ΧΡΟΝΙΚΆ HC ΑΑΠΗΘΟΥ ΤΟΜΟΣ ιv Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΙΚΆ HC ΑΑΠΗΘΟΥ 1975-1977. ΤΟΜΟΣ ιv Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 1910-1935"

Transcript

1 - ΧΡΟΝΙΚΆ HC ΑΑΠΗΘΟΥ ΤΟΜΟΣ ιv Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

2 0''7 ι).\rv ~,-----

3 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΙ

4 ΠPOΛOΓO~ 1. Ή εκδoσ~ς του IVou τ6μου των Χρονικων της Λαπήθου, ε&ρίσκει την B6ρε~oν Κόπρονδοόλην διιχ π 'έμπτον ετος. ΆλλιΧ ~ ψυχή, το ΠΥευμα, ~ ζωή, ~ οικονομία της έλωθέρας Κόπρου παρωμένουν &'λόγιστα, δυναμικά., δύ) μιουργικιχ πολιτιστικά. μεγέ~ύ), και πραγματοποιουν το μικρον fj.α.υμα της καθολικης &.νακά.μψεως ~ δποία θιχ μάς δδύ)γήσll εις την πλή, ΡΎ) έλευθερίαν. Άγων~ζ6μεθα με πίστιν, πε~μα και σό-ιεσ:ν εις ολους τούς τομείς. Ό εθ-ι~κoς &.πελευθερωτικος &.γων σuνε)cίζεται μεθοδικά.. ΤΟ περιοδικ6ν μας μετέχει του Ιερου &.γωνος με την παρουσίαν του, ~ δποία προβά..λλει τον έλληνικον πoλ~τ~σμoν της ΛαπήfJοu και των πέρ~ξ,π6λεων, κωμοπόλεων και χωρίων. 2. 'Ο πσ.ρων ' ΤVf"ος ;,., ως ' κυριον, θ' εμα εχει " ΤΎ)ν 'Μ''εσΎ)ν 'Ε κπα: ' δ ευσ:ν ΤΎ)ς - Λ α- πήθου &.πο του 1910 μέχ,ρι του 1935, εξιστορύ)μένην &.πο το ίδιον το εκδιδ6μενον Άρχείον της Άνωτέρας Έλληνικης η Πρακτικης Σχολης (η Σχολαρχείου) Λαπήθου - Κσ..ραβά και &.ργtότερoν, κατ' όνομα μ6νον, ΛαπήθΟ1>. Ευτυχώς μέυα μέρος του Άρχείου δ:,εσώθύ) εις ψωτοτυπιας &.πο το,π,ρωτ6τυπον, το δποίον μου ειχ< πα.ραχωρύ)θη προς τουτο προ της καταστ~oψyjς υπο της θυγατρος του έκ των πρωτε,ρυατων της Σχ!ολης, α.ouδίμ.oυ Χαρίτωνος Άθανά.σΎ) (η Ά6ανσ.σ:ά.δου) κας ΆθΎ) νοόλλας. "Αλλο τμημα του Άρχείου ευρίσκετο εις την κατοχην της ΟΙΚΟΥενείας έτ-έρου πρωτεργά.του, του Κωνσταντίνου Χριστο'δουλά.ΚΎ), και παρέμε:νεν εις Λά.πηθον, δέον δε οπως θεωρηται &.πολεσ:(}έυ" &.πετελείτο κυρίως &.πο &ιπο-δειξεις ε~σπpά. ξεως διδά.κτρων ( <<ει.σιτύ)ρ!ων» ) και παρφψερη εγγρσ.<:ρα. υεν εγγραψον διοριστήριον σταη-ι προς τον κ. Πά.ριν Χρισταδουλά.κην κατιχ το 1935 δ:εσώ' θύ) υπ' αυτου έν Λευκωσί~. "Αλλα εγυραψσ. δυνατον νιχ ευρισκωνται εις το εν ΛευκωσΙ~ Κρα. τικον Άρχείον το κλύ)ροδοτύ)θεν υπο,ης α.πο:κιακης κυβερνήσεως προς την Κυπρ:α.κην ΔΎ)μοκρα.τίαν κα.τιχ το , &.λλ' επει-δη τουτο είναι εισέτι ανο,ργά. νωτον και ακατά.τακτον, δεν είνα.ι δυνατον νιχ α.νιχυωθουν επί του πα.ρ6ντος. Εις το Άρχείον του 'Ιπουργείου Πα:δείας Κ&πρου, πά.ντως, οόδεν ευγρα.ψον σχετικον προς το f1έμα μας σώζεται. ουτω το περισωθεν υπο της οικογενεία.ς Χ. Άθανά.σΥι τμημα αποβα.ίνει κυ,ριολεκτ:κως πολότιμον. ΟΙ έν ετει 1930 συνταχθέντες Κανονισμοι της Άνωτέρα.ς Έλλην~κης Σχολης Λα.πήθου, τούς δποίους ~-δύ) είχε δύ)μοσιεόσει εξ αντιγρά.ψου αποκειμ,ένου εν τύ,i 'Ι. ΜΎ)τροπόλει Κερυνείας δ Δηl10σθένΎ)ς Π. ΚόΡΡΎ)ς έν Χρ.τ.Λ. Ι,ί, σσ. 9-1'6 και I,ii, σσ , δεν επανεκδί 'δονται έδώ μετιχ τών λοιπων εγγρά.ψων τω-ι αιψορώντων εις την Σχολην κσ.ίτο: έξύ)σψσ.λίοοιμ.εν ϊtα.ι άλλο xε~.ρ6γρα.ψoν το δποίον μάς ένεπ~στεόθύ) δ εκ Κερυνϊας λ6γιος κ. Δώρος Χρίσ:Ύ)ς, μέρος :ου Ί\ρχείου του πα.τρ6ς του Σάββα ΧρίσΤΎ), δ δποίος θιχ Ελα.6εν αότούς &.πο την ΜΎ)τρ6πολιν της πόλ 'εως με θ' ~ς είχε μακριχς στενας σχέσε:ς. Μεταξύ του χειρουρά.ψου τοότο1> κα.ι του ~δύ) δύ)μοσιευθ'έντος υπά.ρχουν μικραι δ~α.ψoρα.!, κυριώτεραι των δποίων είναι ~ εις το δύ)μοσιευθεν Π,ρ6:α.ξις Π Ρ α κ τ ι κ ο υ ρυθμίζοντος τον τρόπον κα'θ' ον θιχ έγινετο ~ σόνταξις των Κανονισμων και τιχς &.ρχας &ς οι συντάκται θιχ ηκολούθουν. Το Π Ρ α. κ τ ι κ ο ν βλ. και εις το τευχος Ι,ί, σσ των Χρ.τ.Λ. 3. Δεν θιχ επψείνωμεν εν τφ παρ6ντι Προλ6Υφ εις ά.λλα σημεία, κα.θ6τι ειδικωτέ :ρας βραχεία.ς τινιχς πα.ρα.τύ)ρήσεις θιχ επιτά.ξωμεν εις τιχ Σχ6λια επι των

5 4 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ Έγγρά.ψων της Άν. Έλλ. Σχ. τα. δποία εκοίοομεν κατωτέρω. τουτο μόνον σημειω, l5τι ~ ψλογε.ρα. πρωτοσουλία των πρωτοπόρω'ι ΛαΠ1jθίων και Κα,ρα6ιωτων όπο τα.ς ειιλογίας κα,ι δο1jγί<χς του μψροπολίτου Κερυνίας Κυ,ρίλλου, δπως Ιδρόσουν Σχολην Μέσ1jς Έκπαιοεόσεως εν t'y,j περιοχ'y,j των συμπίπτει προς ειιρυ.τέραν &ναγενν1jτικην ρο.πην του Έλλ1)Υισμου τότε (1910): εν ε:ος εχει π<χρέλθει α.πο της Έπαναστάσεως του ΓoυoΎj και της &ν600υ της α.σ:ικης τάξεως μ,ε τα. νέα, α.ναπλαστικα. ιοεώδ1j εις την εξουσί<χν εν Άθήνα,ις. ΤΟ γενικον τουτο ΠΥεi),μα επι'δρ~ και είς τήν Κύπρον, τοισοότφ μ&λλον καθ' l5σου και εδω όπά.ρχουν -ijq1j ιϊψιιμ,οι σιινθηκ<x~ και ιχνθρωποι ετοιμ.οι να. τα. δεχθουν και να. το &ψομοιώσουν και όλοποιήσουν. Τπενθυμίζω l5τ: εις Κσ;,ρ.α,f)ιώΤ1jς πρόκριτος, Εκ των εψ6ρων τύjς Σχολης δ Έλευθέριος Χατζψτεψά,νοιι, &πέστειλε προς ΤΟΥ Έλ. Βενιζέλον το προϊον εράνου δια. τον στρατον του 'Έθνους και ελασεν α.πά.ντησιν του εανά.ρχου (σλ. Κ. Ε. Χατζφτεψά,νου, Πνευμ. Κόπρ. Α', 1960, σ. 111), ενω το πολιτικο-σ:.ρατιωτ:κον κλιμα των Ά.'θψων, τα. προο'δευτικα. ρεόματα και αι lδεoλoγικαι α.ναζ 1jτήσιΕις στρατου και λ.α,ου μετελφπαιδεόοντο εις την Κόπρον τόσο,ν όπο των κυπριακων κα,ι έλλα\δικων κ.ιχ. έλλ1jνικων εψημερίδων l5σον και δια. των επιστολων Κυπρίων εν Άlθήναις ζώντων και δή &ξιωματικων του έλλψικου στρ<χτου ώς δ τότε (1909) λοχαγος του ιππικου 'Ιωά.ννης Τσαγγαρί 'δ1jς εκ Λ<Χπή&υ του δποίου σ1jμαντ~κήν επιστολήν προς τον πατέρα του &πο 3 'Ιουλίοι> 1909 εδ1j,μ,οσιεόσσ.μ;εν εν ψωτoτυπί~ εις τα. Χρ.τ.Λ. I,ii, σσ Έξ ιχλλοι> το &ρχιεπισκοπικον ζήτ1j,μ.<x, επι δεκαετίαν l5λψ ταλαιπωρησαν τον Κυπρια,κον Έλλψισμον εχει -ijδ1j ρυθμ:σθη δια. συμσ:ο.σ-σμου, και αι δυνάμεις αότου &νασυντάσσοντ<χι δια. θετικάς εξορμήσεις ώς ~ ϊδρυσις της Άνωτέρας Σχολ ης Λαπήθου - Κα.ρασ& ΚQΣΤΑΣ Π. ΚfΡΡΗΣ Θέα της Λαπfιθov κατα σχέδιο τοο Le Bruyn, Voyage αυ Levant, Lο Hoye, Προφανως δ ΌλλQll/δας περιηyηrnίς σχεδιάζει τα 60vvCx του Πεvrαδαπ<τιMou άπα την Λάιμπouσα crτης δποίας τα ~ρε 'ιπωμtνα τείχη δρίσrκεται και την δποία παίρνει ώς όjφετηρία και φόντο. Κ. Π. Κ.

6 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΗΘΟ'ι" 5 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΕΝ ΛΑΠΗΘΩ Τπο ΚΩΣΤ Α Π. ΚΤΡΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πα.ρα.τηρήσεις εισα.γωγικας εις τα εγγραιφα. τα.υτα. κ<xt την σημα.σία.ν των Οιετυπώσα.μεν &νωτέρω εν τψ Προλ6γψ, δπου κα.! πα.ρα.πέμπομεν τον &να.γνώστην. Κα.τωτέρω εκο:οο:μεν τα περιεχόμενα. του Κα.το:στΙχ>ου της Έπιτροπης της Άνωτ 'έρα.ς Έλληνικης Σχολης Λα.πΎι :θου (-Κα. Ρ α.6α.) ο:υτοόσιο:,με δλα. τα γρα.μμα.τικά., σu'ftο:κτικα κ.α.. σφάλμο:τά των.. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΑΠΙθΟΤ - ΚΑΡΑΒΑ Ή πρ60δος τής Μ έσης παιδείας εν τοίς κυριωτέροις κέντροις τής Νήσου, αί νεώτερα ι συν θήκα ι τού fjlov καί ή εξαιρετικώς ευνοϊκή θέσις τών κωμοπ6λεων Λαπίθου και Καρα6ά πρό πολλού επέ6αλλον τήν 'ίδρυσιν άνωτέρου Έλληνικού Έκπαιδευτηρίου, εν ώ οί μαθητεύοντες ν' άποκτώσι πλείονα πνευματικα καί πρακτικα εφ6δια δια τόν fjlov. Ι. Τπό τού διακαούς τούτου π6θου κατεχ6μενος δ τε Άρχιερεύς και οί κάτοικοι τών κωμοπ6λεων τούτων 6αθύτατα εθλί60ντο μή δυνάμενοι να φέρωσιν εις πραγμάτωσιν τόν π6θον των τούτον ένεκα διαφ6ρων άντιξ6ων περιστάσεων. Άλλ' ήδη χάριτι θείq παρελθουσών τούτων προσκλήσει τού Άρχιερέως συνελθ6ντες οί κάτοικοι Λαπίθου και Kaea6ij, μετα τών περιχώρων τύ 17r;ι Ίουλίου 1910 και συσκεφθέντες επεδοκίμασαν μέν 6μοθυμαδόν τήν 'ίδρυσιν άνωτέρας Έλληνικής Σχολής εν Λαπίθψ και Kaea6ij μετα τών πέριξ εν συμπλέγματι, εξέλεξαν δέ άντιπροσώπους αύτών οίτινες ύπό τήν προεδρείαν τού Άρχιερέως συνεδριάζοντες να κανονίσωσι πάντα τα άφορώντα τήν 'ίδρυσιν και κανονικήν λειτουργίαν τής Σχολής ταύτης. Συνελθ6ντες δ' οί εκλεγέντες ούτοι άντιπρ6σωποι εν τi[j Άρρεναγωγείψ Άποστ6λου Λουκij εν Λαπίθψ τύ 18r;ι Ίουλίου 1910 συνψδα τij) σκοπij) τής εκλογής των και δυνάμει τής εντολής τών εκλογέων των ύπό τήν προεδρείαν τού Άρχιερέως και συσκεφθέντες άπεφάσισαν 6μοφώνως τας έξής θεμελειώδεις διατάξεις. 1 ον) Ί δρύεται ύπό τών κωμοπ6λεων Λαπίθου και KaeafJ {i, μετα τών πέριξ άνωτέρα Έλληνική Σχολή περιλαμfjάνουσα ουχι όλιγωτέρας τών τριών τάξεων ων τό πρ6γραμμα τής διδακτέας ύλης 6άσιν μέν θα εχr;ι τα εν ταίς τρισι κατωτέραις τάξεσι τού Γυμνασίου διδασκ6μενα, προσθέτως δέ θα παραδίδωνται και έτερα γεωργικα και αλλα μαθήματα κατ' εκτασιν πρός πρακτικήν μ6ρφωσιν τών μαθητευομένων. 20ν) Τό διδάσκον -προσωπικόν κατ' ελάχιστον δρον θ' άποτελήται εξ ένός διευθυντού, φιλολ6γου ij θεολ6γου κατα προτίμησιν, και εκ δύο

7 θ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ άλλων διδασκάλων Τι καθηγητών, ών ό εις άπαραιτήτως θά έχτι δίπλωμα Γεωργικης Σχολης πρδς τύ γυμνασιακύ μορφώσει. 30ν) Ή Σχολή θά διοικηται ύπδ Έπιτροπείας άνά 5τίαν έκλεγομένης και άποτελουμένης έκ μελών ούχι όλιγωτέρων τών 12, ούτε περισσοτέρων τών 20, έξ ών τά ήμίση θά έκλέγωνται ύπδ τών κατοίκων Καρασα, τά δ' ετερα ήμίση ύπδ τών κατοίκων Λαπίθου κατ' ένορίας, ήτοι αν μέν ετναι εξ θά έκλέγηται είς έξ έκάστης ένορίας, έάν δέ δέκα, δύο έξ έκάστης ένορίας έκτδς τών ένοριών ΟΑγ. Μηνα και Προδρόμου, αιτινες θά έκλέγωσιν άνά ενα. της Έπιτροπείας ταύτης αύτοδικαίως θά προε δρεύτι ό κατά καιρδν 'Αρχιερευς Τι ό άντιπρόσωπος Αύτού, όστις δέον νά ή ό ύπδ της Έπιτροπείας έκλεγεις άντιπρόεδρος αύτης. Μ έλη της Έπιτροπείας διά τήν α' πενταετίαν έξαιρετικώς όρίζονται οί έκλεγέντες είκοσιν άντιπρόσωποι Λαπίθου και Καρασα, ήτοι οί κ.κ. 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Χαρίτων 'Αθανασίου, Νικόλαος Κ. Πύργος, Χαράλαμπος 'Ι. Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκης, Πέτρος Μαχαλλεκίδης, Σοφοκλης Χ" Κυριακού, Κωνσταντίνος 'Ιντζεγιάννης, Νικόλαος Χ. 'Αντζουλίδης και έκ Λαπίθου. Γρηγόριος Χ" Λάμπρου, Έλευθέριος Χ" Στεφάνου, Κωνσταντίνος Χ' ι 'Αλεξάνδρου, Γεώργιος Χ. Σπουρδης, Μιχαήλ Γ. Τσιάκκας, Νικόλαος Χ 11 Λάμπρου, Χριστόδουλος Χ 11 Κυριακού, 'Ιάκωσος 'Αντωνίου, Κων σταντίνος 'Ιωσήφ και Νικόλαος 'Ι. Ξενης έκ Καρασα. 40ν) πασα άλλη Έπιτροπεία διαδεχθησομένη τήν παρούσαν θέλει άναδεχθύ και πασα ύποχρέωσιν αύτης, ητις ήθελεν άναληφθύ έν όνόματι και χάριν της Σχολης. 50ν) Πόροι της Σχολης έσονται αί συνδρομαι τού θρόνου Κυρηνείας, τών ΈΚ'ί(,λησιών Λαπίθου και Καρασα και τών πέριξ, τά εισιτήρια και αί τών ιδιωτών συνδρομαί, ώς φέρεται έν τcjj ιδιαιτέρψ έγγράφψ τών συνδρομητών. 60ν) Τδ κτίριον της Σχολης άνεγερθήσεται έντδς της α ι πενταετίας μεταξυ Καρασα και Λαπίθου έπί της δεξιας Τι άριστερας όχθης τού ποταμού Βαθυρκάκα, όπου ήθελεν έγκριθη καταλληλότερον τδ μέρος μέχρις ου δέ περατωθη τδ κτίριον τούτο ή Σχολή θά λειτουργη έναλλάξ έν Καρασij και Λαπίθψ, ήτοι εν έτος εις Καρασαν και εν έτος εις Λάπιθον. 70ν) rh λειτουργία της Σχολης θ' άρχίστι άπδ τού προσεχούς σχολικού έτους μέ ενα Τι πλείονας διδασκάλους Τι καθηγητάς άναλόγως τών έξευρεθησομένων πόρων. Βον) 'Έργον της Έπιτροπείας της Σχολης έσται πρωτίστως "ή σύνταξις και έπικύρωσις κατά πλειοψηφίαν α') Κανονισμού τών συνεδριάσεων καί άποφάσεων αύτης. β') 'Αναλυτικού προγράμματος της Σχολης και γ Ι) Κανονισμού διέποντος πασαν τήν λειτουργίαν της Σχολης. 'Εν Λαπήθψ τύ 23τι Αύγούστου ήμέρq, Δευτέρq, τού έτους Οί 'Αντιπρόσωποι Λαπίθου ύποφαίνονται 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Κ. Χριστοδουλάκης Π. Μαχαλλεκίδης

8 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ MflHeOY 7 Σοφοκλής Χ" Κυριακού Κ. Χ" Άναστάσι Ίντζέγιαννη Χ. Ι. Δημητριάδης Χ. Άθανάση Οί Άντιπρ6σωποι Καρα6ά ύποφαίνονται Γρ. Χ" Λάμπρου 'Ελευθ. Χ" Στεφάνου Γεώργιος Χ. Σπουρδής Ν. Ι. Ξενής Μ. Τζιάκκας Νικ6λ. Χ" Λάμπρου Ι. Άντωνίου Κ. Χατζηαλεξάνδρου Χρ. Χ" Κυριακού Κ. Ίωσήφ t (σσ. 5-7) [Σφραγίς: J ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ + Ό Πρ6εδρος Κυρηνείας Κύριλλος 6ε6αιοί ΥΕγγραφον Συνδρομητών Οί ύποφαιν6μενοι προς 'ίδρυσιν καί διατήρησιν τού άνωτέρού' τής Μ έσης 'Εκπαιδεύσεως κοινού Λαπίθου καί Καρα6ά 'Εκπαιδευτηρίου ύποχρεούμεθα νά πληρώνωμεν είς την 'Επιτροπείαν τού 'Εκπαιδευτηρίου τούτου ετησίως τά κάτωθι διά τής ύπογραφής μας σημειωμένα ποσά αί μεν 'Εκκλησίαι και 6 Θρ6νος Κυρηνείας διαρκώς εφ' δσον το 'Εκπαιδευτήριον τούτο ύφίστατrιι και λειτουργεί συμφώνως προς το άνωτέρω καταστατικον αύτού, οί δε ίδιώται επι πενταετίαν. Δι' δ εντελλ6μεθα τfj 'Επιτροπείq τού 'Εκπαιδευτηρίου τούτου, 'ίνα προ6fj είς τον διορισμον τού άναγκαιούντος προσωπικού τού 'Εκπαιδευτηρίου και είς πάν δ,τι άλλο άπαιτήται προς κανονικην λειτουργίαν τής Σχολής ταύτης. 'Εν Λαπίθψ τfj 231J Αύγούστου Ή Μητρ6πολις Κυρηνείας ;/; [Σφραγίς: ] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 'Επιτροπεία 'Εκκλ. Άγ. Άναστασίας Σοφοκλής Χ" Κυριακού { ΚΙ Χ" Άναστάσι Ίντζέγιαννη ;/;10 _ Γ. Π. Άντωνή + Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος επικυροί 'Επιτροπεία 'Εκκλ. <Αγ. Θεοδώρου Χριστ6φορος Γ. Δημητριάδης Χ. Γ. Δημητριάδης Ν. Παπά Κυπριανού { ΖΙ0 - -

9 ΧρόΝIΚΑ "I-i~ AAfΊl-iέ>όY + Ό Πρ6εδρος Κυρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έπιτροπεία 'Εκκλ. ~Aγ. Παρασκευής Πέτρος Afαχαλλεκίδης Κλεάνθης Α. Σιακίδης Χριστοφής Φ. Καλιμέρα Σοφοκλής Χ 11 Χαρίτου [ ~ Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έπιτροπεία 'Εκκλ. Άγ. Λουκά Χ. Άθανάση Χ 11 Νικ6λας Κοστης Χ 11 Κουμή Χ 11 Ττοφαρη { ~ Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί 'Επιτροπεία 'Εκκλ. Τιμίου Προδρ6μου Ν. Χ. Άντζουλίδη { Κωνσταντης Χ 11 Χριστοδούλου Ζ2-10- Σολομων Ν. Π6τονου + Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έπιτροπεία Έκκλ. Άγ. AfηνΙ Κυριάκος Έπιτροπεία Άντωνίου Χ 11 Σά66α Χ ι ι Γιάννη f ;i2-10- L + Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έκκλησιών Καρα6] Γρ. Χ 11 Λάμπρου Έλευθ. Χ 11 Στεφάνου Γεώργιος Σπουρδής Af.Τζιάκκας Ι. Άντωνίου Κ. Παπαπέτρου Ζ Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έπιτροπεία 'Εκκλησιάς Έληάς 'Επιτροπεία 'Εκκλησιάς Παλαιοσ6φου Έπιτροπεία 'Εκκλησιάς Φτερύχων J ;i L r ί ( ί

10 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛA<tιΗΘΟV ( ) ΣυνδρομαΙ έπι πενταετίαν ύποχρεωτικαι ;;& 'Ιωάννης Λιάτσος Γρ. Χ" Λάμπρου 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Έλευθ. Χ" Στεφάνου Νικ6λαος Ι. Ξενής Ι. Άντωνίου Κ. 'Ιωσήφ Σοφοκλής Σ. Α10σούλου Νικ6λ. Χ" Λάμπρου Σά(J(Jας Ε. Οίκονομίδης Γεώργιος Χαραλ. Πογιατζής Σοφοκλής Δ. Ττ6φα Θ. Χρ. Α1αούρης Ι. Σπουρδής Χρ. Χ 11 Κυριακού Γεώργιος Σπουρδής Γεώργιος Ψύλλος Εύτίχιος Γρ. Χ Ι ι Λάμπρου Κώστας Παύλου Κ. Χατζηαλεξάνδρου Χριστ6δουλος Φιλίππου Χ. Άθανάση Διονύσιος Χριστοφ6ρου Χ 11 Σά(J(Jας Τ. Σιακίδης Π. Α1 αχαλλεκίδης Βασίλης Κυριακού Κ. Χριστοδουλάκης μίαν Δ. Χ" Χ. Κυριακίδης Σα(J. Χ. Χ" Γιακουμή Γ. Δ. Χ" Πέτρου Δ. 'Αποστολήδης Κωνσταντίνος Χριστοδούλου εν Διονύσιος Παναγιώτου Κωνσταντής Α10ύρεττος Ν. Παπα Κυπριανού Ν. Χ. Άντζουλίδης 'Ιδιωτών Κυριάκος Άντωνίου Κ. Χ 11 Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Λάμπρος Βασιλειάδης Καρα(J{iν )) Λάπηθον Καρα(J{iν Λ άπηθον Καρα(J{iν )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) Ο ;;& Ο ;;& Ο Ο ;;&

11 1ό ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (σ. 51) Συνεδριάσεις Συνεδρίασις Α' Οί ύποφαιν6μενοι μέλη τής 'Επιτροπείας τής Έλληνικής Σχολής Λαπίθου - Καρα(Jα έκ Καρα(Jα ψηφίζομεν και διορίζομεν ώς Ταμίαν έπί μίαν 5ετίαν άπό σήμερον τής Έλληνικής Σχολής Λαπίθου Καρα(Jα τόν κ. Γρηγ6ριον Χ" Λάμπρου διά τάς συνδρομάς Καρα(Jα. 'Εν Καρα(Jq. τύ 29τι Σεπτεμ(Jρίου Τά Μ έλη τής 'Επιτροπείας έκ Καρα(Jα Ν. Ι. Ξενής Γρ. Χ" Λάμπρου Ι. Άντωνίου 'Ελευθ. Χ" Στεφάνου Κ. 'Ιωσήφ Νικ6λαος Χ" Λάμπρου Χρ. Χ" Κυριακού Γεώργιος Σπουρδής Μ. Τζιάκκας Κ. Χατζηαλεξάνδρου. Συνεδρίασις (σσ ) 1) Συνελθ6ντα σήμερον τά μέλη τής 'Επιτροπείας τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπίθου και Καρα(Jά έν τυ αίθούστι τού Παρθεναγωγείου Β' 'Αποστ6λου Λουκα Λαπίθου κοινύ άποφάσει ώρισαν ώς Άντιπρ6εδρον αύτών τόν κ. ΆΙωάννην Κωνσταντινίδην διά δύο και ημισυ ετη άπό τήν άρχήν τού τρέχοντος σχολικού ετους μέχρι τού μέσου τού έλευσομένου τοιούτου ητοι άπό τής 21ης Σεπτεμ(Jρίου 1910 μέχρι τής 21ης Φε(Jρουαρίου 1913, διά τά ύπ6λοιπα δ' ετη θά έκλεγύ έκ Καρα(Jα. 'Εν Λαπίθψ τύ 19rι Δεκεμ(Jρίου Κ. Χριστοδουλάκης Γεώργιος Σπουρδής Χ. Άθανάση Γρ. Χ" Λάμπρου Ι. Κωνσταντινίδης ΚΙ Χ" Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Κ. 'Ιωσήφ Ι. Άντωνίου Ν. Ι. Ξενής Ν. Χ. Άντζουλίδης Χρ. Χ" Κυριακού Σοφοκλής Χ" Κυριακού 2)- Οί ύπ()φαίν6μενοι Μέλη τής 'Επιτροπείας τής 'Ανωτέρας Έλλην. Σχολής Λαπίθου και Καρα(Jά ψηφίζομεν και διορίζομεν και Ταμίαν

12 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘον 11 έπι μίαν 5ετίαν άπο σήμερον τής Άνωτέρας Έλλην. ~χoλής Λαπίθου και ΚαραfJα τον κ. Ν. Πύργον διά τάς συνδρομάς Λαπίθου. Έν Λαπίθψ τ'fί 19rι ΔεκεμfJρίου Τά Μέλη τής Έπιτροπείας Λαπίθου. 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Χ. Άθανάση Ν. Χ. Άντζουλίδης Σοφοκλής Χ" Κυριακού ΚΙ Χ" Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Κ. Χριστοδουλάκης 3) Οί ύποφαιν6μενοι Άντιπρ6εδρος και Μέλη τής Έπιτροπείας τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπίθου και ΚαραfJα όρίζομεν ώς συντακτικην Έπιτροπείαν τούς κ.κ. Ίωάννην Κωνσταντινίδην, Ν. Ι. Ξενήν, Κ. Χριστοδουλάκην, Ί. Πηγασίου και Χ. 'Αθανασίου, ητις συνψδ.1- τφ 8ψ αρθρψ τού Καταστατικού τής Σχολής συντάξυ και ύποfjάλυ προς έπικύρωσιν α') Κανονισμον των συνεδριάσεων και άποφάσεων τής Έπιτροπείας. β') Άναλυτικον Πρ6γραμμα τής Σχολής και γ') Κανονισμον διέποντα πασαν την λειτουργίαν τής ~χoλής. Έν Λαπίθψ τύ 19υ ΔεκεμfJρίου Τά Μέλη Ι. Άντωνίου Κ. Χ" Άναστάσι Γ. Σπουρδής Κ. 'Ιωσηφ Ν. Ι. Ξενής Γ ρ. Χ" Λάμπρου Χρ. Χ" Κυριακού 'Ιντζέγιαννη Ό 'Αντιπρ6εδρος '1 ωάννης Κωνσταντινίδης Κ. Χριστοδουλάκης Σοφοκλής Χ" Κυριακού Χ. 'Αθανάση Ν. Χ. 'Αντζουλίδης 4) ch 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας CΕλληνικής ~χoλής Λαπίθου και ΚαραfJα ωρισε δι' εκαστον των έν τύ Α' τάξει έφέτος έγγραφέντων μαθητων τά κάτωθι άπέναντι των όνομάτων των σημειούμενα ποσά, ατινα ούτοι όφείλουσι νά καταfjάλωσιν είς τούς Ταμίας αύτής ώς δίδακτρα. Γεώργιος Ι. ΚαλαfJας 'Αγησίλαος Λ. Βασιλειάδης Γεώργιος 'Α. Πλούσιος Σωκράτης Κ. '1 ωσηφίδης ;ΕΟ Ο

13 12 ~pόn Ι ΚΑ τη Σ ΛAfiHeOY 'Iάκω(Jος Μ. Ρούσος Άναστάσης Κ. Π6στανος Χαρίτων Δ. Κυριακίδης Νικ6λαος Χ. Φλουδιώτης Χρήστος Φ. Μιχαηλίδης Νικ6λαος.Σ. Παναγιωτάκης Έν Λαπίθψ Τ'Ώ 19rι Δεκεμ(Jρίου Ο - Ο - Ο δωρεαν Γρ. Χ" Λάμπρου Ι. Κωνσταντινίδης Κ. 'Ιωσήφ Γ..Σπουρδής Ι. Άντωνίου Χ. Άθανάση Χρ. Χ" Κυριακού Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Ι. Ξενής Ν. Χ. Άντζουλίδης Κ. Χ" Άναστάσι Ίντζέγιαννη.Σοφοκλής Χ" Κυριακού (σ. 54).Συνεδρίασις Γ'.Συνελθ6ντα σήμερον tv τψ Δημαρχείψ Λαπίθου τα ύποφαιν6μενα Μ έλη τής Έπιτροπείας τού.σχολαρχείου Λαπίθου, Καρα(Jii, μετα τήν προφορικήν δήλωσιν τού τέως άντιπροέδρου Αυτού κ. Ι. Κωνσταντινίδου εις τινα τών Μ ελών οτι έχει στείλrι τψ Π ροέδρψ τής Έπιτροπείας έγγραφον τήν παύσίν του ώς Άντιπρο έδρου, τού καιρού tπείγοντος ύπό τήν προ ε δρίαν τού γεροντοτέρου αυτών κ. Χ. Ί. Δημητριάδου ψηφίζουσι και διορίζουσιν ώς πληρεξουσίους αυτών τούς κ.κ. τήν Ά. Μ. τόν Πρ6εδρον Κυρηνείας Κύριλλον, Έλευθέριον Χ".Στεφάνου και Χαρίτωνα 'Αθανασίου, οπως προ(jώσιν ώς οί6ν τε τάχιον εις τόν διορισμόν τού άναγκαιούντος διδακτικού προσωπικού δύο καθηγητών δια τό έπι θύραις σχολικόν έτος τού.σχολαρχείου Λαπίθου - Καρα(J j,, ' tκ τών δύο τούτων ώς καθηγητών διορισθησομένων δέον ό μέν εις να ειναι διδάκτωρ τής φιλολογίας και να διορισθ'ώ ώς διευθυντής, ό δ' ετερος γεωπ6νος. 'Εν Λαπίθψ Τ'Ώ 6rι 'lουνίου τα Μέλη Χ. 'Αθανάση Π. Μαχαλλεκίδης Γ..Σπουρδής Κ. Χατζηαλεξάνδρου Ι. 'Αντωνίου 'Ελευθ. Χ".Στεφάνου Κ. 'lωσήφ.σοφοκλής Χ" Κυριακού Ν. Χ. 'Αντζουλίδης Χρ. Χ" Κυριακού Νικ6λ. Χ" Λάμπρου Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Ι. Ξενής δια τόν Γ. Χ" Λάμπρου 'Ελ. Χ".Στεφάνου. Ό 'Αντιπροεδρεύσας Χρ. Ι. Δημητριάδης.

14 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛAιf1HΘOY 13 (σσ ) Συνεδρία.1 ' Συνελθούσα σήμερον ή Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου Λαπίθου - ΚαeatJti έν τϋ Ί Μ. 'Αχειροποιήτου ύπδ τήν προεδρίαν τής Α. Μ. τού Προέδρου Κυρηνείας και συσκεφθείσα άπεφάσισεν όμοφώνως τα έξής: 10ν) Να άρχίσώ ή οίκοδομή τού Σχολαρχείου έπί τού συμπεφωνημένου γηπέδου δια τού περισσεύματος τών έφετεινών συνδρομών, τας 6- ποίας να είσπράξωσιν οί ώρισμένοι ταμίαι, πρδς έποπτείαν δε τής οίκοδομής ώρίσθησαν οί κ.κ. Σ. Χ" Κυριακού, Χ. 'Αθανασίου, Έλ. Χ" Στε-, φάνου καί Χρ. Χ" Κυριακού μετα τών δύο ταμιών, οττινες όφείλουσι να κανονίσωσι τδν τρόπον τής τε έποπτείας καί τής έργασίας προσηκόντως ή οίκοδομή θα γένηται έπί ώρισμένου σχεδίου τδ όποίον να ζητηθϋ έκ τού σεtjαστού έπί τής Παιδείας Τπουργείου τής Έλλάδος. νοείται ότι θά γίνώ πάσα προσπάθεια ύπδ τών είρημένων τούτων έποπτών, όπως ή οίκοδομηθησομένη πτέρυξ έπαρκέσώ είς τήν αμεσον έγκατάστασιν και λειτουργίαν τής Σχολής. Η οίκοδομική αυτη ύπεπιτροπεία καλουμένη ύπδ τού Προεδρεύοντος όφείλει να λογοδοτϋ περί τών πεπραγμένων. 20ν) 'Απεφάσισε να έπαναλάtjώ τήν σύστασιν πρδς τήν όρισθείσαν ύπεπιτροπείαν l πρδς έξεύρεσιν καταλλήλου καθηγητού, φιλολόγου, εί δυνατδν καί θεολόγου συγχρόνως, δια τδν 6ποίον έξουσιοδοτείται να προσφέρώ έτήσιον μισθδν μέχρις 70 λιρών, δυναμένη να ύποσχεθή είς αύτδν αύξησιν είς προσεχή έτη, έαν ούτος εύαρεστήσώ, ύπδ τδν όρον να συμμορφούται πρδς τους κανονισμους τού Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας έφ' όσον δεν ύπάρχουσι τοιούτοι έν τίjj Σχολαρχείψ ήμών, με τήν διαφοραν ότι έν τίjj Σχολαρχείψ θα ύπάρχωσιν αί άπαιτούμεναι δια τα γεωργικα περί πλέον ώραι. 30ν) Να προσαχθώσι πρδς έγκρισιν καί έπικύρωσιν οί έκπονηθέντες ύπδ τής πρδς τούτο όρισθείσης ύπεπιτροπείας κανονισμοί τών συνεδριών τής Έπιτροπείας τού Σχολαρχείου καί λειτουργίας αύτού μέχρι τού τέλους τού τρέχοντος μηνδς 'Ιουνίου (ίδε συνεδρίαν γ'). Έν 'Αχειροποιήτψ τϋ 197] 'Ιουνίου τα Μέλη Κ. Χατζήαλεξάνδρου Π. Μαχαλλεκίδης Σοφοκλής Χ" Κυριακού Κ. Χριστοδουλάκης Γεώργιος Σπουρδής Έλευθ. Χ" Στεφάνου καί δια Γρ. Χ" Λάμπρου Χ. 'Αθανάση ΚΙ Χ" Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Ι. Άντωνίου Κ. 'Ιωσήφ Χρ. Χ" Κυριακού Ν. Χ. 'Aντζoυλlδης Ν. Ι. Ξενής Ό Πρόεδρος 1 ίδε συνεδρίσν γ'. + 0 Πρόεδρος Κυρηνείας Κύριλλος tjεtjαιοί

15 14 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (σσ ) Συνεδρία Δ ι [sic]. CH Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου Λαπήθου - ΚαραfJii, συνεδριάσα σα σήμερον έν τfj οικίq, τού έν ΛαπήθCΡ Κυριακού Άντωνίου ύπο τήν προεδρίαν τής Α. Μ. τού Προέδρου Κυρηνείας και άκούσασα δήλωσιν τού Προέδρου Κυρηνείας 6τι ό άντιπρόεδρος κ. Ί. Κωνσταντινίδης δεν ύπέfjαλεν Αυτ41 παραίτησιν άπο τού άξιώματος αυτού, θεωρεί αυτον ώς κατέχοντα το άξίωμα αυτού και δικαιούμενον νά ένεργfj πάντα τά άνήκοντα εις αυτόν, ώς άντιπρόεδρον, δικαιώματα και καθήκοντα. Έν ΛαπήθCΡ τfj 2q, 'Ιουλίου Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου Χ. Άθανάση Χ. Ι. Δημητριάδης Έλευθ. Χ 11 Στεφάνου Ι. Άντωνίου ΚΙ Χ 11 Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Χρ. Χ 11 Κυριακού Γεώργιος Σπουρδής. Κ. Ίωσήφ Κ. Χατζηαλεξάνδρου Ν. ο Κ. Πύργος Σοφοκλής Χ ιι Κυριακού Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Ι. Ξενής + co Πρόεδρος Κυρηνείας Κύριλλος fjεfjαιοί Συνεχίζουσα τήν συνεδρίαν αυτής ή Έπιτροπή τού Σχολαρχείου Λαπήθου - ΚαραfJii, προέfjη εις τον διορισμον τού κ. Χρ. CΙερωνύμου και καθηγητού τών γεωπονικών και άλλων μαθημάτων έν τ41 ΣχoλαρχείCΡ με έτήσιον μισθον έξ έξήκοντα λιρών άγγλικών Άρ.,:;&60 - Ο - Ο, πληρωτέων αυτ41 κατ' ίσας μηνιαίας δόσεις διά δύο έτη, ύποχρεούμενον νά συμμορφώται προς τους κανονισμους τού Σχολαρχείου. CΟπαραfJάτης ύπόκειται εις ποινικήν ρήτραν,:;&20'- ο-ο. Έν ΛαπήθCΡ τfj 2q, Ί ουλίου Ή Έπιτροπεία Ν. Ι. Ξενής ' Κ. Χριστοδουλάκης Ίω. Κωνσταντινίδης Σοφοκλής Χ ι ι Κυριακού Γεώργιος Σπουρδής Κ. Χατζηαλεξάνδρου Ι. Άντωνίου διά Γριγ6ρη Χ' ι Λάμπρου Έλευθ. Χ ι ι Στεφάνο υ Έλευθ. Χ ι ι Στεφάνου Χρ. Χ" Κυριακού Χ. Άθανάση Κ. Ίωσήφ ΚΙ Χ 11 Άναστάσι Ίντζέγιαννη

16 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 15 (σ. 58) Συνεδρία Ε ι Συνελθούσα ή έπιτροπεία τού σχολαρχείου Λαπήθου Καραϋά σήμερον έν Καρα6q, ύπδ την προεδρίαν τού Μακαριωτάτου Προέδρου Κερυνείας άνέγνωσε συνεζήτησε και ένέκρινε τούς κανονισμούς ο'ίτινες θά διέπουν τδ σχολαρχείον έπι μίαν πενταετίαν άπδ σήμερον' έπεφυλάχθη μ6- νον ώς πρδς τά διδακτέα μαθήματα νά άκούσ1j και τάς γνώμας είδικών περι τά τοιαύτα μέχρι 6ριστικώς θά έγκριθώσι και τά περι τούτων. Πρακτικδν δέ έπι τούτο θέλει συνταχθfj άνετέθη δέ είς τδν Μ. Πρ6εδρον Κερυνείας νά παρακαλέσ1j άρμ6δια πρ6σωπα τών 6ποίων νά άκουσθfj ή γνώμη. 'Εν Καρα6q, τfj 111J 'Ιουλίου Νικ6λ. Χ 11 Λάμπρου 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Κ. Χατζηαλεξάνδρου Ν. Χ. Άντζουλίδης Χ. Άθανάση Κ. Χριστοδουλάκης 1. Άντωνίου Κ. 'Ιωσηφ Γεώργιος Σπουρδής Χρ. Χ 11 Κυριακού 'Ελευθ. Χ ι ι Στεφάνου Γρ. Χ ιι Λάμπρου + Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος ϋε6αιοί (σ. 59) Συνεδρία Στ ι Ή έπιτροπεία τού σχολαρχείου Λαπήθου Καρα6ά έν τfj συνεδρ[q. τούτ1j συζητήσασα τδ πρ6γραμμα όπερ 6 κ. '1 ωακείμ Π αυλίδης κατ6πιν έντολής έπι τούτφ τής έπιτροπείας ύπέϋαλεν; έπικυροί τούτο ώς 6ριστικδν πρ6γραμμα τής σχολής έπιφυλασσομένη έν άνάγκ1j νά έπιφέρ1j τάς τυχδν έπιϋληθησομένας τροποποιήσεις έν συνεννοήσει πάλιν μετά τού συντάξαντος τδ πρ6γραμμα. Άντίγραφον τού προγράμματος έλήφθη έκ τού πρωτοτύπου έν ίδιαιτέρφ 6ι6λίφ. 'Εν τijj Παρθεναγωγείφ Λαπήθου τfj 251J Αύγούστου '1 ωάννης Κωνσταντινίδης 1. Άντωνίου Χρ. Χ 11 Κυριακού Ν. Χ. Άντζουλίδης Σοφοκλής Χ ι ι Κυριακού 'Ελευθ. Χ 11 Στεφάνου Γρ. Χ 11 Λάμπρου Χρ. 1. Δημητριάδης Χ. Άθανάση

17 1θ Χ' ΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΗΘΟΥ (σσ ) Συνεδρίασις Ή Έπιτροπή τού Σχολαρχείου Λαπηθου - Καρα6ά συνεδριάσασα σημερον έψηφισε τα ακ6λουθα ποσα ώς είσιτηρια τών μαθητών δια το έτος τα όποία θα πληρωθώσι είς τούς Ταμίας ώς δίδακτρα. Λάπηθος τfj 6/19 Νοεμ6ρίου Ζ ι 2. Νεοπτ6λεμος και Γεωρ. Χριστοδουλ. 3. Μάρκος Σά66α Κεμιτζή 4. Εύριπίδης Κ. Λυσάνδρου 5. Σταύρος Πολυδώρου 6. Κωστής Πικραλλιδας 7. 'Ιωάννης Κωνστ. Χ 11 Γιαννάκη 8. Ματθαίος Σταυρή (Κοντεμένον) 9. Άγησίλαος Λάμπρου 10. Εύάγγελος Γ. Κιπίρι (Κερηνειαν) 11. Γεώργιος Καλα6ας 12. Γεώργιος Γιαννακοπούλλου 13. Γεώργιος Άρτέμη Πλουσίου 14. Σωκράτης Κ. 'Ιωσήφ 15. 'Ιάκω60ς Ρούσου 16. Σταύρος Χρ. Κωνσταντινίδης (Κυρην.) Μεταφέρονται Μεταφορα Άριστ6δημος Χαρ. Φεσα Σά66α Σοφοκλ. Λαμπρή Χριστ6δουλος Σοφοκλέους Χριστόδ. Ν. Πύργου Κυριακος Ν. Κυ6ερνίτης Άλέξανδρος Χ ι ι Άντώνη Άναστάσις Κ. Π6στανου Χαρίτων Δημοσθένους Νικ6λας Χρ. Φράγκου Χρήστος Φιλιπ. Χ ι ι Μιχαήλ 'Ιωάννης Βαρνά6α (Δωρεαν) ;,& 3- ο-ο Ο Ο 1- ο-ο 1- ο-ο 1- ο-ο Ο Ο 1- ο-ο 1- ο-ο 2- ο-ο 1- ο-ο 1- ο-ο Ο 1- ο-ο Ο 2- ο-ο 2- ο-ο 2- ο-ο ο-ο 1- ο-ο 1- ο-ο Ο 1- ο-ο Ο 0- ο-ο Έν Λαπηθφ τfj 6/ ;,&35- ο-ο Μέλη Σοφοκλής Χ ι ι Κυριακού Γρ. Χ 11 Λάμπρου Πιερής Χ 11 Λουκά Κ. Χριστοδουλάκης 'Ι. Άντωνίου Χρ. Χ Ι ι Κυριακού Ν. Χ. Άντζουλίδης 'Ιω. Άντιπρ6εδρος Κωνσταντινίδης

18 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΗΘΟΥ 17 _(σ. 60) ΣυνεδρΙα Ή Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου «(Λαπήθου - Καρα6α ι) συνελθούσα σήμερον tv τij) γραφείφ τού Δημαρχείου Λαπήθου ύπό την Προεδρίαν τής Α. Μ. τού Προέδρου Κυρηνείας συνεσκέφθη λα60ύσα ύπ' όψιν την άπάντησιν τού Άρχιεπ6πτου τών Σχολείων τής Νήσου είς την αίτησιν τού Προέδρου αύτής, δπως τό Σχολαρχείον ώς σχολείον μέσης Παιδείας άπολαμ- 6άν!! δλων τών δικαιωμάτων τού σχετικού Ν6μου, και άπεφάσισεν, δπως άποταθij πρός τό Έκπαιδευτικόν Συμ60ύλιον διά τό αύτό ζήτημα' πρός τόν αύτόν δε σκοπόν tπισυναφθώσι τό πρ6γραμμα και' λοιπά σχετικά. Έν Λαπήθφ rij 281J Ν οεμ6ρεου Η' Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Γ. Σπουρδής Κ. Χατζήαλεξάνδρου Ίω. Κωνσταντινίδης Χρ. Χ" Κυριακού Ν. Ι. Ξενής Κ. 'Ιωσηφ Γρ. Χ" Λάμπρου Χ. Άθανάση Ό Πρ6εδρος + Ό Προ Κυρηνείας Κύριλλος 6ε6αιοί (σσ ) Συνεδρία Θ' Ή Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου Καρα6α - Λαπήθου συνελθούσα tv rij αίθούσ!! τού Δημαρχείου Λαπήθου διώρησεν ώς Γραμματέα τής Έ πιτροπείας τού Σχολαρχείου τόν Γεώργιον Σπουρδήν. Έν Λαπήθφ rij 14/27 'Ιανουαρίου 1912 Ή Έπιτροπεία Κ. Χ" Άλεξάνδρου Έλευθ. Χ" Στεφάνου Ν. Ι Ξενής Σοφοκλής Χ" Κυριακού Χρ. Χ" Κυριακού Ν. Χ. Άντζουλίδης Κ. Χριστοδουλάκης Γ. Σπουρδής. Άντιπρ6εδρος 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Τά Μέλη Χρ. Χ" Κυριακού Ν. Ι. Ξενής Γρ. Χ" Λάμπρου Σοφοκλής Χ" Κυριακού Ι. ΆντωνΕου Έλευθ. Χ" Στεφάνου Ν. Χ. Άντζουλίδης Γεώργιος Σπουρδής Κ. Χριστοδρυλάκης

19 18 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (σσ ) Συνεδρία ιδ Ό 18ης 'Ιουλίου 1912 Συνελθούσα σήμερον ή tπιτροπεία τού Σχολαρχείου Καραοά - Λα πίθου έν τij αιθούσώ τού Δημαρχείου Λαπίθου ύπο την Προεδρίαν τού Μ. Προέδρου Κυρηνείας, άνέγνωσεν έπιστολην τού κ. Γρ. Χ" Λάμπρου φέρουσαν ήμερομηνίαν 30 Ίουνίου 1912 δια τής όποίας αναφέρεται ούτος εις λυπηρον tπεισ6διον, το όποίον συνέοη κατα τής tv ΆχειροποιήΤQ) συνεδρίας 25ης 'Ιουνίου 1912 εις σύγκρουσιν δηλ6ντι αύτού μεθ' ένος άλ λου μέλους τής Έπιτροπείας. Δηλοί δε ότι ενεκα φ600υ παρομοίων έπεισοδίων κωλύεται να με τέχώ τών συνεδριάσεων τής Έπιτροπείας, έκτος έπν αύτη απομακρύνώ το άλλο μέλος απο τας συνεδριάσεις αύτής. rh Έπιτροπεία συσκεφθείσα περι τούτου έκρινε καλον ν ' απευθύνώ προς τον κ. Γρηγ. Χ" Λάμπρου απάντησιν δια τού Προέδρου, δια τής όποίας να δηλωθij εις τον κ. Γρ. Χ" Λάμπρου ότι δια το έν λ6γq) έπεισ6- δι ον tλυπήθη καιρίως ή έπιτροπεία: ήτο μία προσοολη τού σωματείου και τού αξιώματος τών μελών ένώπιον τών όποίων έλαοε χώραν ή απρεπης σκηνή. Έλπίζει δε ή Έπιτροπεία ότι δεν θα έπαναληφθij τοιούτ6ν τ}, tv τψ μέλλοντι και ότι ό κ. Γρ. Χ" Λάμπρου δεν θα έμμείνώ εις την ιδέαν του να παύσώ μετέχων τών συνεδριάσεων τής Έπιτροπείας, τού όποίου τας ύπηρεσίας θεωρεί χρησίμους ή Έπιτροπεία' άλλως τε οί κανονισμο}, δεν παρέχουσιν εις την Έπιτροπείαν δικαιώματα διαγραφής μελών όπ6τε θα ειχεν αυτη και ετερα δικαστικα δικαιώματα, αλλ ' ούτε και αντικαταστάσεως. Άνεγνώσθη έπιστολη 25ης 'Ιουνίου τού κ. Χ. ΟΙερωνύμου δια τής όποίας ζητεί ούτος διάφορα σργανα δια το Σχολαρχεί.ον: απεφασίσθη να τψ ooeij απάντησις ότι περι τούτων' ή Έπιτροπεία θ' αποφασίσώ όταν έλθώ ό νέος Σχολάρχης, μεθ' ου θέλει συσκεφθεί ή Έπιτροπεία δια την έν γένει λειτουργίαν τού Σχολαρχείου και τού προγράμματος. Έν ΛαπίθQ) 18 'Ιουλίου 1912 Μέλη r. Σπουρδής Κ. 'Ιωσηφ Χ. Άθανάση Σοφοκλής...χ" Κυριακού Έλευθ. Χ 11 Στεφάνου Κ. Χατζήαλεξάνδρου Ι. Άντωνίου Γεώργιος Σπουρδής Άντιπρ6εδρος Άπορρίπτω ασηζητει την αίτησιν Γρ. Χ" Λάμπρου και διαφωνώ. Εις δε το ο. Χρ. ΟΙερωνύμου συμφωνώ. Ι. Κωνσταντινίδης Χρ. Χ 11 Κυριακού. + ro Πρ6εδρος Κυρηνείας Κύριλλος (σ. 64) Προς τον αντιπρ6εδρον τής Έπιτροπείας τού Σχολαρχείου Καρα οά - Λαπίθου. Άξι6τιμε κύριε, Έπειδη το Σχολαρχείον δεν tλειτούργησεν ώς έδει να λειτουργήση, δια τούτο μετα μεγάλης μας λύπης λαμοάνομεν την τιμην να κατα-

20 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 19 στήσωμεν ύμίν γνωστον ότι άποσύρομεν πάσαν ήμών συνδρομην προς το καθlδρυμα τού καί, άπεκδυ6μεθα πάσης ευθύνης, καθιστώμεν ύμάς ύπευθύνους διά τε τα συμβάντα και συμοησ6μενα. 'Εν Λαπίθφ 5/18 'Ιουλίου 1912 (σσ ) Π ρός τούς κ. Κ. Χριστοδουλάκην καί λοιπούς. Κύριοι, 'Έχομεν τύιν τιμ ην μετ α τού προ σήκοντος σεοασμού. "Έπονται αί ύπογραφαί. 'Ελήφθη έπιστολή σας ύπο ήμερομηνίαν 5/18 'Ιουλίου 1912 δια τής όποίας λέγετε ότι το Σχολαρχείον δεν έλειτούργησεν ώς έδει και δια τούτο άπεκδύεσθε πάσης ευθύνης διά τε τα συμοάντα και συμοησ6μενα καί παύετε τής συνδρομής σας. 'Εκπλήττεται ή 'Επιτροπεία ολέπουσα τοιαύτας αιτιάσεις, ένψ τινες έξ ύμών ετσθε μέλη και παρηκολουθήσατε τας εργασίας τής Έπιτροπείας προς όσον το δυνατον καλλιτέραν λειτουργίαν τού Σχολαρχείου δι6τι καί τα φώτα ειδικών καθηγητών επεκαλέσθημεν προς σύνταξιν τού προγρ άμ ματος, καί ό,τι ήτο δυνατον να γείν1) φρονεί ότι έγεινε καί δεν έπαυσε να εργάζεται προς συμπλήρωσιν εν τψ μέλλοντι πάσης ελλείψεως. Δια ταύτα δεν δύναται ν' άποδεχθij την δήλωσίν σας καί συνεπώς άπορρίπτει την διαμαρτυρίαν σας και σάς θεωρεί ύπευθύνους, δια τας συνδρομας τας όποίας ένεγράψατε δια μίαν πενταετίαν καί έπί rij Βάσει τών όποίων έγένοντο οί διορισμοί τών καθηγητών και άνελήφθησαν. διάφοροι ύποχρεώσεις. 'Εν Ααπιθη r sic 1. ι. Άνεγνώσθη έγγραφος παραίτησις τών Κ.κ. Κ. Χριστοδουλάκη, Κ. 'Ιντζέγιαννη, Ν. Χ. Άντζουλίδη και Π. Μαχαλλεκίδη. Ή επιτροπεία, προ τής επιμονής τών ύποβαλ6ντων τας παραιτήσεις όπως γείνωσιν αύται ά ποδεκταί, άπεδέξατο ταύτας καί τοι δεν ύπάρχουσι λ6γοι σοοαροί παραιτήσεως.. Άπεφάσισε δέ, όπως δια τού προέδρου καλέση τας οικείας ενορίας όπως έκλέξωσιν άντικατάστας [sic] αυτών. Μ ετα ταύτα διελύθη ή συνεδρίασις. 'Εν Λαπίθφ 18 'Ιουλίου [ΚΕΝΟΝ ENΔJEKA ΕΤΩΝ Ι (σ. 67) Πρακτικον 'Εκλογής Σήμερον 17ην τού μηνός 'Ιο υλίου 1923, ήμ έραν Δευτέραν και ώραν 10ην Π.μ. οί κάτωθι ύποφαιν6μενοι άποτελούντες τας Έκκλησιαστικας 'Επιτροπας τών εξ ένοριών τής Κωμοπ6λεως Λαπήθου δυνάμει άποφάσεως άντιπροσώπων αυτής ληφθείσης τψ παρελθ6ντι Σαοοάτφ 151) τού αυτού μηνος έν τψ Παρθεναγωγείφ Άγ. Παρασκευής μετα προηγουμένην πρ6- σκλησιν καί ύπο την προεδρίαν τού Π. Μ. Κυρηνείας κ. Μακαρίου συνελθ6ντες έν rij κατα την ένορίαν Τιμίου Προδρ6μου οικία τού κ. Νεοφύ-

21 20 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ του Παναγή όμ6φωνα έξελέξαμεν τούς Κ.κ. Χαρίτωνα Άθανάση, Ι. Κωνσταντινίδην, Ν. Κ. Πύργον, Πολύδωρο ν Κωνσταντίνου, Άρτέμην Χρ. Προεστ6ν, και Κώσταν Χριστοδουλάκην ο'ίτινες ύπδ την προεδρίαν τού Δημάρχου τής Κωμοπ6λεως κ. Ε. Κ. Παρασκευαιδου, θά άποτελέσωσιν την έφορείαν τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, διά μίαν τριετίαν άπδ σήμερον. Έν Λαπήθφ τij 17/ (σ. 67, Οιεγρά.ψη όμ.ως) Π ρακτικδν 'Εκλογής Σήμερον τij 111] 'Ιουλίου 1926 έντολij τής Α. Πανιεροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Μακαρίου συνελθ6ντες οί 'Επίτροποι πασών τών 'Εκκλησιών Λαπήθου ύπδ την προεδρίαν τού Άρχιμανδρίτου 'Ιακώ80υ Άρνοπούλου έξέλεξαν όμοφώνως ως έπιτρ6πους τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου τούς άξιοτίμους κ.κ. Νικ6λαον Πύργον, Χριστ6δουλον Δ. Άλλαμένον, Νικ6λαον Χ. Ε1jαγγελίδην, Χριστ6δουλον Κ. Παντέχη, Πολύδωρον Κωνσταντίνου και Κ. Χριστοδουλάκην, ο'ίτινες και θά διαχειρίζονται τά τής Άνωτέρας ΟΕλληνικής Σχολής Λαπήθου κατά την τριετή περίοδον , και 'Εν Λαπήθφ τij 111] 'Ιουλίου (Πρ6λ. σ. 77) Οί Έπίτροποι τών 'Εκκλησιών άκολουθεί (σ. 68) Συνεδρία Α ι 0 Προεδρεύσας τής 'Εκλογής Άρχιμανδρίτης 'ι άκω80ς 'Αρν6πουλος Συνεδριάσασα. σήμερον ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας ΟΕλληνικής Σχολής Λαπήθου, έξέλεξεν ως Ταμίαν τδν κ. Κώσταν Χριστοδουλάκη ν και ως Γραμματέα τδν κ. Πολύδωρον Κωνσταντίνου. 'Εν Λαπήθφ rij Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Άρτέμης Χ. Προεστού Συνεδρία Β ι 0 Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης Συνεδριάσασα σήμερον, ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας ΟΕλληνικής Σχολής Λαπήθου έδι6ρισεν διά τδ σχολικδν ετος ως Διευθυντην τδν κ. Κ. Α. Καπλάνην άντι μισθού λίρ. όγδοήκοντα άριθμ. Ζ80 - Ο - Ο και ως διδάσκαλον τδν κ. Κ. Σ. Κακουλλην άντι μισθού λίρ. έfjδoμήκoντα τρείς άριθμ. Ζ73 - Ο - Ο Έν Λαπήθφ τij Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Άρτέμης Χ. Προεστού 0 Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης

22 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 21 1 (σ. 69) Συνεδρία Γ' Συνεδριάσασα σήμερον, ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου κατένειμεν τα εισιτήρια τών μαθητών δια το σχολικον έτος , τα δποία θα πληρωθώσιν εις τρείς ισαρίθμους δ6σεις και κατ' άναλογίαν άνα δίμηνον τού πρώτου περατουμένου τέλη Νοεμ6ρίου και τού τελευταίου τέλη Μαρτίου. ch κατανομή tγίνετο ώς έξής. 1 Φειδίας Σά66α 2 Μενέλαος Ν. Πύργος 3 Πολύδωρος Γεωργίου 4 Λεωνίδας Μιχαήλ 5 'Ιωάννης θ εοκλέους 6 Κ ώστας Θ εοκλέους 7 Διομήδης Σά66α 8 Σ6λων Κ. Παπαδ6πουλλος 9 Ίάκω60ς Γ. Έπιφανίου 10 Μιχαήλ Χ" Δαμιανού 11 Μιχαήλ Κ. Κατσοχοίρης 12 Γεώργιος Ι. Χ. Νικολάου 13 Γεώργιος Θρασυ60ύλου ι (σ. 70) 14 Κ ωνσταντί νος Χ" 'Ιωάννου 15 Γεώργιος Χ" Κωνσταντίνου 16 Χρίστος Άμ6ρααμίδης 17 Νικ6λαος Ι. Χ" Νικολάου 18 Λουκάς Πιερή 19 Χρίστος Χ" Κωνσταντίνου 20 Χρίστος Π. Έξαδάκτυλος 21 Χριστος Τιλεμάχου 22 Δωρ6θεος Μ. Γιάλλουρος 23 Λεωνίδας Κυριακού 24 Παναγιώτης Διονυσίου 25 Νικ6λαος Κ. Π6στσινος 26 Γρηγ6ριος Κυριακού 27 Χρίστος Κ. Παπαπέτρου 28 Πέτρος Κ. Παπαπέτρου 29 'Ηλίας Καρλέττης 30 Σά66ας Άθανασίου 31 Άναστάσιος Χριστοφή Κύρρη 32 Κ υριακος Χαραλάμπους 33 Χαράλαμπος Κυπριανού (σ. 71) Έν Λαπήθφ τύ τα Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Άρτέμης Χ. Προεστός Χ. Άθανάση ;& ο-ο 1- ο-ο 5- ο-ο ο-ο 2- ο-ο 3- ο-ο ο-ο ο-ο 3- ο-ο ο-ο ο-ο 4- ο-ο 3- ο-ο ο-ο 3- ο-ο ο-ο ο-ο ο-ο 23- ο-ο 17- ο-ο ;& Πρ6εδρος Ε. Κ. Π αρασκευαιδης 'i.~;.

23 χρονiκα ΤΗ! ΛΑ,ΠΗΘΟ'ι' (σ. 71) Συνδρομαι 'Εκκλησιών Έκκλησία Άγ. Άναστασι ς Έκκλησία Άγ. Θεοδώρου Έκκλησία <Αγ. Παρασκευής Έκκλησία <Αγ. Λουκά Έκκλησία <Αγ. Μηνά <Ιερά Μητρ6πολις Κυρηνείας Α Π Μητροπολίτης κ. Μακάριος ;;& ;;& (σ. 72) Συνεδρία Δ' Συνεδριάσασα σήμερον ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου γνωστοποιεί τά κατωτέρω πρός διαφώτησιν τού κοινου Λαπήθου - Καρα6ά εν σχέσει με αίτήσεις μερικών γονέων περι ελαττώσεως τών είσιτηρίων. <Η Έπιτροπεία εμμένει, και δικαίως, είς τάς ηδη ληφθείσας άποφάσεις καθ6τι αν ύπάρχη και μικρόν πλε6νασμα τούτο θά χρησιμεύση ώς άπ6θεμα διά τήν 'ίδρυσιν τής r' τάξεως και συν τψ χρ6νψ και οίκοδομήν κτιρίου. Λάπηθος τ'/] 18 Νοεμ6ρίου 1923 Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Άρτέμης Χ. Προεστός Χ. Άθανάση <ο Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης Συνεδρία Ε' Συνεδριάσασα σήμερον ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, Μιώρισέν διά τό σχολικόν έτος ώς διευθυντήν τον κ. Κ. Σ. Κακουλλrjν άντι μισθού έ6δομήκοντα - όκτώ λιρών άγγλο άριθμ. ;;& και ώς διδάσκαλον τόν Κ. Χ. Δ. Κυριακίδην άντι μισθού λιρών άγγλο έξήκοντα _ εξ άριθμ. ;;& Λάπηθος τύ Τά Μέλη llολύδ. Κωνσταντίνου Κ. Χριστοδουλάκης Χ. Άθανάση <ο Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης {σ. 73)Συνεδριάσαυα σήμερον ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, άπεφάσισεν όπως πληρωθή ό Κ. Κ Α Καπλάνης, τέως διευθυντής τής Σχολής, εκ τού ταμείου τής Σχολής, τό ποσόν τών λιρών άγγλο όκτώ άριθμ. ;;&8-0-0 καθυστέρησις, τού παρελθ6ντος έτους Έν Λαπήθcμ τύ 29 Ί ουλίου 924. Τά Μέλη Πολυδ. Κωνσταντίνου Χ. Άθανάση <ο Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης

24 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 23 Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου κατέμεινεν τα είσιτίρια τών μαθητών δια τό σχολικόν έτος τα όποία θα πληρωθώσιν είς τρείς ίσαρίθμους δ6σεις και κατ' ά ναλογίαν άνα δίμηνον τού πρώτου περατουμένου τέλη Δεκεμορίου 924 και τού τελευταίου τέλη 'Απριλίου 925. <Η κατανομή έγένετο ώς έξής: 1 Γεώργιος Χαραλάμπους ;i Γεώργιος Θεοδώρου 2- ο-ο 3 "Έλλη Χρ. Τσιάκκα 'Ελένη Εύαγγέλου Κυριακή Χαρίτωνος 2- ο-ο 6 Κωνσταντίνος Διγενή 3- ο-ο Κωνσταντίνος Θεοδωσίου Νίκος Χαραλάμπους <Όμηρος Κυπριανού 3- ο-ο 10 Πολυξένη Χ 11 Χριστοδούλου Σάοοας Λουκά Γεώργιος Χ ι ι Κωνσταντίνου Δωρ6θεος Μ. Γιάλλουρος ο-ο (σ. 74) 14 Διομήδης Σάοοα 15 Ίάκωοος Γ. 'Επιφανίου 16 Κωνσταντίνος Θεοκλέους 17 Κασάνδρα Ν. Καλαοά 18 Λεων{δας Μιχαήλ 19 Πολύδωρος Γεωργίου 20 Παναγιώτης Διονυσίου 21 Χριστος Χ ι ι Κωνσταντίνου 22 Σ6λων Κ. Παπαδ6πουλλος 23 Σάοοας 'Αθανασίου 24 Ίωάννα Χρ. 'Αλετρά 25 Ναυσικά Άναστασίου ;i ο-ο 3- ο-ο 4- ο-ο 2- ο-ο ο-ο 4- ο-ο ο-ο ο-ο 'Εν Λαπήθψ τύ 6 Δεκεμορίου 924. ;i65- ο-ο τα Μέλη <ο Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης Άρτέμης Χ. Προεστός Πολύδ. Κωνσταντίνου Κ. Χριστοδουλάκης <Αγ Άναστασία ) Παρασκευή ) Θε6δωρος ) Λουκάς ) Μην J- ς ΣυνδρομαΙ 'Εκκλησιών <Ιερα Μητρ6πολις Κυρηνείας Η Π Ο Μητροπολίτης κ. Μακάριος ;i ;i

25 24 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (σ. 75) Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπή τής 'Ανωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, έξέλεξεν ως Πρ6εδρον τδν κ. Χαρίτωνα 'Αθανάση άντί τού παρετηθέντος κ. Ευθυοούλου Κ. ΠαρασκευαΙδου. Λάπηθος τύ 21/7/925. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου 'Αρτέμης Χ. Προεστ6ς Ό Πρ6εδρος Χ. 'Αθανάση Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου έπανεδι6ρισεν τδν κ. Σ. Κ. Κακουλλήν ως διευθυντήν άντί μισθού λιρών άγγλο έfjδoμήκoντα όκτω άριθμ. ;;1; καί τδν Κ. Χ. Δ. Κυριακίδην ως διδάσκαλον άντί μισθού λιρών άγγλο έξήκοντα - εξι άριθμ. ;;1; Λάπηθος τύ 25/7/925 Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου 'Αρτέμης Χ. Προεστδς Ό Πρ6εδρος Χ. 'Αθανάση (σ. 76) Συνελθούσα σήμερον εις συνεδρίαν ή Σχολική 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας Σχολής Λαπήθου, έλαοεν ύπ' όψιν τήν αίτησιν τού Κ. Χαρίτωνος Δ. Κυριακίδου δι' ής ζητεί αύξησιν τού μισθού του, άπεφάσισε νά τού δωθή αύξησις έκ λιρών Στερλινών τεσσάρων ;;1;4-0-0 ητοι με μισθδν λίρας Στερλίνας έοδομήκοντα ;;1; διά τδ Σχολικδν έτος Λάπηθος τύ 28 'Ιουλίου Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου 'Αρτέμης Χ. Π ροεστδς Ή Σχολική 'Επιτροπεία Χ. 'Αθανάση, Πρ6εδρος Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, κατένειμεν τά εισιτήρια τών μαθητών διά τδ σχολικδν έτος τά 6ποία θά πληρωθώσιν εις τρείς ισαρίθμους δ6σεις ητοι' κατά τριμηνίαν' τής πρώτης ληγούσης τέλη Νοεμορίου 925 τής δευτέρας ληγούσης τέλη Φεορουαρίου 926 καί τής τρίτης ληγούσης τέλη Μαιου 926' ή κατανομή έγένετο ως έξής: 1 '"'Όμηρος Κυπριανού 2 Κωνσταντίνος Διγενή 3 Νίκος Χαραλάμπους 4 Γεώργιος Θεοδώρου ;;1; ο-ο ο-ο

26 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛAflHeOY 25 5 Κ υριακη Χαρίτωνος 6 'Έλλη Χρ. Τσιάκκα 7 Έλένη Εύαγγέλου 8 Σωτήριος Κωνσταντίνου 9 Νεοπτόλεμος ΣάΒΒα 10 Κωνσταντίνος Σοφοκλέους 11 Κωνσταντίνος Πέτρου 12 'Ε ρωτόκριτος Κυπριανού (σ. 77) 13 Κωνσταντίνος Χαραλάμπο υ ς 14 Κυριακδς Άχιλλέως 15 Κωνσταντίνος Σταύρου 16 Νικόλαος Παπ Ζ Κωνσταντίνου 17 Κλεονίνη ΣάΒΒα [sic] 18 Χριστοφής Δημητρίου 19 Δημήτριος Μελετίου 20 Πέτρος Παπα Γεωργή 21 Γεώργιος Χαραλάμπους 22 Έλένη Νικολάου 23 Μαρία Παρασκευαιδου 24 ΣάΒΒας Χ" Μιχαηλ 25 Παναγιώτης Κ. Κατσοχοίρης Λάπηθος τύ 1/11/925 Τά Μέλη Πολι5δ. Κωνσταντίνου Κ. Χριστοδουλάκης Άρτέμης Χ. Προεστδς 2- ο-ο 3- ο-ο ο-ο 3- ο-ο ο-ο ;& ο- ο ο-ο 3- ο-ο 1- ο-ο ο-ο 1- ο-ο 2- ο-ο ο-ο ;& ο-ο ;& Ό Πρόεδρος Χ. Άθανάση Πρακτικδν Έκλογής Σήμερον τύ 11 Ίουλίου 1926 έντολύ τής Α. Πανιερότητος τού Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Μακαρίου συνελθόντες οί Έπίτροποι πασών τών Έκκλησιών Λαπήθου έν τψ Άρρεναγωγείω Άγίου Λουκα ύπδ την προεδρίαν τού Άρχιμανδρίτου ΊακώΒου Άρνοπούλου έξέλεξαν όμοφώνως ώς Έπιτρόπους τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου τούς 'Αξιοτί μους κ.κ. Νικόλαον Κ. Πύργον, Χριστόδουλον Άλλαμένον, Νικόλαον Χ. Εύαγγελίδην, Χριστόδουλον Κ. Παντέχη, Πολύδωρον Κωνσταντίνου και Κ. Χριστοδουλάκην, ο'ίτινες και θά διαχειρίζωνται τά τής Άνωτέρας Έλλη νικής Σχολής Λαπήθου κατά την τριετή περίοδον , και Έν Λαπήθcρ τύ 11 Ίουλίου (Πρ6λ. σ. 67, ένθα. διεγρά.ψ'υ)) Έπίτροποι τών Έκκλησιών Γεώργιος Ν. Χ" ΣάΒΒας Ό Προεδρεύσας τής Έκλογής Άρχιμανδρίτης Ί άκωβος Άρνόπουλος

27 2β ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΜΗΘΟΥ (σ. 78) Χριστόφορος Ν. Παναγη Πολύδ. Κωνσταντίνου Σάσσας Χ / / Κ υριακοϋ Διονύσιος Χριστοφόρου Άχιλλευς Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Κ. Παντέχη 'ΙωακεΙμ Χ / / Μηχάλης Νεώφιτος Παναή Διονύσιος Χρ. Κκαϊλι] Χ 11 ΣάΒσας Γ. Σιακίδης Σοφοκλής Παπά Θεοφάνους Π. Μαχαλλεκίδης 'Ιω. Κωνσταντινίδης Οί ύποφαινόμενοι 'Επίτροποι τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου συνελθόντες σήμερον 12 'Ιουλίου 1926 έξελέξαμεν έκ συμφώνου ώς Πρόεδρον τον κ. Νικόλαον Κ. Πύργον, ώς Ταμίαν τον κ. Κώσταν Χριστοδουλάκην, και ώς Γραμματέαν τον κ. Πολύδωρον Κωνσταντίνου διά την τριετή περίοδον Λάπηθος τή 12 'Ιουλίου 926. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Χ. Ευαγγελίδης Χριστόδουλος Δ. Άλλαμένος Χριστόδουλος Κ. Παντέχη Πολύδ. Κωνσταντίνου. Ό Πρόεδρος (σ. 79) Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, έδιόρισεν διά το σχολικον έτος ώς διευθυντην τής Σχολής τον κ. Χαρίτωνα Δ. Κυριακίδην άντι μισθοϋ λιρών άγγλικών όγδοήκοντα - πέντε άριθμ. Ζ Λάπηθος τή 3 Αυγούστου 926. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Δ. Άλλαμένος Ν. Χ. Ευαγγελίδης Χριστόδουλος Κ. Παντέχη Ό Πρόεδρος Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία της Άνωτέρας ΟΕλληνικης Σχολής Λαπήθου, έδιόρισεν διά το σχολικον. έτος ώς δεύτερον διδάσκαλον τής Σχολής τον έκ Καρασά κ. Φιλάρετον Άργυρίδην άντ!' μισθοϋ λιρών άγγλικών πεντήκοντα άριθμ. Ζ Λάπηθος τή 22/8/926. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Ό Πρόεδρος

28 . ΧΡΟΝΙΚΑ τησ ΛΑl1ΗΘόν 21 (σ. 80) Συνεδριάσασα ή ΈπιτροπεΙα τής 'Ανωτέρας Έλληνικής Σχολής Λα - ηήθου σήμερον, κατένειμεν τά είσιτήρια τών μαθητών διά το έτος τά όποία νά πληρωθώσιν είς τρείς ίσαρίθμους δ6σεις ητοι κατά δημηνίαν' τής πρώτης ληγούσης τέλη Νοεμ6ρίου, τής δευτέρας ληγούσης τέλη 'Ιανουαρίου καί τής τρίτης τέλη Μαρτίου 927. Ή κατανομτ) έγένετο ώς έξής: 1 Μ αρlα Κυριάκου Ζ Θεοδώρα Διονυσίου 'Ιωάννου Εύαγγέλου 2- ο- ο 4 'Ιωάννης 'Α6ρααμίδης 'Ιωάννης Φυλακτού 2- ο-ο,. 6 Γρηγ6ριος Νικήτα ο-ο 7 'Αντώνιος 'Ιωάννου Γεώργιος Νικολάου 1- ο-ο 9 Χριστ6δουλος Μιχαηλ 4- ο-ο 10 "Όμηρος Χ" Πέτρου 'Ανδρομάχη Χαραλάμπους 1- ο-ο 12 Περσεφ6νη 'Αναστασίου 1- ο-ο 13 Θεοδώρα Χριστοφή 1- ο-ο 15- ο-ο Ζ30- ο-ο 14 Μαρούλλα Χαρίτωνος Ραδάμανθυς Κ. Χριστοδουλάκη Πάρης Κ. Χριστοδουλάκη Π αναγιώτης Σπύρου 3- ο-ο 18 Μ6δεστος Χ" Νικολάου Πέτρος Κυριακού 1- ο-ο 20 Σωκράτης Χ" Χαραλάμπους 1- ο-ο 12- ο-ο 21 Χριστ6δουλος Σά66α 1- ο-ο 22 Χαράλαμπος 'Αθανασίου Κλεονίκη Σά66α 3- ο-ο 24 Παναγιώτης Κατσοχοίρης 2- ο-ο 25 Μαρία Κ. Π αρασκευαιοου ΟΕλένη Νικολάου 1- ο-ο 11 - ο-ο 27 Κυριακος 'Αχιλλέως (προστατευ6μενος Μητροπολlτου) 1- ο-ο 28 Κωνσταντίνος Πέτρου Κωνσταντίνος Σοφοκλέους Ν εοπτ6λεμος Σά66α Κωνσταντίνος Χαραλάμπους 'Ερωτ6κριτος Κυπριανού 1- ο-ο 8- ο-ο (σ. 81) Ζ61- ο-ο 33 Πέτρος Παπά ΓεωργΙου 4- ο-ο Ζ61- ο-ο :i65- ο-ο j.~, '

29 28 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘογ Συνδρομαί <Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας Α Π Μητροπολίτης Μακάριος Έκκλ. <Αγ. Άναστασίας Έκκλ. <Αγ. Θεοδώρου 'Εκκλ. <Αγ. Λουκά 'Εκκλ. <Αγ. Μηνά 'Εκκλ. <Αγ. Παρασκευη Λάπηθος rij 30/10/926. ol ol ol ;,Ε Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Χ. ΕύαγγελΙδης Χ. Δ. Άλλαμένος Πολύδ. Κωνσταντίνου <ο Πρόεδρος Συνελθούσα σήμερον είς συνεδρίαν ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, έλαtjεν ύπ' όψιν την αίτησιν τού κ. Φιλαρέτου Άργυρίδου δευτέρου διδασκάλου τής Σχολής δι' ής ' ζητή όπως τψ δοθή ένός μηνός άδεια, 'ίνα μεταtjή εις την έν τψ χωρίψ Σισκλείπψ νέαν θέσιν,άπεφάσισε νά τψ δοθή άδεια άπουσίας ένός μηνός άπεφασίσθη δέ, όπως άποκοπη ό μισθός τού μηνός 'Ιουνίου ήτοι' τό ποσόν τών ;,Επέντε' Προσέτι δέ, νά παρακληθή ό Διευθυντης τής Σχολής κ. Χ. Δ. Κυριακίδης όπως άναλάtjη καί διδάξη τά μαθήματα τής πρώτης Τάξεως τής Σχολής μέχρι τής λήξεως τού σχολικού έτους Λάπηθος rij 5/6/927. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου. Ό Πρόεδρος (σ. 82) Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, έδιόρισεν διά τό σχολικόν έτος ώς διευθυντην τής Σχολής τόν κ. 'Αθανάσιον Δ. Κυριακίδην άντι μισθού λιρών άγγλικών έννενήκοντα άριθμ. ;,Ε καί ώς δεύτερον διδάσκαλον τόν κ. Νικόλαον Δ. Κάντην άντί λιρών άγγλικών πεντήκοντα άρ. ;,Ε Λάπηθος rij 5/8/927. Τά Μέλη Χ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Κ. Παντέχη <ο Πρόεδρος

30 ι. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΗΘΟΥ 29 Συνεδριάσασα σήμερον ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, κατένειμεν τά εισιτήρια τών μαθητών διά τό έτος τά όποία θά πληρωθώσιν εις τρείς ισαρίθμους δ6σεις ήτοι κατά τριμηνίαγ τής πρώτης ληγούσης τέλη Δεκεμt5ρίου 927 καί τής τρίτης τέλη Μαιου 928. Ή κατανομή έγένετο ώς έξής. 1 Φειδίας Κ. Παρασκευαιδης Ζ 'Όθων Ζαννέττου 'Ιωάννης Σάt5t5α 2- ο-ο 4 Δώρος Άχιλλέως Χρύσανθος Νικολάου Κώστας Ε. Παρασκευαιδης 4- ο-ο 7 Κωνσταντίνος 'Ιωάννου Ειρήνη Εύθυμίου Φανος Έπιφανίου 2- ο-ο 10 'Ιωάννης Κωνσταντίνου Χρίστος Έλευθερίου 1- ο-ο 12 Σάt5t5ας Προδρ6μου Στυλιανός Κυπριανού ο-ο (σ. 83) ;& Πηγάσιος Λουκα Χριστ6δουλος Χ" Μιχαήλ Μιχαήλ Παναγιώτου Παύλος Βασιλείου "Όμηρος Χ. Κυθρεώτης Πάρις Κ. Χριστοδουλάκης Ραδάμανθυς Κ. Χριστοδουλάκης Άνδρομάχη Χαραλάμπους ο-ο 22 Μ αρούλλα Χαρίτωνος Πέτρος Κυριακού Χαράλαμπος Άθανασίου 2- ο-ο 25 Χριστ6δουλος Σάt5t5α 1- ο-ο 26 'Ιωάννα Εύαγγέλου 2- ο-ο 27 Γρηγ6ριος Νικήτα 3- ο-ο 28 Γεώργιος Νικολάου 1- ο-ο 29 'Ιωάννης Κ. Άt5ρααμίδης Σωκράτης Χ" Χαραλάμπους 1- ο-ο ;&60- ο-ο Λάπηθος τ'ύ 3/10/927 Τά Μέλη Ό Πρ6εδρος Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Κ. Πύργος Ν. Χ. Εύαγγελίδης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χ ριστ6δουλος Δ. 'Αλλαμένος

31 30 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛAnHeOY Άπό εισιτήρια Προϋπολογισμός έτους )) Έκκλησ. Άγ. Θεοδώρου συνδρομή )) )) Άγ. Άναστασίας )) )) )) Άγ. Παρασκευής )) )) )) Άγ. Λουκα )) )) )) Άγ. Mην.~ )) Συνδρομ1} Μητροπόλεως Κ υρηνείας» Μητροπολίτου κ. Μακαρ{ου Περίσσευμα λήξαντος έτους έσοδα Ζ ΖI ΖI ljz Ζ ΥΖ Μισθο/, 'Α Δ Κυριακίδης Ν Δ Κάντης Ένοίκιον οικήματος "Εκτακτα έξοδα προσωπικού 'Έξοδα Ζ ΖI ΖI Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Χ. Ευαγγελίδης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Δ. Άλλαμένος Ό Πρόεδρος 3110/927 (σ. 84) Συνεδριάσασα σήμερον, ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας Έλληνικi'ίς Σχολής Λαπήθου, άπεφάσισεν τά έξής. 1 Νά ένοικιασθij τό γήπεδον τής Σχολής τό κείμενον εις 'Άγ. Μηναν τοποθ. Άγ. Μαύρη δι' εν έτος. 2 Νά γείνη ενα γραφείον 3 Νά άγορασθώσι χάρτης ευρώπης και' εις κώδων. Λάπηθος τό 3110/927. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Χ. Ευαγγελίδης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Δ. Άλλαμένος Ό Πρόεδρος

32 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛArΠHΘOY 31 Συνεδριάσασα σήμερον, ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, Μι6ρισε τον κ. Χρίστον Λογγίνον έκ Λευκωσίας, δπως διδάσκει τήν ώδικήν έν τύ Σχολή μίαν ωραν έκάστην έ6δομάδα άπο 18ην Φε6ρουαρίου 928 μέχρι 30ην 'Ιουνίου 928 λήξεως τού σχολικού έτους άντι μισθού λιρών άγγλικών πέντε άριθμ. Ζ Λάπηθος τύ 16/2/928. τα Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Ν. Χ. Ευαγγελίδης χ ριστ6δουλος Δ. J Αλλαμένος Ό Πρ6εδρος (σ. 85) 24 - 'Ιουλίου Συνεδρία 'Επιτροπείας τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου. Παρ6ντα απαντα τα μέλη τής Έπιτροπείας. Θέμα. Διορισμος Προσωπικού. Ό κ. Πρ6εδρος προτείνει τον έπαναδιορισμον τού κ. Άθανασίου Δ. Κ υριακίδου ώς Διευθυντού άντι μισθού λιρών άγγλικών έννενήκοντα άριθ. Ζ και τον έπαναδιορισμον τού κ. Νικολάου Δ. Κάντη ώς δευτέρου διδασκάλου άντι λιρών άγγλικών πεντήκον ϊ α άρ. Ζ Ό κ. Κ. Χριστοδουλάκης ώς προς τον διορισμον τού Διευθυντού συμφωνεί, ώς προς τον διορισμον τού δευτέρου διαφωνεί, και άντ' αυroύ προτείνει τον διορισμον τού κ. Άλκι6ιάδου Χριστοδουλάκη. Ό κ. Πολύδωρος Κωνσταντίνου ύποστηρίζει τήν πρ6τασιν τού κ. Προέδρου. Ό κ. Ν. Ευαγγελίδης ώς προς τον διορισμον τού Διευθυντού συμφωνοί, ώς προς τον διορισμον τού δευτέρου διαφωνεί, και άντ' αυτού προτείνει τον διορισμον τού κ. 'Οδυσσέως Ν. Έλληνοπούλλου. Ό κ. Χριστ6δουλος Κ. Παντέχης ifποστιρίζει την πρ6τασιν τού κ. 1Ιροέδρου' ήτοι' τον έπαναδιορισμον τού κ. Άθανασίου Δ. Κυριακίδου ώς διευθυντού, και τού κ. Νικολάου Δ. Κάντη ώς δευτέρου Διδασκάλου. Ό κ. Χριστ6δουλος Δ. Άλλαμμένος άρνείται φήφον. Γενομένης ψηφοφορίας ύπερίσχυσεν ή γνώμη τού κ. Προέδρου και έπαναδιορίζονται ό κ. Άθανάσιος Δ. Κυριακίδης, ώς διευθυντ7]ς τής Σχολής Λαπήθου δια το σχολικον έτος άντι λιρών άγγλικών έννενήκοντα άριθμ. Ζ και ό κ. Νικ6λαος Δ. Κάντης ώς δεύ τερος διδάσκαλος άντι λιρών άγγλικών πεντήκοντα άριθμ Ζ Λάπηθος τύ τα Μέλη Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστ6δουλος Κ. Παντέχη Ό Πρ6εδρος

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων»

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ( Εφηµ. Κυβ. Τεύχος Α. αριθ. 119/1928 σελ. 876 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντες υπ όψει το άρθρον 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον Νόµον ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Εκδήλωση για Λαπηθιώτες τελειόφοιτους και άριστους μαθητές Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

-1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

-1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εξώφυλλο: Ταφικά µνηµεία του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας. Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας ***

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας *** 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας *** Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2004 θεμελιώνεται στην περιοχή Βασιλάκη, στον Άγιο Σίλα, το νέο νοσοκομείο της Καβάλας. Τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου

Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου 1 Έρευνα Υλικού Ναδίνα Παφίτου, Ελένη Οδυσσέως, Αυγούστα Αυγουστή, Έρση Δημητριάδη, Μάρω Λεβέντη - Κληρίδη Κείμενο Ναδίνα Παφίτου Συντονισμός Έκδοσης Ναδίνα Παφίτου Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ [1829-2009]

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ [1829-2009] Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ [1829-2009] Πεντάλοφος (Ποδολοβίτσα) Κωμόπολη της επαρχίας Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, που από το 1998 αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Οινιαδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2013 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ".

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το) ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι . ο ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ". Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓιΟΥ Ι. ΡλΛΛΗ ο ΙΩΑ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ λθηναι 1947 'Αλλά Ζεί;ς πάντων έφορξί: τέλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870 ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870 Στά τέλη του ιζ' καί τίς αρχές του ιη ' αιώνα μέ τίς συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) καί Πασσάροβιτς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ ΣΑΒΒΑΣ Ε. ΤΣΙΛΕΝΗΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ Η Χάλκη είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί των Πριγκηπονήσων, με 2,5 χλμ 2 έκταση, και το τρίτο κατοικημένο, που συναντά το πλοίο της γραμμής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ TOT ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ TOT ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ - ΛΗΔΑ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ TOT ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Δ' ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΜΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΦΛΑΓΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ A', Β', Γ' ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ή παρούσα μελέτη, άποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑI ΟΔΥΝΗΣ Φ. Κ. Βώρος. Αφιερώνεται σε όσους διώχτηκαν για την ιδεολογία τους

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑI ΟΔΥΝΗΣ Φ. Κ. Βώρος. Αφιερώνεται σε όσους διώχτηκαν για την ιδεολογία τους 1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑI ΟΔΥΝΗΣ Φ. Κ. Βώρος Αφιερώνεται σε όσους διώχτηκαν για την ιδεολογία τους Προοίμιο Ανεξάρτητα από τα πορίσματα της Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 976 22 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ*

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΔΑΤΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΪ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ* 'Αμέσως μετά την άφιξη του Όθωνα ('Ιανουάριος 1833), ή 'Αντιβασιλεία με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913

Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913 Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03 Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913 2ο Η οργάνωση της παιδείας στην Κρήτη κατά την περίοδο της αυτονομίας της (1898 1913): Οι οργανισμοί της δημοσίας εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Οι Στερεοελλαδίτες της Αμερικής και η Στερεά Ελλάδα. sd Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Οι Στερεοελλαδίτες της Αμερικής και η Στερεά Ελλάδα. sd Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 Οι Στερεοελλαδίτες της Αμερικής και η Στερεά Ελλάδα Ευρυτανία - Λίμνη Κρεμαστών, Λιμάνι Ναυπάκτου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Αέναη και πολυδιάστατη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Του εν Αθήναις εδρεύοντος σωµατείου υπό την επωνυµίαν "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Γ ε ν ι κ α ί δ ι α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922) ΓΙΩΡΓ0Σ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (1894-1922) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ I Ή ελληνική εκδοτική δραστηριότητα στή Σμύρνη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στο διάστημα 1840-1922. Ωστόσο τά

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4398 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 1787 Αριθμός 1161 Η Ιλιάδα Παπαδοπούλου, μόνιμος Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας

Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας Ειδικό Πρωτόκολλο για την Ανιθαγένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1. Ιδρύεται Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με έδραν τας Αθήνας. 2. Σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΟΛΩΝ ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα