Το Κέντρο µας. Our Center. Σκοπός µας στο Κ.Α.Α.ΜΕ.Α. είναι: Our goal at K.A.A.ME.A. is the:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Κέντρο µας. Our Center. Σκοπός µας στο Κ.Α.Α.ΜΕ.Α. είναι: Our goal at K.A.A.ME.A. is the:"

Transcript

1

2 Το Κέντρο µας H φροντίδα της Πολιτείας και των φορέων της πόλης καθώς και οι προσπάθειες του συλλόγου γονέων και φίλων παιδιών µε αναπηρίες συνετέλεσαν ουσιαστικά στην ίδρυση του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόµων µε Aναπηρίες Κ.Α.Α.ΜΕ.Α. Το κέντρο ιδρύθηκε το 1979 ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και υπάγεται στην 4η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σήµερα το κέντρο λειτουργεί ως κλειστή και ανοιχτή διαγνωστική και θεραπευτική µονάδα που παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά και ενηλίκους µε αναπηρίες και σε όλη την οικογένειά τους. Our Center State care, concerned local authorities, organisations and the efforts of the Union of parents and friends of children with disabilities, contributed significantly to the establishment of the Rehabilitation Center for People with Disabilities K.A.A.ME.A. The center was founded in 1979 as a Legal Entity of Public Equity and it is registered under the 4th Health District of Macedonia - Thrace of the Ministry of Health and Social Solidarity. Today the center functions as a closed and an open diagnostic and therapeutic unit offering services to children and adults with disabilities and their families. Σκοπός µας στο Κ.Α.Α.ΜΕ.Α. είναι: Η ψυχοπαιδαγωγική, η κοινωνικοθεραπευτική µέριµνα και η προστασία των παιδιών ηλικίας 5 έως και 25 ετών µε δείκτη νοηµοσύνης 50% και άνω, καθώς και η επαναφορά τους στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η Πρόεδρος Μαρία Ζαπάρα - Βρεττανίδου µε το προσωπικό και τα παιδιά του κέντρου. Our goal at K.A.A.ME.A. is the: Psycho-pedagogic, socio-therapeutic care and protection of children aged 5 to 25 with IQ 50% and above, as well as their rehabilitation in their family, school and social environment. 3

3 Στόχοι και έργο µας στο Κ.Α.Α.ΜΕ.Α. είναι: Η διάγνωση και η πρώιµη θεραπευτική παρέµβαση σε παιδιά και ενηλίκους - ενοίκους του κέντρου και εξωτερικούς επισκέπτες - µε νοητική υστέρηση, σύνδροµα, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές δυσκολίες, αυτισµό, αναπτυξιακές διαταραχές. Η υποστήριξη, ο συντονισµός και η εποπτεία της ψυχοθεραπευτικής εργασίας του κέντρου µε διεπιστηµονική συνεργασία εξειδικευµένου προσωπικού για τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων καθώς και των οικογενειών τους, είτε µένουν µόνιµα στο κέντρο είτε το επισκέπτονται. Η ενθάρρυνση για την αξιοποίηση του δυναµικού που διαθέτει κάθε άτοµο µε σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική του ένταξη. Η παροχή κατοικίας και µέριµνας σε παιδιά και ενηλίκους 5 έως 25 ετών που έρχονται από αποµακρυσµένες περιοχές του νοµού Σερρών και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας στη µονάδα του οικοτροφείου που διαθέτει. Η φροντίδα για την αξιοπρεπή διαβίωση παιδιών και ενηλίκων µε νοητική υστέρηση ώστε να αποϊδρυµατοποιηθούν µέσα από την υλοποίηση προγραµµάτων αυτόνοµης διαβίωσης. Our goals and objectives at K.A.A.ME.A are: Diagnosis and early therapeutic intervention to children and adults - residents of the center and external visitors - with mental retardation, syndromes, kinetic disabilities, autism, developmental disorders. Support, coordination and supervision of the psychotherapeutic work of the center through interdisciplinary collaboration of specialised staff for the socio-psychological needs of children and adults whether they live in the center or visit it. Encouragement towards the functional expression and fulfillment of every person aiming at social and professional inclusion. Boarding unit provision of accommodation and care to children and adults of 5 to 25 years old that come from distant areas within the prefecture of Serres and the broader region of Macedonia. Care towards improved living conditions of children and adults with mental retardation so as to be rehabilitated through the implementation of programs for Ελάτε και εσείς να γνωρίσετε τους ανθρώπους του κέντρου και να ωφεληθείτε από τις υπηρεσίες µας! Join us, meet our people and benefit from our services! Ποιους εξυπηρετούµε στο Κ.Α.Α.ΜΕ.Α. Οι υπηρεσίες του κέντρου παρέχονται σε άτοµα µε αναπηρίες στους γονείς και σε όλη την οικογένεια τους, µε τη µορφή ανοιχτής και κλειστής περίθαλψης. Ανοιχτή περίθαλψη Το κέντρο λειτουργεί σαν ανοιχτή διαγνωστική µονάδα που µέσα από εξειδικευµένες µεθόδους παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά και ενηλίκους µε: Νοητική υστέρηση. Εγκεφαλική παράλυση και άλλες κινητικές διαταραχές. Αυτισµό. Αγχώδεις και συναισθηµατικές διαταραχές. Ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία. ιαταραχές λόγου - οµιλίας. Άλλες διαταραχές ανάπτυξης. Κλειστή περίθαλψη Το κέντρο παρέχει κατοικία και µέριµνα σε παιδιά και ενηλίκους µε νοητική υστέρηση. Who can be assisted at K.A.A.ME.A. The services of the center are offered to people with disabilities, to their parents and families, in the form of open and closed care. Open Care The center operates as an open diagnostic unit offering specialised services to children and adults with: Mental retardation. Brain paralysis and other kinetic disorders. Autism. Stress and emotional disorders. Minimal brain dysfunction. Speech disorders. Other developmental disorders. Closed care The center provides accommodation and care to children and adults with mental retardation. autonomous living. 4 5

4 The services of our center Administrative services Handles economic forecasts and budgets, develops campaigns and raises funds from various sources and administratively supports the programs of the center. Nursing services Offers healthcare services to all residents and visitors of the center. Social psychological services Offers investigation, diagnosis, therapy recommendations and directions for socio-psychological treatment, counseling and parent support through the interdisciplinary collaboration of psychologists, social servants, and other specialists. It also facilitates the social support and inclusion of people with disabilities. Boarding unit Provides therapeutic and psycho-pedagogic programs, as well as medical and nursing services aiming at improving the quality of life. Recreation, warmth and the creation of trusting relationships encourage the creation of healthy social bonds and facilitate the social inclusion of children. Οι υπηρεσίες του κέντρου µας ιοικητική υπηρεσία Ασχολείται µε την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού, την αναζήτηση και εύρεση πόρων και χορηγιών από διάφορους φορείς καθώς και τη διοικητική υποστήριξη των προγραµµάτων του κέντρου. Νοσηλευτική υπηρεσία Παρέχει υγειονοµική φροντίδα σε όλους τους φιλοξενουµένους των προγραµµάτων του κέντρου. Κοινωνική ψυχολογική υπηρεσία Παρέχει διερεύνηση, διάγνωση, προτάσεις θεραπείας και κατευθύνσεις ψυχοκοινωνικής αγωγής, συµβουλευτική και υποστηρικτική γονέων µέσα από τη διεπιστηµονική συνεργασία ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και άλλων ειδικών. Επίσης βοηθά στην κοινωνική υποστήριξη και ένταξη των ατόµων µε αναπηρία. Μονάδα οικοτροφείου Παρέχει θεραπευτικά και ψυχοπαιδαγωγικά προγράµµατα όπως και ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες µε σκοπό την ποιότητα στη διαβίωση. Η ψυχαγωγία, η θαλπωρή και η δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης ενθαρρύνουν τη δηµιουργία λειτουργικών κοινωνικών δεσµών και διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των παιδιών. 6 7

5 Οι υπηρεσίες του κέντρου µας Medical-pedagogic center Provides diagnosis, evaluation, psychological support, psychotherapeutic intervention and therapeutic treatment through special units. Physiotherapy The neurodevelopmental treatment (BOBATH) is used aiming at the best possible kinetic development and rehabilitation of infants, children and adults. Occupation therapy The neurodevelopmental treatment (BOBATH and Portac treatment) is used aiming at the development of perceptional, kinetic and cognitive basic capabilities of infants, children and adults. Music therapy Encourages sense of self realisation as well as the birth and development of creativity, contributing significantly to the improvement of quality of life. Speech therapy It is implemented as a special care program aiming at the development of verbal communication. A guidance program for parents is also offered. Psychotherapy Facilitates children and parents to overcome psychological and emotional stress and problems through specialised work in clinical psychology. Supervision and support to staff is also offered. Οι υπηρεσίες του κέντρου µας Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο Παρέχει διάγνωση, αξιολόγηση, ψυχολογική υποστήριξη, ψυχοθεραπευτική παρέµβαση και θεραπευτική αντιµετώπιση µέσα από ειδικά τµήµατα. Φυσιοθεραπεία Χρησιµοποιείται η µέθοδος νευροεξελικτικής αγωγής (BOBATH) µε σκοπό την καλύτερη δυνατή κινητική ανάπτυξη και αποκατάσταση βρεφών, παιδιών και ενηλίκων. Εργοθεραπεία Χρησιµοποιείται η µέθοδος νευροεξελικτικής αγωγής (BOBATH και η µέθοδος Portac) µε σκοπό την ανάπτυξη αντιληπτικών, κινητικών και άλλων γνωστικών δεξιοτήτων βρεφών, παιδιών και ενηλίκων. Μουσικοθεραπεία Ενθαρρύνει την απόκτηση αίσθησης εαυτού καθώς και τη γέννηση και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, συµβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόµου. Αγωγή λόγου Εφαρµόζεται ειδικό πρόγραµµα αγωγής µε σκοπό την ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας. Παρέχεται επίσης πρόγραµµα καθοδήγησης γονέων. Ψυχοθεραπεία Βοηθά παιδιά και γονείς να ξεπεράσουν ψυχοσυναισθηµατικές εντάσεις και ψυχικά προβλήµατα µέσω της εξειδίκευσης στην κλινική ψυχολογία. Επίσης παρέχει εποπτεία και υποστήριξη στο έργο του προσωπικού του κέντρου. 8 9

6 Ενσωµάτωση Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «Ενσωµάτωση» που ιδρύθηκε το 1994 από το Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. και το σύλλογο γονέων και φίλων παιδιών µε αναπηρίες Σερρών, υποστηρίζει το έργο της µονάδας µε την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης, επαγγελµατικής αποκατάστασης καθώς και τη διοργάνωση ψυχαγωγικών, αθλητικών και εν γένει κοινωνικών εκδηλώσεων. Ensomatosi (Inclusion) The nonprofit organisation Ensomatosi funded in 1994 by K.A.A.ME.A. and the union of parents and friends of children with disabilities in Serres, supports the work of the center with the implementation of programs of social inclusion, professional employment as well as the organisation of recreational, athletic and other social events. ιαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης Στόχος µας είναι να προετοιµαστούν όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά ώστε να προχωρήσουν στην αυτόνοµη διαβίωση. Ήδη έχουµε κάνει πρωτοποριακά και σηµαντικά βήµατα στο έργο της αποϊδρυµατοποίσης µε την παροχή τριών διαµερισµάτων, των πέντε ατόµων το καθένα. Στο ένα διαµέρισµα διαµένουν έφηβοι και στα άλλα δύο ενήλικες που πηγαίνουν στο σχολείο ή/και εργάζονται. Το πιστεύω µας είναι πως οι άνθρωποι µε αναπηρίες µπορούν να διαµένουν σε χώρους όπου αναπτύσσεται λειτουργικό περιβάλλον και ο καθένας επιλέγει για τον τρόπο ζωής του αυτόνοµα. Η υποστήριξη από ειδικευµένο προσωπικό βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων αυτονοµίας, όπως σε θέµατα διαχείρισης των οικονοµικών και στην ανάπτυξη οικιακών δεξιοτήτων. Apartments of semiautonomous living Our goal is to help prepare as many children as possible to proceed to autonomous living. We already have taken leading and important steps towards deinstitutionalization with the provision of three apartments of five individuals each. One apartment is occupied by adolescents and the other two by adults who go to school and/or work. Our belief is that people with disabilities can live in functional spaces where everyone is choosing for him/herself autonomously. Support from specialised staff helps the development of autonomy skills useful for managing salaries and households

7 Εργαστήρια επαγγελµατικής κατάρτισης Η εργασία βοηθά στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της αυτονόµησης και της κοινωνικοποίησης των ατόµων µε αναπηρίες. Στο κέντρο όλοι όσοι το επιθυµούν απασχολούνται στα αντικείµενα που τους ενδιαφέρουν και τους κινητοποιούν προς την αυτοπραγµάτωση. Τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση µε µεγάλη επιτυχία. Professional development workshops Employment helps the development of creativity, autonomy and socialization of people with disabilities. In the center everyone can choose to be involved with their personal interests and become motivated towards self fulfillment. The products created are offered for sale with great success. ηµιουργικές δραστηριότητες στο Κ.Α.Α.ΜΕ.Α. ιακόσµηση Ραπτική Κέντηµα Κηροπλαστική Ανθοκηπουρική Επεξεργασία γυαλιού και πηλού Παραγωγή παραδοσιακών γλυκών Creative activities at K.A.A.ME.A. Decoration Sewing Knitting Wax Gardening Glass and clay processing Production of traditional deserts 12 13

8 Άλλες δραστηριότητες του κέντρου µας Προγράµµατα κοινωνικής ένταξης. Προγράµµατα κατασκήνωσης θερινών διακοπών. ιοργάνωση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων εντός και εκτός του κέντρου. Συµµετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις. Προγράµµατα εθελοντισµού. Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα. Other activities of our center Social inclusion programs. Summer camp programs. Organisation of educational, cultural and recreational events in and out of the center. Participation in athletic events. Volunteering programs. Participation in EU programs. Participation in research programs

9 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕΡΡΩΝ Που θα µας βρείτε: (1) Μπεζεστένι (2) Πλατεία Ελευθερίας (3) Άγιοι Θεόδωροι (4) Μουσείο Σαρακατσάνων (5) Πλατεία Εµπορείου -Πνευµατικό κέντρο (6) ηµαρχείο (7) Νοµαρχεία (8) Γήπεδο (9)Τσιντσιρλί Τζαµί (10) Ξενία (11) Άγιος Γεώργιος (12) Αχµέτ Πασά (13) Σιδηροδροµικός Σταθµός (14) Ακρόπολη (15) Άγιος Ιωάννης (16) Άγιος Νικόλαος (17) Μητρόπολη (18) Εκκλησιαστικό Μουσείο (19) Κ.Α.Α.ΜΕ.Α. Where to find us: (1) Bezesteni (2) Eleftherias Square (3) Agioi Theodoroi (4) Sarakatsanwn Museum (5) Emporium Square (6) Town Hall (7) Prefecture Hall (8) Football field (9) Tsintsirli Tzami (10) Xenia (11) Agios Georgios (12) Ahmet Pasa (13) Train Station (14) Acropolis (15) Agios Ioannis (16) Agios Nikolaos (17) Metropolis Μητρόπολη (18) Ecclesiastic Museum (19) Κ.Α.Α.ΜΕ.Α.. Μαρούλη 43, 62100, Σέρρες Τηλ.: Fax: D. Marouli, 62100, Serres Τel.: Fax: K.Α.Α.ΜΕ.Α. KENTΡΟ ΑΠΟΚΑΣΤΑΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕΡΡΩΝ

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα προσδοκώμενα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες, είτε ως επωφελούμενοι είτε

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του έργου

Απολογισμός του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Απολογισμός του έργου «Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Πραγµατικότητες»

«Νέες Πραγµατικότητες» Θεσσαλονίκη 23 9 2014 «Νέες Πραγµατικότητες» Εισαγωγική οµιλία της προέδρου Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 15ο Παγκόσµιο Συνέδριο Πράας διδασκαλίας Gentle Teaching,

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Πρόγραµµα Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας Λαϊκές Βιβλιοθήκες Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. Kάθε άνθρωπος είναι µοναδικός και η µοναδικότητά του πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σεβασµό

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. Kάθε άνθρωπος είναι µοναδικός και η µοναδικότητά του πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σεβασµό ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Kάθε άνθρωπος είναι µοναδικός και η µοναδικότητά του πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σεβασµό Τι είναι η Εστία Η Εστία είναι κέντρο κοινωνικής φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013

κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013 κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013 Μαζί μπορούμε περισσότερα Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη προσφέροντας εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική προσέγγιση του συνδρόμου Asperger στα παιδιά

Θεωρητική προσέγγιση του συνδρόμου Asperger στα παιδιά ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Θεωρητική προσέγγιση του συνδρόμου Asperger στα παιδιά Βαλαμουτοπούλου Χρυσούλα 1, Κουτελέκος Ιωάννης 2 1. Ψυχολόγος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Οικογενειακή θεραπεύτρια 2. Νοσηλευτής, MSc, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας!

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας! Support Line: 77 77 6 300 Fax: 22 02 96 15 Website: www.medigence.com.cy 113 Prodromos Str., 1st Floor, 2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus Γραμμή Στήριξης: 77 77 6 300 Φαξ: 22 02 96 15 Ιστοσελίδα: www.medigence.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Θεσσαλονίκης

Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΕΠΑΠ Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙ ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Γενική Επιμέλεια: Τζούλια Σταυρίδου, Απόστολος Μπετχαβάς Φωτογραφικό Υλικό: Χρήστος Μπόνης Αρχείο Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» IRIN (Integrated Regional Information Networks)

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Η συνεισφορά μας στην Κοινωνία Στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των νέων κοινωνικών συνθηκών που διαμορφώνονται γύρω μας, ο ρόλος της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

social 9 r e p ο r t

social 9 r e p ο r t social 9 r e p ο r t 003 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ GREETING 4-7 Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ SYNETERISTIKI INSURANCE 8-11...ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ...FOR THE CUSTOMERS 12-19 περιεχόμενα contents...στο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...FOR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK

ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK 1 SATURDAY, 11 th OCTOBER 09:30 10:00 Introduction & Welcome 10:00-12:00 PLENARY SESSION Hall #1 Voice hearers as Odysseus Olga Runciman Chair of the Danish HVN, Board of Intervoice

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ. 1ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ. 1ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών 11 ΤΕΥΧΟΣ 17, ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010 1ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Βόλτα στην παιδική χαρά με τον παππού και τη γιαγιά. Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

International Conference "Education and Social Integration of Vulnerable Groups" Διεθνές Συνέδριο "Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων"

International Conference Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference "Education and Social Integration of Vulnerable Groups" Διεθνές Συνέδριο "Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων" 2014 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ISBN 978-960-8396-82-1 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα (*) 1. «Αγκαλιά», Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό µη κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1998. Μαζί µε το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο σύλλογος παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*)

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) 1. Αγκαλιά, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1998. Μαζί με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2006-07

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

We care We protect We promote WE ARE STRONGER TOGETHER

We care We protect We promote WE ARE STRONGER TOGETHER We care We protect We promote WE ARE STRONGER TOGETHER Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ) Ο ΠΑΣΠ είναι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών. Αντιπροσωπεύει ντόπιους και ξένους ποδοσφαιριστές που

Διαβάστε περισσότερα