποκριθο ν πρ θυμα στ προσκλητ ριο τ ς Πατρ δος, και πο πολλ π α τ τ ε κοσ χρονα κα ε κοσιπεντ χρονα παιδι φησαν τ ν τελευτα α τους πνο στ πεδ α τ ν μαχ ν, στ ν στερι, στ ν θ λασσα κα στο ς α θ ρες, μ ς καλο ν σ φ πνιση.... Ως π σκοπος, λοιπ ν, τ ς κριτικ ς α τ ς παρχ ας χαιρετ ζω τ ς Ενοπλες Δυν μεις, τ μαθητικ, φοιτητικ κα ργαζ μενα νει τα, καθ ς κα το ς δοκιμαζ μενους δελφο ς τ ς Κ πρου κα τ ς Βορε ου πε ρου. Ν ζ Ελλ δα μας κα ν μεγαλουργ. Δι πυρος πρ ς Χριστ ν ε χ της Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο Δρυϊνουπ λεως, Πωγωνιαν ς κα Κον τσης ΑΝΔΡΕΑΣ 10

11 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β' ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ Βαπτίσεις 12 κατηχουμένων στό Λαρτέ ΓΚΑΝΑΣ Σ ββατο 28 Ιουν ου το πρω στις 11 ο Μακαρι τατος Π πας και Πατρι ρχης μας επισκ φθη- (Αξ ζει να σημει σουμε τι ο Πρ εδρος Κουταξ των αφρικανικ ν κρατ ν. κε τον Εξοχ τατο Πρ εδρο της Δημοκρατ ας της φο ορ υπ ρξε για να χρ νο και Πρ εδρος του Γκ να κ. John Agekyum Kufuor στο προεδρικ Παναφρικανικο Συνδ σμου και η προσφορ Μ γαρο, συνοδευ μενος εκτ ς απ τα μ λη της του μεγ λη, στις κατ καιρο ς και κατ τ πους συνοδε ας του απ τον Πρ σβυ της Ελλ δος κ. πολεμικ ς ριδες μεταξ των φυλ ν και κρατών. Προσφάτως συνέβαλε τα μέγιστα για την Χαρ λαμπο Δαφαρ νο, τον π. Ιωσ φ Labi και τον κ. Θε φιλο Πιζ νια. επίτευξη ειρήνης μεταξύ των φυλών στην χ ρα Ο κ. Πρ εδρος εξ φρασε την χαρ του, δι τι της Κ νυα). επ της οκταετο ς θητε ας του, υποδ χεται για Σε νδειξη τιμ ς της μεγ λης αυτ ς προσφορ ς Σας και με την ευκαιρ α της αποχ ρησ ς δε τερη φορ τον Ελληνορθ δοξο Πατρι ρχη Αλεξανδρε ας (η πρ τη ταν το τος 2002 επ σας απ την πολιτικ σκην εφ τος, τελευτα ο χρ νο της Προεδρικ ς θητε ας Σας, το Πατριαρχ ας του μακαριστο Πατρι ρχου Π τρου Ζ ) κι αυτ το θεωρε, ε πε, εξαιρετικ Ελληνορθ δοξο Πατριαρχε ο Αλεξανδρε ας τιμ και ευλογ α. κα π σης Αφρικ ς Σας απον μει το αν τατο Ο Μακαρι τατος αναφερ μενος στο επιτελο μενο ργο του Πατριαρχε ου Αλεξανδρε ας κα Ευαγγελιστο Μ ρκου μετ αστ ρος. παρ σημο, το Μεγαλ σταυρο του Αποστ λου κα π σης Αφρικ ς, ευχαρ στησε τον κ. Πρ εδρο για την προστασ α και βο θεια την οπο α μαιοκαθολικ ς το θρ σκευμα) εδ χθη με χαρ Ο Πρ εδρος ασπαζ μενος τον Σταυρ (ρω- προσφ ρει στην Ορθ δοξη Ιερ Επισκοπ αυτ την μεγ λη τιμ ευχαριστ ντας τον Μακαρι τατο, για τι καλ χει κ μει λα αυτ Γκ νας λα αυτ τα χρ νια, τον συνεχ ρη για το επιτελο μενο αναπτυξιακ ργο στην χ ρα τα χρ νια η Ορθ δοξη Εκκλησ α στην χ ρα του, και για την συμβολ του στην ειρ νη με- του. 11

12 Το απ γευμα στις 3 η ρα ο Μακαρι τατος Π πας και Πατρι ρχης Αλεξανδρε ας φθασε στην κωμ πολη Λαρτ που ε ναι κτισμ νη επ νω στο ρος Αkuepim. Στην ε σοδο της π λεως τον υποδ χθηκαν λοι οι Ορθ δοξοι Γκαν ζοι, οι οπο οι επ τρι μερον ε χαν συγκεντρωθε εκε, για να εορτ σουν λοι μαζ το αργυρ ιωβηλα ο της Ορθ δοξης Εκκλησ ας στην Γκ να. Σχηματ σθηκε πομπ, στην οπο α συμμετε χαν λοι οι Ιερε ς, οι χορωδ ες των 31 Ενορι ν μας, οι ν οι, οι ορθ δοξες γυνα κες, λος ο λα ς του Θεο. Με πανώ και σημα ες της Γκ να και του Πατριαρχε ου μας στα χ ρια, με τ μπανα και λλα παραδοσιακ ργανα, ντυμ νοι λοι με τα παραδοσιακ τους ρο χα, ακολουθο σαν το αυτοκ νητο του Μακαριωτ του και της Συνοδε ας Του τραγουδ ντας «εν κυμβ λοις αλλαλαγμο» την χαρ τους αυτ την μεγ λη, «λθε ο Πατρι ρχης. λθε ο Πατ ρας μας να γιορτ σει μαζ μας τα εικοσιπεντ χρονα της Ορθ δοξης Εκκλησ ας της Γκ να!» Μια στ ση ξω απ το παλ τι του Τσιφ, δωσε την ευκαιρ α στον Μακαρι τατο να βγει απ το αυτοκ νητο, για να π ει να χαιρετ σει τον φ λαρχο και να του αναγγε λουν επισ μως κατ το παραδοσιακό πρωτ κολλ τους, την φιξη του ηγ τη των Ορθοδ ξων στην Αφρικ. Μετ τον σ ντομο χαιρετισμ, πεζ κατευθ νθηκε η πομπ στον νε δμητο Ιερ Να των Πρωτοκορυφα ων Αποστ λων Π τρου και Παύλου, εν μ σω εκδηλ σεων χαρ ς λων των πιστ ν. Σε σ ντομη Ιερ Ακολουθ α καταρτ σθηκαν Ἐγκαίνια στόν Ἱερό Ναό Πέτρου καί Παύλου στό Λαρτέ ΓΚΑΝΑΣ τα τεμ χια των Ιερ ν Λειψ νων στο δισκ ριο και τοποθετ θηκαν με ευλ βεια στην Αγ α Τρ πεζα, την οπο α τη επα ριον θα εγκαιν αζε. ρχισε ο Πανηγυρικ ς Μ γας Εσπεριν ς της Εορτ ς των Αγ ων και των Εγκαιν ων, μετ το π ρας του οπο ου λοι εν πομπ κατευθυνθ καμε στο Ιερ Βαπτιστ ριο, στην ανατολικ πλευρ του Ναο, που ο Μακαρι τατος β πτισε συμβολικ στον διο ακριβ ς χ ρο δ δεκα κατηχουμ νους, που προ 25ετ ας βαπτ σθηκαν οι πρ τοι Ορθ δοξοι Γκαν ζοι. Π ση συγκ νηση κατ λαβε λους, κυρ ως τους παλαιοτ ρους! Π σες ευλογημ νες μν μες και στιγμ ς ιερ ς ξ πνησαν μ σα τους! Στην δεξι πλευρ του βαπτιστηρ ου ανεγ ρθηκε μνημε ο, που φ ρει γρανιτ νια χαρακτ εντοιχισμ νη πλ κα, στην οπο α αναφ ρεται το γεγον ς που λαβε χ ρα το 1982 στο χ ρο αυτ. Τελ σθηκε τρισ γιο υπ ρ αναπα σεως των ψυχ ν Π τρου Πατρι ρχου και Ειρηνα ου Αρχιερ ως. λων οι καρδι ς προσε χονταν την ρα το τη την Ιερ και συν μα συναισθηματικ φορτισμ νη. Με το «Αιων α η μν μη, αξιομακ ριστοι και αε μνηστοι αδελφο ημ ν» νδακρυς ο Μακαρι τατος κλεισε την τ σο συγκινητικ αυτ επιμνημ συνο δ ηση κ νοντας τα αποκαλυπτ ρια του μνημε ου. 12

13 ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. Μ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ AΦΡΙΚΗΣ «ΚΑΙ ΕΣΕΣΘΕ ΜΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ...ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ» (Πραξ. 1,8) Ο Σεβασμιώτατος Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος με νεοχειροτονιμένους ιερείς της Μητροπόλεώς του Mε τη χ ρη του Θεο και τον ιεραποστολικ ζ λο του Σεβ. Μητροπολ του Ειρηνουπ λεως κ. Δημητρ ου, συνεχ ζεται η δι δοση του Λ γου του Θεο, ο ευαγγελισμ ς των αφρικαν ν αδελφ ν μας (2.640 νεοφ τιστοι απ την αρχ του τους) και το φιλανθρωπικ ργο στην Τανζαν α. Επ σης προχωρο ν με τη βο θεια του Θεο, στην Κεντρικ Τανζαν α, τ σο η αν γερση του Ι.Ν. Αγ ου Παντελε μονος, προσφορ του Σεβ. Μητροπολ του Φλωρ νης κ. Θεοκλ του, σο και ο Ι.Ν. Ζωοδ χου Πηγ ς και Οσ ου Δαυ δ, προσφορ της Ιερ ς Μον ς Οσ ου Δαυ δ - Λ μνης Ευβο ας. Σε μ α περιοχ που κυριαρχο ν οι μουσουλμ νοι, μετ απ αγ να, προσευχ, συστηματικ ιεραποστολικ εργασ α, κατ χηση και την ουσιαστικ συμβολ τ σο του Σεβασμιωτ του, σο και του Αρχιμ. Αγαθον κου Νικολα δη και των τεσσ ρων (4) νεοχειροτονηθ ντων ιθαγεν ν Κληρικ ν χουν βαπτισθε τετρακ σιοι τρι ντα (430) παγανιστ ς, προγονολ τρες, μουσουλμ νοι, παπικο και προτεστ ντες, εν υπ ρχουν και επτακ σιοι κατηχο μενοι. Μετ την πραγματοπο ηση γεωτρ σεων στα παραπ νω οικ πεδα και χ ρη στη συνεχ επ βλεψη των μοναζουσ ν Θ κλας και Παρασκευ ς, πολ σ ντομα δ ο (2) ν οι Ιερο Ναο θα ανο ξουν τις θ ρες τους για να υποδεχτούν τις προς θερισμό λευκ ς ψυχ ς των αφρικαν ν αδελφ ν μας. Εκ της Ιερ ς Μητροπ λεως. 13

14 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΟΒΕΤΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ὁ ταμίας τοῦ Ὁμίλου μας κ. Δ. ΜΠΕΚΟΣ προσφέρει στό Σεβ/το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ χρηματικό ποσό. Πρός τόν Πρόεδρο καί τό Διοικητικό Συμβούλιο Ἱεραποστολῆς Άθηνῶν Κύριε πρόεδρε καί Διοικητικό Συμβούλιο, Χ ρη στ ν μιλ σας κα τ ν σταμ τητη βο θεια πο λαμβ νουμε π σ ς, χουμε τ ν ε καιρ α κα μοιρ ζουμε τ γαθά α τά σ πολλο ς νθρ πους τ ς Μητροπολιτικ ς μου περιφ ρειας. Ολα τ τρ φιμα πο μ ς στε λατε ταν πολ καλ, κ τι πο ποτ δ ν ε-χαν ξαναδοκιμ σει, λλ κα δ ν θ μπορο σαν ο -διοι ν τ γορ σουν. Ολοι δοξ ζουν τ Θε, λλ κα ε χαριστο ν σ ς το ς ν Χριστ δελφο ς, πο δ ν το ς ξεχ σατε. Τ τρ φιμα α τ τ ρα χουν λιγοστ ψει κα γι α τ θ λω ν σ ς παρακαλ σω, ποτε μπορε τε ν μ ς ξαναστε λετε. Η ε λογ α το Κυρ ου μας ησο Χριστο ν ε ναι μαζ σας κα ν σ ς νταποδώσει τ πλο σια δικ του πνευματικ και λικ γαθ. ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΟΒΕΤΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Σ.Σ. Εἴχαμε τ χαρ κα τ ν ε λογ α, στ ς 29 κτωβρ ου 2008, ν ποδεχθο με στ ν Ομιλ μας τ Μητροπολ τη LOBETS Σεβ/το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ μαζ μ τ ν π. ΜΠΟΡΙΣ, στ ν π σημη ορταστικ κδ λωση πο πραγματοποι σαμε γι τ ν ορτ τ ς Αγ ας Σκ πης (προστ τιδας το Ομ λου μας) κα τ ν π τειο τ ς 28ης κτωβρ ου Μ το Σεβ/το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ εἴχαμε γνωριστε, ταν πρ τριετ ας περ που καταστρεπτικ ς πλημμύρες φεραν πολλο ς κατο κους τ ς Μητροπολιτικ ς του περιφ ρειας σ δ σκολη ο κονομικ θ ση πιβ ωσις. Ο μακαριστ ς Σεβ/τος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, συγκινημ νος π τ ς ταλαιπωρ ες πο ντιμετ πιζαν ο κ τοικοι το LOBETS, πικοιν νησε τ τε μ τ Σεβ/το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ κα νοιξε μι γ φυρα πικοινων ας μ α σθ ματα χριστιανικ ς γ πης κα μ ποστολ ποικ λων γαθ ν μ κοντ ϊνερ, λλ κα τμηματικ σ λλα χρονικ διαστ ματα μ μικρ τερες ποσ τητες κα χρ ματα. Ο Σεβ/τος κ. ΓΑΒΡΙΗΛ μ ε χαρ στηση παρακολο θησε τ ν ορτ μας κα το προσφ ραμε ς ναμνηστικ δ ρο πετραχ λι κα μοφ ριο, πο ε χαν τοιμ σει συνεργ τριες το Ομ λου μας ερορρ πτριες π τ παρ ρτημα Θηβ ν, λλ κα ευρώ γι εν σχυση τ ν ργασι ν το νεγειρομ νου Μητροπολητικο Ναο στ LOBETS. Ο Σεβ/τος κ. ΓΑΒΡΙΗΛ μ ς προσ φερε ντ γραφο τ ς θαυματουργικ ς δακρυρροο σης ε κ νας τ ς Παναγ ας, βρεφοκρατούσης τ ν Κ ριο κα μ ς ε χαρ στησε γι τ ν πικοινων α, πο χουμε μαζ του. Ζ σαμε λοι στιγμ ς χαρ ς κα νθουσιασμο π τ πρ γραμμα τ ς ορτ ς, λλ κα στιγμ ς πραγματικ ς γ πης κα σεβασμο. 14

15 Ολοι μως θ πρ πει ν γνωρ ζουμε τι: εραποστολ χει ν γκη π καθαρο ς μαχητ ς, μπνευσμ νους π γ πη γι τ συν νθρωπο ο ασδ ποτε θνικ τητος κα ν τ ν κφρ ζουν λοι μ ε λικρ νεια κα χι μ ποκρισ α. Στ ν ορτ μας προσ λθε ρχ/της π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, προϊστ μενος το Ι.Ν. Αγ ου ΘΩΜΑ ΚΥΨΕΛΗΣ, ς κπρ σωπος το Μακαριωτ του θην ν κα π σης Ελλ δος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, πο ος μ ς διεβ βασε τ ς ε χ ς το Μακαριωτ του, π. Παρασκευ ς ΖΩΓΡΑΦΟΣ, π. λευθ ριος ΧΑΒΑΤΖΑΣ και λλοι ερε ς, π σημοι προσκεκλημ νοι μας κα πολλο λλοι συνεργ τες μας. Ολους το ς ε χαριστο με πο μ τ ν παρουσ α τους μ ς νισχ ουν στ Ιεραποστολικ Εργο. Στ γιορτ μας προσ λθαν κα ο : 1) Σεβ/τος Γ ρων ΑΞΩΜΗΣ κ. ΠΕΤΡΟΣ κπρ σωπος το Πατριάρχου λεξανδρε ας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β στ ν θ να, Υπ ρτιμος κα Εξαρχος π σης Α θιοπ ας κα ρυθρα ας μ δρα τ ν δδ ς - μπ μπα. 2) π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ παρευρ θη ς κπρ σωπος το πισκ που ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, το πο ου διεβ βασε τ ς ε χ ς κα τ ν ε λογ α γι τ ν πρ οδο το Ιεραποστολικο ργου το Ομ λου μας. 3) π. ω ννης ΚΙΜΠΟΥΚΑ, εραπ στολος π τ ν ΟΥΓΚΑΝΤΑ. Ο τρε ς νωτ ρω λαβαν ο κονομικ ν σχυση γι τ εραποστολικ τους ργο. ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΑΤΙΟΥ «Εἴ τινος τό ἔργον μενεῖ ὅ ἐπωκοδόμησε, μισθόν λήψεται» (Α Κορ. 3, 14) Σ.Σ. Τ ργον «πωκοδ μησε» ε μνηστος πνευματικ ς μας πατ ρας, Μητροπολ της Θεσσαλι τιδος κα Φαναριοφερσ λων κυρ ς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στ ν παρο σα ζω Μερικά ἀπό τά ποικίλα δῶρα πού ἐστάλησαν στό Βεράτι καί τό Ἀργυρόκαστρο. 15

16 παραμ νει κα μ τ ς ε χ ς κα ε λογ ες του π τ ν ο ραν συνεχ ζεται, καρποφορε, κα «μενε». Ετσι τ ν Παρασκευ 28 Νοεμβρ ου 2008, γινε μι τρι μερη Ιεραποστολικ ξ ρμηση το Ομ λου μας, στ ν ερ Μητρ πολη Βερατ ου - Α λ νος κα Καν νης τ ς λβαν ας, τ ν πο α ποιμ νει θεοφιλ ς κα θεαρ στως σεβαστ ς, λ γιος, σεμν ς κα κο ραστος Μητροπολ της κ. Ιγν τιος. Η π σταση, τ δρομολ γιο, τ κακ δικ δ κτυο, προκ λεσαν πολ μεγ λη σωματικ κο ραση. Η πνευματικ μως φ λεια κα κανοπο ηση δ ν περιγρ φεται μ λ για. Ολοι μας βι σαμε ρες ξ χαστες κα βαθ τατα πνευματικ ς κα ποικοδομητικ ς. Ξεκιν σαμε τ ν Παρασκευ, 28 Νοεμβρ ου 2008, να πο λμαν 20 τ μων μ συνεργ τες μας π τ ν θ να κα τ παραρτ ματ μας. Προηγε το «Νταλ κα» μ λικ γαθ κα κολουθο σαμε με ς μ τ πρ γραμμ μας μ σα στ πο λμαν, μ προσευχ ς, ψαλμωδ ες, στορ ες κα τραγο δια. Περ σαμε τ σ νορα στ ν ΚΑΚΑΒΙΑ κα φθ σαμε στ ΒΕΡΑΤΙ στ ς 9:30 μ.μ. Στ Ξενοδοχε ο «ΤΟΜΟΡΙ» μ ς περ μενε Σεβ/τος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ μ κλεκτο ς συνεργ τες του, λληνομαθε ς ν ους. Τ ν πομ νη μ ρα Σ ββατο, , Σεβ/τος μ ς συν δευσε κα μ ς ξεν γησε στ Κ στρο τ ς π λεως (13ου α νος). Μ σα στ κ στρο π ρχει παλαι ς Βυζαντιν ς Να ς τ ς Κοιμ σεως τ ς Θεοτ κου πο σ μερα ε ναι Μουσε ο, κα στεγ ζει ργα το Αγιογρ φου Onufri. Στ κ στρο π ρχουν π σης κα λλοι Ναο, νας κ τ ν πο ων ε χε χρησιμοποιηθε ς ταβ ρνα π δικτακτορικο καθεστ τος ΧΟΤΖΑ κα σ μερα μετ π πολλ ς δυσκολ ες και προβλ ματα, χει παραχωρηθε τ π γειο πο λειτουργε ς Να ς κα περκε μενος χ ρος ς ταβ ρνα διωτικ. Τ π γευμα το Σαββ του Σεβ/τος μ ς π γε στ ν τ φο το Αγ ου Κοσμ το Α τωλο στ ν περιοχ Κολικ ντασι. Κ ναμε να σ ντομο σπεριν στ ν παλαι, νακαινισμ νο, Βυζαντιν Να πο ε ναι δ πλα στ ν τ φο το Αγ ου κα μετ προσκυν σαμε τ ν τ φο, που Σεβ/τος μ λ γα λ για περι γραψε τ τ λος τ ς ζω ς το Αγ ου μας. Πλησ ον το Ναο κτ ζονται τ ρα ρα α κελλι, γι ν γκατασταθο ν μελλοντικ ο μοναχο πο θ δημιουργ σουν τ μοναστ ρι το Πατροκοσμ. Τ ν πομ νη μ ρα, Κυριακ 30 Νοοοεμ. 2008, κκλησιαστ καμε στ ν παλαι Ιερ Να το Αγ ου Σπυρ δωνος, που λειτο ργησε Σεβ/τος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, συμπαραστατο μενος π να ερ α κα τρε ς διακ νους. Ο Να ς ταν γεμ τος π ε λαβε ς πιστο ς. Η προσευχ κα κατ νυξη πο ε-χαμε κατ τ θε α Λειτουργ α θ μ ς με νουν ξ χαστες. μ σως μετ ναχωρ σαμε μ τ δ ρα, τ ς ε χ ς κα τ ς ε λογ ες το Σεβ/του γι τ ταξε δι τ ς πιστροφ ς. Πρ ν φθ σουμε στ ν Κακαβι πισκεφθ καμε τ ν Σεβ/το ργυροκ στρου κ. Δημ τριο, τ ν πο ον νημερ σαμε τι τ ν πομ νη μ ρα (Δευτ ρα 1 Δεκεμ. 2008), θ φθανε στ Μητρ πολ του δε τερη «νταλ κα» το Ομ λου μας μ τ λικ γαθ τ ς γ πης μας. Κεραστ καμε στ Μητρ πολη ργυροκ στρου, π ραμε τ ν ε χ κα τ ν ε λογ α το Σεβ/του κα ναχωρ σαμε δοντες κα ψ λλοντες τ μεγαλε α το Θεο. Πρ ν κλε σουμε τ παρ ν σ ντομο δοιπορικ, νημερ νουμε το ς συνεργ τες μας, τι κα δε τερη νταλ κα μ τ ποικ λα γαθ φθασε κανονικ στ ργυρ καστρο, συνοδευ μενη π συνεργ τη μας. 16

17 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Του Δημ. Γεωργούλα Στις 29 Οκτωβρ ου 2008, οι συνεργ τες, δωρητ ς και φ λοι της εξωτερικ ς Ιεραποστολ ς του Π.Χ.0. γιορτ σαμε τη διπλ γιορτ της Αγ ας Σκ πης και της 28ης Οκτωβρ ου 1940, στη μεγ λη α θουσα του Π.Χ.Ο, οδ ς Τρυγ νος 3, νω Κυψ λη. Η α θουσα με την οκνη φροντ δα του Δ.Σ. και λλων μελ ν του Ομ λου, ταν πεντακ θαρη, σημαιοστολισμ νη και στα περ οπτα σημε α των το χων λου του χ ρου ε χαν αναρτηθε οι εφημερ δες των ημερ ν εκε νων της εποποι ας με τις ειδ σεις και τους θρι μβους των Ελλ νων αγωνιστ ν. Η α θουσα ταν ασφυκτικ γεμ τη απ ανθρ πους, που μ σα στην αποδιοργ νωση των κοινωνικ ν θεσμ ν και την ανασφ λεια που αισθ νονται στις μ ρες μας, θελαν να ακο σουν για το πος του 40 που το διαλαλο ν ακ μα οι πλαγι ς, οι νεροσυρμ ς και οι κορυφ ς του Σμ λικα, του Κλ φτη και της Γκραμπ λας, εν τα τηλεοπτικ καν λια, δημ σια και ιδιωτικ, αρνο νται πεισματικ να προβ λλουν τις ηρωϊκ ς αυτ ς σελ δες της Ιστορ ας μας και να δε ξουν στους ν ους μας π ς οι παπο δες των χυσαν το α μα τους για τη λευτερι μας. Τη γιορτ μας τ μησαν με την παρουσ α τους εκτ ς απ τους δ ο μητροπολ τες, Αξ μης κ. Π τρο και LOBETS της Βουλγαρ ας κ. Γαβρι λ, και μεγ λος αριθμ ς ιερ ων και ιεραποστ λων, οι οπο οι προς το τ λος της γιορτ ς π ραν τις επιταγ ς τους με τα χρ ματα που το Συμβο λιο του Ομ λου ε χε αποφασ σει για την κ θε ιεραποστολ. Μετ την προσευχ ακολο θησε η σ ντομη και περιεκτικ τατη προσλαλι του προ δρου μας κ. Ιω ννου. Το πρ γραμμα παρουσ ασε η Γραμματ ας του Ομ λου μας κα Σκορδ με το μειλ χιο φος της. Οι λ γες και επιλεγμ νες απαγγελ ες απ καταξιωμ νους συνεργ τες, τα επιλεγμ να και επ καιρα τραγο δια της χορωδ ας του Ομ λου μας και προ π ντων ο ομιλητ ς της ημ ρας κ. Πα λος Παλο κας, τ. Σχολικ ς Σ μβουλος, ο οπο ος με την επιστημονικ του επ ρκεια χρησιμοπο ησε νετα τις πηγ ς και παρουσ ασε την κατ πληξη λου του κ σμου, ακ μη και αυτ ν των επιτιθ μενων εχθρ ν μας, για το μεγ λο αυτ πος του ελληνισμο, μας ενθουσ ασαν. Η καρδι μας γ μισε απ θρησκευτικ και πατριωτικ συναισθ ματα και ζωντ νεψαν στην κυριολεξ α σκην ς των ηρ ων του θνους μας που με τη βο θεια της Παναγ ας μας μεγαλο ργησαν και φεραν για π ντα τη λευτερι στην πατρ δα μας. Βρεθ καμε στις κορυφ ς της νδοξης, της απ τητης, της αλ γιστης Π νδου, δ σαμε τις λαβωματι ς των πολεμιστ ν, ξαλαφρ σαμε την Ηπειρ τισσα αμαζ να απ το ζαλ κι των πυρομαχικ ν και των πλων. Βρεθ καμε στην Κ νιτσα τη δοξασμ νη, στο Καλπ κι το απ ρθητο στις χθες του Καλαμ και του Α ου. Αυτ η σεμν και απ ριττη γιορτ μας ας ε ναι να στεφ νι αμ ραντο στα μν ματα των σταυραετ ν στην Π νδο, στο Καλπ κι, στην Κ νιτσα τη δοξασμ νη και στα ιερ κ καλα των Eλλ νων που ε ναι ακ μη σπαρμ να στη Β. Ηπειρο. Απ τα χ ρια των νεκρ ν που ρχονται καλπ ζοντας απ τα β θη της ιστορ ας μας, ας αρπάξουμε τους σταυρο ς και τα λάβαρα ας ακολουθήσουμε το δρ μο το γν ριμο του θνους μας. Αφο ακο στηκαν προς το τ λος πλο σια ιεραποστολικ μην ματα απ τους μητροπολ τες και το λ γιο πρωτοπρεσβ τερο π. Ζωγρ φο Παρασκευ, η γιορτ κλεισε με τον Εθνικ μνο και ακολο θησαν τα καθιερωμ να κερ σματα. Η συν πεια, η ακρ βεια, η ποι τητα, η συντομ α, ο θρησκευτικ ς και εθνικ ς παλμ ς ταν μερικ ς απ τις αρετ ς αυτ ς της γιορταστικ ς εκδ λωσης. 17

18 ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (E σήγηση το ρχιμ. π. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗ ε ς τό 13ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ το μίλου μας Α γ. 2008) «Μηδε ς τ αυτο ζητε τω, λλ τ το τ ρου καστος» Γι εραποστολ λ γος. Μ ποι καλ τερη διδασκαλ α κα θηση κα παρ τρυνση γι εραποστολ π τ ν παρουσ αση μι ς μορφ ς εραποστολικ ς. Στο ς λυμπιακο ς γ νες, πο α τ ς τ ς μ ρες διεξ γονται στ Πεκ νο, πολλ τ θλ ματα, πολλο ο θλητ ς, πολλ τ τομικ, λλ κα τ μαδικ γων σματα, πολλ τ ρεκ ρ τ παγκ σμια κα τ λυμπιακ. Αν π ρχε τ θλημα, πο λ γεται εραποστολ, ραγε ποι ς θ ταν λυμπιον κης; Π ντως καν νας π μ ς, πο καθισμ νοι στ θεσο λα μας φιλολογο με περ εραποστολ ς. Υπ ρχουν δυ πρ σωπα, πο κατ χουν το παγκ σμιο ρεκ ρ τ ς εραποστολ ς. Ο νας ε ναι Πα λος π στολος. Ηταν πρ τη του ν γκη εραποστολ. Η ναπνο του. Η ζω του. «ν γκη μοι π κειται ο α δ μοι ν μ ε αγγελ ζωμαι». (Α Κορ. Θ 16) Ο λλος ε ναι γιος Κοσμ ς Α τωλ ς. Στ χν ρια το Πα λου. Αν δρ μος τ ς εραποστολ ς το Πα λου ταν μαραθ νιος, δρ μος το Κοσμ ταν πι περιωρισμ νος, λλ φ μιλλος. Κι ο δυ τρεξαν δρ μο μετ μποδ ων. Κι ο δυ ντεξαν στ ς ντ ξοες συνθ κες. Κι ο δυ σφρ γισαν τ ργο τους μ τ α μα τους. Κι ο δυ στεφαν θηκαν μ τ στ φανο τ ς α νιας ζω ς κα βασιλε ας. Αν Παναγ α κατ χη τ παγκ σμιο ρεκ ρ τ ς γι τητας, Πα λος κα Κοσμ ς κατ χουν τ παγκ σμιο ρεκ ρ τ ς εραποστολ ς. Πα λος κα Κοσμ ς, δυ φ ροι εραποστολ ς γι λους το ς α νες. Ε-μαστε β βαιοι τι ο ψυχ ς τ ν γν ν κα γ ων εραποστ λων γ λλονται, ταν μιλ με περ εραποστολ ς, περ τ ς ρθοδ ξου εραποστολ ς. Η ν γκη τ ς εραποστολ ς γι τ στρατευομ νη κκλησ α ε ναι σ ν τ ν ν γκη τ ς ναπνο ς γι τ νθρ πινο σ μα. Ε ναι ν γκη τ ς γ πης κα γ πη τ ς πρ της ν γκης. γ πη στ Χριστ : «Τοιο τον γλυκ τατον Θε ν κα Δεσπ την δ ν πρ πει κα με ς ν τ ν γαπ μεν, κα ν τ χ ν γκη ν χ σωμεν κα τ α μα μας χιλι δες φορ ς δι την γ πην του, καθ ς τ χυσε κα κε νος δι τ ν γ πην μας»; Αν εραποστολ ε ναι μι σπορ, τ τε γιος Κοσμ ς π ρξε μεγ λος Σπορι ς στ δο λο γ νος. «ξ λθε το σπε ραι τ ν λ γον το Θεο». (Λουκ. 8,5). Η καρποφορ α θαυ- 18

19 μαστ. Εσπειρε μ τ λ γο του. Καλλι ργησε μ τ ν κ πο του. Π τισε μ τ δ κρυα τ ν προσευχ ν του κα τ α μα το μαρτυρ ου του. Η ρθ δοξη Ελλ δα τ ν νεωτ ρων χρ νων ε ναι καρπ ς τ ς σπορ ς το ν ς, λλ Παυλε ου εραποστ λου, το Κοσμ το Α τωλο. Κα λευθερ α το Γ νους ε ναι καρπ ς κε νης τ ς εραποστολικ ς σπορ ς. Κα δι σωσις τ ς Ελληνικ ς Παιδε ας δικ ς του καρπ ς. Αν εραποστολ ε ναι ε δικ κλ σις το Θεο, τ τε γιος Κοσμ ς ταν ληθιν ς εραπ στολος. Ηταν κλητ ς π στολος. Εζησε κα πορε τηκε «ξ ως τ ς κλ σε ς του». Η ζω του κανε τ ν γ α στροφ πρ ς τ ν εραποστολ στερα π δυνατ θεϊκ κλ σι. Στ Αγιο Ορος, που βρισκ ταν, μελετ ντας τ ε αγγ λιο τ ς Καιν ς Διαθ κης, προσοχ του λκ στηκε κα τ μ τι του κ λλησε στ χωρ ο το ποστ λου Πα λου: «Μηδε ς τ αυτο ζητε τω, λλ τ το τ ρου καστος» (Α Κορ. 10,24). Κα ξομολογε ται -διος: «Μελετ ντας τ γιον κα ερ ν Ε αγγ λιον ε ρον μ σα πολλ κα δι φορα νο ματα, τ πο α ε νε λα μαργαριτ ρια, διαμ ντια, θησαυρ ς, πλο τος, χαρ, ε φροσ νη, ζω α νιος. Σιμ ε ς τ λλα ε ρον κα το τον τ ν λ γον πο λ γει Χριστ ς μας, π ς δ ν πρ πει καν νας χριστιαν ς, νδρας γυνα κα ν φροντ ζ δι τ ν αυτ ν του μ νον π ς ν σωθ, λλ ν φροντ ζ κα δι το ς δελφο ς του ν μ κολασθο ν... Αν εραποστολ ε ναι κκλησιαστικ διακον α, τ τε Κοσμ ς διακ νησε π ρα γι π ρα κκλησιαστικ κα ρθ δοξα τ ργο το Ε αγγελ ου. Δ ν ταν α τ κλητος. Ηταν θε κλητος. Δ ν ταν α τ νομος. Ηταν ξαρτ μενος π τ ν πισκοπικ ε λογ α. Ηταν ργ της τ ς κκλησ ας. Μ τ ν ε λογ α τ ς κκλησ ας, μ τ ν ε χ το Πατρι ρχη, μ τ συγκατ θεσι τ ν πατ ρων. Οντως «δι ε χ ν τ ν γ ων πατ ρων» νεργο σε, π ντοτε δεμ νος μ τ σ μα τ ς κκλησ ας. Αν εραποστολ ε ναι μι ρωικ ξοδος, τ τε πρ τος εραπ στολος, ρχηγ ς κα τ Πρ τυπο τ ς εραποστολ ς, ε ναι κε νος, πο πραγματοπο ησε τ μεγ λη ξοδο, γι ν σπε ρη τ λ γο του. Ο Κ ριος μας ησο ς Χριστ ς. Λ ει σχετικ γιος Κοσμ ς: «Ο Κ ριος, λοιπ ν, βγ κεν π τ ν ο κον Του, δηλαδ, π το ς πατρικο ς κ λπους, δι τ ς νσ ρκου ο κονομ ας κατεδ χθη Υ ς κα Λ γος το Θεο κα σαρκ θη ε ς τ ν κοιλ αν τ ς Δεσπο νης μ ν Θεοτ κου κα ειπαρθ νου Μαρ ας. Κα στ ν μεγ λη του ξοδο γιος Κοσμ ς, τ Χριστ τ ς εραποστολικ ς, τ ς λυτρωτικ ς γ πης, α τ ν παρουσι ζει. Η εραποστολ γι τ ν Κοσμ ε ναι προσφορ το Χριστο στο ς νθρ πους. Δ ν π με στ ν εραποστολ γι ν χτ σουμε κτ ρια, λλ γι ν ο κοδομ σουμε ψυχ ς π νω στ θεμ λιο, πο λ γεται ησο ς Χριστ ς. Ολες ο διδαχ ς του ρχ ζουν μ Χριστ τ ς γ πης, μ τ Θε, πο γινε νθρωπος γι τη σωτηρ α λων τ ν νθρ πων. «Ο Κ ριος μ ν ησο ς Χριστ ς κα Θε ς, δελφο μου, γλυκ τατος α θ ντης κα Δεσπ της, ποιητ ς τ ν γγ λων κα π σης νοητ ς κα α σθητ ς κτ σεως... Αν εραποστολ ε ναι μι ρωικ ξοδος, γι τ ν Κοσμ α τ ξοδος π ρξε δυνηρ κα θυσιαστικ. Βγ κε π τ Αγιον Ορος, π τ θαβ ριο δ ξα, γι ν ρθη ν κηρ ξη στ ν κ σμο κα ν δ ση τ μ χη τ ς εραποστολ ς. Ιεραπ στολος ε ναι νθρωπος κε νος, πο βγα νει π : Τ ν τομισμ του κα προσφ ρεται στ ν κοινων α, δι τι α σθ νεται χρεωμ νος σ λους το ς νθρ πους, κατ τ «Μηδεν μηδ ν φε λετε, ε μ τ γαπ ν λλ λους» (Ρωμ. 13,8). Τ ν προσωπικ του συχ α, γι ν ριφθ στ σκληρ περιπ τεια τ ς γ πης. Τ ν ρεμ α του, γι ν δοθ στ ν γ να πρ ς ξ πλωσι τ ς βασιλε ας το Θεο. συνέχεια στη σελ

20 20 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ

21 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ 21

22 Τ δικ του πνευματικ κα λικη νεσι κα καλοπ ρασι, γι ν περ ση στ ν στ ρησι κα τ σκληραγωγ α. Τ δικ του σοφ α, γι ν κενωθ πρ ς φ λεια τ ν λλων, τ ν «λαχ στων» δελφ ν του. Αν εραποστολ ε ναι κ νωσις, τ δειασμα τ ς γ πης στ χ ρσα γ, τ τε Κοσμ ς ε ναι κατ ξοχ ν κενωτικ ς εραπ στολος. π τ ς Διδαχ ς του καταλαβα νουμε τι -διος ταν σοφ ς θεολ γος. λλ δ ν μιλο σε γι ν κ νη π δειξι γν σεων χαριτωμ να κα ξυπνα λογοπαίγνια. Δ ν ταν σ ν κ τι κουλτουρι ρηδες, πο λ νε μ νο γι ν λ νε κα ξ α τους γκειται στ ν καταλαβισι τους. Ο Κοσμ ς μιλο σε γι ν ο κοδομ ση. Κατ ρθωνε ν κατεβα νη κα ν συγκατεβα νη στ π πεδο το λαο. Η πλοϊκ τητα, μ τ ν πο α μιλο σε, ταν κ νωσις λ γου κ νωσις γ πης, γι τ ν φ λεια τ ν λλων. Ολοι τ ν κατανοο σαν, κ μα κα τ μικρ παιδι. Τ κ ρυγμα δ ν ε ναι φιλοσοφικ ς στοχασμ ς, πρ ς ε-σπραξι θαυμασμο κα χειροκροτημ των. Ε ναι κατανοητ διδασκαλ α, πο ποβλ πει στ ν ο κοδομ τ ν πιστ ν. Η σοφ α το Θεο κρυμμ νη στ ν πλ τητα. Ο Χριστ ς κρυμμ νος στ φ τνη. Αν εραποστολ ε ναι μετ δοσις τ ς π στεως στ Χριστ κα σ λλους, τ τε γιος Κοσμ ς ταν ληθιν ς εραπ στολος. Ε ναι μεγ λος μετασχηματιστ ς, πο ν λογα μ τ ν περ στασι κα τ κροατ ριο πρ σφερε τ ρε μα το ο ρανο. Ο συγκλονιστικ ς ναμεταδ της, πο τ μετ διδε τ μην ματα το ο ρανο μ τρ πο, πο τ ντανακλαστικ το λαο τ προσλ μβαναν. Ο κο ραστος μεταλαμπαδευτ ς, πο κρατο σε σβεστη τ δ δα το λ γου το Θεο κα φλ γα μεταφερ ταν π καρδι σ καρδι, π χωρι σ χωρι, π περιοχ σ περιοχ, π χ ρα σ χ ρα. Ο κουμενικ εραποστολικ μεταδοτικ τητ του.ε χε π θο ν μεταδ ση χι σ λ γους, λλ' ν ταν δυνατ ν, σ λο τ ν κ σμο, τ ν λ θεια, τ λυτρωτικ μ νυμα το Ε αγγελ ου το Χριστο. «ν σως, δελφο μου, κα το δυνατ ν, ν νεβ ε ς τ ν ο ραν ν, ν φων ξω μ αν φων ν μεγ λην, ν κηρ ξω ε ς λον τ ν κ σμον, π ς μ νος Χριστ ς μας ε νε Υ ς κα Λ γος το Θεο κα Θε ς ληθιν ς κα ζω τ ν π ντων». Υπ ρχει σ μερα τρ πος ν νεβ κανε ς σ να β μα κα ν τ ν κο η λος κ σμος. Ε ναι τ ραδι φωνο, τηλε ρασις τ διαδ κτυο. λλ τ β ματα α τ, συν θως, δ ν προσφ ρονται στο ς ργ τες το Θεο. Ολοι σ μερα μιλ νε στ ν Ελ δα γι τ ν Κοσμ τ ν Α τωλ. λλ, ν ζο σε σ μερα, θ τ ν φηναν ν μεταδ ση τ μ νυμα το Χριστο π τ τηλεοπτικ καν λια το ς ραδιοπομπο ς; Αν εραποστολ σημα νη γ πη καθολικ, σ λους το ς νθρ πους, τ τε γιος Κοσμ ς ταν ληθιν ς εραπ στολος, φο σ λους το ς σκλαβωμ νους Ελληνες πορε τηκε γι ν κηρ ξη τ λ γο τ ς λ θειας. Κα πο δ ν π γε γιος Κοσμ ς, κατ τ ς τ σσερις εραποστολικ ς περιοδε ες του, μιμητ ς γεν μενος το μεγ λου Πα λου! Μακεδον α, Ηπειρος, Θεσσαλ α, Στερε Ελλ δα, Πελοπ ννησος, νησι το Α γα ου, νησι το ον ου, κ μη κα τ Δωδεκ νησα, κουσαν τ λ γο το γ ου Κοσμ κα γι στηκαν π τ ν εραποστολικ κα σιακ μορφ του. Κα χι μ νο ο Ελληνες φωτ στηκαν π τ φ ς του. Ολοι ο π δουλοι λαο τ ν Βαλκαν ων βρ θηκαν μ σα στ σφα ρα τ ς γ πης το γ ου Κοσμ. Θ μπορο σε ν νομασθ «Προστ της τ ν Βαλκαν ων»,«ο γιος τ ν σκλ βων», «Ο εραπ στολος χωρ ς σ νορα», φο γ πη δ ν χει σ νορα. Η εραποστολ ε ναι πορε α τ ς κκλησ ας. Τ τρ ξιμο το Ε αγγελ ου. Η σκυτ λη τ ς γαπητικ ς σωτηρ ας. Κι α τ κριβ ς ε ναι παρ δοσις. Η -δια σκυτ λη, τ φια ν Χριστ λ θεια, π χ ρι σ χ ρι μεταφ ρεται κα τρ χει μ τ ραι τερα π δια, τ ς 22

23 εραποστολ ς, κα φτ νει παντο κα π ντοτε, διαχρονικ κα παγκ σμια. Προσοχ! Ν μ π ση σκυτ λη! Προσοχ! Να μ κρατ με ψε τικη σκυτ λη, θρησκευτικ παραμ θια, κι χι τ ν λ θεια. Προσοχ! Απλωσε κα σ τ δικ σου χ ρια ν γ νης νας νδι μεσος σκυταλοδρ μος τ ς εραποστολ ς. Αν εραποστολ σημα νη γ πη, χι μ νο καθολικ, λλ κα προσωπικ, τ τε γιος Κοσμ ς Α τωλ ς ταν ληθιν ς εραπ στολος. Γι τ ν εραπ στολο νθρ πινη κοινων α δ ν ε ναι μ α πρ σωπη μάζα. Ε ναι σ νολο προσ πων μ δια τερες τ καθ να ν γκες. Ο γιος Κοσμ ς μιλο σε στ πλ θος, λλ κα πλησ αζε κα να- να, κατ τ παρ δειγμα το Πα λου, πο «μετ δακρ ων νουθ τει να καστον» (Πρ ξ.20,31). Χαρακτηριστικο ε ναι κα ο προσωπικο δι λογοι, πο κανε γιος Κοσμ ς γι πρακτικ φαρμογ τ ν Διδαχ ν του. Λ γει π.χ. στ ν κυρ-κ στα, τ βοσκ κα τυροκ μο: «σ, παιδ μου, μαθες ν ζυγι ζ ς τ τυρ, κα γ ν ζυγι ζω τ ν γ πην». Αν εραποστολ σημα νη ταπε νωσι, τ τε γιος Κοσμ ς Α τωλ ς, ταν ληθιν ς εραπ στολος. Τ δ α ε χε γι τ ν αυτ του; Μικρ, πολ μικρ. Ετσι ξηγε ται πλο σια χ ρις, πο τ ν ν σχυε, τ ν ξ γνιζε, τ ν χαρ τωνε κα κανε δεκτ τ ν προσφορ του. Ολα μ ς τ κλ βει κενοδοξ α, κ μα κα τ ν πι ργανωμ νη εραποστολ. Θεωρο σε Αγιος τ ν αυτ του ν ξιο γι τ μεγ λο ργο, πο το ε χε ναθ σει Θε ς. «Κα χι μ νο δ ν ε μαι ξιος ν σ ς διδ ξω, λλ μ τε τ ποδ ρια σας ν φιλ σω. Δι τι καθ νας π λ γου σας ε ναι τιμι τερος π λον τ ν κ σμον». Α τ ς, μεγ λος γιος, μεγ λος σκητ ς, πο ε χε φτ σει σ ψη γι τητας καταπληκτικ, ε χε τ σο βαθει ταπε νωσι, στε ν μ θεωρ ξιο τ ν αυτ του ν φιλ ση τ π δια τ ν χριστιαν ν! Κα κριβ ς, δι τι ε χε α τ τ βαθει ταπε νωσι, γι α τ ε χε φτ σει σ τ τοια ψη ρετ ς, λλ κα ε χε πλο σια τ χ ρι κα τ σους καρπο ς στ ργο του. Χαριτωμ νος Αγιος, καρποφ ρος εραπ στολος, δι τι ταν πολ ταπειν ς. Α τ ς, μεγ λος διδ χος το Γ νους, δ ν θεωρο σε τ ν αυτ του ξιο ν νομ ζεται διδ σκαλος. δελφ ς πλ ς τ ν χριστιαν ν! Ετσι λεγε τι ε ναι: «Κ μνω το το τ μικρ ν κα περιπατ π τ πον ε ς τ πον, κα διδ σκω το ς δελφο ς μου τ κατ δ ναμιν, χι ς διδ σκαλος, λλ ς δελφ ς διδ σκαλος μ νος Χριστ ς ε ναι». Αν εραποστολ σημα νη μαρτ ριο, τ τε γιος Κοσμ ς ταν ληθιν ς εραπ στολος, φο στ στ θη του καιγε π θος το μαρτυρ ου. Η πορε α του ταν συν χεια τ ς πορε ας πρ ς τ Γολγοθ. Ο ερ ς Χρυσ στομος λ ει: «Κ ρυγμα δε ον δι π σης ν σεως, ο κ στι κ ρυγμα». Ιεραποστολ ε ναι π ρβασις το γ, θυσ α τ ς καλοπερ σεως κα τ ν ν σεων. Ε ναι νηφορικ πορε α. Ε ναι κ πος κα μ χθος. Ε ναι γων α κα δ κρυ. Ε ναι ματωμ νη π θεσις. Διαλ γουμε μι θρησκευτικ ζω χωρ ς μικρ ς, πολ περισσ τερο μεγ λες θυσ ες. Συμβιβασμ ς μ τ ν κ σμο. Ψευδα σθησις σωτηρ ας. κ νδυνος χριστιανισμ ς. Θρησκευτικ καλοπ ρασις. Θρησκευτικ ς τουρισμ ς! Ν π ς μπορε ς ν χαρακτηρ σης τ λεγ μενη σ μερα ρθ δοξη πνευματικ τητα. Ο Κοσμ ς δι λεξε τ Σταυρ. Οχι γιατ μο ραζε σταυρουδ κια. Οχι γιατ στηνε σταυρο ς, Οχι γιατ κ ρυττε κ τω π τ σκι ν ς Σταυρο. Οχι γιατ μιλο σε γι τ ν γ πη το Σταυρο κα τ α μα τ ς σταυρικ ς θυσ ας. λλ κυρ ως γιατ ποθο σε τ Σταυρ τ ς θυσ ας κα το μαρτυρ ου. Κα α τ ς π θος ε χε γ νει προσευχ κα παρ κλησις: «Τ ν Χριστ ν μας παρακαλ ν μ ξι σ ν χ σω κα γ τ α μα μου δι τ ν γ πην του, καθ ς τ χυσε κα κε νος δι τ ν γ πην μου». Κα Κ ριος τ ν ξ ωσε ν θυσι ση τ ζω του. Το δωσε τ ν τερο 23

24 κα σωτηριωδ στερο χ ρισμα, τ χ ρισμα το μαρτυρ ου (Φιλιπ. 1,29) τ χ ρισμα, πο κα τ ν εραπ στολο σ ζει κα τ ν εραποστολ ε λογε. Σπ ρος ε αγγελικ ς, πο ποτ ζεται μ τ δ κρυ τ ς προσευχ ς κα τ ς μετανο ας κα μ τ α μα το μαρτυρ ου, δ ν μπορε ν μ καρποφορ ση κα ν α ξηθ κα ν ποδ ση «κατονταπλασ ονα». Αν εραποστολ ε ναι σωτερικ κα ξωτερικ, τ τε Κοσμ ς δο λεψε κα γι τ ς δυ. σωτερικ δ ν ε ναι ποστολικ γ πη γι τ ν πατρ δα μας. Οχι. Κα στ χ ρο μας,τι κηρυκτικ, ποστολικ, ε αγγελικ συντελε ται στ ν ξωτερικ εραποστολ ν κει. Οχι μ νο γιατ ε ναι κ νησις πρ ς τ ξω, λλ κα γιατ τ πος μας γρ εψε περισσ τερο π το ς γρ ους τ ς φρικ ς. Μα ρισε πι πολ π το ς μα ρους. Επομ νως χει ν γκη μεσης π μβασης τ ς χ ριτος το Θεο. Κι α τ χ ρις μ τ ν καθαρ κα νιδιοτελ ε αγγελικ εραποστολ μπορε ν ξανανθ ση. Οταν, λοιπ ν, λ με, «σωτερικ» εραποστολ, ννοο με κε νη πο κ θε εραπ στολος φε λει ν κ νη γι τ ν αυτ του πρ ν ξεκιν ση γι τ ν ποιαδ ποτε ξωτερικ εραποστολ. Ε ναι εραποστολ στ χ ρο τ ς ψυχ ς, τ ς καρδι ς και τ ς δι νοιας. Γι κ θε εραπ στολο σχ ει τ το γ ου Γρηγορ ου: «Καθαρθ ναι δε πρ τον κα ε τα καθ ραι. Αγιασθ ναι κα ε τα γι σαι. Φωτισθ ναι, κα ε τα φωτ σαι». Αν κα λεγ μενη ξωτερικ εραποστολ μας ε-τε δ ν χη καρπο ς ε κλεε ς, ε-τε ποτελ να ρθ δοξο τουριστικ π ρασμα π' τ ς χ ρες τ ς φρικ ς κα τ ς σ ας, ε-τε καταντ πλ ς κα μ νο να κοινωνικ ργο, ε-τε -στ χειρ τερη περ πτωσι- σοδυναμ μ ργο πνευματικ ς ρηχ τητας κα πιπολαι τητας μ ργα βιτρ νας πρ ς φωτογρ φησι κα π δειξι, ν λα α τ συμβα νουν, ε ναι γιατ σοι ξεκινο ν γι τ ν ξωτερικ, δ ν πραγματοπο ησαν πρ τα τ ν σωτερικ εραποστολ. Προτο ν φυτ ψουν τ νθη τ ς λ θειας στ παρθενικ δ ση τ ς φρικ ς, δ ν ξερρ ζωσαν προηγουμ νως τ γκ θια π τ δικ τους ψυχ. Τ γκ θια γρ ων παθ ν, λλ κα τ ζιζ νια τ ς μφιβολ ας μ σα τους. Ετοιμ ρροπες π ρξεις π νε ν ο κοδομ σουν λλους! Γι τ μεγαλεπ βολα σχ δια μι ς παγκ σμιας ξωτερικ ς εραποστολ ς χωρ ς σωτερικ ζω κα γι τητα, θ σχ η π ντοτε παραβολ το Κυρ ου γι τ ν ο κοδομο ντα π ργο (Λουκ. ιδ 28-32). Γελο σαν λοι μ τ χ λια τ ς πιπολαι τητ ς του, γιατ ξεκ νησε ργο χωρ ς ν χη «τ πρ ς παρτισμ ν», τ ναγκα α λικ. Ξεκ νησε γιος Κοσμ ς κα π ργωσε τ ργο του. Μ ε χε ξασφαλ σει τ «πρ ς παρτισμ ν». Π ς; Ηταν νθρωπος δυνατ ς κα θερμ ς προσευχ ς γιος Κοσμ ς. Μερικο νομ ζουν, τι εραποστολ σημα νει ξωστρ φεια. Μεγ λο λ θος. Τ τε κινε ται σωστ κα ποδοτικ γ πη πρ ς τ ξω, ταν πρ τα κιν ται πρ ς τ π νω κα πρ ς τ μ σα. Η, καλ τερα, συγχρ νως γ νονται ο τρε ς α τ ς κιν σεις: Η προσευχ (κ νησις πρ ς τ π νω). Ο προσωπικ ς γ νας (κ νησις πρ ς τ μ σα). Η εραποστολ (κ νησις πρ ς τ ξω). Τ εροπλ νο τ τε κ νει πιτυχε ς πτ σεις, ταν ε ναι φωδιασμ νο μ κα σιμα. Κα εραποστολικ πτ σις τ τε στ φεται π πιτυχ α, ταν π ρχη σωτερικ ς νεφοδιασμ ς. Τα κα σιμα γι τ τρ ξιμο τ ς εραποστολ ς τ πα ρνει κανε ς στ κελλ τ ς προσευχ ς, στ μοναστ ρι τ ς περισυλλογ ς, κα στ πρατ ριο πο λ γεται ξομολογητ ριο. Ο γιος Κοσμ ς δι θετε φθονα πνευματικ κα σιμα, χι μ νο δι τι ε χε ζ σει στ μοναστ ρι, λλ κα δι τι συνεχ ς νεφοδιαζ ταν μ τ ν προσευχ. Π στευε πολ στ δ ναμι τ ς προσευχ ς, κα μ λιστα τ ς νοερ ς προσευχ ς στ δ ναμι το ν ματος το η- 24

25 σο : «Καταλαβα νετε, λοιπ ν, παιδι μου, τ δ ναμιν χει παν γιος Σταυρ ς. Ομως μ το Κυρ ου μ ν ησο Χριστο τ νομα ν πηγα νετε ε ς τ ν παρ δεισον». Αν κα στ ργο τ ς εραποστολ ς ναζητ ται πρ τυπο, γιος Κοσμ ς Α τωλ ς ξακολουθε ν ε ναι τ ληθιν κα σωστ κα σορροπημ νο πρ τυπο τ ς γν σιας κα καρποφ ρου εραποστολ ς. κτ μονας, ταπειν ς, σκητ ς, ζηλωτ ς, διδακτικ ς, κο ραστος σπορι ς το Ε αγγελ ου. «Κ μνοντας ρχ ν ν διδ σκω μο λθεν νας λογισμ ς δ πο περιπατ Ν ζητ σπρα, δι τι μην φιλ ργυρος κα γαπο σα τ γρ σια, να, μ κα τ φλωρ α περισσ τερον, χι σ ν τ ν ε γεν αν σας πο τ περιφρονε τε, δ ν τ καταφρονε τε; Μελετ ντας π λιν τ γιον κα ερ ν Ε αγγ λιον, ε ρον κα λλον λ γον πο λ γει Χριστ ς μας π ς χ ρισμα σο δωσα κα γ τ ν χ ριν μου, χ ρισμα ν τ ν δ σ ς κα σ ε ς το ς δελφο ς σου, χ ρισμα ν διδ σκ ς, χ ρισμα ν συμβουλε ς, χ ρισμα ν ξομολογ ς, κα ν σως κα ζητ σ ς ν π ρ ς τ ποτε πληρωμ ν δι τ ν διδαχ ν, πολλ λ γα, να σπρο, γ σ θανατ νω κα σ β νω ε ς τ ν κ λασιν...» Ως γν σιος πατ ρ τ ς κκλησ ας κα εραπ στολος ζητο σε κα γωνιζ ταν γι τ συν χεια τ ς εραποστολ ς. Ο Σταυρ ς, πο ψωνε κα φηνε στ π ρασμ του, θ μιζε τ π ρασμα τ ς εραποστολ ς. Θ μιζε τ ματωμ να -χνη το Κυρ ου. Θ μιζε τ καθ κον λων, ν τρ χη λ γος το Θεο κα ν κατακτ καρδι ς. Οταν φευγε π να τ πο, συνιστο σε ν ργαν νoνται εραποστολικ ς μ δες, μ κ ντρο βεβα ως τ μελ τη τ ς Αγ ας Γραφ ς. «ν σως κα περιπατο σα δι σπρα (χρ ματα), θ μουν τρελλ ς κα ν ητος: μ τ ε ναι πληρωμ μου; Ν καθ σετε π π ντε, δ κα, ν συνομιλ τε α τ τ θε α νο ματα, ν τ β λετε μ σα ε ς τ ν καρδ αν σας, δι ν σ ς προξεν σουν τ ν α νιον ζω ν». Αλλωστε κα σ ναξ ς μας σ μερα α τ δηλ νει: Ο Κωνσταντ νος φυγε, εραποστολ συνεχ ζεται. Ο πατ ρας ναχ ρησε, τ ργο του παραμ νει. Α τ θα π ρθ δοξος παρ δοσις. Ν μεταδ δεται εραποστολικ φλ γα. Α τ ς τ ς εραποστολικ ς παραδ σεως παιδι ε-μαστε λοι. Α τ ς τ ς εραποστολικ ς παραδ σεως δι κονοι ς γ νουμε. Τιμ σ να μεγ λο εραπ στολο. Πρ κειται γι τ ν ορτ το γ ου Κοσμ το Α τωλο. Η σκυτ λη καλ τερα, δ δα τ ς εραποστολ ς, περν ει π χ ρι σ χ ρι. Η ποστολικ κα εραποστολικ πορε α τ ς κκλησ ας συνεχ ζεται κα θ συνεχ ζεται μ χρι ν φτ ση τ φ ς το Χριστο στ π ρατα τ ς γ ς, μ χρι τ τελευτα ο χωρι, μ χρι τ τελευτα ο σπ τι, μ χρι τ ν τελευτα α δελφ ψυχ... Οταν κκλησ α θ σταματ ση τ ν εραποστολικ της πορε α, θ χη πεθ νει. Θ χη μπε στ μουσε ο το παρελθ ντος. πειδ μως κκλησ α ποτ δ ν θ μπ στ μουσε ο το παρελθ ντος, λλ ε ναι δυναμικ το παρ ντος πειδ κκλησ α, ς σ μα το ζ ντος ησο Χριστο, ποτ δ ν θ πεθ νη, γι α τ ποτ κα δ ν θ πα ση εραποστολικ της πορε α. Ποτ δ ν θ λε ψουν τ εραποστολικ πρ σωπα. Στ ν νδοξο χορε α τ ν εραποστ λων, πο χει ν πιδε ξη ναν Πα λο, ναν Χρυσ στομο, ναν γιο Κοσμ Α τωλ, ν κουν κα λοι ο εραπ στολοι το σ μερα, πο, στω λ γοι, μεταλαμπαδε ουν τ ν σπερο φ ς τ ς λ θειας το Χριστο, μεταδ δουν τ μ νυμα τ ς σωτηρ ας κα προβ λλουν τ ν κκλησ α σ λα τ σημε α το πλαν τη μας. Μ τ «Πορευθ ντες» τ ν εραποστ λων συμπορε εται Θε ς το χτ ς, το σ μερα, το α ριο. Συντρ χει, συνεργε, κα ψ νει τ χ ρια τ ν εραποστ λων φων ζοντας σ νατολ κα Δ σι: «Δε τε λ βετε φ ς...» ρχιμανδρίτης Δανιήλ εράκης 25

26 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Α) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ Mπορε στ ς φυλακ ς του Μαλ ουι να μην υπ ρχουν Ορδ δοξοι φυλακισμ νοι για να σωφρονιστο ν - αν μπορε κανε ς να σωφρονιστε κ τω απ τις άθλιες συνθ κες που επικρατο ν στις φυλακ ς, ε τε αυτ ς ε ναι φυλακ ς της Δ σης της Ανατολ ς της Αφρικ ς.θεωρ σαμε καθ κον μας να τις επισκεφθο με μαζ με τον π. Ερμ λαο Ιατρο, τον λληνα πρ ξενο κ. Ερμ Καβουρ δη και τις κυρ ες του Φιλοπτ χου της ενορ ας Αγ ου Νεκταρ ου Μπλαντ ιαρ. Αφο εξασφαλ σαμε τ ν απαρα τητη δεια απ το Υπουργε ο Δικαιοσ νης της χ ρας, φτ σαμε στις κεντρικ ς φυλακ ς ανηλ κων που φιλοξενο ν σ μερα γ ρω στα 166 παιδι, ηλικ ας 12 μ χρι και 21 ετ ν. Δεν ε χαμε την δυνατ τητα να επισκεφθο με τα ενδ τερα των φυλακ ν, αλλ και μ νο η παρουσ α μας στον α λ γυρο ταν αρκετ για να νοι σουμε να β ρος στην καρδι κα στο στομ χι. Οι δεσμοφ λακες μας υποδ χθηκαν με σεβασμ και ευγ νεια, το διο και ο ιερ ας των φυλακ ν. Μας εξ πληξε η ευγ νει τους και η προθυμ α να μας εξυπηρετ σουν και να μας βοηθ σουν στην διανομ των τροφ μων που οι κυρ ες του φιλοπτ χου, σαν σ γχρονες μυροφ ρες, ε χαν ετοιμ σει με περισσ αγ πη. Απ τις κλειστ ς π ρτες των κελλι ν, που στην καλ τερη περ πτωση φιλοξενο ν 15 παιδι ερχ ταν μια κακοσμ α, που επιβεβα ωνε την κατ σταση που επικρατο σε στα Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ/του ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ σέ ἀφρικανικό χωριό καί διανομή δώρων σέ παιδιά. δυτα των εσωτερικ ν χ ρων των φυλακ ν. νοιωσα μεγ λη αμηχαν α. Τι μπορο σαμε να πο με σε αυτ τα παιδι που για μια στιγμ απερισκεψ ας, οδηγ θηκαν σε αυτ την μο ρα και καταδ κη. Για ποια ελπ δα μπορο σα να τους μιλ σω. Και μως στα βλ μματ τους δι κρινες μια δ ψα για λ γα λ για αγ πης, θαλπωρ ς και ελπ δας. συχα συχα καθ ντουσαν στο χ μα της αυλ ς σταυροπ δι και περ μεναν να ακο σουν αυτ που θα τους λεγα. Συγχρ νως μως, τα βλ μματ τους ταν στραμμ να και 26

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 1-3 1 Ε µ συν δη, βουλ, το ς κατηγ ροις βουλοµ νοις κ παντ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ KEºA AIO 1 EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ εκείνη τη ν χτα που βρισκ μουν στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα, στην Κνωσ. Τα λυχνάρια και οι δάδες είχαν σβήσει, και λοι, βασιλιάδες, πρίγκιπες και δο λοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ANAΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Editorial Απο το 1950, η ΒΙC ε ναι πρωτοπόρος στα προϊόντα καθηµεριν ς χρ σης που απλουστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Δρ. Α. Κομνηνο ς Τμη μα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικη ς Πανεπιστη μιο Πατρών Μα ιος 2013 Εισαγωγη Σκοπο ς του WWW: Δια χυση της πληροφορι ας Τρο πος δια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. αναστοχασμ ς!... 45 Το τέταρτο μυστικ της επιτυχίας: Παρουσιάστε τις έννοιες με απλ τρ πο 53

Περιεχ μενα. αναστοχασμ ς!... 45 Το τέταρτο μυστικ της επιτυχίας: Παρουσιάστε τις έννοιες με απλ τρ πο 53 Περιεχ μενα Ευχαριστίες....................................................... 5 Πρ λογος......................................................... 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητικ υπ βαθρο KEΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα