Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο"

Transcript

1

2 18/06/ Σο κιτ ςυναρμολόγθςθσ τθσ ςυςκευισ AIAS Ydrogen GE καταςκευάηεται από τθν εταιρία: Δ.Λειβιδιϊτθσ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΤ 83, 11743, ΝΕΟ ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ Σθλ.: , Fax: WEB: Σεχνικι υποςτιριξθ: Κϊςτασ Μελανίτθσ Μθχανικόσ αυτοκινιτων Σθλ: Σελίδα 2

3 Αναλυτικά βήματα εγκατάςταςησ WFS ΚΙΣ AIAS112 ςε αυτοκίνητο Προεργαςία: 1. Αναγνϊριςθ εξαρτθμάτων του ΚΙΣ. ΣΕΜ ΕΞΑΡΣΗΜΑ ΣΕΜ ΕΞΑΡΣΗΜΑ 1 1 WFS YDROGEN Γεννιτρια GE 22 4 Ακροδζκτθσ πλακζ κίτρινοσ 2 1 Δοχείο νεροφ 23 2 Ακροδζκτθσ πλακζ μπλζ 3 1 Bubbler 24 1 Φλογοπαγίδα 4 1 Ηλεκτρονικόσ εγκζφαλοσ AIAS ωλινασ μαφροσ Φ10 2μ 5 1 Χειριςτιριο/οκόνθ AIAS LCD 26 1 ωλινασ μπλε Φ6 1,5μ 6 1 Επζκταςθ καλωδίου χειριςτθρίου 3μ 27 1 ωλινασ Φ5 1μ 7 1 φνδεςμοσ καλωδίου χειριςτθρίου 28 2 Ρακόρ ¼ Φ10 ίςιο 8 1 Αιςκθτιρασ υποπίεςθσ MAP 1,5μ 29 4 Ρακόρ ¼ Φ10 γωνία 9 1 Καλϊδιο MAF 1,5μ 30 2 Ρακόρ ¼ Φ6 ίςιο 10 1 Θερμόμετρο γεννιτριασ 1,5μ 31 4 Ρακόρ ¼ Φ6 γωνία 11 1 Καλϊδιο κόκκινο 4mm 2 *++ μπατ. 1μ 32 1 φνδεςμοσ T Φ Καλϊδιο μαφρο 4mm 2 [-+ μπατ. 1μ 33 4 φιγκτιρασ βιδωτόσ Φ Καλϊδιο μ/κ 2x0,5 mm 2 ρελζ 1μ 34 4 φιγκτιρασ ςφρματοσ Φ10, Καλϊδιο λ. 2x0,5 mm 2 φλοτζρ 1μ 35 3 φιγκτιρασ ςφρματοσ Φ9, Καλϊδιο κόκκινο 0,5 mm 2 εντολισ 1μ 36 1 Κολάρο Φ Αςφαλειοκικθ καλωδίου 5x20mm 37 1 Κολάρο Φ Αςφάλεια γυάλινθ 0,5Α 5x20mm 38 1 Οδθγίεσ χριςθσ 18 1 Ρελζ αυτοκινιτου 12V/40A 39 1 Εγγφθςθ 19 1 Αυτόματθ αςφάλεια 15Α 40 1 Αυτοκόλλθτο WFS 20 2 φνδεςμοσ επζκταςθσ καλωδίου φλοτζρ 41 1 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ 21 2 Ακροδζκτθσ οπισ κίτρινοσ Φ Ηλεκτρολφτθσ KOH 15gr Σελίδα 3

4 2. Ανάγνωςθ του γενικοφ ςχεδιαγράμματοσ του ςυςτιματοσ. Σελίδα 4

5 3. Εργαλεία (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΚΙΣ): κατςαβίδια, πζνςα, κόφτθσ, κοπίδι, δράπανο, κλειδιά ι καςτάνια με καρυδάκια, κολαοφηο 1,4, ςφυρί, μζγγενθ, τροχόσ, πολφμετρο, πρζςα ακροδεκτϊν. πζνςα ςφυρί κόφτθσ κοπίδι κατςαβίδια καρυδάκια κολαοφηα πζνςα ακροδεκτϊν δράπανο τροχόσ μζγγενθ πολφμετρο Σελίδα 5

6 4. Αναλϊςιμα (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΚΙΣ): Loctite 55 (ςτεγανοποιθτικό νιμα ςωλθνϊςεων), υφαςμάτινθ ταινία ι πλαςτικό προςτατευτικό ςπιράλ καλωδίων, μεταλλικζσ γωνιζσ και λαμάκια, βίδεσ με παξιμάδια αςφαλείασ Μ6 και Μ8, μαφρο ςπρζι, δεματικά καλωδίων, μονωτικι ταινία, ταινία 3Μ διπλισ όψθσ, απιονιςμζνο νερό. Loctite 55 Τφαςμάτινθ ταινία Λαμάκια/γωνιζσ πιράλ καλωδίων Βίδεσ Δεματικά καλωδίων Σαινία 3Μ διπλισ όψθσ Μονωτικι ταινία πρζι μαφρο ματ Απιονιςμζνο νερό 4λτ Σελίδα 6

7 Προετοιμαςία ςτο χώρο του κινητήρα του αυτοκίνητου: 5. Εντοπιςμόσ μπαταρίασ, ειςαγωγισ αζρα και ςωλθνάκι υποπίεςθσ (MAP*) ι θλεκτρικό ςιμα (MAF**) που μεταβάλλεται αναλογικά μεταξφ 0..5V όςο πατάμε το πεντάλ του γκαηιοφ (για να το εντοπίςουμε χρθςιμοποιοφμε το πολφμετρο ςτθν κζςθ 0..20V DC, με τον μαφρο ακροδζκτθ του πολφμετρου ςτο *-+ τθσ μπαταρίασ/ςαςί και με τον κόκκινο ακροδζκτθ δοκιμάηουμε τα καλϊδια των αιςκθτιρων του κινθτιρα). Παρομοίωσ εντοπίηουμε κάποιο ςθμείο από τον πίνακα με τισ αςφάλειεσ/ρελζ που να παρζχει τάςθ (12V τυπικά) μόνο όταν γυρίηουμε το κλειδί ςτθ κζςθ ACC. Προτιμοφμε κάποια κενι κζςθ ακροδζκτθ, από αςφάλεια ι ρελζ. 6. Εντοπιςμόσ κατάλλθλων κζςεων ςτιριξθσ ςτο ςαςί για τοποκζτθςθ γεννιτριασ (κάκετθ τοποκζτθςθ), δοχείου νεροφ (κάκετθ τοποκζτθςθ), bubbler (οριηόντια τοποκζτθςθ), φλογοπαγίδασ (οριηόντια τοποκζτθςθ) και θλεκτρονικοφ εγκεφάλου AIAS. Προςοχή: Πάντα φροντίηουμε το δοχείο νεροφ να τοποκετείται υψομετρικά ςε υψθλότερθ κζςθ από τθν γεννιτρια για να δθμιουργείται ςιφόνι με ςτάςιμα νερά ςτισ ςωλθνϊςεισ και όςο γίνεται κοντά το ζνα με το άλλο. Επίςθσ προςζχουμε να υπάρχει κάποιοσ ζτοιμοσ τρόποσ ςτιριξθσ των παραπάνω (αχρθςιμοποίθτεσ τρφπεσ ςτο ςαςί ι υπάρχουςεσ βίδεσ με δυνατότθτα επζκταςθσ ι προςκικθσ του δικοφ μασ ςτθρίγματοσ) ϊςτε να μθν χρειαςτεί να ανοίξουμε νζεσ τρφπεσ ςτιριξθσ. Αποφεφγουμε τισ κζςεισ εκείνεσ όπου οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων ζρχονται ςε επαφι ι βρίςκονται πάνω από καλϊδια ι άλλα ευαίςκθτα εξαρτιματα του αυτοκινιτου, για να αποτραποφν πικανζσ ηθμιζσ ςτο μζλλον από τυχϊν διαρροζσ του νεροφ. Αντίςτοιχα φροντίηουμε το bubbler και θ φλογοπαγίδα να είναι ςε υψθλότερθ κζςθ από το δοχείο νεροφ. * MAP (Manifold Absolute Pressure sensor) ** MAF (Mass Air Flow sensor) Σελίδα 7

8 7. Για τον θλεκτρονικό εγκζφαλο AIAS φροντίηουμε να τοποκετείται μακριά από πθγζσ κερμότθτασ και ςε ςθμείο όπου δεν κα βρζχεται από βροχι ι απόνερα. ημείωςη: Ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη του οχήματοσ ότι ο εγκζφαλοσ AIAS δεν πρζπει να βρζχεται και ςε περίπτωςη πλυςίματοσ του κινητήρα, πρζπει να προςτατευθεί με κάποιο τρόπο. ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ AIAS ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΟΧΕΙΟΤ ΝΕΡΟΤ ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ BUBBLER ΘΕΗ ΣΗΡΙΞΗ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΑ 8. Εντοπιςμόσ κατάλλθλθσ κζςθσ ςτιριξθσ για τθν αυτόματθ αςφάλεια 15Α και του ρελζ 12V/40A. 9. Αν χρειάηεται, αφαιροφμε προςωρινά τα τμιματα του αυτοκινιτου (προςτατευτικά πλαςτικά κινθτιρα/μπαταρίασ, μάςκα, προφυλακτιρασ κλπ) που εμποδίηουν προκειμζνου να ζχουμε πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ που επιλζξαμε. Σελίδα 8

9 Σοποθζτηςη υδραυλικοφ ςυςτήματοσ: 10. Καταςκευι τθσ βάςθσ ςτιριξθσ τθσ γεννιτριασ ανάλογα με το ςθμείο ςτιριξθσ που επιλζξαμε. Χρθςιμοποιοφμε κάποια ζτοιμθ γωνιά ι διάτρθτο λαμάκι γενικισ χριςθσ τροποποιϊντασ το ςτα μζτρα μασ. Σα πικανά εργαλεία που κα χρειαςτοφμε είναι: δράπανο, τροχόσ, ςφυρί, μζγγενθ, βίδεσ και κλειδιά ι καςτάνια με καρυδάκια. Προαιρετικά βάφουμε τθν βάςθ με μαφρο ςπρζι. Βιδϊνουμε τθν βάςθ ςτθν γεννιτρια και κόβουμε ότι βίδεσ προεξζχουν και μασ εμποδίηουν. ΤΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟΤ ΜΑΤΡΟ ΩΛΗΝΑ Φ10 ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΗ ΒΑΗ ΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΦΙΓΚΣΗΡΑ ΡΑΚΟΡ Φ Βιδϊνουμε τα δφο γωνιακά μπλε ρακόρ Φ10 ςτθν γεννιτρια, με χριςθ του Loctite 55 περνϊντασ το ςταυρωτά ςτισ βόλτεσ του ρακόρ. 12. Ζχοντασ προετοιμάςει περίπου το μικοσ τουσ, περνάμε τουσ δφο μαφρουσ ςωλινεσ Φ10 ςτα ρακόρ τθσ γεννιτριασ και τουσ ςτακεροποιοφμε με τουσ ςφιγκτιρεσ. 13. Σοποκετοφμε τον αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ςτθν υποδοχι τθσ γεννιτριασ, ςτερεϊνοντασ το με λίγθ ςιλικόνθ ι κόλλα. 14. Συλίγουμε με πανοταινία ι ςπιράλ τα δφο καλϊδια τθσ γεννιτριασ με το καλϊδιο του αιςκθτιρα ξεκινϊντασ από τθν γεννιτρια και μζχρι το ςθμείο που κεωροφμε ότι κα χρειαςτεί να ξαναχωρίςουν τα καλϊδια. ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ Σελίδα 9

10 15. τερεϊνουμε καλά τθν γεννιτρια, κάκετα ςφμφωνα με τθν χάραξθ του λογότυπου, ςτθν κζςθ που επιλζξαμε. ημείωςη: λόγω τθσ υψομετρικισ διαφοράσ που πρζπει να ζχει, ςυνικωσ θ γεννιτρια τοποκετείται ςτο δυνατόν χαμθλότερο ςθμείο και ίςωσ θ καλφτερθ πρόςβαςθ να είναι από κάτω. ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΣΗΝ ΘΕΗ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ 16. Καταςκευάηουμε τθν βάςθ ςτιριξθσ του δοχείου νεροφ ςφμφωνα με τθν κζςθ που επιλζξαμε χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια τεχνικι, υλικά και εργαλεία με τθν βάςθ τθσ γεννιτριασ. το ΚΙΣ ςυμπεριλαμβάνεται το κολάρο ςτιριξθσ του δοχείου. 17. Βιδϊνουμε τα 2 ρακόρ Φ10 (ίςια ι με γωνία, ανάλογα τθν περίπτωςθ) ςτο πλάι του δοχείου, με χριςθ του Loctite 55 περνϊντασ το ςταυρωτά ςτισ βόλτεσ του ρακόρ. ΡΑΚΟΡ Φ6 ΡΑΚΟΡ Φ10 ΚΟΛΑΡΟ ΡΑΚΟΡ Φ10 ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΛΟΣΕΡ 18. Βιδϊνουμε το μικρό ρακόρ Φ6 ςτο άνω μζροσ του δοχείου για τθν ζξοδο του αερίου. Κάνουμε χριςθ του Loctite 55 περνϊντασ το ςταυρωτά ςτισ βόλτεσ του ρακόρ. Σελίδα 10

11 19. τερεϊνουμε καλά το δοχείο ςτθν κζςθ που επιλζξαμε. ΣΗΡΙΞΗ ΔΟΧΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΩΛΗΝΩΕΩΝ 20. υνδζουμε ςτα ρακόρ Φ10 του δοχείου τουσ δφο μαφρουσ ςωλινεσ που ζρχονται από τθν γεννιτρια, κόβοντασ τουσ αν χρειάηεται ςτο κατάλλθλο τελικό μικοσ και ςυςφίγγουμε τουσ ςφιγκτιρεσ τουσ. Προςοχή: ο ςωλινασ από το κάτω ρακόρ τθσ γεννιτριασ ςυνδζεται ςτο κάτω ρακόρ του δοχείου. Αντίςτοιχα ςυνδζουμε τον δεφτερο ςωλινα ςτο πάνω ρακόρ. 21. Βιδϊνουμε τα δφο μικρά ρακόρ Φ6 ςτο bubbler, με χριςθ του Loctite 55 περνϊντασ το ςταυρωτά ςτισ βόλτεσ του ρακόρ. ΡΑΚΟΡ ΕΞΟΔΟΤ Φ6 ΩΛΗΝΑ Φ6 ΦΙΓΚΣΗΡΕ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ Φ10,7 Σελίδα 11

12 22. τερεϊνουμε το bubbler οριηόντια ςτθν κζςθ που επιλζξαμε, χρθςιμοποιϊντασ το κολάρο που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΚΙΣ και αν χρειάηεται και κάποιου άλλου τφπου βάςθ, τθν καταςκευάηουμε. Προςοχή: το ρακόρ τθσ ειςόδου να βρίςκεται χαμθλά και τθσ εξόδου ψθλά. 23. υνδζουμε ζνα κομμάτι του μπλε ςωλινα Φ6 από το μικρό ρακόρ εξόδου του δοχείου νεροφ προσ το κάτω ρακόρ ειςόδου του bubbler και το ςτακεροποιοφμε με τουσ ςφιγκτιρεσ ελατθρίου Φ10, τερεϊνουμε τθν φλογοπαγίδα ςτθν κζςθ που επιλζξαμε με χριςθ δεματικϊν καλωδίου. ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΑ ΕΞΟΔΟ ΑΕΡΙΟΤ 25. υνδζουμε ζνα κομμάτι του μπλε ςωλινα Φ6 από το πάνω ρακόρ εξόδου του bubbler προσ τθν είςοδο τθσ φλογοπαγίδασ (το βελάκι δείχνει προσ τθν ζξοδο) και ςτακεροποιοφμε με τουσ ςφιγκτιρεσ ελατθρίου Φ10, Ανοίγουμε μια τρφπα Φ11 ςτο πλαςτικό τθσ ειςόδου του αζρα του αυτοκινιτου και κάνουμε βόλτεσ με κολαοφηο 1/4, ϊςτε να βιδϊςουμε το ρακόρ για τθν τελικι κατάλθξθ του αερίου υδρογόνου. Προςοχή: φροντίηουμε να μθν πζςουν γρζηια ςτθν είςοδο του αζρα όταν τρυπάμε με το δράπανο. ΣΡΤΠΑ Φ11 ΚΑΙ ΚΟΛΑΟΤΖΟ 1/4 27. Βιδϊνουμε το ρακόρ Φ6 ςτθν είςοδο του αζρα με χριςθ του Loctite 55 ι κόλλασ για πλαςτικά. Σελίδα 12

13 28. Σοποκετοφμε πίςω ςτθν κζςθ του το πλαςτικό και ςυνδζουμε το μπλε ςωλινα Φ6 από τθν ζξοδο τθσ φλογοπαγίδασ προσ τθν είςοδο του αζρα του αυτοκινιτου και ςτακεροποιοφμε με τουσ ςφιγκτιρεσ ελατθρίου Φ10,7. ΕΙΟΔΟ ΑΕΡΑ Σοποθζτηςη ηλεκτρικοφ ςυςτήματοσ: AIAS τερεϊνουμε τον θλεκτρονικό εγκζφαλο AIAS ςτθν κζςθ που επιλζξαμε. Καταςκευάηουμε βάςθ ςτιριξθσ αν χρειάηεται, όπωσ προθγουμζνωσ. ΣΗΡΙΞΗ ΜΕ ΔΕΜΑΣΙΚΑ Σελίδα 13

14 -FLOAT IN +FLOAT IN -RELAY +RELAY (12V ) +12V/0.5A IN Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο 30. Ηλεκτρικό διάγραμμα για AIAS112/ Α ΡΕΛΕ 12V/40A ΜΠΑΣΑΡΙΑ 12V ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ PR/THER M LCD MAP MAF 0.5Α ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΠΡΟ ΟΘΟΝΗ LCD ΠΡΟ MAP/MAF SENSOR 12V ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΣΗ Η Σελίδα 14

15 31. Δρομολογοφμε τα καλϊδια τθσ γεννιτριασ (καφζ & κόκκινο) μζχρι το AIAS, κόβουμε ςε μικοσ, πρεςάρουμε τουσ αρςενικοφσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ ςφνδεςθσ και ςυνδζουμε τα καλϊδια με το ίδιο χρϊμα μεταξφ τουσ ([GEN-]καφζ & [GEN+]κόκκινο). ΑΚΡΟΔΕΚΣΕ ΤΝΔΕΗ ΠΡΟ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ (ΚΑΦΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ) 32. υνδζουμε το βφςμα του αιςκθτιρα κερμοκραςίασ τθσ γεννιτριασ ςτθν αντίςτοιχθ υποδοχι (THERM) του AIAS. 33. Συλίγουμε με υφαςμάτινθ ταινία ι ςπιράλ το υπόλοιπο των τριϊν αυτϊν καλωδίων μζχρι το AIAS. 34. Δρομολογοφμε το καλϊδιο του φλοτζρ από το δοχείο νεροφ μζχρι το AIAS και το βιδϊνουμε ςτισ αντίςτοιχεσ δφο κζςεισ (FLOT) τθσ πράςινθσ κλζμασ (θ πολικότθτα δεν ζχει ςθμαςία). Αν χρειάηεται προζκταςθ το καλϊδιο, χρθςιμοποιοφμε το λευκό καλϊδιο και τουσ δφο ςυνδζςμουσ επζκταςθσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΚΙΣ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΛΟΣΕΡ 35. υνδζουμε το μαφρο καλϊδιο 4mm 2 που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΚΙΣ από ζνα ςτακερό αγϊγιμο ςθμείο του ςαςί ι το *-+ τθσ μπαταρίασ 12V ωσ το αντίςτοιχο μαφρο καλϊδιο του AIAS χρθςιμοποιϊντασ τουσ αντίςτοιχουσ πρεςαριςτοφσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΚΙΣ. ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΤΝΔΕΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ (ΜΑΤΡΟ & ΚΟΚΚΙΝΟ) Σελίδα 15

16 36. υνδζουμε με ζνα κομμάτι κόκκινο καλϊδιο 4mm 2 και τουσ αντίςτοιχουσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ από το αντίςτοιχο καλϊδιο του AIAS προσ τον ακροδζκτθ [87] του ρελζ 12V/40A. ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΤΝΔΕΗ ΠΡΟ AIAS (ΜΑΤΡΟ & ΚΟΚΚΙΝΟ) ΡΕΛΕ 12V/40A ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΤΝΔΕΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΡΕΛΕ ([87] & [30]) 37. υνδζουμε με ζνα κομμάτι κόκκινο καλϊδιο 4mm 2 και τουσ αντίςτοιχουσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ από τον ακροδζκτθ [30] του ρελζ 12V/40A προσ ζναν από τουσ ακροδζκτεσ τθσ αυτόματθσ αςφάλειασ 15Α. 38. Προετοιμάηουμε με ζνα κομμάτι κόκκινο καλϊδιο 4mm 2 και τουσ αντίςτοιχουσ κίτρινουσ ακροδζκτεσ, τθν ςφνδεςθ από τον δεφτερο ακροδζκτθ τθσ αυτόματθσ αςφάλειασ 15Α προσ το [+] τθσ μπαταρίασ 12V. Προςοχή: αφήνουμε για το τζλοσ τησ εγκατάςταςησ την ςφνδεςη ςτο *++ τησ μπαταρίασ. 39. υνδζουμε με το κόκκινο+μαφρο καλϊδιο 0,75mm 2 και τουσ αντίςτοιχουσ μπλε ακροδζκτεσ από τουσ ακροδζκτεσ [85], [86] του ρελζ 12V/40A προσ τισ αντίςτοιχεσ δφο κζςεισ (RELAY) τθσ πράςινθσ κλζμασ του AIAS (θ πολικότθτα δεν ζχει ςθμαςία αλλά καλό είναι το *++ να αντιςτοιχεί πάντα ςτο κόκκινο). 40. τερεϊνουμε τθν αυτόματθ αςφάλεια και το ρελζ ςτθν κζςθ που ζχουμε επιλζξει ςτο ςαςί. ΜΠΛΕ ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ [85] & [86] ΡΕΛΕ 12V/40A ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 15A ΡΕΛΕ 12V/40A 41. τθν τελευταία κζςθ τθσ πράςινθσ κλζμασ του AIAS [+12V/0,5A] ςυνδζουμε το ζνα άκρο τθσ αςφαλειοκικθσ καλωδίου που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΚΙΣ. Tο άλλο άκρο το ςυνδζουμε - με μια επζκταςθ αν χρειάηεται - ΑΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ςτθν κζςθ που ζχουμε εντοπίςει ςτον πίνακα αςφαλειϊν/ρελζ του αυτοκινιτου και θ οποία κα παρζχει 12V ςτον θλεκτρονικό εγκζφαλο AIAS όταν γυρίηουμε το κλειδί ςτθν μίηα. Σελίδα 16

17 42. Αν ζχουμε βρει το ςωλθνάκι τθσ υποπίεςθσ του αυτοκινιτου, παρεμβάλουμε τον ςφνδεςμο «Σ» Φ5 που παρζχεται με το ΚΙΣ και με ζνα κομμάτι ςωλινα Φ5 το ςυνδζουμε ςτθν κζςθ 2 του αιςκθτιρα MAP που παρζχεται με το ΚΙΣ. τακεροποιοφμε το ςωλθνάκι με ςφιγκτιρεσ ελατθρίου Φ9,2. τερεϊνουμε τον αιςκθτιρα MAP ςτο ςαςί και δρομολογοφμε το καλϊδιο του προσ τον AIA, όπου τοποκετοφμε το βφςμα ςτθν υποδοχι MAP. ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΤΠΟΠΙΕΗ (MAP) ΕΙΟΔΟ ΤΠΟΠΙΕΗ 43. Εναλλακτικά, αντί του MAP μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το καλϊδιο MAF που παρζχεται με το ΚΙΣ, ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςωλθνάκι υποπίεςθσ και ζχουμε βρει το καλϊδιο που μεταφζρει το θλεκτρικό ςιμα που αντιςτοιχεί ςτο πάτθμα του πεντάλ του γκαηιοφ. ε αυτι τθν περίπτωςθ απογυμνϊνουμε λίγο το καλϊδιο που μεταφζρει το ςιμα αυτό και ςυνδζουμε το μαφρο (ι λευκό ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ) καλϊδιο του καλωδίου MAF. Μονϊνουμε τθν ζνωςθ με ταινία, όπωσ και τα υπόλοιπα καλωδιάκια του καλωδίου του MAF και τοποκετοφμε το βφςμα ςτθν υποδοχι MAP. 44. ε αυτι τθν φάςθ ζχει τελειϊςει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ δρομολόγθςθσ των καλωδίων και μπορεί να γίνει θ τφλιξθ τουσ με πανοταινία ι ςπιράλ και θ ςτερζωςθ τουσ με δεματικά καλωδίων. Σελίδα 17

18 Σοποθζτηςη οθόνησ/χειριςτηρίου: ΕΠΕΚΣΑΗ 45. Εντοπίηουμε κάποια οδό ςτο τοίχωμα μεταξφ ΚΑΛΩΔΙΟΤ χϊρου κινθτιρα και το εςωτερικό του αυτοκινιτου και περνάμε τθν επζκταςθ του καλωδίου τθσ οκόνθσ προςζχοντασ να μθν τραυματίςουμε τυχόν υπάρχουςα καλωδίωςθ. 46. Σοποκετοφμε το ζνα βφςμα του καλωδίου ςτθν υποδοχι LCD του AIAS. 47. Εντοπίηουμε το ςθμείο πάνω ςτο ταμπλό του αυτοκινιτου όπου κα τοποκετιςουμε τθν οκόνθ ϊςτε να είναι ευδιάκριτθ και εφκολα προςβάςιμθ για τον χειριςμό του ςυςτιματοσ. Κακαρίηουμε τθν επιφάνεια και κολλάμε τθν οκόνθ με τθν ταινία 3Μ διπλισ όψθσ. ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ/ΟΘΟΝΗ ΤΝΔΕΜΟ ΚΑΛΩΔΙΟΤ 48. Με τον λευκό ςφνδεςμο, ενϊνουμε τα δυο άκρα των καλωδίων τθσ οκόνθσ μζςα ςτθν καμπίνα, δρομολογοφμε και ςτερεϊνουμε με δεματικά τα καλϊδια ϊςτε να είναι καλαίςκθτα. Σελικζσ ςυνδζςεισ: 49. υνδζουμε ςτο *++ τθσ μπαταρίασ, τον κίτρινο ακροδζκτθ οπισ που αφιςαμε προθγουμζνωσ αςφνδετο ςτο βιμα 38. ΑΚΡΟΔΕΚΣΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ 50. Ξεβιδϊνουμε τθν αςφαλειοκικθ καλωδίου και τοποκετοφμε τθν γυάλινθ αςφάλεια 0,5Α (5x20mm). ΑΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 0,5Α Σελίδα 18

19 Δοκιμή ςυςτήματοσ: 51. Γυρίηοντασ το κλειδί του αυτοκινιτου ςτθν κζςθ ACC και πατϊντασ τον διακόπτθ ON/OFF του χειριςτθρίου WFS, κα πρζπει να φωτιςτεί θ οκόνθ και τα μπουτόν, να ακουςτεί ο βομβθτισ και να εμφανιςτοφν μθνφματα ςτθν οκόνθ. υγκεκριμζνα κα πρζπει να εμφανίςει το μινυμα SERVICE 200 κακϊσ δεν υπάρχει ακόμα νερό ςτο ςφςτθμα. 52. Η υδραυλικι και θλεκτρικι εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ AIAS ολοκλθρϊκθκε. Για να ςυμπλθρϊςετε νερό με θλεκτρολφτθ και για τθν ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ι άλλεσ πλθροφορίεσ, ανατρζξτε ςτο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΤΘΜΙΗ AIAS (SERVICE MANUAL). ΔΕΙΚΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΣΑΘΜΗ Γενικζσ προφυλάξεισ: Ακολουκιςτε πιςτά τισ οδθγίεσ ςχετικά με τισ υψομετρικζσ διαφορζσ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ςυςτιματοσ. Φροντίςτε για τθν μελλοντικι προςταςία των θλεκτρονικϊν ςτοιχείων από υγραςία και νερά. τερεϊςτε καλά τα βαριά αντικείμενα και τα καλϊδια. Χρθςιμοποιείςτε παξιμάδια αςφαλείασ για προςταςία από τισ δονιςεισ. τεγανοποιείςτε καλά τα ρακόρ για να μθν υπάρξουν διαρροζσ νεροφ ςτο μζλλον. DOC: SBSIGAIASKIT9 Σελίδα 19

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ 1 EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΝΕΟΤ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ο.Σ. 619, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΜ.: 30/2014 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΜΑΔΕ Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

320 ΜΠΚ Cadet s Manual

320 ΜΠΚ Cadet s Manual 320 ΜΠΚ Cadet s Manual (Για τουσ δόκιμουσ τθσ 320 ΜΠΚ) Κείμενα: Αναςτάςιοσ Cipher Μπαρμπίςθσ Δθμιτριοσ Προπζλασ Βερνισ Διορκώςεισ Επιμζλεια κειμζνων τζργιοσ Lorimer ιώμοσ Εκδοςθ 1.0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρ.ΡΙΤΤΑΣ-Α.ΔΑΓΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ Χρ. Σμφρνθσ 124 183 46 Μοςχάτο - Ακινα Τθλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr Bracken Hill, South West Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB/KNX) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ RODOS PALLADIUM».

«ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB/KNX) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ RODOS PALLADIUM». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΘΤΘΣ ΣΧΟΛΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓ. ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα