Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider"

Transcript

1 Lednice Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider BCHA275K2S

2 Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz. Z tohoto důvodu vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod k výrobku, než jej použijete, a uskladněte je v dosahu pro budoucí použití. Tento návod Pomůže vám s použitím spotřebiče rychle a bezpečně. Návod si přečtěte dříve, než produkt nainstalujete a zapnete. Dodržujte pokyny, zejména ty, které se týkají bezpečnosti. Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později potřebovat. Kromě toho si přečtěte i další dokumenty dodané s výrobkem. Nezapomeňte, že tento návod může platit i pro jiné modely. Symboly a jejich popis Tento návod obsahuje následující symboly: C Důležité informace nebo užitečné tipy k použití. A Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek. B Varování na elektrické napětí.

3 OBSAH 1 Vaše chladnička 3 2 Důležitá bezpečnostní upozornění 4 Určené použití...4 U výrobků s dávkovačem vody;...6 Bezpečnost dětí...6 Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů:...6 Dodržování směrnice RoHS:...6 Informace o balení...6 Upozornění HCA...7 Postup pro úsporu energie Příprava 12 5 Používání chladničky 13 Tlačítko nastavení teploty...13 Odmrazení Údržba a čištění 14 Ochrana plastových ploch Doporučená řešení problémů 15 3 Instalace 8 Body ke zvážení při přepravě chladničky...8 Než chladničku zapnete...8 Zapojení do sítě...8 Likvidace obalu...8 Likvidace vaší staré chladničky...9 Umístění a instalace...9 Výměna vnitřní žárovky...10 Změna dvířek CZ

4 1 Vaše chladnička Vnitřní světlo 2. Tlačítko nastavení teploty 3. Nastavitelné police 4. Držák lahví 5. Kanál pro sběr odmražené vody Odčerpávací trubice 6. Kryt prostoru pro čerstvé potraviny 7. Přihrádky na čerstvé potraviny 8. Zásoba ledu 9. Prostor mrazničky 10. Nastavitelné police ve dveřích 11. Tácek na vejce 12. Police na lahve 13. Prostor chladničky 14. Prostor mrazničky Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

5 2 Důležitá bezpečnostní upozornění Prostudujte si následující informace. Nedodržení těchto informací může vést ke zraněním nebo škodám na majetku. Jinak neplatí záruka ani jiné závazky. Doba životnosti zakoupeného zařízení je 10 let. Toto je doba pro uschování náhradních dílů nutných pro předepsaný provoz zařízení. Určené použití Tento výrobek je určen pro použití uvnitř a v uzavřených oblastech, jako jsou domy; v uzavřených pracovních prostředích, jako jsou obchody a kanceláře; v uzavřených obytných oblastech, jako jsou farmy, hotely, penziony. Nepoužívejte přístroj venku. Obecná bezpečnost Když chcete výrobek zlikvidovat/ sešrotovat, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis, kde zjistíte nezbytné informace a autorizované orgány. Veškeré otázky a problémy související s chladničkou vám pomůže vyřešit autorizovaný servis. Nezasahujte do chladničky a nikomu toto nedovolte bez upozornění autorizovaného servisu. U výrobků s prostorem mrazničky; Nejezte zmrzlinu a kostky ledu bezprostředně poté, co je vyjmete z prostoru mrazničky! (Může dojít k omrznutí úst.) U výrobků s prostorem mrazničky; Nevkládejte do prostoru mrazničky nápoje v lahvích a plechovkách. Jinak by mohlo dojít k jejich explozi. Nedotýkejte se mražených potravin rukou; mohou se vám přilepit k ruce. Odpojte chladničku, než ji vyčistíte nebo odmrazíte. Výpary a parní čisticí materiály nikdy nepoužívejte při čištění a odmražování chladničky. V těchto případech by se totiž výpary mohly dostat do styku s elektrickými součástmi a způsobit zkrat či zásah elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte součásti na chladničce, jako je ochranná deska, jako dvířka nebo podprěru nebo schůdek. Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř chladničky. Nepoškozujte součásti, kde obíhá chladicí médium, vrtáním nebo řezáním. Chladicí médium by mohlo vytéct v místech porušení plynových kanálů výparníku, prodlouženích trubek nebo povrchových vrstev a způsobit podráždění kůže a zranění očí. Nezakrývejte a neblokujte větrací otvory na chladničce žádným materiálem. Elektrické spotřebiče musejí opravovat jen autorizované osoby. Opravy provedené nekompetentními osobami mohou vést k ohrožení uživatele. V případě poruchy nebo při údržbě či opravách odpojte napájení chladničky buď vypnutím příslušné pojistky nebo odpojením spotřebiče. Netahejte za kabel tahejte za zástrčku. Nápoje umisťujte zavřené a ve svislé poloze. 4 CZ

6 Nikdy neskladujte nádoby s hořlavými spreji a výbušnými látkami v chladničce. Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje výrobce. Tento výrobek by neměly používat osoby s tělesnými, smyslovými nebo duševními poruchami či nezkušené nebo nepoučené osoby (včetně dětí), pokud jsou bez dohledu osoby, která bude odpovídat za jejich bezpečnost nebo která jim poskytné náležité školení k používání výrobku Nepoužívejte poškozenou chladničku. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte servisního zástupce. Elektrická bezpečnost chladničky je zaručena pouze tehdy, pokud systém uzemnění ve vašem domě splňuje patřičné normy. Vystavení výrobku dešti, sněhu, slunci a větru je nebezpečné z hlediska elektrické bezpečnosti. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, kontaktujte autorizovaný servis. Během instalace nikdy nezapojujte chladničku k zásuvce. Jinak může dojít k ohrožení zdraví s následkem smrti. Tato chladnička je určena jen k uchovávání potravin. Neměla by být používána k žádnému jinému účelu. Štítek s technickými parametry se nachází na levé stěně uvnitř chladničky. Nikdy nepřipojujte chladničku k systémům pro úsporu elektřiny; mohly by chladničku poškodit. 5 Pokud na chladničce svítí modré světlo, nedívejte se do něj optickými nástroji. U manuálně ovládaných chladniček počkejte nejméně 5 minut, než chladničku po výpadku energie znovu spustíte. Tento návod k použití předejte novému majiteli v případě prodeje výrobku. Při přepravě chladničky nepoškozujte napájecí kabel. Ohnutím kabelu může dojít k požáru. Na napájecí kabel nikdy nestavte těžké předměty. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama při zapojování výrobku. Nezapojujte chladničku, pokud je zásuvka uvolněna. Nestříkejte vodu přímo na vnitřní či vnější části výrobku z bezpečnostních důvodů. Do blízkosti chladničky nestříkejte látky s hořlavými plyny, jako je propan, aby nedošlo k požáru a výbuchu. Na horní stranu chladničky nikdy nestavte nádoby naplněné vodou, jinak by mohlo dojít k zásahu elektrickým proudem nebo k požáru. Do chladničky nevkládejte přílišná množství potravin. Při přeplnění mohou potraviny spadnout dolů a poranit vás a poškodit chladničku při otevření dveří. Na horní stranu chladničky nic nestavte; tyto předměty by jinak mohly spadnout, až otevřete nebo zavřete dvířka CZ chladničky.

7 Jelikož vakcíny, léky citlivé na teplo a vědecké materiály atd. vyžadují přesnou teplotu, neskladujte je tedy v této chladničce. Pokud chladničku delší dobu nebudete používat, odpojte ji. Možný problém napájecího kabelu by mohl způsobit požár. Konec zástrčky pravidelně čistěte; jinak by mohl způsobit požár. Konec zástrčky pravidelně čistěte suchým hadříkem; jinak by mohl způsobit požár. Chladničku se můůže pohybovat, pokud její nožky nejsou řádně upevněny na podlaze. Správným nastavením nožek na podlaze předejdete pohybu chladničky. Při přenášení chladničky ji nedržte za kliku dvířek. Jinak by se mohla odlomit. Když musíte postavit tento výrobek vedle jiné chladničky nebo mrazničky, vzdálenost mezi zařízeními by měla být nejméně 8 cm. Jinak by mohlo dojít k provlhnutí sousedních stěn. U výrobků s dávkovačem vody; Tlak vody by měl být minimálně 1 bar. Tlak vody by měl být maximálně 8 barů. Používejte jen pitnou vodu. Bezpečnost dětí Pokud mají dvířka zámek, měli byste skladovat klíč mimo dosah dětí. Děti je nutno kontrolovat, aby nezasahovaly do součástí výrobku. Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů: Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE). Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech. Dodržování směrnice RoHS: Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicih EU RoHS (2011/65/ EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané. Informace o balení Balící materiály jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními směrnicemi na ochranu životního prostředí. Balící materiály nevyhazujte do domácího nebo jiného odpadu. Odvezte je na sběrné místo balícího materiálu, které má pověření místních orgánů. 6 CZ

8 Upozornění HCA Pokud chladicí systém vašeho výrobku obsahuje R600a: Tento plyn je hořlavina. Dávejte tedy pozor, abyste nepoškodili systém chlazení a potrubí během použití a přepravy. V případě poškození udržujte výrobek mimo potenciální zdroje hoření, které mohou způsobit vznícení výrobku, a vyvětrejte místnost, v níž je přístroj umístěn. Ignorujte toto upozornění, pokud chladicí systém vašeho výrobku obsahuje R134a. Typ plynu použitý ve výrobku je uveden na typovém štítku na levé stěně uvnitř chladničky. Výrobek nikdy nevhazujte do ohně. U výrobků s prostorem mrazničky; Maximální množství potravin v mrazničce můžete uskladnit, pokud vyjmete polici nebo zásuvku mrazničky. Hodnota spotřeby energie udaná pro vaši chladničku byla stanovena při vyjmuté polici nebo zásuvce mrazničky a při maximální náplni. Nehrozí riziko při používání police nebo zásuvky podle tvarů a rozměrů potravin, které chcete mrazit. Rozmrazování zmražených potravin v prostoru chladničky zajistí úsporu energie a zachová kvalitu potravin. Postup pro úsporu energie Nenechávejte dvířka chladničky otevřená delší dobu. Nevkládejte do chladničky horké potraviny nebo nápoje. Nepřeplňujte chladničku, abyste nebránili oběhu vzduchu uvnitř. Neinstalujte chladničku na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných spotřebičů, jako je trouba, myčka nebo radiátor. Dávejte pozor, abyste nechávali potraviny v uzavřených nádobách. 7 CZ

9 3 Instalace B Nezapomeňte, že výrobce neodpovídá za nedodržení informací uvedených v návodu k použití. Body ke zvážení při přepravě chladničky 1. Chladničku je nutno vyprázdnit a vyčistit před jakoukoli přepravou. 2. Police, příslušenství, prostor pro čerstvé potraviny atd. v chladničku je nutno řádně upoutat lepicí páskou, aby nedocházelo k vibracím. 3. Obaly je nutno upevnit silnými páskami a lany a je nutno dodržovat pravidla pro přepravu vytištěná na obalu. Nezapomeňte... Každý recyklovaný materiál je nezbytný zdroj pro přírodu a naše národní zdroje. Pokud chcete přispět k recyklaci obalových materiálů, další informace získáte od orgánů ochrany životního prostředí nebo místních úřadů. Než chladničku zapnete Než začnete používat chladničku, zkontrolujte následující: 1. Je vnitřek chladničky suchý a může za ní volně obíhat vzduch? 2. Oba plastové klínky nainstalujte podle obrázku. Plastové klínky zajistí potřebnou vzdálenost mezi vaší chladničkou a zdí, aby se zajistilo proudění vzduchu. (Uvedený obrázek je jen příklad a neshoduje se přesně s vaším výrobkem.) 3. Vyčistěte vnitřek chladničky podle kapitoly Údržba a čištění. 4. Zapojte chladničku do sítě. Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení prostoru chladničky. 5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru. Kapalina a plyn v chladicí soustavě mohou také vydávat zvuky, i když kompresor neběží, což je poměrně normální. 6. Přední kraje chladničky mohou být teplé. Je to zcela normální. Tyto oblasti mají být teplé, aby nedocházelo ke kondenzaci. Zapojení do sítě Připojte výrobek k uzemněné zásuvce, která je chráněna pojistkou vhodné kapacity. Důležité: Spojení musí být v souladu s národními předpisy. Napájecí kabel musí být po instalaci snadno dostupný. Specifikované napětí musí být rovné napětí v síti. K připojení nepoužívejte prodlužovací kabely a vícecestné zásuvky. B Poškozený napájecí kabel musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář. B Výrobek nesmíte používat, dokud není opraven! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem! Likvidace obalu Obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné. Udržujte materiály mimo dosah dětí nebo je zlikvidujte v souladu s pokyny zpracování odpadů. Nelikvidujte je s běžným domovním odpadem. Balení chladničky je z recyklovatelných materiálů. 8 CZ

10 Likvidace vaší staré chladničky Starou chladničku zlikvidujte tak, abyste neohrozili životní prostředí Informace o likvidaci chladničky získáte u autorizovaného prodejce nebo odpadového odboru vašeho města. Před likvidací vaší chladničky odřízněte zástrčku a v případě, že jsou na dveřích zámky, zneškodněte je, aby nedošlo k ohrožení dětí. Umístění a instalace A Pokud nejsou vstupní dveře do místnosti, v níž chladničku nainstalujete, dostatečně široké, aby chladnička prošla, kontaktujte autorizovaný servis a nechte sejmout dveře chladničky a protáhněte je bokem. 1. Chladničku umístěte na místo, které umožňuje snadnou obsluhu. 2. Chladničku umístěte mimo zdroje tepla, vlhka a přímé světlo. 3. Kolem chladničky musí být dostatečný prostor pro ventilaci, aby se zajistila účinnost provozu. Pokud máte chladničku umístit do výklenku, musí být nejméně 5 cm od stropu a 5 cm od stěn. Pokud je na podlaze koberec, musíte zvednout produkt o 2,5 cm nad zem. 4. Umístěte chladničku na rovnou podlahu, aby nedocházelo ke kymácení. 9 CZ

11 Výměna vnitřní žárovky Za účelem výměny žárovky osvětlení v chladničce prosím kontaktujte Autorizovaný servis. Lampa (y) použité v tomto přístroji nejsou vhodné pro osvětlení místnosti domácnosti. Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci uživateli umístit potraviny do chladničky / mrazničky bezpečně a pohodlně. Žárovky použité v tomto spotřebiči musí vydržet extrémní fyzické podmínky, např. teploty pod -20 C.

12 Změna dvířek Postupujte podle pořadí CZ

13 4 Příprava Chladničku instalujte nejméně 30 cm od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, trouby, ústřední topení a sporáky a nejméně 5 cm od elektrických trub, neumisťujte ji na přímé sluneční světlo. Teplota prostředí v místnosti, kde instalujete chladničku, by měla být nejméně 10 C. Používání chladničky za chladnějších podmínek se nedoporučuje vzhledem k její účinnosti. Zajistěte, aby byl vnitřek vaší chladničky důkladně vyčištěn. Pokud vedle sebe instalujete dvě chladničky, měl by mezi nimi být rozestup nejméně 2 cm. Když spustíte chladničku poprvé, dodržujte následující pokyny během prvních šesti hodin. Dveře neotevírejte často. Musí běžet prázdná bez vkládání potravin. Neodpojujte chladničku. Pokud dojde k výpadku energie, prostudujte si varování v kapitole Doporučená řešení problémů. Původní obaly a pěnové materiály uschovejte pro budoucí přepravu či přesun. 12 CZ

14 5 Používání chladničky MIN Tlačítko nastavení teploty Vnitřní teplota chladničky se mění z následujících důvodů; Teploty podnebí, Časté otevírání dveří a nechávání dveří dlouho otevřených, Vložené jídlo do chladničky bez ochlazení na pokojovou teplotu, Umístění chladničky v místnosti (např. na slunci). Můžete upravit teplotu uvnitř z těchto důvodů pomocí termostatu. Čísla kolem tlačítka termostatu označují stupně chlazení. Pokud je okolní teplota (v pokoji nebo garáži) 0 ºC až -15 ºC, doporučujeme vám nastavit tlačítko do polohy 4, abyste dosáhli teploty -18 C v prostoru mrazničky. Nižších teplot dosáhnete pootočením tlačítka nastavení k poloze max. Maximální objem pro mražené potraviny dosáhnete bez použití krytu horní police v prostoru mrazničky. Spotřeba energie vašeho spotřebiče je uváděna za situace, kdy je prostor mrazničky plně naplněn bez použití krytu horní police. Odmrazení Prostor chladničky V prostoru chladničky dochází k plně automatickému odmrazení. Kapky vody a námraza do síly 7-8 mm se mohou objevit na zadní stěně chladničky, když se chladnička ochlazuje. Tyto jevy jsou normálním důsledkem systému chlazení. Námraza se uvolní automaticky v určitých intervalech díky automatickému odmrazení na zadní stěně. Uživatel nemusí odškrabávat námrazu nebo stírat kapky vody. Voda po odmrazení stéká do drážky pro sběr vody a teče do výparníku odvodňovací trubicí, kde se sama vypařuje. Pravidelně kontrolujte průchodnost odvodňovací trubice a podle potřeby ji čistěte. Prostor chladničky se odmrazuje automaticky. 13 CZ

15 6 Údržba a čištění A Nikdy na čištění nepoužívejte benzín, technický benzín a podobné materiály. B Doporučujeme odpojit přístroj od sítě, než jej začnete čistit. B Nikdy nepoužívejte brusné nástroje, mýdlo, domovní čistič, odmašťovač či voskové čistidlo. C Používejte vlažnou vodu pro vyčištění skříně a otřete ji pak dosucha. C Používejte vlhký hadřík namočený do roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej dosucha otřete. B Zajistěte, aby do krytu světla a jiných elektrických prvků nepronikla voda. B Pokud chladničku delší dobu nebudete používat, odpojte napájecí kabel, vyjměte všechny potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře otevřené. C Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení částečkami potravin. A Pro odstranění polic ve dveřích odstraňte všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní polici vzhůru ze základny. A K čištění vnějších povrchů a chrómem potažených součástí produktu nikdy nepoužívejte čistící prostředky nebo vodu, která obsahuje chlór. Chlór způsobuje korozi takových kovovoých povrchů. Ochrana plastových ploch C Nevkládejte tekuté oleje nebo pokrmy s obsahem oleje do chladničky v neuzavřených nádobách, jelikož poškodí plastovou plochu vaší chladničky. V případě rozlití nebo rozetření oleje na plastové ploše vyčistěte a opláchněte příslušnou část plochy teplou vodou. 14 CZ

16 7 Doporučená řešení problémů Než zavoláte do servisu, projděte si tento seznam. Možná vám ušetří čas a peníze. Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nejsou způsobeny vadným zpracováním či použitými materiály. Některé zde uvedené funkce nemusejí být přítomny na vašem výrobku. Chladnička nefunguje. Je chladnička řádně zapojena? Zasuňte zástrčku do sítě. Není vypálena pojistka zástrčky, do níž je chladnička zapojena, nebo hlavní pojistka? Zkontrolujte pojistku. Kondenzace na boční stěně prostoru chladničky (MULTIZONE, COOL CONTROL a FLEXI ZONE). Velmi nízká teplota prostředí. Časté otevírání a zavírání dveří. Vysoká vlhkost v prostředí. Skladování potravin s obsahem kapalin v otevřených nádobách. Nechání otevřených dveří. Přepnutí termostatu na nižší teplotu. Snížení času otevřených dveří nebo méně časté použití. Zakrytí potravin v otevřených nádobách vhodným materiálem. Otřete kondenzaci suchým hadrem a ověřte, zda je stále přítomna. Kompresor neběží Tepelná pojistka kompresoru se zapne během náhlého výpadku energie nebo odpojení a zapojení, jelikož tlak chladicího média v chladicí soustavě chladničky není dosud vyvážen. Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách. Kontaktujte servis, pokud se chladnička nespustí na konci této doby. Chladnička je v režimu odmražování. Toto je normální pro chladničku s plně automatickým odmražováním. Cyklus odmražení probíhá pravidelně. Chladnička není zapojena do zásuvky. Ověřte, zda je zástrčka řádně zasunuta do zásuvky. Je správně nastavena teplota? Možná je odpojeno napájení. 15 CZ

17 Chladnička často běží nebo běží dlouhodobě. Nový výrobek může být širší než předchozí. Je to zcela normální. Cětší chladničky fungují delší dobu. Okolní teplota v místnosti je možná vysoká. Je to zcela normální. Chladnička možná byla nedávno zapojena nebo byla naplněna potravinami. Ochlazování chladničky může trvat o pár hodin déle. V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů. Horké pokrmy způsobují delší fungování chladničky až do dosažení bezpečné teploty pro uchování. Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené. Teplý vzduch, který pronikl do chladničky, způsobil dlouhodobější chod chladničky. Otevírejte dveře méně často. Mraznička nebo dveře chladničky zůstaly dokořán. Zkontrolujte, zda jsou dveře pevně zavřeny. Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a počkejte na dosažení této teploty. Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být ušpiněno, opotřebené, prasklé nebo nesprávně usazené. Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškození/ prasklé těsnění způsobuje dlouhodobý chod chladničky pro udržení správné teploty. Teplota mrazničky je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je dostatečná. Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu mrazničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji. Teplota chladničky je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná. Teplota chladničky může být nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji. Jídlo v chladničce začíná mrznout. Teplota chladničky může být nastavena na velmi nízkou teplotu. Upravte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji. Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká. Teplota chladničky může být nastavena na velmi vysokou teplotu. Nastavení chladničky má vliv na teplotu v mrazničce. Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky, dokud teplota v chladničce nebo mrazničce nedosáhne dostatečnou hodnotu. Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené; otevírejte je méně často. Možná jste nechali nedovřená dvířka; zavírejte je úplně. V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů. Počkejte, až chladnička nebo mraznička dosáhne požadované teploty. Chladnička byla nedávno zapojena. Úplné ochlazení chladničky trvá nějakou dobu. 16 CZ

18 Provozní hluk se zvyšuje, když je chladnička zapnutá. Provozní vlastnosti chladničky se mohou změnit podle výkyvů okolní teploty. Je to normální, nejde o poruchu. Vibrace nebo hluk. Podlaha není rovná nebo je slabá. Chladnička se při pohybu kymácí. Ověřte, zda je podlaha dostatečně pevná pro chladničku a zda je rovná. Hluk mohou způsobovat předměty vkládané na chladničku. Předměty na horní straně chladničky sejměte. Ozvývá se zvuk z chladničky jako rozlévání kapaliny nebo stříkání. Proudění kapalin a plynu se může objevit v souladu s provozními zásadami vaší chladničky. Je to normální, nejde o poruchu. Ozývá se hluk jako kvílení větru. Jsou v provozu ventilátory pro ochlazení chladničky. Je to normální, nejde o poruchu. Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky. Horké a vlhké počasí zvyšuje tvorbu ledu a kondenzace. Je to normální, nejde o poruchu. Možná zůstala nedovřená dvířka; zajistěte úplné uzavření dveří. Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené; otevírejte je méně často. Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi. Ve vzduchu může být vlhkost; toto je ve vlhkém počasí poměrně normální. Po poklesu vlhkosti kondenzace zmizí. Nepříjemný zápach v chladničce. Chladničku je nutno vyčistit uvnitř. Vyčistěte vnitřek chladničky houbičkou, vlažnou vodou nebo karbonovou vodou. Některé nádoby či obalové materiály mohou způsobit zápach. Použijte odlišnou nádobu nebo obalový materiál jiné značky. Dvířka se nezavírají. Zabalené potraviny mohou bránit v zavírání dveří. Vyměňte obaly, které brání v chodu dveří. Chladnička nestojí zcela svisle na podlaze a při pohybu se mírně pohupuje. Upravte seřizovací šrouby. Podlaha není rovná či silná. Ověřte, zda je podlaha rovná a unese chladničku. Přihrádky na čerstvé potraviny jsou zaseklé. Potraviny se možná dotýkají horní strany zásuvek. Upravte rozložení potravin v zásuvce. 17 CZ

19 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι το προϊόν σας, που έχει κατασκευαστεί σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και έχει ελεγχθεί με τις πιο αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, θα σας προσφέρει μια αποδοτική υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος σας πριν το χρησιμοποιήσετε και κατόπιν να το φυλάξετε σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά. Το παρόν εγχειρίδιο Θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ασφάλεια. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσπελάσιμο μέρος γιατί μπορεί να το χρειαστείτε αργότερα. Επιπλέον, διαβάστε και την υπόλοιπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν σας. Έχετε υπόψη σας ότι το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλα μοντέλα. Σύμβολα και οι περιγραφές τους Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει τα εξής σύμβολα: C Σημαντικές πληροφορίες ή πρακτικές συμβουλές για τη χρήση. A Προειδοποίηση για συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία. Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση. B

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Το ψυγείο σας 3 2 Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 4 Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης... 4 Για προϊόντα με διανομέα νερού:... 6 Ασφάλεια των παιδιών... 6 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τελική διάθεση του προϊόντος:... 7 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS):... 7 Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία...7 Προειδοποίηση HCA (Για συσκευές Ψύξης - Θέρμανσης)... 7 Τι πρέπει να κάνετε για εξοικονόμηση ενέργειας Εγκατάσταση 9 Σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την εκ νέου μεταφορά του ψυγείου... 9 Πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο σας...9 Διάθεση των υλικών συσκευασίας.. 10 Διάθεση του παλιού σας ψυγείου Τοποθέτηση και εγκατάσταση Αντικατάσταση της εσωτερικής λάμπας Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των πορτών Προετοιμασία Χρήση του ψυγείου σας 14 Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας...14 Απόψυξη Συντήρηση. και καθαρισμός 15 Προστασία των πλαστικών επιφανειών Συνιστώμενες λύσεις για προβλήματα 16 2 EL

21 1 Το ψυγείο σας Εσωτερικός φωτισμός 2. Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 3. Ρυθμιζόμενα ράφια 4. Στήριγμα μπουκαλιών 5. Κανάλι συλλογής νερού απόψυξης Σωλήνας αποστράγγισης 6. Κάλυμμα συρταριών λαχανικών 7. Συρτάρι λαχανικών 8. Θήκη για παγάκια 9. Χώρος κατάψυξης 10. Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας 11. Θήκη αυγών 12. Ράφι μπουκαλιών 13. Χώρος συντήρησης 14. Χώρος κατάψυξης Οι εικόνες σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται ακριβώς στο προϊόν σας. Αν ορισμένα τμήματα δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν που έχετε προμηθευτεί, τότε ισχύουν για άλλα μοντέλα.

22 2 Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Παρακαλούμε να μελετήσετε τις πληροφορίες που ακολουθούν. Η μη τήρηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμών ή υλικών ζημιών. Αν δεν το κάνετε αυτό, θα καταστεί άκυρη κάθε εγγύηση και κάθε δέσμευση περί αξιοπιστίας. Ο χρόνος ωφέλιμης ζωής της μονάδας που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Αυτή είναι η περίοδος διατήρησης των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τα περιγραφόμενα. Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης Το προϊόν αυτό προορίζεται να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και κλειστές περιοχές όπως είναι τα σπίτια σε κλειστούς χώρους εργασίας όπως καταστήματα και γραφεία σε κλειστούς χώρους ενδιαίτησης όπως αγροτόσπιτα, ξενοδοχεία, πανσιόν. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο. Γενικές οδηγίες ασφαλείας Όταν θέλετε να πετάξετε ως άχρηστο ή να ανακυκλώσετε το προϊόν, συνιστούμε για τις απαιτούμενες πληροφορίες να συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τους αρμόδιους φορείς. Να συμβουλεύεστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για όλες τις ερωτήσεις και προβλήματα σχετικά με το ψυγείο. Μην επεμβαίνετε και μην αφήνετε οποιονδήποτε άλλον να επέμβει στο ψυγείο χωρίς να ειδοποιήσετε το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην καταναλώνετε παγωτό και παγοκύβους αμέσως μόλις τα βγάλετε από το χώρο της κατάψυξης! (Αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα στο στόμα σας). Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην τοποθετείτε στην κατάψυξη ποτά ή αναψυκτικά σε μπουκάλια ή μεταλλικά κουτιά. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να σκάσουν. Μην αγγίζετε τα παγωμένα τρόφιμα με τα χέρια, γιατί μπορεί να κολλήσουν στο χέρι σας. Αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή την απόψυξη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ ατμό και ατμοποιημένα καθαριστικά υλικά στις διαδικασίες καθαρισμού και απόψυξης του ψυγείου σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ατμός μπορεί να έλθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και να γίνει η αιτία βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα του ψυγείου σας, όπως η πόρτα, ως μέσο στήριξης ή ως σκαλοπάτι. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου. Μην προξενήσετε ζημιά με εργαλεία διάτρησης ή κοπής στα μέρη της συσκευής όπου κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο. Το ψυκτικό μέσο που μπορεί να εκτιναχθεί αν τρυπήσουν οι δίοδοι αερίου του εξατμιστήρα, των επεκτάσεων σωλήνων ή των επιφανειακών επικαλύψεων, προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα και τραυματισμό στα μάτια. Μην καλύπτετε και μην φράσσετε με οποιοδήποτε υλικό τα ανοίγματα αερισμού του ψυγείου σας. 4 EL

23 Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές που γίνονται από αναρμόδια άτομα δημιουργούν κινδύνους για το χρήστη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή επισκευών, να αποσυνδέετε το ψυγείο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είτε απενεργοποιώντας τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη είτε βγάζοντας το φις από την πρίζα. Για την αποσύνδεση του φις μην τραβάτε το καλώδιο. Τοποθετείτε τα ποτά που έχουν σχετικά μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα σφικτά κλεισμένα και σε κατακόρυφη θέση. Ποτέ μην αποθηκεύετε στο ψυγείο μπουκάλια σπρέι που περιέχουν εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης, εκτός από τα μέσα που συνιστά ο κατασκευαστής. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικά, αισθητηριακά ή διανοητικά προβλήματα ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας (περιλαμβανομένων παιδιών), εκτός αν τα άτομα βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή που θα τα καθοδηγήσει όπως απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος Μη χρησιμοποιήσετε το ψυγείο αν έχει υποστεί βλάβη ή ζημιά. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σέρβις. Η ηλεκτρική ασφάλεια του ψυγείου σας θα είναι εγγυημένη μόνον αν το σύστημα γείωσης του σπιτιού σας συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα. Η έκθεση του προϊόντος σε βροχή, χιόνι, ήλιο και άνεμο δημιουργεί κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια με το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, για την αποφυγή κινδύνου επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μη συνδέσετε το ψυγείο στην πρίζα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αλλιώς, μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. Το ψυγείο αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η ετικέτα τεχνικών προδιαγραφών βρίσκεται πάνω στο αριστερό τοίχωμα στο εσωτερικό του ψυγείου. Ποτέ μη συνδέσετε το ψυγείο σας σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο. Αν το ψυγείο σας διαθέτει μπλε φως, μην κοιτάζετε το μπλε φως μέσω οπτικών διατάξεων. Για ψυγεία με μη αυτόματο σύστημα ελέγχου, μετά από διακοπή ρεύματος περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν θέσετε πάλι το ψυγείο σε λειτουργία. Σε περίπτωση μεταβίβασης, το παρόν εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να παραδοθεί στον καινούριο ιδιοκτήτη του προϊόντος. Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο ρεύματος όταν μεταφέρετε το ψυγείο. Αν το καλώδιο τσακίσει μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το φις με υγρά χέρια όταν συνδέετε το προϊόν στην πρίζα. 5 EL

24 Μη συνδέσετε το ψυγείο σε πρίζα που δεν είναι καλά στερεωμένη στη θέση της. Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει ποτέ να πιτσιλίζετε νερό απ' ευθείας σε εσωτερικά ή εξωτερικά μέρη του προϊόντος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιά και έκρηξης, μην ψεκάζετε κοντά στο ψυγείο υλικά που περιέχουν εύφλεκτα αέρια όπως προπάνιο κ.λ.π. Ποτέ μην τοποθετείτε πάνω στο ψυγείο δοχεία που περιέχουν νερό, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο με υπερβολική ποσότητα τροφίμων. Αν υπερφορτωθεί το ψυγείο, όταν ανοίγετε την πόρτα τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν και να σας κτυπήσουν ή να προξενήσουν ζημιά στο ψυγείο. Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ψυγείο. Διαφορετικά μπορεί να πέσουν όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα του ψυγείου. Επειδή για τη φύλαξή τους απαιτούνται ακριβείς συνθήκες θερμοκρασίας, δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο εμβόλια, φάρμακα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, επιστημονικά υλικά κλπ. Το ψυγείο θα πρέπει να αποσυνδέεται από το ρεύμα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα ενδεχόμενο πρόβλημα στο καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τα άκρα του φις ρευματοληψίας πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, αλλιώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Τα άκρα του φις πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα στεγνό πανί, αλλιώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Το ψυγείο μπορεί να μετακινηθεί αν τα ρυθμιζόμενα πόδια δεν έχουν ρυθμιστεί ώστε να έχουν σταθερή επαφή με το δάπεδο. Η σωστή στερέωση των ρυθμιζόμενων ποδιών στο δάπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετακίνηση του ψυγείου. Όταν μεταφέρετε το ψυγείο μην το κρατάτε από τη λαβή της πόρτας. Διαφορετικά, αυτή μπορεί να σπάσει. Όταν χρειαστεί να εγκαταστήσετε το ψυγείο σας δίπλα σε άλλο ψυγείο ή καταψύκτη, η απόσταση ανάμεσα στις συσκευές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 εκ. Διαφορετικά, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στα γειτονικά πλευρικά τοιχώματα. Για προϊόντα με διανομέα νερού: Η πίεση του νερού δικτύου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 bar. Η πίεση του νερού δικτύου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 bar. Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό. Ασφάλεια των παιδιών Αν το ψυγείο σας διαθέτει κλειδαριά, πρέπει να φυλάτε το κλειδί μακριά από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να μην επεμβαίνουν στο προϊόν. 6 EL

25 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τελική διάθεση του προϊόντος: Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ). Το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην απορρίψετε το απόβλητο προϊόν μαζί με τα κανονικά οικιακά και άλλα απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές σας αρχές σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής. Συμμόρφωση με την Οδηγία περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS): Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS) (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επικίνδυνα και απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία. Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απόβλητα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές. Προειδοποίηση HCA (Για συσκευές Ψύξης - Θέρμανσης) Αν το ψυκτικό σύστημα της συσκευής σας περιέχει R600a: Το αέριο αυτό είναι εύφλεκτο. Για το λόγο αυτό, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα και τις σωληνώσεις του κατά τη χρήση και τη μεταφορά της συσκευής. Σε περίπτωση ζημιάς, κρατήστε τη συσκευή σας μακριά από ενδεχόμενες πηγές φωτιάς οι οποίες μπορούν να κάνουν το προϊόν να πιάσει φωτιά και αερίστε το χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένη η μονάδα. Αγνοήστε αυτή την προειδοποίηση αν το ψυκτικό σύστημα της συσκευής σας περιέχει R134a. Ο τύπος αερίου που χρησιμοποιείται στο προϊόν αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων η οποία βρίσκεται πάνω στο αριστερό τοίχωμα στο εσωτερικό του ψυγείου. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε το προϊόν σε φωτιά. 7 EL

26 Τι πρέπει να κάνετε για εξοικονόμηση ενέργειας Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου σας ανοικτές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά ή ποτά στο ψυγείο σας. Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο σας, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σας σε απ' ευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα όπως φούρνους, πλυντήρια πιάτων ή σώματα θέρμανσης. Φροντίζετε να διατηρείτε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία. Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μπορείτε να φυλάξετε τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων στην κατάψυξη όταν αφαιρέστε το ράφι ή το συρτάρι της κατάψυξης. Η αναφερόμενη τιμή κατανάλωσης ενέργειας για το ψυγείο σας προσδιορίστηκε ενώ είχε αφαιρεθεί το ράφι ή το συρτάρι της κατάψυξης και με το μέγιστο φορτίο τροφίμων. Δεν υπάρχει πρόβλημα από τη χρήση ραφιού ή συρταριού ανάλογα με τα σχήματα και τα μεγέθη των τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν. Η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων στο χώρο συντήρησης θα παρέχει και εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων. 8 EL

27 3 Εγκατάσταση B Παρακαλούμε να θυμάστε ότι δεν θα θεωρείται υπεύθυνος ο κατασκευαστής αν δεν τηρηθούν οι πληροφορίες που δίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την εκ νέου μεταφορά του ψυγείου 1. Θα πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το ψυγείο σας πριν από οποιαδήποτε μεταφορά. 2. Πριν τοποθετήσετε πάλι το ψυγείο στη συσκευασία του, τα ράφια, τα αξεσουάρ, το συρτάρι λαχανικών κλπ. θα πρέπει να στερεωθούν με χρήση κολλητικής ταινίας για προστασία από τα τραντάγματα. 3. Η συσκευασία θα πρέπει να ασφαλιστεί με ταινίες κατάλληλου πάχους και γερά σχοινιά και θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες μεταφοράς που είναι τυπωμένοι στο κιβώτιο. Μην ξεχνάτε... Κάθε υλικό που ανακυκλώνεται είναι μια απαραίτητη πηγή υλικών προς όφελος της φύσης και των εθνικών μας πόρων. Αν επιθυμείτε να συμβάλετε στην ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από τους περιβαλλοντικούς φορείς ή τις τοπικές αρχές. Πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο σας Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ψυγείο σας ελέγξτε τα εξής: Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου όπως συνιστάται στην ενότητα "Συντήρηση και καθαρισμός". Συνδέστε το ψυγείο στην πρίζα στον τοίχο. Όταν ανοιχτεί η πόρτα, το εσωτερικό φως στο χώρο συντήρησης θα ανάψει. Οι μπροστινές ακμές του ψυγείου μπορεί να είναι θερμές στο άγγιγμα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι περιοχές αυτές έχουν σχεδιαστεί να είναι θερμές ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση. 1. Είναι το εσωτερικό του ψυγείου στεγνό και μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα στο πίσω του μέρος; 2. Εισάγετε τις 2 πλαστικές σφήνες στο πίσω σύστημα αερισμού, όπως δείχνει η ακόλουθη εικόνα. Οι πλαστικές σφήνες θα παρέχουν την απαιτούμενη απόσταση ανάμεσα στο ψυγείο σας και τον τοίχο ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα. 3. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου όπως συνιστάται στην ενότητα "Συντήρηση και καθαρισμός". Ηλεκτρική σύνδεση Συνδέστε τη συσκευή σας σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια κατάλληλης ονομαστικής τιμής ρεύματος. Σημαντική παρατήρηση: Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς. Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση. Η καθοριζόμενη ηλεκτρική τάση πρέπει να είναι ίδια με την τάση ρεύματος του δικτύου σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια προέκτασης και πολύπριζα για τη σύνδεση στο ρεύμα. B Αν ένα καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από αδειούχο ειδικό τεχνικό. B Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής πριν την επισκευή! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 9 EL

28 Διάθεση των υλικών συσκευασίας Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά ή πετάξτε τα αφού τα διαχωρίσετε ανάλογα με τις οδηγίες για απόβλητα. Μην τα πετάξετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Η συσκευασία του ψυγείου σας έχει παραχθεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Διάθεση του παλιού σας ψυγείου Απορρίψτε το παλιό σας ψυγείο με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του ψυγείου σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο έμπορο που συνεργάζεστε ή τις δημοτικές σας αρχές. Πριν πετάξετε το ψυγείο σας, κόψτε το καλώδιο ρεύματος, και, αν υπάρχουν κλειδαριές σε πόρτες, καταστήστε τις μη λειτουργικές, για την προστασία των παιδιών από οποιονδήποτε κίνδυνο. Τοποθέτηση και εγκατάσταση AΑν η πόρτα εισόδου του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το ψυγείο δεν είναι αρκετά πλατιά για να περάσει το ψυγείο, τότε καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για να αφαιρέσει την πόρτα του ψυγείου σας και να το περάσει μέσα από την πόρτα με το πλάι. 1. Εγκαταστήστε το ψυγείο σε θέση που προσφέρει ευκολία στη χρήση. 2. Κρατήστε το ψυγείο σας μακριά από πηγές θερμότητας, μέρη με υγρασία και από απ' ευθείας ηλιακό φως. 3. Πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από το ψυγείο σας για να επιτυγχάνεται αποδοτική λειτουργία. Αν το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε εσοχή στον τοίχο, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 5 εκ. από το ταβάνι και 5 εκ. από τον τοίχο. Αν το πάτωμα είναι καλυμμένο με χαλί, το προϊόν σας θα πρέπει να ανυψωθεί κατά 2,5 εκ. από το δάπεδο. 4. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε δάπεδο με επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθούν τα τραντάγματα.

29 Αντικατάσταση της εσωτερικής λάμπας Για αλλαγή της λάμπας φωτισμού του ψυγείου σας, καλέστε το τοπικό σας εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ο λαμπτήρας (οι λαμπτήρες) που χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλος(-οι) για φωτισμό των οικιακών χώρων. Ο σκοπός αυτού του λαμπτήρα είναι να βοηθά το χρήστη να βρίσκει με ασφάλεια και άνεση τα τρόφιμα στη συντήρηση/κατάψυξη. Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή πρέπει να είναι ανθεκτικές σε ακραίες φυσικές συνθήκες, όπως θερμοκρασίες κάτω από -20 C.

30 Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των πορτών Προχωρήστε σύμφωνα με την σειρά των αριθμών EL

31 4 Προετοιμασία C Το ψυγείο σας θα πρέπει να εγκατασταθεί σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. από πηγές θερμότητας όπως εστίες μαγειρέματος, φούρνους, σώματα κεντρικής θέρμανσης και σόμπες και τουλάχιστον 5 εκ. μακριά από ηλεκτρικούς φούρνους και δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε μέρη όπου δέχεται απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία. C Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου που τοποθετείτε το ψυγείο σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 C. Η λειτουργία του ψυγείου σας σε πιο κρύες συνθήκες από αυτές δεν συνιστάται από την άποψη της απόδοσής του. C Παρακαλούμε να φροντίζετε να διατηρείτε το εσωτερικό του ψυγείου σας σχολαστικά καθαρό. C Αν πρέπει να εγκατασταθούν δύο ψυγεία το ένα δίπλα στο άλλο, θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 2 εκ. C Όταν θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία για πρώτη φορά, παρακαλούμε τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τις αρχικές έξι ώρες. - Η πόρτα δεν θα πρέπει να ανοίγει συχνά. - Το ψυγείο θα πρέπει να λειτουργήσει κενό, χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό του. - Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο σας από το ρεύμα. Αν συμβεί μια ανεξέλεγκτη διακοπή ρεύματος, δείτε τις προειδοποιήσεις στην ενότητα Συνιστώμενες λύσεις για προβλήματα. C Η αρχική συσκευασία και τα αφρώδη υλικά θα πρέπει να φυλαχτούν για μελλοντικές μεταφορές ή μετακόμιση. 13 EL

32 5 Χρήση του ψυγείου σας MIN Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου σας μεταβάλλεται για τους εξής λόγους: Εποχική διακύμανση θερμοκρασίας περιβάλλοντος, Συχνό άνοιγμα και παραμονή ανοικτής για μεγάλα διαστήματα της πόρτας, Τοποθέτηση στο ψυγείο τροφίμων χωρίς πρώτα να ψυχθούν στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, Θέση του ψυγείου στο δωμάτιο (π.χ. έκθεση σε ηλιακό φως). Μπορείτε να αντισταθμίσετε τη διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας για τέτοιες αιτίες χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη. Οι αριθμοί περιμετρικά του κουμπιού δείχνουν τους βαθμούς ψύξης. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος (στο δωμάτιο ή στο γκαράζ) είναι μεταξύ 0 C και -15 C, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το κουμπί στη ρύθμιση 4 ώστε να επιτευχθεί θερμοκρασία -18 C στο χώρο της κατάψυξης. Χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να επιτευχθούν ρυθμίζοντας το περιστροφικό κουμπί ρύθμισης προς τη θέση μέγιστης ψύξης (max). Ο μέγιστος χώρος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων μπορεί να επιτευχθεί όταν δεν χρησιμοποιείται το κάλυμμα πάνω ραφιού στο χώρο της κατάψυξης. Η αναφερόμενη τιμή κατανάλωσης ισχύος της συσκευής σας αφορά πλήρες φορτίο στο χώρο κατάψυξης χωρίς χρήση του καλύμματος πάνω ραφιού. Απόψυξη Χώρος συντήρησης Ο χώρος συντήρησης εκτελεί πλήρως αυτόματη απόψυξη. Όταν η θερμοκρασία στο χώρο συντήρησης πέφτει, στο πίσω τοίχωμα του εσωτερικού του μπορεί να δημιουργηθούν σταγονίδια νερού και πάχνη πάχους μέχρι 7-8 χιλ. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος ψύξης. Η πάχνη που δημιουργείται αποψύχεται με την εκτέλεση αυτόματης απόψυξης σε ορισμένα διαστήματα χάρη στο σύστημα αυτόματης απόψυξης στο πίσω τοίχωμα. Δεν απαιτείται από το χρήστη να ξύσει την πάχνη ή να απομακρύνει τα σταγονίδια νερού. Το νερό που παράγεται κατά την απόψυξη περνάει από την αυλάκωση συλλογής νερού και ρέει στον εξατμιστή μέσα από το σωλήνα αποστράγγισης. Στον εξατμιστή το νερό εξατμίζεται αυτόματα. Ελέγχετε τακτικά μήπως ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος και καθαρίστε τον, αν χρειάζεται, με το ραβδάκι που βρίσκεται στην οπή. Ο χώρος κατάψυξης διαθέτει αυτόματη απόψυξη. 14 EL

33 6 Συντήρηση και καθαρισμός A Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη, βενζόλιο ή παρόμοια υλικά για τον καθαρισμό. B Συνιστούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. C Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό οποιοδήποτε αιχμηρό όργανο που χαράζει, σαπούνι, οικιακά καθαριστικά, απορρυπαντικά και γυαλιστικά κεριού. C Για να καθαρίσετε το περίβλημα του ψυγείου σας, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και κατόπιν σκουπίστε το για να στεγνώσει. C Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε πανί που έχει υγρανθεί ελαφρά σε διάλυμα από μια κουταλιά του γλυκού μαγειρικής σόδας σε περίπου μισό λίτρο νερού. Κατόπιν σκουπίστε τις επιφάνειες για να στεγνώσουν. B Φροντίστε απαραίτητα να μην εισέλθει νερό στο περίβλημα της λάμπας και σε άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα. B Εάν το ψυγείο σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, καθαρίστε το και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη. C Ελέγχετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις στις πόρτες για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σωματίδια τροφίμων. C Για να αφαιρέσετε ένα ράφι πόρτας, αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα και κατόπιν απλά σπρώξτε το ράφι προς τα πάνω ώστε να βγει από τη βάση του. C Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικούς παράγοντες ή νερό που περιέχει χλώριο για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες και τα επιχρωμιωμένα εξαρτήματα του προϊόντος. Το χλώριο προκαλεί διάβρωση σε μεταλλικές επιφάνειες αυτού του είδους. Προστασία των πλαστικών επιφανειών C Μην τοποθετείτε υγρά λάδια ή φαγητά μαγειρεμένα σε λάδι στο ψυγείο σας σε μη σφραγισμένα δοχεία, επειδή προξενούν βλάβες στις πλαστικές επιφάνειες του ψυγείου σας. Σε περίπτωση που χυθεί ή αλειφτεί λάδι στις πλαστικές επιφάνειες, αμέσως καθαρίστε και ξεπλύνετε το επηρεαζόμενο μέρος της επιφάνειας με χλιαρό νερό. 15 EL

34 7 Συνιστώμενες λύσεις για προβλήματα Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. Έτσι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει συχνά παράπονα που δεν είναι αποτέλεσμα ελαττωμάτων της κατασκευής ή των χρησιμοποιούμενων υλικών. Ορισμένες από τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ ίσως να μην υπάρχουν στη συσκευή σας. Το ψυγείο δεν λειτουργεί. Έχει συνδεθεί το ψυγείο σωστά στο ρεύμα; Συνδέστε το φις στην πρίζα στον τοίχο. Μήπως έχει καεί η ασφάλεια της πρίζας στην οποία έχει συνδεθεί το ψυγείο ή η γενική ασφάλεια; Ελέγξτε την ασφάλεια. Συμπύκνωση στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου συντήρησης. (MULTI ZONE, COOL CONTROL και FLEXI ZONE) Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. Πολύ υψηλή υγρασία περιβάλλοντος. Αποθήκευση τροφίμων που περιέχουν υγρά σε ανοικτά δοχεία. Η πόρτα έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη. Ρύθμιση του θερμοστάτη σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Μείωση του χρόνου που μένει ανοικτή η πόρτα ή λιγότερη συχνή χρήση της. Κάλυψη με κατάλληλο υλικό του φαγητού που φυλάσσεται σε ανοικτά δοχεία. Σκουπίστε τη συμπυκνωμένη υγρασία με στεγνό πανί και ελέγξτε αν επιμένει. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί Το προστατευτικό θερμικό του συμπιεστή θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ξαφνικών διακοπών ρεύματος ή αν η συσκευή αποσυνδεθεί και συνδεθεί γρήγορα στο ρεύμα, όταν η πίεση του ψυκτικού μέσου στο σύστημα ψύξης του ψυγείου δεν έχει εξισορροπηθεί ακόμα. Η λειτουργία του ψυγείου σας θα αρχίσει πάλι μετά από 6 λεπτά. Παρακαλούμε καλέστε το σέρβις αν το ψυγείο σας δεν ξεκινήσει πάλι μετά το τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος. Το ψυγείο βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης. Αυτό είναι κανονικό για ψυγείο που δεν διαθέτει απόλυτα αυτόματη απόψυξη. Ο κύκλος απόψυξης λαμβάνει χώρα περιοδικά. Το ψυγείο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. Έχουν γίνει σωστά οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας; Υπάρχει διακοπή ρεύματος. Καλέστε την εταιρία σας παροχής ηλεκτρισμού. 16 EL

35 Το ψυγείο ενεργοποιείται συχνά ή για πολλή ώρα. Το νέο σας ψυγείο μπορεί να είναι πλατύτερο από το παλαιό. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Τα μεγάλα ψυγεία λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι πολύ υψηλή. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Το ψυγείο ίσως συνδέθηκε στην πρίζα πρόσφατα ή μπορεί να έχει φορτωθεί με πολλά τρόφιμα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου σας στη θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει δύο ώρες επιπλέον. Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. Το πολύ ζεστό φαγητό προκαλεί λειτουργία του ψυγείου για περισσότερη ώρα έως ότου φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία φύλαξης των τροφίμων. Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο θερμός αέρας που έχει εισέλθει στο ψυγείο προκαλεί τη λειτουργία του ψυγείου για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ανοίγετε τις πόρτες λιγότερο συχνά. Η πόρτα του χώρου κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί να έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη. Ελέγξτε αν οι πόρτες έχουν κλείσει καλά. Το ψυγείο έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου σε υψηλότερο επίπεδο και περιμένετε έως ότου επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία. Η στεγανοποίηση πόρτας της συντήρησης ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη, φθαρμένη, σπασμένη ή δεν εφαρμόζει καλά. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση. Αν υπάρχει ζημιά/ σπάσιμο στη στεγανοποίηση της πόρτας, μπορεί να προκληθεί λειτουργία του ψυγείου για μεγαλύτερες περιόδους για να διατηρείται η τρέχουσα θερμοκρασία. Η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της συντήρησης είναι επαρκής. Η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. Η θερμοκρασία της συντήρησης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι επαρκής. Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. Τα τρόφιμα στα συρτάρια της συντήρησης παγώνουν. Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. 17 EL

36 Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή. Η θερμοκρασία της συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η ρύθμιση της συντήρησης έχει επίδραση στη θερμοκρασία της κατάψυξης. Αλλάξτε τη θερμοκρασία της συντήρησης ή κατάψυξης έως ότου η θερμοκρασία της συντήρησης ή κατάψυξης φθάσει σε επαρκές επίπεδο. Η πόρτα μπορεί να έχει μείνει μισάνοιχτη. Κλείστε καλά την πόρτα. Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. Περιμένετε έως ότου η συντήρηση ή η κατάψυξη φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Το ψυγείο μπορεί να έχει συνδεθεί στην πρίζα πρόσφατα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου απαιτεί χρόνο λόγω του μεγέθους του. Το ψυγείο παράγει θόρυβο παρόμοιο με το τικ τακ του ρολογιού. Ο θόρυβος προέρχεται από την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα του ψυγείου. Ο σκοπός της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας είναι η εξασφάλιση της διέλευσης ψυκτικού μέσου μέσα από το χώρο που μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασίες ψύξης ή κατάψυξης, και η εκτέλεση των λειτουργιών ψύξης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Ο θόρυβος λειτουργίας αυξάνεται όταν λειτουργεί το ψυγείο. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Κραδασμοί ή θόρυβος. Το δάπεδο δεν είναι ομαλό ή δεν είναι ανθεκτικό. Το ψυγείο ταλαντεύεται όταν μετακινηθεί ελαφρά. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι οριζόντιο, ανθεκτικό και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου. Ο θόρυβος μπορεί να προκαλείται από αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο ψυγείο. Αυτά τα είδη πρέπει να απομακρυνθούν από τη συσκευή. Υπάρχουν θόρυβοι σαν ροής ή ψεκασμού υγρού. Η ροή υγρών και αερίων είναι σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας του ψυγείου σας. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Υπάρχει θόρυβος σαν ανέμου που φυσά. Για την αποτελεσματική ψύξη του ψυγείου χρησιμοποιούνται συσκευές διακίνησης αέρα (ανεμιστήρες). Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου. Ο ζεστός και υγρός καιρός αυξάνει το σχηματισμό πάγου και συμπύκνωσης. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Η πόρτες είναι μισάνοιχτες. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι τελείως κλειστές. Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν ανοικτές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανοίγετε την πόρτα λιγότερο συχνά. 18 EL

37 Εμφανίζεται υγρασία στο εξωτερικό του ψυγείου ή ανάμεσα στις πόρτες. Ο καιρός μπορεί να είναι υγρός. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό σε περίπτωση υγρού καιρού. Όταν η υγρασία είναι μικρότερη, η συμπύκνωση θα πάψει να εμφανίζεται. Κακοσμία στο εσωτερικό του ψυγείου. Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαριστεί. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου, με ένα σφουγγάρι, χλιαρό νερό ή διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό. Ίσως η οσμή να προκαλείται από ορισμένα δοχεία ή υλικά συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό δοχείο ή διαφορετική μάρκα υλικού συσκευασίας. Η (Οι) πόρτα(-ες) δεν κλείνει(-ουν). Συσκευασίες τροφίμων ίσως να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. Μετατοπίστε τις συσκευασίες που εμποδίζουν την πόρτα. Το ψυγείο πιθανόν να μην είναι εντελώς κατακόρυφο στο δάπεδο και μπορεί να ταλαντεύεται όταν σπρωχτεί ελαφρά. Ρυθμίστε τις βίδες ανύψωσης. Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή δεν είναι ανθεκτικό. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι οριζόντιο και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου. Τα συρτάρια λαχανικών έχουν κολλήσει. Τα τρόφιμα μπορεί να αγγίζουν την οροφή του συρταριού. Ανακατανείμετε τα τρόφιμα στο συρτάρι. 19 EL

38 Kérjük, előbb olvassa el a használati útmutatót! Tisztelt Vásárló! Bízunk benne, hogy termékünk, mely egy modern gyárban készült, és a legaprólékosabb minőségirányítási eljárások alapján lett tesztelve, hatékony szolgáltatást fog biztosítani az Ön számára. Ehhez azt javasoljuk, hogy használat előtt alaposan olvassa el a teljes használati útmutatót, és azt ne dobja ki, mert a jövőben még szüksége lehet rá. Ez a használati útmutató Segít a készüléket gyors és biztonságos módon használni. A termék beszerelése és használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Tartsa be az utasításokat, főleg azokat, melyek a biztonságra vonatkozó információkat. A használati útmutatót tartsa olyan helyen, ahol a jövőben könnyen hozzá tud férni. Olvassa el a többi dokumentumot is, melyet a termékhez kapott. Ne feledje, ez a használati útmutató más modellekre is érvényes lehet. Szimbólumok és leírásuk Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat tartalmazza: C Fontos információ vagy hasznos tippek. A Figyelmeztetés élet vagy tulajdonra veszélyes körülményekre. B Figyelmeztetés elektromos feszültség miatt.

39 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Ön hűtőszekrénye 3 2 Fontos biztonsági figyelmeztetések 4 Rendeltetésszerű használat...4 Vízadagolóval ellátott termékek esetén;...6 Gyermekbiztonság...6 HCA Figyelmeztetés...6 Az energiatakarékosság jegyében teendő lépések Beüzemelés 8 A hűtő szállításakor figyelembe veendő dolgok...8 A hűtő üzembe helyezése előtt...8 Elektromos összeköttetés...8 A csomagolás leselejtezése...8 A régi hűtő leselejtezése...8 Elhelyezés és üzembe helyezés...9 Belső villanykörte cseréje...9 Az ajtónyitás megfordítása Előkészületek 11 5 A hűtőszekrény használata 12 Termosztát beállító gomb...12 Olvasztás Karbantartás és tisztítás 13 A műanyag felületek védelme A problémák javasolt megoldása 14 2 HU

40 1 Az Ön hűtőszekrénye ) Termosztát gomb 2) Lámpaborítás 3) Mozgatható polcok 4) Bortartó 5) Leolvasztott víz összegyűjtő csatorna - ürítőcső 6) Zöldségtartó fedője 7) Fiók 8) Jég pad 9) Fagyasztórekesz 10) Állítható ajtópolcok 11) Tojástartó 12) Üvegtartó polc 13) 14) Hűtőszekrény rekesz Fagyasztórekesz * opcionális A használati útmutatóban található képek szemléltető jellegűek, nem a valódi terméket ábrázolják. Amennyiben olyan részeket talál, melyek nem találhatók meg, az Ön által megvásárolt termékben, akkor azok más modellekre vonatkoznak. 3 HU

41 2 Fontos biztonsági figyelmeztetések Kérjük, olvassa el az alábbi információkat. A következő információk figyelmen kívül hagyása sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Ezenkívül valamennyi garancia érvényét veszti. A készülék élettartama 10 év. Ennyi ideig biztosítunk pótalkatrészeket a készülékhez, amennyiben azt rendeltetésszerűen használja. Rendeltetésszerű használat A terméket kizárólag beltérben és zárt területeken használja, pl. otthonok; zárt munkakörnyezetben használja, pl. boltok és irodák; zárt szállásokon használja, pl. parasztházak, hotelek, panziók. A terméket ne használja szabadban. Általános tudnivalók A termék leselejtezésével/kidobásával kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a hivatalos szolgáltatónál. A hűtővel kapcsolatos kérdésekkel és problémákkal kérjük, forduljon a hivatalos szervizhez. Saját maga, ill. nem hivatásos személyek nem javíthatják a hűtőt a hivatalos szerviz tájékoztatása nélkül. Fagyasztóval ellátott termék esetén; A fagyasztóból kivéve ne egye meg azonnal a jégkrémet vagy a jégkockákat! (Ez fagyási sérülést okozhat a szájban.) Fagyasztóval ellátott termékek esetén; Soha ne helyezzen a fagyasztóba helyezzen üveges vagy kannás italokat. A fagyasztóban ezek megrepedhetnek. 4 A fagyott ételeket ne fogja meg kézzel, mert hozzáragadhatnak a kezéhez. A tisztítás vagy leolvasztás előtt húzza ki a hűtőszekrényt. Permetes tisztítószert sose használjon a hűtő tisztításánál. Ez ugyanis rövidzárlatot vagy áramütést okozhat a hűtő elektromos alkatrészeivel való érintkezéskor. Soha ne használja a hűtő egyes elemeit, például az ajtót támasztékként vagy lépcsőként. Ne helyezzen el elektromos készüléket a hűtőben. Ne rongálja meg azon alkatrészeket, ahol a hűtőfolyadék áramlik, fúró vagy vágó eszközökkel. A párologtató gázvezetékeinek, a csőtoldalékok vagy a csőburkolatok megsérülésekor kifröccsenő hűtőfolyadék bőrirritációt és szemsérülést okoz. A hűtő szellőzőnyílásait ne takarja le vagy tömje be semmivel. Az elektromos berendezéseket kizárólag engedéllyel rendelkező személyek javíthatják. Az inkompetens személyek által elvégzett javítások veszélyforrást jelenthetnek. Meghibásodás, ill. karbantartási vagy javítási munkálatok során válassza le a hűtőt az elektromos hálózatról a megfelelő biztosíték kikapcsolásával vagy a készülék kihúzásával. A hűtőt a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. A magas alkoholtartalmú italokat lezárva és állítva helyezze el a hűtőben. HU

42 Soha ne tároljon a hűtőben gyúlékony vagy robbanó anyagokat tartalmazó spray dobozokat. A leolvasztás felgyorsításához csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközöket vagy egyéb módszereket használjon. A készüléket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy mentális rendellenességben szenvedő, vagy képzetlen/tapasztalatlan emberek (ideértve a gyermekeket is), kivéve, ha az ilyen személy felügyeletét valamely, annak biztonságáért felelős személy látja el, illetve ez a személy a készülék használatára vonatkozóan útmutatást biztosít. Ha a hűtő sérült, ne használja azt. Amennyiben kérdése van, konzultáljon valamelyik szervizessel. A hűtő elektromos biztonsága csak akkor biztosított, ha lakása földelőrendszere megfelel az előírásoknak. Ne tegye ki a terméket esőnek, hónak, napsütésnek vagy szélnek, mert ez kárt tehet a termék elektromos rendszerében. A sérülések elkerülése érdekében, sérült tápkábel esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel. Beszerelés közben ne dugja be a hűtőt a konnektorba. Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülést szenvedhet. A hűtőszekrény csak élelmiszerek tárolására használható. Egyéb célra nem használható. A címke és a műszaki adatok leírása a hűtőszekrény belsejében, a bal oldali falon található. Soha ne csatlakoztassa a hűtőszekrényt energiamegtakarító rendszerhez; ezek kárt tehetnek a hűtőszekrényben. Amennyiben kék fény világít a hűtőszekrényen, optikai eszközökkel ne nézzen a kék fénybe. A manuálisan szabályozott hűtőszekrényeknél az áramszünet után legalább 5 percet várjon a hűtőszekrény bekapcsolása előtt. A termék új tulajdonosnak történő átadásakor a ne feledje átadni a kézikönyvet is. A hűtőszekrény szállításakor vigyázzon, nehogy kárt tegyen a tápkábelben. A kábel meghajlítása tüzet okozhat. Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A készülék bedugásakor soha ne fogja meg nedves kézzel a dugót. A hűtőszekrényt ne csatlakoztassa laza konnektorba. Biztonsági okokból soha ne fújjon folyadékot a készülék belső vagy külső részeire. Ne fújjon ki gyúlékony anyagokat, pl. propán gáz, stb. a hűtőszekrény közelében, mert tűz keletkezhet, vagy felrobbanhat. Soha ne helyezzen vízzel töltött tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, mert azok áramütést vagy tüzet okozhatnak. Soha ne terhelje túl a hűtőszekrényt túlzottan sok étellel. Túlterhelés esetén az élelmiszerek leeshetnek és kárt tehetnek a hűtőszekrényben az ajtó kinyitásakor. Soha ne helyezzen tárgyakat a hűtőszekrény tetejére; ellenkező esetben ezek a tárgyak az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor leeshetnek. 5 HU

43 Gyermekbiztonság Amennyiben az ajtó zárral is rendelkezik, a kulcsot tartsa távol a gyermekektől. A gyermekeket folyamatosan felügyelni kell, hogy ne babráljanak a termékkel. Mivel ezek precíz teljesítményszabályozást igényelnek, a gyógyszerek, a hőérzékeny orvosságok és kutatási anyagok stb. nem tárolhatók a hűtőszekrényben. Amennyiben hosszú ideig nem használja, húzza ki a hűtőszekrényt. A tápkábel hibája tüzet okozhat. A dugó hegyét rendszeresen tisztítani kell; ellenkező esetben tüzet okozhat. Amennyiben a beállítható lábak nincsenek megfelelően beállítva, a hűtő billeghet. Az állítható lábak megfelelő rögzítése megakadályozhatja a billegést. A hűtőszekrény szállításakor soha ne emelje fel a fogantyúnál fogva. A fogantyú letörhet. Amennyiben a terméket egy másik hűtőszekrény vagy fagyasztó mellé helyezi, a két készülék közt legalább 8 cm helyet kell hagynia. Ellenkező esetben a szomszédos falak bepárásodhatnak. HCA Figyelmeztetés Amennyiben a termék R600a hűtőrendszerrel rendelkezik: Ez a gáz gyúlékony. Ennek következtében figyeljen oda, hogy szállítás és használat közben ne tegyen kárt a hűtőrendszerben. Sérülés esetén tartsa távol a terméket a lehetséges tűzforrásoktól, melynek hatására a készülék begyulladhat, továbbá folyamatosan szellőztesse a szobát, ahol a készüléket elhelyezte. Hagyja figyelmen kívül ezt a figyelmeztetést, amennyiben a hűtőrendszer R134a hűtőközeget használ. A termékben használt gáz típusát a hűtőszekrény belsejében, a bal oldali falon találja. Soha ne égesse el a terméket. Vízadagolóval ellátott termékek esetén; A víznyomásnak legalább 1 barnak kell lennie. A víznyomás legfeljebb 8 bar lehet. Kizárólag ivóvizet használjon. 6 HU

44 Az energiatakarékosság jegyében teendő lépések Ne hagyja sokáig nyitva a hűtő ajtaját. Ne tegyen meleg ételt vagy italt a hűtőbe. Csak annyi ételt/italt tegyen a hűtőbe, hogy az ne akadályozza a levegő cirkulációt. Ne helyezze a hűtőt olyan helyre, ahol azt közvetlen napsütés éri, vagy ahol a közelben hőforrás van (pl. sütő, mosogatógép vagy radiátor). Ügyeljen rá, hogy az ételeket zárt edényben tárolja a hűtőben. Fagyasztórekesszel ellátott termékek esetén; Akkor tárolhat maximális mennyiségű élelmiszert a hűtőszekrényben, ha eltávolítja a polcokat vagy a fagyasztó fiókját. Az energiafogyasztást úgy határozták meg, hogy eltávolították a fagyasztó polcait és fiókjait, és a fagyasztót telepakolták. A polc vagy a fiók használata esetén, az élelmiszerek kisebb mérete miatt nem áll fenn az élelmiszerek megfagyásának veszélye. A fagyasztott élelmiszer hűtőszekrényben történő felolvasztása energiát takarít meg, és megőrzi az étel minőségét. 7 HU

45 3 Beüzemelés B Felhívjuk rá figyelmét, hogy a gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutatóban foglalt információk figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező károkért. A hűtő szállításakor figyelembe veendő dolgok 1. Szállítás előtt ürítse ki és tisztítsa ki a hűtőt. 2. A hűtő becsomagolása előtt a polcokat, kiegészítőket, fiókokat stb. rögzíteni kell szigszalaggal. 3. A csomagolást szigszalaggal és erős madzaggal össze kell fogni, és a csomagoláson feltűntetett szabályokat be kell tartani. Ne feledje... Minden újrahasznosított anyag nélkülözhetetlen a természet és nemzeti erőforrásaink számára. Amennyiben szeretne részt venni a csomagolóanyagok újrahasznosításában, további információkat a környezetvédelmi szervektől vagy a helyi hatóságoktól szerezhet. A hűtő üzembe helyezése előtt A hűtő használatbavétele előtt ellenőrizze az alábbiakat: 1. A hűtőszekrény belsejét a "Karban tartás és tisztítás" c. fejezetben foglaltak szerint tisztítsa. 2. Csatlakoztassa a hűtő tápkábelét a fali aljzatba. Ha az ajtó nyitva van, a hűtő belső világítása bekapcsol. 3. A kompresszor bekapcsolásakor egy hangot fog hallani. A hűtőrendszerben lévő folyadékok és gázok hangja akkor is hallható, ha a kompresszor nem üzemel Lehetséges, hogy a hűtő elülső éleit melegnek érzi. Ez normális jelenség. Ezek a részek azért melegednek fel, hogy így elejét vegyék a páralecsapódásnak. Elektromos összeköttetés A terméket egy olyan földelt aljzathoz csatlakoztassa, mely el van látva megfelelő teljesítményű biztosítékkal. Fontos: A csatlakozásnak meg kell felelnie az országos normáknak. Ügyeljen rá, hogy a tápkábel könnyen hozzáférhető legyen a hűtő elhelyezése után. A meghatározott feszültség értéknek meg kell egyeznie a hálózati feszültség értékével. Hosszabbítót és elosztót ne használjon. B A sérült tápkábel cseréjét bízza szakemberre. B A terméket hibásan ne üzemeltesse! Ilyenkor ugyanis áramütés veszélye áll fenn! A csomagolás leselejtezése A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek a gyermekekre nézve. Ezért tartsa a csomagolóanyagokat gyermekektől távol, vagy selejtezze le azokat a hulladékokra vonatkozó utasítások szerint. A csomagolóanyagokat ne háztartási hulladékként kezelje. A hűtő csomagolóanyaga újrahasznosítható anyagokból készült. A régi hűtő leselejtezése A régi hűtőt úgy selejtezze le, hogy ezzel ne okozzon kárt a környezetnek. A hűtő leselejtezésével kapcsolatban bővebb információt a hivatalos márkakereskedésekben ill. a HU

46 hulladékgyűjtő központokban kaphat. A hűtő leselejtezése előtt vágja el a tápkábelt, tegye használhatatlanná az ajtón lévő zárat (ha van), hogy a gyermekeket ne érhesse baj. Elhelyezés és üzembe helyezés A Amennyiben a hűtőszekrény tárolására kijelölt szoba ajtaja nem elég széles, a hűtők ajtajainak eltávolításához hívja ki a hivatalos szervizt. 1. A hűtőszekrényt könnyen hozzáférhető helyre helyezze. 2. Tartsa távol a hűtőszekrényt a hőforrásoktól, a nedves helyektől és a közvetlen napsütéstől. 3. A hatékony működés érdekében a hűtőszekrényt egy jól szellőző helyen kell elhelyezni. Amennyiben a hűtőszekrényt egy fali bemélyedésbe helyezi be, a készülék körül minden irányból legalább 5 cm helyet kell hagyni. Amennyiben a padló szőnyeggel van letakarva, a terméket 2,5 cm-rel meg kell emelni. 4. A rázkódások elkerülése érdekében a hűtőszekrényt egy egyenletes padlón helyezze el. 5. Ne tartsa a hűtőszekrényt 10 C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Belső villanykörte cseréje A hűtőszekrény lámpájának cseréjéhez, kérjük, hívja fel a szakszervizt. A készülékben lévő lámpa/lámpák háztartásban lévő helyiségek megvilágítására nem alkalmas/alkalmasak. A lámpa rendeltetése, hogy segítse a felhasználót az élelmiszerek hűtőszekrénybe/fagyasztószekrénybe való gyors és biztonságos behelyezésében. A készülékben használt lámpáknak extrém környezeti hatásokat kell kibírniuk, mint pl. a -20 C hőmérséklet. 9 HU

47 Az ajtónyitás megfordítása A lépéseket számsorrendben végezze el HU

48 4 Előkészületek C A hűtőt legalább 30 cm-re kell elhelyezni minden hőforrástól (pl. kandalló, sütő, főzőlap), és legalább 5 cm-re az elektromos sütőktől. Ezenkívül óvni kell a közvetlen napsütéstől is. C A helyiségben, ahol a hűtőt el kívánja helyezni, legalább 10 C-os hőmérsékletnek kell lennie. Ennél hűvösebb helyen a hűtő optimális működését nem tudjuk garantálni. C Kérjük, ügyeljen rá, hogy a hűtő belseje alaposan meg legyen tisztítva. C Ha két hűtőt kíván egymás mellett elhelyezni, kérjük, hagyjon legalább 2 cm helyet közöttük. C A hűtő első beüzemelésekor kérjük, tartsa be az alábbiakat az első hat óra alatt. - Ne nyitogassa gyakran az ajtót. - Üresen, étel behelyezése nélkül kell üzemeltetni. - Ne húzza ki a hűtőt. Áramkimaradás esetén kérjük, tekintse meg az "Problémák javasolt megoldása" c. részt. C Őrizze meg az eredeti csomagolást, hogy a későbbiekben tudja miben szállítani a hűtőt. 11 HU

49 5 A hűtőszekrény használata Termosztát beállító gomb MIN A hűtőszekrény belső hőmérséklete a következő okok miatt változik; Évszaknak megfelelő hőmérsékletek, Az ajtó gyakori, vagy hosszabb ideig történő kinyitása, Forró, le nem hűtött élelmiszer behelyezése a hűtőszekrénybe, A hűtőszekrény elhelyezése a konyhában (pl. közvetlen napsütés éri a készüléket). Ezen okok miatt a termosztát használatával esetleg be kell állítania a belső hőmérsékletet. A termosztát körüli számok a hűtési fokokat jelentik. Ha a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 32 C, állítsa a termosztátot maximális helyzetre. Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint 25 C, állítsa a termosztátot minimális helyzetre. Olvasztás Hűtőszekrény rekesz A hűtőszekrény rekesz teljesen automatikus olvasztást visz végbe. A hűtőszekrény lehűlés közben vízcseppek és 7-8 mm vastag jég képződhet a hűtőszekrény rekesz belső, hátsó falán Az ilyen jégképződés a hűtőrendszer miatt teljesen normális. A hátsó fal automatikus olvasztás funkciójának bizonyos időközönként történő használatával a képződött jég leolvasztható. A vásárlónak nem kell a jeget lekaparnia, illetve nem kell a vízcseppeket eltávolítania. Az olvasztás miatt létrejövő víz a vízelvezető csatornán keresztül távozik, majd az elvezetőcsövön keresztül a párologtatóba folyik, ahol magától elpárolog. Bizonyos időközönként ellenőrizze, hogy az elvezetőcső nem dugult-e el, és amennyiben szükséges, egy pálca segítségével tisztítsa meg. A mélyhűtő nem végez automatikus olvasztási funkciót, így a fagyasztott ételek nem romlanak meg. A fagyasztórekesz automatikusan 12 HU

50 6 Karbantartás és tisztítás A Tisztításhoz sose használjon benzint vagy hasonló szert. B Tisztítás előtt célszerű kihúzni a berendezést. C Soha ne használjon éles, csiszoló anyagot, szappant, háztartási tisztítót, tisztítószert vagy viaszpolitúrt a tisztításhoz. C Használjon langyos vizet a hűtő belsejének tisztításához, és törölje szárazra azt. C A belső rész tisztításához mártson egy ruhát fél liter vízbe, amelyben feloldott egy teáskanál szódabikarbónát, csavarja ki, és törölje át vele a belsőt, majd törölje szárazra. B Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a lámpabúra alá ill. ne kerüljön kapcsolatba más elektromos résszel. B Ha a hűtőt hosszú ideig nem használják, húzza ki a konnektorból, távolítson el minden élelmiszert, tisztítsa meg, és hagyja félig nyitva az ajtót. C Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön róla, hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek. C Az ajtópolcok eltávolításához vegyen ki onnan mindent, majd egyszerűen tolja fel az alapzatról. A műanyag felületek védelme C Fedetlenül ne tegyen be olajat vagy olajban sült ételeket a hűtőbe, mert az olaj kárt tesz a hűtő műanyag részeiben. Amennyiben olaj kerül a műanyag felületekre, öblítse le és tisztítsa meg az adott részt langyos vízzel. 13 HU

51 7 A problémák javasolt megoldása Kérjük, mielőtt kihívná a szervizt, oldassa át a következő listát. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg. Ez a lista azon gyakran előforduló panaszokat tartalmazza, melyek nem a hibás gyártásból vagy anyagokból erednek. Az itt ismertetett tulajdonságok közül nem mindegyik található meg az Ön készülékén. A hűtőszekrény nem működik A hűtőszekrény megfelelően be van dugva? Dugja be a dugót a fali aljzatba. Nem olvadt le a főbiztosíték vagy annak a konnektornak a biztosítéka, melyhez a hűtőszekrényt csatlakoztatta? Ellenőrizze a biztosítékot. Lecsapódás található a fagyasztó oldalfalán. (MULTI ZONE, HŰTÉS SZABÁLYOZÓ és FLEXI ZONE) Nagyon hideg környezeti körülmények. Az ajtó gyakori kinyitása és becsukása. Magas páratartalmú környezet. Olyan nyitott edényben lévő élelmiszer tárolása, mely folyadékot tartalmaz. Nyitva hagyta az ajtót. Állítsa hidegebbre a termosztátot. Csökkentse az időt, amíg az ajtó nyitva van, vagy használja kevesebbszer. A nyitott edényben tárolt élelmiszert fedje le egy megfelelő anyaggal. Egy száraz ruha segítségével törölje le a lecsapódást, majd ellenőrizze, hogy a hiba továbbra is fennáll-e. A kompresszor nem működik A kompresszor biztosítéka hirtelen áramkimaradások esetén kiolvadt, illetve a folyamatos árammegszakítások után a hűtőszekrény hűtő rendszere még nem került egyensúlyba. A hűtőszekrény kb. 6 perc után fog bekapcsolni. Kérjük, hívja ki a szervizt, ha a 6 perc után nem indul be a hűtőszekrény. A hűtőszekrény olvasztási ciklusban van. Ez egy teljesen automatikusan olvasztó hűtőszekrény esetében természetes. Az olvasztási ciklus megadott időközönként megy végbe. A hűtőszekrény nincs bedugva. Győződjön meg róla, hogy a dugó megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz. Megfelelőek a hőmérséklet beállítások? Áramszünet van. Hívja az áramszolgáltatót. 14 HU

52 A hűtőszekrény gyakran vagy hosszú ideig működik. Az új hűtőszekrénye lehet, hogy nagyobb, mint az előző. Ez teljesen normális jelenség. A nagyobb hűtőszekrények hosszabb ideig működnek. Lehet, hogy túl magas a szobahőmérséklet. Ez teljesen normális. előfordulhat, hogy a hűtőszekrény nem régen lett bedugva, vagy tele lett pakolva élelmiszerrel. A hűtőszekrény lehűtése ezekben az esetekben néhány órával tovább tarthat. Nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt helyezett a hűtőszekrénybe. A forró ételek hatására a hűtőszekrény tovább üzemel, míg az étel el nem éri a tárolási hőmérsékletet. Lehet, hogy az ajtók gyakran vagy hosszú ideig voltak kinyitva. Meleg levegő jutott a hűtőszekrénybe, melynek hatására a hűtőszekrény hosszabb ideig üzemel. Kevesebb alkalommal nyissa ki az ajtókat. A fagyasztó vagy a hűtő rész ajtaja lehet, hogy nyitva maradt. Ellenőrizze, hogy az ajtók megfelelően be vannak-e csukva. A hűtőszekrény nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtőszekrény hőmérsékletét magasabbra, és várja meg, míg eléri ezt a hőmérsékletet. A hűtő ajtajának szigetelése elképzelhető, hogy koszos, kopott, törött vagy nem megfelelően van behelyezve. Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szigetelést. A sérült/ törött szigetelés hatására a tovább ideig működik annak érdekében, hogy fenn tudja tartani az aktuális hőmérsékletet. A fagyasztó hőmérséklete túl alacsony, miközben a hűtő hőmérséklete megfelelő. A fagyasztó nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a fagyasztó hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze. A hűtő hőmérséklete túl alacsony, miközben a fagyasztó hőmérséklete megfelelő. A hűtő nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtő hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze. A hűtő fiókjaiban tartott élelmiszerek magfagynak. A hűtő nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. Állítsa a hűtő hőmérsékletét magasabbra, és ellenőrizze. A hűtő vagy a fagyasztó hőmérséklete nagyon magas. A hűtő hőmérsékletre nagyon magas értékre lett állítva. A hűtő hőmérséklete hatással van a fagyasztó hőmérsékletére. Módosítsa úgy a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletét, hogy ezek elérjék a kívánt szintet. Lehet, hogy az ajtó nyitva maradt. Csukja be rendesen az ajtót. Nemrégiben nagy mennyiségű forró ételt helyezett a hűtőszekrénybe. Várjon, amíg a hűtő vagy a fagyasztó el nem éri a kívánt hőmérsékletet. Lehet, hogy a hűtőszekrény nemrég lett bedugva. A hűtőszekrény lehűlése sok időt vesz igénybe annak mérete miatt. 15 HU

53 A hűtőszekrényből kiszűrődő zajok hasonlítanak az analóg órák másodpercmutatóinak hangjára. A zaj a hűtőszekrény szolenoid szelepéből jön. A szolenoid szelepek biztosítják a hűtőfolyadék áramlását a hűtőtérben. Ezek segítségével állíthatja be a hűtés vagy fagyasztás hőmérsékletét, és végezhet el különféle hűtési funkciókat. Ez teljesen normális és nem hiba okozza. A működés zaj a hűtő működése közben egyre hangosabb. A hűtőszekrény működési teljesítménye a környezetei hőmérséklet változásának függvényében változik. Ez teljesen normális, nem utal hibára. Rezgés vagy zaj. A padló nem egyenes vagy gyenge. A hűtő a lassú mozgás miatt ad ki hangot. Győződjön meg róla, hogy a padló egyenes-e, illetve elég erős-e ahhoz, hogy elbírja a hűtőszekrényt. A zajt a hűtőszekrény tetejére helyezett tárgyak is okozhatják. Az ilyen tárgyakat el kell távolítani a hűtőszekrény tetejéről. Csöpögéshez vagy fúváshoz hasonló hangot hallani. A hűtőszekrény működésének megfelelő folyadék vagy gázáramlás történik. Ez teljesen normális, nem utal hibára. Szélfúváshoz hasonló hangot hallani. A hűtés hatékonyságának érdekében a hűtőszekrény ventilátorokat is működtet. Ez teljesen normális, nem utal hibára. Kondenzáció a hűtőszekrény belső falain. A meleg vagy párás levegő növeli a jégképződést és a kondenzációt. Ez teljesen normális, nem utal hibára. Az ajtók nyitva vannak. Győződjön meg róla, hogy az ajtók megfelelően be vannak-e csukva. Lehet, hogy az ajtók túl gyakran, vagy túl sokáig lettek kinyitva. Kevesebb alkalommal nyissa ki az ajtót. Pára jelenik meg a hűtőszekrény külső részén vagy az ajtók közt. Lehet, hogy párás az idő. A párás idő teljesen normális. Ha a páratartalom kevesebb lesz, a kondenzáció eltűnik. Kellemetlen szag érezhető a hűtőben. A hűtőszekrény belső tisztításra szorul. Egy szivacs, meleg víz vagy szóda segítségével tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét. A szagot lehet, hogy néhány edény vagy csomagolóanyag okozza. Használjon másik edényt, vagy más gyártótól származó csomagolóanyagot. 16 HU

54 Az ajtó(k) nem nyíl(nak)ik ki. Az élelmiszerek csomagolásai megakadályozhatják az ajtó becsukását. Távolítsa el azokat a csomagokat, melyek akadályozzák az ajtót. A hűtőszekrény valószínűleg nem teljesen áll függőlegesen a padlón, és a lassú mozgás következtében ugrál. Állítsa be a szintbeállító csavarokat. A padló nem egyenes vagy nem elég erős. Győződjön meg róla, hogy a padló egyenes-e, illetve elég erős-e ahhoz, hogy elbírja a hűtőszekrényt. A rács beragadt. Az élelmiszer lehet, hogy hozzáér a fiók tetejéhez. Rendezze át az élelmiszereket a fiókban. 17 HU

55 Citiţi mai întâi acest manual! Stimate client, Sperăm că veţi fi mulţumit de acest produs, care a fost fabricat în unităţi moderne şi verificat conform celor mai riguroase proceduri de control al calităţii. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie întregul manual înainte de a folosi produsul; păstraţi manualul la îndemână, pentru a-l putea consulta pe viitor. Acest manual Vă ajută să folosiţi aparatul eficient şi în siguranţă. Citiţi manualul înainte de a instala şi utiliza produsul. Respectaţi instrucţiunile, în special cele referitoare la siguranţă. Păstraţi manualul într-un loc accesibil, pentru a-l putea consulta în viitor. Citiţi şi celelalte documente furnizate cu produsul. Reţineţi că acest manual se poate adresa şi altor modele. Simboluri şi descrierea acestora Acest manual de instrucţiuni conţine următoarele simboluri: Informaţii importante sau sfaturi utile privind utilizarea. Pericol de moarte sau pagube materiale. Avertisment privind tensiunea electrică.

56 CUPRINS 1 Frigiderul Avertismente importante privind siguranţa 4 5 Destinaţia produsului... 4 Informaţii generale privind siguranţa... 4 Pentru produsele cu water Dispenser... 6 Siguranţa copiilor... 6 Avertisment HCA 7 Modalităţi de reducere a consumului de energie Instalarea 8 Instrucţiuni pentru transportul ulterior al frigiderului... 8 Înainte de a utiliza frigiderul... 8 Conexiunea electrică... 8 Îndepărtarea ambalajului... 9 Depozitarea la deşeuri a frigiderului vechi... 9 Amplasarea şi instalarea...9 Înlocuirea becului interior Inversarea uşilor Pregãtirea 12 5 Utlizarea frigiderului 13 Buton de reglare termostat...13 Dezgheţarea Întreţinere şi curăţare 14 Protejarea suprafeţelor din plastic 14 7 Soluţii recomandate pentru probleme 15 2 RO

57 1 Frigiderul Buton de reglare temperaturã 2. Bec interior 3. Rafturi ajustabile 4. Suport sticle 5. Canal de colectare a apei dezgheţate Tub de scurgere 6. Capac compartiment legume 7. Cutie legume 8. Suport gheaţă 9. Compartiment pentru pastrarea alimentelor congelate 10. Etajerã 11. Tăviţă pentru ouă 12. Raft pentru sticle 13. Compartimentul frigiderului 14. Compartimentul congelatorului Optional Figurile din acest manual sunt schematice, fiind posibil să nu fie identice cu produsul dvs. Componentele care nu există în dotarea produsului achiziţionat de dvs. sunt prezente pe alte modele. 3 RO

58 2 Avertismente importante privind siguranţa Vă rugăm să citiţi următoarele instrucţiuni. Dacă acestea nu sunt respectate, se pot produce accidentări sau pagube materiale. Nerespectarea duce la anularea tuturor garanţiilor şi asigurărilor privind fiabilitatea. Durata de viaţă a produsului pe care l-aţi achiziţionat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi asigurate piesele de schimb necesare pentru funcţionarea aparatului conform parametrilor descrişi. Destinaţia produsului Acest aparat este destinat uzului casnic şi aplicaţiilor similare, cum ar fi bucătăriile destinate personalului din magazine, birouri şi alte medii profesionale; ferme şi utilizarea de către clienţi ai hotelurilor, motelurilor şi alte medii de tip rezidenţial; medii de tipul pensiunilor; catering şi alte aplicaţii similare din afara zonei comerţului cu amănuntul. Nu trebuie folosit în aer liber. Utilizarea în aer liber nu este permisă, chiar dacă zona este acoperită. Informaţii generale privind siguranţa Când doriţi să aruncaţi/depozitaţi la deşeuri produsul, vă recomandăm să luaţi legătura cu un service autorizat pentru detalii despre normele în vigoare. Luaţi legătura cu un service autorizat dacă aveţi întrebări sau probleme cu frigiderul. Nu interveniţi şi nu permiteţi altor persoane să intervină asupra frigiderului fără a anunţa un service autorizat. Nu mâncaţi îngheţata şi cuburile de gheaţă imediat după ce au fost scoase din congelator! (Acestea pot provoca degerături în interiorul gurii). Nu introduceţi băuturi la sticlă sau la doză în congelator. Acestea pot crăpa. Nu atingeţi alimentele congelate cu mâna neprotejată; acestea se pot lipi de mână. Nu folosiţi vapori şi substanţe de curăţare vaporizate la curăţarea şi dezgheţarea frigiderului. În caz contrar, vaporii pot ajunge la componentele electrice, provocând un scurtcircuit sau un şoc electric. Nu folosiţi componentele frigiderului - cum ar fi uşa - pe post de punct de sprijin sau treaptă. Nu folosiţi aparate electrice în frigider. Nu deterioraţi circuitul de racier cu obiecte ascuţite sau cu maşini de găurit. Agentul frigorific poate ieşi în cazul perforării circuitelor evaporatorului, conductelor sau suprafeţelor şi poate cauza iritarea pielii şi afecţiuni oculare. Nu acoperiţi sau blocaţi orificiile de ventilare ale frigiderului. Reparaţiile aparatelor electrice pot fi efectuate numai de personal calificat. Reparaţiile efectuate de persoane necalificate pot reprezenta un pericol pentru utilizator. În cazul unei defecţiuni sau în timpul lucrărilor de întreţinerea sau reparaţii, deconectaţi frigiderul de la priză sau scoateţi siguranţa corespunzătoare prizei. Trageţi de ştecher, nu de cablu. 4 RO

59 Închideţi bine recipientele cu băuturi cu conţinut ridicat de alcool şi amplasaţi-le vertical. Nu depozitaţi pe acest aparat substanţe explozive, cum ar fi sprayurile cu agent de propulsare inflamabil. Nu folosiţi dispozitive mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezgheţare, alteledecât cele recomandate de către producător. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă pentru siguranţa lor. Nu utilizaţi frigiderul dacă este deteriorat. Dacă aveţi dubii, luaţi legătura cu un service. Siguranţa sistemului electric al frigiderului este garantată doar dacă sistemul de împământare al locuinţei dvs. corespunde standardelor. Expunerea aparatului la ploaie, zăpadă, soare şi vânt afectează siguranţa sistemului electric. Pentru a evita pericolele, luaţi legătura cu un service autorizat dacă depistaţi o defecţiune a cablului de alimentare etc. Nu conectaţi frigiderul la priză în timpul instalării. Pericol de moarte sau de accidentare gravă. Acest frigider este destinat exclusiv păstrării alimentelor. Nu trebuie folosit în alte scopuri. Eticheta cu datele tehnice ale aparatului se află în interiorul frigiderului, în partea stânga-jos. Nu conectaţi frigiderul la sisteme de economisire a energiei electrice, deoarece acestea îl pot defecta. Dacă frigiderul este dotat cu o lampă albastră, nu o priviţi prin dispozitive optice. După deconectarea ştecherului frigiderelor cu comandă manuală, aşteptaţi minim 5 minute înainte de a-l reconecta. În cazul înstrăinării frigiderului, acest manual trebuie transmis noului proprietar. Evitaţi deteriorarea cablului de alimentare în timpul mutării frigiderului. Pentru prevenirea incendiilor, cablul de alimentare nu trebuie răsucit. Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu atingeţi ştecherul de alimentare cu mâinile ude. Nu conectaţi frigiderul la priză dacă aceasta nu este bine fixată. Din motive de siguranţă, nu stropiţi cu apă componentele exterioare sau interioare ale frigiderului. Nu pulverizaţi materiale inflamabile, cum ar fi propan etc., în apropierea frigiderului. Pericol de incendiu şi explozie. Nu amplasaţi obiecte umplute cu apă pe frigider. Pericol de şoc electric sau incendiu. 5 RO

60 Nu supraîncărcaţi frigiderul cu alimente. Alimentele pot cădea la deschiderea uşii, provocând vătămări corporale sau deteriorând frigiderul. Nu amplasaţi obiecte pe frigider, deoarece acestea pot cădea la deschiderea sau închiderea uşii frigiderului. Nu păstraţi în frigider materiale care necesită păstrarea la o anumită temperatură, cum ar fi vaccinurile, medicamentele sensibile la temperatură, materialele ştiinţifice etc. Dacă nu veţi folosi frigiderul o perioadă mai lungă de timp, deconectaţi-l de la priză. Izolaţia defectă a cablului electric poate provoca incendii. Lamelele ştecherului trebuie curăţate regulat, în caz contrar pot provoca incendii. Dacă picioarele reglabile nu sunt amplasate corect, frigiderul se poate deplasa. Reglaţi picioarele astfel încât frigiderul să aibă o poziţie stabilă pe podea. Dacă frigiderul este dotat cu mâner, nu apucaţi de mâner atunci când mutaţi frigiderul, deoarece mânerul se poate rupe. Dacă este necesară amplasarea aparatului lângă alt frigider sau congelator, distanţa dintre aparate trebuie să fie de minim 8 cm. În caz contrar, este posibil să apară condens pe pereţii laterali învecinaţi. Pentru produsele cu water dispenser: Presiunea din reţeaua de apă nu trebuie să scadă sub 1 bar. Presiunea din reţeaua de apă nu trebuie să depăşească 8 bari. Folosiţi numai apă potabilă. Siguranţa copiilor Dacă uşa este dotată cu o încuietoare, nu lăsaţi cheia la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Informaţii privind reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (WEEE) Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisã eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (WEEE) alãturi de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societãţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi tip). Autoritãţile locale trebuie sã asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivã a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acestora. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaţii detaliate. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1). Predarea, de cãtre utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale, societãţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valoificare a acestora. Informaţii cu privire la punctele de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, se gãsesc pe siteul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, la adresa: 6 RO

61 Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sanãtãţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale. Simbolul de mai jos (o pubelã cu roţi baratã cu douã linii în formã de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnificã faptul ca acesta face obiectul unei colectãri separate şi nu poate fi eliminat împreunã cu deşeurile municipale nesortate. Avertisment HCA Dacă produsul dvs. este echipat cu un sistem de răcire cu gaz R600a: Acest gaz este inflamabil. Din acest motiv, aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de răcire şi conductele în timpul utilizării şi transportului. În cazul deteriorării, feriţi produsul de potenţialele surse de incendiu şi ventilaţi încăperea în care se află. Modalităţi de reducere a consumului de energie Nu lăsaţi uşa frigiderului deschisă perioade lungi de timp. Nu introduceţi alimente sau băuturi calde în frigider. Nu supraîncărcaţi frigiderul pentru a nu bloca circulaţia aerului în interior. Nu instalaţi frigiderul în bătaia razelor soarelui sau lângă aparate care emit căldură, cum ar fi cuptoare, maşini de spălat vase sau calorifere. Păstraţi alimentele în recipiente închise. Volumul maxim pentru depozitarea alimentelor în congelator este obţinut fără a folosi raftul sau sertarul congelatorului.consumul de energie al frigiderului este determinat pentru situaţia în care congelatorul este complet încărcat, fără raft sau sertar. Este permisă folosirea unui raft sau sertar adaptat la forma şi dimensiunea alimentelor de congelat. Acest avertisment nu este destinat produselor echipate cu un sistem de răcire cu gaz R134a. Tipul de gaz folosit la produsul dvs. este indicat pe plăcuţa de identificare amplasată în interior, pe partea stângă. Nu aruncaţi produsul în foc. 7

62 3 Instalarea Reţineţi că producătorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul nerespectării instrucţiunilor din manual. Instrucţiuni pentru transportul ulterior al frigiderului 1. Frigiderul trebuie golit şi curăţat înainte de a fi transportat. 2. Rafturile, accesoriile, compartimentul pentru legume etc. trebuie fixate cu bandă adezivă pentru a evita deplasarea acestora. 3. Ambalajul trebuie fixat cu bandă groasă şi sfoară rezistentă; respectaţi regulile de transport tipărite pe ambalaj. Înainte de a utiliza frigiderul Înainte de a utiliza frigiderul, verificaţi următoarele aspecte: 1. Atașați cele doua limitatoare din plastic așa cum este ilustrat in desenul alãturat. Limitatoarele din plastic sunt destinate să păstreze distanța, care va asigura circulația aerului între frigider și peretele. (Desenul este redactat ca o reprezentare și poate sã nu fie identic cu produsul.) 4. Veţi auzi un zgomot la pornirea compresorului. De asemenea, este posibil să auziţi alte sunete provenite de la lichidele şi gazele din sitemul de răcire, indiferent dacă compresorul funcţionează sau nu; aceste zgomote sunt normale. 5. Este posibil ca muchiile frontale ale frigiderului să se încălzească. Acest fenomen este normal. Aceste zone se încălzesc pentru a evita condensul. Conexiunea electrică Conectaţi produsul la o priză cu împământare şi cu o siguranţă de capacitate adecvată. Important: Conexiunea trebuie să respecte legislaţia în vigoare. Ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie uşor accesibil după instalare. Tensiunea şi capacitatea siguranţei sunt indicate în secţiunea "Specificaţii". Tensiunea reţelei electrice trebuie să corespundă tensiunii specificate. Nu utilizaţi cabluri prelungitoare şi triplu ştechere pentru conectare. Cablurile de alimentare deteriorate trebuie înlocuite de un electrician calificat. Produsul nu trebuie utilizat înainte de a fi reparat! Pericol de electrocutare! 2. Curăţaţi interiorul frigiderului conform recomandărilor din secţiunea "Întreţinere şi curăţare". 3. Conectaţi frigiderul la priză. La deschiderea uşii, lampa frigiderului se va aprinde. 8

63 Îndepărtarea ambalajului Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor; depozitaţi-le la deşeuri conform normelor în vigoare. Nu le depozitaţi împreună cu deşeurile menajere. Ambalajul frigiderului este produs din materiale reciclabile. Depozitarea la deşeuri a frigiderului vechi Depozitaţi la deşeuri aparatul vechi fără a afecta mediul înconjurător. Pentru informaţii despre depozitarea la deşeuri, puteţi lua legătura cu distribuitorul autorizat, cu serviciul de salubritate sau cu autorităţile locale. Înainte de a depozita frigiderul la deşeuri, tăiaţi ştecherul şi, dacă uşa este dotată cu sisteme de blocare, distrugeţi-le pentru a împiedica blocarea copiilor în interior. Amplasarea şi instalarea În cazul în care ușa de intrare a camerei în care va fi instalat frigiderul nu este suficient de lată pentru ca aparatul să treacă prin ea, faceți apel la un service autorizat pentru a-i demonta ușile și pentru a-l trece lateral prin ușa încăperii. 1. Instalați frigiderul într-un loc care permite ușurința în utilizare. 2. Păstrați frigiderul departe de surse de căldură, locuri umede și lumina directă a soarelui. 3. Pentru a se realiza o funcționare eficientă, în jurul frigiderului trebuie să existe o ventilație adecvată. Dacă frigiderul urmează să fie amplasat într-o nișă în perete, trebuie să existe cel puțin 5 cm distanță cu plafonul și cel puțin 5 cm cu peretele. Nu amplasați produsul pe materiale cum ar fi covorul sau mocheta. 4. Amplasați frigiderul pe o suprafață plană pe podea pentru a preveni șocurile. 9 RO

64 Înlocuirea becului interior Pentru a schimba lampa din interiorul frigiderului, luaţi legãtura cu un service autorizat. Becul (becurile) folosite în acest aparat nu sunt adecvate pentru iluminatul casnic. Scopul acestui bec este sã ajute utilizatorul sã plaseze alimente în frigider/congelator într-un mod sigur și confortabil. Lãmpile utilizate în acest produs trebuie sã reziste la condiţii fizice extreme cum ar fi temperaturi sub -20 C. 10 RO

65 Inversarea uşilor Respectaţi ordinea numerotată RO

66 4 Pregãtirea Instalați frigiderul la cel puțin 30 cm distanță față de sursele emitente de căldură cum ar fi plite, cuptoare, sisteme de încălzire centrală și sobe și la cel puțin 5 cm față de cuptoarele electrice și nu-l amplasați sub lumina directa a soarelui. Temperatura mediului ambiant a camerei în care instalați frigider dvs. ar trebui să fie de cel puțin 10 C. Nu este recomandată funcționarea frigiderului într-un mediu mai rece deoarece se pot produce perturbații în buna funcționare a aparatului. Asigurați-vă că interiorul frigiderului este bine curățat. Dacă două frigidere urmează să fie instalate unul lângă celălalt, distanța dintre ele ar trebui să fie de cel puțin 2 cm. Când frigiderul funcționează pentru prima dată, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni în primele șase ore: Ușa nu trebuie deschisă frecvent. Acesta trebuie să funcționeze fără nici un aliment în interior. Nu deconectați frigiderul de la rețeaua electrică. În cazul în care are loc o pană de curent vă rugăm să consultați avertismentele din secțiunea "Soluțiile recomandate pentru problemele". Ambalajul original şi materialele de protecţie ar trebui pãstrate pentru transportul sau mutarea ulterioară. 12

67 5 Utlizarea frigiderului Dezgheţarea MIN Buton de reglare termostat Temperatura interioară a frigiderului se modifică din următoarele motive: Temperatura exterioară Deschiderea frecventă a uşii şi lăsarea uşii deschise perioade lungi de timp, Alimente introduse în frigider fără a fi răcite la temperatura camerei, Amplasarea frigiderului în încăpere (de ex. expunerea la soare). Variaţiile temperaturii interioare datorate acestor factori pot fi compensate folosind termostatul. Numerele din jurul termostatului indică gradul de răcire. Dacă temperatura ambientală depăşeşte 32 C, rotiţi butonul termostatului în poziţia maximă. Dacă temperatura ambientală este mai mică de 25 C, rotiţi butonul termostatului în poziţia minimă. Compartimentul frigiderului Compartimentul frigiderului se dezgheaţă complet automat. În timpul răcirii frigiderului, pe interiorul peretelui din spate se pot forma picături de apă şi un strat de gheaţă de 7-8mm. Acest fenomen este normal şi se datorează sistemului de răcire. Sistemul de dezgheţare automată asigură dezgheţarea automată a stratului de gheaţă la anumite intervale de timp. Nu este necesară răzuirea manuală a gheţii sau ştergerea picăturilor de apă. Apa rezultată în urma dezgheţării curge în canalul de colectare a apei şi ajunge prin conducta de evacuare pe evaporator, unde se evaporă. Verificaţi periodic dacă conducta de evacuare nu este înfundată şi curăţaţi-o cu beţişorul din orificiu dacă este cazul. Compartimentul de congelare nu se dezgheaţă automat, pentru a preveni alterarea alimentelor congelate. Compartimentul congelatorului se dezgheaţă automat. 13

KS 882. en de fr pt el. Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation

KS 882. en de fr pt el. Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation KS 882 en de fr pt el Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR-

PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- s TGI2 200 NF PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 325 DD CI2 350 NF PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR-

TKI2 325 DD CI2 350 NF PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- TKI2 325 DD CI2 350 NF PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

TGI2 120 D. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR-

TGI2 120 D. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- TGI2 120 D PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu NFE 900 X TR-Kullanma KIlavuzu Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία 7083 597-00 CMes Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ΕΛΛΗΝΙΚΆ HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A E B F C G H I J K L D 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 125-136 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W EL HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

R-067 INSTRUCTION MANUAL

R-067 INSTRUCTION MANUAL Micathermic heater R-067 INSTRUCTION MANUAL d Θερμοπομπός Mica Εισαγωγή Αυτός ο νέος τύπος θερμοπομπού χρησιμοποιεί θερμικά στοιχεία Mica, η οποία είναι η κορυφαία τεχνολογία θέρμανσης στον 21ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Εγχειρίδιο οδηγιών Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Αγαπητέ πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψυγείο. Για να διασφαλιστεί ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το νέο ψυγείο σας, αφιερώστε χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό φούρνο KUMTEL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα