ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορ ρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2013 και Έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Έγκριση Επικαιροποίησης Σχετικών Σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερί ου (ΕΣΜΦΑ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 636/2013 (1) Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρό πησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2013 και Έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορ τίου για το Έτος Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση 19η Δεκεμβρίου 2013) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) και ιδίως το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313). 4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα με ταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τα άρθρα 68 και 71 αυτού. 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ1/Α/5346/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β 2227/2010) και υπ αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β 3131/2013) αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως τα άρθρα 44, 46 και 47 αυτού. 6. Την υπ αριθμ. 121/2007 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για τα Έτη 2007 και Την υπ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Την υπ αριθμ. 3293/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Την υπ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Την υπ αριθμ. 532/2010 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2010 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Την υπ αριθμ. 1784/2010 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Την υπ αριθμ. 2099/2010 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Την υπ αριθμ. 1215/2011 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Την υπ αριθμ. 1216/2011 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Την υπ αριθμ. 1600/2011 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του ετήσιου σχεδια σμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος

2 272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2012 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Ετήσιος σχεδιασμός εξισορρόπησης φορτίου για το Έτος 2013», στο οποίο περιλαμβάνεται και εισήγηση σχετικά με το τμήμα δυ ναμικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσμεύεται από τον ΔΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου το Έτος Την υπ αριθμ. Ο 52053/ επιστολή της ΡΑΕ με την οποία ζητείται η διερεύνηση της δυνατότητας τροποποίησης της μεθοδολογίας προσδιορισμού του τμήματος της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύ ει ο Διαχειριστής για εξισορρόπηση φορτίου ώστε να ληφθεί υπόψη η έντονη διακύμανση που παρουσιάζει το εν λόγω μέγεθος κατά τη διάρκεια ενός έτους και επανυποβολή της εισήγησης. 18. Την υπ αριθμ. 842/2012 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Εισήγηση σχετικά με το τμήμα δυναμικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 2013 Αναθεώρηση :1». 20. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Έτους 2013». 21. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Ενημέρωση της ΡΑΕ για την παράταση της διάρκειας της συμβάσεως με αριθμό 491/2012 κατ ενάσκηση συμβατικού δικαιώματος προαίρεσης για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου :00 πμ έως 1η Απριλίου :00 πμ». 22. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣ ΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι /28,3.2013) με θέμα «Υποβολή της Συμφωνίας Πλαίσιο 564/2013 κατ εφαρμογήν της παρ. 07 του Άρθρου 63Γ του Νόμου 4001/2011» (ΟΡΘΗ ΕΠΑ ΝΑΛΗΨΗ ως προς το συνημμένο 1). 23. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Προμήθεια Ποσο τήτων ΥΦΑ για την εξισορρόπηση του Εθνικού Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το χρονικό διάστημα από :00 έως :00». 24. Το υπ αριθμ. Ο 55104/ έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Θέματα Εξισορρόπησης Φορτίου ΕΣΜΦΑ». 25. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Εισήγηση σχετικά με το τμήμα δυναμικότητας ΕΣΦΑ για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 2013 Αναθεώρηση :2». 26. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Υποβολή Σύμβασης 564/2013 κατ εφαρμογήν της παρ. 01 του Άρθρου 48 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ». 27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. Σκέφτηκε ως εξής: 1. Τροποποίηση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2013 Α. Σχετικές διατάξεις 1) Στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρθρου 68, του ν. 4001/2011, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο ΕΣΦΑ Α.Ε. ( ιαχειριστής) «έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, µε διαφανείς δια δικασίες, που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις µε Προμηθευτές για την προµήθεια και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συµβάσεις αυτές συνοµολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, όπως προβλέ πεται στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού» 2) Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρα γράφων 1 και 2 του Άρθρου 46 του Κώδικα (σχετικό υπ αριθμ. 5) «Έως την 1η Μαϊου κάθε Έτους, ο ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ Ετήσιο Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου για το επόµενο Έτος, ο οποίος, όπως και κάθε τροποποίησή του, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµο σιεύεται µε ευθύνη του ιαχειριστή». Σχετικά µε το περιεχόµενο του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου, αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει: i. Προβλέψεις του ιαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία Πελατών και τη ηλούµενη ιαµετακόµιση σε σχέση µε την υφιστάμενη Μεταφορική Ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς. ii. Πρόβλεψη σχετικά µε τις αναγκαίες Ποσότητες Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση Φορτίου, όπως τη συνολική Ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορ ρόπηση, την εκτιµώµενη κατανοµή της κατά τη διάρκεια του Έτους, τη Μέγιστη Παροχή και τη Μέγιστη Ηµερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση. iii. Προσδιορισµό των απαιτούµενων χαρακτηριστικών της Σύµβασης ή του συνδυασµού Συµβάσεων Εξισορ ρόπησης που απαιτείται να συνάψει ο ιαχειριστής. 3) Σχετικά µε την εξεύρεση των απαραίτητων ποσο τήτων αερίου εξισορρόπησης, ο ιαχειριστής μπορεί (α) να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας φυσικού αερίου σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας ΥΦΑ µε τη ΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισµό και να χρησιµοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτε ραιότητα, σε σχέση µε ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει στη διάθεσή του µέσω άλλων συµβάσεων προµήθειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 1 του ν. 4001/2011. Β. Τροποποίηση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου ) Η ΡΑΕ με την υπ αριθμ. 842/2012 απόφασή της ενέ κρινε τον ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2013, ο οποίος περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την ενεργοποίηση της διαδικασίας διεθνούς διαγωνι σμού προμήθειας ΥΦΑ για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος φυσικού αερίου σε αέριο εξισορρόπησης καθ όλη τη διάρκεια του Έτους ) Ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ αριθμ. 20, ει σηγήθηκε την τροποποίηση του ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2013, ως προς τη διαδικασία προμήθειας αερίου εξισορρόπησης φορτίου για διαφορετικά τμήματα του Έτους 2013 ως εξής: α) Για τη χρονική περίοδο από ώρα 08:00 πμ ώρα 08:00 πμ.: Την παράταση, διάρκειας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 273 τριών (3) μηνών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της υπ αριθμ. 491/2012 σύμβασης, η οποία έχει ήδη συναφθεί μεταξύ του Διαχειριστή και της ΔΕΠΑ Α.Ε., ως μειοδότη διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος φυσικού αερίου σε αέριο εξισορρόπησης. β) Για τη χρονική περίοδο από :00 πμ :00 πμ.: Τη σύναψη σύμβασης πλαισίου προ μήθειας ΥΦΑ από προμηθευτές Φυσικού Αερίου, που θα επιλεγούν μετά από την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού 330/2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος φυσικού αε ρίου σε αέριο εξισορρόπησης τη χρονική περίοδο από ώρα 08:00 πμ έως ώρα 08:00 πμ. 3) Αναφορικά με την αιτιολογία της εισηγούμενης τροποποίησης, ο Διαχειριστής αναφέρει στο σχετικό υπ αριθμ. 20 ότι οι διαδικασίες του διεθνούς μειοδο τικού διαγωνισμού 330/2012 που προκήρυξε ο Διαχει ριστής για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης κατά το Έτος 2013 δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν εντός του Έτους ) Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ αριθμ. 21 σχετικό έγγραφό του, και στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να υποβάλει στην Αρχή αντίγραφα των συμβάσεων που συνάπτει για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Κώδικα, υπέβαλε στην Αρχή το Προσάρτημα 1 της σύμβασης 491/2012 για την προμήθεια ποσοτήτων ΥΦΑ από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΦΑ για τη χρονική περίοδο ( ώρα 8:00 πμ ώρα 8:00 πμ). Ειδικότερα, με το ως άνω σχετικό έγγραφό του ο Διαχειριστής ενημέρωσε την Αρχή ότι ο διεθνής διαγωνισμός 330/2012 που διενεργείται από τον Διαχειριστή, δε θα έχει ολοκληρωθεί πριν την ) Περαιτέρω, ο Διαχειριστής, στις , με το υπ αριθμ. 22 σχετικό έγγραφό του ενημέρωσε την Αρχή ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υπ αριθμ. 564/2013 σχέδιο σύμβασης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε. με αντικείμενο την προμήθεια ποσοτήτων ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (σε συνέχεια του υπ αριθμ. 330/2012 διεθνούς διαγωνισμού), και υπέβαλε στην Αρχή το εν λόγω σχέδιο για την έγκριση της Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Γ του ν. 4001/2011. Εντός μίας ημέρας από την αποστολή του ως άνω σχετικού εγγράφου του, ο Διαχειριστής ενη μέρωσε εκ νέου την Αρχή (με το υπ αριθμ. 23 σχετικό έγγραφό του), δηλαδή μόλις 3 ημέρες πριν από τη λήξη της ορισθείσας εν αυτώ προθεσμίας, ότι σε περίπτωση που το υπ αριθμ. 564/2013 σχέδιο σύμβασης δεν εγκρι θεί από τη ΡΑΕ έως το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 63 Γ του ν. 4001/2011 θα χρειασθεί, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ, να αναθέσει στην εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. την προμήθεια Ποσοτήτων ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης για το χρονικό δι άστημα , δυνάμει του άρθρου 91 του ν. 4001/2011, με τους ίδιους όρους της ανατεθείσας με ταξύ τους σύμβασης 491/2012. Στο σημείο τούτο πρέπει να σημειωθεί ότι είναι εκτός του πλαισίου της «χρηστής διοίκησης» να υποβάλλεται στην Αρχή προς έγκριση, ένα σοβαρό αντικείμενο όπως το εν λόγω, και να της τίθεται προς τούτο το χρονικό διάστημα των 3 ημερών για να ερευνήσει και να αποφασίσει σχετικά. 6) Όπως προέκυψε δε στη συνέχεια με το υπ αριθμ. 26 σχετικό έγγραφο του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής δεν προέβη τελικά στην ανάθεση στην εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. της προμήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ για σκοπούς εξι σορρόπησης φορτίου για το διάστημα , δυνάμει του άρθρου 91 του ν. 4001/2011. Αντιθέτως, ο Διαχειριστής, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 26 σχετικό έγ γραφό του, υπέβαλε στην Αρχή αντίγραφο της υπογρα φείσας σύμβασης 564/2013 μεταξύ του Διαχειριστή και της ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προμήθεια ποσοτήτων ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου, η οποία προκρίθηκε ως μειοδότης του διεθνούς διαγωνισμού 330/2012 για το χρονικό διάστημα ( ώρα 8:00 π.μ ώρα 8:00 πμ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 20 εισήγηση του Διαχειριστή για την τροποποίηση του ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος ) Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η προμήθεια αερίου εξισορρό πησης φορτίου μέσω μηχανισμών αγοράς είναι καθο ριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της αγοράς φυ σικού αερίου στη χώρα. Ωστόσο, η Αρχή αναγνωρίζει ότι οι σχετικές διαδικασίες του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μπορεί πράγματι να αποδειχτούν χρονο βόρες και να οδηγήσουν σε υπερβάσεις του αρχικά προβλεφθέντος χρονοδιαγράμματος για τους λόγους που παραθέτει ο Διαχειριστής ανωτέρω. Τούτο βέβαια ουδόλως συνεπάγεται ευχέρεια εκ μέρους του Διαχειρι στή να αποστέλλει στην Αρχή κείμενα που χρήζουν της εγκρίσεως αυτής σε χρόνο τέτοιο που να καθιστά εκ των πραγμάτων αδύνατη ή όλως δυσχερή την έγκαιρη, πλήρη και ορθή ανταπόκριση αυτής στις ρυθμιστικές αρμοδιότητές της. Για λόγους όμως τυπικής πλήρωσης της διαδικασίας, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την έστω και εκπρόθεσμη έγκριση της τροποποίησης του ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος Δέσμευση δυναμικότητας στην εγκατάσταση ΥΦΑ από τον Διαχειριστή για σκοπούς εξισορρόπησης φορ τίου του ΕΣΜΦΑ 1) Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ν. 4001/2011 «Τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ, το οποίο καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σύμφωνα με τη δια δικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ δεσμεύεται από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου». 2) Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ θρου 46 του Κώδικα: «Έως την 1η Μαΐου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: Γ) Εισήγηση σχετικά με το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσμεύεται από τον Διαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορ τίου., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του Νόμου». 3) Σύμφωνα με τον ετήσιο σχεδιασμό εξισορρόπησης φορτίου του Διαχειριστή για το Έτος 2013 όπως εγκρί θηκε από τη ΡΑΕ με την υπ αριθμ. 842/2012 απόφασή της (σχετικό υπ αριθμ. 18) και λαμβάνοντας υπόψη την τοπολογία και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΜΦΑ, τις δυναμικότητες στα Σημεία Εισόδου του ΕΣ ΜΦΑ, τη γεωγραφική κατανομή των καταναλώσεων και την σύνδεση νέων καταναλωτών στο νότιο τμήμα του

4 274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΣΦΑ, καθώς και την εξέλιξη των έργων επέκτασης και αναβάθμισης του ΕΣΦΑ, κρίνεται σκόπιμη η έγχυση αερίου εξισορρόπησης μέσω του Σημείου Εισόδου «Αγία Τριάδα» για το Έτος Προκειμένου ο Διαχειριστής να προβαίνει σε έγχυση ΥΦΑ όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο για την εξισορρόπηση φορτίου, απαιτείται η δέσμευση εκ μέρους του τμήματος της δυναμικότητας αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και ισόποσης δυ ναμικότητας μεταφοράς στο αντίστοιχο Σημείο Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς («Αγία Τριάδα»). 4) Ο Διαχειριστής, με την υπ αριθμ. 16 αρχική εισήγησή του πρότεινε τη δέσμευση δυναμικότητας της τάξεως των MWh/ημέρα για το Έτος 2013, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ μεθοδολογία καθορισμού της δυναμικότητας ΥΦΑ, όπως περιγράφεται στην υπ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της Αρχής. Η Αρχή, λαμβάνο ντας υπόψη την έντονη διακύμανση που παρουσιάζουν τα ιστορικά στοιχεία για την τελικά χρησιμοποιηθεί σα από το Διαχειριστή δυναμικότητα του ΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, κατά τη διάρκεια του έτους, ζήτησε από το Διαχειριστή, με το υπ αριθμ. 17 σχετικό έγγραφό της τη διερεύνηση τροποποίησης της με θοδολογίας προσδιορισμού της δυναμικότητας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης ώστε να ληφθεί υπόψη η έντονη διακύμανση των ιστορικών στοιχείων. 5) Ο Διαχειριστής, με την υπ αριθμ. 19 εισήγησή του, υπέβαλε στην Αρχή την αναθεωρημένη εισήγησή του, για τη δέσμευση δυναμικότητας για σκοπούς εξισορ ρόπησης, λαμβάνοντας υπόψη τη μηνιαία διακύμανση των ιστορικών στοιχείων, και πρότεινε τη διαφορετική ανά μήνα δέσμευση δυναμικότητας, η οποία κυμαίνε ται από ,14 MWh/ημέρα (το μήνα Σεπτέμβριο) σε ,62 MWh/ημέρα (το μήνα Ιανουάριο). Η Αρχή, λαμ βάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του Διαχειριστή για τον προσδιορισμό της ανά μήνας δέσμευσης δυναμικότητας δεν έχουν εξαιρεθεί από τα ιστορικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στη μεθο δολογία προσδιορισμού της δυναμικότητας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης, ειδικές περιπτώσεις μη κανο νικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ, σύμφωνα και με την ήδη εγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία περιγράφεται στην υπ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ, ζήτησε από τον Διαχειριστή (με το υπ αριθμ. 24 σχετικό έγγραφό της) την υποβολή της τελικής εισήγησής του, εξαιρώντας από τα ιστορικά στοιχεία τις εν λόγω περιπτώσεις. 6) Ο Διαχειριστής, με το υπ αριθμ. 25 έγγραφό του (τε λική εισήγηση) πρότεινε διαφορετική ανά μήνα δέσμευ ση δυναμικότητας, η οποία κυμαίνεται από ,307 MWh/ημέρα (το μήνα Σεπτέμβριο) σε ,036 MWh/ ημέρα (το μήνα Ιανουάριο). Σύμφωνα με την τελική εισή γηση του Διαχειριστή, στη μεθοδολογία προσδιορισμού της Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ και της ισόπο σης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που πρέπει να δεσμευτεί από το Διαχειριστή στο Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» για σκοπούς Εξισορρόπησης ανά μήνα του Έτους 2013, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα (i) τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο Κανονισμό Τιμολόγησης (ii) η έντονη διακύμανση της απαιτούμενης ημερήσιας πο σότητας Αερίου Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια ενός Έτους και (iii) η μη συμπερίληψη ειδικών περιπτώσεων μη κανονικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ κατά την περίοδο των τελευταίων τριών (3) Ετών, ήτοι από :00 έως :00. 7) Η ΡΑΕ θεωρεί ότι κατά την άσκηση των αρμοδιοτή των του ο Διαχειριστής πρέπει να δεσμεύει την απολύ τως απαραίτητη δυναμικότητα του ΕΣΦΑ προκειμένου να διασφαλίζεται μεν η εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης στους Χρήστες αλλά, ταυτόχρονα, να μεγιστοποιείται η δυναμικότητα που παραμένει διαθέσιμη στο ΕΣΦΑ για δέσμευση από τους Χρήστες. 8) Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ειση γούμενη από τον Διαχειριστή δέσμευση δυναμικότητας για σκοπούς εξισορρόπησης σύμφωνα με την προτει νόμενη μεθοδολογία, καθώς κατά την εκτίμησή του ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη την έντονη διακύμανση της τελικά χρησιμοποιηθείσας δυναμικότητας βάσει ιστορικών στοιχείων και εξαιρεί ειδικές περιπτώσεις μη κανονικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ, η συμπερίληψη των οποίων θα είχε ως συνέπεια το σημαντικότατο περιορι σμό της διαθέσιμης προς τους Χρήστες δυναμικότητα. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά: Αποφασίζει Εγκρίνει α) την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 842/2012 απόφαση της ΡΑΕ, στο μέρος που αφορά στη διαδικασία προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, και β) το τμήμα δυναμικότητας της εγκατάστασης ΥΦΑ που δεσμεύει ο Διαχειριστής για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2013, σύμ φωνα με τις ακόλουθες εισηγήσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.: - Τροποποίηση της ενότητας 5 του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης 2013 Δεκέμβριος 2012 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση της ενότητας 5 του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Έτους 2013 συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του άρ θρου 68 του νόμου 4001/2011, σύμφωνα με τις οποίες ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣ ΦΑ) Α.Ε. έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση φορτίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού, και υπο βάλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, βάσει των ορι ζομένων στο εδάφιο Α της παραγράφου 1 του Άρθρου 46 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οποία ο Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και κάθε τροποποίησή του εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται με ευθύνη του Διαχειριστή. Η τροποποίηση της ενότητας 5 του Ετήσιου Σχεδια σμού Εξισορρόπησης Φορτίου 2013, κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι λόγω των προβλεπόμενων, στον Κανο νισμό Προμηθειών του Διαχειριστή και τη σχετική νο μοθεσία, προθεσμιών, εκτιμάται ότι δεν θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ αριθμ. 330/2012 διαγωνισμού που προκήρυξε ο Διαχειριστής για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης κατά το Έτος 2013, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο, δια της υπ αριθμ. 842/ από φασης της ΡΑΕ, Ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης για

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 275 το Έτος Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικού αιτήμα τος υποψήφιου προσφέροντος, ο ΔΕΣΦΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών κατά δεκαπέντε ημέρες, εκτιμώντας ότι αύξηση του πλήθους των προσφερόντων θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής προμήθειας του Αερίου Εξισορρόπησης κατά το Έτος 2013, προς όφελος της Ελληνικής αγοράς Φυ σικού Αερίου. Βάσει των ανωτέρω η ενότητα 5 του Ετήσιου Σχε διασμού Εξισορρόπησης Φορτίου 2013, τροποποιείται ως ακολούθως: Ενότητα 5: Σύμβαση εξισορρόπησης Με στόχο την εύρυθμη, οικονομική και αποδοτική λει τουργία του ΕΣΦΑ, κατά το Έτος 2013, ο Διαχειριστής πρόκειται : Α) να προμηθευτεί Αέριο Εξισορρόπησης κατά το διάστημα : :00, από την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε., στο πλαίσιο των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 της σύμβασης προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης κατά την περίοδο : :00 (491/2012) μεταξύ των εταιρειών ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του άρθρου 91 παρ. 1 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Β) να συνάψει σύμβαση πλαίσιο με προμηθευτές Φυσικού Αερίου, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από διε νέργεια διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.γ του Άρθρου 68 του Νόμου 4001/2011 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 47 του Κώδικα Διαχείρι σης του ΕΣΦΑ, για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπη σης κατά το διάστημα : :00. Η προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ικανοποίησης σχετικής αίτησης του Διαχειριστή για την προμήθεια Αερίου Εξισορρόπησης που θα εκδίδει εκάστοτε ο Διαχειριστής προς τους προ επιλεγέντες προμηθευτές. Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνεται βάσει κριτηρίων που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση πλαίσιο και θα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην κατώτερη προσφερόμενη τιμή προμήθειας και στην ικα νοποίηση της αίτησης του Διαχειριστή σε ό,τι αφορά στην ποσότητα ΥΦΑ και στην ημερομηνία παράδοσης. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη: τον περιορισμένο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκα τάστασης ΥΦΑ, τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση (από πλευράς Χρη στών) πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, τα οριζόμενα στον Κώδικα και ιδιαίτερα στο Κεφά λαιο 11 αυτού σχετικά με τους όρους πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευ σης, Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης), το μέγεθος των πλοίων ΥΦΑ που είναι διαθέσιμα στην αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στη σύμβαση πλαίσιο για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης θα προβλέπεται, μεταξύ άλ λων, η δυνατότητα του Διαχειριστή να προσδιορίζει εκάστοτε την ποσότητα ΥΦΑ και το χρόνο παράδοσής της, κατά τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου, σύμ φωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Δεδομένης της αδυναμίας επιβεβαίωσης των εκτιμήσεων του Διαχειριστή αναφορικά με τις Ποσό τητες Φυσικού Αερίου που θα απαιτηθούν κατά το δι άστημα : :00, για σκοπούς Εξισορρόπησης, αλλά και της διαδικασίας επιλογής του τελικού Προμηθευτή, η προαναφερόμενη σύμβαση δεν θα περιλαμβάνει περιορισμούς ελάχιστης ποσότητας προμήθειας ή ρήτρες πληρωμής ανεξαρτήτου παρα λαβής ποσοτήτων ΥΦΑ. Εισήγηση σχετικά με το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσμεύεται από το Διαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των δι ατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με την οποία ο Διαχειρι στής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) εισηγείται προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με το τμήμα της δυναμικότητας ΕΣΦΑ το οποίο δεσμεύεται από τον Διαχειριστή για Εξισορρόπη ση Φορτίου, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του Νόμου 4001/2011. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 842/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ ο Ετήσιος Σχεδια σμός Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΜΑ) για το Έτος 2013, η έγχυση του Αερίου Εξισορρόπησης στο ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013 θα πραγματοποιείται μέσω του Σημείου Εισόδου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ». Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη (i) τον εγκεκριμένο Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από , (ii) την έντονη διακύμανση της απαιτούμενης Ημερήσιας ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια ενός Έτους και (iii) ειδικές περιπτώσεις μη κα νονικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ κατά την περίοδο των τελευταίων τριών (3) Ετών, ήτοι από :00 έως :00, εισηγείται τη μεθοδολογία καθορισμού του τμήματος της Δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που πρέπει να δεσμευθεί για την Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 2013, με γνώμονα την αποδοτική και οικονομική λειτουργία του ΕΣΦΑ και τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς και Χρήσης Εγκα τάστασης ΥΦΑ προς τους Χρήστες. Κατωτέρω εκτιμάται η μέγιστη Ημερήσια ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης ανά Μήνα του Έτους 2013, λαμβάνοντας υπ όψιν την επο χική διακύμανση που παρουσιάζει, βάσει ιστορικών στοι χείων, το μέγεθος αυτό και αναλόγως προσδιορίζεται η Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ και η Μεταφορική Ικα νότητα Παράδοσης που πρέπει να δεσμευθεί στο Σημείο Εισόδου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» για σκοπούς Εξισορρόπησης ανά Μήνα του Έτους Κατά τον τρόπο αυτόν εκτιμάται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το τμήμα του ΕΣΦΑ που πρέπει να δεσμευθεί για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου κατά το εν λόγω Έτος και μεγιστοποιείται η Δυναμικότητα Μεταφοράς και Αεριοποίησης που είναι δυνατόν να διατεθεί στους Χρήστες ΕΣΦΑ. Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά στοι χεία των τριάντα έξι (36) Μηνών (βλ. Προσάρτημα) της περιόδου 01/ /2012 και συσχετίζοντας την ανά Μήνα μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρό πησης με το αντίστοιχο άθροισμα της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας των Χρηστών, εισηγείται την εφαρμογή της παρακάτω μεθοδολογίας για τον υπολο γισμό της ανά Μήνα Δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριο ποίησης ΥΦΑ και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» για Εξισορρόπηση Φορτίου κατά το Έτος 2013:

6 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 277

8 278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 279 Αριθμ. αποφ. 575/2013 (2) Έγκριση Επικαιροποίησης Σχετικών Σημείων του Εθνι κού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση 25 Νοεμβρίου 2013) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενερ γειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγο ράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313). 3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179). 4. Τις διατάξεις του Κανονισμού 715/2009 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (ΕΕ L 231) (εφεξής «Κανονισμός 715/2009»), και ιδίως τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου Την Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρί ου 2010 για την τροποποίηση του Κεφαλαίου 3 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αε ρίου (ΕΕ L 293). 6. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ1/Α/5346/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β 2227/2011) και υπ αριθμ. 526/2013 αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως το άρθρο 103 αυτής. 7. Την υπ αριθμ. 1381/2010 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Σχετικών Σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1775/ Την υπ αριθμ. 97/2012 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Σχετικών Σημείων του Εθνικού Συστήμα τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ)» (ΦΕΚ Β 744/ ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονι σμού 715/ Την υπ αριθμ. 743/2012 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Επικαιροποίησης Σχετικών Σημείων του Εθνι κού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ)» (ΦΕΚ Β 2604/ ). 10. Την υπ αριθμ. 123/2013 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Επικαιροποίησης Σχετικών Σημείων του Εθνι κού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ)» (ΦΕΚ Β 950/ ). 11. Το υπ αριθμ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυ σικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) με θέμα «Κατάλογος Σχετι κών Σημείων ΕΣΜΦΑ». 12. Τον προτεινόμενο με το υπ αριθμ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. επι καιροποιημένο κατάλογο των «σχετικών σημείων» του ΕΣΜΦΑ. 13. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασης της για την έγκριση του επικαιροποιη μένου καταλόγου των «σχετικών σημείων» του ΕΣΜΦΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον ως άνω κατάλογο από τις έως τις Το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκε καμία παρατή ρηση από τους ενδιαφερομένους κατά τη δημόσια δι αβούλευση σχετικά με τον ως άνω κατάλογο. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αναφορικά με την έγκριση των «σχετικών σημείων», υπό την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού 715/2009, ενέκρινε με την υπ αριθμ. 123/2013 απόφασή της (σχε τικό υπ αριθμ. 10) τον προτεινόμενο από το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) επικαιροποιημένο κατάλογο των σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) ως «σχετικά σημεία». Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Κώδικα «εντός τριάντα (30) Ημερών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία νέου Σημείου Εισόδου ή Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς ή την οριστική διακοπή λειτουργίας υφιστάμενου Ση μείου Εισόδου ή Εξόδου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση επικαιροποιημένο κατάλογο των σχετικών σημείων του ΕΣΜΦΑ». Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το υπ' αριθμ. 11 σχετικό έγ γραφο του ενημέρωσε τη ΡΑΕ ότι το Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ) ΑΘΗΝΑ, το οποίο έχει εγκρι θεί από τη ΡΑΕ ως «σχετικό σημείο» σύμφωνα με την υπ αριθμ. 123/2013 απόφασή της, απαρτίζεται πλέον από τρία μεμονωμένα σημεία εξόδου (μετρητικές δια τάξεις), καθότι η λειτουργία της μετρητικής διάταξης (Μ/Ρ) Ασπρόπυργος διεκόπη οριστικά. Κατ επέκταση η Τεχνική Δυναμικότητα του ΣΕΔΔ ΑΘΗΝΑ ανέρχεται πλέον σε ,564 MWh/Ημέρα, έναντι ,739 MWh/ Ημέρα. Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το υπ αριθμ. 12 σχετικό έγ γραφο του, υπέβαλε επικαιροποιημένο κατάλογο των σημείων του ΕΣΜΦΑ, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των σημείων που είχαν εγκριθεί από τη ΡΑΕ ως «σχετικά σημεία» σύμφωνα με την υπ αριθμ. 123/2013 απόφαση της, με την προσθήκη του πρόσθετου σημείου «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» το οποίο τέθηκε σε λειτουργία. Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αναφορικά με την έγκριση της επικαιροποίησης των «σχετικών σημείων», υπό την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού 4/15/2009 και του Κώδικα, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον επικαιροποιημένο προτεινόμενο από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. κατάλογο των σημείων του ΕΣΜΦΑ, και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τυχόν απόψεις τους επί του καταλόγου. Επειδή, στη δημόσια διαβούλευση, δεν υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ παρατηρήσεις από τους ενδιαφερομένους σχε τικά με τον ως άνω κατάλογο. Αποφασίζει: 1. Την έγκριση του σημείου ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ως σχε τικό σημείο υπό την έννοια των διατάξεων του Κανο νισμού 715/ Την επικαιροποίηση του καταλόγου των σχετικών σημείων του ΕΣΜΦΑ ως ακολούθως:

10 280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ SIDIROKASTRO ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ AGΙA TRIADA ΚΗΠΟΙ ΚΙΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ALOYMINION ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ II ALOYMINION II ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ III ALOYMINION III ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ MOTOR OIL ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ II MOTOR OIL II ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ AG. THEODOROI ΑΘΗΝΑ ATHENS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ALEXANDROUPOLIS ΑΛΙΒΕΡΙ (ΔΕΗ) ALIBERI (PPC) ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ VIPE LARISSA ΒΟΛΟΣ VOLOS ΒΦΛ VFL ΔΡΑΜΑ DRAMA ΕΛΠΕ ELPE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ. (ΕΛΠΕ) ENERGIAKI THESS. (ELPE) ΗΡΩΝΑΣ HERONAS ΗΡΩΝ II HERON II ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI ΘΙΣΒΗ THISVI ΘΡΙΑΣΙΟ THRIASSIO ΚΑΒΑΛΑ KAVALA ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΔΕΗ) ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΕΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΥΡΙΟ (ΔΕΗ) ΣΠΑΤΑ ΞΑΝΘΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΠΛΑΤΥ ΣΑΛΦΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΣΑΛΦΑ ΑΝΘΟΥΣΑ ΣΕΡΡΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ KARDITSA KATERINI KERATSINI (PPC) KILKIS ΚΟΚΚΙΝΑ KOMOTINI (PPC) KOMOTINI LAMIA LARISSA LAVRIO (PPC) SPATA ΧΑΝΤΗΙ OINOFYTA PLATY SALFA ANO LIOSSIA SALFA ANTHOUSSA SERRES TRIKALA 3. Την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στην Ευρω παϊκή Επιτροπή. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

11

12 282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 37 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 637/2013 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 854 15 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 128/2015 Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2015. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα