ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226"

Transcript

1 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: FAX: Περιφερειάρχες της χώρας 2. Αντιπεριφερειάρχες της χώρας 3. Γεν. /νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας 4. /νσεις Ανάπτυξης των Περιφ. Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθµών Σας γνωρίζουµε ότι, µε την υπ αριθµ. Φ2-37/ (ΦΕΚ 15/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, ο Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθµών για το έτος 2012 θα διενεργηθεί από 16/1/2012 έως 14/12/2012. εδοµένων των αλλαγών στη στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών εµπορίου, που έλαβαν χώρα πρόσφατα, καθώς επίσης και των καθυστερήσεων που σηµειώθηκαν την περασµένη χρονιά, σας διαβιβάζουµε τις κάτωθι οδηγίες και παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή τους, έτσι ώστε ο Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθµών να διεξαχθεί οµοιόµορφα σε όλη την επικράτεια, µε στόχο να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα µετρητικά όργανα, που χρησιµοποιούνται για εµπορικές συναλλαγές: 1. Ο Περιοδικός Έλεγχος των πάσης φύσεως µετρητικών οργάνων, που χρησιµοποιούνται για εµπορικές συναλλαγές, έχει στόχο την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα (Π.. 524/78, ΦΕΚ 112/Α/78). 2. Αρµοδιότητα για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου έχουν οι κατά τόπους /νσεις Εµπορίου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας (Ν. 3103/03, άρθρο 3, παρ. 1, ΦΕΚ 23/Α/03), νυν Τµήµατα Εµπορίου, των /νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.). 3. Κατά τον Περιοδικό Έλεγχο των οργάνων εισπράττονται τέλη, 25 % των οποίων διατίθενται για την αντιµετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιµακίων ελέγχου (Ν. 3190/03, άρθρο 12, παρ. 2, ΦΕΚ 249/Α/03). 1

2 4. Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες έχουν αποδοθεί τα χρήµατα για τα προηγούµενα έτη µέχρι και το Τα ποσά αυτά, προκειµένου να µη µένουν αδιάθετα, µπορούν να αξιοποιηθούν από την υπηρεσία για την αντιµετώπιση των εν γένει αναγκών των συνεργείων ελέγχου π.χ. για την αγορά µετρολογικού εξοπλισµού (σταθµά, ζυγοί, λιτρόµετρα, λιτρόµετρα υγραερίου, θερµόµετρα κλπ), για έξοδα µετακίνησης των συνεργείων ελέγχου, για εκπαίδευση ή για αποζηµιώσεις του προσωπικού που διεξάγει µετρολογικούς ελέγχους. 5. Ο Περιοδικός Έλεγχος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρµογή του Αγορανοµικού Κώδικα, και εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της Α.. 7/2009, καθώς και όσα προβλέπονται από το Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115/Α/08) και την Υ.Α. Α (ΦΕΚ 1857/Β/08), που εκδόθηκε κατ επιταγή του. 6. Για την ενιαία αντιµετώπιση του τρόπου διεξαγωγής του Περιοδικού και λοιπών Μετρολογικών ελέγχων, προτείνεται οι Αντιπεριφερειάρχες να εκδώσουν Απόφαση Συγκρότησης Οµάδας Εργασίας που θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 υπαλλήλους µε την απαιτούµενη εµπειρία και τεχνικές γνώσεις για τη διεξαγωγή τους. 7. Τα αρµόδια Τµήµατα Εµπορίου των /σεων Ανάπτυξης των Π.Ε., για κάθε έξοδο στα πλαίσια του ελέγχου, ορίζουν συνεργείο ελέγχου, αποτελούµενο υποχρεωτικά από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους ελεγκτές (Υ.Α. Α2-5900, άρθρο 2, ΦΕΚ 1857/Β/08) από την ως άνω οµάδα εργασίας. Η ενασχόληση των υπαλλήλων, µε το αντικείµενο του Περιοδικού Ελέγχου, πρέπει να είναι σε συνεχή βάση και όχι περιστασιακά. 8. Η διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και τεχνική εµπειρία επί του αντικειµένου, έτσι ώστε η εποπτεία της αγοράς να καθίσταται αποτελεσµατικότερη. Για το λόγο αυτό, αλλά και επειδή ο έλεγχος πρέπει να είναι ουσιαστικός και σε βάθος, θεωρούµε σκόπιµο να γίνει εκπαίδευση των ελεγκτών που θα συγκροτήσουν τις οµάδες εργασίας, σε επίπεδο Περιφέρειας, από υπαλλήλους των κατά τόπους υπηρεσιών που έχουν τις απαιτούµενες τεχνικές γνώσεις και εµπειρία, σε συνεργασία µε την υπηρεσία µας. 9. Το συνεργείο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε εντολή ελέγχου, διαταγή πορείας, µπλοκ «Έκθεση Ελέγχου Ν. 3668/08», µπλοκ «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Ν.3668/08», µπλοκ αποδείξεων είσπραξης τελών Π.Ε., αυτοκόλλητα σήµατα Π.Ε. και καρτέλες των εταιρειών που θα ελεγχθούν, για ενηµέρωσή τους, απαραίτητα πρότυπα σταθµά, πρότυπο λιτρόµετρο και λοιπά όργανα ελέγχου, καθώς και σύνεργα για ενδεχόµενη σφράγιση των ελεγχοµένων οργάνων. 2

3 10. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης συνεργείων ελέγχου, ή ολοκλήρωσης του Περιοδικού Ελέγχου, ή αδυναµία ελέγχου όλων των µετρητικών οργάνων σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα, η Γεν. /νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας προτείνεται να εξουσιοδοτεί οµάδες εργασίας άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων για την αποπεράτωση του ελέγχου. 11. εδοµένου ότι για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου είναι απαραίτητη η χρήση τεχνικών µέσων (πρότυπα σταθµά, λιτρόµετρα κλπ) είναι αναγκαία η διάθεση, για τη µεταφορά των οργάνων και τη µετακίνηση του προσωπικού, ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου για κάθε συνεργείο ελέγχου. 12. Για εξοικονόµηση ανθρώπινων πόρων προτείνουµε να εξεταστεί η περίπτωση οδήγησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου από τους ίδιους τους ελεγκτές και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προτείνουµε να εξεταστεί το ενδεχόµενο αποκλειστικής ή εν παραλλήλω µετακίνησης οδηγού στο αρµόδιο Τµήµα, ώστε ο οδηγός να αποτελεί µέλος του συνεργείου ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή το όνοµά του οδηγού πρέπει να συµπεριληφθεί στην Απόφαση Συγκρότησης της οµάδας εργασίας. 13. Μετά από κάθε έλεγχο, πρέπει να γίνεται ενηµέρωση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος που διαθέτουν όλα τα Τµήµατα Εµπορίου (ΟΠΣΝΑ) για τα αποτελέσµατα του ελέγχου (εταιρεία, ΑΦΜ, είδος και αριθµών οργάνων που ελέγχθηκαν, τυχόν παραβάσεις που σηµειώθηκαν, ποσό που εισπράχθηκε και αρ. τριπλοτύπου είσπραξης) έτσι ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµα για ενηµέρωση της υπηρεσίας µας, στα πλαίσια της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς. 14. Επί του διπλοτύπου είσπραξης των τελών του Περιοδικού Ελέγχου και µέχρι να εκτυπωθούν νέα µπλοκ, παρακαλούνται οι υπάλληλοι να συµπληρώνουν χειρόγραφα τον Α.Φ.Μ. µας ως εξής: ΥΠΑΑΝ, ΓΓΕ Α.Φ.Μ.: Ο.Υ.: Α Αθηνών Η αναγραφή του Α.Φ.Μ. είναι απαραίτητη, προκειµένου οι επιχειρήσεις να συµπεριλάβουν τα τέλη του Π.Ε. στις δαπάνες τους. Επίσης, στο επάνω δεξί τµήµα του µπλοκ αναγράφετε τα στοιχεία της υπηρεσίας σας (υπηρεσία ελέγχου), ως εξής: Περιφέρεια.. Περιφ. Ενότητα /νση Ανάπτυξης 3

4 15. Απαγορεύεται και ελέγχεται ως πειθαρχικό παράπτωµα η είσπραξη τελών Περιοδικού Ελέγχου και η επικόλληση του αντίστοιχου σήµατος σε όργανα, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος αυτών. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες σας δε διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως π.χ. ικανό αριθµό σταθµών για τον έλεγχο γεφυροπλαστιγγών (άνω των κιλών), ή κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου διανοµέων υγραερίου, δε θα πρέπει να διεξάγετε έλεγχο, να εισπράττετε τέλη κλπ, αλλά να επικοινωνείτε µαζί µας για την εξεύρεση λύσης επί του προβλήµατος. 16. O Αρχικός Έλεγχος (αρχική επαλήθευση) σε ζυγιστικά όργανα διενεργείται από κοινοποιηµένους φορείς και προς το παρόν, τέτοιος φορέας είναι µόνο η υπηρεσία µας και έχει αριθµό κοινοποίησης Ως εκ τούτου, δε δύνασθε να διενεργείτε αρχικό έλεγχο σε ζυγιστικά όργανα. Ζυγοί οι οποίοι έχουν υποστεί αρχική επαλήθευση από την υπηρεσία µας, φέρουν αυτοκόλλητο σήµα, µε εθνόσηµο, µπλε χρώµατος, µε την ένδειξη «Αρχικός Έλεγχος» και συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης. Σηµειώνεται ότι υπάρχει περίπτωση να έχει εισαχθεί ένας ζυγός συνοδευόµενος από Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, το οποίο έχει εκδοθεί είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας εγκεκριµένο από κοινοποιηµένο οργανισµό, ή από κοινοποιηµένο οργανισµό του εξωτερικού και αναγράφεται επ αυτού ο κωδικός αριθµός του κοινοποιηµένου οργανισµού. Σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι να µην είναι επικολληµένο το σχετικό σήµα. Αφού επιδειχθεί το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, επικολλάται το σήµα «Αρχικός Έλεγχος» και στην απόδειξη είσπραξης αναγράφεται η ένδειξη «Ατελώς» και σηµειώνεται ο αριθµός αναφοράς (Reference Number) του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης καθώς και ο τίτλος του οργανισµού που το εξέδωσε. Κατάλογος µε τους κοινοποιηµένους οργανισµούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει στην ιστοσελίδα της WELMEC (http://www.welmec.org/welmec/notified-bodies.html). Σε περίπτωση που επιδεικνύονται συνοδευτικά του ζυγού έγγραφα, όπως π.χ. «Αρχική Βεβαίωση Ακριβείας Ζυγού», «Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας», «Βεβαίωση ελέγχου», «Πιστοποιητικό Ελέγχου» κλπ, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί από κοινοποιηµένο οργανισµό, δε γίνονται αποδεκτά, και συνεπώς θεωρείται ότι ο ζυγός δεν έχει υποστεί Αρχική Επαλήθευση. Σε περίπτωση που εντοπίσετε ζυγιστικό, για το οποίο, διαπιστώσετε ότι δεν έχει υποστεί αρχικό έλεγχο, διενεργείται µόνο ο Περιοδικός Έλεγχος και επικοινωνείτε α) µε τον κατασκευαστή, ή τον αντιπρόσωπό του έτσι ώστε να µεριµνήσει για τη διενέργεια της Αρχικής Επαλήθευσης και β) µε την υπηρεσία µας, γνωρίζοντάς µας τα στοιχεία της εταιρείας που προµήθευσε το ζυγό, για τις δικές µας ενέργειες. 4

5 17. Για την καλύτερη συνεργασία µε τις υπηρεσίες σας και την απλούστευση της επικοινωνίας µαζί σας, οι κατά τόπους Γενικές ιευθύνσεις Ανάπτυξης παρακαλούνται όπως επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρ. δ/νση, τηλέφωνο και ) υπαλλήλου µε τον οποίο θα έρχεται σε επαφή η υπηρεσία µας για θέµατα Περιοδικού Ελέγχου, αλλά και γενικότερα µετρολογικών ελέγχων που θα αφορούν ολόκληρη την Περιφέρεια. 18. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούµενες εγκύκλιοί µας Φ2-2301/ , Φ2-81/ (Α Α 4Α92Φ-Σ) και Φ2-245/4/2/2011 (4ΑΛΕΦ-4), οι οποίες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθώντας τη διαδροµή: Τοµείς της ΓΓΕ / Γεν. /νση Εσωτ. Εµπορίου / /νση Μετρολογίας / Π.Ε. Μέτρων και σταθµών. Ο ιευθυντής α/α Μ. Σχοινά Κοινοποίηση: Γραφ. κ. Αναπλ. Υπουργού Εµπορίου Γραφ. κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου Εσωτερική ιανοµή: /νση Μετρολογίας 5

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΛΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜA Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αθήνα, 14 /08/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Α2 861 (ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 31/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ιεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85100 Τηλέφωνο : 2241364614-613/ Fax:22413 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα

Σελίδα 1 από 12. 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα Σελίδα 1 από 12 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Επί της αρχής: Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 17553/390 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα