ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ"

Transcript

1 _ΕΡΕΥΝΑ_ Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου Σιούρδα Πηνελόπη Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, M. Ed Εκπαίδευση Ενηλίκων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σημαντικό ρόλο σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία διαδραματίζει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού υλικού έγινε στα πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησης που είχε ως στόχο την αναπροσαρμογή του υλικού έτσι ώστε να καταστεί κατάλληλο για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων φοιτητών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο τον προγεννητικό έλεγχο. Υλικό Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 31 φοιτητές του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς, με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Απρίλιο του Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση. Η επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS ver Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των σπουδαστών (71%) θεωρεί «Πολύ» επίκαιρη τη βιβλιογραφία ενώ στην ερώτηση που διερευνά την επάρκεια της βιβλιογραφίας το 64,5% των ερωτηθέντων τη θεωρεί «Πολύ» επαρκή. Στις ερωτήσεις όπου εξετάζεται η σαφήνεια του υλικού και η δυνατότητά του να καλύπτει τα κενά των προηγούμενων γνώσεων των σπουδαστών στον Προγεννητικό Έλεγχο, υψηλά ποσοστά έλαβαν οι επιλογές «Πολύ» με ποσοστά 71% και 61,3% αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά και οι φοιτητές εκτίμησαν το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό ως συμβατό με τις Αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Λέξεις Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων, τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, προγεννητικός έλεγχος. Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Σιούρδα Θ. Πηνελόπη, Νέστωρος Τουμπέλη 5 Λητή, Θεσσαλονίκη, τηλ , , Rostrum of Asclepius - To Vima tou Asklipiou Journal Volume 14, Issue 4 (October December 2015) ORIGINAL PAPER Investigation on students' views on evaluating the educational material on distance-adult-education in the subject of Prenatal checκ-up Siourda Penelope Medical Laboratory Technologist, M. Ed Adult Education ABSTRACT Introduction: An important role throughout the educational process plays the educational material which must meet specific requirements and to perform specific functions. The testing of the effectiveness of the educational material was part of a formative evaluation, and had as a purpose to adapt the material and make it suitable for distance-adult- Education. Aim: The purpose of this study was to explore the students' views on the evaluation of the distance learning training materials on prenatal checκ-up. Method and Material: The sample was consisted οf 31 students of the Alexandrio Technological Institute (ATEI) of Thessaloniki. As a tool for data collection, a self-reported questionnaire was used with closed and opened types of questions. Data was collected between March and April of the year A descriptive statistical program was applied. For the processing of the statistical data, the statistical program SPSS ver.13.0 was used. Results: The majority of students (71%) considers 'very' current the bibliography used and on the question Σελίδα 287

2 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας investigating the adequacy of the bibliography, 64.5% of respondents consider it 'very' adequate. On questions asking about the clarity of the material and its ability to cover any students' gaps on previous knowledge in Prenatal check up, high rated were the choices 'Very' with rates of 71% and 61.3% respectively. Conclusions: The results of the evaluation were considered very satisfactory and the students appreciated the produced educational material as consistent with the Principles of Distance Adult Education. Key words: Distance-adult education, higher-technological education, educational materials, prenatal check-up. Corresponding Author: Siourda Th. Penelope, Nestoros Toumpelis 5 Liti, Thessaloniki, tel , , ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα που βασίζονται στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία χαρακτηρίζονται από μια σειρά περιορισμούς σε ό, τι αφορά την πρόσβαση σ αυτά: αδυναμία της φυσικής παρουσίας του σπουδαστή στις αίθουσες διδασκαλίας, υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων, μικρή κάλυψη του φάσματος των ηλικιών, μονοσήμαντος καθορισμός της μορφωτικής πορείας από την αρχική επιλογή που κάνουν οι φοιτητές, έλλειψη προσφοράς αυτοτελών μορφωτικών κύκλων μικρής διάρκειας. 1 Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν στην ανάγκη για παράλληλη ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων, απαλλαγμένων από τους περιορισμούς που σκιαγραφήθησαν παραπάνω. Στη συμβατική εκπαίδευση η διδασκαλία συνιστά μια υπηρεσία που καταναλώνεται την ίδια στιγμή της παραγωγής της. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι φοιτητές προσέρχονται στους καθηγητές, στα αμφιθέατρα όπου δίνουν τις διαλέξεις τους, στα εργαστήριά τους, σε χρόνο που αυτοί καθορίζουν. 2 Η παρουσία των σπουδαστών στα αμφιθέατρα δεν είναι υποχρεωτική καθώς δεν παρακολουθείται με το σύστημα των παρουσιών. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι όμως να συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Πολλοί ενήλικοι φοιτητές, εκμεταλλευόμενοι αυτό το δικαίωμα, επιλέγουν τη μη φυσική παρουσία τους στον ίδιο χώρο με τον εκπαιδευτή χωρίς όμως να έχουν τη συνεχή καθοδήγηση και ενθάρρυνση ενός προσεγμένου διδακτικού υλικού. Τα χαρακτηριστικά αυτού του υλικού άπτονται της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το κενό αυτό της συμβατικής εκπαίδευσης καλείται να καλύψει το επικείμενο διδακτικό υλικό προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παραϊατρικών τμημάτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η σημασία της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα, αφού επιδιώκει να διερευνήσει τις απόψεις των φοιτητών για τους παράγοντες που Σελίδα 288 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

3 ορίζουν ένα εκπαιδευτικό υλικό ως σύνολο του είναι απαραίτητο να προωθεί αποτελεσματικό και παράλληλα να αποτελεσματικά τον ενεργητικό τρόπο προσδιορίσει την αναγκαιότητα ή μη μάθησης. Το εκπαιδευτικό υλικό γίνεται πιο παρεμβατικών βελτιώσεων. Κατά τους Bird άμεσο, αμφίδρομο και αποτελεσματικό, και συν., 3 η αποτελεσματικότητα των διδάσκει και συγχρόνως εμπλέκει το σπουδών από απόσταση είναι ένα ζήτημα σπουδαστή σε συστηματική διαδικασία που απασχολεί όχι μόνο τα ιδρύματα που μελέτης. Οι φοιτητές δεν παραμένουν απλοί παρέχουν προγράμματα αυτού του τύπου, ακροατές ενός διδάσκοντα σε ένα αλλά τους σχεδιαστές των προγραμμάτων, αμφιθέατρο, αλλά αυτόνομα και τους ίδιους τους εκπαιδευτές και τους μεθοδολογικά μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα εκπαιδευόμενους μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. 5 Η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα του ΣΚΟΠΟΣ εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί βασική αρχή Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφού δίνει διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού χρησιμοποιήσουν τις προϋπάρχουσες υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με γνώσεις τους και το χρόνο τους σωστά καθώς γνωστικό αντικείμενο τον προγεννητικό και να μπορούν να εφαρμόζουν σε έλεγχο. πραγματικές συνθήκες όλα όσα έμαθαν. 6 Οι Υποθέσεις ενήλικοι φέρουν ένα σύνολο εμπειριών και Προκειμένου το εκπαιδευτικό υλικό να αξιών που το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει είναι κατάλληλο για εξ αποστάσεως να αναζητά μέσα από δραστηριότητες, έτσι Εκπαίδευση Ενηλίκων και να συντελεί σε ώστε να στηριχθεί πάνω σε αυτές η νέα ουσιαστική μάθηση πρέπει να έχει συμπαγές γνώση. Έχουν συγκεκριμένους στόχους και κείμενο, με κατανοητή ροή του λόγου και προσδοκίες που μπορούν να ελέγξουν αν απόλυτα τεκμηριωμένα στοιχεία που να ταυτίζονται με τα προσδοκώμενα ενισχύουν την αρτιότητα και την αποτελέσματα των ενοτήτων που θα επιστημονικότητά του. Επιπρόσθετα, να έχει μελετήσουν μόνο εάν αυτά είναι σαφώς συγγραφεί με σαφήνεια, επεξηγώντας καθορισμένα στην αρχή του κεφαλαίου. δύσκολες έννοιες και σημεία με φιλικό προς Η βασικότερη απαίτηση από το εκπαιδευτικό τον σπουδαστή τρόπο γραφής. 4 υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση είναι Το εκπαιδευτικό υλικό στην Ανοικτή και εξ ότι πρέπει να είναι έτσι δομημένο και Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων στο σχεδιασμένο, ώστε να εμπεριέχει τα Σελίδα 289

4 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας κατάλληλα στοιχεία που θα εξασφαλίζουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό τις διδακτικές λειτουργίες με όσο το δυνατόν λιγότερη βοήθεια από το διδάσκοντα. 7 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα συγχρονική- περιγραφική μελέτη το δείγμα αποτέλεσαν 31 φοιτητές του 6ου εξαμήνου του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης και με κριτήριο να έχουν διδαχτεί το μάθημα της Γενετικής. Η δειγματοληψία ευκολίας, επιλέχτηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη συλλογή δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας διαμορφώθηκε προσεκτικά, μετά από συστηματική μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και της αρχιτεκτονικής συναφών ερευνών με ερωτηματολόγιο. Προηγήθηκε προφορική ενημέρωση συγκατάθεση των φοιτητών για συμμετοχή στην μελέτη ενώ η απόδοση του διδακτικού υλικού έγινε από την ίδια την ερευνήτρια, μετά από συνεννόηση με τις διδάσκουσες καθηγήτριες, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το υλικό, αλλά και για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για μελέτη. Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης έγινε από τον Μάρτιο του 2011 έως και τον Απρίλιο του Εργαλείο συλλογής δεδομένων Το ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας διαμορφώθηκε προσεκτικά, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επιλεγμένες ερωτήσεις από τα ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια που πραγματεύονταν το συγκεκριμένο ή παρεμφερές θέμα. 8 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις και είναι δομημένο σε έξι κατά κύριο λόγο κατηγορίες ερωτήσεων οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν άμεση σχέση με τις προς διερεύνηση κυρίως υποθέσεις εργασίας. Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων καταγράφει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη. Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων καταγράφει τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με τη γνωστική εγκυρότητα και επάρκεια του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τη Γενετική. Η τρίτη ενότητα περιέχει ερωτήσεις για την καταγραφή των απόψεων των φοιτητών σχετικά με τη συμβατότητα με τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του εκπαιδευτικού υλικού. Η τέταρτη κατηγορία ερωτήσεων καταγράφει τη Συμβατότητα του υλικού με τις αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ενώ η πέμπτη και έκτη κατηγορία διερευνά την τεχνική αρτιότητα του υλικού καθώς και καταγράφει τις προτάσεις των υποκειμένων της έρευνας για τη βελτίωση του υλικού. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται απο ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις που έχουν τη μορφή 11 Σελίδα 290 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

5 μιας ποσοτικής διαβαθμιστικής επιλογής, (με παρούσα έρευνα, ελέγχθηκε η φαινομενική βάση την πενταβάθμια κλίμακα Likert που εγκυρότητα, το κατά πόσο δηλαδή οι εκτείνεται από το 1 Καθόλου έως το 5 - ερωτήσεις ήταν κατάλληλες για τη Πολύ). Οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών συγκεκριμένη έρευνα και μπορούν να που έχουν προσδιορισθεί θα διερευνηθούν απαντηθούν από τους φοιτητές. Προκειμένου μέσω των κλειστών ερωτήσεων. Η χρήση των να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, προηγήθηκε η ανοικτών ή μετακωδικοποιημένων διαδικασία της πιλοτικής έρευνας στο ερωτήσεων έγινε κυρίως γιατί αυτές εργαλείο της έρευνας με στόχο τον εντοπισμό επιτρέπουν στους ερωτώμενους να δώσουν των αδυναμιών του ώστε να υπάρξει μη δομημένες απαντήσεις, ευέλικτες, ενώ ανατροφοδότηση από τους ερωτώμενους και μπορεί να αποδώσουν στην έρευνα μη τελική διορθωτική παρέμβαση πριν την αναμενόμενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις, οι απόδοση των ερωτηματολογίων στα οποίες είναι ικανές να υποδείξουν υποθέσεις υποκείμενα της έρευνας για συμπλήρωση. που δεν έχουν προβλεφθεί και εξεταστεί. 9 Επίσης δόθηκε το δικαίωμα στους φοιτητές Ουσιαστικά παρέχουν τη δυνατότητα στην να συμπληρώσουν στο σπίτι τους και να προκαταρτική φάση μιας γενικότερης επιστρέψουν τα ερωτηματολόγια μετά την έρευνας να εμφανιστούν καινούργιες ολοκλήρωση της μελέτης του διδακτικού μεταβλητές, προσανατολίζοντας την έρευνα υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προς καινούρια ερευνητικά σχήματα και στις διδάσκουσες του εργαστηριακού ωθώντας την ώστε να προχωρήσει σε βάθος. τους μαθήματος. Η παραπάνω διαδικασία Βασικό τους μειονέκτημα όμως είναι ότι τα εμπεριέχει τον κίνδυνο ορισμένοι φοιτητές να στοιχεία που εξάγονται είναι δυσκολότερο να μην επιστρέψουν ποτέ το ερωτηματολόγιο, με κωδικοποιηθούν απ ότι τα στοιχεία της αποτέλεσμα το δείγμα από το οποίο θα δομημένης απάντησης. 10 προέρχονται τα προς ανάλυση δεδομένα να Η τελική σειρά των ερωτήσεων είναι τέτοια διαφέρει από το προσδοκώμενο δείγμα. ώστε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ωστόσο, η συμπλήρωση του να προχωρεί από τη μία ερώτηση στην άλλη ερωτηματολογίου από τους φοιτητές στο με λογικό και φυσικό τρόπο. Καταβλήθηκε σπίτι τους, εξασφαλίζει μεγαλύτερη επίσης ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να μην εγκυρότητα στην όλη ερευνητική επηρεάζεται η απάντηση της κάθε ερώτησης προσπάθεια, καθώς περιορίζεται σημαντικά ο από τις απαντήσεις που έχουν προηγηθεί. Για κίνδυνος των πρόχειρων και βιαστικών την εξασφάλιση της εγκυρότητας του απαντήσεων. ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην Σελίδα 291

6 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Στατιστική Ανάλυση Η ανάλυση ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία. Προηγήθηκε έλεγχος και αρίθμηση των ερωτηματολογίων και έγινε προσπάθεια για την κωδικοποίηση των δύο ανοικτών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Ακολούθως, αναλύθηκαν οι συχνότητες κάθε μεταβλητής «ανεξάρτητης» και «εξαρτημένης» όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις στις προκατασκευασμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση μετά την κωδικοποίηση και καταχώρηση των μεταβλητών. Η ανάλυση των δεδομένων και η συσχέτιση των «ανεξάρτητων» και «εξαρτημένων» μεταβλητών οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη ποιότητα και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού για καθένα από τους άξονες που περιγράφηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο αρκεί, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους Ανδρεαδάκη και Βάμβουκα 11, να αποφευχθούν υποκειμενικές κρίσεις και εκτιμήσεις «αλλά αντικειμενική και απρόσωπη- αποστασιοποιημένη θέαση των πραγμάτων». Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα Statistical Package of Social Sciences SPSS ver ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 31 άτομα (Ν=31) και αν συσχετισθεί με το σύνολο των 45 σπουδαστών στους οποίους μοιράστηκε εκπαιδευτικό υλικό, ο βαθμός αναταπόκρισης στην έρευνα ήταν 68,8% (Response rate 68,8%),.Από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, το 22,6% ήταν άνδρες (n=7) και το 77,4% ήταν γυναίκες (n=24). Όσον αφορά στην ηλικιακή κατναομή του δείγματος, ποσοστό 67,7% των σπουδαστών. ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των χρόνων ενώ ένα ποσοστό 32,3% ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα ετών, (Πίνακας 1). Σε σχέση με προηγούμενη επαφή τους με υλικό εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης το 90.3% των σπουδαστών δήλωσαν πως δεν είχαν προηγούμενη επαφή, σε αντίθεση με το 9,7% που δήλωσαν πως είχαν σχετική εμπειρία. Στον πρώτο άξονα Αξιολόγησης του εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού που αφορούσε τον Προγεννητικό έλεγχο, το 71% θεωρεί επίκαιρη τη βιβλιογραφία του εντύπου κατά «Πολύ», ένα 25,8% «Αρκετά» επίκαιρη, ενώ το 3,2% (1 σπουδαστής) των υποκειμένων δηλώνει πως τη βρίσκει «Μέτρια» επίκαιρη. Στο δεύτερο άξονα Αξιολόγησης που διερευνά τη συμβατότητα του υλικού με τις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε σχέση με την επάρκεια του αριθμού των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης το 58,1% των ερωτηθέντων σπουδαστών, τις θεώρησαν «Πολύ» επαρκείς, το 36,5% Σελίδα 292 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

7 «Αρκετά» επαρκείς, ενώ ποσοστό 6.5%, στη δυνατότητα που παρέχει στον «Μέτρια» επαρκείς. Παρόμοια εικόνα αναγνώστη να ακολουθήσει τους δικούς του παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με προσωπικούς ρυθμούς μελέτης, η την άποψη των σπουδαστών για τη συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 96,8% δυνατότητα προσαρμογής του υλικού στις απάντησε επιλέγοντας τις ενδείξεις «Πολύ» ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των και «Αρκετά», ενώ μόνο ένας σπουδαστής σπουδαστών ενηλίκων, όπου το συνολικό χαρακτήρισε τις δυνατότητες αυτές ποσοστό θετικών απαντήσεων ανέρχεται στο επιλέγοντας την ένδειξη «Μέτρια». 93,6%, 2 ερωτώμενοι θεώρησαν πως η Στην ερώτηση κατάτμησης του ένδειξη «Λίγο» τους εκπροσώπησε στη εκπαιδευτικού υλικού από τον συγγραφέα σε δεδομένη ερώτηση. 15 (Πίνακας 2). Αναφορικά μικρές ενότητες, και στην ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο συνδέονται οι Μελέτες με το εάν προωθεί το συγκεκριμένο περίπτωσης που αναφέρονταν στο εκπαιδευτικό υλικό τον εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό με την εμπειρία τους, τρόπο μάθησης ποσοστό 90,3% απάντησε ποσοστό 83,9% απάντησαν «Πολύ» ενώ ένα «Πολύ» και «Αρκετά» στην πρώτη ερώτηση ποσοστό 116,2% των ερωτώμενων και αντίστοιχα ποσοστό 87,1% στην δεύτερη ανεπιτυχή τη σύνδεση των Μελετών ερώτηση, ενώ «Μέτρια» απάντησε ένα περιπτώσεων με την εμπειρία τους (Πίνακας ποσοστό 9,7% στην πρώτη ερώτηση και ένα 2). ποσοστό 12,9% στη δεύτερη ερώτηση. Στον τρίτο άξονα Αξιολόγησης όπου Στον Τέταρτο Άξονα Αξιολόγησης σε ερώτηση εξετάζεται η συμβατότητα του υλικού με τις που αφορούσε το μέγεθος βάρος του τόμου αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού υλικού και κατά πόσο (Πίνακας 3), η συντριπτική πλειοψηφία των αυτό διευκόλυνε τη μελέτη του υλικού συμμετεχόντων, αξιολόγησε το εκπαιδευτικό (Πίνακας 4), ένα ποσοστό 12,9% των υλικό ως «Πολύ Καλό» σε όλα τα κριτήρια ερωτώμενων απάντησα «Μέτρια», σε (ελεύθερη επιλογή του χρόνου μελέτης του αντίθεση με το 87,1% (ενδείξεις «Πολύ», εντύπου, κατάτμηση μελέτης σε μικρές «Αρκετά») που συμφώνησαν στο «ιδανικό» ενότητες, προώθηση του εξατομικευμένου του κάθε τόμου του εκπαιδευτικού πακέτου. τρόπου μάθησης κ.α.). Στην τελευταία ερώτηση του άξονα οι Ειδικότερα, στον άξονα που αφορά στην φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν στο αν αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού στο θεωρούν πως υπάρχουν σαφείς και κατά πόσο επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή επεξηγηματικοί τίτλοι και υπότιτλοι στις του τόπου και του χρόνου μελέτης του και ενότητες του εντύπου. Ποσοστό 93,5% των Σελίδα 293

8 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας σπουδαστών, απάντησαν με τις θετικές επιλογές «Πολύ», «Αρκετά», ενώ ένας σπουδαστής απάντησε «Λίγο» και ένας «Αρκετά». Στον Πέμπτο Άξονα Αξιολόγησης που περιελάμβάνε δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου (Θεωρείτε πως το υλικό που μελετήσατε παρουσιάζει αδυναμίες; Καταθέστε τις προτάσεις σας για βελτίωση της δομής, του περιεχομένου του και της αισθητικής εμφάνισης του εκπαιδευτικού υλικού), οι φοιτητές δεν έκαναν προτάσεις βελτίωσης σε ποσοστό 80.6% στην πρώτη ερώτηση και 74,2% στη δεύτερη. Καταγράφηκαν όμως και κάποιες προτάσεις ορισμένων αξιολογητών που θα προτιμούσαν το υλικό με έγχρωμη εικονογράφηση, με τόμο μικρότερου βάρους τόμου, με περισσότερα στατιστικά στοιχεία και με διαφορετικό εξώφυλλο. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Με την επεξεργασία του ερευνητικού υλικού προέκυψαν ορισμένες διαπιστώσεις που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας. Από την παρουσίαση και ανάλυση που προηγήθηκε κρίνεται πολύ ικανοποιητική η εικόνα του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού που απορρέει από την παρούσα έρευνα, στην πενταβάθμια κλίμακα που επιλέχθηκε, από ερωτήματα που διερευνούν τη συμβατότητά του με τις αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα σε όλους τους Άξονες συναντώνται πολύ υψηλά ποσοστά προτιμήσεων θετικών επιλογών. Οι ερωτώμενοι φοιτητές στην εκτίμησή τους για το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στο αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου δε παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, στις οποίες να εντοπίζεται κάποια τάση δυσαρέσκειας, γεγονός που οδηγεί στη διαπίστωση ότι το έντυπο υλικό έχει πολλά δυνατά σημεία. Η μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων επέτρεψε τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων του υλικού αυτού. Είναι φανερό πως οι φοιτητές έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από την επίκαιρη και επαρκή βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συγγραφή του, την επιστημονικότητα του γνωστικού αντικειμένου, τη σαφήνειά του και τη δυνατότητα να καλύπτει τα κενά των προηγούμενων γνώσεων των σπουδαστών στο αντικείμενο μελέτης, δυνατότητες που διερευνήθηκαν στον Πρώτο Άξονα Αξιολόγησης ενώ τα αποτελέσματα της διερεύνησης επιβεβαιώνουν την πρώτη ερευνητική υπόθεση. Η Βοσνιάδου 17 αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χτίζουν πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευόμενων και μετά να τους οδηγούν σ ωριμότερες κατανοήσεις ενώ κατά την ίδια η παραγκώνιση της προϋπάρχουσας γνώσης μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση εσφαλμένων αντιλήψεων. Σελίδα 294 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

9 Στο Δεύτερο Άξονα αξιολόγησης, οι φοιτητές Αξιολόγησης εντοπίζει την ανάγκη για συμφώνησαν πως το υλικό παρουσιάζει μεγαλύτερη προσαρμογή του υλικού στις συμβατότητα με τις Αρχές της Εκπαίδευσης ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες Ενηλίκων επαληθεύοντας τη δεύτερη των σπουδαστών, καθώς καταγράφηκε και ερευνητική υπόθεση της ερευνήτριας. Δυνατά μια αρνητική απάντηση (Λίγο) στην σύνδεση στοιχεία του υλικού ήταν ο επαρκής αριθμός των Μελετών Περίπτωσης με την άμεση ή δραστηριοτήτων και ασκήσεων έμμεση εμπειρία των σπουδαστών. Η ανάγκη αυτοαξιολόγησης, παράγοντες καθοριστικοί που έχει εντοπισθεί όμως, πιθανό να κατά τη Βασάλα 20 στην κατάκτηση των οφείλεται στο γεγονός πως το μεγαλύτερο εκπαιδευτικών στόχων και στην ανάπτυξη ποσοστό των συμμετεχόντων σπουδαστών ικανοτήτων. Με τις ασκήσεις οι στην έρευνα (67,7%) ανήκε στην ηλικιακή εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργητικά και ομάδα των ετών, ήταν 61,3% άγαμοι έμπρακτα στη μαθησιακή διαδικασία και και το 67,7% ήταν άτεκνοι και επομένως οι επιτυγχάνουν την ανατροφοδότησή τους εμπειρίες ζωής που αναφέρονται στις μελέτες όσον αφορά την πορεία της μάθησής τους. περίπτωσης απέχουν από τις άμεσες Σχεδόν ομόφωνα οι φοιτητές τόνισαν την εμπειρίες τους και ενδιαφέροντά τους. σαφήνεια στους Στόχους και στα Ο Τρίτος Άξονας Αξιολόγησης και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα του υλικού, συγκεκριμένα τα ερωτήματα που διερευνούν στοιχεία απαραίτητα για τον έλεγχο της τη συμβατότητα του έντυπου υλικού με τις προόδου του κάθε μελετητή. Σύμφωνα με τον αρχές της Ανοικτής εξ Αποστάσεως Ματραλή η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), αποκάλυψαν μεγάλη αφού καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τον συμβατότητα του έντυπου εκπαιδευτικού εκπαιδευόμενο αλλά βοηθούν και τους υλικού με τις αρχές της ΑεξΑΕ, δημιουργούς του υλικού στη συγγραφή επαληθεύοντας την τρίτη υπόθεση εργασίας. του Η Αθανασούλα Ρέππα 21,22 αναφέρει Πιο συγκεκριμένα το διδακτικό υλικό στην πως θα πρέπει όχι απλά να υπάρχουν στο ΑεξΑΕ επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή του κείμενο ο Στόχος και τα Προσδοκώμενα τόπου και του χρόνου μελέτης του και Αποτελέσματα αλλά επιβάλλεται να παρέχει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια ειδάλλως θα ακολουθήσει τους δικούς του προσωπικούς αποτελέσουν πηγή άγχους για τους ρυθμούς μελέτης, γεγονός που υπακούει σε εκπαιδευόμενους. Η εικόνα που προβλήθηκε βασική αρχή της εξ Αποστάσεως μέσα από συγκεκριμένα ερωτήματα που Εκπαίδευσης, που ευνοεί τον προσωπικό εμπεριέχονται στο Δεύτερο Άξονα τρόπο μάθησης αλλά και επιβεβαιώνει την Σελίδα 295

10 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας τρίτη υπόθεση εργασίας. 13 Στον Άξονα αυτό προβλήθηκε η επιθυμία των σπουδαστών για κατάτμηση της ύλης σε μικρότερες ενότητες και η ανάγκη τους για επαναπροσδιορισμό των εισαγωγικών παρατηρήσεων με στόχο τη δυναμικότερη προώθηση του εξατομικευμένου τρόπου μάθησης. Τέλος, επαληθεύτηκε η τέταρτη ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την οποία το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να έχει συμπαγές κείμενο, με κατανοητή ροή λόγου και τεκμηριωμένα στοιχεία που ενισχύουν την αρτιότητα και επιστημονικότητά του 23 με φιλικό ύφος, γλώσσα κατανοητή, σωστή σύνταξη, ορθογραφία. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου υλικού τα στοιχεία αυτά δε δημιούργησαν προβλήματα στους αξιολογητές. Οι ερωτήσεις που προσπάθησαν να αποκαλύψουν την Τεχνική Αρτιότητα του Υλικού ολοκλήρωσαν την πολύ καλή εικόνα του εντύπου αφού οι προτιμήσεις των σπουδαστών εντοπίσθηκαν σε μεγάλα ποσοστά στις επιλογές «Πολύ», «Αρκετά» ενώ παρουσίασαν την εικόνα ενός φιλικού κειμένου που παρουσιάζεται με καθοδηγητικό, ευχάριστο, ελκυστικό τρόπο, με μέγεθος γραμματοσειράς ιδανική για μελέτη του εντύπου από ενήλικες ενώ παρουσιάζει μια νοηματική συνοχή και σύνδεση των ενοτήτων. Παράλληλα όμως, εντοπίστηκε και η ανάγκη των σπουδαστών για μικρότερο βάρος του κάθε τόμου του εκπαιδευτικού πακέτου, είτε γιατί το μέγεθός του (αριθμός σελίδων) δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν για ένα ακαδημαϊκό σύγγραμμα, είτε γιατί αναλογιζόμενοι πως είναι ένα κεφάλαιο της Γενετικής θα έπρεπε ίσως και να έχει μικρότερο αριθμό σελίδων (μη έχοντας φυσικά το μεγαλύτερο ποσοστό τους εμπειρία από βιβλία της ΑεξΑΕ), είτε γιατί αναφέρονται στην ποιότητα της βιβλιοδεσίας. Τέλος, διαφαίνεται και το αίτημα των σπουδαστών για μεγαλύτερη σαφήνεια στους επεξηγηματικούς τίτλους και υπότιτλους των ενοτήτων όπου στο τελευταίο Μέρος του ερωτηματολογίου καλούνται οι αξιολογητές να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση του υλικού. Αξιοσημείωτο είναι πως το μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν απάντησε στις 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου επιλογή που πιθανώς να συνεπάγεται πως θεωρούν το υλικό ιδανικό και χωρίς αδυναμίες και επομένως δεν επιδέχεται καμιά πρόταση βελτίωσης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτελεσματικότητας έδειξαν ότι το συγκεκριμένο υλικό σε γενικές γραμμές είναι από καλό έως πολύ καλό. Τα κείμενά του είναι συμπαγή και κατανοητά, υπάρχουν παράλληλα κείμενα, επεξηγήσεις, δραστηριότητες, επεξηγηματικά σχόλια, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, οδηγοί Σελίδα 296 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

11 περαιτέρω μελέτης, συνόψεις και κρίθηκε πως είναι συμβατό για εκπαίδευση ενηλίκων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ από απόσταση. 1. Λιοναράκης A, & Λυκουργιώτης A. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού Ανοικτή και Παραδοσιακή Εκπαίδευση. στηρίχθηκε στο θεωρητικό μοντέλο του Στο Βεργίδης Δ, Λιοναράκης Α, West-Λιοναράκη αφού παράλληλα Λυκουργιώτης Α, Μακράκης Β, Ματραλής συνεκτιμήθηκαν κυρίως τα ιδιαίτερα Χ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας Εκπαίδευση. Θεσμοί και Λειτουργίες. των σπουδαστών χρηστών του υλικού, οι Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Αρχές Μάθησης Ενηλίκων, τα Εμπόδια στη Μάθηση Ενηλίκων αλλά και οι βασικές αρχές 2. Race Ph. 500 Πρακτικές Συμβουλές για που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα εκπαιδευτικό την Ανοικτή και Ευέλικτη Εκπαίδευση υλικό συμβατό με τις ιδιαιτερότητες της εξ μτφρ. Βακοπούλου Μ, και Ζουγανέλη Κ. Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μεταίχμιο, Αθήνα, Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές 3. Bird M, Hammersley M, Gomm R & Woods έμειναν ικανοποιημένοι από τη γνωστική P. Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη. εγκυρότητα και επιστημονική επάρκεια του Εγχειρίδιο μελέτης Study Manual. υλικού, ενώ το εκπαιδευτικό πακέτο πέτυχε Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, να μετασχηματίσει τις εσφαλμένες αντιλήψεις τους στο συγκεκριμένο γνωστικό 4. Λιοναράκης Α. Ανοικτή και εξ αντικείμενο, αλλά και να συνδέσει τις αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες προηγούμενες γνώσεις με νέες. Επίσης η μάθησης στο Λιοναράκης Α. Ανοικτή και συμβατότητα του υλικού με τις Αρχές της εξ εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων κρίνεται Παιδαγωγικές και τεχνολογικές πετυχημένη αφού στη συντριπτική εφαρμογές, ανθολόγιο κειμένων για την πλειοψηφία των ερωτήσεων των ενότητα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως συγκεκριμένων αξόνων διερεύνησης οι Εκπαίδευση. ΕΑΠ, Πάτρα:, ερωτώμενοι απάντησαν θετικά. Τελικά 5. Κόκκος Α. Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το προκύπτει, πως το εκπαιδευτικό υλικό πέτυχε Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης, οι Συντελεστές το στόχο του, αφού χαρακτηρίζεται από Τόμος Α, Ελληνικό Ανοικτό Επιστημονική Εγκυρότητα, Τεχνική Πανεπιστήμιο, ΕΑΠ, Πάτρα:,1999. Αρτιότητα, από την πλειοψηφία των 6. Βασάλα Π, Λιοναράκης Α, Μαυροειδής Η. ερωτηθέντων φοιτητών. Οι Ασκήσεις/ Δραστηριότητες στην Σελίδα 297

12 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μία Έρευνα με φοιτητές της ΘΕ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. ΕΑΠ. Πάτρα, Βεργίδης Δ, Καραλής Θ, «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων». Πάτρα: Ε.Α.Π., Παρασκευόπουλος Ι Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. (Τόμος 1). Αθήνα: Ιδίου, Βάμβουκας Μ Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρη, Cohen L & Manion, L Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας μτφρ. Χρυσούλα Μητσοπούλου και Μάνια Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο, Διαδυκτιακή ιστοσελίδα NEDRIOU/synedrio/html/sect2/34.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 4/10/2009). 12. Ανδρεαδάκης N, Βάμβουκας Μ Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας: σεμιναριακής, πτυχιακής, διπλωματικής, Αθήνα: Ατραπός, Σιγάλα M. Αξιολόγηση παραγόντων για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό της μάθησης εξ αποστάσεως μέσω του 2 ο Διαδικτύου. Στην Α.. Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τόμ. ΙΙ, σελ , Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ματραλής Χ Το έντυπο υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση. Στο Κόκκος Α, Λιοναράκης Α, Ματραλής Χ, και Παναγιωτακόπουλος Χ, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες. Τομ.Γ, Πάτρα: ΕΑΠ., Rogers A. H Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο, Διαδικτυακή ιστοσελίδα: NEDRIOU/synedrio/html/sect3/126.hm (Ημερομηνία πρόσβασης: 27/4/2006). 17. Διαδικτυακή ιστοσελίδα: http//users.sch.gr/gmalandr/florina /pdf files DiD Posmatmathites. Pdf (Ημερομηνία πρόσβασης: 1/2/2009). 18. Βασάλα Π, Λιοναράκης Α, Μαυροειδής Η, Χατζηπλής Π. Οι Ασκήσεις/Δραστηριότητες στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια έρευνα με Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά 3 ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Τόμ. Α, Σελίδα 298 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

13 σελ , Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό ΑεξΑΕ, σελ , Αθήνα: Προπομπός, Πανεπιστήμιo, Ματραλής Χ, Ύπαρξη-Σχεδιασμός ειδικού 22. Αθανασούλα Ρέππα Α. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού. Στο Βεργίδης Δ, καθηγητή σύμβουλου στην ανοιχτή και εξ Λιοναράκης Α, Λυκουργιώτης Α, αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Α. Μακράκης Β, Ματραλής Χ. Ανοικτή και εξ Λιοναράκης (Επιμ.), ΑεξΑΕ Στοιχεία Αποστάσεως Εκπαίδευση τομ. Α: Θεσμοί Θεωρίας και Πράξης, σελ , Αθήνα: και Λειτουργίες, σελ , Πάτρα: ΕΑΠ, Προπομπός, Λιοναράκης Α. Ανοικτή και εξ 20. Μπάνου Α, Ανοικτή και εξ αποστάσεως αποστάσεως εκπαίδευση: εκπαίδευση. Ζητήματα ορολογίας και Προβληματισμοί για μια ποιοτική μεθοδολογίας στο Λιοναράκης Α ( επ.) προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού Απόψεις και Προβληματισμοί για την υλικού, στο Λιοναράκης Α. (επιμ.) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Απόψεις και Προβληματισμοί για την Αθήνα: Προπομπός, Ανοικτή και εξ Αποστάσεων Εκπαίδευση, 21. Αθανασούλα Ρέππα Α. Ο καθηγητής σελ , Προπομπός, Αθήνα, σύμβουλος και η παρέμβασή του στην αντιμετώπιση του Άγχους stress των εκπαιδευομένων στην ΑεξΑΕ. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά Εισηγήσεων 2 ου Πανελλήνιου για την Σελίδα 299

14 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1: Κατανομή του δείγματος της μελέτης ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Μεταβλητές % (n/n) Φύλο Άνδρες 22,6 (7/31) Γυναίκες 77,4 (24/31) Ηλικία ,7 (21/31) ,5 (2/31) ,1 (5/31) ,7 (3/31) Σελίδα 300 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

15 Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος της μελέτης με βάση τη συμβατότητα του υλικού ως προς τις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μεταβλητές % (n/n) Εμπειρία εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ναι 9,7 (3/31) Όχι 90,3 (28/31) Επίκαιρη βιβλιογραφία Μέτρια 3,2 (1/31) Αρκετά 25,8 (8/31) Πολύ 71,0 (22/31) Επαρκής βιβλιογραφία Αρκετά 35,5 (11/31) Πολύ 64,5 (20/31) Επάρκεια ασκήσεων Μέτρια 6,5 (2/31) Αρκετά 35,5 (11/31) Πολύ 58,1 (18/31) Προσαρμογή του υλικού στις ανάγκες των ενηλίκων Λίγο 6,5 (2/31) Μέτρια 9,7 (3/31) Αρκετά 19,4 (6/31) Πολύ 64,5 (20/31) Σύνδεση Μελετών Περίπτωσης με την εμπειρία των ενηλίκων Λίγο 6,5 (2/31) Μέτρια 9,7 (3/31) Αρκετά 22,6 (7/31) Πολύ 61,3 (19/31) Σελίδα 301

16 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Πίνακας 3: Κατανομή του δείγματος της μελέτης με βάση τη συμβατότητα του υλικού ως προς τις Αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μεταβλητές Ελεύθερη επιλογή τόπου και ρυθμού μελέτης % (n/n) Μέτρια 3,2 (1/31) Αρκετά 22,6 (7/31) Πολύ 74,2 (23/31) Κατάτμηση μελέτης Μέτρια 9,7 (3/31) Αρκετά 22,6 (7/31) Πολύ 67,7 (21/31) Πραγματοποίηση ελέγχου προόδου με στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα Μέτρια 3,2 (1/31) Αρκετά 35,5 (11/31) Πολύ 61,3 (19/31) Προώθηση εξατομικευμένου τρόπου μάθησης Μέτρια 12,9 (4/31) Αρκετά 12,9 (4/31) Πολύ 74,2 (23/31) Μέγεθος υλικού διευκολύνει ενήλικο Μέτρια 12,9 (4/31) Αρκετά 22,6 (7/31) Πολύ 64,5 (20/31) Σαφήνεια τίτλων και υπότιτλων Λίγο 3,2 (1/31) Μέτρια 3,2 (1/31) Αρκετά 29,0 (9/31) Πολύ 64,5 (20/31) Σελίδα 302 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

17 Πίνακας 4: Κατανομή του δείγματος της μελέτης με βάση τον εντοπισμό αδυναμιών και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του υλικού Μεταβλητές % (n/n) Αδυναμίες του υλικού Έγχρωμη εικονογράφηση 6,5 (2/31) Χωρίς αδυναμίες 12,9 (4/31) Δεν απάντησαν 80,6 (25/31) Προτάσεις βελτίωσης Βάρος τόμου 3,2 (1/31) Έγχρωμη εικονογράφηση 9,7 (3/31) Εξώφυλλο 6,5 (2/31) Επιπλέον στατιστικά στοιχεία 3,2 (1/31) Χωρίς αδυναμίες 3,2 (1/31) Δεν απάντησαν 74,2 (23/31) Σελίδα 303

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας ενηλίκων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα Explore the views physical education teachers

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πυθαγόρας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες

Πρόγραμμα Πυθαγόρας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες Πρόγραμμα Πυθαγόρας Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες ΠΕ2. Ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Δράση 2. Οργάνωση διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. «Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.» Φώτης Ζυγούρης M.Sc. 1, Δρ. Ηλίας Μαυροειδής 2 1 Περιφερειακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc.

Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc. Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ Students opinions in the postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα