ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ"

Transcript

1 _ΕΡΕΥΝΑ_ Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου Σιούρδα Πηνελόπη Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, M. Ed Εκπαίδευση Ενηλίκων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σημαντικό ρόλο σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία διαδραματίζει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού υλικού έγινε στα πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησης που είχε ως στόχο την αναπροσαρμογή του υλικού έτσι ώστε να καταστεί κατάλληλο για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων φοιτητών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο τον προγεννητικό έλεγχο. Υλικό Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 31 φοιτητές του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς, με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Απρίλιο του Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση. Η επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS ver Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των σπουδαστών (71%) θεωρεί «Πολύ» επίκαιρη τη βιβλιογραφία ενώ στην ερώτηση που διερευνά την επάρκεια της βιβλιογραφίας το 64,5% των ερωτηθέντων τη θεωρεί «Πολύ» επαρκή. Στις ερωτήσεις όπου εξετάζεται η σαφήνεια του υλικού και η δυνατότητά του να καλύπτει τα κενά των προηγούμενων γνώσεων των σπουδαστών στον Προγεννητικό Έλεγχο, υψηλά ποσοστά έλαβαν οι επιλογές «Πολύ» με ποσοστά 71% και 61,3% αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά και οι φοιτητές εκτίμησαν το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό ως συμβατό με τις Αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Λέξεις Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων, τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, προγεννητικός έλεγχος. Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Σιούρδα Θ. Πηνελόπη, Νέστωρος Τουμπέλη 5 Λητή, Θεσσαλονίκη, τηλ , , Rostrum of Asclepius - To Vima tou Asklipiou Journal Volume 14, Issue 4 (October December 2015) ORIGINAL PAPER Investigation on students' views on evaluating the educational material on distance-adult-education in the subject of Prenatal checκ-up Siourda Penelope Medical Laboratory Technologist, M. Ed Adult Education ABSTRACT Introduction: An important role throughout the educational process plays the educational material which must meet specific requirements and to perform specific functions. The testing of the effectiveness of the educational material was part of a formative evaluation, and had as a purpose to adapt the material and make it suitable for distance-adult- Education. Aim: The purpose of this study was to explore the students' views on the evaluation of the distance learning training materials on prenatal checκ-up. Method and Material: The sample was consisted οf 31 students of the Alexandrio Technological Institute (ATEI) of Thessaloniki. As a tool for data collection, a self-reported questionnaire was used with closed and opened types of questions. Data was collected between March and April of the year A descriptive statistical program was applied. For the processing of the statistical data, the statistical program SPSS ver.13.0 was used. Results: The majority of students (71%) considers 'very' current the bibliography used and on the question Σελίδα 287

2 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας investigating the adequacy of the bibliography, 64.5% of respondents consider it 'very' adequate. On questions asking about the clarity of the material and its ability to cover any students' gaps on previous knowledge in Prenatal check up, high rated were the choices 'Very' with rates of 71% and 61.3% respectively. Conclusions: The results of the evaluation were considered very satisfactory and the students appreciated the produced educational material as consistent with the Principles of Distance Adult Education. Key words: Distance-adult education, higher-technological education, educational materials, prenatal check-up. Corresponding Author: Siourda Th. Penelope, Nestoros Toumpelis 5 Liti, Thessaloniki, tel , , ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα που βασίζονται στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία χαρακτηρίζονται από μια σειρά περιορισμούς σε ό, τι αφορά την πρόσβαση σ αυτά: αδυναμία της φυσικής παρουσίας του σπουδαστή στις αίθουσες διδασκαλίας, υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων, μικρή κάλυψη του φάσματος των ηλικιών, μονοσήμαντος καθορισμός της μορφωτικής πορείας από την αρχική επιλογή που κάνουν οι φοιτητές, έλλειψη προσφοράς αυτοτελών μορφωτικών κύκλων μικρής διάρκειας. 1 Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν στην ανάγκη για παράλληλη ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων, απαλλαγμένων από τους περιορισμούς που σκιαγραφήθησαν παραπάνω. Στη συμβατική εκπαίδευση η διδασκαλία συνιστά μια υπηρεσία που καταναλώνεται την ίδια στιγμή της παραγωγής της. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι φοιτητές προσέρχονται στους καθηγητές, στα αμφιθέατρα όπου δίνουν τις διαλέξεις τους, στα εργαστήριά τους, σε χρόνο που αυτοί καθορίζουν. 2 Η παρουσία των σπουδαστών στα αμφιθέατρα δεν είναι υποχρεωτική καθώς δεν παρακολουθείται με το σύστημα των παρουσιών. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι όμως να συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Πολλοί ενήλικοι φοιτητές, εκμεταλλευόμενοι αυτό το δικαίωμα, επιλέγουν τη μη φυσική παρουσία τους στον ίδιο χώρο με τον εκπαιδευτή χωρίς όμως να έχουν τη συνεχή καθοδήγηση και ενθάρρυνση ενός προσεγμένου διδακτικού υλικού. Τα χαρακτηριστικά αυτού του υλικού άπτονται της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το κενό αυτό της συμβατικής εκπαίδευσης καλείται να καλύψει το επικείμενο διδακτικό υλικό προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παραϊατρικών τμημάτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η σημασία της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα, αφού επιδιώκει να διερευνήσει τις απόψεις των φοιτητών για τους παράγοντες που Σελίδα 288 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

3 ορίζουν ένα εκπαιδευτικό υλικό ως σύνολο του είναι απαραίτητο να προωθεί αποτελεσματικό και παράλληλα να αποτελεσματικά τον ενεργητικό τρόπο προσδιορίσει την αναγκαιότητα ή μη μάθησης. Το εκπαιδευτικό υλικό γίνεται πιο παρεμβατικών βελτιώσεων. Κατά τους Bird άμεσο, αμφίδρομο και αποτελεσματικό, και συν., 3 η αποτελεσματικότητα των διδάσκει και συγχρόνως εμπλέκει το σπουδών από απόσταση είναι ένα ζήτημα σπουδαστή σε συστηματική διαδικασία που απασχολεί όχι μόνο τα ιδρύματα που μελέτης. Οι φοιτητές δεν παραμένουν απλοί παρέχουν προγράμματα αυτού του τύπου, ακροατές ενός διδάσκοντα σε ένα αλλά τους σχεδιαστές των προγραμμάτων, αμφιθέατρο, αλλά αυτόνομα και τους ίδιους τους εκπαιδευτές και τους μεθοδολογικά μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα εκπαιδευόμενους μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. 5 Η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα του ΣΚΟΠΟΣ εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί βασική αρχή Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφού δίνει διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού χρησιμοποιήσουν τις προϋπάρχουσες υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με γνώσεις τους και το χρόνο τους σωστά καθώς γνωστικό αντικείμενο τον προγεννητικό και να μπορούν να εφαρμόζουν σε έλεγχο. πραγματικές συνθήκες όλα όσα έμαθαν. 6 Οι Υποθέσεις ενήλικοι φέρουν ένα σύνολο εμπειριών και Προκειμένου το εκπαιδευτικό υλικό να αξιών που το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει είναι κατάλληλο για εξ αποστάσεως να αναζητά μέσα από δραστηριότητες, έτσι Εκπαίδευση Ενηλίκων και να συντελεί σε ώστε να στηριχθεί πάνω σε αυτές η νέα ουσιαστική μάθηση πρέπει να έχει συμπαγές γνώση. Έχουν συγκεκριμένους στόχους και κείμενο, με κατανοητή ροή του λόγου και προσδοκίες που μπορούν να ελέγξουν αν απόλυτα τεκμηριωμένα στοιχεία που να ταυτίζονται με τα προσδοκώμενα ενισχύουν την αρτιότητα και την αποτελέσματα των ενοτήτων που θα επιστημονικότητά του. Επιπρόσθετα, να έχει μελετήσουν μόνο εάν αυτά είναι σαφώς συγγραφεί με σαφήνεια, επεξηγώντας καθορισμένα στην αρχή του κεφαλαίου. δύσκολες έννοιες και σημεία με φιλικό προς Η βασικότερη απαίτηση από το εκπαιδευτικό τον σπουδαστή τρόπο γραφής. 4 υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση είναι Το εκπαιδευτικό υλικό στην Ανοικτή και εξ ότι πρέπει να είναι έτσι δομημένο και Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων στο σχεδιασμένο, ώστε να εμπεριέχει τα Σελίδα 289

4 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας κατάλληλα στοιχεία που θα εξασφαλίζουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό τις διδακτικές λειτουργίες με όσο το δυνατόν λιγότερη βοήθεια από το διδάσκοντα. 7 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα συγχρονική- περιγραφική μελέτη το δείγμα αποτέλεσαν 31 φοιτητές του 6ου εξαμήνου του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης και με κριτήριο να έχουν διδαχτεί το μάθημα της Γενετικής. Η δειγματοληψία ευκολίας, επιλέχτηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη συλλογή δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας διαμορφώθηκε προσεκτικά, μετά από συστηματική μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και της αρχιτεκτονικής συναφών ερευνών με ερωτηματολόγιο. Προηγήθηκε προφορική ενημέρωση συγκατάθεση των φοιτητών για συμμετοχή στην μελέτη ενώ η απόδοση του διδακτικού υλικού έγινε από την ίδια την ερευνήτρια, μετά από συνεννόηση με τις διδάσκουσες καθηγήτριες, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το υλικό, αλλά και για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για μελέτη. Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης έγινε από τον Μάρτιο του 2011 έως και τον Απρίλιο του Εργαλείο συλλογής δεδομένων Το ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας διαμορφώθηκε προσεκτικά, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επιλεγμένες ερωτήσεις από τα ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια που πραγματεύονταν το συγκεκριμένο ή παρεμφερές θέμα. 8 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις και είναι δομημένο σε έξι κατά κύριο λόγο κατηγορίες ερωτήσεων οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν άμεση σχέση με τις προς διερεύνηση κυρίως υποθέσεις εργασίας. Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων καταγράφει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη. Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων καταγράφει τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με τη γνωστική εγκυρότητα και επάρκεια του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τη Γενετική. Η τρίτη ενότητα περιέχει ερωτήσεις για την καταγραφή των απόψεων των φοιτητών σχετικά με τη συμβατότητα με τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του εκπαιδευτικού υλικού. Η τέταρτη κατηγορία ερωτήσεων καταγράφει τη Συμβατότητα του υλικού με τις αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ενώ η πέμπτη και έκτη κατηγορία διερευνά την τεχνική αρτιότητα του υλικού καθώς και καταγράφει τις προτάσεις των υποκειμένων της έρευνας για τη βελτίωση του υλικού. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται απο ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις που έχουν τη μορφή 11 Σελίδα 290 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

5 μιας ποσοτικής διαβαθμιστικής επιλογής, (με παρούσα έρευνα, ελέγχθηκε η φαινομενική βάση την πενταβάθμια κλίμακα Likert που εγκυρότητα, το κατά πόσο δηλαδή οι εκτείνεται από το 1 Καθόλου έως το 5 - ερωτήσεις ήταν κατάλληλες για τη Πολύ). Οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών συγκεκριμένη έρευνα και μπορούν να που έχουν προσδιορισθεί θα διερευνηθούν απαντηθούν από τους φοιτητές. Προκειμένου μέσω των κλειστών ερωτήσεων. Η χρήση των να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, προηγήθηκε η ανοικτών ή μετακωδικοποιημένων διαδικασία της πιλοτικής έρευνας στο ερωτήσεων έγινε κυρίως γιατί αυτές εργαλείο της έρευνας με στόχο τον εντοπισμό επιτρέπουν στους ερωτώμενους να δώσουν των αδυναμιών του ώστε να υπάρξει μη δομημένες απαντήσεις, ευέλικτες, ενώ ανατροφοδότηση από τους ερωτώμενους και μπορεί να αποδώσουν στην έρευνα μη τελική διορθωτική παρέμβαση πριν την αναμενόμενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις, οι απόδοση των ερωτηματολογίων στα οποίες είναι ικανές να υποδείξουν υποθέσεις υποκείμενα της έρευνας για συμπλήρωση. που δεν έχουν προβλεφθεί και εξεταστεί. 9 Επίσης δόθηκε το δικαίωμα στους φοιτητές Ουσιαστικά παρέχουν τη δυνατότητα στην να συμπληρώσουν στο σπίτι τους και να προκαταρτική φάση μιας γενικότερης επιστρέψουν τα ερωτηματολόγια μετά την έρευνας να εμφανιστούν καινούργιες ολοκλήρωση της μελέτης του διδακτικού μεταβλητές, προσανατολίζοντας την έρευνα υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προς καινούρια ερευνητικά σχήματα και στις διδάσκουσες του εργαστηριακού ωθώντας την ώστε να προχωρήσει σε βάθος. τους μαθήματος. Η παραπάνω διαδικασία Βασικό τους μειονέκτημα όμως είναι ότι τα εμπεριέχει τον κίνδυνο ορισμένοι φοιτητές να στοιχεία που εξάγονται είναι δυσκολότερο να μην επιστρέψουν ποτέ το ερωτηματολόγιο, με κωδικοποιηθούν απ ότι τα στοιχεία της αποτέλεσμα το δείγμα από το οποίο θα δομημένης απάντησης. 10 προέρχονται τα προς ανάλυση δεδομένα να Η τελική σειρά των ερωτήσεων είναι τέτοια διαφέρει από το προσδοκώμενο δείγμα. ώστε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ωστόσο, η συμπλήρωση του να προχωρεί από τη μία ερώτηση στην άλλη ερωτηματολογίου από τους φοιτητές στο με λογικό και φυσικό τρόπο. Καταβλήθηκε σπίτι τους, εξασφαλίζει μεγαλύτερη επίσης ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να μην εγκυρότητα στην όλη ερευνητική επηρεάζεται η απάντηση της κάθε ερώτησης προσπάθεια, καθώς περιορίζεται σημαντικά ο από τις απαντήσεις που έχουν προηγηθεί. Για κίνδυνος των πρόχειρων και βιαστικών την εξασφάλιση της εγκυρότητας του απαντήσεων. ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην Σελίδα 291

6 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Στατιστική Ανάλυση Η ανάλυση ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία. Προηγήθηκε έλεγχος και αρίθμηση των ερωτηματολογίων και έγινε προσπάθεια για την κωδικοποίηση των δύο ανοικτών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Ακολούθως, αναλύθηκαν οι συχνότητες κάθε μεταβλητής «ανεξάρτητης» και «εξαρτημένης» όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις στις προκατασκευασμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση μετά την κωδικοποίηση και καταχώρηση των μεταβλητών. Η ανάλυση των δεδομένων και η συσχέτιση των «ανεξάρτητων» και «εξαρτημένων» μεταβλητών οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη ποιότητα και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού για καθένα από τους άξονες που περιγράφηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο αρκεί, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους Ανδρεαδάκη και Βάμβουκα 11, να αποφευχθούν υποκειμενικές κρίσεις και εκτιμήσεις «αλλά αντικειμενική και απρόσωπη- αποστασιοποιημένη θέαση των πραγμάτων». Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα Statistical Package of Social Sciences SPSS ver ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 31 άτομα (Ν=31) και αν συσχετισθεί με το σύνολο των 45 σπουδαστών στους οποίους μοιράστηκε εκπαιδευτικό υλικό, ο βαθμός αναταπόκρισης στην έρευνα ήταν 68,8% (Response rate 68,8%),.Από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, το 22,6% ήταν άνδρες (n=7) και το 77,4% ήταν γυναίκες (n=24). Όσον αφορά στην ηλικιακή κατναομή του δείγματος, ποσοστό 67,7% των σπουδαστών. ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των χρόνων ενώ ένα ποσοστό 32,3% ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα ετών, (Πίνακας 1). Σε σχέση με προηγούμενη επαφή τους με υλικό εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης το 90.3% των σπουδαστών δήλωσαν πως δεν είχαν προηγούμενη επαφή, σε αντίθεση με το 9,7% που δήλωσαν πως είχαν σχετική εμπειρία. Στον πρώτο άξονα Αξιολόγησης του εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού που αφορούσε τον Προγεννητικό έλεγχο, το 71% θεωρεί επίκαιρη τη βιβλιογραφία του εντύπου κατά «Πολύ», ένα 25,8% «Αρκετά» επίκαιρη, ενώ το 3,2% (1 σπουδαστής) των υποκειμένων δηλώνει πως τη βρίσκει «Μέτρια» επίκαιρη. Στο δεύτερο άξονα Αξιολόγησης που διερευνά τη συμβατότητα του υλικού με τις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε σχέση με την επάρκεια του αριθμού των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης το 58,1% των ερωτηθέντων σπουδαστών, τις θεώρησαν «Πολύ» επαρκείς, το 36,5% Σελίδα 292 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

7 «Αρκετά» επαρκείς, ενώ ποσοστό 6.5%, στη δυνατότητα που παρέχει στον «Μέτρια» επαρκείς. Παρόμοια εικόνα αναγνώστη να ακολουθήσει τους δικούς του παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με προσωπικούς ρυθμούς μελέτης, η την άποψη των σπουδαστών για τη συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 96,8% δυνατότητα προσαρμογής του υλικού στις απάντησε επιλέγοντας τις ενδείξεις «Πολύ» ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των και «Αρκετά», ενώ μόνο ένας σπουδαστής σπουδαστών ενηλίκων, όπου το συνολικό χαρακτήρισε τις δυνατότητες αυτές ποσοστό θετικών απαντήσεων ανέρχεται στο επιλέγοντας την ένδειξη «Μέτρια». 93,6%, 2 ερωτώμενοι θεώρησαν πως η Στην ερώτηση κατάτμησης του ένδειξη «Λίγο» τους εκπροσώπησε στη εκπαιδευτικού υλικού από τον συγγραφέα σε δεδομένη ερώτηση. 15 (Πίνακας 2). Αναφορικά μικρές ενότητες, και στην ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο συνδέονται οι Μελέτες με το εάν προωθεί το συγκεκριμένο περίπτωσης που αναφέρονταν στο εκπαιδευτικό υλικό τον εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό με την εμπειρία τους, τρόπο μάθησης ποσοστό 90,3% απάντησε ποσοστό 83,9% απάντησαν «Πολύ» ενώ ένα «Πολύ» και «Αρκετά» στην πρώτη ερώτηση ποσοστό 116,2% των ερωτώμενων και αντίστοιχα ποσοστό 87,1% στην δεύτερη ανεπιτυχή τη σύνδεση των Μελετών ερώτηση, ενώ «Μέτρια» απάντησε ένα περιπτώσεων με την εμπειρία τους (Πίνακας ποσοστό 9,7% στην πρώτη ερώτηση και ένα 2). ποσοστό 12,9% στη δεύτερη ερώτηση. Στον τρίτο άξονα Αξιολόγησης όπου Στον Τέταρτο Άξονα Αξιολόγησης σε ερώτηση εξετάζεται η συμβατότητα του υλικού με τις που αφορούσε το μέγεθος βάρος του τόμου αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού υλικού και κατά πόσο (Πίνακας 3), η συντριπτική πλειοψηφία των αυτό διευκόλυνε τη μελέτη του υλικού συμμετεχόντων, αξιολόγησε το εκπαιδευτικό (Πίνακας 4), ένα ποσοστό 12,9% των υλικό ως «Πολύ Καλό» σε όλα τα κριτήρια ερωτώμενων απάντησα «Μέτρια», σε (ελεύθερη επιλογή του χρόνου μελέτης του αντίθεση με το 87,1% (ενδείξεις «Πολύ», εντύπου, κατάτμηση μελέτης σε μικρές «Αρκετά») που συμφώνησαν στο «ιδανικό» ενότητες, προώθηση του εξατομικευμένου του κάθε τόμου του εκπαιδευτικού πακέτου. τρόπου μάθησης κ.α.). Στην τελευταία ερώτηση του άξονα οι Ειδικότερα, στον άξονα που αφορά στην φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν στο αν αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού στο θεωρούν πως υπάρχουν σαφείς και κατά πόσο επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή επεξηγηματικοί τίτλοι και υπότιτλοι στις του τόπου και του χρόνου μελέτης του και ενότητες του εντύπου. Ποσοστό 93,5% των Σελίδα 293

8 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας σπουδαστών, απάντησαν με τις θετικές επιλογές «Πολύ», «Αρκετά», ενώ ένας σπουδαστής απάντησε «Λίγο» και ένας «Αρκετά». Στον Πέμπτο Άξονα Αξιολόγησης που περιελάμβάνε δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου (Θεωρείτε πως το υλικό που μελετήσατε παρουσιάζει αδυναμίες; Καταθέστε τις προτάσεις σας για βελτίωση της δομής, του περιεχομένου του και της αισθητικής εμφάνισης του εκπαιδευτικού υλικού), οι φοιτητές δεν έκαναν προτάσεις βελτίωσης σε ποσοστό 80.6% στην πρώτη ερώτηση και 74,2% στη δεύτερη. Καταγράφηκαν όμως και κάποιες προτάσεις ορισμένων αξιολογητών που θα προτιμούσαν το υλικό με έγχρωμη εικονογράφηση, με τόμο μικρότερου βάρους τόμου, με περισσότερα στατιστικά στοιχεία και με διαφορετικό εξώφυλλο. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Με την επεξεργασία του ερευνητικού υλικού προέκυψαν ορισμένες διαπιστώσεις που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας. Από την παρουσίαση και ανάλυση που προηγήθηκε κρίνεται πολύ ικανοποιητική η εικόνα του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού που απορρέει από την παρούσα έρευνα, στην πενταβάθμια κλίμακα που επιλέχθηκε, από ερωτήματα που διερευνούν τη συμβατότητά του με τις αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα σε όλους τους Άξονες συναντώνται πολύ υψηλά ποσοστά προτιμήσεων θετικών επιλογών. Οι ερωτώμενοι φοιτητές στην εκτίμησή τους για το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στο αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου δε παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, στις οποίες να εντοπίζεται κάποια τάση δυσαρέσκειας, γεγονός που οδηγεί στη διαπίστωση ότι το έντυπο υλικό έχει πολλά δυνατά σημεία. Η μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων επέτρεψε τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων του υλικού αυτού. Είναι φανερό πως οι φοιτητές έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από την επίκαιρη και επαρκή βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συγγραφή του, την επιστημονικότητα του γνωστικού αντικειμένου, τη σαφήνειά του και τη δυνατότητα να καλύπτει τα κενά των προηγούμενων γνώσεων των σπουδαστών στο αντικείμενο μελέτης, δυνατότητες που διερευνήθηκαν στον Πρώτο Άξονα Αξιολόγησης ενώ τα αποτελέσματα της διερεύνησης επιβεβαιώνουν την πρώτη ερευνητική υπόθεση. Η Βοσνιάδου 17 αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χτίζουν πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευόμενων και μετά να τους οδηγούν σ ωριμότερες κατανοήσεις ενώ κατά την ίδια η παραγκώνιση της προϋπάρχουσας γνώσης μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση εσφαλμένων αντιλήψεων. Σελίδα 294 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

9 Στο Δεύτερο Άξονα αξιολόγησης, οι φοιτητές Αξιολόγησης εντοπίζει την ανάγκη για συμφώνησαν πως το υλικό παρουσιάζει μεγαλύτερη προσαρμογή του υλικού στις συμβατότητα με τις Αρχές της Εκπαίδευσης ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες Ενηλίκων επαληθεύοντας τη δεύτερη των σπουδαστών, καθώς καταγράφηκε και ερευνητική υπόθεση της ερευνήτριας. Δυνατά μια αρνητική απάντηση (Λίγο) στην σύνδεση στοιχεία του υλικού ήταν ο επαρκής αριθμός των Μελετών Περίπτωσης με την άμεση ή δραστηριοτήτων και ασκήσεων έμμεση εμπειρία των σπουδαστών. Η ανάγκη αυτοαξιολόγησης, παράγοντες καθοριστικοί που έχει εντοπισθεί όμως, πιθανό να κατά τη Βασάλα 20 στην κατάκτηση των οφείλεται στο γεγονός πως το μεγαλύτερο εκπαιδευτικών στόχων και στην ανάπτυξη ποσοστό των συμμετεχόντων σπουδαστών ικανοτήτων. Με τις ασκήσεις οι στην έρευνα (67,7%) ανήκε στην ηλικιακή εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργητικά και ομάδα των ετών, ήταν 61,3% άγαμοι έμπρακτα στη μαθησιακή διαδικασία και και το 67,7% ήταν άτεκνοι και επομένως οι επιτυγχάνουν την ανατροφοδότησή τους εμπειρίες ζωής που αναφέρονται στις μελέτες όσον αφορά την πορεία της μάθησής τους. περίπτωσης απέχουν από τις άμεσες Σχεδόν ομόφωνα οι φοιτητές τόνισαν την εμπειρίες τους και ενδιαφέροντά τους. σαφήνεια στους Στόχους και στα Ο Τρίτος Άξονας Αξιολόγησης και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα του υλικού, συγκεκριμένα τα ερωτήματα που διερευνούν στοιχεία απαραίτητα για τον έλεγχο της τη συμβατότητα του έντυπου υλικού με τις προόδου του κάθε μελετητή. Σύμφωνα με τον αρχές της Ανοικτής εξ Αποστάσεως Ματραλή η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), αποκάλυψαν μεγάλη αφού καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τον συμβατότητα του έντυπου εκπαιδευτικού εκπαιδευόμενο αλλά βοηθούν και τους υλικού με τις αρχές της ΑεξΑΕ, δημιουργούς του υλικού στη συγγραφή επαληθεύοντας την τρίτη υπόθεση εργασίας. του Η Αθανασούλα Ρέππα 21,22 αναφέρει Πιο συγκεκριμένα το διδακτικό υλικό στην πως θα πρέπει όχι απλά να υπάρχουν στο ΑεξΑΕ επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή του κείμενο ο Στόχος και τα Προσδοκώμενα τόπου και του χρόνου μελέτης του και Αποτελέσματα αλλά επιβάλλεται να παρέχει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια ειδάλλως θα ακολουθήσει τους δικούς του προσωπικούς αποτελέσουν πηγή άγχους για τους ρυθμούς μελέτης, γεγονός που υπακούει σε εκπαιδευόμενους. Η εικόνα που προβλήθηκε βασική αρχή της εξ Αποστάσεως μέσα από συγκεκριμένα ερωτήματα που Εκπαίδευσης, που ευνοεί τον προσωπικό εμπεριέχονται στο Δεύτερο Άξονα τρόπο μάθησης αλλά και επιβεβαιώνει την Σελίδα 295

10 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας τρίτη υπόθεση εργασίας. 13 Στον Άξονα αυτό προβλήθηκε η επιθυμία των σπουδαστών για κατάτμηση της ύλης σε μικρότερες ενότητες και η ανάγκη τους για επαναπροσδιορισμό των εισαγωγικών παρατηρήσεων με στόχο τη δυναμικότερη προώθηση του εξατομικευμένου τρόπου μάθησης. Τέλος, επαληθεύτηκε η τέταρτη ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την οποία το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να έχει συμπαγές κείμενο, με κατανοητή ροή λόγου και τεκμηριωμένα στοιχεία που ενισχύουν την αρτιότητα και επιστημονικότητά του 23 με φιλικό ύφος, γλώσσα κατανοητή, σωστή σύνταξη, ορθογραφία. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου υλικού τα στοιχεία αυτά δε δημιούργησαν προβλήματα στους αξιολογητές. Οι ερωτήσεις που προσπάθησαν να αποκαλύψουν την Τεχνική Αρτιότητα του Υλικού ολοκλήρωσαν την πολύ καλή εικόνα του εντύπου αφού οι προτιμήσεις των σπουδαστών εντοπίσθηκαν σε μεγάλα ποσοστά στις επιλογές «Πολύ», «Αρκετά» ενώ παρουσίασαν την εικόνα ενός φιλικού κειμένου που παρουσιάζεται με καθοδηγητικό, ευχάριστο, ελκυστικό τρόπο, με μέγεθος γραμματοσειράς ιδανική για μελέτη του εντύπου από ενήλικες ενώ παρουσιάζει μια νοηματική συνοχή και σύνδεση των ενοτήτων. Παράλληλα όμως, εντοπίστηκε και η ανάγκη των σπουδαστών για μικρότερο βάρος του κάθε τόμου του εκπαιδευτικού πακέτου, είτε γιατί το μέγεθός του (αριθμός σελίδων) δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν για ένα ακαδημαϊκό σύγγραμμα, είτε γιατί αναλογιζόμενοι πως είναι ένα κεφάλαιο της Γενετικής θα έπρεπε ίσως και να έχει μικρότερο αριθμό σελίδων (μη έχοντας φυσικά το μεγαλύτερο ποσοστό τους εμπειρία από βιβλία της ΑεξΑΕ), είτε γιατί αναφέρονται στην ποιότητα της βιβλιοδεσίας. Τέλος, διαφαίνεται και το αίτημα των σπουδαστών για μεγαλύτερη σαφήνεια στους επεξηγηματικούς τίτλους και υπότιτλους των ενοτήτων όπου στο τελευταίο Μέρος του ερωτηματολογίου καλούνται οι αξιολογητές να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση του υλικού. Αξιοσημείωτο είναι πως το μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν απάντησε στις 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου επιλογή που πιθανώς να συνεπάγεται πως θεωρούν το υλικό ιδανικό και χωρίς αδυναμίες και επομένως δεν επιδέχεται καμιά πρόταση βελτίωσης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτελεσματικότητας έδειξαν ότι το συγκεκριμένο υλικό σε γενικές γραμμές είναι από καλό έως πολύ καλό. Τα κείμενά του είναι συμπαγή και κατανοητά, υπάρχουν παράλληλα κείμενα, επεξηγήσεις, δραστηριότητες, επεξηγηματικά σχόλια, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, οδηγοί Σελίδα 296 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

11 περαιτέρω μελέτης, συνόψεις και κρίθηκε πως είναι συμβατό για εκπαίδευση ενηλίκων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ από απόσταση. 1. Λιοναράκης A, & Λυκουργιώτης A. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού Ανοικτή και Παραδοσιακή Εκπαίδευση. στηρίχθηκε στο θεωρητικό μοντέλο του Στο Βεργίδης Δ, Λιοναράκης Α, West-Λιοναράκη αφού παράλληλα Λυκουργιώτης Α, Μακράκης Β, Ματραλής συνεκτιμήθηκαν κυρίως τα ιδιαίτερα Χ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας Εκπαίδευση. Θεσμοί και Λειτουργίες. των σπουδαστών χρηστών του υλικού, οι Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Αρχές Μάθησης Ενηλίκων, τα Εμπόδια στη Μάθηση Ενηλίκων αλλά και οι βασικές αρχές 2. Race Ph. 500 Πρακτικές Συμβουλές για που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα εκπαιδευτικό την Ανοικτή και Ευέλικτη Εκπαίδευση υλικό συμβατό με τις ιδιαιτερότητες της εξ μτφρ. Βακοπούλου Μ, και Ζουγανέλη Κ. Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μεταίχμιο, Αθήνα, Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές 3. Bird M, Hammersley M, Gomm R & Woods έμειναν ικανοποιημένοι από τη γνωστική P. Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη. εγκυρότητα και επιστημονική επάρκεια του Εγχειρίδιο μελέτης Study Manual. υλικού, ενώ το εκπαιδευτικό πακέτο πέτυχε Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, να μετασχηματίσει τις εσφαλμένες αντιλήψεις τους στο συγκεκριμένο γνωστικό 4. Λιοναράκης Α. Ανοικτή και εξ αντικείμενο, αλλά και να συνδέσει τις αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες προηγούμενες γνώσεις με νέες. Επίσης η μάθησης στο Λιοναράκης Α. Ανοικτή και συμβατότητα του υλικού με τις Αρχές της εξ εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ενηλίκων κρίνεται Παιδαγωγικές και τεχνολογικές πετυχημένη αφού στη συντριπτική εφαρμογές, ανθολόγιο κειμένων για την πλειοψηφία των ερωτήσεων των ενότητα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως συγκεκριμένων αξόνων διερεύνησης οι Εκπαίδευση. ΕΑΠ, Πάτρα:, ερωτώμενοι απάντησαν θετικά. Τελικά 5. Κόκκος Α. Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το προκύπτει, πως το εκπαιδευτικό υλικό πέτυχε Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης, οι Συντελεστές το στόχο του, αφού χαρακτηρίζεται από Τόμος Α, Ελληνικό Ανοικτό Επιστημονική Εγκυρότητα, Τεχνική Πανεπιστήμιο, ΕΑΠ, Πάτρα:,1999. Αρτιότητα, από την πλειοψηφία των 6. Βασάλα Π, Λιοναράκης Α, Μαυροειδής Η. ερωτηθέντων φοιτητών. Οι Ασκήσεις/ Δραστηριότητες στην Σελίδα 297

12 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μία Έρευνα με φοιτητές της ΘΕ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. ΕΑΠ. Πάτρα, Βεργίδης Δ, Καραλής Θ, «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων». Πάτρα: Ε.Α.Π., Παρασκευόπουλος Ι Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. (Τόμος 1). Αθήνα: Ιδίου, Βάμβουκας Μ Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρη, Cohen L & Manion, L Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας μτφρ. Χρυσούλα Μητσοπούλου και Μάνια Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο, Διαδυκτιακή ιστοσελίδα NEDRIOU/synedrio/html/sect2/34.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 4/10/2009). 12. Ανδρεαδάκης N, Βάμβουκας Μ Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας: σεμιναριακής, πτυχιακής, διπλωματικής, Αθήνα: Ατραπός, Σιγάλα M. Αξιολόγηση παραγόντων για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό της μάθησης εξ αποστάσεως μέσω του 2 ο Διαδικτύου. Στην Α.. Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Τόμ. ΙΙ, σελ , Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ματραλής Χ Το έντυπο υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση. Στο Κόκκος Α, Λιοναράκης Α, Ματραλής Χ, και Παναγιωτακόπουλος Χ, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες. Τομ.Γ, Πάτρα: ΕΑΠ., Rogers A. H Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο, Διαδικτυακή ιστοσελίδα: NEDRIOU/synedrio/html/sect3/126.hm (Ημερομηνία πρόσβασης: 27/4/2006). 17. Διαδικτυακή ιστοσελίδα: http//users.sch.gr/gmalandr/florina /pdf files DiD Posmatmathites. Pdf (Ημερομηνία πρόσβασης: 1/2/2009). 18. Βασάλα Π, Λιοναράκης Α, Μαυροειδής Η, Χατζηπλής Π. Οι Ασκήσεις/Δραστηριότητες στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια έρευνα με Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά 3 ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Τόμ. Α, Σελίδα 298 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

13 σελ , Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό ΑεξΑΕ, σελ , Αθήνα: Προπομπός, Πανεπιστήμιo, Ματραλής Χ, Ύπαρξη-Σχεδιασμός ειδικού 22. Αθανασούλα Ρέππα Α. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού. Στο Βεργίδης Δ, καθηγητή σύμβουλου στην ανοιχτή και εξ Λιοναράκης Α, Λυκουργιώτης Α, αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Α. Μακράκης Β, Ματραλής Χ. Ανοικτή και εξ Λιοναράκης (Επιμ.), ΑεξΑΕ Στοιχεία Αποστάσεως Εκπαίδευση τομ. Α: Θεσμοί Θεωρίας και Πράξης, σελ , Αθήνα: και Λειτουργίες, σελ , Πάτρα: ΕΑΠ, Προπομπός, Λιοναράκης Α. Ανοικτή και εξ 20. Μπάνου Α, Ανοικτή και εξ αποστάσεως αποστάσεως εκπαίδευση: εκπαίδευση. Ζητήματα ορολογίας και Προβληματισμοί για μια ποιοτική μεθοδολογίας στο Λιοναράκης Α ( επ.) προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού Απόψεις και Προβληματισμοί για την υλικού, στο Λιοναράκης Α. (επιμ.) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Απόψεις και Προβληματισμοί για την Αθήνα: Προπομπός, Ανοικτή και εξ Αποστάσεων Εκπαίδευση, 21. Αθανασούλα Ρέππα Α. Ο καθηγητής σελ , Προπομπός, Αθήνα, σύμβουλος και η παρέμβασή του στην αντιμετώπιση του Άγχους stress των εκπαιδευομένων στην ΑεξΑΕ. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά Εισηγήσεων 2 ου Πανελλήνιου για την Σελίδα 299

14 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1: Κατανομή του δείγματος της μελέτης ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Μεταβλητές % (n/n) Φύλο Άνδρες 22,6 (7/31) Γυναίκες 77,4 (24/31) Ηλικία ,7 (21/31) ,5 (2/31) ,1 (5/31) ,7 (3/31) Σελίδα 300 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

15 Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος της μελέτης με βάση τη συμβατότητα του υλικού ως προς τις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μεταβλητές % (n/n) Εμπειρία εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ναι 9,7 (3/31) Όχι 90,3 (28/31) Επίκαιρη βιβλιογραφία Μέτρια 3,2 (1/31) Αρκετά 25,8 (8/31) Πολύ 71,0 (22/31) Επαρκής βιβλιογραφία Αρκετά 35,5 (11/31) Πολύ 64,5 (20/31) Επάρκεια ασκήσεων Μέτρια 6,5 (2/31) Αρκετά 35,5 (11/31) Πολύ 58,1 (18/31) Προσαρμογή του υλικού στις ανάγκες των ενηλίκων Λίγο 6,5 (2/31) Μέτρια 9,7 (3/31) Αρκετά 19,4 (6/31) Πολύ 64,5 (20/31) Σύνδεση Μελετών Περίπτωσης με την εμπειρία των ενηλίκων Λίγο 6,5 (2/31) Μέτρια 9,7 (3/31) Αρκετά 22,6 (7/31) Πολύ 61,3 (19/31) Σελίδα 301

16 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Πίνακας 3: Κατανομή του δείγματος της μελέτης με βάση τη συμβατότητα του υλικού ως προς τις Αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μεταβλητές Ελεύθερη επιλογή τόπου και ρυθμού μελέτης % (n/n) Μέτρια 3,2 (1/31) Αρκετά 22,6 (7/31) Πολύ 74,2 (23/31) Κατάτμηση μελέτης Μέτρια 9,7 (3/31) Αρκετά 22,6 (7/31) Πολύ 67,7 (21/31) Πραγματοποίηση ελέγχου προόδου με στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα Μέτρια 3,2 (1/31) Αρκετά 35,5 (11/31) Πολύ 61,3 (19/31) Προώθηση εξατομικευμένου τρόπου μάθησης Μέτρια 12,9 (4/31) Αρκετά 12,9 (4/31) Πολύ 74,2 (23/31) Μέγεθος υλικού διευκολύνει ενήλικο Μέτρια 12,9 (4/31) Αρκετά 22,6 (7/31) Πολύ 64,5 (20/31) Σαφήνεια τίτλων και υπότιτλων Λίγο 3,2 (1/31) Μέτρια 3,2 (1/31) Αρκετά 29,0 (9/31) Πολύ 64,5 (20/31) Σελίδα 302 Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου

17 Πίνακας 4: Κατανομή του δείγματος της μελέτης με βάση τον εντοπισμό αδυναμιών και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του υλικού Μεταβλητές % (n/n) Αδυναμίες του υλικού Έγχρωμη εικονογράφηση 6,5 (2/31) Χωρίς αδυναμίες 12,9 (4/31) Δεν απάντησαν 80,6 (25/31) Προτάσεις βελτίωσης Βάρος τόμου 3,2 (1/31) Έγχρωμη εικονογράφηση 9,7 (3/31) Εξώφυλλο 6,5 (2/31) Επιπλέον στατιστικά στοιχεία 3,2 (1/31) Χωρίς αδυναμίες 3,2 (1/31) Δεν απάντησαν 74,2 (23/31) Σελίδα 303

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας ενηλίκων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα Explore the views physical education teachers

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.») ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα