ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 52, παρ. 7, περίπτωση β του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ) Του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 84). δ) Του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). ε) Του π.δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 35). στ) Της υπ αριθμ. 509/ Απόφασης του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού περί ανάθε σης αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό Πολιτισμού (ΦΕΚ Β 282 ). ζ) Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187). 2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ. 227/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλί ου Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Του ριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Πολιτισμού αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμός Αυτοκινητοδρόμιο είναι χώρος κατάλληλα διαμορ φωμένος που βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και προορίζεται για τη διεξαγωγή αγώνων αυτοκινή του και αποτελείται από το σύνολο των υποδομών: α) πίστας αγώνων αυτοκινήτου, β) κτιριακών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τους αγώνες αυτοκινήτου και γ) συμπληρωματικών υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο (παρ.7 του άρθρου 52 του ν. 3105/2003). Άρθρο 2 Προϋποθέσεις Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου επι τρέπεται σε ενιαίο γήπεδο επιφάνειας τουλάχιστον 400 στρεμμάτων κείμενο εκτός οικιστικών περιοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά προστατευομένων περιοχών, το οποίο είναι άμεσα προσπελάσιμο από όλα τα μέσα μεταφοράς και ευ ρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέ τρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 3, 4 και 5 αστέρων συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 1000 κλινών. Άρθρο 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 1. α. Ικανοποιητικό συγκοινωνιακό δίκτυο Χερσαίες και θαλάσσιες συγκοινωνίες 1. β. Αεροδρόμιο Χρονοαπόσταση μικρότερη από 120 χλμ. 2 ώρες 1.γ. Δρόμος προσπέλασης σύνδεσης με εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο και δυνατότητα κυκλοφοριακής σύνδεσης της εγκατάστασης με το δρόμο προσπέλασης Ελάχιστο πλάτος 8,0 μ. 2. Εξασφάλιση υδροδότησης σε πόσιμο νερό, ηλεκτρο δότησης και τηλεφωνίας Δυνατότητα παροχών 3. Θέση γηπέδου 3α. Όρια οικισμού ή σχεδίου πόλης Εκτός των ορίων αυτών. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να εξασφαλίζεται η αποφυγή ηχορύπανσης 3β. Όρια παραδοσιακών οικισμών Ελάχιστη απόστα ση 2.000μ σε ευθεία γραμμή 3γ. Αρχαιολογικοί και χώροι νεώτερων μνημείων Ελάχιστη απόσταση 1.500μ σε ευθεία γραμμή από τα όρια των χώρων αυτών ή των τυχόν καθορισμένων ζω νών προστασίας τους 3δ. Εθνικοί Δρυμοί, βιότοποι και προστατευόμενες περιοχές Ελάχιστη απόσταση 2.000μ σε ευθεία γραμμή από τα όρια των περιοχών αυτών ή των τυχόν καθορι σμένων ζωνών προστασίας τους 4. Κέντρα υγειονομικής περίθαλψης και σταθμός Πυ ροσβεστικής

2 34 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4α. Από Περιφερειακό Νοσοκομείο Απόσταση μικρό τερη των 50 χλμ. 4β. Από Κέντρο Υγείας Απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. 4γ. Από σταθμό Πυροσβεστικής Απόσταση μικρότερη των 50 χλμ 5. Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα 3,4 & 5 αστέρων συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον κλινών Απόσταση μικρότερη των 100 χλμ 6. Εγκαταστάσεις αναψυχής και κέντρα διασκέδασης Απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. 7. Άλλες εξυπηρετήσεις (Τράπεζα, ταχυδρομεία, του ριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, εμπορικά καταστήματα, φαρμακεία κ.λ.π.) Απόσταση μικρότερη των 50 χλμ Άρθρο 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ α. Έκταση : τ.μ. κατ ελάχιστον β. Μορφολογία εδάφους : σχετικά επίπεδη 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΙΣΤΑΣ) α. μήκος πίστας : 2,5 χλμ. 8,0 χλμ. β. ελάχιστο πλάτος πίστας : 12,0 μ. (εκτός της ευθείας εκκίνησης επιτάχυνσης) γ. πλάτος πίστας στην ευθεία εκκίνησης : 15,0 μ. κατ ελάχιστον δ. μήκος ευθείας εκκίνησης : 250μ. κατ ελάχιστον ε. κλίσεις πίστας : κατά μήκος σύμφωνα με τους κα νονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλετών (FIM) : εγκάρσια σύμφωνα με τους κανονισμούς των FIA και FIM 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 3.1. Βοηθητικός δρόμος εξυπηρέτησης Πίστας (Service Road) παράλληλα της Πίστας για κίνηση και βαρέων οχημάτων : Ελάχιστο πλάτος 3,0 μ Περιφράξεις και λοιπές ρυθμίσεις και διαμορφώ σεις ασφαλείας πίστας : Αριθμός, τρόπος κατασκευής, υλικά και θέσεις σύμ φωνα με τους κανονισμούς των αντίστοιχων με τους Αγώνες των μηχανοκίνητων Διεθνών Ομοσπονδιών Οδικές προσβάσεις (είσοδοι έξοδοι) στην πί στα: 1. πλάτος κατ ελάχιστον 8,0 μ. 2. Σημεία πρόσβασης από το βοηθητικό δρόμο ανά 500,0 μ Χώρος συντήρησης και επισκευών (Pits) συνολικής έκτασης κατ ελάχιστον τμ. : 1. Δέκα οχτώ (18) τουλάχιστον χώροι (Boxes), έκα στος με παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, πε πιεσμένου αέρα, συστήματος πυρόσβεσης, συλλογής σκουπιδιών κ.λ.π 2. Διάδρομος Pits αυστηρά φυλασσόμενος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των FIA και FIM 3. Χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης (Parc Fermé), αυστηρότατα φυλασσόμενος, έκτασης κατ ελάχιστον 500 τμ Χώρος στάθμευσης βοηθητικών οχημάτων (ασθε νοφόρα, πυροσβεστικά, γερανοφόρα) : 1. κατ ελάχιστον τ.μ. 2. εσωτερικά της πίστας, πλησίον του χώρου Διεύ θυνσης Αγώνων και με άμεση πρόσβαση στον Service Road Θέσεις παρατήρησης και ελέγχου πίστας : Σε σημεία που να εξασφαλίζουν καθαρή ορατότητα μεταξύ τους Σήμανση : Πλήρης σήμανση του χώρου και φωτεινή σηματοδό τηση κατά τους κανονισμούς των FIA και FIM Φωτισμός : Επαρκής φωτισμός με τρόπο και μέσα που εξασφαλί ζουν την ορατότητα και την ασφαλή οδήγηση, σύμφωνα με τους κανονισμούς των FIA και FIM 3.9. Τούνελ πρόσβασης στο εσωτερικό της πίστας : 1. Διαστάσεις : ελάχιστο πλάτος 6,0 μ. και ελάχιστο καθαρό ύψος 3,0 μ. 2. Αριθμός : Τουλάχιστον 1 II. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μόνιμες κατασκευές Α. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙ ΛΟΞΕΝΙΑΣ 1. Διεύθυνση Αγώνα : 30,0 τ.μ, τουλάχιστον. 2. Αίθουσα υποδοχής : 20,0 τ.μ. τουλάχιστον. 3. Γραμματεία Αγώνων : 2 x 20,0 τ.μ. : 40,0 τ.μ. του λάχιστον. 4. Αίθουσα χρονομέτρων (+ W.C.) : 25,0 τ.μ. τουλάχι στον. 5. Αίθουσα επιθεωρητών πίστας (+ W.C.) : 30,0 τ.μ. τουλάχιστον. 6. Αίθουσα συνεδριάσεων αγωνοδικών (+ W.C.) : 40,0 τ.μ. τουλάχιστον. 7. Αίθουσα ελέγχου οπτικό ακουστικών μέσων : 40,0 τ.μ. τουλάχιστον. 8. Γραφεία Διοίκησης Αυτοκινητοδρομίου (+ W.C.) : 150,0 τ.μ. τουλάχιστον. 9. Αίθουσες φιλοξενίας (+ W.C.) : 60,0 τ.μ. τουλάχι στον. 10. Αίθουσα επισήμων (+ W.C.) : 80,0 τ.μ. τουλάχι στον. 11. Bar Εστιατόριο προσκεκλημένων (+ W.C.) : 150,0 τ.μ. τουλάχιστον. 12. Ιατρείο Α Βοήθειες (+ W.C.) : 50,0 τ.μ. τουλάχι στον. 13. Γραφείο Αστυνομικού Επιθεωρητή (+ W.C.) : 20,0 τ.μ. τουλάχιστον. 14. Βάθρο Απονομών : 25,0 τ.μ, τουλάχιστον. Β. ΧΩΡΟΙ ΤΥΠΟΥ 1. Αίθουσα τύπου : 100,0 τ.μ. τουλάχιστον 2. Αίθουσα ενημέρωσης (briefing) : 50,0 τ.μ. τουλάχι στον 3. Αίθουσα συνεντεύξεων (T.V.) : 40,0 τ.μ. τουλάχι στον 4. Καμπίνες αναμετάδοσης αγώνων : 4 x 4,0 τ.μ. : 16,0 τ.μ. τουλάχιστον Γ. ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 1. Τρεις (3) τουλάχιστον μονάδες αποδυτηρίων με W.C ντουζ. : 3 x 25,0 τ.μ : 75, 0 τ.μ. 2. Χώροι στάθμευσης (Paddocks) Οχημάτων Συμμετε χόντων : τ.μ. κατ ελάχιστον Δ. ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ 1. Κερκίδες : Κύρια κερκίδα στο σημείο εκκίνησης και τερματισμού, θέσεων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κυλικεία Εστιατόρια κοινού : 100,0 τ.μ. x 2 = 200,0 τ.μ. 3. W.C. κοινού (ανδρών γυναικών) : 20 μονάδες σε τρεις τουλάχιστον ομάδες 4. Χώροι στάθμευσης κοινού σε δύο ή περισσότερες θέσεις : κατ ελάχιστον τ.μ. Είναι δυνατόν να προταθούν περισσότερα του ενός σημεία τοποθέτησης κερκίδων (μονίμων ή προσωρινών) σε περιοχές ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη χάραξη της πίστας. Σε κάθε ένα από τα πρόσθετα αυτά σημεία τοποθέτη σης κερκίδων να υπάρχουν αντίστοιχες, μόνιμες ή προ σωρινές, εξυπηρετήσεις σε κυλικεία και W.C. κοινού. Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Ελικοδρόμιο 2. Πιθανός χώρος στάθμευσης κινητής μονάδας χει ρουργείου με τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις υποδομών 3. Μονάδα συντήρησης της εγκατάστασης όπως στέ γαστρα μηχανημάτων συντήρησης και κλειστός αποθηκευτικός χώρος υλικών 4. Θέση συγκομιδής και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων 5. Πύργοι T.V. σε κατάλληλα σημεία κατά μήκος της πίστας Ως προς τις προδιαγραφές των ανωτέρω εγκαταστά σεων ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. III. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Εξοπλισμός χρονομετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων : Κάλυψη της γραμμής εκκίνησης, τερμα τισμού και τριών ενδιάμεσων σημείων με τηλεμετρικά συστήματα αυτόματης χρονομέτρησης (transponders) και κάμερες τηλεοπτικών λήψεων. 2. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος και Τροφοδοτικά αδια λείπτου λειτουργίας (UPS) : Κατάλληλα για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ασφαλείας, αγώνων κλπ. 3. Μέσα διάσωσης : Πλήρης εξοπλισμός φορητών μέ σων και ένα τουλάχιστον όχημα άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού (FIV). 4. Ασθενοφόρα οχήματα: Τουλάχιστον ένα, πλήρως εξοπλισμένο Α & Β τύπου, υποχρεωτικά κατά την δι άρκεια διεξαγωγής των αγώνων 5. Πυροσβεστικά μέσα : Τα απαραίτητα φορητά και σταθερά μέσα 6. Πυροσβεστικό όχημα : Τουλάχιστον ένα υποχρεω τικά κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων 7. Γερανός αυτοκινούμενος : Δυνατότητας 2 τόνων 8. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις : Κάλυψη των απαραί τητων χώρων με ένταση μέχρι 120 DB για τους θεατές και ιδιαίτερη εγκατάσταση για τους χώρους Paddock, Pits κ.λ.π. 9. Οθόνες πληροφόρησης θεατών : Αριθμός ανάλογος με τις θέσεις των κερκίδων 10. Μέσα επικοινωνίας με τους Κριτές Σηματωρούς και Στελέχη των αγώνων : Απαραίτητος αριθμός σε πομποδέκτες υψηλών συχνοτήτων (VHF/UHF) 11. Εξυπηρετήσεις χώρων Pits με δίκτυα Η/Υ, T.V., Ηλε κτρισμού και Τηλεφώνου 12. Εξυπηρετήσεις Boxes : Όπως στην παραπάνω πα ράγραφο 11 και επιπλέον Ρεύμα Τριφασικό, αέρα, νερό πόσιμο και αποχετεύσεις 13. Εξυπηρετήσεις Paddocks : Ότι αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους 11 και 12 και επιπλέον πρόβλε ψη για τουλάχιστον 20 Ρευματοδότες Τριφασικού και 20 Ρευματοδότες Μονοφασικού ρεύματος, ελάχιστης ισχύος 3 x 40 A και 40 Α αντίστοιχα. 14. Υποσταθμός Δ.Ε.Η. Άρθρο 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 1. Έγκριση σκοπιμότητας Η έγκριση σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ), η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει για δύο έτη. Αν στο διάστημα αυτό εκδοθεί έγκριση καταλληλότητας οικο πέδου, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης σκοπιμότητας ακολουθεί την ισχύ της έγκρισης αυτής. Για την έγκριση σκοπιμότητας υποβάλλεται στην αρ μόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ φάκελος σε τρεις σειρές με τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Αίτηση με όλα τα στοιχεία του κυρίου ή του νομέα του γηπέδου. β) Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: έως 1: όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, η έδρα του πλησιέστερου Ο.Τ.Α., το πλησιέστερο λιμάνι, αερο δρόμιο, το πλησιέστερο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας και Σταθμός Πυροσβεστικής. Πρέπει να σημειώνονται επίσης οι υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες με την κατηγορία και την δυναμικότητά τους, εντός της ακτί νας 100 χλμ, οι οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος είναι απαραίτητες για τη λειτουργική υποστήριξη του αυτοκινητοδρομίου. γ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου σε κλίμακα 1:2000 στο οποίο σημειώνονται : γα) Οι υψομετρικές καμπύλες γβ) Τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμοροι ιδιοκτήτες γγ) Οι διαστάσεις, το εμβαδόν του γηπέδου και ο προσανατολισμός του γδ) Οι ισχύοντες όροι δόμησης θεωρημένοι από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο γε)υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτή της του γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα γστ) Τα κτίρια που τυχόν υπάρχουν εντός του γη πέδου καθώς και τυχόν δίκτυα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, υδροδότησης και άλλων παροχών. γζ) Η κύρια οδός προσπέλασης γη) Τα σημεία λήψης των φωτογραφιών δ) Φωτογραφίες του γηπέδου και των εντός αυτού υπαρχόντων κτισμάτων και άλλων στοιχείων ενδιαφέ ροντος. ε) Έκθεση περιβαλλοντικών στοιχείων και υποδομών που περιλαμβάνει : εα) Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος το γήπεδο και την ευρύτερη περιοχή με αναφορά στα γεωμορφο λογικά στοιχεία, στη χλωρίδα, στα επιφανειακά ύδατα και στις προστατευόμενες περιοχές (εθνικοί δρυμοί, περιοχές NATURA). εβ) Περιγραφή δομημένου περιβάλλοντος και χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή με αναφορά στα αστικά κέντρα και τους οικισμούς, στις τουριστικές υποδομές

4 36 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και εγκαταστάσεις, στις βιομηχανικές, γεωργικές και λοιπές χρήσεις, στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. εγ) Περιγραφή των υποδομών με αναφορά στην προσπέλαση και τις συγκοινωνιακές υποδομές (οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια), στη δυνατότητα υδρο δότησης, ηλεκτροδότησης, σύνδεσης με φυσικό αέριο, αποχέτευσης και τηλεφωνικής σύνδεσης. στ) Τεχνική και οικονομική έκθεση που περιλαμβά νει: στα) Το αναλυτικό κτιριολογικό πρόγραμμα του προ τεινόμενου αυτοκινητοδρομίου (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χαρακτηριστικών της πίστας και των συναφών της εγκαταστάσεων, καθώς και των προτεινο μένων κτιριακών κατασκευών και άλλων διαμορφώσεων) και το προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργίας του. στβ) Το προεκτιμώμενο κόστος για τα επιμέρους τμή ματα της εγκατάστασης. στγ) Την προβλεπόμενη απασχόληση ζ) Έκθεση βιωσιμότητας που περιλαμβάνει : ζα) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας και εμπειρίας του αιτούντος. ζβ) Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στις υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το αυτοκι νητοδρόμιο στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. ζγ) Αναφορά στις χρηματοδοτικές πηγές (ιδιωτική συμμετοχή, τραπεζικό δάνειο, επιχορηγήσεις). ζδ) Σύνδεση του αυτοκινητοδρομίου με τις τουριστικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή. ζε) Εκτίμηση βιωσιμότητας 2. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρε σία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αίτηση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Η έγκριση αυτή αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου. Η Μελέτη Περιβαλλοντι κών Επιπτώσεων συντάσσεται σύμφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία (ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91 τ. Α ), υπ αριθμ /2002 (Φ.Ε.Κ τ. Β ) κοινή υπουργική απόφαση, την υπ αριθμ /703/Φ104/ (Φ.Ε.Κ. 332 τ.α ) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και την υπ αριθμ. 1661/1994 (Φ.Ε.Κ. 786 τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση]. 3. Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου Η έγκριση καταλληλότητας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ. Για την έγκριση αυτή υποβάλλεται πλήρης φάκελος σε πέντε σειρές με τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του παρόντος, στην αρ μόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ. Οι δύο από τις ως άνω σειρές διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων, να εξετάσει το θέμα και να επιστρέψει τη μία σειρά στον ΕΟΤ, συνο δευόμενη από σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής με τη σύμφωνη γνώμη της ή με τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις της. Η εν λόγω Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, εάν το κρίνει σκόπιμο, και πρόσθετα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν διάταγμα, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη. Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία απορρίψει τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου, ή οι τυχόν παρατηρή σεις της δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, για λόγους που αφορούν στον επενδυτή ή ακόμη και για αντικειμε νικούς λόγους, η αίτηση καταλληλότητας απορρίπτεται εκ μέρους του ΕΟΤ. Για την έγκριση ή απόρριψη ακο λουθείται διαδικασία ανάλογη της προβλεπόμενης για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για τη δημι ουργία αυτοκινητοδρομίου ισχύει για δύο (2) χρόνια και η ανανέωσή της είναι δυνατή με σχετική αίτηση του επενδυτή, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο της ανανέωσης. 4. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης Υποβάλλεται πλήρης φάκελος σε πέντε σειρές με τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 του παρόντος στην αρμό δια Διεύθυνση του ΕΟΤ. Οι δύο από τις ως άνω σειρές διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπη ρεσιών της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμέ νου εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων, να εξετάσει το θέμα και να επιστρέψει τη μία σειρά στον ΕΟΤ, συνοδευόμενη από σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής με τη σύμφωνη γνώμη της ή με τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις της για το αθλητικό τμήμα των εγκαταστάσεων. Η εν λόγω Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, εάν το κρίνει σκόπιμο, και πρόσθετα στοιχεία, πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν διάταγμα, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη. Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία απορρίψει τη δημιουργία του αυτοκινητοδρομίου ή οι τυχόν παρα τηρήσεις της δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, για λόγους που αφορούν στον επενδυτή ή ακόμη και για αντικειμενικούς λόγους, η αίτηση έγκρισης της αρχι τεκτονικής μελέτης απορρίπτεται εκ μέρους του ΕΟΤ. Για την έγκριση ή απόρριψη της μελέτης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ ισχύ ει για τέσσερα (4) χρόνια. Αν στο διάστημα αυτό εκδοθεί οικοδομική άδεια, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης του ΕΟΤ, ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής αδείας. Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί μείνει ανεκτέλεστη και λήξει, απαιτείται ανανέωση των εγκρίσεων του ΕΟΤ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο ανανέωσης. Άρθρο 6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 1) Αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτή τη ή νομέα του γηπέδου. Σε περίπτωση που έχει συστα θεί εταιρεία, υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της και το Φ.Ε.Κ. που έχει δημοσιευθεί (Υπόδειγμα 1 του άρθρου 9 του παρόντος ). 2) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής (Υπόβαθρο Γ.Υ.Σ.) σε κλίμακα 1: ή 1:25.000, όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, ο συσχετισμός του με δημόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λ.π.), η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο γήπεδο, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδο μής της ευρύτερης περιοχής, η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό και έδρα Ο.Τ.Α., καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από κρατικό νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, αεροδρόμιο και λοιπά στοιχεία του άρθρου 3 του παρόντος.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 37 3) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με υψομετρι κές καμπύλες σε κλίμακα 1:2000, όπου σημειώνονται : α. Ο προσανατολισμός του γηπέδου. β. Τα όρια της ιδιοκτησίας με χαρακτηρισμό των γω νιών με κεφαλαία γράμματα (Α,Β,Γ, κ.λ.π.) και οι όμοροι ιδιοκτήτες. γ. Οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού της ιδιοκτησίας. δ. Οι ισχύοντες όροι δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα (3) του άρθρου 9 του παρό ντος, θεωρημένα πρόσφατα από την αρμόδια Πολεο δομική Υπηρεσία. ε. Το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο μηχανικός δηλώνει στο τοπο γραφικό, ότι το γήπεδο είναι οικοδομήσιμο και σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις. ζ. Τυχόν υφιστάμενα κτίσματα εντός του γηπέδου και των όμορων ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση που υφίστα νται στο γήπεδο κτίσματα δηλώνεται από το μηχανικό αν πρόκειται να κατεδαφισθούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στο αυτοκινητοδρόμιο. η. Ο δρόμος προσπέλασης, το πλάτος, ο χαρακτηρι σμός του (Δημοτικός, Κοινοτικός ή Κοινόχρηστος Αγρο τικός δρόμος) και η κατάσταση βατότητάς του, που βεβαιώνονται και από τον αντίστοιχο ΟΤΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα (2) του άρθρου 9 του παρόντος. θ. Οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της επόμενης παραγράφου. ι. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τα όρια του γηπέδου. 4) Σειρά φωτογραφιών με επισήμανση του γηπέδου της εγκατάστασης, καθώς και φωτογραφίες της ευρύ τερης περιοχής, για πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Η παρουσίαση των φωτογραφιών θα γίνεται σε πίνακα μεγέθους DIN A4, στις οποίες σημειώνονται η ημερο μηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Στην περί πτωση παραθαλάσσιων γηπέδων πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το γήπεδο. 5) Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει : α. Θέση του γηπέδου : Νομός, ΟΤΑ, τοποθεσία και αποστάσεις από τον πλησιέστερο οικισμό, από ημια στικά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων) και αστικά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των κα τοίκων) κέντρα, από σημαντικούς τουριστικούς πόλους και πόρους της περιοχής. β. Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου. Ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περι βάλλον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκατά στασης με τις υφιστάμενες χρήσεις γης. γ. Νομικό καθεστώς δόμησης ( ΖΟΕ, εκτός σχεδίου) δ Χαρακτηριστικά εγκατάστασης (περιγραφή όλων των χώρων καθώς και της διάταξής τους, στοιχεία πί στας κ.λ.π.). ε. Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και ειδικής του ριστικής υποδομής και λοιπών υποδομών της ευρύτε ρης περιοχής : δυνατότητες ηλεκτροδότησης (ύπαρξη δικτύου χαμηλής ή μέσης τάσης, απόσταση από τον πλησιέστερο υποσταθμό της Δ.Ε.Η., διαθέσιμη ηλεκτρι κή ισχύς κ.λ.π.), δυνατότητα υδροδότησης, δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης, υφιστάμενα καταλύματα, λοι πές τουριστικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. στ. Πίνακας αποστάσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα (5) του άρθρου 9 του παρόντος συμπληρωμένος από το μηχανικό. 6) Έκθεση Ειδικών Στοιχείων Περιβάλλοντος όπως : Γεωγραφικό Περιβάλλον : Γενική περιγραφή και φυσι ογνωμία της περιοχής με επισήμανση βιομηχανιών ή βι οτεχνιών, αγωγών λυμάτων κ.λ.π. σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα (10) χλμ. από το αυτοκινητοδρόμιο, συμβατότητα της προτεινόμενης δραστηριότητας με τις υφιστάμενες χρήσεις γης κ.λ.π. 7) Σχέδιο Γενικής Διάταξης σε κλίμακα 1:2000 και σε επίπεδο προμελέτης με την πίστα και τις συμπληρω ματικές υποστηρικτικές της εγκαταστάσεις, την ογκο μετρία των προτεινόμενων κτιρίων και διαμορφώσεων που καθορίζονται με περιγράμματα (περιτυπώματα) και σχηματικές τομές κτιρίων. Ακόμη, φαίνονται τα ύψη των κτιρίων, ο αριθμός των ορόφων αυτών (υπόγεια, ισόγεια κ.λ.π.), καθώς και οι στάθμες του φυσικού και τελικά διαμορφωμένου εδάφους. Διασαφηνίζεται ότι τα πα ραπάνω στοιχεία είναι προσεγγιστικά και σκοπός τους είναι να συμβάλλουν στο σχηματισμό καθαρής γενικής εικόνας της συνολικής εγκατάστασης και των επιμέρους στοιχείων της (πίστα και συμπληρωματικές της εγκατα στάσεις, δρόμοι, κτίρια και λοιπές διαμορφώσεις), στο στάδιο της καταλληλότητας. Επιπλέον εμφανίζονται οι χώροι στάθμευσης, οι προσπελάσεις, οι θέσεις υδρολη ψίας, το βασικό δίκτυο δρόμων κ.λ.π. Ειδικότερα για τη χάραξη της πίστας και τις συμπλη ρωματικές υποστηρικτικές της εγκαταστάσεις το σχέ διο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από ειδικό σύμβουλο για παρόμοιες χαράξεις και να είναι προεγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια και την καταλληλότητα των υποδομών από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες μηχανοκίνητου αθλητισμού (FIA και FIM) ή τις αντίστοιχες ελληνικές ομοσπονδίες. 8) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα του ν. 1599/1986 ότι είναι ιδιοκτήτης ή νομέας του γηπέδου, που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κ.λ.π., εμβαδού.. μ2 όπως το υπόδειγμα 4 του άρθρου 9 του παρόντος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών, υποβάλλονται είτε ανεξάρτη τες δηλώσεις, είτε κοινή δήλωση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων και υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Επίσης πρέπει να δηλώνεται ότι : 1) το γήπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία του αυτοκινητοδρομί ου και 2) για οποιαδήποτε μελλοντική αποδέσμευση τμήματος του γηπέδου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. Ακόμη στην υπεύθυνη δήλωση σημειώνεται αν το γήπεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και ότι δεν αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης. Η δημιουργία αυτοκινητοδρομίου σε γήπεδο επί του οποίου υπάρχει συγκυριότητα χωρίς τη συμφωνία όλων των συγκυρίων δεν είναι δυνατή. 9) Λοιπές βεβαιώσεις έγγραφα από συναρμοδίους φορείς : α. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης σε πόσιμο και μη νερό του αυτοκινητοδρο μίου. Εφ όσον συμπληρωματική ύδρευση (μη πόσιμο) γίνεται από γεώτρηση, θα προσκομίζεται άδεια χρή

6 38 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) σης και εκτέλεσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1739/1987 και των εκτελεστικών διαταγμάτων του, από την οποία να προκύπτει ότι επαρκεί η ποσότητα νερού της γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας. β. Κυκλοφοριακή σύνδεση του γηπέδου με το δρόμο προσπέλασης, εγκεκριμένη από την αρμόδια καθ ύλην και κατά τόπο κρατική υπηρεσία. γ. Βεβαίωση πολεοδομικού γραφείου ως υπόδειγμα (3) του άρθρου 9 του παρόντος. 10) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (2 7) πρέπει να υποβάλ λονται σε πέντε (5) αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογε γραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδιους διπλωματού χους μηχανικούς και λοιπούς ειδικούς για τη χάραξη πίστας αυτοκινητοδρομίου συμβούλους. Άρθρο 7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου Έγκρισης Καταλλη λότητας του γηπέδου. 2. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής (υπόβαθρο Γ.Υ.Σ.) σε κλίμακα 1: ή 1: όπου σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική απόστα ση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ. 3. Σχέδιο Γενικής Διάταξης του γηπέδου με τον προ σανατολισμό του σε κλίμακα 1:1000 ως 1:2000, όπου θα σημειώνονται ο χώρος της πίστας και η διαμόρφωσή του, οι χώροι ασφαλείας (ζώνες), οι βοηθητικοί χώροι, οι χώροι parking, τα κτίρια με τις χρήσεις τους, οι χώροι των θεατών (κερκίδες), η διαμόρφωση και διευθέτηση του υπαίθριου περιβάλλοντα χώρου, ο δρόμος προσπέ λασης με τον χαρακτηρισμό και το πλάτος του, τυχόν κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 4. Διάγραμμα κάλυψης του γηπέδου σε κλίμακα 1:1000 ως 1:2000 όπου αναγράφονται το εμβαδόν του γηπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγ ματοποιούμενες αναλυτικά και συνολικά (αθλητικών χώρων, κτισμάτων κ.λ.π.). Το διάγραμμα κάλυψης πρέ πει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή. Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από το μηχανικό με υπεύ θυνη δήλωση, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμησης και λοιπές διατάξεις, όπως είχαν βε βαιωθεί κατά την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 5. Σχέδιο χάραξης της πίστας σε κλίμακα 1:1000 με τις απαραίτητες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις της για τη διοργάνωση και την ασφάλεια των αγώνων υπο γεγραμμένο από ειδικό σύμβουλο και προεγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια και την καταλληλότητα των υποδομών από τις από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες μη χανοκίνητου αθλητισμού (FIA και FIM) ή τις αντίστοιχες ελληνικές ομοσπονδίες. 6. Αρχιτεκτονικά Σχέδια ανά τύπο κτιρίου α. Κατόψεις όπου σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτε ρικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. Επίσης σημειώ νονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων σε κλίμακα 1:50 β. Τομές δύο (2) σε κλίμακα 1:50 γ. Όψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50 7. Τεχνική Έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα βασι κά χαρακτηριστικά των αθλητικών χώρων (γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κλίσεις) και των βοηθητικών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, οι κατασκευ ές ασφαλείας καθώς και ο αριθμός και το είδος του μόνιμου, κινητού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά χρήσης του. 8. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ 9. Άλλα δικαιολογητικά : Κατά το στάδιο αυτό προσκομίζονται επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φορέων που συ νοδεύουν την Έγκριση Καταλληλότητας του γηπέδου όπως η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να ζητηθούν από τον Ε.Ο.Τ., στη φάση έγκρισης της μελέτης των αθλητικών χώρων και των αρχιτεκτονικών, γνωματεύσεις άλλων φορέων, όπως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (2 6) υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από κατά νόμο αρμόδιο διπλωματούχο μηχανικό και η μια σειρά να φέρει τα απαιτούμενα από το νόμο χαρ τόσημα και μηχανόσημα. Άρθρο 8 ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Το αυτοκινητοδρόμιο λειτουργεί με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο χορηγείται εφάπαξ από την αρ μόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ και εκδίδεται επ ονόματι της επιχείρησης, εφ όσον έχει εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη και υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του επιχειρηματία ή σε περίπτωση νομικού προσώπου αίτηση του νομίμου εκπροσώπου αυτού συ νοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας. β) Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μι σθωμένη επιχείρηση. γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β του επιχει ρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου. δ) Οικοδομική άδεια. ε) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. στ) Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας ζ) Βεβαίωση μηχανολόγου ηλεκτρολόγου για την ορθή λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό και όλες τις νόμιμες άδειες, που απαιτούνται για τη διαπίστωση της συν δρομής των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας. 2. Πριν τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας διενεργείται αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ για να διαπιστωθεί αν έχει υλοποιηθεί και εφαρ μοστεί πιστά η εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη και αν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πληρούν τις προδιαγραφές του άρ θρου 4 του παρόντος διατάγματος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικα θίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το ειδικό σήμα λειτουργίας ανακαλείται. Το σήμα επαναχο ρηγείται με την υποβολή των δικαιολογητικών που έλη ξαν. Σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία εκδίδεται νέο σήμα με την υποβολή των αναφερομένων στην παραπά νω παράγραφο 1, περιπτ. α, β και γ, δικαιολογητικών. 4. Με Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε ως, ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρ μογή των παραπάνω παραγράφων. 5. Το παραπάνω ειδικό σήμα λειτουργίας του αυτοκι νητοδρομίου δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους από την υποχρέωση της λήψης άδειας τέλεσης των αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τον αρμόδιο κρατικό φορέα κάθε φορά, καθώς και από την υποχρέωση λήψης επιμέρους αδειών, όπου απαιτείται, για τη λειτουργία της εγκατάστασης, από τους αρμόδιους φορείς. Άρθρο 9 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα πέντε υποδείγματα. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΠΡΟΣ : Τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Δ/νση : Τσόχα 7, Αθήνα Υποβάλλω συνημμένα τα δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου μου, Οδός : εμβαδού τ.μ., που βρίσκεται (πόλη χωριό θέση) Τ.Κ.: Πόλη: Επαρχία : Νομός : του Νομού Αρ. Αστυν. Ταυτότητας : και παρακαλώ να μου χο Αρ. Τηλεφώνου : ρηγήσετε την απαιτούμενη έγκριση προκειμένου να ανα γείρω σ αυτό Αυτοκινητοδρό μιο Συνημμένα : Ημερομηνία υποβολής : Ο Αιτών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αρ. Πρωτ... ΒΕΒΑΙΩΣΗ ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης κ.λπ. βεβαιώνω ότι ο δρό μος που περνά από την ιδιοκτησία του είναι χαρακτη ρισμένος σαν... (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρχιακός) και έχει ελάχιστο πλάτος 8 μ. σ όλο του το μήκος μέχρι τη συμβολή του με την κεντρική οδική αρτηρία. Παρατήρηση : Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα. ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Προς : ΕΟΤ Τσόχα Αθήνα Αρ. Πρωτ... Ημερομηνία... ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας......Βεβαιώ ότι το γήπεδο του στη περιοχή......εμπίπτει : ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ α. Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού κάλλους β. Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρχαιο λογική Υπηρεσία γ. Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση δ. Σε περιοχή όπου ισχύει ειδικό διάταγμα Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (να συμπληρωθεί) Ο υπογεγραμμένος..... δηλώνω, ότι τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό % του γηπέδου, που ευρίσκεται στη θέση.., εμβαδού.. τ.μ., που φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που υπέβαλα, με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ,.) Επίσης δηλώνω ότι : 1. Η έκταση του γηπέδου είναι ενιαία και δεσμεύεται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρομίου. Σε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του εμβαδού του γηπέδου θα θέσω τούτο υπόψη του ΕΟΤ πριν από κάθε άλλη ενέργειά μου. 2. Η έκταση αυτή ή μέρος αυτής. αποτελεί χαρα κτηρισμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δάσος ή δασική έκταση, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας κ.λ.π. 3. Το παραπάνω γήπεδο δεν αποτελεί προϊόν κατά τμησης γεωργικού κλήρου ή δασικής έκτασης. Ημερομηνία Ιδιοκτήτης ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ α. Σε περίπτωση περισσότερων ιδιοκτητών εξ αδιαι ρέτου, θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις των ιδιο κτητών ή κοινή δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη. β. Σε περίπτωση εταιρείας, τη δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός της. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Το γήπεδο ιδιοκτησίας..... στη θέση Νομού ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ Περιφερειακό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Αεροδρόμιο Λιμάνι Σιδηροδρομικό Σταθμό Σιδηροδρομική γραμμή

8 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Δημόσιο πάρκο Εκπαιδευτικά ιδρύματα παιδικούς σταθμούς Παραδοσιακούς οικισμούς Κέντρο πόλης Αρχαιολογικούς χώρους Πυροσβεστική Υπηρεσία Πυλώνες υψηλής τάσης Δίκτυα φυσικού αερίου Έλος Οχλούσες εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις ιδιαίτερης σημασίας Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Λατομεία Εγκατάσταση βιολογικού σταθμού πόλης Ιαματικές πηγές και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλ λους. Άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις Ημερομηνία Μηχανικός (Σφραγίδα Υπογραφή) Άρθρο 10 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

«Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίων»

«Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίων» «Καθορισµός προδιαγραφών για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 52, παρ. 7, περίπτωση β του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικ51ιολογητικών, διαδικασι~ν και λοιπών λεπτομερειων για τον χαρακτηρισμο

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 120 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 58 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α

ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α 118 19930719 Άρθρο 2: Τουριστικές επιχειρήσεις - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198). - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/4400/1997 ΦΕΚ: Β 1067 19971203 Τίτλος: Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει. Προοίμιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) Αριθ. Πρωτ: 1100384/11194/Β0012 ΤΜΗΜΑ: Β 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1658/25228/ (ΦΕΚ

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1658/25228/ (ΦΕΚ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7-10-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/94117/1719 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: 210/6969989-210/6969990-92 Αθήνα 20/4/04 Αρ. πρωτ.: 1107 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/5/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ1(δ)/ Γ.Π.οικ.34572 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα