AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006"

Transcript

1 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» την 28 Μαρτίου 2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεση τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Παύλος Λεκκάκης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου... 4 Ισολογισµός Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Κατάσταση ταµειακών ροών Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Φύση ραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα µε έναρξη ισχύος Πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες µε έναρξη ισχύος 2006, οι οποίες δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Οµίλου Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα Βασικές λογιστικές αρχές Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενοποίηση οµή του Οµίλου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Μετατροπή ξένου νοµίσµατος Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηµατοοικονοµικά µέσα Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Μετοχικό κεφάλαιο Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις ανεισµός Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις Κατασκευαστικά συµβόλαια ιανοµή µερισµάτων ιαχείριση κινδύνων Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

3 5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά γεωγραφικό τοµέα Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Ενσώµατα Πάγια Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια Απαιτήσεις από πελάτες Κοινοπραξίες Λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Ίδια κεφάλαια Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανειακές υποχρεώσεις Λοιπές Προβλέψεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία Άλλα έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Έσοδα από Μερίσµατα Φόρος εισοδήµατος Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Κέρδη ανά µετοχή Προσαρµογή στα κέρδη της Κατάστασης Ταµειακών Ροών Εµπράγµατα Βάρη Εκχωρήσεις Απαιτήσεων Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις εσµεύσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Πρόταση διανοµής µερίσµατος Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

4 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, Το 2006 ήταν ένα πολύ κρίσιµο έτος στην πορεία της Εταιρείας. Μετά από την ζηµιογόνα χρήση του 2005 και αφού καταβλήθηκαν επίπονες προσπάθειες από την ιοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της, η Εταιρεία πέρασε και πάλι στην κερδοφορία. Η Εταιρεία κατά τη χρήση του 2006, συνέχισε την περικοπή των µη απαραίτητων δαπανών και έδωσε µεγάλη έµφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναµικότητας για την αποπεράτωση των αναληφθέντων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα οικονοµικά στοιχεία της 31/12/2006, αποτυπώνεται η αλλαγή στην πορεία της και η επαναφορά σε κερδοφόρα αποτελέσµατα. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός από την µεγάλη αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας και τα κερδοφόρα αποτελέσµατα, τα ποιοτικά στοιχεία του Ισολογισµού καταδεικνύουν ότι η Εταιρεία ευρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία. Σηµαντικό γεγονός κατά το 2005, αποτέλεσε η λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, κατά ποσό 14 εκ. η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του Στα πλαίσια της περαιτέρω ενίσχυσης της Εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο πρόκειται να προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και νέα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους Το ακριβές ποσό καθώς και οι ειδικοί όροι της Αύξησης, πρόκειται να ανακοινωθούν σύντοµα. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας για το 2006 αποτυπώνονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες: Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα (σε χιλ. ) Περιγραφή Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) Κέρδη µετά Φόρων (ΕΑΤ) Κέρδη µετά Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Κέρδη ανά Μετοχή (λεπτά/µετοχή) 0,7-35,6 Εταιρικά Αποτελέσµατα (σε χιλ. ) Περιγραφή Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) Κέρδη µετά Φόρων (ΕΑΤ) Κέρδη ανά Μετοχή (λεπτά/µετοχή) 1,5-34,4 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

5 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Το συνολικό υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων των έργων, τα οποία εκτελεί η Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις 31/12/2006, ανέρχεται σε 356 εκ.. Ωστόσο, η Εταιρεία σύντοµα πρόκειται να υπογράψει και άλλες συµβάσεις, στις οποίες έχει µειοδοτήσει αµιγώς, είτε συµµετέχοντας σε Κατασκευαστικούς Οµίλους και το συνολικό ανεκτέλεστο της Εταιρείας θα υπερβεί τα 500 εκ.. Ελλάδα Τα κυριότερα έργα τα οποία εκτελεί στην Ελλάδα είναι: ΗΜΟΣΙΟ: Επέκταση Αεροδιαδρόµου στο Αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης ΗΜΟΣΙΟ: Κατασκευή Τµήµατος ΠΑΘΕ στο Πέταλο Μαλλιακού ΕΗ: Ατµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αθερινόλακκο Κρήτης, Μονάδες ΙΙΙ + IV - Β Φάση ΕΗ: Φράγµα Αγ. Βαρβάρας ΕΠΑ: Αναβάθµιση Τερµατικού Σταθµού Φυσικού Αερίου στην Νήσο Ρεβυθούσα Ο.Λ.Θ.: Επέκταση 6ου προβλήτα Λιµένος Θεσσαλονίκης ΕΥ ΑΠ: Λειτουργία και Συντήρηση Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας ΕΠΑΝΟΜ: Ολοκλήρωση Νοσοκοµείου Βόλου ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ: ιάφορες Εργολαβίες Το υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων των έργων που εκτελεί η Εταιρεία στην Ελλάδα στις 31/12/2006 ανερχόταν σε 194 εκ. περίπου. Χώρες Εξωτερικού Οι χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρεία στο Εξωτερικό είναι: Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Τα κυριότερα έργα που εκτελεί µε το ιδρυθέν Υποκατάστηµά της, στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα είναι: Επέκταση Λιµανιού Khorr Fakkan - Φάση 1 & 2 Επέκταση Λιµανιού Fujairah Πολυώροφο κτίριο Plot 454, Sharjah Επέκταση Λιµανιού Ras Al Khaima Λιµενικές Εργασίες στο Al Reem Island- Abu Dhabi Κτίριο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας - Αεροδρόµιο Abu Dhabi Ρουµανία Τα κυριότερα έργα που εκτελεί στη Ρουµανία είναι: ίκτυα Αποχέτευσης πόλης Βραΐλα Αγωγός εκβολής λυµάτων πόλης Constanta Ανακατασκευή σιδηροδροµικού σταθµού πόλης Constanta Αποκατάσταση οδού DN 6 Craiova Drobeta (σε Κοινοπραξία µε άλλη εταιρεία) Βιολογικός Καθαρισµός Βουκουρεστίου (σε Κοινοπραξία µε άλλη εταιρεία) Για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων, η Εταιρεία έχει ιδρύσει υποκαταστήµατα στις πόλεις που εκτελεί τα έργα. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

6 Το υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων των έργων που εκτελεί η Εταιρεία στο Εξωτερικό µέχρι τις 31/12/2006 ανέρχεται σε 162 εκ. περίπου. Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα Η Εταιρεία συµµετέχει στην ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η οποία χρηµατοδότησε, µελέτησε, κατασκεύασε και λειτουργεί τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και κατά το 2007 προβλέπεται να αρχίσει η είσπραξη µερισµάτων από την παραπάνω δραστηριότητα. Επίσης η ΑΘΗΝΑ συµµετέχει στις εταιρείες Παραχώρησης των Μαρίνων της Λευκάδας και της Μαρίνας Ζέας, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν και προβλέπεται να εισπραχθούν σύντοµα µερίσµατα από την εκµετάλλευσή τους. Εκτός των παραπάνω αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων τα οποία έχει ήδη εκτελέσει η Εταιρεία, λαµβάνει µέρος και στην διαδικασία ανάληψης νέων έργων, τα οποία θα εκτελεστούν µε το σύστηµα αυτό, συµµετέχοντας σε µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα, όπως παρακάτω: ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ο οποίος είναι µειοδότης και πρόκειται να υπογράψει την σύµβαση µε το Ελληνικό ηµόσιο για την χρηµατοδότηση, µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ Ι». Ο Όµιλος στον οποίο συµµετέχει για την εκτέλεση του έργου «Μαρίνα Λεµεσού» στην Κύπρο ευρίσκεται σε προχωρηµένη διαπραγµάτευση µε τον φορέα του έργου (Κυπριακό ηµόσιο) και σύντοµα πρόκειται να υπογραφεί η σχετική σύµβαση για την κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου. Εκτός των ανωτέρω η ΑΘΗΝΑ ως µέλος του Οµίλου «ΑΠΕΙΟΝ ΚΛΕΟΣ» διεκδικεί το αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο «ΠΑΘΕ: Κόρινθος - Πάτρα Πύργος - Τσακώνα». Έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά και µετά την εκδίκαση των ενστάσεων, αναµένεται να ανακηρυχθεί Προτιµησιακός Μειοδότης. Τέλος, η ΑΘΗΝΑ συµµετέχει σε Όµιλο, ο οποίος πρόκειται να υποβάλει προσφορά για το αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο «Οδικά Έργα Αττικής». Νέα Έργα εντός του 2007 Η Εταιρεία µέχρι και την σύνταξη της παρούσας Εκθέσεως κατά το 2007, υπέγραψε τη σύµβαση για την εκτέλεση του παρακάτω έργου: - Επισκευή και Αναβάθµιση Πύργου Ψύξεως Μονάδας ΙΙΙ ΑΗΣ Μεγαλόπολης ( ΜΚΘ ) µε την.ε.η. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από την εκτέλεση των παραπάνω έργων για το 2007 προβλέπεται αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ τα αποτελέσµατα της Εταιρείας πριν από τόκους, αποσβέσεις και φόρους (ΕΒΙΤDA) θα είναι βελτιωµένα σε σχέση µε το Σε αυτό θα βοηθήσουν οι περικοπές οι οποίες έγιναν στα γενικά έξοδα της Εταιρείας εντός του 2006 και στο ίδιο πνεύµα θα συνεχιστούν και το 2007, καθώς επίσης και η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής των έργων τα οποία εκτελεί η Εταιρεία. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, η ΑΘΗΝΑ προσβλέπει σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία στην οποία θα συνδράµουν οι εξής παράγοντες: Το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συµβάσεων εκτέλεσης έργων. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

7 Η ανάληψη νέων έργων στην Ελλάδα, στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και στη Ρουµανία. Τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα, όπως: α) η διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Εταιρίας στην εκτέλεση έργων, β) n εµπειρία στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και ειδικότερα n εµπειρία της σε έργα θαλάσσης και έργα περιβάλλοντος, γ) η µέχρι τώρα ιστορία της και n φήµη που έχει στην αγορά ως αξιόπιστος οργανισµός. Η δραστηριότητα της Εταιρείας σε νέα επιχειρηµατικά πεδία, όπως ενεργειακό, έργα Σ..Ι.Τ, µαρίνες κ.λπ. Με γνώµονα το συµφέρον των µετόχων, το ιοικητικό Συµβούλιο θα προχωρήσει στην υλοποίηση των παραπάνω εκτεθέντων και θα πράξει ότι είναι απαραίτητο προκειµένου η Εταιρεία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της και να παίξει σηµαντικό ρόλο στον κλάδο της. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία και τις ιεθνείς πρακτικές. Βάσει των αρχών αυτών, έχει οργανωθεί και διοικείται η Εταιρεία, µε στόχο την διασφάλιση των συµφερόντων όλων των µετόχων της και του επενδυτικού κοινού γενικότερα. Το ιοικητικό Συµβούλιο στα πλαίσια της Εταιρικής ιακυβέρνησης απαρτίζεται από έξι (6) εκτελεστικά µέλη και τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη. Από τα µη εκτελεστικά µέλη τα δύο (2) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ιακυβέρνησης είναι «Ανεξάρτητα». Η διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, λειτουργεί ανεξάρτητα και αναφέρεται απευθείας στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Χαλάνδρι, 28 Μαρτίου 2007 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

9 αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 εκεµβρίου 2006, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας επισηµαίνουµε ότι η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2006, ενώ οι θυγατρικές δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για διάφορες χρήσεις από το έτος 2002 έως και την κλειόµενη χρήση όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σηµείωση υπ αριθµό 6.37 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο του φορολογικού ελέγχου. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου, είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007 Γεώργιος Aθ. Παρασκευόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βασιλέως Κωνσταντίνου Αθήνα Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. :127 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

10 Ισολογισµός H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/ /12/ /12/ /12/2005 Σηµείωση Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατα Πάγια 6.1, , , , ,16 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,70 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.4 0,00 0, , ,49 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,03 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ιαθέσιµα προς πώληση , , , ,99 Επενδύσεις σε ακίνητα , , , ,96 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , , , , , ,50 Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία Αποθέµατα , , , ,23 Απαιτήσεις απο κατασκευαστικά συµβόλαια , , , ,60 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , , , ,39 Απαιτήσεις απο κοινοπραξίες ,00 0, , ,11 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,41 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , , , , ,98 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,48 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,40 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο , , , ,75 Αποθεµατικά εύλογης αξίας , , , ,47 Αποθεµατικά κεφάλαια , , , ,75 Ιδιες µετοχές , , , ,96 Αποτελέσµατα εις νέο , , , ,88 Συναλλαγµατικές ιαφορές ,84 0, ,74 0,00 ικαιώµατα Τρίτων , ,18 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,29 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,75 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,02 Λοιπές προβλέψεις , , , ,00 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,21 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων , , , ,12 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , , , ,10 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις , , , ,73 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις , , , ,74 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση , , ,00 0,00 Υποχρεώσεις πρός κοινοπραξίες ,00 0, , ,67 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.10, , , , ,83 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων , , , ,07 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,19 Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , , ,48 Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

11 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµείωση 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , , , ,01 Κόστος πωλήσεων , , , ,47 Μικτό Κέρδος , , , ,46 Άλλα εσοδα εκµεταλλευσης , , , ,62 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,18 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,70 0,00 0,00 Άλλα έξοδα Εκµετάλευσης , , , ,09 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων , , , ,11 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα , , , ,98 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα , , , ,59 Άλλα Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα , ,08 0, ,08 Εσοδα απο κοινοπρακτική εκτέλεση έργων ,00 0, , ,67 Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων , ,42 0, ,42 Αποτέλεσµα από πώληση θυγατρικής ,09 0, ,59 0,00 Αποτέλεσµα από αγορά µετοχών θυγατρικής ,11 0,00 0,00 0,00 Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων , ,71 0,00 0,00 Έσοδα από µερίσµατα ,28 0, , ,00 Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων , , , ,33 Φόρος εισοδήµατος , , , ,47 Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους , , , ,86 Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής , , , ,86 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,29 0,00 0,00 Βασικά Κέρδη (Ζηµιές) ανά Μετοχή (Λεπτά ανά µετοχή) ,7-35,6 1,5-34,4 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων , , , ,94 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων , , , ,11 Κέρδη ή (Ζηµίες) Προ Φόρων , , , ,33 Κέρδη ή (Ζηµίες) µετά απο Φόρους , , , ,86 Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

12 Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέµατικα Ίδιες Μετοχές Αποτελέσµατα εις νέον Συναλ/κές διαφορές Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , , , ,28 0, , , ,42 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2005 ιανοµή µερισµάτων χρήσης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2005 0,00 0,00 0, ,97 0, ,33 0, , , ,33 ικαιώµατα τρίτων στην απόκτηση θυγατρικής εταιρείας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 Συνολική µεταβολή περιόδου 0,00 0,00 0, ,97 0, ,33 0, , , ,82 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου 2005 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , , , ,05 0, , , , , , , , , ,05 0, , , ,60 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2006 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, , , ,38 Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0, ,84 ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Πώληση/Αποτέλεσµα µέχρι πώληση θυγατρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, , , ,04 Απόκτηση θυγατρικής εταιρείας 0,00 0,00 0, ,17 0, ,36 0, , , ,00 Συνολική µεταβολή περιόδου , ,24 0, ,17 0, , , , , ,50 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , , , , , , , , , ,10 Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

13 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Αποθεµατικά Κεφάλαια Ίδιες Μετοχές Αποτελέσµατα εις νέον Συναλλαγµατικές διαφορές Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , , , ,74 0, ,67 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2005 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, ,86 Μεταφορά αποθεµατικού σε Αποτελέσµατα 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Συνολική µεταβολή περιόδου 0,00 0, ,48 0,00 0, ,86 0, ,38 Σύνολο Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , , , , , ,88 0, ,29 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ , , , , , ,88 0, ,29 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2006 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 Συνολική µεταβολή περιόδου , ,24 0,00 0,00 0, , , ,85 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , , , , , , , ,14 Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

14 Κατάσταση ταµειακών ροών Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Σηµείωση 31/12/ /12/ /12/ /12/2005 Κέρδη (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) , , , ,33 Προσαρµογές στα Κέρδη , , , , , , , ,20 Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων , , , ,97 Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων , , , ,59 Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων , , , ,09 Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης , , , ,47 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,67 Συναλ/µές διαφορές υποκ/των εξωτερικού , ,74 Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος , , , ,00 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,67 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων , , , ,02 Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων , , , ,23 Μεταβολή άυλων παγίων κοινοπραξιών Πωλήσεις ενσώµατων παγίων , , , ,06 Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα , ,75 Μερίσµατα εισπραχθέντα ,28 0, ,28 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες ,73 0, ,98 0,00 Αγορά συγγενών επιχειρήσεων , , , ,61 Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) ,93 0, , ,00 Πωλήσεις θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) ,09 0, ,62 0,00 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες , , , ,05 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εκδοση κοινών µετοχών ,00 0, ,00 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα , ,74 0, ,74 άνεια αναληφθέντα 347, ,05 0, ,81 Αποπληρωµή δανεισµού ,24 0, ,22 0,00 Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων , , , ,86 Πληρωµές Εγγυήσεων 0, ,25 0, ,70 Τόκοι πληρωθέντες , , , ,98 Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , , , ,93 Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,79 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου , , , ,03 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου , , , ,24 Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

15 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 1.1 Γενικές Πληροφορίες Το 1966 οι µέτοχοι των εταιρειών Ο ΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ Α.Τ.Ε. ίδρυσαν την ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε., µία από τις παλαιότερες τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας. Το 1983 η ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. µετονοµάστηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. µε έδρα τον ήµο Χαλανδρίου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 26/06/2003 µετονοµάστηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. Στις 31/01/2003 απέκτησε το πτυχίο της Εβδόµης Τάξεως (ανώτατη), για όλες τις κατηγορίες των έργων (Οικοδοµικά, Οδοποιία, Λιµενικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Βιοµηχανικά και Ενεργειακά). Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Μεσογείων , Τ.Κ ) και των υποκαταστηµάτων της στη Λάρισα, στα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα και στη Ρουµανία. Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το τελευταίο καταστατικό της έχει ορισθεί µέχρι το Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2006 (συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005) εγκρίθηκαν από το.σ. στις 28 Μαρτίου Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Α/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Παύλος Λεκκάκης (Πρόεδρος) 2. Ιωάννης Πιστιόλης (Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος) 3. Κωνσταντίνος Μίχης (Αντιπρόεδρος) 4. Απόστολος Μύτιλης (Μέλος) 5. Γεώργιος Απέγητος (Μέλος) 6. Αναστάσιος Τσακανίκας (Μέλος) Β/ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΑ 7. Γεώργιος Παπαδογεωργόπουλος (Μέλος) Γ/ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 8. Αλέξανδρος Παπατσώρης (Μέλος) 9. Ιωάννης Λυµπερόπουλος (Μέλος) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

16 Εποπτεύουσα αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ) Αριθµός φορολογικού µητρώου: Αρµόδια.Ο.Υ.: Φ.Α.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 13556/06/Β/86/07 Noµικοί Σύµβουλοι Μιχαήλ Γιαµπουράνης Κωνσταντίνος Αλεξίου ρυλλεράκης & Συνεργάτες Ορκωτοί Ελεγκτές Γεώργιος Αθ. Παρασκευόπουλος Grant Thornton S.A. 1.2 Φύση ραστηριοτήτων Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα κατηγοριών εκτελούµενων έργων, τα οποία είτε εκτελούνται 100% από την Εταιρεία, είτε εκτελούνται µέσω Κοινοπραξιών. Οι στρατηγικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. είναι οι εξής: Κτίρια και τεχνικά έργα Υδραυλικά και λιµενικά έργα, ηλεκτρολογικά Χωµατουργικά Οδοποιία Σήραγγες Ενεργειακά Περιβαλλοντολογικά Γέφυρες Λοιπά 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Οι απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (εφεξής οι οικονοµικές καταστάσεις ) που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η εκεµβρίου 2006 (χρήση 2006) και τα συγκριτικά τους στοιχεία για την χρήση 2005, εγκρίθηκαν για δηµοσιοποίηση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου στις 28 Μαρτίου 2007, και τελούν υπό την έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δύναται, µε απόφασή του, να διορθώσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις, µετά την δηµοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. για την χρήση 2006, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

17 (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µία σειρά από καινούρια ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρηµένα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), τα οποία σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB. Η προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου Την ηµεροµηνία µετάβασης αποτέλεσε για τον Όµιλο, η 1η Ιανουαρίου Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι συνεπείς µε αυτές που εφαρµόσθηκαν την προηγούµενη χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων: 3.1 Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα µε έναρξη ισχύος 2006 ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές σε εργαζοµένους Η συγκεκριµένη τροποποίηση είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου του Η τροποποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα µίας εναλλακτικής προσέγγισης για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Είναι πιθανόν να επιβάλλει επιπλέον απαιτήσεις αναγνώρισης για τα προγράµµατα πολλών εργοδοτών (multiemployer plans), για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής µεθόδου καθορισµένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Καθώς ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση να µεταβάλλει την λογιστική αρχή που εφαρµόζεται για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και δεν συµµετέχει σε κάποιο πρόγραµµα πολλών εργοδοτών, η εφαρµογή αυτής της τροποποίησης δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. ΛΠ 21 (Τροποποίηση), Μεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι νοµισµατικά στοιχεία µεταξύ µιας οποιασδήποτε θυγατρικής του Οµίλου µε µια εκµετάλλευση του εξωτερικού µπορούν να θεωρηθούν µέρος της επένδυσης του Οµίλου σε αυτή την εκµετάλλευση. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται κατά την ενοποίηση στην καθαρή θέση εάν ο διακανονισµός του νοµισµατικού στοιχείου δεν αναµένεται να συµβεί στο προβλεπόµενο µέλλον. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

18 Ε ΠΧΠ 10, Ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές και αποµείωση Η παρούσα διερµηνεία µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί µία ζηµιά αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε την υπεραξία ή επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η ιερµηνεία 10 εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Νοεµβρίου Ο Όµιλος δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από την υιοθέτηση της διερµηνείας, καθώς δεν έχει προχωρήσει σε αντιστροφές ζηµιών αποµείωσης σηµαντικής αξίας. ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή της εύλογης αξίας Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων σαν χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης. Ο Όµιλος δεν αναµένεται να επηρεαστεί από την υιοθέτηση της τροποποίησης καθώς όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς. Ε ΠΧΠ 4, Προσδιορίζοντας κατά πόσο µία σύµβαση περιλαµβάνει µία µίσθωση Η διερµηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειµένου να εκτιµηθεί εάν µία µίσθωση περιλαµβάνεται σε µία συµφωνία που δεν έχει τον νοµικό τύπο της µίσθωσης. Κάθε συµφωνία που δίνει το δικαίωµα χρησιµοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού µε αντάλλαγµα πληρωµές, θα θεωρείται µίσθωση. Η εφαρµογή του ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιαδήποτε από τις ισχύουσες συµβάσεις του Οµίλου. 3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες µε έναρξη ισχύος 2006, οι οποίες δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Οµίλου Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες είναι υποχρεωτικές για τις χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2006, αλλά δεν είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες του Οµίλου: ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµιακών Ροών για προβλεπόµενες ενδοοµιλικές συναλλαγές, ΛΠ 39 και ΠΧΠ4 (Τροποποίηση), Ασφαλιστήρια συµβόλαια, ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ΠΧΠ 6, Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, Ε ΠΧΠ 5, ικαιώµατα συµµετοχών σε προγράµµατα αποδέσµευσης, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

19 Ε ΠΧΠ 6, Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά - Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, Ε ΠΧΠ 7, Εφαρµόζοντας την αναδιατύπωση των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το ΛΠ 29 «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες», Ε ΠΧΠ 8, Πεδίο εφαρµογής του ΠΧΠ 2, Ε ΠΧΠ 9, Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων. Τα ανωτέρω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες δεν αναµένεται να επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, υπό την προϋπόθεση ότι η δοµή και οι σχετικές συναλλαγές θα παραµείνουν ως έχουν. 3.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρµοστούν για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Λόγω της έκδοσης του ΠΧΠ 7, προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», προκειµένου µία επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες πληροφορίες προς τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων σχετικά µε τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις του ΛΠ 1, από την 01/01/2007. ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις Το ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από τον Όµιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την Εταιρεία και από την έκθεσή τους σε κινδύνους. Tο ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΛΠ 32, αλλά η παρουσίαση που απαιτείται από το ΛΠ 32 παραµένει χωρίς καµία αλλαγή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία θα εφαρµόσουν το ΠΧΠ 7 από την 1 η Ιανουαρίου ΠΧΠ 8 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Το ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

20 στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου του Ε ΠΧΠ 11, ΠΧΠ 2- Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου Οµίλου Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Μαρτίου Η Ε ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Ε ΠΧΠ 12, Συµφωνίες για παραχώρηση δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου Η Ε ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα. 3.4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων, τους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

21 Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µίας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη µέχρι την λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή διαθέσιµη προς πώληση. Για αυτές που είναι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει το ΛΠ 39 και συγκεκριµένα ο όµιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όµιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε βάση τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιµες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι µεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στο κέρδος ή στη ζηµιά στους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων, τότε κατηγοριοποιούνται ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Όλες οι λοιπές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λ.π.), τότε ο λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Ωφέλιµες ζωές παγίων Η Εταιρεία αποτιµά τα ακίνητά της σε εύλογες αξίες και εκτιµά την ωφέλιµη ζωή τους. Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις προσδιορίζονται και οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται και το ποσό των αποσβέσεων που αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Η µεταβολή των εκτιµήσεων αυτών πιθανά θα προκαλέσει αλλαγές και στα ποσά των αποσβέσεων που θα επιβαρύνουν και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των αντίστοιχων χρήσεων. Απαξίωση των αποθεµάτων Η ιοίκηση µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες εκτιµά την τιµή πώλησης των αποθεµάτων της και όταν αυτή είναι χαµηλότερη απο την τιµή κτήσης προβαίνει σε αποµείωση της αξίας των αποθεµάτων. Έλεγχοι αποµείωσης συµµετοχών Ο Όµιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο αποµείωσης των συµµετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς εταιρίες όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αποµείωσης γίνεται προσδιορισµός Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

22 της αξίας χρήσης (value in use) των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών (τις οποίες αποτελούν η κάθε θυγατρική ή συγγενής. Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος Ο Όµιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σε πολυάριθµες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου. Μέχρι σήµερα δεν έχει προβεί σε σχετικές προβλέψεις καθώς εκτιµά οτι δεν θα προκύψουν επιπλέον φόροι σηµαντικής αξίας. Ενδεχόµενα γεγονότα Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρείας, την 31 εκεµβρίου Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον. Αναγνώριση εσόδων από κατασκευαστικά συµβόλαια Ο χειρισµός των εσόδων και εξόδων µίας κατασκευαστικής σύµβασης, εξαρτάται από εάν το τελικό αποτέλεσµα από την εκτέλεση του συµβατικού έργου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα (και αναµένεται να αποφέρει κέρδος στον κατασκευαστή ή το αποτέλεσµα από την εκτέλεση είναι ζηµιογόνο). Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, τότε τα έσοδα και τα έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευή κάθε έργου. Οι σωρευτικές επιδράσεις των αναθεωρήσεων / επανεκτιµήσεων του συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους των έργων και του συνολικού συµβατικού τιµήµατος (αναγνώριση υπερσυµβατικών εργασιών), καταχωρούνται στις χρήσεις κατά τις οποίες προκύπτουν οι σχετικές αναθεωρήσεις. Το συνολικό προϋπολογισµένο κόστος και το συνολικό συµβατικό τίµηµα των έργων προκύπτουν κατόπιν εκτιµητικών διαδικασιών και επανεκτιµώνται και αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Απαιτούνται συνεπώς, σηµαντικές εκτιµήσεις της διοίκησης, αναφορικά µε το µικτό αποτέλεσµα µε το Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2006 (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008

ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008 ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008 Περιεχόµενα Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου... 4 Β. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ METASOFT Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009

ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ METASOFT Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ METASOFT Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε.

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για την χρήση 2007. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για την χρήση 2007. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που επανεγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ)

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 6 Μαρτίου 2007 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Κεντρικά Γραφεία: Α. Μαρτάλη 1 Λάρισα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 14 Μαρτίου 2008 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011)

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2011-31/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Της 31 ης εκεµβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2007) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα