ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ"

Transcript

1 Νικόλαος Παπαγιαννάκος ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ Το θέμα το οποίο πρόκειται να αναλυθεί εκφράζεται επιτυχώς από την ακό, λουθη ρήση L`kq`tw 9 «η αρχιτεκτονική πληροί την αποστολή της έκ, φρασης του υπαρξιακού συναισθήματος τόσο στην αυθεντική θρησκευτική μορ, φή όσο και στη σύγχρονη μεταμόρφωση της επιβολής των ανθρώπινων εξου, σιών» 0 - Η σύγχρονη θεολογική πολυπλοκότητα 1 του χώρου λατρείας+ όπως αντιμε, τωπίζεται από τους πιο έμπειρους αρχιτέκτονες+ επιβεβαιώνει την Εκκλησία ως ζώντα οργανισμό στη σύγχρονη πραγματικότητα- Η καλλιτεχνική μορφή αποτελεί αντικείμενο διαλόγου περί της αυθεντικότητας+ απορρίπτοντας κάθε αποκλειστικότητα από πλευράς του δημιουργού- Τον έλεγχο του διαλόγου έχει ο κλήρος σε ό+τι αφορά το πρόγραμμα και το περιεχόμενο- Η εξέλιξη του οικο, δομικού προγράμματος 2 είναι συνάρτηση των απαιτούμενων συνοδευτικών χώρων εξυπηρέτησης+ που μαζί με το χώρο λατρείας αποτελούν την ενορία ως κέντρο αναφοράς- Η μάχη για την τέχνη στους κόλπους της Εκκλησίας+ μεταξύ των οπαδών της αισθητικής και των εκκλησιαστικών παραγόντων+ οδήγησε πολλές φορές σε κρίση αποσχηματισμού του ακαδημαϊσμού και αποσύνθεση της τέχνης- Για τη σημασιολογία της ιστορίας του αρχιτεκτονικού έργου τα κριτήρια αξιολό, γησής του πρέπει να εστιάζουν στη σύλληψη και γένεση της ιδέας του- Η αντίληψη του όρου «εκκλησία»+ που η χωρική της έκφραση συνιστά τον «ναό»+ αποτελεί άραγε ένα απλό τυπολογικό ζήτημα : Μια πρόταση επιλογής πόσο ανελαστική και αμετάβλητη μπορεί να είναι σε σχέση με τις μελλοντικές κοινωνικές+ πολιτισμικές+ πολεοδομικές ή ακόμα και χωροταξικές συνθήκες : Πως εντάσσεται λοιπόν μια τέτοια κοινωνική χρηστικότητα σε ένα συνεχώς δομούμενο περιβάλλον και κατά πόσο δύναται να παραμένει μακράν των τε, 0- C- L`kq`tw ds k `qbghsdbstqd+ O`qhr 1// I-,L- qdkhfhdtrd `t WWd rhèbkd+ ptdk o`sqhlnhmd > Oqdrrdr Tmhudqrh, s`hqdr cd Qdmmdr+ 1//6+ 57,58-2- Ό-π+ 81,82-

2 147 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ χνολογικών εξελίξεων+ δεδομένης της εξ ορισμού προβλεπόμενης μακροβιότη, τας ενός εκκλησιαστικού κτηρίου : Το κέλυφος του επιλεγόμενου τύπου θα πρέπει να προσφέρει μια αίσθηση ε, λευθερίας και ελαστικότητας+ ώστε να είναι ανοιχτό στον πνευματικό διάλογο με το θείο- Προϋποθέτει μια ικανότητα υπέρβασης κατά την αναμέτρηση με τη μακραίωνη και ισχυρή παράδοση των εκκλησιαστικών αρχών- Η ένταξη του ναού στο πλαίσιο της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής αποτέλεσε προϋπόθεση στην παρούσα μελέτη- Πρόκειται για το μετασχηματισμό του αρχικού σχεδιασμού 3 του ναού+ του οποίου η άδεια ανέγερσης σε σχέδια του αρχιτέκτονα Βασίλη Νικολαϊδη εκδό, θηκε το Ο ναός θεμελιώθηκε το αλλά οι εργασίες σταμάτησαν έ, να χρόνο αργότερα στη στάθμη των περιμετρικών τοιχείων του υπογείου- Οι δι, οικητικές μεταβολές στην τότε ενιαία Μητρόπολη Αττικής απετέλεσαν την αιτία του γεγονότος αυτού- Μετά πάροδο 1/ ετών ενεργοποιήθηκε και πάλι η διαδικασία οικοδόμησης του ναού+ αλλά οι τιμές αντοχής σκυροδέματος και οπλισμών + κατά τον εργαστηριακό έλεγχο+ ήταν ανεπαρκείς για το οικοδόμη, μα+ βάσει των νέων ισχυόντων κανονισμών- Αποφασίστηκε η διατήρηση του τμήματος που περιλαμβάνει τις κόγχες του ιερού και τα παρεκκλήσια+ με πε, ριορισμό στο ανώτατο ύψος κτηρίου μέχρι δύο ορόφων+ ενώ καθαιρέθηκε ολό, κληρο το υπόλοιπο τμήμα- Ο τύπος του αρχικού ναού είναι τρίκλιτη βασιλική με τρούλο 'Εικ- 0(+ με α, ναφορά στην πρώιμη οργάνωση της ζώνης του ιερού+ διαθέτοντας δυο παρεκ, κλήσια στις ακραίες κόγχες+ συνδεόμενα με εσωτερικό διάδρομο ανάμεσα στην εξωτερική τοιχοποιία της κεντρικής κόγχης και στην εσωτερική τοιχο, ποιία+ που οριοθετεί τελικά στο πλάτος του κεντρικού κλίτους μικρότερο χώρο ιερού+ αφήνοντας τα παρεκκλήσια στην προέκταση του βόρειου και νότιου κλί, τους- Το κεντρικό σύστημα στήριξης του τρούλου αποτελούσαν δύο αντικρυστά ζεύγη τοξωτών δοκών χαμηλού ύψους+ που με την εκφορά τους προς το κέντρο+ έφεραν κυκλική δοκό+ διαμέτρου μικρότερης του πλάτους του κεντρικού κλί, τους+ όπου στηριζόταν ο τρούλος- Στο νάρθηκα προβλεπόταν υπερώο- Το κω, δωνοστάσιο αποτελούσε, μορφολογικά και στατικά, ανεξάρτητο κτήριο που συνδεόταν μέσω στοάς με τη νοτιοανατολική γωνία του ναού- Κάτω από το κεντρικό και το βόρειο κλίτος προβλεπόταν ημιυπόγειος χώρος που προοριζό, ταν για χρήση του μικρού ενοριακού κέντρου- Η διατηρημένη από την αρχική σχεδίαση τρίκογχη ζώνη του ιερού με πα, ρεκκλήσια παραπέμπει στα παστοφόρια 4 + γνωστή οργάνωση παλαιοχριστιανι, 3- Μ- Σάκκα,Θηβαίου+ «Το εκκλησιαστικό έργο του Βασίλη Νικολαϊδη στα Μεσόγεια»+ Πρακτικά ΙΓ Επιστημονικής Συνάντησης Ν-,Α- Αττικής+ ΕΜΕΝΑ+ Καλύβια 1/0/+ 4/7-4- Κ- Μανάφης 'επιμ-(+ Σινά+ Οι θησαυροί της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης+ Εκδοτική Αθηνών 088/+ 25,26+ σχ- 1+2-

3 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ 148 κών βασιλικών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του βήματος- Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το καθολικό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος της Μο, νής Σινά- Η αναθεώρηση του σχεδιασμού επιβλήθηκε λόγω των σημαντικών χωρο, ταξικών+ πολεοδομκών και οικιστικών μεταβολών στο άμεσο και στο ευρύτε, ρο περιβάλλον του ναού- Η κλίμακα της αρχικά προβλεφθείσας γειτονιάς αμι, γούς κατοικίας+ με διώροφα κτίρια+ μετασχηματίστηκε σ αυτήν που χαρακτη, ρίζεται από τη δόμηση κατά το σύστημα της αντιπαροχής+ με νέους πληθυ, σμιακούς στόχους+ λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου αερο, δρομίου- Τα θέματα που προκύπτουν αφορούν στη χωρική έκφραση της ολο, κληρωμένης λειτουργίας ενός ενοριακού ναού μεγάλης χωρητικότητας και ταυτόχρονα ενός σύγχρονου και τεχνολογικά άρτιου πνευματικού κέντρου+ που να ανταποκρίνεται και στις μελλοντικές κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις 'Εικ- 1(- Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νέοι όροι δόμησης του οικιστικού πε, ριβάλλοντος+ αναζητείται ένα πρότυπο που να αντιστοιχεί τυπολογικά στο δια, τιθέμενο τετράγωνο περίγραμμα- Διατηρούνται και βελτιώνονται κάποιες και, νοτόμες ιδέες από τον πρώτο σχεδιασμό+ σχετικά με τη λειτουργικότητα και την οριζόντια κυκλοφορία+ ενώ απορρίπτεται ο περιορισμός στην κατακόρυφη σύνδεση των επιπέδων+ στοχεύοντας στην εξασφάλιση εξυπηρέτησης μεγαλύ, τερου αριθμού χρηστών 'Εικ- 2(- Αυτό επιδιώκεται όχι μόνο στο εσωτερικό αλ, λά και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήματος+ προβάλλοντας τη διάσταση της κοινωνικής του χρησιμότητας- Δύο ήταν οι προϋποθέσεις που όφειλε να ικανοποιήσει ο νέος σχεδιασμός+ σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής ανέγερσης 9 να εξαντληθεί το μέγι, στο επιτρεπόμενο ύψος του ναού+ κατά την ισχύουσα νομοθεσία+ και να προ, σλάβει αυτός βυζαντινό ύφος- Η τυπολογική διερεύνηση+ όντας περιορισμένη λόγω του υπολειπόμενου τετράγωνου περιγράμματος+ διέρχεται από τον σταυ, ροειδή στον ηπειρωτικό οκταγωνικό τύπο αλλά+ λόγω του απαιτούμενου ύψους+ καταλήγει στον τρουλαίο ναό με περιστώο- Γνωρίζουμε ότι η βυζαντινή τέχνη κατέφυγε στα περίκεντρα θολοσκεπή κτήρια 5 με σκοπό να προβάλει τον τρούλο που μιμείται την ουράνια σφαίρα και να επιτύχει το αίσθημα του Υψηλού στον πεπερασμένο χώρο του κτίσματος- Κατά τον Μιχελή+ ο τρουλαίος ναός αρχικά φαίνεται να έχει κυβική διάρθρω, ση των όγκων 6 + χωρίς τύμπανο συνήθως και ο εσωτερικός χώρος τείνει να αυ, 5- Διερεύνηση με βάση τους ναούς Παναγίας Κυριωτίσσης και Αγίας Σοφίας Κωνσταντι, νούπολης καθώς και Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης- 6- Π- Α- Μιχελής+ Ασθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης+ Αθήνα+ ΕΜΠ , 114-

4 15/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ξάνεται στο άπειρο- Η έκταση που χαρακτηρίζει τη συγκρότηση του ναού είναι δείγμα πληρότητας αλλά ταυτόχρονα υποβάλλει την έκσταση+ η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην κατανόηση της αύξησης+ θεμελιώδους στοιχείου του νό, μου του Υψηλού- Ο υπερυψούμενος κύβος «ορθώνεται σαν οχυρό» κατά την έκ, φραση του Γρηγόρη Πουλημένου 7 + αφήνοντας σημαντικά χαμηλότερα τους θόλους των κεραιών+ τονίζοντας έτσι την έξαρση προς τον ουρανό- Τέλος+ τρί, τη συνισταμένη της επιδιωκόμενης αίσθησης του Υψηλού συνιστούν οι συχνά διακοπτόμενοι ρυθμοί τόξων ή και όγκων που εναλλάσσονται+ διασταυρώνονται και συμπλέκονται για να αποτελέσουν γραφικά μια ενότητα αντιληπτή+ κυ, ρίως από την κάτοψη των στεγών- Ο σημερινός ναός 8 + για λόγους συμβατότητας προς τον αρχικό σχεδιασμό+ ανήκει στον τύπο του τρουλαίου με περιστώο+ που θεωρείται μεταβατικός 0/ α, πό την επιμήκη βασιλική στα τετράγωνα σταυροειδή κτήρια με μεγάλο τρού, λο σε τετράγωνο εξωτερικό τύμπανο 'Εικ- 3(- Γύρω από τον τρούλο+ τα πλά, για κλίτη μαζί με το νάρθηκα σχηματίζουν μια ενιαία περιμετρική στοά τόσο στο ισόγειο όσο και στο γυναικωνίτη- Στους τέσσερεις γωνιαίους πεσσούς που στηρίζουν τον τρούλο παρεμβάλλονται ακόμα δύο σε κάθε πλευρά+ διαμορφώ, νοντας αξονικά ανοίγματα διπλάσιου πλάτους από τα παρακείμενα δύο μικρό, τερα εκατέρωθεν- Αυτό επαναλαμβάνεται τόσο προς τα πλάγια κλίτη όσο και προς τον νάρθηκα+ διαγράφοντας έτσι το σταυροειδές σχήμα στο εσωτερικό του κτηρίου 'Εικ- 4(- Τα πλάγια κλίτη ενώνονται ελεύθερα με το νάρθηκα+ χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσων χώρων- Ετσι επιτυγχάνεται η πληρέστερη εντύ, πωση του περιστώου- Το ιερό είναι τριμερές και καταλήγει σε ημικυκλικές εσωτερικά και ημιε, ξαγωνικές εξωτερικά αψίδες 'Εικ- 5(- Τα σταυροειδώς σχηματιζόμενα μεγά, λα τόξα στα μέσα των τεσσάρων πλευρών που καταλήγουν στην οροφή του γυ, ναικωνίτη και του ιερού βήματος+ ακολουθούνται από τέσσερεις ημικυλινδρι, κούς θόλους,κεραίες+ ενώ τα εκατέρωθεν μικρότερα τόξα ακολουθούνται από σταυροθόλια σε χαμηλότερη στάθμη από εκείνη των κεραιών- Η χάραξη των κατακόρυφων στοιχείων στήριξης σε κάτοψη παραπέμπει σε ναό οκταγωνικού ρυθμού- Αν και ο στατικός φορέας προσφέρεται εξ ίσου για πιθανή επίλυση του συστήματος μέσω των γωνιακών ημιχωνίων+ εν τούτοις επιλέγεται τελικά η κατασκευή λοφίων+ κυρίως για λόγους αισθητικής- 7- Η άποψη εκφράστηκε προφορικά από τον Γρηγόρη Πουλημένο με αφορμή συζήτηση για την υπερύψωση του κύβου του τρούλου+ κατά την προσυνεδριακή συνάντηση για το «Αφιέρωμα στα 0// χρόνια από τα εγκαίνια του Ι- Ναού Αγίου Ιωάννου Μαρκοπούλου»- 8- Προσέγγιση με βάση τους ναούς της Κοιμήσεως Θεοτόκου Νίκαιας+ Αγίας Θεοδοσίας Κωνσταντινούπολης και Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης- 0/- Χ- Μπούρας+ Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής+ τομ- Β + Αθήνα

5 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ 150 Έτσι+ πάνω από τον κεντρικό τετράγωνο πυρήνα διαστάσεων 01μ w 01μ υ, ψώνεται κύβος+ στις γωνίες του οποίου σχηματίζονται σφαιρικά τρίγωνα 'λο, φία(+ αφήνοντας τέσσερα μεγάλα επίπεδα μέτωπα ανάμεσα σ αυτά και τις κεραίες- Αυτό αποτελεί μια ιδιαιτερότητα στον συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό τύπο+ οφειλόμενη στην υπέρβαση κατά πολύ της διαμέτρου του τρούλου+ ως προς την αναμενόμενη διάμετρο του σταυροειδούς+ στοιχείο που αποτέλεσε βα, σική αρχική επιλογή για τον κεντρικό χώρο 'Εικ- 6(- Είναι πρόδηλο ότι η α, ποφασισθείσα διάμετρος παραπέμπει σε επίλυση οκταγωνικού ναού+ που όμως απορρίφθηκε εξ αρχής+ προκειμένου ο τρούλος να αξιοποιήσει το μέγιστο επι, τρεπόμενο ύψος+ ώστε να είναι ευδιάκριτος σε σχέση με το δομημένο περιβάλ, λον+ αλλά και ο όγκος του κτηρίου να μην εξέχει του ιδεατού επιτρεπόμενου στερεού+ σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις- Κατ αυτό τον τρόπο+ απο, φεύχθηκε η δημιουργία ενός ασύμβατα, κατά τον οκταγωνικό ρυθμό, υψη, λού τυμπάνου για τη στήριξη του τρούλου+ δεδομένης της επιτρεπόμενης στάθ, μης των κεραιών σε χαμηλό ύψος- Συνεπώς ο τρούλος απέκτησε κανονική α, νάπτυξη+ με ανάλογο προς αυτόν εσωτερικό τύμπανο+ ενώ διατηρεί την εξωτε, ρικά εμφανιζόμενη οκταγωνική βάση στήριξής του πάνω στον κύβο- Και στις δυο περιπτώσεις+ καταργούνται οι τέσσερεις ογκώδεις πεσσοί του σταυροειδούς συστήματος+ προς όφελος του ενιαίου χαρακτήρα του χώρου- Στον αρχικό σχε, διασμό η στήριξη του τρούλου επετυγχάνετο μέσω της εκφοράς των δοκών+ πε, ριορίζοντας τη διάμετρο στα 8 μ+ ενώ στο σημερινό αξιοποιείται ο συνολικός φο, ρέας του μεικτού συστήματος των πεσσών 'τέσσερις γωνιακοί και οκτώ εν, διάμεσοι( πάνω στον κύβο- Ετσι διατηρείται απλώς η ανάμνηση του σταυροει, δούς έξω από το περίγραμμα του κύβου+ αποφεύγοντας αφ ενός την πολυμέ, ρεια των εσωτερικών όγκων και επιτρέποντας αφ ετέρου στον τρούλο να κυ, ριαρχήσει+ αγγίζοντας τη μέγιστη διάσταση των 01μ- Εκτός του περιγράμματος του ναού και στις τρείς από τις γωνίες του+ πλην της βορειοανατολικής+ προστέθηκαν πύργοι κλιμακοστασίων+ βάσει του κτιριοδομικού κανονισμού+ οι οποίοι φθάνουν σε ύψος μέχρι τη στάθμη των σταυροθολίων του γυναικωνίτη 'Εικ- 7(- Ετσι το τριώροφο κωδωνοστάσιο με τρούλο οργανώθηκε καθ ύψος αντίστοιχα προς το ναό και ενσωματώθηκε στο βορειοδυτικό πύργο κλιμακοστασίου+ σε συνέχεια με τη βόρεια στοά+ κατά το πρότυπο της Παντάνασσας του Μυστρά- Σχετικά με τις ημιυπαίθριες στοές έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακό, λουθα 'Εικ- 8( 9 0ον- Η βόρεια και η νότια στοά διατηρούν το χαρακτήρα τους, τόσο μορφολογικά όσο και λειτουργικά για την κλιμακωτή μετάβαση από τον εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο+ ενώ η δυτική κλείνεται και μετατρέπεται σε εξωνάρθηκα+ ο οποίος προεκτεινόμενος με ράμπα καταλήγει στην πλατεία 'Εικ- 0/(- 1ον- Η διώροφη βόρεια στοά σχετίζεται με την απ ευθείας έξοδο του ναού αλλά και του αντίστοιχου κλιμακοστασίου και εξασφαλίζει άμεση σύνδε,

6 151 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ση με τον αύλειο χώρο του ισόγειου ενοριακού κέντρου και 2 ον Η νότια εξυπη, ρετεί την πρόσβαση προς την πλατεία+ και δευτερευόντως μέσω ράμπας προς το υποκείμενο κυλικείο 'Εικ- 00(- Η ιδέα της δημιουργίας των περιμετρικών στοών ενυπάρχει και στον αρχικό σχεδιασμό+ σε ισόγεια μόνο χρήση- Θεωρήσαμε ότι η διατήρησή τους εί, ναι επιβεβλημένη για λόγους κλιματικούς αλλά και λειτουργικούς- Εξ άλλου+ δεν αποτελεί νεωτερισμό+ δεδομένου ότι ως αρχιτεκτονικό στοιχείο απαντάται ήδη κατά την τελευταία βυζαντινή περίοδο στη Θεσσαλονίκη και κυρίως στο Μυστρά- Οι μορφολογικές αναζητήσεις των όψεων του Αγίου Νικολάου θα έπρεπε να είναι αντίστοιχες με αυτές των μεταβατικών ναών 'Εικ- 01(- Λόγω όμως της αμφιλεγόμενης αυθεντικότητας της εξωτερικής εικόνας τους+ οι επιλογές προ, σανατολίστηκαν τόσο στην κατεύθυνση του οκταγωνικού+ διατηρώντας στοι, χεία της μέσης περιόδου+ όπως το καθολικό του Οσίου Λουκά+ όσο και της τε, λευταίας περιόδου+ με πρότυπα ναούς του Μυστρά 'Άγιοι Θεόδωροι+ Μητρό, πολη+ Παντάνασσα(- Η αποκλειστική χρήση του συμπαγούς οπτόπλινθου δεν ανταποκρίνεται στη συνολική κλίμακα του κτηρίου- Εξ άλλου+ τα υλικά των ό, ψεων στους ναούς,πρότυπα δεν περιορίζονται μόνο στο συμπαγή οπτόπλινθο+ που χρησιμοποιείται περισσότερο με διάθεση διακοσμητική+ αλλά περιλαμβά, νουν κυρίως λιθόπλινθους+ κατά το περίκλειστο σύστημα- Από αισθητική άποψη+ η έκταση και η ένταση της μέσης περιόδου περιορί, ζονται σε μια έμφαση+ όπου η ανάταση προς το υψηλό υλοποιείται με πρόσθε, ση και πολλαπλασιασμό αρχιτεκτονικών μορφών και στοιχείων διατηρουμέ, νων στο ανθρώπινο μέτρο 'Εικ- 02(- Η διάθεση για μετάπτωση από το απρο, σμέτρητο στο μέτρο+ από το ενιαίο στην πολυμέρεια+ από την ηρεμία στην κί, νηση+ από την αύξηση στην αναπάντεχη μείωση δημιουργεί έργα όπου το υψη, λό συναντά τη χάρη+ δηλαδή αυτό που από την πλειοψηφία των θεωρητικών νο, είται ως το «ωραίο σε κίνηση» 00 - Η ικανότητα υπέρβασης του αρχιτέκτονα ως προς τις σύγχρονες απαιτή, σεις μακροβιότητας του κτηρίου τον φέρνουν αντιμέτωπο με τη μακραίωνη και ισχυρή παράδοση των εκκλησιαστικών αρχών+ κυρίως όσον αφορά τα επιλεγό, μενα αρχιτεκτονικά πρότυπα- Αποτελεί αντικείμενο έρευνας το γεγονός ότι η αρχική μελέτη+ αρκετά πρωτοποριακή για την εποχή της αλλά και για τη συ, γκεκριμένη περιοχή+ έγινε κοινωνικά αποδεκτή+ ενώ στη σημερινή+ που χαρα, κτηρίζεται από μεγαλύτερη ελευθερία στις αισθητικές επιλογές+ η συντηρητι, κή στροφή στην παράδοση βρίσκεται σε σύγκρουση με τις επιταγές της τε, χνολογικής εξέλιξης- Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις δυο φάσεις σχεδιασμού του ναού+ αρ, 00- Μιχελής+ ό-π-+ 12/,120-

7 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ 152 χική και τελική+ θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στην πεποίθηση του O`mnerjx 01 + ότι κάθε έργο είναι η ισορρόπηση+ η συνισταμένη ζευγών αντιθέσεων που πη, γάζουν από το πρώτο έως το έσχατο πρόβλημα+ από την αντίθεση μεταξύ πλη, ρότητας και μορφής που αναλογεί στη μεθοδολογική διαφορά χώρου και χρό, νου- «Ένα έργο»+ ισχυρίζεται ο Μιχελής+ «μπορεί να έχει ή να μην έχει καλλι, τεχνική αξία καθεαυτό άλλωστε τα έργα τέχνης μιας εποχής+ έστω και τα αποτυχημένα+ δεν τα χαρακτηρίζουν τα κοινά γνωρίσματα της μορφής κυ, ρίως+ αλλά το αίσθημα της εποχής που θέλουν να εκφράσουν» 'Εικ- 03(- Θα συμφωνήσουμε με τον ακόμα αμφισβητούμενο και παρεξηγημένο Vökekhm 02 + ο οποίος ξεκινώντας από τη γενική αρχή ότι «η ιστορία συντάσσει τα γεγονότα και η φιλοσοφία της ιστορίας τα υποτάσσει»+ προχωρεί τον προβληματισμό του όχι πια σε ό+τι εξηγείται από τη ρυθμολογία και τη μορφολογία+ αλλά στα αί, τια που τις διαμορφώνουν κατά την εξέλιξη της τέχνης και τη διαδοχή των ρυθμών- «Ο δημιουργός+ εκτός αν είναι στείρος μιμητής»+ λέει και πάλι ο Μι, χελής 03 + «όταν συνθέτει ένα έργο δεν προσπαθεί πρώτα να το διαμορφώσει σύμ, φωνα με την τρέχουσα μορφολογική αντίληψη της εποχής- Προσπαθεί να εκ, φράσει το κυρίαρχο κοινό αίσθημα και ανάλογα με τις συνθήκες+ τα υλικά και την προσωπική διάθεση μπορεί να χρησιμοποιήσει και μορφολογικά μέσα αντί, θετα προς τα τρέχοντα ή να δημιουργήσει νέα+ που να εκφράζουν το ίδιο ιδεώ, δες»- Εξ άλλου+ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη διαπίστωση ότι κατά βάθος «Τέχνη για τη τέχνη δεν έκανε ποτέ κανείς»- Σχετικά με το ζήτημα της τέχνης μέσα στο χρόνο+ θα πρέπει να ξεχωρί, σουμε το ρόλο της αρχιτεκτονικής+ που με την πολυδιάστατη δομή της διαφο, ροποιείται από τις υπόλοιπες εικαστικές τέχνες- Σε αντίθεση με τον Vökekhm+ που περιορίζει την ανάλυσή του σε καθαρά μορφολογικό επίπεδο+ αγνοώντας το συσχετισμό ύφους και των αιτίων που το προκαλούν+ ο Vtke καθώς και ο O`, mnerjx θεωρούν ότι ο άνθρωπος βλέπει σε κάθε εποχή τον κόσμο κατά τον ίδιο τρόπο- Η διαφορά έγκειται λοιπόν όχι στον τρόπο που βλέπουμε αλλά στον τρό, πο που διαμορφώνουμε το έργο μέσα στο χρόνο+ πράγμα που αποτελεί βασικό νόμο στην εξέλιξη της τέχνης- Κατά την τελευταία φάση της αναθεώρησης του σχεδιασμού+ παρουσιά, στηκε η ανάγκη μιας ακόμα μετατροπής+ εκείνης της δυτικής στοάς σε κλει, στό εξωνάρθηκα+ γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή εξέλιξη του αρχιτεκτο, νικού έργου στο χρόνο και τον συνεχή επαναπροσδιορισμό του στην πορεία α, ναζήτησης του βέλτιστου- Η διαδικασία ενισχύει τη σύγχρονη θέση απέναντι 01- Ε- O`mnerjx+ Kd bnmbdos cd k` odqrodbshud bnlld rxlankhptd ds `tsqdr drr`hr+ O`qhr G- Vökekhm+ Jtmrsfdrbghbgskhbgd Fqtmcadfqheed+ Μόναχο , Μιχελής+ ό-π

8 153 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ στην καθιερωμένη αντίληψη περί της συγκρότησης ενός ναού+ που συνίσταται στην εξεύρεση ενός νέου προτύπου που να καλύπτει, πέρα από τις λατρευτι, κές ανάγκες του πιστού, και τις λοιπές ψυχοπνευματικές αναζητήσεις του ανθρώπου-

9 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ 154 Εικ- 0- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Σύγκριση αρχικού και τελικού σχεδιασμού 9 κάτοψη, τομή, όψη-

10 155 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Εικ- 1- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Οργάνωση και κατανομή χρήσεων ανά όροφο-

11 Εικ- 2- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Συνολική διαμόρφωση δαπέδων ναού και περιβάλλοντος χώρου- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ 156

12 157 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Εικ- 3- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Εσωτερικό 9 περιμετρική στοά του γυναικωνίτη-

13 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ 158 Εικ- 4 Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Εσωτερικό 9 αξονομετρικό Β Α γωνίας ναού- Εικ- 5- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Εσωτερικό 9 φωτογραφία από νάρθηκα προς ιερό βήμα-

14 16/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Εικ- 6- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Μετάβαση από τον οκταγωνικό στον σταυροειδή αξονομετρικά-

15 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ 160 Εικ- 7- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Κατόψεις ορόφων και στεγών-

16 161 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Εικ- 8- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Εξωτερικό 9 αξονομετρικό Ν,Δ γωνίας- Εικ- 0/- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Εξωτερικό 9 αξονομετρικό Β,Δ γωνίας-

17 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ9 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕΙ ΤΟΥ 162 Εικ- 00- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Εξωτερικό 9 αξονομετρικό Ν,Α γωνίας- Εικ- 01- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Όψεις στις τέσσερις πλευρές-

18 163 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Εικ- 02- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Τομές- Εικ- 03- Lαρκόπουλο- Άγιος Νικόλαος- Φωτογραφίες 9 εξωτερικές απόψεις από Βορρά και Νότο -

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ Δ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ... 5 3. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ... 9 3.1 Ιπποτική περίοδος... 10 3.2 Οθωμανική περίοδος... 15 4. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη

Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη 330-1453 μ.χ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Εισαγωγή Αντικείμενο της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης Η βυζαντινή αρχαιολογία ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελίνα Λασηθιωτάκη. Ο φέρων οργανισµός των ναών σε τρείς διαφορετικές περιόδους. Συγκριτική θεώρηση.

Μελίνα Λασηθιωτάκη. Ο φέρων οργανισµός των ναών σε τρείς διαφορετικές περιόδους. Συγκριτική θεώρηση. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΙΙ Αµαλία Κωτσάκη, επικ. καθηγήτρια Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3 ο Εξάµηνο 2008-2009 Μελίνα Λασηθιωτάκη Ο φέρων οργανισµός των ναών σε τρείς διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά ΜΕΡΟΣ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά     ΜΕΡΟΣ Β Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TA ΝΕΟΚΛΑΣΙΚA ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναοδομία: Ιστορική και θεολογική θεώρηση

Η Ναοδομία: Ιστορική και θεολογική θεώρηση 1 Η Ναοδομία: Ιστορική και θεολογική θεώρηση Ο χώρος τέλεσης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας αποτέλεσε, όπως ήταν φυσικό, από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, χώρους ιδιαίτερης μέριμνας για τη χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Το Χουμνικό, χωριό της Βισαλτίας, 10 χλμ. νοτιοανατολικά της Νιγρίτας, δεν υπήρξε ολότελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του σε έγγραφα μονών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988 Υπεύθυνοι Διδάσκοντες : Ι. Τσουδερός, Δ. Διμέλλη Φοιτήτρια : Βασιλική Παπαϊωάννου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Αφετηρίες

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1. H ιστορική πόλη της Κέρκυρας, που προτείνεται για ένταξη στον. 2.2.2. Τα πραγματικά όρια του προτεινόμενου προς ένταξη Μνημείου

2.2.1. H ιστορική πόλη της Κέρκυρας, που προτείνεται για ένταξη στον. 2.2.2. Τα πραγματικά όρια του προτεινόμενου προς ένταξη Μνημείου .1. Χαρακ τηριστι κ ά θέσ ης (χάρτες 1 5 συνοδευτικού τεύχους πρότασης).. Οριοθέτηση του π ροτεινόμενου Μνημείου.1.1. Ονομασία : Παλιά Πόλη Κέρκυρας.1.. Χώρα : Ελλάδα.1.3. Περιφέρεια : Ιονίων Νήσων.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή Βιοτεχνικά κελύφη μια εν δυνάμει κληρονομιά Τσατίρη Ζωή Πηγή Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2012 επιβλέπων καθηγητής: Στ. Λεφάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ΤΕΙ Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τομέας Β Δομοστατικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

2Θ7 06 _Αρχιτεκτονική Θεωρία, Φιλοσοφία και Επιστήμες της Συμπεριφοράς

2Θ7 06 _Αρχιτεκτονική Θεωρία, Φιλοσοφία και Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ B TOMEAΣ APXITEKTONIKOY KAI AΣTIKOY ΣXEΔIAΣMOY 2Θ7 06 _Αρχιτεκτονική Θεωρία, Φιλοσοφία και Επιστήμες της Συμπεριφοράς Θέμα : Οπτική Αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ MΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24, 25 & 26 24, 25 & 26 2014.....-... - 15 105 55 : 210 3215146 F: 210 3215147 E: sadas-pea@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

η περίπτωση της αρχαίας Μιλήτου ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

η περίπτωση της αρχαίας Μιλήτου ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΟΛΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΝ : η περίπτωση της αρχαίας Μιλήτου ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Επιβλέπων καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ vi περιεχόμενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: κάναβος 1.1 αρχαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια εκκλησιών του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: οι ναοί του νεώτερου Πειραιά

Κτίρια εκκλησιών του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: οι ναοί του νεώτερου Πειραιά ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Α Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Κτίρια εκκλησιών του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: οι ναοί του νεώτερου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας επιµέλεια: βύρων λευκωσία, ιωάννου 2013 Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ψηφιακή ηµερίδας έκδοση Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής ΑναγνωστόπουλοςΓιάννης, Ολοκληρωµένη «Κρητικών» παρέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριηλίδης Σάββας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Τμήμα: Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Μάθημα: Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων/ Χώροι ψυχαγωγίας και πολιτισμού Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίδου Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΒΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ιστορία της αρχιτεκτονικής για το μάθημα του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου

Σύντομη ιστορία της αρχιτεκτονικής για το μάθημα του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου Σύντομη ιστορία της αρχιτεκτονικής για το μάθημα του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου 1 Προϊστορία Παλαιολιθική (-12000 π.χ)-νομαδισμός Ως Παλαιολιθική περίοδος ορίζεται το πρωιμότερο τμήμα της Λίθινης Εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝΤΕ ΕΛΙΖΑ ΣΙΕΡΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΛΟΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα