Προσαρµοστική ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση δυναµικής ηλεκτρονικής αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσαρµοστική ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση δυναµικής ηλεκτρονικής αξιολόγησης"

Transcript

1 Προσαρµοστική ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση δυναµικής ηλεκτρονικής αξιολόγησης Μιχαήλ Ν. ΒΡΑΧΑΤΗΣ Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μαθηµατικών Καθηγητής Βασίλειος Ι. ΓΑΛΑΝΗΣ Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μαθηµατικών Μεταπτυχιακός Φοιτητής Γεράσιµος Κ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Καθηγητής Περίληψη Η έννοια της αξιολόγησης έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση καθώς είναι το στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το οποίο επιτρέπει την εξαγωγή τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών συµπερασµάτων για την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της. Η σύγχρονη ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που στον Ελλαδικό χώρο υλοποιείται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.), βασίζεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου σα µέσο επικοινωνίας αλλά και στην ικανότητα των υπολογιστικών συστηµάτων για αποτελεσµατική επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων. Η χρήση µεθόδων ηλεκτρονικής αξιολόγησης εκµεταλλεύονται ακριβώς αυτές τις δυνατότητες καθώς, µε τη χρήση τεχνικών που προέρχονται από το χώρο της κρυπτογραφίας και, πιο συγκεκριµένα, από το χώρο των συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, µπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την ανωνυµία των συµµετεχόντων όσο και την ακεραιότητα της διαδικασίας. Σε αυτή την εργασία θα εξετάσουµε τη χρήση ενός νέου σχήµατος ηλεκτρονικής αξιολόγησης το οποίο βασίζεται στη χρήση σχηµάτων συλλογής και εξόρυξης δεδοµένων τα οποία διατηρούν την ιδιωτικότητα και το οποίο, αυξάνοντας τη συχνότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και, άρα τον όγκο των διαθέσιµων δεδοµένων, προσδίδει δυναµικό χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία και άρα µεγαλύτερη ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Abstract The concept of evaluation is of critical importance to education as it is the element of the educational procedure that enables the extraction of quantitative as well as qualitative conclusions regarding the quality and effectiveness of the educational program. Modern open distance learning, which in Greece is carried out by the Hellenic Open University, makes use of the internet as a means of communication and information exchange as well as the continuously increasing capabilities of computer systems for effective processing of large amounts of data. The use of electronic evaluation methods exploit these capabilities as, using techniques that originate from the field of cryptography, and, more specifically, from the field of electronic voting systems, ensure the participants anonymity as well as the integrity of the educational procedure. In this contribution we propose the use of a novel electronic evaluation 144

2 scheme that is based on privacy preserving data gathering and data mining methods which, by increasing the frequency of evaluations and thus, the volume of data available, imparts a dynamic character to the educational procedure and, thus, greater flexibility and adaptability to the needs of the modern educational enviroment. Εισαγωγή Με τον όρο εκπαιδευτική αξιολόγηση εννοούµε, τη µέτρηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού έργου στους διάφορους επιµέρους τοµείς του µε σκοπό την ανάλυση και αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του τόσο συνολικά όσο και για κάθε τοµέα ξεχωριστά και την εξαγωγή τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών συµπερασµάτων. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αφορά τους φορείς που λαµβάνουν µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή το διδακτικό προσωπικό, τα τµήµατα και το ίδρυµα στο σύνολο του. Για κάθε καθηγητή, η µεταδοτικότητα του, η ενηµέρωση του σε σχέση µε τις εξελίξεις του γνωστικού του αντικειµένου, οι σχέσεις του µε τους εκπαιδευόµενους και η εν γένει απόδοση του στη διδασκαλία αποτελούν αντικείµενα προς αξιολόγηση. Το ίδιο ισχύει και όταν αξιολογείται το Τµήµα σαν εκπαιδευτική µονάδα τόσο όσον αφορά την οργάνωση και τις υποδοµές, όσο και την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που αυτό παρέχει. Η παρουσία του τµήµατος στον εκπαιδευτικό χώρο, η εκπαιδευτική του δραστηριότητα, το πρόγραµµα σπουδών, η αρτιότητα και το επίπεδο εξοπλισµού της εκπαιδευτικής µονάδας, τα εγχειρίδια, οι σηµειώσεις και το εναλλακτικό υλικό όπως λογισµικό και πολυµεσικό υλικό, αποτελούν αντικείµενα προς αξιολόγηση. Αξιολογητής µπορεί να είναι οποιοσδήποτε συµµετέχει άµεσα ή και έµµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα το ρόλο του αξιολογητή µπορεί να έχουν: οι εκπαιδευόµενοι οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας παράγοντες και φορείς του οικονοµικού τοµέα που άπτεται του εκπαιδευτικού αντικειµένου του εκάστοτε τµήµατος. Στην περίπτωση του Ε.Α.Π., το ρόλο του αξιολογητή µπορούν να έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου, είτε χωρισµένοι σε τµήµατα για αξιολόγηση ανά µάθηµα είτε συνολικά για να αξιολογήσουν το ίδρυµα και τις υπηρεσίες του, οι Σ.Ε.Π. και οι Ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι είτε ανά µάθηµα είτε συνολικά, αλλά και τρίτοι παράγοντες όπως φορείς του υπουργείου Παιδείας και εκπρόσωποι της Ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας. Στη δια ζώσης εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα της συνεχούς διαπροσωπικής επικοινωνίας τόσο µε τους εκπαιδευόµενους όσο και µε τους υπόλοιπους καθηγητές που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατανοεί άµεσα τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων και να προσαρµόζεται κατάλληλα σε αυτές. Καθώς στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη µεθόδων που θα υποκαθιστούν αυτό το ρόλο της διαπροσωπικής επαφής µε την παροχή αντίστοιχων δεικτών απόδοσης για την εξ αποστάσεως διαδικασία. 1. Ηλεκτρονική αξιολόγηση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση 145

3 Στην κλασική εκπαίδευση συλλέγονται δεδοµένα µε την µέθοδο διανοµής ερωτηµατολόγιων στα οποία καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης ή διαβάθµισης σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και τους παρέχεται χώρος για σχολιασµό στην περίπτωση που έχουν συγκεκριµένους προβληµατισµούς ή ανάγκες. Τα ερωτηµατολόγια αυτά συµπληρώνονται µυστικά έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ανωνυµία των συµµετεχόντων και άρα και η αντικειµενικότητα της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση εξοµοιώνει και επεκτείνει την παραπάνω διαδικασία καθώς, κάνοντας χρήση του διαδικτύου (internet) και τεχνικών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (Laskari 2005a), έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε µεγαλύτερο κοινό αξιολογητών. Επίσης, η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων επιτρέπει τη συστηµατοποίηση της µορφής των ερωτηµατολογίων (standardization) και προσφέρει τη δυνατότητα για πολύµορφη, οικονοµική και λεπτοµερή επεξεργασία των δεδοµένων που παράγονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Για τη διαφύλαξη της µυστικότητας της διαδικασίας γίνεται χρήση τεχνικών κρυπτογραφίας. Πιο συγκεκριµένα, καθώς η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται µε χρήση ερωτηµατολόγιων διαφόρων µορφών, έχει παρόµοιες απαιτήσεις ασφαλείας µε αυτές που συναντούµε σε συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting systems). Πιο συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα σύστηµα ηλεκτρονικής αξιολόγησης βασισµένο σε ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι οι παρακάτω : 1. η αξιολόγηση κάθε αξιολογητή πρέπει να είναι µυστική, 2. µόνο πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να συµµετέχουν στο σύστηµα, 3. κάθε αξιολογητής µπορεί να δώσει µόνο µια αξιολόγηση ανά διαδικασία 4. τα επιµέρους αποτελέσµατα της αξιολόγησης πρέπει να παραµένουν µυστικά µέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, 5. το σύστηµα πρέπει να είναι ανθεκτικό τόσο στα σφάλµατα των χρηστών όσο και στις διάφορες προσπάθειες δολιοφθοράς, 6. κάθε αξιολογητής δεν µπορεί να αποδείξει σε κάποιο άλλο αξιολογητή ή κάποιο τρίτο το περιεχόµενο της αξιολόγησης του. 2. Πρωτόκολλα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για ηλεκτρονική αξιολόγηση Σύµφωνα µε το (Laskari et al. 2005a), ένα σχήµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για ηλεκτρονική αξιολόγηση πρέπει να είναι σχεδιασµένο κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µη µπορεί να επηρεαστεί από ενέργειες που το αποσκοπούν στην δολιοφθορά του συστήµατος και να εξυπηρετεί τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ένα τέτοιο σύστηµα χωρίζεται σε τρία στάδια : Το στάδιο της αρχικοποίησης Το στάδιο της αξιολόγησης Το στάδιο της επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Για την υλοποίηση των ερωτηµατολογίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µια σειρά από διαφορετικού τύπου ερωτήσεις που να ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες αξιολόγησης : 1. Ερωτήσεις (Ναι/ Όχι) 2. 1 από L επιλογές 146

4 3. Κ από L επιλογές 4. Κατηγοριοποιηµένες, δοµηµένες και µε βάρος Κ από L επιλογές. Με βάση αυτά τα ερωτηµατολόγια δηµιουργούµε πακέτα πληροφορίας τα οποία και αξιολογούν όλες της πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην περίπτωση του Ε.Α.Π. η µορφή του ερωτηµατολογίου ακολουθεί κατά κύριο λόγο το πρότυπο ερωτήσεων 1 από L επιλογές καθώς οι περισσότερες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις όπου ο φοιτητής καλείται να δώσει το βαθµό ικανοποίησης του για επιµέρους τοµείς του µαθήµατος δίνοντας µια αντίστοιχη βαθµολογία σε κάθε ερώτηση. Καθώς διαφορετικά τµήµατα έχουν διαφορετικά προγράµµατα σπουδών και, άρα, διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους, είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ερωτηµατολόγια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές, τηρώντας τη µεθοδολογία κατασκευής ερωτήσεων που περιγράφηκε παραπάνω. Σε ανοιχτά περιβάλλοντα υπάρχουν διάφοροι τύποι καναλιών επικοινωνίας τα οποία µπορούν να διασφαλίσουν την ιδιωτικότητα της επικοινωνίας µεταξύ του χρήστη και του συστήµατος. Η πληροφορία που κινείται µέσα σε αυτά τα κανάλια είναι κρυπτογραφηµένη µε αλγόριθµους δηµοσίου κλειδιού, λόγω του ότι τα κανάλια είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους. Υπάρχουν τρεις τέτοιοι τύποι καναλιών : Μη παγιδεύσιµα κανάλια : κανάλια επικοινωνίας τα οποία δεν µπορεί κάποιος τρίτος να «κρυφακούσει» Ανώνυµα κανάλια : κανάλια τα οποία διατηρούν την ανωνυµία των χρηστών Μη παγιδεύσιµα ανώνυµα κανάλια : συνδυασµός των χαρακτηριστικών των δυο ανωτέρω τύπων καναλιών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πρωτοκόλλων που να χρησιµοποιούν τις δοµές τις οποίες περιγράψαµε παραπάνω και ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας για ένα σύστηµα ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Benaloh et. al 1994, Chaum 1981, Chaum 1988, Fouque et. al 2000, Hirt et. al 2000, Iverson 1991, Okamoto 1997, Park et. al 1993, Schoenmakers 1999, Sako et. al 1994). Τα πιο γνωστά σχήµατα είναι τα εξής : Tα σχήµατα µε «ανώνυµο κανάλι για τη ρίψη των ψήφων» (anonymous channel for casting the ballots) (Park et. al 1993) κάνουν χρήση ανώνυµων καναλιών για την προστασία της ανωνυµίας των αξιολογητών. Τα σχήµατα που βασίζονται σε τυφλές υπογραφές και σε ανώνυµο κανάλι (Blind Signatures and Anonymous Channel) (Okamoto, 1997) βασίζονται στη χρήση µη ανιχνεύσιµων ηλεκτρονικών «κουπονιών» τα οποία και κάθε αξιολογητής στέλνει στις αρχές µαζί µε την αξιολόγηση του και τα οποία δηµοσιεύονται µαζί µε την αξιολόγηση. Στα σχήµατα της λεγοµένης οµοµορφικής κρυπτογράφησης (homomorphic cryptography) (Hirt et. al 2000, Sako et. al 1994), κάθε αξιολογητής στέλνει το ερωτηµατολόγιο του κρυπτογραφηµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο και τα αποτελέσµατα παράγονται µέσω ενός δηµόσιου αλγόριθµου. Για να µπορέσουµε να δοµήσουµε ένα σύστηµα αξιολόγησης το οποίο θα έχει δυναµικό χαρακτήρα και θα επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρειαζόµαστε αρκετή πληροφορία έτσι ώστε να µπορούµε να ελέγχουµε την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχουµε ερωτηµατολόγια τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για όλες τις πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και το ότι θα πρέπει να η αξιολόγηση να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή µεγάλου όγκου δεδοµένων και αύξηση των απαιτήσεων ασφαλείας από στο σύστηµα. Το πρόβληµα 147

5 αυτό θα προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε κάνοντας χρήση σχηµάτων συλλογής και εξόρυξης δεδοµένων που διατηρούν την ιδιωτικότητα (privacy preserving data gathering and data mining schemes) 3. H προτεινόµενη προσέγγιση Όπως περιγράψαµε και παραπάνω, η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης εξοµοιώνει την αντίστοιχη διαδικασία που λαµβάνει µέρος µέσα στην κλασική εκπαιδευτική διαδικασία. Σηµαντικό συστατικό στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης στην κλασική εκπαίδευση είναι η καθηµερινή επαφή εκπαιδευόµενουεκπαιδευτή, γεγονός που επιτρέπει την απ ευθείας προσαρµογή τόσο του εκπαιδευόµενου όσο και του εκπαιδευτή στις ανάγκες του µαθήµατος και άρα στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να επιτύχουµε κάτι αντίστοιχο για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα πρέπει να εισάγουµε το στοιχείο της δυναµικότητας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, πράγµα το οποίο προσδίδει δυνατότητες προσαρµοστικότητας στους συµµετέχοντες. Για να επιτύχουµε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα σχήµα το οποίο θα έχει σα βάση του τα σχήµατα που βασίζονται σε τυφλές υπογραφές και σε ανώνυµο κανάλι. Για τις ανάγκες του σχήµατος µας είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας οντότητας, την οποία καλούµε bulletin board, και η οποία χρησιµεύει σαν ένας πίνακας ανακοινώσεων µε κοινή µνήµη για όλους τους συµµετέχοντες. Η οντότητα αυτή συλλέγει τα δεδοµένα που παράγονται κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης λαµβάνοντας τα δεδοµένα κρυπτογραφηµένα και ψηφιακά υπογεγραµµένα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η ταυτότητα του αποστολέα να διαχωρίζεται πλήρως από το δεδοµένα που έστειλε, διατηρώντας την ανωνυµία του. Στη συνέχεια, η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο κάνοντας χρήση αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων που διατηρούν την ανωνυµία (Agrawal et al. 2000, Pinkas et. al. 2002, Tasoulis et. al. 2006) και δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα µε το πέρας της διαδικασίας. Ένα ενδεικτικό τέτοιο σχήµα παρουσιάζεται στο (Laskari et al. 2005b). Σχήµατα τέτοιου τύπου καλούνται σχήµατα συλλογής δεδοµένων που διατηρούν την ιδιωτικότητα (privacy preserving data gathering schemes). Χρησιµοποιώντας σαν παράδειγµα τη δοµή του Ε. Α. Π., κάθε εκπαιδευτική ενότητα έχει αρκετούς διαφορετικούς διδάσκοντες και ένα συντονιστή που επιβλέπει την ενότητα αυτή. Για να εκµεταλλευτούµε τα χαρακτηριστικά της δοµής αυτής µπορούµε να ορίσουµε να γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα όπως το παραπάνω, πρέπει πρώτα να αυξήσουµε τη συχνότητα διεξαγωγής αξιολόγησης από τους αξιολογητές (στην προκειµένη περίπτωση τους εκπαιδευόµενους) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. µια φορά το µήνα ή µαζί µε την παράδοση κάθε εργασίας της ενότητας). Τα ερωτηµατολόγια πρέπει να είναι φτιαγµένα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δίνουν έµφαση στις ανάγκες του µαθήµατος από τη σκοπιά του εκπαιδευόµενου έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τόσο τις µεµονωµένες ανάγκες κάθε τµήµατος όσο και στη βελτιστοποίηση της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόµενου. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης παράγονται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο από το σύστηµα κάνοντας χρήση αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων. Όταν το σύστηµα τελειώσει µε τη διαδικασία αυτή για κάθε υπεύθυνο τµήµατος, τότε στέλνει τα αποτελέσµατα τόσο 148

6 στους υπεύθυνους κάθε τµήµατος όσο και στο συντονιστή της εκπαιδευτικής ενότητας. Με βάση την πρώτη αξιολόγηση, και σε συνεργασία τόσο µε το συντονιστή όσο και µε τους υπόλοιπους διδάσκοντες, δηµιουργείται για κάθε τµήµα µια αξιολόγησησηµείο αναφοράς η οποία αποτελεί ένδειξη του επιπέδου του εκάστοτε τµήµατος, δίνει τα σηµεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα οποία θα πρέπει να δοθεί τυχόν µεγαλύτερη έµφαση στη συνέχεια του µαθήµατος καθώς και παρουσιάζει τις επιµέρους ανάγκες κάθε τµήµατος. Έτσι, θα υπάρχει καλύτερος συντονισµός και συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων, αφού, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες από την αξιολόγηση σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική πολιτική του τµήµατος, θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι για κάθε τµήµα ξεχωριστά. Με την παροχή νέον αποτελεσµάτων από τις επόµενες αξιολογήσεις, µπορούµε να φτιάξουµε ένα ιστορικό αξιολόγησης το οποίο να αποτελεί ενδεικτικό της πορείας της διδασκαλίας για κάθε τµήµα και άρα και το βαθµό της προσαρµογής στις ανάγκες του κάθε τµήµατος από την πλευρά του εκπαιδευτή. Έτσι, κάθε εκπαιδευτικός είναι σε θέση να µπορεί να διαπιστώσει καλύτερα τις µαθησιακές ανάγκες του τµήµατος του και να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά σε αυτές, αλλά, καθίσταται έτσι και πιο εύκολος ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων, καθώς για κάθε τµήµα υπάρχει ένα µετρήσιµο σηµείο αναφοράς. Με αυτό τον τρόπο, µπορούµε να πούµε ότι φτιάχνουµε µια προσαρµοστική δυναµική διαδικασία αξιολόγησης η οποία προσεγγίζει στον τρόπο λειτουργίας της την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Η παραπάνω διαδικασία, κάνοντας χρήση των αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων που έχει στη διάθεση του ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα είναι αρκετά οικονοµική στην υλοποίηση και λειτουργία της και παρέχει τη δυνατότητα λεπτοµερούς ανάλυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το ίδρυµα, διευκολύνοντας έτσι το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής του. 4. Επίλογος 149

7 Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι κεντρικής σηµασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καθώς η διατήρηση της ιδιωτικότητας είναι βασικό στοιχείο για την αντικειµενικότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης, χρησιµοποιούµε µεθόδους που τη διασφαλίζουν σε όλα τα στάδια της. Έχοντας διασφαλίσει την αξιοπιστία της διαδικασίας και κάνοντας χρήση των αυξηµένων δυνατοτήτων συλλογής και επεξεργασίας πληροφορίας την οποία µας δίνουν τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα και το διαδίκτυο, είµαστε σε θέση να προσοµοιώσουµε σε αρκετά µεγάλο βαθµό τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή εµφανίζεται στην κλασική εκπαίδευση. Έτσι, προσδίδουµε στην ΑεξΕΑ ένα προσαρµοστικό δυναµικό χαρακτήρα, µε µεγάλες δυνατότητες εξειδίκευσης κατά περίπτωση για µια ποικιλία εκπαιδευτικών περιβάλλοντων. Βιβλιογραφία Agrawal R., Srikant Ft., (2000), Privacy-preserving data mining, In Proc. of the ACM SIGMOD Conference on Management of Data, pp , ACM Press, Benaloh, J.C., Tuinstra, D. (1994). 'Receipt-free secret-ballot elections (extended abstract)', In Proc. 26th ACM Symposium on the Theory of Computing (STOC). Chaum, D.L. (1981). 'Untraceable electronic mail, return address, and digital pseudonym'. Communication of ACM (24). Chaum, D.L. (1988). 'Elections with unconditionally-secret ballots and disruption equivalent to breaking rsa'. Advances in Cryptology-Eurocrypt '88, LNCS Vol.330, Springer-Verlag, pp Hirt, M., Sako, K. (2000). 'Efficient receipt-free voting based on homomorphic encryption'. In Proc. of Advances in Cryptology--EUROCRYPT'00. pp Iverson, K.R. (1991). 'A Cryptographic Scheme for Computerized General Elections'. Advances in Cryptology - Crypto '91, Lecture Notes in Computer Science 576. Springer-Verlag, Berlin. Laskari, E.C., Meletiou, G.C., Stergiou, E., Vrahatis, M.N. (2005a), Electronic eva-luation in open and distance education (in Greek), In: Proc. of the Third International Conference on Open and Distance Learning (ICODL 05), Hellenic Open University, A. Lionarakis (Ed.), Vol. 1, pp , Propobos, Greece. Laskari E.C., Meletiou G.C., Tasoulis D.K., Vrahatis M.N. (2005b), Privacy preserving electronic data gathering, In Mathematical and Computer Modelling, 42, pp Lindell Y., Pinkas B., (2002), Privacy preserving data mining, Journal of Cryptology 15 (3), Menezes, A.J., Oorschot, P.C., Vanstone, S.A. (1997). 'Handbook of Applied Cryptography'. CRC Press. Okamoto, T. (1997). 'Receipt-free electronic voting scheme for large scale election'. In Proc. of Workshop on Security Protocols '97, LNCS(1361). Park, C., Itoh, K., Kurosawa, K. (1993). 'Efficient anonymous channel and all/nothing election scheme'. Advances in Cryptology: In Proc. of EuroCrypt '93, LNCS 765, Springer-Verlag, pp Tasoulis D. K., Laskari E. C., Meletiou G. C., Vrahatis M. N., (2006), Privacy preserving unsupervised clustering over vertically partitioned data, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3984/2006, pp Schoenmakers, B. (1999). 'A Simple Publicly Verifiable Secret Sharing Scheme and its Application to Electronic Voting'. Advances in Cryptology-CRYPTO'99, pp Sako, K., Kilian, J. (1994). 'Secure voting using partially compatible homomorphisms'. Advances in Cryptology - CRYPTO '94, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag. 150

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Electronic Evaluation in Open and Distance Education

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Electronic Evaluation in Open and Distance Education Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Electronic Evaluation in Open and Distance Education Έλενα X. Λάσκαρη, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών, υποψ. διδάκτορας, elena@math.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία µέσω Internet: Ουτοπία ή Πραγµατικότητα;

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία µέσω Internet: Ουτοπία ή Πραγµατικότητα; Ηλεκτρονική Ψηφοφορία µέσω Internet: Ουτοπία ή Πραγµατικότητα; Εµµανουήλ Μάγκος 1, Βασίλειος Χρυσικόπουλος 1, Νίκος Αλεξανδρής 2 και Μάριος Πούλος 1 1 Τµήµα Αρχειονοµίας και Βιλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική»

Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Technical Report HOU-CS-TR-2004-04-GR Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Γιάννης Σταµατίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη & Τεχνολογία των Υπολογιστών Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑ... Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αυτεπιστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίσμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μαθηµατικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών

Τµήµα Μαθηµατικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μαθηµατικών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ήµου Ελένη ιιπλωµατιική Εργασίία µε θέµα:: «Μοντέλο Πιιστοποίίησης

Διαβάστε περισσότερα

που διεξήχθει σε εννιά Εφαρμογές Ανοικτού Κώδικα (Open Source) εξ αποστάσεως

που διεξήχθει σε εννιά Εφαρμογές Ανοικτού Κώδικα (Open Source) εξ αποστάσεως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠAΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήµατος Ηλεκτρονικής Μάθησης που αξιοποιεί τεχνολογίες Κινητών Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc.

Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc. Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ Students opinions in the postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Β. Σιάφης 1, Δ. Μαγγανά 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ17, MSc Πληροφορικής siafisb@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής ιαχείριση Κρίσιµων Πληροφοριακών Υποδοµών µε τη Χρήση Μεθόδων Ποσοτικοποίησης της Ασφάλειας ιδακτορική ιατριβή Εµµανουήλ. Σερρέλη Πειραιάς 2009 Σελ.2 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» «Applications of Office 365 in-house

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Σκουληκάρη Αριάδνη-Ειρήνη 1, Τσώλης Δημήτριος 2, Τσακαλίδης Αθανάσιος 3 skoulikari@ceid.upatras.gr, dtsolis@upatras.gr, tsak@ceid.upatras.gr 1 Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

164 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

164 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 164 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Συνεργασία ετερογενών υποδοµών τηλεδιάσκεψης για υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών υψηλής διαδραστικότητας: Συµβολή από τη πειραµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ιαµόρφωση εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους Παπαδάκης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Academic Staff Development: A case study at the Hellenic Open University Σοφία Θ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα