ΧΡΟΝΙΚΆ HC ΑΑΠΗΘΟΥ ΤΟΜΟΣ ιv Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΙΚΆ HC ΑΑΠΗΘΟΥ 1975-1977. ΤΟΜΟΣ ιv Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 1910-1935"

Transcript

1 - ΧΡΟΝΙΚΆ HC ΑΑΠΗΘΟΥ ΤΟΜΟΣ ιv Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

2 0''7 ι).\rv ~,-----

3 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΙ

4 ΠPOΛOΓO~ 1. Ή εκδoσ~ς του IVou τ6μου των Χρονικων της Λαπήθου, ε&ρίσκει την B6ρε~oν Κόπρονδοόλην διιχ π 'έμπτον ετος. ΆλλιΧ ~ ψυχή, το ΠΥευμα, ~ ζωή, ~ οικονομία της έλωθέρας Κόπρου παρωμένουν &'λόγιστα, δυναμικά., δύ) μιουργικιχ πολιτιστικά. μεγέ~ύ), και πραγματοποιουν το μικρον fj.α.υμα της καθολικης &.νακά.μψεως ~ δποία θιχ μάς δδύ)γήσll εις την πλή, ΡΎ) έλευθερίαν. Άγων~ζ6μεθα με πίστιν, πε~μα και σό-ιεσ:ν εις ολους τούς τομείς. Ό εθ-ι~κoς &.πελευθερωτικος &.γων σuνε)cίζεται μεθοδικά.. ΤΟ περιοδικ6ν μας μετέχει του Ιερου &.γωνος με την παρουσίαν του, ~ δποία προβά..λλει τον έλληνικον πoλ~τ~σμoν της ΛαπήfJοu και των πέρ~ξ,π6λεων, κωμοπόλεων και χωρίων. 2. 'Ο πσ.ρων ' ΤVf"ος ;,., ως ' κυριον, θ' εμα εχει " ΤΎ)ν 'Μ''εσΎ)ν 'Ε κπα: ' δ ευσ:ν ΤΎ)ς - Λ α- πήθου &.πο του 1910 μέχ,ρι του 1935, εξιστορύ)μένην &.πο το ίδιον το εκδιδ6μενον Άρχείον της Άνωτέρας Έλληνικης η Πρακτικης Σχολης (η Σχολαρχείου) Λαπήθου - Κσ..ραβά και &.ργtότερoν, κατ' όνομα μ6νον, ΛαπήθΟ1>. Ευτυχώς μέυα μέρος του Άρχείου δ:,εσώθύ) εις ψωτοτυπιας &.πο το,π,ρωτ6τυπον, το δποίον μου ειχ< πα.ραχωρύ)θη προς τουτο προ της καταστ~oψyjς υπο της θυγατρος του έκ των πρωτε,ρυατων της Σχ!ολης, α.ouδίμ.oυ Χαρίτωνος Άθανά.σΎ) (η Ά6ανσ.σ:ά.δου) κας ΆθΎ) νοόλλας. "Αλλο τμημα του Άρχείου ευρίσκετο εις την κατοχην της ΟΙΚΟΥενείας έτ-έρου πρωτεργά.του, του Κωνσταντίνου Χριστο'δουλά.ΚΎ), και παρέμε:νεν εις Λά.πηθον, δέον δε οπως θεωρηται &.πολεσ:(}έυ" &.πετελείτο κυρίως &.πο &ιπο-δειξεις ε~σπpά. ξεως διδά.κτρων ( <<ει.σιτύ)ρ!ων» ) και παρφψερη εγγρσ.<:ρα. υεν εγγραψον διοριστήριον σταη-ι προς τον κ. Πά.ριν Χρισταδουλά.κην κατιχ το 1935 δ:εσώ' θύ) υπ' αυτου έν Λευκωσί~. "Αλλα εγυραψσ. δυνατον νιχ ευρισκωνται εις το εν ΛευκωσΙ~ Κρα. τικον Άρχείον το κλύ)ροδοτύ)θεν υπο,ης α.πο:κιακης κυβερνήσεως προς την Κυπρ:α.κην ΔΎ)μοκρα.τίαν κα.τιχ το , &.λλ' επει-δη τουτο είναι εισέτι ανο,ργά. νωτον και ακατά.τακτον, δεν είνα.ι δυνατον νιχ α.νιχυωθουν επί του πα.ρ6ντος. Εις το Άρχείον του 'Ιπουργείου Πα:δείας Κ&πρου, πά.ντως, οόδεν ευγρα.ψον σχετικον προς το f1έμα μας σώζεται. ουτω το περισωθεν υπο της οικογενεία.ς Χ. Άθανά.σΥι τμημα αποβα.ίνει κυ,ριολεκτ:κως πολότιμον. ΟΙ έν ετει 1930 συνταχθέντες Κανονισμοι της Άνωτέρα.ς Έλλην~κης Σχολης Λα.πήθου, τούς δποίους ~-δύ) είχε δύ)μοσιεόσει εξ αντιγρά.ψου αποκειμ,ένου εν τύ,i 'Ι. ΜΎ)τροπόλει Κερυνείας δ Δηl10σθένΎ)ς Π. ΚόΡΡΎ)ς έν Χρ.τ.Λ. Ι,ί, σσ. 9-1'6 και I,ii, σσ , δεν επανεκδί 'δονται έδώ μετιχ τών λοιπων εγγρά.ψων τω-ι αιψορώντων εις την Σχολην κσ.ίτο: έξύ)σψσ.λίοοιμ.εν ϊtα.ι άλλο xε~.ρ6γρα.ψoν το δποίον μάς ένεπ~στεόθύ) δ εκ Κερυνϊας λ6γιος κ. Δώρος Χρίσ:Ύ)ς, μέρος :ου Ί\ρχείου του πα.τρ6ς του Σάββα ΧρίσΤΎ), δ δποίος θιχ Ελα.6εν αότούς &.πο την ΜΎ)τρ6πολιν της πόλ 'εως με θ' ~ς είχε μακριχς στενας σχέσε:ς. Μεταξύ του χειρουρά.ψου τοότο1> κα.ι του ~δύ) δύ)μοσιευθ'έντος υπά.ρχουν μικραι δ~α.ψoρα.!, κυριώτεραι των δποίων είναι ~ εις το δύ)μοσιευθεν Π,ρ6:α.ξις Π Ρ α κ τ ι κ ο υ ρυθμίζοντος τον τρόπον κα'θ' ον θιχ έγινετο ~ σόνταξις των Κανονισμων και τιχς &.ρχας &ς οι συντάκται θιχ ηκολούθουν. Το Π Ρ α. κ τ ι κ ο ν βλ. και εις το τευχος Ι,ί, σσ των Χρ.τ.Λ. 3. Δεν θιχ επψείνωμεν εν τφ παρ6ντι Προλ6Υφ εις ά.λλα σημεία, κα.θ6τι ειδικωτέ :ρας βραχεία.ς τινιχς πα.ρα.τύ)ρήσεις θιχ επιτά.ξωμεν εις τιχ Σχ6λια επι των

5 4 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ Έγγρά.ψων της Άν. Έλλ. Σχ. τα. δποία εκοίοομεν κατωτέρω. τουτο μόνον σημειω, l5τι ~ ψλογε.ρα. πρωτοσουλία των πρωτοπόρω'ι ΛαΠ1jθίων και Κα,ρα6ιωτων όπο τα.ς ειιλογίας κα,ι δο1jγί<χς του μψροπολίτου Κερυνίας Κυ,ρίλλου, δπως Ιδρόσουν Σχολην Μέσ1jς Έκπαιοεόσεως εν t'y,j περιοχ'y,j των συμπίπτει προς ειιρυ.τέραν &ναγενν1jτικην ρο.πην του Έλλ1)Υισμου τότε (1910): εν ε:ος εχει π<χρέλθει α.πο της Έπαναστάσεως του ΓoυoΎj και της &ν600υ της α.σ:ικης τάξεως μ,ε τα. νέα, α.ναπλαστικα. ιοεώδ1j εις την εξουσί<χν εν Άθήνα,ις. ΤΟ γενικον τουτο ΠΥεi),μα επι'δρ~ και είς τήν Κύπρον, τοισοότφ μ&λλον καθ' l5σου και εδω όπά.ρχουν -ijq1j ιϊψιιμ,οι σιινθηκ<x~ και ιχνθρωποι ετοιμ.οι να. τα. δεχθουν και να. το &ψομοιώσουν και όλοποιήσουν. Τπενθυμίζω l5τ: εις Κσ;,ρ.α,f)ιώΤ1jς πρόκριτος, Εκ των εψ6ρων τύjς Σχολης δ Έλευθέριος Χατζψτεψά,νοιι, &πέστειλε προς ΤΟΥ Έλ. Βενιζέλον το προϊον εράνου δια. τον στρατον του 'Έθνους και ελασεν α.πά.ντησιν του εανά.ρχου (σλ. Κ. Ε. Χατζφτεψά,νου, Πνευμ. Κόπρ. Α', 1960, σ. 111), ενω το πολιτικο-σ:.ρατιωτ:κον κλιμα των Ά.'θψων, τα. προο'δευτικα. ρεόματα και αι lδεoλoγικαι α.ναζ 1jτήσιΕις στρατου και λ.α,ου μετελφπαιδεόοντο εις την Κόπρον τόσο,ν όπο των κυπριακων κα,ι έλλα\δικων κ.ιχ. έλλ1jνικων εψημερίδων l5σον και δια. των επιστολων Κυπρίων εν Άlθήναις ζώντων και δή &ξιωματικων του έλλψικου στρ<χτου ώς δ τότε (1909) λοχαγος του ιππικου 'Ιωά.ννης Τσαγγαρί 'δ1jς εκ Λ<Χπή&υ του δποίου σ1jμαντ~κήν επιστολήν προς τον πατέρα του &πο 3 'Ιουλίοι> 1909 εδ1j,μ,οσιεόσσ.μ;εν εν ψωτoτυπί~ εις τα. Χρ.τ.Λ. I,ii, σσ Έξ ιχλλοι> το &ρχιεπισκοπικον ζήτ1j,μ.<x, επι δεκαετίαν l5λψ ταλαιπωρησαν τον Κυπρια,κον Έλλψισμον εχει -ijδ1j ρυθμ:σθη δια. συμσ:ο.σ-σμου, και αι δυνάμεις αότου &νασυντάσσοντ<χι δια. θετικάς εξορμήσεις ώς ~ ϊδρυσις της Άνωτέρας Σχολ ης Λαπήθου - Κα.ρασ& ΚQΣΤΑΣ Π. ΚfΡΡΗΣ Θέα της Λαπfιθov κατα σχέδιο τοο Le Bruyn, Voyage αυ Levant, Lο Hoye, Προφανως δ ΌλλQll/δας περιηyηrnίς σχεδιάζει τα 60vvCx του Πεvrαδαπ<τιMou άπα την Λάιμπouσα crτης δποίας τα ~ρε 'ιπωμtνα τείχη δρίσrκεται και την δποία παίρνει ώς όjφετηρία και φόντο. Κ. Π. Κ.

6 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΗΘΟ'ι" 5 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΕΝ ΛΑΠΗΘΩ Τπο ΚΩΣΤ Α Π. ΚΤΡΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πα.ρα.τηρήσεις εισα.γωγικας εις τα εγγραιφα. τα.υτα. κ<xt την σημα.σία.ν των Οιετυπώσα.μεν &νωτέρω εν τψ Προλ6γψ, δπου κα.! πα.ρα.πέμπομεν τον &να.γνώστην. Κα.τωτέρω εκο:οο:μεν τα περιεχόμενα. του Κα.το:στΙχ>ου της Έπιτροπης της Άνωτ 'έρα.ς Έλληνικης Σχολης Λα.πΎι :θου (-Κα. Ρ α.6α.) ο:υτοόσιο:,με δλα. τα γρα.μμα.τικά., σu'ftο:κτικα κ.α.. σφάλμο:τά των.. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΑΠΙθΟΤ - ΚΑΡΑΒΑ Ή πρ60δος τής Μ έσης παιδείας εν τοίς κυριωτέροις κέντροις τής Νήσου, αί νεώτερα ι συν θήκα ι τού fjlov καί ή εξαιρετικώς ευνοϊκή θέσις τών κωμοπ6λεων Λαπίθου και Καρα6ά πρό πολλού επέ6αλλον τήν 'ίδρυσιν άνωτέρου Έλληνικού Έκπαιδευτηρίου, εν ώ οί μαθητεύοντες ν' άποκτώσι πλείονα πνευματικα καί πρακτικα εφ6δια δια τόν fjlov. Ι. Τπό τού διακαούς τούτου π6θου κατεχ6μενος δ τε Άρχιερεύς και οί κάτοικοι τών κωμοπ6λεων τούτων 6αθύτατα εθλί60ντο μή δυνάμενοι να φέρωσιν εις πραγμάτωσιν τόν π6θον των τούτον ένεκα διαφ6ρων άντιξ6ων περιστάσεων. Άλλ' ήδη χάριτι θείq παρελθουσών τούτων προσκλήσει τού Άρχιερέως συνελθ6ντες οί κάτοικοι Λαπίθου και Kaea6ij, μετα τών περιχώρων τύ 17r;ι Ίουλίου 1910 και συσκεφθέντες επεδοκίμασαν μέν 6μοθυμαδόν τήν 'ίδρυσιν άνωτέρας Έλληνικής Σχολής εν Λαπίθψ και Kaea6ij μετα τών πέριξ εν συμπλέγματι, εξέλεξαν δέ άντιπροσώπους αύτών οίτινες ύπό τήν προεδρείαν τού Άρχιερέως συνεδριάζοντες να κανονίσωσι πάντα τα άφορώντα τήν 'ίδρυσιν και κανονικήν λειτουργίαν τής Σχολής ταύτης. Συνελθ6ντες δ' οί εκλεγέντες ούτοι άντιπρ6σωποι εν τi[j Άρρεναγωγείψ Άποστ6λου Λουκij εν Λαπίθψ τύ 18r;ι Ίουλίου 1910 συνψδα τij) σκοπij) τής εκλογής των και δυνάμει τής εντολής τών εκλογέων των ύπό τήν προεδρείαν τού Άρχιερέως και συσκεφθέντες άπεφάσισαν 6μοφώνως τας έξής θεμελειώδεις διατάξεις. 1 ον) Ί δρύεται ύπό τών κωμοπ6λεων Λαπίθου και KaeafJ {i, μετα τών πέριξ άνωτέρα Έλληνική Σχολή περιλαμfjάνουσα ουχι όλιγωτέρας τών τριών τάξεων ων τό πρ6γραμμα τής διδακτέας ύλης 6άσιν μέν θα εχr;ι τα εν ταίς τρισι κατωτέραις τάξεσι τού Γυμνασίου διδασκ6μενα, προσθέτως δέ θα παραδίδωνται και έτερα γεωργικα και αλλα μαθήματα κατ' εκτασιν πρός πρακτικήν μ6ρφωσιν τών μαθητευομένων. 20ν) Τό διδάσκον -προσωπικόν κατ' ελάχιστον δρον θ' άποτελήται εξ ένός διευθυντού, φιλολ6γου ij θεολ6γου κατα προτίμησιν, και εκ δύο

7 θ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ άλλων διδασκάλων Τι καθηγητών, ών ό εις άπαραιτήτως θά έχτι δίπλωμα Γεωργικης Σχολης πρδς τύ γυμνασιακύ μορφώσει. 30ν) Ή Σχολή θά διοικηται ύπδ Έπιτροπείας άνά 5τίαν έκλεγομένης και άποτελουμένης έκ μελών ούχι όλιγωτέρων τών 12, ούτε περισσοτέρων τών 20, έξ ών τά ήμίση θά έκλέγωνται ύπδ τών κατοίκων Καρασα, τά δ' ετερα ήμίση ύπδ τών κατοίκων Λαπίθου κατ' ένορίας, ήτοι αν μέν ετναι εξ θά έκλέγηται είς έξ έκάστης ένορίας, έάν δέ δέκα, δύο έξ έκάστης ένορίας έκτδς τών ένοριών ΟΑγ. Μηνα και Προδρόμου, αιτινες θά έκλέγωσιν άνά ενα. της Έπιτροπείας ταύτης αύτοδικαίως θά προε δρεύτι ό κατά καιρδν 'Αρχιερευς Τι ό άντιπρόσωπος Αύτού, όστις δέον νά ή ό ύπδ της Έπιτροπείας έκλεγεις άντιπρόεδρος αύτης. Μ έλη της Έπιτροπείας διά τήν α' πενταετίαν έξαιρετικώς όρίζονται οί έκλεγέντες είκοσιν άντιπρόσωποι Λαπίθου και Καρασα, ήτοι οί κ.κ. 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Χαρίτων 'Αθανασίου, Νικόλαος Κ. Πύργος, Χαράλαμπος 'Ι. Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκης, Πέτρος Μαχαλλεκίδης, Σοφοκλης Χ" Κυριακού, Κωνσταντίνος 'Ιντζεγιάννης, Νικόλαος Χ. 'Αντζουλίδης και έκ Λαπίθου. Γρηγόριος Χ" Λάμπρου, Έλευθέριος Χ" Στεφάνου, Κωνσταντίνος Χ' ι 'Αλεξάνδρου, Γεώργιος Χ. Σπουρδης, Μιχαήλ Γ. Τσιάκκας, Νικόλαος Χ 11 Λάμπρου, Χριστόδουλος Χ 11 Κυριακού, 'Ιάκωσος 'Αντωνίου, Κων σταντίνος 'Ιωσήφ και Νικόλαος 'Ι. Ξενης έκ Καρασα. 40ν) πασα άλλη Έπιτροπεία διαδεχθησομένη τήν παρούσαν θέλει άναδεχθύ και πασα ύποχρέωσιν αύτης, ητις ήθελεν άναληφθύ έν όνόματι και χάριν της Σχολης. 50ν) Πόροι της Σχολης έσονται αί συνδρομαι τού θρόνου Κυρηνείας, τών ΈΚ'ί(,λησιών Λαπίθου και Καρασα και τών πέριξ, τά εισιτήρια και αί τών ιδιωτών συνδρομαί, ώς φέρεται έν τcjj ιδιαιτέρψ έγγράφψ τών συνδρομητών. 60ν) Τδ κτίριον της Σχολης άνεγερθήσεται έντδς της α ι πενταετίας μεταξυ Καρασα και Λαπίθου έπί της δεξιας Τι άριστερας όχθης τού ποταμού Βαθυρκάκα, όπου ήθελεν έγκριθη καταλληλότερον τδ μέρος μέχρις ου δέ περατωθη τδ κτίριον τούτο ή Σχολή θά λειτουργη έναλλάξ έν Καρασij και Λαπίθψ, ήτοι εν έτος εις Καρασαν και εν έτος εις Λάπιθον. 70ν) rh λειτουργία της Σχολης θ' άρχίστι άπδ τού προσεχούς σχολικού έτους μέ ενα Τι πλείονας διδασκάλους Τι καθηγητάς άναλόγως τών έξευρεθησομένων πόρων. Βον) 'Έργον της Έπιτροπείας της Σχολης έσται πρωτίστως "ή σύνταξις και έπικύρωσις κατά πλειοψηφίαν α') Κανονισμού τών συνεδριάσεων καί άποφάσεων αύτης. β') 'Αναλυτικού προγράμματος της Σχολης και γ Ι) Κανονισμού διέποντος πασαν τήν λειτουργίαν της Σχολης. 'Εν Λαπήθψ τύ 23τι Αύγούστου ήμέρq, Δευτέρq, τού έτους Οί 'Αντιπρόσωποι Λαπίθου ύποφαίνονται 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Κ. Χριστοδουλάκης Π. Μαχαλλεκίδης

8 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ MflHeOY 7 Σοφοκλής Χ" Κυριακού Κ. Χ" Άναστάσι Ίντζέγιαννη Χ. Ι. Δημητριάδης Χ. Άθανάση Οί Άντιπρ6σωποι Καρα6ά ύποφαίνονται Γρ. Χ" Λάμπρου 'Ελευθ. Χ" Στεφάνου Γεώργιος Χ. Σπουρδής Ν. Ι. Ξενής Μ. Τζιάκκας Νικ6λ. Χ" Λάμπρου Ι. Άντωνίου Κ. Χατζηαλεξάνδρου Χρ. Χ" Κυριακού Κ. Ίωσήφ t (σσ. 5-7) [Σφραγίς: J ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ + Ό Πρ6εδρος Κυρηνείας Κύριλλος 6ε6αιοί ΥΕγγραφον Συνδρομητών Οί ύποφαιν6μενοι προς 'ίδρυσιν καί διατήρησιν τού άνωτέρού' τής Μ έσης 'Εκπαιδεύσεως κοινού Λαπίθου καί Καρα6ά 'Εκπαιδευτηρίου ύποχρεούμεθα νά πληρώνωμεν είς την 'Επιτροπείαν τού 'Εκπαιδευτηρίου τούτου ετησίως τά κάτωθι διά τής ύπογραφής μας σημειωμένα ποσά αί μεν 'Εκκλησίαι και 6 Θρ6νος Κυρηνείας διαρκώς εφ' δσον το 'Εκπαιδευτήριον τούτο ύφίστατrιι και λειτουργεί συμφώνως προς το άνωτέρω καταστατικον αύτού, οί δε ίδιώται επι πενταετίαν. Δι' δ εντελλ6μεθα τfj 'Επιτροπείq τού 'Εκπαιδευτηρίου τούτου, 'ίνα προ6fj είς τον διορισμον τού άναγκαιούντος προσωπικού τού 'Εκπαιδευτηρίου και είς πάν δ,τι άλλο άπαιτήται προς κανονικην λειτουργίαν τής Σχολής ταύτης. 'Εν Λαπίθψ τfj 231J Αύγούστου Ή Μητρ6πολις Κυρηνείας ;/; [Σφραγίς: ] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 'Επιτροπεία 'Εκκλ. Άγ. Άναστασίας Σοφοκλής Χ" Κυριακού { ΚΙ Χ" Άναστάσι Ίντζέγιαννη ;/;10 _ Γ. Π. Άντωνή + Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος επικυροί 'Επιτροπεία 'Εκκλ. <Αγ. Θεοδώρου Χριστ6φορος Γ. Δημητριάδης Χ. Γ. Δημητριάδης Ν. Παπά Κυπριανού { ΖΙ0 - -

9 ΧρόΝIΚΑ "I-i~ AAfΊl-iέ>όY + Ό Πρ6εδρος Κυρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έπιτροπεία 'Εκκλ. ~Aγ. Παρασκευής Πέτρος Afαχαλλεκίδης Κλεάνθης Α. Σιακίδης Χριστοφής Φ. Καλιμέρα Σοφοκλής Χ 11 Χαρίτου [ ~ Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έπιτροπεία 'Εκκλ. Άγ. Λουκά Χ. Άθανάση Χ 11 Νικ6λας Κοστης Χ 11 Κουμή Χ 11 Ττοφαρη { ~ Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί 'Επιτροπεία 'Εκκλ. Τιμίου Προδρ6μου Ν. Χ. Άντζουλίδη { Κωνσταντης Χ 11 Χριστοδούλου Ζ2-10- Σολομων Ν. Π6τονου + Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έπιτροπεία Έκκλ. Άγ. AfηνΙ Κυριάκος Έπιτροπεία Άντωνίου Χ 11 Σά66α Χ ι ι Γιάννη f ;i2-10- L + Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έκκλησιών Καρα6] Γρ. Χ 11 Λάμπρου Έλευθ. Χ 11 Στεφάνου Γεώργιος Σπουρδής Af.Τζιάκκας Ι. Άντωνίου Κ. Παπαπέτρου Ζ Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος tπικυροί Έπιτροπεία 'Εκκλησιάς Έληάς 'Επιτροπεία 'Εκκλησιάς Παλαιοσ6φου Έπιτροπεία 'Εκκλησιάς Φτερύχων J ;i L r ί ( ί

10 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛA<tιΗΘΟV ( ) ΣυνδρομαΙ έπι πενταετίαν ύποχρεωτικαι ;;& 'Ιωάννης Λιάτσος Γρ. Χ" Λάμπρου 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Έλευθ. Χ" Στεφάνου Νικ6λαος Ι. Ξενής Ι. Άντωνίου Κ. 'Ιωσήφ Σοφοκλής Σ. Α10σούλου Νικ6λ. Χ" Λάμπρου Σά(J(Jας Ε. Οίκονομίδης Γεώργιος Χαραλ. Πογιατζής Σοφοκλής Δ. Ττ6φα Θ. Χρ. Α1αούρης Ι. Σπουρδής Χρ. Χ 11 Κυριακού Γεώργιος Σπουρδής Γεώργιος Ψύλλος Εύτίχιος Γρ. Χ Ι ι Λάμπρου Κώστας Παύλου Κ. Χατζηαλεξάνδρου Χριστ6δουλος Φιλίππου Χ. Άθανάση Διονύσιος Χριστοφ6ρου Χ 11 Σά(J(Jας Τ. Σιακίδης Π. Α1 αχαλλεκίδης Βασίλης Κυριακού Κ. Χριστοδουλάκης μίαν Δ. Χ" Χ. Κυριακίδης Σα(J. Χ. Χ" Γιακουμή Γ. Δ. Χ" Πέτρου Δ. 'Αποστολήδης Κωνσταντίνος Χριστοδούλου εν Διονύσιος Παναγιώτου Κωνσταντής Α10ύρεττος Ν. Παπα Κυπριανού Ν. Χ. Άντζουλίδης 'Ιδιωτών Κυριάκος Άντωνίου Κ. Χ 11 Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Λάμπρος Βασιλειάδης Καρα(J{iν )) Λάπηθον Καρα(J{iν Λ άπηθον Καρα(J{iν )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) Ο ;;& Ο ;;& Ο Ο ;;&

11 1ό ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (σ. 51) Συνεδριάσεις Συνεδρίασις Α' Οί ύποφαιν6μενοι μέλη τής 'Επιτροπείας τής Έλληνικής Σχολής Λαπίθου - Καρα(Jα έκ Καρα(Jα ψηφίζομεν και διορίζομεν ώς Ταμίαν έπί μίαν 5ετίαν άπό σήμερον τής Έλληνικής Σχολής Λαπίθου Καρα(Jα τόν κ. Γρηγ6ριον Χ" Λάμπρου διά τάς συνδρομάς Καρα(Jα. 'Εν Καρα(Jq. τύ 29τι Σεπτεμ(Jρίου Τά Μ έλη τής 'Επιτροπείας έκ Καρα(Jα Ν. Ι. Ξενής Γρ. Χ" Λάμπρου Ι. Άντωνίου 'Ελευθ. Χ" Στεφάνου Κ. 'Ιωσήφ Νικ6λαος Χ" Λάμπρου Χρ. Χ" Κυριακού Γεώργιος Σπουρδής Μ. Τζιάκκας Κ. Χατζηαλεξάνδρου. Συνεδρίασις (σσ ) 1) Συνελθ6ντα σήμερον τά μέλη τής 'Επιτροπείας τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπίθου και Καρα(Jά έν τυ αίθούστι τού Παρθεναγωγείου Β' 'Αποστ6λου Λουκα Λαπίθου κοινύ άποφάσει ώρισαν ώς Άντιπρ6εδρον αύτών τόν κ. ΆΙωάννην Κωνσταντινίδην διά δύο και ημισυ ετη άπό τήν άρχήν τού τρέχοντος σχολικού ετους μέχρι τού μέσου τού έλευσομένου τοιούτου ητοι άπό τής 21ης Σεπτεμ(Jρίου 1910 μέχρι τής 21ης Φε(Jρουαρίου 1913, διά τά ύπ6λοιπα δ' ετη θά έκλεγύ έκ Καρα(Jα. 'Εν Λαπίθψ τύ 19rι Δεκεμ(Jρίου Κ. Χριστοδουλάκης Γεώργιος Σπουρδής Χ. Άθανάση Γρ. Χ" Λάμπρου Ι. Κωνσταντινίδης ΚΙ Χ" Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Κ. 'Ιωσήφ Ι. Άντωνίου Ν. Ι. Ξενής Ν. Χ. Άντζουλίδης Χρ. Χ" Κυριακού Σοφοκλής Χ" Κυριακού 2)- Οί ύπ()φαίν6μενοι Μέλη τής 'Επιτροπείας τής 'Ανωτέρας Έλλην. Σχολής Λαπίθου και Καρα(Jά ψηφίζομεν και διορίζομεν και Ταμίαν

12 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘον 11 έπι μίαν 5ετίαν άπο σήμερον τής Άνωτέρας Έλλην. ~χoλής Λαπίθου και ΚαραfJα τον κ. Ν. Πύργον διά τάς συνδρομάς Λαπίθου. Έν Λαπίθψ τ'fί 19rι ΔεκεμfJρίου Τά Μέλη τής Έπιτροπείας Λαπίθου. 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Χ. Άθανάση Ν. Χ. Άντζουλίδης Σοφοκλής Χ" Κυριακού ΚΙ Χ" Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Κ. Χριστοδουλάκης 3) Οί ύποφαιν6μενοι Άντιπρ6εδρος και Μέλη τής Έπιτροπείας τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπίθου και ΚαραfJα όρίζομεν ώς συντακτικην Έπιτροπείαν τούς κ.κ. Ίωάννην Κωνσταντινίδην, Ν. Ι. Ξενήν, Κ. Χριστοδουλάκην, Ί. Πηγασίου και Χ. 'Αθανασίου, ητις συνψδ.1- τφ 8ψ αρθρψ τού Καταστατικού τής Σχολής συντάξυ και ύποfjάλυ προς έπικύρωσιν α') Κανονισμον των συνεδριάσεων και άποφάσεων τής Έπιτροπείας. β') Άναλυτικον Πρ6γραμμα τής Σχολής και γ') Κανονισμον διέποντα πασαν την λειτουργίαν τής ~χoλής. Έν Λαπίθψ τύ 19υ ΔεκεμfJρίου Τά Μέλη Ι. Άντωνίου Κ. Χ" Άναστάσι Γ. Σπουρδής Κ. 'Ιωσηφ Ν. Ι. Ξενής Γ ρ. Χ" Λάμπρου Χρ. Χ" Κυριακού 'Ιντζέγιαννη Ό 'Αντιπρ6εδρος '1 ωάννης Κωνσταντινίδης Κ. Χριστοδουλάκης Σοφοκλής Χ" Κυριακού Χ. 'Αθανάση Ν. Χ. 'Αντζουλίδης 4) ch 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας CΕλληνικής ~χoλής Λαπίθου και ΚαραfJα ωρισε δι' εκαστον των έν τύ Α' τάξει έφέτος έγγραφέντων μαθητων τά κάτωθι άπέναντι των όνομάτων των σημειούμενα ποσά, ατινα ούτοι όφείλουσι νά καταfjάλωσιν είς τούς Ταμίας αύτής ώς δίδακτρα. Γεώργιος Ι. ΚαλαfJας 'Αγησίλαος Λ. Βασιλειάδης Γεώργιος 'Α. Πλούσιος Σωκράτης Κ. '1 ωσηφίδης ;ΕΟ Ο

13 12 ~pόn Ι ΚΑ τη Σ ΛAfiHeOY 'Iάκω(Jος Μ. Ρούσος Άναστάσης Κ. Π6στανος Χαρίτων Δ. Κυριακίδης Νικ6λαος Χ. Φλουδιώτης Χρήστος Φ. Μιχαηλίδης Νικ6λαος.Σ. Παναγιωτάκης Έν Λαπίθψ Τ'Ώ 19rι Δεκεμ(Jρίου Ο - Ο - Ο δωρεαν Γρ. Χ" Λάμπρου Ι. Κωνσταντινίδης Κ. 'Ιωσήφ Γ..Σπουρδής Ι. Άντωνίου Χ. Άθανάση Χρ. Χ" Κυριακού Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Ι. Ξενής Ν. Χ. Άντζουλίδης Κ. Χ" Άναστάσι Ίντζέγιαννη.Σοφοκλής Χ" Κυριακού (σ. 54).Συνεδρίασις Γ'.Συνελθ6ντα σήμερον tv τψ Δημαρχείψ Λαπίθου τα ύποφαιν6μενα Μ έλη τής Έπιτροπείας τού.σχολαρχείου Λαπίθου, Καρα(Jii, μετα τήν προφορικήν δήλωσιν τού τέως άντιπροέδρου Αυτού κ. Ι. Κωνσταντινίδου εις τινα τών Μ ελών οτι έχει στείλrι τψ Π ροέδρψ τής Έπιτροπείας έγγραφον τήν παύσίν του ώς Άντιπρο έδρου, τού καιρού tπείγοντος ύπό τήν προ ε δρίαν τού γεροντοτέρου αυτών κ. Χ. Ί. Δημητριάδου ψηφίζουσι και διορίζουσιν ώς πληρεξουσίους αυτών τούς κ.κ. τήν Ά. Μ. τόν Πρ6εδρον Κυρηνείας Κύριλλον, Έλευθέριον Χ".Στεφάνου και Χαρίτωνα 'Αθανασίου, οπως προ(jώσιν ώς οί6ν τε τάχιον εις τόν διορισμόν τού άναγκαιούντος διδακτικού προσωπικού δύο καθηγητών δια τό έπι θύραις σχολικόν έτος τού.σχολαρχείου Λαπίθου - Καρα(J j,, ' tκ τών δύο τούτων ώς καθηγητών διορισθησομένων δέον ό μέν εις να ειναι διδάκτωρ τής φιλολογίας και να διορισθ'ώ ώς διευθυντής, ό δ' ετερος γεωπ6νος. 'Εν Λαπίθψ Τ'Ώ 6rι 'lουνίου τα Μέλη Χ. 'Αθανάση Π. Μαχαλλεκίδης Γ..Σπουρδής Κ. Χατζηαλεξάνδρου Ι. 'Αντωνίου 'Ελευθ. Χ".Στεφάνου Κ. 'lωσήφ.σοφοκλής Χ" Κυριακού Ν. Χ. 'Αντζουλίδης Χρ. Χ" Κυριακού Νικ6λ. Χ" Λάμπρου Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Ι. Ξενής δια τόν Γ. Χ" Λάμπρου 'Ελ. Χ".Στεφάνου. Ό 'Αντιπροεδρεύσας Χρ. Ι. Δημητριάδης.

14 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛAιf1HΘOY 13 (σσ ) Συνεδρία.1 ' Συνελθούσα σήμερον ή Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου Λαπίθου - ΚαeatJti έν τϋ Ί Μ. 'Αχειροποιήτου ύπδ τήν προεδρίαν τής Α. Μ. τού Προέδρου Κυρηνείας και συσκεφθείσα άπεφάσισεν όμοφώνως τα έξής: 10ν) Να άρχίσώ ή οίκοδομή τού Σχολαρχείου έπί τού συμπεφωνημένου γηπέδου δια τού περισσεύματος τών έφετεινών συνδρομών, τας 6- ποίας να είσπράξωσιν οί ώρισμένοι ταμίαι, πρδς έποπτείαν δε τής οίκοδομής ώρίσθησαν οί κ.κ. Σ. Χ" Κυριακού, Χ. 'Αθανασίου, Έλ. Χ" Στε-, φάνου καί Χρ. Χ" Κυριακού μετα τών δύο ταμιών, οττινες όφείλουσι να κανονίσωσι τδν τρόπον τής τε έποπτείας καί τής έργασίας προσηκόντως ή οίκοδομή θα γένηται έπί ώρισμένου σχεδίου τδ όποίον να ζητηθϋ έκ τού σεtjαστού έπί τής Παιδείας Τπουργείου τής Έλλάδος. νοείται ότι θά γίνώ πάσα προσπάθεια ύπδ τών είρημένων τούτων έποπτών, όπως ή οίκοδομηθησομένη πτέρυξ έπαρκέσώ είς τήν αμεσον έγκατάστασιν και λειτουργίαν τής Σχολής. Η οίκοδομική αυτη ύπεπιτροπεία καλουμένη ύπδ τού Προεδρεύοντος όφείλει να λογοδοτϋ περί τών πεπραγμένων. 20ν) 'Απεφάσισε να έπαναλάtjώ τήν σύστασιν πρδς τήν όρισθείσαν ύπεπιτροπείαν l πρδς έξεύρεσιν καταλλήλου καθηγητού, φιλολόγου, εί δυνατδν καί θεολόγου συγχρόνως, δια τδν 6ποίον έξουσιοδοτείται να προσφέρώ έτήσιον μισθδν μέχρις 70 λιρών, δυναμένη να ύποσχεθή είς αύτδν αύξησιν είς προσεχή έτη, έαν ούτος εύαρεστήσώ, ύπδ τδν όρον να συμμορφούται πρδς τους κανονισμους τού Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας έφ' όσον δεν ύπάρχουσι τοιούτοι έν τίjj Σχολαρχείψ ήμών, με τήν διαφοραν ότι έν τίjj Σχολαρχείψ θα ύπάρχωσιν αί άπαιτούμεναι δια τα γεωργικα περί πλέον ώραι. 30ν) Να προσαχθώσι πρδς έγκρισιν καί έπικύρωσιν οί έκπονηθέντες ύπδ τής πρδς τούτο όρισθείσης ύπεπιτροπείας κανονισμοί τών συνεδριών τής Έπιτροπείας τού Σχολαρχείου καί λειτουργίας αύτού μέχρι τού τέλους τού τρέχοντος μηνδς 'Ιουνίου (ίδε συνεδρίαν γ'). Έν 'Αχειροποιήτψ τϋ 197] 'Ιουνίου τα Μέλη Κ. Χατζήαλεξάνδρου Π. Μαχαλλεκίδης Σοφοκλής Χ" Κυριακού Κ. Χριστοδουλάκης Γεώργιος Σπουρδής Έλευθ. Χ" Στεφάνου καί δια Γρ. Χ" Λάμπρου Χ. 'Αθανάση ΚΙ Χ" Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Ι. Άντωνίου Κ. 'Ιωσήφ Χρ. Χ" Κυριακού Ν. Χ. 'Aντζoυλlδης Ν. Ι. Ξενής Ό Πρόεδρος 1 ίδε συνεδρίσν γ'. + 0 Πρόεδρος Κυρηνείας Κύριλλος tjεtjαιοί

15 14 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (σσ ) Συνεδρία Δ ι [sic]. CH Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου Λαπήθου - ΚαραfJii, συνεδριάσα σα σήμερον έν τfj οικίq, τού έν ΛαπήθCΡ Κυριακού Άντωνίου ύπο τήν προεδρίαν τής Α. Μ. τού Προέδρου Κυρηνείας και άκούσασα δήλωσιν τού Προέδρου Κυρηνείας 6τι ό άντιπρόεδρος κ. Ί. Κωνσταντινίδης δεν ύπέfjαλεν Αυτ41 παραίτησιν άπο τού άξιώματος αυτού, θεωρεί αυτον ώς κατέχοντα το άξίωμα αυτού και δικαιούμενον νά ένεργfj πάντα τά άνήκοντα εις αυτόν, ώς άντιπρόεδρον, δικαιώματα και καθήκοντα. Έν ΛαπήθCΡ τfj 2q, 'Ιουλίου Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου Χ. Άθανάση Χ. Ι. Δημητριάδης Έλευθ. Χ 11 Στεφάνου Ι. Άντωνίου ΚΙ Χ 11 Άναστάσι 'Ιντζέγιαννη Χρ. Χ 11 Κυριακού Γεώργιος Σπουρδής. Κ. Ίωσήφ Κ. Χατζηαλεξάνδρου Ν. ο Κ. Πύργος Σοφοκλής Χ ιι Κυριακού Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Ι. Ξενής + co Πρόεδρος Κυρηνείας Κύριλλος fjεfjαιοί Συνεχίζουσα τήν συνεδρίαν αυτής ή Έπιτροπή τού Σχολαρχείου Λαπήθου - ΚαραfJii, προέfjη εις τον διορισμον τού κ. Χρ. CΙερωνύμου και καθηγητού τών γεωπονικών και άλλων μαθημάτων έν τ41 ΣχoλαρχείCΡ με έτήσιον μισθον έξ έξήκοντα λιρών άγγλικών Άρ.,:;&60 - Ο - Ο, πληρωτέων αυτ41 κατ' ίσας μηνιαίας δόσεις διά δύο έτη, ύποχρεούμενον νά συμμορφώται προς τους κανονισμους τού Σχολαρχείου. CΟπαραfJάτης ύπόκειται εις ποινικήν ρήτραν,:;&20'- ο-ο. Έν ΛαπήθCΡ τfj 2q, Ί ουλίου Ή Έπιτροπεία Ν. Ι. Ξενής ' Κ. Χριστοδουλάκης Ίω. Κωνσταντινίδης Σοφοκλής Χ ι ι Κυριακού Γεώργιος Σπουρδής Κ. Χατζηαλεξάνδρου Ι. Άντωνίου διά Γριγ6ρη Χ' ι Λάμπρου Έλευθ. Χ ι ι Στεφάνο υ Έλευθ. Χ ι ι Στεφάνου Χρ. Χ" Κυριακού Χ. Άθανάση Κ. Ίωσήφ ΚΙ Χ 11 Άναστάσι Ίντζέγιαννη

16 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 15 (σ. 58) Συνεδρία Ε ι Συνελθούσα ή έπιτροπεία τού σχολαρχείου Λαπήθου Καραϋά σήμερον έν Καρα6q, ύπδ την προεδρίαν τού Μακαριωτάτου Προέδρου Κερυνείας άνέγνωσε συνεζήτησε και ένέκρινε τούς κανονισμούς ο'ίτινες θά διέπουν τδ σχολαρχείον έπι μίαν πενταετίαν άπδ σήμερον' έπεφυλάχθη μ6- νον ώς πρδς τά διδακτέα μαθήματα νά άκούσ1j και τάς γνώμας είδικών περι τά τοιαύτα μέχρι 6ριστικώς θά έγκριθώσι και τά περι τούτων. Πρακτικδν δέ έπι τούτο θέλει συνταχθfj άνετέθη δέ είς τδν Μ. Πρ6εδρον Κερυνείας νά παρακαλέσ1j άρμ6δια πρ6σωπα τών 6ποίων νά άκουσθfj ή γνώμη. 'Εν Καρα6q, τfj 111J 'Ιουλίου Νικ6λ. Χ 11 Λάμπρου 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Κ. Χατζηαλεξάνδρου Ν. Χ. Άντζουλίδης Χ. Άθανάση Κ. Χριστοδουλάκης 1. Άντωνίου Κ. 'Ιωσηφ Γεώργιος Σπουρδής Χρ. Χ 11 Κυριακού 'Ελευθ. Χ ι ι Στεφάνου Γρ. Χ ιι Λάμπρου + Ό Π ρ6εδρος Κ υρηνείας Κύριλλος ϋε6αιοί (σ. 59) Συνεδρία Στ ι Ή έπιτροπεία τού σχολαρχείου Λαπήθου Καρα6ά έν τfj συνεδρ[q. τούτ1j συζητήσασα τδ πρ6γραμμα όπερ 6 κ. '1 ωακείμ Π αυλίδης κατ6πιν έντολής έπι τούτφ τής έπιτροπείας ύπέϋαλεν; έπικυροί τούτο ώς 6ριστικδν πρ6γραμμα τής σχολής έπιφυλασσομένη έν άνάγκ1j νά έπιφέρ1j τάς τυχδν έπιϋληθησομένας τροποποιήσεις έν συνεννοήσει πάλιν μετά τού συντάξαντος τδ πρ6γραμμα. Άντίγραφον τού προγράμματος έλήφθη έκ τού πρωτοτύπου έν ίδιαιτέρφ 6ι6λίφ. 'Εν τijj Παρθεναγωγείφ Λαπήθου τfj 251J Αύγούστου '1 ωάννης Κωνσταντινίδης 1. Άντωνίου Χρ. Χ 11 Κυριακού Ν. Χ. Άντζουλίδης Σοφοκλής Χ ι ι Κυριακού 'Ελευθ. Χ 11 Στεφάνου Γρ. Χ 11 Λάμπρου Χρ. 1. Δημητριάδης Χ. Άθανάση

17 1θ Χ' ΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΗΘΟΥ (σσ ) Συνεδρίασις Ή Έπιτροπή τού Σχολαρχείου Λαπηθου - Καρα6ά συνεδριάσασα σημερον έψηφισε τα ακ6λουθα ποσα ώς είσιτηρια τών μαθητών δια το έτος τα όποία θα πληρωθώσι είς τούς Ταμίας ώς δίδακτρα. Λάπηθος τfj 6/19 Νοεμ6ρίου Ζ ι 2. Νεοπτ6λεμος και Γεωρ. Χριστοδουλ. 3. Μάρκος Σά66α Κεμιτζή 4. Εύριπίδης Κ. Λυσάνδρου 5. Σταύρος Πολυδώρου 6. Κωστής Πικραλλιδας 7. 'Ιωάννης Κωνστ. Χ 11 Γιαννάκη 8. Ματθαίος Σταυρή (Κοντεμένον) 9. Άγησίλαος Λάμπρου 10. Εύάγγελος Γ. Κιπίρι (Κερηνειαν) 11. Γεώργιος Καλα6ας 12. Γεώργιος Γιαννακοπούλλου 13. Γεώργιος Άρτέμη Πλουσίου 14. Σωκράτης Κ. 'Ιωσήφ 15. 'Ιάκω60ς Ρούσου 16. Σταύρος Χρ. Κωνσταντινίδης (Κυρην.) Μεταφέρονται Μεταφορα Άριστ6δημος Χαρ. Φεσα Σά66α Σοφοκλ. Λαμπρή Χριστ6δουλος Σοφοκλέους Χριστόδ. Ν. Πύργου Κυριακος Ν. Κυ6ερνίτης Άλέξανδρος Χ ι ι Άντώνη Άναστάσις Κ. Π6στανου Χαρίτων Δημοσθένους Νικ6λας Χρ. Φράγκου Χρήστος Φιλιπ. Χ ι ι Μιχαήλ 'Ιωάννης Βαρνά6α (Δωρεαν) ;,& 3- ο-ο Ο Ο 1- ο-ο 1- ο-ο 1- ο-ο Ο Ο 1- ο-ο 1- ο-ο 2- ο-ο 1- ο-ο 1- ο-ο Ο 1- ο-ο Ο 2- ο-ο 2- ο-ο 2- ο-ο ο-ο 1- ο-ο 1- ο-ο Ο 1- ο-ο Ο 0- ο-ο Έν Λαπηθφ τfj 6/ ;,&35- ο-ο Μέλη Σοφοκλής Χ ι ι Κυριακού Γρ. Χ 11 Λάμπρου Πιερής Χ 11 Λουκά Κ. Χριστοδουλάκης 'Ι. Άντωνίου Χρ. Χ Ι ι Κυριακού Ν. Χ. Άντζουλίδης 'Ιω. Άντιπρ6εδρος Κωνσταντινίδης

18 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΗΘΟΥ 17 _(σ. 60) ΣυνεδρΙα Ή Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου «(Λαπήθου - Καρα6α ι) συνελθούσα σήμερον tv τij) γραφείφ τού Δημαρχείου Λαπήθου ύπό την Προεδρίαν τής Α. Μ. τού Προέδρου Κυρηνείας συνεσκέφθη λα60ύσα ύπ' όψιν την άπάντησιν τού Άρχιεπ6πτου τών Σχολείων τής Νήσου είς την αίτησιν τού Προέδρου αύτής, δπως τό Σχολαρχείον ώς σχολείον μέσης Παιδείας άπολαμ- 6άν!! δλων τών δικαιωμάτων τού σχετικού Ν6μου, και άπεφάσισεν, δπως άποταθij πρός τό Έκπαιδευτικόν Συμ60ύλιον διά τό αύτό ζήτημα' πρός τόν αύτόν δε σκοπόν tπισυναφθώσι τό πρ6γραμμα και' λοιπά σχετικά. Έν Λαπήθφ rij 281J Ν οεμ6ρεου Η' Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Γ. Σπουρδής Κ. Χατζήαλεξάνδρου Ίω. Κωνσταντινίδης Χρ. Χ" Κυριακού Ν. Ι. Ξενής Κ. 'Ιωσηφ Γρ. Χ" Λάμπρου Χ. Άθανάση Ό Πρ6εδρος + Ό Προ Κυρηνείας Κύριλλος 6ε6αιοί (σσ ) Συνεδρία Θ' Ή Έπιτροπεία τού Σχολαρχείου Καρα6α - Λαπήθου συνελθούσα tv rij αίθούσ!! τού Δημαρχείου Λαπήθου διώρησεν ώς Γραμματέα τής Έ πιτροπείας τού Σχολαρχείου τόν Γεώργιον Σπουρδήν. Έν Λαπήθφ rij 14/27 'Ιανουαρίου 1912 Ή Έπιτροπεία Κ. Χ" Άλεξάνδρου Έλευθ. Χ" Στεφάνου Ν. Ι Ξενής Σοφοκλής Χ" Κυριακού Χρ. Χ" Κυριακού Ν. Χ. Άντζουλίδης Κ. Χριστοδουλάκης Γ. Σπουρδής. Άντιπρ6εδρος 'Ιωάννης Κωνσταντινίδης Τά Μέλη Χρ. Χ" Κυριακού Ν. Ι. Ξενής Γρ. Χ" Λάμπρου Σοφοκλής Χ" Κυριακού Ι. ΆντωνΕου Έλευθ. Χ" Στεφάνου Ν. Χ. Άντζουλίδης Γεώργιος Σπουρδής Κ. Χριστοδρυλάκης

19 18 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (σσ ) Συνεδρία ιδ Ό 18ης 'Ιουλίου 1912 Συνελθούσα σήμερον ή tπιτροπεία τού Σχολαρχείου Καραοά - Λα πίθου έν τij αιθούσώ τού Δημαρχείου Λαπίθου ύπο την Προεδρίαν τού Μ. Προέδρου Κυρηνείας, άνέγνωσεν έπιστολην τού κ. Γρ. Χ" Λάμπρου φέρουσαν ήμερομηνίαν 30 Ίουνίου 1912 δια τής όποίας αναφέρεται ούτος εις λυπηρον tπεισ6διον, το όποίον συνέοη κατα τής tv ΆχειροποιήΤQ) συνεδρίας 25ης 'Ιουνίου 1912 εις σύγκρουσιν δηλ6ντι αύτού μεθ' ένος άλ λου μέλους τής Έπιτροπείας. Δηλοί δε ότι ενεκα φ600υ παρομοίων έπεισοδίων κωλύεται να με τέχώ τών συνεδριάσεων τής Έπιτροπείας, έκτος έπν αύτη απομακρύνώ το άλλο μέλος απο τας συνεδριάσεις αύτής. rh Έπιτροπεία συσκεφθείσα περι τούτου έκρινε καλον ν ' απευθύνώ προς τον κ. Γρηγ. Χ" Λάμπρου απάντησιν δια τού Προέδρου, δια τής όποίας να δηλωθij εις τον κ. Γρ. Χ" Λάμπρου ότι δια το έν λ6γq) έπεισ6- δι ον tλυπήθη καιρίως ή έπιτροπεία: ήτο μία προσοολη τού σωματείου και τού αξιώματος τών μελών ένώπιον τών όποίων έλαοε χώραν ή απρεπης σκηνή. Έλπίζει δε ή Έπιτροπεία ότι δεν θα έπαναληφθij τοιούτ6ν τ}, tv τψ μέλλοντι και ότι ό κ. Γρ. Χ" Λάμπρου δεν θα έμμείνώ εις την ιδέαν του να παύσώ μετέχων τών συνεδριάσεων τής Έπιτροπείας, τού όποίου τας ύπηρεσίας θεωρεί χρησίμους ή Έπιτροπεία' άλλως τε οί κανονισμο}, δεν παρέχουσιν εις την Έπιτροπείαν δικαιώματα διαγραφής μελών όπ6τε θα ειχεν αυτη και ετερα δικαστικα δικαιώματα, αλλ ' ούτε και αντικαταστάσεως. Άνεγνώσθη έπιστολη 25ης 'Ιουνίου τού κ. Χ. ΟΙερωνύμου δια τής όποίας ζητεί ούτος διάφορα σργανα δια το Σχολαρχεί.ον: απεφασίσθη να τψ ooeij απάντησις ότι περι τούτων' ή Έπιτροπεία θ' αποφασίσώ όταν έλθώ ό νέος Σχολάρχης, μεθ' ου θέλει συσκεφθεί ή Έπιτροπεία δια την έν γένει λειτουργίαν τού Σχολαρχείου και τού προγράμματος. Έν ΛαπίθQ) 18 'Ιουλίου 1912 Μέλη r. Σπουρδής Κ. 'Ιωσηφ Χ. Άθανάση Σοφοκλής...χ" Κυριακού Έλευθ. Χ 11 Στεφάνου Κ. Χατζήαλεξάνδρου Ι. Άντωνίου Γεώργιος Σπουρδής Άντιπρ6εδρος Άπορρίπτω ασηζητει την αίτησιν Γρ. Χ" Λάμπρου και διαφωνώ. Εις δε το ο. Χρ. ΟΙερωνύμου συμφωνώ. Ι. Κωνσταντινίδης Χρ. Χ 11 Κυριακού. + ro Πρ6εδρος Κυρηνείας Κύριλλος (σ. 64) Προς τον αντιπρ6εδρον τής Έπιτροπείας τού Σχολαρχείου Καρα οά - Λαπίθου. Άξι6τιμε κύριε, Έπειδη το Σχολαρχείον δεν tλειτούργησεν ώς έδει να λειτουργήση, δια τούτο μετα μεγάλης μας λύπης λαμοάνομεν την τιμην να κατα-

20 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 19 στήσωμεν ύμίν γνωστον ότι άποσύρομεν πάσαν ήμών συνδρομην προς το καθlδρυμα τού καί, άπεκδυ6μεθα πάσης ευθύνης, καθιστώμεν ύμάς ύπευθύνους διά τε τα συμβάντα και συμοησ6μενα. 'Εν Λαπίθφ 5/18 'Ιουλίου 1912 (σσ ) Π ρός τούς κ. Κ. Χριστοδουλάκην καί λοιπούς. Κύριοι, 'Έχομεν τύιν τιμ ην μετ α τού προ σήκοντος σεοασμού. "Έπονται αί ύπογραφαί. 'Ελήφθη έπιστολή σας ύπο ήμερομηνίαν 5/18 'Ιουλίου 1912 δια τής όποίας λέγετε ότι το Σχολαρχείον δεν έλειτούργησεν ώς έδει και δια τούτο άπεκδύεσθε πάσης ευθύνης διά τε τα συμοάντα και συμοησ6μενα καί παύετε τής συνδρομής σας. 'Εκπλήττεται ή 'Επιτροπεία ολέπουσα τοιαύτας αιτιάσεις, ένψ τινες έξ ύμών ετσθε μέλη και παρηκολουθήσατε τας εργασίας τής Έπιτροπείας προς όσον το δυνατον καλλιτέραν λειτουργίαν τού Σχολαρχείου δι6τι καί τα φώτα ειδικών καθηγητών επεκαλέσθημεν προς σύνταξιν τού προγρ άμ ματος, καί ό,τι ήτο δυνατον να γείν1) φρονεί ότι έγεινε καί δεν έπαυσε να εργάζεται προς συμπλήρωσιν εν τψ μέλλοντι πάσης ελλείψεως. Δια ταύτα δεν δύναται ν' άποδεχθij την δήλωσίν σας καί συνεπώς άπορρίπτει την διαμαρτυρίαν σας και σάς θεωρεί ύπευθύνους, δια τας συνδρομας τας όποίας ένεγράψατε δια μίαν πενταετίαν καί έπί rij Βάσει τών όποίων έγένοντο οί διορισμοί τών καθηγητών και άνελήφθησαν. διάφοροι ύποχρεώσεις. 'Εν Ααπιθη r sic 1. ι. Άνεγνώσθη έγγραφος παραίτησις τών Κ.κ. Κ. Χριστοδουλάκη, Κ. 'Ιντζέγιαννη, Ν. Χ. Άντζουλίδη και Π. Μαχαλλεκίδη. Ή επιτροπεία, προ τής επιμονής τών ύποβαλ6ντων τας παραιτήσεις όπως γείνωσιν αύται ά ποδεκταί, άπεδέξατο ταύτας καί τοι δεν ύπάρχουσι λ6γοι σοοαροί παραιτήσεως.. Άπεφάσισε δέ, όπως δια τού προέδρου καλέση τας οικείας ενορίας όπως έκλέξωσιν άντικατάστας [sic] αυτών. Μ ετα ταύτα διελύθη ή συνεδρίασις. 'Εν Λαπίθφ 18 'Ιουλίου [ΚΕΝΟΝ ENΔJEKA ΕΤΩΝ Ι (σ. 67) Πρακτικον 'Εκλογής Σήμερον 17ην τού μηνός 'Ιο υλίου 1923, ήμ έραν Δευτέραν και ώραν 10ην Π.μ. οί κάτωθι ύποφαιν6μενοι άποτελούντες τας Έκκλησιαστικας 'Επιτροπας τών εξ ένοριών τής Κωμοπ6λεως Λαπήθου δυνάμει άποφάσεως άντιπροσώπων αυτής ληφθείσης τψ παρελθ6ντι Σαοοάτφ 151) τού αυτού μηνος έν τψ Παρθεναγωγείφ Άγ. Παρασκευής μετα προηγουμένην πρ6- σκλησιν καί ύπο την προεδρίαν τού Π. Μ. Κυρηνείας κ. Μακαρίου συνελθ6ντες έν rij κατα την ένορίαν Τιμίου Προδρ6μου οικία τού κ. Νεοφύ-

21 20 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ του Παναγή όμ6φωνα έξελέξαμεν τούς Κ.κ. Χαρίτωνα Άθανάση, Ι. Κωνσταντινίδην, Ν. Κ. Πύργον, Πολύδωρο ν Κωνσταντίνου, Άρτέμην Χρ. Προεστ6ν, και Κώσταν Χριστοδουλάκην ο'ίτινες ύπδ την προεδρίαν τού Δημάρχου τής Κωμοπ6λεως κ. Ε. Κ. Παρασκευαιδου, θά άποτελέσωσιν την έφορείαν τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, διά μίαν τριετίαν άπδ σήμερον. Έν Λαπήθφ τij 17/ (σ. 67, Οιεγρά.ψη όμ.ως) Π ρακτικδν 'Εκλογής Σήμερον τij 111] 'Ιουλίου 1926 έντολij τής Α. Πανιεροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Μακαρίου συνελθ6ντες οί 'Επίτροποι πασών τών 'Εκκλησιών Λαπήθου ύπδ την προεδρίαν τού Άρχιμανδρίτου 'Ιακώ80υ Άρνοπούλου έξέλεξαν όμοφώνως ως έπιτρ6πους τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου τούς άξιοτίμους κ.κ. Νικ6λαον Πύργον, Χριστ6δουλον Δ. Άλλαμένον, Νικ6λαον Χ. Ε1jαγγελίδην, Χριστ6δουλον Κ. Παντέχη, Πολύδωρον Κωνσταντίνου και Κ. Χριστοδουλάκην, ο'ίτινες και θά διαχειρίζονται τά τής Άνωτέρας ΟΕλληνικής Σχολής Λαπήθου κατά την τριετή περίοδον , και 'Εν Λαπήθφ τij 111] 'Ιουλίου (Πρ6λ. σ. 77) Οί Έπίτροποι τών 'Εκκλησιών άκολουθεί (σ. 68) Συνεδρία Α ι 0 Προεδρεύσας τής 'Εκλογής Άρχιμανδρίτης 'ι άκω80ς 'Αρν6πουλος Συνεδριάσασα. σήμερον ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας ΟΕλληνικής Σχολής Λαπήθου, έξέλεξεν ως Ταμίαν τδν κ. Κώσταν Χριστοδουλάκη ν και ως Γραμματέα τδν κ. Πολύδωρον Κωνσταντίνου. 'Εν Λαπήθφ rij Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Άρτέμης Χ. Προεστού Συνεδρία Β ι 0 Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης Συνεδριάσασα σήμερον, ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας ΟΕλληνικής Σχολής Λαπήθου έδι6ρισεν διά τδ σχολικδν ετος ως Διευθυντην τδν κ. Κ. Α. Καπλάνην άντι μισθού λίρ. όγδοήκοντα άριθμ. Ζ80 - Ο - Ο και ως διδάσκαλον τδν κ. Κ. Σ. Κακουλλην άντι μισθού λίρ. έfjδoμήκoντα τρείς άριθμ. Ζ73 - Ο - Ο Έν Λαπήθφ τij Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Άρτέμης Χ. Προεστού 0 Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης

22 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 21 1 (σ. 69) Συνεδρία Γ' Συνεδριάσασα σήμερον, ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου κατένειμεν τα εισιτήρια τών μαθητών δια το σχολικον έτος , τα δποία θα πληρωθώσιν εις τρείς ισαρίθμους δ6σεις και κατ' άναλογίαν άνα δίμηνον τού πρώτου περατουμένου τέλη Νοεμ6ρίου και τού τελευταίου τέλη Μαρτίου. ch κατανομή tγίνετο ώς έξής. 1 Φειδίας Σά66α 2 Μενέλαος Ν. Πύργος 3 Πολύδωρος Γεωργίου 4 Λεωνίδας Μιχαήλ 5 'Ιωάννης θ εοκλέους 6 Κ ώστας Θ εοκλέους 7 Διομήδης Σά66α 8 Σ6λων Κ. Παπαδ6πουλλος 9 Ίάκω60ς Γ. Έπιφανίου 10 Μιχαήλ Χ" Δαμιανού 11 Μιχαήλ Κ. Κατσοχοίρης 12 Γεώργιος Ι. Χ. Νικολάου 13 Γεώργιος Θρασυ60ύλου ι (σ. 70) 14 Κ ωνσταντί νος Χ" 'Ιωάννου 15 Γεώργιος Χ" Κωνσταντίνου 16 Χρίστος Άμ6ρααμίδης 17 Νικ6λαος Ι. Χ" Νικολάου 18 Λουκάς Πιερή 19 Χρίστος Χ" Κωνσταντίνου 20 Χρίστος Π. Έξαδάκτυλος 21 Χριστος Τιλεμάχου 22 Δωρ6θεος Μ. Γιάλλουρος 23 Λεωνίδας Κυριακού 24 Παναγιώτης Διονυσίου 25 Νικ6λαος Κ. Π6στσινος 26 Γρηγ6ριος Κυριακού 27 Χρίστος Κ. Παπαπέτρου 28 Πέτρος Κ. Παπαπέτρου 29 'Ηλίας Καρλέττης 30 Σά66ας Άθανασίου 31 Άναστάσιος Χριστοφή Κύρρη 32 Κ υριακος Χαραλάμπους 33 Χαράλαμπος Κυπριανού (σ. 71) Έν Λαπήθφ τύ τα Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Άρτέμης Χ. Προεστός Χ. Άθανάση ;& ο-ο 1- ο-ο 5- ο-ο ο-ο 2- ο-ο 3- ο-ο ο-ο ο-ο 3- ο-ο ο-ο ο-ο 4- ο-ο 3- ο-ο ο-ο 3- ο-ο ο-ο ο-ο ο-ο 23- ο-ο 17- ο-ο ;& Πρ6εδρος Ε. Κ. Π αρασκευαιδης 'i.~;.

23 χρονiκα ΤΗ! ΛΑ,ΠΗΘΟ'ι' (σ. 71) Συνδρομαι 'Εκκλησιών Έκκλησία Άγ. Άναστασι ς Έκκλησία Άγ. Θεοδώρου Έκκλησία <Αγ. Παρασκευής Έκκλησία <Αγ. Λουκά Έκκλησία <Αγ. Μηνά <Ιερά Μητρ6πολις Κυρηνείας Α Π Μητροπολίτης κ. Μακάριος ;;& ;;& (σ. 72) Συνεδρία Δ' Συνεδριάσασα σήμερον ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου γνωστοποιεί τά κατωτέρω πρός διαφώτησιν τού κοινου Λαπήθου - Καρα6ά εν σχέσει με αίτήσεις μερικών γονέων περι ελαττώσεως τών είσιτηρίων. <Η Έπιτροπεία εμμένει, και δικαίως, είς τάς ηδη ληφθείσας άποφάσεις καθ6τι αν ύπάρχη και μικρόν πλε6νασμα τούτο θά χρησιμεύση ώς άπ6θεμα διά τήν 'ίδρυσιν τής r' τάξεως και συν τψ χρ6νψ και οίκοδομήν κτιρίου. Λάπηθος τ'/] 18 Νοεμ6ρίου 1923 Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Άρτέμης Χ. Προεστός Χ. Άθανάση <ο Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης Συνεδρία Ε' Συνεδριάσασα σήμερον ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, Μιώρισέν διά τό σχολικόν έτος ώς διευθυντήν τον κ. Κ. Σ. Κακουλλrjν άντι μισθού έ6δομήκοντα - όκτώ λιρών άγγλο άριθμ. ;;& και ώς διδάσκαλον τόν Κ. Χ. Δ. Κυριακίδην άντι μισθού λιρών άγγλο έξήκοντα _ εξ άριθμ. ;;& Λάπηθος τύ Τά Μέλη llολύδ. Κωνσταντίνου Κ. Χριστοδουλάκης Χ. Άθανάση <ο Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης {σ. 73)Συνεδριάσαυα σήμερον ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, άπεφάσισεν όπως πληρωθή ό Κ. Κ Α Καπλάνης, τέως διευθυντής τής Σχολής, εκ τού ταμείου τής Σχολής, τό ποσόν τών λιρών άγγλο όκτώ άριθμ. ;;&8-0-0 καθυστέρησις, τού παρελθ6ντος έτους Έν Λαπήθcμ τύ 29 Ί ουλίου 924. Τά Μέλη Πολυδ. Κωνσταντίνου Χ. Άθανάση <ο Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης

24 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 23 Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου κατέμεινεν τα είσιτίρια τών μαθητών δια τό σχολικόν έτος τα όποία θα πληρωθώσιν είς τρείς ίσαρίθμους δ6σεις και κατ' ά ναλογίαν άνα δίμηνον τού πρώτου περατουμένου τέλη Δεκεμορίου 924 και τού τελευταίου τέλη 'Απριλίου 925. <Η κατανομή έγένετο ώς έξής: 1 Γεώργιος Χαραλάμπους ;i Γεώργιος Θεοδώρου 2- ο-ο 3 "Έλλη Χρ. Τσιάκκα 'Ελένη Εύαγγέλου Κυριακή Χαρίτωνος 2- ο-ο 6 Κωνσταντίνος Διγενή 3- ο-ο Κωνσταντίνος Θεοδωσίου Νίκος Χαραλάμπους <Όμηρος Κυπριανού 3- ο-ο 10 Πολυξένη Χ 11 Χριστοδούλου Σάοοας Λουκά Γεώργιος Χ ι ι Κωνσταντίνου Δωρ6θεος Μ. Γιάλλουρος ο-ο (σ. 74) 14 Διομήδης Σάοοα 15 Ίάκωοος Γ. 'Επιφανίου 16 Κωνσταντίνος Θεοκλέους 17 Κασάνδρα Ν. Καλαοά 18 Λεων{δας Μιχαήλ 19 Πολύδωρος Γεωργίου 20 Παναγιώτης Διονυσίου 21 Χριστος Χ ι ι Κωνσταντίνου 22 Σ6λων Κ. Παπαδ6πουλλος 23 Σάοοας 'Αθανασίου 24 Ίωάννα Χρ. 'Αλετρά 25 Ναυσικά Άναστασίου ;i ο-ο 3- ο-ο 4- ο-ο 2- ο-ο ο-ο 4- ο-ο ο-ο ο-ο 'Εν Λαπήθψ τύ 6 Δεκεμορίου 924. ;i65- ο-ο τα Μέλη <ο Πρ6εδρος Ε. Κ. Παρασκευαιδης Άρτέμης Χ. Προεστός Πολύδ. Κωνσταντίνου Κ. Χριστοδουλάκης <Αγ Άναστασία ) Παρασκευή ) Θε6δωρος ) Λουκάς ) Μην J- ς ΣυνδρομαΙ 'Εκκλησιών <Ιερα Μητρ6πολις Κυρηνείας Η Π Ο Μητροπολίτης κ. Μακάριος ;i ;i

25 24 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ (σ. 75) Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπή τής 'Ανωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, έξέλεξεν ως Πρ6εδρον τδν κ. Χαρίτωνα 'Αθανάση άντί τού παρετηθέντος κ. Ευθυοούλου Κ. ΠαρασκευαΙδου. Λάπηθος τύ 21/7/925. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου 'Αρτέμης Χ. Προεστ6ς Ό Πρ6εδρος Χ. 'Αθανάση Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου έπανεδι6ρισεν τδν κ. Σ. Κ. Κακουλλήν ως διευθυντήν άντί μισθού λιρών άγγλο έfjδoμήκoντα όκτω άριθμ. ;;1; καί τδν Κ. Χ. Δ. Κυριακίδην ως διδάσκαλον άντί μισθού λιρών άγγλο έξήκοντα - εξι άριθμ. ;;1; Λάπηθος τύ 25/7/925 Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου 'Αρτέμης Χ. Προεστδς Ό Πρ6εδρος Χ. 'Αθανάση (σ. 76) Συνελθούσα σήμερον εις συνεδρίαν ή Σχολική 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας Σχολής Λαπήθου, έλαοεν ύπ' όψιν τήν αίτησιν τού Κ. Χαρίτωνος Δ. Κυριακίδου δι' ής ζητεί αύξησιν τού μισθού του, άπεφάσισε νά τού δωθή αύξησις έκ λιρών Στερλινών τεσσάρων ;;1;4-0-0 ητοι με μισθδν λίρας Στερλίνας έοδομήκοντα ;;1; διά τδ Σχολικδν έτος Λάπηθος τύ 28 'Ιουλίου Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου 'Αρτέμης Χ. Π ροεστδς Ή Σχολική 'Επιτροπεία Χ. 'Αθανάση, Πρ6εδρος Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, κατένειμεν τά εισιτήρια τών μαθητών διά τδ σχολικδν έτος τά 6ποία θά πληρωθώσιν εις τρείς ισαρίθμους δ6σεις ητοι' κατά τριμηνίαν' τής πρώτης ληγούσης τέλη Νοεμορίου 925 τής δευτέρας ληγούσης τέλη Φεορουαρίου 926 καί τής τρίτης ληγούσης τέλη Μαιου 926' ή κατανομή έγένετο ως έξής: 1 '"'Όμηρος Κυπριανού 2 Κωνσταντίνος Διγενή 3 Νίκος Χαραλάμπους 4 Γεώργιος Θεοδώρου ;;1; ο-ο ο-ο

26 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛAflHeOY 25 5 Κ υριακη Χαρίτωνος 6 'Έλλη Χρ. Τσιάκκα 7 Έλένη Εύαγγέλου 8 Σωτήριος Κωνσταντίνου 9 Νεοπτόλεμος ΣάΒΒα 10 Κωνσταντίνος Σοφοκλέους 11 Κωνσταντίνος Πέτρου 12 'Ε ρωτόκριτος Κυπριανού (σ. 77) 13 Κωνσταντίνος Χαραλάμπο υ ς 14 Κυριακδς Άχιλλέως 15 Κωνσταντίνος Σταύρου 16 Νικόλαος Παπ Ζ Κωνσταντίνου 17 Κλεονίνη ΣάΒΒα [sic] 18 Χριστοφής Δημητρίου 19 Δημήτριος Μελετίου 20 Πέτρος Παπα Γεωργή 21 Γεώργιος Χαραλάμπους 22 Έλένη Νικολάου 23 Μαρία Παρασκευαιδου 24 ΣάΒΒας Χ" Μιχαηλ 25 Παναγιώτης Κ. Κατσοχοίρης Λάπηθος τύ 1/11/925 Τά Μέλη Πολι5δ. Κωνσταντίνου Κ. Χριστοδουλάκης Άρτέμης Χ. Προεστδς 2- ο-ο 3- ο-ο ο-ο 3- ο-ο ο-ο ;& ο- ο ο-ο 3- ο-ο 1- ο-ο ο-ο 1- ο-ο 2- ο-ο ο-ο ;& ο-ο ;& Ό Πρόεδρος Χ. Άθανάση Πρακτικδν Έκλογής Σήμερον τύ 11 Ίουλίου 1926 έντολύ τής Α. Πανιερότητος τού Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Μακαρίου συνελθόντες οί Έπίτροποι πασών τών Έκκλησιών Λαπήθου έν τψ Άρρεναγωγείω Άγίου Λουκα ύπδ την προεδρίαν τού Άρχιμανδρίτου ΊακώΒου Άρνοπούλου έξέλεξαν όμοφώνως ώς Έπιτρόπους τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου τούς 'Αξιοτί μους κ.κ. Νικόλαον Κ. Πύργον, Χριστόδουλον Άλλαμένον, Νικόλαον Χ. Εύαγγελίδην, Χριστόδουλον Κ. Παντέχη, Πολύδωρον Κωνσταντίνου και Κ. Χριστοδουλάκην, ο'ίτινες και θά διαχειρίζωνται τά τής Άνωτέρας Έλλη νικής Σχολής Λαπήθου κατά την τριετή περίοδον , και Έν Λαπήθcρ τύ 11 Ίουλίου (Πρ6λ. σ. 67, ένθα. διεγρά.ψ'υ)) Έπίτροποι τών Έκκλησιών Γεώργιος Ν. Χ" ΣάΒΒας Ό Προεδρεύσας τής Έκλογής Άρχιμανδρίτης Ί άκωβος Άρνόπουλος

27 2β ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΜΗΘΟΥ (σ. 78) Χριστόφορος Ν. Παναγη Πολύδ. Κωνσταντίνου Σάσσας Χ / / Κ υριακοϋ Διονύσιος Χριστοφόρου Άχιλλευς Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Κ. Παντέχη 'ΙωακεΙμ Χ / / Μηχάλης Νεώφιτος Παναή Διονύσιος Χρ. Κκαϊλι] Χ 11 ΣάΒσας Γ. Σιακίδης Σοφοκλής Παπά Θεοφάνους Π. Μαχαλλεκίδης 'Ιω. Κωνσταντινίδης Οί ύποφαινόμενοι 'Επίτροποι τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου συνελθόντες σήμερον 12 'Ιουλίου 1926 έξελέξαμεν έκ συμφώνου ώς Πρόεδρον τον κ. Νικόλαον Κ. Πύργον, ώς Ταμίαν τον κ. Κώσταν Χριστοδουλάκην, και ώς Γραμματέαν τον κ. Πολύδωρον Κωνσταντίνου διά την τριετή περίοδον Λάπηθος τή 12 'Ιουλίου 926. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Χ. Ευαγγελίδης Χριστόδουλος Δ. Άλλαμένος Χριστόδουλος Κ. Παντέχη Πολύδ. Κωνσταντίνου. Ό Πρόεδρος (σ. 79) Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, έδιόρισεν διά το σχολικον έτος ώς διευθυντην τής Σχολής τον κ. Χαρίτωνα Δ. Κυριακίδην άντι μισθοϋ λιρών άγγλικών όγδοήκοντα - πέντε άριθμ. Ζ Λάπηθος τή 3 Αυγούστου 926. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Δ. Άλλαμένος Ν. Χ. Ευαγγελίδης Χριστόδουλος Κ. Παντέχη Ό Πρόεδρος Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία της Άνωτέρας ΟΕλληνικης Σχολής Λαπήθου, έδιόρισεν διά το σχολικον. έτος ώς δεύτερον διδάσκαλον τής Σχολής τον έκ Καρασά κ. Φιλάρετον Άργυρίδην άντ!' μισθοϋ λιρών άγγλικών πεντήκοντα άριθμ. Ζ Λάπηθος τή 22/8/926. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Ό Πρόεδρος

28 . ΧΡΟΝΙΚΑ τησ ΛΑl1ΗΘόν 21 (σ. 80) Συνεδριάσασα ή ΈπιτροπεΙα τής 'Ανωτέρας Έλληνικής Σχολής Λα - ηήθου σήμερον, κατένειμεν τά είσιτήρια τών μαθητών διά το έτος τά όποία νά πληρωθώσιν είς τρείς ίσαρίθμους δ6σεις ητοι κατά δημηνίαν' τής πρώτης ληγούσης τέλη Νοεμ6ρίου, τής δευτέρας ληγούσης τέλη 'Ιανουαρίου καί τής τρίτης τέλη Μαρτίου 927. Ή κατανομτ) έγένετο ώς έξής: 1 Μ αρlα Κυριάκου Ζ Θεοδώρα Διονυσίου 'Ιωάννου Εύαγγέλου 2- ο- ο 4 'Ιωάννης 'Α6ρααμίδης 'Ιωάννης Φυλακτού 2- ο-ο,. 6 Γρηγ6ριος Νικήτα ο-ο 7 'Αντώνιος 'Ιωάννου Γεώργιος Νικολάου 1- ο-ο 9 Χριστ6δουλος Μιχαηλ 4- ο-ο 10 "Όμηρος Χ" Πέτρου 'Ανδρομάχη Χαραλάμπους 1- ο-ο 12 Περσεφ6νη 'Αναστασίου 1- ο-ο 13 Θεοδώρα Χριστοφή 1- ο-ο 15- ο-ο Ζ30- ο-ο 14 Μαρούλλα Χαρίτωνος Ραδάμανθυς Κ. Χριστοδουλάκη Πάρης Κ. Χριστοδουλάκη Π αναγιώτης Σπύρου 3- ο-ο 18 Μ6δεστος Χ" Νικολάου Πέτρος Κυριακού 1- ο-ο 20 Σωκράτης Χ" Χαραλάμπους 1- ο-ο 12- ο-ο 21 Χριστ6δουλος Σά66α 1- ο-ο 22 Χαράλαμπος 'Αθανασίου Κλεονίκη Σά66α 3- ο-ο 24 Παναγιώτης Κατσοχοίρης 2- ο-ο 25 Μαρία Κ. Π αρασκευαιοου ΟΕλένη Νικολάου 1- ο-ο 11 - ο-ο 27 Κυριακος 'Αχιλλέως (προστατευ6μενος Μητροπολlτου) 1- ο-ο 28 Κωνσταντίνος Πέτρου Κωνσταντίνος Σοφοκλέους Ν εοπτ6λεμος Σά66α Κωνσταντίνος Χαραλάμπους 'Ερωτ6κριτος Κυπριανού 1- ο-ο 8- ο-ο (σ. 81) Ζ61- ο-ο 33 Πέτρος Παπά ΓεωργΙου 4- ο-ο Ζ61- ο-ο :i65- ο-ο j.~, '

29 28 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘογ Συνδρομαί <Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας Α Π Μητροπολίτης Μακάριος Έκκλ. <Αγ. Άναστασίας Έκκλ. <Αγ. Θεοδώρου 'Εκκλ. <Αγ. Λουκά 'Εκκλ. <Αγ. Μηνά 'Εκκλ. <Αγ. Παρασκευη Λάπηθος rij 30/10/926. ol ol ol ;,Ε Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Χ. ΕύαγγελΙδης Χ. Δ. Άλλαμένος Πολύδ. Κωνσταντίνου <ο Πρόεδρος Συνελθούσα σήμερον είς συνεδρίαν ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, έλαtjεν ύπ' όψιν την αίτησιν τού κ. Φιλαρέτου Άργυρίδου δευτέρου διδασκάλου τής Σχολής δι' ής ' ζητή όπως τψ δοθή ένός μηνός άδεια, 'ίνα μεταtjή εις την έν τψ χωρίψ Σισκλείπψ νέαν θέσιν,άπεφάσισε νά τψ δοθή άδεια άπουσίας ένός μηνός άπεφασίσθη δέ, όπως άποκοπη ό μισθός τού μηνός 'Ιουνίου ήτοι' τό ποσόν τών ;,Επέντε' Προσέτι δέ, νά παρακληθή ό Διευθυντης τής Σχολής κ. Χ. Δ. Κυριακίδης όπως άναλάtjη καί διδάξη τά μαθήματα τής πρώτης Τάξεως τής Σχολής μέχρι τής λήξεως τού σχολικού έτους Λάπηθος rij 5/6/927. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου. Ό Πρόεδρος (σ. 82) Συνεδριάσασα σήμερον ή 'Επιτροπεία τής 'Ανωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, έδιόρισεν διά τό σχολικόν έτος ώς διευθυντην τής Σχολής τόν κ. 'Αθανάσιον Δ. Κυριακίδην άντι μισθού λιρών άγγλικών έννενήκοντα άριθμ. ;,Ε καί ώς δεύτερον διδάσκαλον τόν κ. Νικόλαον Δ. Κάντην άντί λιρών άγγλικών πεντήκοντα άρ. ;,Ε Λάπηθος rij 5/8/927. Τά Μέλη Χ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Κ. Παντέχη <ο Πρόεδρος

30 ι. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΗΘΟΥ 29 Συνεδριάσασα σήμερον ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας <Ελληνικής Σχολής Λαπήθου, κατένειμεν τά εισιτήρια τών μαθητών διά τό έτος τά όποία θά πληρωθώσιν εις τρείς ισαρίθμους δ6σεις ήτοι κατά τριμηνίαγ τής πρώτης ληγούσης τέλη Δεκεμt5ρίου 927 καί τής τρίτης τέλη Μαιου 928. Ή κατανομή έγένετο ώς έξής. 1 Φειδίας Κ. Παρασκευαιδης Ζ 'Όθων Ζαννέττου 'Ιωάννης Σάt5t5α 2- ο-ο 4 Δώρος Άχιλλέως Χρύσανθος Νικολάου Κώστας Ε. Παρασκευαιδης 4- ο-ο 7 Κωνσταντίνος 'Ιωάννου Ειρήνη Εύθυμίου Φανος Έπιφανίου 2- ο-ο 10 'Ιωάννης Κωνσταντίνου Χρίστος Έλευθερίου 1- ο-ο 12 Σάt5t5ας Προδρ6μου Στυλιανός Κυπριανού ο-ο (σ. 83) ;& Πηγάσιος Λουκα Χριστ6δουλος Χ" Μιχαήλ Μιχαήλ Παναγιώτου Παύλος Βασιλείου "Όμηρος Χ. Κυθρεώτης Πάρις Κ. Χριστοδουλάκης Ραδάμανθυς Κ. Χριστοδουλάκης Άνδρομάχη Χαραλάμπους ο-ο 22 Μ αρούλλα Χαρίτωνος Πέτρος Κυριακού Χαράλαμπος Άθανασίου 2- ο-ο 25 Χριστ6δουλος Σάt5t5α 1- ο-ο 26 'Ιωάννα Εύαγγέλου 2- ο-ο 27 Γρηγ6ριος Νικήτα 3- ο-ο 28 Γεώργιος Νικολάου 1- ο-ο 29 'Ιωάννης Κ. Άt5ρααμίδης Σωκράτης Χ" Χαραλάμπους 1- ο-ο ;&60- ο-ο Λάπηθος τ'ύ 3/10/927 Τά Μέλη Ό Πρ6εδρος Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Κ. Πύργος Ν. Χ. Εύαγγελίδης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χ ριστ6δουλος Δ. 'Αλλαμένος

31 30 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛAnHeOY Άπό εισιτήρια Προϋπολογισμός έτους )) Έκκλησ. Άγ. Θεοδώρου συνδρομή )) )) Άγ. Άναστασίας )) )) )) Άγ. Παρασκευής )) )) )) Άγ. Λουκα )) )) )) Άγ. Mην.~ )) Συνδρομ1} Μητροπόλεως Κ υρηνείας» Μητροπολίτου κ. Μακαρ{ου Περίσσευμα λήξαντος έτους έσοδα Ζ ΖI ΖI ljz Ζ ΥΖ Μισθο/, 'Α Δ Κυριακίδης Ν Δ Κάντης Ένοίκιον οικήματος "Εκτακτα έξοδα προσωπικού 'Έξοδα Ζ ΖI ΖI Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Χ. Ευαγγελίδης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Δ. Άλλαμένος Ό Πρόεδρος 3110/927 (σ. 84) Συνεδριάσασα σήμερον, ή Έπιτροπεία τής Άνωτέρας Έλληνικi'ίς Σχολής Λαπήθου, άπεφάσισεν τά έξής. 1 Νά ένοικιασθij τό γήπεδον τής Σχολής τό κείμενον εις 'Άγ. Μηναν τοποθ. Άγ. Μαύρη δι' εν έτος. 2 Νά γείνη ενα γραφείον 3 Νά άγορασθώσι χάρτης ευρώπης και' εις κώδων. Λάπηθος τό 3110/927. Τά Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Ν. Χ. Ευαγγελίδης Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος Δ. Άλλαμένος Ό Πρόεδρος

32 ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛArΠHΘOY 31 Συνεδριάσασα σήμερον, ή 'Επιτροπεία τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου, Μι6ρισε τον κ. Χρίστον Λογγίνον έκ Λευκωσίας, δπως διδάσκει τήν ώδικήν έν τύ Σχολή μίαν ωραν έκάστην έ6δομάδα άπο 18ην Φε6ρουαρίου 928 μέχρι 30ην 'Ιουνίου 928 λήξεως τού σχολικού έτους άντι μισθού λιρών άγγλικών πέντε άριθμ. Ζ Λάπηθος τύ 16/2/928. τα Μέλη Κ. Χριστοδουλάκης Πολύδ. Κωνσταντίνου Ν. Χ. Ευαγγελίδης χ ριστ6δουλος Δ. J Αλλαμένος Ό Πρ6εδρος (σ. 85) 24 - 'Ιουλίου Συνεδρία 'Επιτροπείας τής Άνωτέρας Έλληνικής Σχολής Λαπήθου. Παρ6ντα απαντα τα μέλη τής Έπιτροπείας. Θέμα. Διορισμος Προσωπικού. Ό κ. Πρ6εδρος προτείνει τον έπαναδιορισμον τού κ. Άθανασίου Δ. Κ υριακίδου ώς Διευθυντού άντι μισθού λιρών άγγλικών έννενήκοντα άριθ. Ζ και τον έπαναδιορισμον τού κ. Νικολάου Δ. Κάντη ώς δευτέρου διδασκάλου άντι λιρών άγγλικών πεντήκον ϊ α άρ. Ζ Ό κ. Κ. Χριστοδουλάκης ώς προς τον διορισμον τού Διευθυντού συμφωνεί, ώς προς τον διορισμον τού δευτέρου διαφωνεί, και άντ' αυroύ προτείνει τον διορισμον τού κ. Άλκι6ιάδου Χριστοδουλάκη. Ό κ. Πολύδωρος Κωνσταντίνου ύποστηρίζει τήν πρ6τασιν τού κ. Προέδρου. Ό κ. Ν. Ευαγγελίδης ώς προς τον διορισμον τού Διευθυντού συμφωνοί, ώς προς τον διορισμον τού δευτέρου διαφωνεί, και άντ' αυτού προτείνει τον διορισμον τού κ. 'Οδυσσέως Ν. Έλληνοπούλλου. Ό κ. Χριστ6δουλος Κ. Παντέχης ifποστιρίζει την πρ6τασιν τού κ. 1Ιροέδρου' ήτοι' τον έπαναδιορισμον τού κ. Άθανασίου Δ. Κυριακίδου ώς διευθυντού, και τού κ. Νικολάου Δ. Κάντη ώς δευτέρου Διδασκάλου. Ό κ. Χριστ6δουλος Δ. Άλλαμμένος άρνείται φήφον. Γενομένης ψηφοφορίας ύπερίσχυσεν ή γνώμη τού κ. Προέδρου και έπαναδιορίζονται ό κ. Άθανάσιος Δ. Κυριακίδης, ώς διευθυντ7]ς τής Σχολής Λαπήθου δια το σχολικον έτος άντι λιρών άγγλικών έννενήκοντα άριθμ. Ζ και ό κ. Νικ6λαος Δ. Κάντης ώς δεύ τερος διδάσκαλος άντι λιρών άγγλικών πεντήκοντα άριθμ Ζ Λάπηθος τύ τα Μέλη Πολύδ. Κωνσταντίνου Χριστ6δουλος Κ. Παντέχη Ό Πρ6εδρος

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 Α) εκλογή οκτώ τακτικών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 1 ου Έτους 1. Αθανασίου Δέσποινα 2. Γιακουμή Ανδρονίκη 3. Ιταλός Χρίστος 4. Πανουσόπουλος Λέανδρος 5. Προεστός Χαράλαμπος 1. Ιωακείμ Γεωργία 2. Ιωάννου Άντρεα 3. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 8 15 20 10 12 65 65 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταύρος 4 9 12 6 15 46 46 3 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίμος 10 16 8 34 34 4 ΠΑΝΤΕΛΗ Πέτρος 6 12 10 28 28 5 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος 8 4,5 5 17,5 17,5 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL) Α/Α Αγων.Δελτιο fial 1 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος Χ 10 8 10 10 10 X 48 48 1st 2 70 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κώστας 10 8 10 5 5 8 10 46 36 2d 3 30 "COOL" 4 3 6 Χ 2 Χ 8 23 23 3rd 4 31 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Άλκης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005)

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Στα 80 τόσα χρόνια της δράσης της Ενώσεως στην Ελλάδα (1925-2005) εγγράφηκαν εκατοντάδες, αν μη χιλιάδες, μέλη. Θα έλεγε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 5 ο /2009 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 24 η Απριλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ E-mail: parko@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-09-2012 Αρ.Πρωτ.: 24705/486 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Έγκριση των προσωρινών Πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΦΗ 20-29 2 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 40-49 3 ΧΑΡΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 20-29

Διαβάστε περισσότερα

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinal s Semifinals Final Winner 1 Παρνασσός Κυριάκος Πίσσης [1] 2 Bye 1 3 ΔΑΣ Παλιομετόχου Λούκας Κυπριανού w.o. 4 Bye 9 5 Θ.Ο.Ι. Κυπερούντα Ανδρέας Ρωσσίδης 21-5,21-5

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 4-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Στην Αίγινα σήμερα 6 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.409/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 3-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαρία Φανή Παλαµίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθηνά Χόντζια, Πρωτοδίκη και Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά. Αριθ. απόφασης 144-10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/09/2014 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ.

ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ. ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ. ΡΑΚΟΣ 15-6,15,4 Q1 5 ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 6 Π.ΕΚΤΩΡΟΣ w.o.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. Αριθ. απόφασης 231-21/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Διευθυντές 7575 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (0) 9133 ΑΝΘΗ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (0) 9485 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (0) Βοηθοί Διευθυντές 9848 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Βραβεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 155-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 211-19/2011

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα