ELECTRICAL DICTIONARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELECTRICAL DICTIONARY"

Transcript

1 ELECTRICAL DICTIONARY Experiences of the Leonardo da Vinci Partnership

2 English Romanian Greek Italian Portuguese Turkish 1. Accidental contact voltage Tensiune de atingere/de contact Τυχαία τάση επαφής Tensione da contatto accidentale Tensão de contacto Kazara temas gerilimi 2. Accuracy in Precizie în măsurare Ακρίβεια στη μέτρηση Precisão da medida Ölçümde doğruluk Precisione nella misura measurement 3. Aluminum Aluminiu Αλουμίνιο Alluminio Alumínio Alüminyum 4. Alternating current (AC) Curent alternativ Εναλλασσόμενο ρεύμα Corrente alternata Corrente alternada Alternatif akım 5. Alternator Alternator Εναλλάκτης Alternatore Alternador Alternatör 6. Amperage Intensitate a curentului Ποσότητα Intensità di corrente Intensidade de corrente Akım şiddeti 7. Ampere rating Curent nominal Διαβάθμιση αμπέρ Corrente nominale Corrente nominal Anma akımı 8. Amplifier Amplificator Ενισχυτής Amplificatore Amplificador Amplifikatör 9. Analog Analogic Αναλογικός Analogico Analógico Analog 10. Apparent power Putere aparentă Φαινόµενη ισχύς Potenza apparente Potência aparente Görünen Güç 11. Appliance Aparat electric Συσκευή Apparecchio elettrico Aparelho/receptor eléctrico Elektrik aleti (elettrodomestico) 12. Average power Putere medie Μέση ισχύς Potenza media/attiva Potência média/activa Ortalama Güç 13. Avometer Volt-ohm-ampermetru Αβόμετρο Multimetro Multímetro Avometre 14. Balance check Controlul reglajului de zero Ισοστάθμιση Azzeramento Regulador de zero Denge kontrolü 15. Ballast Balast Έρμα Reattore Balastro Balast 16. Breadboard Placă de testare Πλακέτα δοκιμών Basetta Placa de ensaios/ligações Board 17. Bulb Bec Ηλεκτρική λάμπα Bulbo Ampola de lâmpada Ampul 18. Calibration Calibrare/Etalonare Βαθμονόμηση Taratura Calibragem Ayar 19. Ceiling voltage Tensiune maximă Μέγιστη τάση Tensione massima Tensão máxima Maksimum gerilim 20. Central power station Centrală Κεντρικός ηλεκτρικός Centrale elettrica Central Elektrik santrali σταθμός 21. Circuit Circuit Κύκλωμα Circuito Circuito Devre 22. Circuit-breaker Siguranţă automata Διακόπτης κυκλώματος Interruttore Disjuntor Devre kesici 23. Coil Bobină Πηνίο Bobina Bobina Bobin 24. Condenser Condensator Πυκνωτής Condensatore Condensador Kondansatör 25. Conductivity Conductibilitate Αγωγιμότητα Condutividade/ İletkenlik Conduttività Condutibilidade 26. Conductor Conductor Αγωγός Conduttore Condutor İletken 27. Connector Conector/Racord/Fişă/ Ρευματοδότης Connettore Ligador/conector Konnektör

3 Ştecher 28. Copper Cupru Χαλκός 29. Current Curent Ρεύμα Corrente Corrente Akım 30. Current density Densitate de curent Πυκνότητα Densità di corrente Densidade de corrente Akım yoğunluğu 31. Current strength Intensitate a curentului Iσχύς Rame Intensità di corrente Cobre Intensidade de corrente 32. Digital Digital Ψηφιακός Digitale Digital Dijital Bakır Akım şiddeti 33. Diode Diodă Δίοδος Diodo Diodo Diyot 34. direct current (DC) Curent continuu Συνεχές ρεύμα Corrente continua Corrente contínua Doğru akım 35. Downstream Aval Προς τη ροή του A valle A jusante Doğru yönde 36. Drive power Acţionare Ρεύμα κίνησης Azionamento elettrico Acionamento elétrico Elektrik sürücüsü 37. Earth circuit Circuit de legare la pământ Προσγειωμένο κύκλωμα Circuito di terra Circuito de terra Toprak hatlı devre 38. Earth connection Legătură la pământ/la Γείωση Ligação à terra Toprak bağlantısı Messa a terra masă 39. Effective (rms) voltage Valoare efectiva a tensiunii Αποτελεσματική τάση Valore efficace di Tensão eficaz Etkin Voltaj tensione 40. Electric lamp Lampă Ηλεκτρική λάμπα Lampada elettrica Lâmpada Elektrik lambası 41. Electric battery Baterie Ηλεκτρική μπαταρία Batteria elettrica Bateria Elektrik bataryası 42. Electric cable Cablu electric Ηλεκτρικό καλώδιο Cavo elettrico Cabo eléctrico Elektrik kablosu 43. Electric Capacity Capacitate Ηλεκτρική ισχύ Capacità elettrica Capacidade Elektrik kapasitesi 44. Diagram of wiring/ Schema instalaţiei electrice Διάγραμμα καλωδίωσης Esquema eléctrico Bağlantı şeması Schema di impianto diagram of connections 45. Electric charge Sarcină Ηλεκτρικό φορτίο Carica elettrica Carga Elektrik şarjı 46. Electric circuit Circuit electric Ηλεκτρικό κύκλωμα Circuito elettrico Circuito eléctrico Elektrik devresi 47. Electric engine /motor Motor electric Μοτέρ Motore elettrico Motor eléctrico Elektrik motoru 48. Electric equipment Utilaj/aparataj/ echipament Ηλεκτρικός εξοπλισμός Aparelho/equipamentoeléctri Elektrik teçhizatı Attrezzatura elettrica electric co 49. Electric field Câmp electric Ηλεκτρικό πεδίο Campo elettrico Campo eléctrico Elektrik alanı 50. Electric Generator Generator electric Γεννήτρια ηλεκτρισμού Generatore elettrico Gerador eléctrico Elektrik jeneratörü 51. Electric insulating Material electroizolant Υλικό ηλεκτρομόνωσης Material isolante Elektrik yalıtım Materiale isolante material malzemesi 52. Electric light Lumină Ηλεκτρικό φως Luce elettrica Luz Elektrik ışığı 53. Electric Lighting Iluminat electric Ηλεκτρικός φωτισμός Iluminação Elektrik Illuminazione elettrica aydınlatması

4 54. Electric meter Contor electric Ηλεκτρικός μετρητή Contador de energia Elektrik sayacı Contatore elettrico 55. Electric network Reţea Ηλεκτρικό δίκτυο Rete elettrica Rede Elektrik şebekesi 56. Electric power connection Branşament Διακλάδωση Connessione di potenza elettrica Ligação de energia Elektrik güç bağlantısı 57. Electric power generation Producere a energiei electrice Παραγωγή ηλεκτρικού Generatore di potenza elettrica Produção de energia Elektrik güç jeneratörü 58. Electric push Buton electric Ηλεκτρικός διακόπτης Botão de pressão Elektrik butonuı Pulsante elettrico eléctrico 59. Electric shock Şoc electric Ηλεκτρικό σοκ Scossa elettrica Choque eléctrico Elektro şok 60. Electric signal waveform Formă de undă a Ηλεκτρικό σήμα Forma d'onda del Forma de onda de sinal Elektrik Sinyali semnalului electric κυματομορφής segnale elettrico eléctrico 61. Electric supply Alimentare cu energie Παροχή ηλεκτρικού Alimentação Elektrik kaynağı Fornitura elettrica 62. Electric(al) field strength Intensitate a câmpului Ισχύς ηλεκτρικού πεδίου Intensità di campo Intensidade do campo Elektrikj alan şiddeti electric elettrico eléctrico 63. Electrical energy Energie Ηλεκτρική ενέργεια Energia elettrica Energia Elektrik enerjisi 64. Electrical release Decuplare/deconectare/ Ηλεκτρική εκτόνωση Interrupção/desligação Elektrik verme Interruzione elettrica declanşare 65. Electrical resistance Rezistenţă Ηλεκτρική αντίσταση Resistenza elettrica Resistência Elektrik direnci 66. Electrical specifications Ηλεκτρικές προδιαγραφές Características s Elektriksel Caratteristiche elettriche Caracteristici electrice Özellikler 67. Electrical valve Ηλεκτρική βαλβίδα Elettrovalvola Electro-válvula Elektrik Valfi 68. Electrical winding Infăşurare Ηλεκτρικός ανεμιστήρας Ventilazione elettrica Bobinagem Elektrik bobinaj 69. Electrical wiring Instalaţie Ηλεκτρική καλωδίωση Collegamenti elettrici Cablagem Elektrik tesisatı 70. Electricity Electricitate;energie Ηλεκτρισμός Electricidade/Energia Elektrik Elettricità 71. Electricity Distribution Distribuţia energiei Διανομή ηλεκτρικού Distribuição de energia Elektrik dağıtımı Distribuzione elettrica electrice 72. Electric-power-supply network Reţea de alimentare cu energie Δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Rete di fornitura di potenza elettrica Rede de alimentação de energia Elektrik güç kaynağı şebekesi 73. Electroconductibility Conductibilitate Ηλεκτρική αγωγιμότητα Conducibilità elettrica/ conduttanza/ Condutividade/ Condutibilidade Elektrik geçirgenliği 74. Electrocution Electrocutare Ηλεκτροπληξία Elettrocuzione Electrocussão Elektrik çarpması 75. Electroluminescence Electroluminescenţă Ηλεκτροφωτοβολία Elettroluminescenza Electroluminiscência Elektrik ışınımı

5 76. Electromagnetic Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητικός Elettromagnetico Electromagnético Elektromanyetik 77. Electromagnetism Electromagnetism Ηλεκτρομαγνητισμός Elettromagnetismo Electromagnetismo Elektromanyetiz-ma 78. Electron Electron Ηλεκτρόνιο Elettrone Electrão Elektron 79. Electronic filter Filtru electronic Ηλεκτρονικό φίλτρο Filtro elettronico Filtro electrónico Elektronik Filtre 80. Electrostatic Electrostatic Ηλεκτροστατικός Elettrostatico Electrostático Elektrostatik 81. Electrotechnical Electrotehnică Ηλεκτροτεχνικός Elettrotecnica Electrotécnico Elektroteknik 82. Fiber optics Fibră optică Οπτική ίνα Fibra ottica Fibra óptica Fiberoptik 83. Fluorescent lamp Lampă fluorescentă Λαμπτήρας φθορισμού Lampada fluorescente Lâmpada fluorescente Floresan lambası 84. Frequency Frecvenţă Συχνότητα Frequenza Frequência Frekans 85. Function generator Generator de funcţii Γεννήτρια Gerador de funções/sinal Fonksiyon Generatore di funzione Jeneratörü 86. Fuse Fuzibil Ηλεκτρική ασφάλεια Fusibile Fusível Sigorta 87. Galvanometer Galvanometru Γαλβανόμετρο Galvanometro Galvanómetro Galvanometre 88. Impedance Impedanţă Σύνθετη αντίσταση Impedenza Impedância Empedans 89. Inductance Inductanţă Επαγωγή Induttanza Indutância İndüktans 90. Integrated circuit Circuit integrat Ολοκληρωμένο κύκλωμα Circuito integrato Circuito integrado Entegre Devre 91. Liquid Crystal Cristal lichid Υγρός κρύσταλλος Cristalli liquidi Cristal líquido Sıvı kristal 92. Load Sarcină Φορτίο Carico Carga/Receptor Yük 93. Magnetic core Miez magnetic Μαγνητικός πυρήνα Nucleo magnetico Núcleo magnético Manyetik çekirdek 94. Magnetic field Câmp magnetic Μαγνητικό πεδίο Campo magnetico Campo magnético Manyetik alan 95. Measurement Măsurare Μέτρηση Misurazione/Misura Medida Ölçüm 96. Measuring Device Aparat de masură Συσκευή μέτρησης Dispositivo di Aparelho de medida Ölçü aleti misurazione 97. Microcontroller Microcontroler Μικροελεγκτής Microcontrollore Microcontrolador Mikrodenetleyici 98. Ohmmeter Ohmmetru Ωμόμετρο Ohmetro Ohmímetro Ohmmetre 99. Overload Suprasarcină Υπερφόρτωση Sovraccarico Sobrecarga Aşırı Yük 100. Oscilloscope Osciloscop Παλμοσκόπιο Oscilloscopio Osciloscópio Osilaskop 101. Parallel connection Legare/conexiune în Παράλληλη σύνδεση Ligação em paralelo Paralel bağlantı Collegamento in parallelo paralel 102. Plug Priză Βύσμα Spina Ficha Fiş 103. Plug/wall socket Priză de perete Πρίζα Presa di corrente a muro Tomada Fiş /Duvar Prizi 104. P-n junction Joncţiune p-n p-n κόμβος Giunzione P- N Junção P-N P N birleşimi

6 105. Potentiometer Potenţiometru Ποτενσιόμετρο 106. Power Consumer Consumator de energie Καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας 107. Power factor Factor de putere Συντελεστής ισχύος Potenziometro Assorbimento di energia elettrica Fattore di potenza Potenciómetro Dissipador/consumidor de energia Factor de potência Potansiyometre Güç tüketimi Güç Faktörü 108. Power plant Centrală Εργοστάσιο παραγωγής Central Elektrik santrali Centrale elettrica ηλεκτρικής ενέργειας 109. Power supply Alimentare cu energie Τροφοδοτικό Alimentatore Fonte de alimentação Güç kaynağı 110. Programmable Logic Controller Automat programabil Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής Autómato programável Controllore a logica programmabile - PLC PLC(Programlanabi lir Mantık Denetleyicisi 111. Range Domeniu de măsurare Βεληνεκές Intervallo di misura Campo de medida Ölçüm aralığı 112. Rated short-circuit Putere de scurtcircuit Ονομαστική ικανότητα Poder de corte Kısa Devre Potere di corto circuito capacity βραχυκυκλώματος Kapasitesi 113. Reactive power Putere reactivă Άεργος ισχύς Potenza reattiva Potência reactiva Reaktif Güç 114. Rectifier Redresor Ανορθωτής Raddrizzatore Rectificador Doğrultucu 115. Relay Αυτόματος ρυθμιστής Relé Röle Relé Releu ηλεκτρισμού 116. Resistivity Rezistivitate Αντίσταση Resistività Resistividade Özdirenç 117. Resistor Rezistor Αντίσταση Resistore Resistência Direnç 118. Rheostat Reostat Ρεοστάτης Reostato Reóstato Reosta 119. Scale Scară gradată Κλίμακα Scala Escala graduada Skala 120. Semiconductor Semiconductor Ημιαγωγός Semiconduttore Semicondutor Yarıiletken 121. Series connection Legare/conexiune in serie Σειριακή σύνδεση Collegamento in serie Ligação em série Seri bağlantı 122. Short-circuit Scurtcircuit Βραχυκύκλωμα Corto circuito Curto-circuito Kısa Devre 123. Shunt Şunt Εκτροπή Scambio Shunt Şönt 124. Solar cell Celulă solară Ηλιακό κύτταρο Cella solare Célula fotovoltaica/solar Güneş pili 125. Solder Aliaj de lipit Συγκόλληση Saldatore Solda Lehim 126. Standardization Etalonare Τυποποίηση Taratura Normalização Standardizasyon 127. Starter (Fluor.lamp) Starter Εκκινητής Starter Arrancador Starter 128. Switch Comutator Διακόπτης Interruttore Interruptor/Comutador Anahtar 129. Switching Comutaţie Διακοπή Commutazione Comutação/Interrupção Anahtarlama 130. Terminal Terminal Τερματικό Morsetto Terminal Terminal

7 131. Test leads (measuring Sonda de control Ακροδέκτης device) Sonde 132. Three phase system Sistem trifazat de tensiune Τριφασικό σύστημα Sistema trifase di voltages tensione 133. Transformer Transformator Μετασχηματιστής Trasformatore Pontas de prova Sistema trifásico de tensões Transformador Test İletkenleri 3 Fazlı sistem voltajları Transformatör 134. Transistor Tranzistor Τρανζίστορ Transistore Transístor Transistör 135. Unit of measurement Unitate de măsură Μονάδα μέτρησης Unità di misura Unidade de medida Ölçüm ünitesi 136. Upstream Amonte Αντίθετα προς τη ροή του A montante Ters yönde A monte 137. Voltage Tensiune Ηλεκτρική τάση Tensione Tensão Gerilim 138. Voltage drop Cădere de tensiune Πτώση τάσης Caduta di tensione Queda de tensão Gerilim Düşmesi 139. Voltage regulator Regulator de tensiune Ρυθμιστή τάσης Stabilizzatore di tensione Regulador de tensão Voltaj Regülatörü 140. Voltmeter Voltmetru Βολτόμετρο Voltometro Voltímetro voltmetre 141. Wattmeter Wattmetru Βατόμετρο Wattometro Wattímetro Watmetre 142. Wiring Instalaţie Καλωδίωση Impianto/cablaggio Cablagem Kablolama 143. Wiring electric system Reţea Παροχή ηλεκτρικού Rede/Instalação Elektrik kablolama Rete elettrica δικτύου sistemi 144. Y-connected/ connected load Comutator stea- triunghi Σύνδεση αστέρα / τρίγωνο Carico collegato a stella / triangolo Carga ligada em estrela/em triângulo Yük Bağlantısı

ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ looking for the future ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ A AC Line Filter (Φίλτρο γραµµής AC) Ένα κύκλωµα φίλτρου που τοποθετείται στην γραµµή AC για απαλοιφή διαφόρων ηλεκτρονικών θορύβων που υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γιώργος Τσαλακός Αντώνης Τσάκωνας ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ... 5 Ηλεκτρισµός Σύγχρονη Φυσική (Ε-001 Ε-108)... 5 39 Θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Διαλέξεις 4 και 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. Ηλίας Κυριακίδης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζετε η 31 η Δεκεμβρίου 2014. μαθήματα &γνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζετε η 31 η Δεκεμβρίου 2014. μαθήματα &γνώσεις Α/Α Εισηγητής (ονοματεπώνυμο και e-mail ή τηλέφωνο) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζετε η 31 η Δεκεμβρίου 2014 Θέμα πτυχιακής 1 Λ.Μαγκαφάς Κατασκευή Ψηφιακού θερμομέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells 15 Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells Γιά να έχετε πάντα ηλεκτρική ενέργεια στο σκάφος Κυψέλες καυσίμου EFOY Ελευθερία χωρίς όρια Τώρα μπορείτε πλέον να αγκυροβολήσετε όπου θέλετε, χωρίς συμβιβασμούς στις ανέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις

Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις RefuSol GmbH RefuSol GmbH Specialistul în electronica de putere RefuSol GmbH produce de peste 45 de ani în Germania convertoare

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

Active Battery Back Up

Active Battery Back Up INTRODUCTION ECIFICATION This UPS is specially aimed for use with multi function Personal Computers. It is designed to be light weight and compact to fit perfectly into a working environment with limited

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Εξοικονομείστε χρόνο απο τις αγορές σας, συνδεθείτε online σήμερα Παραγγείλτε online στη RS και βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, έχοντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες με το πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

automation semac.gr Πωλήσεις Βιομηχανικός Αυτοματισμός Αντιπροσωπείες

automation semac.gr Πωλήσεις Βιομηχανικός Αυτοματισμός Αντιπροσωπείες Βιομηχανικός Αυτοματισμός Αντιπροσωπείες automation Πωλήσεις semac.gr Η Semac Αυτοματισμοί Α.Ε. αντιπροσωπεύει επώνυμες και καταξιωμένες εταιρίες του εξωτερικού στον τομές των οργάνων και των μετρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Διαλέξεις 10 και 12 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Διαλέξεις 10 και 12 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Διαλέξεις 10 και 12 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρ. Ηλίας Κυριακίδης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ 2013 1 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 3 4 Μετρολογία: η επιστήμη της μέτρησης Κανονικά περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους μετρήσεων καθώς και την τεχνολογία των οργάνων μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/TR 1317-6 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01 - Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 1317-8 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/12

Διαβάστε περισσότερα

NOTICE D UTILISATION MULTIMETRE PAGE SOMMAIRE INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE...1 EXPLICATION DES SYMBOLES...2 PRECAUTIONS DE SECURITE...

NOTICE D UTILISATION MULTIMETRE PAGE SOMMAIRE INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE...1 EXPLICATION DES SYMBOLES...2 PRECAUTIONS DE SECURITE... NOTICE D UTILISATION SOMMAIRE INFORMATIONS RELATIVES PAGE A LA SECURITE...1 EXPLICATION DES SYMBOLES...2 PRECAUTIONS DE SECURITE....2 MAINTENANCE...4 MS2026N MS2026N DESCRIPTION GENERALE...4 DESCRIPTION

Διαβάστε περισσότερα

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz con uscita multitensione per lampade a ED dimmerabili 12, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12 ± 10%

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция EATON 5S550I http://ru.yourpdfguides.com/dref/5486969

Ваша инструкция EATON 5S550I http://ru.yourpdfguides.com/dref/5486969 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ

ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ EB-2000 DEGEM SYSTEMS ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα για εργαστηριακή εκπαίδευση σε ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

UPS SERVER PRO USER MANUAL

UPS SERVER PRO USER MANUAL UPS SERVER PRO USER MANUAL Thank you for choosing a Nilox UPS. Please read following instructions and safety advice. ATTENTION Please use UPS only in dry place. Do not use outdoor. Inside UPS you can find

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζεται η 31 η Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζεται η 31 η Ιουλίου 2014 Α/ Α Εισηγητής (ονοματεπώνυμο και e- mail ή τηλέφωνο) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η τελική ημερομηνία παρουσίασης των παρακάτω εργασιών ορίζεται η 31 η Ιουλίου 2014 Θέμα πτυχιακής 1 Λ.Μαγκαφάς Μελέτη μη γραμμικού ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανά πτυξη άλγορί θμου άυτο μάτης άνάγνώρίσης φορτί ου γίά εφάρμογε ς φώτίσμου DigitalSTROM

Ανά πτυξη άλγορί θμου άυτο μάτης άνάγνώρίσης φορτί ου γίά εφάρμογε ς φώτίσμου DigitalSTROM ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανά πτυξη άλγορί θμου άυτο μάτης άνάγνώρίσης φορτί ου γίά εφάρμογε ς φώτίσμου

Διαβάστε περισσότερα

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ασφαλείας και Σήμανσης

Συστήματα Ασφαλείας και Σήμανσης ΣΥΣΤΗΜΑΣΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Συστήματα Ασφαλείας και Σήμανσης Αυτοματισμοί ELDES.....1 Κάμερες εξωτερικού χώρου..5 Κάμερες τύπου Dome...7 Παρελκόμενα καμερών, Διανεμητές σήματος..8 Ασύρματοι συναγερμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TOY Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 1/89 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Προαπαιτούμενα μαθήματα & γνώσεις. Παρατηρήσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προαπαιτούμενα μαθήματα & γνώσεις. Παρατηρήσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α/Α Εισηγητής (ονοματεπώνυμο και e-mail ή τηλέφωνο) Θέμα πτυχιακής Προαπαιτούμενα μαθήματα & γνώσεις Παρατηρήσεις Συχνότητα συνεργασίας με τον εισηγητή Γενική Περιγραφή του Θέματος 1 Έλεγχος χώρου στάθμευσης

Διαβάστε περισσότερα

165XB. Electrical Installation Tester. Users Manual

165XB. Electrical Installation Tester. Users Manual 165XB Electrical Installation Tester Users Manual April 2008, Rev.1, 10/09 2008, 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Διαβάστε περισσότερα