ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλ λήλων της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και της Υπηρεσί ας Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.), για το έτος Παράταση προθεσμιών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλο ακαρνανίας που οριοθετήθηκαν με την υπ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ. 7320/Α32/ απόφαση Άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα «Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρο μου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι Αλμυ ρός» και «Κατασκευή Συμπληρωματικών εργασιών του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα: ΑΛΜΥ ΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»... 4 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της διάταξης της πα ραγράφου 1, άρθρου 22 του ν. 3730/ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 6 Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Δη μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δή μου Μουρεσίου Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Καρύστου Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Νομαρ χιακής Αυτ/σης Καρδίτσας που ασχολούνται με ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων φυτικής προέλευσης... 9 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλή λους του Τμήματος Εμπορίου Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης Τρικάλων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2Α ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α ), καθώς και του άρθρου 14 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125Α ). 4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α ), για τα μειονοτικά σχολεία. 5. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130Α ), για ρύθμιση θεμάτων προσω πικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 για την κατάργηση Ει δικών Λογαριασμών και του άρθρου 34 για την αύξηση ποσοστού απόδοσης τελών κυκλοφορίας στους ΟΤΑ α βαθμού, του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/2008). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195Α ), για τον καθορισμό των πόρων του προγράμμα τος «ΘΗΣΕΑΣ». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α ), «Σύστημα Άϋλων Τίτλων, διατάξεις για την Κε φαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» για την απόδοση των πόρων του προγράμματος «ΘΗ ΣΕΑΣ». 9. Τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού οι κονομικού έτους 2009, που αφορούν στα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 των ΟΤΑ πρώτου βαθμού. 10. Την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σχετικά με τα κριτήρια

2 8406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων για το έτος 2009, όπως αυτή διατυπώθηκε στις υπ αριθμ. 5/160/ , 25/411/ , 38/686/ και 59/1247/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. 11. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 12. Την υπ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/ (ΦΕΚ 40 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», απο φασίζουμε: Κατανέμουμε για το έτος 2009 ποσό ,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και Κοινοτήτων, ως ακολούθως: Α. 1) Ποσό ,00, διατίθεται σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας, ως τακτική επιχο ρήγηση, βάσει του πληθυσμού, του αριθμού των τοπικών διαμερισμάτων τους και κυρίως του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ποσών που τους αποδόθηκαν κατά το έτος Από το ανωτέρω ποσό της περ. Α1 γίνεται κράτηση ποσοστού 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.δ. 3033/1954, ήτοι ποσό ,00, το οποίο κατά τη κατανομή της τακτικής επιχορήγησης κατατί θεται στην Τράπεζα της Ελλάδας υπέρ του λογ/σμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών με την αιτιολογία έσοδα καταργηθέντος ειδικού λ/σμού Υπουργείου Εσωτερικών «Κεφάλαια προς Τεχνικό εξοπλισμό Δήμων και Κοινοτήτων άρθρου 68 ν.δ. 3033/54». 2) Ποσό ,00, αποδίδεται με την τακτική επιχορήγηση, σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των μεταφερθεισών σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 και άρθρου 8 του ν. 3106/2003, αρμοδιοτήτων. 3) Ποσό ,00, αποδίδεται με την τακτική επιχορήγηση, σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των κατατασσόμενων, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομέ νων Σχολικών Φυλάκων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 καθώς και των άρθρων 16 του ν. 3491/2006 και 27 του ν. 3613/2007. Β. Ποσό ,00, αποδίδεται στους ΟΤΑ πρώ του βαθμού της χώρας, ενισχυτικά για την κάλυψη λει τουργικών τους δαπανών, (άρθρο 46 του ν. 3756/2009). Γ. Ποσό ,00, διατίθεται σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπα νών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών σχολείων (παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007, άρθρο 113 παρ.6β του ν.1892/1990 και άρθρο 4 παρ.3 του ν. 3194/2003), καθώς και για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον εθελοντή σχολικό τρο χονόμο (άρθρο 14 παρ.45 εδάφιο α του ν. 2817/2000). Δ. Ποσό μέχρι ,00, διατίθεται για τη χρη ματοδότηση της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ της χώρας (άρ θρο 13 του ν. 2503/1997). Ε. Ποσό μέχρι ,00, διατίθεται για τη χρη ματοδότηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε (άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 1518/1985 και άρθρο 28 παρ.1 του ν. 1828/1989). Στ. Ποσό μέχρι ,00, διατίθεται για την οικο νομική ενίσχυση Αναπτυξιακών Συνδέσμων (άρθρο 48 παρ. 11 του ν. 2218/1994). Ζ. Ποσό μέχρι ,00, διατίθεται σε ΟΤΑ πρώ του βαθμού της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος, που συστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 και λειτουργούν, καθώς και αυτών που συστάθηκαν έκτοτε, λαμβανομένου υπόψη του εξυπη ρετούμενου από αυτούς πληθυσμού. Η. Ποσό ,00, διατίθεται για την απόδο ση στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του άρθρου 18 του ν. 3345/2005, των προβλεπομένων πόρων. Θ. Ποσό από ,00, διατίθεται για λοιπές οριζό ντιες δράσεις που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως τη χρηματοδότηση πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της χώ ρας, για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και για την υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων, όπως την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολών Δη μοτικής Αστυνομίας, την οργάνωση επισκέψεων αποδήμων στην Ελλάδα, την υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς πρό ληψης κατά των ναρκωτικών, την υλοποίηση του προγράμματος ΣΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και άλλων. Η κατανομή των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυ τοτελείς Πόρους των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, κατά τα οριζό μενα στη παρούσα απόφαση. Ο λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων», πιστώνεται με προ καταβολές που χορηγεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μήνα, με ποσό που αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 και χρεώνεται με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών, προς το Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων. Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ. 2/17384/0022 (2) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και της Υπηρεσίας Διαχεί ρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.), για το έτος 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8407 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 1816/Β/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 2684/ Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/ (ΦΕΚ 40/ Β/ ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 5. Το αριθμ /266/0001Α/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού (Δ1) με το οποίο ζητείται η καθιέρω ση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους της Υ.Ε.Ε.Α.Δ. και Υ.Δ.Ε.Α.Δ για το έτος Το αριθμ /1192/0005/ έγγραφο της Δ5 Οικονομικού. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οικονομικού έτους 2009, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 0511 και 0512 κατά και αντίστοιχα, αποφασίζουμε Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά το έτος 2009, για εκατόν είκοσι έξι (126) υπαλλή λους της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.), ως εξής: Α. Για εβδομήντα (70) μονίμους υπαλλήλους της Υπη ρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.): Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 668 ώρες συνολικά. Εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, μέχρι 554 ώρες συνολικά. Εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 490 ώρες συνολικά. Β. Για πενήντα έξι (56) μονί μους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.): Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 439 ώρες συνολικά. Εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, μέχρι 439 ώρες συνολικά. Εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 405 ώρες συνολικά. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να με τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με αποφάσεις των Διευθυ ντών των παραπάνω Υπηρεσιών. Οι Διευθυντές των παραπάνω Υπηρεσιών θα βεβαιώ νουν την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλη σης και την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών. Η απόφαση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα από έως Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ. οικ/2473/α321 (3) Παράταση προθεσμιών για την αποκατάσταση των ζη μιών σε κτίρια από το σεισμό της σε περι οχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνα νίας που οριοθετήθηκαν με την υπ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ. 7320/Α32/ απόφαση. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) ο οποίος κύρωσε την από πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθ μίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτός τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/ ). 3. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων». 4. Την υπ αριθμ. Δ16α/04/773/ κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 5. Το π.δ. 206/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/Α/ ), για το διο ρισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 6. Την υπ αριθμ. οικ/5322/α32/ κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτι κές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας». 7. Τις περιοχές των Δήμων των Νομών Ηλείας, Αχα ΐας και Αιτωλ/νίας που επλήγησαν από το σεισμό της και οριοθετήθηκαν με την υπ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/7320/α32/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2007/Β/ ) και επειδή πρόθεση της Πολιτείας είναι η αποκατάσταση όλων των πληγέντων, χωρίς να αποκλείονται όσοι από αυτούς δεν μπόρεσαν για σο βαρούς λόγους να υποβάλουν αίτηση εγκαίρως, απο φασίζουμε: Τη διαμόρφωση των προθεσμιών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της υπ αριθμ. οικ. 7320/ Α32/ κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής: I. Ορίζεται προθεσμία μέχρι για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους (προκειμένου να χαρακτηρι στεί το κτίσμα τους και να κριθούν δικαιούχοι), αίτησης για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του. Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τίτλους ιδιο κτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4 8408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 3 Απριλίου 2009 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. ΚΑ/ΦΚΛΡ000/ΣΥ/οικ20932 (4) Άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα «Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι Αλμυρός» και «Κατασκευή Συμπληρωματικών εργασιών του αυτο κινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα: ΑΛΜΥΡΟΣ ΕΥΑΓ ΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98Α/ ) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δα πάνη από την παρούσα. 2. Του π.δ. 69/1988 Για τον Οργανισμό της Κεντρι κής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 340/1990, π.δ. 293/1991, π.δ. 335/1992 και π.δ. 167/1992, καθώς και των σχετικών εγκυ κλίων εφαρμογής τους. 3. Του π.δ. 178/2008 «Τροποποίηση του π.δ. 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας για τη μελέτη και κατα σκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας Αθήνας Θεσ σαλονίκης Ευζώνων (ΕΥΔΕ/Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) (Α 99). 4. Του ν. 3669/2008 περί Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων. 5. Του ν. 1959/1991 Για τις Οδικές Μεταφορές, τις Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. 6. Της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ) με την οποία διατηρούνται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ ΔΕ, οι αρμοδιότητες σχετικά με τα έργα των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ). 7. Της υπ αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/ απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προισταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητος Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 8. Της υπ αριθμ. Δ16α/04/773/ (Εγκ.2/91 υπ αριθμ. Δ16α/010/ΦΔ/ ) κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών. 9. Του π.δ. 71/1993 (ΦΕΚ 30Α/ ) Καθορισμός αρ μοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 10. Της υπ αριθμ. απόφασης Δ1α/ο/1932/ του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί καθορισμού των έργων οδο ποιίας επί Εθνικών Οδών ως έργων Εθνικού Επιπέδου και των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία, έλεγχο, διοί κηση και έγκριση των σχετικών μελετών» Β. Αφού λάβαμε υπόψη: 1. Το Άρθρο Έβδομο του ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμ βασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατα σκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα Κό ρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα και άλλες διατά ξεις», σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περι βάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.. (Άρθρο 180 παράγραφος 2 του ν. 3669/2008 ΦΕΚ116Α / «Κύρωση Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων») Γ. Και επειδή: 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του π.δ. 178/2008«Τροποποί ηση του π.δ. 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας για τη μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΕΥΔΕ/Αυτοκινη τόδρομος ΠΑΘΕ) (Α 99), το Τμήμα Κατασκευής Έργων Λάρισας καταργείται σε τρείς μήνες από την έναρξη ισχύος του π.δ. ήτοι από Από τα έργα αρμοδιότητας του ΤΚΕ Λάρισας, υπάρ χουν σε εξέλιξη (στη διαδικασία παραλαβής) οι συμβά σεις κατασκευής των έργων «Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι Αλμυρός» και «Κατασκευή Συμπληρωματικών εργασι ών του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα: ΑΛΜΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», αποφασίζουμε: Ορίζουμε Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα αρμο διότητας του ΤΚΕ Λάρισας και ειδικότερα για τα έργα «Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι Αλμυρός» και «Κατασκευή Συμπληρωματικών εργασιών του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα: ΑΛΜΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. Υ10δ/ΟΙΚ (5) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της διάταξης της παρα γράφου 1, άρθρου 22 του ν. 3730/2008. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 123/1975 (ΦΕΚ 172/Α / ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α / ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 3 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α / ) 4. Τις διατάξεις των υπ αριθμ. 415/1994, 379/1995, 147/1997 και 204/1998 π.δ., που δημοσιεύθηκαν στα αρ. 236/Α /1994, 214/Α /1995, 127/Α /1997 και 162/Α /1998 ΦΕΚ αντίστοιχα. 5. Την υπ αριθμ. ΔΥ3α/οικ.1143/1995 (ΦΕΚ 951/Β /1995) κοινή υπουργική απόφαση «εξαίρεση διοικητικών πρά ξεων και εγγράφων από τον περιορισμό των τριών υπο γραφών».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντι μετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απο φασίζουμε: Σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 άρθρου 22 του ν. 3730/2008 ορίζουμε τα εξής: Στην περίπτωση που ειδικευόμενη ιατρός λάβει άδεια κύησης και λοχείας στην έννοια της άδειας κύησης περιλαμβάνεται και κάθε αναρρωτική άδεια που χορη γείται λόγω επαπειλούμενης κύησης, η οποία αποσκοπεί στην προστασία της εγκυμονούσας γυναίκας και του εμβρύου και η άδεια αυτή υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, τοποθετείται στη θέση της ο επόμενος ειδι κευόμενος γιατρός ως υπεράριθμος σε προσωποπαγή θέση. Το νοσοκομείο που υπηρετεί υποχρεούται ένα (1) μήνα πριν την αποχώρηση της ιατρού για την έναρξη της άδειας κύησης και άμεσα, στην περίπτωση αναρρωτικής λόγω επαπειλούμενης κύησης να ενημερώσει εγγρά φως την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων θα προτείνουν προς τοποθέτηση για ειδίκευση τον επόμενο στη σειρά προτεραιότητας ιατρό, ο οποίος θα τοποθετηθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως υπεράριθμος σε προσωπο παγή θέση ειδικευόμενου ιατρού που συνιστάται με την απόφαση τοποθέτησης του. Ως ημερομηνία κένωσης της θέσης λογίζεται η πρώτη μέρα της άδειας κύησης και η ημερομηνία έναρξης της αναρρωτικής. Ο διορισμένος σε προσωποπαγή θέση ειδικευόμενος ιατρός τοποθετείται σε κενή οργανική θέση της ειδικό τητας του, μετά την αποχώρηση της ιατρού εξ αιτίας της άδειας της οποίας τοποθετήθηκε και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του χρόνου ειδικότητάς του. Η διάταξη αυτή ισχύει άπαξ για κάθε ειδικευόμενο γι ατρό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση κατά την οποία ειδικευόμενη έχει τοποθετηθεί κατ εφαρμογή της, σε προσωποπαγή θέση και κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης της στη θέση αυτή λάβει άδεια κύησης ή λοχείας. Η διάταξη εφαρμόζεται άπαξ για κάθε ειδικευόμενο γιατρό και για κάθε στάδιο της ειδίκευσής του (προκα ταρκτικά και βασικό). Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). β) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί ας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. γ) Την αριθμ / κοινή υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 1513/Β/ ) με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δ) Το άρθρο 1 του ν. 3385/ (ΦΕΚ 210/Α/ ) «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενί σχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις» ε) Τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες του Γρα φείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που πρέπει να αντιμετωπι σθούν με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στ) Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ΕΥΡΩ 6.000,00, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, Φ29/110 Κ.Α.Ε. 0511, 512. ζ) Το υπ αριθμ. Ζ274474/ έγγραφο της Δι εύθυνσης Ιδιωτικού Δικαίου για την έγκαιρη έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά το χρονικό διάστημα από έως η) Την υπ αριθμό 1503/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σχετικά με έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για οκτώ (8) μισθω τούς Ι.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» θ) Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α/ ), αποφασίζουμε: 1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για δύο (2) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα απασχοληθούν σε δρα στηριότητες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης των ανωτέρω υπαλλήλων για χρονικό διάστημα ενός μη νός πριν από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι σε 120, συνολικής δαπάνης ΕΥΡΩ 6.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Φ.29/110, Κ.Α.Ε. 0511, Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα είναι μέσα στα όρια της εγκεκριμένης πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογι σμού, οικονομικού έτους 2009 και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η υπέρβαση της, όπως αυτή διαμορ φώνεται με το ποσοστό διάθεσης που εγκρίνεται από το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Λ.Κ. 4. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση θα εκτελείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Αριθμ (7) Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Δη μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μουρεσίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997.

6 8410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/ Τις υπ αριθμ / και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/5954/ εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού στις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ» 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 5. Την υπ αριθμ. 1/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ τευσης Δήμου Μουρεσίου. 6. Την υπ αριθμ. 592/ σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Μουρεσίου. 7. Την από γνωμοδότηση του νομικού συμ βούλου Γεωργίου Καλτσογιάννη. 8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 η κάλυψη της οποίας έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει το κωδικό Κ.Α 61 αμοιβές και έξοδα τρίτων (αμοιβές επιστημόνων). 9. Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη σης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη, από τη Δημοτική Επιχεί ρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μουρεσίου, ως ακολούθως: Ένας (1) ΠΕ Τεχνικού Συμβούλου ημεδαπής ή αλλοδα πής, Μηχανικού ή Τεχνολόγου ή Περιβαλλοντολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, Προκειμένου να υποστηριχθεί τεχνικά η Δημοτική Επι χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μουρεσίου. (Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2216/ ) Βόλος, 30 Μαρτίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Αριθμ /3495 (8) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Καρύστου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκηση, Οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την T.A κ.α. διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων: 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 κ.α διατάξεις». 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προ στασίας και λοιπές διατάξεις» 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης» 3. Τα υπ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ 6901/ , Φ.7/2/7772/ΟΔΕ ΚΕΠ/ και Φ.7/8495/ΟΔΕ ΚΕΠ/ έγγρα φα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευκρινή σεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβάσεων των ΚΕΠ. 4. Το υπ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ. 12/17/7204/ έγ γραφο του ΥΠ. ΕΣ. για την έγκριση σύναψης συμβά σεων μίσθωσης έργου για τα ΚΕΠ των ΟΤΑ α και β βαθμού, διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από έως , απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Δήμο Καρύστου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, για τη λειτουργία του ΚΕΠ του Δήμου. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δήμου Καρύστου. Η εργασία αυτή δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων. Το ύψος της αμοιβής εκάστου αναδόχου προσδιο ρίζεται. α) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μηνών η μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου ανέρχεται σε οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ. β) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 24 μηνών το ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ Υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στον Κ.Α του πρ/σμού του Δήμου. Χαλκίδα, 27 Μαρτίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ Αριθμ (9) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτ/σης Καρδίτσας που ασχολούνται με ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων φυτικής προέλευσης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/ (ΦΕΚ 180 Α). Η Διαπίστωση αναγκών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοι κήσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. β) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ ΦΕΚ.297 Τ.Α. σχετικά με την ρύθμιση υπερωριακής ερ γασίας από γ) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν. 2470/1997 αναμόρ φωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις, και το ν. 3205/2003 άρθρο 16 σχετικά με την υπερωριακή εργασία. δ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/ (Φ.Ε.Κ. 154) σχετικά με την απασχόληση των υπαλλήλων για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Καθώς και για οδοιπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις των υπαλλή λων που θα απασχοληθούν στους ανωτέρω ελέγχους. ε) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί έγκριση κατανομής πίστωσης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2009 υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων φυτικής προέλευσης κ.λ.π. για το Α εξάμηνο 2009.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8411 στ) Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας. ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΤΓΚ και Δασών η οποία ανέρχεται σε συνολικό ποσό 3500,00 ευρώ. Στον Φορέα 291 β ΚΑΕ Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τους υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με ελέγχους, παραλα βή, διαλογή, συσκευασία, σήμανση συντήρηση, έλεγχοι σε εγκαταστάσεις σε αποσυρόμενα φυτικά προϊόντα, παραλαβή πρώτης ύλης προς μεταποίηση, δειγματο ληψίες, αναλύσεις τελικών μεταποιημένων προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λ.π. για το Α εξάμηνο 2009 για Απογευματινή υπερωριακή εργασία και κατά τίς Κυρια κές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες τόσων ωρών που το ύψος της δαπάνης να καλύπτει μέχρι 3.500,00 ευρώ στους ΚΑΕ και στον Φορέα 291 Β. Μέγιστος αριθμός απασχολουμένων υπαλλήλων κατά Μήνα 15. Καρδίτσα, 30 Μαρτίου 2009 Ο Νομάρχης ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ Αριθμ. 570 δις (10) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Τρικάλων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1) Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» όπως ισχύει. 2) Την υπ αριθμ. 27/ (ΦΕΚ 358/Β/ ) από φαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Τρικάλων «Εσω τερικός Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων» όπως ισχύει 3) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/ ) «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» 4) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ) «τροποποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαί θριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» 5) Το π.δ. 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Περί κωδικο ποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών» 6) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημόσιου, Ν.Π.Π.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» 7) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 8) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/ ) 9) Την με υπ αριθμ. Φ2 476/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) «Χρόνος διενέργειας Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2009» 10) Το γεγονός ότι για την προστασία του κατανα λωτικού κοινού απαιτείται η διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών 11) Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη που θα δημιουργηθεί από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ λήλων του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης Τρικάλων από μέχρι και για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών στην Περιφέρεια του Νομού Τρικάλων που κρίνεται απαραίτητος για την προστασία του κατανα λωτικού κοινού ως ακολούθως: α/α Αριθμός υπαλλήλων 1 Ένας (01) υπάλληλος Κλάδος Π. Ε./Διοκ. Οικονο μικού Ώρες υπερωριακής απασχόλησης Μέχρι εξήντα (60) ώρες μηνιαίως 2»»» Δ. Ε./Διοικ. Λογιστικού»»» 3»»» Δ. Ε./»»»»» 4»»» Δ. Ε./»»»»» 4»»» Δ. Ε./»»»»» 4»»» Δ. Ε./Γεωργοτεχνικών»»» Τα συνεργεία αυτά θα απασχολούνται υπερωριακά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Υπηρεσίας και το πρόγραμμα ελέγχων κατά τις απογευματινές ώρες: Η απόφαση αυτή ισχύει από και εφεξής και μέχρι την τροποποίησή της ή την κατάργησή της. Τρίκαλα, 30 Μαρτίου 2009 Ο Νομάρχης ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

8 8412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1716 26 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών... 1 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 27 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/478/0025/13.1.2006 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 933 19 Μαΐου 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάτα ξης «Ασφάλεια και Προστασία του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 10 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2266 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β 545 ) «Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα