Προσαρµοστική ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση δυναµικής ηλεκτρονικής αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσαρµοστική ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση δυναµικής ηλεκτρονικής αξιολόγησης"

Transcript

1 Προσαρµοστική ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση δυναµικής ηλεκτρονικής αξιολόγησης Μιχαήλ Ν. ΒΡΑΧΑΤΗΣ Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μαθηµατικών Καθηγητής Βασίλειος Ι. ΓΑΛΑΝΗΣ Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μαθηµατικών Μεταπτυχιακός Φοιτητής Γεράσιµος Κ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Καθηγητής Περίληψη Η έννοια της αξιολόγησης έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση καθώς είναι το στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το οποίο επιτρέπει την εξαγωγή τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών συµπερασµάτων για την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της. Η σύγχρονη ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που στον Ελλαδικό χώρο υλοποιείται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.), βασίζεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου σα µέσο επικοινωνίας αλλά και στην ικανότητα των υπολογιστικών συστηµάτων για αποτελεσµατική επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων. Η χρήση µεθόδων ηλεκτρονικής αξιολόγησης εκµεταλλεύονται ακριβώς αυτές τις δυνατότητες καθώς, µε τη χρήση τεχνικών που προέρχονται από το χώρο της κρυπτογραφίας και, πιο συγκεκριµένα, από το χώρο των συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, µπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την ανωνυµία των συµµετεχόντων όσο και την ακεραιότητα της διαδικασίας. Σε αυτή την εργασία θα εξετάσουµε τη χρήση ενός νέου σχήµατος ηλεκτρονικής αξιολόγησης το οποίο βασίζεται στη χρήση σχηµάτων συλλογής και εξόρυξης δεδοµένων τα οποία διατηρούν την ιδιωτικότητα και το οποίο, αυξάνοντας τη συχνότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και, άρα τον όγκο των διαθέσιµων δεδοµένων, προσδίδει δυναµικό χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία και άρα µεγαλύτερη ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Abstract The concept of evaluation is of critical importance to education as it is the element of the educational procedure that enables the extraction of quantitative as well as qualitative conclusions regarding the quality and effectiveness of the educational program. Modern open distance learning, which in Greece is carried out by the Hellenic Open University, makes use of the internet as a means of communication and information exchange as well as the continuously increasing capabilities of computer systems for effective processing of large amounts of data. The use of electronic evaluation methods exploit these capabilities as, using techniques that originate from the field of cryptography, and, more specifically, from the field of electronic voting systems, ensure the participants anonymity as well as the integrity of the educational procedure. In this contribution we propose the use of a novel electronic evaluation 144

2 scheme that is based on privacy preserving data gathering and data mining methods which, by increasing the frequency of evaluations and thus, the volume of data available, imparts a dynamic character to the educational procedure and, thus, greater flexibility and adaptability to the needs of the modern educational enviroment. Εισαγωγή Με τον όρο εκπαιδευτική αξιολόγηση εννοούµε, τη µέτρηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού έργου στους διάφορους επιµέρους τοµείς του µε σκοπό την ανάλυση και αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του τόσο συνολικά όσο και για κάθε τοµέα ξεχωριστά και την εξαγωγή τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών συµπερασµάτων. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αφορά τους φορείς που λαµβάνουν µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή το διδακτικό προσωπικό, τα τµήµατα και το ίδρυµα στο σύνολο του. Για κάθε καθηγητή, η µεταδοτικότητα του, η ενηµέρωση του σε σχέση µε τις εξελίξεις του γνωστικού του αντικειµένου, οι σχέσεις του µε τους εκπαιδευόµενους και η εν γένει απόδοση του στη διδασκαλία αποτελούν αντικείµενα προς αξιολόγηση. Το ίδιο ισχύει και όταν αξιολογείται το Τµήµα σαν εκπαιδευτική µονάδα τόσο όσον αφορά την οργάνωση και τις υποδοµές, όσο και την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που αυτό παρέχει. Η παρουσία του τµήµατος στον εκπαιδευτικό χώρο, η εκπαιδευτική του δραστηριότητα, το πρόγραµµα σπουδών, η αρτιότητα και το επίπεδο εξοπλισµού της εκπαιδευτικής µονάδας, τα εγχειρίδια, οι σηµειώσεις και το εναλλακτικό υλικό όπως λογισµικό και πολυµεσικό υλικό, αποτελούν αντικείµενα προς αξιολόγηση. Αξιολογητής µπορεί να είναι οποιοσδήποτε συµµετέχει άµεσα ή και έµµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα το ρόλο του αξιολογητή µπορεί να έχουν: οι εκπαιδευόµενοι οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας παράγοντες και φορείς του οικονοµικού τοµέα που άπτεται του εκπαιδευτικού αντικειµένου του εκάστοτε τµήµατος. Στην περίπτωση του Ε.Α.Π., το ρόλο του αξιολογητή µπορούν να έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου, είτε χωρισµένοι σε τµήµατα για αξιολόγηση ανά µάθηµα είτε συνολικά για να αξιολογήσουν το ίδρυµα και τις υπηρεσίες του, οι Σ.Ε.Π. και οι Ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι είτε ανά µάθηµα είτε συνολικά, αλλά και τρίτοι παράγοντες όπως φορείς του υπουργείου Παιδείας και εκπρόσωποι της Ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας. Στη δια ζώσης εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα της συνεχούς διαπροσωπικής επικοινωνίας τόσο µε τους εκπαιδευόµενους όσο και µε τους υπόλοιπους καθηγητές που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατανοεί άµεσα τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων και να προσαρµόζεται κατάλληλα σε αυτές. Καθώς στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη µεθόδων που θα υποκαθιστούν αυτό το ρόλο της διαπροσωπικής επαφής µε την παροχή αντίστοιχων δεικτών απόδοσης για την εξ αποστάσεως διαδικασία. 1. Ηλεκτρονική αξιολόγηση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση 145

3 Στην κλασική εκπαίδευση συλλέγονται δεδοµένα µε την µέθοδο διανοµής ερωτηµατολόγιων στα οποία καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης ή διαβάθµισης σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και τους παρέχεται χώρος για σχολιασµό στην περίπτωση που έχουν συγκεκριµένους προβληµατισµούς ή ανάγκες. Τα ερωτηµατολόγια αυτά συµπληρώνονται µυστικά έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ανωνυµία των συµµετεχόντων και άρα και η αντικειµενικότητα της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση εξοµοιώνει και επεκτείνει την παραπάνω διαδικασία καθώς, κάνοντας χρήση του διαδικτύου (internet) και τεχνικών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (Laskari 2005a), έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε µεγαλύτερο κοινό αξιολογητών. Επίσης, η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων επιτρέπει τη συστηµατοποίηση της µορφής των ερωτηµατολογίων (standardization) και προσφέρει τη δυνατότητα για πολύµορφη, οικονοµική και λεπτοµερή επεξεργασία των δεδοµένων που παράγονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Για τη διαφύλαξη της µυστικότητας της διαδικασίας γίνεται χρήση τεχνικών κρυπτογραφίας. Πιο συγκεκριµένα, καθώς η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται µε χρήση ερωτηµατολόγιων διαφόρων µορφών, έχει παρόµοιες απαιτήσεις ασφαλείας µε αυτές που συναντούµε σε συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting systems). Πιο συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα σύστηµα ηλεκτρονικής αξιολόγησης βασισµένο σε ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι οι παρακάτω : 1. η αξιολόγηση κάθε αξιολογητή πρέπει να είναι µυστική, 2. µόνο πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να συµµετέχουν στο σύστηµα, 3. κάθε αξιολογητής µπορεί να δώσει µόνο µια αξιολόγηση ανά διαδικασία 4. τα επιµέρους αποτελέσµατα της αξιολόγησης πρέπει να παραµένουν µυστικά µέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, 5. το σύστηµα πρέπει να είναι ανθεκτικό τόσο στα σφάλµατα των χρηστών όσο και στις διάφορες προσπάθειες δολιοφθοράς, 6. κάθε αξιολογητής δεν µπορεί να αποδείξει σε κάποιο άλλο αξιολογητή ή κάποιο τρίτο το περιεχόµενο της αξιολόγησης του. 2. Πρωτόκολλα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για ηλεκτρονική αξιολόγηση Σύµφωνα µε το (Laskari et al. 2005a), ένα σχήµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για ηλεκτρονική αξιολόγηση πρέπει να είναι σχεδιασµένο κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µη µπορεί να επηρεαστεί από ενέργειες που το αποσκοπούν στην δολιοφθορά του συστήµατος και να εξυπηρετεί τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ένα τέτοιο σύστηµα χωρίζεται σε τρία στάδια : Το στάδιο της αρχικοποίησης Το στάδιο της αξιολόγησης Το στάδιο της επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Για την υλοποίηση των ερωτηµατολογίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µια σειρά από διαφορετικού τύπου ερωτήσεις που να ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες αξιολόγησης : 1. Ερωτήσεις (Ναι/ Όχι) 2. 1 από L επιλογές 146

4 3. Κ από L επιλογές 4. Κατηγοριοποιηµένες, δοµηµένες και µε βάρος Κ από L επιλογές. Με βάση αυτά τα ερωτηµατολόγια δηµιουργούµε πακέτα πληροφορίας τα οποία και αξιολογούν όλες της πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην περίπτωση του Ε.Α.Π. η µορφή του ερωτηµατολογίου ακολουθεί κατά κύριο λόγο το πρότυπο ερωτήσεων 1 από L επιλογές καθώς οι περισσότερες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις όπου ο φοιτητής καλείται να δώσει το βαθµό ικανοποίησης του για επιµέρους τοµείς του µαθήµατος δίνοντας µια αντίστοιχη βαθµολογία σε κάθε ερώτηση. Καθώς διαφορετικά τµήµατα έχουν διαφορετικά προγράµµατα σπουδών και, άρα, διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους, είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ερωτηµατολόγια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές, τηρώντας τη µεθοδολογία κατασκευής ερωτήσεων που περιγράφηκε παραπάνω. Σε ανοιχτά περιβάλλοντα υπάρχουν διάφοροι τύποι καναλιών επικοινωνίας τα οποία µπορούν να διασφαλίσουν την ιδιωτικότητα της επικοινωνίας µεταξύ του χρήστη και του συστήµατος. Η πληροφορία που κινείται µέσα σε αυτά τα κανάλια είναι κρυπτογραφηµένη µε αλγόριθµους δηµοσίου κλειδιού, λόγω του ότι τα κανάλια είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους. Υπάρχουν τρεις τέτοιοι τύποι καναλιών : Μη παγιδεύσιµα κανάλια : κανάλια επικοινωνίας τα οποία δεν µπορεί κάποιος τρίτος να «κρυφακούσει» Ανώνυµα κανάλια : κανάλια τα οποία διατηρούν την ανωνυµία των χρηστών Μη παγιδεύσιµα ανώνυµα κανάλια : συνδυασµός των χαρακτηριστικών των δυο ανωτέρω τύπων καναλιών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πρωτοκόλλων που να χρησιµοποιούν τις δοµές τις οποίες περιγράψαµε παραπάνω και ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας για ένα σύστηµα ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Benaloh et. al 1994, Chaum 1981, Chaum 1988, Fouque et. al 2000, Hirt et. al 2000, Iverson 1991, Okamoto 1997, Park et. al 1993, Schoenmakers 1999, Sako et. al 1994). Τα πιο γνωστά σχήµατα είναι τα εξής : Tα σχήµατα µε «ανώνυµο κανάλι για τη ρίψη των ψήφων» (anonymous channel for casting the ballots) (Park et. al 1993) κάνουν χρήση ανώνυµων καναλιών για την προστασία της ανωνυµίας των αξιολογητών. Τα σχήµατα που βασίζονται σε τυφλές υπογραφές και σε ανώνυµο κανάλι (Blind Signatures and Anonymous Channel) (Okamoto, 1997) βασίζονται στη χρήση µη ανιχνεύσιµων ηλεκτρονικών «κουπονιών» τα οποία και κάθε αξιολογητής στέλνει στις αρχές µαζί µε την αξιολόγηση του και τα οποία δηµοσιεύονται µαζί µε την αξιολόγηση. Στα σχήµατα της λεγοµένης οµοµορφικής κρυπτογράφησης (homomorphic cryptography) (Hirt et. al 2000, Sako et. al 1994), κάθε αξιολογητής στέλνει το ερωτηµατολόγιο του κρυπτογραφηµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο και τα αποτελέσµατα παράγονται µέσω ενός δηµόσιου αλγόριθµου. Για να µπορέσουµε να δοµήσουµε ένα σύστηµα αξιολόγησης το οποίο θα έχει δυναµικό χαρακτήρα και θα επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρειαζόµαστε αρκετή πληροφορία έτσι ώστε να µπορούµε να ελέγχουµε την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχουµε ερωτηµατολόγια τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για όλες τις πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και το ότι θα πρέπει να η αξιολόγηση να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή µεγάλου όγκου δεδοµένων και αύξηση των απαιτήσεων ασφαλείας από στο σύστηµα. Το πρόβληµα 147

5 αυτό θα προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε κάνοντας χρήση σχηµάτων συλλογής και εξόρυξης δεδοµένων που διατηρούν την ιδιωτικότητα (privacy preserving data gathering and data mining schemes) 3. H προτεινόµενη προσέγγιση Όπως περιγράψαµε και παραπάνω, η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης εξοµοιώνει την αντίστοιχη διαδικασία που λαµβάνει µέρος µέσα στην κλασική εκπαιδευτική διαδικασία. Σηµαντικό συστατικό στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης στην κλασική εκπαίδευση είναι η καθηµερινή επαφή εκπαιδευόµενουεκπαιδευτή, γεγονός που επιτρέπει την απ ευθείας προσαρµογή τόσο του εκπαιδευόµενου όσο και του εκπαιδευτή στις ανάγκες του µαθήµατος και άρα στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να επιτύχουµε κάτι αντίστοιχο για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα πρέπει να εισάγουµε το στοιχείο της δυναµικότητας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, πράγµα το οποίο προσδίδει δυνατότητες προσαρµοστικότητας στους συµµετέχοντες. Για να επιτύχουµε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα σχήµα το οποίο θα έχει σα βάση του τα σχήµατα που βασίζονται σε τυφλές υπογραφές και σε ανώνυµο κανάλι. Για τις ανάγκες του σχήµατος µας είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας οντότητας, την οποία καλούµε bulletin board, και η οποία χρησιµεύει σαν ένας πίνακας ανακοινώσεων µε κοινή µνήµη για όλους τους συµµετέχοντες. Η οντότητα αυτή συλλέγει τα δεδοµένα που παράγονται κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης λαµβάνοντας τα δεδοµένα κρυπτογραφηµένα και ψηφιακά υπογεγραµµένα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η ταυτότητα του αποστολέα να διαχωρίζεται πλήρως από το δεδοµένα που έστειλε, διατηρώντας την ανωνυµία του. Στη συνέχεια, η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο κάνοντας χρήση αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων που διατηρούν την ανωνυµία (Agrawal et al. 2000, Pinkas et. al. 2002, Tasoulis et. al. 2006) και δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα µε το πέρας της διαδικασίας. Ένα ενδεικτικό τέτοιο σχήµα παρουσιάζεται στο (Laskari et al. 2005b). Σχήµατα τέτοιου τύπου καλούνται σχήµατα συλλογής δεδοµένων που διατηρούν την ιδιωτικότητα (privacy preserving data gathering schemes). Χρησιµοποιώντας σαν παράδειγµα τη δοµή του Ε. Α. Π., κάθε εκπαιδευτική ενότητα έχει αρκετούς διαφορετικούς διδάσκοντες και ένα συντονιστή που επιβλέπει την ενότητα αυτή. Για να εκµεταλλευτούµε τα χαρακτηριστικά της δοµής αυτής µπορούµε να ορίσουµε να γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα όπως το παραπάνω, πρέπει πρώτα να αυξήσουµε τη συχνότητα διεξαγωγής αξιολόγησης από τους αξιολογητές (στην προκειµένη περίπτωση τους εκπαιδευόµενους) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. µια φορά το µήνα ή µαζί µε την παράδοση κάθε εργασίας της ενότητας). Τα ερωτηµατολόγια πρέπει να είναι φτιαγµένα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δίνουν έµφαση στις ανάγκες του µαθήµατος από τη σκοπιά του εκπαιδευόµενου έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τόσο τις µεµονωµένες ανάγκες κάθε τµήµατος όσο και στη βελτιστοποίηση της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόµενου. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης παράγονται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο από το σύστηµα κάνοντας χρήση αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων. Όταν το σύστηµα τελειώσει µε τη διαδικασία αυτή για κάθε υπεύθυνο τµήµατος, τότε στέλνει τα αποτελέσµατα τόσο 148

6 στους υπεύθυνους κάθε τµήµατος όσο και στο συντονιστή της εκπαιδευτικής ενότητας. Με βάση την πρώτη αξιολόγηση, και σε συνεργασία τόσο µε το συντονιστή όσο και µε τους υπόλοιπους διδάσκοντες, δηµιουργείται για κάθε τµήµα µια αξιολόγησησηµείο αναφοράς η οποία αποτελεί ένδειξη του επιπέδου του εκάστοτε τµήµατος, δίνει τα σηµεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα οποία θα πρέπει να δοθεί τυχόν µεγαλύτερη έµφαση στη συνέχεια του µαθήµατος καθώς και παρουσιάζει τις επιµέρους ανάγκες κάθε τµήµατος. Έτσι, θα υπάρχει καλύτερος συντονισµός και συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων, αφού, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες από την αξιολόγηση σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική πολιτική του τµήµατος, θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι για κάθε τµήµα ξεχωριστά. Με την παροχή νέον αποτελεσµάτων από τις επόµενες αξιολογήσεις, µπορούµε να φτιάξουµε ένα ιστορικό αξιολόγησης το οποίο να αποτελεί ενδεικτικό της πορείας της διδασκαλίας για κάθε τµήµα και άρα και το βαθµό της προσαρµογής στις ανάγκες του κάθε τµήµατος από την πλευρά του εκπαιδευτή. Έτσι, κάθε εκπαιδευτικός είναι σε θέση να µπορεί να διαπιστώσει καλύτερα τις µαθησιακές ανάγκες του τµήµατος του και να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά σε αυτές, αλλά, καθίσταται έτσι και πιο εύκολος ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων, καθώς για κάθε τµήµα υπάρχει ένα µετρήσιµο σηµείο αναφοράς. Με αυτό τον τρόπο, µπορούµε να πούµε ότι φτιάχνουµε µια προσαρµοστική δυναµική διαδικασία αξιολόγησης η οποία προσεγγίζει στον τρόπο λειτουργίας της την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Η παραπάνω διαδικασία, κάνοντας χρήση των αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων που έχει στη διάθεση του ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα είναι αρκετά οικονοµική στην υλοποίηση και λειτουργία της και παρέχει τη δυνατότητα λεπτοµερούς ανάλυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το ίδρυµα, διευκολύνοντας έτσι το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής του. 4. Επίλογος 149

7 Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι κεντρικής σηµασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καθώς η διατήρηση της ιδιωτικότητας είναι βασικό στοιχείο για την αντικειµενικότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης, χρησιµοποιούµε µεθόδους που τη διασφαλίζουν σε όλα τα στάδια της. Έχοντας διασφαλίσει την αξιοπιστία της διαδικασίας και κάνοντας χρήση των αυξηµένων δυνατοτήτων συλλογής και επεξεργασίας πληροφορίας την οποία µας δίνουν τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα και το διαδίκτυο, είµαστε σε θέση να προσοµοιώσουµε σε αρκετά µεγάλο βαθµό τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή εµφανίζεται στην κλασική εκπαίδευση. Έτσι, προσδίδουµε στην ΑεξΕΑ ένα προσαρµοστικό δυναµικό χαρακτήρα, µε µεγάλες δυνατότητες εξειδίκευσης κατά περίπτωση για µια ποικιλία εκπαιδευτικών περιβάλλοντων. Βιβλιογραφία Agrawal R., Srikant Ft., (2000), Privacy-preserving data mining, In Proc. of the ACM SIGMOD Conference on Management of Data, pp , ACM Press, Benaloh, J.C., Tuinstra, D. (1994). 'Receipt-free secret-ballot elections (extended abstract)', In Proc. 26th ACM Symposium on the Theory of Computing (STOC). Chaum, D.L. (1981). 'Untraceable electronic mail, return address, and digital pseudonym'. Communication of ACM (24). Chaum, D.L. (1988). 'Elections with unconditionally-secret ballots and disruption equivalent to breaking rsa'. Advances in Cryptology-Eurocrypt '88, LNCS Vol.330, Springer-Verlag, pp Hirt, M., Sako, K. (2000). 'Efficient receipt-free voting based on homomorphic encryption'. In Proc. of Advances in Cryptology--EUROCRYPT'00. pp Iverson, K.R. (1991). 'A Cryptographic Scheme for Computerized General Elections'. Advances in Cryptology - Crypto '91, Lecture Notes in Computer Science 576. Springer-Verlag, Berlin. Laskari, E.C., Meletiou, G.C., Stergiou, E., Vrahatis, M.N. (2005a), Electronic eva-luation in open and distance education (in Greek), In: Proc. of the Third International Conference on Open and Distance Learning (ICODL 05), Hellenic Open University, A. Lionarakis (Ed.), Vol. 1, pp , Propobos, Greece. Laskari E.C., Meletiou G.C., Tasoulis D.K., Vrahatis M.N. (2005b), Privacy preserving electronic data gathering, In Mathematical and Computer Modelling, 42, pp Lindell Y., Pinkas B., (2002), Privacy preserving data mining, Journal of Cryptology 15 (3), Menezes, A.J., Oorschot, P.C., Vanstone, S.A. (1997). 'Handbook of Applied Cryptography'. CRC Press. Okamoto, T. (1997). 'Receipt-free electronic voting scheme for large scale election'. In Proc. of Workshop on Security Protocols '97, LNCS(1361). Park, C., Itoh, K., Kurosawa, K. (1993). 'Efficient anonymous channel and all/nothing election scheme'. Advances in Cryptology: In Proc. of EuroCrypt '93, LNCS 765, Springer-Verlag, pp Tasoulis D. K., Laskari E. C., Meletiou G. C., Vrahatis M. N., (2006), Privacy preserving unsupervised clustering over vertically partitioned data, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3984/2006, pp Schoenmakers, B. (1999). 'A Simple Publicly Verifiable Secret Sharing Scheme and its Application to Electronic Voting'. Advances in Cryptology-CRYPTO'99, pp Sako, K., Kilian, J. (1994). 'Secure voting using partially compatible homomorphisms'. Advances in Cryptology - CRYPTO '94, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag. 150

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Electronic Evaluation in Open and Distance Education

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Electronic Evaluation in Open and Distance Education Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Electronic Evaluation in Open and Distance Education Έλενα X. Λάσκαρη, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών, υποψ. διδάκτορας, elena@math.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Ανασκόπηση ύλης Στόχοι της κρυπτογραφίας Ιστορικό Γενικά χαρακτηριστικά Κλασσική κρυπτογραφία Συμμετρικού κλειδιού (block ciphers stream ciphers) Δημοσίου κλειδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο 2015 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis September 2014 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία µέσω Internet: Ουτοπία ή Πραγµατικότητα;

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία µέσω Internet: Ουτοπία ή Πραγµατικότητα; Ηλεκτρονική Ψηφοφορία µέσω Internet: Ουτοπία ή Πραγµατικότητα; Εµµανουήλ Μάγκος 1, Βασίλειος Χρυσικόπουλος 1, Νίκος Αλεξανδρής 2 και Μάριος Πούλος 1 1 Τµήµα Αρχειονοµίας και Βιλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 1

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 1 Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 1 Βασικοί όροι Με τον όρο κρυπτογραφία εννοούμε τη μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας μετάδοσης της πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Επιθέσεις και Ασφάλεια Κρυπτοσυστημάτων Διδάσκοντες: Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Διαφάνειες: Παναγιώτης Γροντάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές Βαγγέλης Φλώρος, BSc, MSc Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εν αρχή είναι... Η Πληροφορία - Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Ενότητα 7: Υλοποίηση Διαδραστικού Πολιτιστικού Χάρτη Σπυρίδων Μουσούρης, Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 5: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές σε θέµατα που άπτονται της Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης και της Εθελοντικής ιαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν κείµενο καταρτίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Διπλωματική Εργασία του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Γενικά Η ψηφιακή υπογραφή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής υπογραφής όπου ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος µπορεί να διαπιστώσει τη γνησιότητα του,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της παρουσίασης

Στόχος της παρουσίασης Τεχνολογίες ιαχείρισης Ταυτότητας ρ. Κωνσταντίνος Μουλίνος Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων Στόχος της παρουσίασης Να δοθεί ορισµός της ψηφιακής ταυτότητας Να δοθούν παραδείγµατα (paradigms) διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Υβριδικό Μοντέλο Ανάκτησης Κλειδιού

Ένα Υβριδικό Μοντέλο Ανάκτησης Κλειδιού Ένα Υβριδικό Μοντέλο Ανάκτησης Κλειδιού Εµµανουήλ Μάγκος Abstract. Περιγράφουµε τις δυνατές µεθόδους ανάκτησης κλειδιού (key recovery) καθώς και τις επιθέσεις που µπορούν να γίνουν σε αυτά. Για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα της ιατριβής

Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα της ιατριβής Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα της ιατριβής Στη σηµερινή εποχή όπου η καθολικότητα του ιαδικτύου είναι αδιαµφισβήτητη, πολλές από τις δραστηριότητες που έως σήµερα διενεργούνταν µε φυσικό τρόπο αποκτούν ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012

Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012 Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012 Η ανάγκη για βίου κατάρτιση επαγγελματιών Τα προσόντα πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς Δεδομένου ότι η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

The IT Security Expert Profile

The IT Security Expert Profile The IT Security Expert Profile Dimitris Gritzalis February 2013 1 Ελληνική Αστυνομία 2 ο Συνέδριο Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκ/κού Εγκλήματος «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» Αθήνα, Φλεβάρης 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013

ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013 ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013 11 Ιανουαρίου 1 Διεθνείς Εξετάσεις ECDL Διεθνώς Αναγνωρισμένο 5 Ηπείρους 148 Χώρες Στις 27 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρότυπο και Έγκυρο Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010)

Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010) Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010) Παπαϊωάννου Παρίσης Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Epistemological

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα