Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0)20 7595 8668. Υπόψη: Liability Management. e-mail: liability.management@bnpparibas."

Transcript

1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (Βλ. κατωτέρω υπό τον τίτλο «Offer and Distribution Restrictions» («Περιορισµοί προσφοράς και διάθεσης»)) 10 Ιουνίου 2013, Στις 27 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής ο «Προτείνων») ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της, οι οποίες έγιναν σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στο Offer Memorandum µε ηµεροµηνία 27 Μαΐου 2013 (εφεξής το «Offer Memorandum») σε δικαιούχους: (1) των Προνοµιούχων Τίτλων: της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, της Σειράς B (ISIN XS ), συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), εγγυηµένων, σταθερού/κυµαινόµενου επιτοκίου, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, της Σειράς D (ISIN XS ), συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, ανταλλάξιµων, µε τοκοµερίδιο 8,25%, και της Σειράς E (ISIN XS ), συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, ανταλλάξιµων, µε τοκοµερίδιο 8,25%, όλων των ανωτέρω τίτλων έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited (εφεξής οι «Υφιστάµενοι Προνοµιούχοι Τίτλοι») και (2) των Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS ), συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), κυµαινόµενου επιτοκίου, λήξης 2017 εκδόσεως της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited (εφεξής οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης», και από κοινού οι Υφιστάµενοι Προνοµιούχοι Τίτλοι και οι Υφιστάµενοι Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης εφεξής οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι», και έκαστη εκ των σειρών Υφιστάµενων Τίτλων που αναφέρονται στον πίνακα του επισυναπτόµενου στην παρούσα Παραρτήµατος Α εφεξής η «Σειρά»), οι οποίοι (δικαιούχοι) πληρούν τις προϋποθέσεις προκειµένου: (α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους για εξαγορά από τον Προτείνοντα έναντι µετρητών µε τιµή εξαγοράς στο 100% της ονοµαστικής αξίας κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου (εφεξής η «Τιµή Εξαγοράς» και το προϊόν σε µετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου (µη περιλαµβανοµένης, στην περίπτωση των Υφιστάµενων Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης, κάθε Ποσού εδουλευµένων Καταβολών Υφιστάµενων 1

2 Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης, όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) στην Τιµή Εξαγοράς εφεξής το «Προϊόν Εξαγοράς») και (β) σε σχέση µε Υφιστάµενους Τίτλους µίας Σειράς που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο µίας Πρότασης, να παράσχουν ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή στον Προτείνοντα: (i) να καταθέσει (επ ονόµατι και για λογαριασµό εκάστου τέτοιου δικαιούχου) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση µε τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασµό για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «Λογαριασµός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου»), µε µοναδικό σκοπό την εγγραφή έκαστου τέτοιου δικαιούχου (επ ονόµατι και για λογαριασµό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που θα εκδοθούν από τον Προτείνοντα (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») µε τιµή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή 1, * (εφεξής η «Τιµή Νέων Μετοχών») και (ii) να παραδώσει σε κάθε τέτοιο δικαιούχο στην Ηµεροµηνία ιακανονισµού Μετοχών (όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) την αντιστοιχούσα ποσότητα Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούµενη προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθµό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στη δεύτερη υποσηµείωση του πίνακα του επισυναπτόµενου στην παρούσα Παραρτήµατος Α κατωτέρω και στο Offer Memorandum (εφεξής η «Ποσότητα Νέων Μετοχών», και οι ανωτέρω προσκλήσεις εφεξής οι «Προτάσεις»). Ο Προτείνων µε την παρούσα προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις σχετικά µε τις Προτάσεις: (1) το τελικό Ενηµερωτικό ελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. δηµοσιεύθηκε σήµερα κατόπιν της έγκρισής του από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και µετάφραση στα αγγλικά αυτού του τελικού Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. θα είναι διαθέσιµα από τον Εκπρόσωπο Προσφορών το συντοµότερο δυνατόν εντός της αυριανής ηµέρας, 12 Ιουνίου 2013, και (2) ως συνέπεια της έγκρισης του Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 10 Ιουνίου 2013, την τροποποίηση κάθε µιας εκ των Προτάσεων για την παράταση της Ηµεροµηνίας Λήξης για τις 6:00µµ (18:00) ώρα Ελλάδος της 14 ης Ιουνίου 2013 και ορισµένες άλλες σχετικές τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραµµα γεγονότων για τις Προτάσεις, οι οποίες ορίζονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας ανακοίνωσης. Αναφορές στο Offer Memorandum στην Ηµεροµηνία Λήξης, το χρόνο έγκρισης της εισαγωγής και διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») των κοινών µετοχών του Προτείνοντος κατόπιν του Reverse Split και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του Τ.Χ.Σ. από το ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., ο χρόνος Ανακοίνωσης των Αποτελεσµάτων των Προτάσεων, ο χρόνος της προσωρινής αναστολής της διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών του Προτείνοντος και ο χρόνος της επανέναρξης της διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών του Προτείνοντος στην Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης, θα θεωρούνται ως αναφορές στους χρόνους και ηµεροµηνίες που ορίζονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας ανακοίνωσης. Πλην των τροποποιήσεων που αναφέρονται ανωτέρω υπό (1) και (2), όλοι οι άλλοι όροι των Προτάσεων παραµένουν ίδιοι. * Για λόγους συγκρισιµότητας, κατά την ηµεροµηνία του «Offer Memorandum», η Τιµή Νέων Μετοχών αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιµή κοινής µετοχής (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το Reverse Split), ήτοι περίπου 0,154 ανά κοινή µετοχή του Προτείνοντος. 2

3 Για την αποφυγή τυχόν αµφιβολιών, εφόσον οι Μετοχές του Τ.Χ.Σ. εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στις 19 Ιουνίου 2013 σύµφωνα µε τα έως τώρα αναµενόµενα, το Τ.Χ.Σ. θα µπορεί να συµµετάσχει και να ψηφίσει στην Τ.Γ.Σ. η οποία θα έχει την εξουσία να αποφασίσει επί της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των Προτάσεων (και να την εγκρίνει). Ενηµερωτικό ελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. Ο Προτείνων αναλαµβάνει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. και στην αντίστοιχη µετάφρασή του στα αγγλικά. Ο Προτείνων έχει καταβάλει κάθε εύλογη επιµέλεια προκειµένου να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. είναι σε συµφωνία µε τα πραγµατικά γεγονότα και ότι δεν παραλείπεται τίποτε που θα ήταν πιθανό να επηρεάσει τη σηµασία αυτών των πληροφοριών. Ο Προτείνων αναλαµβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια της µετάφρασης του Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. στα αγγλικά. ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.4 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΣΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ». ΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΗΝ 10 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΥΝΑΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ή ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΚΑΘΕ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΟΙ DEALER MANAGERS, Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή 3

4 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ι) ΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Η ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΟΥΤΕ (ΙΙ) ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ, ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ Ή ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ., ΟΥΤΕ (ΙΙΙ) ΕΧOYN ΑΝΑΜΕΙΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΟΠΟΥ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Τ.Χ.Σ., ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασµό µε το Offer Memorandum και τυχόν συµπληρώµατα του Offer Memorandum που ενδέχεται να εκδοθούν από τον Προτείνοντα, και να ερµηνευτεί ανάλογα. Όροι µε κεφαλαίο το πρώτο γράµµα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το περιεχόµενο που τους αποδίδεται στο Offer Memorandum, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό εδώ, ή αν τα συµφραζόµενα υποδεικνύουν κάτι άλλο. Για περαιτέρω πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες για τη συναλλαγή µπορούν να παρασχεθούν από: Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management Group HSBC Bank plc Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management Αντίγραφα του Offer Memorandum είναι - και αντίγραφα της µετάφρασης στα αγγλικά του Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. θα είναι - διαθέσιµα για τους επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις Προτάσεις κατόπιν αιτήµατός τους από τον Εκπρόσωπο Προσφορών. Στην περίπτωση της µετάφρασης στα αγγλικά του 4

5 Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ., το έγγραφο αυτό θα είναι διαθέσιµο το συντοµότερο δυνατόν εντός της αυριανής ηµέρας, 12 Ιουνίου Εκπρόσωπος Προσφορών: Deutsche Bank AG, Υποκατάστηµα Λονδίνου Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Trust & Securities Services (Rebecca Watson / Sue Ferguson) Ο Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Τηλ.: Υπόψη: ιεύθυνσης ιαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Εκδότης Σειρά Κωδικός ISIN Ελάχιστη Ονοµαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής, αναλόγως της περίπτωσης) Τιµή Νέων Μετοχών* Αριθµός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για κάθε Προϊόντος Εξαγοράς** Συνολική Εναποµείνασα Ονοµαστική Αξία*** Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς ERB Hellas Funding Limited Προνοµιούχοι Τίτλοι Σειράς Α, CMS- Linked, εγγυηµένοι, µη σωρευτικού µερίσµατος άνευ ψήφου, συνολικής αξίας EUR DE000A0DZVJ ( 1.000) 1,54* 64, ERB Hellas Funding Limited ERB Hellas Funding Limited Προνοµιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, σταθερού/ κυµαινόµενου επιτοκίου, εγγυηµένοι, µη σωρευτικού µερίσµατος άνευ ψήφου, συνολικής αξίας EUR ΠρονοµιούχοιΤίτλοι Σειράς D, εγγυηµένοι, µη σωρευτικού µερίσµατος άνευ ψήφου, ανταλλάξιµοι, µε τοκοµερίδιο 8,25%, συνολικής αξίας EUR XS ( ) XS ( ) 1,54* 64, ,54* 64, Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο Offer Memorandum, συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι ποσού EUR σε σχέση µε όλους τους Υφιστάµενους Τίτλους ERB Hellas Funding Limited Προνοµιούχοι Τίτλοι Σειράς E, εγγυηµένοι, µη σωρευτικού µερίσµατος άνευ ψήφου, ανταλλάξιµοι, µε τοκοµερίδιο 8,25%, συνολικής αξίας EUR XS ( ) 1,54* 64,

7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εκδότης Σειρά Κωδικός ISIN Ελάχιστη Ονοµαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής) Τιµή Νέων Μετοχών* Αριθµός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για κάθε Προϊόντος Εξαγοράς** Συνολική Εναποµείνασα Ονοµαστική Αξία*** Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς ERB Hellas (Cayman Islands) Limited Τίτλοι Μειωµένης εξασφάλισης Callable Step-Up, κυµαινόµενου επιτοκίου, λήξης 2017, συνολικής αξίας EUR XS ( 1.000) 1,54* 64, Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο Offer Memorandum, συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι ποσού EUR σε σχέση µε όλους τους Υφιστάµενους Τίτλους * Η ακριβής Τιµή Νέων Μετοχών για το σκοπό του υπολογισµού της αντίστοιχης Ποσότητας Νέων Μετοχών είναι 1, Ωστόσο, για λόγους συντοµίας, σε ορισµένα σηµεία της παρούσας ανακοίνωσης και του Offer Memorandum η Τιµή Νέων Μετοχών έχει αναγραφεί ως 1,54, ήτοι έχει στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στα 1,54. Οι δικαιούχοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η Τιµή Νέων Μετοχών δεν αντικατοπτρίζει την ονοµαστική αξία ή την χρηµατιστηριακή τιµή των κοινών µετοχών του Προτείνοντος καθ οιαδήποτε χρονική στιγµή πριν από την Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης (όπως ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση), αλλά, µε δεδοµένο ότι η Ηµεροµηνία ιακανονισµού Μετοχών θα λάβει χώρα µετά την ολοκλήρωση του Reverse Split (όπως ορίζεται στο Offer Memorandum), η Τιµή Νέων Μετοχών αντιθέτως (i) αντικατοπτρίζει την ονοµαστική αξία και την προσαρµοσµένη χρηµατιστηριακή τιµή των κοινών µετοχών του Προτείνοντος µετά την ολοκλήρωση του Reverse Split κατά την Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης και (ii) είναι ίση µε την τιµή στην οποία το Τ.Χ.Σ. εγγράφηκε για την απόκτηση των Μετοχών του Τ.Χ.Σ. (όπως ορίζονται στο Offer Memorandum). Βλ. το κεφάλαιο «Information Relating to the Offeror and the New Shares» («Πληροφορίες για τον Προτείνοντα και τις Νέες Μετοχές») στο Offer Memorandum για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Reverse Split. Για λόγους συγκρισιµότητας, κατά την ηµεροµηνία του Offer Memorandum, η Τιµή Νέων Μετοχών αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιµή κοινής µετοχής (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το Reverse Split), ήτοι περίπου 0,154 ανά κοινή µετοχή του Προτείνοντος. ** Σε σχέση µε τους Υφιστάµενους Τίτλους µιας Σειράς οι οποίοι θα προσφερθούν εγκύρως από τον δικαιούχο τους και θα γίνουν αποδεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο µιας Πρότασης, ο ακριβής αριθµός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν σε σχέση µε τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους αυτού του δικαιούχου θα καθοριστεί µε τη διαίρεση του συνολικού Προϊόντος Εξαγοράς των εν λόγω Υφιστάµενων Τίτλων δια της Τιµής Νέων Μετοχών και µε στρογγυλοποίηση του πηλίκου αυτής της διαίρεσης προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό Νέων Μετοχών. Ο ανωτέρω πίνακας παρέχει παράδειγµα Υφιστάµενων Τίτλων για τους οποίους το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς είναι Σε αυτό το παράδειγµα, ο αριθµός των Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για Προϊόν Εξαγοράς ύψους , µε βάση την ακριβή Τιµή Νέων Μετοχών ( 1, ), θα είναι 64,896 (Νέες Μετοχές). *** Η εναποµείνασα ανεξόφλητη ονοµαστική αξία των Υφιστάµενων Τίτλων, όπως αυτή προσαρµόστηκε λόγω προγενέστερων αγορών Υφιστάµενων Τίτλων από τον Προτείνοντα ή θυγατρικές αυτού εταιρείες, οι οποίοι και διακράτησαν αυτούς τους τίτλους, κατά την ηµεροµηνία του Offer Memorandum. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Το κείµενο που ακολουθεί συνοψίζει σε πίνακα τις εκτιµώµενες προθεσµίες σχετικά µε τις Προτάσεις, µε την προϋπόθεση, µεταξύ άλλων, ότι δεν θα παραταθεί η Ηµεροµηνία Λήξης των Προτάσεων πέραν της παράτασης που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση. Αναφορές σε εκτιµώµενες προθεσµίες στο Offer Memorandum θα ερµηνεύονται ανάλογα. Γεγονότα Ώρες και Ηµεροµηνίες Αριθµός ηµερ/κών ηµερών περιλαµβανοµένης της Ηµεροµηνίας Έναρξης των Έγκριση της εισαγωγής και της διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. των κοινών µετοχών του Προτείνοντος σχετικά µε το Reverse Split και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Τ.Χ.Σ. από το.σ. του Χ.Α. Αναµενόµενη έγκριση του.σ. του Χ.Α. 11 Ιουνίου 2013 D+15 Προτάσεων στις 27 Μαΐου 2013 ( «D») Προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών του Προτείνοντος Προσωρινή αναστολή της διαπραγµάτευσης των υφιστάµενων κοινών µετοχών του Προτείνοντος στο Χ.Α. για περίοδο 4 Εργάσιµων Ηµερών στην Ελλάδα. Ηµεροµηνία Λήξης των Προτάσεων Καταληκτική προθεσµία για την λήψη έγκυρων Εντολών Προσφορών από τον Εκπρόσωπο Προσφορών προκειµένου οι ικαιούχοι των Υφιστάµενων Τίτλων να µπορούν να συµµετέχουν στις Προτάσεις. Ανακοίνωση των Αποτελεσµάτων των Προτάσεων Ανακοίνωση υπό τους όρους του Offer Memorandum, σχετικά µε τα ακόλουθα ζητήµατα: (i) εάν ο Προτείνων θα κάνει δεκτές έγκυρες προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων στο πλαίσιο όλων των Προτάσεων ή µιας εξ αυτών, (ii) το Τελικό Ποσό Αποδοχής, (iii) το Ποσό Αποδοχής Σειράς για κάθε Σειρά, (iv) τον τυχόν Συντελεστή Αναλογικής Αποδοχής. από 13 έως 18 Ιουνίου 2013 (των ηµεροµηνιών αυτών περιλαµβανοµένων) 18:00 (6:00µ.µ.) ώρα Ελλάδος της 14 ης Ιουνίου 2013 Το συντοµότερο εφικτό εντός της 17 ης Ιουνίου 2013 D+17 έως D+22 D+18 D+21 Επανέναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών του Προτείνοντος την Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης Η διαπραγµάτευση όλων των κοινών µετοχών του Προτείνοντος, περιλαµβανοµένων των Μετοχών του Τ.Χ.Σ., θα ξαναρχίσει την ηµεροµηνία επανέναρξης διαπραγµάτευσης («Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης»). 19 Ιουνίου 2013 D+23 Τακτική Γενική Συνέλευση («Τ.Γ.Σ.») Αναµενόµενη ηµεροµηνία της Τ.Γ.Σ. στην οποία 27 Ιουνίου 2013 D+31 8

9 οι µέτοχοι του Προτείνοντος καλούνται, µεταξύ άλλων, να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για τις Προτάσεις. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει εάν έλαβε ή όχι την ως άνω έγκριση στην ιστοσελίδα του (www.eurobank.gr) και στην ιστοσελίδα των επίσηµων ανακοινώσεων εισηγµένων εταιρειών του Χ.Α. (www.ase.gr). Ηµεροµηνία ιακανονισµού Χρέους Αναµενόµενη ηµεροµηνία διακανονισµού για τις Προτάσεις (εξαιρουµένης της παράδοσης των Νέων Μετοχών). 28 Ιουνίου 2013 D+32 Αναφορικά µε εγκύρως προσφερθέντες Υφιστάµενους Τίτλους Μειωµένης Εξασφάλισης, ο Προτείνων καταβάλλει το Ποσό εδουλευµένων Καταβολών Υφιστάµενων Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης. Έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Αναµενόµενη ηµεροµηνία για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τις Προτάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Όταν η ως άνω έγκριση ληφθεί θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Ιστοσελίδα: 28 Ιουνίου 2013 D+32 Έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών Αναµενόµενη ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής και έναρξης της διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. από το.σ. του Χ.Α. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει εάν έλαβε ή όχι την ως άνω έγκριση στην ιστοσελίδα του (www.eurobank.gr) και στην ιστοσελίδα των επίσηµων ανακοινώσεων εισηγµένων εταιρειών του Χ.Α. (www.ase.gr). Αναµενόµενη ηµεροµηνία εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει ότι οι Νέες Μετοχές εισήχθησαν και άρχισε η διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α. στην ιστοσελίδα του (www.eurobank.gr) και στην ιστοσελίδα των επίσηµων ανακοινώσεων εισηγµένων εταιρειών του Χ.Α. (www.ase.gr). 1 Ιουλίου Ιουλίου 2013 D+35 D+38 Ηµεροµηνία ιακανονισµού Μετοχών Αναµενόµενη ηµεροµηνία διακανονισµού για την παράδοση των Νέων Μετοχών. 4 Ιουλίου 2013 D+38 Οι ικαιούχοι Υφιστάµενων Τίτλων πρέπει να σηµειώσουν ότι οι ανωτέρω ηµεροµηνίες και ώρες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν. Οι ανωτέρω ώρες και ηµεροµηνίες επίσης υπόκεινται στο δικαίωµα του Προτείνοντος να παρατείνει εκ νέου, να επανεκκινήσει, τροποποιήσει, τερµατίσει ή ανακαλέσει τις Προτάσεις (σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο και όπως προβλέπεται στο Offer Memorandum). Οι 9

10 ικαιούχοι Υφιστάµενων Τίτλων που κατέχουν Υφιστάµενους Τίτλους µέσω πιστωτικού ιδρύµατος, χρηµατιστή ή άλλου ενδιάµεσου φορέα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τους ανωτέρω φορείς καθ όσον οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να λάβουν εντολές από τον εκάστοτε ικαιούχο Υφιστάµενου Τίτλου προκειµένου ο τελευταίος να µπορέσει να συµµετάσχει στην Πρόταση (ή στις περιορισµένες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται ανάκληση Εντολής Προσφοράς) να ανακαλέσει τυχόν εντολή συµµετοχής του σε Πρόταση εντός των προθεσµιών που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Έντυπο. Οι προθεσµίες που τίθενται από ενδιάµεσο φορέα κατά τα προαναφερόµενα και το αντίστοιχο Σύστηµα Εκκαθάρισης για την υποβολή Εντολών Προσφορών είναι συντοµότερες από τις προθεσµίες που παρατίθενται ανωτέρω. Βλ. στο Κεφάλαιο «ιαδικασίες για τη Συµµετοχή στις Προτάσεις» του Offer Memorandum. 10

11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ Η ανακοίνωση αυτή και το Offer Memorandum δεν συνιστούν πρόσκληση για συµµετοχή στις Προτάσεις σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο, ή από το οποίο, είναι παράνοµο να γίνει τέτοια πρόσκληση ή να πραγµατοποιηθεί συµµετοχή σε τέτοια πρόσκληση σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους νόµους για τις κινητές αξίες. Η διανοµή αυτής της ανακοίνωσης ή του Offer Memorandum σε ορισµένες δικαιοδοσίες µπορεί να απαγορεύεται από το νόµο. Ο Προτείνων, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών απαιτούν από τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται αυτή η ανακοίνωση ή το Offer Memorandum να ενηµερωθούν και να προσέξουν αυτούς τους περιορισµούς. Οι Προτάσεις υπόκεινται περαιτέρω σε περιορισµούς προσφοράς και διάθεσης, µεταξύ άλλων, των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ιταλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, των Νήσων Κέυµαν, της Κύπρου και της Ελβετίας. Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής («Η.Π.Α.») Οι Προτάσεις δεν απευθύνονται και δεν θα απευθυνθούν, άµεσα ή έµµεσα, εντός των Η.Π.Α., ή µε την χρήση αλληλογραφίας ή διά άλλων µέσων ή οργάνων του διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εµπορίου ή των εγκαταστάσεων του εθνικού χρηµατιστηρίου των Η.Π.Α.. Αυτό περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αποστολή µέσω τηλεοµοιοτυπίας, µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, telex, τηλεφώνου, διαδικτύου και άλλων µορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι Υφιστάµενοι Τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφέρονται στο πλαίσιο των Προτάσεων µε οποιαδήποτε τέτοια χρήση, µέσο, όργανο ή εγκατάσταση από τις Η.Π.Α. ή από πρόσωπα που διαµένουν ή είναι εγκατεστηµένα στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Η.Π.Α. όπως ορίζεται στον Κανονισµό S της Securities Act του 1933 των Η.Π.Α. (Securities Act), όπως έχει τροποποιηθεί (το «Πρόσωπο των Η.Π.Α.»). Αντιστοίχως, αντίγραφα του Offer Memorandum ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις δεν θα, και ούτε πρέπει να, ταχυδροµηθεί, άµεσα ή έµµεσα, ή άλλως να αποσταλεί, διανεµηθεί ή προωθηθεί, άµεσα ή έµµεσα (περιλαµβανοµένου, χωρίς περιορισµό, από θεµατοφύλακες, έµµεσους αντιπροσώπους ή εµπιστευµατοδόχους) στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Η.Π.Α., ή σε πρόσωπα που διαµένουν ή είναι εγκατεστηµένα στις Η.Π.Α., και οι Υφιστάµενοι Τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφερθούν για ανταλλαγή στο πλαίσιο των Προτάσεων µε οποιοδήποτε τέτοιο µέσο, όργανο ή εγκατάσταση από τις Η.Π.Α. ή από Πρόσωπο των Η.Π.Α.. Οποιαδήποτε επιχειρούµενη προσφορά Υφιστάµενων Τίτλων στο πλαίσιο Πρότασης που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από παραβίαση αυτών των περιορισµών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε επιχειρούµενη προσφορά Υφιστάµενων Τίτλων που πραγµατοποιείται από Πρόσωπο που διαµένει στις Η.Π.Α. ή από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, θεµατοφύλακα ή άλλον ενδιάµεσο που ενεργεί αδιακρίτως στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου του δίνοντας εντολές από τις Η.Π.Α. θα είναι άκυρη και δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Offer Memorandum αποτελεί προσφορά τίτλων για πώληση στις Η.Π.Α. ή σε Πρόσωπο των Η.Π.Α.. εν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται τίτλοι στις Ηνωµένες Πολιτείες απουσία καταχωρίσεως υπό την, ή εξαιρέσεως από τις προϋποθέσεις καταχωρίσεως της, Securities Act. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί, και ούτε θα καταχωρηθούν, υπό την Securities Act ή τους νόµους περί τίτλων οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Η.Π.Α. και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται, πωλούνται, ή παραδίδονται, άµεσα ή έµµεσα, στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α. ή για λογαριασµό ή προς όφελος Προσώπου Η.Π.Α.. Ο σκοπός του Offer Memorandum περιορίζεται στις Προτάσεις και δεν θα πρέπει να αποστέλλεται ή να δίδεται σε πρόσωπο στις Η.Π.Α. ή άλλως σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α.. Κάθε κάτοχος Υφιστάµενων Τίτλων που συµµετέχει σε Πρόταση θα δηλώνει ότι δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., ότι δεν διαµένει στις Η.Π.Α. και ότι δεν συµµετέχει σε Πρόταση από τις Η.Π.Α., ή ότι ενεργεί αδιακρίτως για αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., διαµένει εκτός των Η.Π.Α., και δεν δίνει εντολή για συµµετοχή σε Πρόταση από τις Η.Π.Α. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «Η.Π.Α.» σηµαίνει τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τα εδάφη της και τις υπερπόντιες κτήσεις της (περιλαµβανοµένων του Πουέρτο Ρίκο, των Αµερικανικών Παρθένων Νήσων, του Γκουάµ, της Αµερικανικής Σαµοα, της Νήσου Ουέικ και των Βορείων Νήσων Μαριάνα), κάθε επιµέρους πολιτεία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και την Περιφέρεια της Κολούµπια. Ιταλία Οι Προτάσεις δεν γίνονται, ούτε και θα γίνουν, άµεσα ή έµµεσα στην ηµοκρατία της Ιταλίας ("Ιταλία") ως δηµόσια πρόταση (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1, στοιχείο v του Νοµοθετικού ιατάγµατος Ν.58 της 24ης Φεβρουαρίου Ούτε οι Προτάσεις, ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχουν υποβληθεί, ούτε και θα υποβληθούν στις διαδικασίες έγκρισης της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) σύµφωνα µε τους ιταλικούς νόµους και κανονιστικές διατάξεις. Συνεπώς, οι ικαιούχοι Υφιστάµενων Τίτλων που βρίσκονται στην Ιταλία ενηµερώνονται ότι οι Προτάσεις δεν απευθύνονται σε αυτούς, ότι δεν δύνανται να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε από τις Προτάσεις και ούτε το Offer Memorandum, ούτε η ανακοίνωση αυτή, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις ή τους Υφιστάµενους Τίτλους επιτρέπεται να απευθύνονται ή να διατίθενται σε αυτούς ως µέρος Πρότασης. 11

12 Κάθε διαµεσολαβών θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς σχετικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης απέναντι στους πελάτες του σε σχέση µε τους Υφιστάµενους Τίτλους ή τις Προτάσεις. Ηνωµένο Βασίλειο Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης, του Offer Memorandum, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού που σχετίζεται µε τις Προτάσεις, δεν γίνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 21 του Νόµου για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000, ούτε τα εν λόγω έγγραφα έχουν εγκριθεί από αρµόδιο πρόσωπο για τους σκοπούς της εν λόγω παραγράφου. Συνεπώς, τα εν λόγω έγγραφα δεν διανέµονται ούτε επιτρέπεται να διανεµηθούν στο γενικό κοινό του Ηνωµένου Βασιλείου. Η κοινοποίηση των εν λόγω εγγράφων ή/και υλικού ως χρηµατοοικονοµική προώθηση γίνεται µόνο προς (i) εκείνα τα πρόσωπα του Ηνωµένου Βασιλείου τα οποία εµπίπτουν στην έννοια των επαγγελµατιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 19(5) του Νόµου για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000) Κανονισµός 2005, όπως ισχύει (ο «Κανονισµός Χρηµατοοικονοµικής Προώθησης») (ii) πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο του Άρθρου 43(2) του Κανονισµού Χρηµατοοικονοµικής Προώθησης, ή (iii) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία µπορεί νοµίµως να κοινοποιηθεί για άλλους λόγους (όλα τα εν λόγω πρόσωπα από κοινού αναφερόµενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οποιοδήποτε πρόσωπο του Ηνωµένου Βασιλείου το οποίο δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο, δεν πρέπει να ενεργήσει ή να βασιστεί πάνω στο Offer Memorandum ή σε συνοδευτικό υλικό, ή σε τυχόν περιεχόµενό τους. Βέλγιο Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί προς έγκριση ή αναγνώριση στη Βελγική Αρχή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Αγορών, και συνεπώς οι Προτάσεις δεν γίνονται ούτε πρόκειται να γίνουν, άµεσα ή έµµεσα στο Βέλγιο, µε τη µορφή δηµόσιας πρότασης, όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 3 του Βελγικού Νόµου της 1ης Απριλίου 2007 σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις εξαγοράς (ο «Βελγικός Νόµος της 1ης Απριλίου 2007») ή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Βελγικού Νόµου της 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά µε τη δηµόσια προσφορά µέσων τοποθέτησης και την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές (ο Βελγικός Νόµος της 16ης Ιουνίου 2010 όπως τροποποιηθείς ή αντικατασταθείς εκάστοτε ισχύει). Συνεπώς, οι Προτάσεις δεν δύνανται/επιτρέπεται να διαφηµιστούν και οι Προτάσεις δεν θα απευθυνθούν, ούτε και το Offer Memorandum ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή συνοδευτικό υλικό σχετικά µε τις Προτάσεις (περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε σηµειώµατος, πληροφοριακής οδηγίας, φυλλαδίου ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα) έχει διατεθεί ή θα διατεθεί ή γίνει διαθέσιµο, άµεσα ή έµµεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο Βέλγιο πλην των «ειδικών επενδυτών» µε την έννοια του Άρθρου 6 του Νόµου της 1ης Απριλίου 2007, και όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόµου της 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά µε τη δηµόσια προσφορά µέσων τοποθέτησης και την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές (όπως ισχύει), οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασµό. Καθόσον αφορά το Βέλγιο, το Offer Memorandum έχει εκδοθεί µόνο για την προσωπική χρήση των εν λόγω ειδικών επενδυτών και αποκλειστικά για το σκοπό των Προτάσεων. Συνεπώς, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Offer Memorandum δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό ή να γνωστοποιηθούν σε κανέναν άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο. Γαλλία Οι Προτάσεις δεν απευθύνονται, άµεσα ή έµµεσα, στο κοινό στην Γαλλική ηµοκρατία («Γαλλία»). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχει διατεθεί ή θα διατεθεί στο κοινό στην Γαλλία και µόνο (i) πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται µε διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασµό τρίτων προσώπων (personnes fournissant le service d investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) ή/και (ii) ειδικοί επενδυτές («investisseurs qualifiés»), πλην των φυσικών προσώπων, οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασµό, όπως οι ως άνω όροι ορίζονται στα άρθρα L.411-1, L.411-2, D.411-1, D.744-1, D και D του Γαλλικού Κώδικα monétaire et financier, και σύµφωνα µε αυτά, πληρούν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στις Προτάσεις. Το Offer Memorandum δεν έχει υποβληθεί, και ούτε πρόκειται να υποβληθεί για παροχή άδειας από την Autorité des marchés financiers, ούτε θα εγκριθεί από αυτήν. Ελλάδα Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις αποτελεί «δηµόσια προσφορά» υπό την έννοια του ελληνικού νόµου 3401/2005, ούτε «δηµόσια πρόταση» υπό την έννοια του ελληνικού νόµου 3461/2006, ούτε πρόσκληση προς το κοινό µε την έννοια του ά. 10 του Ν. 876/1979 για επένδυση σε τίτλους εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και καµία πληροφορία που περιέχεται στο Offer Memorandum ή σε άλλα έγγραφα, µπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συµβουλή ή ως πρόσκληση για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή τίτλων, ή επένδυση σε τίτλους εντός της Ελληνικής Επικράτειας υπό τους όρους του Ν. 3606/2007. Αντιστοίχως ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχουν υποβληθεί, ούτε πρόκειται να υποβληθούν, στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύµφωνα αυτούς τους νόµους. Νήσοι Κέυµαν εν έχει απευθυνθεί πρόταση στο κοινό ούτε θα απευθυνθεί από τον Προτείνοντα ή για λογαριασµό τους στις Νήσους Κέυµαν για συµµετοχή στις Προτάσεις. 12

13 Νήσος Τζέρσεϋ Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις µπορεί να κυκλοφορήσει ή να γίνει αποδεκτό στη Νήσο Τζέρσεϋ. Κύπρος Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχει υποβληθεί, ούτε και θα υποβληθεί, για έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχει διατεθεί, ή θα διατεθεί στο κοινό, ή µέρος του κοινού, εντός της ηµοκρατίας της Κύπρου («Κύπρος»), καθώς οι Προτάσεις δεν συνιστούν, άµεσα ή έµµεσα, προσφορές προς το κοινό, ή µέρος του κοινού, εντός της Κύπρου, και κάθε Πρόταση σύµφωνα µε το άρθρο 4(3) του Νόµου για τις ηµόσιες Προτάσεις και το Ενηµερωτικό ελτίο του 2005 (Νόµος 114(Ι)/ 2005), συνιστά προσφορά αξιών (των Νέων Μετοχών) που απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, ή/και προσφορά αξιών (των Νέων Μετοχών) που απευθύνεται σε επενδυτές (δικαιούχους) οι οποίοι αποκτούν αξίες (Νέες Μετοχές) έναντι αντιτίµου τουλάχιστον ανά επενδυτή (δηλαδή ανά δικαιούχο), καθώς προκειµένου ένας δικαιούχος να συµµετάσχει σε µια Πρόταση πρέπει, σχετικά µε κάθε Σειρά, να προσφέρει εγκύρως επαρκείς Υφιστάµενους Τίτλους σε σχέση µε αυτήν τη Σειρά ούτως ώστε το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση µε αυτή τη Σειρά που θα αντιστοιχεί στον εν λόγω δικαιούχο να ισούται τουλάχιστον µε το ποσό των Ελβετία Οι ικαιούχοι Υφιστάµενων Τίτλων µπορούν να προσκληθούν να προσφέρουν τους Υφιστάµενους Τίτλους τους έναντι Νέων Μετοχών στο πλαίσιο Πρότασης και οι Νέες Μετοχές µπορούν να προσφερθούν στο πλαίσιο Πρότασης εντός της Ελβετίας µόνο µε την τήρηση όλων των εφαρµοστέων νόµων και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στην Ελβετία. Για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τον Ελβετικό Κώδικα των Ενοχών και όλους τους άλλους εφαρµοστέους νόµους και κανονιστικές διατάξεις της Ελβετίας, µόνο το Offer Memorandum (περιλαµβανοµένου του Σχεδίου Ενηµερωτικού ελτίου για την Εισαγωγή των Μετοχών του Τ.Χ.Σ. και όλων των πληροφοριών που ενσωµατώνονται δια παραποµπής σε αυτό), και οποιοδήποτε συµπλήρωµα ή τροποποίηση αυτού (περιλαµβανοµένων των, αλλά µη περιοριζόµενων στα, Οικονοµικά Αποτελέσµατα Πρώτου Τριµήνου, όταν αυτά δηµοσιευθούν, καθώς και του Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ., όταν δηµοσιευθεί) µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναφορικά µε οποιαδήποτε πρόσκληση σε ικαιούχους Υφιστάµενων Τίτλων να προσφέρουν τους Υφιστάµενους Τίτλους τους έναντι Νέων Μετοχών στο πλαίσιο Πρότασης ή µε οποιαδήποτε προσφορά για πώληση Νέων Μετοχών εντός της Ελβετίας. 13

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ)) Ή ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ανακοίνωση Τύπου Για Άμεση Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση [9.5.2013]

Ανακοίνωση [9.5.2013] Ανακοίνωση [9.5.2013] Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Τραπέζης Α.Ε., με Καταβολή Μετρητών και Δικαίωμα Προτιμήσεως και Προεγγραφής για μέρος της Αυξήσεως Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 257 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3401 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚA ΚΑΙ ΑΠΑΙΤOYN ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου ή των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί στόχοι της ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι:

Οι βασικοί στόχοι της ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι: ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ COCA-COLA HBC AG ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης L 149/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ν. 3461/2006) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 37 /11 / 2012 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα