Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες"

Transcript

1 Απρίλιος 2008 Έτος 2 ο Αρ. φύλλου 05 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινες Πόλεις Πράσινη επιχειρηµατικότητα ÐñÜóéíåò ðüëåéò, ðñüóéíç åðé åéñçìáôéêüôçôá, ðñüóéíåò ðñïìþèåéåò, åßíáé Ýíá ôñßðôõ ï âüóåé ôïõ ïðïßïõ ìðïñïýí íá åíåñãïðïéçèïýí ïé ðïëßôåò, ïé óõëëïãéêýò ïñãáíþóåéò, ïé ÄÞìïé, êáé ïé åðé åéñþóåéò äñáóôéêü êáé áðïôåëåóìáôéêü ãéá ôï ðåñéâüëëïí. Ïé ðñüóéíåò ðüëåéò åßíáé ôï åëêõóôéêü üñáìá ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï óôïõò ðïëßôåò. Ç áíáíýùóç ôçò ðïëéôéêþò êáé ôçò åëðßäáò, ãéá âéþóéìï ðåñéâüëëïí. Ç ðñüóéíç åðé åéñçìáôéêüôçôá åßíáé ç ïëéêþ ñåáëéóôéêþ êáé ïñãáíùôéêþ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ñçìáôïäüôçóç öéëéêþí äñáóôçñéïôþôùí ðñïò ôï ðåñéâüëëïí, ôï ðåäßï ðñïóôéèýìåíçò áîßáò, áðáó üëçóçò êáé áðáó ïëçóéìüôçôáò ó Ýíá ïîåéäùìýíï êáé ôåëìáôùìýíï êüóìï. Ïé ðñüóéíåò ðñïìþèåéåò åßíáé ç åíåñãüò óõììåôï Þ ôïõ êáôáíáëùôþ óôçí åðéëïãþ öéëéêþí õëéêþí ãéá ôï ðåñéâüëëïí êáé ï ðåñéïñéóìüò ôçò óðáôüëçò åíýñãåéáò. Åßíáé ç ìýñéìíá ôïõ ðïëßôç ãéá íá åíéó õèïýí óôï äçìüóéï êáé óôïõò äþìïõò ïé ðñïìþèåéåò óå öéëéêü õëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí. ÐñÜóéíåò Ðüëåéò, ðñüóéíåò óôýãåò, ðñüóéíç åðé åéñçìáôéêüôçôá êáé ðñüóéíåò ðñïìþèåéåò, åßíáé ôï ðáêýôï ôçò ðïëéôéêþò ãéá ìéá áðïôåëåóìáôéêþ óõììåôï éêþ ïéêïëïãßá áðü üëïõò ôïõò ðïëßôåò. Πράσινες Προµήθειες Οι πράσινες προµήθειες είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο χώρο που διακινούν και εργάζονται. Πράσινες προµήθειες σηµαίνει να αγοράζεις υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες που η χρήση τους έχει ελαττωµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο παραγωγός κατασκευάζει ένα προϊόν χρησι- µοποιώντας λιγότερα υλικά, νερό, ενέργεια, κ.τ.λ. και παράγει λιγότερα απόβλητα για διαχείριση. Συνεπώς τα κατασκευαστικά κόστη µειώνονται. σελ. 6 Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον Ôï óýíèçìá «öõóéêü ìðïñåßò» êýñäéóå ôï äéáãùíéóìü ðïõ åß å ðñïêçñýîåé ï ÓÊÁI óôçí êáìðüíéá ôïõ ãéá ôï ðåñéâüëëïí. Ó ïëéüæïíôáò áõôü ôï åðßêáéñï ãåãïíüò ðñïöáíþò üëïé ìðïñïýìå ï êáèýíáò îå ùñéóôü ìå ôéò ðñüîåéò ôïõ íá ìçí ñõðáßíåé, íá ðçãáßíåé óôçí áíáêýêëùóç ôá Ü ñçóôá õëéêü êáé óêïõðßäéá, íá åðéëýãåé öéëéêü ðñïúüíôá ðñïò ôï ðåñéâüëëïí êáé íá êáôáíáëþíåé ëéãüôåñá êáé ìå ðåñßóêåøç õëéêü. - Áõôü åßíáé ìéá õðåýèõíç óôüóç æùþò, áëëü óå êüèå ðåñßðôùóç ìéá áôïìéêþ óôüóç æùþò. - Äåí ìáò ëýåé ôßðïôå ãéá ôçí ðñïûðüèåóç óõëëïãéêþò äñüóçò óôïí áãþíá ãéá ôéò ðñüóéíåò ðüëåéò, üðùò äåí ìáò ëýíå ôßðïôå ïé êáìðüíéåò ôïõ ÓÊÁI ãéá ôïí óõíôïíéóìü äñüóçò ôùí óõëëïãéêþí ïñãáíþóåùí ðïõ áãùíßæïíôáé ãéá ôï ðåñéâüëëïí. Ðñïöáíþò, ôï åðßêåíôñï óôçí áôïìéêþ óõíåßäçóç êáé óõíåéäçôüôçôá äåí åßíáé ôõ áßá. Ðñïöáíþò, ç áãíüçóç ôçò óõëëïãéêüôçôáò åßíáé ìéá ðïëéôéêþ åðéëïãþ. - Ïé óêåðôüìåíïé üìùò êáé âáèýôåñá õðåýèõíïé ðïëßôåò ãíùñßæïõí üôé äåí ðñüêåéôáé íá ëõèïýí ôá ìåãüëá ðñïâëþìáôá ðåñéâüëëïíôïò ôçò ðüëçò êáé ôïõ ðëáíþôç ìüíïí ìå ôéò êáìðüíéåò êáé ôéò áôïìéêýò åíýñãåéåò. Ïé êëéìáôéêýò áëëáãýò, ôá ìåãüëá áõôü ðñïâëþìáôá, êáé ç åöéáëôéêþ áôìïóöáéñéêþ ñýðáíóç ôùí ðüëåùí äåí áíôéìåôùðßæïíôáé ìüíïí ìå ôçí êáìðüíéá áëëáãþò ôùí ëáìðôþñùí êáé ôç äáóéêþ ðïëéôéêþ ìå ôï öýôåìá äýíôñùí áðü ôïõò åèåëïíôýò ðïëßôåò. Ïé êáìðüíéåò áõôýò, üôáí ãßíïíôáé áðü ôá Ì.Ì.Å., üóï êé áí åßíáé óçìáíôéêýò, áðáíôïýí ìüíï ìåñéêþò óôï ðñüâëçìá ãéáôß ëýíå ôç ìéóþ áëþèåéá. Ç Üëëç ìéóþ åßíáé ç ïéêïëïãéêïðïßçóç ôçò ðïëéôéêþò áðü ôá êüôù, ìå ôï óõíôïíéóìü ôùí éëéüäùí óõëëïãéêþí ïñãáíþóåùí ðïõ äñïõí óõóôçìáôéêü ãéá ôï ðåñéâüëëïí, ðáñåìâáßíïíôáò óôï óýíïëï ôçò ðåñéðëïêüôçôáò ôùí ðñïâëçìüôùí. σελ. 2

2 2 Ιδιοκτησία: ΙΝΜΕΚΟ ΑΜΚΕ Εκδότης -Διευθυντής: Βασίλης Τακτικός Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Γιάννος Παπαϊωάννου Ελένη Σουπιώνη Ελένη Χορέβα Μπάμπης Στέρτσος Δημιουργικό: Αγγέλα Σέλινα ΓΡΑΦΕΙΟ: 3η Σεπτεμβρίου 69, , Αθήνα. Τηλ./Fax: Fax: mail: Η λογική των δικτύων Η λογική των δικτύων διαπερνά σήµερα όλη την παγκόσµια παραγωγική και οικονοµική δραστηριότητα. Τα επαγγελµατικά, επιχειρηµατικά και διεπαγγελµατικά δίκτυα είναι στην ηµερήσια διάταξη, διασφαλίζοντας συγκριτικά πλεονεκτή- µατα και οικονοµίες κλίµακας σε όλα τα συστήµατα και υποσυστήµατα. Από την άλλη µεριά, τα κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης, οικολογικής και καταναλωτικής προστασίας που έρχονται στην συνέχεια, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες χώρες, για την αντίστοιχη ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών, πρέπει να σηµειώσουµε ότι συγκριτικά υστερούν, γιατί δεν έχουν ως κινητήρια δύναµη το χρήµα, που - ως γνωστόν - κινεί τα πάντα, αλλά έχουν µια κοινωνική δυναµική. Έχει αποδειχθεί ιστορικά όµως ότι ο εθελοντισµός, στον βαθµό που µπορεί να οργανωθεί µε βάση ένα όραµα και µια κινητήρια ιδέα, µπορεί να γίνει ο ισχυρότερος παράγοντας κίνησης της ιστορίας και της συλλογικής δηµιουργίας. Έτσι, η οργάνωση των κοινωνικών δικτύων έναντι των επιχειρηµατικών δικτύων και των δικτύων της σύγχρονης εξουσίας, που ούτως ή άλλως υπάρχουν, µπορεί να επιφέρει την διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας και είναι ο µόνος τρόπος ενασχόλησης µε τα ουσιώδη ζητήµατα της πολιτικής, όπως είναι το περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη, µε στόχο την µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. συνέχεια... óõóôçìáôéêü ãéá ôï ðåñéâüëëïí, ðáñåìâáßíïíôáò óôï óýíïëï ôçò ðåñéðëïêüôçôáò ôùí ðñïâëçìüôùí. äñïõí óõóôçìáôéêü ãéá ôï ðåñéâüëëïí, ðáñåìâáßíïíôáò óôï óýíïëï ôçò ðåñéðëïêüôçôáò ôùí ðñïâëçìüôùí. ÌÉÍÔÉÁ, ðåñéâüëëïí Êáé ç êïéíïðñáîßá ôùí Ì.Ê.Ï. óôï Äéáäýêôéï Åßíáé öáíåñü üôé : ÌåñéêÜ áðü ôá ìýóá ìáæéêþò åðéêïéíùíßáò Ý ïõí áíôéëçöèåß üôé ç ïéêïëïãßá åßíáé ôçò ìüäáò êáé ðïõëüåé êáé ãé áõôü åðåíäýïõí óå êáìðüíéåò ãéá ôï ðåñéâüëëïí. Áõôü öõóéêü åßíáé ìéá êáëïäå ïýìåíç äñáóôçñéüôçôá üôáí äåí õðïêñýðôåé ôçí ìïíïðþëçóç åíüò ïëüêëçñïõ þñïõ áðü «óõíôå íßåò» êáé ìåãüëá åðé åéñçìáôéêü óõìöýñïíôá. ¼ðùò äõóôõ þò óõìâáßíåéóå ìåãüëï âáèìü óþìåñá ìåôáôñýðïíôáò êáé ôçí êïéíùíéêþ åôáéñéêþ åõèýíç óå ìéá åðé åßñçóç êåñäïóêïðßáò, êáé áìöéâüëïõ ôåëéêþò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò. ÌðñïóôÜ ó áõôü ôï öáéíüìåíï ïé éëéüäåò óõëëïãéêýò ïñãáíþóåéò ðïõ äñïõí óôïí ïéêïëïãéêü þñï, ìðïñïýí íá áðáíôþóïõí ìå ôçí êïéíïðñáîßá åðéêïéíùíßáò ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí óôï äéáäýêôéï. Íá ôï ñçóéìïðïéþóïõí ùò ôï ìåãáëýôåñï êáé ìáæéêüôåñï åðéêïéíùíéáêü ìýóï ùñßò åéñáãþãçóç áðü ìïíïðùëéáêýò êáôáóôüóåéò êáé åëåã üìåíï áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò ðïëßôåò. Åßíáé ï ìüíïò äñüìïò ãéá ìéá áõèåíôéêþ áíïéêôþ óõììåôï éêþ ïéêïëïãßá, êáé áñêïýíôùò áðïôåëåóìáôéêþ. Èá åßíáé ìéá ðáñüëëçëç êßíçóç ôùí Ì.Ê.Ï. üðùò ãßíåôáé ìå ôçí áëëçëýããõá êïéíùíéêþ ïéêïíïìßá êáé üðùò ãßíåôáé ìå ôï äßêáéï áëëçëýããõï åìðüñéï. Β.Τ. ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï áðü ôï «ñãï Ðïëéôþí» Äçìüóéá ÇèéêÞ êáé Êïéíùíßá Ðïëéôþí» åßíáé ôï èýìá ôïõ Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ ðïõ äéïñãáíþíåé ôï ñãï Ðïëéôþí, óôéò 28 êáé 29 Ìáñôßïõ, çìýñåò ÐáñáóêåõÞ êáé ÓÜââáôï, áíôéóôïß ùò, óôï Îåíïäï åßï Ðáñê, Áßèïõóá «Ðáíäþñá». Ôï ÓõíÝäñéï ôåëåß õðü ôçí Áéãßäá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. Ï õðïõñãüò ê. Ã. Áëïãïóêïýöçò èá êçñýîåé ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêåõÞò. Ùò êåíôñéêüò ïìéëçôþò ôïõ Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ, ï Åõñùðáßïò ÄéáìåóïëáâçôÞò, ê. Íéêçöüñïò Äéáìáíôïýñïò èá ðñáãìáôåõèåß ôï èýìá ôùí êïéíùíéêþí êáé ðïëéôéóìéêþí äéáóôüóåùí ôçò äéáöèïñüò, åíþ ìýñéìíá Ý åé êáôáâëçèåß þóôå ôï óýíïëï ôùí ïìéëçôþí, ÅëëÞíùí êáé îýíùí, íá áðç åß ôçí áíáãêáßá äéåðéóôçìïíéêþ ðñïóýããéóç ôïõ æçôþìáôïò ÊáôÜ ôçí åðéëïãþ ôùí ïìéëçôþí åðåêñüôçóå ôï êñéôþñéï ôçò åðéóôçìïíéêþò åîåéäßêåõóçò, þóôå íá õðïãñáììéóèåß ï åðéóôçìïíéêüò áñáêôþñáò ôïõ Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ, óõìðåñéåëþöèçóáí, ùóôüóï, åêëåêôïß åêðñüóùðïé ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, ôùí ÁíåîÜñôçôùí Áñ þí êáé Äéåèíþí Ïñãáíéóìþí, ðýñáí ôùí åðéöáíþí ìåëþí ôçò åëëçíéêþò êáé äéåèíïýò áêáäçìáúêþò êïéíüôçôáò, ðñïêåéìýíïõ íá äéáóöáëéóèåß ç óöáéñéêüôçôá. Íá óçìåéùèåß üôé ãéá ôçí êüèå åéóþãçóç Ý åé ðñïâëåöèåß ìýãéóôç äéüñêåéá 20, þóôå íá äïèåß ç äõíáôüôçôá óôïõò óõíýäñïõò íá óõìâüëïõí ìå åñùôþóåéò, ðñüíïéá ðïõ áöïñü óôï üöåëïò ôçò óõììåôï Þò. Ôï óêåðôéêü ôçò äéïñãüíùóçò ôïõ Απρίλιος 2008 Äçìüóéá ÇèéêÞ êáé «Êïéíùíßá Ðïëéôþí» Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ óõíäýåôáé ìå ôç ãåíéêþ ðáñáôþñçóç üôé, åüí Ýíá æþôçìá åõóõíåéäçóßáò åìöéëï ùñåß óôïí ðñïâëçìáôéóìü, ôïí ó åôéêü ìå ôç Äçìüóéá ÇèéêÞ êáé ôá ðåñß áõôþí êåíôñéêü èýìáôá, ìåôáîý Üëëùí, ôçò ÄéáöèïñÜò, ôçò ÄéáöÜíåéáò êáé ôçò Ëïãïäïóßáò, êáé åüí Ýíá óõããåíýò æþôçìá åõóõíåéäçóßáò ôïðïèåôåßôáé óôï êýíôñï ôçò óõæçôþóåùò, ôçò ó åôéêþò ìå ôïí Åèåëïíôéóìü êáé ôçí Êïéíùíßá Ðïëéôþí, ôüôå ôï åðïéêïäïìçôéêü óôïé åßï ðñïêýðôåé áðü ôç óõíäõáóôéêþ ðñïóýããéóç ôùí äýï, õðü ôçí ðñïûðüèåóç ìéáò äéåðéóôçìïíéêþò ðñïóýããéóçò, êáôü ôç ìýãéóôç äõíáôþ óöáéñéêüôçôá. Óôïí ïñßæïíôá ôïõ Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ, ðïõ äéïñãáíþíåôáé íïìéìïðïéåßôáé êáé ç óõæþôçóç ãýñù áðü ôï ñüëï ôçò Êïéíùíßáò Ðïëéôþí êáé ôçò áíüðôõîþò ôçò ùò êáôáëýôç ãéá ôç Äçìüóéá ÇèéêÞ, åíþ óå óçìáíôéêü áíáäåéêíýåôáé ôï æþôçìá ôçò êïéíùíéêþò åõèýíçò ôùí êïéíïôþôùí ôçò Êïéíùíßáò Ðïëéôþí êáé ôçò óõììåôï Þò ôïõò óôç äéáäéêáóßá ëþøåùò áðïöüóåùí. Ï äéåèíþò áñáêôþñáò ôïõ Óõíåäñßïõ êñßèçêå áíáãêáßïò Ýíáíôé ôçò äéåèíïýò åìðåéñßáò, ùò ðñïò öáéíüìåíá ìå äéåèíýò åíäéáöýñïí êáé äéåèíþ õðüóôáóç, áëëü êáé Ýíáíôé ôùí äåäïìýíùí, ðïõ ðáñáôçñïýíôáé ìåôáîý ôùí áíåðôõãìýíùí êïéíùíéþí, ùò ðñïò ôçí êõñßáñ ç ôüóç áíüðôõîçò ôçò Êïéíùíßáò Ðïëéôþí. Ôçí åðéìýëåéá ôçò óõãêñüôçóçò ôïõ ðñïãñüììáôïò åß å ôï Åðéóôçìïíéêü Óõìâïýëéï ôïõ ñãïõ Ðïëéôþí, õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ êáèçãçôïý ê. Ä. ÄçìçôñÜêïõ (Åðéóôçìïíéêü Óõìâïýëéï ñãïõ Ðïëéôþí). Ôá ðñáêôéêü ôïõ óõíåäñßïõ èá åêäïèïýí êáé ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç. Η έκθεση πέντε θεµατικές για το περιβάλλον Ελλάδα το σπίτι µας, θα φιλοξενηθεί και σε άλλες πόλεις όπως στην Κόρινθο, Κηφησιά και Αίγινα, που είναι και οι πρώτες πόλεις που θα πραγµατοποιηθούν ανάλογες εκθέσεις. Οι εκθέσεις θα γίνουν υπό την αιγίδα του έργου πολιτών και την συµµετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων.

3 Απρίλιος Η Άμεση Ηλεκτρονική Δημοκρατία των ΜΚΟ σε πιλοτική εφαρμογή Αυτό - οργάνωση και θεσμική διαδικασία διαλόγου μέσα από το διαδίκτυο H πρόταση για άµεση ηλεκτρονική δηµοκρατία, που ξεκίνησε πρόσφατα ως πρωτοβουλία του δικτύου οικοπροστασίας - πράσινης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, είχε άµεση ανταπόκριση και µπορεί άµεσα να µπει σε πιλοτική εφαρµογή στο χώρο των χιλιάδων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που χρησιµοποιούν καθηµερινά το διαδίκτυο ως µέσο στην επικοινωνία τους. Αρκεί αυτή η διαδικασία να µπεί σε εφαρµογη σε πανελλαδική κλίµακα και να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία µε συγκεκριµένη συχνότητα, συµβάλλοντας στο διάλογο και στις κοινές προτάσεις συνεργασίας. Υπάρχει ήδη µια σηµαντική ανταπόκριση στο κάλεσµα των οργανώσεων για την συµµετοχή τους διάλογο, αλλά και η κρίσιµη µάζα για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η προσπάθεια για το συντονισµό των ΜΚΟ σ όλη τη χώρα, που έχει ξεκινήσει το τελευταίο εξάµηνο. Στο ερώτηµα τι εµπόδιζε τόσο καιρό για να τεθεί σε εφαρµογή µια τέτοια πρόταση και τι είναι αυτό που µπορεί να κινητοποιήσει αυτή τη στιγµή τον χώρο των ΜΚΟ, η απάντηση είναι σύνθετη και κυρίως προϋπoθέτει την ύπαρξη περιεχοµένου πολιτικής που µπορεί να εµπνεύσει και να ενεργοποιήσει τη συµµετοχική διαδικασία. Οι διάφορες εξαγγελίες και αναφορές, µέχρι τώρα, στην χώρα µας δεν είχαν ανάλογη συνέχεια ακριβώς γιατί έµειναν στο επίπεδο προβολής των τεχνικών δυνατοτήτων και της διαδικασίας και δεν προχώρησαν στην περιεκτικότητα του νοήµατος της άµεσης ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, εκείνης δηλαδή της ουσίας που µπορεί να γίνει ελκυστική και να κινητοποιήσει. Η περιεκτικότητα σε ιδέες, θεσµικές πρωτοβουλίες και κοινωνικές προτάσεις. Η πράσινη, κοινωνική, και αλληλέγγυα οικονοµία για µια βιώσιµη και ελκυστική σύγχρονη πόλη, θα µπορούσε να είναι το κοινωνικό πρόταγµα και σύµφωνα µε την παραπάνω προϋπόθεση µπορεί να εµπνεύσει σε πανελλαδική κλίµακα. Μια άλλη προϋπόθεση είναι η διαρκής αυτό οργάνωση και αυτοβελτίωση των οµάδων που συµµετέχουν σ αυτή τη διαδικασία οι οποίες είναι ικανές να παράγουν συνεκτικό λόγο και υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να µπορούν να υπηρετήσουν υπεύθυνα ένα ουσιαστικό ανοικτό διάλογο µε αρχές. Αυτή την λειτουργία θα µπορούσαµε να την ονο- µάσουµε αυτοπροσδιοριζόµενη οριζόντια επικοινωνία των ΜΚΟ απέναντι στο σύστηµα επικοινωνίας που υπηρετεί τη µηχανική της εξουσίας και την υπερκαταναλωτική κουλτουρα.η περιεκτικότητα του διαλόγου και της οριζόντιας από τα κάτω επικοινωνίας µπορεί να κάνει την ποιοτική διαφορά και να προσφέρει κίνητρα συµµετοχής σε κάθε πολίτη. Για παράδειγµα η αποχή από την τηλεόραση µπορεί να επαναλαµβάνεται συχνά ως καµπάνια. Ωστόσο µιλάµε για ένα περιορισµένο κοµ- µάτι της κοινωνίας καταρχήν που µπορεί να είναι συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο και γι αυτό πρόκειται για πιλοτική εφαρµογή, σ αυτή τη φάση. Υπάρχουν πολλοί σή- µερα και ανάµεσα στους πολιτικούς που µιλούν για ηλεκτρονική δηµοκρατία και για αξιοποίηση τεχνολογιών δυνατοτήτων και σίγουρα οι συνθήκες είναι ευνοϊκές από τεχνολογική άποψη σε σχέση µε το παρελθόν, αλλά αυτό δεν συνιστά από µόνο του θεσµική εξέλιξη. Χρειάζεται συντονισµένη δράση. Η δυνατότητα ελεύθερης ατοµικής έκφρασης και ακτιβισµού σ ένα κατακερµατισµένο και πολύπλοκο κόσµο χωρίς συνεκτικό λόγο και κοινωνικό πρόσταγµα δεν µπορεί να αντισταθµίσει θετικά τη δύναµη του πολίτη, έναντι µιντιακής ολιγαρχίας των µέσων και σφετερισµού της εκπροσώπησης σε κάθε πολιτικό επίπεδο, ακόµη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από την άλλη µεριά οι µεγάλες ΜΚΟ, που λειτουργούν µε συντεχνιακή λογική των ελίτ της οικολογίας και στέκονται ως ουσιαστικό εµπόδιο στην αντίληψη της ανοικτής δικτύωσης όλων των ΜΚΟ και των χιλιάδων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που χαρακτηρίζονται από τη συµµετοχικότητα και όχι τον επαγγελµατισµό πρέπει να διαυγαστεί. Γιατί υπάρχουν και λειτουργούν ΜΚΟ όπως οι µεγάλες επιχειρήσεις µε επαγγελµατίες που ασφαλώς δεν ενδιαφέρονται για την θέσπιση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας αλλά για το πώς θα µονοπωλήσουν επικοινωνιακά τον χώρο. Αυτές, όχι µόνον µονοπωλούν µέχρι σήµερα και τις πολιτικές σχέσεις µε σύστηµα εξουσίας και µε το σύστηµα της µιντιοκρατίας, αλλά αποτελούν εµπο διο για µια συνολική κινητοποίση. Για αυτό δε θέλουν ν αποκτήσουν δυνατή φωνή οι µικροµεσαίες ΜΚΟ µε την δικτύωση. Για να ξεπεραστούν λοιπόν αυτά τα εµπόδια χρειάζεται ισχυρός συνεκτικός λόγος της δικτύωσης που θα προκαλέσει την διαρκή θεσµική οργάνωση του διαλόγου. Πρακτικά αυτή η ιδέα µπορεί να ενισχυθεί µε επικοινωνιακά γεγονότα κοινής δράσης και ενηµέρωσης των ΜΚΟ όπως έγινε πρόσφατα µε τη συνεργασία 50 περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Σύνταγµα, µε πέντε θεµατικές για το περιβάλλον. Επίσης µε την πρωτοβουλία οργάνωση του ηλεκτρονικού περιπτέρου, µε τη µορφή δικτυακής πύλης όπου θα προβάλλονται όλες οι ενηµερωτικές εκδόσεις των ΜΚΟ. προτασεις ικτυακή Συνεργασίας των ΜΚΟ Επιγραµµατικά οι προτάσεις του ικτυου σοικοπροστασίας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Έχουν κατατεθεί µια σειρά από προτάσεις δικτύωσης και κοινής δράσης που συνοψίζονται. 1. Στην πρωτοβουλία για την πιλοτική εφαρµογή της άµεσης ηλεκτρονικής ηµοκρατίας των ΜΚΟ. 2 Στη διοργάνωση ενηµερωτικών εκθέσεων σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µε παράδειγµα την εκδήλωση που έγινε πρόσφατα στο Σύνταγµα από 50 περιβαλλοντικές οργανώσεις. 3. Στη δηµιουργία δικτυακής πύλης για όλα τα έντυπα και τις εφηµερίδες των ΜΚΟ µε τη µορφή ηλεκτρονικού περιπτέρου. 4. Πρωτοβουλία και δηµιουργία οργανωτικού φορέα για την προώθηση των πράσινων οροφών. 5. ηµιουργία γραφείου για την αλληλέγγυα οικονοµία και προώθηση της απασχόλησης µέσω της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηµατικότητας της κοινωνικής µέριµνας. 6. Προώθηση της πολιτικής για τις πράσινες προµήθειες στο ηµόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

4 4 Πορεία Ενέργειας από τους πολίτες Απρίλιος 2008 «Ηράκλεια Ένωση Αργολίδας-Κορινθίας» Η «Ηράκλεια Ένωση Αργολίδας- Κορινθίας» ιδρύθηκε το Μάιο του 2007, µε σκοπό να συνενώσει ΜΚΟ και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιφέρειά µας σε κοινούς στόχους σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά γεγονότα και στο µεγάλο πολιτιστικό οικοτουριστικό πρόγραµµα «Τόποι, µύθοι και άθλοι του Ηρακλή». Το πρόγραµµα αποτελεί ένα σχέδιο τοπικής ανάπτυξης µε οργάνωση σηµαντικών πολιτιστικών και επικοινωνιακών γεγονότων, στα πλαίσια παραδοσιακών πανηγυριών σε συνεργασία µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και η ανάδειξη τους στο διαδίκτυο. Ηµέρες Περιβάλλοντος Γράφει ο Β. Σπινθάκης Χιλιάδες πολίτες του Κορινθιακού (και όχι µόνο), κάναµε µια µεγάλη πορεία και σχηµατίσαµε µια ανθρώπινη αλυσίδα που ένωσε την Πελοπόννησο µε τη Στερεά Ελλάδα. Μια αλυσίδα προστασίας της θάλασσάς µας και µε αυτόν τον τρόπο στέλνουµε ένα µήνυµα σε όλους όσους νοµίζουν ότι µπορούν να καταδικάσουν το µέλλον µας, ερήµην. Η λαϊκή συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο της γέφυρας και το ψήφισµα που προέκυψε ξεκαθαρίζει ότι όλοι εµείς, θέλουµε τον Κορινθιακό κόλπο να είναι µια θάλασσα ζωής και επικοινωνίας και όχι η χαβούζα που θα δέχεται τα απόβλητα του πλουτισµού κάποιων. Με αφορµή αυτή την ενεργειακή εµποροπανήγυρη που ετοιµάζεται σε όλη τη χώρα, οι πολίτες οργανώνονται από τα κάτω µε µια πρωτόγνωρη ωριµότητα, παίρνοντας αποφάσεις µέσα από λαϊκές συνελεύσεις και χωρίς καθοδηγήσεις άνωθεν. Αναλαµβάνοντας όλοι µας τις «ενεργειακές ευθύνες» που µας αναλογούν, δε θα επιτρέψουµε να γίνει η Ελλάδα παραγωγός βρώµικης ενέργειας. Να ξέρει η ΡΑΕ που γνωµοδοτεί θετικά για τη δηµιουργία τέτοιων εργοστασίων, αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι θα µας βρουν απέναντί τους, οργανωµένους και δυνατούς. Λέµε όχι στην υπερ-συγκέντρωση ρυπογόνων βιοµηχανιών στον Κορινθιακό και λέµε ένα µεγάλο όχι στο λιθάνθρακα, που κάποιοι θέλουν να γεµίσουν την Ελλάδα. Για τον Κορινθιακό κόλπο που αργοπεθαίνει από τη ρύπανση και την υπεραλίευση, υποστηρίζουµε τη δηµιουργία θαλάσσιων καταφυγίων και καλούµε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ανακοινώσει, όπως είχε την υποχρέωση από τις 31/12/2007, τις θάλασσές µας που θα προστατευτούν από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα. Ας γίνει ο Κορινθιακός το πρώτο κοµµάτι του πάζλ από θαλάσσια καταφύγια που πρέπει να δηµιουργηθούν για να σωθεί η Μεσόγειος. Η Κορινθία συµµετείχε δυναµικά στην κινητοποίηση, µε τη συµµετοχή εκατοντάδων αυτοκινήτων στην πορεία και πιστεύουµε ότι στις επόµενες δράσεις θα είµαστε ακόµα περισσότεροι. Η ιστορία έχει δείξει ότι τα πράγµατα αλλάζουν όταν οι πολίτες αναλαµβάνουν δράση και σήµερα δείξαµε τις διαθέσεις µας. ε αντέχουµε άλλο να µας καταδικάζουν ερήµην και θα είµαστε πάντα παρόντες. Τα καλύτερα έρχονται. Πρωτοβουλία για τη Σωτηρία του Κορινθιακού Κόλπου Την «Πρωτοβουλία για τη σωτηρία του Κορινθιακού» αποτελούν οι: Α ΕΛΜΕ Κορινθίας, Αδέσµευτοι & Ενεργοί Πολίτες ν. Κορινθίας, Αρµονική Ανάπτυξη Ξυλοκάστρου, Β ΕΛΜΕ Κορινθίας, Ελευθεριακή Κίνηση Κορινθίας, Κίνηση Πολιτών ήµου Κορινθίων, ΚΟΕ Κορινθίας, Οικολόγοι Πράσινοι Κορινθίας, ΟΙΚΟΣΥΛ- ΚΟ, ΟΙΚΟΖΩΗ, Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας, Σύλλογος Σικυώνιων Πολιτών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ν. Κορινθίας. Οι «Ηµέρες περιβάλλοντος» είναι ένας νέος περιβαλλοντικός θεσµός που ξεκίνησε την άνοιξη του 2006 στην Πάτρα και διοργανώνεται από το περιοδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «Περιβαλλοντική συνεργασία» και την εταιρεία περιβαλλοντικής επικοινωνίας Agenda, µε την υποστήριξη δεκάδων επιστηµονικών, οικολογικών και επαγγελµατικών φορέων και συλλόγων. Από το 2008 προγραµµατίζεται να ξεκινήσει η εξακτίνωση του θεσµού και σε άλλες πόλεις, µε όραµα τη δηµιουργία ενός πυρήνα διοργάνωσης εκδηλώσεων για το περιβάλλον στην ευρύτερη Νοτιοδυτική Ελλάδα. Στόχος των εκδηλώσεων είναι να περιλαµβάνουν καλλιτεχνικές συνεδριακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να συµβάλλουν στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής γύρω από σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήµατα, επιδιώκοντας και τη συνεργασία µεταξύ των φορέων που σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε το περιβάλλον. Οι φετινές εκδηλώσεις διεξήχθησαν Μαϊου 2008, µε επίκεντρο τον πολυχώρο της Veso Mare. Οι «Ηµέρες περιβάλλοντος» διοργανώνονται επίσης µε τη συνεργασία των παρακάτω φορέων: Πανεπιστήµιο Πατρών Πανελλήνιο ίκτυο Πράσινης Χηµείας Ecolife 2008 Οικολογική Κίνηση Πάτρας Eurocharity Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις και τις προτάσεις σας µπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία: Περιοδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (κ. Ανδρέα Τσιλίρα) Κανακάρη 236Α & Γενναδίου, Πάτρα τηλ. - fax:

5 Απρίλιος Η έκθεση για το περιβάλλον που πραγµατοποιήθηκε στο Σύνταγµα µε την συνεργασία 50 εθελοντικών και του έργου πολιτών πέρα από την µεγάλη επιτυχία που σηµείωσε ως επικοινωνιακό γεγονός αλλάζει άρδην το τοπίο και τις δυνατότητες στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ανέδειξε, πάνω από κάθε προσδοκία, την δυνατότητα επικοινωνιακής και ενηµερωτικής παρέµβασης σε ουσιαστικά θέµατα για το περιβάλλον που έχουν οι µικροµεσαίες ΜΚΟ σε ουσιαστικά θέµατα για το περιβάλλον όταν συνεργάζονται και δεν λειτουργούν ως µεµονωµένες. Ανέδειξε, την ουσία του εθελοντισµού και το τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο το οποίο όταν συγκροτείται σε µια ενότητα δράσης µπορεί ν αλλάξει συνθήκες και νοοτροπίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον και την ζωή µας στην καθηµερινότητα. Σηµειολογικά, η έκθεση ήταν µια απάντηση των ηµερών απέναντι στο ρυπογόνο περιβάλλον και αποπροσανατολισµού της µιντιοκρατίας που υφιστάµεθα έντονα τον τελευταίο καιρό. Μπορεί η τηλεόραση να αγνοεί τέτοια γεγονότα µε εξαίρεση την ΕΡΤ, που ας σηµειώσουµε ήταν και χορηγός της Η σύσταση δικτύου συνεργασίας, µε την επωνυ- µία EΝΩΣΗ ικτύων Οικοπροστασίας «Ε Ο-ΜΚΟ». Είναι πλέον πραγµατικότητα. Σκοπός ο συντονισµός της κοινής δράσης για την ανάπτυξη του πρασίνου στο αστικό περιβάλλον, την προστασία των ασών στην ύπαιθρο,και ο περιορισµός της ρύπανσης και της ρυπογόνου ενέργειας την προώθηση της ανακύκλωσης, και την ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Συµµετέχουν: 1) Το δίκτυο «Ηράκλεια Ένωση Αττικής», 2) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΜΕΚΟ 3) ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ «Ecovision net» 4) ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» 5) Οµοσπονδία Συλλόγων Πηνείας Ηλείας 6) Ενωση Συλλόγων Κοντοβάζαινας Αρκαδίας 7) Κίνηση ΠΟΛΙΤΕΣ Θεσσαλονίκης και άλλες 120 Μ.Κ.Ο. Βασικός στόχος του πρωτοκόλλου είναι η επίτευξη προγραµµατικής συµφωνίας, στο επίπεδο των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Κρατικών Οργανισµών και Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και επιχειρήσεων στο τοµέα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης για την από κοινού δράση στους παραπανω στόχους. Το πρωτόκολλο συνεργασίας θα λειτουργήσει ως βάση σχηµατισµού φορέα υλοποίησης του σχεδίου Οικοπροστασίας µεταξύ των δευτεροβάθµιων συλλογικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, για µια σειρά προγραµµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας για το περιβάλλον. Στόχος επίσης του ικτύου είναι η συγκρότηση του διαθέσιµου «κοινωνικού κεφαλαίου» που θα επιτρέψει σε κάθε αρµόδιο Υπουργείο και οργανισµό, όπως το Υπουργείο εθνικής οικονοµίας, ΠΕΧΩ Ε, Αγροτικής Ανάπτυξης και Παιδείας, να εφαρµόσουν πιλοτικά προγράµµατα πρασίνου, ξεκινώντας την πρακτική αυτή από την όψη και λειτουργία των ίδιων των κτιριακών εγκαταστάσεων τους. Για την πληροφόρηση των πολιτών και τη διάδοση της αντίληψης ότι οι «πράσινες στέγες» προσφέρουν αισθητικά, οικολογικά και λειτουργικά πλεονεκτήµατα και αποτελούν µια σύγχρονη εφαρµογή περιβαλλοντικού σχεδιασµού µε σηµαντικά τεχνοοικονοµικά οφέλη, βελτιώνουν το µικροκλί- µα των αστικών περιοχών της Αττικής και να µειώσουν την ηχορύπανση, τη σκόνη και το νέφος και να δηµιουργήσουν φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα και πανίδα Για την περαιτέρω προώθηση του σκοπού και την πραγµάτωση των στόχων το ΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο του συγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ» το ίκτυο θα επιδιώξει : Τη δηµιουργία «κοινότητας γνώσης» και «τράπεζας πληροφοριών» για τους εθελοντές δράσης στους τοµείς του περιβάλλοντος, της οικολογίας, του πολιτισµού της κοινωνικής µέριµνας και ποιότητας ζωής, µε µέσα την οριζόντια επικοινωνία, τη δικτύωση και τη συµβουλευτική, Ειδικότερα Τοµή και νέα σελίδα στη συνεργασία των Μ.Κ.Ο. για το περιβάλλον Η έκθεση στο Σύνταγµα «Ελλάδα το σπίτι µας», κλικ στον εθελοντισµό. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Της EΝΩΣΗΣ ικτύων Οικοπροστασίας συλλόγων και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών εταιρειών «Ε Ο-ΜΚΟ» θα αναλάβει πρωτοβουλίες : Να επικεντρωθεί στην προώθηση του σχεδίου για την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού προγράµµατος πράσινης πολιτικής στην Αττική. Να λειτουργήσει ως προωθητικός φορέας σε σχέση µε τους ΟΤΑ, τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και ΜΚΟ, δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Να συνεργαστεί µε τους ήµους που µπορούν να συµ- µετέχουν σε ένα ευρύτερο πρόγραµµα δράσης εξασφαλίζοντας προϋποθέσεις και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες για το πράσινο στην πόλη. Για την προώθηση των προγραµµάτων - δράσεων για την ανακύκλωση στην περιφέρεια της Αττικής. Για την προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών και οικολογικών προϊόντων Την διοργάνωση ηµερίδων, εκθέσεων, συνέδριων και µεγάλων επικοινωνιακών και οικολογικών γεγονότων, και γενικότερα ενεργειών που συντελούν στην επιµόρφωση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων σε σχέση µε το περιβάλλον. Για την προώθηση της αντίληψης για την αξιοποίηση των ήπιων-εναλλακτικών µορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τη συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδηµοτικών κοινοτικών προγραµµάτων στον τοµέα του πολιτισµού και του τουρισµού. Για την ένωση προσπαθειών και τη δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικών µε τη διάδοση της υγιεινής διατροφής και των βιολογικών προϊόντων. Για την πληροφόρηση κοινωνικών οµάδων νέων και γυναικών για τη δηµιουργία συµβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και µικρών επιχειρήσεων στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας και ειδικότερα της πράσινης επιχειρηµατικότητας. έκθεσης, Ελλάδα το σπίτι µας και κλικ στον εθελοντισµό, αλλά οι χιλιάδες πολίτες που επισκέφθηκαν την έκθεση συνάντησαν µια ζωντανή ανοιχτή πύλη ενηµέρωσης από τις εθελοντικές οργανώσεις και αυτό αποτελεί µια νέα τοµή στην ενηµέρωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γεµίσουν µια πάνινη τσάντα χορηγία του ήµου Αθηναίων µε συµβολική σηµασία µε εφηµερίδες, περιοδικά και ενη- µερωτικά φυλλάδια µε ουσιαστική και χρηστική ενηµέρωση για το περιβάλλον. Η απήχηση αυτού του παραδειγµατικού επικοινωνιακού γεγονότος όχι µόνον δικαίωσε τους συνδιοργανωτές, αλλά τους γέµισε και ενθουσιασµό για να συνεχίσουν την συνεργασία σε όλα τα επίπεδα παρέµβασης για ένα αποτελεσµατικό δίκτυο οικοπροστασίας στην Αττική. Η ιδέα να µεταφερθεί η έκθεση και σε άλλους ήµους της Αττικής αλλά και όλης της χώρας απέφερε άµεσα νέες προτάσεις µε την δήλωση συµµετοχής τοπικών συλλόγων και ΜΚΟ.Για παράδειγµα, ο ήµος Καµατερού, ο ήµος Κορυδαλλού, ο ήµος Σκιάθου και το ίκτυο οικοπροστασίας Πελοποννήσου έκαναν άµεσα προτάσεις συνεργασίας και διεξαγωγής παρόµοιων εκδηλώσεων. Νέοι εθελοντές και άλλες οργανώσεις θέλουν να συµµετάσχουν σ αυτήν την πρωτοβουλία και το κίνηµα της συµ- µετοχικής οικολογίας που απλώνεται σ όλη την χώρα. Οι πολύ µεγάλες ΜΚΟ που µονοπωλούσαν µέχρι τώρα την επικοινωνία στο χώρο οικολογίας και υποτίµησαν τη δύναµη της συνεργασίας των δικτύων θα έχουν διαπιστώσει ήδη ότι ο χώρος της οικολογίας αφενός ανήκει σε όλους, και αφετέρου αποτελεσµατικότητα µπορεί να προέλθει από την συνένωση των προσπαθειών και των µικρών οργανώσεων µέσα από την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Η εφηµερίδα Οίκοpress που ενέπνευσε το τελευταίο διάστηµα την ιδέα των δικτύων οικοπροστάσιας, της ανοικτής συµµετοχικής οικολογίας, της αλληλέγγυας οικονοµίας και απασχόλησης µέσα από την δικτύωση και συνεργασία των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών δέχεται καθηµερινά µηνύµατα διάθεση συµµετοχής των πολιτών σ αυτή την προοπτική. Και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο µήνυµα έναντι της απάθειας και της απογοήτευσης που προκαλεί η διαφθορά και η έκπτωση αξιών από το πολιτικό σύστηµα. Η συµµετοχική οικολογία και τα δίκτυα οικοπροστασίας είναι η ενεργητική απάντηση, η ελπίδα για το µέλλον της κοινωνίας. Βασίλης Τακτικός ιευθυντής της εφηµερίδας Οίκοpress Το παρόν δεν αποτελεί νέο νοµικό πρόσωπο για τους συνεργαζόµενους φορείς «ΜΚΟ»για οποιοδήποτε πρόγραµµα αναλάβει να υλοποιήσει στο µέλλον Η Ενωση ΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Στο νοµικό πρόσωπο θα συµµετέχουν όσες από τις παραπάνω οργανώσεις υπογράψουν σχετικό καταστατικό. Η συµµετοχή σε σχέδια δράσης µπορεί να γίνει µόνον όταν οι φορείς αυτοί συµφωνήσουν σε ειδικό συµφωνητικό εγγράφως για κάθε φορέα ξεχωριστά γνωρίζοντας τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. Εποµένως η συµµετοχή τους στην παρόν έχει διακηρυκτικό χαρακτήρα, οικολογικής κίνησης και για την προώθηση της δικτύωσης. Επισηµαίνεται ότι το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ συλλόγων και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών εταιρειών για την Οικοπροστασία» είναι ανοικτό για την συµµετοχή κάθε συλλογικής οργάνωσης στο δίκτυο εκτός των κοµµατικών οργανώσεων και καλούµε όλους να συµµετέχουν. Για την προώθηση των παραπάνω διαδικασιών και στόχων ορίζεται προσωρινά επταµελής γραµµατεία, στην οποία µετέχουν οι κάτωθι: 1.Σουπιώνη Ελένη 2.Κουρή Κατερίνα 3.Τακτικός Βασίλης 4.Μαυρουλέας Γιώργος 5 Χατζη Μαρία 6.Σπινθάκης Ευάγγελος 7. ηµητρόπουλος Νικήτας Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι και για απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ το οποίο αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα. Πρακτικά Βήµατα για την Άµεση Ηλεκτρονική ηµοκρατία των Μ.Κ.Ο. Μετά τη µεγάλη αποδοχή της πρότασης µας για άµεση ηλεκτρονική δηµοκρατία στο διαδίκτυο ξεκινάµε το πρώτο βήµα για την υποδοµή αυτής της διαδικασίας που πολλοί από µας επιθυµούµε. Εµείς, από το δίκτυο οικοπροστασίας και αλληλέγγυας οικονοµίας διαθέτουµε ήδη ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Εάν κάθε µη κυβερνητική οργάνωση διαθέτει τουλάχιστον ηλεκτρονικές διευθύνσεις τότε πολύ εύκολα θα ξεπεράσουµε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις άµεσης επικοινωνίας µε ενεργούς πολίτες που θέλουν να ενηµερώνονται για θέµατα του περιβάλλοντος και της κοινωνίας των πολιτών. Για τον συντονισµό: Μπορούµε επίσης να προχωρήσουµε άµεσα σε τηλεδιασκέψεις. Όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: και

6 6 Κάποιοι ανησυχούν; Καλώς ανησυχούν! Ένας ούριος άνεµος πνέει από την δραστηριότητα και το ζωντανό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την κοινωνική µέριµνα όλων αυτών των εκατοντάδων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που ευτυχώς συνεχώς αυγαταίνουν και συγκροτούν, σ όλη τη χώρα, τα δίκτυα οικοπροστασίας και αλληλέγγυας συνεργασίας των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των ΜΚΟ. Από την µεταξύ τους συνεχή ζύµωση διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία επιτάσσει την αναγκαιότητα προστασίας του νέου θεσµού της ύπαρξής τους, γιατί αυτό άλλωστε θα καθορίσει την αποτελεσµατικότητα της δικτύωσης τους, την εύκολη, γρήγορη και οριζόντια επικοινωνία τους, τον πολύπλευρο συντονισµό τους, την προάσπιση των δικαιωµάτων των αυθεντικών, εθελοντικών ΜΚΟ ( και όχι των ψευδεπίγραφων, που κατασυκοφαντούν τόσο πολύ τώρα τελευταία το χώρο µε τις σφετεριστικές πραχτικές τους), την ενδυνάµωση της φωνής τους για την ευόδωση των προσπαθειών τους, όπως και την ουσιαστική υποστασιοποίηση στην πράξη της αυτονοµίας τους. Αλλά αυτό είναι µόνο µια διάσταση του θέµατος. Υπάρχει και µια άλλη πολύ σηµαντικότερη και ενδιαφέρουσα, που δείχνει από πολιτική άποψη και µιαν άλλη ελπιδοφόρα πλευρά - κι ίσως είναι η µόνη, τελευταία- την τάση που διαµορφώνεται από την βάση της κοινωνίας και την συµβολή που µπορεί να έχει µελλοντικά αυτή η τάση στη σύµπηξη νέων πολιτικών ταυτοτήτων, που δυνάµει θα ανοίξουν ένα κριτικό νέο πολιτικό και κοινωνικό λόγο και θα υποδείξουν πιο συγκεκριµένους τρόπους οργάνωσης και κατευθύνσεις δράσης των πολιτών. Πράγµατι, σ αυτή την πολιτική και κοινωνική συγκυρία, που φέρει βαριά πλήγµατα στην δυνατότητα άσκησης δηµοκρατικής πολιτικής από τα πάνω, µε την υπονό- µευση της οικονοµικής και πολιτικής ισοελευθερίας των πολιτών αφ ενός και τον εξαναγκασµό για υποχώρηση της αγωνιστικής και συµµετοχικής συνιστώσας στη λειτουργία του δηµοκρατικού βίου αφετέρου µέσα από την αµφισβήτηση και την αποθάρρυνση, που συνήθως την συνοδεύει, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να παρατηρούµε µια υγιή αναστροφή : η ίδια η κοινωνία προσπαθεί να εφευρίσκει τρόπους και δυναµικές να λειτουργήσει ξανά και µάλιστα να λειτουργήσει δηµοκρατικά. Να γιατί από τα πράγµατα, εδώ ακριβώς προτάσσεται και από τις ίδιες τις ΜΚΟ, τώρα που οι συνθήκες έχουν ωριµάσει γι αυτές, αλλά κυρίως γιατί όλα στην πολιτική σκηνή και τη λειτουργία της µοιάζει να έχουν απολύτως µπλοκάρει, το αίτηµά τους για άµεση ηλεκτρονική δηµοκρατία. Με όχηµα την ολοένα ανερχόµενη δυναµική του ιαδικτύου, η στήριξη αυτού του αιτήµατος ως βασικό πρόταγµα θα σφυρηλατήσει δεσµούς εµπιστοσύνης και δηµοκρατικής λειτουργίας µέσα από την µαζική συµµετοχή, ακόµα και των πιο αποµονωµένων και διάσπαρτων συλλογικών οργανώσεων σ όλη τη χώρα, µέσα Απρίλιος 2008 Ένα πολιτικό σχόλιο πάνω στο κάλεσµα για συγκατάθεση και συµµετοχή στα ίκτυα Οικοπροστασίας, Αλληλέγγυας συνεργασίας και άµεσης ηλεκτρονικής ηµοκρατίας των ΜΚΟ. Οι πράσινες προµήθειες είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα για την µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο χώρο που διακινούν και εργάζονται. Οι Πράσινες προµήθειες σηµαίνει να αγοράζεις υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες που η χρήση τους έχει ελαττωµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι προµήθειες είναι ο ακρογωνιαίος του πρασινίσµατος των δραστηριοτήτων σε µια βιοµηχανία, επειδή βοηθά να αυξηθεί η αποδοτικότητα, εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παράγονται από την βιοµηχανία (τι υλικά και τι υπηρεσίες έχουν χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή των προϊόντων), ή τη ρύπανση που δηµιουργείται για την παραγωγή των προϊόντων. Οι Πράσινες Προµήθειες βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ε.Ε., ως ένα ισχυρό εργαλείο βιώσιµης ανάπτυξης που µπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης. Η πολιτική αυτή προωθείται τελευταία και στην χώρα µας χωρίς όµως ακόµη να έχει ευρέως συνειδητοποιηθεί ο όρος. Η προώθηση των Πράσινων Προµηθειών και η σταδιακή επέκτασή τους και στον βιοµηχανικό τοµέα, έχει θετικές επιρροές καθώς συµβάλει στην ενεργοποίηση στην πράξη των εργαλείων πιστοποίησης υπηρεσιών και προϊόντων (Ecolabel, EMAS, κ.ά), ενώ θα δώσει περιεχόµενο σε πολιτικές όπως η Ολοκληρω- µένη Πολιτική Προϊόντος, Ο.Π.Π. (Integrated Product Policy, IPP). Τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη από την χρήση Πράσινων Προµηθειών Ο παραγωγός κατασκευάζει ένα προϊόν χρησιµοποιώντας λιγότερα υλικά, νερό, ενέργεια, κ.τ.λ. και παράγει λιγότερα απόβλητα για διαχείριση. Συνεπώς τα κατασκευαστικά κόστη µειώνονται. Ο χρήστης αγοράζει ένα πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό προϊόν που θα χρειαστεί λιγότερη ενέργεια ή αναλώσιµα για να λειτουργήσει και µπορεί να επιδιορθωθεί εύκολα όταν είναι ανάγκη. Η κοινωνία θα ωφεληθεί µε την αύξηση της διαθεσιµότητας των πόρων. Μειωµένα κόστη κατασκευής και διανοµής που µπορούν να βελτιωθούν και µε την ανεύρεση καινούριων τρόπων Παρακίνηση της καινοτόµου σκέψης στο εσωτερικό της εταιρείας σας. Ενισχυµένη επωνυµία και εικόνα του προϊόντος λόγω της περιβαλλοντικής σας ευσυνειδησίας και της καινοτόµου συµπεριφοράς σας. Κριτήρια της εκστρατείας Procura+ Εκστρατεία για τις πράσινες προµήθειες Με βάση της εκστρατείας Procura+ για τις πράσινες προµήθειες έχουν σχεδιαστεί τα παρακάτω: Βήµα 1: Προετοιµασία µιας λεπτοµερούς λίστας προ- µηθειών. Βήµα 2: Καθορισµός συγκεκριµένων στόχων για κάθε δηµόσια αρχή, βασισµένου στις δυνατότητές της, πχ 20% «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια µέχρι από ελεύθερη έκφραση, τον πλουραλισµό των ιδεών, τον προβληµατισµό και την ζύµωση των απόψεων, αλλά και την εγκυρότερη εκπροσώπησή τους στην λήψη δηµοκρατικών αποφάσεων. Με ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα, για παράδειγµα, θα µπορούν να πάρουν τις τύχες τους στα δικά τους χέρια, θα ενδυναµώσουν τη φωνή και τον πολιτικό τους λόγο και θα µπορούν να ορίσουν τις επιλογές τους - επιλογές που επιτάσσει το αληθινό κοινό συµφέρον των πολλών, όπως είναι άλλωστε ορισµένο από τους ίδιους τους σκοπούς της οργάνωσής τους και όχι από τις επιλογές µιας ολιγαρχίας που πηγάζει από την ίδια την εξουσία και τους µηχανισµούς της. Στην ηλεκτρονική δηµοκρατία δεν υπάρχουν ευνοούµενες από κέντρα εξουσίας οργανώσεις, ούτε ιεραρχίες και ούτε ηγεµονίες. Ηγεµονίδες των χώρων είναι µόνον εκείνες που µε την φιλοσοφία, τις ιδέες, τις απόψεις, τον συγκροτηµένο λόγο και τις πρωτοβουλίες τους συµβάλλουν σε περισσότερη δηµοκρατία, στην αυτονοµία, στη ελεύθερη έκφραση των πολλών και στην επίτευξη των επιµέρους και ευρύτερων στόχων. Εν τέλει όλα µοιάζει να ανάγονται στην πολιτική. Αλλ όχι στην πολιτική ως διαχείριση υπέρ των ολίγων και για άλλους κυρίως κρυφούς σκοπούς. Γιατί και εδώ είναι πολιτικό το θέµα - και πολιτικό το πρόβληµα! Σ αυτή, λοιπόν, την εποχή, που τα κοινωνικά πράγµατα ελέγχονται σε µεγάλο βαθµό από µια οικονοµική και πολιτική ολιγαρχία, που έχει σχεδόν αποκλείσει µε πολλούς τρόπους τα λαϊκά στρώµατα από την ουσιαστική χάραξη πολιτικής και που υπάρχει τεράστια κρίση εµπιστοσύνης προς τους πολιτικούς, ενώ τα δηµοκρατικά κόµµατα δεν µπορούν να ελπίζουν παρά στο να επωφεληθούν στην καλλίτερη περίπτωση σε κάποια ανώφελη µικρο καλυτέρευση των ποσοστών τους από τις εκάστοτε συγκυρίες, ένα είναι το σηµαντικό γεγονός : πως η ίδια η κοινωνία που ζει τον αληθινό παλµό της ζωής, της πραγµατικότητας και της ανάγκης µε ενεργό και συµµέτοχο τον κάθε της πολίτη, ξεπερνάει τα κόµµατα και τους πολιτικούς και ως ευρύ κίνηµα βάσης - ακόµα βέβαια διάσπαρτο και ασυντόνιστο, µα αποφασισµένο - ψάχνει µόνο του τρόπους και δρόµους για την αυτονοµία, την αυτοοργάνωση, την αυτοπροστασία και την δηµοκρατική του λειτουργία για να ξεπεραστούν δυναµικά οι συµπληγάδες των και καιρών και να παρέµβουν άµεσα και πολιτικά. Aυτό το κίνηµα οργανώνεται από τη βάση ξανά και τίποτα δεν πρέπει να το σταµατήσει.. εν είναι κακό να ερµηνεύουµε τα φαινόµενα των καιρών, να τα ανατέµνουµε και να τα φωτίζουµε. Κι αυτή την αφορµή την παίρνουµε σήµερα από τις ΜΚΟ για να βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας. Κάποιοι βέβαια ξεβολεύονται. Κάποιοι ανησυχούν. Ε! λοιπόν καλώς ανησυχούν, λέµε εµείς! Ποιοι έχουν λόγο να φοβούνται περισσότερη δηµοκρατία; Κ.Κ Πράσινες Προµήθειες το2010. Βήµα 3: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης που να λαµβα νει υπόψη τη διάρκεια των υπαρχόντων συµβολαίων καθώς και την ικανότητα του προσωπικού να τα εφαρµόσει. Βήµα 4: Εφαρµογή του σχεδίου δράσης. Βήµα 5:λεγχος της προόδου µε τη βοήθεια του Πίνακα Προµηθειών Procura+ Οι δηµόσιες υπηρεσίες που υιοθετούν τις αρχές της εκστρατείας Procura+ επωφελούνται από τα εξής πλεονεκτήµατα που παρέχονται: Εγχειρίδιο της εκστρατείας Ο οδηγός περιλαµβάνει πληροφορίες καθώς και το έντυπο υλικό που απαιτείται για την καθοδήγηση της εφαρµογής διαδικασίας πράσινων προµηθειών σε µια διοικητική αρχή. Ενέργειες Προώθησης Χρήση του λογότυπου της εκστρατείας Procura+ σε δηµοσιεύσεις, πρότυπα επιστολών κλπ και δυνατότητα παραγγελίας ενός συνόλου διαφηµιστικών αυτοκόλλητων και πινακίδων για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας, όπως για παράδειγµα µε προσάρτηση σε εισόδους δηµοσίων κτηρίων. Μια συνήθης παρανόηση σχετικά µε τις «πράσινες» προµήθειες είναι ότι υψηλότερο κόστος τους σχετικά µε τις κοινές αγορές. Ωστόσο, παρόλο που κάποια «πράσινα» προϊόντα κοστίζουν όντως περισσότερο, πολλά άλλα έχουν ίδια τιµή και ποιότητα µε τα κοινά προϊόντα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται µείωση του κόστους της ενέργειας, του νερό και του κόστους αποθήκευσης καθώς αποφεύγονται περιττές αγορές.

7 Απρίλιος Διακήρυξη για Πράσινες Πόλεις - Παγκόσμια δέσμευση δημάρχων Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών οι δήµαρχοι 50 εκ των µεγαλυτέρων χωρών του κόσµου υπέγραψαν στο San Francisco την ιακήρυξη για Πράσινες Πόλεις και ανέλαβαν την πρωτοβουλία και τη δέσµευση για µια σειρά σηµαντικών δράσεων για την περίοδο Οι δράσεις αυτές, 21 τον αριθµό, αποτελούν τα ενδεδειγµένα πρώτα βήµατα στην κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός βιώσιµου αστικού περιβάλλοντος. Αφορούν 7 κρίσιµους τοµείς : Ενέργεια - Μείωση Αποβλήτων - Πολεοδοµικό Σχεδιασµό - Αστικό Περιβάλλον - Μεταφορές - ηµόσια Υγεία - Νερό. Κάθε τοµέας εξειδικεύεται σε 3 βασικές δράσεις. Ξεχωρίζουν : - Στον τοµέα της Ενέργειας η δράση ιείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών στο 10 % του φορτίου αιχµής τα επόµενα 7 χρόνια. - Στον τοµέα της Μείωσης των Αποβλήτων η υιοθέτηση πολιτικής µε στόχο τον µηδενισµό της απόθεσης απορριµµάτων στους ΧΥΤΑ και στους αποτεφρωτές ως το Στον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό η δράση για την δη- µιουργία ενός πρασίνου προτύπου αξιολόγησης όλων των νέων κτιρίων, και - Στον τοµέα Αστικό Περιβάλλον η δράση για την εξασφάλιση ενός δηµόσιου ελεύθερα προσβάσιµου χώρου πρασίνου ή αναψυχής σε απόσταση µικρότερη των 500 µέτρων από κάθε κάτοικο, ως το Οι πόλεις θα αξιολογηθούν βάση του Προγράµµατος Πράσινων Αστεριών Πόλεων. ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ( πηγή : BBC) Σχέδιο πρωτοποριακό και φιλόδοξο. Πεζόδροµοι µήκους πολλών χιλιοµέτρων, οικολογικά πάρκα αναπτυγµένα εντός των αστικών κέντρων, βιολογικός καθαρισµός των αποβλήτων, κατασκευή µη ενεργοβόρων κτιρίων και χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι µερικά από τα κύρια γνωρίσµατα που πρέπει να έχουν οι σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον πόλεις. Ήδη πολλές γνωστές πρωτεύ ουσες θέλουν και φιλοδοξούν να περιλαµβάνονται στον κατάλογο των πράσινων πόλεων Τα στοιχεία που πρέπει να έχει µια πόλη και οι δράσεις που πρέπει να αναπτύξει προκειµένου να χαρα κτηριστεί πράσινη διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο. Τα προβλήµατα και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας για παράδειγµα κατέχει τα πρωτεία στην παγκόσµια λίστα των πράσινων πόλεων. Η θέρµανση κι ο ηλεκτρισµός προέρχονται αποκλειστικά από ανανεώσιµές γεωθερµικές και υδροφόρες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν όµως και πολλές άλλες που έχουν κάνει µεγάλα οικολογικά βήµατα και έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Παρ ότι δεν είναι εύκολο πράγµα µια πόλη από την µια στιγµή στην άλλη να µετατραπεί σε πράσινο παράδεισο, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν θέσει υψηλούς στόχους για τα επόµενα χρόνια. Κύριοι άξονες της πολιτικής που προβλέπονται στα περισσότερα σχέδια που εφαρµόζονται ή που πρόκειται να εφαρµοστούν είναι τα εξής : - Πρόγραµµα πράσινων κατοικιών ( υψηλές επιχορηγήσεις προς τους κατοίκους για τη βελτίωση της µόνωσης και της κατανάλωσης ενέργειας) - Πρόγραµµα πράσινων επιχειρήσεων( ευαισθητοποίηση του ιδιωτικό και δηµόσιου τοµέα στον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας) - Πρόγραµµα πράσινης ενέργειας( µέρος των αποθεµάτων ενέργειας κάθε πόλης να το διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες και όχι τα εθνικά δίκτυα) - Πρόγραµµα πράσινης συγκοινωνίας( επενδύσεις στα µέσα µαζικής µεταφοράς, κατασκευή πεζοδρόµων και προώθηση των οικολογικών αυτοκινήτων) Οι στόχοι των προγραµµάτων αυτών έχουν υιοθετηθεί σε µεγάλο βαθµό και από το Ευρωπαϊκό ίκτυο Πράσινων Πόλεων (EGCN), το οποίο δραστηριοποιείται από Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Forum που κατατίθενται και διαδίδονται προτάσεις και ιδέες για βιώσιµη διαβίωση. Ένα από τα έργα του το Green City Building, στοχεύει στη ανάπτυξη ενός δικτύου 6 ευρωπαϊκών δήµων, που θα θέσει σε εφαρµογή προγράµµατα διαχείρισης και κατασκευής οικολογιών κτιρίων. Ο δήµος Συκεών στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ είναι ένας από τους έξι δήµους. Bioregionalism, Αστική Οικολογία και Πράσινες Πόλεις Bioregionalism : Όρος προερχόµενος από την ελληνική λέξη βίο, που σηµαίνει ζωή και regio που σηµαίνει περιοχή. Ουσιαστικά σηµαίνει µια περιοχή που ορίζεται από τις δικές της µορφές ζωής και την τοπογραφία της. Μια περιοχή δηλαδή που κυβερνάται από την φύση και όχι από την νοµοθετική εξουσία. Είναι το φυσικό πλαίσιο για οικονοµική και πολιτική αποκέντρωση και αυτοδυναµία. Τέλος µέσω µιας βιώσιµης ανάπτυξης, ικανοποιεί τις δικές µας ανάγκες, δίχως να υπονοµεύει την δυνατότητα των επόµενων γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους. Αστική οικολογία Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια παγκόσµια κίνηση η οποία επιζητά να δηµιουργηθούν οικολογικές πόλεις, πόλεις, δηλαδή σε ισορροπία µε την φύση. Είναι το φάρµακο του πλανήτη απέναντι στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Εδώ και είκοσι χρόνια η αστική οικολογία ακολουθεί στην αποστολή της να δηµιουργεί οικολογικές πόλεις τις παρακάτω 10 αρχές : - Αναθεώρηση των προτεραιοτήτων των χρήσεων γης, συντηρώντας ασφαλείς, ζωτικές ανάµικτες κοινωνίες, περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένες, κοντά σε κόµβους διέλευσης και άλλες λειτουργίες µεταφοράς. ART SYNDICATE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» Β Κύκλος του Γ ΚΠΣ και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινού Ταμείου, Κοινοτικών και άλλων Πόρων, η ART SYNDICATE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ έχει αναλάβει το έργο «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που προκήρυξε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με το παρακάτω σχέδιο δράσης: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Το σχέδια δράσης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Αθηναίων και για την υλοποίησή του έχει προσληφθεί 1 άτομο. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει γεγονότα συναντήσεων και επικοινωνίας μέσα από τον πολιτισμό και τη δημιουργική έκφραση, μεταξύ των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να κινητοποιήσει και άλλες ΜΚΟ να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες δράσεις εθελοντικά. Επίσης, στοχεύει στη βοήθεια στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, στην αυτοέκφραση των νέων, στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και στη συλλογική προσπάθεια με την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων και χορού. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2008.

8 8 - Αναθεώρηση των προτεραιοτήτων µεταφοράς για χάρη της πεζοπορίας, του ποδηλάτου και έµφαση της ασφαλούς πρόσβασης. - Αποκατάσταση των κατεστραµµένων αστικών τοπίων, ειδικότερα των µικρών ποταµών, τις ακτές και των υγρότοπων. - ηµιουργία επιβιώσιµων, ασφαλών και άνετων νοικοκυριών. - Φυσική, κοινωνική δικαιοσύνη και ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους έγχρωµους ανθρώπους και των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες. - Υποστήριξη της τοπικής γεωργίας, των αστικών πράσινων προγραµµάτων και της αστικής κηπουρικής - Παρότρυνση της ανακύκλωσης, της καινοτοµικής τεχνολογίας και διατήρηση των πόρων. - Συνεργασία µε επιχειρήσεις για την υποστήριξη οικολογικών δραστηριοτήτων. - Παρότρυνση εθελοντικής εργασίας και αποθάρρυνση υπερβολικής κατανάλωσης υλικών αγαθών. - Μεγαλύτερη ενηµέρωση για το τοπικό περιβάλλον, µέσω δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων τα οποία αυξάνουν τις γνώσεις για οικολογικά βιώσιµα ζητήµατα. Οι διαστάσεις των οικο- πράσινων πόλεων. Περιλαµβάνουν: Υγιείς κοινωνίες, σωστή τεχνολογία, οικονοµική ανάπτυξη της κοινωνίας, κοινωνική οικολογία, πράσινες πολιτικές κινήσεις, βιορεζιοναλισµός και βιώσιµη ανάπτυξη. Οι τοπικοί δήµοι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην δηµόσια υγιεινή( συστήµατα καθαρισµού), στη διακίνηση των τροφών, στις µεταφορές, στην οικονοµική ανάπτυξη και στον σχεδιασµό των χρήσεων γης. Η σωστή τεχνολογία για µια τέτοια πόλη περιλαµβάνει την ανάπτυξη της παθητικής ηλιακής ενέργειας, ηλιακών συλλεκτών και ανεµογεννητριών για παροχή ηλεκτρισµού, κήπους στις ταράτσες των κτιρίων και υδροπονικά θερµοκήπια στα σπίτια. Ο κύριος στόχος των τεχνολογιών αυτών είναι η αυτοεξυπηρέτηση των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο. Η κοινωνική οικολογία συνδυάζει την κοινωνική ισότητα µε την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και της σωστής τεχνολογίας. Είναι η µελέτη του ανθρώπου και των φυσικών οικοσυστηµάτων και οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε κοινωνία και φύση. Μέσω των αρχών της κοινωνικής οικολογίας µπορεί οι πόλεις να οδηγηθούν σε µια οικολογική πορεία. Γενικά τα πράσινα κόµµατα πιστεύουν στον συνδυασµό της οικολογίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας, της δηµοκρατίας, της µη- βίας, προκειµένου η κοινωνία αυτό εξυπηρετούµενη, να έχει µια καλύτερη ποιότητα ζωής, αρµονία µε τη Φύση, αποκεντρωτισµό και ποικιλία. Εθνικός διάλογος Εθνικός για διάλογος αστική κινητικότητα για αστική κινητικότητα στην Ευρώπη στην Ευρώπη Η αστική κινητικότητα είναι ίσως για πολλούς ένας νέος όρος στην Ευρωπαϊκή και βεβαίως στην Ελληνική πραγµατικότητα. Η δράση αφορά γενικά τις µεταφορές και τις υποδοµές τους, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός τόπου. Η πρόκληση που τίθεται, είναι ο συγκερασµός της οικονοµικής ανάπτυξης των πόλεων µε την διευκόλυνση της προσβασιµότητας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Επειδή τα κράτη µέλη δεν έχουν ενιαία πολιτική αντι- µετώπισης της αστικής κινητικότητας, η ΕΕ υιοθέτησε ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2007 την Πράσινη Βίβλο, η οποία περιλαµβάνει 25 βασικά ερωτήµατα και σηµατοδοτεί µια νέα φάση διαβούλευσης αυτήν που ήδη διάνυσαν τα Χανιά µε την συµµετοχή όλων των αρµόδιων φορέων. Η ΕΕ θα συγκεντρώνει παλιά και νέα στοιχεία µέχρι το Φθινόπωρο του 2008 και θα διαµορφώσει το νέο Σχέδιο ράσης θα ορίζει το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και ανάθεση αρµοδιοτήτων. Ήδη από την 8η , σύµφωνα µε το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,δηµιουργήθηκε µια ειδική επιτροπή µε πρόεδρο τον συγκοινωνιολόγο κ. Χρόνη Ακριτίδη. Σκοπός γενικότερα της επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου δράσης Απρίλιος 2008 µε προτάσεις, πρωτοβουλίες και µέτρα, προκειµένου να απαντήσει στον δηµόσιο διάλογο που οργανώνει η Κοµισιόν. Η ίδια επιτροπή θα διερευνήσει τις απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στη δηµόσια διαβούλευση για τα θέµατα µετακινήσεων στην πόλη των Χανίων. Απόψεις της Νοµαρχιακής επιτροπής για την αστική κινητικότητα για τα πέντε σοβαρά ζητήµατα που αντι µετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις. 1. Για την πρώτη ενότητα πόλεις ελεύθερης ροής : είναι υπέρµαχοι στην προώθηση του βαδίσµατος και της ποδηλασίας, καθώς και στη συλλογική χρήση αυτοκινήτων που θα µεταφέρουν περισσότερα άτοµα, στη διαµόρφωση πολιτικών στάθµευσης, στη βελτίωση της υφιστάµενης υποδοµής, στην ευέλικτη χρήση των υποδοµών και την χρήση έξυπνων συστη- µάτων µεταφορών (ιτς), που συντελούν στη βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας. Επίσης η ενσωµάτωση των εµπορικών µεταφορών στα παραπάνω. 2. Για την δεύτερη ενότητα Πιο πράσινες πόλεις περιορισµός της µόλυνσης, είναι σύµφωνοι µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα προκύψουν σε συνεργασία µε αυτοκινητοβιοµηχανίες, µε την συνέχιση της έρευνας, τον καθορισµό εναρµονισµένων προτύπων, την παροχή οικονοµικών και µη κινήτρων και γενικά την διάχυση της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες. Οι πράσινες συµβάσεις, οι κοινές πράσινες συµβάσεις, οι νέοι τρόποι οδήγησης και οι περιορισµοί στην κυκλοφορά θα συµβάλλουν στον επιδιωκόµενο σκοπό. ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Κ.Κ. Η κριτική σκέψη και εθελοντές δηµοσιογράφοι Σε αντίθεση µε τον πληθωρισµό της πληροφόρησης, που στόχο έχει την ολοένα και περισσότερη κατανάλωση και την καλλιέργεια του φαντασιακού της κατανάλωσης, η κριτική σκέψη στα Μ.Μ.Ε. είναι ένα είδος εν ανεπαρκεία. Ο σκεπτόµενος πολίτης δεν είναι ο εύκολος επιπόλαιος καταναλωτής που ενδιαφέρει και προτιµά η µεγάλη κλίµακα της διαφήµισης. Γι αυτό και δεν λαµβάνεται υπ όψιν στην άρχουσα δοµή της πολιτικής επικοινωνίας. Η κριτική σκέψη που αµφισβητεί τις κατεστηµένες δοµές και σηµασίες ωθείται στο περιθώριο. Η εξουσία και το χρήµα είναι το παν για το κυρίαρχο σύστηµα επικοινωνίας, µια λογική την οποία αποδέχονται στην πράξη και τα κόµµατα, χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, έστω και αν µουρµουρίζουν το σλόγκαν «να επανέλθει η πολτιική στο προσκήνιο». Πώς όµως να επανέλθει και µε ποια αξιοπιστία, όταν απουσιάζει η κριτική σκέψη µέσα στο όλο επικοινωνιακό πολιτικό σύστηµα; Εάν θεωρήσουµε ότι το οξυγόνο της πολιτικής είναι η κριτική σκέψη και το µέτρο της ο άνθρωπος, το περιβάλλον και οι πραγµατικές του ανάγκες και όχι βέβαια οι τεχνικά διογκωµένες καταλυτικές ανάγκες στην εκπαίδευση, την υγεία και την ψυχαγωγία που ολοένα αυξάνονται, χωρίς να καλύπτουν επαρκώς αυτές τις ανάγκες, τότε πρέπει να δηµιουργηθούν και οι κατάλληλες συνθήκες για να ανθίσει η κριτική σκέψη. Γιατί µόνον η κριτική σκέψη και η αµφισβήτηση θα µας πάει φυσικά στην ρίζα των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και αυτό µπορούν να το κάνουν δηµόσια µόνο εκείνοι που έχουν τάξει τον εαυτό τους στην υπηρεσία ενός κοινωνικού σκοπού και δεν ενδιαφέρονται µόνο για την οικονοµιστική πλευρά του επαγγέλµατός τους. Οι εθελοντές δηµοσιογράφοι λοιπόν µπορεί να είναι από την πλερά του πολίτη και όχι από την πλευρά της ολιγαρχίας της εξουσίας και µπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία µε την ποιότητα της ενηµέρωσης που µεταδίδουν.

Συστήµατα µη χρηµατικών ανταλλαγών

Συστήµατα µη χρηµατικών ανταλλαγών ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αύγουστος 2007 Αρ. φύλλου 03 Συστήµατα µη χρηµατικών ανταλλαγών Τα τελευταία 10 15 χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα υπάρχει εκπληκτική άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους πολίτες

για όλους τους πολίτες SOS για το περιβάλλον της Αττικής σελ.3 ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ εκεµβρίος 2007 Αρ. φύλλου 04 Πράσινες στέγες σελ.13 Τόποι, µύθοι & άθλοι του σελ.6 Ηρακλή Συµµετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Η αφύπνιση και ο συντονισµός των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι ο µόνος τρόπος για να µπει φρένο στην «επιστήµη» της

Η αφύπνιση και ο συντονισµός των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι ο µόνος τρόπος για να µπει φρένο στην «επιστήµη» της Μάρτιος 2009 Έτος 3 ο Αρ. φύλλου 08 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μπροστά στην κρίση εµπιστοσύνης που κυριαρχεί σήµερα στο οικονοµικό σύστηµα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, http://kedke.ntua.gr/ ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: Ένα μέσο επίλυσης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων Χαιρετισμοί 1. Βούρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ www.medsos.gr www.gr.boell.org www.depp.gr Αθήνα 2013 Έκδοση: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.medsos.gr Συντακτική ομάδα: Άννυ Μητροπούλου Κλειώ Μονοκρούσου Ερμιόνη Φρεζούλη Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2010

Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά και ότι ο κλάδος υπέφερε από την κρίση, παρόλο, που τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα Ηλεκτρονική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης Νέα Περίοδος Τεύχος 12, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008 προηγούµενα

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική Χρηµατοπιστωτική Αγορά» της Γούδα Χαρούλα Επόπτης Καθηγητής: κος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τεύχος 37, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Έφη Κουτσουρέλη, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μιχάλης Χρηστάκης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα