Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο"

Transcript

1

2 18/06/ Σο κιτ ςυναρμολόγθςθσ τθσ ςυςκευισ AIAS Ydrogen GE καταςκευάηεται από τθν εταιρία: Δ.Λειβιδιϊτθσ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΤ 83, 11743, ΝΕΟ ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ Σθλ.: , Fax: WEB: Σεχνικι υποςτιριξθ: Κϊςτασ Μελανίτθσ Μθχανικόσ αυτοκινιτων Σθλ: Σελίδα 2

3 Αναλυτικά βήματα εγκατάςταςησ WFS ΚΙΣ AIAS112 ςε αυτοκίνητο Προεργαςία: 1. Αναγνϊριςθ εξαρτθμάτων του ΚΙΣ. ΣΕΜ ΕΞΑΡΣΗΜΑ ΣΕΜ ΕΞΑΡΣΗΜΑ 1 1 WFS YDROGEN Γεννιτρια GE 22 4 Ακροδζκτθσ πλακζ κίτρινοσ 2 1 Δοχείο νεροφ 23 2 Ακροδζκτθσ πλακζ μπλζ 3 1 Bubbler 24 1 Φλογοπαγίδα 4 1 Ηλεκτρονικόσ εγκζφαλοσ AIAS ωλινασ μαφροσ Φ10 2μ 5 1 Χειριςτιριο/οκόνθ AIAS LCD 26 1 ωλινασ μπλε Φ6 1,5μ 6 1 Επζκταςθ καλωδίου χειριςτθρίου 3μ 27 1 ωλινασ Φ5 1μ 7 1 φνδεςμοσ καλωδίου χειριςτθρίου 28 2 Ρακόρ ¼ Φ10 ίςιο 8 1 Αιςκθτιρασ υποπίεςθσ MAP 1,5μ 29 4 Ρακόρ ¼ Φ10 γωνία 9 1 Καλϊδιο MAF 1,5μ 30 2 Ρακόρ ¼ Φ6 ίςιο 10 1 Θερμόμετρο γεννιτριασ 1,5μ 31 4 Ρακόρ ¼ Φ6 γωνία 11 1 Καλϊδιο κόκκινο 4mm 2 *++ μπατ. 1μ 32 1 φνδεςμοσ T Φ Καλϊδιο μαφρο 4mm 2 [-+ μπατ. 1μ 33 4 φιγκτιρασ βιδωτόσ Φ Καλϊδιο μ/κ 2x0,5 mm 2 ρελζ 1μ 34 4 φιγκτιρασ ςφρματοσ Φ10, Καλϊδιο λ. 2x0,5 mm 2 φλοτζρ 1μ 35 3 φιγκτιρασ ςφρματοσ Φ9, Καλϊδιο κόκκινο 0,5 mm 2 εντολισ 1μ 36 1 Κολάρο Φ Αςφαλειοκικθ καλωδίου 5x20mm 37 1 Κολάρο Φ Αςφάλεια γυάλινθ 0,5Α 5x20mm 38 1 Οδθγίεσ χριςθσ 18 1 Ρελζ αυτοκινιτου 12V/40A 39 1 Εγγφθςθ 19 1 Αυτόματθ αςφάλεια 15Α 40 1 Αυτοκόλλθτο WFS 20 2 φνδεςμοσ επζκταςθσ καλωδίου φλοτζρ 41 1 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ 21 2 Ακροδζκτθσ οπισ κίτρινοσ Φ Ηλεκτρολφτθσ KOH 15gr Σελίδα 3

4 2. Ανάγνωςθ του γενικοφ ςχεδιαγράμματοσ του ςυςτιματοσ. Σελίδα 4

5 3. Εργαλεία (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΚΙΣ): κατςαβίδια, πζνςα, κόφτθσ, κοπίδι, δράπανο, κλειδιά ι καςτάνια με καρυδάκια, κολαοφηο 1,4, ςφυρί, μζγγενθ, τροχόσ, πολφμετρο, πρζςα ακροδεκτϊν. πζνςα ςφυρί κόφτθσ κοπίδι κατςαβίδια καρυδάκια κολαοφηα πζνςα ακροδεκτϊν δράπανο τροχόσ μζγγενθ πολφμετρο Σελίδα 5

6 4. Αναλϊςιμα (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΚΙΣ): Loctite 55 (ςτεγανοποιθτικό νιμα ςωλθνϊςεων), υφαςμάτινθ ταινία ι πλαςτικό προςτατευτικό ςπιράλ καλωδίων, μεταλλικζσ γωνιζσ και λαμάκια, βίδεσ με παξιμάδια αςφαλείασ Μ6 και Μ8, μαφρο ςπρζι, δεματικά καλωδίων, μονωτικι ταινία, ταινία 3Μ διπλισ όψθσ, απιονιςμζνο νερό. Loctite 55 Τφαςμάτινθ ταινία Λαμάκια/γωνιζσ πιράλ καλωδίων Βίδεσ Δεματικά καλωδίων Σαινία 3Μ διπλισ όψθσ Μονωτικι ταινία πρζι μαφρο ματ Απιονιςμζνο νερό 4λτ Σελίδα 6

7 Προετοιμαςία ςτο χώρο του κινητήρα του αυτοκίνητου: 5. Εντοπιςμόσ μπαταρίασ, ειςαγωγισ αζρα και ςωλθνάκι υποπίεςθσ (MAP*) ι θλεκτρικό ςιμα (MAF**) που μεταβάλλεται αναλογικά μεταξφ 0..5V όςο πατάμε το πεντάλ του γκαηιοφ (για να το εντοπίςουμε χρθςιμοποιοφμε το πολφμετρο ςτθν κζςθ 0..20V DC, με τον μαφρο ακροδζκτθ του πολφμετρου ςτο *-+ τθσ μπαταρίασ/ςαςί και με τον κόκκινο ακροδζκτθ δοκιμάηουμε τα καλϊδια των αιςκθτιρων του κινθτιρα). Παρομοίωσ εντοπίηουμε κάποιο ςθμείο από τον πίνακα με τισ αςφάλειεσ/ρελζ που να παρζχει τάςθ (12V τυπικά) μόνο όταν γυρίηουμε το κλειδί ςτθ κζςθ ACC. Προτιμοφμε κάποια κενι κζςθ ακροδζκτθ, από αςφάλεια ι ρελζ. 6. Εντοπιςμόσ κατάλλθλων κζςεων ςτιριξθσ ςτο ςαςί για τοποκζτθςθ γεννιτριασ (κάκετθ τοποκζτθςθ), δοχείου νεροφ (κάκετθ τοποκζτθςθ), bubbler (οριηόντια τοποκζτθςθ), φλογοπαγίδασ (οριηόντια τοποκζτθςθ) και θλεκτρονικοφ εγκεφάλου AIAS. Προςοχή: Πάντα φροντίηουμε το δοχείο νεροφ να τοποκετείται υψομετρικά ςε υψθλότερθ κζςθ από τθν γεννιτρια για να δθμιουργείται ςιφόνι με ςτάςιμα νερά ςτισ ςωλθνϊςεισ και όςο γίνεται κοντά το ζνα με το άλλο. Επίςθσ προςζχουμε να υπάρχει κάποιοσ ζτοιμοσ τρόποσ ςτιριξθσ των παραπάνω (αχρθςιμοποίθτεσ τρφπεσ ςτο ςαςί ι υπάρχουςεσ βίδεσ με δυνατότθτα επζκταςθσ ι προςκικθσ του δικοφ μασ ςτθρίγματοσ) ϊςτε να μθν χρειαςτεί να ανοίξουμε νζεσ τρφπεσ ςτιριξθσ. Αποφεφγουμε τισ κζςεισ εκείνεσ όπου οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων ζρχονται ςε επαφι ι βρίςκονται πάνω από καλϊδια ι άλλα ευαίςκθτα εξαρτιματα του αυτοκινιτου, για να αποτραποφν πικανζσ ηθμιζσ ςτο μζλλον από τυχϊν διαρροζσ του νεροφ. Αντίςτοιχα φροντίηουμε το bubbler και θ φλογοπαγίδα να είναι ςε υψθλότερθ κζςθ από το δοχείο νεροφ. * MAP (Manifold Absolute Pressure sensor) ** MAF (Mass Air Flow sensor) Σελίδα 7

8 7. Για τον θλεκτρονικό εγκζφαλο AIAS φροντίηουμε να τοποκετείται μακριά από πθγζσ κερμότθτασ και ςε ςθμείο όπου δεν κα βρζχεται από βροχι ι απόνερα. ημείωςη: Ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη του οχήματοσ ότι ο εγκζφαλοσ AIAS δεν πρζπει να βρζχεται και ςε περίπτωςη πλυςίματοσ του κινητήρα, πρζπει να προςτατευθεί με κάποιο τρόπο. ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ AIAS ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΟΧΕΙΟΤ ΝΕΡΟΤ ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ BUBBLER ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΑ 8. Εντοπιςμόσ κατάλλθλθσ κζςθσ ςτιριξθσ για τθν αυτόματθ αςφάλεια 15Α και του ρελζ 12V/40A. 9. Αν χρειάηεται, αφαιροφμε προςωρινά τα τμιματα του αυτοκινιτου (προςτατευτικά πλαςτικά κινθτιρα/μπαταρίασ, μάςκα, προφυλακτιρασ κλπ) που εμποδίηουν προκειμζνου να ζχουμε πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ που επιλζξαμε. Σελίδα 8

9 Σοποθζτηςη υδραυλικοφ ςυςτήματοσ: 10. Καταςκευι τθσ βάςθσ ςτιριξθσ τθσ γεννιτριασ ανάλογα με το ςθμείο ςτιριξθσ που επιλζξαμε. Χρθςιμοποιοφμε κάποια ζτοιμθ γωνιά ι διάτρθτο λαμάκι γενικισ χριςθσ τροποποιϊντασ το ςτα μζτρα μασ. Σα πικανά εργαλεία που κα χρειαςτοφμε είναι: δράπανο, τροχόσ, ςφυρί, μζγγενθ, βίδεσ και κλειδιά ι καςτάνια με καρυδάκια. Προαιρετικά βάφουμε τθν βάςθ με μαφρο ςπρζι. Βιδϊνουμε τθν βάςθ ςτθν γεννιτρια και κόβουμε ότι βίδεσ προεξζχουν και μασ εμποδίηουν. ΤΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟΤ ΜΑΤΡΟ ΩΛΗΝΑ Φ10 ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΗ ΒΑΗ ΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΦΙΓΚΣΗΡΑ ΡΑΚΟΡ Φ Βιδϊνουμε τα δφο γωνιακά μπλε ρακόρ Φ10 ςτθν γεννιτρια, με χριςθ του Loctite 55 περνϊντασ το ςταυρωτά ςτισ βόλτεσ του ρακόρ. 12. Ζχοντασ προετοιμάςει περίπου το μικοσ τουσ, περνάμε τουσ δφο μαφρουσ ςωλινεσ Φ10 ςτα ρακόρ τθσ γεννιτριασ και τουσ ςτακεροποιοφμε με τουσ ςφιγκτιρεσ. 13. Σοποκετοφμε τον αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ςτθν υποδοχι τθσ γεννιτριασ, ςτερεϊνοντασ το με λίγθ ςιλικόνθ ι κόλλα. 14. Συλίγουμε με πανοταινία ι ςπιράλ τα δφο καλϊδια τθσ γεννιτριασ με το καλϊδιο του αιςκθτιρα ξεκινϊντασ από τθν γεννιτρια και μζχρι το ςθμείο που κεωροφμε ότι κα χρειαςτεί να ξαναχωρίςουν τα καλϊδια. ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ Σελίδα 9

10 15. τερεϊνουμε καλά τθν γεννιτρια, κάκετα ςφμφωνα με τθν χάραξθ του λογότυπου, ςτθν κζςθ που επιλζξαμε. ημείωςη: λόγω τθσ υψομετρικισ διαφοράσ που πρζπει να ζχει, ςυνικωσ θ γεννιτρια τοποκετείται ςτο δυνατόν χαμθλότερο ςθμείο και ίςωσ θ καλφτερθ πρόςβαςθ να είναι από κάτω. ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΣΗΝ ΘΕΗ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ 16. Καταςκευάηουμε τθν βάςθ ςτιριξθσ του δοχείου νεροφ ςφμφωνα με τθν κζςθ που επιλζξαμε χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια τεχνικι, υλικά και εργαλεία με τθν βάςθ τθσ γεννιτριασ. το ΚΙΣ ςυμπεριλαμβάνεται το κολάρο ςτιριξθσ του δοχείου. 17. Βιδϊνουμε τα 2 ρακόρ Φ10 (ίςια ι με γωνία, ανάλογα τθν περίπτωςθ) ςτο πλάι του δοχείου, με χριςθ του Loctite 55 περνϊντασ το ςταυρωτά ςτισ βόλτεσ του ρακόρ. ΡΑΚΟΡ Φ6 ΡΑΚΟΡ Φ10 ΚΟΛΑΡΟ ΡΑΚΟΡ Φ10 ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΛΟΣΕΡ 18. Βιδϊνουμε το μικρό ρακόρ Φ6 ςτο άνω μζροσ του δοχείου για τθν ζξοδο του αερίου. Κάνουμε χριςθ του Loctite 55 περνϊντασ το ςταυρωτά ςτισ βόλτεσ του ρακόρ. Σελίδα 10

11 19. τερεϊνουμε καλά το δοχείο ςτθν κζςθ που επιλζξαμε. ΣΗΡΙΞΗ ΔΟΧΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΩΛΗΝΩΕΩΝ 20. υνδζουμε ςτα ρακόρ Φ10 του δοχείου τουσ δφο μαφρουσ ςωλινεσ που ζρχονται από τθν γεννιτρια, κόβοντασ τουσ αν χρειάηεται ςτο κατάλλθλο τελικό μικοσ και ςυςφίγγουμε τουσ ςφιγκτιρεσ τουσ. Προςοχή: ο ςωλινασ από το κάτω ρακόρ τθσ γεννιτριασ ςυνδζεται ςτο κάτω ρακόρ του δοχείου. Αντίςτοιχα ςυνδζουμε τον δεφτερο ςωλινα ςτο πάνω ρακόρ. 21. Βιδϊνουμε τα δφο μικρά ρακόρ Φ6 ςτο bubbler, με χριςθ του Loctite 55 περνϊντασ το ςταυρωτά ςτισ βόλτεσ του ρακόρ. ΡΑΚΟΡ ΕΞΟΔΟΤ Φ6 ΩΛΗΝΑ Φ6 ΦΙΓΚΣΗΡΕ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ Φ10,7 Σελίδα 11

12 22. τερεϊνουμε το bubbler οριηόντια ςτθν κζςθ που επιλζξαμε, χρθςιμοποιϊντασ το κολάρο που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΚΙΣ και αν χρειάηεται και κάποιου άλλου τφπου βάςθ, τθν καταςκευάηουμε. Προςοχή: το ρακόρ τθσ ειςόδου να βρίςκεται χαμθλά και τθσ εξόδου ψθλά. 23. υνδζουμε ζνα κομμάτι του μπλε ςωλινα Φ6 από το μικρό ρακόρ εξόδου του δοχείου νεροφ προσ το κάτω ρακόρ ειςόδου του bubbler και το ςτακεροποιοφμε με τουσ ςφιγκτιρεσ ελατθρίου Φ10, τερεϊνουμε τθν φλογοπαγίδα ςτθν κζςθ που επιλζξαμε με χριςθ δεματικϊν καλωδίου. ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΑ ΕΞΟΔΟ ΑΕΡΙΟΤ 25. υνδζουμε ζνα κομμάτι του μπλε ςωλινα Φ6 από το πάνω ρακόρ εξόδου του bubbler προσ τθν είςοδο τθσ φλογοπαγίδασ (το βελάκι δείχνει προσ τθν ζξοδο) και ςτακεροποιοφμε με τουσ ςφιγκτιρεσ ελατθρίου Φ10, Ανοίγουμε μια τρφπα Φ11 ςτο πλαςτικό τθσ ειςόδου του αζρα του αυτοκινιτου και κάνουμε βόλτεσ με κολαοφηο 1/4, ϊςτε να βιδϊςουμε το ρακόρ για τθν τελικι κατάλθξθ του αερίου υδρογόνου. Προςοχή: φροντίηουμε να μθν πζςουν γρζηια ςτθν είςοδο του αζρα όταν τρυπάμε με το δράπανο. ΣΡΤΠΑ Φ11 ΚΑΙ ΚΟΛΑΟΤΖΟ 1/4 27. Βιδϊνουμε το ρακόρ Φ6 ςτθν είςοδο του αζρα με χριςθ του Loctite 55 ι κόλλασ για πλαςτικά. Σελίδα 12

13 28. Σοποκετοφμε πίςω ςτθν κζςθ του το πλαςτικό και ςυνδζουμε το μπλε ςωλινα Φ6 από τθν ζξοδο τθσ φλογοπαγίδασ προσ τθν είςοδο του αζρα του αυτοκινιτου και ςτακεροποιοφμε με τουσ ςφιγκτιρεσ ελατθρίου Φ10,7. ΕΙΟΔΟ ΑΕΡΑ Σοποθζτηςη ηλεκτρικοφ ςυςτήματοσ: AIAS τερεϊνουμε τον θλεκτρονικό εγκζφαλο AIAS ςτθν κζςθ που επιλζξαμε. Καταςκευάηουμε βάςθ ςτιριξθσ αν χρειάηεται, όπωσ προθγουμζνωσ. ΣΗΡΙΞΗ ΜΕ ΔΕΜΑΣΙΚΑ Σελίδα 13

14 -FLOAT IN +FLOAT IN -RELAY +RELAY (12V ) +12V/0.5A IN Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο 30. Ηλεκτρικό διάγραμμα για AIAS112/ Α ΡΕΛΕ 12V/40A ΜΠΑΣΑΡΙΑ 12V ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ PR/THER M LCD MAP MAF 0.5Α ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΠΡΟ ΟΘΟΝΗ LCD ΠΡΟ MAP/MAF SENSOR 12V ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΣΗ Η Σελίδα 14

15 31. Δρομολογοφμε τα καλϊδια τθσ γεννιτριασ (καφζ & κόκκινο) μζχρι το AIAS, κόβουμε ςε μικοσ, πρεςάρουμε τουσ αρςενικοφσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ ςφνδεςθσ και ςυνδζουμε τα καλϊδια με το ίδιο χρϊμα μεταξφ τουσ ([GEN-]καφζ & [GEN+]κόκκινο). ΑΚΡΟΔΕΚΣΕ ΤΝΔΕΗ ΠΡΟ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ (ΚΑΦΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ) 32. υνδζουμε το βφςμα του αιςκθτιρα κερμοκραςίασ τθσ γεννιτριασ ςτθν αντίςτοιχθ υποδοχι (THERM) του AIAS. 33. Συλίγουμε με υφαςμάτινθ ταινία ι ςπιράλ το υπόλοιπο των τριϊν αυτϊν καλωδίων μζχρι το AIAS. 34. Δρομολογοφμε το καλϊδιο του φλοτζρ από το δοχείο νεροφ μζχρι το AIAS και το βιδϊνουμε ςτισ αντίςτοιχεσ δφο κζςεισ (FLOT) τθσ πράςινθσ κλζμασ (θ πολικότθτα δεν ζχει ςθμαςία). Αν χρειάηεται προζκταςθ το καλϊδιο, χρθςιμοποιοφμε το λευκό καλϊδιο και τουσ δφο ςυνδζςμουσ επζκταςθσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΚΙΣ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΛΟΣΕΡ 35. υνδζουμε το μαφρο καλϊδιο 4mm 2 που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΚΙΣ από ζνα ςτακερό αγϊγιμο ςθμείο του ςαςί ι το *-+ τθσ μπαταρίασ 12V ωσ το αντίςτοιχο μαφρο καλϊδιο του AIAS χρθςιμοποιϊντασ τουσ αντίςτοιχουσ πρεςαριςτοφσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΚΙΣ. ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΤΝΔΕΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ (ΜΑΤΡΟ & ΚΟΚΚΙΝΟ) Σελίδα 15

16 36. υνδζουμε με ζνα κομμάτι κόκκινο καλϊδιο 4mm 2 και τουσ αντίςτοιχουσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ από το αντίςτοιχο καλϊδιο του AIAS προσ τον ακροδζκτθ [87] του ρελζ 12V/40A. ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΤΝΔΕΗ ΠΡΟ AIAS (ΜΑΤΡΟ & ΚΟΚΚΙΝΟ) ΡΕΛΕ 12V/40A ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΤΝΔΕΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΡΕΛΕ ([87] & [30]) 37. υνδζουμε με ζνα κομμάτι κόκκινο καλϊδιο 4mm 2 και τουσ αντίςτοιχουσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ από τον ακροδζκτθ [30] του ρελζ 12V/40A προσ ζναν από τουσ ακροδζκτεσ τθσ αυτόματθσ αςφάλειασ 15Α. 38. Προετοιμάηουμε με ζνα κομμάτι κόκκινο καλϊδιο 4mm 2 και τουσ αντίςτοιχουσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ, τθν ςφνδεςθ από τον δεφτερο ακροδζκτθ τθσ αυτόματθσ αςφάλειασ 15Α προσ το [+] τθσ μπαταρίασ 12V. Προςοχή: αφήνουμε για το τζλοσ τησ εγκατάςταςησ την ςφνδεςη ςτο *++ τησ μπαταρίασ. 39. υνδζουμε με το κόκκινο+μαφρο καλϊδιο 0,75mm 2 και τουσ αντίςτοιχουσ μπλε ακροδζκτεσ από τουσ ακροδζκτεσ [85], [86] του ρελζ 12V/40A προσ τισ αντίςτοιχεσ δφο κζςεισ (RELAY) τθσ πράςινθσ κλζμασ του AIAS (θ πολικότθτα δεν ζχει ςθμαςία αλλά καλό είναι το *++ να αντιςτοιχεί πάντα ςτο κόκκινο). 40. τερεϊνουμε τθν αυτόματθ αςφάλεια και το ρελζ ςτθν κζςθ που ζχουμε επιλζξει ςτο ςαςί. ΜΠΛΕ ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ [85] & [86] ΡΕΛΕ 12V/40A ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 15A ΡΕΛΕ 12V/40A 41. τθν τελευταία κζςθ τθσ πράςινθσ κλζμασ του AIAS [+12V/0,5A] ςυνδζουμε το ζνα άκρο τθσ αςφαλειοκικθσ καλωδίου που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΚΙΣ. Tο άλλο άκρο το ςυνδζουμε - με μια επζκταςθ αν χρειάηεται - ΑΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ςτθν κζςθ που ζχουμε εντοπίςει ςτον πίνακα αςφαλειϊν/ρελζ του αυτοκινιτου και θ οποία κα παρζχει 12V ςτον θλεκτρονικό εγκζφαλο AIAS όταν γυρίηουμε το κλειδί ςτθν μίηα. Σελίδα 16

17 42. Αν ζχουμε βρει το ςωλθνάκι τθσ υποπίεςθσ του αυτοκινιτου, παρεμβάλουμε τον ςφνδεςμο «Σ» Φ5 που παρζχεται με το ΚΙΣ και με ζνα κομμάτι ςωλινα Φ5 το ςυνδζουμε ςτθν κζςθ 2 του αιςκθτιρα MAP που παρζχεται με το ΚΙΣ. τακεροποιοφμε το ςωλθνάκι με ςφιγκτιρεσ ελατθρίου Φ9,2. τερεϊνουμε τον αιςκθτιρα MAP ςτο ςαςί και δρομολογοφμε το καλϊδιο του προσ τον AIA, όπου τοποκετοφμε το βφςμα ςτθν υποδοχι MAP. ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΤΠΟΠΙΕΗ (MAP) ΕΙΟΔΟ ΤΠΟΠΙΕΗ 43. Εναλλακτικά, αντί του MAP μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το καλϊδιο MAF που παρζχεται με το ΚΙΣ, ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςωλθνάκι υποπίεςθσ και ζχουμε βρει το καλϊδιο που μεταφζρει το θλεκτρικό ςιμα που αντιςτοιχεί ςτο πάτθμα του πεντάλ του γκαηιοφ. ε αυτι τθν περίπτωςθ απογυμνϊνουμε λίγο το καλϊδιο που μεταφζρει το ςιμα αυτό και ςυνδζουμε το μαφρο (ι λευκό ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ) καλϊδιο του καλωδίου MAF. Μονϊνουμε τθν ζνωςθ με ταινία, όπωσ και τα υπόλοιπα καλωδιάκια του καλωδίου του MAF και τοποκετοφμε το βφςμα ςτθν υποδοχι MAP. 44. ε αυτι τθν φάςθ ζχει τελειϊςει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ δρομολόγθςθσ των καλωδίων και μπορεί να γίνει θ τφλιξθ τουσ με πανοταινία ι ςπιράλ και θ ςτερζωςθ τουσ με δεματικά καλωδίων. Σελίδα 17

18 Σοποθζτηςη οθόνησ/χειριςτηρίου: ΕΠΕΚΣΑΗ 45. Εντοπίηουμε κάποια οδό ςτο τοίχωμα μεταξφ ΚΑΛΩΔΙΟΤ χϊρου κινθτιρα και το εςωτερικό του αυτοκινιτου και περνάμε τθν επζκταςθ του καλωδίου τθσ οκόνθσ προςζχοντασ να μθν τραυματίςουμε τυχόν υπάρχουςα καλωδίωςθ. 46. Σοποκετοφμε το ζνα βφςμα του καλωδίου ςτθν υποδοχι LCD του AIAS. 47. Εντοπίηουμε το ςθμείο πάνω ςτο ταμπλό του αυτοκινιτου όπου κα τοποκετιςουμε τθν οκόνθ ϊςτε να είναι ευδιάκριτθ και εφκολα προςβάςιμθ για τον χειριςμό του ςυςτιματοσ. Κακαρίηουμε τθν επιφάνεια και κολλάμε τθν οκόνθ με τθν ταινία 3Μ διπλισ όψθσ. ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ/ΟΘΟΝΗ ΤΝΔΕΜΟ ΚΑΛΩΔΙΟΤ 48. Με τον λευκό ςφνδεςμο, ενϊνουμε τα δυο άκρα των καλωδίων τθσ οκόνθσ μζςα ςτθν καμπίνα, δρομολογοφμε και ςτερεϊνουμε με δεματικά τα καλϊδια ϊςτε να είναι καλαίςκθτα. Σελικζσ ςυνδζςεισ: 49. υνδζουμε ςτο *++ τθσ μπαταρίασ, τον κίτρινο ακροδζκτθ οπισ που αφιςαμε προθγουμζνωσ αςφνδετο ςτο βιμα 38. ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ 50. Ξεβιδϊνουμε τθν αςφαλειοκικθ καλωδίου και τοποκετοφμε τθν γυάλινθ αςφάλεια 0,5Α (5x20mm). ΑΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 0,5Α Σελίδα 18

19 Δοκιμή ςυςτήματοσ: 51. Γυρίηοντασ το κλειδί του αυτοκινιτου ςτθν κζςθ ACC και πατϊντασ τον διακόπτθ ON/OFF του χειριςτθρίου WFS, κα πρζπει να φωτιςτεί θ οκόνθ και τα μπουτόν, να ακουςτεί ο βομβθτισ και να εμφανιςτοφν μθνφματα ςτθν οκόνθ. υγκεκριμζνα κα πρζπει να εμφανίςει το μινυμα SERVICE 200 κακϊσ δεν υπάρχει ακόμα νερό ςτο ςφςτθμα. 52. Η υδραυλικι και θλεκτρικι εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ AIAS ολοκλθρϊκθκε. Για να ςυμπλθρϊςετε νερό με θλεκτρολφτθ και για τθν ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ι άλλεσ πλθροφορίεσ, ανατρζξτε ςτο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΤΘΜΙΗ AIAS (SERVICE MANUAL). ΔΕΙΚΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΣΑΘΜΗ Γενικζσ προφυλάξεισ: Ακολουκιςτε πιςτά τισ οδθγίεσ ςχετικά με τισ υψομετρικζσ διαφορζσ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ςυςτιματοσ. Φροντίςτε για τθν μελλοντικι προςταςία των θλεκτρονικϊν ςτοιχείων από υγραςία και νερά. τερεϊςτε καλά τα βαριά αντικείμενα και τα καλϊδια. Χρθςιμοποιείςτε παξιμάδια αςφαλείασ για προςταςία από τισ δονιςεισ. τεγανοποιείςτε καλά τα ρακόρ για να μθν υπάρξουν διαρροζσ νεροφ ςτο μζλλον. DOC: SBSIGAIASKIT9 Σελίδα 19

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςεωσ Μετρητή ADWA ΕΙΑΓΩΓΗ. AD14 Waterproof Ph/ORP Tester

Εγχειρίδιο Χρήςεωσ Μετρητή ADWA ΕΙΑΓΩΓΗ. AD14 Waterproof Ph/ORP Tester Εγχειρίδιο Χρήςεωσ Μετρητή ADWA AD14 Waterproof Ph/ORP Tester Αγαπθτζ Πελάτθ Συγχαρθτιρια για τθν επιλογι του οργάνου ADWA AD14. Παρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ χριςεωσ πριν τθν χριςθ. Το όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ Η ςθμαςία τθσ κεμελίωςθσ Κρατάει τθν καταςκευι οριηόντια, εμποδίηει τθν ανφψωςθ του εδάφουσ λόγω παγετϊν και αντιςτζκεται ςε οριηόντιεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ ΟΡΙΜΟΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 1. Διαφανζσ ςϊμα 2. Κοιλότθτα κινθτιρασ 3. Ηλεκτρικό διακόπτθ κινθτιρα 4. Μάνταλο ςτερζωςθσ κινθτιρα 5. Κινθτζσ ρόδεσ 6. Σρφπα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Εργαλεία Να μάκουμε να αναγνωρίηουμε, χρθςιμοποιοφμε και ςυντθροφμε τα διάφορα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτο εργαςτιριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση στο μάθημα του Αυτομάτου Ελέγχου (ΜΜ803)

Εργαστηριακή άσκηση στο μάθημα του Αυτομάτου Ελέγχου (ΜΜ803) Εργαστηριακή άσκηση στο μάθημα του Αυτομάτου Ελέγχου (ΜΜ803) Το ςφςτθμα τθσ φωτογραφίασ αποτελείται από ζνα κινθτιρα ςτον άξονα του οποίου ζχουμε προςαρμόςει ζνα φορτίο. Στον κινθτιρα υπάρχει ςυνδεδεμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου;

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου; ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥMΟ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΕΟ ΣΩΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε)

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΥΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΥΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΥΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ Σπουδαςτέσ: Νομικόσ Νίκοσ Γκιουζελάκησ Σπύροσ Επιβλέπων καθηγητήσ: Παπαδόπουλοσ Χρήςτοσ ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΕ Οι αςφϊλειεσ διακρύνονται ςε δύο βαςικϋσ κατηγορύεσ, ςε: - Αςφϊλειεσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 κλιματιςμόσ χώρου ρφκμιςθ χαρακτθριςτικών αζρα: δθμιουργία ςυνκθκών άνεςησ Η ςωςτή ποςότητα του κλιματιςμζνου αζρα που τροφοδοτείται ςτο χώρο από τθν

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12

Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12: Σακτικι διπλοφ μικτοφ τεπάν-αρκίσ Παρτεμιάν Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 3

Διαβάστε περισσότερα

Follow the innovation leaders. Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013

Follow the innovation leaders. Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013 Follow the innovation leaders Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Κεντρικέσ Μονάδεσ Συναγερμού... Σελ.3 Πληκτρολόγια. Σελ.5 Μεταλλικά Κουτιά....Σελ.6 Ανιχνευτέσ....Σελ.7 Σειρήνεσ.. Σελ.10 Μπαταρίεσ.....

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ

Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ Φφλλο εργαςίασ Α. Όργανα και υλικά που απαιτοφνται Βάςθ παραλλθλόγραμμθ φιγκτιρασ τφπου G Μία (1) ράβδοσ μεταλλικι 80 cm Δφο () ράβδοι μεταλλικζσ 30 cm Δφο () απλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη Όργανα Τλικά: Δυναμόμετρο 2 ι 2,5Ν Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ Βαρίδι 50g Βάςθ Ράβδοι ςτιριξθσ Δοχείο με νερό κοπόσ τθσ άςκθςθσ: Οι μακθτζσ να κατανοιςουν ότι θ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί)

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ τθ κζςθ μασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ. Ονοματεπϊνυμο μακθτι: Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ. Ονοματεπϊνυμο μακθτι: Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ Ονοματεπϊνυμο μακθτι: Βακμόσ: Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 1) Πωσ διακρίνονται τα ςυςτιματα ψεκαςμοφ ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίασ τουσ και τθν καταςκευι τουσ (1μ) 2) Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ι με τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ιι τιλθ-ι. τιλθ-ιι Γενικοί μοριακοί τφποι. Ομόλογεσ ςειρζσ Α.

1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ι με τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ιι τιλθ-ι. τιλθ-ιι Γενικοί μοριακοί τφποι. Ομόλογεσ ςειρζσ Α. 1 1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ι με τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ιι τιλθ-ι τιλθ-ιι Γενικοί μοριακοί τφποι Ομόλογεσ ςειρζσ Α. C ν Η 2ν+2 1. Εςτζρεσ των κορεςμζνων μονοκαρβοξυλικϊν οξζων με τισ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 03 Bluetooth Wireless Handset + Base. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ

Moshi Moshi 03 Bluetooth Wireless Handset + Base. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ Moshi Moshi 03 Bluetooth Wireless Handset + Base Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 03 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικό υδραγωγείο

Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο ι εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ είναι το ςφςτθμα που αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο των αγωγϊν για τθ διανομι του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικός Οδηγός για το EQMod

Εισαγωγικός Οδηγός για το EQMod Εισαγωγικός Οδηγός για το EQMod ταυρόπουλοσ Κων/νοσ 3 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 φνδεςθ τθσ Βάςθσ... 3 Λειτουργία EQMod... 8 φνδεςθ τθσ βάςθσ με το Cartes du Ciel (CdC)... 15 Πολικι

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Αλαμπουρνέζικη ορολογία Για διαδραςτικοφσ, ςυμμετοχικοφσ ιςτότοπουσ Για αποκικευςθ ςτοιχείων και δεδομζνων πολλών χρθςτών Ζτοιμθ υποδομι βαςιςμζνθ ςε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ 1. Νόμοσ των ελλειπτικών τροχιών Η τροχιζσ των πλανθτϊν είναι ελλείψεισ, των οποίων τθ μία εςτία κατζχει ο Ήλιοσ. Προφανϊσ όλοι οι πλανιτεσ του ίδιου πλανθτικοφ ςυςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

8. Προγραμματιςμόσ CanBus module μζςω: Button. 10. Δωρεάν προγραμματιςμόσ τθσ μονάδασ από τθν εταιρεία μασ. 2

8. Προγραμματιςμόσ CanBus module μζςω: Button. 10. Δωρεάν προγραμματιςμόσ τθσ μονάδασ από τθν εταιρεία μασ. 2 Technical Support DBALL2 CAC200 MCAN 99 99 49 1. Λειτουργεί με οποιοδιποτε ςφςτθμα αςφαλείασ Directed. 2. Σρόποσ ςφνδεςθσ με ςφςτθμα αςφαλείασ Directed. 3. Δυνατότθτα ελζγχου παρακφρων comfort (αν προχπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα