ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 18 ης 28/11/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός απόφασης : 239/2012 Περί: Υπογραφής συµφώνου συνεργασίας µε το «Κέντρο Προστασίας του παιδιού Αττικής «ΜΗΤΕΡΑ». Στη Νέα Σµύρνη και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 28/11/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν της υπ. αριθµ. πρωτ / πρόσκλησης του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συµβούλους και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, την ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρόντα (38) µέλη ήτοι. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 24. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 25. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 5. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ 27. ΝΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 29. ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 30. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10. ΓΙΑΤΖΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31. ΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 12. ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 33. ΝΕΦΕΛΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 13. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 34. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΑΡΚΑ ΙΝΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 36. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΜΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 37. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 39. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟ ΩΡΑ 19. ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 41. ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ 21. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : 1. ΝΕΦΕΛΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 2. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 3. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

2 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθµ. 18 ης Συνεδρίασης της 28/11/2012 και Εισηγούµενος το 6 ο Θέµα Ηµερήσιας ιάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κου ηµάρχου, που έχει ως εξής: Κύριε Πρόεδρε, «Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώµα: α) να λάβει απόφαση για την υπογραφή Συµφώνου Συνεργασίας- το οποίο και σας επισυνάπτω- µε το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, σύµφωνα µε το οποίο παραχωρείται στο ήµο Νέας Σµύρνης χώρος της Παιδόπολης Αγία Βαρβάρα για τη στέγαση ηµοτικού Παιδικού Σταθµού και β) να εξουσιοδοτήσει το ήµαρχο να υπογράψει το Σύµφωνο Συνεργασίας». Τ Ο Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη του α) τις υπ. αρ. 181 και 204/2012 Αποφάσεις του οικείου Συµβουλίου, β) το συνηµµένο Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» και του ήµου Νέας Σµύρνης, µετά από διαλογική συζήτηση (έχουν αποχωρήσει οι ηµ. Σύµβουλοι κ. κ. Περιµένης Πέτρος, εληγιάννη Κλαίρη, Κούπας Ευστάθιος, Κούρτης Σπυρίδων και Πάγκαλης Ανδρέας, ενώ έχει προσέλθει ο ηµ. Σύµβουλος κ. Καραµουσαλής Γεώργιος) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι α) Εγκρίνει οµόφωνα το Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, σύµφωνα µε το οποίο παραχωρείται στο ήµο Νέας Σµύρνης χώρος της Παιδόπολης Αγία Βαρβάρα για τη στέγαση ηµοτικού Παιδικού Σταθµού του ήµου Νέας Σµύρνης. Το συµφωνητικό έχει ως εξής : ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την Νοεµβρίου 2012 αφ ενός µεν το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΜΗΤΕΡΑ, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός ηµοκρατίας αρ. 65 και που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ιοικητή του κ. ηµήτριο Βεζυράκη (στο εξής το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ) αφ ετέρου δε το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία ήµος Νέας Σµύρνης, που εδρεύει στη Νέα Σµύρνη Αττικής, λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 14 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ήµαρχο Σταύρο Τζουλάκη, στο εξής ο ήµος Νέας Σµύρνης, ΟΘΕΝΤΟΣ, ότι: - Η Ελληνική κοινωνία βιώνει σήµερα έναν κόσµο πολύ διαφορετικό από αυτόν που γνωρίσαµε και ζούσαµε στο παρελθόν. 2

3 - Οι ραγδαίες οικονοµικές εξελίξεις µεταβάλλουν καθηµερινά την κοινωνική ζωή, αλλάζοντας τα δεδοµένα υπαγορεύοντας µια άλλη στάση ανθρωπισµού. - Το διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον αγγίζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. - Η αποσύνθεση της οικογένειας και η αποδυνάµωση των οικογενειακών δεσµών, πρέπει να µας οδηγήσει σε µέτρα δράσεις για την στήριξή της, έτσι, ώστε ο συνδετικός κρίκος (τα παιδιά) να τύχουν περισσότερης προστασίας. Ειδικότερα, οι νέες µητέρες ή οι µόνες µητέρες δεν πρέπει να έχουν το δίληµµα επιλογής µεταξύ οικογενειακής ζωής και εργασίας - Με την αλλαγή των δοµών της οικογένειας και το ρόλο αυτής στο κοινωνικό σύνολο, τον αριθµό των παιδιών ανά οικογένεια να µειώνεται δραµατικά, τον αριθµό των µονογονεϊκών οικογενειών να αυξάνεται, τα παιδιά δεν πρέπει να βιώσουν αποκλεισµό και περιθωριοποίηση από το γεγονός, ότι όλο και περισσότερες γυναίκες αποκτούν διπλό ρόλο, ως εργαζόµενες και ως µητέρες. - Οι θύλακες προστασίας των ορφανών παιδιών πρέπει να ενισχυθούν µέσα στον κοινωνικό ιστό, ώστε να επιτευχθεί η υγιής και σωστή αφοµοίωσή τους χωρίς να αντιµετωπίσουν αποκλεισµό ή/και περιθωριοποίηση. - Πολλές οικογένειες διαβιούν κάτω από συνθήκες απόλυτης φτώχιας και δεν µπορούν να προσφέρουν βασικά αγαθά στα παιδιά τους. ΟΘΕΝΤΟΣ, ότι - Τα θέµατα που αφορούν το παιδί πρέπει να αντιµετωπίζονται ως προτεραιότητα σε σχέση µε άλλες κοινωνικές ανάγκες. - Η πιο πάνω αντιµετώπιση απαιτεί σήµερα πολλαπλές δράσεις, συνέργειες αρµοδίων φορέων και κοινωνική αλληλεγγύη. - Η επιδίωξη της κοινωνικής αλληλεγγύης δεν είναι ελεηµοσύνη, ούτε φιλανθρωπία. Είναι στοιχείο οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξης αλλά και ποιότητας ζωής. ΟΘΕΝΤΟΣ, ότι Για το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» τα παιδιά αποτελούν προτεραιότητα, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, η δε υγιής ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους είναι µέληµα του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ». Το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» αποτελεί έναν από τους κύριους και σηµαντικότερους φορείς Παιδικής Προστασίας στη χώρα µε πρωταρχικό στόχο την επιστροφή των παιδιών στη φυσική τους οικογένεια, όπου δε αυτό δεν είναι εφικτό, να εξασφαλίσει οµαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη και οικογενειακή αποκατάσταση µε τρόπους και µεθόδους, που απαιτούν οι σύγχρονες επιστηµονικές παραδοχές πλείστων επιστηµών. Παράλληλα ως δηµόσιος φορέας το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» δίνει έµφαση στην παροχή υπηρεσιών και ιδιαίτερα στα άτοµα, που έχουν περισσότερη ανάγκη. Η ανάπτυξη προγράµµατος προσχολικής αγωγής στο Παράρτηµα Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», ως υπηρεσία - απάντηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας πρέπει να είναι το επόµενο βήµα. Η συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα µε το ήµο Νέας Σµύρνης, που αναπτύσσει προγράµµατα προσχολικής αγωγής είναι επιτακτική. Η ανάπτυξη προγράµµατος προσχολικής αγωγής µε τη συνέργεια των Υπηρεσιών του ήµου Νέας Σµύρνης για περίπου 50 παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών κατά προτεραιότητα ορφανών ή παιδιών µονογονεϊκών οικογενειών της Νέας Σµύρνης πρέπει να τύχει της προστασίας του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» γιατί εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο, η δε πρόσβαση στο πρόγραµµα δηµιουργεί δίχτυ ασφαλείας για τα παιδιά αυτά. ΟΘΕΝΤΟΣ, ότι Στην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» στη Νέα Σµύρνη, λεωφόρος Συγγρού αρ. 211, (στο εξής η Παιδόπολη ή/και η Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα ), που είναι Παράρτηµα του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» σήµερα φιλοξενούνται, στεγάζονται και ενδιαιτώνται ορφανά ή εγκαταλελειµµένα κορίτσια ή/και κορίτσια προβληµατικών οικογενειών, αναπτύσσονται δε κατά καιρούς διάφορα προγράµµατα τεχνικής 3

4 κατάρτισης και κυρίως προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας για τα φιλοξενούµενα παιδιά µε σκοπό την προετοιµασία τους για την ευπρεπή ή/και µε αξιώσεις ένταξή τους στην κοινωνία, όταν γίνει αυτό. Προς τούτο, δηλ. για την καλύτερη ένταξη στην κοινωνία και καλύτερη προσαρµογή και εξοικείωση των παιδιών µε την κοινωνία, τα φιλοξενούµενα παιδιά παρακολουθούν τα µαθήµατα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα πλησιέστερα δηµόσια σχολεία της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά και λαµβάνοντας υπ όψη - Την καλύτερη ένταξη και προσαρµογή των φιλοξενούµενων στην Παιδόπολη παιδιών στο κοινωνικό περιβάλλον. - Της αναγκαιότητας για το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» κατά τα παραπάνω να αναπτύξει στην Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα πρόγραµµα προσχολικής αγωγής, ως υπηρεσία - απάντηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. - Τη διαχρονική αναγκαιότητα εξεύρεσης από το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» περισσότερων πόρων που να διατίθενται στον Ιερό σκοπό της δηµιουργίας καλύτερων και υγιέστερων συνθηκών διαβίωσης και ανατροφής των φιλοξενούµενων παιδιών χωρίς αποµόνωση αλλά ενταγµένα µέσα στον αστικό ιστό. - Την επιθυµία του ήµου Νέας Σµύρνης να συµβάλει στη λειτουργία εντός της Παιδόπολης Αγία Βαρβάρα προγράµµατος προσχολικής αγωγής για την εξυπηρέτηση δωρεάν των ορφανών και οικονοµικά αδύναµων παιδιών της Νέας Σµύρνης, τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν, συναποδέχονται και συµφωνούν στη συνέργεια λειτουργίας προγράµµατος προσχολικής αγωγής στο Παράρτηµα του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα στη Νέα Σµύρνη, που θα διέπεται από τους ακόλουθους όρους: 1. Το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» µε τις µε αρ. 17/ , 20/ και./ αποφάσεις του.σ. του αποφάσισε οµόφωνα να εφαρµοστεί στο χώρο της Παιδόπολης Αγία Βαρβάρα δωρεάν πρόγραµµα προσχολικής αγωγής για παιδιά της τοπικής κοινωνίας της Νέας Σµύρνης και προστατευόµενων παιδιών του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» της ίδιας ηλικίας που ενδιαιτώνται στην Παιδόπολη σε συνέργεια µε τον ήµο Νέας Σµύρνης ( το Πρόγραµµα ). Η συνέργεια αυτή µε το ήµο Νέας Σµύρνης εντός της Παιδόπολης είναι και προς εξυπηρέτηση του σκοπού τόσο της Παιδόπολης, όσο και του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ», ο δε ρόλος κάθε αντισυµβαλλόµενου µετέχοντος στην παρούσα συνέργεια θα διέπεται από τους όρους του παρόντος ή/και τις έγγραφες τροποποιήσεις του. 2. Οι χώροι, οι οποίοι διατίθενται για την ανάπτυξη της συνέργειας του προγράµµατος προσχολικής αγωγής είναι 4 κύριοι χώροι (αίθουσες), ένας χώρος W.C. µε τους απαραίτητους διαδρόµους κυκλοφορίας, βοηθητικούς χώρους και χώρους εισόδου καθώς και ο γειτονικός αύλειος χώρος στις εισόδους του χώρου, βρίσκονται όλοι στο επίπεδο της διαµορφωµένης στάθµης του εδάφους, δηλαδή στον Ισόγειο όροφο του υπάρχοντος κτιρίου και εµφαίνονται στο από Νοέµβριο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου του πολιτικού µηχανικού Γεωργίου Μελέτη, στην από Νοέµβριο 2012 κάτοψη ισογείου του ιδίου πολιτικού µηχανικού, ως και στην από 2 Νοεµβρίου 2012 Τεχνική Έκθεση του ιδίου πολιτικού µηχανικού, που υπογραφόµενα από τους εδώ συµβαλλόµενους επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν µε αυτήν ένα ενιαίο σύνολο. Πιο αναλυτικά η περιγραφή των χώρων αυτών έχει, ως ακολούθως: Η κύρια είσοδος στο σύνολο των χώρων στους οποίους θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα γίνεται απ ευθείας από τον γειτονικό αύλειο χώρο και στη συνέχεια µέσω αρχικά ενός προθαλάµου διαστάσεων περίπου 2,50µ Χ 3,00µ και εµβαδόν 7,50µ2 και στη συνέχεια µέσω διαδρόµων µέσου πλάτους 1,50µ οδηγούµαστε στους υπόλοιπους κύριους και βοηθητικούς χώρους. Ο χώρος Νο.1 είναι ένας χώρος συνολικού εµβαδόν 39,69µ2 (6,30µ X 6,30µ). H αίθουσα αυτή σήµερα λειτουργεί ως εργαστήριο. 4

5 ίπλα από την παραπάνω αίθουσα υπάρχει ο χώρος Νο.2, ο οποίος είναι µία τραπεζαρία εµβαδόν 28,21µ2 (κύριων πλευρών 6,30µ και 4,70µ) εντός του οποίου υπάρχει νεροχύτης. Ο χώρος θα διαµορφωθεί κατάλληλα για την εξυπηρέτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο χώρος Νο.3 βρίσκεται απέναντι από τους προηγούµενους χώρους και γειτονικά µε το κύριο εσωτερικό κλιµακοστάσιο του Μεγάρου, είναι συνολικού εµβαδόν 30,38µ2 (6,20µ X 4,90µ) και σήµερα χρησιµοποιείται ως αρχείο. ίπλα στο χώρο Νο.3 υπάρχει χώρος W.C., ο οποίος είναι χωρισµένος σε 2 τουαλέτες εσωτερικών διαστάσεων 1,25µ X 1,25µ η καθεµία ενώ στον υπόλοιπο χώρο υπάρχουν τοποθετηµένοι τρείς νιπτήρες. Ο χώρος θα διαµορφωθεί κατάλληλα για την εξυπηρέτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στην ίδια πλευρά µε την κύρια είσοδο υπάρχει ο χώρος Νο.4 συνολικού εµβαδόν 37,82µ2 (6,10µ X 6,20µ) µε δική του ανεξάρτητη είσοδο από την πλευρά του αύλειου χώρου και άµεση πρόσβαση σ αυτόν. H αίθουσα αυτή σήµερα λειτουργεί ως εργαστήριο. Εντός του χώρου Νο.4 υπάρχουν 2 µικροί χώροι διαστάσεων περίπου 2,50µ Χ 3,00µ ο καθένας πρόσθετου εµβαδόν περίπου 15,00µ2. Σηµειωτέον, ότι δεξιά από το χώρο εισόδου υπάρχει χώρος πλυντηρίου και ιµατισµού διαστάσεων περίπου 3,50µ Χ 3,50µ και εµβαδόν 8,25µ2. Τέλος, ο αύλειος χώρος που απαιτείται για την ανάπτυξη του Προγράµµατος βρίσκεται γειτονικά και συγκεκριµένα από την πλευρά της κύριας εισόδου του συνολικά περιγραφόµενου χώρου, είναι διαστάσεων 23,50µ Χ 24,06µ και εµβαδόν περίπου 565,41µ2, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, ο οποίος και θα διαµορφωθεί κατάλληλα. Γενικά στο χώρο υπάρχουν δένδρα για φυσική σκίαση ενώ το έδαφος είναι οµαλό και προσφέρεται για κάθε είδους παιδική δραστηριότητα. Τέλος όλοι οι χώροι έχουν πλήρη φυσικό φωτισµό και αερισµό και µε ήπιες παρεµβάσεις, οι οποίες δεν θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα του κτιρίου θα αποτελέσουν ένα φιλόξενο και χαρούµενο περιβάλλον για τη φιλοξενία των παιδιών. 3. Την ευθύνη λειτουργίας του προγράµµατος προσχολικής αγωγής, την πρόταση επιλογής των παιδιών-κατοίκων της Νέας Σµύρνης, τη διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση, ως επίσης και όλες τις σχετικές δαπάνες λειτουργίας του, θα την έχει αποκλειστικά ο ήµος Νέας Σµύρνης µε το εκάστοτε αρµόδιο δηµοτικό όργανο ή Υπηρεσία του, σήµερα το ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, σύµφωνα και µε τους όρους του παρόντος. Στην περίπτωση µη συµπλήρωσης των θέσεων του προγράµµατος από παιδιά της Νέας Σµύρνης από έλλειψη αιτήσεων, το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» έχει το δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα παιδιών και από άλλες περιοχές της Αττικής προς συµπλήρωση των κενών θέσεων. 4. Συστήνεται Τριµελής ιοικούσα Επιτροπή, στην οποία θα συµµετέχουν ο(η) Υποδιοικητής-ήτρια της Παιδόπολης σαν Πρόεδρος, ο(η) Προϊστάµενος του ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του ήµου Νέας Σµύρνης σαν Αντιπρόεδρος και ο(η) ιευθυντής(τρια) του Προγράµµατος προσχολικής αγωγής σαν µέλος, που θα συνεπικουρούν τον(την) τελευταίο(α) στην επίλυση και διεκπεραίωση υποθέσεων, όποτε υφίσταται κενό ή ζητείται από αυτόν(ήν) η βοήθειά της. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µελών της, οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε πλειοψηφία. Ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα, σε εβδοµαδιαία / δεκαπενθήµερη / µηνιαία / τριµηνιαία βάση, που θα επιλέξει η ιοικούσα Επιτροπή θα καθορίζεται το εδεσµατολόγιο και θα προγραµµατίζονται οι λοιπές εργασίες ευθύνης του ήµου, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της παρούσης (ηµέρες ποτίσµατος, εκτέλεση εργασιών συντήρησης, κλπ). 5

6 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. 5.1 Για την εκπλήρωση, υλοποίηση του Προγράµµατος προσχολικής αγωγής ο ήµος Νέας Σµύρνης δύναται να εντάξει δράσεις σε χρηµατοδοτούµενο(α) ή συγχρηµατοδοτούµενο(α) πρόγραµµα(τα) ΕΣΠΑ, κλπ., µε τη σύµφωνη γνώµη του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ». 5.2 Ο ήµος Νέας Σµύρνης δύναται να αναδιατάξει µε δαπάνες του τον όλο χώρο, που µνηµονεύεται στον όρο µε αρ. 2 της παρούσας, µε σκοπό να διαµορφωθεί αυτός σε χώρο κατάλληλο για την ανάπτυξη και λειτουργία του προγράµµατος προσχολικής αγωγής, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. Στα πλαίσια αυτά ο πιο πάνω χώρος θα δύναται να αναδιαµορφωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες, πάντα υπό την προϋπόθεση να µη θιγούν τα στατικά και δοµικά στοιχεία του κτιρίου. Όσον αφορά δε τη δυνατότητα ανάρτησης πινάκων ή/και των καλλιτεχνικών εργασιών των παιδιών του σταθµού, αυτές θα πραγµατοποιούνται σε κινητές πρόσθετες επιφάνειες, πεπιεσµένου χάρτου ή άλλου παρεµφερούς µαλακού υλικού, οι οποίες θα στηριχθούν στην τειχοποιία των αιθουσών, εάν και όπου η τοιχοποιία είναι µαρµάρινη ή η υπάρχουσα δεν πρέπει να καταστραφεί. Ο ήµος µε δαπάνες του θα ανακατασκευάσει τα WC του χώρου Νο.3 εις τρόπον, ώστε ο νέος χώρος αποχωρητηρίων να εξυπηρετούν τις σχετικές ανάγκες ατόµων νηπιακής ηλικίας, θα προσθέσει δε νέους χώρους WC, εάν αυτό επιβάλουν οι ανάγκες. Όλες οι δαπάνες ανακατασκευής στον όλο χώρο, συµπεριλαµβανοµένου και του αύλειου χώρου, στους οποίους θα αναπτυχθεί το πρόγραµµα προσχολικής αγωγής θα γίνουν από το ήµο µε δαπάνες του χωρίς την οικονοµική συµµετοχή του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ». Πλην όµως, όλες οι εργασίες ανακατασκευής ή/και τεχνικών επεµβάσεων στους εσωτερικούς εντός του κτιρίου χώρους απαιτούν την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ». 5.3 Ο ήµος αναλαµβάνει το σύνολο του κόστους τροφοδοσίας των παιδιών που θα συµµετέχουν και παρακολουθούν το πρόγραµµα προσχολικής αγωγής, που θα αναπτυχθεί, ως και των ενδιαιτώµενων στην Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα νέων εντεταγµένων σε κάποιο πρόγραµµά της, που αναπτύσσεται µε δαπάνες της µέχρι του συνολικού αριθµού των +/- σαράντα (40) ατόµων, τα οποία σήµερα ανέρχονται σε 25, στο οποίο κόστος προµηθειών η Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα ή/και το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» δεν θα συµµετέχουν. Το εδεσµατολόγιο των τελευταίων νέων, που ενδιαιτώνται στην Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα θα το προτείνει στη ιοικούσα Επιτροπή ο(η) Υποδιοικητής-ήτρια της Παιδόπολης. Η υποχρέωση αυτή του ήµου προς τα ενδιαιτώµενα στην Παιδόπολη άτοµα επεκτείνεται στα νυκτερινά δείπνα και στην εστίαση κατά τα Σαββατοκύριακα και τις εορτές. Για την παρασκευή του φαγητού κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του παιδικού σταθµού θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά προσωπικό του ήµου Νέας Σµύρνης. 5.4 Το Ν.Π... του ήµου Νέας Σµύρνης µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ή/και η Υπηρεσία ή/και ο αρµόδιος κατά τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις φορέας του ήµου θα έχει την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης του προγράµµατος προσχολικής αγωγής, υπό τους περιορισµούς του παρόντος, καθ όλη τη διάρκεια της δια του παρόντος συνέργειας. Ειδικά η επιλογή των παιδιών που θα απολαµβάνουν τις υπηρεσίες του Προγράµµατος θα γίνεται σε συνεργασία ή µε την τελική έγκριση της ιοικούσας Επιτροπής. Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται µε αυστηρή προτεραιότητα πρώτα των ορφανών παιδιών της Νέας Σµύρνης και στη συνέχεια κατά σειρά προτεραιότητας παιδιών µονογονεικών οικογενειών, που κατοικούν στη Νέα Σµύρνη. 5.5 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Η ανάπτυξη και λειτουργία του πιο πάνω Προγράµµατος θα εξυπηρετείται αποκλειστικά από υπαλληλικό ή/και εργατικό προσωπικό του ήµου Νέας Σµύρνης, ο οποίος έχει και την αποκλειστική αρµοδιότητα και διοικητική ευθύνη της εκάστοτε 6

7 πρόσληψης, απόλυσης, πειθαρχικού ελέγχου και καταβολής της µισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εφαρµογή του δια του παρόντος Προγράµµατος. Ρητά συµφωνείται, ότι το προσωπικό που θα απασχολήσει ο ήµος Νέας Σµύρνης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ουδεµία οργανική σχέση θα έχει µε το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ή την Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα, τα οποία δεν θα φέρουν και οιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη προς αυτό. Οµοίως, το προσωπικό του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ή/και της Παιδόπολης Αγία Βαρβάρα δεν θα έχει συµµετοχή στις δραστηριότητες του ήµου Νέας Σµύρνης ή του Προγράµµατος. 5.6 ΠΡΑΣΙΝΟ. Η ανάπτυξη και συντήρηση του πρασίνου που συµφωνείται να γίνει στον προαναφερόµενο αύλειο χώρο προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας θα γίνεται µε δαπάνες του ήµου Νέας Σµύρνης. Οµοίως ο ήµος Νέας Σµύρνης αναλαµβάνει την ανάπτυξη του πρασίνου στον εν γένει αύλειο χώρο της Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα» για να µετατραπεί αυτός σε πνεύµονα πρασίνου της περιοχής προς όφελος και αναψυχή της τοπικής κοινωνίας. Τη δαπάνη ύδρευσης του αύλειου χώρου την αναλαµβάνει ο ήµος Νέας Σµύρνης µε την προϋπόθεση ύπαρξης παροχής ύδατος στο όνοµά του και εγκρίσεως της σχετικής δαπάνης από την Πάρεδρο Ν.Σ.Κ. ελέγκτρια των δαπανών του ήµου Νέας Σµύρνης. Για την εξοικονόµηση υδάτινων πόρων ο ήµος Νέας Σµύρνης διατηρεί δικαίωµα διενέργειας γεώτρησης στον αύλειο χώρο, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ». 5.7 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ. Η κατανάλωση νερού για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις (WC, κουζίνα, κλπ.), ως επίσης και οι παροχές των λοιπών φορέων κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρικού ρεύµατος, της θέρµανσης, κλπ. προς εξυπηρέτηση του προγράµµατος προσχολικής αγωγής, θα γίνεται από τα αντίστοιχα δίκτυα της Παιδόπολης Αγία Βαρβάρα δωρεάν µε αποκλειστική επιβάρυνση της τελευταίας, χωρίς επιβάρυνση του ήµου Νέας Σµύρνης, εκτός κι αν δύναται να τοποθετηθεί ξεχωριστό ρολόι παροχή στους υπό 2 του παρόντος αναφερόµενους χώρους, οπότε τη σχετική δαπάνη τους την αναλαµβάνει ο ήµος Νέας Σµύρνης. 5.8 Η καθαριότητα του χώρου στον οποίο θα αναπτυχθεί το πρόγραµµα προσχολικής αγωγής, ως και ο χώρος του µαγειρείου θα είναι επιµελείας και δαπάνης του ήµου Νέας Σµύρνης και θα διενεργείται από προσωπικό του. 6. ΙΑΡΚΕΙΑ. Η διάρκεια της παρούσης σύµβασης συνεργασίας ορίζεται σε πέντε (5) έτη, δύναται όµως να παραταθεί ελευθέρως µε τη σύµφωνη γνώµη των εδώ συµβαλλοµένων ή/και των διαδόχων τους εγγράφως. 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Η συντήρηση και επισκευή τυχόν βλαβών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας των εις όρον 2 του παρόντος χώρων θα γίνεται από το προσωπικό του ήµου Νέας Σµύρνης, ο δε ήµος Νέας Σµύρνης αναλαµβάνει και το αντίστοιχο κόστος προµηθείας τυχόν αναλωσίµων υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των χώρων αυτών. Κατά τα λοιπά η αποκατάσταση βλαβών, η συντήρηση των δικτύων του Μεγάρου της Παιδόπολης και η αντικατάστασή τους θα διενεργείται µε επιµέλεια, ευθύνη και δαπάνες του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ». Στα πλαίσια της παρούσας συνέργειας ο ήµος Νέας Σµύρνης θα συνδράµει µε το εργατοτεχνικό προσωπικό του στη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης Αγία Βαρβάρα, όπου και όποτε αυτό είναι εφικτό και του ζητηθεί. 8. Με την για οποιοδήποτε λόγο λύση της παρούσης σύµβασης, ο ήµος δύναται, να αποσπάσει και παραλάβει αζηµίως την επίπλωση που τοποθέτησε ως και κάθε κινητό πράγµα, συσκευή, εξάρτηµα, εργαλείο ή κινητή κατασκευή που εγκατέστησε, οφείλει όµως να επαναφέρει τα πράγµατα στην κατάσταση που βρίσκονται σήµερα. 7

8 9. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ: Η άδεια λειτουργίας του προγράµµατος προσχολικής αγωγής θα εκδοθεί στο όνοµα του ΝΠ του ήµου Νέας Σµύρνης µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, αρµόδιου φορέα Υπηρεσία πρόνοιας και άσκησης κοινωνικής πολιτικής του ήµου Νέας Σµύρνης, ο φορέας δε αυτός ή ο εκάστοτε ειδικός διάδοχός του θα είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Αρχών για τα θέµατα λειτουργίας του σταθµού. 10. Η εν γένει διοίκηση και έλεγχος του όλου χώρου της Παιδόπολης, περιλαµβανοµένων και των χώρων του όρου 2 του παρόντος, στον οποίο θα αναπτυχθεί το πρόγραµµα προσχολικής αγωγής παραµένει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της εκάστοτε διοίκησης του ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ», 11. που θα ελέγχει και επιβλέπει την προσήκουσα τήρηση του παρόντος εκ µέρους του αντισυµβαλλοµένου ήµου Νέας Σµύρνης. 12. ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ. Οιοσδήποτε των εδώ συµβαλλοµένων δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα για «σπουδαίο λόγο» ή για µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του αντισυµβαλλοµένου, αυτή δε θα ενεργοποιείται µετά παρέλευση τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της και σε κάθε περίπτωση από 1 ης Ιουλίου. Ενδεικτικά, ως «σπουδαίος λόγος» και για τους δύο εδώ συµβαλλόµενους κρίνεται η τυχόν αθέτηση υπό του ενός αντισυµβαλλοµένου µίας ή περισσοτέρων δια του παρόντος συµβατικών υποχρεώσεών του. Η τυχόν καταγγελία της παρούσης από το ήµο Νέας Σµύρνης κρίνεται σε κάθε περίπτωση, ότι γίνεται για «σπουδαίο λόγο», είτε αυτή οφείλεται στη διαπίστωση, ότι η συνέχιση της παρούσης του είναι οικονοµικά ασύµφορη είτε γιατί ευρίσκεται σε αγεφύρωτη διάσταση απόψεων µε την Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ή το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» σχετικά µε τη λειτουργία και τη διοίκηση του προγράµµατος προσχολικής αγωγής είτε γιατί κρίνει, ότι µεταβλήθηκαν οι υφιστάµενες σήµερα συνθήκες στην Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», κλπ., η δε ενεργοποίηση της καταγγελίας του γίνεται κατά τα προαναφερόµενα. 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται κρίσιµοι και ουσιώδεις. Τροποποίηση των όρων του παρόντος θεωρείται έγκυρη και ισχυρή µόνον στην περίπτωση που λάβουν τον έγγραφο τύπο και υπογραφούν και από τους δύο στο παρόν συµβαλλόµενους. Το παρόν Συµφωνητικό Συνεργασίας συντάχθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έκαστο δε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο. Για το ΚΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ» Για το ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΑΡΧΟΣ β) Εξουσιοδοτεί οµόφωνα τον ήµαρχο Νέας Σµύρνης κ. Τζουλάκη Σταύρο, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή και υλοποίηση της εν λόγω συνεργασίας. ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σµύρνη 30/11/2012 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 8

9 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 8 ης Αριθμός απόφασης : 115/2012 6/6/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 122/2014 Περί: Δ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 122/2014 Περί: Δ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης 17/4/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 122/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 107/2012 Περί: Έγκρισης όρων Σύμβασης Ερευνητικού Προγράμματος Δήμου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 107/2012 Περί: Έγκρισης όρων Σύμβασης Ερευνητικού Προγράμματος Δήμου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης 2/5/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 107/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /10-2-2016 Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 37/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 28/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης Αριθμός απόφασης : 167/2012 24/7/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 17 ης Αριθµός απόφασης : 203/2012 31/10/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (1) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Η πρόταση του Από Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 80/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 2/2/2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 16/2010 Περί :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 18 ης 28/11/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός απόφασης : 234/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 74/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Περί : Διαγραφής χρεώσεων από βεβ. καταλόγους

Περί : Διαγραφής χρεώσεων από βεβ. καταλόγους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από Δημόκλεια.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 34/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /5-7-2016 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 198/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. σε Υπηρεσίες του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. σε Υπηρεσίες του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης Αριθμός απόφασης : 90/2012 2/5/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 19/11/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 249/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης Αριθμός Απόφασης : 311/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 16/12/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 8 ης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 3/12/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 288/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Περί:<< Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2010>>.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: 1 Ο Περί:<< Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2010>>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ NΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Τ.Κ. 171 21 ΤΗΛ.: 213.2025.922 έως 926 FAX: 210-9310408 e-mail: politistika@0149.syzefxis.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 11 η της 8-4-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 11 η Συνεδρίαση της 8-4-2014 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

δράσης του ΝΠΔΔ «Εθνική Στέγη».

δράσης του ΝΠΔΔ «Εθνική Στέγη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 99/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Επαναπροσδιορισµός δυναµικότητας νηπίων των Τµηµάτων του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ».

Περίληψη Επαναπροσδιορισµός δυναµικότητας νηπίων των Τµηµάτων του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 199 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 172/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 19 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 19 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 2ης/07-03-2016 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 Α) εκλογή οκτώ τακτικών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 117/2013 Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 49/2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 889/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 889/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 889/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 889/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,11 Οκτωβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 261669/2640 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του 1 ου σταδίου της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 14367 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 27/2012 Από το Πρακτικό της 8ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 101 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 101 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/21-10-2016 έκτακτης συνεδρίασης του.σ. του

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 24 ης (τακτικής) συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 6300 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 2373-50738

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 1 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 1 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 1ης/14-01-2016 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

, : , &

, :   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 63263/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-12-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 162/2014 Απόφασης.Σ., µε θέµα: Συγκρότηση σε Σώµα»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 162/2014 Απόφασης.Σ., µε θέµα: Συγκρότηση σε Σώµα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 108/2016

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα