Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ"

Transcript

1 Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ A. Πνιίηεο Αλ Καζ. Φπρηαηξηθήο Μνλάδα Φπρνγεξηαηξηθήο

2 Ση είλαη θαηάζιηςε; Καη είδα κία γεξαζκέλε θπξία θνπξληαζκέλε πιαΐ κνπ, εληειώο αηεκέιεηε, αδηάθνξε γηα ηελ αθξνληηζηά ηεο, ζηεγλή θαη καξαζκέλε κε κηα ρισκή θαη αζύζπαζηε, ρσκάηηλε όςε, κε ρακεισκέλν βιέκκα, δηζηαθηηθή θσλή θαη θαηεβαζκέλα ρείιε. Παπαθώζηαο 1994

3 Σςναίζθημα Ζ πνξεία ηεο θαηάζιηςεο Πλήπηρ ςποσώπηζη ηυν ζςμπηυμάηυν Αποθεπαπεία Νοπμοθςμία Καηάθλιτη Οξεία Σηαθεποποίηζη Ππόλητη Φάζειρ θεπαπείαρ

4

5 Φπρνθνηλσληθνί Παξάγνληεο Απώιεηα ή απνρσξηζκόο Πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα - αλεξγία Κνηλσληθή απνκόλσζε

6 Βηνινγηθνί παξάγνληεο Κιεξνλνκηθό ηζηνξηθό Υξόληα ζσκαηηθά λνζήκαηα Φάξκαθα Λνρεία

7 Οι Δέκα ζρςμόηεοεπ αιηίεπ επίζκεσηπ ζηξ ιαηοό ΠΦΥ Λξιμώνειπ αμττέοξρ αμαπμερστικξύ Κατάθλιση Υπέοταση Οσυραλγία ξιμώνειπ κατττέοξρ αμαπμερστικξύ Άγςξπ Πόμξπ στξ λαιμό Αοθοαλγία Έκζεμα/Δεοματίοιπ Κμησμόπ/Ενάμθημα Επισκέσειπ επί πληθρσμξύ Source: ISD Scotland Note: Data based on 43 General Practices

8 πρλόηεηα θαηάζιηςεο ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε Καηάθλιτη Σςμπηώμαηα Αποςζία καηάθλιτηρ

9 Καηάζιηςε - πλύπαξμε κε ζσκαηηθά λνζήκαηα 50% 40% 37% 40% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Έμθπαγμα Καπκίνορ Εγκεθαλικό Parkinson Alzheimer Διαβήηηρ

10 Ποζοζηό αζθενών πρλόηεηα θαηάζιηςεο θαη ζσκαηηθώλ λνζεκάησλ ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε Υπέρηαζη Καηαθλιπηικά ζσμπηώμαηα Αρθρίηις Διαβήηης Καρδιακά νοζήμαηα Νόζοι αναπνεσζηικού

11 Κιηληθή ζεκεηνινγία ηεο Καηάζιηςεο Φπρηθέο θαη σκαηηθέο εθδειώζεηο Καηαθλιπηική διάθεζη Aνηδονία Αίζζεκα απειπηζίαο Υακειή Απηνεθηίκεζε Δμαζζέλεζε Μλήκεο Αδπλακία πγθέληξσζεο Άγρνο Αξλεηηθέο θέςεηο Adapted from: DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; Kroenke K, et al. Arch Fam Med. 1994;3: Πνλνθέθαινο Κόπσζε Γηαηαξαρέο Ύπλνπ Εάιε Μπηθή Σάζε Πόλνο ζην ζηήζνο Πόλνο ζηα άθξα Πόλνο ζηελ Πιάηε Κνηιηαθόο Πόλνο Γαζηξεληεξηθά Δλνριήκαηα (Ναπηία, Έκεηνο, Γπζθνηιηόηεηα,Γηάξξνηα,) εμνπαιηθή Γπζιεηηνπξγία

12 Αμηιμεητπίζξμηαπ ηημ Καηάθλιση Θεοαπερηικξί ζηόςξι Θεραπεία Μείωζη ηων Σσμπηωμάηων Αποκαηάζηαζη Τοσ Ρόλοσ και ηης Λειηοσργικόηηηας ηοσ αηόμοσ Ελατιζηοποίηζη ηοσ κινδύνοσ ηης σποηροπής και ηης επανεμθάνιζης ζσμπηωμάηων ΑHCPR.Rockville, Maryland: US Dept of Health and Human Services; Publication

13 Ο πξώηνο ζεξαπεπηηθόο ζηόρνο ζηελ Καηάζιηςε είλαη ε πιήξεο ύθεζε Σηοσεύονηαρ ηην ύθεζη Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θαξκάθνπ πνπ παξέρεη ζηαζεξά ηα ερέγγπα επίηεπμεο πθέζεσο Γηαζθάιηζε επαξθνύο δνζνινγίαο θαη δηάξθεηαο ζεξαπείαο Δπηβεβαίσζε ζπκκόξθσζεο αζζελνύο - επηθνηλσλία - κε έκθαζε ζην ζηόρν ηεο πιήξνπο πθέζεσο ησλ ζπκπησκάησλ Μεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ, ε θαιύηεξε δηαζθάιηζε ησλ ππνηξνπώλ είλαη ε πξόιεςε American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients With Major Depression. 2nd ed. Washington, DC; 2000.

14 Εμθάμιζη ρπξηοξπώμ Μ.Δ.Σ. μέζα ζηημ επόμεμη διεηία (%) Ζ απνηπρία επίηεπμεο πθέζεσο πξνδηθάδεη θησρά απνηειέζκαηα No remission Remission Απξηέλεζμα ζε 3 months Οι ασθεμείπ πξρ παοαμέμξρμ σε ατελή ύυεση εμτόπ τοιμήμξρ έςξρμ 3 θξοέπ πεοισσότεοεπ πιθαμότητεπ μα παοξρσιάσξρμ ρπξτοξπή ή επαμεμυάμιση τηπ μόσξρ *Remission=HAM-D Based on odds ratio for DSM-IV major depression at 6-, 9-, 12-, 18-, and/or 24-month assessments for remitters at 3 months (OR=0.32; 95% CI ). Simon GE, et al. WHO Bulletin. 2000;78:

15 Θεξαπεία Αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα Ζιεθηξνζπαζκνζεξαπεία Φπρνζεξαπεία γλσζηαθή / ζπκπεξηθνξηθή δηαπξνζσπηθή

16 H ενέλινη ητμ Αμηικαηαθλιπηικώμ Παοάγξμηεπ με μικηέπ δοάζειπ Εκλεκηικξί παοάγξμηεπ (μξμήοηπ δοάζη) Νεώηεοξι παοάγξμηεπ ζρμδραζμξύ εκλεκηικώμ δοάζετμ 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s Imipramine (1957) Clomipramine Nortriptyline Amitriptyline Desipramine Phenelzine Isocarboxazid Tranylcypromine Maprotiline Amoxapine Fluoxetine Nefazodone Sertraline Mirtazapine Paroxetine Fluvoxamine Venlafaxine Citalopram Bupropion Escitalopram Duloxetine

17 Ζιεθηξνζπαζκνζεξαπεία Φπρνζεξαπεία γλσζηαθή / ζπκπεξηθνξηθή δηαπξνζσπηθή

18 Ο ξόινο ηνπ Γεληθνύ Ηαηξνύ ζηελ Καηάζιηςε Ζ Καηάζιηςε ζπλππάξρεη κε πνιιέο λόζνπο θαη παζήζεηο, πνπ αληηκεησπίδεη ν Γεληθόο Ηαηξόο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. πκπηώκαηα Καηάζιηςεο είλαη θνηλά ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από θαθνήζεηεο, ρξόλην πόλν, αξζξίηηδεο, θαξδηαθά λνζήκαηα, αγγεηαθά εγθεθαιηθά ζπκβάκαηα, δηαβήηε, δηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ θ.α. Αξθεηά λνζήκαηα, κπνξεί λα πξσηνεθδεισζνύλ κε ζπκπηώκαηα Καηάιηςεο, όπσο θαθνήζεηεο, θαη ελδνθξηλνπάζεηεο Τπάξρεη πςειή ζπλνζεξόηεηα ζε ρξήζηεο νπζηώλ θαη εηδηθόηεξα ζε αιθννιηθνύο Ζ πξώηεο εθδειώζεηο Καηάζιηςεο κεηά ηελ ειηθία ησλ 45 εηώλ, ζηελ απνπζία ζρεηηθνύ νηθνγελεηαθνύ ή αηνκηθνύ ηζηνξηθνύ, επηβάιιεη ηε δηαθνξνδηάγλσζή ηεο από νξγαληθά λνζήκαηα

19

20

21

22

23

24 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΓΗΑΘΔΖ GDS 6-10.; 81; 28% ; 22; 8% 0-5; 182; 64%

25 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

26 ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΓΔΓΟΝΟ

27

28

29 Ηδηαηηεξόηεηεο ζηε δηάγλσζε Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, αλαγλώξηζε απώιεηαο ελδηαθέξνληνο Έθθξαζε ζσκαηηθώλ παξαπόλσλ πλ-λνζεξόηεηα κε λνζήκαηα πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα όπσο: Απώιεηα ελδηαθέξνληνο, ελεξγεηηθόηεηαο Αιιαγέο ζηελ όξεμε Αιιαγέο ζηνλ ύπλν Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο Alexopoulos, 2005

30 «Καηάζιηςε ρσξίο ζιίςε» Απνπζία ζιίςεο Αλεμήγεηα ζσκαηηθά παξάπνλα Αίζζεκα απειπηζίαο Άγρνο (π.ρ. ππνθεηκεληθό αίζζεκα όηη εθπίπηεη ε κλήκε) Αλεδνλία (π.ρ. δελ επραξηζηηνύληαη πηα ηελ ζπληξνθηά ησλ εγγνλώλ, λνηώζνπλ όηη απνκαθξύλζεθαλ από ηνλ Θεό) Φπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα απηνθξνληίδα Gallo & Rabins, 1999

31

32

33

34 Γπλαίθεο (70 vs 30%) Δηαδεπγκέλνπο Χήξνπο (2ρξ κεηά ηε ρεξεία ην 14% κε ΜΚΔ έλαληη 1% ζην γεληθό πιεζπζκό) Μνλαρηθνύο Κνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνθιεηζκέλνπο Ιδξπκαηνπνηεκέλνπο Σηεξνύκελνπο κηαο ζρέζεο κε ακνηβαηόηεηα Αληηκεησπίδνληεο ςπρνπηεζηηθά γεγνλόηα κε απώιεηα Murphy, 1982, Paykel & Cooper, 1992,Madianos et al.1992 Αιεμόπνπινο, 1999

35 Ζ Δπηβάξπλζε από ηελ Καηάζιηςε Αλήθεη ζηηο πην ζνβαξέο λόζνπο πνπ πξνθαινύλ αλαπεξία Απμάλεη ηελ αλαπεξία από ζσκαηηθέο παζήζεηο Απμάλεη ηελ ζλεζηκόηεηα Οδεγεί ζε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά Απμάλεη ηελ θαηαλάισζε θαξκάθσλ, ηηο λνζειείεο θαη ηνλ ρξόλν λνζειείαο Πεξηνξίδεη ηελ ζπκκόξθσζε ζηελ αγσγή γηα ζσκαηηθέο παζήζεηο Υεηξνηεξεύεη ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελώλ Δπηβαξύλεη θαη ηνπο θξνληηζηέο (2Υ)

36

37

38

39

40

41 Ζ γεξηαηξηθή θαηάζιηςε Τπναλαγλσξίδεηαη, ππνζεξαπεύεηαη 9%-18% ηνπ πιεζπζκνύ >55 Αληηθαηαζιηπηηθά είλαη απνηειεζκαηηθά γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο αιιά ηα επίπεδα απάληεζεο είλαη ρακειόηεξα απόηη ζηνπο ελήιηθεο < 65 εηώλ 44%vs 55%

42 Σα επίπεδα απάληεζεο ζηελ εηθνληθή ζεξαπεία είλαη 34% γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη 31% γηα ηνπο ελήιηθεο κε θαηάζιηςε Γηα θάζε 2 αζζελείο πνπ κπαίλνπλ ζε ζεξαπεία 1 δηαθόπηεη ιόγσ παξελεξγεηώλ

43 Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο έρεη ζεκαζία δειαδή 6-8 εβδνκάδεο ζεξαπείαο ηα επίπεδα απάληεζεο είλαη 36%-46%, αλ ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη εβδνκάδεο ηα επίπεδα απάληεζεο θζάλνπλ ην 46%-69% Τπάξρεη δηαθνξεηηθή απάληεζε ζηε ζεξαπεία αλάκεζα ζε ειηθησκέλνπο θαη ππεξήιηθεο

44 Ση κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα Δθηειεζηηθή δπζιεηηνπξγία, ζπλλόζεζε, κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηνπ θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ, ιεπθνεγθεθαινπάζεηα, κε ζεξαπεπηηθή δνζνινγία

45 ε ειηθησκέλνπο αζζελείο >75 εηώλ ε απάληεζε ζηε ζεξαπεία (HDRS) είλαη 58.3% vs 60.0% <75 >75 εηώλ ε απάληεζε ζηε εηθνληθή ζεξαπεία είλαη 47.6% vs 34.7% <75

46

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ» ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ» Γηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε αιθνόι (DSM-V) Γηαηαξαρέο Σξήζεο Νπζηώλ (Substance use

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΚΣΔΝΙΓΗ Γ. ΚΤΡΙΑΚΟ, MD, PhD, EBSQ-VASC Αλαπι. Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Α.Π.Θ Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξίαο ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Μάγδα Σζνιάθε, MD, PhD Νεπξνιόγνο-Φπρίαηξνο, Θενιόγνο, Καζεγήηξηα, ΑΠΘ Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο λόζνπ Alzheimer ύγθξηζε αηόκσλ άλσ ησλ 60+ ζηελ Δπξώπε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa.

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa. «ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΤΓΔΙΑ ΦΟΙΣΖΣΩΝ» ΔΛΔΝΗ ΠΔΣΡΙΓΟΤ Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο 6 ε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα