Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0)20 7595 8668. Υπόψη: Liability Management. e-mail: liability.management@bnpparibas."

Transcript

1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (Βλ. κατωτέρω υπό τον τίτλο «Offer and Distribution Restrictions» («Περιορισµοί προσφοράς και διάθεσης»)) 10 Ιουνίου 2013, Στις 27 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής ο «Προτείνων») ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της, οι οποίες έγιναν σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στο Offer Memorandum µε ηµεροµηνία 27 Μαΐου 2013 (εφεξής το «Offer Memorandum») σε δικαιούχους: (1) των Προνοµιούχων Τίτλων: της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, της Σειράς B (ISIN XS ), συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), εγγυηµένων, σταθερού/κυµαινόµενου επιτοκίου, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, της Σειράς D (ISIN XS ), συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, ανταλλάξιµων, µε τοκοµερίδιο 8,25%, και της Σειράς E (ISIN XS ), συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, ανταλλάξιµων, µε τοκοµερίδιο 8,25%, όλων των ανωτέρω τίτλων έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited (εφεξής οι «Υφιστάµενοι Προνοµιούχοι Τίτλοι») και (2) των Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS ), συνολικής ονοµαστικής αξίας (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας ), κυµαινόµενου επιτοκίου, λήξης 2017 εκδόσεως της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited (εφεξής οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης», και από κοινού οι Υφιστάµενοι Προνοµιούχοι Τίτλοι και οι Υφιστάµενοι Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης εφεξής οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι», και έκαστη εκ των σειρών Υφιστάµενων Τίτλων που αναφέρονται στον πίνακα του επισυναπτόµενου στην παρούσα Παραρτήµατος Α εφεξής η «Σειρά»), οι οποίοι (δικαιούχοι) πληρούν τις προϋποθέσεις προκειµένου: (α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους για εξαγορά από τον Προτείνοντα έναντι µετρητών µε τιµή εξαγοράς στο 100% της ονοµαστικής αξίας κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου (εφεξής η «Τιµή Εξαγοράς» και το προϊόν σε µετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου (µη περιλαµβανοµένης, στην περίπτωση των Υφιστάµενων Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης, κάθε Ποσού εδουλευµένων Καταβολών Υφιστάµενων 1

2 Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης, όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) στην Τιµή Εξαγοράς εφεξής το «Προϊόν Εξαγοράς») και (β) σε σχέση µε Υφιστάµενους Τίτλους µίας Σειράς που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο µίας Πρότασης, να παράσχουν ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή στον Προτείνοντα: (i) να καταθέσει (επ ονόµατι και για λογαριασµό εκάστου τέτοιου δικαιούχου) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση µε τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασµό για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «Λογαριασµός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου»), µε µοναδικό σκοπό την εγγραφή έκαστου τέτοιου δικαιούχου (επ ονόµατι και για λογαριασµό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που θα εκδοθούν από τον Προτείνοντα (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») µε τιµή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή 1, * (εφεξής η «Τιµή Νέων Μετοχών») και (ii) να παραδώσει σε κάθε τέτοιο δικαιούχο στην Ηµεροµηνία ιακανονισµού Μετοχών (όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) την αντιστοιχούσα ποσότητα Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούµενη προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθµό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στη δεύτερη υποσηµείωση του πίνακα του επισυναπτόµενου στην παρούσα Παραρτήµατος Α κατωτέρω και στο Offer Memorandum (εφεξής η «Ποσότητα Νέων Μετοχών», και οι ανωτέρω προσκλήσεις εφεξής οι «Προτάσεις»). Ο Προτείνων µε την παρούσα προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις σχετικά µε τις Προτάσεις: (1) το τελικό Ενηµερωτικό ελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. δηµοσιεύθηκε σήµερα κατόπιν της έγκρισής του από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και µετάφραση στα αγγλικά αυτού του τελικού Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. θα είναι διαθέσιµα από τον Εκπρόσωπο Προσφορών το συντοµότερο δυνατόν εντός της αυριανής ηµέρας, 12 Ιουνίου 2013, και (2) ως συνέπεια της έγκρισης του Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 10 Ιουνίου 2013, την τροποποίηση κάθε µιας εκ των Προτάσεων για την παράταση της Ηµεροµηνίας Λήξης για τις 6:00µµ (18:00) ώρα Ελλάδος της 14 ης Ιουνίου 2013 και ορισµένες άλλες σχετικές τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραµµα γεγονότων για τις Προτάσεις, οι οποίες ορίζονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας ανακοίνωσης. Αναφορές στο Offer Memorandum στην Ηµεροµηνία Λήξης, το χρόνο έγκρισης της εισαγωγής και διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») των κοινών µετοχών του Προτείνοντος κατόπιν του Reverse Split και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του Τ.Χ.Σ. από το ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., ο χρόνος Ανακοίνωσης των Αποτελεσµάτων των Προτάσεων, ο χρόνος της προσωρινής αναστολής της διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών του Προτείνοντος και ο χρόνος της επανέναρξης της διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών του Προτείνοντος στην Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης, θα θεωρούνται ως αναφορές στους χρόνους και ηµεροµηνίες που ορίζονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας ανακοίνωσης. Πλην των τροποποιήσεων που αναφέρονται ανωτέρω υπό (1) και (2), όλοι οι άλλοι όροι των Προτάσεων παραµένουν ίδιοι. * Για λόγους συγκρισιµότητας, κατά την ηµεροµηνία του «Offer Memorandum», η Τιµή Νέων Μετοχών αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιµή κοινής µετοχής (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το Reverse Split), ήτοι περίπου 0,154 ανά κοινή µετοχή του Προτείνοντος. 2

3 Για την αποφυγή τυχόν αµφιβολιών, εφόσον οι Μετοχές του Τ.Χ.Σ. εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στις 19 Ιουνίου 2013 σύµφωνα µε τα έως τώρα αναµενόµενα, το Τ.Χ.Σ. θα µπορεί να συµµετάσχει και να ψηφίσει στην Τ.Γ.Σ. η οποία θα έχει την εξουσία να αποφασίσει επί της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των Προτάσεων (και να την εγκρίνει). Ενηµερωτικό ελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. Ο Προτείνων αναλαµβάνει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. και στην αντίστοιχη µετάφρασή του στα αγγλικά. Ο Προτείνων έχει καταβάλει κάθε εύλογη επιµέλεια προκειµένου να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ελτίο Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. είναι σε συµφωνία µε τα πραγµατικά γεγονότα και ότι δεν παραλείπεται τίποτε που θα ήταν πιθανό να επηρεάσει τη σηµασία αυτών των πληροφοριών. Ο Προτείνων αναλαµβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια της µετάφρασης του Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. στα αγγλικά. ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.4 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΣΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ». ΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΗΝ 10 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΥΝΑΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ή ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΚΑΘΕ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΟΙ DEALER MANAGERS, Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή 3

4 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ι) ΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Η ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΟΥΤΕ (ΙΙ) ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ, ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ Ή ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ., ΟΥΤΕ (ΙΙΙ) ΕΧOYN ΑΝΑΜΕΙΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΟΠΟΥ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Τ.Χ.Σ., ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασµό µε το Offer Memorandum και τυχόν συµπληρώµατα του Offer Memorandum που ενδέχεται να εκδοθούν από τον Προτείνοντα, και να ερµηνευτεί ανάλογα. Όροι µε κεφαλαίο το πρώτο γράµµα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το περιεχόµενο που τους αποδίδεται στο Offer Memorandum, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό εδώ, ή αν τα συµφραζόµενα υποδεικνύουν κάτι άλλο. Για περαιτέρω πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες για τη συναλλαγή µπορούν να παρασχεθούν από: Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management Group HSBC Bank plc Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management Αντίγραφα του Offer Memorandum είναι - και αντίγραφα της µετάφρασης στα αγγλικά του Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ. θα είναι - διαθέσιµα για τους επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις Προτάσεις κατόπιν αιτήµατός τους από τον Εκπρόσωπο Προσφορών. Στην περίπτωση της µετάφρασης στα αγγλικά του 4

5 Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ., το έγγραφο αυτό θα είναι διαθέσιµο το συντοµότερο δυνατόν εντός της αυριανής ηµέρας, 12 Ιουνίου Εκπρόσωπος Προσφορών: Deutsche Bank AG, Υποκατάστηµα Λονδίνου Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Trust & Securities Services (Rebecca Watson / Sue Ferguson) Ο Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Τηλ.: Υπόψη: ιεύθυνσης ιαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Εκδότης Σειρά Κωδικός ISIN Ελάχιστη Ονοµαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής, αναλόγως της περίπτωσης) Τιµή Νέων Μετοχών* Αριθµός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για κάθε Προϊόντος Εξαγοράς** Συνολική Εναποµείνασα Ονοµαστική Αξία*** Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς ERB Hellas Funding Limited Προνοµιούχοι Τίτλοι Σειράς Α, CMS- Linked, εγγυηµένοι, µη σωρευτικού µερίσµατος άνευ ψήφου, συνολικής αξίας EUR DE000A0DZVJ ( 1.000) 1,54* 64, ERB Hellas Funding Limited ERB Hellas Funding Limited Προνοµιούχοι Τίτλοι Σειράς Β, σταθερού/ κυµαινόµενου επιτοκίου, εγγυηµένοι, µη σωρευτικού µερίσµατος άνευ ψήφου, συνολικής αξίας EUR ΠρονοµιούχοιΤίτλοι Σειράς D, εγγυηµένοι, µη σωρευτικού µερίσµατος άνευ ψήφου, ανταλλάξιµοι, µε τοκοµερίδιο 8,25%, συνολικής αξίας EUR XS ( ) XS ( ) 1,54* 64, ,54* 64, Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο Offer Memorandum, συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι ποσού EUR σε σχέση µε όλους τους Υφιστάµενους Τίτλους ERB Hellas Funding Limited Προνοµιούχοι Τίτλοι Σειράς E, εγγυηµένοι, µη σωρευτικού µερίσµατος άνευ ψήφου, ανταλλάξιµοι, µε τοκοµερίδιο 8,25%, συνολικής αξίας EUR XS ( ) 1,54* 64,

7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εκδότης Σειρά Κωδικός ISIN Ελάχιστη Ονοµαστική Αξία (και ακέραια πολλαπλάσια αυτής) Τιµή Νέων Μετοχών* Αριθµός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για κάθε Προϊόντος Εξαγοράς** Συνολική Εναποµείνασα Ονοµαστική Αξία*** Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς ERB Hellas (Cayman Islands) Limited Τίτλοι Μειωµένης εξασφάλισης Callable Step-Up, κυµαινόµενου επιτοκίου, λήξης 2017, συνολικής αξίας EUR XS ( 1.000) 1,54* 64, Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο Offer Memorandum, συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι ποσού EUR σε σχέση µε όλους τους Υφιστάµενους Τίτλους * Η ακριβής Τιµή Νέων Μετοχών για το σκοπό του υπολογισµού της αντίστοιχης Ποσότητας Νέων Μετοχών είναι 1, Ωστόσο, για λόγους συντοµίας, σε ορισµένα σηµεία της παρούσας ανακοίνωσης και του Offer Memorandum η Τιµή Νέων Μετοχών έχει αναγραφεί ως 1,54, ήτοι έχει στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στα 1,54. Οι δικαιούχοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η Τιµή Νέων Μετοχών δεν αντικατοπτρίζει την ονοµαστική αξία ή την χρηµατιστηριακή τιµή των κοινών µετοχών του Προτείνοντος καθ οιαδήποτε χρονική στιγµή πριν από την Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης (όπως ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση), αλλά, µε δεδοµένο ότι η Ηµεροµηνία ιακανονισµού Μετοχών θα λάβει χώρα µετά την ολοκλήρωση του Reverse Split (όπως ορίζεται στο Offer Memorandum), η Τιµή Νέων Μετοχών αντιθέτως (i) αντικατοπτρίζει την ονοµαστική αξία και την προσαρµοσµένη χρηµατιστηριακή τιµή των κοινών µετοχών του Προτείνοντος µετά την ολοκλήρωση του Reverse Split κατά την Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης και (ii) είναι ίση µε την τιµή στην οποία το Τ.Χ.Σ. εγγράφηκε για την απόκτηση των Μετοχών του Τ.Χ.Σ. (όπως ορίζονται στο Offer Memorandum). Βλ. το κεφάλαιο «Information Relating to the Offeror and the New Shares» («Πληροφορίες για τον Προτείνοντα και τις Νέες Μετοχές») στο Offer Memorandum για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Reverse Split. Για λόγους συγκρισιµότητας, κατά την ηµεροµηνία του Offer Memorandum, η Τιµή Νέων Μετοχών αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιµή κοινής µετοχής (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το Reverse Split), ήτοι περίπου 0,154 ανά κοινή µετοχή του Προτείνοντος. ** Σε σχέση µε τους Υφιστάµενους Τίτλους µιας Σειράς οι οποίοι θα προσφερθούν εγκύρως από τον δικαιούχο τους και θα γίνουν αποδεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο µιας Πρότασης, ο ακριβής αριθµός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν σε σχέση µε τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους αυτού του δικαιούχου θα καθοριστεί µε τη διαίρεση του συνολικού Προϊόντος Εξαγοράς των εν λόγω Υφιστάµενων Τίτλων δια της Τιµής Νέων Μετοχών και µε στρογγυλοποίηση του πηλίκου αυτής της διαίρεσης προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό Νέων Μετοχών. Ο ανωτέρω πίνακας παρέχει παράδειγµα Υφιστάµενων Τίτλων για τους οποίους το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς είναι Σε αυτό το παράδειγµα, ο αριθµός των Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν για Προϊόν Εξαγοράς ύψους , µε βάση την ακριβή Τιµή Νέων Μετοχών ( 1, ), θα είναι 64,896 (Νέες Μετοχές). *** Η εναποµείνασα ανεξόφλητη ονοµαστική αξία των Υφιστάµενων Τίτλων, όπως αυτή προσαρµόστηκε λόγω προγενέστερων αγορών Υφιστάµενων Τίτλων από τον Προτείνοντα ή θυγατρικές αυτού εταιρείες, οι οποίοι και διακράτησαν αυτούς τους τίτλους, κατά την ηµεροµηνία του Offer Memorandum. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Το κείµενο που ακολουθεί συνοψίζει σε πίνακα τις εκτιµώµενες προθεσµίες σχετικά µε τις Προτάσεις, µε την προϋπόθεση, µεταξύ άλλων, ότι δεν θα παραταθεί η Ηµεροµηνία Λήξης των Προτάσεων πέραν της παράτασης που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση. Αναφορές σε εκτιµώµενες προθεσµίες στο Offer Memorandum θα ερµηνεύονται ανάλογα. Γεγονότα Ώρες και Ηµεροµηνίες Αριθµός ηµερ/κών ηµερών περιλαµβανοµένης της Ηµεροµηνίας Έναρξης των Έγκριση της εισαγωγής και της διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. των κοινών µετοχών του Προτείνοντος σχετικά µε το Reverse Split και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Τ.Χ.Σ. από το.σ. του Χ.Α. Αναµενόµενη έγκριση του.σ. του Χ.Α. 11 Ιουνίου 2013 D+15 Προτάσεων στις 27 Μαΐου 2013 ( «D») Προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών του Προτείνοντος Προσωρινή αναστολή της διαπραγµάτευσης των υφιστάµενων κοινών µετοχών του Προτείνοντος στο Χ.Α. για περίοδο 4 Εργάσιµων Ηµερών στην Ελλάδα. Ηµεροµηνία Λήξης των Προτάσεων Καταληκτική προθεσµία για την λήψη έγκυρων Εντολών Προσφορών από τον Εκπρόσωπο Προσφορών προκειµένου οι ικαιούχοι των Υφιστάµενων Τίτλων να µπορούν να συµµετέχουν στις Προτάσεις. Ανακοίνωση των Αποτελεσµάτων των Προτάσεων Ανακοίνωση υπό τους όρους του Offer Memorandum, σχετικά µε τα ακόλουθα ζητήµατα: (i) εάν ο Προτείνων θα κάνει δεκτές έγκυρες προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων στο πλαίσιο όλων των Προτάσεων ή µιας εξ αυτών, (ii) το Τελικό Ποσό Αποδοχής, (iii) το Ποσό Αποδοχής Σειράς για κάθε Σειρά, (iv) τον τυχόν Συντελεστή Αναλογικής Αποδοχής. από 13 έως 18 Ιουνίου 2013 (των ηµεροµηνιών αυτών περιλαµβανοµένων) 18:00 (6:00µ.µ.) ώρα Ελλάδος της 14 ης Ιουνίου 2013 Το συντοµότερο εφικτό εντός της 17 ης Ιουνίου 2013 D+17 έως D+22 D+18 D+21 Επανέναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών του Προτείνοντος την Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης Η διαπραγµάτευση όλων των κοινών µετοχών του Προτείνοντος, περιλαµβανοµένων των Μετοχών του Τ.Χ.Σ., θα ξαναρχίσει την ηµεροµηνία επανέναρξης διαπραγµάτευσης («Ηµεροµηνία Επανέναρξης ιαπραγµάτευσης»). 19 Ιουνίου 2013 D+23 Τακτική Γενική Συνέλευση («Τ.Γ.Σ.») Αναµενόµενη ηµεροµηνία της Τ.Γ.Σ. στην οποία 27 Ιουνίου 2013 D+31 8

9 οι µέτοχοι του Προτείνοντος καλούνται, µεταξύ άλλων, να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για τις Προτάσεις. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει εάν έλαβε ή όχι την ως άνω έγκριση στην ιστοσελίδα του (www.eurobank.gr) και στην ιστοσελίδα των επίσηµων ανακοινώσεων εισηγµένων εταιρειών του Χ.Α. (www.ase.gr). Ηµεροµηνία ιακανονισµού Χρέους Αναµενόµενη ηµεροµηνία διακανονισµού για τις Προτάσεις (εξαιρουµένης της παράδοσης των Νέων Μετοχών). 28 Ιουνίου 2013 D+32 Αναφορικά µε εγκύρως προσφερθέντες Υφιστάµενους Τίτλους Μειωµένης Εξασφάλισης, ο Προτείνων καταβάλλει το Ποσό εδουλευµένων Καταβολών Υφιστάµενων Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης. Έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Αναµενόµενη ηµεροµηνία για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τις Προτάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Όταν η ως άνω έγκριση ληφθεί θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Ιστοσελίδα: 28 Ιουνίου 2013 D+32 Έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών Αναµενόµενη ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής και έναρξης της διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. από το.σ. του Χ.Α. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει εάν έλαβε ή όχι την ως άνω έγκριση στην ιστοσελίδα του (www.eurobank.gr) και στην ιστοσελίδα των επίσηµων ανακοινώσεων εισηγµένων εταιρειών του Χ.Α. (www.ase.gr). Αναµενόµενη ηµεροµηνία εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. Ο Προτείνων θα ανακοινώσει ότι οι Νέες Μετοχές εισήχθησαν και άρχισε η διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α. στην ιστοσελίδα του (www.eurobank.gr) και στην ιστοσελίδα των επίσηµων ανακοινώσεων εισηγµένων εταιρειών του Χ.Α. (www.ase.gr). 1 Ιουλίου Ιουλίου 2013 D+35 D+38 Ηµεροµηνία ιακανονισµού Μετοχών Αναµενόµενη ηµεροµηνία διακανονισµού για την παράδοση των Νέων Μετοχών. 4 Ιουλίου 2013 D+38 Οι ικαιούχοι Υφιστάµενων Τίτλων πρέπει να σηµειώσουν ότι οι ανωτέρω ηµεροµηνίες και ώρες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν. Οι ανωτέρω ώρες και ηµεροµηνίες επίσης υπόκεινται στο δικαίωµα του Προτείνοντος να παρατείνει εκ νέου, να επανεκκινήσει, τροποποιήσει, τερµατίσει ή ανακαλέσει τις Προτάσεις (σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο και όπως προβλέπεται στο Offer Memorandum). Οι 9

10 ικαιούχοι Υφιστάµενων Τίτλων που κατέχουν Υφιστάµενους Τίτλους µέσω πιστωτικού ιδρύµατος, χρηµατιστή ή άλλου ενδιάµεσου φορέα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τους ανωτέρω φορείς καθ όσον οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να λάβουν εντολές από τον εκάστοτε ικαιούχο Υφιστάµενου Τίτλου προκειµένου ο τελευταίος να µπορέσει να συµµετάσχει στην Πρόταση (ή στις περιορισµένες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται ανάκληση Εντολής Προσφοράς) να ανακαλέσει τυχόν εντολή συµµετοχής του σε Πρόταση εντός των προθεσµιών που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Έντυπο. Οι προθεσµίες που τίθενται από ενδιάµεσο φορέα κατά τα προαναφερόµενα και το αντίστοιχο Σύστηµα Εκκαθάρισης για την υποβολή Εντολών Προσφορών είναι συντοµότερες από τις προθεσµίες που παρατίθενται ανωτέρω. Βλ. στο Κεφάλαιο «ιαδικασίες για τη Συµµετοχή στις Προτάσεις» του Offer Memorandum. 10

11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ Η ανακοίνωση αυτή και το Offer Memorandum δεν συνιστούν πρόσκληση για συµµετοχή στις Προτάσεις σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο, ή από το οποίο, είναι παράνοµο να γίνει τέτοια πρόσκληση ή να πραγµατοποιηθεί συµµετοχή σε τέτοια πρόσκληση σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους νόµους για τις κινητές αξίες. Η διανοµή αυτής της ανακοίνωσης ή του Offer Memorandum σε ορισµένες δικαιοδοσίες µπορεί να απαγορεύεται από το νόµο. Ο Προτείνων, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών απαιτούν από τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται αυτή η ανακοίνωση ή το Offer Memorandum να ενηµερωθούν και να προσέξουν αυτούς τους περιορισµούς. Οι Προτάσεις υπόκεινται περαιτέρω σε περιορισµούς προσφοράς και διάθεσης, µεταξύ άλλων, των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ιταλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, των Νήσων Κέυµαν, της Κύπρου και της Ελβετίας. Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής («Η.Π.Α.») Οι Προτάσεις δεν απευθύνονται και δεν θα απευθυνθούν, άµεσα ή έµµεσα, εντός των Η.Π.Α., ή µε την χρήση αλληλογραφίας ή διά άλλων µέσων ή οργάνων του διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εµπορίου ή των εγκαταστάσεων του εθνικού χρηµατιστηρίου των Η.Π.Α.. Αυτό περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αποστολή µέσω τηλεοµοιοτυπίας, µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, telex, τηλεφώνου, διαδικτύου και άλλων µορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι Υφιστάµενοι Τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφέρονται στο πλαίσιο των Προτάσεων µε οποιαδήποτε τέτοια χρήση, µέσο, όργανο ή εγκατάσταση από τις Η.Π.Α. ή από πρόσωπα που διαµένουν ή είναι εγκατεστηµένα στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Η.Π.Α. όπως ορίζεται στον Κανονισµό S της Securities Act του 1933 των Η.Π.Α. (Securities Act), όπως έχει τροποποιηθεί (το «Πρόσωπο των Η.Π.Α.»). Αντιστοίχως, αντίγραφα του Offer Memorandum ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις δεν θα, και ούτε πρέπει να, ταχυδροµηθεί, άµεσα ή έµµεσα, ή άλλως να αποσταλεί, διανεµηθεί ή προωθηθεί, άµεσα ή έµµεσα (περιλαµβανοµένου, χωρίς περιορισµό, από θεµατοφύλακες, έµµεσους αντιπροσώπους ή εµπιστευµατοδόχους) στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Η.Π.Α., ή σε πρόσωπα που διαµένουν ή είναι εγκατεστηµένα στις Η.Π.Α., και οι Υφιστάµενοι Τίτλοι δεν επιτρέπεται να προσφερθούν για ανταλλαγή στο πλαίσιο των Προτάσεων µε οποιοδήποτε τέτοιο µέσο, όργανο ή εγκατάσταση από τις Η.Π.Α. ή από Πρόσωπο των Η.Π.Α.. Οποιαδήποτε επιχειρούµενη προσφορά Υφιστάµενων Τίτλων στο πλαίσιο Πρότασης που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από παραβίαση αυτών των περιορισµών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε επιχειρούµενη προσφορά Υφιστάµενων Τίτλων που πραγµατοποιείται από Πρόσωπο που διαµένει στις Η.Π.Α. ή από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, θεµατοφύλακα ή άλλον ενδιάµεσο που ενεργεί αδιακρίτως στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου του δίνοντας εντολές από τις Η.Π.Α. θα είναι άκυρη και δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Offer Memorandum αποτελεί προσφορά τίτλων για πώληση στις Η.Π.Α. ή σε Πρόσωπο των Η.Π.Α.. εν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται τίτλοι στις Ηνωµένες Πολιτείες απουσία καταχωρίσεως υπό την, ή εξαιρέσεως από τις προϋποθέσεις καταχωρίσεως της, Securities Act. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί, και ούτε θα καταχωρηθούν, υπό την Securities Act ή τους νόµους περί τίτλων οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Η.Π.Α. και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται, πωλούνται, ή παραδίδονται, άµεσα ή έµµεσα, στις Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α. ή για λογαριασµό ή προς όφελος Προσώπου Η.Π.Α.. Ο σκοπός του Offer Memorandum περιορίζεται στις Προτάσεις και δεν θα πρέπει να αποστέλλεται ή να δίδεται σε πρόσωπο στις Η.Π.Α. ή άλλως σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Η.Π.Α.. Κάθε κάτοχος Υφιστάµενων Τίτλων που συµµετέχει σε Πρόταση θα δηλώνει ότι δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., ότι δεν διαµένει στις Η.Π.Α. και ότι δεν συµµετέχει σε Πρόταση από τις Η.Π.Α., ή ότι ενεργεί αδιακρίτως για αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι Πρόσωπο των Η.Π.Α., διαµένει εκτός των Η.Π.Α., και δεν δίνει εντολή για συµµετοχή σε Πρόταση από τις Η.Π.Α. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «Η.Π.Α.» σηµαίνει τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τα εδάφη της και τις υπερπόντιες κτήσεις της (περιλαµβανοµένων του Πουέρτο Ρίκο, των Αµερικανικών Παρθένων Νήσων, του Γκουάµ, της Αµερικανικής Σαµοα, της Νήσου Ουέικ και των Βορείων Νήσων Μαριάνα), κάθε επιµέρους πολιτεία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και την Περιφέρεια της Κολούµπια. Ιταλία Οι Προτάσεις δεν γίνονται, ούτε και θα γίνουν, άµεσα ή έµµεσα στην ηµοκρατία της Ιταλίας ("Ιταλία") ως δηµόσια πρόταση (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1, στοιχείο v του Νοµοθετικού ιατάγµατος Ν.58 της 24ης Φεβρουαρίου Ούτε οι Προτάσεις, ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχουν υποβληθεί, ούτε και θα υποβληθούν στις διαδικασίες έγκρισης της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) σύµφωνα µε τους ιταλικούς νόµους και κανονιστικές διατάξεις. Συνεπώς, οι ικαιούχοι Υφιστάµενων Τίτλων που βρίσκονται στην Ιταλία ενηµερώνονται ότι οι Προτάσεις δεν απευθύνονται σε αυτούς, ότι δεν δύνανται να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε από τις Προτάσεις και ούτε το Offer Memorandum, ούτε η ανακοίνωση αυτή, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις ή τους Υφιστάµενους Τίτλους επιτρέπεται να απευθύνονται ή να διατίθενται σε αυτούς ως µέρος Πρότασης. 11

12 Κάθε διαµεσολαβών θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς σχετικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης απέναντι στους πελάτες του σε σχέση µε τους Υφιστάµενους Τίτλους ή τις Προτάσεις. Ηνωµένο Βασίλειο Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης, του Offer Memorandum, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού που σχετίζεται µε τις Προτάσεις, δεν γίνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 21 του Νόµου για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000, ούτε τα εν λόγω έγγραφα έχουν εγκριθεί από αρµόδιο πρόσωπο για τους σκοπούς της εν λόγω παραγράφου. Συνεπώς, τα εν λόγω έγγραφα δεν διανέµονται ούτε επιτρέπεται να διανεµηθούν στο γενικό κοινό του Ηνωµένου Βασιλείου. Η κοινοποίηση των εν λόγω εγγράφων ή/και υλικού ως χρηµατοοικονοµική προώθηση γίνεται µόνο προς (i) εκείνα τα πρόσωπα του Ηνωµένου Βασιλείου τα οποία εµπίπτουν στην έννοια των επαγγελµατιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 19(5) του Νόµου για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000) Κανονισµός 2005, όπως ισχύει (ο «Κανονισµός Χρηµατοοικονοµικής Προώθησης») (ii) πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο του Άρθρου 43(2) του Κανονισµού Χρηµατοοικονοµικής Προώθησης, ή (iii) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία µπορεί νοµίµως να κοινοποιηθεί για άλλους λόγους (όλα τα εν λόγω πρόσωπα από κοινού αναφερόµενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οποιοδήποτε πρόσωπο του Ηνωµένου Βασιλείου το οποίο δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο, δεν πρέπει να ενεργήσει ή να βασιστεί πάνω στο Offer Memorandum ή σε συνοδευτικό υλικό, ή σε τυχόν περιεχόµενό τους. Βέλγιο Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί προς έγκριση ή αναγνώριση στη Βελγική Αρχή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Αγορών, και συνεπώς οι Προτάσεις δεν γίνονται ούτε πρόκειται να γίνουν, άµεσα ή έµµεσα στο Βέλγιο, µε τη µορφή δηµόσιας πρότασης, όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 3 του Βελγικού Νόµου της 1ης Απριλίου 2007 σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις εξαγοράς (ο «Βελγικός Νόµος της 1ης Απριλίου 2007») ή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Βελγικού Νόµου της 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά µε τη δηµόσια προσφορά µέσων τοποθέτησης και την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές (ο Βελγικός Νόµος της 16ης Ιουνίου 2010 όπως τροποποιηθείς ή αντικατασταθείς εκάστοτε ισχύει). Συνεπώς, οι Προτάσεις δεν δύνανται/επιτρέπεται να διαφηµιστούν και οι Προτάσεις δεν θα απευθυνθούν, ούτε και το Offer Memorandum ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή συνοδευτικό υλικό σχετικά µε τις Προτάσεις (περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε σηµειώµατος, πληροφοριακής οδηγίας, φυλλαδίου ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα) έχει διατεθεί ή θα διατεθεί ή γίνει διαθέσιµο, άµεσα ή έµµεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο Βέλγιο πλην των «ειδικών επενδυτών» µε την έννοια του Άρθρου 6 του Νόµου της 1ης Απριλίου 2007, και όπως ο όρος ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόµου της 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά µε τη δηµόσια προσφορά µέσων τοποθέτησης και την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές (όπως ισχύει), οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασµό. Καθόσον αφορά το Βέλγιο, το Offer Memorandum έχει εκδοθεί µόνο για την προσωπική χρήση των εν λόγω ειδικών επενδυτών και αποκλειστικά για το σκοπό των Προτάσεων. Συνεπώς, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Offer Memorandum δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό ή να γνωστοποιηθούν σε κανέναν άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο. Γαλλία Οι Προτάσεις δεν απευθύνονται, άµεσα ή έµµεσα, στο κοινό στην Γαλλική ηµοκρατία («Γαλλία»). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχει διατεθεί ή θα διατεθεί στο κοινό στην Γαλλία και µόνο (i) πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται µε διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασµό τρίτων προσώπων (personnes fournissant le service d investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) ή/και (ii) ειδικοί επενδυτές («investisseurs qualifiés»), πλην των φυσικών προσώπων, οι οποίοι ενεργούν για ίδιο λογαριασµό, όπως οι ως άνω όροι ορίζονται στα άρθρα L.411-1, L.411-2, D.411-1, D.744-1, D και D του Γαλλικού Κώδικα monétaire et financier, και σύµφωνα µε αυτά, πληρούν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στις Προτάσεις. Το Offer Memorandum δεν έχει υποβληθεί, και ούτε πρόκειται να υποβληθεί για παροχή άδειας από την Autorité des marchés financiers, ούτε θα εγκριθεί από αυτήν. Ελλάδα Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις αποτελεί «δηµόσια προσφορά» υπό την έννοια του ελληνικού νόµου 3401/2005, ούτε «δηµόσια πρόταση» υπό την έννοια του ελληνικού νόµου 3461/2006, ούτε πρόσκληση προς το κοινό µε την έννοια του ά. 10 του Ν. 876/1979 για επένδυση σε τίτλους εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και καµία πληροφορία που περιέχεται στο Offer Memorandum ή σε άλλα έγγραφα, µπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συµβουλή ή ως πρόσκληση για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή τίτλων, ή επένδυση σε τίτλους εντός της Ελληνικής Επικράτειας υπό τους όρους του Ν. 3606/2007. Αντιστοίχως ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχουν υποβληθεί, ούτε πρόκειται να υποβληθούν, στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύµφωνα αυτούς τους νόµους. Νήσοι Κέυµαν εν έχει απευθυνθεί πρόταση στο κοινό ούτε θα απευθυνθεί από τον Προτείνοντα ή για λογαριασµό τους στις Νήσους Κέυµαν για συµµετοχή στις Προτάσεις. 12

13 Νήσος Τζέρσεϋ Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις µπορεί να κυκλοφορήσει ή να γίνει αποδεκτό στη Νήσο Τζέρσεϋ. Κύπρος Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχει υποβληθεί, ούτε και θα υποβληθεί, για έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Offer Memorandum ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται µε τις Προτάσεις έχει διατεθεί, ή θα διατεθεί στο κοινό, ή µέρος του κοινού, εντός της ηµοκρατίας της Κύπρου («Κύπρος»), καθώς οι Προτάσεις δεν συνιστούν, άµεσα ή έµµεσα, προσφορές προς το κοινό, ή µέρος του κοινού, εντός της Κύπρου, και κάθε Πρόταση σύµφωνα µε το άρθρο 4(3) του Νόµου για τις ηµόσιες Προτάσεις και το Ενηµερωτικό ελτίο του 2005 (Νόµος 114(Ι)/ 2005), συνιστά προσφορά αξιών (των Νέων Μετοχών) που απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, ή/και προσφορά αξιών (των Νέων Μετοχών) που απευθύνεται σε επενδυτές (δικαιούχους) οι οποίοι αποκτούν αξίες (Νέες Μετοχές) έναντι αντιτίµου τουλάχιστον ανά επενδυτή (δηλαδή ανά δικαιούχο), καθώς προκειµένου ένας δικαιούχος να συµµετάσχει σε µια Πρόταση πρέπει, σχετικά µε κάθε Σειρά, να προσφέρει εγκύρως επαρκείς Υφιστάµενους Τίτλους σε σχέση µε αυτήν τη Σειρά ούτως ώστε το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση µε αυτή τη Σειρά που θα αντιστοιχεί στον εν λόγω δικαιούχο να ισούται τουλάχιστον µε το ποσό των Ελβετία Οι ικαιούχοι Υφιστάµενων Τίτλων µπορούν να προσκληθούν να προσφέρουν τους Υφιστάµενους Τίτλους τους έναντι Νέων Μετοχών στο πλαίσιο Πρότασης και οι Νέες Μετοχές µπορούν να προσφερθούν στο πλαίσιο Πρότασης εντός της Ελβετίας µόνο µε την τήρηση όλων των εφαρµοστέων νόµων και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στην Ελβετία. Για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τον Ελβετικό Κώδικα των Ενοχών και όλους τους άλλους εφαρµοστέους νόµους και κανονιστικές διατάξεις της Ελβετίας, µόνο το Offer Memorandum (περιλαµβανοµένου του Σχεδίου Ενηµερωτικού ελτίου για την Εισαγωγή των Μετοχών του Τ.Χ.Σ. και όλων των πληροφοριών που ενσωµατώνονται δια παραποµπής σε αυτό), και οποιοδήποτε συµπλήρωµα ή τροποποίηση αυτού (περιλαµβανοµένων των, αλλά µη περιοριζόµενων στα, Οικονοµικά Αποτελέσµατα Πρώτου Τριµήνου, όταν αυτά δηµοσιευθούν, καθώς και του Ενηµερωτικού ελτίου Εισαγωγής Μετοχών του Τ.Χ.Σ., όταν δηµοσιευθεί) µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναφορικά µε οποιαδήποτε πρόσκληση σε ικαιούχους Υφιστάµενων Τίτλων να προσφέρουν τους Υφιστάµενους Τίτλους τους έναντι Νέων Μετοχών στο πλαίσιο Πρότασης ή µε οποιαδήποτε προσφορά για πώληση Νέων Μετοχών εντός της Ελβετίας. 13

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management.

Τους Dealer Managers: BNP Paribas Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (Βλ. κατωτέρω υπό τον τίτλο «Offer and Distribution Restrictions» («Περιορισµοί προσφοράς και διάθεσης»))

ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (Βλ. κατωτέρω υπό τον τίτλο «Offer and Distribution Restrictions» («Περιορισµοί προσφοράς και διάθεσης»)) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BNP Paribas. Τους Dealer Managers: Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management.

BNP Paribas. Τους Dealer Managers: Τηλ. +44 (0) Υπόψη: Liability Management. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Cayman Islands) Limited»

(Cayman Islands) Limited» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ») ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ») ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ. ιάθεσης»)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ. ιάθεσης») ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, Η ΕΚΔΟΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ)) Ή ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Αθήνα, 31 Μαΐου 2013 Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

200.000.000 2016 400.000.000 500.000.000 5,00% 2017 (XS1048577529)

200.000.000 2016 400.000.000 500.000.000 5,00% 2017 (XS1048577529) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

Η ALPHA GROUP LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ALPHA GROUP LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ALPHA GROUP LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

3M EURIBOR + 0.50% 3M EURIBOR + 0.50% CMS Index Linked. CMS Index Linked 3M EURIBOR + 2.00% 6.00%

3M EURIBOR + 0.50% 3M EURIBOR + 0.50% CMS Index Linked. CMS Index Linked 3M EURIBOR + 2.00% 6.00% ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ)) Ή ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ανακοίνωση Τύπου Για Άμεση Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η Alpha Bank ανακοινώνει Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους Ευρώ 1,66 δισ. ( Προσφορά ) ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,74 δισ. προκειμένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε, συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματιστή-διαπραγματευτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Καµία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση µετοχών στην Τράπεζα Κύπρου δεν έχει γίνει σε συνάρτηση µε την ανακοίνωση αυτή.

Καµία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση µετοχών στην Τράπεζα Κύπρου δεν έχει γίνει σε συνάρτηση µε την ανακοίνωση αυτή. Ανακοίνωση Η Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») υποβάλλει ανταγωνιστική δηµόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών προς τους µετόχους της εταιρίας Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ («Εµπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση [9.5.2013]

Ανακοίνωση [9.5.2013] Ανακοίνωση [9.5.2013] Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Τραπέζης Α.Ε., με Καταβολή Μετρητών και Δικαίωμα Προτιμήσεως και Προεγγραφής για μέρος της Αυξήσεως Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα