ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 Ψηφιακές κοινότητες μάθησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: Επιδράσεις στις στάσεις και τις δεξιότητες των μαθητών ως προς τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας Μαριάννα Αποστόλου 1, Παναγιώτης Αντωνίου 2, Μαρίνα Παπαστεργίου 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2 ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης 3 ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων που ενδεχομένως έχει η συμμετοχή των μαθητών σε Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης (ΨΚΜ) στο πλαίσιο προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στις στάσεις των μαθητών απέναντι στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και στις δεξιότητες των μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 27 μαθητές της Α Γυμνασίου, ηλικίας ετών. Οι μαθητές συμμετείχαν σε ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες που εμπλέκουν τις ΤΠΕ, προκειμένου να εκπονήσουν ένα σχέδιο εργασίας της ΠΕ. Η μεταξύ τους συνεργασία για την εκπόνηση του σχεδίου αυτού έγινε μέσω του Διαδικτύου, στο πλαίσιο μιας ΨΚΜ που αναπτύχθηκε με τη χρήση της υπηρεσίας Yahoo Groups. Πριν και μετά τη συμμετοχή τους στην ΨΚΜ, οι μαθητές συμπλήρωσαν γραπτό ερωτηματολόγιο. Διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή στην ΨΚΜ συνέβαλε στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων απέναντι στους υπολογιστές και το Διαδίκτυο, ενώ παράλληλα, συνετέλεσε στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου. Λέξεις κλειδιά: ψηφιακές κοινότητες μάθησης, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφοριακές δεξιότητες Εισαγωγή Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) έχει εισαχθεί στη σχολική εκπαίδευση ως μέσο για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης διότι θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη γνώσεων και την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξή του (Ατζέντα 21, κεφ. 36). Η μέθοδος σχεδίων εργασίας (project) ενδείκνυται ως διδακτική μεθοδολογία για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ (Βασάλα, 1994) διότι προάγει τη συνεργατική, εποικοδομητική μάθηση και τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης (Φλογαΐτη, 1998; Μιχαηλίδης, 2003) και μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως η επίλυση προβλήματος, η μελέτη πεδίου και το παιχνίδι ρόλων (Γεωργόπουλος, 1993). Τα προγράμματα ΠΕ υλοποιούνται συνήθως εκτός του κανονικού σχολικού ωραρίου, γεγονός που συντελεί σε μειωμένη συμμετοχή των μαθητών σε αυτά λόγω του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου και των αυξημένων εξωσχολικών υποχρεώσεων και μετακινήσεων των μαθητών. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά προγράμματα ΠΕ αποτυγχάνουν λόγω της αδυναμίας των μαθητών να παραμείνουν στο σχολείο εκτός ωρολογίου Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 780 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή προγράμματος, ακόμη και για δραστηριότητες τις οποίες θεωρούν ευχάριστες και ελκυστικές (Μάναλης κ.α., 2005). Δεδομένης της αυξανόμενης εξοικείωσης των μαθητών με το Διαδίκτυο και της έλξης που ασκεί η χρήση του Διαδικτύου στους μαθητές, μια λύση για την υλοποίηση των σχεδίων εργασίας των προγραμμάτων ΠΕ είναι η εξ αποστάσεως συνεργασία των μαθητών μέσω του Διαδικτύου για την εκπόνηση των σχεδίων αυτών. Ειδικότερα, οι δυνατότητες συνεργατικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης που παρέχουν οι Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης (ΨΚΜ, Online Learning Communities) δημιουργούν ελπιδοφόρες και καινοτόμες προοπτικές για τα προγράμματα ΠΕ. Μια ΨΚΜ είναι μια ομάδα ατόμων που συνδέονται μέσω της τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας και οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες, συμμεριζόμενοι κοινές αρχές και πρακτικές, προκειμένου να επιτύχουν έναν κοινό μαθησιακό στόχο (Paloff & Pratt, 1999). Η οικοδόμηση της γνώσης συμβαίνει μέσα από τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινότητα. Αρχικά, τα άτομα εμπλέκονται περιφερικά, αλλά σιγά-σιγά, όταν αποκτούν εμπειρίες, οδηγούνται προς το κέντρο της κοινότητας (Lave & Wenger, 1991). Οι διαδικτυακές τεχνολογίες επιτρέπουν την υλοποίηση ΨΚΜ -οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χώρου ή χρόνου- σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που στηρίζεται στη συλλογική γνώση (Collins, 1998). Μια ΨΚΜ είναι ένα χώρος όπου τα μέλη της, στην προκειμένη περίπτωση των προγραμμάτων ΠΕ, οι μαθητές, σε συνεργασία μεταξύ τους και με το συντονισμό του εκπαιδευτικού, αναζητούν, διαχειρίζονται, αξιολογούν και διαπραγματεύονται πληροφορίες, λαμβάνουν αποφάσεις, συνεργάζονται και μοιράζονται ιδέες, γεγονός που ενθαρρύνει τη διαλογική κατασκευή νέας γνώσης (Cooper, 2002). Τα μέλη μιας ΨΚΜ ενδέχεται να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1997), ικανότητες διαχείρισης του χρόνου, καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (Harasim, 1999). Στο πλαίσιο προγραμμάτων ΠΕ μπορούν επίσης να αναπτυχθούν και οι δεξιότητες των μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ (π.χ. δεξιότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, λήψης και επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας και βίντεο). Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, οι ΤΠΕ συνδέονται με την ΠΕ με εφαρμογές που αφορούν κυρίως στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, καθώς και στη χρήση και αξιοποίηση πολυμεσικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (π.χ. Moore & Huber, 2001; Στούμπα κ.α., 2007). Επίσης, αναφέρεται η χρήση λογισμικών γενικού σκοπού, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), καθώς και εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης στα πλαίσια προγραμμάτων ΠΕ (Χαντσαρίδου κ.α., 2007). Ωστόσο, η δυναμική που ενέχουν οι ΨΚΜ για την ΠΕ δεν έχει ακόμη πλήρως διερευνηθεί. Η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας η οποία στόχευε: (α) στη δημιουργία ΨΚΜ για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας της ΠΕ και (β) στη διερεύνηση των επιδράσεων που ενδεχομένως έχει η συμμετοχή των μαθητών σε ΨΚΜ στο πλαίσιο προγραμμάτων ΠΕ στα εξής: στις γνώσεις των μαθητών για το φυσικό περιβάλλον και τις στάσεις τους απέναντι σε αυτό, στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, καθώς και στις στάσεις και τις δεξιότητες των μαθητών αναφορικά με τις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για το φυσικό περιβάλλον και στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών παρουσιάζονται σε άλλες εργασίες (Αποστόλου κ.α., 2010; 2009α; 2009β). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των επιδράσεων που ενδεχομένως έχει η συμμετοχή των μαθητών σε ΨΚΜ στο πλαίσιο προγραμμάτων ΠΕ στις στάσεις των μαθητών απέναντι στους υπολογιστές και το Διαδίκτυο, καθώς και στις δεξιότητες των μαθητών όσον αφορά στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου.

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 781 Μέθοδος Δείγμα Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 27 μαθητές (14 αγόρια και 13 κορίτσια), ηλικίας ετών, της Α τάξης ενός Γυμνασίου της πόλης των Τρικάλων. Εικοσιπέντε (25) από τους μαθητές είχαν υπολογιστή στο σπίτι. Η πλειοψηφία των μαθητών αυτών χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή καθημερινά ή 3-4 φορές την εβδομάδα. Είκοσι (20) από τους μαθητές του δείγματος είχαν σύνδεση με το Διαδίκτυο στο σπίτι. Οι περισσότεροι από τους μαθητές αυτούς χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο καθημερινά ή 3-4 φορές την εβδομάδα. Εργαλεία Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τέσσερα τμήματα. Το πρώτο τμήμα στόχευε στη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών απέναντι στους υπολογιστές και περιελάμβανε τη σχετική κλίμακα του Selwyn (1997), η οποία περιέχει 21 θέματα (items) που απαντιούνται σε πενταβάθμια κλίμακα Likert («ιαφωνώ απόλυτα» = 1, «ιαφωνώ» = 2, «εν είμαι σίγουρος/η» = 3, «Συµφωνώ» = 4, «Συµφωνώ απόλυτα» = 5). Παραδείγματα θεμάτων: «Όταν µου παρουσιάζονται προβλήµατα την ώρα που χρησιµοποιώ τον υπολογιστή, συνήθως µπορώ να τα λύσω µόνος/η µου», «Διστάζω να χρησιµοποιήσω υπολογιστή γιατί θα φαίνοµαι ανόητος/η». Το δεύτερο τμήμα αποσκοπούσε στη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών απέναντι στο Διαδίκτυο και περιελάμβανε τη σχετική κλίμακα του Tsai και συνεργατών (2001), η οποία αποτελείται από 18 θέματα που απαντιούνται στην προαναφερθείσα πενταβάθμια κλίμακα. Παραδείγματα θεμάτων: «Το Διαδίκτυο με βοηθά να αποκτώ τις πληροφορίες που χρειάζομαι», «Βαριέμαι να χρησιμοποιώ το Διαδίκτυο». Το τρίτο τμήμα στόχευε στη διερεύνηση των δεξιοτήτων των μαθητών αναφορικά με τη χρήση προσωπικού υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών. Περιείχε 14 θέματα που απαντιούνται στην πενταβάθμια κλίμακα που προαναφέρθηκε. Τα περισσότερα από αυτά κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της έρευνας, ενώ ορισμένα λήφθηκαν από παλαιότερη σχετική κλίμακα των Murphy και συνεργατών (1989). Παραδείγματα θεμάτων: «Αισθάνομαι σίγουρος/η για την ικανότητά μου να χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου», «Αισθάνομαι σίγουρος/η για την ικανότητά μου να μεταφέρω φωτογραφίες που τράβηξα από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή». Τέλος, το τέταρτο τμήμα αποσκοπούσε στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου και περιελάμβανε 9 θέματα που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της έρευνας. Παραδείγματα θεμάτων: «Αισθάνομαι σίγουρος/η για την ικανότητά μου να χρησιμοποιώ μια μηχανή αναζήτησης για ανεύρεση πληροφοριών», «Αισθάνομαι σίγουρος/η για την ικανότητά μου να δημοσιεύω μηνύματα σε online φόρουμ συζήτησης». Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης και Σχέδιο Εργασίας Η δραστηριότητα των μαθητών δομήθηκε στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας με θέμα «Δασικό οικοσύστημα: Ωφέλειες και απειλές». Ο προσδιορισμός του θέματος του σχεδίου εργασίας έγινε από τους ίδιους τους μαθητές. Βασικός στόχος του σχεδίου ήταν η αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών σχετικών με τη χλωρίδα ενός αισθητικού άλσους των Τρικάλων (άλσος Αϊ-Λιά). Για την εκπόνηση του σχεδίου οι μαθητές, αρχικά, χωρίστηκαν σε 5 ομάδες: μέλη της Greenpeace Greece, επιχειρηματίες, περιβαλλοντιστές, μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων και καλλιτέχνες. Κατόπιν, συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν το υλικό για το σχέδιο εργασίας, το οποίο αναζήτησαν αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Το επόμενο βήμα

4 782 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή ήταν η επεξεργασία του υλικού αυτού, ενώ το τελικό βήμα ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διερευνήσεων των μαθητών, η οποία έγινε με μορφή εγγράφων, που οι μαθητές συνέταξαν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MS Word, καθώς και με τη μορφή σειράς διαφανειών, τις οποίες οι μαθητές κατασκεύασαν χρησιμοποιώντας το MS PowerPoint. Το σχέδιο εργασίας συμπληρωματικά περιελάμβανε: μια δικτυακή αποστολή (webquest) με το ίδιο θέμα, καθώς και εργασίες πεδίου και βιωματικά παιχνίδια στο δάσος του Αϊ-Λιά. Η δικτυακή αποστολή (βλ. Σχήμα 1) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στην αναζήτηση των πληροφοριών που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας. Σχήμα 1. Η αρχική ιστοσελίδα της δικτυακής αποστολής Το μεγαλύτερο μέρος των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας για την εκπόνηση του σχεδίου εργασίας, καθώς και η συνεργατική επεξεργασία του υλικού για την παραγωγή των παρουσιάσεων που απαιτούσε το σχέδιο εργασίας, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας ΨΚΜ που δημιουργήθηκε ειδικά για τους σκοπούς αυτούς. Συγκεκριμένα, η ΨΚΜ στήθηκε από τη συντονίστρια εκπαιδευτικό (Μ.Α.) με τη χρήση της υπηρεσίας Yahoo Groups (http://groups.yahoo.com/). Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, οι μαθητές δημιούργησαν λογαριασμούς και διαμορφώθηκαν ψηφιακές ομάδες σε αντιστοιχία με τις 5 ομάδες που προαναφέρθηκαν. Στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου οι μαθητές, αρχικά, γνωρίστηκαν με το διαδικτυακό συνεργατικό περιβάλλον της ΨΚΜ. Για την εξοικείωσή τους με αυτό και την κατανόηση της λειτουργίας της ΨΚΜ, οι μαθητές αντάλλαξαν πληροφορίες για προσωπικά θέματα (π.χ. τους αριθμούς τηλεφώνων τους, τις ασχολίες τους κατά τον ελεύθερο χρόνο τους). Για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία μετά την αρχική -εντός της αίθουσαςγνωριμία χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία που παρέχει η υπηρεσία Yahoo Groups. Αυτά είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου (forum & ), η κατάθεση - ανέβασμα (upload), η λήψη (download) και γενικότερα η ανταλλαγή αρχείων, συνδέσμων και φωτογραφιών. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, ήταν σε επαφή -από το σχολείο, το σπίτι ή άλλους χώρους με πρόσβαση στο Διαδίκτυο- για θέματα που αφορούσαν στο σχέδιο εργασίας (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών με βάση τις διευθύνσεις που τους είχαν δοθεί στις ιστοσελίδες της δικτυακής αποστολής), πάντα στο περιβάλλον της ΨΚΜ. Κατόπιν, συνεργάστηκαν μεταξύ τους για την ετοιμασία των εγγράφων στον επεξεργαστή κειμένου (MS Word) και δημιούργησαν από κοινού παρουσιάσεις (χρησιμοποιώντας το MS PowerPoint) αξιοποιώντας τα κείμενα και τις εικόνες που είχαν βρει στο Διαδίκτυο. Τέλος,

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 783 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα λογιστικών φύλλων MS Excel επεξεργάστηκαν δεδομένα που είχαν συλλέξει προκειμένου να δημιουργήσουν γραφήματα, που ενσωμάτωσαν στα έγγραφα και τις παρουσιάσεις τους. Οι μαθητές ανέβασαν τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα τους (έγγραφα, παρουσιάσεις) στο χώρο Αρχεία (Files) της ΨΚΜ (Σχήμα 2). Σχήμα 2. Ο εικονικός χώρος μιας από τις 5 ομάδες μαθητών στην ΨΚΜ Τα μέλη ορισμένων από τις ομάδες έκαναν χρήση και της δυνατότητας «polls», που προσφέρει η υπηρεσία Yahoo Groups, για τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων σχετικά με την πορεία του σχεδίου εργασίας. Τα «polls» παρέχουν τη δυνατότητα ψηφοφορίας και εμφάνισης των αποτελεσμάτων αυτής. Για την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας, οι μαθητές χρησιμοποίησαν επίσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και φωτογράφισαν τη χλωρίδα του αισθητικού άλσους στο πλαίσιο σχετικής εργασίας πεδίου. Στη συνέχεια, κατέβασαν τις φωτογραφίες στον υπολογιστή τους και αφού τις επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα MS Paint, τις εισήγαγαν στα έγγραφα και τις παρουσιάσεις τους. Επεξεργασία των εικόνων έγινε και μετά την εισαγωγή τους με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας εικόνας που παρέχουν τα προγράμματα MS Word και MS PowerPoint. Καθορίζονταν ανά εβδομάδα συναντήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής όπου, κατόπιν συζήτησης, λύνονταν τυχόν απορίες των μαθητών, οι οποίες αφορούσαν στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου, στη λειτουργία των ομάδων και στην πορεία του σχεδίου εργασίας. Στο τέλος των συναντήσεων, ακολουθούσε κριτική και σχόλια σχετικά με τις ομαδικές εργασίες των μαθητών και τη δυναμική των ομάδων, καθώς και προτάσεις των μαθητών για την πορεία του σχεδίου εργασίας και την καλύτερη λειτουργία της ΨΚΜ. Μέσω της ΨΚΜ οι μαθητές επικοινώνησαν ηλεκτρονικά, αντάλλαξαν απόψεις, διατύπωσαν προτάσεις, αναζήτησαν πληροφορίες και συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση των εργασιών που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας. Έχει διαπιστωθεί ότι οι έφηβοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη φιλίας και αρέσκονται να περνούν πολλή ώρα με συνομήλικους, με τους οποίους ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες και συζητούν απόψεις (Cole & Cole, 2001). Αυτές οι ανάγκες της εφηβείας φαίνεται ότι ώθησαν τους μαθητές που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα να συσφίξουν περαιτέρω τις φιλικές σχέσεις με τα μέλη της ομάδας τους, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να θέσουν στόχους, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να προβληματιστούν και να συνεργαστούν αρμονικά, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας αξιόλογης κοινωνικής δυναμικής στο πλαίσιο της ΨΚΜ.

6 784 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Συλλογή Δεδομένων Πριν τη συμμετοχή στην ΨΚΜ οι μαθητές απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, στο σχολείο, παρουσία της συντονίστριας εκπαιδευτικού. Ζητήθηκε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν ψευδώνυμα, τα οποία έπρεπε να θυμούνται και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας, για το ταίριασμα των ερωτηματολογίων μεταξύ αρχικού και τελικού ελέγχου. Στη συνέχεια, η μαθητές ασχολήθηκαν με την εκπόνηση του σχεδίου εργασίας για 10 εβδομάδες. Μετά την ολοκλήρωσή του απάντησαν και πάλι στο ίδιο ερωτηματολόγιο. Ανάλυση Δεδομένων Αρχικά, για καθένα από τα υποκείμενα της έρευνας, υπολογίστηκε το σκορ του στο καθένα από τα τέσσερα τμήματα του ερωτηματολογίου. Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με άθροιση των βαθμών που σημείωσε το υποκείμενο σε κάθε θέμα του τμήματος, αφού προηγήθηκε αντιστροφή των βαθμών στα αρνητικά διατυπωμένα θέματα. Κατόπιν, για καθένα από τα τέσσερα τμήματα, συγκρίθηκαν οι μέσοι όροι των σκορ των μαθητών μεταξύ της αρχικής και της τελικής μέτρησης, χρησιμοποιώντας το κριτήριο t για συζευγμένα δείγματα (paired samples t-test). Ο έλεγχος έγινε σε επίπεδο σημαντικότητας p<0.05. Αποτελέσματα Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση των στάσεων των μαθητών απέναντι στους υπολογιστές από την αρχική μέτρηση (Μ1=75.92, SD=10.86) στην τελική μέτρηση [(Μ2=86.59, SD=10.15), t(26)=-5.70, p<0.001]. Επίσης, βελτίωση σημειώθηκε και στις στάσεις των μαθητών απέναντι στο Διαδίκτυο από την αρχική μέτρηση (Μ1=66.55, SD=10.68) στην τελική μέτρηση [(Μ2=76.14, SD=8.51), t(26)=-4.67, p<0.001]. Όσον αφορά στις πληροφοριακές δεξιότητες των μαθητών, παρατηρήθηκε βελτίωση τόσο στις δεξιότητες χρήσης υπολογιστή [αρχική μέτρηση (Μ1=57.88, SD=7.92), τελική μέτρηση [(Μ2=64.59, SD=4.09), t(26)=-6.97, p<0.05] όσο και στις δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου [αρχική μέτρηση (Μ1=34.18, SD=6.86), τελική μέτρηση (Μ2=40.33, SD= 3.03), t(26)=-7.30, p=<0.05] (βλ. Σχήμα 3). Η συμμετοχή στην ΨΚΜ φαίνεται ότι συνέβαλε στην καλλιέργεια των διαδικτυακών δεξιοτήτων των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές που δεν είχαν οικιακή πρόσβαση στο Διαδίκτυο χρησιμοποίησαν για τη συμμετοχή τους στην ΨΚΜ τις διαδικτυακές συνδέσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων, του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής ή των σπιτιών συγγενικών τους προσώπων. Σχήμα 3. Στάσεις και δεξιότητες των μαθητών αναφορικά με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο πριν και μετά τη συμμετοχή στην ΨΚΜ

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 785 Συμπεράσματα Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι μαθητές, στο πλαίσιο της ΨΚΜ που αναπτύχθηκε για την εκπόνηση του σχεδίου εργασίας της ΠΕ, ανέπτυξαν θετικότερες στάσεις απέναντι στους υπολογιστές και το Διαδίκτυο και βελτίωσαν τις πληροφοριακές τους δεξιότητες. Στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας στο οποίο εντάσσεται η παρούσα εργασία, διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή των μαθητών στην ΨΚΜ είχε θετική επίδραση στις γνώσεις των μαθητών για το φυσικό περιβάλλον και στις στάσεις τους απέναντι σε αυτό (Αποστόλου κ.α., 2009α; 2009β), καθώς και στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (Αποστόλου κ.α., 2010). Συμπεραίνεται, επομένως, ότι η συμμετοχή των μαθητών σε ψηφιακές κοινότητες μάθησης που αναπτύσσονται στο Διαδίκτυο για την εκπόνηση προγραμμάτων ΠΕ όχι μόνο βοηθά τους μαθητές να οικειοποιηθούν έννοιες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, να αναπτύξουν πιο υπεύθυνες στάσεις απέναντι στο περιβάλλον και να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, αλλά και ότι συμβάλλει σημαντικά στην καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ, οι οποίες είναι απαραίτητες στην κοινωνία της πληροφορίας. Κατάλληλα δομημένα σχέδια εργασίας ΠΕ τα οποία εμπλέκουν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση ΤΠΕ (όπως το σχέδιο εργασίας που περιγράφηκε στην εργασία αυτή) μπορούν, επομένως, να συνεισφέρουν στην πληροφοριακή παιδεία των μαθητών, ενισχύοντας τα όσα μαθαίνουν οι μαθητές στο μάθημα της πληροφορικής και προσφέροντας ένα ελκυστικό και αυθεντικό πλαίσιο εφαρμογής αυτών. Το πλαίσιο της ΨΚΜ που αναπτύχθηκε, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν ενεργά, επανειλημμένα και στο πλαίσιο ενός ελκυστικού πλαισίου συμφραζομένων (σχέδιο εργασίας με θέμα που είχε καθοριστεί από τους ίδιους) με τις ακόλουθες εργασίες οι οποίες εμπλέκουν τις ΤΠΕ: α) συστηματική αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο με τη χρήση μηχανών αναζήτησης, β) σύνταξη εγγράφων με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου, γ) δημιουργία ηλεκτρονικών διαφανειών με τη χρήση προγράμματος δημιουργίας παρουσιάσεων, δ) ανάλυση δεδομένων και παρουσίασή τους υπό μορφή γραφήματος με τη χρήση λογιστικού φύλλου, ε) ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στ) ανάρτηση μηνυμάτων σε online φόρουμ συζήτησης, ζ) μεταφόρτωση αρχείων, η) οργάνωση και διαχείριση αρχείων στο λειτουργικό σύστημα MS Windows και στον εικονικό χώρο της ΨΚΜ, και θ) λήψη φωτογραφιών με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μεταφορά τους στον υπολογιστή και εκτέλεση βασικών λειτουργιών επεξεργασίας εικόνας. Η ενεργός ενασχόληση των μαθητών με τις παραπάνω εργασίες, καθώς και η κοινωνική δυναμική που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον της ΨΚΜ, φαίνεται ότι επηρέασε θετικά τις στάσεις των μαθητών ως προς τις ΤΠΕ, αλλά και την αυτοπεποίθησή των μαθητών στις δεξιότητές τους στη χρήση των ΤΠΕ. Η έρευνα είχε ορισμένους περιορισμούς που θα πρέπει να αναφερθούν. Πρώτον, το δείγμα ήταν σχετικά μικρό. Δεύτερον, χρησιμοποιήθηκαν αυτο-αναφερόμενα εργαλεία για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών στις ΤΠΕ. Η διενέργεια της ίδιας έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα μαθητών και αντικειμενικές μετρήσεις των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους, πριν και μετά τη συμμετοχή τους στην ΨΚΜ, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα μελλοντική ερευνητική προοπτική. Επίσης, ενδιαφέρον έχει και η διερεύνηση του βαθμού στον οποίον οι πληροφοριακές δεξιότητες που αποκτούνται στο πλαίσιο μιας ΨΚΜ μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα πλαίσια εφαρμογής, μετά τη λήξη του προγράμματος ΠΕ.

8 786 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Αναφορές Cole, M., & Cole, S. R. (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Τυπωθήτω Δαρδανός (Μ. Σόλμαν & Ζ. Μπαμπλέκου Μτφ.). Collins, A. (1998). Learning communities: A commentary on papers. In Greeno, J.G. & Goldman, S. (Eds.), Thinking processes in mathematics and science learning. (pp ), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Cooper, J. (2002). Educational MUVES: Virtual Learning Communities. Ανακτήθηκε στις 4 Ιουνίου 2008 από Harasim, L. (1999). A framework for online learning: The Virtual-U. IEEE Computer, 32(9), Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: University of Cambridge Press. Moore, C. J., & Huber, R. A. (2001). Support for EE from the National Science Education Standards and the Internet. The Journal of Environmental Education, 32(3), Murphy, C.A., Coover, D., & Owen, S.V. (1989). Development and validation of the computer selfefficacy scale. Educational and Pyschological Measurement, 49, Palloff, R., & Pratt, K. (1999). Building learning communities in cyberspace: Effective strategies for the online classroom. San Francisco: Jossey-Bass. Selwyn, N. (1997). Students attitudes toward computers: Validation of a computer attitude scale for education. Computers & Education, 28, Tsai, C. C., Lin, S. S. J., & Tsai, M. J. (2001). Developing an Internet attitude scale for high school students. Computers & Education, 37, Αποστόλου, Μ., Αντωνίου, Π., & Παπαστεργίου, Μ. (2009α). Η επίδραση της εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης στις στάσεις των μαθητών/ριών ως προς το περιβάλλον. Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 1oυ Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σ ). Βόλος. Αποστόλου, Μ., Αντωνίου, Π., & Παπαστεργίου, Μ. (2009β). Ψηφιακές κοινότητες μάθησης: Σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Proceedings of the 5th International Conference in Open and Distance Learning «Open and Distance Learning for International Cooperation and Educational Development» (ICODL 2009). Athens. Αποστόλου, Μ., Αντωνίου, Π., & Παπαστεργίου, Μ. (2010). Η εξ αποστάσεως ομαδοσυνεργατική εκπαίδευση στο πλαίσιο ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης ως μέσο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ανοιχτή Εκπαίδευση (υπό κρίση). Ατζέντα 21 του Ρίο Κεφ. 36. Βασικά κείμενα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ανακτήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 από: Βασάλα, Π. (1994). Μέθοδοι διδασκαλίας θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πεδίο. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 27. Γεωργόπουλος, Α. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση και Περιβάλλον. Αθήνα: Gutenberg. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία της σκέψης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μάναλης, Π., Μαργαρίτη, Σ., Σούρμπη, Α., Πλατανιστιώτη, Σ., & Μακρίδης, Γ. (2005). Ο παράγων «χρόνος» στα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις 15 Αυγούστου 2008 από Μιχαηλίδης, Μ. (2003). Ομαδικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και συνεργασία. Οδηγός βοήθημα για νέους και συμβούλους ομάδων. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Στούμπα, Α., Χαλκίδης, Α., & Σκορδούλης, Κ. (2007). Σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού για την όξινη βροχή. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». Ανακτήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2008 από fifth_conf/pdf_synedriou/teyxos_c/5_periv_ekp_nt/5_periv-10.pdf Φλογαΐτη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Χαντσαρίδου, Α., Αρτέμη, Σ., Θεοδωρακάκος, Α., & Πολάτογλου, Χ. M. (2007). Εφαρμογή του EBMS (Energy Balance Model Simulator) για το κλίμα της Γης για διάφορες ηλικίες και συγκριτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». Ανακτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 από pdf_synedriou/teyxos_c/5_periv_ekp_nt/2_periv-02.pdf

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world»

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αγγή ήµητρα, Γεωργιάδου Γεωργία, Γεωργιάδου Θεοδώρα, Ιωάννου Ελένη, Σωµαράκης Αριστοτέλης 1 1 Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου

Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου Λιακοπούλου Ευστρατία, MSc., Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Περίληψη: Η δηµιουργία ηλεκτρονικού µαθήµατος µέσω του ιαδικτύου µε το Moodle µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα