ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Θεσσαλίας σε Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Μεταφορά του προσωπικού που υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτί ου της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εται ρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και δ.τ. «ΤΕΟ Α.Ε.» στην εται ρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε.» Παράταση της υπ αριθμ. Δ3/Α/οικ.6033/ απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Μετρητικού/ Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (80/19 bar) Τρικάλων, στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων Παράταση της Δ3/Α/οικ.6032/ απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (80/19 bar) Καρδίτσας, στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας Διόρθωση της υπ αριθμ. 1199/2011 διαπιστωτικής πρά ξης Δημάρχου για την κατάργηση διατήρηση κενών οργανικών θέσεων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 596/50096 (1) Μετονομασία του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Θεσσαλίας σε Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος. OI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενω σιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφί μων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 32/Α/2014). β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 1440/84 «Συμμε τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70Α) και του άρθρου 3 του ιδίου Ν. 1338/83 όπως αντικα ταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/90). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α /98). δ. Της υπ αριθμ. Υ435/ απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεόφιλου Λεονταρίδη (ΦΕΚ 831/Β/2014). ε. Της υπ αριθμ. Υ48/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β/2012). στ. Το υπ αριθμ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α / ) Προεδρικό Διάταγμα, περί «Ανασύστασης του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο νίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερι κών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». ζ. Το υπ αριθμ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 τ. Α / ) Προ εδρικό Διάταγμα, περί «Καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». η. Της υπ αριθ / (Β 1029) υπουργικής απόφασης «Μεταφορά Επιστημονικών και Ερευνητικών Εργαστηρίων Οργανισμού Βάμβακος στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και ένταξη τους στο Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευ νας Βάμβακος» όπως τροποποιήθηκε με την / (Β 1447) υπουργική απόφαση.

2 15504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θ. Του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επι χειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α ), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 180). ι. Της υπ αριθμ / κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον οποίο συγ χωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ, (α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ σης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α) «ΔΗ ΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ), (ΦΕΚ 2284 Β / ). 2. α) τα άρθρα 91 και 92 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέ σπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωρ γούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003» (ΕΕ L30/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) τα άρθρα 28 και 29 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1121/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμ βουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V» (ΕΕ L316/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την άμεση ανάγκη προσαρμογής στα ανωτέρω άρ θρα προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα προοπτική για την βαμβακοκαλλιέργεια, κυρίως ως προς την ορ γάνωση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας του. 4. Το γεγονός ότι τα Κέντρα Βάμβακος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, έχουν διαπιστευθεί με το υπό αριθ / πιστοποιητικό του ΕΣΥΔ και διαθέτουν ISO 17025, σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής της δια πίστευσής τους. 5. Την ανάγκη στήριξης της βιωσιμότητας της βαμ βακοκαλλιέργειας, της βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, αξιόπιστης ταξινόμησης τυ ποποίησής του με σύγχρονες μεθόδους για την καλύ τερη προώθηση του στην διεθνή αγορά με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του. 6. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Π.Α.Π Φυτών Με γάλης Καλλιέργειας. 7. Την απόφαση της 25ης Συνεδρίασης/ (αρ. θέματος 11) του Δ.Σ. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡ ΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). 7. Την απόφαση της Συνεδρίασης της 11ης του Δ.Σ. της Διακλαδικής Οργάνωσης Βάμβακος σχετικά με διάθεση ποσού προς το Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας. 8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι: α) Η διενέργεια της Ταξινόμησης Τυποποίησης Βάμ βακος σε επίπεδο χώρας με σύγχρονες μεθόδους σύμ φωνα με διεθνή πρότυπα. β) Η άσκηση του ρόλου της διαιτησίας στα πεδία που είναι διαπιστευμένα τα Εργαστήρια από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). γ) Η, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΠΑΠ Φυτών Με γάλης Καλλιέργειας, οργάνωση υλοποίηση και ο συ ντονισμός δράσεων που σχετίζονται με βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, όπως η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών και μετα ποιητών βάμβακος, η εκτέλεση εθνικών αναπτυξιακών, επιδεικτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα. δ) Η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και βάσεων δε δομένων για την πορεία της ποιότητας του ελληνικού βάμβακος και η σύνταξη ενημερωτικών εκθέσεων προς τη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής Διεύθυνση ΠΑΠ Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και τη Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος. Άρθρο 2 Για την εκπλήρωση αποκλειστικά και μόνο του σκοπού του άρθρου 1, της παρούσας απόφασης, ορίζεται αρμό διο, για τον συντονισμό και την επίτευξη των ανωτέρω, το υφιστάμενο Περιφερειακό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Θεσσαλίας (με έδρα την Καρδίτσα), το οποίο μετονομάζεται σε «Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος» (Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β). Το εν λόγω Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β συντονίζει και εποπτεύει το Περιφερειακό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Στερεάς Ελλάδας (με έδρα τον Ορχο μενό Βοιωτίας). Άρθρο 3 Α. Οι δραστηριότητες του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β χρηματοδοτού νται από τα ίδια έσοδα του τα οποία είναι: α) Οι εισφορές των μελών της Διακλαδικής Οργά νωσης Βάμβακος. Επί των εισφορών δεν επιβάλλεται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οποιασδήποτε μορφής πα ρακράτηση για διοικητικά ή άλλα έξοδα. Οι εισφορές τηρούνται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του Κέντρου προς τρίτους, η τιμολόγηση των οποίων καθορίζεται κατά κανόνα σε ετήσια βάση από το Δ.Σ του ΕΛ.ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά από πρόταση του Κέντρου η οποία κα ταρτίζεται σε συνεργασία με τη Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος και τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις. γ) Τα έσοδα από την εκτέλεση αναπτυξιακών, κοινο τικών, επιδεικτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και από τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα. δ) Τα έσοδα από κάθε άλλη μη οριζόμενη στην πα ρούσα απόφαση πηγή χρηματοδότησης, συναφή με τον σκοπό και τη λειτουργία του Κέντρου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Η λογιστική οργάνωση του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β θα ακο λουθεί τους κανόνες «υποκαταστήματος» του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κατά το διπλογραφικό σύστημα, εφαρμόζο ντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τηρώντας τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία. Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ F Αριθμ. Δ16γ/011/137/Γ (2) Μεταφορά του προσωπικού που υπηρετεί στους σταθ μούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμε τάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητο δρόμων και δ.τ. «ΤΕΟ Α.Ε.» στην εταιρία με την επω νυμία Εγνατία Οδός Α.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστι κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152 Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α ) Κεφάλαιο Β «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τρο ποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α ) και λοιπές ρυθμίσεις». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2938/01 «Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και της Εται ρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι» Ανώνυμη Εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητο δρόμων» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ Α.Ε.»» (ΦΕΚ 178 Α ). 5. Την υπ αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ/380/ απόφα ση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ίδρυ ση Εταιρίας έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ 846 Β ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α ) «Δημό σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και Κυβερνητικά Όργανα» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε: Την από αυτοδίκαιη μεταφορά του συνόλου του προσωπικού (πενήντα τεσσάρων υπαλλήλων) της καταργούμενης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και το διακριτικό τίτλο ΤΕΟ Α.Ε.», ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου, το οποίο μεταφέρεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου και εντάσσεται αυτοδίκαια στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε., σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας κλάδου και ειδικότητας, σύμ φωνα με τους παρακάτω πίνακες. Το εν λόγω προσω πικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσία και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές, ειδικά επιδόματα οποιοσδήποτε ονομασίας και προσωπικές διαφορές δε διατηρούνται. Σ.Δ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 2 ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 3 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ ΠΕ Δ/κού Οικ/κού 4 ΖΗΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 5 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 6 ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ ΠΕ Δ/κού Οικ/κού 7 ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 8 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 9 ΚΟΕΜΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΠΕ Δ/κού Οικ/κού 10 ΚΟΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ ΠΕ Δ/κού Οικ/κού 11 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 12 ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΠΕ Δ/κού Οικ/κού

4 15506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ ΠΕ Δ/κού Οικ/κού 14 ΠΑΝΤΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 15 ΣΟΥΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 16 ΧΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ ΔΕ Δ/κού Λογ/κού ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 2 ΒΑΣΙΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 3 ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Δ 4 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΜΠΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ 5 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ 6 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ 7 ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ 8 ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ 9 ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ 10 ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ 11 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Δ 12 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ 13 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 14 ΚΑΛΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ 15 ΚΟΥΡΟΥΒΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ 16 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ 17 ΜΕΞΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ 18 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 19 ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ Δ 20 ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ 21 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ 22 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΤΤΑΣ Δ ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 24 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 25 ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ 26 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ 27 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Δ 28 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΦΩΤΙΟΣ Δ 29 ΦΑΛΑΛΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ 30 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ 31 ΧΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ 32 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ ΠΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ Σ.Δ ΑΚΤΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 1 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ 2 ΚΑΠΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 3 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ 4 ΜΠΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ 5 ΡΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕ 6 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Αριθμ. Δ3/Α/4874 (3) Παράταση της υπ αριθμ. Δ3/Α/οικ.6033/ από φασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (80/19 bar) Τρικάλων, στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ F 2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ) κα θώς και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/ ). 3. Την υπ αριθ. Δ15/Α/οικ.13829/34240/ από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.» (ΦΕΚ 1785/B/ ). 4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της «Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου»» (ΦΕΚ 152/Α/25 07

6 15508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1975), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/ ), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/ ), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 5. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/ ) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Tο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Για τη λει τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 7. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού της» (ΦΕΚ 31/Α/ ). 8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α/ ). 9. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/ ) και ιδιαίτερα την παράγραφο 6 του άρθρου Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανι κών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αει φόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ), όπως ισχύει. 11. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων του ν. 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 584/Β/ ). 12. Την υπ αριθμ. Δ3/Α/οικ.4303/ απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός «Συστή ματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar»» (ΦΕΚ 603/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Δ3/Α/οικ.6033/ απόφαση του Υφυ πουργού ΠΕΚΑ, με την οποία χορηγήθηκε στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών για την κατασκευή του Μετρητικού Ρυθμιστικού Σταθμού Τρικάλων (ΦΕΚ 485/Β/ ). 14. Την / αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 4874/ ), την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣ ΦΑ ΑΕ για χορήγηση παράτασης της ισχύος της Δ3/Α/ οικ. 6033/ απόφασης χορήγησης άδειας εγκα τάστασης του εν θέματι έργου, για ένα (1) έτος. 15. Την / κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Σύστημα μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αγωγός μεταφοράς Φυσι κού Αερίου Αμπελεία Καρδίτσα Τρίκαλα» και των εγκαταστάσεών του» των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανά πτυξης και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεκαετούς ισχύος. 16. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα ταστάσεων Πετρελαιοειδών. 17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνεται, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, η ισχύς της Δ3/Α/οικ. 6033/ απόφασης του Υφυ πουργού ΠΕΚΑ, με την οποία χορηγήθηκε στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, διάρκειας τριών (3) ετών, για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (80/19 bar) ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ3/Α/οικ.6033/ από φαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ που μνημονεύεται στο στοιχείο 13 του προοιμίου της παρούσας. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθμ. Δ3/Α/4873 (4) Παράταση της Δ3/Α/οικ.6032/ απόφασης χο ρήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθ μού Φυσικού Αερίου (80/19 bar) Καρδίτσας, στην πε ριοχή του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ) κα θώς και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/ ). 3. Την απόφαση με αριθ. Δ15/Α/οικ.13829/34240/ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.» (ΦΕΚ 1785/B/ ). 4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της «Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου»» (ΦΕΚ 152/Α/ ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ΦΕΚ 15/Α/ ), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/ ), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 5. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/ ) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Tο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Για τη λει τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 7. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού της» (ΦΕΚ 31/Α/ ). 8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α/ ). 9. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/ ) και ιδιαίτερα την παράγραφο 6 του άρθρου Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανι κών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αει φόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ), όπως ισχύει. 11. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων του ν 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 584/Β/ ). 12. Την Δ3/Α/οικ.4303/ απόφαση του Υφυ πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα μετα φοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar»» (ΦΕΚ 603/Α/ ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Δ3/Α/οικ.6032/ απόφαση του Υφυ πουργού ΠΕΚΑ, με την οποία χορηγήθηκε στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών για την κατασκευή του Μετρητικού Ρυθμιστικού Σταθμού Καρδίτσας (ΦΕΚ 485/Β/ ). 14. Την / αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 4873/ ), την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣ ΦΑ ΑΕ για χορήγηση παράτασης της ισχύος της Δ3/Α/ οικ. 6032/ απόφασης χορήγησης άδειας εγκα τάστασης του εν θέματι έργου, για ένα (1) έτος. 15. Την / κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Σύστημα μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αγωγός μεταφοράς Φυσι κού Αερίου Αμπελεία Καρδίτσα Τρίκαλα» και των εγκαταστάσεών του» των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ ΧΩΔΕ και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεκαετούς ισχύος. 16. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα ταστάσεων Πετρελαιοειδών. 17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνεται, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, η ισχύς της Δ3/Α/οικ.6032/ απόφασης του Υφυ πουργού ΠΕΚΑ, με την οποία χορηγήθηκε στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, διάρκειας τριών (3) ετών, για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (80/19 bar) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ3/Α/οικ.6032/ από φαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ που μνημονεύεται στο στοιχείο 13 του προοιμίου της παρούσας. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθμ. πράξης 294 (5) Διόρθωση της υπ αριθμ. 1199/2011 διαπιστωτικής πρά ξης Δημάρχου για την κατάργηση διατήρηση κε νών οργανικών θέσεων. Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/ Α / ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α ). 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 207/Β / ) και την τροποποί ηση αυτού (Φ.Ε.Κ. 1348/Β / ). 4. Την υπ αριθμ. 1199/40444/ Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου για την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 3230/τ. Β / και ΦΕΚ 934/τ. Β / ). 5. Τις υπ αριθμ / και 24942/ αιτήσεις του Χρήστου Νικήτα του Ιωάννη για διορισμό στο Δήμο μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του N. 3448/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 3731/2008, διαπιστώνουμε: Διορθώνουμε την υπ αριθμ. 1199/40444/ Δι απιστωτική Πράξη Δημάρχου, στον Πίνακα Α, για τις θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημο σίου δικαίου, κλάδου ΤΕ10 Φυσιοθεραπευτών, ως εξής:

8 15510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από το λανθασμένο: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ που εξαιρούνται από την κατάργηση κατ εφαρμογή των περ. α ή/και β της παρ.κενεσ 1 α του αρ. 33 του Ν. 4024/2011 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ περ. α περ. β ΤΕ 10 Φυσιοθεραπευτών στο ορθό: ΤΕ 10 Φυσιοθεραπευτών Κατά τα λοιπά, η υπ αριθμ. 1199/40444/ διαπιστωτική πράξη Δημάρχου, ισχύει ως έχει δημοσιευθεί. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άγιος Δημήτριος, 15 Απριλίου 2014 Η Δήμαρχος ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 734 29 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 909 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1639 2 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη Μετρητική Διάταξη Παράκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα, διάρκειας ενός (1) έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1066 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το δημόσιο... 1 Τροποποίηση της Δ3/Α/14211/26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 758 3 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους μπορούν να πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2203 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και Διατήρηση Κενών Οργανικών Θέ σεων Πολιτικού Προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1045 28 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφα σης, αναφορικά με την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1128 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ τικής.... 1 Σύσταση θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2328 16 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός τιμής γραμματίων Ειδικού Κρατικού Λαχεί ου Κοινωνικής Αντίληψης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1411 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15 4 2009 (ΦΕΚ 792/29 4 2009 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα