Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013"

Transcript

1 Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

2 Η παρουσίαση βασίζεται σε υλικό από - Cohen, L., Manion, L. & Keith, M. (2008) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Μεταίχµιο -

3 Ψυχοµετρικά Χαρακτηριστικά της Μέτρησης Αξιοπιστία Εγκυρότητα 2

4 Βασικές Μέθοδοι Συλλογής εδοµένων Ερευνητικός σχεδιασµός:το σχέδιο που ακολουθεί ο ερευνητής για να οργανώσει και να διεκπεραιώσει τη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας. Βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις συλλογής των εµπειρικών δεδοµένων (µε σκοπό είτε την περιγραφή νέων δεδοµένων είτε τον έλεγχο υποθέσεων): Περιγραφική προσέγγιση (observational approach) Συσχετιστική προσέγγιση (correlational approach) Προπειραµατική προσέγγιση (pre-experimental approach) Ψευδο-πειραµατικοί σχεδιασµοί (quasi-experimental approach) Πειραµατικοί σχεδιασµοί (experimental approach) Ανεξάρτητα από το ποια µέθοδος θα χρησιµοποιηθεί, ο ερευνητής θα πρέπει να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το σφάλµα της µέτρησης µε το να ελαχιστοποιεί, όσο το δυνατόν, την πιθανότητα επίδρασης µη ελεγχόµενων παραγόντων στα αποτελέσµατα. 3

5 Σφάλµα Μέτρησης (Measurement Error) Σφάλµα µέτρησης: η διαφορά της παρατηρούµενης τιµής από την πραγµατική τιµή. ύο είδη σφαλµάτων: - συστηµατικό σφάλµα: όταν οι τιµές µεταβάλλονται µε σταθερό (συστηµατικό) τρόπο, δηλαδή οι παράγοντες που προκαλούν το σφάλµα επιδρούν µε µια σταθερή τάση (π.χ. λάθος οδηγίες συµπλήρωσης, όταν οι συµµετέχοντες δίνουν κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις) - τυχαίο σφάλµα: όταν οι τιµές µεταβάλλονται τυχαία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη τάση στην επίδραση των παραγόντων που προκαλούν το σφάλµα. Συνήθως έχει να κάνει µε απρόσµενες µεταβολές στις περιστάσεις κάτω από τις οποίες γίνονται οι µετρήσεις (πχ. αλλαγές στη διάθεση των συµµετεχόντων, αυξοµείωση της προσοχής, αλλαγές στη θερµοκρασία, το φωτισµό, θόρυβος κλπ). 4

6 Τεχνικές Μείωσης Σφάλµατος Μέτρησης - Κατάλληλη εκπαίδευση των ερευνητών, προσφορά κινήτρων -Έλεγχος των συνθηκών διεξαγωγής της µέτρησης από τους ερευνητές - ιεξαγωγή πιλοτικής έρευνας για τη δοκιµή του εργαλείου µέτρησης σε δείγµα του υπό µελέτη πληθυσµού προκειµένου να εντοπισθούν δοκιµασίες/ερωτήµατα που περιέχουν ασάφειες,προκαλούν δυσφορία, κόπωση, για κάποιο λόγο αυξάνουν το σφάλµα της µέτρησης). -Έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ψυχοµετρικών εργαλείων 5

7 Ψυχοµετρικές Κλίµακες Μέτρησης Τα ψυχοµετρικά εργαλεία είναι ερωτηµατολόγια που κατασκευάζονται µε βασικό σκοπό να προσεγγίσουν, δηλαδή να ποσοτικοποιήσουν, διάφορες όψεις του ανθρώπινου ψυχισµού. Ο αποκρινόµενος καλείται να συγκρίνει την συµπεριφορά ή τις συνήθειές του µε αυτές που περιγράφει το εκάστοτε ερώτηµα και να απαντήσει σε µία δίτιµη κλίµακα (θετικά-αρνητικά) ή σε κλίµακες τύπου Likert τη συχνότητα µε την οποία ακολουθεί την περιγραφόµενη συµπεριφορά. Σε αρκετές περιπτώσεις ένα ερωτηµατολόγιο είναι πολυδιάστατο, αποτελούµενο από ερωτήµατα που αναφέρονται σε διαφορετικές συµπεριφορές ή χαρακτηριστικά και ονοµάζονται υποκλίµακες ή υποδοκιµασίες. ηλαδή, τα ερωτήµατα αθροίζονται σε µικρότερες οµάδες που κάθε µία µετρά ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 6

8 Ψυχοµετρικές Κλίµακες Μέτρησης Είναι γνωστό πως ο ανθρώπινος ψυχισµός αλλά και η συµπεριφορά επηρεάζονται από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον. Έτσι, καθώς οι κοινωνικό-πολιτισµικές και οικονοµικές συνθήκες αλλά και η κουλτούρα διαφέρουν ανάµεσα στα υποκείµενα, είναι εύλογο πως η χρήση ενός ερωτηµατολογίου σε δείγµα ενός πληθυσµού µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτόν για τον οποίο (και επί του οποίου) δηµιουργήθηκε, προϋποθέτει τον επανέλεγχο καλής εφαρµογής του ή και την τροποποίησή του. Αυτό επιτυγχάνεται µε την βοήθεια της ψυχοµετρικής θεωρίας, όπου ένα πλήθος ιδιοτήτων του ερωτηµατολόγιου µελετώνται, κατευθύνοντας τους ερευνητές προς την πιο αξιόπιστη και έγκυρη µεταφορά του στο νέο πληθυσµό. 7

9 Μια κλίµακα µέτρησης του άγχους για τη Στατιστική Να δηλώσετε το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω προτάσεις (1-5): 1. ιαφωνώ απόλυτα 2. ιαφωνώ 3.Ούτε συµφωνώ/ούτε διαφωνώ 4. Συµφωνώ 5. Συµφωνώ απόλυτα 1. Η Στατιστική µε κάνει να θέλω να βάλω τα κλάµατα 2. Η έννοια της τυπικής απόκλισης µε ενθουσιάζει 3. εν ήµουν ποτέ καλός στα Μαθηµατικά 4. Έχω ονειρευτεί τον Pearson να µου επιτίθεται µε τον δείκτη συσχέτισής του 5. εν καταλαβαίνω τι έχει να µου προσφέρει η Στατιστική στη ζωή µου 6. Κλαίω µε µαύρο δάκρυ όταν ακούω για δείκτες κεντρικής τάσης 7. Έχω ξυπνήσει κάτω απ' την κουβέρτα µου µε τη σκέψη ότι είµαι παγιδευµένος σε µια καµπύλη κανονικής κατανοµής 8. Ζαλίζοµαι όταν βλέπω εξισώσεις 9. Αν είµαι άριστος στη Στατιστική, οι φίλοι µου θα µε θεωρήσουν προβληµατικό 10. Έχει τύχει να µην κοιµηθώ γιατί σκεφτόµουν την έννοια του µέσου 8 όρου

10 Ψυχοµετρικές Κλίµακες Μέτρησης Ποιο/α εργαλείο/α έρευνας θα χρησιµοποιηθεί/ουν; (α) Επιλογή από τα υπάρχοντα ψυχοµετρικά εργαλεία (βιβλιογραφία) ή (β)κατασκευή νέου ψυχοµετρικού εργαλείου από τους ίδιους τους ερευνητές Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας των µετρήσεων που θα ληφθούν. 9

11 Αξιοπιστία της Μέτρησης Σε όλους τους χώρους της επιστηµονικής έρευνας όπου λαµβάνεται µία µέτρηση, τίθεται το ζήτηµα της αξιοπιστίας της µέτρησης αυτής. Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο µια δοκιµασία αναδεικνύει το πραγµατικό µέγεθος του υπό µέτρηση χαρακτηριστικού. Για παράδειγµα, κατά πόσο µια ζυγαριά µετρά το πραγµατικό βάρος ενός αντικειµένου ή µια κλίµακα ευφυΐας το βαθµό ευφυίας. Η αξιοπιστία είναι συνώνυµη της συνέπειας (consistency), όπως αυτή ορίζεται µέσω της επαναληπτικότητας (repeatability) και της αναπαραγωγισιµότητας (reproducibility) ενός αποτελέσµατος. Αν τα παραπάνω ισχύουν τότε µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι µετράµε κατά ένα µεγάλο ποσοστό την πραγµατική τιµή του βάρους, ενώ το ποσοστό των σφαλµάτων µέτρησης είναι µικρό. ηλαδή µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η µέτρηση µας είναι αξιόπιστη. 10

12 Αξιοπιστία της Μέτρησης Η εµφάνιση της έννοιας της αξιοπιστίας αποδίδεται στον Charles Spearman ( ), ο οποίος πρώτος επισήµανε την ύπαρξη σφαλµάτων σε µια µέτρηση, που δεν ταυτίζονται µε το δειγµατοληπτικό σφάλµα. Ακόµη και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δειγµατοληψία, υπάρχουν σφάλµατα. Πρόκειται για τα σφάλµατα µέτρησης, τα οποία ταξινοµούνται σε τυχαία και συστηµατικά. 11

13 Πώς µετράµε την αξιοπιστία; (1) Κλασσική Ψυχοµετρική Θεωρία: Κάθε µέτρηση Χ που λαµβάνεται, είναι το άθροισµα δύο συνιστωσών, της πραγµατικής τιµής Τ (true score) και του τυχαίου σφάλµατος της µέτρησης ε. ηλαδή ισχύει: Χ = Τ + ε ή διαφορετικά Παρατηρούµενη τιµή = πραγµατική τιµή + σφάλµα Τι ποσοστό όµως της κάθε µέτρησης είναι η πραγµατική τιµή; Αυτό ακριβώς καλείται να απαντήσει η έννοια της αξιοπιστίας. H αξιοπιστία ουσιαστικά είναι ο λόγος της πραγµατικής τιµής προς την παρατηρούµενη σε µία µέτρηση, δηλαδή το πηλίκο πραγµατική τιµή Τ Τ αξιοπιστία= = = παρατηρούµενη τιµή Χ Τ+ ε 12

14 Τεχνικά, η αξιοπιστία µέτρησης αφορά την διακύµανση των τιµών σε µία οµάδα ανθρώπων (και όχι τη µέτρηση σε µεµονωµένα άτοµα). Συνεπώς έχει νόηµα να µιλάµε για τη διακύµανση των τιµών (µιας µεταβλητής) σε ένα δείγµα ατόµων, ή την κατανοµή των τιµών της εντός της οµάδας. Συνεπώς: Πώς µετράµε την αξιοπιστία; (2) αξιοπιστία = ιακύµανση πραγµατικών τιµών ιακύµανση παρατηρούµενων τιµών Ο υπολογισµός του παρονοµαστή γίνεται στην έρευνα. Ο υπολογισµός της τιµής του αριθµητή είναι στην ουσία ανέφικτος. Με τη βοήθεια της στατιστικής (reliability analysis, SPSS) µπορούµε να εκτιµήσουµε το ποσοστό επί της συνολικής διακύµανσης που οφείλεται σε τυχαία σφάλµατα µέτρησης. Μπορούµε λοιπόν να έχουµε µία εκτίµηση του ποσοστού της παρατηρούµενης διακύµανσης των σκορ που οφείλεται σε τυχαία σφάλµατα µέτρησης, άρα και µία εκτίµηση του τυχαίου σφάλµατος. 13

15 είκτες Αξιοπιστίας Οι δείκτες αξιοπιστίας παρέχουν µία εκτίµηση του ποσοστού της κοινής διακύµανσης µεταξύ του παρατηρούµενου και του πραγµατικού σκορ. Ο πιο δηµοφιλής - δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach s α (alpha), τιµές µεταξύ 0και 1 Ενδεικτικές τιµές δείκτη αξιοπιστίας α: < 0,6 η κλίµακα είναι αναξιόπιστη 0,6 το ελάχιστοαποδεκτό όριο (µή αποδεκτό για κλίµακες µε πολλά items-προτάσεις) 0,7 επαρκές, αλλά όχι καλό 0,8 καλύτερο 0,95 πολύ υψηλή αξιοπιστία (µάλλον σπάνιο) 14

16 Έννοιες της αξιοπιστίας (1) Υπάρχουν τρεις διαφορετικές έννοιες της αξιοπιστίας: η σταθερότητα, η ισοδυναµία και η εσωτερική συνέπεια. Α. Σταθερότητα (των µετρήσεων στο χρόνο) Συνέπεια των µετρήσεων των ίδιων µεταβλητών µε το ίδιο εργαλείο µέτρησης, στο ίδιο ή παρόµοιο δείγµα στο χρόνο. Προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι το ύψος του τυχαίου σφάλµατος είναι χαµηλό κάνουµε διαδοχικές µετρήσεις µε τα ίδια όργανα µέτρησης στο ίδιο δείγµα ή σε δείγµα µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Το διάστηµα µεταξύ των µετρήσεων θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο, ώστε να µην θυµάται το άτοµο τις απαντήσεις του, αλλά όχι υπερβολικά µεγάλο, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει τη τιµή της µεταβλητής που µας ενδιαφέρει να µετρήσουµε (πχ λόγω ωρίµανσης ή µάθησης). Προβλήµατα προσέγγισης: -Πρακτικές δυσκολίες στην επανάληψη µετρήσεων -Πρόβληµα διακύµανσης των τιµών των µεταβλητών στο χρόνο λόγω εξάσκησης, µνήµης 15

17 Έννοιες της αξιοπιστίας (2) Β. Ισοδυναµία (µορφών, βαθµολογητών) Η ισοδυναµία µπορεί να επιτευχθεί µέσω της χρήσης ισοδύναµων µορφών µιας δοκιµασίας ή ενός οργάνου συλλογής δεδοµένων. Στην περίπτωση που η ισοδύναµη µορφή επιφέρει παρόµοια αποτελέσµατα, τότε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το εργαλείο επιδεικνύει τη συγκεκριµένη µορφή αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία ως ισοδυναµία µπορεί επίσης να επιτευχθεί µέσω της συµφωνίας µεταξύ των ερευνητών που συµµετέχουν στην έρευνα. Γ. Εσωτερική Συνέπεια (εργαλείου µέτρησης) Ενώ οι προηγούµενες µορφές απαιτούν τα ερευνητικά εργαλεία να εφαρµοστούν δύο ή περισσότερες φορές, για να έχουµε εσωτερική συνέπεια απαιτείται να εφαρµοστούν µόνο µία φορά. Μια εκτίµηση της εσωτερικής συνέπειας του ερευνητικού εργαλείου δίνει ο δείκτης Cronbach s α. 16

18 Είδη αξιοπιστίας (1) 1. Αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (test-retest reliability) Αναφέρεται στο βαθµό συνέπειας που παρουσιάζουν διαδοχικές µετρήσεις µε το ίδιο εργαλείο µέτρησης στο ίδιο δείγµα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Προϋποθέτει τη διαχρονική σταθερότητα των µετρήσεων, Πρακτικές δυσκολίες στη διεξαγωγή διαδοχικών µετρήσεων, προβλήµατα εξάσκησης, µνήµης. 2. Ισοδύναµων ή Παράλληλων Μορφών (parallel forms) ιαδοχικές µετρήσεις µε ισοδύναµες µορφές του ίδιου οργάνου, και υπολογισµός ενός δείκτη συσχέτισης των µετρήσεων. Αντιµετώπιση των επιδράσεων εξάσκησης ή µνήµης. Προϋπόθεση ότι και οι δύο µορφές του εργαλείου µετρούν το ίδιο χαρακτηριστικό. Χρησιµοποιείται όταν έχουµε µετρήσεις «Πριν και Μετά (Pre/Post)» 3. Aξιοπιστία µεταξύ παρατηρητών/βαθµολογητών (inter-rater reliability) Ο βαθµός συνέπειας των εκτιµήσεων µεταξύ δύο βαθµολογητών ή δύο παρατηρητών (όταν πρόκειται 17 για παρατήρηση).

19 Είδη αξιοπιστίας (2) 4. Τεχνική των δύο τµηµάτων (split-half technique) Υπολογισµός του βαθµού συνοχής δύο τµηµάτων του ίδιου εργαλείου (συσχέτιση βαθµολογιών). Το εργαλείο (τεστ) χορηγείται µία φορά, και ο διαχωρισµός των τµηµάτων γίνεται εκ των υστέρων από τους ερευνητές µε αυθαίρετο τρόπο. Μειονέκτηµα το ότι η τιµή του δείκτης συσχέτισης µεταξύ των δύο µερών εξαρτάται από την επιλογή των ερωτήσεων για το κάθε τµήµα. 5. είκτης εσωτερικής συνέπειας του Cronbach (Cronbach s α) Ο δείκτης α, είναι ένας δείκτης της εσωτερικής συνέπειας ενός τεστ (internal consistency), και υπολογίζεται από τη συσχέτιση της κάθε ερώτησης του τεστ µε την συνολική κλίµακα. Είναι από τις περισσότερο δηµοφιλείς τεχνικές υπολογισµού της αξιοπιστίας (Cronbach, 1951). 18

20 Παράγοντες που µειώνουν την αξιοπιστία α. Λάθη στη συµπλήρωση του εργαλείου µέτρησης β. Απαντήσεις «στη τύχη» (guessing) γ. Πολύ µικρός αριθµός ερωτήσεων (> 3 ερωτήσεις ανά διάσταση) δ. Ασαφώς διατυπωµένες ερωτήσεις ε. Οδηγίες συµπλήρωσης που δεν είναι ακριβείς και ξεκάθαρες στ. Σφάλµα που οφείλεται στους συµµετέχοντες (π.χ κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά, κούραση, πλήξη κλπ) ζ. Μεταβολές στις συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας 19

21 Ψυχοµετρικά Χαρακτηριστικά Κλιµάκων Μέτρησης Αξιοπιστία Εγκυρότητα «Μια κλίµακα µέτρησης µπορεί να είναι αξιόπιστη, αλλά όχι έγκυρη. Αντίθετα, αν µια κλίµακα είναι έγκυρη τότε είναι και αξιόπιστη» 20

22 Βασικά Είδη Εγκυρότητας (Validity) Εσωτερική Εγκυρότητα (Internal validity) Εξωτερική Εγκυρότητα (External validity) Εγκυρότητα Περιεχοµένου (Content validity) Εγκυρότητα Κριτηρίου (Criterion validity) Εννοιολογική Εγκυρότητα ή Εγκυρότητα Εννοιολογικής Κατασκευής (Construct validity)

23 Εσωτερική Εγκυρότητα Εσωτερική εγκυρότητα: τα αποτελέσµατα µιας µελέτης υποδεικνύουν µία αιτιώδη σχέση µεταξύ των µεταβλητών. Η ύπαρξη, όµως, συσχετίσεων δεν συνεπάγεται την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων. Μπορεί να µεσολαβούν λανθάνοντες παράγοντες που προκαλούν εµµέσως το αποτέλεσµα. Επιδράσεις λανθανόντων παραγόντων: 1.Χρήση µόνο µιας οµάδας παρέµβασης 2.προβλήµατα από τη χρήση πολλαπλών οµάδων 3.αδυναµία ελέγχου εξωτερικών επιδράσεων στη συµπεριφορά και τις στάσεις των υποκειµένων (κοινωνικές επιδράσεις). Για να αντιµετωπιστούν τα δύο πρώτα: α) χρήση οµάδας παρέµβασης / οµάδας ελέγχου, β) κατάλληλη επιλογή υποκειµένων για τις οµάδες (τυχαιοποίηση) γ) χειρισµοί πανοµοιότυποι προς όλες τις οµάδες (µε εξαίρεση τον χειρισµό της ανεξάρτητης µεταβλητής).

24 Εξωτερική Εγκυρότητα Εξωτερική εγκυρότητα: τα αποτελέσµατα να µπορούν αν γενικευθούν σε διαφορετικούς πληθυσµούς (διαφορετικά τµήµατα του υπό µελέτη πληθυσµού) και καταστάσεις (διαφορετικές συνθήκες από αυτές που περιλαµβάνονται στην µελέτη). Η δυνατότητα γενίκευσης είναι συνάρτηση του βαθµού οµοιότητας µεταξύ του δείγµατος και των τµηµάτων του πληθυσµού και µεταξύ των συνθηκών στις οποίες θέλουµε να γενικεύσουµε τα αποτελέσµατα. Εξαρτάται από: α) παράγοντες που σχετίζονται µε τη δυνατότητα γενίκευσης σε άλλα άτοµα ή οµάδες µε διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά, β) δυνατότητα γενίκευσης σε διαφορετικό κοινωνικό περίγυρο, γεωγραφική τοποθεσία ή κατάσταση, γ) παράγοντες που σχετίζονται µε τη δυνατότητα γενίκευσης σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα.

25 Εγκυρότητα Περιεχοµένου Ο βαθµός στον οποίο τα µέρη του τεστ (item) εκπροσωπούν επάξια όλες τις πιθανές διαστάσεις του φαινοµένου που αξιολογείται. Απαντά στο ερώτηµα, πόσο πλήρες είναι το εργαλείο µέτρησης; Για παράδειγµα, µια κλίµακα κατάθλιψης δεν έχει εγκυρότητα περιεχοµένου, όταν περιλαµβάνει µόνο τη συναισθηµατική διάσταση και όχι τη διάσταση της συµπεριφοράς. 24

26 ιαδικασία εκτίµησης της εγκυρότητας περιεχοµένου Εξ ολοκλήρου υποκειµενική αξιολόγηση. Η αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων του εργαλείου µέτρησης αναφορικά µε το αντικείµενο του ενδιαφέροντος γίνεται από τον ερευνητή, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε συνεργάτες-κριτές. 1. Καταγραφή του συνόλου των στοιχείων που µπορεί να σχετίζονται µε την έννοια που µας ενδιαφέρει. Η επιλογή γίνεται µε βάση: α) τη θεµατική ή εννοιολογική σχέση µεταξύ παρατηρήσιµων συµπεριφορών και του αντικειµένου µέτρησης β) εµπειρικά δεδοµένα από προηγούµενες έρευνες που τεκµηριώνουν τη σχέση αυτή. 25

27 ιαδικασία εκτίµησης της εγκυρότητας περιεχοµένου 2. από το σύνολο των στοιχείων αυτών επιλέγονται εκείνα που θεωρούνται ότι έχουν µεγαλύτερη συνάφεια µε την υπό µελέτη ιδιότητα. Πιλοτική έρευνα σε δείγµα παρόµοιο µε τον πληθυσµό του ενδιαφέροντος µπορεί να βοηθήσει να επιλεχθούν τα θέµατα/προτάσεις που λειτουργούν µε τον αναµενόµενο τρόπο και να απορριφθούν εκείνα που δεν είναι κατάλληλα. Συµπερασµατικά: η ακρίβεια του λειτουργικού προσδιορισµού θα είναι καταλυτική για τη αξιολόγηση της εγκυρότητας του περιεχοµένου ενός εργαλείου/µιας δοκιµασίας µέτρησης. Η εγκυρότητα περιεχοµένου καθορίζεται από την αρχή, από την επιλογή των θεµάτων/ερωτηµάτων µέτρησης Η επιλογή των στοιχείων/θεµάτων είναι εξ ολοκλήρου υποκειµενική και βασίζεται στην υποκειµενική κρίση του ερευνητή/ερευνητών. 26

28 Εγκυρότητα Κριτηρίου Οβαθµόςστονοποίοοιτιµέςενόςτεστσχετίζονταιµετιςτιµές κάποιου άλλου τεστ το οποίο θεωρείται κοινά αποδεκτό κριτήριο ή αντικειµενικό αποτέλεσµα. Ένας τρόπος για να ελεγχθεί η εγκυρότητα βάσει κριτηρίου είναι να συσχετιστούν τα αποτελέσµατα ενός τεστ µε αυτά ενός µελλοντικού τεστ που µετρά την ίδια ή παρόµοια επίδοση ή συµπεριφορά. Αν το αρχικό τεστ µπορεί να προβλέψει µια µελλοντική επίδοση ή συµπεριφορά τότε υπάρχει προβλεπτική εγκυρότητα (predictive validity). Ένας άλλος τρόπος είναι να συσχετιστούν οι µετρήσεις του τεστ µε ένα άλλο που µετρά το ίδιο ή ένα συναφές χαρακτηριστικό. Αυτή είναι η συντρέχουσα εγκυρότητα (concurent validity).

29 ιαδικασία προσδιορισµού της εγκυρότητας κριτηρίου επιλογή κατάλληλων συµπεριφορών που θα έχουν το ρόλο του κριτηρίου, και κατάλληλων εργαλείων για την µέτρησή τους επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγµατος συλλογή δεδοµένων µε το υπό µελέτη εργαλείο συλλογή δεδοµένων µε το εργαλείο-κριτήριο στην κατάλληλη χρονική στιγµή προσδιορισµός της σχέσης µεταξύ βαθµολογιών στο υπό µελέτη και το εργαλείο-κριτήριο 28

30 ιαδικασία προσδιορισµού της εγκυρότητας κριτηρίου Προβλήµατα: - Η χρήση κατάλληλου εργαλείου-κριτηρίου (δύσκολος ο εντοπισµός κριτηρίων για προσδιορισµό εγκυρότητας, ιδιαίτερα για τις περισσότερο αφηρηµένες µεταβλητές) - Η χρησιµοποίηση µη επαρκούς δείγµατος - Μικρός βαθµός αξιοπιστίας των εργαλείων µέτρησης 29

31 Εννοιολογική Εγκυρότητα Η επιστηµονική αξία των αποτελεσµάτων κάθε µελέτης που ασχολείται µε µια εννοιολογική κατασκευή πχ. κατάθλιψη εξαρτάται µε το αν το εργαλείο µέτρησης της κατάθλιψης µετράαυτόκαιόχικάτιάλλο (πχ.ψύχωση). Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ενσωµατώνει διαφορετικές µορφές εγκυρότητας και απαντά στο ερώτηµα, α) κατά πόσο το εργαλείο µέτρησης µετρά την έννοια του ενδιαφέροντος µας και β) κατά πόσο το εργαλείο µας είναι συναφές µε παρόµοια εργαλεία ή παραλλαγές του ίδιου εργαλείου. Έχεινακάνειµετηδιατύπωσηυποθέσεων (σχετικάµετοτιείναι η έννοια που µας ενδιαφέρει), που στηρίζονται σε µια θεωρία συµπεριφοράς ή διαµορφώνονται από την παρατήρηση µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Οι υποθέσεις αυτές µπορούν να επαληθευτούν ή να διαψευσθούν κατά την αξιολόγηση της εννοιολογικής εγκυρότητας. απαραίτητη

32 Μέθοδοι εκτίµησης της εννοιολογικής εγκυρότητας 1. Ανάλυση παραγόντων (factor analysis) Μέθοδος της πολυµεταβλητής ανάλυσης µε την οποία µπορούµε να οµαδοποιήσουµε ερωτήσεις οι οποίες µετρούν την ίδια εννοιολογική κατασκευή, έτσι ώστε να προσδιορίσουµε τελικά τις επίµέρους διαστάσεις της. Έχει δύο µορφές, την επιβεβαιωτική (confirmatory) και τη διερευνητική (exploratory). Π.χ. Έστω ότι ένας ερευνητής έχει χορηγήσει µια κλίµακα µέτρησης του σχολικού εκφοβισµού η οποία, σύµφωνα µε τους κατασκευαστές της, περιέχει ερωτήσεις που αναφέρονται σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις, το σωµατικό, τον λεκτικό και τον κοινωνικό εκφοβισµό. Αν η κλίµακα του σχ. εκφοβισµού µετρά όντως αυτές τις τρεις διαστάσεις (αν δηλαδή οι µετρήσεις έχουν εννοιολογική εγκυρότητα), τότε αναµένεται ότι οι απαντήσεις των υποκειµένων στις ερωτήσεις που ανήκουν στην ίδια διάσταση, θα συσχετίζονται περισσότερο µεταξύ τους απ ότι µε αυτές που ανήκουν σε διαφορετική διάσταση. Ο ερευνητής µπορεί να το ελέγξει αυτό µε την επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων. 31

33 Μέθοδοι εκτίµησης της εννοιολογικής εγκυρότητας 2.Πίνακας πολλαπλών ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών - πολλαπλών µεθόδων (multitrait-multimethod matrix) Ο ερευνητής µετρά περισσότερα του ενός ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά µε περισσότερες της µιας µεθόδους έρευνας. Παράδειγµα. Έστω ότι µια ερευνητική οµάδα έχει κατασκευάσει ένα νέο εργαλείο για τη µέτρηση της κατάθλιψης σε εφήβους. Η οµάδα χορηγεί το εργαλείο σε ένα δείγµα εφήβων, µαζί µε άλλα δύο διαδεδοµένα εργαλεία µέτρησης της κατάθλιψης, και ένα εργαλείο µέτρησης του άγχους. Κάθε ένα από τα παραπάνω εργαλεία χορηγείται στο δείγµα µε δύο διαφορετικές µεθόδους (π.χ. ηµιδοµηµένη συνέντευξη και ερωτήσεις µε κλίµακα τύπου Likert). 32

34 Μέθοδοι εκτίµησης της εννοιολογικής εγκυρότητας Στη συνέχεια ο ερευνητής υπολογίζει δύο οµάδες δεικτών: α) δείκτες συγκλίνουσας εγκυρότητας (convergent validity). Υπολογίζει τους συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των µετρήσεων της ίδιας εννοιολογικής κατασκευής (της κατάθλιψης) που χορηγήθηκε µε τις δύο διαφορετικές µεθόδους. Αν η συγκλίνουσα εγκυρότητα των µετρήσεων είναι υψηλή, οι συσχετίσεις θα πρέπει να είναι υψηλές. β) δείκτες αποκλίνουσας ή διακριτικής εγκυρότητας (divergent or discriminant validity coefficients). Υπολογίζει τους συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των µετρήσεων των διαφορετικών εννοιολογικών κατασκευών που χορηγήθηκαν µε την ίδια ή µε διαφορετικές µεθόδους (π.χ. συσχέτιση αγχους και κατάθλιψης µε συνέντευξη, άγχους µε συνέντευξη και κατάθλιψης µε ερωτήσεις τύπου Likert...) Αυτοί οι συντελεστές συσχέτισης θα πρέπει να είναι σχετικά χαµηλοί, αν η αποκλίνουσα εγκυρότητα των µετρήσεων είναι υψηλή. 33

35 Πιθανά Πρακτικά Προβλήµατα κατά την Εκτίµηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας 1. Μικρό µέγεθος δείγµατος.για την εκτίµηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των µετρήσεων µιας κλίµακας απαιτούνται σχετικά µεγάλα δείγµατα. Πρακτικός κανόνας: 5 µε 10 υποκείµενα για κάθε ερώτηση µιας κλίµακας. 2. Χρήση µη αντιπροσωπευτικών και µη κατάλληλων δειγµάτων. Π.χ. ένα ερωτηµατολόγιο γνώσεων που κατασκευάστηκε για µαθητές γυµνασίου, µπορεί να µην είναι κατάλληλο για µαθητές δηµοτικού. 3. Αν βρεθεί ότι υπάρχει εσωτερική συνέπεια, αυτό δε συνεπάγεται ότι υπάρχει και παραγοντική εγκυρότητα. Κάποιες ερωτήσεις µπορεί να συσχετίζονται συµπτωµατικά µεταξύ τους και συνεπώς να προκύπτει υψηλή τιµή του δείκτη α του Cronbach, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι οι ερωτήσεις µετρούν µία µόνο διάσταση. 4. «Μαγείρεµα» των δεδοµένων. Προσπαθώντας να καταλήξουµε σε µία κλίµακα µε υψηλή αξιοπιστία υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξουµε σε ένα ερωτηµατολόγιο µε πολύ λίγες ερωτήσεις. Όταν ενδιαφερόµαστε να κατασκευάσουµε µια κλίµακα είναι συνετό να έχουµε ένα θεωρητικό υπόβαθρο που να µας κατευθύνει, και να αποφεύγουµε το µαγείρευµα των δεδοµένων. 34

36 Αξιόπιστο, Μη Έγκυρο Μη Έγκυρο, Μη Αξιόπιστο Έγκυρο, Αξιόπιστο 35

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΠΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΙΛΙΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες

Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2011, 50(2): 231 239 NOSILEFTIKI 2011, 50(2): 231 239 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CONTINUING EDUCATION ARTICLE Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης. & της Συμβουλευτικής

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης. & της Συμβουλευτικής ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης & της Συμβουλευτικής ΔΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ - 2013 2 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΡΙΟΔΟΝ ΤΕΣΤ... 8 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας 8 Γιώργος Καχριμάνης, Βασίλης Κόμης και Νίκος Αβούρης Πανεπιστήμιο Πατρών Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της συνεργασίας σε δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Συνολικός Βαθµός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα τυχιακών Σ ουδών των Τµηµάτων Μαθηµατικών & Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής «Μαθηµατικά των Υ ολογιστών και των Α οφάσεων»

ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα τυχιακών Σ ουδών των Τµηµάτων Μαθηµατικών & Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής «Μαθηµατικά των Υ ολογιστών και των Α οφάσεων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα τυχιακών Σ ουδών των Τµηµάτων Μαθηµατικών & Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής «Μαθηµατικά των Υ ολογιστών και των Α οφάσεων» Κατεύθυνση: Στατιστική Θεωρία Α οφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ι.Κ.Π.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπατίας 6 105.56 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών 4 Γιάννης Τσίρμπας εκλ. Λέκτορας ΕΚΠΑ/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης itsirbas@pspa.uoa.gr Μια σημείωση: Ποιοτική-Ποσοτική έρευνα. Γεφυρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία "Μελέτη περιπτώσεων και ανάλυση δυνατοτήτων λογισµικών υποδοµής για εφαρµογές δηµιουργίας και υποστήριξης ερωτηµατολογίων

Διαβάστε περισσότερα