ΑΓΑ: Αζήλα, 25 επηεκβξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: Αζήλα, 25 επηεκβξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Παπαζπχξνπ Σειέθσλν : Fax : Αζήλα, 25 επηεκβξίνπ 2015 Αξ. Πξωη. ΓΓΘΣΟΚ Γ ΔΞ2015 ΠΡΟ: Πίλαθαο απνδεθηψλ ΘΔΜΑ: «Πξνζωξηλή εηζαγωγή εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ.» 1. Σν θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο, κε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο, κεηαμχ άιισλ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ πξφθεηηαη λα επαλεμαρζνχλ, ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί κεηαπνηήζεηο, εμαηξνπκέλεο ηεο θπζηνινγηθήο θζνξάο ηνπο ιφγσ ρξήζεσο. Σα είδε πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο κε βάζε ηελ παξνχζα εγθχθιην είλαη ηα εμήο: ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ πξνέξρνληαη απφ Σξίηεο Υψξεο θαη δελ έρνπλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζηελ Κνηλφηεηα, θαη ηα φπνηα πξννξίδνληαη λα επαλεμαρζνχλ, ηα κεκνλσκέλα κέξε, εμαξηήκαηα θαη ν ζπλήζεο εμνπιηζκφο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηα νπνία εηζάγνληαη ρσξηζηά απφ ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη. Ωο εμάξηεκα θαη εμνπιηζκφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζεσξνχληαη νη εμνπιηζκνί γηα ηνλ έιεγρν, ηε κεηαβνιή ή ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, νη κηθξνζπζθεπέο κειεηεκέλεο ψζηε λα παξέρνπλ έλδεημε ή θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θξνχζεσλ θαζψο θαη ηα εζσηεξηθά ρσξίζκαηα, παιέηηεο, ξάθηα, ζηεξίγκαηα, άγθηζηξα θαη άιιεο αλάινγεο δηαηάμεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 2. Έλλνηα εκπνξεπκαηνθηβωηίνπ: Δκπνξεπκαηνθηβψηην ζεσξείηαη ην κέζν κεηαθνξάο (πιαίζην, θηλεηή δεμακελή, θηλεηφ ακάμσκα θιπ) ην νπνίν: - απνηειεί δηακέξηζκα κεξηθά ή νιηθά θιεηζηφ φπνπ ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα. (εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ απνηεινχλ κεξηθά θιεηζηφ δηακέξηζκα είλαη εηδηθέο θαηαζθεπέο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ έλα δάπεδν θαη έλα ππεξθαηαζθεχαζκα πνπ νξίδνπλ έλα ρψξν θφξησζεο ηζνδχλακν κε εθείλν ελφο θιεηζηνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. Σν ππεξθαηαζθεχαζκα απνηειείηαη θαηά γεληθφ θαλφλα απφ κεηαιιηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην ζθειεηφ ελφο 1

2 εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. Οη ηχπνη απηνί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ επίζεο έλα ή πεξηζζφηεξα πιεπξηθά ή κεησπηθά πεηάζκαηα. Οξηζκέλα απφ απηά ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα έρνπλ απιά κηα νξνθή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην δάπεδν κε νξζνζηάηεο ζηήξημεο. Οη ηχπνη απηνί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδίσο γηα ηε κεηαθνξά νγθσδψλ εκπνξεπκάησλ.) - πξννξίδεηαη γηα δηαξθή ρξήζε - είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε θφξησζε θαη ηέινο - είλαη ζρεδηαζκέλν λα γεκίδεη, λα αδεηάδεη θαη λα κεηαθηλείηαη εχθνια, ελψ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο θπβηθνχ κέηξνπ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αεξνκεηαθνξέο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα. 3. Γηθαηνύρνο ηνπ θαζεζηώηνο είλαη είηε έλα θπζηθφ πξφζσπν, είηε έλα λνκηθφ πξφζσπν, είηε, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, έλσζε πξνζψπσλ πνπ έρεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, αιιά δελ είλαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε ρξήζε ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ δειαδή ειέγρεη ηελ θίλεζή ηνπ αλεμάξηεηα αλ είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ ή φρη. Η εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ή αληηπξφζσπφ ηνπ. Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο. Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εζσηεξηθή θπθινθνξία πξηλ απφ ηελ επαλεμαγσγή ηνπο. Δληνχηνηο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλνλ κηα θνξά θαηά ηε δηάξθεηα θάζε παξακνλήο ηνπο ζε θξάηνο κέινο, γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ θνξησζεί θαη πξφθεηηαη λα εθθνξησζνχλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο, εθφζνλ αιιηψο ζα έπξεπε λα θηλεζνχλ θελά θνξηίνπ ζην ελ ιφγσ έδαθνο. Σν θαζεζηψο ιήγεη φηαλ ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ιάβνπλ θάπνηνλ άιιν ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ (ππαγσγή ζε άιιν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, είζνδνο ζε ειεχζεξε δψλε ή ειεχζεξε απνζήθε, επαλεμαγσγή, θαηαζηξνθή, εγθαηάιεηςε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ). ε πεξίπησζε ηεο θαηαζηξνθήο, ηα ππνιείκκαηα θαη ζξαχζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο επίζεο ηα ειαηησκαηηθά ηεκάρηα θαη αληαιιαθηηθά πνπ αθαηξνχληαη απφ ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κεηά ηελ επηδηφξζσζε ή ηε ζπληήξεζή ηνπο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ πξννξηζκνχο. 4. Δκπνξεπκαηνθηβώηηα κε ζήκαλζε: Πιήξεο απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο παξαρσξείηαη γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, φηαλ απηά θέξνπλ κε αλεμίηειν ηξφπν ζε θαηάιιειν θαη εκθαλέο ζεκείν ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ έρνληνο ηελ εθκεηάιιεπζε, είηε κε αλαγξαθή ηνπ πιήξνπο νλφκαηφο είηε κέζσ θαζηεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο, εμαηξνπκέλσλ ζπκβφισλ φπσο εκβιήκαηα θαη ζεκαίεο, β) ζήκαηα θαη θσδηθνχο αξηζκνχο αλαγλψξηζεο ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ έρνληα ηελ εθκεηάιιεπζε, γ) ην απφβαξν ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζηαζεξψλ εμνπιηζκψλ. 2

3 Δπηπιένλ, γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ζαιάζζηα ρξήζε ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν εκπνξεπκαηνθηβψηην πνπ ρξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλν πξφζεκα ISO (δειαδή ηέζζεξα θεθαιαία γξάκκαηα πνπ ιήγνπλ ζε U), ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ έρνληνο ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε θαη ν αξηζκφο ζεηξάο θαη ην ςεθίν ειέγρνπ ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πιεξνχλ ην δηεζλέο πξφηππν ISO 6346 θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ. Ο ππόρξενο ηνπ θαζεζηώηνο ζηελ επνπηεία ηνπ νπνίνπ ηεινύλ ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα, απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέωζε θαηάζεζεο αίηεζεο-δήιωζεο ππαγωγήο ηωλ εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ ζην θαζεζηώο, ελώ θέξεη ηελ επζύλε λα γλωζηνπνηεί αλά πάζα ζηηγκή ηε ζέζε ηνπο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ππαγωγή ζην θαζεζηώο θαη ηε ιήμε ηνπ, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί. Δπνκέλσο, ελαπφθεηηαη ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα ειέγρνπλ θαη λα δεηνχλ απφ ηνπο ππφρξενπο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδεημε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, ηηο θηλήζεηο θάζε εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξνκεληψλ θαη ησλ ηφπσλ εηζφδνπ θαη εθθαζάξηζήο ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ θνξησηηθά έγγξαθα ή έγγξαθα δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ζηνηρεία ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σηην περίπηωζη, ποσ διαπιζηωθεί όηι δεν ηηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέζεις ηοσ εν λόγω καθεζηώηος οι αναλογούζες δαζμοθορολογικές επιβαρύνζεις καθίζηανηαι απαιηηηές από ηις αρμόδιες ηελωνειακές αρτές. Τπνρξεώζεηο αξκνδίωλ θνξέωλ Σν θάζε δηθαηνχρν πξνζσξηλήο εηζαγσγήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξφζσπν, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην αξκφδην Σεισλείν γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαζψο θαη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) λα δηαηεξεί ζχζηεκα ινγηζηηθήο ζχκθσλν κε ηηο γεληθά απνδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη λα ηεξεί ηζηνξηθφ αξρείν δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθεη ηε δηαδξνκή ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δεδνκέλα θαηαρσξνχληαη ζηνλ θάθειν β) λα δηαζέηεη δηνηθεηηθή νξγάλσζε αλάινγε κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, θαηάιιειε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα απνηξέπνληαη, λα αληρλεχνληαη θαη λα δηνξζψλνληαη ζθάικαηα, αιιά θαη λα απνηξέπνληαη θαη λα αληρλεχνληαη ηπρφλ παξάλνκεο ή παξάηππεο ζπλαιιαγέο γ) λα επηηξέπεη ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ηε θπζηθή πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηα θαη, θαηά πεξίπησζε, ζηηο ηεισλεηαθέο θαη κεηαθνξηθέο θαηαρσξίζεηο Με βάζε ηα αλσηέξσ, νξίδεηαη ε ππνρξέωζε ηωλ θνξέωλ ζρεηηθά κε ηελ γλωζηνπνίεζε ζηηο Σειωλεηαθέο Αξρέο ηεο νπνηαδήπνηε αιιαγήο πξννξηζκνύ ηωλ ππό έιεγρν εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ. Η δηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηελεξγείηαη απφ ηα δηθαηνχρα ππαγσγήο ζην θαζεζηψο πξφζσπα, ηα νπνία ηεξνχλ ζηνηρεία, ηφζν γηα ηελ δηαθίλεζε φζν θαη γηα ηελ πψιεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δηαζέζηκα ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο. Οη ππάιιεινη ησλ Σεισλείσλ, ηεο ΔΛ.Τ.Σ θαζψο θαη ησλ Σκεκάησλ Γίσμεο ζα πξνβαίλνπλ ζε εθ ηωλ πζηέξωλ ειέγρνπο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρωξήζεηο ηωλ εηαηξεηώλ θαζώο θαη ζε δεηγκαηνιεπηηθνύο θπζηθνύο ειέγρνπο ηωλ εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ, ζε ηαθηά ρξνληθά 3

4 δηαζηήκαηα έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηωλ όξωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ ηνπ θαζεζηώηνο, επεηδή,φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηαηχπσζε ηφζν θαηά ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή φζν θαη θαηά ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Η ζπρλφηεηα ησλ παξαπάλσ ηαθηηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εηήζηα ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ. Δληφο δηκήλνπ απφ ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο νη Σεισλεηαθέο αξρέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνβάινπλ ζηελ Τπεξεζία καο θαηάζηαζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 5. Δκπνξεπκαηνθηβώηηα ρωξίο ζήκαλζε: Γηα ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο αξκφδην είλαη ην Σεισλείν εηζφδνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θελά εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Δάλ είλαη έκθνξηα αξκφδην είλαη ην Σεισλείν πξννξηζκνχ. Γηα φζα θζάλνπλ ζαιαζζίσο, αξκφδην ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ην Σεισλείν εηζφδνπ. Η πξνθνξηθή δήισζε ζπλίζηαηαη ζε έγγξαθν πνπ ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζεσξείηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη παξαδίδεηαη ζην δηαζαθηζηή. Γηα ηελ ππαγσγή ζην θαζεζηψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζπκπιεξψλεηαη ζην αξκφδην Σεισλείν Αίηεζε-Γήισζε ζε δχν αληίηππα, κε βάζε ην ππφδεηγκα πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ Σ.5217/153/Β0019/ ΔΓΤΟ. Σν έλα αληίηππν ζα παξακέλεη ζην Σεισλείν θαη ην δεχηεξν ζα παξαδίδεηαη ζηνλ δηθαηνχρν. Η Αίηεζε απηή πεξηιακβάλεη: ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ (φλνκα, λνκηθφ θαζεζηψο, δηεχζπλζε). Ο δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεηαη ζην Σεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο θαη λα αλαθνηλψλεη ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο ηεο παξακνλήο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αληηπξνζψπεπζεο. δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ζα παξέρεη ζηηο αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ηελ θίλεζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο ηεο Κνηλφηεηαο. Σν αξκφδην Σεισλείν ρνξεγεί έγθξηζε ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ππφ ηνλ φξν φηη: α. ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην Σεισλείν β. είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζή ηνπο θαηά ηελ επαλεμαγσγή. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σεισλείν έρεη βάζηκεο ακθηβνιίεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο επαλεμαγσγήο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ην δηθαηνχρν θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξσκήο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη, ζα δεηά ηε ζχζηαζε εγγχεζεο (ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή). Σν Σεισλείν ζα πξέπεη ζηελ πεξίπησζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ρσξίο ζήκαλζε λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ειέγρνπ θαη επνπηείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο. Ο έιεγρνο γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά θαη ην εθάζηνηε αξκφδην Σεισλείν κπνξεί λα δεηά 4

5 απφ ην δηθαηνχρν ηνπ θαζεζηψηνο έγγξαθα ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε είζνδνο, έμνδνο θαη γεληθφηεξα ε θίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ Κνηλφηεηα. Δληφο δηκήλνπ απφ ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο νη Σεισλεηαθέο αξρέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνβάινπλ ζηελ Τπεξεζία καο θαηάζηαζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 6. Σήξεζε θαλόλωλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Οη Καλνληζκνί γηα ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δελ ζίγνπλ ηηο απαγνξεχζεηο ή ηνπο πεξηνξηζκνχο εηζαγσγήο, εμαγσγήο ή δηακεηαθφκηζεο πνπ δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ εζψλ, ηεο δεκφζηαο ηάμεσο θαη αζθάιεηαο, ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ ή δηαηήξεζεο ησλ θπηψλ, πξνζηαζίαο ηεο εζληθήο, θαιιηηερληθήο, ηζηνξηθήο ή αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο ή πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο θαη εκπνξηθήο ηδηνθηεζίαο. 7. Παξάβαζε όξωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ θαζεζηώηνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ θαηά ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (π.ρ κε επαλεμαγσγή, εθπξφζεζκε επαλεμαγσγή, ρξεζηκνπνίεζε γηα άιιε ρξήζε απφ ηελ πξνβιεπφκελε θ.ι.π) ζα πξέπεη λα βεβαηψλνληαη θαη λα εηζπξάηηνληαη νη δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, ε είζπξαμε ησλ νπνίσλ είρε αλαζηαιεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ΚΔΓΔ. Όζνλ αθνξά ζηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ή δίσμε γηα ιαζξεκπνξία εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπηζεκάλζεηο: νη σο άλσ δηαηάμεηο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα αλ ηα ελ ιφγσ είδε εηζάγνληαη νδηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο, αεξνπνξηθψο, ή δηα ζαιάζζεο. γηα ηα δηθαηψκαηα ππεξεκεξίαο επί ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ε αξηζκ. Δ.586/46/Α0019/91 Γ.Τ.Ο.. φζνλ αθνξά ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε ζήκαλζε, σο κεηαθνξηθά κέζα, θαηαξγείηαη ε θαηάζεζε δεισηηθνχ, ελψ δεισηηθφ θαηαηίζεηαη, κε βάζε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα θαζψο θαη γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ρσξίο ζήκαλζε. ε αξηζκ. Σ.5217/153/Β0019/ ΔΓΤΟ ηξνπνπνηείηαη κφλν φζνλ αθνξά ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε ζήκαλζε. Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ Η ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΔΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΤΡΗ 5

6 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ - Όιεο νη Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (ελεκέξσζε Σεισλείσλ) Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1..Γ.Ο.Δ. Κεληξηθή Τπεξεζία 2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. 3. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 4. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο 5. ΔΛ.Τ.Σ Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο 6. Γηεζλήο Ναπηηθή Έλσζε Κνινθνηξψλε 99, Πεηξαηάο 7. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο) Καξατζθνπ ΠΔΙΡΑΙΑ 8. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζελψλ Πεηξαηά (πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ) Σζακαδνχ ΠΔΙΡΑΙΑ 9. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζ/λίθεο (πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ) Κνπληνπξηψηνπ Θεζ/λίθε Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Δ. Σζαθαιψηνπ 2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Σ. Αιεμηάδε 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαη. Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαο. Αηθ. αββατδνπ 4. Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ. θαο. Δ. Γηαινχξε 5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 7. ΓΓΠ Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Σκ. Γ 8. Γ/λζεηο: Γηαρείξεζεο Αλζξ. Γπλακηθνχ-Σκ. Β, Οξγάλσζεο, ηξαη. Σει. Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ, Δ.Φ.Κ. θαη Φ.Π.Α, Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ, ΓΟ Β, Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ Σκήκα Α, Γαζκ. Θεκ. θ Σει. Οηθ. Καζ. Σκήκα Γ (20 αληίγξαθα) 6

: Παποσή οδηγιών και διεςκπινίζευν αναθοπικά με οπιζμένερ διαδικαζίερ ηος καθεζηώηορ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ

: Παποσή οδηγιών και διεςκπινίζευν αναθοπικά με οπιζμένερ διαδικαζίερ ηος καθεζηώηορ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 1. Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ 2. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ).

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Άξζξν 1 ΟΡΗΜΟΗ α) Φνξεηφο ππξνζβεζηήξαο: πζθεπή πνπ πεξηέρεη θαηαζβεζηηθφ κέζν, ην νπνίν, ππφ ηε δξάζε εζσηεξηθήο πίεζεο, κπνξεί, λα εμαρζεί θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε θσηηά. Ζ πίεζε απηή κπνξεί λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο

Διαβάστε περισσότερα