Έθδνζε Οθησβξίνπ Ννεκβξίνπ 2010 ΣΔΤΥΟ 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έθδνζε Οθησβξίνπ Ννεκβξίνπ 2010 ΣΔΤΥΟ 45"

Transcript

1 NEWSLETTER Έθδνζε Οθησβξίνπ Ννεκβξίνπ 2010 ΣΔΤΥΟ 45 ΠΔΡΙΙΔΥΟΜΔΝΑ Αππφφ ηηννλλ εεθθδδφφηηεε ΣΣαα άάξξζζξξαα ηηννππ κκήήλλαα ΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΟΦΗ Καθή ζξέςε ζηα Ννζνθνκεία: έλα ζνβαξφ πξφβιεκα Χάπηρ Δημοζθενόποςλορ MMedSci.SRD Κλινικός Διαιηολόγος- Διαηροθολόγος Προϊζηάμενος ηοσ Διαιηολογικού ημήμαηος ηοσ Λαϊκού Νοζοκομείοσ Αθηνών ΑΑΣΣΚΚΗΣΣΗ Adipose Tissue Lipolysis Is Upregulated in Lean and Obese Men During Acute Resistance Exercis Βαζίληρ Μούγιορ Αναπληρωηής καθηγηηής βιοτημείας ηης άζκηζης Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης ΝΕΕΕΕΣΣ ΤΤΕΕΧΧΝΟΛΛΟΓΓΙΙΕΕΣΣ Γηαγλσζηηθφ θιεβηθήο αλεπάξθεηαο Αγαπεηέο νί θίιεο-νη, αο παξνπζηάδνπκε κε κεγάιε ραξά ην 45 ν ειεθηξνληθφ καο πεξηνδηθφ, ην ηειεπηαίν γηα ην έηνο 2010! «Πεξηεγνχκελνο» ζηηο ζειίδεο ηνπ κπνξείηε λα δείηε ηα αθφινπζα: Α) Γχν επηζηεκνληθά άξζξα, ην πξψην απφ ηνλ δηαηηνιφγν Υάξε Γεκνζζελφπνπιν κε ζέκα «Καθή ζξέςε ζηα λνζνθνκεία έλα ζνβαξφ πξφβιεκα» θαη ην δεχηεξν απφ ηνλ Βαζίιε Μνχγην θαη ζπλεξγάηεο κε ζέκα «Η ιηπφιπζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ απμάλεηαη ζε παρχζαξθνπο θαη κε άλδξεο θαηά ηελ δηάξθεηα έληνλεο άζθεζεο δχλακεο». Β) ηηο Νέεο Σερλνινγίεο παξνπζηάδνπκε έλα ζχζηεκα δηάγλσζεο ηεο θιεβηθήο αλεπάξθεηαο. Γ) ηα Νέα ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηηο εθζέζεηο-ζπλέδξηα ζηνπο Σνκείο Τγείαο-Άζθεζεο-Γηαηξνθήο-Δπεμίαο ζηελ Διιεληθή θαη Κππξηαθή επηθξάηεηα γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο. Γ) ηηο Γξαζηεξηφηεηεο ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηα δξψκελαηεθηαηλφκελα ηεο εηαηξείαο καο ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ) ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζαο ελεκεξψλνπκε πάλσ ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα επηρνξεγνχκελα απφ Διιεληθά θαη Δπξσπατθά θνλδχιηα. Μαδί κε κία θαιή αλάγλσζε, νη ζπλεξγάηεο κνπ θαη εγψ λα ζαο επρεζνχκε Καιά Υξηζηνχγελλα θαη επηπρηζκέλν ην Νέν έηνο 2011! Με εθηίκεζε, Γξξααζζ ηηεεξξ ηφφηηεεηηεεοο η Ο γπξνιφγνο ΣΣαα λλέέαα κκααοο ΔΔππη ηδδννηηννχχκκεελλαα ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα

2 Σν άξζξν ηνπ κήλα ΓΙΑΣΡΟΦΗ Υάξεο Γεκνζζελφπνπινο MMedSci.SRD Κλινικός Διαιηολόγος- Διαηροθολόγος Προϊζηάμενος ηοσ Διαιηολογικού ημήμαηος ηοσ Λαϊκού Νοζοκομείοσ Αθηνών ΚΑΚΗ ΘΡΔΦΗ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ: ΔΝΑ ΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σν πξφβιεκα ηεο λνζνθνκεηαθήο δπζζξεςίαο (hospital malnutrition) έρεη εληνπηζζεί θαη κειεηεζεί εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δεθαεηίεο, ζε δηάθνξεο ρψξεο. ε κηα επνρή φκσο, φπσο ε ζεκεξηλή, φπνπ ηα θνλδχιηα γηα ηελ πγεία κεηψλνληαη, νη δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ πεξηνξίδνληαη θαη ε ζπαηάιε ζην ρψξν ηεο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη ζην άκεζν πξνζθήλην, θαη ηελ ψξα πνπ φιεο νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα πεξηθφςνπλ ην θφζηνο πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο θαη λα «γιπηψζνπλ» ρξήκαηα απφ παληνχ, ην πξφβιεκα ηεο θαθήο ζξέςεο ησλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία, αιιά θαη ζε ρψξνπο φπσο γεξνθνκεία, νίθνπο επγεξίαο θαη θιηληθέο έξρεηαη θαη πάιη ζηελ επηθάλεηα. Η θαθή ζξέςε, πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ ρακειή ζξεπηηθή αμία ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο, φζν θαη κε ηελ ππνζξεςία, ηε κεησκέλε δειαδή πξφζιεςε ζεξκίδσλ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, αιιά θαη πξηλ ή κεηά απφ απηήλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγεί ζηε ζηαδηαθή απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο. Η θαθή ζξέςε είηε είλαη απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, είηε ησλ απμεκέλσλ απσιεηψλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, είηε ηέινο ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξα αίηηα, φπσο νη ππεξκεηαβνιηθέο θαηαζηάζεηο ζε κνξθέο θαξθίλνπ. Η θαθή ζξέςε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαη ηελ νηθνλνκία, φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη παγθνζκίσο, θαζψο πιήηηεη έσο θαη 15% ησλ αζζελψλ γεληθά, 40% ησλ αζζελψλ πνπ εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν θαη 60% ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζηα γεξνθνκεία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο θνξείο, European Nutrition Health Alliance θαη European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Η European Nutrition for Health Alliance(Δπξσπατθή πκκαρία Γηαηξνθηθήο Τγείαο) ζηφρν έρεη λα ελψζεη ηνπο αζζελείο, ηνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο αθαδεκατθνχο θαη ηε βηνκεραλία ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα απαηηήζνπλ λα ελζσκαησζεί ε θαθή ζξέςε θαη ε δηαηξνθηθή θξνληίδα ζηηο πνιηηηθέο δεκφζηαο πγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Απνζθνπεί ινηπφλ ζην λα βειηηψζεη ηελ πιεξνθφξεζε, θαη λα πξνσζήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαιή πγεία κε ηελ παξνρή ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαηξνθή θαη ην κεηαβνιηζκφ ζηνπο θνξείο πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθηθήο θξνληίδαο.

3 Η ζπλνιηθή δηαηξνθή παίδεη έλα ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ αλάξξσζε ηνπ αζζελνχο θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ην θφζηνο λνζειείαο, θαζψο θαη ηελ εμέιημε θαη ηε ζεηηθή έθβαζε ζπρλά ηεο πάζεζεο ηνπο αιιά θαη ηεο πγείαο ηνπο. Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ε λνζνθνκεηαθή ζίηηζε αιιά θαη γεληθφηεξα ην θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο δελ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ζνβαξφηεηα πνπ απαηηείηαη. Γεδνκέλνπ φηη ε θαθή ζξέςε απνηειεί έλα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν, θπξίσο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη, αιιά θαη γηα πνιιέο άιιεο θαηεγνξίεο βαξέσο παζρφλησλ αζζελψλ θαη ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο, φπσο κε ηελ εκθάληζε ινηκψμεσλ απνηειεί έλα ζέκα γηα ην νπνίν πξέπεη λα δνζνχλ θάπνηεο ιχζεηο θαη λα ππάξμνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλο πξνηάζεηο. Γηαηί φκσο κηινχκε ζηε ρψξα καο ζήκεξα γηα ηελ λνζνθνκεηαθή δπζζξεςία; Πνηα είλαη ηα βαζηθφηεξα αίηηα γηα απηήλ; Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ παξνρή νξζήο ζίηηζεο θαη ζηελ απνθπγή ηεο δπζζξεςίαο ζηελ Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα είλαη: 1) ν κεησκέλνο αξηζκφο θιηληθψλ δηαηηνιφγσλ ζηα λνζνθνκεία, πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζε φια ηα θξάηε είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ηε λνζειεία ηνπο, αιιά θαη ηελ παξνρή δηαηξνθήο θαη εηδηθψλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, 2) ε κεησκέλε δαπάλε γηα πξντφληα εληεξηθήο ζίηηζεο ιφγσ ηεο ζπλνιηθήο πεξηθνπήο δαπαλψλ, ρσξίο φκσο λα γίλεη ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζηελ ηαρχηεξε αλάξξσζε ησλ αζζελψλ, 3) ε ππνηίκεζε, αθφκα θαη απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ηεο δηαηξνθηθήο εθηίκεζεο κε εμεηδηθεπκέλα κέζα (nutritional assessment tools, φπσο ην MUST, ην SGA θαη άιια), ηα νπνία ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο. Η εθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ησλ αζζελψλ θαη ζηελ απάληεζή ηνπο ζηε ζεξαπεία. Γηα απηφ δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ε εθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο κπνξεί λα είλαη ηφζν ζεκαληηθή ζην ζρέδην ζεξαπείαο, φζν θαη νη ζπλεζηζκέλεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, 4) νη θαθέο ζπλζήθεο παξαζθεπήο θαγεηνχ ζε ζπλδπαζκφ ζπρλά κε ην αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ εζηίαζεο. Με πξσηνβνπιίεο φπσο είλαη ε Nutrition Day (εκέξα θαηά ηελ νπνία ζε φια ηα εκπιεθφκελα λνζνθνκεία παξαθνπινπζείηαη ε δηαηξνθή ησλ αζζελψλ θαη ε πνξεία ηνπ βάξνπο ηνπο παγθνζκίσο-θέηνο ήηαλ ζηηο 4.11, (www.nutritionday.org), εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη κεκνλσκέλεο πνιηηηθέο απνθάζεηο, επηζηεκνληθνί θπξίσο θνξείο πξνζπαζνχλ λα κειεηήζνπλ ηε θαθή ζξέςε ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ, λα δηεξεπλήζνπλ ηα βαζηθφηεξα αίηηα ηεο, ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηα εκπιεθφκελα άηνκα θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ψζηε λα παξζνχλ ζε θάζε ρψξα, αιιά θαη ζπλνιηθά, κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνζξεςίαο θαη ηεο δπζζξεςίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Μηα απφ απηέο ηηο θηλήζεηο έγηλε κφιηο ζηηο αξρέο ην Ννεκβξίνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 9 Ννεκβξίνπ ζε Γηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ νπνία θνξπθαίνη εηδηθνί ζηε δηαηξνθή, αιιά θαη θνξείο πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ δήηεζαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε θαθή ζξέςε ζηελ Δπξψπε. Η ζπγθεθξηκέλε Γηάζθεςε είρε σο ζέκα: «Αλεπάξθεηεο ζξεπηηθψλ κηθξνζπζηαηηθψλ & Καθή Θξέςε: Λχζεηο γηα ηηο θξίζηκεο πξνθιήζεηο ζηε δεκφζηα πγεία», θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή πκκαρία Γηαηξνθηθήο Τγείαο - European Nutrition for Health Alliance (ΔΝΗΑ), ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία Κιηληθήο Γηαηξνθήο & Μεηαβνιηζκνχ - European Society for Clinical Nutrition & Metabolism (ESPEN), ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηε βέιγηθε Πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε.

4 Κχξηνο ζηφρνο ηεο Γηάζθεςεο ήηαλ λα θάλεη ζαθέο πσο ε διαηροθή αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηων πολιηικών δημόζιας σγείας, καθώς και ηων προγραμμάηων διατείριζης τρόνιων και ζπάνιων παθήζεων. Απφ φζα ζπδεηήζεθαλ ζηε δηάζθεςε θάλεθε πσο ε θαθή ζξέςε δελ είλαη θαηλφκελν πνπ αθνξά κφλν ηηο πην «θησρέο» ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο είλαη ε ρψξα καο, αιιά εκθαλίδεηαη κέζα απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζε πην πξνεγκέλεο θαη «πινχζηεο» ρψξεο. Κάπνηεο απφ ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηε Γηάζθεςε αλαθέξνληαη παξαθάησ: Ο ινβέλνο Alojz Peterle, πκπξφεδξνο Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο & Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Τγεία (ENVI), θαη νηθνδεζπφηεο ηεο Γηάζθεςεο «Ηκέξα Γηαηξνθήο», δήισζε:«η θαθή ζξέςε ζπλδέεηαη κε πιήζνο επίθαηξσλ πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα πγεία θαη ηηο ρξφληεο παζήζεηο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παρπζαξθίαο, ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ησλ κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ, κεξηθψλ θαξθίλσλ θαη νξηζκέλσλ ζπάλησλ αζζελεηψλ - πνπ επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα, ηδηαίηεξα δεδνκέλνπ φηη ε θνηλσλία καο ζπλερίδεη λα γεξλά. Η θαθή ζξέςε απαηηεί κηα ζεκειηψδε ιχζε. Έλα θαιφ πξψην βήκα είλαη ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο δηαηξνθηθνχ θηλδχλνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε, θαη ελζαξξχλσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ λα εγθξίλνπλ ζρεηηθφ θνηλνβνπιεπηηθφ ςήθηζκα.» Ο Jean Neve, Πξφεδξνο ηνπ Ύπαηνπ πκβνπιίνπ Τγείαο ηνπ Βειγίνπ θαη νκηιεηήο ζηε Γηάζθεςε, επηζήκαλε ηέζζεξηο απνθαζηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη αζζελείο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηε δηαηξνθή ηνπο: «Πξψηνλ, πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα πξνσζνχκε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, δεχηεξνλ λα αλαπηχμνπκε πην ιεηηνπξγηθέο ηξνθέο φπσο ηηο εκπινπηηζκέλεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηεο θαιήο δηαηξνθήο. Σξίηνλ, λα πξνσζήζνπκε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ εηδηθψλ ζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο γηα λα κεηψζνπκε ηηο ειιείςεηο ζηα ζξεπηηθά κηθξνζπζηαηηθά θαη ηέινο λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ππνζηήξημε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ θνξέσλ γηα παξεκβάζεηο επξείαο θιίκαθαο ζηε δηαηξνθή θαη ηελ πγεία.» Οη Καζεγεηέο Μέιε ηεο ESPEN,Cornel Sieber, Γεξκαλία, Alessandro Laviano, Ιηαιία θαη Andrevan Gossum, Βέιγην πξνεηδνπνίεζαλ φηη: «Σα θξάηε -Μέιε ηεο ΔΔ ζηεξνχληαη αθφκα απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο θαθήο ζξέςεο, θαη ε θαηάζηαζε δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ αληηκεησπίδεηαη επαξθψο ζηελ Δπξψπε. Οη δαπάλεο πγείαο πνπζρεηίδνληαη κε ηελ θαθή ζξέςε ζηελ ΔΔ είλαη απμαλφκελεο, θαη θηάλνπλ ηα 120 δηο επξψ ην ρξφλν. Δπνκέλσο, θαινχκε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα αλαγλσξίζεη ηνλ ζνβαξφ αληίθηππν ηεο θαθήο ζξέςεο ζηνπο αζζελείο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα, θαη λα δεηήζεη απφ ηα θξάηε - Μέιε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαηξνθή θαη ζηηο πνιηηηθέο δεκφζηαο πγείαο.» Βηβιηνγξαθία - Cereceda F, Gonzalez I, Gonzalez FM, Antolin JFM, Garcia PF, Tarrazo RE, et al. Detection of malnutrition on admission to hospital. Nutr Hosp 2003; 18(2): Beghetto MG, Luft VC, Mello ED, Polanczyk CA. Accuracy of nutritional assessment tools for predicting adverse hospital outcomes. Nutr Hosp 2009; 24(1): Detsky AS, McLaughlin J, Baker JP, Johnston N, Whittaker S, Mendelson RA et al. What is subjective global assessment of nutritional status? JPEN J Parenter Enteral Nutr 1987; 11(1): Ruxton CH, Kirkwood L, McMilan B, Ryan E. Risk of malnutrition in a sample of acute and long-stay NHS Fife in-patients:an audit. J Hum Nutr Diet 2008; 21(1): Conde LC, Lopez TF, Blanco PN, Delgado JA, Correa JJV, Lorenzo FFG. Hyponutrition prevalence among patients with digestive neoplasm before surgery. Nutr Hosp 2008; 23(1): Beghetto MG, Koglin G, Daniel de Mello E. Influence of the assessment method on the prevalence of hospital malnutrition: a comparison between two periods. Nutr Hosp. 2010;25(5):

5 Υξήζηκεο ηζηνζειίδεο: Σν άξζξν ηνπ κήλα ΑΚΗΗ Βαζίιεο Μνχγηνο Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ADIPOSE TISSUE LIPOLYSIS IS UPREGULATED IN LEAN AND OBESE MEN DURING ACUTE RESISTANCE EXERCISE Η ΛΙΠΟΛΤΗ ΣΟΤ ΛΙΠΧΓΟΤ ΙΣΟΤ ΑΤΞΑΝΔΣΑΙ Δ ΠΑΥΤΑΡΚΟΤ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΓΡΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΝΣΟΝΗ ΑΚΗΗ ΓΤΝΑΜΗ ATHANASIOS CHATZINIKOLAOU, IOANNIS FATOUROS, ANATOLI PETRIDOU, ATHANASIOS JAMURTAS, ALEXANDRA AVLONITI, IOANNIS DOUROUDOS, GEORGE MASTORAKOS, CHRISTINA LAZAROPOULOU, IOANNIS PAPASSOTIRIOU, SYMEON TOURNIS, ASIMINA MITRAKOU, VASSILIS MOUGIOS ΚΟΠΟ Να εξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο έληνλεο άζθεζεο δχλακεο ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξηγιπθεξηθήο ιηπάζεο (TGLA) ζε παρχξαθνπο θαη κε άλδξεο. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ Δλλέα ηζρλνί θαη 8 παρχζαξθνη άλδξεο πξαγκαηνπνίεζαλ 30 ιεπηά θπθιηθήο άζθεζεο δχλακεο. Ο ιηπψδεο ηζηφο θαη ην αίκα εμεηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο γηα ηηο ηηκέο ησλ TGLA, κεηαβνιηηψλ θαη νξκνλψλ. Καζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο κεηξήζεθε ην αλαπλεπζηηθφ πειίθν (RER). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η ελεξγεηαθή δαπάλε άζθεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζσκαηηθή κάδα ήηαλ πςειφηεξε ζηνπο ηζρλνχο ελψ ην RER ήηαλ πςειφηεξν ζηνπο παρχζαξθνπο, ππνδεηθλχνληαο ρακειφηεξε νμείδσζε ησλ ιηπψλ. Σν TGLA απμήζεθε 18-θνξέο ζηα 5 ιεπηά ηεο άζθεζεο ζηνπο ηζρλνχο θαη 16-θνξέο ζηα 10 ιεπηά άζθεζεο ζηνπο παρχζαξθνπο. Η θαζπζηεξεκέλε ιηπνιπηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνπο παρχζαξθνπο αληαλαθιάηαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη γιπθεξφιεο. Η ηλζνπιίλε ηνπ πιάζκαηνο απμήζεθε ζηνπο παρχζαξθνπο αιιά δελ άιιαμε ζηνπο ηζρλνχο άλδξεο.

6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η άζθεζε δχλακεο ελεξγνπνίεζε ηελ ιηπφιπζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ θαη ελίζρπζε ηελ ελεξγεηαθή δαπάλε ζε παρχζαξθνπο θαη ηζρλνχο άλδξεο κε κηα θαζπζηεξεκέλε ιηπνιπηηθή δξαζηεξηπνίεζε ζηνπο παρχζαξθνπο. Η Ακεξηθαληθή Έλσζε Γηαβήηε πηνζεηεί ηελ άζθεζε δχλακεο σο κέζν βειηίσζεο ηεο ζσκαηηθήο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιηθνχ ειέγρνπ ζε δηαβεηηθνχο (1). Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο άζθεζεο δχλακεο ζηελ ιηπφιπζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ. Παξαηεξήζακε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ TGLA, καδί κε ηηο κεηαβνιηθέο θαη νξκνληθέο αιιαγέο ζηελ άζθεζε δχλακεο, ζε παρχζαξθνπο θαη κε άλδξεο. Το άρθρο δημοζιεύηηκε ζηο περιοδικό Diabetes Care 31: , 2008 RESEARCH DESIGN AND METHODS Participants included nine lean and eight obese healthy untrained men (online appendix, supplemental Table 1 [available at with stable weight and no pharmacological or nutritional intervention during the last 6 months. Their fasting plasma glucose levels were < 5.55 mmol/l. Written informed consent was obtained, and procedures were performed in accordance with the Declaration of Helsinki and the local institutional review board. Following anthropometric, ergometric, and dietary assessment (2), participants performed 30 min of circuit resistance exercise in the fasted state (online appendix, supplemental Table 2). Blood and adipose tissue were sampled at 0, 5, 10, 20, and 30 min of exercise. Respiratory exchange ratio (RER) was monitored breath-by-breath via portable gas exchange analyzer. Blood lactate, glucose, nonesterified fatty acids (NEFAs), and glycerol were determined spectrophotometrically; catecholamines were determined by highperformance liquid chromatography; and insulin, glucagon, and cortisol were determined by standard immunoassays. Homeostasis model assessment for insulin resistance (HOMA-IR) was calculated (3). Adipose tissue needle biopsies from the buttock were analyzed for TGLA as described (4). RESULTS Both groups had similar HOMA-IR and VO 2max (online appendix, supplemental Table 1). Energy expenditure of resistance exercise was higher in the obese than in the lean men in absolute terms, in the lean men relative to body mass, and in the obese men relative to lean body mass. Relative energy and macronutrient intakes were similar in both groups (online appendix, supplemental Table 3). Both groups had similar resting VO 2 and RER (online appendix, supplemental Table 4). Both parameters increased with exercise and remained elevated throughout, but RER was higher in the obese men throughout exercise. Blood lactate increased similarly in the lean and obese men, and glucose tended to increase with time (P < 0.053). Adipose tissue TGLA (Fig. 1) peaked at 5 min in the lean men (rising from 0.32 ± 0.27 to 5.82 ±1.32 mmol.kg _1.min _1 ) and at 10 min in the obese men (from 0.36 ±0.23 to 5.88 ±2.32 mmol.kg _1.min _1 ). Thereafter, TGLA declined without reaching baseline. Both groups did not differ in area under the curve (78.1 ±12.4 vs ±16.0 mmol/kg, respectively). Plasma insulin did not change in the lean but increased in the obese men following the first exercise cycle and remained elevated thereafter. In the lean men, NEFAs tripled and glycerol doubled at 5 min, maintaining a plateau thereafter, whereas in the obese men NEFAs tripled and glycerol quadrupled at 10 min. Catecholamines (online appendix, supplemental Table 4) increased similarly in both groups. Glucagon increased only in the lean and cortisol increased only in the obese men following the last two cycles.

7 CONCLUSIONS Resistance exercise elevated adipose tissue TGLA 16- to 18-fold within 5 10 min in the lean and obese men and increased energy expenditure in both groups. Although it can be estimated that only a small fraction of the fatty acids released by lipolysis can actually be oxidized, our data suggest that resistance exercise caused fat mobilization and may therefore be considered part of interventions aiming at body weight/fat reduction. Interestingly, the lipolytic response to resistance exercise was similar to the response to aerobic exercise (4). In agreement with our findings, a 78% increase in glycerol concentration of a dialysate collected during resistance exercise from a probe inserted in abdominal adipose tissue was reported (5). However, the fat biopsy technique applied in the present study provides direct evidence on lipolytic rate at the intracellular level and permits a higher time resolution. Lipolysis was apparently stimulated by the progressive rise in catecholamines during resistance exercise. The increase in TGLA may be due to both activation of hormone-sensitive lipase and its increased attraction to lipid droplets in adipocytes because of perilipin phosphorylation (6). Our assay is sensitive to the latter effect because it uses the natural substrate of triacylglycerol lipase in adipose tissue and mild homogenization to preserve the morphology of lipid droplets, in contrast to other assays that use artificial emulsified triacylglycerols. The attenuation of lipolytic activity following the 5- to 10-min peak, despite the maintenance of the exercise stimulus, may be attributed to β-adrenergic receptor desensitization (7). Triacylglycerol lipase demonstrated a delay in peak activation in the obese men, although the overall lipolytic response did not differ between the groups. The NEFA and glycerol responses showed a similar delay. Since the two groups had similar HOMA-IR and sympathoadrenergic stimulation, the delay in the resistance exercise induced lipolytic activation in the obese men may be attributed to the increase in insulin, although additional factors (e.g., growth hormone, cytokines, and β-adrenergic receptors) may have mediated this effect. While circulating insulin declines during endurance exercise, contributing to the stimulation of adipose tissue lipolysis, evidence suggests that insulin is nonresponsive to resistance exercise (8). The insulin surge in the obese men may be due to a reduced responsiveness of their β-cell α 2 -receptors (9) and may have activated phosphodiesterase (6), which degrades camp, thus slowing down the catecholamine-induced camp rise that leads to lipolytic stimulation. Nevertheless, the magnitude of the insulin rise (only 6 κu/ml at 10 min compared with baseline) may have been insufficient to blunt the catecholamines lipolytic effect. On the other hand, the insulin increase in the obese men could have resulted in increased glucose uptake and metabolism, especially in skeletal muscle, leading to higher carbohydrate oxidation, as evidenced by the higher RER. Acknowledgments This work was supported by a donation from the Bodossakis Foundation. Part of this work was presented at the 11 th Annual Congress of the European College of Sport Science and was subsequently published: Chatzinikolaou A, Fatouros I, Petridou A, Papassotiriou I, Mastorakos G, Mitrakou A, Jamourtas A, Lazaropoulou C, Taxildaris K, Mougios V: Adipose tissue triacylglycerol lipase activity in lean and obese men during resistance exercise. ECSS Book of Abstracts 11: , We acknowledge the assistance of Dr. M. Manousaki with the hormone measurements.

8 References 1. Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH, Castaneda-Sceppa C, White RD: Physical activity/exercise and type 2 diabetes: a consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes Care 29: , Fatouros IG, Tournis S, Leontsini D, Jamurtas AZ, Sxina M, Thomakos P, Manousaki M, Douroudos I, Taxildaris K, Mitrakou A: Leptin and adiponectin responses in overweight inactive elderly following resistance training and detraining are intensity related. J Clin Endocrinol Metabol 90: , Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC: Homeostasis model assessment: insulin resistance and _-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 28: , Petridou A, Mougios V: Acute changes in triacylglycerol lipase activity of human adipose tissue during exercise. J Lipid Res 43: , Ormsbee MJ, Thyfault JP, Johnson EA, Kraus RM, Choi MD, Hickner RC: Fat metabolism and acute resistance exercise in trained men. J Appl Physiol 102: , Mougios V: Exercise Biochemistry. Champaign, IL, Human Kinetics, p , Quisth V, Enoksson S, Blaak E, Hagstrom- Toft E, Arner P, Bolinder J: Major differences in noradrenaline action on lipolysis and blood flow rates in skeletal muscle and adipose tissue in vivo. Diabetologia 48: , Crewther B, Keogh J, Cronin J, Cook C: Possible stimuli for strength and power adaptation: acute hormonal responses. Sports Med 36: , Fournier L, Whitfield JF, Xiang H, Schwartz JL, Be gin-heick N: K_ channel and _2-adrenergic effects on glucoseinduced Ca2 + surges: aberrant in ob/ob mice. Am J Physiol 264:C1458 C1465, 1993

9 ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΤΚΕΤΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σο μζγεκοσ του προβλιματοσ Η χρόνια αγγειακι ανεπάρκεια ζχει ςθμαντικζσ κοινωνικο-οικονομικζσ επιπτϊςεισ παγκοςμίωσ λόγω τθσ υψθλισ εξάπλωςισ τθσ, ερευνθτικοφ και κεραπευτικοφ κόςτουσ και απϊλεια θμερϊν εργαςίασ. Στθν Ευρϊπθ άνω του 70% του πλθκυςμοφ υποφζρει από κυκλοφοριακά προβλιματα ςτα πόδια. Για παράδειγμα, οι κιρςοί παρουςιάηουν ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 33% του γυναικείου και 20% του αντρικοφ πλθκυςμοφ. Στθν ζρευνα Framingham, θ ςυχνότθτα κιρςϊν ανά ζτοσ ιταν 2.6% ςτισ γυναίκεσ και 1.9% ςτουσ άνδρεσ. Η εξάπλωςθ των οιδθμάτων και αλλοιϊςεων ςτο δζρμα όπωσ θ μελάγχρωςθ και το ζκηεμα λόγω τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ φτάνει ζωσ το 12% του πλθκυςμοφ. Η ςυνολικι πρόγνωςθ για τα φλεβικά ζλκθ (κιρςϊδθ ζλκθ) είναι χαμθλι: μόνο το 50% κεραπεφεται ςτουσ 4 μινεσ, το 20% παραμζνει ανοικτό ςτα 2 χρόνια και το 8% παραμζνει ανοικτό ςτα 5 χρόνια. Η ετιςια ςυχνότθτα εμφάνιςθσ κυμαίνεται από 6% ζωσ 15%. Σε μία ζρευνα, το 12.5% των αςκενϊν με ζλκοσ ςυνταξιοδοτικθκαν πρόωρα λόγω ςυνεχοφσ αναπθρίασ. Δεδομζνα από το Αςφαλιςτικό Σφςτθμα τθσ Βραηιλίασ δείχνουν ότι θ φλεβικι ανεπάρκεια αποτελεί τθν 14 θ αιτία απουςίασ από τθν εργαςία και τθν 32 θ ςε ςυχνότθτα αιτία μόνιμθσ αναπθρίασ και οικονομικισ δαπάνθσ των αςφαλιςτικϊν ταμείων. Το ςυνολικό κόςτοσ του κιρςϊδουσ ζλκουσ ζχει υπολογιςκεί ςε 400 με 600 εκατομμφρια ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο και περίπου $ 1 διςεκατομμφριο ςτισ Η.Π.Α. Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ ςτθν κοινωνία, άμεςα και ζμμεςα (ςε δολάρια) εκτιμάται ςε $1 διςεκατομμφριο ςε κάκε μία από τισ ακόλουκεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμζνο Βαςίλειο). Σί είναι θ φλεβικι ανεπάρκεια; Οι φλζβεσ είναι αιμοφόρα αγγεία μζςω των οποίων γίνεται θ επιςτροφι του αίματοσ από τα χζρια, τα πόδια και άλλα όργανα πίςω ςτθν καρδιά. Η καρδιά ςτζλνει αίμα πλοφςιο ςε οξυγόνο ςε όλουσ τουσ ιςτοφσ μζςω των αρτθριϊν. Οι φλζβεσ μεταφζρουν το «άδειο» από οξυγόνο αίμα πίςω ςτθν καρδιά. Κατά τθν διαδικαςία αυτι, οι αρτθρίεσ περιζχουν περίπου το 15% του ςυνολικοφ όγκου αίματοσ, ενϊ οι φλζβεσ περιζχουν περιςςότερο από το 80%. Εάν θ καρδιά λειτουργεί ωσ αντλία για τθν μεταφορά του αίματοσ ςτισ αρτθρίεσ, οι μφεσ του μθροφ δροφν ωσ μυϊκι «τρόμπα» που ςπρϊχνει το αίμα να πάει ςτθν καρδιά αντιπαρζρχοντασ τθν δφναμθ τθσ βαρφτθτασ.

10 Οι φλζβεσ επιςτρζφουν το αίμα ςτθν καρδιά με δφο τρόπουσ. Είτε θ δφναμθ τθσ καρδιάσ που ςτζλνει φρζςκο αίμα ςπρϊχνει αίμα πίςω ςτθν καρδιά, ι το αίμα κυλά προσ τθν καρδιά λόγω τθσ βαρφτθτασ. Όταν το αίμα πρζπει να υπερνικιςει τθν βαρφτθτα και να κινθκεί προσ τα πάνω για να επιςτρζψει ςτθν καρδιά, όπωσ και με τισ εν τω βάκει φλζβεσ των ποδιϊν, οι μφεσ των ποδιϊν ςυςτζλλονται για να ςτείλουν αίμα πίςω προσ ςτθν καρδιά. Τα φλεβικά τοιχϊματα είναι ελαςτικά και διακζτουν μικρζσ βαλβίδεσ που επιτρζπουν τθν ροι του αίματοσ προσ μία κατεφκυνςθ. Όταν ςυςτζλλονται οι μφεσ, πιζηουν κόντρα προσ τα ελαςτικά φλεβικά τοιχϊματα. Αυτό ςπρϊχνει το αίμα προσ τα επάνω, ανοίγει τισ βαλβίδεσ και μετακινεί το αίμα προσ τθν καρδιά. Όταν οι μφεσ των ποδιϊν χαλαρϊνουν, χαλαρϊνουν επίςθσ και τα φλεβικά τοιχϊματα ενϊ οι βαλβίδεσ μζςα ςτθν φλζβα κλείνουν για να εμποδίςουν τθν επιςτροφι του αίματοσ προσ τα πίςω. Αυτι θ μζκοδοσ άντλθςθσ αίματοσ από τα πόδια ονομάηεται φλεβικι αντλία. Η φλεβικι αντλία είναι πιο αποτελεςματικι όταν ζνα άτομο περπατά και οι μφεσ των ποδιϊν ςυςτζλλονται. Όταν όμωσ ζνα άτομο κάκεται ι ςτζκεται, μπορεί να αναπτυχκεί μεγάλθ φλεβικι πίεςθ ςτα πόδια. Οι εν τω βάκει φλζβεσ ςυνικωσ είναι ικανζσ να αντζξουν μικρζσ περιόδουσ ακινθςίασ, αλλά παρατεταμζνεσ περίοδοι αυξθμζνθσ πίεςθσ μπορεί να διατείνουν και να αποδυναμϊςουν τα φλεβικά τοιχϊματα. Η αυξθμζνθ πίεςθ του αίματοσe μπορεί να διατείνει και να προκαλζςει βλάβθ ςτα φλεβικά τοιχϊματα. Οι φλζβεσ μπορεί να μθν είναι πια ικανζσ να ςτείλουν το αίμα πίςω ςτθν καρδιά. Η φλεβικι ανεπάρκεια αποτελεί μία κατάςταςθ ςτθ οποία θ ροι του αίματοσ μζςω των φλεβϊν παρεμποδίηεται. Η φλεβικι ανεπάρκεια μπορεί να προκλθκεί από μία ςειρά διαταραχϊν των φλεβϊν, ιδιαίτερα των εν τω βάκει, όπωσ φλεβοκρόμβωςθ ι κιρςοφσ. Ποια είναι τα αίτια τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ; Σε υγιείσ φλζβεσ, υπάρχει ςυνεχισ ροι αίματοσ από τα άκρα πίςω ςτθν καρδιά. Στισ φλζβεσ των ποδιϊν υπάρχουν βαλβίδεσ που αποτρζπουν τθν επιςτροφι του αίματοσ. Η φλεβικι ανεπάρκεια λαμβάνει χϊρα όταν παρεμποδίηεται θ προσ τα εμπρόσ ροι μζςω των φλεβϊν, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του κρόμβου, ι εάν υπάρχει διαρροι προσ τα πίςω και επιςτροφισ του αίματοσ λόγω προβλθματικϊν βαλβίδων. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ φλεβικισ ανεπάρκειασ, υπάρχουν αςκενείσ και με τα δφο προβλιματα ροισ αίματοσ. Τα πιο κοινά αίτια φλεβικισ ανεπάρκειασ είναι παλιζσ περιπτϊςεισ κρόμβων αίματοσ και κιρςϊν. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, θ αδυναμία των μυϊν των ποδιϊν που υποβοθκοφν ςτθν ςυμπίεςθ του αίματοσ προσ τα εμπρόσ, μπορεί να ςυμβάλλουν και αυτά ςτθν φλεβικι ανεπάρκεια.

11 Ποια είναι τα ςυμπτϊματα τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ; Τα ςυμπτϊματα τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ περιλαμβάνουν: Κιρςϊδεισ φλζβεσ Πλθγζσ δζρματοσ Οίδθμα (πριξιμο) Αποχρωματιςμόσ δζρματοσ Πόνοι, αίςκθςθ καψίματοσ ι κρόμβωςθσ ςτα πόδια και ςτα άκρα πόδια Κράμπεσ Αδυναμία ποδιϊν Κυτταρίτιδα και κατακράτθςθ υγρϊν Επίςθσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ και ακινθςία μποροφν να επθρεάςουν τουσ μφεσ και τισ φλζβεσ ςτα πόδια. Οι αςκενείσ κα πρζπει να λαμβάνουν επίςθσ υπόψθ ςθμάδια και ςυμπτϊματα φλεβικισ ανεπάρκειασ πριν ταξιδζψουν ι κάνουν κάποια εγχείρθςθ ενϊ θ ζγκαιρθ διάγνωςθ βοθκά ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ ζναρξθσ τθσ κατάςταςθσ. Ποιοί είναι οι παράγοντεσ κινδφνου τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ Κάποιοι από τουσ παράγοντεσ κινδφνου που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν φλεβικι ανεπάρκεια είναι: Μεγάλθ θλικία Κιρςοί Προθγοφμενθ φλεβοκρόμβωςθ Οικογενειακό ιςτορικό Παχυςαρκία Ακινθςία Μυϊκι αδυναμία Εγκυμοςφνθ Τραυματιςμόσ ςτα πόδια Καρκίνοσ

12 Πωσ αντιμετωπίηεται θ φλεβικι ανεπάρκεια; Ανάλογα με τθν κατάςταςθ που τθν προκαλεί, υπάρχουν πολλζσ επιλογζσ κεραπειϊν για τθν φλεβικι ανεπάρκεια. Η πιο κοινι κεραπεία για τθν φλεβικι ανεπάρκεια είναι θ ςυνταγογράφθςθ ειδικϊν αντικρομβωτικϊν καλςόν. Αυτά τα ειδικά ελαςτικά καλςόν εφαρμόηουν πίεςθ ςτθν ποδοκνθμικι άρκρωςθ και το άκρο πόδι και βελτιϊνουν τθν φλεβικι ροι αίματοσ και μειϊνουν το πριξιμο των ποδιϊν. Τα αντικρομβωτικά καλςόν διατίκενται ςε διαφορετικά επίπεδα πίεςθσ και ςε διάφορα μικθ (μζχρι το γόνατο ι μζχρι τον μθρό). Σε μερικζσ περιπτϊςεισ όταν υπάρχει ζνασ μθ επουλωμζνοσ κιρςόσ, ο ιατρόσ μπορεί να προτείνει ειδικοφσ ελαςτικοφσ επιδζςμουσ (όπωσ το Unna boot) για τθν μείωςθ του πρθξίματοσ και τθν κεραπεία των πλθγϊν του δζρματοσ. Για τθν περαιτζρω αντιμετϊπιςθ του πρθξίματοσ των ποδιϊν που οφείλεται ςτθν φλεβικι ανεπάρκεια, ο γιατρόσ μπορεί να ςασ ςυςτινει όταν είςτε ξαπλωμζνοι να κρατάτε τα πόδια ςασ ςθκωμζνα πάνω από το επίπεδο τθσ καρδιάσ. Επίςθσ μπορεί να προτείνει περιςςότερθ άςκθςθ όπωσ για παράδειγμα το περπάτθμα που μπορεί να βελτιϊςει τθν κυκλοφορία. Η απϊλεια βάρουσ μπορεί να βοθκιςει πολφ επίςθσ ςτθν κεραπεία τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ για υπζρβαρουσ αςκενείσ. Για αςκενείσ με φλεβικι ανεπάρκεια που προκαλείται από κρόμβουσ, οι ιατροί ςυνικωσ ςυςτινουν αντικρομβωτικά ι αιμολυτικά. Οι κεραπείεσ αυτζσ είναι αποτελεςματικζσ ςε υπάρχοντεσ κρόμβουσ ενϊ αποτρζπουν και τον ςχθματιςμό άλλων. Πολφ χριςιμα επίςθσ για τθν κεραπεία αςκζνειασ αυτισ είναι τα φάρμακα φυτικισ προζλευςθσ και τα αντιοξειδωτικά. Τα πιο ςθμαντικά ενεργά ςυςτατικά είναι τα: 1. Centella (Υδροκοτφλθ ) 2. Βατόμουρο 3. Κόκκινο ςταφφλι 4. Aescin (αγριοκάςτανο) 5. Αμαμελίδα 6. Melilot (μελιλωτόσ) 7. Equisetum (Κοντυλόχορτο) 8. Ruscus (ροφςκοσ) Επίςθσ θ χριςθ κρεμϊν και τηελ με αναηωογονθτικι, ενυδατικι και κακαρτικι δράςθ μποροφν να βελτιϊςουν τθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ μειϊνοντασ τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ κιρςϊν και τθν κατακράτθςθ υγρϊν ενιςχφοντασ τα τοιχϊματα των φλεβϊν.

13 Πωσ μπορεί να αποφευχκεί θ φλεβικι ανεπάρκεια; Η πρόλθψθ τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ είναι ςθμαντικι ιδιαίτερα εάν υπάρχει ζντονο οικογενειακό ιςτορικό. Επομζνωσ θ ζγκαιρθ διάγνωςθ είναι πολφ ςθμαντικι. Στρατθγικζσ για τθν πρόλθψθ των κρόμβων μποροφν να βοθκιςουν ςτθν αποφυγι τθσ χρόνιασ φλεβικισ ανεπάρκειασ. Οι μζκοδοι πρόλθψθσ μπορεί να είναι διαφορετικζσ για κάκε αςκενι και επομζνωσ ζνασ ιατρόσ κα πρζπει να ςχεδιάςει ζνα προςωπικό πρόγραμμα για κάκε περίπτωςθ. Τθ φλεβικι ανεπάρκεια μπορείτε να τθν αντιμετωπίςετε με τα ακόλουκα βιματα: Η διατιρθςθ ενόσ υγιοφσ ςωματικοφ βάρουσ. Εάν είςτε υπζρβαροσ/θ χάςτε βάροσ. Αςκθκείτε ςυςτθματικά. Εάν καπνίηετε, διακόψτε το. Το κάπνιςμα βλάπτει ςτθν κυκλοφορία. Προςτατζψτε τα πόδια ςασ από τραυματιςμοφσ. Αποφφγετε τθν ορκοςταςία για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και κινθκείτε. Διάγνωςθ Ζνασ προςεκτικόσ κλινικόσ ζλεγχοσ κα φζρει ςτθν επιφάνεια τα ςυμπτϊματα του αςκενοφσ, τθν βαρφτθτά τουσ και το αν οφείλονται ςε φλεβικό πρόβλθμα ι ςε μθ φλεβικι ςυνυπάρχουςα μυοςκελετικι, αρτθριακι ι νευρολογικι πακολογία. Για τθν επιβεβαίωςθ των κλινικϊν αποτελεςμάτων μπορεί να χρειαςκοφν περαιτζρω επεμβατικζσ ι μθ εξετάςεισ. Pletix: θ λφςθ φροντίδασ για τον αςκενι ι τον υποψιφιο αςκενι

14 Η πλθκυςμογραφία αποτελεί μία γνωςτι και αξιόπιςτθ μζκοδο (δείτε τθν βιβλιογραφία ςτο τζλοσ αυτοφ του οδθγοφ) μθ επεμβατικι μζκοδο για τον ζλεγχο και αξιολόγθςθ τθσ φλεβικισ κυκλοφορίασ. Επιτρζπει τθν μζτρθςθ των μεταβολϊν ςτον όγκο που παρατθρείται ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι του ςϊματοσ με κάκε καρδιακό κτφπο ωσ αποτζλεςμα του «γεμίςματόσ» τθσ. Επομζνωσ δείχνει, με μθ επεμβατικό τρόπο, το πρόβλθμα ςτθν φλεβικι προσ τα κάτω ροι του ποδιοφ και τθν κατάςταςθ τθσ φλεβικισ παλινδρόμθςθσ ι τθν λειτουργικότθτα τθσ μυϊκισ αντλίασ του μθροφ. Η πλθκυςμογραφία με αντανάκλαςθ φωτόσ ι αλλιϊσ φωτοπλθκυςμιογραφία2, 3 βαςίηεται ςτθν αρχι ότι ο βακμόσ του φωσ που αντανακλάται από το δζρμα είναι ανάλογοσ με τθν ποςότθτα τθσ αιμογλοβίνθσ. Η αντανάκλαςθ του φωτόσ κα είναι ελάχιςτθ ςε ςυνκικεσ μζγιςτου αγγειακοφ «γεμίςματοσ» ενϊ θ ίδια αντανάκλαςθ κα είναι μζγιςτθ ςε ςυνκικεσ μζγιςτου αγγειακοφ «αδειάςματοσ». Το Pletix αποτελεί τθν πρϊτθ ςυςκευι που ζχει ςχεδιαςτεί να βοθκά τουσ χειριςτζσ του ςτθν πρόλθψθ, διαχείριςθ και ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ των πελατϊν. Πωσ γίνεται θ μζτρθςθ με το Pletix Ο αςκενισ κάκεται αναπαυτικά, με τα πόδια να ακουμποφν καλά ςτο ζδαφοσ, και λυγιςμζνα περίπου ςε γωνία ϊςτε να μθν ςυμπιζηονται οι φλζβεσ. Ο αιςκθτιρασ τοποκετείται ςτο εςωτερικό του μθροφ, ςε απόςταςθ περίπου 10 εκ πάνω από τον αςτράγαλο. Μόλισ ξεκινιςει το τεςτ, ο αςκενισ κα πρζπει να μείνει ακίνθτοσ ζωσ ότου ςτακεροποιθκεί το ςιμα βάςθσ (αυτό γίνεται αυτόματα από τθν ςυςκευι). Κατόπιν ο αςκενισ πραγματοποιεί ζνα πρόγραμμα 10 ωκιςεισ του ποδιοφ με ζνα ςυγκεκριμζνο ακουςτικό ςιμα που εκπζμπει θ ςυςκευι, βεβαιϊνοντασ ότι θ φτζρνα πατάει καλά ςτο ζδαφοσ. Κατόπιν ο αςκενισ ςτζκεται ακίνθτοσ και θ ςυςκευι καταγράφει μία προοδευτικι επιςτροφι του ςιματοσ ςτθν βάςθ, λόγω του «γεμίςματοσ» του φλεβικοφ πλζγματοσ. Το χρονικό αυτό διάςτθμα ονομάηεται χρόνοσ πλιρωςθσ. Σε ζνα φυςιολογικό άτομο ο χρόνοσ πλιρωςθσ ςε δευτερόλεπτα είναι περίπου γφρω ςτα 25 δευτερόλεπτα. Σε πακολογικζσ καταςτάςεισ, όταν θ χρόνια φλεβικι ανεπάρκεια είναι ζντονθ, ο χρόνοσ αυτόσ κα είναι μικρότεροσ.

15 Τα αποτελζςματα ταξινομοφνται ςε 4 κατθγορίεσ: φυςιολογικό > 24 δευτερόλεπτα - φλεβικι ανεπάρκεια επιπζδου 1 ελαφρά: από 24 ζωσ 20 δευτερόλεπτα - φλεβικι ανεπάρκεια επιπζδου 2 μζςθ: από 19 ζωσ 10 δευτερόλεπτα - φλεβικι ανεπάρκεια επιπζδου 3 ςοβαρι: < 10 δευτερόλεπτα Η ςυςκευι παρζχει επεξιγθςθ των αποτελεςμάτων και ςφςταςθ κεραπευτικϊν προϊόντων κακϊσ και παραπομπι για περαιτζρω ζλεγχο. Τα προϊόντα που ςυςτινονται μετά τον ζλεγχο ποικίλουν από ελαςτικά καλςόν διαβακμιςμζνθσ πίεςθσ, κρζμεσ, ςυμπλθρϊματα με ςυςτατικά όπωσ βιταμίνεσ και αντιοξειδωτικά εξειδικευμζνα ςτθν αφξθςθ τθσ δφναμθσ των φλεβικϊν τοιχωμάτων και μείωςθ των προβλθμάτων που ςχετίηονται με κακι φλεβικι κυκλοφορία. Το Pletix εξαςφαλίηει επίςθσ τθν πρόλθψθ. Οι φυςιολογικζσ τιμζσ πολλζσ φορζσ ςυνοδεφονται από τθν παρουςία κάποιων ςυμπτωμάτων, όπωσ πριξιμο ςτουσ αςτραγάλουσ ι κατακράτθςθ υγρϊν τα οποία αποτελοφν ενδείξεισ ότι θ κατάςταςθ τθσ φλεβικισ ανεπάρκειασ μπορεί να εμφανιςτεί ςτο μζλλον. Η πρόλθψθ είναι απαραίτθτθ! Η ςυςκευι ζχει ςχεδιαςτεί για παρόχουσ φροντίδασ υγείασ όπωσ κλινικοφσ, φαρμακοποιοφσ και χειριςτζσ ςε κζντρα υγείασ και ομορφιάσ. Βιβλιογραφία τθσ μεκόδου μζτρθςθσ [1]. Circulation 2000; 102; e126-e163, Investigation of Chronic Venous Insufficiency : A Consensus Statement. [2]. The British Journal of radiology, 70 (1997), The value of light reflection rheography as a screening tool for deep venous thrombosis. [3]. Physiol. Meas. 28 (2007) R1 R39, Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. [4]. Journal Of Vascular Surgery, Volume 30, Number 6, Photoplethysmography and calf muscle pump function after subfascial endoscopic perforator ligation [5]. The Journal of Investigative Dermatology, 73: 13-19, 1981 The optics of human skin [6]. Journal Of Vascular Surgery, Volume 43, Number 2, Digital venous photoplethysmography in the seated position is a reproducible noninvasive measure of lower limb venous function in patients with isolated superficial venous reflux

16 Πξφζθιεζε ζπγγξαθήο άξζξσλ γηα ην Newsletter Η πληαθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Newsletter, πξνζθαιεί λένπο θαη θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο απφ φιν ην θάζκα ηεο Άζθεζεο, Τγείαο, Γηαηξνθήο, Δπεμίαο ζηε ζπγγξαθή άξζξσλ γηα ην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ καο. Θα ζέιακε επίζεο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ κέρξη ηψξα ζπκκεηνρή ζαο, ε νπνία έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ κεγάιε απνδνρή θαη ζηα ζεηηθά ζρφιηα πνπ έρεη απνζπάζεη ην Newsletter ηεο SCIENCE TECHNOLOGIES Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Άξζξσλ: Μνξθή.doc Να ζπλνδεχεηαη απφ δηαγξάκκαηα θαη ζρεηηθέο εηθφλεο αλ είλαη δπλαηφλ (ζα πξέπεη απνζηέιινληαη σο μερσξηζηά αξρεία, θαη φρη ελζσκαησκέλα ζην.doc αξρείν) Να ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη πεγέο ζην ηέινο χληνκν βηνγξαθηθφ αξζξνγξάθνπ (θσηνγξαθία -πξναηξεηηθά-, ηξέρνπζα ζέζε, ζεκαληηθέο ζέζεηο, πηπρία θιπ. έσο 7 γξακκέο) Σν άξζξν ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζην

17 Νέα 7Η ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ (ΔΙΔΠ) Φεβξνπαξίνπ 2011 Ξελνδνρείν Divani Caravel, Αζήλα 15 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Μαΐνπ 2011, μελνδνρείν Royal Olympic. Η Παλειιήληα Έλσζε Φαξκαθνπνηψλ κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο αλαθνηλψλεη ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 15νπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Σν Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθφ πλέδξην, ε κνλαδηθή επηζηεκνληθή έθθξαζε φινπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θφζκνπ ζηελ Διιάδα, δηνξγαλψλεηαη θάζε δχν ρξφληα θαη απνηειεί πιένλ θαηαμησκέλν ζεζκφ. ην πξφγξακκα ηνπ 15νπ πλεδξίνπ πεξηιακβάλνληαη νκηιίεο απφ δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο θαη μέλνπο επηζηήκνλεο, θαζψο θαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη δνξπθνξηθά ζπκπφζηα. Σν πλέδξην απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ θαξκαθνπνηψλ απφ φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο θιάδνπο φπσο, Φαξκαθεία, Ννζνθνκεία, Βηνκεραλίεο, Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη Αζθαιηζηηθά Σακεία. 34 Η COSMOESTETICA Μάξηηνο 2011 Έθζεζε Μεραλεκάησλ θαη Πξντφλησλ Αηζζεηηθήο, κε ηαπηφρξνλν πκπφζην, πνπ νξγαλψλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Αληηπξνζψπσλ, Δηζαγσγέσλ, Καηαζθεπαζηψλ Μεραλεκάησλ Αηζζεηηθήο- Φπζηνζεξαπείαο & Παξαζθεπαζηψλ Καιιπληηθψλ (Π..Α.Μ.Κ.Α.) θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ Αηζζεηηθψλ, αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ επαγγεικαηηψλ ζε φ,ηη λεφηεξν έρεη λα παξνπζηάζεη ν θιάδνο. Γηα δειψζεηο ζπκκεηνρήο επηθνηλσλείζηε κε ηε γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΚΑ.

18 Γξαζηεξηφηεηεο ΤΝEΡΓΑΙΑ ΜΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN Η εηαηξεία καο εμφπιηζε ην Ννζνθνκείν Metropolitan κε ηελ ζπζθεπή βηνειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο Bioscan 916 ΔΝΑΡΞΗ ΤΝEΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ KINISSIS Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζην θαηάζηεκα Kinissis Αιίκνπ ζηελ Αζήλα

19 ΔΝΑΡΞΗ ΤΝEΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ SPORT 2000 Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα CHARDER, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζηα Sport 2000 Αιίκνπ ζηελ Αζήλα κεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ λέα δηεχζπλζε Απφ ηελ επίζθεςε γηα εθπαίδεπζε ζηα πξντφληα CHARDER, YAMMAX, POLAR θαη ACCUSPLIT ζηα Sport 2000 Μεληδίνπ

20 Σα λέα καο Η SCIENCE TECHNOLOGIES ΣΟ FACEBOOK Η εηαηξία καο βξίζθεηαη ζην facebook ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: Όζνη έρεηε ήδε ινγαξηαζκφ ζην facebook απιά θάληε θιηθ ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν ή ζηελ αλαδήηεζε πιεθηξνινγήζηε SCIENCE TECHNOLOGIES θαη γίλεηε fan ψζηε λα ελεκεξψλεζηε γηα φια ηα ηξέρνληα επηζηεκνληθά θαη ζπλεδξηαθά λέα ζην ρψξν ηεο ΤΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΤΔΞΙΑ. Όζνη δελ έρεηε ινγαξηαζκφ ζην facebook κπνξείηε λα εγγξαθείηε ζην Δπηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα NEO Πξνδεκνζίεπζε πξάμεο επηρνξήγεζεο ειιεληθψλ θνξέσλ ζην πιαίζην ηεο 2εο Πξνθήξπμεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλήο Πξσηνβνπιίαο ENIAC JU (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking) Αλακέλεηαη ηφρνο ησλ Κνηλψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο παξνχζαο πξάμεο, είλαη ε ελίζρπζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο Δ&Σ δηεξγαζίεο δηθηχσζεο θαη θπξίσο ζηε ζπκκεηνρή δπλακηθψλ θαη κε πςειή ηερλνγλσζία Μηθξνκεζαίσλ (ΜκΔ) ζε έξγα κεγάιεο εκβέιεηαο, πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε βηνκεραλία (θπξίσο εθηεινχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία). Η ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαίξσλ δηαθνξεηηθψλ θαη αιιειν-ζπκπιεξνχκελσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, θαζψο θαη αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ θαη παξάιιεια ε έληνλε αιιειεπίδξαζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ Δ&Σ θνξέσλ, κε ηελ παξαγσγή λέσλ επηζηεκνληθψλ πξντφλησλ, απνηειεζκάησλ θαη ππεξεζηψλ αθελφο, αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ βειηησκέλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο αθεηέξνπ. Σνκείο ελδηαθέξνληνο Έξεπλα Σερλνινγία Καηλνηνκία Καηεγνξία δηθαηνχρσλ Ννκηθά πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) Δθπαηδεπηηθά - Δξεπλεηηθά ηδξχκαηα Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ππνβάιεη ειιεληθφο θνξέαο δηθαηνινγεηηθά επηρνξήγεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο είλαη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ 2ε Πξνθήξπμε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ηεο 19εο Μαξηίνπ 2009 ηεο ENIAC Joint Undertaking θαη ην έξγν, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ζαλ Δηαίξνο ή πληνληζηήο λα έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη λα έρεη εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο 2εο Πξνθήξπμεο ππνβνιήο Πξνηάζεσλ ηεο JU ENIAC. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο έξγα πνπ ήδε ρξεκαηνδνηνχληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο ή νξηζκέλεο δξάζεηο ηνπο, απφ άιινπο εζληθνχο πφξνπο. Η επηρείξεζε/άιινο θνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ή δεζκεχεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ 2ε Πξνθήξπμε ηνπ 2009 ηεο ENIAC θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 3 έηε ή πεξηζζφηεξν θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηάξθεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ.

21 Ση ρξεκαηνδνηείηαη Η Γεκφζηα Γαπάλε θαιχπηεη πνζνζηφ 100% (83,3% ΓΓΔΣ & 16,7% Joint Undertaking ENIAC) ηεο ζπκκεηνρήο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, γηα ηα Γεκφζηα Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα θαη ηα Αλψηαηα Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΙ). ηελ πεξίπησζε ηεο βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ηεο πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο νη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ην πνζνζηφ 83,3%, εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δηαδίδνληαη επξέσο κέζσ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ ή κέζσ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζε επηζηεκνληθά θαη ηερληθά πεξηνδηθά ή δηαηίζεληαη ζε αξρεία απνζήθεπζεο κε ειεχζεξε πξφζβαζε ή κέζσ δσξεάλ ινγηζκηθνχ ή ινγηζκηθνχ αλνηρηήο πεγήο. Απφ ηνπο πφξνπο ηεο παξνχζαο δξάζεο θαιχπηνληαη κεξηθψο νη δαπάλεο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο (ΜκΔ, επηρεηξήζεηο), είλαη σο εμήο: α) Γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ β) Γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ γ) Λνηπά έμνδα ιεηηνπξγίαο δ) Γεληθά (έκκεζα) έμνδα Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πξνο Γεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη Γεκφζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, είλαη σο εμήο: α) Γαπάλεο πξνζσπηθνχ β) Γεληθά (έκκεζα) έμνδα Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζνχλ κε ηελ επίζεκε πξνθήξπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. NEO Φεθηαθή ελίζρπζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ΑΝΑΜΔΝΔΣΑΙ Πεξηγξαθή: Δλίζρπζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνβνιήο ηνπο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αμηνπνηψληαο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Η δξάζε βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ζρεδηαζκνχ. Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο: Σνπξηζηηθά γξαθεία, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ, επηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο ΙΥ απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο κνηνζηθιεηψλ άλσ ησλ 50cc, αγνξαία ηνπξηζηηθά Γ.Υ. (ιηκνπδίλεο), ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα θαη λαπινκεζηηηθά γξαθεία. Γηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ δξάζε: ,00 Η ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε (άζξνηζκα εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ) ηεο δξάζεο αλέξρεηαη ζε επξψ «Δγγχεζε απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ Υακειφηνθσλ Γαλείσλ γηα ηελ Κάιπςε Φνξνινγηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ΜΔ/ΠΜΔ» Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο ΜΔ/ΠΜΔ (πνπ έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ έσο ) νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, πνπ έρνπλ έδξα ζε νπνηαδήπνηε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο, απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο - ΔΜΔ θαη εκθαλίδνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 10 εθαη. Η δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ηελ εθηφο αλ ε εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξαγκαηνπνηεζεί λσξίηεξα. Δηδηθφηεξα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο ΜΔ/ΠΜΔ πξνο ηηο ηξάπεδεο είλαη ε θαη παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ απηψλ απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ε

22 Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη πθηζηάκελεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, νηαζδήπνηε κνξθήο (φπσο αηνκηθέο, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ, θιπ.) αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο ηεξνχκελσλ βηβιίσλ ηνπ ΚΒ, πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Έρνπλ θέληξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο, ππνινγηδφκελνπο ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο-Δ.Μ.Δ, κε βάζε ην έληππν Δ7 (ήηνη έληππν Δ7 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010) ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο ή αληίζηνηρεο απνδεηθηηθήο αμίαο έγγξαθν. Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη.. Έρνπλ ππνρξεψζεηο πξνο ΓΟΤ θαη Αζθαιηζηηθά Σακεία θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθπγήο ηνπο ζηηο ΓΟΤ θαη ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία. Έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ζηελ ΓΟΤ έσο Σν Πξφγξακκα αθνξά ζηελ εγγχεζε λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ηαθηήο ιήμεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ΜΔ/ΠΜΔ ζε ΓΟΤ θαη ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία. θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθπγήο ηνπο γηα βεβαίσζε νθεηιψλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν θαηψηαην επηιέμηκν πνζφ δαλείνπ πξνο εγγχεζε είλαη 5.000,00 Σν αλψηαην επηιέμηκν πνζφ δαλείνπ πξνο εγγχεζε είλαη ,00 Σν αλψηαην πνζφ ηνπ δαλείνπ αλά ΜΔ/ΠΜΔ πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ ζηελ επηρείξεζε θαη ζπγθεθξηκέλα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: ΔΣΗΙΔ ΜΟΝΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ (Δ.Μ.Δ.) ΑΝΩΣΑΣΟ ΠΟΟ ΓΑΝΔΙΟΤ Απφ 0 έσο θαη 4, Απφ 5 έσο θαη 19, Απφ 20 έσο θαη 49, Κάζε επηρείξεζε ππνβάιεη κία αίηεζε γηα ππαγσγή ζην Πξφγξακκα θαη ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ΓΟΤ θαη Αζθαιηζηηθά Σακεία. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νθεηιέο πξνο ηηο ΓΟΤ θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ δαλείνπ ηφηε ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη πιήξσο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο νθεηιέο θαη λα ξπζκίδνληαη νη ππφινηπεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ γίλεηαη αλαινγηθή πεξηθνπή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ δαλείνπ. Σα αλσηέξσ ζα απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλελλφεζεο κεηαμχ ΜΔ/ΠΜΔ θαη Σξάπεδαο. Πξνδεκνζίεπζε πξνγξάκκαηνο "Πξάζηλνο Σνπξηζκφο" Αλακέλεηαη θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, κε νηθνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αμηνπνηψληαο ηα ηδηαίηεξα ηνπηθά, γεσγξαθηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Η επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη σο ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο

23 ιεηηνπξγίαο Η επηρείξεζε είλαη πθηζηάκελε κε εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ Η επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνχζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα επξψ Γελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο), φπσο απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» Η επηρείξεζε έρεη ππνβάιεη κία (1) κφλν πξφηαζε έξγνπ γηα θάζε Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ θαη έρεη θαηαζέζεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηεο παξνχζεο πξνδεκνζίεπζεο Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία Ση ρξεκαηνδνηείηαη Οη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ είλαη νη εμήο: 1. Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 2. Κηηξηαθά δηακφξθσζε ρψξσλ - εηδηθέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 3. Γαπάλεο πηζηνπνίεζεο, επαιήζεπζεο, επηθχξσζεο ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 4. Ακνηβέο ζπκβνχισλ θαη άιιεο ππεξεζίεο 5. Δλεκέξσζε θαη πξνβνιή ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ''Πξάζηλνο Σνπξηζκφο'' εληζρχνληαη έξγα χςνπο επέλδπζεο απφ εσο Σν χςνο ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νξίδεηαη ζην 40%. Δπηπιένλ πξνζαχμεζε θαηά 5% δίλεηαη ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζε κηθξά λεζηά θάησ ησλ θαηνίθσλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ «Δγγχεζε απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ Υακειφηνθσλ Γαλείσλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ αγνξάο πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ» ε εθαξκνγή ηίζεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ην πξφγξακκα ηεο ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. γηα ηελ εγγχεζε ρακειφηνθσλ δαλείσλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ αγνξάο πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππφ ζχζηαζε (πνπ δηαζέηνπλ ΑΦΜ), λενζχζηαηεο, λέεο θαη πθηζηάκελεο ΜΔ/ΠΜΔ νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, έρνπλ έδξα ζε νπνηαδήπνηε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο, απαζρνινχλ (ή ζα απαζρνιήζνπλ, γηα ηηο ππφ ζχζηαζε ζην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο) ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο - ΔΜΔ θαη εκθαλίδνπλ (ή πξνβιέπεηαη, γηα ηηο ππφ ζχζηαζε ΜΔ/ΠΜΔ, φηη ζα εκθαλίζνπλ ζην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο) εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 10 εθαη.. Η δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ηελ , εθηφο αλ ε εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξαγκαηνπνηεζεί λσξίηεξα. Δηδηθφηεξα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο ΜΔ/ΠΜΔ πξνο ηηο ηξάπεδεο είλαη ε θαη παξαιαβήο απηψλ ησλ αηηήζεσλ απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ε

24 Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη λέεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηελ ΜΔ/ΠΜΔ ζηε δαλεηνδνηνχζα ηξάπεδα, κεηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην απηφ ην Σακείν Δγγπνδνζίαο (ΣΔΜΠΜΔ) εγγπάηαη κεγάιν κέξνο ησλ δαλείσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη ΜΔ θαη ΠΜΔ κε ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ρακειφ ζρεηηθά επηηφθην, παξνρή ειάρηζησλ ή κεδεληθψλ εμαζθαιίζεσλ γηα ηηο ΜΔ θαη ΠΜΔ θαη νκαιφ ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Έηζη, επηκεξίδεηαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο αλάκεζα ζηα ηξία εκπιεθφκελα κέξε (επηρεηξήζεηο, πηζησηηθά ηδξχκαηα, Σακείν Δγγπνδνζίαο). Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: - λα δνζεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ΜΔ/ΠΜΔ ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε νθεηιψλ πξνο πξνκεζεπηέο, αιιά θαη ν κεζνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ΜΔ/ΠΜΔ - λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο, νη νπνίνη πιεξψλνληαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, - λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ ΜΔ/ΠΜΔ κέζσ πξνθαζνξηζκέλνπ ρακεινχ επηηνθίνπ θαη παξνρήο ειάρηζησλ ή κεδεληθψλ εμαζθαιίζεσλ δαλεηζκνχ ησλ ΜΔ/ΠΜΔ, πξάγκα πνπ ζα βειηηψζεη αηζζεηά ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, ιακβαλνκέλεο ππ' φςηλ ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, - λα δηεπθνιπλζεί ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ κε ηελ παξνρή επλντθψλ φξσλ (δηεηήο πεξίνδνο ράξηηνο θαη κεγάιε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ). - λα απειεπζεξσζνχλ πφξνη ή λα αλαδεηεζνχλ ζην κέιινλ λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ Όπσο επηζεκαίλεηαη, φια ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ κε ηελ εγγχεζε ηεο ΣΔΜΠΜΔ, γεγνλφο πνπ ζα αλαδείμεη ην Σακείν Δγγπνδνζίαο σο θεληξηθφ κεραληζκφ ππνβνήζεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα πιεξνθνξίεο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη: ηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ., Λ. Ακαιίαο 26 Αζήλα , ηει , ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (www.ypoian.gr). «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΔΡΓΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΗΛΙΚΙΑ 22-64» Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), θ α ι ε ί ηηο άλεξγεο γπλαίθεο ειηθίαο εηψλ πνπ αλνίγνπλ λέα επηρείξεζε, λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΔΡΓΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑ 22-64», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», Θεκαηηθφο Άμνλαο 3, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 7, 8, 9 : «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε». ηφρνο ηεο πξάμεο είλαη ε πξνψζεζε αλέξγσλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο άλεξγεο γπλαίθεο: κε δηθαίσκα επηδφηεζεο αλεξγίαο πνπ ζα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα ζε θαηλνηφκνπο θιάδνπο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία θαη κέιε εηαηξείαο (Ο.Δ., Δ.Δ. γηα ην νκφξξπζκν κέινο ηεο ή Δ.Π.Δ.), πνπ κεηέρνπλ κε πνζνζηφ απφ 51% έσο 60% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γηα ηελ πξάμε απηή, δηθαηνχρνη είλαη νη άλεξγεο γπλαίθεο πνπ αλνίγνπλ λέα επηρείξεζε. 1. Οη ελδηαθεξφκελεο ζα πξέπεη: 1.1. Να έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ (δηαζέηνληαο δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή κέρξη θαη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε) θαη λα έρνπλ σθειεζεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο.

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Δ. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων European SCOPE fellow 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ελληνική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Χαπάλαμπορ Μεπμίγκηρ Πνεςμονολόγορ, Ειδικόρ ιαηπόρ ύπνος (ΑBCISS) Δνηηρ Επγαζηηπίος Ύπνος 401 ΓΣΝΑ Aχπνία Αναφερόμενθ δυςκολία ςτθν ζλευςθ του φπνου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα